Områdeplan for Alta sentrum, revisjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Områdeplan for Alta sentrum, revisjon"

Transkript

1 Dokumenttype og retningslinjer Plan ID: Dato Rev Områdeplan for Alta sentrum, revisjon og retningslinjer 1

2 Innholdsfortegnelse 1 Planens intensjon 3 2 Generelle bestemmelser Plankrav m.v Rekkefølgekrav Stedlig vegetasjon Universell utforming Energiforsyning Delområder A-E 9 3. Byggeområder Generelt Boligbebyggelse Næringsvirksomhet Offentlig/privat tjenesteyting Kombinert formål Parkeringshus + næringsvirksomhet Energianlegg Fjernvarmeanlegg Lekeplass LNFR-områder Særlige landskapshensyn Samferdselsanlegg Generelt Kjørevei med fortau Parkeringsplass Gatetun/ gågate Torg Gang-/ sykkelvei Kollektivterminal Annen veigrunn Felles adkomst, veier og parkering Grønnstruktur Park (OP) Tur- sti (OT) 33 Sidetall 2

3 Planbestemmelser Planens REVISJON AV OMRÅDEPLAN FOR ALTA SENTRUM navn Arkivsak 05/ Arkivkode PLANID Vedtatt 2. gangs Forslag ved X Offentlig ettersyn, dato Sluttbehandling, dato 1 Planens intensjon Definisjon: Plankart og bestemmelser utgjør et juridisk bindende dokument. Det vil bl.a. si at det ikke er anledning til å ta i bruk, dele og/eller bebygge en eiendom på annen måte enn det som er fastsatt på plankartet og i bestemmelsene. Definisjon: Retningslinjene er ikke juridisk bindende, men skal være veiledende for kommunens rettslige og planfaglige vurderinger av plankart og bestemmelser. Planens intensjoner er: å følge opp retningslinjene i kommuneplanens samfunnsdel, Alta vil å sikre grønne utearealer med gode solforhold, igjennom en høydestrategi. å legge til rette for varierte byboliger med gode bokvaliteter innenfor sentrumsområdet. å legge til rette for utvikling av energieffektiv sentrumsbebyggelse med utgangspunkt i de nye energiforskriftene. å sikre en helhetlig infrastruktur både over og under bakken. Det vises til kommuneplanens samfunnsdel, Alta vil hvor følgende delmål i særlig grad trekkes fram: 2.1: Alta vil ha en miljø- og arealpolitikk som sikrer dagens og kommende generasjoners behov og valgmuligheter : Utnytte potensialet som Alta by og Alta sentrum har for å vokse innover. Arealutnyttelsen skal øke jo nærmere sentrum utbyggingen skjer : Ved utforming av bygninger, omgivelser og produkter skal det i så stor utstrekning som mulig velges løsninger som gjør at de kan brukes av alle uten spesiell tilpasning. 2.2: Alta vil bevare sitt grønne preg 3

4 2.3: Alta vil ha et rent og tiltalende nærmiljø der alle tar ansvar : Stimulere til god byggeskikk, med god kvalitet på arkitektur og uterom. 3.6: Alta vil ha et levende bysentrum med varierte handels- og servicetilbud der vi også kan bo, møtes oppleve å skape. 5.2: Alta vil være et levende og attraktivt regionssenter. 2. Generelle bestemmelser 2.1 Plankrav m.v Planer som fortsatt gjelder I den utstrekning de ikke blir overlappet av denne planen gjelder følgende planer fortsatt: Amfi - Alta Storsenter ( ), vedtatt (Felt A10) Byhagen ( ) vedtatt (Felt A8) Nordre Ringvei ( ) vedtatt (Felt C15) LHL- boliger ( ) vedtatt (Felt B1) Kjellerhuset 28/164 ( ) vedtatt (Felt A34). Gågaten ( ) vedtatt I plankartet vises disse områdene med formålsfarger/-signatur tilsvarende resten av plankartet (forskrift til ny Plan- og bygningslov 2009), men er kun illustrert for å vise hele bebyggelsen i sammenheng. Rettslig betydning har bare de vedtatte plankart og bestemmelser Krav om detaljregulering a) Det er krav om utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for B3-B12, C2-4, C51, C52, 6, C8, C9, C13, C16, D2, E3, E5-9, T6, TA11, TA12, TF14, TF7 samt TF8. b) Det er krav om reguleringsplan dersom krav som er definert under 3.1 og ikke er oppfylt. Detaljregulering utarbeides iht. kommunens maler og omfatter kart, bestemmelser og planbeskrivelse. Innen det igangsettes planarbeid skal tiltakshaver kontakte kommunen og be om oppstartsmøte. Reguleringsplan bør omfatte tilliggende trafikk- og utomhusområder. c) Der høyde ikke er angitt eller kommentert i bestemmelsene skal dette løses i.f.m. detaljreguleringen. 4

5 2.1.3 Krav til søknad om byggetillatelse a) Det skal avholdes forhåndskonferanse tidlig i byggesaksprosessen, før prosjektering er påbegynt. Tiltakshaver skal gjøre rede for hvordan man vil ivareta planens intensjoner og krav i byggesaken. Forhåndskonferanse: På møtet skal planen og dens intensjoner gjennomgås, krav til dokumentasjon og nødvendig bakgrunnsmateriale deles ut til tiltakshaver/søker. b) Det kreves en arkitektonisk vurdering av alle bygnings-, og byformingsmessige tiltak i sentrum. Kompetansekrav: sivilarkitekt, tiltaksklasse Krav til materiale og prosess: a) Det kreves følgende dokumentasjon ved søknad om tillatelse til byggetiltak: Snitt/ plan/ fasade/ oppriss med evt. terreng og nabobygninger M 1:200. 3D illustrasjon som viser bygget iht. området og nabobygg, terreng m.m. Detaljert beskrivelse av materiale- og fargebruk. Leilighetsfordeling. Sol/ skyggediagrammer. Utomhusplan M 1:500 eller 1:200 som også viser opparbeiding av den ubebygde del av tomten. Evt. støyrapport og beskrivelse av støytiltak i forhold tilbilvei. Bygging av leiligheter i Alta Sentrum i områder som ligger i rød sone kan ikke gjennomføres før; b) tiltaket faller innenfor kommuneplanens bestemmelser c) det er foretatt en særskilt vurdering og behandling av det enkelte prosjekt. Evt. modell og dokumentasjon av fjernvirkning (behov vurderes i prosessen) Sol- og skyggediagrammer utarbeides for vår/høstjevndøgn samt midtsommer kl. 12, 15 og 18. Dette for å vurdere konsekvenser for felles og private uteoppholdssoner. Det tas utgangspunkt i følgende ved saksbehandling; offentlige og halvoffentlige uteoppholdsarealer skal sikres sollys på minst ¼ av området i 5 timer (i tidsrommet 9-18) eller mer ved høstjevndøgn. Balkonger og private utearealer i forbindelse med bolig skal sikres minimum 3 soltimer ved høstjevndøgn. En utomhusplan skal blant annet inneholde: høyder på bebyggelsen og uterommene, materialbruk, belysning, avrenning, utendørs møblering, terrengforhold med eksisterende og nye koter, eksis- 5

6 Evt. riggplan. d) Med mindre annet er avklart i forhåndskonferansen skal det for alle tiltak innen planområdet foreligge dokumenterte geotekniske vurderinger. e) For mindre tiltak som har ingen eller lite betydning for utearealene kan kommunen forenkle krav til dokumentasjon. f) I alle områder i randsonen skal det foreligge dokumentasjon fra geoteknisk vurdering. g) Det skal i samarbeid med kommunen dokumenteres skole- og barnehagekapasitet ved forhåndskonferansen. h) Behov for utbyggingsavtale avklares ved planoppstart eller ved forhåndskonferanse. terende og ny vegetasjon, snølagring og lokalisering av anlegg for avfall/sortering, post og sykkelparkering. Siden den gjennomførte støykartleggingen tar utgangspunkt i situasjonen med eksisterende bebyggelse, legger denne planen opp til at det gjennomføres en supplerende vurdering hvor foreslått bebyggelse mellom Løkkeveien og E6 /Fv13 inngår. Denne gjennomføres før planen legges frem til endelig behandling. Ref. til rapport nr vedlegg til beskrivelsen. Kommunen kan forlange riggplan M 1:500 som viser riggområde og beskriver byggemetode. i) Teknisk infrastruktur, utearealer og lekeplasser skal være ferdigstilt før brukstillatelse kan gis. j) Områdene B 6-8 er et fremtidig reserveareal og bør ikke tildeles før det meste av utbyggingsområdene B og C er tatt i bruk. 6

7 2.2 Rekkefølgekrav Følgende avhengigheter for hvert område skal gjelde: Innen det kan gis brukstillatelse for: Skal følgende ferdigstilles: A1 TC3, TD3, OP2 A4 TC17-18, TF15 A6 FA8, TC19, TC1, TA2(fortau) A7 TC15 A14 TC1, TD1, TA19 A33-34 TF13, TF10 A13 OP1, TC1, TC17 A9 TA19, TC15, P3 A11 TC3-4, TD3, TF8, P5 A12 TC9-10, TF14, P5 A13 OP1, TC1, TC17 A14 TC1, TD1, TA19 A21 TD3 A31 TF9-10, P1 A32 TC17, TF9-10, P1, TC2 A33-34 TF13, TF10 A51 TF11, TF15, P2, TA2(fortau) A52 YC19, TF15, TF17, P2 B10 FA12, TE16, TA8(fortau), TA3(fortau) B12 TA7, TA3(fortau), TA20, TA2(fortau) C1 TA8, FA6, FP1 C10 TA6, FA2 C11 FA4-5, TA19 C12 FA1, TA10 C72 FA3 E1 FP3, FA10 Det legges i utgangspunktet til grunn at fortettingspotensialet innenfor område A samt B11-12 i stor grad er utnyttet før det i særlig grad bygges innen øvrige områder B. Ved utbygging/ utvikling innenfor områder med eksisterende bebyggelse/ infrastruktur kan kommunen kreve at tiltakshaver ivaretar oppgradering av tilhørende offentlige arealer som definert i 2.2 Opparbeiding av trafikkområder som definert i 2.2 omfatter også bussholdeplasser. Med teknisk infrastruktur forstås vann-, vei og avløpssystem samt fjernvarme, herunder også fortauer, gang- og sykkelveier, OPI-kanaler m.m. Det tas utgangspunkt i planbestemmelsenes ,

8 2.3 Stedlig vegetasjon Generelt a) Stedlig vegetasjon skal framstå i mest mulig opprinnelig form etter utbygging. For detaljerte bestemmelser, se under det enkelte formål. b) Ved opparbeiding av offentlige friområder OP2, OP3 og OP5 er det ikke tillatt å fjerne furuvegetasjon eller annen representativ, stedegen vegetasjon uten at dette er vurdert og godkjent gjennom plan- eller byggesaksbehandling. 2.4 Universell utforming Generelt a) Tiltak etter planen skal utformes på en slik måte at de sikrer tilgjengelighet for alle. Min. 50 % av boligene i hvert prosjekt skal være universelt utformet. b) Tiltak som ledd i tilrettelegging for funksjonshemmede skal ha en utforming som gjør at de inngår i den visuelle helheten. Det vises til jfr. MDs veiledere: T-1249 Planlegging for alle, og T-1423 Handlingsprogram for Universell utforming Jfr. Krav i plan- og bygningsloven c) Ved nyplanting må hensyn til luftkvalitet ivaretas. 2.5 Energiforsyning Generelt Ved ny-, til- og ombygging innenfor planområdet er det krav tilrettelegging for vannbåren varmeanlegg som muliggjør utnyttelse av fjernvarme og andre alternative energikilder. Det vises til kommunestyrevedtak om krav til vannbåren varmeanlegg. Lavenergi- og passivhus. Det oppfordres til å tilrettelegge for lavenergi- eller passivhus innenfor sentrumsområdet. Husbanken kan gi tilskudd til prosjekter som fokuserer på energitiltak og universell utforming. Jfr. Vedtekt finnes som vedlegg nr. 6 til beskrivelsen. 8

9 2.6 Delområdene A-E Generelt For å sikre en utbygging av de sentrale deler av sentrumsområdet skal fortetting/ utbygging innenfor delområder med eksisterende ferdig infrastruktur (vei, vann og avløp) prioriteres. Innen delområdene A, B og C1-6 gjelder ikke krav om 4m til nabogrense. Planområdet er delt inn i 5 hoveddeler A-E. Ved utbygging innenfor planområdet må det tas hensyn til logistikken i sentrum under byggeperioden. Med logistikk forstås blant annet atkomst, parkering og varelevering. Tiltakshaver må i samråd med kommunen sikre en tilfredsstillende trafikkavvikling i byggeperioden Delområde A Det indre kvartalsområdet Bygninger skal utformes i karrébebyggelse, unntaksvis som lukkede kvartal. Hus skal plasseres i byggelinjer angitt i kartet. Der byggelinje ikke er vist gjelder formålsgrense som byggelinje. Det tilrettelegges i hovedsak for næringsvirksomhet. I kort form: Kombinert formål med boliger: Boligandel må ikke overstige 60 %. Næringsandel kan være 100 %. I andre formål: Boligandel kan gå opp til 20 %. Boliger innenfor kvartalsområdet må etableres på de vilkår som bylivet medfører av aktiviteter, uteliv og liknende. Boligandelen må generelt ikke overstige 20 % av det samlede bruksarealet for det enkelte byggeprosjekt. Der det er kombinert formål med boliger (A33-34, A8) skal boligandelen ikke overstige 60 % av det samlede bruksarealet for det enkelte byggeprosjekt. 9

10 I område A kan det være mulighet for bolig i 2. etasje, men 2. etasjen skal dimensjoneres for kontor/forretningsformål Delområde B Det ytre kvartalsområdet a) Bygninger skal utformes slik at de danner gaterom og plasseres i byggelinjer angitt i kartet. Der byggelinje ikke er vist gjelder formålsgrense som byggelinje. b) Der det er kombinert formål med boliger skal boligandelen ikke overstige 60 % av det samlede bruksarealet for det enkelte byggeprosjekt. Der boliger ikke er med i kombinert formål kan det være opptil 20 % boliger. I kort form: Kombinert formål med boliger: Boligandel må ikke overstige 60 %. Næringsandel kan være 100 %. I andre formål: Boligandel kan gå opp til 20 % Delområde C Randsoneområdet a) Bygningsmassen skal utformes slik at den er med på å skjerme sentrum for vind. Første etasjelangs gater og hovedadkomster skal dimensjoneres og benyttes til næringsformål. Næring innenfor randsoneområdet må etableres på boligenes vilkår med et minimum av støy-, støv- eller annen forurensning. b) I felt der boliger er med i kombinerte formål (C2-C51, C6) må boligandelen ikke overstige 80 % av det samlede bruksarealet. I kortform: Kombinert formål med boliger: Boligandelen må ikke overstige 80 %. Næringsandel kan være 100 %. Boligformål: Andre formål kan gå opp til 20 %. c) I felt C8-C9, C51 kan det i tillegg til boligformålet innpasses annet formål inntil 20 % av byggeprosjektets bruksareal. d) Område C11, C12, C16 er kun forbeholdt boligformål Delområde D Helsesenterområdet a) Mot nord og øst skal bebyggelsen flettes sammen med grønnstrukturen i høgskoleområdet. b) Det kan tilrettelegges for boliger med særlig pleiebehov tilknyttet helse- og sosialsektoren innenfor området. 10

11 c) Andre formål må ikke overstige 20 % av det samlede bruksarealet. d) Nybygg skal ha parkering under terrengnivå Delområde E Høgskoleområdet a) Bygninger skal utformes som delvis åpen bebyggelse som flettes sammen med de grønne områdene. b) Det kan legges til rette for næringsvirksomhet langs hovedadkomst. Næring innenfor høgskoleområdet må etableres på vilkårene til boliger og studiemiljø, uten støy-, støv- eller annen forurensning. Næringsandelen må ikke overstige 20 % av det samlede bruksarealet. 3 Bebyggelse og anlegg 3.1. Generelt Grad av utnytting samt utstrekning av bygningsmassen a) Utnytting: Ved utarbeidelse av detaljplan kan det tillates en økt utnyttelsesgrad såframt det ikke overstiger maksimal etasjehøyde og/ eller er i strid med intensjonen om å sikre uteoppholdsarealer med gode solforhold. b) Fasade: Innenfor delområdene A og B, skal eventuelle variasjoner i fasadelivet ikke overskride byggelinje/ formålsgrense i 1. etasje. I de øvrige etasjer kan begrensede bygningsdeler stikke inntil 50cm ut over byggelinje eller formålsgrense eller trekkes tilsvarende inn. Det skal være 2,5m fri høyde under utstikk. jfr. Grad av utnytting, veileder til tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven. Veilederen finnes på Utnyttelsesgrad, samt maksimal etasjehøyde for byggetiltak innenfor de enkelte områdene, er angitt på plankart. Byggelinje angir hvor fasade skal plasseres. Byggegrense angir i hvilken utstrekning man kan bebygge tomta og det er da ikke krav til å sette fasade i en byggegrense.. Alle ramper og trapper skal løses innenfor tomtegrensene. 11

12 c) Etasjetall: Gesimshøyder angis med etasjetall. Der bygning ikke er inndelt med normale etasjer, skal en beregne en boligetasje =3m og en næringsetasje =3,5m. Om bygning oppføres med færre etasjer enn planen tillater, skal det dokumenteres at fundamentene likevel er dimensjonert for den høyden som er vist i planen. Det må oppføres minimum to etasjer over gatenivå, unntatt for C11-12, A13-14, C d) Kjeller: Innenfor planområdet skal det bygges kjeller. Nedkjøringsrampe til parkeringskjeller skal ligge innenfor bygningskroppen der ikke annet er bestemt Takform og takvinkel a) Innenfor delområdene A, B, unntatt A1, B2, B4 og B5, skal hovedregelen være flate tak inn fra gesims. Utenfor synslinjer fra gaterom og plassrom kan taklandskap behandles mer fritt. Tak og takflate skal ses i sammenheng med bebyggelsen for øvrig. b) Innenfor B2, B4 og B5 kan det arbeides med takformer som tar opp terrengforskjeller og danner overgang til boligfeltet nord for sentrum. Innenfor C7-C9, C11-C12, C71-72, D og E kan det også arbeides friere med taklandskap Byggeskikk a) Tiltak etter planen skal utføres i tråd med retningslinjer gitt i kommunens byggeskikkeveileder. Byggeskikkveileder for Alta kommune finnes på b) Store volumer/ fasader skal oppbrytes og gis en variasjon i plan og fasadeinndeling som bidrar til å redu- 12

13 sere en massiv virkning. c) Fasader skal ha dører og vinduer i 1.etasje mot offentlig rom. 1. etasje skal skille seg ut fra øvrige etasjer. 1. etasje skal ikke brukes til garasjer/ parkering. Alle kvartal skal ha de viktige publikumsinngangene mot gate. Det kan vurderes unntak for A3-5. d) Det enkelte bygg skal ha høy kvalitet i valg av fasadematerialer og gjennomarbeide detaljer. e) Bebyggelse innenfor planområdet skal ha et farge- og materialebruk, som harmonerer med uttrykk i sentrum som helhet, og spesielt de omkringliggende bygg. Det vil være opplagt å bruke innslag av lokal skifer på fasadene, likt som med materialene tre og tegl, som er gjennomgående på sentrum. f) Alle tekniske anlegg som ventilasjon og lignende skal integreres i bygget, og ikke fremstå som påmonterte elementer. g) Ved om- og tilbygning skal eksisterende fasader bearbeides og oppgraderes, slik at bygget kommer til å fremstå som en helhet Parkering a) For byggetiltak skal parkeringskravet være dokumentert løst, herunder HC-parkering. b) Innenfor delområdene A, B, og C skal offentlige og private parkeringsarealer tilrettelegges under bakkenivå eller i parkeringshus. c) Innenfor planområdet skal det legges til rette for én parkeringsplass pr. boenhet. For andre reguleringsformål vises det til krav knyttet til kommunedelplan for Alta by. d) Inntil 10 % av parkeringsbehovet for det enkelte prosjekt kan lokalise- For bygg med uklare eller flytende grenser mellom formål med ulikt krav til parkeringsdekning skal det strengeste krav gjøres gjeldende for hele bygningsmassen. Bygningsarealet regnes som brutto gulvareal iht. teknisk forskrift. Planutvalget kan i særlige tilfeller dispensere fra parkeringsbestemmelsene, men i utgangspunkt gjelder kommunens frikjøpsordning. Ved eventuell dispensasjon bør det settes vilkår for tiltakhavers gjennomførsel av tiltaket. 13

14 res på bakkenivå som kunde- /gjesteparkering innenfor egen tomt. e) Innenfor område A kan hele parkeringskravet frikjøpes. Innenfor område B og C kan besøks- og næringsparkering frikjøpes. Frikjøp avklares i utbyggingsavtale. Jfr. Kommune Styrets vedtak Sykkelparkering og rullestol. a) Innenfor sentrumsområdet skal det legges til rette for sykkelparkering i tilknytning til boliginnganger. b) For kunder og ansatte skal antallet sykkeloppstillingsplasser være det samme som for bil. c) I områder med boliger skal det tilrettelegges for minst 2 sykkelplasser pr. boenhet. d) Det skal være plass for å parkere motorisert og manuell rullestol utendørs, nær heis Utomhusarealer a) Bygninger og utearealer skal i nødvendig grad støyskjermes. Støyrapport utarbeides senest tilknyttet søknad om rammetillatelse. b) For nye, søknadspliktige tiltak tillates ikke utelagring innenfor sentrumsområdet. Støyforholdene skal være i samsvar med støygrensene i rundskriv TA Se T-1442 fra Miljøverndepartementet: for behandling av støy i arealplansaker c) Den ubebygde del av tomta skal gis en tiltalende form og opparbeiding Skilting og belysning a) Tiltak etter planen skal utføres i tråd med retningslinjer gitt i kommunens skiltvedtekter. Det vises dessuten til skiltvedtekter for Alta kommune. b) Vareutstillinger, løsfotreklame og liknende kan plasseres inntil 1,5 meter fra husvegg såframt det ikke er til hinder for allmenn ferdsel i området. 14

15 d) Fasade belysning skal godkjennes av bygningsmyndigheten. e) Oppsetting av flagg skal godkjennes av bygningsmyndigheten Snølagring a) Innenfor område P3 tillates snølagring dersom formålet er bruk av snø som vinteraktivitetsområde. Med vinteraktivitetsområde forstås opparbeiding av lekelandskap, akebakke, snøskulpturer og liknende. b) Innenfor delområdene C, D, FL3 og E skal det avsettes arealer til snølagring. c) Der snølagring skal tillates må omfang og plassering framgå av byggesaken. d) For øvrige deler av planområdet gjelder det at snø skal kjøres bort Avfallshåndtering I A, B og C2-6 skal avfallshåndtering skje ved egne innbygde søppelrom eller som en nedgravd løsning, godkjent av bygningsmyndighetene. Hvis søppelom ønskes plassert i kjeller skal det være adgang til selvstendig heis/vareheis. Ved en nedgravet søppel løsning stilles det klar til redegjøringen for plassering av ståplass for lastebil i forbindelse avhentning. Bolig og næringsavfall skal holds adskilt Boligbebyggelse Generelt a) Det skal innenfor alle felt med formål/ delformål bolig legges til rette for en variasjon av leilighetstyper. b) Det kan innenfor felt avsatt til boligformål kreves tilrettelagt for boliger iht. boligsosial handlingsplan. c) Leiligheter med fasade mot Løkkeveien, Markveien og Bjørn Wirkolas vei skal være gjennomgående. d) Det skal legges til rette for privat og felles uteoppholdsarealer i tilknytning Med variasjon av leilighetstyper forstås i særlig grad at leilighetenes størrelse og utforming må varieres. Med felles uteoppholdsareal forstås takterrasse, balkong eller areal på bakkenivå som muliggjør opphold, sosialt samvær og enkel lek for de minste barna. For dimensjonering og opparbeiding av uteoppholdsarealet, se kommunens bestemmelser og retningslinjer for fri- 15

16 til alle boliger/ boenheter innenfor planområdet. e) Det må avsettes minimum 3 m 2 privat uteoppholdsareal pr. selvstendig boenhet i form av balkong/ terrasse. f) Det må settes av følgende minimumsareal til felles uteopphold innenfor de ulike delområdene: A = 0 m2/ boenhet B-E = 20 m2/ boenhet områder (kommuneplanens 2.3). Det enkelte prosjekt skal løse krav til lekeareal for småbarn i henhold til krav. Det enkelte prosjekt skal delta i finansiering av nær-/kvartalslekeareal i henhold til særskilt vedtak eller knyttet til utbyggingsavtale. g) Felles uteoppholdsarealer skal ha et tydelig grønt preg. h) Felt vist med rent boligformål kan ha innslag med annet formål opp til 20 % av bygd bruksareal. Annet formål kan være barnehage, kontor, forretning og mindre næringsvirksomhet C8 a) Den hjemmel for utbygging som planen gir for utbygging av C8 gjelder bare tilknytting den adkomstløsning planen viser. b) Etasjetall løses gjennom detaljregulering, det skal imidlertid ikke bygges over kote c+62,5. C8: Geotekniske rapporter, terrengsnitt og planskisse tilknyttet reguleringsplanens revisjon skal være veiledende ved regulering og prosjektering. Planen er basert på at vei skal føres inn i bebyggelsen på kote 42,0 og at naturterrenget ikke skal påvirkes nedenfor kote 39,5. (Påvirket terreng og vegetasjon må eventuelt reetableres etter bygging, men planen gir ikke uten videre hjemmel for inngrep utover formålet) C9 a) Det skal ved regulering av C9 legges inn offentlig gangvei, bredde 3m, fram til OP3. Gangveien kan være del av gangveisystemet i feltet, men enkeltboliger skal ikke ha direkte adkomst til veien. b) Det skal legges til rette for tursti langs ravinekanten i forbindelse med detaljregulering, denne skal ha tilgang til OP3. c) Etasjetall løses i detaljreguleringen. 16

17 3.2.4 C11 C12 + C17 a) Formål er boligområde Næringsvirksomhet Generelt a) Innenfor feltene kan det etableres næringsvirksomhet i form av kontor, forretning, overnattingssted, bevertningssted og mindre verksteder. For områder med kombinerte formål vises det til generelle bestemmelser for byggeområder under 3.1 b) Bebyggelse med næringsvirksomhet skal henvende innganger, utstillingsvinduer, skilt m.m. mot hovedadkomster, gågater, og/ eller torg. Samt inngang pr. 30 m. c) Uteservering utenfor egen grunn krever avtale med kommunen. d) Varelevering/ -mottak skal utarbeides på en slik måte at aktivitet fra biler og søppelrom og lign. ikke virker sjenerende på omgivelsene. e) Innenfor delområder A og B skal varemottak kunne stenges av med port eller liknende som er tilpasset bebyggelsen for øvrig. Varemottak skal skiltes. f) Innganger til forretningsformål skal holdes atskilt fra innganger til boliger. g) Romhøyde i 1. etasje skal dimensjoneres etter det aktuelle formål som krever størst høyde A2 a) Formål er hotell-/ kontor- / forretningsformål. b) Forretning tillates kun etablert som mindre butikklokaler henvendt til gate/plass. 17

18 c) Areal utenfor bygningskropp mot TD3 skal opparbeides som del av TD A13, A14 a) Områdenes formål er bevertning. b) Bebyggelsen skal ha paviljongkarakter i forhold til torget som byrom. Gesimshøyde mot alle sider skal være begrenset til 1. etasje. c) A13 kan ha en tilbaketrukket etasje og totalhøyde med denne kan være to etasjer A5, A6, A9, A12, A31, A32, A33 a) Formål er forretnings- og kontorformål. b) A9 er kun forretningsformål. c) Det skal kunne innrettes kontor, forretning, bevertningssteder samt mindre næringsvirksomhet og kontor knyttet til forretning B2 og B4 a) Formålet er forretning og kontor. b) Bebyggelsen må sees/planlegges i sammenheng med TF3 (og TF4). Takformer kan mellom E6 og Løkkeveien utformes relativt fritt. Etasjetall mot nord bør maksimalt være som mot Løkkeveien, minus 1. c) Bebyggelsen kan ha «sokkel»- løsning. Plankartet angir hele etasjetall mot Løkkeveien C14 a) Formålet er forretning og kontor. 18

19 3.3.7 B6 a) Formålet er forretning og kontor. b) Det skal være en inntrukket arkade med bredde 2,5m parallelt med fortau og en søylerekke med runde søyler, som markerer skillet mellom felles og offentlig. c) Vist bebyggelse er retningsgivende, men buet fasadeliv og arkade mot Løkkeveien som vist på plankartet er bindende. d) Bebyggelsen skal gis en bymessig utforming som ikke er ekspressiv, men danner en rolig og variert ramme rundt A1. e) Utbyggingsrekkefølge skal være fra øst og P-kjeller skal være sammenhengende mellom B6 og B7. Fasadeliv og arkade er digitalt bindende i planet. Arkaden kan ha noe varierende høyde iht. den enkelte bygnings etasjehøyder. Arkadearealet er fellesareal (FGS). Takformer kan mellom E6 og Løkkeveien utformes relativt fritt. Etasjetall mot nord bør maksimalt være som mot Løkkeveien minus 1. f) Bebyggelsen skal utformes som lameller med lavere mellombygg som sikrer siktlinje mellom E6 og A Offentlig / privat tjenesteyting Generelt a) Områdene skal gis en god utforming og opparbeides med høy standard på materialer. b) Eventuell varelevering/ -mottak skal tilrettelegges på en slik måte at aktivitet fra biler, avfallsrom og lignende ikke virker sjenerende på omgivelsene A1 Kirke a) Formål er kirke. b) Uteområdene planlegges særskilt. c) Vegetasjon som kan bevares skal avgrenses med bånd eller anleggsgjerde i byggefasen. 19

20 3.4.3 D Institusjon a) Formål er helseinstitusjon. b) Innenfor området tillates det oppført helsesenter, sykehus, sykehjem og andre tjenester tilknyttet helse- og sosialsektoren. c) boliger tilknyttet helsesenter og opptreningssenter. Alle boliger skal legges til rette med livsløpsstandard. Det må vurderes særskilt hvor stort behovet er for boliger med omsorgsstandard. d) Boliger på eiendom 28/133 (B1) skal sikres atkomst via D1. Det vises til gjeldende reguleringsplan for B1. e) Området skal sikres parkering på egen tomt E Høgskole og barnehage a) Områdets formål er barnehage og høgskole. b) Innenfor område E1 tillates oppført barnehage. c) Innenfor område E2 tillates oppført høgskole samt tilgrensende virksomhet tilknyttet utdanning og forskning. d) E4-E9 kan benyttes til høgskoleformål, og til studentboliger tilknyttet høgskolen. Minimum 20 % av boligandelen må ha tilgjengelighet jfr. TEK C72 a) Områdets formål er barnehage. b) Området skal inneholde nødvendig parkering og plass for kort stopp ved transport av barn. Innenfor området legges det til rette for etablering av en barnehage med fire avdelinger. c) Ved tiltak skal det leveres utomhusplan som viser plassering av bygning, behandling av terreng og vegetasjon, inngjerding, parkering for sykler og biler samt avfallsbeholdere. 20

21 3.4.6 A4, A7, A11 a) Formål er offentlig/privat tjenesteyting/ kulturbygg. b) Arealer på bakkenivå må ha hovedadkomst mot torg og gågate samt orienteres mot omkringliggende gater for øvrig. c) Område A4 skal ha egendekning av parkering i egen kjeller. Nedkjøring skal løses innenfor området. 3.5 Kombinert formål B9-B10 a) Formål er bolig og næring. Feltet kan utnyttes til boliger, kontor, forretning samt mindre næringsvirksomhet og kontor knyttet til forretning B11 a) Formål er bolig og næring. Feltet kan utnyttes til boliger, kontor, forretning samt mindre næringsvirksomhet og kontor knyttet til forretning Detaljregulering skal vurderes i henhold til retningsgivende bygningsstruktur (se også Temakart A). b) Området skal utbygges som kvartalsstruktur med indre gårdsrom. c) Plankravet for området gjelder B11 og TG samlet. Dersom B11 utbygges uavhengig av TG skal en skisseplan for hele området utarbeides ved oppstart. Gårdsrom skal blant annet inneholde felles grøntareal for områdets beboere. Det skal legges til rette for offentlig til- 21

22 gjengelig gangvei fra Bjørn Wirkolas vei B12 a) Formål er bolig og næring. Feltet kan utnyttes til boliger, kontor, forretning samt mindre næringsvirksomhet og kontor knyttet til forretning b) Området skal utbygges som kvartalsstruktur med indre gårdsrom. c) Det skal bygges til formålsgrense, men utforming mot gårdsrom er mer fristilt. Tilknytning til TG samt OP4 skal tillegges viktighet i detaljreguleringen. Detaljregulering skal vurderes i henhold til retningsgivende bygningsstruktur (se også Temakart A). Dersom en enkelt grunneier setter i gang tiltak på området uten at andre grunneiere er med, skal det i tillegg til detaljregulering av prosjektet utarbeides en skisseplan for hele området. Denne planen skal vise til hvordan adkomst til parkeringskjeller og varelevering er tenkt løst for hele området. d) Det tillates totalt to nedkjøringer til p-kjeller. Gårdsrom skal blant annet inneholde felles grøntareal for områdets beboere. Det skal legges til rette for offentlig tilgjengelig gangvei fra Bjørn Wirkolas vei gjennom området til Markveien i sør C2 a) Formål er bolig og næring. Feltet kan utnyttes til boliger, kontor, forretning samt mindre næringsvirksomhet og kontor knyttet til forretning Detaljregulering skal vurderes i henhold til retningsgivende bygningsstruktur (se også Temakart A). b) Området skal utbygges som kvartalsstruktur med indre gårdsrom. c) Det skal bygges til formålsgrense 22

23 mot TA8, TA2 og TF7. Utforming mot FL3 og gårdsrom er mer fristilt. d) Det tillates totalt en nedkjøring til p- kjeller. e) Det skal tilrettelegges for allebeplantning langs TF7. Dersom en enkelt grunneier setter i gang tiltak på området uten at andre grunneiere er med, skal det i tillegg til detaljregulering av prosjektet utarbeides en skisseplan for hele området. Denne planen skal vise til hvordan adkomst til parkeringskjeller og varelevering er tenkt løst for hele området. Gårdrommet skal blant annet inneholde grøntarealer for beboerne C3 a) Formål er bolig og næring. Feltet kan utnyttes til boliger, kontor, forretning samt mindre næringsvirksomhet og kontor knyttet til forretning Detaljregulering skal vurderes i henhold til retningsgivende bygningsstruktur (se også Temakart A). b) Området skal utbygges som kvartalsstruktur med indre gårdsrom. c) Det skal bygges til formålsgrense mot TF7, TA2 og TF8. Utforming mot C8 og gårdsrom er mer fristilt. d) Det tillates totalt en nedkjøring til p- kjeller. e) Det skal tilrettelegges for allebeplantning langs TF7. Dersom en enkelt grunneier setter i gang tiltak på området uten at andre grunneiere er med, skal det i tillegg til detaljregulering av prosjektet utarbeides en skisseplan for hele området. 23

24 Denne planen skal vise til hvordan adkomst til parkeringskjeller og varelevering er tenkt løst for hele området. Gårdrommet skal blant annet inneholde grøntarealer for beboerne C4 a) Formål er bolig og næring. Feltet kan utnyttes til boliger, kontor, forretning samt mindre næringsvirksomhet og kontor knyttet til forretning b) Det skal sikres gangforbindelse for alle beboere i området til FL1. Store deler av området er utbygd, men ved tiltak skal det i tillegg til detaljregulering av prosjektet utarbeides en skisseplan som viser hvordan feltet vil fungere som helhet. c) Tiltak på 28/201 skal bygges til formålsgrense mot TA15 og Markveien C51 a) Formål er bolig og næring. Feltet kan utnyttes til boliger, kontor, forretning samt mindre næringsvirksomhet og kontor knyttet til forretning b) Det skal bygges til formålsgrense langs Markveien samt TA C6 a) Formål er bolig og næring. Feltet kan utnyttes til boliger, kontor, forretning samt mindre næringsvirksomhet og kontor knyttet til forretning b) Det skal bygges til formålsgrense langs Markveien samt FA5. c) Etasjehøyden for området skal avklares som en del av detaljreguleringen. 24

25 3.5.6 B7, B8 a) Formål er bolig og næring. Feltet kan utnyttes til boliger, kontor, forretning, bevertnings- og overnattingssteder samt kontor knyttet til forretning. b) Det skal være en inntrukket arkade med bredde 2,5m parallelt med fortau, med en søylerekke langs ytterliv. Søylene skal være runde. c) Vist bebyggelse er retningsgivende, men buet fasadeliv og arkade mot Løkkeveien som vist på plankartet er bindende. d) Bebyggelsen skal gis en bymessig utforming som ikke er ekspressiv, men skal danne en rolig og variert ramme rundt A1. Fasadeliv og arkade er digitalt bindende i planet. Arkaden kan ha noe varierende høyde iht. den enkelte bygnings etasjehøyder. Søylenes senteravstand kan variere. Arkadearealet er fellesareal (FGS). e) Næringsformål skal fortrinnsvis legges i de deler av bygningsmassen som løper parallelt med Løkkeveien. f) Det skal være felles kjøre adkomst til kjeller for B7 og B8 dersom ikke B7 løses i sammenheng med B6. g) Utbyggingsrekkefølge skal være fra sørøst. Utbygging av B7 forutsetter at enten hele B6 eller hele B8 er oppført C1 a) Områdets formål er forretning kombinert med industri. b) Det godkjennes ikke industriell virksomhet som skaper sjenerende støy, støv eller annen forurensning i forhold til boliger og annen sentrumsaktivitet. Ved søknadspliktige tiltak kan tiltakshaver bli pålagt skjermingstiltak eller endringer/ begrensninger i produksjonsmåte C13 a) Områdets formål er fotballstadion kombinert med næringsvirksomhet. Bygget forutsettes at ha egendekning av parkering iht. til de kommunale retningslinjer om parkeringskrav for 25

26 b) Hovedadkomst skal skje fra Prestegårdsveien. næringsvirksomhet og eventuelt delvis løst ved frikjøp. Det forutsettes at parkering til idrettsformål løses ved benyttelse av øvrig parkering på Alta Sentrum. 3.6 Parkeringshus + næringsvirksomhet B5 a) Områdets formål er næring kombinert med parkeringsanlegg. b) Bebyggelsen skal planlegges i sammenheng med TF1-2, som skal sikres adkomst til gateplan (Løkkeveien). c) Det kan etableres forretningslokaler på inntil 50 % av arealene på bakkenivå mot Løkkeveien. d) Trafikkformål/ parkeringshus må ikke utgjøre mindre enn 50 % av det samlede bruksarealet. e) Ved planlegging og utbygging av parkeringshus skal det legges særlig vekt på fasadeutforming, og store sammenhengende fasader skal brytes opp. Med trafikkformål forstås det at innenfor området kan det legges til rette for framtidig etablering av parkeringshus. Behovet for parkeringsareal, og dermed etablering av parkeringshus, må vurderes fortløpende i takt med utbygging/ utvikling av Alta sentrum. 3.7 Energianlegg (Y) Y a) Trafostasjoner skal i størst mulig grad integreres i ny og eksisterende bebyggelse. b) Innenfor områder merket Y tillates det oppført trafostasjon som frittstående bygning. c) Frittstående trafostasjon må gis en utforming og funksjon som er tilpasset det byrommet den befinner seg i. Hensyn til sikkerhet må ivaretas og ha første prioritet ved utforming av bygg. 26

27 3.8 Fjernvarmeanlegg (C10) C10 a) Formål er fjernvarmeanlegg. b) Anlegget skal i størst mulig grad integreres i terrenget og områder utenom selve bygget må gis en god utforming. c) Evt. utendørs lagring av containere og større kjøretøy skal plasseres slik at de blir godt skjermet i forhold til boligfelt i sør (C9). Bygningsmyndigheten kan kreve at utelagring inngjerdes i bygget. Der henvises til vedtagg om dispensasjon iht. til oppførsel av nåværende fjernvarmeanlegg, for mere informasjon. 3.9 Lekeplass Felles lekeplass FL1, FL3 a) Felles grønt arealer (FL) er felles for felt som angitt nedenfor: FL1 = C4 FL3 = C1, C2, C8 b) Innenfor FL3 tillates snølagring. FL3 planlegges, utbygges og drives av det offentlige Lekeplass a) Lekeplasser utformes iht. Alta kommunes norm for lekeplasser. b) Mulighet for frikjøp av nær- og grendelekeplass. Jfr. Kommunestyre vedtak Lekeplassfond

28 4 LNFR-områder Særlige landskapshensyn Særlige landskapshensyn a) Vegetasjon innenfor områder avsatt til særlige landskapshensyn skal bevares i størst mulig grad. b) Skjøtsel av og inngrep i områdene må skje i samråd med skogbrukssjefen. c) Innenfor området kan det opparbeides tursti/løype d) Sti/løype tilrettelegges enkel og uten fast dekke, med bredde maks 1m, for å redusere inngrep i terreng og vegetasjon. e) Stiens belysning skal gi minst mulig lysforurensning med henblikk på tilrettelegging av utsiktspunkter i tilknytning til stien. Tursti som inngår i formålet er vist med prikksignatur på plankartet. Med lysforurensning forstås det i denne sammenheng kraftig belysning som gjør det vanskelig å se eller lyser opp mot himmelen. Tilrettelegging for utsiktspunkter langs byløyen forutsetter at lyskilder ikke er til hinder for at man vinterstid kan se nordlyset. 5 Samferdselsanlegg 5.1 Generelt Materialbruk og opparbeiding a) Områder og anlegg skal opparbeides med høy standard på materialer og skal være i henhold til Vegvesenets veinormal 019. b) Behov for opparbeiding med annet byromsinventar skal skje i samarbeid med Alta kommune. Der private tiltakshavere opparbeider offentlige trafikkområder skal utforming og standard på utførsel godkjennes av drift- og utbyggingssektoren iht. brøyting, drift og vedlikehold. c) Der trafikkområder ligger inntil områder regulert til park skal det legges særlig vekt på utforming av overgangene mellom de ulike formålene Trafikksikkerhet og utryk- 28

29 ning a) Det skal legges til rette for trafikksikre løsninger innenfor planområdet. b) Ved tilrettelegging av arealer med trafikk av både biler og myke trafikanter, skal hensyn til trafikksikkerhet vektlegges særskilt ved opparbeiding. c) Snølagring skal legges til rette på steder hvor det ikke er til hinder for fri sikt. d) Ved planlegging og opparbeiding av trafikkområder skal det dokumenteres hvordan hensyn til utrykningskjøretøy skal ivaretas. Brannsjefen skal høres Varelevering a) Det tillates tidsbegrenset varelevering innenfor gågatesystemet iht. kjøremønster vist her til høyre. b) Varemottak må merkes av med skilt og/ eller markering i dekke. 29

30 5.2 Kjørevei med fortau (TA) TA2-4, TA7-8, TA14, TA20. a) Planlegging av områdene skal omfatte områdene TA35-36 med tilhørende fortau og kantparkering, samt eventuelle grønne areal nærmest bebyggelsen. Det tillates midlertidig opparbeiding av områdene for å tilfredsstille rekkefølgekrav. Dette forutsetter at det fastsettes en dato for permanent opparbeiding og ferdigstilling. b) Tilliggende fortau. Det må sikres areal for myke trafikanter i forbindelse med midlertidig og/ eller permanent opparbeiding av områdene TA1, TA9, TA11-13, TA17-18 med tilhørende veigrunn a) Formål er kjørevei. b) Det skal sikres adkomst til berørte eiendommer i opparbeidingsfasen TA6, TA16, TA19 a) Formål er kjørevei TA21 Bussvei a) Bussvei skal opparbeides med bredde 4m + fortau. b) I kjørebane skal det etableres tiltak som forbeholder veien for buss, ved bussfelle, bommer el. tilsv. Sykkel skal imidlertid slippe igjennom i kjørebanen. 5.3 Parkeringsplass P1, P2, P3, P5, P6 a) Arealene skal benyttes som offentlig tilgjengelige parkeringsplasser. Arealene skal ha fast dekke. b) P1, P2, P5 og P6 skal ha markering av parkeringsplasser med rabatter med kantstein og oppmerking på asfalten. 30

31 c) P3 skal bare i enden av radene ha rabatter med kantstein. På P3 skal det kunne oppføres festivaltelt 30x40m. 5.4 Gatetun/ gågate TC1- TC3 (Gågata) a) Formål er gågate og skal være forbeholdt myke trafikanter. b) Gågata opparbeides med innslag av lokale materialer og vegetasjon. Det tilrettelegges for mindre oppholdssoner. c) Den sentrale del av gågata skal tilrettelegges som gangareal kjørbart for utrykningskjøretøy. d) For kjøring som ikke er skiltet må det foreligge særskilt tillatelse fra politiet. Med mindre aktivitetsoner forstås at det innenfor området kan tilrettelegges mindre lekearealer, skulpturer eller liknende. Oppholdssoner lokaliseres i områder med gode solforhold å skjermes i størst mulig grad for vind. Områdene tilrettelegges med benker og annet byromsinventar. Når det gjelder kjøremønster vises det til bestemmelsenes TC9-TC10 (Labyrinten) a) Formål er gågate og skal være forbeholdt myke trafikanter. b) Innenfor TC9 kan det settes av plass til selvsortering av resirkulerbart avfall (returpunkt) med oppsamling under bakkenivå. Atkomst til denne skjer fra P TC15-19 a) Formål er gågate og skal være forbeholdt myke trafikanter. Se kommentar til pkt b) Gågatene opparbeides med innslag av lokale materialer og vegetasjon. Det tilrettelegges for mindre oppholds- og aktivitetssoner. 31

32 5.5 Torg TD1, TD2 a) Formål er torg. Deler kan opparbeides parkmessig. b) Innenfor området tillates torghandel og ulike typer arrangement. c) I forbindelse med opparbeiding av området må det utarbeides detajlplan. d) Både temporære og permanente innredninger og beplantninger skal tilpasses behov for utrykningskjøretøy. Området TD2 opprettholdes inntil videre til parkering som i dag. Endring av formål til torg forutsetter vedtatt av planutvalget. Medvirkning. Ved planlegging og opparbeiding av aktivitetsområdet TD2må parter som har særlig interesse i bruk av området involveres. Ovenstående parter må varsles direkte ved igangsetting av detajlplanlegging. Eventuelle andre parter må varsles gjennom annonse i lokalmediene. Når det gjelder snølagring i sentrumsområdet vises det til TD3 Nordlysplassen a) Arealet tilrettelegges som offentlig plass med snumulighet for busser og taxi og avsettingsmulighet for passasjerer. b) Det tillates etablering av parkeringskjeller. P-kjeller under plassen forutsetter utbyggingsavtale. Løs møblering muliggjør avvikling av ulike arrangementer. c) Det skal utarbeides udenomhusplan. 5.6 Gang- og sykkelvei (TF) Generelt a) Arealene skal benyttes av gående og syklende og det skal settes opp fysiske hinder for moped- og biltrafikk i den grad det er nødvendig. b) Der det tilrettelegges for bussholdeplass må området gis en egen utforming/ materialbruk. Det tillates oppstilling av bussskur, søppeldunk, skilt mm. i tilknytning til bussholdeplasser såframt det ikke er til hinder for allmenn ferdsel. 32

33 c) Gangvei opparbeides med kantstein Gangpassasje TF1-2 a) Innenfor feltet skal det etableres gangpassasje på tvers av E6, som bru eller som kulvert. b) Planlegging av gangforbindelse skal ses i sammenheng med eventuelt parkeringshus B5 med mulighet for sammenbygging og løsning av adkomst til gateplan Løkkeveien. c) Passasjen skal sikres gode adkomstforhold fra boligområder på Midtbakken. d) Ramper kan overdekkes Gangpassasje TF3-4 a) Innenfor feltet skal det etableres gangkulvertforbindelse på tvers av E6. b) Planlegging av gangkulvert skal ses i sammenheng med feltene B3, B4 for best mulig terrengtilpasning og tomteutnyttelse på begge sider av passasjen. c) Det skal sikres gode adkomstforhold fra barnehage og boligområder på Midtbakken. d) Ramper kan overdekkes TF14 TF14 skal opparbeides med bredde 3 m., med grøntanlegg på begge sider, mot formålsgrensene. 5.7 Kollektivterminal (TG) Generelt a) Det legges til rette for buss- og drosjeterminal innenfor område merket Med kollektivterminal forstås tilrettelegging for perronger/ holdeplass for 33

34 TG. Det kan også settes av plass til andre typer kjøretøy. b) Det skal settes av plass til selvsortering av resirkulerbart avfall (returpunkt) med oppsamling under bakkenivå. c) TG skal gis en oversiktlig utforming i tråd med retningslinjene for universell utforming, jfr. bestemmelsene i 2.5. d) For felt TG skal det tilstrebes et grønt preg med treplanting. Dette skal dokumenteres ved utarbeiding av planteplan eller som del av annen opparbeidingsplan. minst 4 busser ved terminalen, ventearealer samt evt. informasjon, administrasjon og billettsalg. Skilting, material- og fargevalg samt detaljering forøvrig må sikre oversiktlighet og tilgjengelighet. Ved planlegging og opparbeiding bør rådet for funksjonshemmede involveres. e) Overdekninger bør i stor grad være transparente og/eller gis et lett uttrykk. 5.8 Annen veigrunn (AV) Generelt a) Veifyllinger/ -skjæringer, midtdelere og liknende veigrunn. Der det ligger til rette for det bør det lages plan for alléplanting. b) Arealene skal kunne beplantes med trær og/eller busker. 5.9 Felles adkomster, veier og parkering Generelt a) Arealene eies av og er felles for eierne av de formålsfelt som framgår av denne paragraf. b) Arealene gis en god utforming som ivaretar hensyn til estetikk, godt bomiljø og trafikksikkerhet Felles avkjørsel Felles avkjørsler er felles for områder som angitt nedenfor: FA1 = C12 34

35 FA2 = C9-10 FA3 = C1,C7, C8 FA4-FA5 = C11 FA6 = B9, C1 FA8 = A6 FA9 = C6 FA10 = E1, E2, FP3 FA13 = C14, C Felles parkering Felles parkeringsarealer er felles for felt som angitt nedenfor: FP3 = E1, E2 6 Grønnstruktur 6.1 Parkområder OP1 Sentrumsparken a) Formål er offentlig park som skal opparbeides b) Arealet opparbeides med fast dekke og beplantning som en park med grønt preg. Det legges til rette for lek og uteopphold. Det skal foreligge plan for opparbeiding. c) Innenfor arealet legges det til rette for småbarnslekeplass med mulighet for variert lek OP2 Kirkeparken a) Formål er offentlig park som skal opparbeides. Gangsti som inngår i formålet er vist med prikksignatur på plankartet. b) Eksisterende furutrær skal bevares i størst mulig grad som en del av parken. c) Innenfor arealet kan det legges til rette for småbarnslekeplass med mulighet for variert lek. d) Deler av kirkeparken kan tillates regnet inn i behov for felles uteoppholdsareal for boliger i felt A12 og B6- B8. e) Det tillates for øvrig tiltak/ tilrette- 35

36 legging iht. landskapsplan. Planen skal vise at den naturlige vegetasjonstypen fortsatt skal være et tydelig element i parkens karakter OP3 Utsiktsplass a) Formål er friområde. Det er ikke krav til opparbeiding. b) Det kan legges til rette for konstruksjoner for utsikt, bålplass, sitteplasser og lek. Det skal foreligge plan for opparbeiding OT5 Høgskoleparken a) Formål er offentlig park. Det er ikke krav til opparbeiding. b) Det er det ikke tillatt å fjerne furuvegetasjon eller annen representativ, stedegen vegetasjon uten at dette er vurdert og godkjent gjennom plan- eller byggesaksbehandling. Løvskog og bunnvegetasjon tillates tynnet for å skape åpne parkrom. Den naturlige vegetasjonen skal fortsatt være et tydelig element i parkens karakter. c) Innenfor arealet kan det legges til rette for småbarnslekeplass med mulighet for variert lek. d) Det tillates tiltak og terrenginngrep som en del av tilretteleggingen med utgangspunkt i landskapsplan. 6.2 Tursti Tursti (OT) a) Arealene har til formål å sikre snarveier mellom ulike bydeler. OT lengst i øst har mer overordnet betydning og inneholder lysløype. Det forutsettes en minimumsdrift for å holde stier åpne. b) Det er ikke krav til opparbeiding, men naturlik opparbeiding kan skje. 36

37 37

Kommuneplanens arealdel Kongsberg kommune 2013-2025 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER

Kommuneplanens arealdel Kongsberg kommune 2013-2025 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Kommuneplanens arealdel Kongsberg kommune 2013-2025 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Høringsforslag vedtatt av formannskapet 26.06.13 Innledning Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr.

Detaljer

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER Innhold RETNINGSLINJER 1 GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 EKSISTERENDE PLANER OPPHEVES 4 2 SUPPLERENDE PLANER 4 3 BYGGEGRENSER

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 11. juni 2014 Kommuneplan 2015-2026 Arealdelen PLANBESTEMMELSER Innholdsfortegnelse Kapittel I Generelle bestemmelser... 4 1-1. Gjeldende planer... 4 1-1.1. Kommunedelplan som oppheves... 4 1-1.2. Reguleringsplaner

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 20.mars 2014 Kommuneplan 2015-2026 Arealdelen PLANBESTEMMELSER Innholdsfortegnelse Kap. I Generelle bestemmelser... 4 1-1. Gjeldende planer... 4 1-1.1. Kommunedelplan som oppheves... 4 1-1.2. Reguleringsplaner

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 11. juni 2014 revidert 25. mars 2015 Kommuneplan 2015-2026 Arealdelen PLANBESTEMMELSER Innhold Kapittel I Generelle bestemmelser... 4 1-1 Gjeldende planer... 4 1-1.2 Reguleringsplaner som oppheves... 4

Detaljer

Veileder. Grad av utnytting

Veileder. Grad av utnytting Veileder Grad av utnytting Norsk Byggtjenestes Forlag Haakon VIIs gate 5 Postboks 1575 Vika 0118 Oslo Trykk og innbinding Melsom Grafi sk, Sellebakk 2. utgave 1. opplag 05-2007 Miljøverndepartementet Kommunal-

Detaljer

Kommuneplan for Frogn 2013 2025

Kommuneplan for Frogn 2013 2025 Kommuneplan for Frogn 2013 2025 og retningslinjer Vedtatt av Frogn kommunestyre 17.06.2013 Innhold Bestemmelser Generelle bestemmelser 1-16 Bestemmelser til arealformål 17-20 Bestemmelser til hensynssoner

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 11. juni 2014 revidert 25. mars 2015, revidert og vedtatt 10. juni 2015 Områder med innsigelser er markert med rød kursiv Kommuneplan 2015-2026 PLANBESTEMMELSER Innhold Kapittel I Generelle bestemmelser...

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2027

Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2027 SILJAN KOMMUNE Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2027 16.06.2015 side 1 av 31 Innhold 1 Innledning... 5 2 Generelle bestemmelser forholdet til andre planer, plankrav og rekkefølgekrav...

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026 Utkast til planbestemmelser

Kommuneplan 2015-2026 Utkast til planbestemmelser Kommuneplan 2015-2026 Utkast til planbestemmelser Foreløpig versjon 10/3 2014 Innhold Innhold... 1 Kap. I Generelle bestemmelser... 3 1-1. Gjeldende planer... 3 1-1.1. Kommunedelplan som oppheves... 3

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7)

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda PlanID: 60030000 Saksnummer: 200801685/475

Detaljer

30.05.2013 HOL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Geilo sentrum

30.05.2013 HOL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Geilo sentrum 30.05.2013 HOL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Geilo sentrum LESEVEILEDNING: Slik er bestemmelsene bygget opp: 1 Felles bestemmelser inkl. tillegg/avvik for enkeltfelt 2-7 Bestemmelser

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS Forslag utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE BAKGRUNN... 3 BESKRIVELSE

Detaljer

Bestemmelser Kommuneplanens arealdel Forslag ved sluttbehandling 010611

Bestemmelser Kommuneplanens arealdel Forslag ved sluttbehandling 010611 Bestemmelser Kommuneplanens arealdel Forslag ved sluttbehandling 010611 2 Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 5 1.0 Planens formål... 5 1.1 Plankrav... 5 1.2 Planer som skal fortsette å gjelde...

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda Plannummer: 60030000 Saksnummer: 200801685

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Bestemmelser og retningslinjer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Bestemmelser og retningslinjer 08.05.2014 Innhold Vedtatt dato.. Sist revidert: 08.05.2014 Veiledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 Forholdet til andre planer, plankrav

Detaljer

En vil i det følgende gå igjennom forslag til nye bestemmelser og gi en forklaring på hvorfor de er tatt inn og hvilke konsekvenser det medfører.

En vil i det følgende gå igjennom forslag til nye bestemmelser og gi en forklaring på hvorfor de er tatt inn og hvilke konsekvenser det medfører. Forklaringer: Selve bestemmelsene er skrevet i kursiv. Teksten i vanlig skrift er forklaringer og kommentarer som skal fjernes i det endelige dokumentet. Bestemmelser: I forslaget til bestemmelser er det

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BJØRVIKA - BISPEVIKA - LOHAVN

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BJØRVIKA - BISPEVIKA - LOHAVN OSLO KOMMUNE, Byrådsavdelingene REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BJØRVIKA - BISPEVIKA - LOHAVN Som vedtatt av Oslo bystyre 27.08.2003, sak 274 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense

Detaljer

HØRINGSFORSLAG Side 1

HØRINGSFORSLAG Side 1 Side 1 Innhold Sist revidert: 03.07.2014 Veiledning... 4 Generelle bestemmelser... 5 Forholdet til andre planer, plankrav og rekkefølgekrav... 5 1. Forholdet til kommunedelplaner (med arealdel)... 5 2.

Detaljer

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER 16.06.15 1.Hensikt med planen Hensikten med planen er å gi gode rammer for sentrumsutvikling i Sætre. Planarbeidet vil videreføre formål angitt

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer