Elevinformasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elevinformasjon 2014-2015"

Transkript

1 Elevinformasjon Innhald Side Kart over skulen Kart over Vangen (Voss sentrum) Ved Brann Ordensreglar Fråvær og permisjon - retningslinjer Persmisjonssøknad Ordningar Funksjonar Personalet Klasse og fellesrom Praktiske høve Instruks for elevråd Timeplan Skulerute Betaling

2 Kart over skulen 2

3 Kart over Vangen 3

4 Ved brann Lat att vindauge og dører, og forlat rommet med ein gong brannklokka ringer. Ikkje ta deg tid til å få med tinga dine ut av rommet. Gå med ein gong til statuen av Lars Eskeland. Hald saman i ganggruppa. Gå ikkje attende til noko hus før det er stadfesta at det ikkje brenn der. Kvart gangråd vel ein brannansvarleg som til ei kvar tid skal vete kven som bur på gangen. Ved brann skal den brannansvarlege finne ut om alle på gangen har kome seg ut. I alle rom er det montert sensitive brannvarslarar. Dei vert aktivert av røyk eller varme. Desse varslar brannvesenet og tilsynstelefonen. Handmeldarane som er plassert ved utgangane varslar brannvesenet direkte. Brannvakt Tilsynslærar går brannrunde i internata alle dager kl , evt etter avslutta arrangement viss dette slutter seinere. Samtidig blir det kontroll-, lukke-, låse- og slukke-runde. 4

5 Ordensreglar Du skal delta i fellesskapet saman med dine medelevar og tilsette ved Voss Folkehøgskule. Vanleg folkeskikk og omsorg for kvarandre gjer Voss Folkehøgskule til ein god stad å vera. Skulen sine reglar er enkle og sikrar eit godt liv for alle: 1. vis respekt og omsyn 2. ver høfleg og snill 3. møt presis og forberedt 4. hald orden 5. overhald ro-tid 6. ver opplagd og munter 7. ver totalt rusfri Oppmøte Det er frammøteplikt. Fråværet vil stå i vitnemålet. Har du stort fråvær står skuleplassen din i fare. Viss du mister skuleplassen eller avsluttar før skuleslutt kan du miste dei to konkurransepoenga og låna i Lånekassen vil ikkje bli konvertert til stipend. Rektor kan i spesielle tilfelle godkjenne permisjon, til f eks eksterne oppdrag, utan at vi fører fråvær. Permisjon og planlagt fråvær Alt planlagt fråvær skal avtalast med skulen på førehand. Skjema for søknad om permisjon/melding om planlagt fråvær får du på kontoret og leverast lærar. Skal du overnatte utanfor skulen skal du gje beskjed før kl 2300 den dagen det gjeld. Dersom du er utanfor skuleområdet kan du sende SMS til (tilsynstelefon) og du skal ha stadfesting på at beskjeden er mottatt. Orden og ro Internatrom skal haldast reine og i orden. Det gjeld eige rom, fellesrom/peisestove, internatgangar, toalett og bad. Du kan berre henge opp plakatar og bilde etc slik at veggar og møblar ikkje vert skada. Musikkanlegg må brukast utan å forstyrre andre. Det skal være ro på internatet alle dagar frå kl Respekter andre sine behov for nattero, og møt utkvilt til morgonsamling og undervisning. Ro og orden gjeld også på skulen sitt uteområde. Vi vil ha god orden og ha det reint og hygienisk på undervisningsromma; derfor kan du ikkje eta i undervisningsrom. Rusgift og røyk Ingen rusgifter/dopingmidlar er lov. Skulen er eit aktivt og kreativt kulturmiljø heilt utan rus. Du kan ikkje bruka/oppbevara/vere berusa av alkohol eller nokon andre rusmidlar. Dette gjeld på skulen og skulen sitt nærområde, på skulen sine fellesarrangement/besøk/ turar etc. Reaksjonar Bryt du ordensreglane/har stort fråvær/ikkje fylgjer opp ansvarsoppgåvene dine blir du kalla inn til samtale med rektor. Rektor kan utvise deg for kortare eller lengre tid, i verste fall for resten av skuleåret, eller avgjere andre reaksjonar. Skulen har eit eige utval for behandling av disiplinærsaker. (jfr Lov om folkehøgskoler 5). Blir du utvist for resten av skuleåret, eller du sluttar frivillig, må du betale skulepengar i 6 veker frå sluttdato. En evt anke på vedtak i disiplinærsaker skal sendes styret for skulen. 5

6 Fråvær og Permisjon retningslinjer Frammøte Det er frammøteplikt til morgonsamling, undervisning, skulearrangement, eksterne samarbeidsprosjekt, turar etc. Fråværet vil stå i vitnemålet. Fråvær 1. All undervisning er obligatorisk. 2. Alt fråvær vert ført på vitnemålet. Fråvær vert ført i dagar og timar. 3. Stort fråvær kan føra til tap av skuleplass. Det kan og føra til at du mister dine 2 konkurransepoeng ved opptak til høgare utdanning. 4. Kjem du for seint til morgonsamling eller anna undervisning, vert dette registrert som ein time fråvær. 5. Organisert /sjølvstendig studiearbeid, derunder skuleadministrative gjeremål, som er avtalt med rektor, inspektør eller internatleiar, reknast ikkje som fråvær. 6. når du har søkt permisjon på førehand vert følgjande ikkje rekna som fråvær: (max 15 dagar) a) Dokumentert arbeid som tillitsvald i landsdekkjande organisasjonar b) Dokumentert lovpålagde oppmøte (sesjon o.l.) c) Dokumentert organisert hjelpearbeid d) Dokumentert langvarig og kronisk sjukdom e) Dokumentert utsett eksamen med 2 lesedagar + 1 reisedag (offisielle prøvar slik som utsett/ny prøve frå eks. VGS). f) Dokumentert yrkesorientering, opptaksprøve til vidare utdaning eller jobbsøking godkjennast inntil 1 dag g) Dokumenterte seminar for elevar som er med i det lokale kulturlivet h) Velferdspermisjonar i inntil 3 dagar ved alvorleg sjukdom eller dødsfall i næraste familie eller andre som står eleven nær i) Anna spesielt fråvær med fagleg/kulturell/samfunnsmessig tilknyting Permisjon og planlagt fråvær Du må søkja på førehand for å få godkjent permisjon utan fråvær. Søknaden skal leverast lærar i god tid, og seinast onsdag kl 0900 veka før. Reglane vert alltid lagt til grunn, men det vert også utvist skjønn i fht til den enkelte permisjonssøknad. Planlegg du å vera vekke frå undervisninga vil vi at du melder i frå om det på permisjon/fråværskjemaet. Fag- og linjelærar skal alltid kontaktast; det gjeld den/dei som har ansvar for den undervisninga du skal vere borte frå. Eit viktig prinsipp er at elevpermisjonar/fråvær ikkje skal gå ut over fellesarbeidet på linja/valfag. Bortvising Når ein elev vert bortvist frå skulen, får han fråvær for perioden. Du må fylgje opp ditt eige fråvær For å sikre at registrert fråvær er rett ført, er det eleven sitt ansvar å kontrollere og å få godkjent fråværet. Dette vert gjort i samarbeid med hovudlærar. Alle elevane som har stort fråvær vert gjort merksam på alvoret i situasjonen. 6

7 Søknad om permisjon/ Melding om planlagt fråvær : skal leverast lærar Namn elev Sjekk info bak på arket for rutinar! søkjer permisjon frå undervisninga frå og med dato kl og møter til undervisning frå og med dato kl Beskriv kvifor du søkjer om permisjon Eg melder frå om at eg blir borte frå skulen, og er klar over at fråværet blir ført med: dagar, timar. Eleven si underskrift Kommentar frå lærar/ internatleiar/ inspektør/ rektor: Svar på permisjonssøknad Permisjon godkjent; det blir ikkje ført fråvær Melding om fråvær motteke; det blir ført fråvær Avslag / permisjon er ikkje godkjent Voss Folkehøgskule Lærar/ internatleiar/ inspektør/ rektor 7

8 Ordningar Opphald utafor skuleområdet etter kl Dersom du ikkje skal overnatte på skulen må du gje beskjed til skulen. På postrommet/branntavlerommet er det ein eigen fråværstavle der du har ansvar for å melde fråvær. Dersom du må melde fråvær når du ikkje er på skulen sitt område må du sende SMS til tilsynstelefonen og få stadfesting frå tilsynslærar at beskjed er mottatt. Besøksordning Økonomi Forsikring Om du ynskjer å ha overnattingsgjester, må du gje melding om dette på kontoret seinest 2 dagar på førehand for å sjekke om vi har plass til gjester (skjema på kontoret). Du skal og gje beskjed til tilsynslærar om at du har besøk. Gjesten kan overnatte på eleven sitt rom. Bur du på dobbeltrom, må dette avtalast med den du bur saman med. For overnatting på elevrom betalar gjesten kr 300,- pr. døgn som og inkluderer alle måltid og sengetøy. Utan sengetøy betalar gjesten kr 200,-. Gjester fylgjer skulen sine reglar. Du er ansvarleg for at gjesten betalar. Du betalar på kontoret. Gjester som ikkje skal overnatte, må dra før kl Pris pr. måltid for gjester som ikkje skal overnatte er: Frukost kr 30,- / Lunsj kr 50,- / Middag kr 50,- / Kveldsmat kr 30,- Retningsliner for betaling av skuleopphaldet er gjeve i eit eige skriv som du fekk tilsendt i sommar. Hugs: ved for sein betaling, vert det rekna rente med 0,8% per månad. Rekningar som ikkje vert betalt innan fristen vert sende til inkasso. Når det gjeld lån og lånevilkår sjå Du er forsikra mot skader/ulykker som hender i samband med undervisninga så lenge du er elev ved Voss Folkehøgskule og er her i landet. Dei private eigedelane dine er ikkje dekka av skulen si forsikring. Å bu på internat er ei forandring for mange og ei stor utfordring. Internata er ein viktig del av folkehøgskulen sitt pedagogiske opplegg. Vi sett difor krav til deg når det gjeld reinhald, orden og omsyn til medelevar og tilsette. Ta omsyn til dei du bur i lag med og til rommet du bur i. Andre skal ha rommet ditt etter deg. Du vert økonomisk ansvarleg om det er skader på rommet som ikkje kan reknast som vanleg slitasje. Bruk korktavla Treng du hjelp til annet oppheng må du snakke med vaktmeister Kjetil. Bruk klebekitt til lettare ting du ynskjer å hengje opp Bruk ikkje tape, teiknestiftar, spikar eller liknande på vegger eller dører Flytt ikkje på fast inventar utan avtale med internatleder (seng, skrivebord, skåp) Nokre rom har sprinklaranlegg. Anlegget har dyser som lett løyser ut ved varme og berøring. Heng aldri noko i sprinklaranlegget! Byte av rom skjer berre i samråd med internatleiar og rektor. 8

9 Vask og reinhald Alle vaskar romma sine sjølve og held dei i orden. Alle som bur på gangen har ansvar for å halde korridor, trapper, dusj og toalett reine og ryddige. Den praktiske organiseringa av dette arbeidet går føre seg på gangråd. Klesvask og tørking Det er vaskeri i 1. etg. Midtgard og kjellar på Jomsborg. Bruk av vaskemaskin er inkludert i skulepengane. NB: Les instruksjonane for bruk av vaskemaskin og tørketrommel! Feil ved maskinene skal meldast til vaktmeisteren umiddelbart. Arbeidsgrupper/ Gul Garde Avfall Det vert organisert grupper for kjøkkenarbeid og anna reinhald på skulen. Alle elevane er med i ei slik arbeidsgruppe to til tre veker i løpet av skuleåret. Du vil få instruks for desse oppgåvene seinare. Osmine (kjøkkenleiar) har ansvar for gruppa. Midtgard tømmer boss og bio-boss bak kjøkkenet. Jomsborg tømmer boss og bio-boss ved låven. Papp, papir, glas og metall skal i bossrommet ved sida av kjøkkenet. Oppbevaring av skiutstyr, syklar, emballasje m.m. Syklar: oppbevarast i eige sykkelskur og utafor Jomsborg. Hugs å låsa sykkelen! Ski og brett: dei som bur på Jomsborg, nyttar skistall under Nedigard. Dei andre brukar skistall bak Midtgard. Ski og brett skal ikkje vera på rommet eller i gangane! Preparering av ski og liknande: I skistall under Nedigard. IF og Frisport har eigne rom i låven. Emballasje oppbevarast i Midtgard 3 etg.: i kott på rommet. 1. og 2. etg.: i bur i fyrste etg. Midtgard, i Jomsborg: rom 216. Skytevåpen og ammunisjon skal oppbevarast i eige våpenskåp. Røyking Alle bygningar på Voss Folkehøgskule er røykefrie, både internat og andre bygningar. All røyking skal vera på fylgjande plassar Nederste platå på trappehuset Midtgard. Ved sykkeloppstillinga på Jomsborg. Det skal haldast orden på røykeplassane Snus skal kastas i do i nødsfall i bosskasser. 9

10 Hovudlærar Funksjonar Kvar linje har ein hovudlærar. Erlend for Musikk, Jon og Amund for Idrett og friluftsliv, Camilla for Film, Kristin og Bjarne for Data, Kjersti for Trening og helse, Arild for Frisport og Torgeir er hovudlærar for Seniorsløyd (dagtidselevane). Hovudlærar har fylgjande oppgåver: koordinering av linjeaktivitetane mottakar av permisjonssøknader og meldingar om planlagt fråvær ansvar for føring av fråvær Internatleiar Internatleiar Kiss har ansvaret for drifta av internatet. Internatleiar hjelper til når elevar vert sjuke. Om du vert sjuk, tek du kontakt med linjelærar eller Kiss, anten sjølv eller gjennom ein med-elev. På kvelds- og nattetid og i helgane, tek du kontakt med tilsynslærar. Vil du ta med mat frå kjøkkenet til den som er sjuk, gjer du det etter middagen. Tilsynslærar Tilsynslærarfunksjonen går på omgang mellom lærarane. Det er minst ein tilsynslærar ved skulen kvar dag. Det er han/ho du skal vende deg til om du har praktiske problem eller spørsmål på ettermiddagstid og i helgene. Tilsynslærar har telefon: etter kl 1600 Skulen sitt nummer er: Vaktmester/brannvernleder: Rektor sitt nummer er Kjetil vaktmeister/driftsleder/brannvernleiar Vaktmeisteren skal ha melding om alle skadar og feil på skulebygningar og utstyr. Skriv meldinga på ein lapp og legg han i vaktmeisterkassa i postrommet eller si frå til tilsyn. Kontoret Kontoret er ope for elevane (ikkje torsdag)og Kontorleiar: svarer på spørsmål om lån og stipend mm leverer ut verdipost låser inn verdisaker i safen fylgjer opp betaling av skulepengar; vi har betalingsterminal på kontoret kontaktar du i samband med økonomi og innbetalingar 10

11 Administrasjon Rektor: Inspektør: Kontorleiar: Internatleiar/husmor Internatleiar: Kjøkken Kjøkkenleiar/kokk: Kokk: Kjøkenassistent: Kjøkenassistent: Reinhald: Reinhaldar: Vaktmeistar: Vaktmeistar: Lærarar Stipendiat Camilla Haukedal Kjersti Simpson-Larsen Amund Sletner Jon Grendahl Kristin Opsum Bjarne Reme Erlend Furuseth Jenssen Arild Tvilde Torgeir Lirhus Aslak Hollund Halvor Larsen Kennet Nilsen Personalet Lasse Sandberg Irene Nesse Arvid Børve Kirsten Gjersvik (Kiss) Osmine Austbø Mariann Hegle Almeland Anne Grete Hellesnes Irene Veka Mo Watsana Norekvål Kjetil Dyrvik lærar Film og video lærar Trening og helse lærar Idrett og friluftsliv lærar Idrett og friluftsliv og Seniorsløyd lærar Data lærar Data lærar Musikk lærar Frisport Ekstrem lærar Seniorsløyd Data Idrett og friluftsliv miljøstipendiat Ganglærarar Lærarane har ansvar for kvar sin internatgang. Gangråd Kvar gang på internatet har eigen ganglærar og vel ein eigen gangsjef og brannsjef Gangsjefen leiar gangrådet saman med ganglæraren. Det skal mellom anna få livet på internata til å gli. Dei vert difor viktige når det gjeld: trivselsfremjande tiltak på internatet organisering av vask og reinhald av gang og fellesrom drøfting av konfliktar i skulemiljøet I tillegg har gangrådet ansvar for: førebuing og gjennomføring av elevkveldar førebuing og gjennomføring av morgonsamlingar 11

12 Klasse- og fellesrom Peisestova Peisestova er fellesrommet vårt. Her finn du elevkiosken som vert driven av elevrådet. Her får du kjøpa vanlege kioskvarer. Ta omsyn til at det er mange som skal ha det triveleg her hald orden! Matsalen Frukost: Kvardager Laurdag Sundag Det kan være endra tidspunkt for måltida i fri-helger Føremiddagsmat: Kvardager Middag: Kvardagar og sundagar 1600 Laurdag 1300 Sundag 1600 Middagen er eit fellesmåltid der me opnar og avsluttar i lag. Måltidet avsluttast med beskjedar. Møt presis! Kveldsmat: Kvardagar og sundagar Laurdag Bestikk, koppar, tallerkar og dekketøy skal ikkje ut av matsalen! Undervisningsrom og salar Undervisningsrom og spesialrom kan du nytte fram til kl Nokre spesialrom er berre for elevar knytt til dei linjene som til vanleg nyttar dei. Av omsyn til orden og hygiene skal du ikkje eta i undervisningsrom og salar. 12

13 Praktiske høve Telefon Tilsynstelefon (mobil) Skulen sitt nummer Driftsleder/vaktmeister Rektor sitt nummer Lege Taxi Legevakt Voss Taxi Apotek Apotek er opent frå Post Post vert lagt i hyllene på postrommet og kan vanlegvis hentast etter kl 1230 Voss Postkontor Kvardagar Laurdag Minibankar og bank Minibankar finner du mange av på Vangen. Opningstida bankar på Vangen: Kvardagar Torsdag Laurdag stengd Voss Folkeboksamling Måndag og fredag Tysdag, onsdag og torsdag: Laurdag: Parkering Parkeringsplassar for elevane er ved gymnastikksalen. Parkeringsplassane på Låvebrua og framfor Midtgard er reserverte for dei tilsette ved skulen. 13

14 Instruks for elevråd Elevrådet er fellesorgan for alle elevane. Elevrådet er i arbeidet sitt bunde av lov, forskrifter og målsetjinga til skulen. Det skal saman med andre råd arbeide for å skape trivnad og gode samarbeidstilhøve på skulen. Elevrådet skal ta seg av elevane sine interesser, og fremje desse andsynes rektor, personalråd, lærarråd og styre. Elevrådet uttaler seg i saker som blir lagt framfor det og i andre saker det ønskjer å ta opp. Det kan gje råd og kome med framlegg til rektor og dei andre råd på skulen. Elevrådet peiker ut elevane sin representant og vararepresentant til styret for skulen. Elevrepresentanten har funksjonstid frå 1. oktober til 31. september. Elevrådet skal veljast før ein månad av skuleåret er gått. Ved heilårskurs skal det til vanleg haldast nytt val når halve kurset er over. Valet skal vere skriftleg og kunngjerast minst tre dagar føreåt. Rektor eller ein annan som han utpeikar, syter for at det blir halde val. Elevrådet skal ha minst 5 medlemmer med vararepresentantar. Begge kjønn skal vere representerte i elevrådet, med ei rimeleg fordeling. Alle er pliktige til å ta imot val, men det er høve til å nekte attval. Leiaren vert vald ved særskilt val. Elevrådet vel sjølv nestleiar, sekretær og kasserar. Elevrådet kan på eige initiativ sette ned underutval og nemnder. Elevrådet held til vanleg møte minst to gonger i månaden, og er vedtaksført når minst 2/3 av medlemmene er til stades. Det skal til vanleg sendast ut saksliste minst to dagar før kvart møte og førast møtebok etter vanlege reglar. Elevrådet tek avgjerd i saker i samsvar med eventuelle fullmakter frå styret for skulen. Vedtak kan ankast inn for styret. Minst to gonger i skuleåret skal det vere fellesmøte mellom elevråd og lærarråd og mellom elevråd og kjøkken. Rektor, i samråd med leiaren i lærarrådet/kjøkkenleiar og leiaren i elevrådet, kallar inn til slike møte. Elevrådet kan, for å høyre elevane si meining, kalle inn til elevmøte. Det skal vera skriftleg saksliste til slike møte. Saker som skal fram på elevmøtet må gå gjennom elevrådet. Når det gjeld kortkurs, må skulane finne fram til høvelege ordningar med tillitsvalde. 14

15 Timeplan og skulerute Voss Folkehøgskule skuleåret 2014/2015 Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Frukost Morgonsamling Linjetid Linjetid Linjetid Hustime / Rektors time Kultur & samfunn Valfag Laurdagsseminar Lunsj Linjetid Linjetid Linjetid Gangvask Lærarråd Gangmøte Valfag Middag Bevegelse og leik 1600 Middag og kaffe Aktivitetar Kveldsmat Aktivitetar Ro på internatet kl 2300 Kveldsmat 1800 Skulerute hausten 2014 August 24 sundag skulestart Oktober 4 haustfest for elever og familie 6-13 sundag - måndag haustferie November 8-9 laurdag & sundag elevstemne uke 46, 47, 48 reiseveker Desember 18 juleavslutning heimreise skulen stengjer kl 12 Skulerute våren 2015 Januar 6 tirsdag skulestart skulen opnar 5 jan kl 17 Februar laurdag-måndag vinterferie skulen opnar 23 feb kl 17 Mars 28- laurdag påskeferie April -8 -onsdag påskeferie skulen opnar 8 apr kl 17 Mai 1-3 fredag-sundag fri 14 avslutningsfest Kristi Himmelfartsdag avslutning 15 fredag avreise skulen stengjer kl 12 NB! Datoane viser fridagar frå og med til og med. Merk: forbehold om endringar 15

16 Betaling Betaling av skulepengar skjer gjennom 9 innbetalingar gjennom skuleåret i hht betalingsplan. Sjå under. Linjekostnader/tilleggskostnader skal betalast i november. Skulen brukar AvtaleGiro. Det har vi svært god erfaring med. Betalingsforfall er den 15. i kvar månad og fylgjer utbetalingane frå Lånekassen den 15. i kvar månad. Beløpsgrense er sett likt for alle (maks beløp for enkeltrom med bad, kr , sjå septembersatsen). Trekket frå din konto er sjølvsagt berre på det du skal betala. Send tilbake vedlagt skjema til oss snarast. Betaling/prisar for kost og losji og felleskostnader: 1. dobbeltrom totalt kr enkeltrom inkl. tillegg totalt kr dobbeltrom med bad inkl. tillegg totalt kr enkeltrom og bad inkl. tillegg totalt kr Betalingsplan med oversikt over Lånekassen sine utbetalingar for maks lån Gå til nettsida for søknad og info. Utbetaling frå lånekassen skjer først etter at skulen har bekrefta at du har møtt. Betaling dobbeltrom Betaling enkelt- & dobbeltrom m bad Betaling enkeltrom m bad Du får frå Lånekassen 1 betaling 15. august linjetur linjetur linjetur betaling 15. september betaling 15. oktober betaling 15. november betaling 15. desember betaling 15. januar betaling 15. februar betaling 15. mars betaling 15. april betaling 15.mai Totalt Ved for sein betaling, vert det rekna rente med 0,8 % pr. mnd. Eleven er sjølv ansvarleg for betaling til Voss Folkehøgskule om ikkje anna er avtala. Du betalar til skulens bankkonto: , vi ønskjer at du brukar AVTALEGIRO; Fakturabeløpet vil alltid vera mindre enn utbetalinga frå Lånekassen. Studieturen kjem i tillegg og er vedlagt her som faktura med innbetaling innan 15. august. Linjekostnader: instrumenttimar/programvare/skiheiskort etc skal betalast i november. NB! Dersom du sluttar i skuleåret, uansett årsak, må du betala skulepengar til og med 6 veker etter sluttdato. 16

Elevinformasjon 2013-2014

Elevinformasjon 2013-2014 Elevinformasjon 2013-2014 Innhald Side Kart over skulen Kart over Vangen (Voss sentrum) Ved Brann Ordensreglar Fråvær og permisjon - retningslinjer Persmisjonssøknad Ordningar Funksjonar Personalet Klasse

Detaljer

Kort elevinformasjon skoleåret 2014-2015

Kort elevinformasjon skoleåret 2014-2015 Kort elevinformasjon skoleåret 2014-2015 Voss Folkehøgskule ynskjer deg velkommen som elev! Voss Folkehøgskule er ein vakker skule i gamal vestlandsstil på Seim på Voss, rett utanfor Vossevangen (sentrum),

Detaljer

Elevinformasjon 2012-2013

Elevinformasjon 2012-2013 Elevinformasjon 2012-2013 Innhald Side Kart over skulen Kart over Vangen (Voss sentrum) Ved Brann Ordensreglar Fråver og permisjon - retningslinjer Persmisjonssøknad Ordningar Funksjonar Personalet Klasse

Detaljer

Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august!

Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august! Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august! Vi opnar skulen og tek imot deg frå kl 1000. Kom i god tid, gjerne tidleg på dagen, for å installere deg på internatet. Vi ynskjer å møte foreldre

Detaljer

Kort elevinformasjon skoleåret

Kort elevinformasjon skoleåret Kort elevinformasjon skoleåret 2016-2017 Voss Folkehøgskule ynskjer deg velkommen som elev! Voss Folkehøgskule er ein vakker skule i gamal vestlandsstil. Skulen ligg ovanfor Vangsvatnet, på Seim på Voss,

Detaljer

Til deg som skal gå på

Til deg som skal gå på Til deg som skal gå på Velkomen til eit nytt og annleis skuleår! Søndag 24. august er vi klare for eit nytt folkehøgskuleår. Programmet startar kl 1800, men vi tek imot deg frå kl 1000. Kl 1600 blir det

Detaljer

Handbok for Bømlo Folkehøgskule

Handbok for Bømlo Folkehøgskule HANDBOK MÅLSETJINGA VÅR Handbok for Bømlo Folkehøgskule Bømlo Folkehøgskule er ein frilynt folkehøgskule. Målsetjinga vår er å gi elevane læring og meining, der verdiane fred, solidaritet, kreativitet

Detaljer

TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE.

TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE. TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE. Elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt læringsmiljø er blitt styrka og konsekvensar for dei som bryt reglane er blitt skjerpa i Opplæringslova. Også krava

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Praktiske opplysingar for internatbuarar ved Gjermundnes vgs OPPLYSINGAR FOR INTERNATBUARAR. ved Gjermundnes vgs. Skuleåret 2014-2015

Praktiske opplysingar for internatbuarar ved Gjermundnes vgs OPPLYSINGAR FOR INTERNATBUARAR. ved Gjermundnes vgs. Skuleåret 2014-2015 PRAKTISKE OPPLYSINGAR FOR INTERNATBUARAR ved Skuleåret 2014-2015 Gjermundnes vidaregåande skule 6392 Vikebukt Tlf. 71 18 87 90 E-post: gjermundnes.vgs@mrfylke.no Heimeside: www.gjermundnes.vgs.no 24 timars

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

DEL I: REGLAR OVERORDNA:

DEL I: REGLAR OVERORDNA: DEL I: REGLAR OVERORDNA: ALLE ELEVAR I GRUNNSKULEN OG VIDAREGÅANDE SKULE HAR RETT TIL EIT GODT FYSISK OG PSYKOSOSIALT MILJØ SOM FREMJAR HELSE,TRIVSEL OG LÆRING. 9a-3.ledd i Opplæringslova. 1.ÅTFERD: På

Detaljer

LEIRVIK SKULE. Velkomen til skuleåret

LEIRVIK SKULE. Velkomen til skuleåret LEIRVIK SKULE I dette heftet finn de: Velkomen til skuleåret 2017 2018 - Informasjon om skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø - Trivselsreglar - Innkalling til foreldremøte i veke 35 og

Detaljer

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedteke i Kommunestyret 12.05.2016 K-sak 36/16 1. Eigar Hemsedal kommune er eigar og ansvarleg for drifta av skulefritidsordningane (SFO) ved Tuv og

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Skulefritidsordninga i Kvinnherad gjev følgjande tilbod:

Skulefritidsordninga i Kvinnherad gjev følgjande tilbod: Vedtekter for SFO Skulefritidsordninga er heimla i Opplæringslova 13-7. Vedtektene vart vart av Komitè for oppvekst, kultur og idrett i november 2010. Revidert mars 2014 1. Om skulefritidsordninga: - Skulefritidsordninga,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE

ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE 2015-2016 INNHALD Innhald 2 Kort om skulefritidsordninga 3 Opningstider og tilbod i feriane 4 Påmeldingsfristar 5 Personalet ved SFO 6 Hovudmålsetjing 7 Dagsrytmen 8

Detaljer

1. Partar i leigeavtalen

1. Partar i leigeavtalen 1. Partar i leigeavtalen 1.1. Utleigar Namn: Valle kommune Kontaktperson: Torleif Homme Adresse: Postboks 4, 4747 Valle Mobil: 90 10 19 55 Telefon: 37937500 1.2. Leigetakar Namn:. Adresse:. Postnr/stad:

Detaljer

Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018

Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018 Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018 INFORMASJON TIL FORELDRE/FØRESETTE: Først og fremst: Me ønskjer alle barn og føresette velkommen til eit nytt skuleår! Me i SFO gler oss til å bli kjende med nye elevar,

Detaljer

Jelsa oppvekstsenter SFO 2017/2018. «Me lærer, me trivst og me tek vare på kvarandre»

Jelsa oppvekstsenter SFO 2017/2018. «Me lærer, me trivst og me tek vare på kvarandre» Jelsa oppvekstsenter SFO 2017/2018 «Me lærer, me trivst og me tek vare på kvarandre» SULDALSSTANDARD SKULEFRITIDSORDNINGA (SFO) KVA ER SFO? SFO er eit friviljug opphalds- og aktivitetstilbod på skulen

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004.

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vår ref. Dykkar ref. Dato: 03/1009-1/N-244//AGNH 23.07.2003 Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vedlagt ligg søknadsskjema for treningstid ved Øystese Idrettshall for hausten 2003

Detaljer

Sommerleir 2013. Rødt belte. Programblad. (2. gup - 1.gup-1)

Sommerleir 2013. Rødt belte. Programblad. (2. gup - 1.gup-1) Sommerleir 2013 Programblad Rødt belte (2. gup - 1.gup-1) Rødt belte (2. gup - 1. gup-1) Søndag 09.00-11.00! Frokost 10.00-13.00! Innsjekking for de som ankommer i dag 14.00-16.30! Fellestrening i idrettshallen

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

SFO på Ågotnes gjev eit tilbod på 24 timar og 15 minutt i veka fordelt på 5 dagar.

SFO på Ågotnes gjev eit tilbod på 24 timar og 15 minutt i veka fordelt på 5 dagar. Opningstid SFO på Ågotnes gjev eit tilbod på 24 timar og 15 minutt i veka fordelt på 5 dagar. SFO tek til kl.07.00-08.20 (utetid-08.30) og etter skuletid kl. 13.15/14.00 og 12.00-16.30. SFO har ope 190

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Røldal Leilegheit 101 & 103 2011 Informasjon Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Innhaldsliste Prisar:... 3 Litt om leilegheitane... 4 Røldalsterrassen... 4 Utstyr...

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Velkomen sundag 21. august! - til eit nytt og annleis skuleår

Velkomen sundag 21. august! - til eit nytt og annleis skuleår Velkomen sundag 21. august! - til eit nytt og annleis skuleår Vi opnar skulen og tek imot deg frå kl 1000. Kom i god tid, gjerne tidleg på dagen, for å installere deg på internatet. Vi ynskjer å møte foreldre

Detaljer

SFO BØ SKULE SKULEÅRET 2014-2015.

SFO BØ SKULE SKULEÅRET 2014-2015. SFO BØ SKULE SKULEÅRET 2014-2015. BØ SKULE Rektor: Gyrid Kvaale tlf: 35059452 Sentralbord: Gunn Berit Sønstebø tlf: 35059450 SFO leiar: Liv Bente V. Øygarden tlf: 35059473 MEDARBEIDARAR PÅ SFO SKULEÅRET

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

HUSREGLER ØRSKOG KULTURHUS

HUSREGLER ØRSKOG KULTURHUS HUSREGLER ØRSKOG KULTURHUS Vedrørande leige av Ørskog Kulturhus gjeld fylgjande reglar: Orden: Vinduer og dører skal haldast lukka ved høg musikk Ventilasjon i sidesal skal i utgangspunktet vere på under

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland er gitt med heimel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Årsplan SFO Sevland skule 2017/2018

Årsplan SFO Sevland skule 2017/2018 Årsplan SFO Sevland skule 2017/2018 SFO Då var SFO året 17/18 i gang. Me har ein flott gjeng på SFO, det er til saman 40 barn. Vi opnar kl 7.00 og stenger kl 16.30. Telefonnummer: Sevland skole 52811766

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD

ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD 1. Lovheimel Ordensreglementet er heimla i 1. Opplæringslova, 2-9: Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen. Reglementet skal

Detaljer

BRANNINSTRUKS FOR SISOF SINE STUDENTBUSTADER

BRANNINSTRUKS FOR SISOF SINE STUDENTBUSTADER BRANNINSTRUKS FOR SISOF SINE STUDENTBUSTADER Ved brann: Varsle brannvesenet på telefon 110. Undersøk brannstaden og forsøk å sløkke. Løys ut manuell brannvarslar dersom du oppdagar røykutvikling eller

Detaljer

Respekt på Rommetveit skule

Respekt på Rommetveit skule Respekt på Rommetveit skule Frå og med hausten 2014 er Rommetveit skule ein RESPEKT-skule. Det vil seie at RESPEKTprogrammet skal vere gjennomgåande i heile vår kultur og alt vårt arbeid. RESPEKT er ikkje

Detaljer

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar.

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar. ORDENSREGLAR FOR TJØDNALIO SKULE: Elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø er blitt styrka gjennom opplæringslova 9a.I opplæringslova 2-9 er konsekvensar for dei som bryt reglane blitt

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

VURDERING. fordi vi stiller krav og vi bryr oss

VURDERING. fordi vi stiller krav og vi bryr oss VURDERING fordi vi stiller krav og vi bryr oss 3 Helsing frå rektor INNHALD Helsing frå rektor Side 3 Skulen sin visjon Side 4 Kva handler vurdering om Side 5 Dette har du som elev plikt til Side 6 Dette

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. 1. EIGARTILHØVE Vedtektene gjeld barnehagar som Vik kommune eig og driv. 2. LOV OG REGELVERK, FØREMÅL Barnehagane skal drivast i samsvar med til ei kvar

Detaljer

TURNE MED I SOGN OG FJORDANE

TURNE MED I SOGN OG FJORDANE TURNE MED I SOGN OG FJORDANE Hei! Starten på turneen nærmar seg, og vi er glade for at du/de er ein del av tilbodet i Den kulturelle skulesekken i Sogn og Fjordane. Vedlagt finn du/de: Kontrakt for oppdrag/engasjement

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013

Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013 Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013 Elevane sine rettar 1. Elevane skal ha påverknad på arbeidsmengd, undervisningsopplegg og innhald i vekeplan og halvårsplan. 2. Elevane skal ikkje ha

Detaljer

ÅRSPLAN / INFORMASJONSHEFTE ØYE SFO.

ÅRSPLAN / INFORMASJONSHEFTE ØYE SFO. ÅRSPLAN / INFORMASJONSHEFTE ØYE SFO. VELKOMMEN TIL ØYE SKULEFRITIDSORDNING Målsettingane vi arbeider etter i Øye SFO, bygger på ei fritidspedagogisk plattform. Den frie u leiken er viktig for oss, men

Detaljer

Grete S. Lundekvam møtte frå administrasjonen. Eldgrim Springgard og Hilde Løkensgard Bjørnsvik

Grete S. Lundekvam møtte frå administrasjonen. Eldgrim Springgard og Hilde Løkensgard Bjørnsvik MØTEPROTOKOLL Sektorutval for kultur og oppvekst Dato: 17.12.2013 kl. 9:00-13.00 Stad: Sando barnehage Arkivsak: 13/00009 Tilstades: Birger Jorde (Krf), Ellen Oppsato Mikkelrud (V), Bjørg Torsteinsrud

Detaljer

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2 KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Volda Side : 1 Revisjon : 3 Erstatter : 2 Utarbeida av: Styrar i Oppigarden og styrar i Åsemyra barnehage Godkjend av direktør

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Sommerleir 2013. Grønt belte. Programblad. (6. - 5. gup)

Sommerleir 2013. Grønt belte. Programblad. (6. - 5. gup) Sommerleir 2013 Programblad Grønt belte (6. - 5. gup) Grønt belte (6. - 5. gup) Søndag 09.00-11.00! Frokost 10.00-13.00! Innsjekking for de som ankommer i dag 14.00-16.30! Fellestrening i idrettshallen

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

SØKNAD OM SKJENKING AV ALKOHOLHALDIG DRIKK

SØKNAD OM SKJENKING AV ALKOHOLHALDIG DRIKK Lindås kommune Kvernhusmyrane 20 5914 ISDALSTØ SØKNAD OM SKJENKING AV ALKOHOLHALDIG DRIKK Søkjar (1) Namn: F.dato/org. nr Adresse: Telefonnr. Epost: : SØKNADEN GJELD SKJENKING FOR Gebyr kr. 290,- Det blir

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Forsand skule. der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET

Forsand skule. der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET Forsand skule der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET Me er heldige som får bli kjent med, ta vare på og undervisa nettopp ditt barn! Derfor er dette viktig for oss: å arbeida

Detaljer

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17)

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Innhald 1 Innleiing... 2 2 Satsingsområde... 2 3 Status 2014/15... 3 4 Innhald og tilbod... 4 5 Feriar... 4 6 Praktisk informasjon... 5 1 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Bleiar: barn som brukar bleie tek dette med. For oss er det best å ha ein heil pakke ståande og så gir vi beskjed når det blir tomt.

Bleiar: barn som brukar bleie tek dette med. For oss er det best å ha ein heil pakke ståande og så gir vi beskjed når det blir tomt. INFORMASJON FRÅ A Å Barnehageåret: går frå 2. helga i august Betaling: de får tilsendt faktura den 1. i kvar månad med 14 dagars betlingsfrist. Uteblir betalinga, vil de få brev frå økonomiavdelinga om

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Vi forventar at du som elev eller privatist har gjort deg kjend med reglar og rettleiing for eksamenskandidatar i god tid

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta.

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SØKNAD OM PLASS I SKULEFRITIDSORDNING (SFO)

STRANDA KOMMUNE SØKNAD OM PLASS I SKULEFRITIDSORDNING (SFO) STRANDA KOMMUNE SØKNAD OM PLASS I SKULEFRITIDSORDNING (SFO) 2016/2017 Det må søkjast ny plass for kvart skuleår. Søknadsfrist 1.mars NB! Søknaden skal sendast til den aktuelle skulen. Opptaksnemnda ved

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Forsand skule. der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET

Forsand skule. der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET Forsand skule der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET Me er heldige som får bli kjent med, ta vare på og undervisa nettopp ditt barn! Derfor er dette er viktig for oss: å

Detaljer

Handbok for Bømlo Folkehøgskule. Eit godt liv kjem ikkje av seg sjølv, men du formar det sjølv medan du lever.

Handbok for Bømlo Folkehøgskule. Eit godt liv kjem ikkje av seg sjølv, men du formar det sjølv medan du lever. HANDBOK MÅLSETJINGA VÅR Handbok for Bømlo Folkehøgskule Bømlo Folkehøgskule er ein frilynt folkehøgskule. Målsetjinga vår er å gi elevane læring og meining, der verdiane fred, solidaritet, kreativitet

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN SANDØY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN I SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SANDØY Vedtektene er utarbeidd i samsvar med Lov om barnehagar av 17. juni 2005. 1 EIGARTILHØVE. Sandøy kommune eig og driv barnehagen

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Årsplan for

Årsplan for Årsplan for 2015-2016 Fister SFO 1 Innholdsfortegnelse Aktivitetsplan... 3 Hausten 2015... 3 Aktivitetsplan... 4 Våren 2016... 4 Hovudmåla for SFO jamfør opplæringslova 13-7... 4 Målsetjing... 5 SFO tilbodet...

Detaljer

INFORMASJON OM KNUTSAÅSEN OMSORGSSENTER

INFORMASJON OM KNUTSAÅSEN OMSORGSSENTER INFORMASJON OM KNUTSAÅSEN OMSORGSSENTER TLF. NR. 53 45 43 00 (sentr. bord) 53 45 43 34 (avd. I) 53 45 43 44 (avd. II) Velkommen til Knutsaåsen Omsorgssenter! Knutsaåsen Eldresenter blei våren -07 omgjort

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Balestrand kommune GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Reglement for godtgjersle til folkevalde i Balestrand kommune Revidert og godkjent i Balestrand kommunestyre xxxxxx (sak xx/xxx) Gjeld frå kommunestyerperioden

Detaljer

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009 Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009 Handboka 06.09 Kommunestyret har delegert ein del avgjerder til rådmannen, som har delegert vidare til

Detaljer

Årsplan SFO Sevland skule 2015/2016

Årsplan SFO Sevland skule 2015/2016 Årsplan SFO Sevland skule 2015/2016 SFO Då var SFO året 15/16 i gang. Me har ein flott gjeng på SFO, det er til saman 36 barn. Vi opnar kl 7.00 og stenger kl 16.30. Telefonnummer: Sevland skole 52811766

Detaljer

Velkomen sundag 27. august - til eit nytt og annleis skuleår!

Velkomen sundag 27. august - til eit nytt og annleis skuleår! Velkomen sundag 27. august - til eit nytt og annleis skuleår! Vi opnar skulen og tek imot deg frå kl 1000. Kom i god tid, gjerne tidleg på dagen, for å installere deg på internatet. Vi ynskjer å møte foreldre

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister Personalportalen Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune personalportalen Oppbygging av brukarmanualen Denne brukarmanualen omhandlar

Detaljer

Elevpermisjonar. Retningsliner for søknad om permisjon frå grunnskuleopplæringa

Elevpermisjonar. Retningsliner for søknad om permisjon frå grunnskuleopplæringa Elevpermisjonar Retningsliner for søknad om permisjon frå grunnskuleopplæringa 14.11.2013 Reglar for skulefri for elevar utanom skuleferiar og fridagar i skuleruta For å læra er det viktig at elevane er

Detaljer

TOKKE SKULE - Orden - og samspelsreglar på Tokke skule

TOKKE SKULE - Orden - og samspelsreglar på Tokke skule TOKKE SKULE - opp og fram KUNNSKAP MEISTRING TRIVSEL Orden - og samspelsreglar på Tokke skule Tokke skule er plassen der elevar og vaksne trivast og er trygge. Vi syner respekt for alle på skulen. Vi tek

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

august 2013 ma ti on to fr lø sø dag ar veke 25 Tilsyn: Kiss Bli kjent opplegg Landart? Tilsyn: Irene Skulestart Foreldre møte opning

august 2013 ma ti on to fr lø sø dag ar veke 25 Tilsyn: Kiss Bli kjent opplegg Landart? Tilsyn: Irene Skulestart Foreldre møte opning august 01 1 1 dag ar 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Skulestart Foreldre møte opning Bli kjent opplegg Landart? Linjet Livstil t Tur på vangen kveld/ og Camilla Fjelltur Stasjonsundervisning Presentasjon valfag Linje

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer