Forfall meldast snarast på tlf eller til Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: kl. 17:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00321 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf eller til Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Informasjon om prosjekteringsarbeidet Ny skule Kl Utdeling av KS heidersmerke Utdeling av gåve for lang og tru teneste i Gol kommune Utdeling av kulturprisen for 2013 SAKSKART Side Saker til behandling 49/13 13/ Ny skole på Hallingmo - Finansiering og fremdriftsplan 3 50/13 13/ Framskyving av tidspunkt for nedlegging av Herad skule 9 51/13 13/ /13 13/ Byggjing av kontor og personalfasilitetar i tenesteområdet til utviklingshemma. Avtale om oppretting og drift av intermediære sengeplassar ved Hallingdal sjukestugu /13 13/ Kjøp av aksjar fra Gol Reisemål AS 27 54/13 13/ /13 13/ Gol Skipark AS - Søknad om serveringsløyve og skjenkeløyve for alkohol gr. 1, 2 og 3 Årsbudsjett 2014, handlingsprogram og økonomiplan Delegerte saker /13 13/ Søknad om skjenkeløyve for alkohol gr. 3 for einskild Innvilga 1

2 bestemt høve 14/13 13/ Søknad om skjenkeløyve for eitt einskild høve. Innvilga Referatsaker 9/13 13/ /13 13/ /13 13/ Invitasjon til overrekking av KS- heidersmerke for kommunale arbeidstakarar 2013 Invitasjon til overrekking av gåve for 20 års lang og tru teneste i Gol kommune 2013 Invitasjon til overrekking av gåve for 30 års lang og tru teneste i Gol kommune Gol, Hallvor Lilleslett ordførar 2

3 Saker til behandling 49/13 Ny skole på Hallingmo - Finansiering og fremdriftsplan Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 614 Saksbehandler: Hege Mørk Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 2 Kommunestyret /13 Saka vert avgjort av: Kommunestyret Vedlegg: 1. Prosjektplan Dokument i saka: Kostnadskalkyle utarbeida av Holte prosjekt as datert 10. september 2013 Kostnadskalkyle utarbeida av Faveo prosjektledelse datert 18. september 2013 Beregning av kostnader med infrastruktur utarbeida av kommunalteknisk avdeling, Beregning av kostnader med nedgraving av kraftlinjer utarbeida av Hallingdal Kraftnett Prosjektplan (organisasjonsplan og fremdriftsplan) Rapport om flerbrukshall utarbeida av Jan Egil Halbjørhus Rapport fra åpen plan- og designkonkurranse datert Juryrapport fra begrensa plan- og designkonk. lagt frem for kommunestyret Vedtak i K-sak 86/08 Rapport Ny skule i Gol grunnlagsdokument september 2009 K-sak 50 / 09 Epost fra Gol idrettsråd av 14. november Saksopplysningar: Kommunestyret i Gol vedtok i K-sak 86/08 at ny skole i Gol skulle omfatte 1-10 trinn, det vil si ny barne- og ungdomsskole. Skolen skulle være lokalisert til Hallingmo. I vedtaket ble det også bestemt at det skulle opprettes en arbeidsgruppe som skulle komme med fremlegg til utforming av romprogram for ny skole basert på statlige føringer og de mest fremtidsretta pedagogiske prinsipp for organisering av undervisning. Videre skulle gruppen komme med økonomiske beregninger for investering og drift. Dette skulle sammenfattes i en rapport som skulle legges frem for UKL i første møte etter 1. september I k sak 50 / 09 slo Gol kommunestyre fast at rapport ny skole i Gol, med forprosjekt, grunnlagsdokument september 2009 skulle utgjøre grunnlag for videre arbeid med planlegging av ny skole i Gol. Med bakgrunn i dette vedtaket ble det opprette flere arbeidsgrupper som blant annet arbeidet videre med planlegging av ny skole og tilhørende funksjoner. Det er senere fattet 3

4 en rekke vedtak som omhandler videre fremdrift av prosjektet. På bakgrunn av rapporter utarbeidet av de forskjellige arbeidsgrupper ble det lyst ut en åpen plan- og designkonkurranse. Jyrurapport fra denne konkurranse er datert Hensikten med denne konkurranse var å få belyst hvordan de forskjellige funksjoner som skal være på Hallingmo kunne plasseres for å få til gode sambruksløsninger og for å oppnå visjonen om at Hallingmo skal være et samfunnsbyggende prosjekt. I vinnerutkastet fra Atelier Oslo ble skolen plassert vest for Svøovegen. Med bakgrunn i utarbeida romprogram for skole og flerbrukshall ble det lyst ut en begrenset plan- og designkonkurranse i mars Det kom inn 26 søknader om deltagelse, 5 arkitektfirma ble prekvalifisert. Vinner av konkurranse ble arkitektfirmaet Vis-a-Vis fra Trondheim. Juryrapporten ble presentert for kommunestyret i møte 20. august I vedtaket fra kommunestyret ble administrasjonen bedt om å starte arbeidet med prosjektering av ny skole. Flerbrukshall ble trukket ut av prosjektet og styringsgruppa fikk ansvar for utredning og forslag til finansieringsmodell i tråd med vedtak i K-sak 85/12. Leder for Gol byggdrift kommunalt foretak er oppnevnt som prosjektleder for det videre arbeidet med bygging av ny skole, i samarbeid med oppnevnt arbeidsutvalg. Arkitekt Vidar Monsen i Vis-a-Vis er prosjekteringsleder og har engasjert rådgivende gruppe. I tillegg er det oppnevnt en referansegruppe bestående av brukere og ansatte. Gruppen ledes av rektor ved Gol skule. I forbindelse med møte i styringsgruppa for Hallingmoprosjektet la rådmannen la frem notat om videre fremdrift og avgjørelser knyttet til planlegging av flerbrukshall, med anbefaling om at en enkel flerbrukshall ble prosjektert og bygget samtidig med ny skole. Samme dag som møtet i styringsggruppa ble det mottatt epost fra Gol Idrettsråd, med tilbud om å gå i forhandlinger med Gol kommune om finansiering av bygging og drift av en dobbel flerbrukshall. Styringsgruppa viste til vedtak i K-sak 28/13 og ønsket av styringsgruppa fremdeles skulle ha ansvar for hallprosjekt og at dette skulle planlegges som et separat prosjekt i samarbeid med Gol idrettsråd. Rådmannen vil derfor foreslå at Gol kommunestyre nå setter av kr. 22 mill til etablering av forsvarlig kroppsøvingsareal til skole. Utgifter til bygging og drift av hallkapasitet utover dette vil måtte dekkes av eksterne aktører, og rådmannen vil be om at det opprettes et kommunalt utvalg som skal gå i dialog med Gol Idrettsråd om dette. Forhold til overordna plan: Skriv inn forhold til overordna plan her Miljøkonsekvenser: Skriv inn vurdering her Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Flere av dagens skolebygg tilfredsstiller ikke dagens krav til inneklima og fysisk arbeidsmiljø. 4

5 Økonomiske konsekvensar: Med bakgrunn i eksternt utarbeida kostnadskalkyler har prosjektleder beregnet total byggekostnad for skolebygg og uteområder til kr. 210 mill eks mva, se prosjektplan. Kommunalteknisk avdeling har beregnet infrastrukturkostnad i form av vei, gangvei, vann og avløp til kr. 5, 5 mill eks mva, se notat datert I tillegg kommer kostnader til nedgraving av strømkabel gjennom området med om lag kr ,-. Dette gir en totalkostnad på skoleprosjektet på kr. 218, 5 mill eks mva. I tillegg må Gol kommune i investeringsbudsjettet sette av nødvendige midler til etablering av forsvarlig kroppsøvingsareal til ny skole, beregnet til kr. 22 mill, se kalkyle fra Faveo. Låneopptak Låneopptak Låneopptak Avdrag år 40 Rentesats 2,25% Total lånesum År Avdrag Renter Finanskost Rest-gjeld Beregning av renter er gjort ut fra en løpende rentesats. Rådmannen vil be kommunestyret vurdere å binde deler av låneopptaket til fastrente for å redusere risiko for større endring i rentesats. Finansiering av finanskostnader skjer gjennom justering av kommunes årlige driftsutgifter. Administrasjonen har fremlagt flere forslag til varig reduksjon i drift, både generelt og spesielt knyttet opp mot etablering av en skole i Gol. Dette vil bli nærmere redegjort for under behandling av budsjett og økonomiplan. Gevinst ved salg av eiendom vil komme til fradrag i låneopptak. Vurdering: Alle bygg som benyttes til grunnskole i Gol i dag trenger omfattende utbygging og/eller rehabilitering for å kunne fungere som fullgode skoler. Administrasjonen har tidligere lagt frem for kommunestyret (økonomikonferanse 2011 og 2013) beregninger av alternativkostnaden ved å ikke bygge ny skole. Dette vil bli adskillig mer kostbart og gi dårligere pedagogiske løsninger enn et nybygg. Arbeidstilsynet har hatt tilsyn ved Gol skole 5

6 og Glitrehaug, og særlig ved sistnevnte ble det gitt alvorlige avvik. Arbeidstilsynet var klar på at dette ville fått store konsekvenser dersom kommunen ikke hadde kunnet dokumentere at vi var kommet langt i planlegging av ny skole. Læringssenteret holder i dag til i Lysbo. Det er unødvendig å kommentere tilstanden på dette bygget og behovet for nye lokaler. I rammeoverføringene fra staten ligger midler til drift av en skole i Gol. Det vil si at økt ressursbruk til drift av flere skoler må dekkes av Gol kommune, uten at dette godtgjøres over statsbudsjettet. Beregninger som tidligere er lagt fram for kommunestyret tilsier at drift av en skole istedenfor tre innebærer store og varige innsparinger på drift, både når det gjelder personell og teknisk drift. Etter Gol kommunes reglement for byggeprosjekter vil ansvaret for gjennomføring, innenfor vedtatte rammer, overføres til Plan- og byggenemnda Rådmannen si innstilling: 1. Gol kommunestyre vedtar å bygge ny 1-10 skole lokalisert på Hallingmo. 2. Byggingen baseres på vinnerutkastet til arkitektfirmaet Vis-a-Vis. 3. Bygging av skolebygg, uteområder og tilhørende infrastruktur skal gjennomføres innenfor en økonomisk ramme på kr. 219 mill eks mva. I tillegg setter Gol kommune av kr. 22 mill eks mva til etablering av forsvarlig kroppsøvingsareal til skole. Den totale investeringen på kr. 241 mill eks mva lånefinansieres. Kostnadene innarbeides i økonomiplan for Kommunestyret godtar prosjektplan med plan for organisering og fremdrift utarbeida av prosjektleder for nytt skolebygg. 5. Kommunestyret ber økonomisjef og rådmann gå i dialog med Gol Idrettsråd om ekstern finansiering av bygging og drift av idrettsareal utover det som er kommunens ansvar for å få etablert forsvarlig kroppsøvingsareal til skole, med de tillegg som er skissert i romprogram for skole og idrettshall. Det skal foreligge konkret forslag til ekstern finansiering av bygging og drift innen 1. mars Rådmannen fremmer da sak til kommunestyret om videre fremdrift og ansvar i hallprosjektet. 6. Styringsgruppa for Hallingmoprosjektet har ansvar for å videreføre arbeidet med planlegging av idrettshall, frem til kommunestyret har behandlet sak som nevnt i punkt 5. Gol, 20. november 2013, Hege Mørk, rådmann Vedlegg til sak 6

7 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 65/13 Behandling Svein Eide (AP) ba om fylgjande tilføyelsar under pkt. 3: «Finansiering av fellesfunksjoner i fleirbrukshall som omtalt i juryrapporten kjem i tillegg og skal leggjast fram når bygging av fleirbrukshall blir fremja for politisk behandling. Hanne Brunborg (AP) foreslo fylgjande tillegg til pkt. 3: «Fordi skolen ikke har lagt lovpålagt areal til skolebibliotek i nybygget, skal det innarbeides 7 mill. til skolebibliotek i budsjettet for 2016, knyttet til utvidelse eller nybygg av Gol bibliotek. Gol bibliotek skal yte skolebibliotektjenester for den nye skolen på Hallingmo». Votering Det vart fyrst votert over tilleggsframlegget frå Svein Eide. Samrøystes vedteke. Det vart deretter votert over Hanne Brunborg sitt tilleggsframlegg. Samrøystes vedteke. Til sist vart det votert over heile innstillinga inkludert dei to tilleggsframlegga. Saksordførar: Heidi Granli. Formannskapet rår kommunestyret til å gjere slikt : Vedtak 1. Gol kommunestyre vedtar å bygge ny 1-10 skole lokalisert på Hallingmo. 2. Byggingen baseres på vinnerutkastet til arkitektfirmaet Vis-a-Vis. 3. Bygging av skolebygg, uteområder og tilhørende infrastruktur skal gjennomføres innenfor en økonomisk ramme på kr. 219 mill eks mva. I tillegg setter Gol kommune av kr. 22 mill eks mva til etablering av forsvarlig kroppsøvingsareal til skole. Den totale investeringen på kr. 241 mill eks mva lånefinansieres. Finansiering av fellesfunksjoner i fleirbrukshall som omtalt i juryrapporten kjem i tillegg og skal leggjast fram når bygging av fleirbrukshall blir fremja for politisk behandling. Fordi skolen ikke har lagt lovpålagt areal til skolebibliotek i nybygget, skal det innarbeides 7 mill. til skolebibliotek i budsjettet for 2016, knyttet til utvidelse eller nybygg av Gol bibliotek. Gol bibliotek skal yte skolebibliotektjenester for den nye skolen på Hallingmo. Kostnadene innarbeides i økonomiplan for Kommunestyret godtar prosjektplan med plan for organisering og fremdrift utarbeida av prosjektleder for nytt skolebygg. 5. Kommunestyret ber økonomisjef og rådmann gå i dialog med Gol Idrettsråd om ekstern finansiering av bygging og drift av idrettsareal utover det som er kommunens ansvar for å få etablert forsvarlig kroppsøvingsareal til skole, med de tillegg som er skissert i romprogram for skole og idrettshall. Det skal foreligge konkret forslag til ekstern 7

8 finansiering av bygging og drift innen 1. mars Rådmannen fremmer da sak til kommunestyret om videre fremdrift og ansvar i hallprosjektet. 6. Styringsgruppa for Hallingmoprosjektet har ansvar for å videreføre arbeidet med planlegging av idrettshall, frem til kommunestyret har behandlet sak som nevnt i punkt 5. 8

9 50/13 Framskyving av tidspunkt for nedlegging av Herad skule Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- A20 Saksbehandler: Astrid Myro Rust Saksgang Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /13 2 Utval for kultur og levekår /13 3 Administrasjonsutvalet /13 4 Formannskapet /13 5 Kommunestyret /13 Saka vert avgjort av: Kommunestyret Vedlegg: K-sak 86/08 Dokument i saka: F-sak 62/13 K-sak 86/08 UKL-sak 49/08 Saksopplysningar: I UKL-sak 49/08 vart det oppretta ei eiga arbeidsgruppe som skulle greie ut dei ulike alternativa for framtidig grunnskule i Gol. Arbeidsgruppa konkluderte med at ny skule i Gol skal omfatte trinn og at den nye skulen skal vera lokalisert på Hallingmo, og kommunestyret vedtok dette i K-sak 86/08. Dette betyr at alle dei tre skulane i Gol blir lagt ned og samla i det nye skulebygget når det står ferdig. Etter framdriftsplanen til skuleprosjektet skal den nye skulen kunne takast i bruk ved skulestart Per i dag, i slutten av november, er framdrifta i rute. Under budsjettprosessen for årsbudsjett 2014 og økonomiplan vedtok formannskapet eit overskot på 6-8 mill kroner. Avdelingane vart pålagde å finne nødvendige innsparingstiltak. Korkje for Herad skule eller Gol skule har det vore muleg å finne rom for forsvarlege innsparingar i dei respektive budsjetta. Den einaste mulegheita for innsparing ligg i ei samanslåing av skulane og dermed oppnå færre klassar. På denne måten kan skulane spare ca 1,1 mill kroner i 2014, ca 2,9 mill kroner i 2015 og 1,9 mill kroner fram til sommaren i 2016 til saman 5,9 mill kroner. Innsparinga kan vidareførast ved innflytting i den nye skulen. I F-sak 62/13 vedtok formannskapet å innstille overfor kommunestyret å slå saman Herad og Gol skular frå og med skuleåret 2014/15. Dei økonomiske konsekvensane skulle innarbeidast i formannskapet sitt endelege budsjettframlegg til kommunestyret. 9

10 I etterkant av dette har det kome to framlegg til alternative løysingar; det eine frå klubben i Utdanningsforbundet ved Herad skule, det andre frå Sp sin representant i UKL, Kristin Bakke Haugen. Rådmannen har bestemt at desse to forslaga skal vurderast. Administrasjonen har dermed vurdert 3 alternativ: A ) Samanslåing av Gol og Herad skular til ein skule med ein administrasjon. Alle elevar ved Herad skule overflytta til Gol skule og Gol skule avd. Glitrehaug. Tingstugu må takast i bruk som supplerande undervisningsareal. Ingen klassar skal ha fast tilhald der. Skuleåret 2014/15 1.trinn 48 elevar 3 klassar ca 16 per klasse 2.trinn 48 elevar 2 klassar ca 24 per klasse ("spart" 1 klasse) 3.trinn 55 elevar 3 klassar ca 18/19 per klasse 4.trinn 66 elevar 3 klassar ca 22 elevar per klasse 5.trinn. 61 elevar 3 klassar ca 20/21 elevar per klasse 6.trinn 48 elevar 2 klassar ca 24 i kvar klasse ("spart" 1 klasse) 7.trinn 54 elevar 3 klassar ca 18 i kvar klasse Skuleåret 2015/16 1.trinn 47 elevar 3 klassar ca 16 per klasse 2.trinn 48 elevar 2 klassar ca 24 per klasse ("spart" 1 klasse) 3.trinn 48 elevar 2 klassar ca 24 per klasse ("spart" 1 klasse) 4.trinn 55 elevar 3 klassar ca 18/19 per klasse 5.trinn 66 elevar 3 klassar ca 22 elevar per klasse 6.trinn 61 elevar 3 klassar ca 20/21 elevar per klasse 7.trinn 48 elevar 2 klassar ca 24 elevar i kvar klasse ("spart" 1 klasse) B) Samanslåing av Gol og Herad skular til ein skule med ein administrasjon trinn skal ha tilhald på Herad skule. Elevar i 1.-3.trinn ved Gol skule må transporterast til Herad. Det må opprettast SFO-tilbod der. 4.trinn må ha SFO-tilbod ved Gol skule om morgonen og fraktast til Herad skule for SFO etter skuletid. Det er nødvendig med ein ressurs til inspektør. Det blir ikkje behov for å bruke skulebygget på Glitrehaug og Tingstugu. Skuleåret 2014/15 Herad skule vil få 151 elevar fordelt 8 klassar. Elevane fordeler seg som følgjer: 1.trinn 48 elevar 3 klassar ca 16 per klasse 2.trinn 48 elevar 2 klassar ca 24 per klasse ("spart" 1 klasse) 3.trinn 55 elevar 3 klassar ca 18/19 per klasse Skuleåret 2015/16 Herad skule vil få 143 elevar fordelt 7 klassar. Elevane fordeler seg som følgjer: 1.trinn 47 elevar 3 klassar ca 16 per klasse 10

11 2.trinn 48 elevar 2 klassar ca 24 per klasse ("spart" 1 klasse) 3.trinn 48 elevar 2 klassar ca 24 per klasse ("spart" 1 klasse) 4.-7.trinn på Gol skule som i alternativ A. C) Samanslåing av Gol og Herad skular til ein skule med ein administrasjon trinn skal ha tilhald på Herad skule. Elevar i 1.-2.trinn ved Gol skule må transporterast til Herad. Det må opprettast SFO-tilbod der trinn må ha SFO-tilbod ved Gol skule om morgonen og fraktast til Herad skule for SFO etter skuletid. Det er nødvendig med ein ressurs til inspektør. Det vil vera behov for å bruke Tingstugu som supplerande undervisningsareal. Det blir ikkje behov for skulebygget på Glitrehaug. Skuleåret 2014/15 Herad skule vil få 96 elevar fordelt 5 klassar. Elevane fordeler seg som følgjer: 1.trinn 48 elevar 3 klassar ca 16 per klasse 2.trinn 48 elevar 2 klassar ca 24 per klasse ("spart" 1 klasse) Skuleåret 2015/16 Herad skule vil få 95 elevar fordelt 5 klassar. Elevane fordeler seg som følgjer: 1.trinn 47 elevar 3 klassar ca 16 per klasse 2.trinn 48 elevar 2 klassar ca 24 per klasse ("spart" 1 klasse) 3.-7.trinn på Gol skule som i alternativ A. Forhold til overordna plan: Ingen. Miljøkonsekvenser: Alle tre alternativa inneber auka busstransport av elevar; alternativ A minst og alternativ B mest. Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Skifte av skolemiljø vil kunne vere ei utfordring for enkelte elevar. 11

12 Økonomiske konsekvensar: A) Innsparing ved samanslåing av barneskulane over 2 skuleår Herad skule nedlagt, 1.-2.trinn på Glitrehaug, 3.-7.trinn på Gol skule Spart timeressurs over 2 skuleår Reinhald og vaktmeister, straum - over 2 år Administrasjonsressurs over 2 år SUM Minus auka skyssutgifter (utg.pkt. 2013/14) - 18 fleire skysselevar Netto innsparing over to skuleår kroner kroner kroner kroner kroner kroner B) Innsparing ved å flytte 1.-3.trinn til Herad skule i 2 skuleår trinn til Gol skule Opprette SFO ved Herad skule med plass til 50 barn samtidig. Spart timeressurs over 2 skuleår kroner Reinhald og vaktmeister Glitrehaug, straum - over 2 år kroner Redusert administrasjonsressurs 50 % kroner SUM kroner Minus auka skyssutgifter 86 elevar utg.pkt. tal frå 2013/ kroner kroner Minus skyss av 4.-7.trinn til Gol skule kroner Minus skyssgodtgjering for assistentar kroner Minus skyss for 4.trinn frå Gol skule til SFO på Herad skule kroner Minus oppretting av morgontilbod SFO Gol skule kroner Netto innsparing ved overføring av alle elevar 1.-3.trinn til Herad i to år kroner C) Innsparing ved å flytte 1.-2.trinn til Herad skule i 2 skuleår trinn til Gol skule. Opprette SFO ved Herad skule med plass til 50 barn samtidig. Tingstugu må takast i bruk. Spart timeressurs over 2 skuleår kroner Reinhald og vaktmeister Glitrehaug, straum - over 2 år kroner Redusert administrasjonsressurs 50 % kroner SUM kroner Minus auka skyssutgifter 47 elevar utg.pkt. tal frå 2013/ kroner kroner Minus skyss av 3.-7.trinn til Gol skule kroner Minus skyssgodtgjering for assistentar kroner Minus skyss for 3. og 4.trinn frå Gol skule til SFO på Herad skule kroner Minus oppretting av morgontilbod SFO Gol skule kroner Netto innsparing ved overføring av alle elevar 1.-2.trinn til Herad i to år kroner Innsparingane er rekna med utgangspunkt i: - elevtal per trinn - klassetal per trinn - fag- og timebyteplan (L06) for kvart trinn - lærarløn inklusiv sosiale utgifter - stillingsstorleikar knytta til veketimetalet for kvart trinn - spart administrasjonsressurs inklusiv sosiale utgifter 12

13 - spart stillingar for reinhaldar og vaktmeister inklusiv sosiale utgifter - redusert utgift til oppvarming fordi temperaturen inne kan senkast betrakteleg (berre for å ta vare på bygget) - skuleskyssen for 2013/14. Utgangspunktet for kostnader til skuleskyss endrar seg frå år til år og er vanskeleg å stipulere. Derfor er det rekna som om endringane var gjennomførte inneverande skuleår. Vurdering: Alternativ A Fordelar Alternativet har størst økonomisk gevinst. Ved å samle alle elevar og personale på trinn 1-7 får ein utnytta ressursar og kompetanse på ein god måte. Elevar og personalet blir samansveisa før flytting til ny skule. SFO er samla på ein stad og har gode leike-og opphaldsareal både inne og ute. Ulemper Elevane på Herad må skifte skulestad før innflytting i ny skule Det blir 18 fleire skyss-elevar frå Herad enn i dag. Romkapasiteten på Gol skule blir pressa, og Tingstugu må takast i bruk til grupperom. Tingstugu har tidlegare vore brukt til SFO. Det er for liten kapasitet på arbeidsrom for tilsette. Dette må løysast med mellombelse ordningar, t.d. på Tingstugu. Alternativ B Fordelar Herad skule blir oppretthalden som skulestad for trinn fram til ny skule står klar. Samling av elevkulla inneber økonomisk gevinst og god utnytting av samla kompetanse i personalet. Elevar og personalet blir samansveisa før overflytting til ny skule. Romkapasiteten for arbeidsplassar for tilsette er tilstrekkeleg på Herad. Romkapasiteten på Gol skule blir tilstrekkeleg utan bruk av Tingstugu. Ulemper Økonomisk gevinst er mindre enn ved alternativ A Herad skule har for få klasserom og grupperom. Forslaget inneber at Grendastugu må takast i bruk til klasserom for ein 1.klasse, eller at tre 1. klassane må alternere på å bruke 2 klasserom og Grendastugu. 5 klassar på elevar må bruke dei resterande 5 klasseromma. 3 grupperom skal disponerast til elevar med store spesialpedagogiske behov, grupper for særskilt norskopplæring og grupper for tilpassa opplæring. Det blir 86 fleire skyss-elevar. Elevane som til no har sokna til Gol skule, må ta buss til Herad. Mange av dei må bytte byss på Vonheim. SFO får ikkje eige opphaldsareal inne. 4. klassingane og andre elevar med rett til SFO må fraktast til Herad etter skuletid. 13

14 SFO-personalet som er tilknytta oppgåver på 4.-7.trinn må reise til Herad etter skuletid. Lærarar må rekne med å måtte forhalde seg til to arbeidsplassar. Dette vil medføre utgifter til skyss. Alternativ C Fordelar Herad skule har god plass for elevkulla på 1. og 2. trinn og for dei tilsette. Samling av elevkulla inneber økonomisk gevinst og god utnytting av samla ressursar og kompetanse i personalet. Elevar og personalet blir samansveisa før overflytting til ny skule. Ulemper Økonomisk gevinst er minst av dei 3 alternativa Det blir 47 nye buss-elevar samanlikna med i dag. Mange av desse må skifte buss på Vonheim. SFO må ha tilhald på Herad der 1. og 2. trinn er. Elevar frå 3.og 4. trinn må transporterast til Herad etter skuletid. SFO-personalet som er tilknytta oppgåver på 3.-7,trinn må reise til Herad etter skuletid. Lærarar må forholde seg til to arbeidsplassar. Dette vil medføre utgifter til skyss (meir enn i alt B). Administrasjonen vurderer alternativ A som det beste alternativet. Rådmannen si innstilling: 1. Under føresetnad av det blir gjort vedtak om bygging av ny 1-10-skule på Hallingmo, blir Herad skule slått saman med Gol skule frå Herad skule blir lagt ned frå same tidspunkt. 3. Elevane får fast tilhald på Gol skule og Gol skule avd. Glitrehaug. 4. Tingstugu blir tatt i som supplerande undervisningslokale ved behov. Gol, Hege Mørk, rådmann Vedlegg til sak 14

15 Arbeidsmiljøutvalet har behandlet saken i møte sak 13/13 Behandling Votering Samrøystes. Uttale frå AMU: AMU har drøfta arbeidsmiljøet for personalet i arbeidsprosessen for omstrukturering i forhold til pkt 1 og pkt. 2: 1. Framskyving av tidspunkt for nedlegging av Herad skule og fram til start av ny skule på Hallingmo Det vert føresett at HMS-rutine for omorganisering og endring vert fylgd. Utval for kultur og levekår har behandlet saken i møte sak 35/13 Behandling Rådmannen greidde ut om habilitetsreglane. Utvalet drøfta på bakgrunn av dette habiliteten til dei involverte i saka som har ein ektefelle som er tilsett i skuleverket. Dette gjeld utvalsleiar Ludvig Munkejord (Felles liste AP, V, KRF og SV), og Line Marie Nilsen (Felles liste AP, V, KRF og SV). Utvalet vedtok med 4 mot 3 røyster (Svein Eide, Leif Norhaug og Heidi Granli røysta mot) at Ludvig Munkejord er habil til å handsame saka, og vedtok med same røystetal, 4 3 (Kristin Bakke, Roger Toppen, Anne Gerd Jorde og Linda Garnås Saue røysta for) at Line Marie Nilsen er inhabil. AP og KRF ber administrasjonen rekne på alternativ ved å samle 6./7. klasse på Gol skule og flytte klasse til Herad, samt legge ned Glitrehaug klasse blir delt på dei to skulane. Med utgangspunkt i minst mogleg splitting av klassar, og der 3. klassingar i Herad blir verande på Herad i 2015/2016. Dette reknestykket må ligge føre til formannskapsmøtet Votering Rådmannens innstilling vedtatt med 4 mot 3 røyster. Roger Toppen (Felles liste H og FRP), Linda Garnås Saue (Felles liste H og FRP) og Kristin Bakke Haugen (SP) røysta mot. 15

16 Vedtak 1. Under føresetnad av det blir gjort vedtak om bygging av ny 1-10-skule på Hallingmo, blir Herad skule slått saman med Gol skule frå Herad skule blir lagt ned frå same tidspunkt. 3. Elevane får fast tilhald på Gol skule og Gol skule avd. Glitrehaug. 4. Tingstugu blir tatt i som supplerande undervisningslokale ved behov. Administrasjonsutvalet har behandlet saken i møte sak 7/13 Behandling Steinar Medhus (H) som er gift med ein tilsett ved Gol skule hadde stilt spørsmål om sin habilitet. Steinar trådte ifrå og Roger Toppen (H) tok hans plass medan formannskapet tok stilling til habiliteten. Formannskapet vedtok samrøystes at Steinar Medhus var habil til å delta i behandlinga av saka. Rådmannen delte ut brev frå FAU ved Gol skule og ATV-Gol skule ved Hallgeir Haugen med innstilling i saka. Helge Fivelstad (utdanningsforbundet) og Toril Sevre (Fagforbundet Gol) hadde ordet. Votering Samrøystes. Vedtak Administrasjonsutvalet tek saka til orientering. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 70/13 Behandling Habiliteten til Steinar Medhus vart vurdert som i sak ADM-sak 7/13. Gol senterparti og Gol høyre la fram fylgjande framlegg til vedtak: «Dagens skulestruktur består fram til ny skule på Hallingmo åpner». AP og V ber administrasjonen rekne på alternativ ved å samle 6./7. klasse på Gol skule og flytte klasse til Herad, samt legge ned Glitrehaug klasse blir delt på dei to skulane. Med utgangspunkt i minst mogleg splitting av klassar, og der 3. klassingar i Herad 16

17 blir verande på Herad i 2015/2016. Dette reknestykket må ligge føre til kommunestyremøtet Votering Det vart røysta alternativ over UKL si innstilling mot framlegget frå SP og H. UKL si innstilling vart vedteke med 4 mot 3 (H og SP)røyster. Saksordførar: Tore Dag Skjerdal (SP). Vedtak 5. Under føresetnad av det blir gjort vedtak om bygging av ny 1-10-skule på Hallingmo, blir Herad skule slått saman med Gol skule frå Herad skule blir lagt ned frå same tidspunkt. 7. Elevane får fast tilhald på Gol skule og Gol skule avd. Glitrehaug. 8. Tingstugu blir tatt i som supplerande undervisningslokale ved behov. 17

18 51/13 BYGGJING AV KONTOR OG PERSONALFASILITETAR I TENESTEOMRÅDET TIL UTVIKLINGSHEMMA. Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: Saksbehandler: Berit Rustberggard Saksgang Møtedato Saknr 1 Felles råd for eldre og menneske med nedsett /13 funksjonsevne 2 Utval for kultur og levekår /13 3 Formannskapet /13 4 Kommunestyret /13 Saka vert avgjort av: Skriv inn navn på organet som fatter endelig vedtak her Vedlegg: Skriv inn vedlegg her Dokument i saka: Sak 7/13 i Formannskapet Teikningar Saksopplysningar: Saka var oppe i formannskapet i februar 2013 og det vart fatta følgjande vedtak: Formannskapet rår kommunestyret til å vedta: «Kommunestyret vedtek å sette av kr 1,6 mill til byggjing av naudsynte kontor og personalfasilitetar i Helsetunvegen. Finansiering skjer innafor vedteke budsjettramme for Kostnadar med avdrag/renter skal finansierast av reduserte driftsutgifter/auka inntekter i avdelinga. Behovet og løysingar for felles lokale for bebuarane vurderast i budsjett 2014 og økonomiplan.» Behandlingsplanen av denne saka viser at den aldri var i kommunestyret. Ved oppstart prosjektering fann ein at her låg det an til kostnader som ikkje var innrekna i saka. Dei fyrste teikningane var eit tilbygg på eksisterande bygg der vi har personalfasilitetane i dag. Dette vart skrinlagt fordi å gripe inn i eksisterande bygningsmasse og byggjemelde endringar betyr at vi må oppgradere i tråd med dagens byggjeforskrifter. Det bety krav om sprinkling- / branndører m.m. I følgje Gol Byggdrift sin prosjektleiar Geir Vigdal vil dette truleg bli ganske så omfattande og lite oversikteleg kostnadsmessig. I tillegg må minst ein av brukarane flytte ut under byggjeperioden. Dette betyr ekstra kostnader til bustad og meir personale når vi ikkje har stordriftfordelen. 18

19 Prosjektleiinga slo også fast at teikningane ikkje ville bli godkjend av arbeidstilsynet i høve dei krav som er til personalfasiliteter i forhold til at det alltid er mellom 10 og 16 personar på jobb. Utgangspunktet er at områdeleiarane treng kontor den eine sit i ein bod med varmtvasstank og begge har kummerlige arbeidsforhold med tanke på at dei er leiarar i ei bedrift med tilsette. Det er serdeles viktig at dei har kontor på arbeidsplassen med tanke på at dei også fungerer som arberidsleiarar av den daglege drift inkl. økonomi.. Ved å behalde dagens personalbase der den er må vi likevel byggje om slik at områdeleiarane får kontor personalbasen i seg sjølv tilfredsstiller heller ikkje arbeidstilsynet sine krav til personalbase -/garderober og toalett. Såleis det å behalde dagens personalløysing og i tillegg få til kontor er ikkje muleg innafor dei ytre rammene og det er også veldig vanskelig å kostnadsrekne det rett. Det vi også veit er at vi får ei ny ung dame inn i tenesten vår med full tyngde frå sommarenho er i 20 åra og klar til å flytte frå barndomsheimen. Foreldra er svært glad om ho får eit tilbod i tilknytning til helsetunvegen. Ho har behov for vaken nattvakt. Ved å frigjere personalbasen får ho eit tilbod i helsetunvegen. Dersom vi i tillegg byggjer omsorgsbolig på toppen av kontorbygningen vil vi kunne gi eit godt alternativt tilbod til ein av brukarane som bur utanfor helsetunvegen i dag. Forhold til overordna plan. Ingen konsekvensar Miljøkonsekvenser: Ingen konsekvensar Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Dette blir eit bygg som tilfredstiller arbeidstilsynet sine krav til kontor og personalfasiliteter. Økonomiske konsekvensar: Alternativ I - Kontor og personalfasilitet: Ved å omdisponere dagens personalbase tilbake til omsorgsbustad kan vi gi tenester til ein brukar som har behov for tilsyn på natt innafor dei rammene vi har utan ekstra ressursar. Det betyr i prinsippet store innsparingar for kommunen. Til samanlikning vil eit butiltak der det er behov for tilsette døgnet gjennom koste om lag 2,5 mill minus 77% refusjon frå staten for det som overstig 1,5 mill, dvs. kommunen sin andel er om lag 1,750 mill. Det opprinnelege vedtaket hadde ei kostnadsramme på 1,6 mill. Dette viser seg i ettertid å ha vore urealistisk fordi det ikkje er tatt høgde for det som må skje i tillegg i det gamle bygget når vi starter byggjeprosessen. Nytt kostnadsoverslag viser ,-. Når vi trekker frå momsrefusjon vil reell kostnad vere ,-. Dette er ei eingongsinvestering- i motsetning til tenester som blir ein årleg kostnad. Alternativ II Kontor og personafasilitet + omsorgsbustad i 2. høgda. Her ligg det ein del moment som er usikre. Dersom vi får godtkjend byggjing av ein omsorgsbustad i 2. høgda over kontorbygning av Husbanken vil vi få tilskot på om lag ,- til denne bustaden. Munnleg kontakt med Husbanken gir oss ingen sikker konklusjon på om vi får tilskot eller ikkje. Då må vi fyrst få klar teikningar og beskriving av prosjektet. Husbanken har som vilkår for å gi tilskot til 19

20 omsorgsbustader at det også er etablert fellesområde for brukarane- eller er planlagt fellesareal. Såleis er dete noko usikkert. Ved byggjing av omsorgsbolig på toppen av kontorbygningen vil vi kunne gi eit alternativt tilbod til ein bruker noko som vil redusere kommunen sine utgifter med ,- årleg. Her ligg det også nokon usikre moment. Det blir ei viktig vekting av kven som kan få dette tilbodet-/ denne bustaden der det tilsynelatande kan vere lurt av økonomiske omsyn på kort sikt - kan vise seg å ekspandere i det felleskapet som helstunvegen er og dermed auke behovet for tenester på litt lengre sikt. Med det vi ser av behov i Gol framover i tid vil det truleg vere smart å byggje ein omsorgsbustad til under føresetnad av at vi får tilskot frå Husbanken. Det er også drøfta i avdelinga muligheten for eit fellesareal. Vi ser heilt klart at etablering av eit felles kjøkken og ei felles stove for brukarane kunne redusere behovet for bl.a helgemannskap fordi enkelte brukarar kunne ha ønskje om å eta middag i lag sjå fjernsyn i lag etc. Vurdering: Det er kontor til områdeleiarane -/personalfasilitetar og frigjering av ein omsorgsbustad som haster mest- og der vi bør få ei snarleg avklaring. Områdelairane har ikkje gode nok arbeidsforhold i dag- med tanke på at dette er ei personalintensiv avdelinga med døgnkontinuerleg drift. Vi veit også at vi har ei ung dame på trappa vår til sommaren som treng bustad. Avdelingsleiar meiner at vi bør bruke litt tid på å planlegge evnt. byggjing av ein omsorgsbustad på toppen av kontorbygning. Både med tanke på å sikre tilskot frå Husbanken- men også vere trygg på at vi kan få den rette leigetakaren som gir reell innsparing i drift. I samband med dette bør avdelinga også vurdere behovet for fellesareal for brukargruppa og korleis det best kan organiserast. Formannskapet rår kommunestyret til å vedta: Rådmannen si innstilling: Kommunestyret vedtek å sette av kr 2.5 mill til byggjing av naudsynte kontor og personalfasilitetar i Helsetunvegen. Finansiering skjer innafor vedteke budsjettramme for Kostnadar med avdrag/renter skal finansierast av reduserte driftsutgifter/auka inntekter i avdelinga. Behovet og løysingar for felles lokale for bebuarane vurderast i budsjett 2014 og økonomiplan. Avdeling heimetenester skal kome med konkrete forslag med omsyn til byggjing av ein ny omsorgsbustad og evnt. fellesareal i tenesteområdet til funksjonehemma i løpet av våren der også moglege innsparingar ved slik byggjing er skissert. Hege Mørk, rådmann 20

21 Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne har behandlet saken i møte sak 14/13 Behandling Votering Samrøystes vedtett. RÅFU tilrår: Vedtak Kommunestyret vedtek å sette av kr 2.5 mill til byggjing av naudsynte kontor og personalfasilitetar i Helsetunvegen. Finansiering skjer innafor vedteke budsjettramme for Kostnadar med avdrag/renter skal finansierast av reduserte driftsutgifter/auka inntekter i avdelinga. Behovet og løysingar for felles lokale for bebuarane vurderast i budsjett 2014 og økonomiplan. Avdeling heimetenester skal kome med konkrete forslag med omsyn til byggjing av ein ny omsorgsbustad og evnt. fellesareal i tenesteområdet til funksjonehemma i løpet av våren der også moglege innsparingar ved slik byggjing er skissert. Utval for kultur og levekår har behandlet saken i møte sak 36/13 Behandling Saksordførar: Ludvig Munkejord. Votering Samrøystes vedtatt. UKL tilrår: Vedtak (Omforeint) UKL er positivt til å sette av 2,5 mill. til utbygging av nødvendige kontor og personalfasilitetar I Helsetunvegen Denne finansieringa skjer innafor budsjettramme for Utvalet ber rådmannen vurdere løysingar og finansiering som innebær leiligheter og fellesareal for bebuarar, slik at dette kan byggast samstundes. Dette leggjast fram innen 1. mars

22 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 66/13 Behandling Avdelingsleiar heimetenester, Berit Rustberggard informerte. Saksordførar: Steinar Medhus. Votering Samrøystes. Formannskapet rår kommunestyret til å gjere slikt: Vedtak Det vert sett av 2,5 mill. til utbygging av nødvendige kontor og personalfasilitetar I Helsetunvegen Denne finansieringa skjer innafor budsjettramme for Utvalet ber rådmannen vurdere løysingar og finansiering som innebær leiligheter og fellesareal for bebuarar, slik at dette kan byggast samstundes. Dette leggjast fram innen 1. mars

23 52/13 Avtale om oppretting og drift av intermediære sengeplassar ved Hallingdal sjukestugu Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 026 Saksbehandler: Hege Mørk Saksgang Møtedato Saknr 1 Felles råd for eldre og menneske med nedsett /13 funksjonsevne 2 Utval for kultur og levekår /13 3 Formannskapet /13 4 Kommunestyret /13 Saka vert avgjort av: Kommunestyret Vedlegg: 1. Framlegg til endeleg avtale mellom kommunane datert 18. november 2013 Dokument i saka: Hovedprosjektrapport for Prosjekt Hallingdal lokalmedisinske senter med sju delprosjektrapportar Intensjonsavtale for Lokalmedisinske tenester i Hallingdal Saksopplysningar: Ein viser til det vedlagde framlegg til avtale mellom dei seks Hallingdalskommunane. Samarbeidet om dei intermediære sengeplassane skal organiserast som eit vertskommunesamarbeid med Ål kommune som vertskommune. På bakgrunn av intensjonsavtala har vertskommunen arbeidd vidare med planlegging og konkretisering av utbygging ved Hallingdal sjukestugu. Føresetnaden for dette er eit langsiktig og forpliktande samarbeid om samdrift av 10 sengeplassar i spesialisthelsetenesta og 10 interkommunale sengeplassar. Parallelt med utarbeiding av endeleg samarbeidsavtale mellom kommunane, har ein arbeidd med avtalar om leige av lokale og samdrift av det lokalmedisinske senteret mellom Ål kommune og VVHF. Dette arbeidet vert truleg sluttført på nyåret. Lokalt Samarbeidsutval (LSU) skal fungere som samarbeidsorgan for dei intermediære sengeplassane. I LSU sit det representantar for alle kommunane og for Vestre Viken HF. Dersom det kjem opp saker der det er usemje i LSU eller det kjem opp saker som får større økonomisk betydning for kommunane, skal saka sendast over til rådmannsutvalet, som avgjer vidare saksgang. 23

24 Forhold til overordna plan: Skriv inn forhold til overordna plan her Miljøkonsekvenser: Skriv inn vurdering her Helse-/miljø og beredskapstilhøve: I eit langsiktig perspektiv er det viktig både for tenestetilbodet og beredskapen for heile Hallingdal at det vert bygd opp eit helsefagleg miljø i nært samarbeid med spesialisthelsetenesta. Økonomiske konsekvensar: Hovudprinsippet i samarbeidet med Vestre Viken HF er at kommunane og Vestre Viken HF er likeverdige eigarar og ansvarleg for drifta med 50 % kvar. Hovudprinsippet i samarbeidet mellom kommunane er at kvar kommune skal betale i høve til den bruk kommunen har av plassar. Dei økonomiske konsekvensane vil difor vere ulik frå kommune til kommune. I dag betalar kommunane 20 % medfinansiering av sjukehusopphaldet for den enkelte pasient, denne betalinga fell bort der ein i staden nyttar dei interkommunale plassane. Frå 2016 skal halvparten av det tilskuddet kommunen mottar til drift av ø-hjelpsplassar betalast inn til drift av plassane på sjukestugu. Kommunen kan nytte seg av dei 10 plassane tilsvarande det beløp som er betalt inn, utan ekstra kostnad. Det er vertskommunen som tek risikoen med investering i bygningsmassen og dekkjer avdrag på lån. Vurdering: Den framlagde avtala mellom kommunane er stort sett ei oppfylgjing av intensjonsavtala som vart vedteke i dei 6 samarbeidskommunane. Nes kommune har kome med konkrete innspel til avtaleteksten. Dette er gjennomgått og drøfta i felles møte mellom rådmennene. Ein del av innspela er teke til fylgje, og avtala er endra på nokre punkt. Det er presisert at samarbeidskommunane kan nytta det antalet døgnplassar som tilsvarar innbetalt halvt ø-hjelps tilskot, utan kostnad og uavhengig av type innlegging. Dei vesentlege endringane i høve intensjonsavtala, er punkt 8 Varighet og oppseiing. Avtala legg no opp til ei oppseiingstid for den enkelte kommune på 3 år. I avtala med VVHF har ein eit perspektiv på 25 år på dette samarbeidet. Samarbeidet mellom kommunane bør derfor ha eit perspektiv på minimum 3 år. Det er viktig å halde fram at eit slikt samarbeid kjem på bakgrunn av eit ynskje om å løyse felles utfordringar og gjere Hallingdal sterkare til å møte den utviklinga som er varsla i samhandlingsreforma. Kommunane må rekne med å få stadig større faglege utfordringar overført frå spesialisthelsetenesta i åra frametter. Det er umogleg å sjå alle konsekvensar av eit så stort samarbeid i forkant og det vil nok bli diskusjonar framover. Men samarbeidet er 24

25 bygt på gjensidig tillit mellom partane og eit oppriktig ynskje om å få til gode løysingar i fellesskap. For at vilkåra skal bli like for alle dei 6 kommunane, må denne avtala vedtakast likelydande i alle kommunestyra. Rådmannen rår til at kommunestyret vedtek framlegget til avtale om oppretting og drift av intermediære sengeplassar ved Hallingdal sjukestugu. Rådmannen si innstilling: 1. Gol kommunestyre godkjenner avtale om oppretting og drift av intermediære sengeplassar ved Hallingdal sjukestugu mellom kommunane Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol. 2. Samtlige samarbeidande kommuner må fatte vedtak om å slutte seg til samarbeidsavtala for at vedtaket skal vera gyldig. Gol, 20. september 2013, Hege Mørk, rådmann Vedlegg til sak Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne har behandlet saken i møte sak 15/13 Behandling Votering Samrøystes vedttatt. RÅFU tilrår: Vedtak 1. Gol kommunestyre godkjenner avtale om oppretting og drift av intermediære sengeplassar ved Hallingdal sjukestugu mellom kommunane Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol. 2. Samtlege samarbeidande kommuner må fatte vedtak om å slutte seg til samarbeidsavtalen for at vedtaket skal vere gyldig. 25

26 Utval for kultur og levekår har behandlet saken i møte sak 34/13 Behandling Votering Samrøystes vedtatt. Vedtak 1. Gol kommunestyre godkjenner avtale om oppretting og drift av intermediære sengeplassar ved Hallingdal sjukestugu mellom kommunane Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol. 2. Samtlege samarbeidande kommunar må fatte vedtak om å slutte seg til samarbeidsavtalen for at vedtaket skal vere gyldig. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 68/13 Behandling Saksordførar: Tom Rune Skredderberget Blakkestad. Votering Samrøystes. Vedtak 1. Gol kommunestyre godkjenner avtale om oppretting og drift av intermediære sengeplassar ved Hallingdal sjukestugu mellom kommunane Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol. 2. Samtlege samarbeidande kommunar må fatte vedtak om å slutte seg til samarbeidsavtalen for at vedtaket skal vere gyldig. 26

27 53/13 Kjøp av aksjar fra Gol Reisemål AS Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 255 Saksbehandler: Lars Riise Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saka vert avgjort av: Kommunestyret Vedlegg: Ingen vedlegg Dokument i saka: Ingen dokument Saksopplysningar: Det regionale selskapet Hallingdal Reiseliv AS har vore igjennom omorganisering og ei endring av sin struktur. Etter ekstraordinær generalforsamling er selskapets namn endra til Visit Hallingdal AS. Dette namnet blir nytta vidare i framstillinga her. Gol kommune ynskjer å vere med vidare i denne prosessen, og har underteikna ei partnarskapsavtale som er godkjend i K-Sak 45/13. Gol Reisemål AS, som er det lokale selskapet, har gått inn for at dei skal selje sine aksjar i Visit Hallingdal AS. Dette vedtaket skriv seg frå ordinær generalforsamling, , sak 11. Styreformann i Gol Reisemål AS, Helge Svarstad, har vore i kontakt med Gol kommune v/ordførar Hallvor Lilleslett, angåande sal av desse aksjane. Generalforsamlinga i Visit Hallingdal AS har godkjend ein slik transaksjon. Gol kommune har i dag 212 aksjar (9,4 %) i Visit Hallingdal AS. Gol Reisemål AS har i dag 185 aksjar (9,1 %) i Visit Hallingdal AS. I tillegg blir det lagt til 2 aksjar på kvar aksjonær som fordeling av tidligare innløysing av aksjar. Pris pr. aksje er avtalt sett til kr. 10,- Totalsum blir då 187 aksjar x kr.10,- => kr.1 870,- Det vil i ei avtale om kjøp vere regulert ein rett til attendekjøp for Gol Reisemål AS sin del. Forhold til overordna plan: Ingen merknad 27

28 Miljøkonsekvenser: Ingen merknad Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Ingen merknad Økonomiske konsekvensar: Ikkje utover kva som ligg i vurderingsgrunnlag Vurdering: Gol kommune har gjennom vedtak i kommunestyret (K-Sak 45/13) gjort klart at dei framleis ynskjer eit forpliktande samarbeid med Visit Hallingdal AS. Dette gjennom ny signering av partnarskapsavtale. Samstundes er situasjonens slik at Gol Reisemål AS har vedteke i sin generalforsamling at dei skal selje sine aksjar i dette selskapet. Tidleg i prosessen med omorganisering av Hallingdal Reiseliv AS/Visit Hallingdal AS var det meint at dei lokale selskapa som td. Gol Reisemål AS, Ål Utvikling, Hemsedal Turisttrafikklag m.fl. IKKJE skulle vere aksjonærar i den nye modellen. Det var lagt til rette for at einskildbedriftene skulle innlemmast som aksjonærar. Som ei tilpassing i prosessen er dette blitt endra i forretningsplanen som Visit Hallingdal AS har utarbeidd. I så måte har Gol Reisemål AS vore tidleg ute med å tilpasse seg den nye organiseringa. Det blir sett på som viktig at Gol som sentral reiselivsvaktør sikrar sin del av dei totale aksjane. Dette kan Gol kommune gjere ved kjøp av aksjane som Gol Reisemål AS ynskjer å selje. Samstundes sikrar ein Gol Reisemål rett til attendekjøp gjennom ei regulering av dette i ei avtale. Beløpet kr ,- blir ført på rådmannen sin post for politisk leiing. Rådmannen si innstilling: Gol kommunestyre vedtek: Gol kommune overtek Gol Reisemål AS sin aksjar i Visit Hallingdal AS, med rett om attendekjøp. Aksjane blir kjøpt til ein samla sum kr ,- (kr. 10,-/stk) Beløpet belastas kontostreng Ordførar blir gitt signaturrett for aksjehandel. Hege Mørk Rådmann Lars Riise Næringskonsulent 28

29 54/13 Gol Skipark AS - Søknad om serveringsløyve og skjenkeløyve for alkohol gr. 1, 2 og 3 Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- U63 Saksbehandler: Øystein Kjerulf Brenno Saksgang Møtedato Saknr 1 Utval for kultur og levekår /13 2 Kommunestyret /13 Saka vert avgjort av: Kommunestyret. Vedlegg: Nye vedlegg, som vart lagt fram i UKL sitt møte : - Adm. vurdering i forhold til alkoholpolitiske retningsliner - Informasjon frå søkjar om skjenkeløyve i Gol Skipark, detaljar om skjenkeområdet, driftskonseptet m.m. - Epost frå utvalsleiar datert Skisser med detaljert oversikt over omsøkt skjenkeområde Dokument i saka: 1. Søknad frå Gol Skipark AS, org. nr , om skjenkeløyve for alkohol gr. 1 (drikk som inneheld mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol) gr. 2 (drikk som inneheld mellom 4,7 og 22 volumprosent alkohol) og gr. 3 (drikk som inneheld mellom 22 og 60 volumprosent alkohol). 2. Søknad om serveringsløyve for Gol Skipark, org. nr Firmaattest for org. nr Skatteattest frå Skatt Sør, org. nr Skatteattest frå Skatteoppkrevjaren i Hallingdal, org. nr Personleg skatteattest frå Kemnaren i Asker og Bærum. 7. Personleg skatteattest frå Kemnaren i Asker og Bærum. 8. Høyringsbrev til NAV. 9. Høyringsbrev til Arbeidstilsynet. 10. Høyringsbrev til Nordre Buskerud politidistrikt. 11. Høyringsbrev til Mattilsynet. Saksopplysningar: Org , Gol Skipark AS søker om skjenkeløyve for alkohol gr. 1 (drikk som inneheld mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol), gr. 2 (drikk som inneheld mellom 4,7 og 29

30 22 volumprosent alkohol) og gr. 3 (drikk som inneheld mellom 22 og 60 volumprosent alkohol samt serveringsløyve. Tarald Skagefoss er foreslått som skjenkestyrar, og Anniken Skagefoss som stedfortredar. Foreslått skjenkestyrar og stedfortredar må dokumentere bestått kunnskapsprøve i alkohollovas skjenkereglar. Tarald Skagefoss må i tillegg dokumentere bestått sertifiseringsprøve i serveringslova. Omsøkt skjenkeområde omfattar: Omsøkt skjenketid: Alkohol gr.1 og 2 - Måndag - torsdag inne, ute. Alkohol gr. 3 - Måndag - torsdag inne. Alkohol gr. 1 og 2 - Fredag laurdag inne, ute. Alkohol gr. 3 - Fredag laurdag inne. Alkohol gr. 1 og 2 - Søndag inne, ute. Alkohol gr. 3 - Søndag inne. Konsum av utskjenka alkoholhaldig drikk skal opphøyre seinast 30 minutt etter utløpet av skjenketida. Kommunen legg vekt på at lova sine reglar om variert utval av alkoholfrie drikkevarer skal følgjast opp. Departementet har gitt serskild forskrift om plikt for skjenkestaden til å føre alkoholsvake og alkoholfrie drikkar. I alkohollova 1-7a heiter det slik om kommunen si skjønnsutøving ved handsaming av søknad om sals - eller skjenkeløyve, sitat:"ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs - og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk - og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet forøvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer nevnt i 1-7b første ledd er egnet til å ha salgs - eller skjenkebevilling. Kommunen kan beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salg eller skjenking." Sitat slutt. Etter alkohollova 1-4b skal løyvet gi til den for hvis regning virksomheten drives. Det tyder at løyvet skal gis til den juridiske enheten som har den direkte økonomiske interessa i og ansvaret for sal/skjenking av alkohol. Løyvet kan gis til både fysiske og juridiske personar. Vandelskravet i 1-7 b gjeld først og fremst personar med vesentlege eigarinteresser i verksemda, sidan det er desse som har faktisk innflytelse over den. Vandelskravet gjeld også personen som skal vere dagleg leiar og/eller skjenkestyrar, jfr. alkohollova 1-7c. 1 7b i alkohollova seier følgjande om vandelskravet, sitat: Bevillingshaver, og person som eier en vesentlig del av av virksomheten eller av selskap som driver virksomheten eller oppebærer en vesentlig del av dens inntekter eller i kraft av sin stilling som leder har vesentlig innflytelse på den, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål samt skatte,- avgifts,- og regnskapslovgivningen. Ved vurderingen av bevillingshavers og andre personers vandel etter første ledd, kan det ikke tas hensyn til forhold som er eldre enn 10 år. I Karnov sin kommentar til alkohollova 1 7b note 63 står følgjande: Med uklanderlig vandel forstås om søkeren (og de som er nevnt i note 62) har forbrutt seg mot relevant lovgivning. Dette er et objektivt vilkår og krever ikkje subjektiv skyld hos vedkommende. 30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling Dato: 30.08.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Detaljer

BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret

BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret Hovudutskrift Møtedato: 27.09.2011 Møtetid: Kl. 09:00 Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 027/11-035/11 Tilstades på møtet: Kåre Olav Svarstad Nina Grotle Espen Gulliksen Kari Rita

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sektorutval for helse og sosial. Dato: 22.08.2013 kl. 19:00 Stad: Hatlehiet, Kulturhuset Arkivsak: 13/00010 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Sektorutval for helse og sosial. Dato: 22.08.2013 kl. 19:00 Stad: Hatlehiet, Kulturhuset Arkivsak: 13/00010 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Sektorutval for helse og sosial Dato: 22.08.2013 kl. 19:00 Stad: Hatlehiet, Kulturhuset Arkivsak: 13/00010 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til postmottak@aal.kommune.no eller tlf.

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Radøy kommune Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 02.06.2015 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 26.03.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: 13:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 09.02.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 29.10.2014 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval for kultur og levekår Dato: 20.02.2013 kl. 8:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 12.06.2013 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14.

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14. Meland kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 15.10.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-20:30 Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14. I starten

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE

INNKALLING TIL STYREMØTE ORDFØRAR RÅDMANN INNKALLING TIL STYREMØTE Mandag 21.Mars 2011 kl. 08.30 12.00 (merk tida) Panorama konferansehotell Sund (tidligare Marsteinen hotell) Olav Martin Vik Leiar Per Hillestad Sekretær Saksliste:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 24.06.2014 Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemar møter berre etter nærare avtale.

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemar møter berre etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval for natur og næring Dato: 24.04.2012 kl. 8:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00004 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller til postmottak@gol.kommune.no

Detaljer