Forfall meldast snarast på tlf eller til Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: kl. 17:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00321 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf eller til Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Informasjon om prosjekteringsarbeidet Ny skule Kl Utdeling av KS heidersmerke Utdeling av gåve for lang og tru teneste i Gol kommune Utdeling av kulturprisen for 2013 SAKSKART Side Saker til behandling 49/13 13/ Ny skole på Hallingmo - Finansiering og fremdriftsplan 3 50/13 13/ Framskyving av tidspunkt for nedlegging av Herad skule 9 51/13 13/ /13 13/ Byggjing av kontor og personalfasilitetar i tenesteområdet til utviklingshemma. Avtale om oppretting og drift av intermediære sengeplassar ved Hallingdal sjukestugu /13 13/ Kjøp av aksjar fra Gol Reisemål AS 27 54/13 13/ /13 13/ Gol Skipark AS - Søknad om serveringsløyve og skjenkeløyve for alkohol gr. 1, 2 og 3 Årsbudsjett 2014, handlingsprogram og økonomiplan Delegerte saker /13 13/ Søknad om skjenkeløyve for alkohol gr. 3 for einskild Innvilga 1

2 bestemt høve 14/13 13/ Søknad om skjenkeløyve for eitt einskild høve. Innvilga Referatsaker 9/13 13/ /13 13/ /13 13/ Invitasjon til overrekking av KS- heidersmerke for kommunale arbeidstakarar 2013 Invitasjon til overrekking av gåve for 20 års lang og tru teneste i Gol kommune 2013 Invitasjon til overrekking av gåve for 30 års lang og tru teneste i Gol kommune Gol, Hallvor Lilleslett ordførar 2

3 Saker til behandling 49/13 Ny skole på Hallingmo - Finansiering og fremdriftsplan Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 614 Saksbehandler: Hege Mørk Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 2 Kommunestyret /13 Saka vert avgjort av: Kommunestyret Vedlegg: 1. Prosjektplan Dokument i saka: Kostnadskalkyle utarbeida av Holte prosjekt as datert 10. september 2013 Kostnadskalkyle utarbeida av Faveo prosjektledelse datert 18. september 2013 Beregning av kostnader med infrastruktur utarbeida av kommunalteknisk avdeling, Beregning av kostnader med nedgraving av kraftlinjer utarbeida av Hallingdal Kraftnett Prosjektplan (organisasjonsplan og fremdriftsplan) Rapport om flerbrukshall utarbeida av Jan Egil Halbjørhus Rapport fra åpen plan- og designkonkurranse datert Juryrapport fra begrensa plan- og designkonk. lagt frem for kommunestyret Vedtak i K-sak 86/08 Rapport Ny skule i Gol grunnlagsdokument september 2009 K-sak 50 / 09 Epost fra Gol idrettsråd av 14. november Saksopplysningar: Kommunestyret i Gol vedtok i K-sak 86/08 at ny skole i Gol skulle omfatte 1-10 trinn, det vil si ny barne- og ungdomsskole. Skolen skulle være lokalisert til Hallingmo. I vedtaket ble det også bestemt at det skulle opprettes en arbeidsgruppe som skulle komme med fremlegg til utforming av romprogram for ny skole basert på statlige føringer og de mest fremtidsretta pedagogiske prinsipp for organisering av undervisning. Videre skulle gruppen komme med økonomiske beregninger for investering og drift. Dette skulle sammenfattes i en rapport som skulle legges frem for UKL i første møte etter 1. september I k sak 50 / 09 slo Gol kommunestyre fast at rapport ny skole i Gol, med forprosjekt, grunnlagsdokument september 2009 skulle utgjøre grunnlag for videre arbeid med planlegging av ny skole i Gol. Med bakgrunn i dette vedtaket ble det opprette flere arbeidsgrupper som blant annet arbeidet videre med planlegging av ny skole og tilhørende funksjoner. Det er senere fattet 3

4 en rekke vedtak som omhandler videre fremdrift av prosjektet. På bakgrunn av rapporter utarbeidet av de forskjellige arbeidsgrupper ble det lyst ut en åpen plan- og designkonkurranse. Jyrurapport fra denne konkurranse er datert Hensikten med denne konkurranse var å få belyst hvordan de forskjellige funksjoner som skal være på Hallingmo kunne plasseres for å få til gode sambruksløsninger og for å oppnå visjonen om at Hallingmo skal være et samfunnsbyggende prosjekt. I vinnerutkastet fra Atelier Oslo ble skolen plassert vest for Svøovegen. Med bakgrunn i utarbeida romprogram for skole og flerbrukshall ble det lyst ut en begrenset plan- og designkonkurranse i mars Det kom inn 26 søknader om deltagelse, 5 arkitektfirma ble prekvalifisert. Vinner av konkurranse ble arkitektfirmaet Vis-a-Vis fra Trondheim. Juryrapporten ble presentert for kommunestyret i møte 20. august I vedtaket fra kommunestyret ble administrasjonen bedt om å starte arbeidet med prosjektering av ny skole. Flerbrukshall ble trukket ut av prosjektet og styringsgruppa fikk ansvar for utredning og forslag til finansieringsmodell i tråd med vedtak i K-sak 85/12. Leder for Gol byggdrift kommunalt foretak er oppnevnt som prosjektleder for det videre arbeidet med bygging av ny skole, i samarbeid med oppnevnt arbeidsutvalg. Arkitekt Vidar Monsen i Vis-a-Vis er prosjekteringsleder og har engasjert rådgivende gruppe. I tillegg er det oppnevnt en referansegruppe bestående av brukere og ansatte. Gruppen ledes av rektor ved Gol skule. I forbindelse med møte i styringsgruppa for Hallingmoprosjektet la rådmannen la frem notat om videre fremdrift og avgjørelser knyttet til planlegging av flerbrukshall, med anbefaling om at en enkel flerbrukshall ble prosjektert og bygget samtidig med ny skole. Samme dag som møtet i styringsggruppa ble det mottatt epost fra Gol Idrettsråd, med tilbud om å gå i forhandlinger med Gol kommune om finansiering av bygging og drift av en dobbel flerbrukshall. Styringsgruppa viste til vedtak i K-sak 28/13 og ønsket av styringsgruppa fremdeles skulle ha ansvar for hallprosjekt og at dette skulle planlegges som et separat prosjekt i samarbeid med Gol idrettsråd. Rådmannen vil derfor foreslå at Gol kommunestyre nå setter av kr. 22 mill til etablering av forsvarlig kroppsøvingsareal til skole. Utgifter til bygging og drift av hallkapasitet utover dette vil måtte dekkes av eksterne aktører, og rådmannen vil be om at det opprettes et kommunalt utvalg som skal gå i dialog med Gol Idrettsråd om dette. Forhold til overordna plan: Skriv inn forhold til overordna plan her Miljøkonsekvenser: Skriv inn vurdering her Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Flere av dagens skolebygg tilfredsstiller ikke dagens krav til inneklima og fysisk arbeidsmiljø. 4

5 Økonomiske konsekvensar: Med bakgrunn i eksternt utarbeida kostnadskalkyler har prosjektleder beregnet total byggekostnad for skolebygg og uteområder til kr. 210 mill eks mva, se prosjektplan. Kommunalteknisk avdeling har beregnet infrastrukturkostnad i form av vei, gangvei, vann og avløp til kr. 5, 5 mill eks mva, se notat datert I tillegg kommer kostnader til nedgraving av strømkabel gjennom området med om lag kr ,-. Dette gir en totalkostnad på skoleprosjektet på kr. 218, 5 mill eks mva. I tillegg må Gol kommune i investeringsbudsjettet sette av nødvendige midler til etablering av forsvarlig kroppsøvingsareal til ny skole, beregnet til kr. 22 mill, se kalkyle fra Faveo. Låneopptak Låneopptak Låneopptak Avdrag år 40 Rentesats 2,25% Total lånesum År Avdrag Renter Finanskost Rest-gjeld Beregning av renter er gjort ut fra en løpende rentesats. Rådmannen vil be kommunestyret vurdere å binde deler av låneopptaket til fastrente for å redusere risiko for større endring i rentesats. Finansiering av finanskostnader skjer gjennom justering av kommunes årlige driftsutgifter. Administrasjonen har fremlagt flere forslag til varig reduksjon i drift, både generelt og spesielt knyttet opp mot etablering av en skole i Gol. Dette vil bli nærmere redegjort for under behandling av budsjett og økonomiplan. Gevinst ved salg av eiendom vil komme til fradrag i låneopptak. Vurdering: Alle bygg som benyttes til grunnskole i Gol i dag trenger omfattende utbygging og/eller rehabilitering for å kunne fungere som fullgode skoler. Administrasjonen har tidligere lagt frem for kommunestyret (økonomikonferanse 2011 og 2013) beregninger av alternativkostnaden ved å ikke bygge ny skole. Dette vil bli adskillig mer kostbart og gi dårligere pedagogiske løsninger enn et nybygg. Arbeidstilsynet har hatt tilsyn ved Gol skole 5

6 og Glitrehaug, og særlig ved sistnevnte ble det gitt alvorlige avvik. Arbeidstilsynet var klar på at dette ville fått store konsekvenser dersom kommunen ikke hadde kunnet dokumentere at vi var kommet langt i planlegging av ny skole. Læringssenteret holder i dag til i Lysbo. Det er unødvendig å kommentere tilstanden på dette bygget og behovet for nye lokaler. I rammeoverføringene fra staten ligger midler til drift av en skole i Gol. Det vil si at økt ressursbruk til drift av flere skoler må dekkes av Gol kommune, uten at dette godtgjøres over statsbudsjettet. Beregninger som tidligere er lagt fram for kommunestyret tilsier at drift av en skole istedenfor tre innebærer store og varige innsparinger på drift, både når det gjelder personell og teknisk drift. Etter Gol kommunes reglement for byggeprosjekter vil ansvaret for gjennomføring, innenfor vedtatte rammer, overføres til Plan- og byggenemnda Rådmannen si innstilling: 1. Gol kommunestyre vedtar å bygge ny 1-10 skole lokalisert på Hallingmo. 2. Byggingen baseres på vinnerutkastet til arkitektfirmaet Vis-a-Vis. 3. Bygging av skolebygg, uteområder og tilhørende infrastruktur skal gjennomføres innenfor en økonomisk ramme på kr. 219 mill eks mva. I tillegg setter Gol kommune av kr. 22 mill eks mva til etablering av forsvarlig kroppsøvingsareal til skole. Den totale investeringen på kr. 241 mill eks mva lånefinansieres. Kostnadene innarbeides i økonomiplan for Kommunestyret godtar prosjektplan med plan for organisering og fremdrift utarbeida av prosjektleder for nytt skolebygg. 5. Kommunestyret ber økonomisjef og rådmann gå i dialog med Gol Idrettsråd om ekstern finansiering av bygging og drift av idrettsareal utover det som er kommunens ansvar for å få etablert forsvarlig kroppsøvingsareal til skole, med de tillegg som er skissert i romprogram for skole og idrettshall. Det skal foreligge konkret forslag til ekstern finansiering av bygging og drift innen 1. mars Rådmannen fremmer da sak til kommunestyret om videre fremdrift og ansvar i hallprosjektet. 6. Styringsgruppa for Hallingmoprosjektet har ansvar for å videreføre arbeidet med planlegging av idrettshall, frem til kommunestyret har behandlet sak som nevnt i punkt 5. Gol, 20. november 2013, Hege Mørk, rådmann Vedlegg til sak 6

7 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 65/13 Behandling Svein Eide (AP) ba om fylgjande tilføyelsar under pkt. 3: «Finansiering av fellesfunksjoner i fleirbrukshall som omtalt i juryrapporten kjem i tillegg og skal leggjast fram når bygging av fleirbrukshall blir fremja for politisk behandling. Hanne Brunborg (AP) foreslo fylgjande tillegg til pkt. 3: «Fordi skolen ikke har lagt lovpålagt areal til skolebibliotek i nybygget, skal det innarbeides 7 mill. til skolebibliotek i budsjettet for 2016, knyttet til utvidelse eller nybygg av Gol bibliotek. Gol bibliotek skal yte skolebibliotektjenester for den nye skolen på Hallingmo». Votering Det vart fyrst votert over tilleggsframlegget frå Svein Eide. Samrøystes vedteke. Det vart deretter votert over Hanne Brunborg sitt tilleggsframlegg. Samrøystes vedteke. Til sist vart det votert over heile innstillinga inkludert dei to tilleggsframlegga. Saksordførar: Heidi Granli. Formannskapet rår kommunestyret til å gjere slikt : Vedtak 1. Gol kommunestyre vedtar å bygge ny 1-10 skole lokalisert på Hallingmo. 2. Byggingen baseres på vinnerutkastet til arkitektfirmaet Vis-a-Vis. 3. Bygging av skolebygg, uteområder og tilhørende infrastruktur skal gjennomføres innenfor en økonomisk ramme på kr. 219 mill eks mva. I tillegg setter Gol kommune av kr. 22 mill eks mva til etablering av forsvarlig kroppsøvingsareal til skole. Den totale investeringen på kr. 241 mill eks mva lånefinansieres. Finansiering av fellesfunksjoner i fleirbrukshall som omtalt i juryrapporten kjem i tillegg og skal leggjast fram når bygging av fleirbrukshall blir fremja for politisk behandling. Fordi skolen ikke har lagt lovpålagt areal til skolebibliotek i nybygget, skal det innarbeides 7 mill. til skolebibliotek i budsjettet for 2016, knyttet til utvidelse eller nybygg av Gol bibliotek. Gol bibliotek skal yte skolebibliotektjenester for den nye skolen på Hallingmo. Kostnadene innarbeides i økonomiplan for Kommunestyret godtar prosjektplan med plan for organisering og fremdrift utarbeida av prosjektleder for nytt skolebygg. 5. Kommunestyret ber økonomisjef og rådmann gå i dialog med Gol Idrettsråd om ekstern finansiering av bygging og drift av idrettsareal utover det som er kommunens ansvar for å få etablert forsvarlig kroppsøvingsareal til skole, med de tillegg som er skissert i romprogram for skole og idrettshall. Det skal foreligge konkret forslag til ekstern 7

8 finansiering av bygging og drift innen 1. mars Rådmannen fremmer da sak til kommunestyret om videre fremdrift og ansvar i hallprosjektet. 6. Styringsgruppa for Hallingmoprosjektet har ansvar for å videreføre arbeidet med planlegging av idrettshall, frem til kommunestyret har behandlet sak som nevnt i punkt 5. 8

9 50/13 Framskyving av tidspunkt for nedlegging av Herad skule Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- A20 Saksbehandler: Astrid Myro Rust Saksgang Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /13 2 Utval for kultur og levekår /13 3 Administrasjonsutvalet /13 4 Formannskapet /13 5 Kommunestyret /13 Saka vert avgjort av: Kommunestyret Vedlegg: K-sak 86/08 Dokument i saka: F-sak 62/13 K-sak 86/08 UKL-sak 49/08 Saksopplysningar: I UKL-sak 49/08 vart det oppretta ei eiga arbeidsgruppe som skulle greie ut dei ulike alternativa for framtidig grunnskule i Gol. Arbeidsgruppa konkluderte med at ny skule i Gol skal omfatte trinn og at den nye skulen skal vera lokalisert på Hallingmo, og kommunestyret vedtok dette i K-sak 86/08. Dette betyr at alle dei tre skulane i Gol blir lagt ned og samla i det nye skulebygget når det står ferdig. Etter framdriftsplanen til skuleprosjektet skal den nye skulen kunne takast i bruk ved skulestart Per i dag, i slutten av november, er framdrifta i rute. Under budsjettprosessen for årsbudsjett 2014 og økonomiplan vedtok formannskapet eit overskot på 6-8 mill kroner. Avdelingane vart pålagde å finne nødvendige innsparingstiltak. Korkje for Herad skule eller Gol skule har det vore muleg å finne rom for forsvarlege innsparingar i dei respektive budsjetta. Den einaste mulegheita for innsparing ligg i ei samanslåing av skulane og dermed oppnå færre klassar. På denne måten kan skulane spare ca 1,1 mill kroner i 2014, ca 2,9 mill kroner i 2015 og 1,9 mill kroner fram til sommaren i 2016 til saman 5,9 mill kroner. Innsparinga kan vidareførast ved innflytting i den nye skulen. I F-sak 62/13 vedtok formannskapet å innstille overfor kommunestyret å slå saman Herad og Gol skular frå og med skuleåret 2014/15. Dei økonomiske konsekvensane skulle innarbeidast i formannskapet sitt endelege budsjettframlegg til kommunestyret. 9

10 I etterkant av dette har det kome to framlegg til alternative løysingar; det eine frå klubben i Utdanningsforbundet ved Herad skule, det andre frå Sp sin representant i UKL, Kristin Bakke Haugen. Rådmannen har bestemt at desse to forslaga skal vurderast. Administrasjonen har dermed vurdert 3 alternativ: A ) Samanslåing av Gol og Herad skular til ein skule med ein administrasjon. Alle elevar ved Herad skule overflytta til Gol skule og Gol skule avd. Glitrehaug. Tingstugu må takast i bruk som supplerande undervisningsareal. Ingen klassar skal ha fast tilhald der. Skuleåret 2014/15 1.trinn 48 elevar 3 klassar ca 16 per klasse 2.trinn 48 elevar 2 klassar ca 24 per klasse ("spart" 1 klasse) 3.trinn 55 elevar 3 klassar ca 18/19 per klasse 4.trinn 66 elevar 3 klassar ca 22 elevar per klasse 5.trinn. 61 elevar 3 klassar ca 20/21 elevar per klasse 6.trinn 48 elevar 2 klassar ca 24 i kvar klasse ("spart" 1 klasse) 7.trinn 54 elevar 3 klassar ca 18 i kvar klasse Skuleåret 2015/16 1.trinn 47 elevar 3 klassar ca 16 per klasse 2.trinn 48 elevar 2 klassar ca 24 per klasse ("spart" 1 klasse) 3.trinn 48 elevar 2 klassar ca 24 per klasse ("spart" 1 klasse) 4.trinn 55 elevar 3 klassar ca 18/19 per klasse 5.trinn 66 elevar 3 klassar ca 22 elevar per klasse 6.trinn 61 elevar 3 klassar ca 20/21 elevar per klasse 7.trinn 48 elevar 2 klassar ca 24 elevar i kvar klasse ("spart" 1 klasse) B) Samanslåing av Gol og Herad skular til ein skule med ein administrasjon trinn skal ha tilhald på Herad skule. Elevar i 1.-3.trinn ved Gol skule må transporterast til Herad. Det må opprettast SFO-tilbod der. 4.trinn må ha SFO-tilbod ved Gol skule om morgonen og fraktast til Herad skule for SFO etter skuletid. Det er nødvendig med ein ressurs til inspektør. Det blir ikkje behov for å bruke skulebygget på Glitrehaug og Tingstugu. Skuleåret 2014/15 Herad skule vil få 151 elevar fordelt 8 klassar. Elevane fordeler seg som følgjer: 1.trinn 48 elevar 3 klassar ca 16 per klasse 2.trinn 48 elevar 2 klassar ca 24 per klasse ("spart" 1 klasse) 3.trinn 55 elevar 3 klassar ca 18/19 per klasse Skuleåret 2015/16 Herad skule vil få 143 elevar fordelt 7 klassar. Elevane fordeler seg som følgjer: 1.trinn 47 elevar 3 klassar ca 16 per klasse 10

11 2.trinn 48 elevar 2 klassar ca 24 per klasse ("spart" 1 klasse) 3.trinn 48 elevar 2 klassar ca 24 per klasse ("spart" 1 klasse) 4.-7.trinn på Gol skule som i alternativ A. C) Samanslåing av Gol og Herad skular til ein skule med ein administrasjon trinn skal ha tilhald på Herad skule. Elevar i 1.-2.trinn ved Gol skule må transporterast til Herad. Det må opprettast SFO-tilbod der trinn må ha SFO-tilbod ved Gol skule om morgonen og fraktast til Herad skule for SFO etter skuletid. Det er nødvendig med ein ressurs til inspektør. Det vil vera behov for å bruke Tingstugu som supplerande undervisningsareal. Det blir ikkje behov for skulebygget på Glitrehaug. Skuleåret 2014/15 Herad skule vil få 96 elevar fordelt 5 klassar. Elevane fordeler seg som følgjer: 1.trinn 48 elevar 3 klassar ca 16 per klasse 2.trinn 48 elevar 2 klassar ca 24 per klasse ("spart" 1 klasse) Skuleåret 2015/16 Herad skule vil få 95 elevar fordelt 5 klassar. Elevane fordeler seg som følgjer: 1.trinn 47 elevar 3 klassar ca 16 per klasse 2.trinn 48 elevar 2 klassar ca 24 per klasse ("spart" 1 klasse) 3.-7.trinn på Gol skule som i alternativ A. Forhold til overordna plan: Ingen. Miljøkonsekvenser: Alle tre alternativa inneber auka busstransport av elevar; alternativ A minst og alternativ B mest. Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Skifte av skolemiljø vil kunne vere ei utfordring for enkelte elevar. 11

12 Økonomiske konsekvensar: A) Innsparing ved samanslåing av barneskulane over 2 skuleår Herad skule nedlagt, 1.-2.trinn på Glitrehaug, 3.-7.trinn på Gol skule Spart timeressurs over 2 skuleår Reinhald og vaktmeister, straum - over 2 år Administrasjonsressurs over 2 år SUM Minus auka skyssutgifter (utg.pkt. 2013/14) - 18 fleire skysselevar Netto innsparing over to skuleår kroner kroner kroner kroner kroner kroner B) Innsparing ved å flytte 1.-3.trinn til Herad skule i 2 skuleår trinn til Gol skule Opprette SFO ved Herad skule med plass til 50 barn samtidig. Spart timeressurs over 2 skuleår kroner Reinhald og vaktmeister Glitrehaug, straum - over 2 år kroner Redusert administrasjonsressurs 50 % kroner SUM kroner Minus auka skyssutgifter 86 elevar utg.pkt. tal frå 2013/ kroner kroner Minus skyss av 4.-7.trinn til Gol skule kroner Minus skyssgodtgjering for assistentar kroner Minus skyss for 4.trinn frå Gol skule til SFO på Herad skule kroner Minus oppretting av morgontilbod SFO Gol skule kroner Netto innsparing ved overføring av alle elevar 1.-3.trinn til Herad i to år kroner C) Innsparing ved å flytte 1.-2.trinn til Herad skule i 2 skuleår trinn til Gol skule. Opprette SFO ved Herad skule med plass til 50 barn samtidig. Tingstugu må takast i bruk. Spart timeressurs over 2 skuleår kroner Reinhald og vaktmeister Glitrehaug, straum - over 2 år kroner Redusert administrasjonsressurs 50 % kroner SUM kroner Minus auka skyssutgifter 47 elevar utg.pkt. tal frå 2013/ kroner kroner Minus skyss av 3.-7.trinn til Gol skule kroner Minus skyssgodtgjering for assistentar kroner Minus skyss for 3. og 4.trinn frå Gol skule til SFO på Herad skule kroner Minus oppretting av morgontilbod SFO Gol skule kroner Netto innsparing ved overføring av alle elevar 1.-2.trinn til Herad i to år kroner Innsparingane er rekna med utgangspunkt i: - elevtal per trinn - klassetal per trinn - fag- og timebyteplan (L06) for kvart trinn - lærarløn inklusiv sosiale utgifter - stillingsstorleikar knytta til veketimetalet for kvart trinn - spart administrasjonsressurs inklusiv sosiale utgifter 12

13 - spart stillingar for reinhaldar og vaktmeister inklusiv sosiale utgifter - redusert utgift til oppvarming fordi temperaturen inne kan senkast betrakteleg (berre for å ta vare på bygget) - skuleskyssen for 2013/14. Utgangspunktet for kostnader til skuleskyss endrar seg frå år til år og er vanskeleg å stipulere. Derfor er det rekna som om endringane var gjennomførte inneverande skuleår. Vurdering: Alternativ A Fordelar Alternativet har størst økonomisk gevinst. Ved å samle alle elevar og personale på trinn 1-7 får ein utnytta ressursar og kompetanse på ein god måte. Elevar og personalet blir samansveisa før flytting til ny skule. SFO er samla på ein stad og har gode leike-og opphaldsareal både inne og ute. Ulemper Elevane på Herad må skifte skulestad før innflytting i ny skule Det blir 18 fleire skyss-elevar frå Herad enn i dag. Romkapasiteten på Gol skule blir pressa, og Tingstugu må takast i bruk til grupperom. Tingstugu har tidlegare vore brukt til SFO. Det er for liten kapasitet på arbeidsrom for tilsette. Dette må løysast med mellombelse ordningar, t.d. på Tingstugu. Alternativ B Fordelar Herad skule blir oppretthalden som skulestad for trinn fram til ny skule står klar. Samling av elevkulla inneber økonomisk gevinst og god utnytting av samla kompetanse i personalet. Elevar og personalet blir samansveisa før overflytting til ny skule. Romkapasiteten for arbeidsplassar for tilsette er tilstrekkeleg på Herad. Romkapasiteten på Gol skule blir tilstrekkeleg utan bruk av Tingstugu. Ulemper Økonomisk gevinst er mindre enn ved alternativ A Herad skule har for få klasserom og grupperom. Forslaget inneber at Grendastugu må takast i bruk til klasserom for ein 1.klasse, eller at tre 1. klassane må alternere på å bruke 2 klasserom og Grendastugu. 5 klassar på elevar må bruke dei resterande 5 klasseromma. 3 grupperom skal disponerast til elevar med store spesialpedagogiske behov, grupper for særskilt norskopplæring og grupper for tilpassa opplæring. Det blir 86 fleire skyss-elevar. Elevane som til no har sokna til Gol skule, må ta buss til Herad. Mange av dei må bytte byss på Vonheim. SFO får ikkje eige opphaldsareal inne. 4. klassingane og andre elevar med rett til SFO må fraktast til Herad etter skuletid. 13

14 SFO-personalet som er tilknytta oppgåver på 4.-7.trinn må reise til Herad etter skuletid. Lærarar må rekne med å måtte forhalde seg til to arbeidsplassar. Dette vil medføre utgifter til skyss. Alternativ C Fordelar Herad skule har god plass for elevkulla på 1. og 2. trinn og for dei tilsette. Samling av elevkulla inneber økonomisk gevinst og god utnytting av samla ressursar og kompetanse i personalet. Elevar og personalet blir samansveisa før overflytting til ny skule. Ulemper Økonomisk gevinst er minst av dei 3 alternativa Det blir 47 nye buss-elevar samanlikna med i dag. Mange av desse må skifte buss på Vonheim. SFO må ha tilhald på Herad der 1. og 2. trinn er. Elevar frå 3.og 4. trinn må transporterast til Herad etter skuletid. SFO-personalet som er tilknytta oppgåver på 3.-7,trinn må reise til Herad etter skuletid. Lærarar må forholde seg til to arbeidsplassar. Dette vil medføre utgifter til skyss (meir enn i alt B). Administrasjonen vurderer alternativ A som det beste alternativet. Rådmannen si innstilling: 1. Under føresetnad av det blir gjort vedtak om bygging av ny 1-10-skule på Hallingmo, blir Herad skule slått saman med Gol skule frå Herad skule blir lagt ned frå same tidspunkt. 3. Elevane får fast tilhald på Gol skule og Gol skule avd. Glitrehaug. 4. Tingstugu blir tatt i som supplerande undervisningslokale ved behov. Gol, Hege Mørk, rådmann Vedlegg til sak 14

15 Arbeidsmiljøutvalet har behandlet saken i møte sak 13/13 Behandling Votering Samrøystes. Uttale frå AMU: AMU har drøfta arbeidsmiljøet for personalet i arbeidsprosessen for omstrukturering i forhold til pkt 1 og pkt. 2: 1. Framskyving av tidspunkt for nedlegging av Herad skule og fram til start av ny skule på Hallingmo Det vert føresett at HMS-rutine for omorganisering og endring vert fylgd. Utval for kultur og levekår har behandlet saken i møte sak 35/13 Behandling Rådmannen greidde ut om habilitetsreglane. Utvalet drøfta på bakgrunn av dette habiliteten til dei involverte i saka som har ein ektefelle som er tilsett i skuleverket. Dette gjeld utvalsleiar Ludvig Munkejord (Felles liste AP, V, KRF og SV), og Line Marie Nilsen (Felles liste AP, V, KRF og SV). Utvalet vedtok med 4 mot 3 røyster (Svein Eide, Leif Norhaug og Heidi Granli røysta mot) at Ludvig Munkejord er habil til å handsame saka, og vedtok med same røystetal, 4 3 (Kristin Bakke, Roger Toppen, Anne Gerd Jorde og Linda Garnås Saue røysta for) at Line Marie Nilsen er inhabil. AP og KRF ber administrasjonen rekne på alternativ ved å samle 6./7. klasse på Gol skule og flytte klasse til Herad, samt legge ned Glitrehaug klasse blir delt på dei to skulane. Med utgangspunkt i minst mogleg splitting av klassar, og der 3. klassingar i Herad blir verande på Herad i 2015/2016. Dette reknestykket må ligge føre til formannskapsmøtet Votering Rådmannens innstilling vedtatt med 4 mot 3 røyster. Roger Toppen (Felles liste H og FRP), Linda Garnås Saue (Felles liste H og FRP) og Kristin Bakke Haugen (SP) røysta mot. 15

16 Vedtak 1. Under føresetnad av det blir gjort vedtak om bygging av ny 1-10-skule på Hallingmo, blir Herad skule slått saman med Gol skule frå Herad skule blir lagt ned frå same tidspunkt. 3. Elevane får fast tilhald på Gol skule og Gol skule avd. Glitrehaug. 4. Tingstugu blir tatt i som supplerande undervisningslokale ved behov. Administrasjonsutvalet har behandlet saken i møte sak 7/13 Behandling Steinar Medhus (H) som er gift med ein tilsett ved Gol skule hadde stilt spørsmål om sin habilitet. Steinar trådte ifrå og Roger Toppen (H) tok hans plass medan formannskapet tok stilling til habiliteten. Formannskapet vedtok samrøystes at Steinar Medhus var habil til å delta i behandlinga av saka. Rådmannen delte ut brev frå FAU ved Gol skule og ATV-Gol skule ved Hallgeir Haugen med innstilling i saka. Helge Fivelstad (utdanningsforbundet) og Toril Sevre (Fagforbundet Gol) hadde ordet. Votering Samrøystes. Vedtak Administrasjonsutvalet tek saka til orientering. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 70/13 Behandling Habiliteten til Steinar Medhus vart vurdert som i sak ADM-sak 7/13. Gol senterparti og Gol høyre la fram fylgjande framlegg til vedtak: «Dagens skulestruktur består fram til ny skule på Hallingmo åpner». AP og V ber administrasjonen rekne på alternativ ved å samle 6./7. klasse på Gol skule og flytte klasse til Herad, samt legge ned Glitrehaug klasse blir delt på dei to skulane. Med utgangspunkt i minst mogleg splitting av klassar, og der 3. klassingar i Herad 16

17 blir verande på Herad i 2015/2016. Dette reknestykket må ligge føre til kommunestyremøtet Votering Det vart røysta alternativ over UKL si innstilling mot framlegget frå SP og H. UKL si innstilling vart vedteke med 4 mot 3 (H og SP)røyster. Saksordførar: Tore Dag Skjerdal (SP). Vedtak 5. Under føresetnad av det blir gjort vedtak om bygging av ny 1-10-skule på Hallingmo, blir Herad skule slått saman med Gol skule frå Herad skule blir lagt ned frå same tidspunkt. 7. Elevane får fast tilhald på Gol skule og Gol skule avd. Glitrehaug. 8. Tingstugu blir tatt i som supplerande undervisningslokale ved behov. 17

18 51/13 BYGGJING AV KONTOR OG PERSONALFASILITETAR I TENESTEOMRÅDET TIL UTVIKLINGSHEMMA. Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: Saksbehandler: Berit Rustberggard Saksgang Møtedato Saknr 1 Felles råd for eldre og menneske med nedsett /13 funksjonsevne 2 Utval for kultur og levekår /13 3 Formannskapet /13 4 Kommunestyret /13 Saka vert avgjort av: Skriv inn navn på organet som fatter endelig vedtak her Vedlegg: Skriv inn vedlegg her Dokument i saka: Sak 7/13 i Formannskapet Teikningar Saksopplysningar: Saka var oppe i formannskapet i februar 2013 og det vart fatta følgjande vedtak: Formannskapet rår kommunestyret til å vedta: «Kommunestyret vedtek å sette av kr 1,6 mill til byggjing av naudsynte kontor og personalfasilitetar i Helsetunvegen. Finansiering skjer innafor vedteke budsjettramme for Kostnadar med avdrag/renter skal finansierast av reduserte driftsutgifter/auka inntekter i avdelinga. Behovet og løysingar for felles lokale for bebuarane vurderast i budsjett 2014 og økonomiplan.» Behandlingsplanen av denne saka viser at den aldri var i kommunestyret. Ved oppstart prosjektering fann ein at her låg det an til kostnader som ikkje var innrekna i saka. Dei fyrste teikningane var eit tilbygg på eksisterande bygg der vi har personalfasilitetane i dag. Dette vart skrinlagt fordi å gripe inn i eksisterande bygningsmasse og byggjemelde endringar betyr at vi må oppgradere i tråd med dagens byggjeforskrifter. Det bety krav om sprinkling- / branndører m.m. I følgje Gol Byggdrift sin prosjektleiar Geir Vigdal vil dette truleg bli ganske så omfattande og lite oversikteleg kostnadsmessig. I tillegg må minst ein av brukarane flytte ut under byggjeperioden. Dette betyr ekstra kostnader til bustad og meir personale når vi ikkje har stordriftfordelen. 18

19 Prosjektleiinga slo også fast at teikningane ikkje ville bli godkjend av arbeidstilsynet i høve dei krav som er til personalfasiliteter i forhold til at det alltid er mellom 10 og 16 personar på jobb. Utgangspunktet er at områdeleiarane treng kontor den eine sit i ein bod med varmtvasstank og begge har kummerlige arbeidsforhold med tanke på at dei er leiarar i ei bedrift med tilsette. Det er serdeles viktig at dei har kontor på arbeidsplassen med tanke på at dei også fungerer som arberidsleiarar av den daglege drift inkl. økonomi.. Ved å behalde dagens personalbase der den er må vi likevel byggje om slik at områdeleiarane får kontor personalbasen i seg sjølv tilfredsstiller heller ikkje arbeidstilsynet sine krav til personalbase -/garderober og toalett. Såleis det å behalde dagens personalløysing og i tillegg få til kontor er ikkje muleg innafor dei ytre rammene og det er også veldig vanskelig å kostnadsrekne det rett. Det vi også veit er at vi får ei ny ung dame inn i tenesten vår med full tyngde frå sommarenho er i 20 åra og klar til å flytte frå barndomsheimen. Foreldra er svært glad om ho får eit tilbod i tilknytning til helsetunvegen. Ho har behov for vaken nattvakt. Ved å frigjere personalbasen får ho eit tilbod i helsetunvegen. Dersom vi i tillegg byggjer omsorgsbolig på toppen av kontorbygningen vil vi kunne gi eit godt alternativt tilbod til ein av brukarane som bur utanfor helsetunvegen i dag. Forhold til overordna plan. Ingen konsekvensar Miljøkonsekvenser: Ingen konsekvensar Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Dette blir eit bygg som tilfredstiller arbeidstilsynet sine krav til kontor og personalfasiliteter. Økonomiske konsekvensar: Alternativ I - Kontor og personalfasilitet: Ved å omdisponere dagens personalbase tilbake til omsorgsbustad kan vi gi tenester til ein brukar som har behov for tilsyn på natt innafor dei rammene vi har utan ekstra ressursar. Det betyr i prinsippet store innsparingar for kommunen. Til samanlikning vil eit butiltak der det er behov for tilsette døgnet gjennom koste om lag 2,5 mill minus 77% refusjon frå staten for det som overstig 1,5 mill, dvs. kommunen sin andel er om lag 1,750 mill. Det opprinnelege vedtaket hadde ei kostnadsramme på 1,6 mill. Dette viser seg i ettertid å ha vore urealistisk fordi det ikkje er tatt høgde for det som må skje i tillegg i det gamle bygget når vi starter byggjeprosessen. Nytt kostnadsoverslag viser ,-. Når vi trekker frå momsrefusjon vil reell kostnad vere ,-. Dette er ei eingongsinvestering- i motsetning til tenester som blir ein årleg kostnad. Alternativ II Kontor og personafasilitet + omsorgsbustad i 2. høgda. Her ligg det ein del moment som er usikre. Dersom vi får godtkjend byggjing av ein omsorgsbustad i 2. høgda over kontorbygning av Husbanken vil vi få tilskot på om lag ,- til denne bustaden. Munnleg kontakt med Husbanken gir oss ingen sikker konklusjon på om vi får tilskot eller ikkje. Då må vi fyrst få klar teikningar og beskriving av prosjektet. Husbanken har som vilkår for å gi tilskot til 19

20 omsorgsbustader at det også er etablert fellesområde for brukarane- eller er planlagt fellesareal. Såleis er dete noko usikkert. Ved byggjing av omsorgsbolig på toppen av kontorbygningen vil vi kunne gi eit alternativt tilbod til ein bruker noko som vil redusere kommunen sine utgifter med ,- årleg. Her ligg det også nokon usikre moment. Det blir ei viktig vekting av kven som kan få dette tilbodet-/ denne bustaden der det tilsynelatande kan vere lurt av økonomiske omsyn på kort sikt - kan vise seg å ekspandere i det felleskapet som helstunvegen er og dermed auke behovet for tenester på litt lengre sikt. Med det vi ser av behov i Gol framover i tid vil det truleg vere smart å byggje ein omsorgsbustad til under føresetnad av at vi får tilskot frå Husbanken. Det er også drøfta i avdelinga muligheten for eit fellesareal. Vi ser heilt klart at etablering av eit felles kjøkken og ei felles stove for brukarane kunne redusere behovet for bl.a helgemannskap fordi enkelte brukarar kunne ha ønskje om å eta middag i lag sjå fjernsyn i lag etc. Vurdering: Det er kontor til områdeleiarane -/personalfasilitetar og frigjering av ein omsorgsbustad som haster mest- og der vi bør få ei snarleg avklaring. Områdelairane har ikkje gode nok arbeidsforhold i dag- med tanke på at dette er ei personalintensiv avdelinga med døgnkontinuerleg drift. Vi veit også at vi har ei ung dame på trappa vår til sommaren som treng bustad. Avdelingsleiar meiner at vi bør bruke litt tid på å planlegge evnt. byggjing av ein omsorgsbustad på toppen av kontorbygning. Både med tanke på å sikre tilskot frå Husbanken- men også vere trygg på at vi kan få den rette leigetakaren som gir reell innsparing i drift. I samband med dette bør avdelinga også vurdere behovet for fellesareal for brukargruppa og korleis det best kan organiserast. Formannskapet rår kommunestyret til å vedta: Rådmannen si innstilling: Kommunestyret vedtek å sette av kr 2.5 mill til byggjing av naudsynte kontor og personalfasilitetar i Helsetunvegen. Finansiering skjer innafor vedteke budsjettramme for Kostnadar med avdrag/renter skal finansierast av reduserte driftsutgifter/auka inntekter i avdelinga. Behovet og løysingar for felles lokale for bebuarane vurderast i budsjett 2014 og økonomiplan. Avdeling heimetenester skal kome med konkrete forslag med omsyn til byggjing av ein ny omsorgsbustad og evnt. fellesareal i tenesteområdet til funksjonehemma i løpet av våren der også moglege innsparingar ved slik byggjing er skissert. Hege Mørk, rådmann 20

21 Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne har behandlet saken i møte sak 14/13 Behandling Votering Samrøystes vedtett. RÅFU tilrår: Vedtak Kommunestyret vedtek å sette av kr 2.5 mill til byggjing av naudsynte kontor og personalfasilitetar i Helsetunvegen. Finansiering skjer innafor vedteke budsjettramme for Kostnadar med avdrag/renter skal finansierast av reduserte driftsutgifter/auka inntekter i avdelinga. Behovet og løysingar for felles lokale for bebuarane vurderast i budsjett 2014 og økonomiplan. Avdeling heimetenester skal kome med konkrete forslag med omsyn til byggjing av ein ny omsorgsbustad og evnt. fellesareal i tenesteområdet til funksjonehemma i løpet av våren der også moglege innsparingar ved slik byggjing er skissert. Utval for kultur og levekår har behandlet saken i møte sak 36/13 Behandling Saksordførar: Ludvig Munkejord. Votering Samrøystes vedtatt. UKL tilrår: Vedtak (Omforeint) UKL er positivt til å sette av 2,5 mill. til utbygging av nødvendige kontor og personalfasilitetar I Helsetunvegen Denne finansieringa skjer innafor budsjettramme for Utvalet ber rådmannen vurdere løysingar og finansiering som innebær leiligheter og fellesareal for bebuarar, slik at dette kan byggast samstundes. Dette leggjast fram innen 1. mars

22 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 66/13 Behandling Avdelingsleiar heimetenester, Berit Rustberggard informerte. Saksordførar: Steinar Medhus. Votering Samrøystes. Formannskapet rår kommunestyret til å gjere slikt: Vedtak Det vert sett av 2,5 mill. til utbygging av nødvendige kontor og personalfasilitetar I Helsetunvegen Denne finansieringa skjer innafor budsjettramme for Utvalet ber rådmannen vurdere løysingar og finansiering som innebær leiligheter og fellesareal for bebuarar, slik at dette kan byggast samstundes. Dette leggjast fram innen 1. mars

23 52/13 Avtale om oppretting og drift av intermediære sengeplassar ved Hallingdal sjukestugu Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 026 Saksbehandler: Hege Mørk Saksgang Møtedato Saknr 1 Felles råd for eldre og menneske med nedsett /13 funksjonsevne 2 Utval for kultur og levekår /13 3 Formannskapet /13 4 Kommunestyret /13 Saka vert avgjort av: Kommunestyret Vedlegg: 1. Framlegg til endeleg avtale mellom kommunane datert 18. november 2013 Dokument i saka: Hovedprosjektrapport for Prosjekt Hallingdal lokalmedisinske senter med sju delprosjektrapportar Intensjonsavtale for Lokalmedisinske tenester i Hallingdal Saksopplysningar: Ein viser til det vedlagde framlegg til avtale mellom dei seks Hallingdalskommunane. Samarbeidet om dei intermediære sengeplassane skal organiserast som eit vertskommunesamarbeid med Ål kommune som vertskommune. På bakgrunn av intensjonsavtala har vertskommunen arbeidd vidare med planlegging og konkretisering av utbygging ved Hallingdal sjukestugu. Føresetnaden for dette er eit langsiktig og forpliktande samarbeid om samdrift av 10 sengeplassar i spesialisthelsetenesta og 10 interkommunale sengeplassar. Parallelt med utarbeiding av endeleg samarbeidsavtale mellom kommunane, har ein arbeidd med avtalar om leige av lokale og samdrift av det lokalmedisinske senteret mellom Ål kommune og VVHF. Dette arbeidet vert truleg sluttført på nyåret. Lokalt Samarbeidsutval (LSU) skal fungere som samarbeidsorgan for dei intermediære sengeplassane. I LSU sit det representantar for alle kommunane og for Vestre Viken HF. Dersom det kjem opp saker der det er usemje i LSU eller det kjem opp saker som får større økonomisk betydning for kommunane, skal saka sendast over til rådmannsutvalet, som avgjer vidare saksgang. 23

24 Forhold til overordna plan: Skriv inn forhold til overordna plan her Miljøkonsekvenser: Skriv inn vurdering her Helse-/miljø og beredskapstilhøve: I eit langsiktig perspektiv er det viktig både for tenestetilbodet og beredskapen for heile Hallingdal at det vert bygd opp eit helsefagleg miljø i nært samarbeid med spesialisthelsetenesta. Økonomiske konsekvensar: Hovudprinsippet i samarbeidet med Vestre Viken HF er at kommunane og Vestre Viken HF er likeverdige eigarar og ansvarleg for drifta med 50 % kvar. Hovudprinsippet i samarbeidet mellom kommunane er at kvar kommune skal betale i høve til den bruk kommunen har av plassar. Dei økonomiske konsekvensane vil difor vere ulik frå kommune til kommune. I dag betalar kommunane 20 % medfinansiering av sjukehusopphaldet for den enkelte pasient, denne betalinga fell bort der ein i staden nyttar dei interkommunale plassane. Frå 2016 skal halvparten av det tilskuddet kommunen mottar til drift av ø-hjelpsplassar betalast inn til drift av plassane på sjukestugu. Kommunen kan nytte seg av dei 10 plassane tilsvarande det beløp som er betalt inn, utan ekstra kostnad. Det er vertskommunen som tek risikoen med investering i bygningsmassen og dekkjer avdrag på lån. Vurdering: Den framlagde avtala mellom kommunane er stort sett ei oppfylgjing av intensjonsavtala som vart vedteke i dei 6 samarbeidskommunane. Nes kommune har kome med konkrete innspel til avtaleteksten. Dette er gjennomgått og drøfta i felles møte mellom rådmennene. Ein del av innspela er teke til fylgje, og avtala er endra på nokre punkt. Det er presisert at samarbeidskommunane kan nytta det antalet døgnplassar som tilsvarar innbetalt halvt ø-hjelps tilskot, utan kostnad og uavhengig av type innlegging. Dei vesentlege endringane i høve intensjonsavtala, er punkt 8 Varighet og oppseiing. Avtala legg no opp til ei oppseiingstid for den enkelte kommune på 3 år. I avtala med VVHF har ein eit perspektiv på 25 år på dette samarbeidet. Samarbeidet mellom kommunane bør derfor ha eit perspektiv på minimum 3 år. Det er viktig å halde fram at eit slikt samarbeid kjem på bakgrunn av eit ynskje om å løyse felles utfordringar og gjere Hallingdal sterkare til å møte den utviklinga som er varsla i samhandlingsreforma. Kommunane må rekne med å få stadig større faglege utfordringar overført frå spesialisthelsetenesta i åra frametter. Det er umogleg å sjå alle konsekvensar av eit så stort samarbeid i forkant og det vil nok bli diskusjonar framover. Men samarbeidet er 24

25 bygt på gjensidig tillit mellom partane og eit oppriktig ynskje om å få til gode løysingar i fellesskap. For at vilkåra skal bli like for alle dei 6 kommunane, må denne avtala vedtakast likelydande i alle kommunestyra. Rådmannen rår til at kommunestyret vedtek framlegget til avtale om oppretting og drift av intermediære sengeplassar ved Hallingdal sjukestugu. Rådmannen si innstilling: 1. Gol kommunestyre godkjenner avtale om oppretting og drift av intermediære sengeplassar ved Hallingdal sjukestugu mellom kommunane Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol. 2. Samtlige samarbeidande kommuner må fatte vedtak om å slutte seg til samarbeidsavtala for at vedtaket skal vera gyldig. Gol, 20. september 2013, Hege Mørk, rådmann Vedlegg til sak Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne har behandlet saken i møte sak 15/13 Behandling Votering Samrøystes vedttatt. RÅFU tilrår: Vedtak 1. Gol kommunestyre godkjenner avtale om oppretting og drift av intermediære sengeplassar ved Hallingdal sjukestugu mellom kommunane Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol. 2. Samtlege samarbeidande kommuner må fatte vedtak om å slutte seg til samarbeidsavtalen for at vedtaket skal vere gyldig. 25

26 Utval for kultur og levekår har behandlet saken i møte sak 34/13 Behandling Votering Samrøystes vedtatt. Vedtak 1. Gol kommunestyre godkjenner avtale om oppretting og drift av intermediære sengeplassar ved Hallingdal sjukestugu mellom kommunane Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol. 2. Samtlege samarbeidande kommunar må fatte vedtak om å slutte seg til samarbeidsavtalen for at vedtaket skal vere gyldig. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 68/13 Behandling Saksordførar: Tom Rune Skredderberget Blakkestad. Votering Samrøystes. Vedtak 1. Gol kommunestyre godkjenner avtale om oppretting og drift av intermediære sengeplassar ved Hallingdal sjukestugu mellom kommunane Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol. 2. Samtlege samarbeidande kommunar må fatte vedtak om å slutte seg til samarbeidsavtalen for at vedtaket skal vere gyldig. 26

27 53/13 Kjøp av aksjar fra Gol Reisemål AS Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 255 Saksbehandler: Lars Riise Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saka vert avgjort av: Kommunestyret Vedlegg: Ingen vedlegg Dokument i saka: Ingen dokument Saksopplysningar: Det regionale selskapet Hallingdal Reiseliv AS har vore igjennom omorganisering og ei endring av sin struktur. Etter ekstraordinær generalforsamling er selskapets namn endra til Visit Hallingdal AS. Dette namnet blir nytta vidare i framstillinga her. Gol kommune ynskjer å vere med vidare i denne prosessen, og har underteikna ei partnarskapsavtale som er godkjend i K-Sak 45/13. Gol Reisemål AS, som er det lokale selskapet, har gått inn for at dei skal selje sine aksjar i Visit Hallingdal AS. Dette vedtaket skriv seg frå ordinær generalforsamling, , sak 11. Styreformann i Gol Reisemål AS, Helge Svarstad, har vore i kontakt med Gol kommune v/ordførar Hallvor Lilleslett, angåande sal av desse aksjane. Generalforsamlinga i Visit Hallingdal AS har godkjend ein slik transaksjon. Gol kommune har i dag 212 aksjar (9,4 %) i Visit Hallingdal AS. Gol Reisemål AS har i dag 185 aksjar (9,1 %) i Visit Hallingdal AS. I tillegg blir det lagt til 2 aksjar på kvar aksjonær som fordeling av tidligare innløysing av aksjar. Pris pr. aksje er avtalt sett til kr. 10,- Totalsum blir då 187 aksjar x kr.10,- => kr.1 870,- Det vil i ei avtale om kjøp vere regulert ein rett til attendekjøp for Gol Reisemål AS sin del. Forhold til overordna plan: Ingen merknad 27

28 Miljøkonsekvenser: Ingen merknad Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Ingen merknad Økonomiske konsekvensar: Ikkje utover kva som ligg i vurderingsgrunnlag Vurdering: Gol kommune har gjennom vedtak i kommunestyret (K-Sak 45/13) gjort klart at dei framleis ynskjer eit forpliktande samarbeid med Visit Hallingdal AS. Dette gjennom ny signering av partnarskapsavtale. Samstundes er situasjonens slik at Gol Reisemål AS har vedteke i sin generalforsamling at dei skal selje sine aksjar i dette selskapet. Tidleg i prosessen med omorganisering av Hallingdal Reiseliv AS/Visit Hallingdal AS var det meint at dei lokale selskapa som td. Gol Reisemål AS, Ål Utvikling, Hemsedal Turisttrafikklag m.fl. IKKJE skulle vere aksjonærar i den nye modellen. Det var lagt til rette for at einskildbedriftene skulle innlemmast som aksjonærar. Som ei tilpassing i prosessen er dette blitt endra i forretningsplanen som Visit Hallingdal AS har utarbeidd. I så måte har Gol Reisemål AS vore tidleg ute med å tilpasse seg den nye organiseringa. Det blir sett på som viktig at Gol som sentral reiselivsvaktør sikrar sin del av dei totale aksjane. Dette kan Gol kommune gjere ved kjøp av aksjane som Gol Reisemål AS ynskjer å selje. Samstundes sikrar ein Gol Reisemål rett til attendekjøp gjennom ei regulering av dette i ei avtale. Beløpet kr ,- blir ført på rådmannen sin post for politisk leiing. Rådmannen si innstilling: Gol kommunestyre vedtek: Gol kommune overtek Gol Reisemål AS sin aksjar i Visit Hallingdal AS, med rett om attendekjøp. Aksjane blir kjøpt til ein samla sum kr ,- (kr. 10,-/stk) Beløpet belastas kontostreng Ordførar blir gitt signaturrett for aksjehandel. Hege Mørk Rådmann Lars Riise Næringskonsulent 28

29 54/13 Gol Skipark AS - Søknad om serveringsløyve og skjenkeløyve for alkohol gr. 1, 2 og 3 Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- U63 Saksbehandler: Øystein Kjerulf Brenno Saksgang Møtedato Saknr 1 Utval for kultur og levekår /13 2 Kommunestyret /13 Saka vert avgjort av: Kommunestyret. Vedlegg: Nye vedlegg, som vart lagt fram i UKL sitt møte : - Adm. vurdering i forhold til alkoholpolitiske retningsliner - Informasjon frå søkjar om skjenkeløyve i Gol Skipark, detaljar om skjenkeområdet, driftskonseptet m.m. - Epost frå utvalsleiar datert Skisser med detaljert oversikt over omsøkt skjenkeområde Dokument i saka: 1. Søknad frå Gol Skipark AS, org. nr , om skjenkeløyve for alkohol gr. 1 (drikk som inneheld mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol) gr. 2 (drikk som inneheld mellom 4,7 og 22 volumprosent alkohol) og gr. 3 (drikk som inneheld mellom 22 og 60 volumprosent alkohol). 2. Søknad om serveringsløyve for Gol Skipark, org. nr Firmaattest for org. nr Skatteattest frå Skatt Sør, org. nr Skatteattest frå Skatteoppkrevjaren i Hallingdal, org. nr Personleg skatteattest frå Kemnaren i Asker og Bærum. 7. Personleg skatteattest frå Kemnaren i Asker og Bærum. 8. Høyringsbrev til NAV. 9. Høyringsbrev til Arbeidstilsynet. 10. Høyringsbrev til Nordre Buskerud politidistrikt. 11. Høyringsbrev til Mattilsynet. Saksopplysningar: Org , Gol Skipark AS søker om skjenkeløyve for alkohol gr. 1 (drikk som inneheld mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol), gr. 2 (drikk som inneheld mellom 4,7 og 29

30 22 volumprosent alkohol) og gr. 3 (drikk som inneheld mellom 22 og 60 volumprosent alkohol samt serveringsløyve. Tarald Skagefoss er foreslått som skjenkestyrar, og Anniken Skagefoss som stedfortredar. Foreslått skjenkestyrar og stedfortredar må dokumentere bestått kunnskapsprøve i alkohollovas skjenkereglar. Tarald Skagefoss må i tillegg dokumentere bestått sertifiseringsprøve i serveringslova. Omsøkt skjenkeområde omfattar: Omsøkt skjenketid: Alkohol gr.1 og 2 - Måndag - torsdag inne, ute. Alkohol gr. 3 - Måndag - torsdag inne. Alkohol gr. 1 og 2 - Fredag laurdag inne, ute. Alkohol gr. 3 - Fredag laurdag inne. Alkohol gr. 1 og 2 - Søndag inne, ute. Alkohol gr. 3 - Søndag inne. Konsum av utskjenka alkoholhaldig drikk skal opphøyre seinast 30 minutt etter utløpet av skjenketida. Kommunen legg vekt på at lova sine reglar om variert utval av alkoholfrie drikkevarer skal følgjast opp. Departementet har gitt serskild forskrift om plikt for skjenkestaden til å føre alkoholsvake og alkoholfrie drikkar. I alkohollova 1-7a heiter det slik om kommunen si skjønnsutøving ved handsaming av søknad om sals - eller skjenkeløyve, sitat:"ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs - og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk - og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet forøvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer nevnt i 1-7b første ledd er egnet til å ha salgs - eller skjenkebevilling. Kommunen kan beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salg eller skjenking." Sitat slutt. Etter alkohollova 1-4b skal løyvet gi til den for hvis regning virksomheten drives. Det tyder at løyvet skal gis til den juridiske enheten som har den direkte økonomiske interessa i og ansvaret for sal/skjenking av alkohol. Løyvet kan gis til både fysiske og juridiske personar. Vandelskravet i 1-7 b gjeld først og fremst personar med vesentlege eigarinteresser i verksemda, sidan det er desse som har faktisk innflytelse over den. Vandelskravet gjeld også personen som skal vere dagleg leiar og/eller skjenkestyrar, jfr. alkohollova 1-7c. 1 7b i alkohollova seier følgjande om vandelskravet, sitat: Bevillingshaver, og person som eier en vesentlig del av av virksomheten eller av selskap som driver virksomheten eller oppebærer en vesentlig del av dens inntekter eller i kraft av sin stilling som leder har vesentlig innflytelse på den, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål samt skatte,- avgifts,- og regnskapslovgivningen. Ved vurderingen av bevillingshavers og andre personers vandel etter første ledd, kan det ikke tas hensyn til forhold som er eldre enn 10 år. I Karnov sin kommentar til alkohollova 1 7b note 63 står følgjande: Med uklanderlig vandel forstås om søkeren (og de som er nevnt i note 62) har forbrutt seg mot relevant lovgivning. Dette er et objektivt vilkår og krever ikkje subjektiv skyld hos vedkommende. 30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: 21.02.2013 kl. 9:00-15.00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: 21.02.2013 kl. 9:00-15.00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 21.02.2013 kl. 9:00-15.00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Tilstades: Hanne Brunborg (Felles liste AP, V, KRF og SV), Heidi Granli (Felles liste AP, V, KRF og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for kultur og levekår. Dato: 23.01.2013 kl. 8:30 - Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005

MØTEPROTOKOLL. Utval for kultur og levekår. Dato: 23.01.2013 kl. 8:30 - Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005 MØTEPROTOKOLL Utval for kultur og levekår Dato: 23.01.2013 kl. 8:30 - Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005 Tilstades: Ludvig Munkejord (AP,V,Krf og SV), Svein Eide (AP,V,Krf og SV), Leif Norhaug

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for kultur og levekår. Dato: 06.11.2013 kl. 8:30 16.30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005

MØTEPROTOKOLL. Utval for kultur og levekår. Dato: 06.11.2013 kl. 8:30 16.30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005 MØTEPROTOKOLL Utval for kultur og levekår Dato: 06.11.2013 kl. 8:30 16.30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005 Tilstades: Ludvig Munkejord (Felles liste AP, V, KRFog SV)), Svein Eide (Felles liste

Detaljer

Utval for kultur og levekår

Utval for kultur og levekår MØTEPROTOKOLL Utval for kultur og levekår Dato: 05.06.2013 kl. 8:30 - Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005 Tilstades: Ludvig Munkejord (felles liste AP, V, KRFog SV), Svein Eide (felles liste AP,

Detaljer

Dag Wollebæk (Felles liste AP, V, KRF og SV).

Dag Wollebæk (Felles liste AP, V, KRF og SV). MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 21.03.2013 kl. 9:00-12.45. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Møteleiar: Orienteringssaker: Hanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Rådmann Hege Mørk. Avdelingsleiar UB-avd., Hanne Cecilie Nes og Økonomisjef Arne Fredriksen.

Rådmann Hege Mørk. Avdelingsleiar UB-avd., Hanne Cecilie Nes og Økonomisjef Arne Fredriksen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 25.09.2013 kl. 15:30-18.10. Stad: Arkivsak: 12/00312 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Orienteringar: Hanne Brunborg (Felles liste AP, V,

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval for kultur og levekår Dato: 20.02.2013 kl. 8:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 05.12.2013 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03.

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Oddvar Grøthe Helene Sagabråten Marthe Thorset Steimler Jan Egil Halbjørhus Olav Støyten Andre:

Detaljer

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne MØTEINNKALLING Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Dato: 22.04.2013 kl. 09:30 Stad: Møterom 345 Arkivsak: 12/00007 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på telefon 32029000 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalet Dato: 23.01.2014 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00323 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.08.2013 kl. 17:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter

Detaljer

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (KrF), Jan Egil Halbjørhus (H), Marte Steimler Thorset (H)

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (KrF), Jan Egil Halbjørhus (H), Marte Steimler Thorset (H) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 19.11.2013 kl. 8:30 15:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03162 Tilstades: Møtande varamedlemer: Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (KrF), Jan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 27.11.

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 27.11. Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 27.11.2014 Tid: 09:30 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 02.12.2008 Møtetid: Kl. 13:00 16:07 Møtestad: Kommunehuset Saksnr.: 055/08-064/08 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Olafur Erling Nesse Inga Midttun Rådmann Vidar Roseth Sekretær

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: 06.06.2013 kl. 9:40-15.50. Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: 06.06.2013 kl. 9:40-15.50. Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.06.2013 kl. 9:40-15.50. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Tilstades: Hanne Brunborg (Felles liste AP, V, KRF og SV), Heidi Granli (Felles liste AP, V, KRF

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf 32 08 50 26. Saker til behandling

Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf 32 08 50 26. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.03.2013 kl. 9:00 Stad: Ål frivilligsentral - Ordføraren sitt kontor Arkivsak: 13/00018 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester,

Detaljer

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (Kristeleg Folkeparti), Jan Egil Halbjørhus (Høgre), Marte Steimler Thorset (Høgre)

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (Kristeleg Folkeparti), Jan Egil Halbjørhus (Høgre), Marte Steimler Thorset (Høgre) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 25.04.2012 kl. 14:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.02.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 15:00 kl. 17:00 Til stades Medlemmer: Berit Moslett Borge, Eli Hole, Ingemar

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for kultur og levekår. Dato: 25.09.2013 kl. 8:30-13.30. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005

MØTEPROTOKOLL. Utval for kultur og levekår. Dato: 25.09.2013 kl. 8:30-13.30. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005 MØTEPROTOKOLL Utval for kultur og levekår Dato: 25.09.2013 kl. 8:30-13.30. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005 Tilstades: Ludvig Munkejord (Felles liste AP, V, KRFog SV), Svein Eide (Felles liste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: 09.10.2012 kl. 18:15-21.20 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00321

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: 09.10.2012 kl. 18:15-21.20 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00321 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 09.10.2012 kl. 18:15-21.20 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00321 Tilstades: Jon Anders Hefte (Det norske Arbeiderparti), Svein Eide (Det norske Arbeiderparti), Heidi

Detaljer

KAPASITETSUTFORDRINGAR BORE SKULE OG KLEPPE SKULE OG NY IDRETTSHALL

KAPASITETSUTFORDRINGAR BORE SKULE OG KLEPPE SKULE OG NY IDRETTSHALL SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Trond Roy Pedersen Arkiv: B13 Arkivsaksnr.: 16/430-3 Planlagt behandling: Hovudutval for skule og barnehage KAPASITETSUTFORDRINGAR BORE SKULE OG KLEPPE SKULE OG NY IDRETTSHALL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO:

ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: Åseral kommune ÅRSBUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018 ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 150 2014/422 Kjell Gunnar Olsen UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 14/16 Arbeidsmiljøutvalet 13.11.2014 14/68

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 12.12.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

SØKNAD OM SKJENKING AV ALKOHOLHALDIG DRIKK

SØKNAD OM SKJENKING AV ALKOHOLHALDIG DRIKK Lindås kommune Kvernhusmyrane 20 5914 ISDALSTØ SØKNAD OM SKJENKING AV ALKOHOLHALDIG DRIKK Søkjar (1) Namn: F.dato/org. nr Adresse: Telefonnr. Epost: : SØKNADEN GJELD SKJENKING FOR Gebyr kr. 290,- Det blir

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Handlingsprogram 2015 2018

Handlingsprogram 2015 2018 Handlingsprogram 2015 2018 AVDELING 27 Gol skule med Herad Glitrehaug og SFO ANSVAR: 3111-3112 Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 28.10.2014 Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 14/01623-30

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Søknad om løyve til sal av alkohol gruppe 1 (Alkoholhaldig drikk 2.5% < 4,5% alk) jf. Alkoholloven av 2.juni 1989 nr.27

Søknad om løyve til sal av alkohol gruppe 1 (Alkoholhaldig drikk 2.5% < 4,5% alk) jf. Alkoholloven av 2.juni 1989 nr.27 Søknad om løyve til sal av alkohol gruppe 1 (Alkoholhaldig drikk 2.5% < 4,5% alk) jf. Alkoholloven av 2.juni 1989 nr.27 1. Det vert søkt om slikt løyve Nytt løyve Endring Verksemda er overdregen Dato Informasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. 1. EIGARTILHØVE Vedtektene gjeld barnehagar som Vik kommune eig og driv. 2. LOV OG REGELVERK, FØREMÅL Barnehagane skal drivast i samsvar med til ei kvar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 08.09.03 Tid: 16.00 Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS

Detaljer

Innkalling av Administrasjonsutvalet

Innkalling av Administrasjonsutvalet Innkalling av Administrasjonsutvalet Møtedato: 06.03.2014 Møtestad: Kantina, rådhuset Møtetid: 10:00-11:30 Eventuelle forfall må meldast til Tove Mette Arnø Fyllingen per tlf. 56 37 51 75, sms til 474

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.09.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

Skjenkeløyve - søknad

Skjenkeløyve - søknad Årdal kommune Telefon: 57 66 50 00 E-post: postmottak@ardal.kommune.no Hjemmeside: http://www.ardal.kommune.no Skjenkeløyve - søknad Løyvetype Det blir søkt om o Nytt løyve o Endra løyve Er veksemda overdregen?

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06

Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06 Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06 INNHALDSLISTE: 1. INNLEIING:...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 2. GJENNOMFØRINGSORGANISASJON:...FEIL!

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT

JØLSTER KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT JØLSTER KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 04.03.2008 Møtetid: Kl. 13:00 14.00 Møtestad: Livsmeistringssenteret Skei Saksnr.: 001/08-005/08 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 05.04.2016 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jørgen Amdam Leiar AP Fride Schjølberg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalet Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/01622 Arkivkode: --- Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 AVDELING 31 Gol barnehage ANSVAR: 3130-3137 Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 28.10.2014 Fra: Wenche Elisabeth Olsen Referanse: 14/01623-32

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.04.13 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 12/13 19/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

VANYLVEN KOMMUNE OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL VANYLVEN KOMMUNE OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Møterom 2 - Rådhuset, Fiskå Dato: 15.09.2008 Møtet tok til 10:25 Møtet slutta 14:00. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert

Detaljer

Økonomiutvalet vert sett med 11 medlemmer. Pål Rørby møtte som nestleiar i Hovudutval for Livsløp

Økonomiutvalet vert sett med 11 medlemmer. Pål Rørby møtte som nestleiar i Hovudutval for Livsløp MØTEPROTOKOLL Økonomiutvalet Dato: 01.12.2015 kl. 8:00-09:40 Stad: Skogshorn Arkivsak: 15/01272 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Oddvar Grøthe (Sp), Kjell Erik Skølt (Ap),

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Luster kommune Notat Til: Kommunestyret Frå: Rådmann Jarle Skartun Kopi: Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Sak: Kjøkkenorganisering Bakgrunn Formannskapet bad i møte onsdag 11. desember om

Detaljer

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Funksjon Representerar Ottar Røyset Leiar H Øyvind Grimstad Medlem FRP Ingunn Petrin Pettersen Nestleiar FL

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Funksjon Representerar Ottar Røyset Leiar H Øyvind Grimstad Medlem FRP Ingunn Petrin Pettersen Nestleiar FL HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 01.10.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 17:20 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 22.01.2015 Møtetid: Kl. 13:00 14:15 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Kjell Sverre Thoresen Medlem SP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Kjell Sverre Thoresen Medlem SP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 28.04.2016 Tid: 19:00 21:30 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Sektorutval for helse og sosial. Dato: 26.11.2013 kl. 9:00 14:00 Stad: Hatlehiet, Kulturhuset Arkivsak: 13/00010

MØTEPROTOKOLL. Sektorutval for helse og sosial. Dato: 26.11.2013 kl. 9:00 14:00 Stad: Hatlehiet, Kulturhuset Arkivsak: 13/00010 MØTEPROTOKOLL Sektorutval for helse og sosial Dato: 26.11.2013 kl. 9:00 14:00 Stad: Hatlehiet, Kulturhuset Arkivsak: 13/00010 Tilstades: Sissel Urke (V), Anita H.N. Lappegard (Sp), Martin Storedal (Sp),

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MØTEBOK REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL

MØTEBOK REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MØTEBOK REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL Møtedato: 17.12.12.2010 Stad: Nes, Sorenskrivergården Desse møtte frå Regionrådet: Oddvar Grøthe, Hemsedal kommune Torleif Dalseide, Ål kommune Erik Kaupang, Hol kommune

Detaljer

SAKSPAPIR. Vaksdal kommune RÅDMANNS FRAMLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2016-2019

SAKSPAPIR. Vaksdal kommune RÅDMANNS FRAMLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2016-2019 Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 50/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 01.06.2015 54/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 05.06.2015 07/2015 Administrasjonsutvalet PS 08.06.2015

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 13.05.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:40 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer