Forfall meldast snarast på tlf eller til Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: kl. 17:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00321 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf eller til Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Informasjon om prosjekteringsarbeidet Ny skule Kl Utdeling av KS heidersmerke Utdeling av gåve for lang og tru teneste i Gol kommune Utdeling av kulturprisen for 2013 SAKSKART Side Saker til behandling 49/13 13/ Ny skole på Hallingmo - Finansiering og fremdriftsplan 3 50/13 13/ Framskyving av tidspunkt for nedlegging av Herad skule 9 51/13 13/ /13 13/ Byggjing av kontor og personalfasilitetar i tenesteområdet til utviklingshemma. Avtale om oppretting og drift av intermediære sengeplassar ved Hallingdal sjukestugu /13 13/ Kjøp av aksjar fra Gol Reisemål AS 27 54/13 13/ /13 13/ Gol Skipark AS - Søknad om serveringsløyve og skjenkeløyve for alkohol gr. 1, 2 og 3 Årsbudsjett 2014, handlingsprogram og økonomiplan Delegerte saker /13 13/ Søknad om skjenkeløyve for alkohol gr. 3 for einskild Innvilga 1

2 bestemt høve 14/13 13/ Søknad om skjenkeløyve for eitt einskild høve. Innvilga Referatsaker 9/13 13/ /13 13/ /13 13/ Invitasjon til overrekking av KS- heidersmerke for kommunale arbeidstakarar 2013 Invitasjon til overrekking av gåve for 20 års lang og tru teneste i Gol kommune 2013 Invitasjon til overrekking av gåve for 30 års lang og tru teneste i Gol kommune Gol, Hallvor Lilleslett ordførar 2

3 Saker til behandling 49/13 Ny skole på Hallingmo - Finansiering og fremdriftsplan Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 614 Saksbehandler: Hege Mørk Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 2 Kommunestyret /13 Saka vert avgjort av: Kommunestyret Vedlegg: 1. Prosjektplan Dokument i saka: Kostnadskalkyle utarbeida av Holte prosjekt as datert 10. september 2013 Kostnadskalkyle utarbeida av Faveo prosjektledelse datert 18. september 2013 Beregning av kostnader med infrastruktur utarbeida av kommunalteknisk avdeling, Beregning av kostnader med nedgraving av kraftlinjer utarbeida av Hallingdal Kraftnett Prosjektplan (organisasjonsplan og fremdriftsplan) Rapport om flerbrukshall utarbeida av Jan Egil Halbjørhus Rapport fra åpen plan- og designkonkurranse datert Juryrapport fra begrensa plan- og designkonk. lagt frem for kommunestyret Vedtak i K-sak 86/08 Rapport Ny skule i Gol grunnlagsdokument september 2009 K-sak 50 / 09 Epost fra Gol idrettsråd av 14. november Saksopplysningar: Kommunestyret i Gol vedtok i K-sak 86/08 at ny skole i Gol skulle omfatte 1-10 trinn, det vil si ny barne- og ungdomsskole. Skolen skulle være lokalisert til Hallingmo. I vedtaket ble det også bestemt at det skulle opprettes en arbeidsgruppe som skulle komme med fremlegg til utforming av romprogram for ny skole basert på statlige føringer og de mest fremtidsretta pedagogiske prinsipp for organisering av undervisning. Videre skulle gruppen komme med økonomiske beregninger for investering og drift. Dette skulle sammenfattes i en rapport som skulle legges frem for UKL i første møte etter 1. september I k sak 50 / 09 slo Gol kommunestyre fast at rapport ny skole i Gol, med forprosjekt, grunnlagsdokument september 2009 skulle utgjøre grunnlag for videre arbeid med planlegging av ny skole i Gol. Med bakgrunn i dette vedtaket ble det opprette flere arbeidsgrupper som blant annet arbeidet videre med planlegging av ny skole og tilhørende funksjoner. Det er senere fattet 3

4 en rekke vedtak som omhandler videre fremdrift av prosjektet. På bakgrunn av rapporter utarbeidet av de forskjellige arbeidsgrupper ble det lyst ut en åpen plan- og designkonkurranse. Jyrurapport fra denne konkurranse er datert Hensikten med denne konkurranse var å få belyst hvordan de forskjellige funksjoner som skal være på Hallingmo kunne plasseres for å få til gode sambruksløsninger og for å oppnå visjonen om at Hallingmo skal være et samfunnsbyggende prosjekt. I vinnerutkastet fra Atelier Oslo ble skolen plassert vest for Svøovegen. Med bakgrunn i utarbeida romprogram for skole og flerbrukshall ble det lyst ut en begrenset plan- og designkonkurranse i mars Det kom inn 26 søknader om deltagelse, 5 arkitektfirma ble prekvalifisert. Vinner av konkurranse ble arkitektfirmaet Vis-a-Vis fra Trondheim. Juryrapporten ble presentert for kommunestyret i møte 20. august I vedtaket fra kommunestyret ble administrasjonen bedt om å starte arbeidet med prosjektering av ny skole. Flerbrukshall ble trukket ut av prosjektet og styringsgruppa fikk ansvar for utredning og forslag til finansieringsmodell i tråd med vedtak i K-sak 85/12. Leder for Gol byggdrift kommunalt foretak er oppnevnt som prosjektleder for det videre arbeidet med bygging av ny skole, i samarbeid med oppnevnt arbeidsutvalg. Arkitekt Vidar Monsen i Vis-a-Vis er prosjekteringsleder og har engasjert rådgivende gruppe. I tillegg er det oppnevnt en referansegruppe bestående av brukere og ansatte. Gruppen ledes av rektor ved Gol skule. I forbindelse med møte i styringsgruppa for Hallingmoprosjektet la rådmannen la frem notat om videre fremdrift og avgjørelser knyttet til planlegging av flerbrukshall, med anbefaling om at en enkel flerbrukshall ble prosjektert og bygget samtidig med ny skole. Samme dag som møtet i styringsggruppa ble det mottatt epost fra Gol Idrettsråd, med tilbud om å gå i forhandlinger med Gol kommune om finansiering av bygging og drift av en dobbel flerbrukshall. Styringsgruppa viste til vedtak i K-sak 28/13 og ønsket av styringsgruppa fremdeles skulle ha ansvar for hallprosjekt og at dette skulle planlegges som et separat prosjekt i samarbeid med Gol idrettsråd. Rådmannen vil derfor foreslå at Gol kommunestyre nå setter av kr. 22 mill til etablering av forsvarlig kroppsøvingsareal til skole. Utgifter til bygging og drift av hallkapasitet utover dette vil måtte dekkes av eksterne aktører, og rådmannen vil be om at det opprettes et kommunalt utvalg som skal gå i dialog med Gol Idrettsråd om dette. Forhold til overordna plan: Skriv inn forhold til overordna plan her Miljøkonsekvenser: Skriv inn vurdering her Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Flere av dagens skolebygg tilfredsstiller ikke dagens krav til inneklima og fysisk arbeidsmiljø. 4

5 Økonomiske konsekvensar: Med bakgrunn i eksternt utarbeida kostnadskalkyler har prosjektleder beregnet total byggekostnad for skolebygg og uteområder til kr. 210 mill eks mva, se prosjektplan. Kommunalteknisk avdeling har beregnet infrastrukturkostnad i form av vei, gangvei, vann og avløp til kr. 5, 5 mill eks mva, se notat datert I tillegg kommer kostnader til nedgraving av strømkabel gjennom området med om lag kr ,-. Dette gir en totalkostnad på skoleprosjektet på kr. 218, 5 mill eks mva. I tillegg må Gol kommune i investeringsbudsjettet sette av nødvendige midler til etablering av forsvarlig kroppsøvingsareal til ny skole, beregnet til kr. 22 mill, se kalkyle fra Faveo. Låneopptak Låneopptak Låneopptak Avdrag år 40 Rentesats 2,25% Total lånesum År Avdrag Renter Finanskost Rest-gjeld Beregning av renter er gjort ut fra en løpende rentesats. Rådmannen vil be kommunestyret vurdere å binde deler av låneopptaket til fastrente for å redusere risiko for større endring i rentesats. Finansiering av finanskostnader skjer gjennom justering av kommunes årlige driftsutgifter. Administrasjonen har fremlagt flere forslag til varig reduksjon i drift, både generelt og spesielt knyttet opp mot etablering av en skole i Gol. Dette vil bli nærmere redegjort for under behandling av budsjett og økonomiplan. Gevinst ved salg av eiendom vil komme til fradrag i låneopptak. Vurdering: Alle bygg som benyttes til grunnskole i Gol i dag trenger omfattende utbygging og/eller rehabilitering for å kunne fungere som fullgode skoler. Administrasjonen har tidligere lagt frem for kommunestyret (økonomikonferanse 2011 og 2013) beregninger av alternativkostnaden ved å ikke bygge ny skole. Dette vil bli adskillig mer kostbart og gi dårligere pedagogiske løsninger enn et nybygg. Arbeidstilsynet har hatt tilsyn ved Gol skole 5

6 og Glitrehaug, og særlig ved sistnevnte ble det gitt alvorlige avvik. Arbeidstilsynet var klar på at dette ville fått store konsekvenser dersom kommunen ikke hadde kunnet dokumentere at vi var kommet langt i planlegging av ny skole. Læringssenteret holder i dag til i Lysbo. Det er unødvendig å kommentere tilstanden på dette bygget og behovet for nye lokaler. I rammeoverføringene fra staten ligger midler til drift av en skole i Gol. Det vil si at økt ressursbruk til drift av flere skoler må dekkes av Gol kommune, uten at dette godtgjøres over statsbudsjettet. Beregninger som tidligere er lagt fram for kommunestyret tilsier at drift av en skole istedenfor tre innebærer store og varige innsparinger på drift, både når det gjelder personell og teknisk drift. Etter Gol kommunes reglement for byggeprosjekter vil ansvaret for gjennomføring, innenfor vedtatte rammer, overføres til Plan- og byggenemnda Rådmannen si innstilling: 1. Gol kommunestyre vedtar å bygge ny 1-10 skole lokalisert på Hallingmo. 2. Byggingen baseres på vinnerutkastet til arkitektfirmaet Vis-a-Vis. 3. Bygging av skolebygg, uteområder og tilhørende infrastruktur skal gjennomføres innenfor en økonomisk ramme på kr. 219 mill eks mva. I tillegg setter Gol kommune av kr. 22 mill eks mva til etablering av forsvarlig kroppsøvingsareal til skole. Den totale investeringen på kr. 241 mill eks mva lånefinansieres. Kostnadene innarbeides i økonomiplan for Kommunestyret godtar prosjektplan med plan for organisering og fremdrift utarbeida av prosjektleder for nytt skolebygg. 5. Kommunestyret ber økonomisjef og rådmann gå i dialog med Gol Idrettsråd om ekstern finansiering av bygging og drift av idrettsareal utover det som er kommunens ansvar for å få etablert forsvarlig kroppsøvingsareal til skole, med de tillegg som er skissert i romprogram for skole og idrettshall. Det skal foreligge konkret forslag til ekstern finansiering av bygging og drift innen 1. mars Rådmannen fremmer da sak til kommunestyret om videre fremdrift og ansvar i hallprosjektet. 6. Styringsgruppa for Hallingmoprosjektet har ansvar for å videreføre arbeidet med planlegging av idrettshall, frem til kommunestyret har behandlet sak som nevnt i punkt 5. Gol, 20. november 2013, Hege Mørk, rådmann Vedlegg til sak 6

7 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 65/13 Behandling Svein Eide (AP) ba om fylgjande tilføyelsar under pkt. 3: «Finansiering av fellesfunksjoner i fleirbrukshall som omtalt i juryrapporten kjem i tillegg og skal leggjast fram når bygging av fleirbrukshall blir fremja for politisk behandling. Hanne Brunborg (AP) foreslo fylgjande tillegg til pkt. 3: «Fordi skolen ikke har lagt lovpålagt areal til skolebibliotek i nybygget, skal det innarbeides 7 mill. til skolebibliotek i budsjettet for 2016, knyttet til utvidelse eller nybygg av Gol bibliotek. Gol bibliotek skal yte skolebibliotektjenester for den nye skolen på Hallingmo». Votering Det vart fyrst votert over tilleggsframlegget frå Svein Eide. Samrøystes vedteke. Det vart deretter votert over Hanne Brunborg sitt tilleggsframlegg. Samrøystes vedteke. Til sist vart det votert over heile innstillinga inkludert dei to tilleggsframlegga. Saksordførar: Heidi Granli. Formannskapet rår kommunestyret til å gjere slikt : Vedtak 1. Gol kommunestyre vedtar å bygge ny 1-10 skole lokalisert på Hallingmo. 2. Byggingen baseres på vinnerutkastet til arkitektfirmaet Vis-a-Vis. 3. Bygging av skolebygg, uteområder og tilhørende infrastruktur skal gjennomføres innenfor en økonomisk ramme på kr. 219 mill eks mva. I tillegg setter Gol kommune av kr. 22 mill eks mva til etablering av forsvarlig kroppsøvingsareal til skole. Den totale investeringen på kr. 241 mill eks mva lånefinansieres. Finansiering av fellesfunksjoner i fleirbrukshall som omtalt i juryrapporten kjem i tillegg og skal leggjast fram når bygging av fleirbrukshall blir fremja for politisk behandling. Fordi skolen ikke har lagt lovpålagt areal til skolebibliotek i nybygget, skal det innarbeides 7 mill. til skolebibliotek i budsjettet for 2016, knyttet til utvidelse eller nybygg av Gol bibliotek. Gol bibliotek skal yte skolebibliotektjenester for den nye skolen på Hallingmo. Kostnadene innarbeides i økonomiplan for Kommunestyret godtar prosjektplan med plan for organisering og fremdrift utarbeida av prosjektleder for nytt skolebygg. 5. Kommunestyret ber økonomisjef og rådmann gå i dialog med Gol Idrettsråd om ekstern finansiering av bygging og drift av idrettsareal utover det som er kommunens ansvar for å få etablert forsvarlig kroppsøvingsareal til skole, med de tillegg som er skissert i romprogram for skole og idrettshall. Det skal foreligge konkret forslag til ekstern 7

8 finansiering av bygging og drift innen 1. mars Rådmannen fremmer da sak til kommunestyret om videre fremdrift og ansvar i hallprosjektet. 6. Styringsgruppa for Hallingmoprosjektet har ansvar for å videreføre arbeidet med planlegging av idrettshall, frem til kommunestyret har behandlet sak som nevnt i punkt 5. 8

9 50/13 Framskyving av tidspunkt for nedlegging av Herad skule Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- A20 Saksbehandler: Astrid Myro Rust Saksgang Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /13 2 Utval for kultur og levekår /13 3 Administrasjonsutvalet /13 4 Formannskapet /13 5 Kommunestyret /13 Saka vert avgjort av: Kommunestyret Vedlegg: K-sak 86/08 Dokument i saka: F-sak 62/13 K-sak 86/08 UKL-sak 49/08 Saksopplysningar: I UKL-sak 49/08 vart det oppretta ei eiga arbeidsgruppe som skulle greie ut dei ulike alternativa for framtidig grunnskule i Gol. Arbeidsgruppa konkluderte med at ny skule i Gol skal omfatte trinn og at den nye skulen skal vera lokalisert på Hallingmo, og kommunestyret vedtok dette i K-sak 86/08. Dette betyr at alle dei tre skulane i Gol blir lagt ned og samla i det nye skulebygget når det står ferdig. Etter framdriftsplanen til skuleprosjektet skal den nye skulen kunne takast i bruk ved skulestart Per i dag, i slutten av november, er framdrifta i rute. Under budsjettprosessen for årsbudsjett 2014 og økonomiplan vedtok formannskapet eit overskot på 6-8 mill kroner. Avdelingane vart pålagde å finne nødvendige innsparingstiltak. Korkje for Herad skule eller Gol skule har det vore muleg å finne rom for forsvarlege innsparingar i dei respektive budsjetta. Den einaste mulegheita for innsparing ligg i ei samanslåing av skulane og dermed oppnå færre klassar. På denne måten kan skulane spare ca 1,1 mill kroner i 2014, ca 2,9 mill kroner i 2015 og 1,9 mill kroner fram til sommaren i 2016 til saman 5,9 mill kroner. Innsparinga kan vidareførast ved innflytting i den nye skulen. I F-sak 62/13 vedtok formannskapet å innstille overfor kommunestyret å slå saman Herad og Gol skular frå og med skuleåret 2014/15. Dei økonomiske konsekvensane skulle innarbeidast i formannskapet sitt endelege budsjettframlegg til kommunestyret. 9

10 I etterkant av dette har det kome to framlegg til alternative løysingar; det eine frå klubben i Utdanningsforbundet ved Herad skule, det andre frå Sp sin representant i UKL, Kristin Bakke Haugen. Rådmannen har bestemt at desse to forslaga skal vurderast. Administrasjonen har dermed vurdert 3 alternativ: A ) Samanslåing av Gol og Herad skular til ein skule med ein administrasjon. Alle elevar ved Herad skule overflytta til Gol skule og Gol skule avd. Glitrehaug. Tingstugu må takast i bruk som supplerande undervisningsareal. Ingen klassar skal ha fast tilhald der. Skuleåret 2014/15 1.trinn 48 elevar 3 klassar ca 16 per klasse 2.trinn 48 elevar 2 klassar ca 24 per klasse ("spart" 1 klasse) 3.trinn 55 elevar 3 klassar ca 18/19 per klasse 4.trinn 66 elevar 3 klassar ca 22 elevar per klasse 5.trinn. 61 elevar 3 klassar ca 20/21 elevar per klasse 6.trinn 48 elevar 2 klassar ca 24 i kvar klasse ("spart" 1 klasse) 7.trinn 54 elevar 3 klassar ca 18 i kvar klasse Skuleåret 2015/16 1.trinn 47 elevar 3 klassar ca 16 per klasse 2.trinn 48 elevar 2 klassar ca 24 per klasse ("spart" 1 klasse) 3.trinn 48 elevar 2 klassar ca 24 per klasse ("spart" 1 klasse) 4.trinn 55 elevar 3 klassar ca 18/19 per klasse 5.trinn 66 elevar 3 klassar ca 22 elevar per klasse 6.trinn 61 elevar 3 klassar ca 20/21 elevar per klasse 7.trinn 48 elevar 2 klassar ca 24 elevar i kvar klasse ("spart" 1 klasse) B) Samanslåing av Gol og Herad skular til ein skule med ein administrasjon trinn skal ha tilhald på Herad skule. Elevar i 1.-3.trinn ved Gol skule må transporterast til Herad. Det må opprettast SFO-tilbod der. 4.trinn må ha SFO-tilbod ved Gol skule om morgonen og fraktast til Herad skule for SFO etter skuletid. Det er nødvendig med ein ressurs til inspektør. Det blir ikkje behov for å bruke skulebygget på Glitrehaug og Tingstugu. Skuleåret 2014/15 Herad skule vil få 151 elevar fordelt 8 klassar. Elevane fordeler seg som følgjer: 1.trinn 48 elevar 3 klassar ca 16 per klasse 2.trinn 48 elevar 2 klassar ca 24 per klasse ("spart" 1 klasse) 3.trinn 55 elevar 3 klassar ca 18/19 per klasse Skuleåret 2015/16 Herad skule vil få 143 elevar fordelt 7 klassar. Elevane fordeler seg som følgjer: 1.trinn 47 elevar 3 klassar ca 16 per klasse 10

11 2.trinn 48 elevar 2 klassar ca 24 per klasse ("spart" 1 klasse) 3.trinn 48 elevar 2 klassar ca 24 per klasse ("spart" 1 klasse) 4.-7.trinn på Gol skule som i alternativ A. C) Samanslåing av Gol og Herad skular til ein skule med ein administrasjon trinn skal ha tilhald på Herad skule. Elevar i 1.-2.trinn ved Gol skule må transporterast til Herad. Det må opprettast SFO-tilbod der trinn må ha SFO-tilbod ved Gol skule om morgonen og fraktast til Herad skule for SFO etter skuletid. Det er nødvendig med ein ressurs til inspektør. Det vil vera behov for å bruke Tingstugu som supplerande undervisningsareal. Det blir ikkje behov for skulebygget på Glitrehaug. Skuleåret 2014/15 Herad skule vil få 96 elevar fordelt 5 klassar. Elevane fordeler seg som følgjer: 1.trinn 48 elevar 3 klassar ca 16 per klasse 2.trinn 48 elevar 2 klassar ca 24 per klasse ("spart" 1 klasse) Skuleåret 2015/16 Herad skule vil få 95 elevar fordelt 5 klassar. Elevane fordeler seg som følgjer: 1.trinn 47 elevar 3 klassar ca 16 per klasse 2.trinn 48 elevar 2 klassar ca 24 per klasse ("spart" 1 klasse) 3.-7.trinn på Gol skule som i alternativ A. Forhold til overordna plan: Ingen. Miljøkonsekvenser: Alle tre alternativa inneber auka busstransport av elevar; alternativ A minst og alternativ B mest. Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Skifte av skolemiljø vil kunne vere ei utfordring for enkelte elevar. 11

12 Økonomiske konsekvensar: A) Innsparing ved samanslåing av barneskulane over 2 skuleår Herad skule nedlagt, 1.-2.trinn på Glitrehaug, 3.-7.trinn på Gol skule Spart timeressurs over 2 skuleår Reinhald og vaktmeister, straum - over 2 år Administrasjonsressurs over 2 år SUM Minus auka skyssutgifter (utg.pkt. 2013/14) - 18 fleire skysselevar Netto innsparing over to skuleår kroner kroner kroner kroner kroner kroner B) Innsparing ved å flytte 1.-3.trinn til Herad skule i 2 skuleår trinn til Gol skule Opprette SFO ved Herad skule med plass til 50 barn samtidig. Spart timeressurs over 2 skuleår kroner Reinhald og vaktmeister Glitrehaug, straum - over 2 år kroner Redusert administrasjonsressurs 50 % kroner SUM kroner Minus auka skyssutgifter 86 elevar utg.pkt. tal frå 2013/ kroner kroner Minus skyss av 4.-7.trinn til Gol skule kroner Minus skyssgodtgjering for assistentar kroner Minus skyss for 4.trinn frå Gol skule til SFO på Herad skule kroner Minus oppretting av morgontilbod SFO Gol skule kroner Netto innsparing ved overføring av alle elevar 1.-3.trinn til Herad i to år kroner C) Innsparing ved å flytte 1.-2.trinn til Herad skule i 2 skuleår trinn til Gol skule. Opprette SFO ved Herad skule med plass til 50 barn samtidig. Tingstugu må takast i bruk. Spart timeressurs over 2 skuleår kroner Reinhald og vaktmeister Glitrehaug, straum - over 2 år kroner Redusert administrasjonsressurs 50 % kroner SUM kroner Minus auka skyssutgifter 47 elevar utg.pkt. tal frå 2013/ kroner kroner Minus skyss av 3.-7.trinn til Gol skule kroner Minus skyssgodtgjering for assistentar kroner Minus skyss for 3. og 4.trinn frå Gol skule til SFO på Herad skule kroner Minus oppretting av morgontilbod SFO Gol skule kroner Netto innsparing ved overføring av alle elevar 1.-2.trinn til Herad i to år kroner Innsparingane er rekna med utgangspunkt i: - elevtal per trinn - klassetal per trinn - fag- og timebyteplan (L06) for kvart trinn - lærarløn inklusiv sosiale utgifter - stillingsstorleikar knytta til veketimetalet for kvart trinn - spart administrasjonsressurs inklusiv sosiale utgifter 12

13 - spart stillingar for reinhaldar og vaktmeister inklusiv sosiale utgifter - redusert utgift til oppvarming fordi temperaturen inne kan senkast betrakteleg (berre for å ta vare på bygget) - skuleskyssen for 2013/14. Utgangspunktet for kostnader til skuleskyss endrar seg frå år til år og er vanskeleg å stipulere. Derfor er det rekna som om endringane var gjennomførte inneverande skuleår. Vurdering: Alternativ A Fordelar Alternativet har størst økonomisk gevinst. Ved å samle alle elevar og personale på trinn 1-7 får ein utnytta ressursar og kompetanse på ein god måte. Elevar og personalet blir samansveisa før flytting til ny skule. SFO er samla på ein stad og har gode leike-og opphaldsareal både inne og ute. Ulemper Elevane på Herad må skifte skulestad før innflytting i ny skule Det blir 18 fleire skyss-elevar frå Herad enn i dag. Romkapasiteten på Gol skule blir pressa, og Tingstugu må takast i bruk til grupperom. Tingstugu har tidlegare vore brukt til SFO. Det er for liten kapasitet på arbeidsrom for tilsette. Dette må løysast med mellombelse ordningar, t.d. på Tingstugu. Alternativ B Fordelar Herad skule blir oppretthalden som skulestad for trinn fram til ny skule står klar. Samling av elevkulla inneber økonomisk gevinst og god utnytting av samla kompetanse i personalet. Elevar og personalet blir samansveisa før overflytting til ny skule. Romkapasiteten for arbeidsplassar for tilsette er tilstrekkeleg på Herad. Romkapasiteten på Gol skule blir tilstrekkeleg utan bruk av Tingstugu. Ulemper Økonomisk gevinst er mindre enn ved alternativ A Herad skule har for få klasserom og grupperom. Forslaget inneber at Grendastugu må takast i bruk til klasserom for ein 1.klasse, eller at tre 1. klassane må alternere på å bruke 2 klasserom og Grendastugu. 5 klassar på elevar må bruke dei resterande 5 klasseromma. 3 grupperom skal disponerast til elevar med store spesialpedagogiske behov, grupper for særskilt norskopplæring og grupper for tilpassa opplæring. Det blir 86 fleire skyss-elevar. Elevane som til no har sokna til Gol skule, må ta buss til Herad. Mange av dei må bytte byss på Vonheim. SFO får ikkje eige opphaldsareal inne. 4. klassingane og andre elevar med rett til SFO må fraktast til Herad etter skuletid. 13

14 SFO-personalet som er tilknytta oppgåver på 4.-7.trinn må reise til Herad etter skuletid. Lærarar må rekne med å måtte forhalde seg til to arbeidsplassar. Dette vil medføre utgifter til skyss. Alternativ C Fordelar Herad skule har god plass for elevkulla på 1. og 2. trinn og for dei tilsette. Samling av elevkulla inneber økonomisk gevinst og god utnytting av samla ressursar og kompetanse i personalet. Elevar og personalet blir samansveisa før overflytting til ny skule. Ulemper Økonomisk gevinst er minst av dei 3 alternativa Det blir 47 nye buss-elevar samanlikna med i dag. Mange av desse må skifte buss på Vonheim. SFO må ha tilhald på Herad der 1. og 2. trinn er. Elevar frå 3.og 4. trinn må transporterast til Herad etter skuletid. SFO-personalet som er tilknytta oppgåver på 3.-7,trinn må reise til Herad etter skuletid. Lærarar må forholde seg til to arbeidsplassar. Dette vil medføre utgifter til skyss (meir enn i alt B). Administrasjonen vurderer alternativ A som det beste alternativet. Rådmannen si innstilling: 1. Under føresetnad av det blir gjort vedtak om bygging av ny 1-10-skule på Hallingmo, blir Herad skule slått saman med Gol skule frå Herad skule blir lagt ned frå same tidspunkt. 3. Elevane får fast tilhald på Gol skule og Gol skule avd. Glitrehaug. 4. Tingstugu blir tatt i som supplerande undervisningslokale ved behov. Gol, Hege Mørk, rådmann Vedlegg til sak 14

15 Arbeidsmiljøutvalet har behandlet saken i møte sak 13/13 Behandling Votering Samrøystes. Uttale frå AMU: AMU har drøfta arbeidsmiljøet for personalet i arbeidsprosessen for omstrukturering i forhold til pkt 1 og pkt. 2: 1. Framskyving av tidspunkt for nedlegging av Herad skule og fram til start av ny skule på Hallingmo Det vert føresett at HMS-rutine for omorganisering og endring vert fylgd. Utval for kultur og levekår har behandlet saken i møte sak 35/13 Behandling Rådmannen greidde ut om habilitetsreglane. Utvalet drøfta på bakgrunn av dette habiliteten til dei involverte i saka som har ein ektefelle som er tilsett i skuleverket. Dette gjeld utvalsleiar Ludvig Munkejord (Felles liste AP, V, KRF og SV), og Line Marie Nilsen (Felles liste AP, V, KRF og SV). Utvalet vedtok med 4 mot 3 røyster (Svein Eide, Leif Norhaug og Heidi Granli røysta mot) at Ludvig Munkejord er habil til å handsame saka, og vedtok med same røystetal, 4 3 (Kristin Bakke, Roger Toppen, Anne Gerd Jorde og Linda Garnås Saue røysta for) at Line Marie Nilsen er inhabil. AP og KRF ber administrasjonen rekne på alternativ ved å samle 6./7. klasse på Gol skule og flytte klasse til Herad, samt legge ned Glitrehaug klasse blir delt på dei to skulane. Med utgangspunkt i minst mogleg splitting av klassar, og der 3. klassingar i Herad blir verande på Herad i 2015/2016. Dette reknestykket må ligge føre til formannskapsmøtet Votering Rådmannens innstilling vedtatt med 4 mot 3 røyster. Roger Toppen (Felles liste H og FRP), Linda Garnås Saue (Felles liste H og FRP) og Kristin Bakke Haugen (SP) røysta mot. 15

16 Vedtak 1. Under føresetnad av det blir gjort vedtak om bygging av ny 1-10-skule på Hallingmo, blir Herad skule slått saman med Gol skule frå Herad skule blir lagt ned frå same tidspunkt. 3. Elevane får fast tilhald på Gol skule og Gol skule avd. Glitrehaug. 4. Tingstugu blir tatt i som supplerande undervisningslokale ved behov. Administrasjonsutvalet har behandlet saken i møte sak 7/13 Behandling Steinar Medhus (H) som er gift med ein tilsett ved Gol skule hadde stilt spørsmål om sin habilitet. Steinar trådte ifrå og Roger Toppen (H) tok hans plass medan formannskapet tok stilling til habiliteten. Formannskapet vedtok samrøystes at Steinar Medhus var habil til å delta i behandlinga av saka. Rådmannen delte ut brev frå FAU ved Gol skule og ATV-Gol skule ved Hallgeir Haugen med innstilling i saka. Helge Fivelstad (utdanningsforbundet) og Toril Sevre (Fagforbundet Gol) hadde ordet. Votering Samrøystes. Vedtak Administrasjonsutvalet tek saka til orientering. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 70/13 Behandling Habiliteten til Steinar Medhus vart vurdert som i sak ADM-sak 7/13. Gol senterparti og Gol høyre la fram fylgjande framlegg til vedtak: «Dagens skulestruktur består fram til ny skule på Hallingmo åpner». AP og V ber administrasjonen rekne på alternativ ved å samle 6./7. klasse på Gol skule og flytte klasse til Herad, samt legge ned Glitrehaug klasse blir delt på dei to skulane. Med utgangspunkt i minst mogleg splitting av klassar, og der 3. klassingar i Herad 16

17 blir verande på Herad i 2015/2016. Dette reknestykket må ligge føre til kommunestyremøtet Votering Det vart røysta alternativ over UKL si innstilling mot framlegget frå SP og H. UKL si innstilling vart vedteke med 4 mot 3 (H og SP)røyster. Saksordførar: Tore Dag Skjerdal (SP). Vedtak 5. Under føresetnad av det blir gjort vedtak om bygging av ny 1-10-skule på Hallingmo, blir Herad skule slått saman med Gol skule frå Herad skule blir lagt ned frå same tidspunkt. 7. Elevane får fast tilhald på Gol skule og Gol skule avd. Glitrehaug. 8. Tingstugu blir tatt i som supplerande undervisningslokale ved behov. 17

18 51/13 BYGGJING AV KONTOR OG PERSONALFASILITETAR I TENESTEOMRÅDET TIL UTVIKLINGSHEMMA. Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: Saksbehandler: Berit Rustberggard Saksgang Møtedato Saknr 1 Felles råd for eldre og menneske med nedsett /13 funksjonsevne 2 Utval for kultur og levekår /13 3 Formannskapet /13 4 Kommunestyret /13 Saka vert avgjort av: Skriv inn navn på organet som fatter endelig vedtak her Vedlegg: Skriv inn vedlegg her Dokument i saka: Sak 7/13 i Formannskapet Teikningar Saksopplysningar: Saka var oppe i formannskapet i februar 2013 og det vart fatta følgjande vedtak: Formannskapet rår kommunestyret til å vedta: «Kommunestyret vedtek å sette av kr 1,6 mill til byggjing av naudsynte kontor og personalfasilitetar i Helsetunvegen. Finansiering skjer innafor vedteke budsjettramme for Kostnadar med avdrag/renter skal finansierast av reduserte driftsutgifter/auka inntekter i avdelinga. Behovet og løysingar for felles lokale for bebuarane vurderast i budsjett 2014 og økonomiplan.» Behandlingsplanen av denne saka viser at den aldri var i kommunestyret. Ved oppstart prosjektering fann ein at her låg det an til kostnader som ikkje var innrekna i saka. Dei fyrste teikningane var eit tilbygg på eksisterande bygg der vi har personalfasilitetane i dag. Dette vart skrinlagt fordi å gripe inn i eksisterande bygningsmasse og byggjemelde endringar betyr at vi må oppgradere i tråd med dagens byggjeforskrifter. Det bety krav om sprinkling- / branndører m.m. I følgje Gol Byggdrift sin prosjektleiar Geir Vigdal vil dette truleg bli ganske så omfattande og lite oversikteleg kostnadsmessig. I tillegg må minst ein av brukarane flytte ut under byggjeperioden. Dette betyr ekstra kostnader til bustad og meir personale når vi ikkje har stordriftfordelen. 18

19 Prosjektleiinga slo også fast at teikningane ikkje ville bli godkjend av arbeidstilsynet i høve dei krav som er til personalfasiliteter i forhold til at det alltid er mellom 10 og 16 personar på jobb. Utgangspunktet er at områdeleiarane treng kontor den eine sit i ein bod med varmtvasstank og begge har kummerlige arbeidsforhold med tanke på at dei er leiarar i ei bedrift med tilsette. Det er serdeles viktig at dei har kontor på arbeidsplassen med tanke på at dei også fungerer som arberidsleiarar av den daglege drift inkl. økonomi.. Ved å behalde dagens personalbase der den er må vi likevel byggje om slik at områdeleiarane får kontor personalbasen i seg sjølv tilfredsstiller heller ikkje arbeidstilsynet sine krav til personalbase -/garderober og toalett. Såleis det å behalde dagens personalløysing og i tillegg få til kontor er ikkje muleg innafor dei ytre rammene og det er også veldig vanskelig å kostnadsrekne det rett. Det vi også veit er at vi får ei ny ung dame inn i tenesten vår med full tyngde frå sommarenho er i 20 åra og klar til å flytte frå barndomsheimen. Foreldra er svært glad om ho får eit tilbod i tilknytning til helsetunvegen. Ho har behov for vaken nattvakt. Ved å frigjere personalbasen får ho eit tilbod i helsetunvegen. Dersom vi i tillegg byggjer omsorgsbolig på toppen av kontorbygningen vil vi kunne gi eit godt alternativt tilbod til ein av brukarane som bur utanfor helsetunvegen i dag. Forhold til overordna plan. Ingen konsekvensar Miljøkonsekvenser: Ingen konsekvensar Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Dette blir eit bygg som tilfredstiller arbeidstilsynet sine krav til kontor og personalfasiliteter. Økonomiske konsekvensar: Alternativ I - Kontor og personalfasilitet: Ved å omdisponere dagens personalbase tilbake til omsorgsbustad kan vi gi tenester til ein brukar som har behov for tilsyn på natt innafor dei rammene vi har utan ekstra ressursar. Det betyr i prinsippet store innsparingar for kommunen. Til samanlikning vil eit butiltak der det er behov for tilsette døgnet gjennom koste om lag 2,5 mill minus 77% refusjon frå staten for det som overstig 1,5 mill, dvs. kommunen sin andel er om lag 1,750 mill. Det opprinnelege vedtaket hadde ei kostnadsramme på 1,6 mill. Dette viser seg i ettertid å ha vore urealistisk fordi det ikkje er tatt høgde for det som må skje i tillegg i det gamle bygget når vi starter byggjeprosessen. Nytt kostnadsoverslag viser ,-. Når vi trekker frå momsrefusjon vil reell kostnad vere ,-. Dette er ei eingongsinvestering- i motsetning til tenester som blir ein årleg kostnad. Alternativ II Kontor og personafasilitet + omsorgsbustad i 2. høgda. Her ligg det ein del moment som er usikre. Dersom vi får godtkjend byggjing av ein omsorgsbustad i 2. høgda over kontorbygning av Husbanken vil vi få tilskot på om lag ,- til denne bustaden. Munnleg kontakt med Husbanken gir oss ingen sikker konklusjon på om vi får tilskot eller ikkje. Då må vi fyrst få klar teikningar og beskriving av prosjektet. Husbanken har som vilkår for å gi tilskot til 19

20 omsorgsbustader at det også er etablert fellesområde for brukarane- eller er planlagt fellesareal. Såleis er dete noko usikkert. Ved byggjing av omsorgsbolig på toppen av kontorbygningen vil vi kunne gi eit alternativt tilbod til ein bruker noko som vil redusere kommunen sine utgifter med ,- årleg. Her ligg det også nokon usikre moment. Det blir ei viktig vekting av kven som kan få dette tilbodet-/ denne bustaden der det tilsynelatande kan vere lurt av økonomiske omsyn på kort sikt - kan vise seg å ekspandere i det felleskapet som helstunvegen er og dermed auke behovet for tenester på litt lengre sikt. Med det vi ser av behov i Gol framover i tid vil det truleg vere smart å byggje ein omsorgsbustad til under føresetnad av at vi får tilskot frå Husbanken. Det er også drøfta i avdelinga muligheten for eit fellesareal. Vi ser heilt klart at etablering av eit felles kjøkken og ei felles stove for brukarane kunne redusere behovet for bl.a helgemannskap fordi enkelte brukarar kunne ha ønskje om å eta middag i lag sjå fjernsyn i lag etc. Vurdering: Det er kontor til områdeleiarane -/personalfasilitetar og frigjering av ein omsorgsbustad som haster mest- og der vi bør få ei snarleg avklaring. Områdelairane har ikkje gode nok arbeidsforhold i dag- med tanke på at dette er ei personalintensiv avdelinga med døgnkontinuerleg drift. Vi veit også at vi har ei ung dame på trappa vår til sommaren som treng bustad. Avdelingsleiar meiner at vi bør bruke litt tid på å planlegge evnt. byggjing av ein omsorgsbustad på toppen av kontorbygning. Både med tanke på å sikre tilskot frå Husbanken- men også vere trygg på at vi kan få den rette leigetakaren som gir reell innsparing i drift. I samband med dette bør avdelinga også vurdere behovet for fellesareal for brukargruppa og korleis det best kan organiserast. Formannskapet rår kommunestyret til å vedta: Rådmannen si innstilling: Kommunestyret vedtek å sette av kr 2.5 mill til byggjing av naudsynte kontor og personalfasilitetar i Helsetunvegen. Finansiering skjer innafor vedteke budsjettramme for Kostnadar med avdrag/renter skal finansierast av reduserte driftsutgifter/auka inntekter i avdelinga. Behovet og løysingar for felles lokale for bebuarane vurderast i budsjett 2014 og økonomiplan. Avdeling heimetenester skal kome med konkrete forslag med omsyn til byggjing av ein ny omsorgsbustad og evnt. fellesareal i tenesteområdet til funksjonehemma i løpet av våren der også moglege innsparingar ved slik byggjing er skissert. Hege Mørk, rådmann 20

21 Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne har behandlet saken i møte sak 14/13 Behandling Votering Samrøystes vedtett. RÅFU tilrår: Vedtak Kommunestyret vedtek å sette av kr 2.5 mill til byggjing av naudsynte kontor og personalfasilitetar i Helsetunvegen. Finansiering skjer innafor vedteke budsjettramme for Kostnadar med avdrag/renter skal finansierast av reduserte driftsutgifter/auka inntekter i avdelinga. Behovet og løysingar for felles lokale for bebuarane vurderast i budsjett 2014 og økonomiplan. Avdeling heimetenester skal kome med konkrete forslag med omsyn til byggjing av ein ny omsorgsbustad og evnt. fellesareal i tenesteområdet til funksjonehemma i løpet av våren der også moglege innsparingar ved slik byggjing er skissert. Utval for kultur og levekår har behandlet saken i møte sak 36/13 Behandling Saksordførar: Ludvig Munkejord. Votering Samrøystes vedtatt. UKL tilrår: Vedtak (Omforeint) UKL er positivt til å sette av 2,5 mill. til utbygging av nødvendige kontor og personalfasilitetar I Helsetunvegen Denne finansieringa skjer innafor budsjettramme for Utvalet ber rådmannen vurdere løysingar og finansiering som innebær leiligheter og fellesareal for bebuarar, slik at dette kan byggast samstundes. Dette leggjast fram innen 1. mars

22 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 66/13 Behandling Avdelingsleiar heimetenester, Berit Rustberggard informerte. Saksordførar: Steinar Medhus. Votering Samrøystes. Formannskapet rår kommunestyret til å gjere slikt: Vedtak Det vert sett av 2,5 mill. til utbygging av nødvendige kontor og personalfasilitetar I Helsetunvegen Denne finansieringa skjer innafor budsjettramme for Utvalet ber rådmannen vurdere løysingar og finansiering som innebær leiligheter og fellesareal for bebuarar, slik at dette kan byggast samstundes. Dette leggjast fram innen 1. mars

23 52/13 Avtale om oppretting og drift av intermediære sengeplassar ved Hallingdal sjukestugu Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 026 Saksbehandler: Hege Mørk Saksgang Møtedato Saknr 1 Felles råd for eldre og menneske med nedsett /13 funksjonsevne 2 Utval for kultur og levekår /13 3 Formannskapet /13 4 Kommunestyret /13 Saka vert avgjort av: Kommunestyret Vedlegg: 1. Framlegg til endeleg avtale mellom kommunane datert 18. november 2013 Dokument i saka: Hovedprosjektrapport for Prosjekt Hallingdal lokalmedisinske senter med sju delprosjektrapportar Intensjonsavtale for Lokalmedisinske tenester i Hallingdal Saksopplysningar: Ein viser til det vedlagde framlegg til avtale mellom dei seks Hallingdalskommunane. Samarbeidet om dei intermediære sengeplassane skal organiserast som eit vertskommunesamarbeid med Ål kommune som vertskommune. På bakgrunn av intensjonsavtala har vertskommunen arbeidd vidare med planlegging og konkretisering av utbygging ved Hallingdal sjukestugu. Føresetnaden for dette er eit langsiktig og forpliktande samarbeid om samdrift av 10 sengeplassar i spesialisthelsetenesta og 10 interkommunale sengeplassar. Parallelt med utarbeiding av endeleg samarbeidsavtale mellom kommunane, har ein arbeidd med avtalar om leige av lokale og samdrift av det lokalmedisinske senteret mellom Ål kommune og VVHF. Dette arbeidet vert truleg sluttført på nyåret. Lokalt Samarbeidsutval (LSU) skal fungere som samarbeidsorgan for dei intermediære sengeplassane. I LSU sit det representantar for alle kommunane og for Vestre Viken HF. Dersom det kjem opp saker der det er usemje i LSU eller det kjem opp saker som får større økonomisk betydning for kommunane, skal saka sendast over til rådmannsutvalet, som avgjer vidare saksgang. 23

24 Forhold til overordna plan: Skriv inn forhold til overordna plan her Miljøkonsekvenser: Skriv inn vurdering her Helse-/miljø og beredskapstilhøve: I eit langsiktig perspektiv er det viktig både for tenestetilbodet og beredskapen for heile Hallingdal at det vert bygd opp eit helsefagleg miljø i nært samarbeid med spesialisthelsetenesta. Økonomiske konsekvensar: Hovudprinsippet i samarbeidet med Vestre Viken HF er at kommunane og Vestre Viken HF er likeverdige eigarar og ansvarleg for drifta med 50 % kvar. Hovudprinsippet i samarbeidet mellom kommunane er at kvar kommune skal betale i høve til den bruk kommunen har av plassar. Dei økonomiske konsekvensane vil difor vere ulik frå kommune til kommune. I dag betalar kommunane 20 % medfinansiering av sjukehusopphaldet for den enkelte pasient, denne betalinga fell bort der ein i staden nyttar dei interkommunale plassane. Frå 2016 skal halvparten av det tilskuddet kommunen mottar til drift av ø-hjelpsplassar betalast inn til drift av plassane på sjukestugu. Kommunen kan nytte seg av dei 10 plassane tilsvarande det beløp som er betalt inn, utan ekstra kostnad. Det er vertskommunen som tek risikoen med investering i bygningsmassen og dekkjer avdrag på lån. Vurdering: Den framlagde avtala mellom kommunane er stort sett ei oppfylgjing av intensjonsavtala som vart vedteke i dei 6 samarbeidskommunane. Nes kommune har kome med konkrete innspel til avtaleteksten. Dette er gjennomgått og drøfta i felles møte mellom rådmennene. Ein del av innspela er teke til fylgje, og avtala er endra på nokre punkt. Det er presisert at samarbeidskommunane kan nytta det antalet døgnplassar som tilsvarar innbetalt halvt ø-hjelps tilskot, utan kostnad og uavhengig av type innlegging. Dei vesentlege endringane i høve intensjonsavtala, er punkt 8 Varighet og oppseiing. Avtala legg no opp til ei oppseiingstid for den enkelte kommune på 3 år. I avtala med VVHF har ein eit perspektiv på 25 år på dette samarbeidet. Samarbeidet mellom kommunane bør derfor ha eit perspektiv på minimum 3 år. Det er viktig å halde fram at eit slikt samarbeid kjem på bakgrunn av eit ynskje om å løyse felles utfordringar og gjere Hallingdal sterkare til å møte den utviklinga som er varsla i samhandlingsreforma. Kommunane må rekne med å få stadig større faglege utfordringar overført frå spesialisthelsetenesta i åra frametter. Det er umogleg å sjå alle konsekvensar av eit så stort samarbeid i forkant og det vil nok bli diskusjonar framover. Men samarbeidet er 24

25 bygt på gjensidig tillit mellom partane og eit oppriktig ynskje om å få til gode løysingar i fellesskap. For at vilkåra skal bli like for alle dei 6 kommunane, må denne avtala vedtakast likelydande i alle kommunestyra. Rådmannen rår til at kommunestyret vedtek framlegget til avtale om oppretting og drift av intermediære sengeplassar ved Hallingdal sjukestugu. Rådmannen si innstilling: 1. Gol kommunestyre godkjenner avtale om oppretting og drift av intermediære sengeplassar ved Hallingdal sjukestugu mellom kommunane Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol. 2. Samtlige samarbeidande kommuner må fatte vedtak om å slutte seg til samarbeidsavtala for at vedtaket skal vera gyldig. Gol, 20. september 2013, Hege Mørk, rådmann Vedlegg til sak Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne har behandlet saken i møte sak 15/13 Behandling Votering Samrøystes vedttatt. RÅFU tilrår: Vedtak 1. Gol kommunestyre godkjenner avtale om oppretting og drift av intermediære sengeplassar ved Hallingdal sjukestugu mellom kommunane Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol. 2. Samtlege samarbeidande kommuner må fatte vedtak om å slutte seg til samarbeidsavtalen for at vedtaket skal vere gyldig. 25

26 Utval for kultur og levekår har behandlet saken i møte sak 34/13 Behandling Votering Samrøystes vedtatt. Vedtak 1. Gol kommunestyre godkjenner avtale om oppretting og drift av intermediære sengeplassar ved Hallingdal sjukestugu mellom kommunane Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol. 2. Samtlege samarbeidande kommunar må fatte vedtak om å slutte seg til samarbeidsavtalen for at vedtaket skal vere gyldig. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 68/13 Behandling Saksordførar: Tom Rune Skredderberget Blakkestad. Votering Samrøystes. Vedtak 1. Gol kommunestyre godkjenner avtale om oppretting og drift av intermediære sengeplassar ved Hallingdal sjukestugu mellom kommunane Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol. 2. Samtlege samarbeidande kommunar må fatte vedtak om å slutte seg til samarbeidsavtalen for at vedtaket skal vere gyldig. 26

27 53/13 Kjøp av aksjar fra Gol Reisemål AS Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 255 Saksbehandler: Lars Riise Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saka vert avgjort av: Kommunestyret Vedlegg: Ingen vedlegg Dokument i saka: Ingen dokument Saksopplysningar: Det regionale selskapet Hallingdal Reiseliv AS har vore igjennom omorganisering og ei endring av sin struktur. Etter ekstraordinær generalforsamling er selskapets namn endra til Visit Hallingdal AS. Dette namnet blir nytta vidare i framstillinga her. Gol kommune ynskjer å vere med vidare i denne prosessen, og har underteikna ei partnarskapsavtale som er godkjend i K-Sak 45/13. Gol Reisemål AS, som er det lokale selskapet, har gått inn for at dei skal selje sine aksjar i Visit Hallingdal AS. Dette vedtaket skriv seg frå ordinær generalforsamling, , sak 11. Styreformann i Gol Reisemål AS, Helge Svarstad, har vore i kontakt med Gol kommune v/ordførar Hallvor Lilleslett, angåande sal av desse aksjane. Generalforsamlinga i Visit Hallingdal AS har godkjend ein slik transaksjon. Gol kommune har i dag 212 aksjar (9,4 %) i Visit Hallingdal AS. Gol Reisemål AS har i dag 185 aksjar (9,1 %) i Visit Hallingdal AS. I tillegg blir det lagt til 2 aksjar på kvar aksjonær som fordeling av tidligare innløysing av aksjar. Pris pr. aksje er avtalt sett til kr. 10,- Totalsum blir då 187 aksjar x kr.10,- => kr.1 870,- Det vil i ei avtale om kjøp vere regulert ein rett til attendekjøp for Gol Reisemål AS sin del. Forhold til overordna plan: Ingen merknad 27

28 Miljøkonsekvenser: Ingen merknad Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Ingen merknad Økonomiske konsekvensar: Ikkje utover kva som ligg i vurderingsgrunnlag Vurdering: Gol kommune har gjennom vedtak i kommunestyret (K-Sak 45/13) gjort klart at dei framleis ynskjer eit forpliktande samarbeid med Visit Hallingdal AS. Dette gjennom ny signering av partnarskapsavtale. Samstundes er situasjonens slik at Gol Reisemål AS har vedteke i sin generalforsamling at dei skal selje sine aksjar i dette selskapet. Tidleg i prosessen med omorganisering av Hallingdal Reiseliv AS/Visit Hallingdal AS var det meint at dei lokale selskapa som td. Gol Reisemål AS, Ål Utvikling, Hemsedal Turisttrafikklag m.fl. IKKJE skulle vere aksjonærar i den nye modellen. Det var lagt til rette for at einskildbedriftene skulle innlemmast som aksjonærar. Som ei tilpassing i prosessen er dette blitt endra i forretningsplanen som Visit Hallingdal AS har utarbeidd. I så måte har Gol Reisemål AS vore tidleg ute med å tilpasse seg den nye organiseringa. Det blir sett på som viktig at Gol som sentral reiselivsvaktør sikrar sin del av dei totale aksjane. Dette kan Gol kommune gjere ved kjøp av aksjane som Gol Reisemål AS ynskjer å selje. Samstundes sikrar ein Gol Reisemål rett til attendekjøp gjennom ei regulering av dette i ei avtale. Beløpet kr ,- blir ført på rådmannen sin post for politisk leiing. Rådmannen si innstilling: Gol kommunestyre vedtek: Gol kommune overtek Gol Reisemål AS sin aksjar i Visit Hallingdal AS, med rett om attendekjøp. Aksjane blir kjøpt til ein samla sum kr ,- (kr. 10,-/stk) Beløpet belastas kontostreng Ordførar blir gitt signaturrett for aksjehandel. Hege Mørk Rådmann Lars Riise Næringskonsulent 28

29 54/13 Gol Skipark AS - Søknad om serveringsløyve og skjenkeløyve for alkohol gr. 1, 2 og 3 Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- U63 Saksbehandler: Øystein Kjerulf Brenno Saksgang Møtedato Saknr 1 Utval for kultur og levekår /13 2 Kommunestyret /13 Saka vert avgjort av: Kommunestyret. Vedlegg: Nye vedlegg, som vart lagt fram i UKL sitt møte : - Adm. vurdering i forhold til alkoholpolitiske retningsliner - Informasjon frå søkjar om skjenkeløyve i Gol Skipark, detaljar om skjenkeområdet, driftskonseptet m.m. - Epost frå utvalsleiar datert Skisser med detaljert oversikt over omsøkt skjenkeområde Dokument i saka: 1. Søknad frå Gol Skipark AS, org. nr , om skjenkeløyve for alkohol gr. 1 (drikk som inneheld mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol) gr. 2 (drikk som inneheld mellom 4,7 og 22 volumprosent alkohol) og gr. 3 (drikk som inneheld mellom 22 og 60 volumprosent alkohol). 2. Søknad om serveringsløyve for Gol Skipark, org. nr Firmaattest for org. nr Skatteattest frå Skatt Sør, org. nr Skatteattest frå Skatteoppkrevjaren i Hallingdal, org. nr Personleg skatteattest frå Kemnaren i Asker og Bærum. 7. Personleg skatteattest frå Kemnaren i Asker og Bærum. 8. Høyringsbrev til NAV. 9. Høyringsbrev til Arbeidstilsynet. 10. Høyringsbrev til Nordre Buskerud politidistrikt. 11. Høyringsbrev til Mattilsynet. Saksopplysningar: Org , Gol Skipark AS søker om skjenkeløyve for alkohol gr. 1 (drikk som inneheld mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol), gr. 2 (drikk som inneheld mellom 4,7 og 29

30 22 volumprosent alkohol) og gr. 3 (drikk som inneheld mellom 22 og 60 volumprosent alkohol samt serveringsløyve. Tarald Skagefoss er foreslått som skjenkestyrar, og Anniken Skagefoss som stedfortredar. Foreslått skjenkestyrar og stedfortredar må dokumentere bestått kunnskapsprøve i alkohollovas skjenkereglar. Tarald Skagefoss må i tillegg dokumentere bestått sertifiseringsprøve i serveringslova. Omsøkt skjenkeområde omfattar: Omsøkt skjenketid: Alkohol gr.1 og 2 - Måndag - torsdag inne, ute. Alkohol gr. 3 - Måndag - torsdag inne. Alkohol gr. 1 og 2 - Fredag laurdag inne, ute. Alkohol gr. 3 - Fredag laurdag inne. Alkohol gr. 1 og 2 - Søndag inne, ute. Alkohol gr. 3 - Søndag inne. Konsum av utskjenka alkoholhaldig drikk skal opphøyre seinast 30 minutt etter utløpet av skjenketida. Kommunen legg vekt på at lova sine reglar om variert utval av alkoholfrie drikkevarer skal følgjast opp. Departementet har gitt serskild forskrift om plikt for skjenkestaden til å føre alkoholsvake og alkoholfrie drikkar. I alkohollova 1-7a heiter det slik om kommunen si skjønnsutøving ved handsaming av søknad om sals - eller skjenkeløyve, sitat:"ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs - og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk - og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet forøvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer nevnt i 1-7b første ledd er egnet til å ha salgs - eller skjenkebevilling. Kommunen kan beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salg eller skjenking." Sitat slutt. Etter alkohollova 1-4b skal løyvet gi til den for hvis regning virksomheten drives. Det tyder at løyvet skal gis til den juridiske enheten som har den direkte økonomiske interessa i og ansvaret for sal/skjenking av alkohol. Løyvet kan gis til både fysiske og juridiske personar. Vandelskravet i 1-7 b gjeld først og fremst personar med vesentlege eigarinteresser i verksemda, sidan det er desse som har faktisk innflytelse over den. Vandelskravet gjeld også personen som skal vere dagleg leiar og/eller skjenkestyrar, jfr. alkohollova 1-7c. 1 7b i alkohollova seier følgjande om vandelskravet, sitat: Bevillingshaver, og person som eier en vesentlig del av av virksomheten eller av selskap som driver virksomheten eller oppebærer en vesentlig del av dens inntekter eller i kraft av sin stilling som leder har vesentlig innflytelse på den, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål samt skatte,- avgifts,- og regnskapslovgivningen. Ved vurderingen av bevillingshavers og andre personers vandel etter første ledd, kan det ikke tas hensyn til forhold som er eldre enn 10 år. I Karnov sin kommentar til alkohollova 1 7b note 63 står følgjande: Med uklanderlig vandel forstås om søkeren (og de som er nevnt i note 62) har forbrutt seg mot relevant lovgivning. Dette er et objektivt vilkår og krever ikkje subjektiv skyld hos vedkommende. 30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: 21.02.2013 kl. 9:00-15.00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: 21.02.2013 kl. 9:00-15.00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 21.02.2013 kl. 9:00-15.00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Tilstades: Hanne Brunborg (Felles liste AP, V, KRF og SV), Heidi Granli (Felles liste AP, V, KRF og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for kultur og levekår. Dato: 23.01.2013 kl. 8:30 - Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005

MØTEPROTOKOLL. Utval for kultur og levekår. Dato: 23.01.2013 kl. 8:30 - Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005 MØTEPROTOKOLL Utval for kultur og levekår Dato: 23.01.2013 kl. 8:30 - Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005 Tilstades: Ludvig Munkejord (AP,V,Krf og SV), Svein Eide (AP,V,Krf og SV), Leif Norhaug

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for kultur og levekår. Dato: 06.11.2013 kl. 8:30 16.30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005

MØTEPROTOKOLL. Utval for kultur og levekår. Dato: 06.11.2013 kl. 8:30 16.30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005 MØTEPROTOKOLL Utval for kultur og levekår Dato: 06.11.2013 kl. 8:30 16.30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005 Tilstades: Ludvig Munkejord (Felles liste AP, V, KRFog SV)), Svein Eide (Felles liste

Detaljer

Utval for kultur og levekår

Utval for kultur og levekår MØTEPROTOKOLL Utval for kultur og levekår Dato: 05.06.2013 kl. 8:30 - Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005 Tilstades: Ludvig Munkejord (felles liste AP, V, KRFog SV), Svein Eide (felles liste AP,

Detaljer

Dag Wollebæk (Felles liste AP, V, KRF og SV).

Dag Wollebæk (Felles liste AP, V, KRF og SV). MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 21.03.2013 kl. 9:00-12.45. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Møteleiar: Orienteringssaker: Hanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Rådmann Hege Mørk. Avdelingsleiar UB-avd., Hanne Cecilie Nes og Økonomisjef Arne Fredriksen.

Rådmann Hege Mørk. Avdelingsleiar UB-avd., Hanne Cecilie Nes og Økonomisjef Arne Fredriksen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 25.09.2013 kl. 15:30-18.10. Stad: Arkivsak: 12/00312 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Orienteringar: Hanne Brunborg (Felles liste AP, V,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet /Kommuneplanutvalet

Møteprotokoll. Formannskapet /Kommuneplanutvalet Gol kommune Møteprotokoll Formannskapet /Kommuneplanutvalet Dato: 21.09.2017 kl. 09:00-15:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/02308 Møteleiar: Ordførar Heidi Granli. Tilstades: Møtande varamedlemar:

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Leiar sekretariat og tenestetorg Mona Hagen. - Nytt inntektssystem - Veiledningskorps - Tilsetjingsprosess kommunalsjef

Leiar sekretariat og tenestetorg Mona Hagen. - Nytt inntektssystem - Veiledningskorps - Tilsetjingsprosess kommunalsjef MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 21.01.2016 kl. 11.15-16.30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/02308 Tilstades: Møtande varamedlemer: Svein Eide (Felles liste AP, V, KRF, SV og FRP), Heidi Granli (Felles

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Rådmann Hege Mørk og kommunalsjef Svein Eide.

Møteprotokoll. Formannskapet. Rådmann Hege Mørk og kommunalsjef Svein Eide. Gol kommune Møteprotokoll Formannskapet Dato: 09.02.2017 kl. 09:00-11:00. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/02308 Møteleiar: Tilstades: Leif Norhaug (Felles liste AP, V, KRF, SV og FRP), Heidi Granli

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval for kultur og levekår Dato: 20.02.2013 kl. 8:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 05.12.2013 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Revidering av kommunedelplan for oppvekst Struktur

Revidering av kommunedelplan for oppvekst Struktur Revidering av kommunedelplan for oppvekst 2013-2025 - Struktur INNHOLD 1. BAKGRUNN OG MÅL... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MÅL... 3 2. FØRINGAR... 3 3. INNHALD... 4 3.1 FOLKETALSUTVIKLING... 4 3.2 TAL KLASSER,

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne 3692 Sauland Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett Møtedato: 18.01.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Barneskulane i Husnes ungdomsskulekrins uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 9 alternativ for vidare

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.08.2013 kl. 17:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter

Detaljer

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03.

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Oddvar Grøthe Helene Sagabråten Marthe Thorset Steimler Jan Egil Halbjørhus Olav Støyten Andre:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16 Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016

Detaljer

Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf 32 08 50 26. Saker til behandling

Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf 32 08 50 26. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.03.2013 kl. 9:00 Stad: Ål frivilligsentral - Ordføraren sitt kontor Arkivsak: 13/00018 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester,

Detaljer

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne MØTEINNKALLING Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Dato: 22.04.2013 kl. 09:30 Stad: Møterom 345 Arkivsak: 12/00007 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på telefon 32029000 eller

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 27.11.

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 27.11. Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 27.11.2014 Tid: 09:30 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: 06.06.2013 kl. 9:40-15.50. Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: 06.06.2013 kl. 9:40-15.50. Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.06.2013 kl. 9:40-15.50. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Tilstades: Hanne Brunborg (Felles liste AP, V, KRF og SV), Heidi Granli (Felles liste AP, V, KRF

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalet Dato: 23.01.2014 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00323 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 09.03.2010 Kl: 12.30 13.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 02.03.10 Merknader: Saker

Detaljer

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (Kristeleg Folkeparti), Jan Egil Halbjørhus (Høgre), Marte Steimler Thorset (Høgre)

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (Kristeleg Folkeparti), Jan Egil Halbjørhus (Høgre), Marte Steimler Thorset (Høgre) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 25.04.2012 kl. 14:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 02.12.2008 Møtetid: Kl. 13:00 16:07 Møtestad: Kommunehuset Saksnr.: 055/08-064/08 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: 09.10.2012 kl. 18:15-21.20 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00321

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: 09.10.2012 kl. 18:15-21.20 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00321 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 09.10.2012 kl. 18:15-21.20 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00321 Tilstades: Jon Anders Hefte (Det norske Arbeiderparti), Svein Eide (Det norske Arbeiderparti), Heidi

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Økonomiplanutvalet (Formannskapet) /16 2 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saknr 1 Økonomiplanutvalet (Formannskapet) /16 2 Kommunestyret Ål kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/02029-8 Saksbehandlar Trine Trintrud Budsjett og økonomiplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Økonomiplanutvalet (Formannskapet) 21.11.2016 75/16 2 Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.02.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 15:00 kl. 17:00 Til stades Medlemmer: Berit Moslett Borge, Eli Hole, Ingemar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Olafur Erling Nesse Inga Midttun Rådmann Vidar Roseth Sekretær

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for kultur og levekår. Dato: 25.09.2013 kl. 8:30-13.30. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005

MØTEPROTOKOLL. Utval for kultur og levekår. Dato: 25.09.2013 kl. 8:30-13.30. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005 MØTEPROTOKOLL Utval for kultur og levekår Dato: 25.09.2013 kl. 8:30-13.30. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005 Tilstades: Ludvig Munkejord (Felles liste AP, V, KRFog SV), Svein Eide (Felles liste

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (KrF), Jan Egil Halbjørhus (H), Marte Steimler Thorset (H)

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (KrF), Jan Egil Halbjørhus (H), Marte Steimler Thorset (H) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 19.11.2013 kl. 8:30 15:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03162 Tilstades: Møtande varamedlemer: Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (KrF), Jan

Detaljer

05/12 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden Forslag til prosjektplan

05/12 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden Forslag til prosjektplan Øygarrdeen kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 13.02.2012 Kl.: 08.30 13.30 Stad: Rongesundet i Øygarden rådhus, Rong Saknr.: 01/12 10/12 MØTELEIAR Rune Haugetun /TVØ) DESSE MØTTE Frank Skjold

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 014/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Torunn Liltved Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 014/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Torunn Liltved Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 014/17 Formannskapet 26.01.2017 008/17 Kommunestyret 09.02.2017 Sakshandsamar: Torunn Liltved Arkiv: Arkivsaksnr. 13/734-56 Ny forskrift om skulekrinsane/opptaksområde

Detaljer

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Kommunestyret Tilleggsinnkalling Møtedato: 13.12.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 14:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 20.08.2013 057/13 Kåre Beite Kommunestyret 19.09.2013 059/13 Kåre Beite Avgjerd av: Kommunestyret Arkiv: L81 Arkivsaknr 13/525 Hellandshaugane

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344

Detaljer

SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap /13 Kommunestyre /13

SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap /13 Kommunestyre /13 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap 13.06.2013 052/13 Kommunestyre 20.06.2013 063/13 Endeleg vedtak i: Kommunestyre Arkivsaknr.: 11/1827 Saksansvarleg:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.12.2009 Kl: 12.30 14.00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 25.11.09 Merknader: Saker

Detaljer

Selje kommune. Møtebok. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset, 3. etg. Dato: Tid: Kl. 12:00-13:00

Selje kommune. Møtebok. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset, 3. etg. Dato: Tid: Kl. 12:00-13:00 Møtebok Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset, 3. etg. Dato: 13.10.2016 Tid: Kl. 12:00-13:00 Følgjande medlem møtte Håvar Fagerli Sissel Solheim Turid Hopland Åge Lundebrekke Marita Aarvik

Detaljer

2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 003/14 14/122 Faste saker 004/14 13/849 Oppfølging rapport barnevern

2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 003/14 14/122 Faste saker 004/14 13/849 Oppfølging rapport barnevern SAMNANGER KOMMUNE 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 05.02.2014 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Gol kommune Møteprotokoll Formannskapet Dato: 19.01.2017 kl. 09:00-14:45. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/02308 Møteleiar: Ordførar Heidi Granli. Tilstades: Møtande varamedlemar: Forfall: Andre: Protokollførar:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 12.12.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 10.12.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 104/15 15/1254 Interkommunal avtale om krisesentertilbod - rullering 105/15 15/1334

Detaljer

Øystre Slidre kommune

Øystre Slidre kommune Øystre Slidre kommune Nemnda for levekår Hovedutskrift Møtedato: 28.04.2006 Møtetid: Kl. 10:00 12:00 Møtestad: Tingvang Saksnr.: 003/06-005/06 Medlemmer: AP - Berit Rogde Balderheim (Medlem) AP - Marit

Detaljer

ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO:

ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: Åseral kommune ÅRSBUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018 ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 150 2014/422 Kjell Gunnar Olsen UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 14/16 Arbeidsmiljøutvalet 13.11.2014 14/68

Detaljer

Kommunestyret. Innkalling

Kommunestyret. Innkalling Finnøy kommune Kommunestyret Innkalling Møtedato: 06.03.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 16:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt innkalling.

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /17 2 Formannskapet /17 3 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /17 2 Formannskapet /17 3 Kommunestyret Ål kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/02088-17 Saksbehandler Trine Trintrud Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 06.11.2017 69/17 2 Formannskapet 20.11.2017

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Alle Rådmann Vidar Roseth Pedagogisk rådgjevar

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.09.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA-

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA- Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite 11.03.2010 008/10 Bystyret 25.03.2010 Sakshandsamar: Per Arne Furseth Arkiv: FA-A22, FA- Arkivsaknr.: 10/331 Innføring av leksehjelp i grunnskulen

Detaljer

Søknad om løyve til sal av alkohol gruppe 1 (Alkoholhaldig drikk 2.5% < 4,5% alk) jf. Alkoholloven av 2.juni 1989 nr.27

Søknad om løyve til sal av alkohol gruppe 1 (Alkoholhaldig drikk 2.5% < 4,5% alk) jf. Alkoholloven av 2.juni 1989 nr.27 Søknad om løyve til sal av alkohol gruppe 1 (Alkoholhaldig drikk 2.5% < 4,5% alk) jf. Alkoholloven av 2.juni 1989 nr.27 1. Det vert søkt om slikt løyve Nytt løyve Endring Verksemda er overdregen Dato Informasjon

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

SØKNAD OM SKJENKING AV ALKOHOLHALDIG DRIKK

SØKNAD OM SKJENKING AV ALKOHOLHALDIG DRIKK Lindås kommune Kvernhusmyrane 20 5914 ISDALSTØ SØKNAD OM SKJENKING AV ALKOHOLHALDIG DRIKK Søkjar (1) Namn: F.dato/org. nr Adresse: Telefonnr. Epost: : SØKNADEN GJELD SKJENKING FOR Gebyr kr. 290,- Det blir

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssamansett utval (administrasjonsutval)

MØTEINNKALLING. Partssamansett utval (administrasjonsutval) MØTEINNKALLING Partssamansett utval (administrasjonsutval) Dato: 11.01.2016 kl. 12:30 Stad: Ordføraren sitt møterom, Tingstugu Arkivsak: 16/00002 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 1/16 14/01262-23 Saker til

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

STATLEG GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIGEAVTALAR FØR IVERKSETJING AV KOMMUNEREFORMA - FRÅSEGN

STATLEG GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIGEAVTALAR FØR IVERKSETJING AV KOMMUNEREFORMA - FRÅSEGN Staben Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement Dykkar ref.: 14/3975 Vår ref.: 14/858-4 Dato: 27.06.2014 STATLEG GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIGEAVTALAR FØR IVERKSETJING AV KOMMUNEREFORMA

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

Øystre Slidre kommune

Øystre Slidre kommune 2940 Heggenes Nemnda for levekår Møteinnkalling Møtedato: 28.04.2006 Møtestad: Tingvang Møtetid: Kl. 10:00 Sakliste: Sak nr. Sakstittel 003/06 Referatsaker 004/06 Val av representant til Moabygde burettslag

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.01.12 Kl.: 10.00 14.45 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Kristin Ankervold

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR.

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR. Åseral kommune KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2017-2020 ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 150 2016/504 Kjell Gunnar Olsen UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 16/89 Kommunalutvalet

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møte dato Saknr FORMANNSKAPET 24.10.2016 101/16 FORMANNSKAPET 07.11.2016 113/16 FORMANNSKAPET 28.11.2016 119/16 Saksansvarleg: Rådmann Åse Elin Hole

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.04.13 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 12/13 19/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin

Detaljer

Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes ( ) eller tenestetorget ( ).

Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes ( ) eller tenestetorget ( ). MØTEINNKALLING Økonomiutvalet Dato: 01.12.2015 kl. 8:00 Stad: Skogshorn Arkivsak: 15/01272 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: 02.11.2009 Møtetid: 15:00-17.30 Møtestad: Kommunehuset Av 5 medlemmer møtte 5, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var òg fungerande rådmann Kristian Skålhavn, økonomisjef, teknisk sjef og politisk sekretær. Sistnemnde førte møteboka.

Møteprotokoll. Til stades var òg fungerande rådmann Kristian Skålhavn, økonomisjef, teknisk sjef og politisk sekretær. Sistnemnde førte møteboka. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset - formannskapssalen Møtedato: 20.05.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakarar Renate Grande Skodje Terje Vadset Gunnar Hauge Modolf Hareide Kari

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer