KULTURUTREDNINGEN 2014 (NOU). Rica Hell 30/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KULTURUTREDNINGEN 2014 (NOU). Rica Hell 30/10 2012."

Transkript

1 KULTURUTREDNINGEN 2014 (NOU). Rica Hell 30/ Innledning. Er glade barn med funklende øyne fortsatt tema bare for øyeblikket og festtaler? Tja. Ifølge professor Anne Bamford som i 2009 og 2010 gjorde en meget omfattende undersøkelse i hele landet, mener beslutningstakerne i Norge at kultur er «koselig», men ikke særlig «viktig». Det samme fant professor Guttorm Fløistad til sin store forundring ut noen år tidligere, etter å ha studert norsk grunnskole i 7 år. Ikke viktig?! Det er jo livsviktig. Og det er nok på tide å ta grep! Og utvikle en politikk som har relevans for kulturpolitiske mål sett i lys av samfunnsutviklingen, framtiden, og som gir likeverdige muligheter over hele landet. Hele. Landet. Likeverdig (punktum). Jeg ser at Kulturutredningen denne gang tar utgangspunkt i begreper som Demokrati Rettferdighet Mangfold. Det tror jeg er klokt. Og jeg tror vi også må legge til: Styrket velferd. For alle. «Dreg ein tone gjennom kroppen sviv i alle lemmar inn, løyser opp den vesle skrotten tiner opp eit klumsa sinn. Varsamt finn han gamle gøyme knutar samla gjennom år, rytmen får han til å gløyme eigne nederlag og sår. Meistre eitkvart, gle`seg saman høyre hopes i ein flokk. Bryte ut i leik og gaman - aldri vert det stopp, og nok! står det i diktet Musikkterapi av Knut Kråkevik fra Attergløymer fra Etter mitt syn er det dette det hele dreier seg om: 2

2 Vi må skape et samfunn med mulighet for alle til å utvikle egne anlegg og å vokse. ALLE, ikke en håndfull utvalgte, en og en på et uvasket klasserom etter skoletid og arbeidstid, - sent på kveld. Det krever en felles innsats, og det er det vi må legge til rette for. Dersom ikke vi greier det, vet ikke jeg hvem vi skal stole på. Vi vet at grunnlaget for læring og personlig vekst ligger i oppveksten. Skulle ikke det være viktig?! Familien er kjernen i barns tilværelse og det offentlige kan og skal aldri erstatte den. Men det offentlige kan og skal legge forholdene slik til rette at familien og nærmiljøet kan fylle oppgaven og gi barna mulighet til å utvikle evner og anlegg og vokse! slik at de kan ta aktivt del i (samfunnslivet) Livet! Det handler om å utvikle frie, kreative og selvstendige mennesker, og det der nettopp frihet i uttrykket, aktivitet i prosessen og selvstendighet i produktet som er målet for skapende virksomhet og kreativt arbeid. Da blir det avgjørende at vi og dere som skal skrive ut dette - som erfaringsformidlere, tilretteleggere og beslutningstakere ikke blir for sektororienterte. Vi som er fagpersoner må lære oss å se helheten foran å kjempe for egne revir. Og vi må bli kvitt redselen, redselen for å satse, ikke lykkes, for at andre kan mer. Vi som har ansvar for utviklingen må legge til rette for tverrfaglige og tverrkulturelle tilbud på en måte som i arbeid, skole og fritid når fram til og utviklet de kreative kreftene og iboende ressursene. Urkraften i det menneskelige. Da kan vi til tross for ytre, geografiske forhold og økonomisk trange rammer skape hele, trygge mennesker, gode oppvekst- og omsorgsforhold, et kreativt nærings- og foreningsliv, og et demokratisk samfunn fylt med optimisme og pågangsmot. Over hele landet. Samfunnsbygging, heter det. Kulturlovens bokstav må avkodes i den enkelte kommune. Skulle ikke dette være viktig? Jeg vil forsøke å konsentrere meg om fire tema: 1. Kultur - herunder kulturskole - for alle. 2. Kultur og frivillighet. 3. Kultur og helse. 4. Kultur og næring. Det er vel fortsatt slik at et samfunn består av tre deler: Den skapende sivile delen av samfunnet basert på fri og frivillig innsats fra disse mer eller mindre glade ildsjeler som skaper verdier som ikke nødvendigvis skal og kan måles ensidig i penger, for hele samfunnet, - - og også for seg selv, Den skapende økonomiske delen av samfunnet næringslivet, finansiererne, de som skaper økonomisk baserte verdier og også nytenkning, og bidrar i fellesskapet i stort og smått,

3 3 Den skapende offentlige delen av samfunnet representert ved de som ikke bare bor i en kommune, men som også arbeider i forvaltning og organisasjonsliv. Det er derfor nødvendig å ta stilling til hvilket samfunn vi ønsker å skape og hvilke verdier som skal prege utviklingen, at noen må betale for opplevelsene, prestasjonene, de glade barneansiktene, de lange, gode prosessene, den store uegennyttige innsatsen, at det må defineres en aktivitets- og kulturbasert sikringskost - tuftet på kulturloven og formidlet til befolkningen, hvordan en skal finne gode arenaer for samtaler og strategisk planlegging arenaer der en er sammen, samtidig og i samme rom. For meg handler dette om hvordan den offentlige og den frivillige innsatsen fra alle tre forvaltningsnivå - sammen kan sørge for at det også i framtida bor frie, kreative og selvstendige mennesker i et bedre og i menneskelig forstand - rikere samfunn. Det viktigste blir å få til en samling om begrepet solidaritet, omsorg for hverandre, det å bry seg om, ikke nødvendigvis å bry seg så mye med. Og det å evne å samle seg, det å være flere sammen for samme sak. Og at det norske samfunnet nå tar grep omkring kulturpolitikken fra «bare koselig» til å bli «svært viktig». Kultur - herunder kulturskole - for alle. Regjeringen foreslår å bevilge 73,8 millioner kroner til en uketime med gratis kulturelt tilbud i en romsligere skoledag for elevene på 1. til 4. trinn. Det er langt igjen til kulturløftets målsetting om at alle barn som ønsker det skal få et kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris. Tiltaket vil neppe bidra til noen vesentlig nedkorting av ventelistene eller til å bedre kvaliteten på kulturskoletilbudet fordi få kommuner har åpent inntak til det ordinære tilbudet. Det må også lovfestes omfang og kvalitet, det vil si minstekrav til faglig innhold, og sikres at kommunene faktisk forplikter seg til å starte opp dette utvidede tilbudet og ikke sender pengene inn i det kommunale sluket. Kulturskolene bør være en mulighet for alle innbyggere, også de godt voksne som har drømt et helt liv om å spille trompet, stå på scateboard, danse en Pas de deux. Ut fra en tenkning der kropp og sjel skal henge sammen, bør det også være plass til en forsterket satsing på leik, allidrett og friluftsliv i den nye 13-årige obligatoriske og romslige skoledagen. Det må legges til rette for praktisk/estetisk blokk med stor aktivitet. Det vil føre til at såkalt skolesvake elever på bakgrunn av ferdighet innen de estetiske fagene og aktiv og dyktig deltakelse i godt organiserte tilbud, kan få en økt status i skolemiljøet og gjennom det løfte seg også i andre fag.

4 4 Vi vet at lek og skapende aktivitet er fundamentet for barns utvikling og læring og at skapende virksomhet og kreativitet er knyttet nært sammen. Og at god utvikling og naturlig læring er avhengig av et bredt spekter av aktiviteter som gir barn mulighet til å oppøve et uttrykksbehov og se sammenhengen mellom de ulike kulturaktivitetene og kunstuttrykkene. Med barn åpne for inntrykk, kan det tilføres opplevelser og mulighet for ferdighet som skaper mulighet for livslang deltakelse i samfunnet. Og å utvikle allsidig personlighet. Dette setter alle i stand til å bli kjent med seg selv og ta i bruk egne ressurser. Gratis kulturell skoletime i grunnskolen må følges opp med mulighet til å gå videre med mer individuelt tilrettelagt opplæring i alle kommuner, over hele landet. Det krever forsterket statlig økonomisk innsats. Det er et tankekors at store musikk og teaterproduksjoner som skapes i lokalsamfunnet sliter med å få til samarbeid og tilpasning til fagplanene i ungdomsskole og videregående skole. Det er oppsiktsvekkende at det ikke er mulig å få skoleledelse til å akseptere at det er en vinning for elevenes utvikling og grunnlag for yrkesvalg, for en skoles renome. Skolen er den første og største kulturarenaen for barn, den når alle barn, og vil ofte utpeke seg til den fremste kulturambassadøren. Men da må en ikke undergrave sitt eget behov for faglig påfyll ved å unnlate å samarbeide med profesjonelle instruktører, koreografer, scenografer, forfattere, musikere (ut over det den kulturelle skolesekken kan tilby). Kultur og frivillighet. Vi har tendenser til enda mer egoisme i samfunnet, og det er nødvendig med en gjennomgående samfunnsdebatt der politikere og administratorer sammen med de frivillige organisasjonene definerer verdier som at alle mennesker skal ha mulighet til å lykkes, i sitt arbeidsliv og i sin fritid, og målsetting om at innbyggerne skal kunne være en ressurs for seg selv og for samfunnet. Hele døgnet, hele livet. Kanskje kan det innføres en ordning med fleksibel pensjonsalder mellom 65 og 70 år og muligheten for samfunnslønn kombinert med yrkeslønn, slik at seniorer som ønsket det, deltar i kontakt-, samfunns- og fritidsgrupper? Det kan også fange opp noen utsatte juniorer som sliter med å komme i gang med livene sine. Mange vil finne nødvendig selvrespekt gjennom en slik ordning og kan utvikle seg på tvers av alder og bli sterke. Ordførerne i ni byer i Midt-Norge har initiert et prosjekt med målsetting om å arbeide sammen for en sterkere samhandling mellom kommune og frivillig sektor. Frivillig arbeid skal få mer forutsigbare vilkår, de frivillige organisasjonene skal ha en betydelig rolle i framtidas nærmiljø. Som et resultat av prosjektet har hver kommune utarbeidet fireårige tiltaks- og handlingsplaner som tar opp i seg felles verdier og spesifikke forhold. Dette er innarbeidet i kommunenes årsbudsjett og økonomiplaner.

5 5 Nå bør vi bør ta til fornuft og sørge for at spillemidlene i sin helhet kommer de frivillige organisasjonene til gode, og at øvrige statlige midler til kunst og kultur hus for kultur og «skolesekken» - blir ført tilbake der de hører hjemme; på statsbudsjettet. Det er noe grunnleggende urimelig i at statlige ordninger som de nevnte og som det rike kongeriket profilerer seg på i Norden skal finansieres ved folks spilleiver. Det er også andre utfordringer omkring Norsk Tipping og finansieringen av fondet, men de får ligge i ro her. Å få til dette krever en helhetlig tenkning, organisering og utvikling der individet blir satt i sentrum og der offentlig, tverrfaglig innsats er bærebjelken, et samspill mellom den 13-årige folkeskolen, det kulturelle ressurssenteret, den offentlige forvaltningen forøvrig, den yrkestilpassede og endringsvillige yrkesutdanningen, og de frie og frivillige aktørene. Og med kunstnerne, disse som kan oppfattes som rare og utenfor systemer, og hvis innsats ikke nødvendigvis skal og kan måles ensidig i penger. Det er naturlig å involvere frivillig sektor sterkere i planprosesser og etablere forpliktende samarbeidsavtaler om konkrete oppgaver som for enkelte medfører noen endrede arbeidsområder, men også styrket økonomisk overføring fra fellesskapet. Staten må få skikk på grasrotandelen, frivillighetsregisteret må forenkles, momskompensasjonen må opp på avtalt nivå, det vil si ut over styrkingen for mangler fortsatt 250 millioner. Kultur har aldri hatt status på den politiske arena naturligvis fordi det uansett «kommer en teaterpremiere konsert revy korhelg kulturskolens vår-presentasjon». Men hvor kommer de fra? Og hvem skal betale for den lange, gode prosessen? Mange vil gjerne tale varmt om og «bruke» kultur for å påberope seg sin kjærlighet til limet i samfunnet, men forstår ikke at i dag spises kulturbegrepet mer og mer opp av det som kalles «regional utvikling». Gang på gang får en høre at kultur ikke har penger men søk regional utvikling. Og når utviklingskontoret skal dekke et kultur og næringsprosjekt, ringer de til blant annet kulturenheten for å høre om det er penger der. Merkelige greier, spør du meg. Snakkes det om verktøykasse? Dette betyr at kulturarbeidere tvinges til å forsøke å forstå, sette seg inn i en politisk agenda som er uvant for de fleste. Hvorfor det er så store sprik mellom voluminøse, kulturrettede strategiplaner og økonomisk evne. For det er faktisk ikke så farlig for det offentlige så lenge amatørene og de frivillige forsetter sitt arbeid. Og her oppstår et voksende problem for bygde-norge: Det må satses på profesjon faglig kompetanse og kompetanseheving. Dersom vi skal bygge og løfte fram de nye yrker, at noen skal kunne leve av det, må det betales profesjonelt. Det ligger i liten grad i regionale og lokale planer og budsjetter i dag. Kultur og helse. Helseministrene og direktørene i helseforetakene har problemer med å rydde sykehuskorridorene og få budsjettene under kontroll. Men det ble et større tankekors at den stadig økende pasientstrømmen gjennom legekontorene og sykehusene ikke gir svaret på dagens eller morgendagens utfordringer.

6 6 Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag har dokumentert at mennesker som er aktive i samfunnslivet også opplever at de har bedre helse enn de som ikke er aktive. Ved HUNT forskningssenter har en undersøkt sammenhengen mellom kulturell deltakelse og selvopplevd helse, herunder angst og depresjon. Med kulturell deltakelse definerte en både det å selv være aktiv og det å være mottaker av kulturtilbud. En innser at 90 prosent av helsa skapes utenfor helsevesenet og at en må legge til rette for deltakelse i alle grupper i samfunnet for å skape gode samfunn. Helsepolitikere og kulturpolitikere bør jobbe tettere sammen. Og flere bør vurdere å legge bort legefrakken og medisinene og omskolere seg til musikkterapeut for å behandle bedre, flere og raskere med mandolin og sang og nær omsorg, noe som skaper mer glede og helse enn tabletter og skalpell. En bør innse at velferdssamfunnet ikke bare handler om fravær av fattigdom, sykdom og fornedrelse, men om god livskvalitet for alle uavhengig av bosted, økonomisk evne og sosial og etnisk bakgrunn. På den bakgrunn rigges nå et nytt prosjekt blant bykommunene i Midt-Norge; «Med kultur for samhandling»; kultur, helse frivillighet. Vi forventer at begge de aktuelle departementene evner å bevilge penger slik at vi som landsdel får anledning til å gjennomføre dette prosjektet. Det er ingen tvil om at kulturperspektivet av en eller annen uforståelig grunn ikke er fremtredende i den kommunale innslusingen av ansvarsreformen. Jeg tror det beror på manglende kunnskap og forståelse, og registrer med forundring av ansatte i helsevesenet som bruker en stor del av sin fritid på kulturelt arbeid, ikke ser at dette også bør være en rettighet til hele befolkningen. Også til den sammensatte gruppa vi kaller seniorer. Og de som er såkalt «annerledes». Kultur og næring. Mandag 29. oktober (altså i går)kunne en blant annet lese følgende i Aftenposten: Vi trenger et kompetanseløft på kreativitet i norsk næringsliv og samfunn. Det bør starte på grunnskolenivå, der elever lærer seg enkle metoder for å være kreativ. Kompetanseløftet bør gjennomsyres både i privat og offentlig sektor. Som del av kompetanseløftet trenger vi langt flere prosessledere som kan lede kreative seanser på en profesjonell og systematisk måte. Det er ikke noe hokuspokus, det kan læres. Det finnes en rekke effektive metoder og prosesser som gjør at man klarer å tenke ut av boksen og utvikler slagferdige ideer. Til syvende og sist handler det om å ta på alvor vår fremtidige konkurranseevne, der vi ikke lenger kan leve på olje- og gassinntekter.(sitat slutt). Det skapes stadig nye arbeidsplasser og nye yrker tilpasset en ny tid i et nytt samfunn, noe som krever evne til kreativ tenkning og vilje til omstilling. Dette ikke minst innen yrkene knyttet til opplevelse og arrangement. Vi skal leve av innovasjon og kreativitet i fremtiden. I Norden har vi de beste forutsetningene, men det krever at skole og kultur jobber sammen så området ikke faller mellom to stoler.

7 7 Med kulturloven, de kommunale kulturskolene, «Den kulturelle skolesekken», «bæremeis», «spaserstokk» og nå «matpakka» og et usedvanlig aktivt foreningsliv, er Norge blitt et forbilde for de andre landene i Norden. Det er ikke lett, men en vil nok registrere en økende forståelse av at det i det nye, inkluderende samfunnet er nødvendig å utøve respekt for ulik, men likeverdig kompetanse - og å sikre en reell styrking av denne. For ressurssterke mennesker og følgelig ressurssterke kommuner, blir kvaliteten og omfanget på barnehage-, skole-, utdannings-, aktivitets- og kulturtilbudene i nærområdet avgjørende også for et godt utviklet og fremtidsrettet næringsliv. Og for bolyst, blilyst, etableringslyst og hva det heter alt sammen. Det er forventning til kommende melding om Kultur og næring! Og mest til om departementene evner å arbeide sammen denne gangen! Utviklingen i vår kommune har i snart 40 år ført til en «kultur» der det er lov å være god. Særlig innen musikk. Som artist, men også når det gjelder støttefunksjonene omkring artisten. Vi har fått et nasjonalt oppdrag fra Stortinget gjennom etablering av Rock City; å være et nasjonalt ressurssenter for profesjonelle yrker og utdanninger innen underholdningsindustrien. Ikke mindre. Visjonen er å bli Nordens ledende kreative møteplass. Her skal ideene og skaperlysten sammen med utvikling, utdanning og opplevelse fange opp de utfordringene som oppstår i samfunnet. Det kan gjelde utviklingsoppgaver for egen bransje, å samordne og effektiviserer samarbeidet overfor FOU-sektoren og nærings- og forskningspolitisk myndighet. Sammenhengen mellom kunst, kultur og vitenskap, forskning og marked skaper vekst, også i små samfunn. I bransjesenteret skal unge gründere finne gode rammer slik at de kan bli utfordret i samspill og motspill med mer erfarne bedrifter, menneskene og forskningsinstitusjoner. Utprøving av prosjekter og ideer i markedet er en viktig faktor for å lykkes og det kan det legges til rette for her. Den samfunnet gir oppdrag, gir den forstand. Og penger til å utføre det nasjonale oppdraget. Det kommer noe mer penger over statsbudsjettet for 2013, nå må det leveres. Vi som er kulturarbeidere og har valgt å bo i distriktet har påtatt oss et ansvar for å opprettholde og helst utvikle kvaliteten og kvantiteten på kulturtilbud som skaper stedsutvikling og bolyst. Skal Bygde-Norge holde stand mot de store byer og TV-kanalene, er det helt avgjørende at kulturarbeidere og politikere virkelig tror på sin egenart stedets historiske betydning at folk gjerne vil bo nettopp her, på grunn av trygge miljø og et aktivt kulturliv. Hvem ønsker å bo i et samfunn der det ikke skjer noe? Men vi trenger en verktøykiste.

8 8 Avslutning. Jeg har gleden av å være kultursjef i en kommune lagt utenfor allfarvei, på kysten midt i Norge. Vi ønsker at kultur skal være i sentrum i periferien. Bare det siste halve året kan jeg som «nytt fra heimen» melde følgende: Kulturskolen som i mer enn 25 år har gjennomført åpent inntak og dekker 10% av befolkningen er utnevnt til nasjonal «fyrtårnskulturskole» sammen med fire andre, «Kongen av luftslott» - helaftens egenprodusert musikal med manus Rasmus Rohde, ny tekst og musikk Åge Aleksandersen, samarbeid med private og profesjonelle Innspæll, går og går denne høsten for smekk fulle hus, Vi er gjennom Krafttak for sang/syng for livet anmodet om å være den norske byen som fronter det internasjonale «Singing Cities» sammen med Berlin, Brüssel, Newcastle. Prosjektet skal dokumentere sangens kraft i samfunnet, Teater nonstop er etter det jeg kjenner til det første profesjonelle teater i landet med 15 ansatte skuespillere med funksjonshemming, noe som også i mai er kommentert med egen merknad i Melding for Stortinget vedrørende kultur, inkludering og deltaking, Vi har sammen med de andre byene i Midt-Norge deltatt i frivillighetsprosjektet «Fra pilot til skvadron» som er avsluttet og evaluert av NTNU samfunnsforskning, et nytt prosjekt; «Kultur for samhandling», er som nevnt bestilt fra ordførerne og under oppstart, I forbindelse med behandling av nevnte Melding for Stortinget fikk kommunen en egen merknad der vi oppfordres til å ta utfordringen i å være et nasjonalt kulturelt laboratorium fra vogge til grav. Intet mindre. Vogge til grav, det vil si hvordan måle hvilken effekt forsterket innsats innen kunst og kulturområdet har i et samfunn. Vi er i ferd med å rigge fire delprosjekt som skal dekke hele livsløpet. Det er allerede forskningsressurser inne i dette, og vi forsøker å få til et samarbeid med HUNT 4. Dette blant annet. Hva er det så vi trenger for å komme videre i utviklingen? For å ivareta den primæroppgaven vi har: å legge til rette for så gode tjenestetilbud som vi evner ut fra de forutsetninger som er?jo, vi trenger penger ut over det som kommer i rammebevilgningene. Vi trenger samarbeid i Midt-Norge. Vi trenger forum for å drøfte erfaringer og «best practice». Min forventning til denne NOUen, kulturutredningen 2014, er en gjennomgripende samfunnsdebatt som sikrer at eksisterende og kommende politisk, økonomisk og forvaltningsmessig satsing på kunst og kultur her i landet ikke bare blir pynt og gode ord, men at kunst og kultur blir en bærende kraft i kraft av sin egenverdi, men også instrumentelt for å skape et enda bedre samfunn.

9 9 Kulturområdet har i dag få ledere som står fram bramfritt og krever. Vi har heller ikke en presse som hjelper oss nevneverdig i kraft av svak journalistikk i mangel på kunnskap og prioritering. Pressen ønsker i hovedsak at markerte kulturarbeidere og kunstnere kommer med flammende uttalelser i avisene. Det samme gjelder de politiske partiene som bare unntaksvis stiller spørsmål til oss som lager kulturopplevelsene. Vi blir av og til for kompliserte i møtesituasjoner, fordi vi diskuterer kulturpolitikken på andre nivå vi har antakelig en for krevende retorikk. Faktum er at Trøndelag kunne vært langt mer framme om samhandlingen mellom fag/politikk/næring/samhandling hadde vært mer framtredende. Og der alle forstår hvordan kulturpolitikk i fungerer i praksis. Jeg ønsker meg og har forsøkt å peke på - en politikk som har relevans for kulturpolitiske mål sett i lys av samfunnsutviklingen, framtiden, og der revirene rives, og det etableres forpliktende samhandling mellom samfunnsområdene; kultur, helse, omsorg, utdanning, det nye, kreative arbeidslivet, som bedre sikrer integrering, regional utvikling og næringsliv - over hele landet. Det hele er vel slik det beskrives i dette diktet av Kolbein Falkeid: Ja! Liker livet som ikke skjuler årringene, men bærer dem: Et nettverk av kryssende sorger og gleder, gågater for biografer og historikere. Det er så mye juks. Jugl forfører. Skolelærdom forveksles med visdom, så selv trente kasserere biter på falske sedler. Ord kan være sannhet, men like godt løgn. Livet er aldri en mannekeng i tjeneste, stivet opp med klær som ikke er hennes, og et ansikt dødt som en aksjetegning. Først når hun kommer hjem og bedrøvelsen flyter ut i det trøtte blikket, kan maleren sette opp staffeliet sitt og lirke mennesket hennes over på lerretet. Så enkelt er det. Så vanskelig. Livet er så nakent som drivtømmeret på Novaja Zemlja, så vakkert som Taj Mahal i India - - og så rent som ønsket om å gi. Liker det! Får dere til noe av dette, ja, da er dere gode! Takk for oppmerksomheten. Og lykke til Terje Adde, kultursjef i Namsos kommune

10

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen Kjære alle sammen Aller først vil jeg starte med å hilse fra kunnskapsministeren. Han skulle gjerne vært her, men hadde dessverre ikke mulighet. Så skal jeg hilse fra statssekretær Thue. Han skulle ha

Detaljer

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Komite for kultur og miljø Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vil oversende følgende uttalelse til Kulturdepartementet til høring av NOU

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Kulturskolen som ressurs

Kulturskolen som ressurs Kulturskolen som ressurs Utvikling av de kommunale kulturskolene som gode lokale ressurssentre Hotell Bristol, 1. november Erling J. Myrseth, styreleder region Øst Norsk kulturskoleråd Medlemsorganisasjon

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Rapport og forslag til samarbeidsavtale for kultur pr. juni 2005 1. Utgangspunkt Utgangspunktet for dette arbeidet er samarbeidsavtalen av 18.08.2004. mellom 9 byer i

Detaljer

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn!

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samhandling om oppvekst: Plattform for oppvekst Barnehage, grunnskole og kulturskole Flerkultur Inkludering Lederforankring Berit

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Aktiv omsorg knyttet opp mot frivillighetsarbeid og nettverksbygging

Aktiv omsorg knyttet opp mot frivillighetsarbeid og nettverksbygging Aktiv omsorg knyttet opp mot frivillighetsarbeid og nettverksbygging Dagens tekst Hva er aktiv omsorg Aktiv omsorg og frivillighet - nettverk Opplæringsprogram i aktiv omsorg Hva er aktiv omsorg? Hvordan

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

Hele mennesker og åpne virksomheter

Hele mennesker og åpne virksomheter Hele mennesker og åpne virksomheter om relasjonsbygging i drift av virksomheter innen helse & omsorg Øyvind Jørgensen Virksomheter i Aldring & kultur 523 årsverk ansatte, 604 frivillig og ca 4900 brukere/beboere

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet

Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet Bibliotek i forandring? Karen Espelund Fylkesdirektør kultur og kommunikasjon Sør-Trøndelag fylkeskommune To tilnærminger

Detaljer

PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE

PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE 2008-2012 1.0 INNLEDNING Det er viktig at barnehagen, grunnskolen og kulturskolen er inkluderende institusjoner. En inkluderende

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturdepartementet 28. juni 2013 Oslo Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 tar et vesentlig skritt videre i utviklingen av kultursektoren i Norge generelt og Norges

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole Tegningen er laget av Elena You Lokale fagplaner for Skedsmo musikk- og kulturskole Innledning. Skedsmo musikk- og kulturskole har som visjon å være et

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Samarbeidsavtalen 2012-2015

Samarbeidsavtalen 2012-2015 BODØPILOTEN Samarbeidsavtalen 2012-2015 Formål Sammen skal vi øke barn og unges motivasjon og interesse for læring, ved å stimulere kreativitet og bruk av estetiske sans i opplæringen i skolene og barnehagene

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle Kommunedelplan helse og omsorg 2015 2030, Levanger kommune Mestring for alle vedtatt 19.11.14, sak 54/14 Kortversjon Vektelegge mer tverrfaglig samhandling Organiseringen etter OU 2012 Fra geografisk organisering

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 HØRING- NOU 2010, MANGFOLD OG MESTRING INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET Administrasjonens

Detaljer

NSH Helsetjenester til eldre 2009

NSH Helsetjenester til eldre 2009 NSH Helsetjenester til eldre 2009 Sammenhengen mellom omgivelser livskvalitet og helse utvikling av av omsorgsboliger for morgendagens eldre. Tverretatlig kommunenettverk omsorgssektoren - Kultur utvikling

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

KULTURARBEIDSPLASSER HVA SNAKKER VI OM? HVEM SNAKKER VI OM?

KULTURARBEIDSPLASSER HVA SNAKKER VI OM? HVEM SNAKKER VI OM? KULTURARBEIDSPLASSER HVA SNAKKER VI OM? HVEM SNAKKER VI OM? Hvor finnes kulturarbeidsplassene? Offentlig sektor Privat sektor Frivillig sektor Kultur og næring? Kulturnæringer? Kulturskoler Bibliotek Museer

Detaljer

Kulturbygda i Hallingdal

Kulturbygda i Hallingdal Kulturbygda i Hallingdal - Det politiske ansvaret ligger i å legge til rette for at samfunnet vårt har rom for ulike kulturuttrykk uten å sette ett foran et annet, men gi gode livsvilkår for alle. Ola

Detaljer

SKOLEPOLITISK PLATTFORM

SKOLEPOLITISK PLATTFORM Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune SKOLEPOLITISK PLATTFORM FOR HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret den 23.06.05, sak 24/05 - 2 - Skolene i Holtålen mulighetenes skoler. Skolene i Holtålen,

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2016-2021 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 1. Innledning Alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasi gjennom kunstneriske og kulturelle

Detaljer

Ellen Samuelsen, Steinkjer kommune Gerhard Dalen, Trondheim kommune. Kulturloven og kulturplanlegging

Ellen Samuelsen, Steinkjer kommune Gerhard Dalen, Trondheim kommune. Kulturloven og kulturplanlegging Ellen Samuelsen, Steinkjer kommune Gerhard Dalen, Trondheim kommune Kulturloven og kulturplanlegging Kulturloven et slag i luften? Mange er avventende til virkningen av kulturloven Kulturloven krever aktiv

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken fagseminar, visuell kunst 3. nov 2011 Målsetting: å skape en arena for diskusjon om visuell kunst i DKS i Sør-Trøndelag Målgruppe: Kunstnere, kunstmiljø, kunst- og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform Marianne Gudem Barn av regnbuen Solvang skole Pedagogisk plattform Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nysgjerrighet Glede På Solvang jobber vi sammen og i forståelse med hjemmet for å hjelpe elevene

Detaljer

bodø KOMMUNE Innspill - Kulturutredningen 2014 fra Bodø kommune MOTTATT OZJUL2013 Det kongelige Kulturdepartementet PB 8030 0030 OSLO

bodø KOMMUNE Innspill - Kulturutredningen 2014 fra Bodø kommune MOTTATT OZJUL2013 Det kongelige Kulturdepartementet PB 8030 0030 OSLO bodø KOMMUNE Kulturkontoret Det kongelige Kulturdepartementet PB 8030 0030 OSLO MOTTATT OZJUL2013 Dato: 01.07.2013 Saksbehandler: Per Grøtterud Telefon direkte: 75 55 60 93 Deres ref.: Løpenr 46070/2013

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Gardermoen, tirsdag 6. desember 2005 Politisk rådgiver Arvid Libak Overordnede mål Flere leveår med god helse i befolkningen

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER Innledning Ordet «plattform» betyr grunnlag eller utgangspunkt. Frelsesarmeens barnehagers pedagogiske plattform danner utgangspunkt for alt arbeidet

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Kulturpolitisk manifest

Kulturpolitisk manifest Kulturpolitisk manifest Arbeiderpartiet.no Foto: Thinkstock Kunst er ikke bare pynt i samfunnsmaskineriet. Det er en viktig, ideologisk overbygning, som holder demokratiet friskt. -Nina Wester Tromsø Arbeiderparti

Detaljer

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014 Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag Stiklestad 10. september 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Ansvar for folkehelse og utdanning 5000 ungdommer Mange å ires for Det aller verste: Å miste elever

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Fremtidige utfordringer

Fremtidige utfordringer Fremtidige utfordringer Helse- og omsorgssektoren står overfor store fremtidige utfordringer; Antall eldre øker Det er mange yngre tjenestebrukere med helsemessige og sosiale problemer. Hvordan kan vi

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014-16

HANDLINGSPLAN 2014-16 Målsetting: STRATEGI FOR SAMHANDLING MELLOM DET FRIVILLIGE KULTURLIVET I NORD- TRØNDELAG OG FYLKESKOMMUNEN HANDLINGSPLAN - 16 27.03.14 «Nord-Trøndelag fylkeskommune skal være en aktiv medspiller i samarbeidet

Detaljer

Kulturskolens prosjektarbeid VELKOMMEN til produksjonsplanlegging i kulturskolen

Kulturskolens prosjektarbeid VELKOMMEN til produksjonsplanlegging i kulturskolen Kulturskolens prosjektarbeid VELKOMMEN til produksjonsplanlegging i kulturskolen Tilrettelegging Muligheter Kvalitet Omsorg Rammer Ressurser Verktøy Kulturskolens prosjektarbeid Hvordan planlegger vi dette?

Detaljer

Kulturloven i kommunen

Kulturloven i kommunen Kulturloven i kommunen Øivind Pedersen 11/11/2008 Kulturloven i kommunen 1 Hva forbinder dere med Lillehammer? Svar: identitet Notodden og blues, Festspillene i Harstad, Quarten og Kristiansand, jazzfestival

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE

KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE 1. Bakgrunn for planen Denne planen tar utgangspunkt i kvalitetsplanen for Drammen kommune - SFO. Visjon Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt

Detaljer

Kvalitetsutvikling i Hamar SFO

Kvalitetsutvikling i Hamar SFO Kvalitetsutvikling i Hamar SFO Innhold: 1. Lekens betydning for barnet 2. Voksenrollen 3. Foreldresamarbeid 4. Nettverk og kompetanse 5. Linker og kildehenvisning Dato: 26.11.15 Side 2 Side 3 1. Lekens

Detaljer

Arbeiderpartiet.no/norgevidere TILLIT OG SAMHOLD. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet.no/norgevidere TILLIT OG SAMHOLD. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet. 1 TILLIT OG SAMHOLD Arbeiderpartiets programdebatt 2012 Vi tar Norge videre Arbeiderpartiet.no/norgevidere Sosialdemokratiet er et frihetsprosjekt. Sosialdemokratiets mål er å utvikle et rettferdig samfunn

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

Skolens målformuleringer er nedfelt i vedtektene for Lierne kulturskole, fastsatt av kommunestyremøte 7. mai 2013 som sak 13/469. Kulturskolen skal:

Skolens målformuleringer er nedfelt i vedtektene for Lierne kulturskole, fastsatt av kommunestyremøte 7. mai 2013 som sak 13/469. Kulturskolen skal: LIERNE KULTURSKOLE Rektor Ingela Landén Skogmo ÅRSPLAN 2014-2015 INNHOLD: 1. Grunnlaget. Visjoner og mål 2. Skoleåret 2014 2015. Planer 3. Rammer og pedagogikk 4. Ressurser og tall 5. Økonomi 6. Kulturskolen

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

1.1. Hvorfor skal Modum kommune ha en kulturplan?

1.1. Hvorfor skal Modum kommune ha en kulturplan? Innhold 1. Planprogram Kulturplan...1 1.1. Hvorfor skal Modum kommune ha en kulturplan?...1 Kommuneplanens samfunnsdel sier dette om kultur:...2 Kulturliv og opplevelser...2 1.2. Avgrensing og kommunens

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Temaplan kulturskole

Temaplan kulturskole 2017-20 Verdal kommune Temaplan kulturskole 2017-2020 Fra Verdalsmartnan 2014. Foto: Sven-Øyvind Bern 1 Innhold 1. FORMÅLET MED PLANEN... 3 2. KULTURSKOLENS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN... 4 3. HANDLINGSPLAN

Detaljer

Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin. Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund

Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin. Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund Frivillighet Norge Interessepolitisk samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner Rammevilkåra

Detaljer

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen.

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Elvis Chi Nwosu Fagforbundet i Barne- og familieetaten. Medlem av rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune. Det sentrale nå er at integrering

Detaljer

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017. PROSJEKTPLAN Prosjekt Ung medvirkning og innflytelse Hensikt Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2014-2016 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune ble startet i 2006, og er et prosjekt som baserer seg på skolenes egne kunst-

Detaljer

Barnehagelærerutdanninga Ansvar for likestilling og likeverd i barnehagen?

Barnehagelærerutdanninga Ansvar for likestilling og likeverd i barnehagen? Barnehagelærerutdanninga Ansvar for likestilling og likeverd i barnehagen? Utlysingstekst for nye studentar: Barnevernsakademiet 1935 «En kvinnelig utdanning på hjemmets grunn» Ved denne praktiske og pedagogiske

Detaljer

Saksprotokoll. Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/47624 Tittel: VERDIPLATTFORM FOR SAMHANDLING MED FRIVILLIGHETEN I TRONDHEIM KOMMUNE.

Saksprotokoll. Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/47624 Tittel: VERDIPLATTFORM FOR SAMHANDLING MED FRIVILLIGHETEN I TRONDHEIM KOMMUNE. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.12.2010 Sak: 380/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/47624 Tittel: VERDIPLATTFORM FOR SAMHANDLING MED FRIVILLIGHETEN I TRONDHEIM KOMMUNE Behandling: Innstillingen

Detaljer

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening Dagliglivets gjøremål Støttekontakt Aktivisering- og velferdstiltak Mat og måltider Kunst og kultur Musikk, dans og drama Fysisk aktivitet Den Kulturelle

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Føringer for innhold i SFO

Føringer for innhold i SFO Føringer for innhold i SFO ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Stavanger kommune Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 "Fokusområdene i Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 er: 1. Sosial kompetanse gjennom

Detaljer

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/16 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.01.2016 2/16 Eldrerådet 19.01.2016 2/16 Hovedutvalg for skole og barnehage 20.01.2016

Detaljer

HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN

HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN Sosial kompetanse er grunnlag for all læring. Sosial kompetanseutvikling er en livslang prosess. Formål /hensikten med opplæringsplanen: - Å utnytte skolen som arbeidsfellesskap

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

NORSK FAGRÅD FOR MDD. HØRINGSUTTALELSE TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser NOU 2015:8

NORSK FAGRÅD FOR MDD. HØRINGSUTTALELSE TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser NOU 2015:8 NORSK FAGRÅD FOR MDD HØRINGSUTTALELSE TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser NOU 2015:8 Norsk fagråd for MDD er et rådgivende organ som har som formål å følge opp

Detaljer

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 1 Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 2 FOKUSOMRÅDER A. Omsorg og trygghet Barna i SFO har trygge rammer og omsorgsfulle voksne Barna har grunnleggende

Detaljer