KULTURUTREDNINGEN 2014 (NOU). Rica Hell 30/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KULTURUTREDNINGEN 2014 (NOU). Rica Hell 30/10 2012."

Transkript

1 KULTURUTREDNINGEN 2014 (NOU). Rica Hell 30/ Innledning. Er glade barn med funklende øyne fortsatt tema bare for øyeblikket og festtaler? Tja. Ifølge professor Anne Bamford som i 2009 og 2010 gjorde en meget omfattende undersøkelse i hele landet, mener beslutningstakerne i Norge at kultur er «koselig», men ikke særlig «viktig». Det samme fant professor Guttorm Fløistad til sin store forundring ut noen år tidligere, etter å ha studert norsk grunnskole i 7 år. Ikke viktig?! Det er jo livsviktig. Og det er nok på tide å ta grep! Og utvikle en politikk som har relevans for kulturpolitiske mål sett i lys av samfunnsutviklingen, framtiden, og som gir likeverdige muligheter over hele landet. Hele. Landet. Likeverdig (punktum). Jeg ser at Kulturutredningen denne gang tar utgangspunkt i begreper som Demokrati Rettferdighet Mangfold. Det tror jeg er klokt. Og jeg tror vi også må legge til: Styrket velferd. For alle. «Dreg ein tone gjennom kroppen sviv i alle lemmar inn, løyser opp den vesle skrotten tiner opp eit klumsa sinn. Varsamt finn han gamle gøyme knutar samla gjennom år, rytmen får han til å gløyme eigne nederlag og sår. Meistre eitkvart, gle`seg saman høyre hopes i ein flokk. Bryte ut i leik og gaman - aldri vert det stopp, og nok! står det i diktet Musikkterapi av Knut Kråkevik fra Attergløymer fra Etter mitt syn er det dette det hele dreier seg om: 2

2 Vi må skape et samfunn med mulighet for alle til å utvikle egne anlegg og å vokse. ALLE, ikke en håndfull utvalgte, en og en på et uvasket klasserom etter skoletid og arbeidstid, - sent på kveld. Det krever en felles innsats, og det er det vi må legge til rette for. Dersom ikke vi greier det, vet ikke jeg hvem vi skal stole på. Vi vet at grunnlaget for læring og personlig vekst ligger i oppveksten. Skulle ikke det være viktig?! Familien er kjernen i barns tilværelse og det offentlige kan og skal aldri erstatte den. Men det offentlige kan og skal legge forholdene slik til rette at familien og nærmiljøet kan fylle oppgaven og gi barna mulighet til å utvikle evner og anlegg og vokse! slik at de kan ta aktivt del i (samfunnslivet) Livet! Det handler om å utvikle frie, kreative og selvstendige mennesker, og det der nettopp frihet i uttrykket, aktivitet i prosessen og selvstendighet i produktet som er målet for skapende virksomhet og kreativt arbeid. Da blir det avgjørende at vi og dere som skal skrive ut dette - som erfaringsformidlere, tilretteleggere og beslutningstakere ikke blir for sektororienterte. Vi som er fagpersoner må lære oss å se helheten foran å kjempe for egne revir. Og vi må bli kvitt redselen, redselen for å satse, ikke lykkes, for at andre kan mer. Vi som har ansvar for utviklingen må legge til rette for tverrfaglige og tverrkulturelle tilbud på en måte som i arbeid, skole og fritid når fram til og utviklet de kreative kreftene og iboende ressursene. Urkraften i det menneskelige. Da kan vi til tross for ytre, geografiske forhold og økonomisk trange rammer skape hele, trygge mennesker, gode oppvekst- og omsorgsforhold, et kreativt nærings- og foreningsliv, og et demokratisk samfunn fylt med optimisme og pågangsmot. Over hele landet. Samfunnsbygging, heter det. Kulturlovens bokstav må avkodes i den enkelte kommune. Skulle ikke dette være viktig? Jeg vil forsøke å konsentrere meg om fire tema: 1. Kultur - herunder kulturskole - for alle. 2. Kultur og frivillighet. 3. Kultur og helse. 4. Kultur og næring. Det er vel fortsatt slik at et samfunn består av tre deler: Den skapende sivile delen av samfunnet basert på fri og frivillig innsats fra disse mer eller mindre glade ildsjeler som skaper verdier som ikke nødvendigvis skal og kan måles ensidig i penger, for hele samfunnet, - - og også for seg selv, Den skapende økonomiske delen av samfunnet næringslivet, finansiererne, de som skaper økonomisk baserte verdier og også nytenkning, og bidrar i fellesskapet i stort og smått,

3 3 Den skapende offentlige delen av samfunnet representert ved de som ikke bare bor i en kommune, men som også arbeider i forvaltning og organisasjonsliv. Det er derfor nødvendig å ta stilling til hvilket samfunn vi ønsker å skape og hvilke verdier som skal prege utviklingen, at noen må betale for opplevelsene, prestasjonene, de glade barneansiktene, de lange, gode prosessene, den store uegennyttige innsatsen, at det må defineres en aktivitets- og kulturbasert sikringskost - tuftet på kulturloven og formidlet til befolkningen, hvordan en skal finne gode arenaer for samtaler og strategisk planlegging arenaer der en er sammen, samtidig og i samme rom. For meg handler dette om hvordan den offentlige og den frivillige innsatsen fra alle tre forvaltningsnivå - sammen kan sørge for at det også i framtida bor frie, kreative og selvstendige mennesker i et bedre og i menneskelig forstand - rikere samfunn. Det viktigste blir å få til en samling om begrepet solidaritet, omsorg for hverandre, det å bry seg om, ikke nødvendigvis å bry seg så mye med. Og det å evne å samle seg, det å være flere sammen for samme sak. Og at det norske samfunnet nå tar grep omkring kulturpolitikken fra «bare koselig» til å bli «svært viktig». Kultur - herunder kulturskole - for alle. Regjeringen foreslår å bevilge 73,8 millioner kroner til en uketime med gratis kulturelt tilbud i en romsligere skoledag for elevene på 1. til 4. trinn. Det er langt igjen til kulturløftets målsetting om at alle barn som ønsker det skal få et kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris. Tiltaket vil neppe bidra til noen vesentlig nedkorting av ventelistene eller til å bedre kvaliteten på kulturskoletilbudet fordi få kommuner har åpent inntak til det ordinære tilbudet. Det må også lovfestes omfang og kvalitet, det vil si minstekrav til faglig innhold, og sikres at kommunene faktisk forplikter seg til å starte opp dette utvidede tilbudet og ikke sender pengene inn i det kommunale sluket. Kulturskolene bør være en mulighet for alle innbyggere, også de godt voksne som har drømt et helt liv om å spille trompet, stå på scateboard, danse en Pas de deux. Ut fra en tenkning der kropp og sjel skal henge sammen, bør det også være plass til en forsterket satsing på leik, allidrett og friluftsliv i den nye 13-årige obligatoriske og romslige skoledagen. Det må legges til rette for praktisk/estetisk blokk med stor aktivitet. Det vil føre til at såkalt skolesvake elever på bakgrunn av ferdighet innen de estetiske fagene og aktiv og dyktig deltakelse i godt organiserte tilbud, kan få en økt status i skolemiljøet og gjennom det løfte seg også i andre fag.

4 4 Vi vet at lek og skapende aktivitet er fundamentet for barns utvikling og læring og at skapende virksomhet og kreativitet er knyttet nært sammen. Og at god utvikling og naturlig læring er avhengig av et bredt spekter av aktiviteter som gir barn mulighet til å oppøve et uttrykksbehov og se sammenhengen mellom de ulike kulturaktivitetene og kunstuttrykkene. Med barn åpne for inntrykk, kan det tilføres opplevelser og mulighet for ferdighet som skaper mulighet for livslang deltakelse i samfunnet. Og å utvikle allsidig personlighet. Dette setter alle i stand til å bli kjent med seg selv og ta i bruk egne ressurser. Gratis kulturell skoletime i grunnskolen må følges opp med mulighet til å gå videre med mer individuelt tilrettelagt opplæring i alle kommuner, over hele landet. Det krever forsterket statlig økonomisk innsats. Det er et tankekors at store musikk og teaterproduksjoner som skapes i lokalsamfunnet sliter med å få til samarbeid og tilpasning til fagplanene i ungdomsskole og videregående skole. Det er oppsiktsvekkende at det ikke er mulig å få skoleledelse til å akseptere at det er en vinning for elevenes utvikling og grunnlag for yrkesvalg, for en skoles renome. Skolen er den første og største kulturarenaen for barn, den når alle barn, og vil ofte utpeke seg til den fremste kulturambassadøren. Men da må en ikke undergrave sitt eget behov for faglig påfyll ved å unnlate å samarbeide med profesjonelle instruktører, koreografer, scenografer, forfattere, musikere (ut over det den kulturelle skolesekken kan tilby). Kultur og frivillighet. Vi har tendenser til enda mer egoisme i samfunnet, og det er nødvendig med en gjennomgående samfunnsdebatt der politikere og administratorer sammen med de frivillige organisasjonene definerer verdier som at alle mennesker skal ha mulighet til å lykkes, i sitt arbeidsliv og i sin fritid, og målsetting om at innbyggerne skal kunne være en ressurs for seg selv og for samfunnet. Hele døgnet, hele livet. Kanskje kan det innføres en ordning med fleksibel pensjonsalder mellom 65 og 70 år og muligheten for samfunnslønn kombinert med yrkeslønn, slik at seniorer som ønsket det, deltar i kontakt-, samfunns- og fritidsgrupper? Det kan også fange opp noen utsatte juniorer som sliter med å komme i gang med livene sine. Mange vil finne nødvendig selvrespekt gjennom en slik ordning og kan utvikle seg på tvers av alder og bli sterke. Ordførerne i ni byer i Midt-Norge har initiert et prosjekt med målsetting om å arbeide sammen for en sterkere samhandling mellom kommune og frivillig sektor. Frivillig arbeid skal få mer forutsigbare vilkår, de frivillige organisasjonene skal ha en betydelig rolle i framtidas nærmiljø. Som et resultat av prosjektet har hver kommune utarbeidet fireårige tiltaks- og handlingsplaner som tar opp i seg felles verdier og spesifikke forhold. Dette er innarbeidet i kommunenes årsbudsjett og økonomiplaner.

5 5 Nå bør vi bør ta til fornuft og sørge for at spillemidlene i sin helhet kommer de frivillige organisasjonene til gode, og at øvrige statlige midler til kunst og kultur hus for kultur og «skolesekken» - blir ført tilbake der de hører hjemme; på statsbudsjettet. Det er noe grunnleggende urimelig i at statlige ordninger som de nevnte og som det rike kongeriket profilerer seg på i Norden skal finansieres ved folks spilleiver. Det er også andre utfordringer omkring Norsk Tipping og finansieringen av fondet, men de får ligge i ro her. Å få til dette krever en helhetlig tenkning, organisering og utvikling der individet blir satt i sentrum og der offentlig, tverrfaglig innsats er bærebjelken, et samspill mellom den 13-årige folkeskolen, det kulturelle ressurssenteret, den offentlige forvaltningen forøvrig, den yrkestilpassede og endringsvillige yrkesutdanningen, og de frie og frivillige aktørene. Og med kunstnerne, disse som kan oppfattes som rare og utenfor systemer, og hvis innsats ikke nødvendigvis skal og kan måles ensidig i penger. Det er naturlig å involvere frivillig sektor sterkere i planprosesser og etablere forpliktende samarbeidsavtaler om konkrete oppgaver som for enkelte medfører noen endrede arbeidsområder, men også styrket økonomisk overføring fra fellesskapet. Staten må få skikk på grasrotandelen, frivillighetsregisteret må forenkles, momskompensasjonen må opp på avtalt nivå, det vil si ut over styrkingen for mangler fortsatt 250 millioner. Kultur har aldri hatt status på den politiske arena naturligvis fordi det uansett «kommer en teaterpremiere konsert revy korhelg kulturskolens vår-presentasjon». Men hvor kommer de fra? Og hvem skal betale for den lange, gode prosessen? Mange vil gjerne tale varmt om og «bruke» kultur for å påberope seg sin kjærlighet til limet i samfunnet, men forstår ikke at i dag spises kulturbegrepet mer og mer opp av det som kalles «regional utvikling». Gang på gang får en høre at kultur ikke har penger men søk regional utvikling. Og når utviklingskontoret skal dekke et kultur og næringsprosjekt, ringer de til blant annet kulturenheten for å høre om det er penger der. Merkelige greier, spør du meg. Snakkes det om verktøykasse? Dette betyr at kulturarbeidere tvinges til å forsøke å forstå, sette seg inn i en politisk agenda som er uvant for de fleste. Hvorfor det er så store sprik mellom voluminøse, kulturrettede strategiplaner og økonomisk evne. For det er faktisk ikke så farlig for det offentlige så lenge amatørene og de frivillige forsetter sitt arbeid. Og her oppstår et voksende problem for bygde-norge: Det må satses på profesjon faglig kompetanse og kompetanseheving. Dersom vi skal bygge og løfte fram de nye yrker, at noen skal kunne leve av det, må det betales profesjonelt. Det ligger i liten grad i regionale og lokale planer og budsjetter i dag. Kultur og helse. Helseministrene og direktørene i helseforetakene har problemer med å rydde sykehuskorridorene og få budsjettene under kontroll. Men det ble et større tankekors at den stadig økende pasientstrømmen gjennom legekontorene og sykehusene ikke gir svaret på dagens eller morgendagens utfordringer.

6 6 Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag har dokumentert at mennesker som er aktive i samfunnslivet også opplever at de har bedre helse enn de som ikke er aktive. Ved HUNT forskningssenter har en undersøkt sammenhengen mellom kulturell deltakelse og selvopplevd helse, herunder angst og depresjon. Med kulturell deltakelse definerte en både det å selv være aktiv og det å være mottaker av kulturtilbud. En innser at 90 prosent av helsa skapes utenfor helsevesenet og at en må legge til rette for deltakelse i alle grupper i samfunnet for å skape gode samfunn. Helsepolitikere og kulturpolitikere bør jobbe tettere sammen. Og flere bør vurdere å legge bort legefrakken og medisinene og omskolere seg til musikkterapeut for å behandle bedre, flere og raskere med mandolin og sang og nær omsorg, noe som skaper mer glede og helse enn tabletter og skalpell. En bør innse at velferdssamfunnet ikke bare handler om fravær av fattigdom, sykdom og fornedrelse, men om god livskvalitet for alle uavhengig av bosted, økonomisk evne og sosial og etnisk bakgrunn. På den bakgrunn rigges nå et nytt prosjekt blant bykommunene i Midt-Norge; «Med kultur for samhandling»; kultur, helse frivillighet. Vi forventer at begge de aktuelle departementene evner å bevilge penger slik at vi som landsdel får anledning til å gjennomføre dette prosjektet. Det er ingen tvil om at kulturperspektivet av en eller annen uforståelig grunn ikke er fremtredende i den kommunale innslusingen av ansvarsreformen. Jeg tror det beror på manglende kunnskap og forståelse, og registrer med forundring av ansatte i helsevesenet som bruker en stor del av sin fritid på kulturelt arbeid, ikke ser at dette også bør være en rettighet til hele befolkningen. Også til den sammensatte gruppa vi kaller seniorer. Og de som er såkalt «annerledes». Kultur og næring. Mandag 29. oktober (altså i går)kunne en blant annet lese følgende i Aftenposten: Vi trenger et kompetanseløft på kreativitet i norsk næringsliv og samfunn. Det bør starte på grunnskolenivå, der elever lærer seg enkle metoder for å være kreativ. Kompetanseløftet bør gjennomsyres både i privat og offentlig sektor. Som del av kompetanseløftet trenger vi langt flere prosessledere som kan lede kreative seanser på en profesjonell og systematisk måte. Det er ikke noe hokuspokus, det kan læres. Det finnes en rekke effektive metoder og prosesser som gjør at man klarer å tenke ut av boksen og utvikler slagferdige ideer. Til syvende og sist handler det om å ta på alvor vår fremtidige konkurranseevne, der vi ikke lenger kan leve på olje- og gassinntekter.(sitat slutt). Det skapes stadig nye arbeidsplasser og nye yrker tilpasset en ny tid i et nytt samfunn, noe som krever evne til kreativ tenkning og vilje til omstilling. Dette ikke minst innen yrkene knyttet til opplevelse og arrangement. Vi skal leve av innovasjon og kreativitet i fremtiden. I Norden har vi de beste forutsetningene, men det krever at skole og kultur jobber sammen så området ikke faller mellom to stoler.

7 7 Med kulturloven, de kommunale kulturskolene, «Den kulturelle skolesekken», «bæremeis», «spaserstokk» og nå «matpakka» og et usedvanlig aktivt foreningsliv, er Norge blitt et forbilde for de andre landene i Norden. Det er ikke lett, men en vil nok registrere en økende forståelse av at det i det nye, inkluderende samfunnet er nødvendig å utøve respekt for ulik, men likeverdig kompetanse - og å sikre en reell styrking av denne. For ressurssterke mennesker og følgelig ressurssterke kommuner, blir kvaliteten og omfanget på barnehage-, skole-, utdannings-, aktivitets- og kulturtilbudene i nærområdet avgjørende også for et godt utviklet og fremtidsrettet næringsliv. Og for bolyst, blilyst, etableringslyst og hva det heter alt sammen. Det er forventning til kommende melding om Kultur og næring! Og mest til om departementene evner å arbeide sammen denne gangen! Utviklingen i vår kommune har i snart 40 år ført til en «kultur» der det er lov å være god. Særlig innen musikk. Som artist, men også når det gjelder støttefunksjonene omkring artisten. Vi har fått et nasjonalt oppdrag fra Stortinget gjennom etablering av Rock City; å være et nasjonalt ressurssenter for profesjonelle yrker og utdanninger innen underholdningsindustrien. Ikke mindre. Visjonen er å bli Nordens ledende kreative møteplass. Her skal ideene og skaperlysten sammen med utvikling, utdanning og opplevelse fange opp de utfordringene som oppstår i samfunnet. Det kan gjelde utviklingsoppgaver for egen bransje, å samordne og effektiviserer samarbeidet overfor FOU-sektoren og nærings- og forskningspolitisk myndighet. Sammenhengen mellom kunst, kultur og vitenskap, forskning og marked skaper vekst, også i små samfunn. I bransjesenteret skal unge gründere finne gode rammer slik at de kan bli utfordret i samspill og motspill med mer erfarne bedrifter, menneskene og forskningsinstitusjoner. Utprøving av prosjekter og ideer i markedet er en viktig faktor for å lykkes og det kan det legges til rette for her. Den samfunnet gir oppdrag, gir den forstand. Og penger til å utføre det nasjonale oppdraget. Det kommer noe mer penger over statsbudsjettet for 2013, nå må det leveres. Vi som er kulturarbeidere og har valgt å bo i distriktet har påtatt oss et ansvar for å opprettholde og helst utvikle kvaliteten og kvantiteten på kulturtilbud som skaper stedsutvikling og bolyst. Skal Bygde-Norge holde stand mot de store byer og TV-kanalene, er det helt avgjørende at kulturarbeidere og politikere virkelig tror på sin egenart stedets historiske betydning at folk gjerne vil bo nettopp her, på grunn av trygge miljø og et aktivt kulturliv. Hvem ønsker å bo i et samfunn der det ikke skjer noe? Men vi trenger en verktøykiste.

8 8 Avslutning. Jeg har gleden av å være kultursjef i en kommune lagt utenfor allfarvei, på kysten midt i Norge. Vi ønsker at kultur skal være i sentrum i periferien. Bare det siste halve året kan jeg som «nytt fra heimen» melde følgende: Kulturskolen som i mer enn 25 år har gjennomført åpent inntak og dekker 10% av befolkningen er utnevnt til nasjonal «fyrtårnskulturskole» sammen med fire andre, «Kongen av luftslott» - helaftens egenprodusert musikal med manus Rasmus Rohde, ny tekst og musikk Åge Aleksandersen, samarbeid med private og profesjonelle Innspæll, går og går denne høsten for smekk fulle hus, Vi er gjennom Krafttak for sang/syng for livet anmodet om å være den norske byen som fronter det internasjonale «Singing Cities» sammen med Berlin, Brüssel, Newcastle. Prosjektet skal dokumentere sangens kraft i samfunnet, Teater nonstop er etter det jeg kjenner til det første profesjonelle teater i landet med 15 ansatte skuespillere med funksjonshemming, noe som også i mai er kommentert med egen merknad i Melding for Stortinget vedrørende kultur, inkludering og deltaking, Vi har sammen med de andre byene i Midt-Norge deltatt i frivillighetsprosjektet «Fra pilot til skvadron» som er avsluttet og evaluert av NTNU samfunnsforskning, et nytt prosjekt; «Kultur for samhandling», er som nevnt bestilt fra ordførerne og under oppstart, I forbindelse med behandling av nevnte Melding for Stortinget fikk kommunen en egen merknad der vi oppfordres til å ta utfordringen i å være et nasjonalt kulturelt laboratorium fra vogge til grav. Intet mindre. Vogge til grav, det vil si hvordan måle hvilken effekt forsterket innsats innen kunst og kulturområdet har i et samfunn. Vi er i ferd med å rigge fire delprosjekt som skal dekke hele livsløpet. Det er allerede forskningsressurser inne i dette, og vi forsøker å få til et samarbeid med HUNT 4. Dette blant annet. Hva er det så vi trenger for å komme videre i utviklingen? For å ivareta den primæroppgaven vi har: å legge til rette for så gode tjenestetilbud som vi evner ut fra de forutsetninger som er?jo, vi trenger penger ut over det som kommer i rammebevilgningene. Vi trenger samarbeid i Midt-Norge. Vi trenger forum for å drøfte erfaringer og «best practice». Min forventning til denne NOUen, kulturutredningen 2014, er en gjennomgripende samfunnsdebatt som sikrer at eksisterende og kommende politisk, økonomisk og forvaltningsmessig satsing på kunst og kultur her i landet ikke bare blir pynt og gode ord, men at kunst og kultur blir en bærende kraft i kraft av sin egenverdi, men også instrumentelt for å skape et enda bedre samfunn.

9 9 Kulturområdet har i dag få ledere som står fram bramfritt og krever. Vi har heller ikke en presse som hjelper oss nevneverdig i kraft av svak journalistikk i mangel på kunnskap og prioritering. Pressen ønsker i hovedsak at markerte kulturarbeidere og kunstnere kommer med flammende uttalelser i avisene. Det samme gjelder de politiske partiene som bare unntaksvis stiller spørsmål til oss som lager kulturopplevelsene. Vi blir av og til for kompliserte i møtesituasjoner, fordi vi diskuterer kulturpolitikken på andre nivå vi har antakelig en for krevende retorikk. Faktum er at Trøndelag kunne vært langt mer framme om samhandlingen mellom fag/politikk/næring/samhandling hadde vært mer framtredende. Og der alle forstår hvordan kulturpolitikk i fungerer i praksis. Jeg ønsker meg og har forsøkt å peke på - en politikk som har relevans for kulturpolitiske mål sett i lys av samfunnsutviklingen, framtiden, og der revirene rives, og det etableres forpliktende samhandling mellom samfunnsområdene; kultur, helse, omsorg, utdanning, det nye, kreative arbeidslivet, som bedre sikrer integrering, regional utvikling og næringsliv - over hele landet. Det hele er vel slik det beskrives i dette diktet av Kolbein Falkeid: Ja! Liker livet som ikke skjuler årringene, men bærer dem: Et nettverk av kryssende sorger og gleder, gågater for biografer og historikere. Det er så mye juks. Jugl forfører. Skolelærdom forveksles med visdom, så selv trente kasserere biter på falske sedler. Ord kan være sannhet, men like godt løgn. Livet er aldri en mannekeng i tjeneste, stivet opp med klær som ikke er hennes, og et ansikt dødt som en aksjetegning. Først når hun kommer hjem og bedrøvelsen flyter ut i det trøtte blikket, kan maleren sette opp staffeliet sitt og lirke mennesket hennes over på lerretet. Så enkelt er det. Så vanskelig. Livet er så nakent som drivtømmeret på Novaja Zemlja, så vakkert som Taj Mahal i India - - og så rent som ønsket om å gi. Liker det! Får dere til noe av dette, ja, da er dere gode! Takk for oppmerksomheten. Og lykke til Terje Adde, kultursjef i Namsos kommune

10

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025 Kulturplan Inderøy kommune 2013 2025 Vedtatt av Kommunestyret 17.06.2013 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. BAKGRUNN OG PLANPROSESS... 4 1.2. PLANENS FORMÅL OG OPPBYGGING... 4 1.3. FORANKRING... 5 1.3.1.

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14 Kultur får elever til å blomstre Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud Rapport 2013-14 Proba-rapport nr. 2013-14, Prosjekt nr. 13011 ISSN: 1891-8093 TT,PDS,SK/HB

Detaljer

teater uten grenser théâtre sans frontières teatro sem fronteiras n r. 1 / 2 0 0 8 N o r s k t e a t e r r å d

teater uten grenser théâtre sans frontières teatro sem fronteiras n r. 1 / 2 0 0 8 N o r s k t e a t e r r å d teater uten grenser théâtre sans frontières teatro sem fronteiras n r. 1 / 2 0 0 8 N o r s k t e a t e r r å d Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner:

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Asbjørn Kaasa og Beate Jelstad NYTTER DET? EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Rapport 02/2009 Diakonhjemmet Høgskole FORFATTERNE Asbjørn Kaasa, Førsteamanuensis, Avdeling for sosialt arbeid, Diakonhjemmet

Detaljer

Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti

Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti 1 Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti Det er mye vi ikke vet om framtiden, men det vi vet er at vi vil trenge kunnskap. Kunnskap trumfer alt. Jens Stoltenberg, nyttårstalen, 01.01.2010

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Vedtatt av fylkestinget 8. desember 2009 Aust-Agder fylkeskommune 2010 1 Innholdsfortegnelse 0. Fylkestingets behandling... 3 1. Innledning...

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

Estetiske fags betydning for læring og dannelse

Estetiske fags betydning for læring og dannelse Masteroppgave i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, UIT Norges arktiske universitet Estetiske fags betydning for læring og dannelse Hvordan kan lærere bruke estetiske fag for å fremme læring og dannelse

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform for Sarpsborg kommune. Verdigrunnlag for arbeidet med barn og unge

Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform for Sarpsborg kommune. Verdigrunnlag for arbeidet med barn og unge Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform for Sarpsborg kommune Verdigrunnlag for arbeidet med barn og unge SENTRALE INTENSJONER FOR ARBEIDET 3 1. BAKGRUNN 4 2. DEFINISJONER 5 3. MODELL 6 3.1. Innsatsområder

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Masteroppgave i skoleledelse

Masteroppgave i skoleledelse Merete Aadnøy KULTURSKOLETIMEN - EN VEIVISER? Å lede utvikling og endring i kulturskolen Masteroppgave i skoleledelse NTNU 2014 ii Forord «Kulturskoletimen sto på scenen, lykkelig for den varme mottakelsen,

Detaljer

1. INNLEDNING. 1.1 Oppbygging og innhold

1. INNLEDNING. 1.1 Oppbygging og innhold 1 1 INNHOLD 1. INNLEDNING.... 3 1.1 Oppbygging og innhold... 3 1.2 Bakgrunn for planen... 4 1.3 Formål og overordnet mål.... 5 2 FORANKRING... 6 2.1 Statlige, regionale- og kommunale føringer.... 7 3 SITUASJONSBESKRIVELSE...

Detaljer

MANGFOLD OG MULIGHETER

MANGFOLD OG MULIGHETER MANGFOLD OG MULIGHETER Integreringspolitisk dokument vedtatt av landsmøtet 10.04.11 IKKE KORREKTURLEST 1 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Mulighetenes samfunn... 4 Plikter og rettigheter... 5 Tydelig samfunnsfundament...

Detaljer

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 6 temainnspill 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 Tema 1 Trivsel, livskvalitet og oppvekst... 3 Tema 2 Ung i Hammerfest 2027... 12 Tema

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel Horten kommune 2015-2027 Dokumentet er utarbeidet av Kommunalområde Kultur og Samfunn, Enhet for kommuneutvikling, ved Helge Etnestad. Forside: Digital Grafiske ved

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Program for Agder Venstre, 2011 2015

Program for Agder Venstre, 2011 2015 1 1 1 1 Program for Agder Venstre, 0 01 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer