Elevinformasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elevinformasjon 2014-2015"

Transkript

1 Elevinformasjon Innhald Side Kart over skulen Kart over Vangen (Voss sentrum) Ved Brann Ordensreglar Fråvær og permisjon - retningslinjer Persmisjonssøknad Ordningar Funksjonar Personalet Klasse og fellesrom Praktiske høve Instruks for elevråd Timeplan Skulerute Betaling

2 Kart over skulen 2

3 Kart over Vangen 3

4 Ved brann Lat att vindauge og dører, og forlat rommet med ein gong brannklokka ringer. Ikkje ta deg tid til å få med tinga dine ut av rommet. Gå med ein gong til statuen av Lars Eskeland. Hald saman i ganggruppa. Gå ikkje attende til noko hus før det er stadfesta at det ikkje brenn der. Kvart gangråd vel ein brannansvarleg som til ei kvar tid skal vete kven som bur på gangen. Ved brann skal den brannansvarlege finne ut om alle på gangen har kome seg ut. I alle rom er det montert sensitive brannvarslarar. Dei vert aktivert av røyk eller varme. Desse varslar brannvesenet og tilsynstelefonen. Handmeldarane som er plassert ved utgangane varslar brannvesenet direkte. Brannvakt Tilsynslærar går brannrunde i internata alle dager kl , evt etter avslutta arrangement viss dette slutter seinere. Samtidig blir det kontroll-, lukke-, låse- og slukke-runde. 4

5 Ordensreglar Du skal delta i fellesskapet saman med dine medelevar og tilsette ved Voss Folkehøgskule. Vanleg folkeskikk og omsorg for kvarandre gjer Voss Folkehøgskule til ein god stad å vera. Skulen sine reglar er enkle og sikrar eit godt liv for alle: 1. vis respekt og omsyn 2. ver høfleg og snill 3. møt presis og forberedt 4. hald orden 5. overhald ro-tid 6. ver opplagd og munter 7. ver totalt rusfri Oppmøte Det er frammøteplikt. Fråværet vil stå i vitnemålet. Har du stort fråvær står skuleplassen din i fare. Viss du mister skuleplassen eller avsluttar før skuleslutt kan du miste dei to konkurransepoenga og låna i Lånekassen vil ikkje bli konvertert til stipend. Rektor kan i spesielle tilfelle godkjenne permisjon, til f eks eksterne oppdrag, utan at vi fører fråvær. Permisjon og planlagt fråvær Alt planlagt fråvær skal avtalast med skulen på førehand. Skjema for søknad om permisjon/melding om planlagt fråvær får du på kontoret og leverast lærar. Skal du overnatte utanfor skulen skal du gje beskjed før kl 2300 den dagen det gjeld. Dersom du er utanfor skuleområdet kan du sende SMS til (tilsynstelefon) og du skal ha stadfesting på at beskjeden er mottatt. Orden og ro Internatrom skal haldast reine og i orden. Det gjeld eige rom, fellesrom/peisestove, internatgangar, toalett og bad. Du kan berre henge opp plakatar og bilde etc slik at veggar og møblar ikkje vert skada. Musikkanlegg må brukast utan å forstyrre andre. Det skal være ro på internatet alle dagar frå kl Respekter andre sine behov for nattero, og møt utkvilt til morgonsamling og undervisning. Ro og orden gjeld også på skulen sitt uteområde. Vi vil ha god orden og ha det reint og hygienisk på undervisningsromma; derfor kan du ikkje eta i undervisningsrom. Rusgift og røyk Ingen rusgifter/dopingmidlar er lov. Skulen er eit aktivt og kreativt kulturmiljø heilt utan rus. Du kan ikkje bruka/oppbevara/vere berusa av alkohol eller nokon andre rusmidlar. Dette gjeld på skulen og skulen sitt nærområde, på skulen sine fellesarrangement/besøk/ turar etc. Reaksjonar Bryt du ordensreglane/har stort fråvær/ikkje fylgjer opp ansvarsoppgåvene dine blir du kalla inn til samtale med rektor. Rektor kan utvise deg for kortare eller lengre tid, i verste fall for resten av skuleåret, eller avgjere andre reaksjonar. Skulen har eit eige utval for behandling av disiplinærsaker. (jfr Lov om folkehøgskoler 5). Blir du utvist for resten av skuleåret, eller du sluttar frivillig, må du betale skulepengar i 6 veker frå sluttdato. En evt anke på vedtak i disiplinærsaker skal sendes styret for skulen. 5

6 Fråvær og Permisjon retningslinjer Frammøte Det er frammøteplikt til morgonsamling, undervisning, skulearrangement, eksterne samarbeidsprosjekt, turar etc. Fråværet vil stå i vitnemålet. Fråvær 1. All undervisning er obligatorisk. 2. Alt fråvær vert ført på vitnemålet. Fråvær vert ført i dagar og timar. 3. Stort fråvær kan føra til tap av skuleplass. Det kan og føra til at du mister dine 2 konkurransepoeng ved opptak til høgare utdanning. 4. Kjem du for seint til morgonsamling eller anna undervisning, vert dette registrert som ein time fråvær. 5. Organisert /sjølvstendig studiearbeid, derunder skuleadministrative gjeremål, som er avtalt med rektor, inspektør eller internatleiar, reknast ikkje som fråvær. 6. når du har søkt permisjon på førehand vert følgjande ikkje rekna som fråvær: (max 15 dagar) a) Dokumentert arbeid som tillitsvald i landsdekkjande organisasjonar b) Dokumentert lovpålagde oppmøte (sesjon o.l.) c) Dokumentert organisert hjelpearbeid d) Dokumentert langvarig og kronisk sjukdom e) Dokumentert utsett eksamen med 2 lesedagar + 1 reisedag (offisielle prøvar slik som utsett/ny prøve frå eks. VGS). f) Dokumentert yrkesorientering, opptaksprøve til vidare utdaning eller jobbsøking godkjennast inntil 1 dag g) Dokumenterte seminar for elevar som er med i det lokale kulturlivet h) Velferdspermisjonar i inntil 3 dagar ved alvorleg sjukdom eller dødsfall i næraste familie eller andre som står eleven nær i) Anna spesielt fråvær med fagleg/kulturell/samfunnsmessig tilknyting Permisjon og planlagt fråvær Du må søkja på førehand for å få godkjent permisjon utan fråvær. Søknaden skal leverast lærar i god tid, og seinast onsdag kl 0900 veka før. Reglane vert alltid lagt til grunn, men det vert også utvist skjønn i fht til den enkelte permisjonssøknad. Planlegg du å vera vekke frå undervisninga vil vi at du melder i frå om det på permisjon/fråværskjemaet. Fag- og linjelærar skal alltid kontaktast; det gjeld den/dei som har ansvar for den undervisninga du skal vere borte frå. Eit viktig prinsipp er at elevpermisjonar/fråvær ikkje skal gå ut over fellesarbeidet på linja/valfag. Bortvising Når ein elev vert bortvist frå skulen, får han fråvær for perioden. Du må fylgje opp ditt eige fråvær For å sikre at registrert fråvær er rett ført, er det eleven sitt ansvar å kontrollere og å få godkjent fråværet. Dette vert gjort i samarbeid med hovudlærar. Alle elevane som har stort fråvær vert gjort merksam på alvoret i situasjonen. 6

7 Søknad om permisjon/ Melding om planlagt fråvær : skal leverast lærar Namn elev Sjekk info bak på arket for rutinar! søkjer permisjon frå undervisninga frå og med dato kl og møter til undervisning frå og med dato kl Beskriv kvifor du søkjer om permisjon Eg melder frå om at eg blir borte frå skulen, og er klar over at fråværet blir ført med: dagar, timar. Eleven si underskrift Kommentar frå lærar/ internatleiar/ inspektør/ rektor: Svar på permisjonssøknad Permisjon godkjent; det blir ikkje ført fråvær Melding om fråvær motteke; det blir ført fråvær Avslag / permisjon er ikkje godkjent Voss Folkehøgskule Lærar/ internatleiar/ inspektør/ rektor 7

8 Ordningar Opphald utafor skuleområdet etter kl Dersom du ikkje skal overnatte på skulen må du gje beskjed til skulen. På postrommet/branntavlerommet er det ein eigen fråværstavle der du har ansvar for å melde fråvær. Dersom du må melde fråvær når du ikkje er på skulen sitt område må du sende SMS til tilsynstelefonen og få stadfesting frå tilsynslærar at beskjed er mottatt. Besøksordning Økonomi Forsikring Om du ynskjer å ha overnattingsgjester, må du gje melding om dette på kontoret seinest 2 dagar på førehand for å sjekke om vi har plass til gjester (skjema på kontoret). Du skal og gje beskjed til tilsynslærar om at du har besøk. Gjesten kan overnatte på eleven sitt rom. Bur du på dobbeltrom, må dette avtalast med den du bur saman med. For overnatting på elevrom betalar gjesten kr 300,- pr. døgn som og inkluderer alle måltid og sengetøy. Utan sengetøy betalar gjesten kr 200,-. Gjester fylgjer skulen sine reglar. Du er ansvarleg for at gjesten betalar. Du betalar på kontoret. Gjester som ikkje skal overnatte, må dra før kl Pris pr. måltid for gjester som ikkje skal overnatte er: Frukost kr 30,- / Lunsj kr 50,- / Middag kr 50,- / Kveldsmat kr 30,- Retningsliner for betaling av skuleopphaldet er gjeve i eit eige skriv som du fekk tilsendt i sommar. Hugs: ved for sein betaling, vert det rekna rente med 0,8% per månad. Rekningar som ikkje vert betalt innan fristen vert sende til inkasso. Når det gjeld lån og lånevilkår sjå Du er forsikra mot skader/ulykker som hender i samband med undervisninga så lenge du er elev ved Voss Folkehøgskule og er her i landet. Dei private eigedelane dine er ikkje dekka av skulen si forsikring. Å bu på internat er ei forandring for mange og ei stor utfordring. Internata er ein viktig del av folkehøgskulen sitt pedagogiske opplegg. Vi sett difor krav til deg når det gjeld reinhald, orden og omsyn til medelevar og tilsette. Ta omsyn til dei du bur i lag med og til rommet du bur i. Andre skal ha rommet ditt etter deg. Du vert økonomisk ansvarleg om det er skader på rommet som ikkje kan reknast som vanleg slitasje. Bruk korktavla Treng du hjelp til annet oppheng må du snakke med vaktmeister Kjetil. Bruk klebekitt til lettare ting du ynskjer å hengje opp Bruk ikkje tape, teiknestiftar, spikar eller liknande på vegger eller dører Flytt ikkje på fast inventar utan avtale med internatleder (seng, skrivebord, skåp) Nokre rom har sprinklaranlegg. Anlegget har dyser som lett løyser ut ved varme og berøring. Heng aldri noko i sprinklaranlegget! Byte av rom skjer berre i samråd med internatleiar og rektor. 8

9 Vask og reinhald Alle vaskar romma sine sjølve og held dei i orden. Alle som bur på gangen har ansvar for å halde korridor, trapper, dusj og toalett reine og ryddige. Den praktiske organiseringa av dette arbeidet går føre seg på gangråd. Klesvask og tørking Det er vaskeri i 1. etg. Midtgard og kjellar på Jomsborg. Bruk av vaskemaskin er inkludert i skulepengane. NB: Les instruksjonane for bruk av vaskemaskin og tørketrommel! Feil ved maskinene skal meldast til vaktmeisteren umiddelbart. Arbeidsgrupper/ Gul Garde Avfall Det vert organisert grupper for kjøkkenarbeid og anna reinhald på skulen. Alle elevane er med i ei slik arbeidsgruppe to til tre veker i løpet av skuleåret. Du vil få instruks for desse oppgåvene seinare. Osmine (kjøkkenleiar) har ansvar for gruppa. Midtgard tømmer boss og bio-boss bak kjøkkenet. Jomsborg tømmer boss og bio-boss ved låven. Papp, papir, glas og metall skal i bossrommet ved sida av kjøkkenet. Oppbevaring av skiutstyr, syklar, emballasje m.m. Syklar: oppbevarast i eige sykkelskur og utafor Jomsborg. Hugs å låsa sykkelen! Ski og brett: dei som bur på Jomsborg, nyttar skistall under Nedigard. Dei andre brukar skistall bak Midtgard. Ski og brett skal ikkje vera på rommet eller i gangane! Preparering av ski og liknande: I skistall under Nedigard. IF og Frisport har eigne rom i låven. Emballasje oppbevarast i Midtgard 3 etg.: i kott på rommet. 1. og 2. etg.: i bur i fyrste etg. Midtgard, i Jomsborg: rom 216. Skytevåpen og ammunisjon skal oppbevarast i eige våpenskåp. Røyking Alle bygningar på Voss Folkehøgskule er røykefrie, både internat og andre bygningar. All røyking skal vera på fylgjande plassar Nederste platå på trappehuset Midtgard. Ved sykkeloppstillinga på Jomsborg. Det skal haldast orden på røykeplassane Snus skal kastas i do i nødsfall i bosskasser. 9

10 Hovudlærar Funksjonar Kvar linje har ein hovudlærar. Erlend for Musikk, Jon og Amund for Idrett og friluftsliv, Camilla for Film, Kristin og Bjarne for Data, Kjersti for Trening og helse, Arild for Frisport og Torgeir er hovudlærar for Seniorsløyd (dagtidselevane). Hovudlærar har fylgjande oppgåver: koordinering av linjeaktivitetane mottakar av permisjonssøknader og meldingar om planlagt fråvær ansvar for føring av fråvær Internatleiar Internatleiar Kiss har ansvaret for drifta av internatet. Internatleiar hjelper til når elevar vert sjuke. Om du vert sjuk, tek du kontakt med linjelærar eller Kiss, anten sjølv eller gjennom ein med-elev. På kvelds- og nattetid og i helgane, tek du kontakt med tilsynslærar. Vil du ta med mat frå kjøkkenet til den som er sjuk, gjer du det etter middagen. Tilsynslærar Tilsynslærarfunksjonen går på omgang mellom lærarane. Det er minst ein tilsynslærar ved skulen kvar dag. Det er han/ho du skal vende deg til om du har praktiske problem eller spørsmål på ettermiddagstid og i helgene. Tilsynslærar har telefon: etter kl 1600 Skulen sitt nummer er: Vaktmester/brannvernleder: Rektor sitt nummer er Kjetil vaktmeister/driftsleder/brannvernleiar Vaktmeisteren skal ha melding om alle skadar og feil på skulebygningar og utstyr. Skriv meldinga på ein lapp og legg han i vaktmeisterkassa i postrommet eller si frå til tilsyn. Kontoret Kontoret er ope for elevane (ikkje torsdag)og Kontorleiar: svarer på spørsmål om lån og stipend mm leverer ut verdipost låser inn verdisaker i safen fylgjer opp betaling av skulepengar; vi har betalingsterminal på kontoret kontaktar du i samband med økonomi og innbetalingar 10

11 Administrasjon Rektor: Inspektør: Kontorleiar: Internatleiar/husmor Internatleiar: Kjøkken Kjøkkenleiar/kokk: Kokk: Kjøkenassistent: Kjøkenassistent: Reinhald: Reinhaldar: Vaktmeistar: Vaktmeistar: Lærarar Stipendiat Camilla Haukedal Kjersti Simpson-Larsen Amund Sletner Jon Grendahl Kristin Opsum Bjarne Reme Erlend Furuseth Jenssen Arild Tvilde Torgeir Lirhus Aslak Hollund Halvor Larsen Kennet Nilsen Personalet Lasse Sandberg Irene Nesse Arvid Børve Kirsten Gjersvik (Kiss) Osmine Austbø Mariann Hegle Almeland Anne Grete Hellesnes Irene Veka Mo Watsana Norekvål Kjetil Dyrvik lærar Film og video lærar Trening og helse lærar Idrett og friluftsliv lærar Idrett og friluftsliv og Seniorsløyd lærar Data lærar Data lærar Musikk lærar Frisport Ekstrem lærar Seniorsløyd Data Idrett og friluftsliv miljøstipendiat Ganglærarar Lærarane har ansvar for kvar sin internatgang. Gangråd Kvar gang på internatet har eigen ganglærar og vel ein eigen gangsjef og brannsjef Gangsjefen leiar gangrådet saman med ganglæraren. Det skal mellom anna få livet på internata til å gli. Dei vert difor viktige når det gjeld: trivselsfremjande tiltak på internatet organisering av vask og reinhald av gang og fellesrom drøfting av konfliktar i skulemiljøet I tillegg har gangrådet ansvar for: førebuing og gjennomføring av elevkveldar førebuing og gjennomføring av morgonsamlingar 11

12 Klasse- og fellesrom Peisestova Peisestova er fellesrommet vårt. Her finn du elevkiosken som vert driven av elevrådet. Her får du kjøpa vanlege kioskvarer. Ta omsyn til at det er mange som skal ha det triveleg her hald orden! Matsalen Frukost: Kvardager Laurdag Sundag Det kan være endra tidspunkt for måltida i fri-helger Føremiddagsmat: Kvardager Middag: Kvardagar og sundagar 1600 Laurdag 1300 Sundag 1600 Middagen er eit fellesmåltid der me opnar og avsluttar i lag. Måltidet avsluttast med beskjedar. Møt presis! Kveldsmat: Kvardagar og sundagar Laurdag Bestikk, koppar, tallerkar og dekketøy skal ikkje ut av matsalen! Undervisningsrom og salar Undervisningsrom og spesialrom kan du nytte fram til kl Nokre spesialrom er berre for elevar knytt til dei linjene som til vanleg nyttar dei. Av omsyn til orden og hygiene skal du ikkje eta i undervisningsrom og salar. 12

13 Praktiske høve Telefon Tilsynstelefon (mobil) Skulen sitt nummer Driftsleder/vaktmeister Rektor sitt nummer Lege Taxi Legevakt Voss Taxi Apotek Apotek er opent frå Post Post vert lagt i hyllene på postrommet og kan vanlegvis hentast etter kl 1230 Voss Postkontor Kvardagar Laurdag Minibankar og bank Minibankar finner du mange av på Vangen. Opningstida bankar på Vangen: Kvardagar Torsdag Laurdag stengd Voss Folkeboksamling Måndag og fredag Tysdag, onsdag og torsdag: Laurdag: Parkering Parkeringsplassar for elevane er ved gymnastikksalen. Parkeringsplassane på Låvebrua og framfor Midtgard er reserverte for dei tilsette ved skulen. 13

14 Instruks for elevråd Elevrådet er fellesorgan for alle elevane. Elevrådet er i arbeidet sitt bunde av lov, forskrifter og målsetjinga til skulen. Det skal saman med andre råd arbeide for å skape trivnad og gode samarbeidstilhøve på skulen. Elevrådet skal ta seg av elevane sine interesser, og fremje desse andsynes rektor, personalråd, lærarråd og styre. Elevrådet uttaler seg i saker som blir lagt framfor det og i andre saker det ønskjer å ta opp. Det kan gje råd og kome med framlegg til rektor og dei andre råd på skulen. Elevrådet peiker ut elevane sin representant og vararepresentant til styret for skulen. Elevrepresentanten har funksjonstid frå 1. oktober til 31. september. Elevrådet skal veljast før ein månad av skuleåret er gått. Ved heilårskurs skal det til vanleg haldast nytt val når halve kurset er over. Valet skal vere skriftleg og kunngjerast minst tre dagar føreåt. Rektor eller ein annan som han utpeikar, syter for at det blir halde val. Elevrådet skal ha minst 5 medlemmer med vararepresentantar. Begge kjønn skal vere representerte i elevrådet, med ei rimeleg fordeling. Alle er pliktige til å ta imot val, men det er høve til å nekte attval. Leiaren vert vald ved særskilt val. Elevrådet vel sjølv nestleiar, sekretær og kasserar. Elevrådet kan på eige initiativ sette ned underutval og nemnder. Elevrådet held til vanleg møte minst to gonger i månaden, og er vedtaksført når minst 2/3 av medlemmene er til stades. Det skal til vanleg sendast ut saksliste minst to dagar før kvart møte og førast møtebok etter vanlege reglar. Elevrådet tek avgjerd i saker i samsvar med eventuelle fullmakter frå styret for skulen. Vedtak kan ankast inn for styret. Minst to gonger i skuleåret skal det vere fellesmøte mellom elevråd og lærarråd og mellom elevråd og kjøkken. Rektor, i samråd med leiaren i lærarrådet/kjøkkenleiar og leiaren i elevrådet, kallar inn til slike møte. Elevrådet kan, for å høyre elevane si meining, kalle inn til elevmøte. Det skal vera skriftleg saksliste til slike møte. Saker som skal fram på elevmøtet må gå gjennom elevrådet. Når det gjeld kortkurs, må skulane finne fram til høvelege ordningar med tillitsvalde. 14

15 Timeplan og skulerute Voss Folkehøgskule skuleåret 2014/2015 Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Frukost Morgonsamling Linjetid Linjetid Linjetid Hustime / Rektors time Kultur & samfunn Valfag Laurdagsseminar Lunsj Linjetid Linjetid Linjetid Gangvask Lærarråd Gangmøte Valfag Middag Bevegelse og leik 1600 Middag og kaffe Aktivitetar Kveldsmat Aktivitetar Ro på internatet kl 2300 Kveldsmat 1800 Skulerute hausten 2014 August 24 sundag skulestart Oktober 4 haustfest for elever og familie 6-13 sundag - måndag haustferie November 8-9 laurdag & sundag elevstemne uke 46, 47, 48 reiseveker Desember 18 juleavslutning heimreise skulen stengjer kl 12 Skulerute våren 2015 Januar 6 tirsdag skulestart skulen opnar 5 jan kl 17 Februar laurdag-måndag vinterferie skulen opnar 23 feb kl 17 Mars 28- laurdag påskeferie April -8 -onsdag påskeferie skulen opnar 8 apr kl 17 Mai 1-3 fredag-sundag fri 14 avslutningsfest Kristi Himmelfartsdag avslutning 15 fredag avreise skulen stengjer kl 12 NB! Datoane viser fridagar frå og med til og med. Merk: forbehold om endringar 15

16 Betaling Betaling av skulepengar skjer gjennom 9 innbetalingar gjennom skuleåret i hht betalingsplan. Sjå under. Linjekostnader/tilleggskostnader skal betalast i november. Skulen brukar AvtaleGiro. Det har vi svært god erfaring med. Betalingsforfall er den 15. i kvar månad og fylgjer utbetalingane frå Lånekassen den 15. i kvar månad. Beløpsgrense er sett likt for alle (maks beløp for enkeltrom med bad, kr , sjå septembersatsen). Trekket frå din konto er sjølvsagt berre på det du skal betala. Send tilbake vedlagt skjema til oss snarast. Betaling/prisar for kost og losji og felleskostnader: 1. dobbeltrom totalt kr enkeltrom inkl. tillegg totalt kr dobbeltrom med bad inkl. tillegg totalt kr enkeltrom og bad inkl. tillegg totalt kr Betalingsplan med oversikt over Lånekassen sine utbetalingar for maks lån Gå til nettsida for søknad og info. Utbetaling frå lånekassen skjer først etter at skulen har bekrefta at du har møtt. Betaling dobbeltrom Betaling enkelt- & dobbeltrom m bad Betaling enkeltrom m bad Du får frå Lånekassen 1 betaling 15. august linjetur linjetur linjetur betaling 15. september betaling 15. oktober betaling 15. november betaling 15. desember betaling 15. januar betaling 15. februar betaling 15. mars betaling 15. april betaling 15.mai Totalt Ved for sein betaling, vert det rekna rente med 0,8 % pr. mnd. Eleven er sjølv ansvarleg for betaling til Voss Folkehøgskule om ikkje anna er avtala. Du betalar til skulens bankkonto: , vi ønskjer at du brukar AVTALEGIRO; Fakturabeløpet vil alltid vera mindre enn utbetalinga frå Lånekassen. Studieturen kjem i tillegg og er vedlagt her som faktura med innbetaling innan 15. august. Linjekostnader: instrumenttimar/programvare/skiheiskort etc skal betalast i november. NB! Dersom du sluttar i skuleåret, uansett årsak, må du betala skulepengar til og med 6 veker etter sluttdato. 16