Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram"

Transkript

1 Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram 1. Formalia om kommunen Kommune navn: Hamar kommune Adresse: PB 4063, 2306 Hamar Prosjektnavn: Krafttak for boligtilbud til vanskeligstilte Kontaktperson hos søker: Navn: Tittel: E-post: Tlf./mobiltlf: Miguel da Luz Rådgiver / Begrunnelse for å søke Hvorfor vil Hamar kommune bli med i satsningen? I Hamar kommune har vi lykkes med enkelte tiltak overfor noen grupper vanskeligstilte på boligmarked. Fortsatt har kommunen betydelig utfordringer når det gjelder boligsosialt arbeid og det jobber vi kontinuerlig med. Utfordringene kan knyttes til ressursmangel, manglende boligsosial kompetanse eller måten vi organiserer boligarbeidet på. Disse gir utslag i mangelfullt boligtilbud og oppfølging av vanskeligstilte. Den politiske ledelsen har vedtatt at det skal arbeides målrettet for å møte hovedutfordringene. Derfor skal vi ta en krafttak for å bygge en plattform for boligarbeid og boligtilbud til vanskeligstilte. Vi har evaluert boligplan og boligsosial handlingsplan og evalueringen avdekket en rekke avvik fra vedtatte mål og tiltak. Boligplanen er under revidering. I mandatet for revidering av boligplanen er deltakelse i dette programmet vurdert som en viktig prosess i implementering av målene og tiltak for videre boligarbeid. Satsingsområder i boligsosialt utviklingsprogram skal være direkte knyttet til utviklingsarbeidet som vil bli definert i revidert boligsosial handlingsplan. 3. Behov og utfordringer a. Kjente problemer innen det boligsosiale feltet og satsingsområder i programmet I samarbeid med berørte resultatenheter har vi kartlagt behovene i det boligsosiale feltet og definert fire områder vi vil prioritere å jobbe med i programperioden: Boliger med oppfølgingstjenester Få flere vanskeligstilte fra leie til eie Helhetlig bruk av Husbankens økonomiske virkemidler Organisering av boligarbeid for å få til en harmonisering av boligsosialt arbeid og eiendomsforvaltning Boliger med oppfølgingstjenester 3.1.a. Boliger til multifunksjonshemmede barn Den medisinske utviklingen medfører at kommunen møter og vil møte økende behov for boliger og tjenester for multifunksjonshemmede barn/unge. Etter vårt anslag vil vi i perioden ha behov for 47 omsorgsboliger med heldøgns tjenester. I samme perioden vil vi ha behov for 16 boliger for brukere som vil bo i egen bolig som er fysisk tilrettelagt og med tilbud av tjenester. På kortere sikt vil behovet være 29 omsorgsboliger med heldøgns tjenester og 11 fysisk tilrettelagt boliger med tjenestetilbud. Side 1 av 8

2 3.1.b. Sykehjemsplasser og omsorgsboliger Videre har kommunen utredet investeringsbehov knyttet til institusjonsplasser og omsorgsboliger (for alle brukergrupper) fram til Denne utredningen viser et behov for 144 boenheter med bemanning med en investeringsramme på 232 millioner kroner. Ser vi på kostnadene vil 80 % av det totale investeringsbeløpet [farget felt] omhandle boliger med oppfølging. Prosjekt År Nye enheter Moderniserte enheter Totalt antall enheter Investeringsbeløp Renovering A-fløy Finsal Renovering B-fløy Finsal. 2008/ Boliger til funksjonshemmede oppf. Boliger til unge multifunksjonshemmede oppf. Boliger til Psykiatri oppf. Boliger til Psykiatri oppf. Gjennomgangsboliger til mennesker med rusproblemer. Tiltak er under planlegging Boliger for yngre psykisk funksjonshemmede oppf oppf. Omsorgsboliger oppf. SUM TOTALT SUM TOTAL (med oppfølging) Kilde: Formannskapssak 182/ oppf. 3.1.c. Boliger til bostedsløse Det er registrert ca. 20 bostedsløse i Hamar. Antallet bostedsløse har holdt seg på dette nivået over flere år til tross for at vi lykkes med noen tiltak overfor bostedsløse. Kirkens sosialtjenesters akutthybler (Arbeideren) og gjennomgangsleiligheter (Folkestadsgate) har så å si fullt belegg. Krav om å være rusfri for å kunne bo i disse leilighetene skaper visse utfordringer. Når en bruker ikke oppfyller krav om å være rusfri, har kommunen begrensede hjelpemuligheter. 3.1.d. Rusomsorg og psykiatri Punkter b og c. 3.1.e. Boliger til ungdommer (yngre psykisk funksjonshemmede) Oppsummering: Behovet for boliger med oppfølgingstjenester gjelder mange brukergrupper. Oppmeldte og kartlagte behov (vedlegg 1) viser at fram til 2015 vil vi ha behov for 170 boliger (boenheter). Side 2 av 8

3 3.2. Fra leie til eie Kommunen har totalt 470 utleieboliger. Hvert år kjøper kommunen flere boliger til bosetting av flyktninger. Det er stor etterspørsel etter kommunale utleieboliger. Kommunen har for lav sirkulasjon i sin boligmasse mange leietakere forblir lenge i leide boliger uten at det vurderes andre alternativer. Behovet for boliger i kommunal regi er større enn tilgangen, samtidig klarer ikke kommunen å formidle hele tilskuddet som Husbanken har gitt tilsagn om. Det er behov for å kartlegge kommunale leieforhold og vurdere hvordan vi kan jobbe å få flere vanskeligstilte på eierside. Dette har sammenheng med: - at vi realiserer målsettingen om at de som har behov og vil, får mulighet til å eie egen bolig - helhetlig bruk av Husbankens virkemidler - at kvalifiseringsstønad blir vurdert annerledes enn i dag (stønaden godkjennes som inntekt i beregning for søknad om startlån) - mulighet til å eie gir selvhjulpenhet og ansvarlighet Oppsummering: Hamar har behov for å arbeide aktiv for at flest mulig skal kunne eie sin egen bolig. Det er også behov for flere kommunalt disponerte utleieboliger og å få økt sirkulasjon i kommunale utleieboliger. Kommunen mangler et helhetlig og offensiv bruk av Husbankens virkemidler Helhetlig bruk av Husbankens økonomiske virkemidler Henger sammen med punktene 3.1. og Boligsosialt arbeid og eiendomsforvaltning Syv kommunale enheter arbeider med bolig og boligsosialt arbeid. Eiendomsavdelingen forvalter og vedlikeholder eiendomsmassen, Strategiavdelingen bistår i utredninger m.m. Servicekontoret forvalter Husbankens låne- og tilskuddsordninger, avdelingene Barn og familie, Levekår og folkehelse, NAV og Pleie og omsorg har oppfølging av respektive brukere. I tillegg har kommunen et forpliktende samarbeid med Kirkens sosialtjeneste (Hamar tiltakene) når det gjelder lavterskel botiltak innen rusomsorg. Boligforum er et samarbeidsorgan som er opprettet på tvers av disse kommunale enhetene som følge av arbeidet med boligsosial handlingsplan. Forumets oppgaver er å få til en bedre utnyttelse av ressursene innen gjeldende økonomiske rammer samt sørge for helhetlig og langsiktighet i boligarbeidet. Oppsummering: Det synes som om vi har en for fragmentert organisasjonsmodell. Dette gir noen utfordringer når det gjelder det boligsosiale perspektivet. Det boligsosiale (brukerperspektivet) er til dels løsrevet fra det som er eiendomsforvaltning (vedlikehold og foretningsmessig drift av kommunale boligeiendommer). Boligbehov for vanskeligstilte Hamar kommune Relevante vedlegg - Vedlegg 1: Liste over Boligbehov for vanskeligstilte i Hamar kommune (oppdatert mai 2009) - Vedlegg 2: Mandat - revidering av boligplan Vedlegg 3: Boligsosial handlingsplan (under revidering) - Vedlegg 4: Kommuneplan samfunnsdel (under revidering) - Vedlegg 5: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Side 3 av 8

4 4. Hovedmål for kommunens prosjekt Hovedmålet for Hamar kommune er å få til et krafttak for boligtilbud til vanskeligstilte. Kommunen skal intensivere innsatsen overfor målgruppen ved å benytte egne ressurser, direkte finansiering og Husbankens kompetansetilskudd innen rammen av utviklingsprogrammet. Prosjektets delmål skal være satsinger på følgende: utvikle boligtilbud med oppfølgingstjenester få flere i målgruppen fra leieforhold til å eie egen bolig få bedre og mer helhetlig utnyttelse av Husbankens økonomiske virkemidler få til en harmonisering av boligsosialt arbeid og eiendomsforvaltning Effektmål: Bidra til å realisere målet om at Hamar skal være sentrum for det mest attraktive boområdet i innlandet jf. kommuneplanens visjon. Bidra til å realisere målet om at brukerne skal ha egen bolig i egnet bomiljø jf. boligplanens visjon Bidra til at kommunen får en hensiktsmessig organisering av det boligsosiale arbeid: - møte brukere med tydelig og avklarte forventninger - utnytte ressursene på best mulig måte - systematisere samarbeidet med øvrige aktører på boligfeltet Resultatmål: Hamar skal drive målrettet og forutsigbart boligarbeid overfor de vanskeligstilte Hamar kommune skal sørge for at de som faller utenfor det ordinære boligmarkedet gis egnede og riktig botilbud Tilbudet overfor de vanskeligstilte på boligmarkedet skal være i samsvar med brukernes individuelle behov og hjemlet i gjeldende lovverk Prosessmål: Hamar deltar i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram fra Brukermedvirkning skal ivaretas i programmet Gjennomføring av det boligsosiale utviklingsprogrammet skal ha en tydelig politisk forankring 5. Organisering 5.a. Dagens organisering av det boligsosiale arbeidet i kommunen Hamar kommunes boligarbeid utøves av ulike organisatoriske enheter i kommuneadministrasjonen og noen samarbeidsaktører. Ved revidering av boligsosial handlingsplan ble det opprettet et kommunalt boligforum bestående av representanter fra berørte avdelinger. Forumet er et drøftings- og rådgivende organ som møtes en gang i måneden. Nedenfor gis en oversikt over berørte avdelinger/aktører og deres ansvarsområder: 1. Servicekontoret: Forvaltning av boligvirkemidler som statlig bostøtte, startlån og boligtilskudd 2. Eiendomsavdelingen: Anskaffelse, drift, vedlikehold samt forvaltning og kontraktsmessige forhold tilknyttet bolig 3. Oppgaver knyttet til brukeroppfølging og brukerveiledning utøves av følgende: - NAV: har ansvar for brukerer etter lov om sosiale tjenester Side 4 av 8

5 - Levekår og folkehelse: Bosetting- og inkluderingskontoret har ansvar for bosetting og oppfølging av flyktninger etter lov om introduksjonsordning - Barn og familieavdelingen: Oppfølging for de som er under barnevernets omsorg - Pleie og omsorgsavdelingen: Pleie og omsorgstjenester - Strategiavdelingen: Overordnede planer og utredninger: 4. Kirkens sosialtjenester driver Hamar tiltakene som er en kjede av lavterskel tilbud for personer i aktiv rusmiddelbruk eller under rusomsorg. Kirkens sosialtjenester har en driftsavtale med Hamar kommune. Kommunen bidrar med 2,6 mill årlig til tiltakene. 5.b. Prosjektorganisering Prosjektets organisering Ressursbruk Styringsgruppe Strategisk ledermøte (består av Rådmannen, assisterende rådmann og lederen for Strategiavdelingen og noen rullerende resultatenhetsledere eller andre ut fra sak) Ansvarlig linjeleder Leder fir Strategiavdelingen Tidsressurs prosjektleder Minimum 100% Den endelige organiseringen kan gi andre føringer Kostnader og finansiering Kommunens egeninnsats og direktefinansiering og Husbankens kompetansetilskudd Prosjektgruppe Vil bli vedtatt av Strategisk ledermøte. I den type prosjekt skal arbeidsgrupper bestå av utvalgte ledere fra følgende fagavdelinger: Eiendomsavdelingen, NAV, Levekår og folkehelse, Barn og familie, Servicekontoret, Pleie og omsorg og Strategiavdelingen. I tillegg skal vi ha representanter/bidrag fra brukerorganisasjoner og relevante frivillige organisasjoner. Fra 2. linjetjeneste skal vi trekke inn Fylkesmannen i Hedmark, Sykehuset Innlandet HF, KoRus-Øst (Østnorsk kompetansesenter). Eiendomsaktør HOBBL 1 eller andre. Prosjektleder Vil bli utlyst. Tidsressurs prosjektgruppe Avtales senere Prosjektkonto for prosjektleder 6. Samarbeidspartnere 6.a. Samarbeidspartnere - Relevante resultatenheter - Husbanken - Brukerorganisasjoner - Sykehuset Innlandet HF og KoRus-Øst - Fylkesmannen i Hedmark, Sosial- og helseavdelingen - Tredje sektor. Kirkens sosialtjeneste og aktørene i Hamar-modellen. 6.b. Samarbeidsmåter Hamar kommune benytter egen intern prosjektplan som innholder en milepælsplan, aktivitetsplan og interessentmodell. Samarbeidsmåter og involvering av aktuelle aktører vil bli 1 Hamar og omegn boligbyggelag Side 5 av 8

6 ytterligere spesifisert i den. Per dags dato fungerer samarbeidet med eksterne aktører fra resultatenhetenes ståsted. - Husbanken jf føringer for boligsosialt utviklingsprogram. Forpliktende samarbeidsavtale vil regulere dette samarbeidet. - Brukerorganisasjoner: Skal være sentrale både i planlegging og gjennomføring av prosjektet. Brukerrepresentanter vil delta i prosjektgruppen og vil bli brukt som rådgivere. - Sykehuset Innlandet HF og KoRus-Øst: I forhold til planlegging og gjennomføring av prosjektet, rådgivning, deltakelse i prosjektgruppe og kompetansetilførsel når det gjelder rus og psykisk helse. - Fylkesmannen i Hedmark (FM), Sosial- og helseavdelingen. I forhold til planlegging og gjennomføring av prosjektet, rådgivning, deltakelse i prosjektgruppe og kompetansetilførsel på boligsosialt arbeid. FM har fra 2009 finansiert et treårige prosjekt på oppfølgingstjenester i bolig for bostedsløse. - Tredje sektor: Kirkens sosialtjeneste og aktørene i Hamar-modellen. Det er bygd opp betydelig kompetanse gjennom Hamar-modellen. Denne kompetanse og de erfaringene som er gjort skal være relevante i prosjektet. Kommunen arbeider med å utkrystallisere sin frivillighetspolitikk. Dette for å kunne trekke opp tilnærminger til øvrige aktører i tredje sektor. 7. Brukermedvirkning Medvirkningen i tilknytning til prosjektet Brukere av kommunens boligsosialt arbeid. Brukerrepresentanter skal (slik beskrevet under punkt 6) være deltakere i prosjektgruppe og skal medvirke i planlegging og gjennomføring av prosjektet. Andre brukerinstanser som vil medvirke (som hørende og rådgivende organer) i planlegging og gjennomføring av prosjekter er Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Mangfoldsutvalget (politisk utvalg med mandat fra Formannskapet), Fagrådet for psykisk helsearbeid (kommunalt organ på tvers av avdelinger og med brukerrepresentanter, se også punkt 8.1.b), Hamar Rusforum (består av brukerrepresentanter, representanter fra kommunale avdelinger og NAV, representant fra KoRus-Øst (Østnorsk kompetansesenter for rusavhengighet), Mental Helse Hedmark (brukerstyrt organisasjon), Innvandrerrådet i Hedmark og RIO-innlandet (rusmisbrukernes interesseorganisasjon). Eiendomsaktører: HOBBL og/eller andre. Eiendomsaktørene er sentrale brukere av kommunens kompetanse når det gjelder boligarbeid. I denne sammenheng skal de være medvirkere i tenkning rundt organisering, drift og forvaltning av kommunale utleieboliger. 8. Referanseprosjekter I Hamar kommune har det blitt utviklet noen prosjekter og tiltak i forhold til oppfølging av vanskeligstilte på boligmarked. Rusomsorg spesielt har fått et løft med Hamar-tiltakene. Likevel står utfordringer i køen: Det er flere brukergrupper kommunen ikke har klart å gi et tilfredsstillende tilbud til og det skjer en utvikling som tilsier at behovet vil øke når det gjelder noen brukergrupper. Denne programsatsingen fra Husbanken ser vi på som en mulighet til å jobbe fram helhetlig strategi som vil bidra til å harmonere kommunens total ressursbruk Implementerte boligsosiale utviklingsarbeid i kommunen 8.1.a. Hamarmodellen og kommunens rus/psykisk oppfølgingsteam Hamarmodellen er et samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens sosialtjeneste, Kirken den Norske, Friomsorgen og Hamar kommune. Hamarmodellen består av BARM-senteret (høyterskeltilbud/oppfølging til de som har blitt rusfrie), Folkestadgate (boligtilbud med Side 6 av 8

7 bemanning, 5 leiligheter, for de som nettopp har blitt rusfrie), Arbeidern (værested for aktive rusmisbrukere med to akutthybler) og Hamar tjenestesentral (jobbtilbud til rusmisbrukere). Det er dannet en faglig referansegruppe knyttet til Hamarmodellen, med alle lederne i Hamarmodellen, politiet, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO), PRO LAR (interesseorganisasjon), Sykehuset Innlandet v/dps rus og Østnorsk kompetansesenter, Nav Hamar, Ringsaker kommune og Stange kommune. Kommunens rus/psykisk oppfølgingsteam har samarbeid med de nevnte instanser også rundt brukere som ikke omfattes av Hamarmodellen. I tillegge er det tett samarbeid med Fylkesmannens rusrådgiver. Kommunens rus/psykisk oppfølgingsteam i Nav Hamar, jobber tett mot Hamarmodellen. Teamets tre miljøarbeidere jobber turnus, og har daglig oppfølging av brukere i bolig, også i kommunale boliger utenfor Hamar-modellen. Rundt enkelte spesielt belastede kommunale boliger, har teamet inngått et samarbeid med brukere, naboer og politiet, sånn at uniformert politi patruljerer jevnlig i nabolaget. Det er også inngått avtale om at sivilt politi med jevne mellomrom stikker innom på besøk i belastede boliger. Teamet har også fått leid en hytte gratis av Borregaard industrier, til egen brukergruppe. Brukergruppa har satt hytta i stand, og holder hytta ved like ved å skifte ut materialer, male, sy gardiner osv. Dette er gjort både som en aktivitet, og for at de skal få et eierforhold til hytta. Det kan være en inspirasjon i forhold til det å ivareta egen bolig. Idéen kan videreutvikles i forbindelse med tanken om å bygge småhus for rusmisbrukere, hvor de kan være med på istandsetting selv. Det har vært et samarbeid med Husbanken tidligere rundt småhusene, men prosjektet er enda ikke realisert. Samarbeidet mellom rus/psykisk oppfølgingsteam og kommunens eiendomsavdeling har utviklet seg til å bli sterkt og godt. Rus/psykisk oppfølgingsteam får inn mange av sine brukere i kommunale boliger med 11 kontrakter og tett oppfølging fra teamet. 8.1.b. Plan for psykisk helsearbeid I tilknytning til Plan for psykisk helsearbeid har vi ivaretatt tverrfaglighet på systemnivå ved at det ble opprettet Fagråd for psykisk helsearbeid. Det er også iversatt en rekke tiltak rettet mot mennesker med både psykiske problemer og rusproblemer. Disse har vært drevet av rus/psykisk oppfølgingsteam i NAV med miljøarbeidertjeneste, lavterskel somatisk helsetilbud, boligkontakt, tannpleier, ruskonsulenter og psykiatrikonsulent. Tett samarbeid med Hamar-modellen (se over). 8.1.c. Boligplan Lagt til rette for at flere boligaktører implementerer sine prosjekter - det bygges mange boliger i kommunen i perioder flere enn det som er målsatt. Boligbygging har imidlertid ikke kommet de vanskeligstilte til gode. 8.1.d. Boligsosial handlingsplan Ved revidering av boligsosial handlingsplan ble det vedtatt å opprette et kommunalt boligforum - et rådgivende organ med aktører fra alle kommunens resultatenheter som er involvert i boligarbeid/brukere med boligbehov. Det har blitt opprettet en stilling som boligkontakt i NAVs rus/psykisk oppfølgingsteam. Det er fattet vedtak om større risikovilje ved innvilgelse av startlån, med mål at flere skal kunne eie sin egen bolig. I enkelte tilfeller har dette ført til løsninger vi ellers ikke ville fått til. I boligsosial handlingsplan ble det vedtatt å prioritere særlig vanskeligstilte til kommunale utleieboliger. Det har også blitt brukt 11 kontrakter og tilleggsavtale til ordinær husleiekontrakt. Kommunen har ikke hatt utkastelser på grunn av bråk/uro eller ubetalt husleie det siste året. Side 7 av 8

8 8.1.e. Fattigdomsutredning 2006/2007 I denne utredningen henvises til boligpolitikken som et tiltak mot fattigdom. 8.1.f. Rusmiddelpolitisk handlingsplan I rusmiddelpolitisk handlingsplan henvises til boligplan og boligsosial handlingsplan for å kunne iversette forebyggende og rehabiliterende tiltak. Siden januar 2009 har tre personer (rusmiddelavhengige) kjøpt sin egen bolig. 8.1.g. Plan for helhetlige og koordinerte tjenester (habilitering og rehabilitering) Bolig er sentralt i habiliterings- og rehabiliteringsarbeid. Et tiltak i denne planen ble å opprettet en felles koordinerende enhet (for barn og voksne). Enheten jobber med individuell plan, og tverrfaglig/tverretatlig samarbeid. Koordinerende enhet ble opprettet som følge av omdisponert stillinger fra andre enheter, samt 100% stilling fra Opptrappingsplan psykisk helse. 8.1.h. Tjenesten for funksjonshemmede (utviklingshemmede) i kommunen Miljøarbeid i bofellesskapene er en sentral del av tjenesteytingen til funksjonshemmede. I 2007 ble det foretatt et stort omorganiseringsarbeid for å tilpasse brukergruppene i de enkelte bofellesskap, 15 brukere fikk nytt bosted og 67 fikk ny arbeidsplass. 8.1.i. Ungdomsbolig I 2008 ble det etablert et boligtiltak med hensikt å gi avlastning til foreldre og/eller kartlegge behov for videre bistand fra kommunen. 8.1.j. Omsorgsboliger i Holsetgården borettslag I år 2000 ble Holsetgården borettslag realisert med finansiering (lån og tilskudd fra Husbanken). Kommunen disponerer 29 omsorgsleiligheter hvor kommunen har tildellingsrett. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med HOBBL som byggherre og driver av borettslaget. Kommunen tildeler leilighetene til personer med funksjonshemming, utviklingshemning, psykiske lidelser og eldre. Innskuddet er regulert i forhold til konsumprisindeksen og eventuelle påkostninger. Deler av kompensasjonstilskuddet ble avsatt til kommunal bostøtte for beboere i borettslaget. 9. Økonomi 9.1. Finansiering I samsvar med den finansieringsmodellen som Husbanken har utarbeidet for programmet vil Hamar kommune forplikte seg både i forhold til direkte finansiering og egen innsats. Modellen har blitt behandlet i administrasjon, i komité for velferd og i formannskapet. Formannskapet har i møte den vedtatt følgende: Vedtak Formannskapet tar til etterretning at kommunens deltakelse i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram vil medføre konkrete forpliktelser i form av egen innstas og direkte finansiering. Kommunens økonomiske forpliktelser ved deltakelse i programmet skal behandles i økonomiplan for 2010, 2011 og Formannskapet gir sin tilslutning til komité for velferds vurderinger av kommunens ambisjonsnivå. Komiteens vurderinger skal suppleres med faglige innspill fra berørte resultatenheter. Enstemmig vedtatt. 9.2 Andre tiltaksmidler for 2009 innen det boligsosiale området Det har blitt innvilget kr over kapittel for oppfølgingstjenester i bolig for bostedsløse (tiltak plassert i NAV). Det tas forbehold om at det kan finnes andre tiltaksmidler som vi ikke kjenner til. Side 8 av 8

Arbeid med boligplan i Hamar kommune

Arbeid med boligplan i Hamar kommune Arbeid med boligplan i Hamar kommune Erfaringer med boligsosial planlegging Miguel da Luz rådgiver Strategiavdelingen Husbanken Region Øst, 6. mai 2011 Hvorfor boligplan? Boligpolitikk: All offentlig aktivitet

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold 1 Oppdragsgiver... 2 2 Finansiering... 2 3 Bakgrunn... 2 4 Mål for prosjektet... 3 5 Prosjektorganisering... 4 5.1 Organisasjonskart

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 9. Vedlegg 2: Statusoppdatering på tiltak fra 2011 Status Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 Videreført 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er oppdatert til enhver

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken - et tilbud fra Husbanken 2 er etablert som en langsiktig satsing basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartner og vi har felles

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Vedlegg 2 21.10.2011 Pri Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Realisering Kap Tiltak Ansvarlig 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Søknad vedrørende deltakelse i boligsosialt utviklingsprogram

Søknad vedrørende deltakelse i boligsosialt utviklingsprogram Søknad vedrørende deltakelse i boligsosialt utviklingsprogram 1. Formalia om kommunen Kristiansand kommune v/ Helse- og sosialdirektøren Tollbodgt 14, PB 417 Lund, 4604 kristiansand Kontaktperson hos søker:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14071-1 67731/14 16.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 04.09.2014 Kommunalstyret

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/7427-2 60718/15 12.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 03.09.2015 Innvandrerrådet

Detaljer

SØKNAD OM DELTAKELSE I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 2010

SØKNAD OM DELTAKELSE I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 2010 Husbanken Region Øst Postboks 1243, Vika 0110 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: MIVERSEN 250 24.03.2010 S09/1114 L36171/10 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S09/1114 SØKNAD OM DELTAKELSE

Detaljer

Nedre Eiker kommune desember 2014

Nedre Eiker kommune desember 2014 Nedre Eiker kommune desember Skjema for halvårsrapportering 20.12.14 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Halvårsrapport fra Drammen kommune 20. juni 2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Detaljer

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE 12. februar 2014 Agenda Gjennomgang av følgende områder: Utgangspunktet for arbeidet Noen fakta Utfordringer og tiltak Fremdrift Hva skal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/509 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING Rådmannens forslag

Detaljer

Boligkartlegging i Sandefjord kommune

Boligkartlegging i Sandefjord kommune Boligkartlegging i Sandefjord kommune Hva har vi hva trenger vi hvordan dekke det vi ikke har? Bakgrunn: Sandefjord er en av kommunene i sør som har inngått et partnerskap med Husbanken i forhold til vanskeligstilte

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE «SOA_NAVN»

BÆRUM KOMMUNE «SOA_NAVN» BÆRUM KOMMUNE «SOA_NAVN» Husbanken - Region Øst Posbtoks 1243 0110 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 09/47971/EKI 09.06.2009 Boligsosialt utviklingsprogram - deltakelse Det vises til tidligere kontakt og

Detaljer

Kunsten å se hele bildet

Kunsten å se hele bildet Kunsten å se hele bildet Om boligpolitikk i Malvik kommune Malvik kommune har gjennom mange år utmerket seg med en aktiv boligpolitikk, og har vist at mange vanskeligstilte på boligmarkedet kan hjelpes

Detaljer

Prosjektplan "boligsosial utviklingsarena i Bodø"

Prosjektplan boligsosial utviklingsarena i Bodø Samfunnskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19334/2013 2013/1477 L70 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Eldrerådet 08.04.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 09.04.2013

Detaljer

På vei til egen bolig

På vei til egen bolig På vei til egen bolig Småhusprosjektet i Balsfjord Kommune 2009 Innhold Innledning...3 Studietur...4 Situasjonen i Balsfjord Kommune...7 Finansieringsmuligheter for boliger for vanskeligstilte...7 Vurderinger

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune 2004 Side 1 av 7 Bakgrunn: Stortingsmelding nr 49 (1997 98): Om boligetablering for unge og vanskeligstilte anbefaler kommunene å ha en helhetlig boligpolitikk som

Detaljer

Boligsosialt arbeid - statusrapport

Boligsosialt arbeid - statusrapport Boligsosialt arbeid - statusrapport Disposisjon: Utfordringer Fakta Boligløftet Organisering Økonomiske virkemidler Formuesforvaltning Leie til eie -prosjektet Bolig til flyktninger Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Søknad om deltagelse i Boligsosialt utviklingsprogram fra Ringsaker kommune.

Søknad om deltagelse i Boligsosialt utviklingsprogram fra Ringsaker kommune. Søknad om deltagelse i Boligsosialt utviklingsprogram fra Ringsaker kommune. 1. Formalia om kommunen. Kommunenavn: Ringsaker kommune Adresse: Postboks 13. 2381 Brumunddal Kontaktperson hos søker: Navn:

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

NOU 2011:15 Rom for alle

NOU 2011:15 Rom for alle NOU 2011:15 Rom for alle Mariann Jodis Blomli, fagdirektør Gardermoen 5. mai 2012 Boligutvalget Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere vanskeligstilte Et mer velfungerende

Detaljer

Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015

Prosjektrapport Veien fram 2013-2015 Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015 Sak nr. 2012/7931 1 Innledning I Norge eier de fleste sin egen bolig. 80 % av husholdningene bor i eide borettslagsleiligheter, eierseksjonssameier eller eneboliger.

Detaljer

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune 2013 2016 1 Versjon 0.1 ephorte 2012/1105 Innhold Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne...4 1. Forord...4 2.

Detaljer

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning Arbeids- og velferdsdirektoratet Seniorrådgiver Bodil Storm-Olsen Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning (NKFs konferanse 14. februar 2012) Grensegangen mellom NAV og kommunene Ca 19000 ansatte

Detaljer

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Levekår for innvandrere Bolig, Østfold 7.2.2013 Seniorrådgiver i Husbanken region øst v/siri Sandbu 1 Alle skal bo godt og trygt Utfordringer

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 12.04.2012 Møtested: Møteleder: Rådhuset, møterom 3 etg. Svein Tore Uldal Ikke møtt: Helse og omsorg,

Detaljer

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune 7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune I de foregående kapitlene er det samlet beskrivelser og analyser over ulike områder som er sentrale faktorer i boligpolitikken. Det er videre framskaffet

Detaljer

Husbanken en støttespiller for kommunen

Husbanken en støttespiller for kommunen Husbanken en støttespiller for kommunen Plankonferansen i Hordaland 1.-2.november 2010 Regiondirektør Mabel Johansen Husbanken Region vest 4. okt. 2006 1 Husbanken - kommune Fokus på Bolig og velferd bolig

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Søknad om deltakelse i boligsosialt utviklingsprogram

Søknad om deltakelse i boligsosialt utviklingsprogram Søknad om deltakelse i boligsosialt utviklingsprogram 1. Formalia om kommunen Moss kommune Postboks 175 1501 Moss Kontaktperson: Navn: Tore Ekran Tittel: Planrådgiver E-post: tore.ekran@moss.kommune.no

Detaljer

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Fra bank til velferd! Gardermoen 30. oktober 2009 Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Norsk boligpolitikk i verdenstoppen! Har frambrakt boforhold som er av de beste i verden til en svært lav kostnad

Detaljer

Tiltak. Mål 1 : Heve standard på det kommunale botilbudet. Kommunale boliger. tiltak Ansvarlig 2014 2015 2016 2017 2018

Tiltak. Mål 1 : Heve standard på det kommunale botilbudet. Kommunale boliger. tiltak Ansvarlig 2014 2015 2016 2017 2018 Tiltak Emne: Kommunale boliger Mål 1 : Heve standard på det kommunale botilbudet. 1.1 Lage tids- og fremdriftsplan for oppgradering og vedlikehold av kommunale utleieboliger. 1.2 Utarbeide samarbeidsrutiner

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

BOLIGSOSIALT ARBEID I HAMAR OM RAMBØLLS ERFARINGER FRA FORANALYSEN

BOLIGSOSIALT ARBEID I HAMAR OM RAMBØLLS ERFARINGER FRA FORANALYSEN BOLIGSOSIALT ARBEID I HAMAR OM RAMBØLLS ERFARINGER FRA FORANALYSEN STIAN ARE OLSEN, SJEFSKONSULENT I RAMBØLL Plan 01 Kontekst 02 Formål med analysen 03 Metodisk gjennomføring 04 Analysetemaer 05 Hovedutfordringer

Detaljer

Strategisk plattform 2014

Strategisk plattform 2014 Strategisk plattform 2014 De politiske føringene fra Stortinget, regjeringen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjett og tildelingsbrev gir rammene for Husbankens strategiske plattform.

Detaljer

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER «ROLLEN SOM PROGRAMANSVARLIG» VED KOMMUNALSJEF OLE MARTIN HERMANSEN Ringsaker. Organisering. Administrativ forankring. Politisk forankring. Sentrale tiltak i

Detaljer

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik Leie til eie Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Stibolts gate Innlegg på programkonferanse i Larvik 15. november 2012 Boligløft for vanskeligstilte: Strakstiltak (1) 1. Utvide

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Ordfører Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER 1. SPØRSMÅL Marianne

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene

Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene Søknadsmal Søknadsprosess Søknadsbehandling 5. mar. 2009 2 Søknad-mal, prosess,beh_5.03.09.doc 1 1. Innledning Dette dokumentet beskriver søknadsmal, søknadsprosess

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Investeringstilskudd Alle skal bo godt og trygt Tilskuddet er Husbankens oppdrag ifm. Omsorgsplan 2015 og Omsorg 2020: Det skal bidra til å fornye

Detaljer

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Utfordringer i kommunene: Bergen kommune KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Behovet for tilrettelagte boliger På tross av de statlige programmer som HVPU-reformen,

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 12.10.2004 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Nasjonal konferanse om kommunal boligforvaltning, NKF, 14.02.2012 Karin Lindgård,ass.regiondirektør Husbanken Region

Detaljer

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing Drammen kommune 16.03.2016 Drammen kommunes forventninger til storbysatsingen Utvikling og kompetanse Gjennom satsingen og nettverksarbeid ønsker vi å få

Detaljer

Prosjekt «opprettelse av boligtjeneste»

Prosjekt «opprettelse av boligtjeneste» Sluttrapport Prosjekt «opprettelse av boligtjeneste» 31.10.2014 Stjørdal kommune Sætnan Anne-Lise Tiller Prosjekt opprettelse av boligtjeneste - sluttrapport Side 1 Innledning: Stjørdal kommune har gjennomført

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

Sluttrapport. Min egen bolig- retten til et sted jeg kan kalle mitt hjem. Prosjektdata. Prosjektreferanse: Oppdragsgiver: Husbanken.

Sluttrapport. Min egen bolig- retten til et sted jeg kan kalle mitt hjem. Prosjektdata. Prosjektreferanse: Oppdragsgiver: Husbanken. Prosjektdata Prosjektreferanse: Oppdragsgiver: Husbanken Sluttrapport Min egen bolig- retten til et sted jeg kan kalle mitt hjem Sted og dato Anne Berit Nomerstad, virksomhetsleder, Hamartiltakene Bjørn

Detaljer

SØKNAD OM: DELTAKELSE BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR KOMMUNER.

SØKNAD OM: DELTAKELSE BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR KOMMUNER. SØKNAD OM: DELTAKELSE BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR KOMMUNER. 1. Formalia om kommunen - programansvarlig søker Kommunenavn: Adresse: Programnavn: Halden kommune Postboks 150, 1751 Halden Rett til

Detaljer

Planprogram Boligsosial handlingsplan 2015 2019. Bakgrunn og overordnede føringer for arbeidet. Status Skien kommune

Planprogram Boligsosial handlingsplan 2015 2019. Bakgrunn og overordnede føringer for arbeidet. Status Skien kommune Planprogram Boligsosial handlingsplan 2015 2019 Bakgrunn og overordnede føringer for arbeidet Boligsosial handlingsplan skal revideres ref. Skien bystyre 19.4.2012 (sak 46/12) om kommunal planstrategi

Detaljer

Kristiansand kommune juni 2014

Kristiansand kommune juni 2014 Kristiansand kommune juni 2014 Skjema for halvårsrapportering 13.02.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner 1 Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer

TANNHELSETILBUD TIL RUSMISBRUKERE

TANNHELSETILBUD TIL RUSMISBRUKERE TANNHELSETILBUD TIL RUSMISBRUKERE Samarbeid mellom tannhelsetjenesten off/privat og kommunene Erfaringer fra Hedmark Rådgiver Arnhild Sunde Seim, Tannhelsetjenesten i Hedmark FUTT-prosjektet 2001-2003

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Veien til egen bolig Sortland kommune er deltaker i prosjektet Ungdom i Svevet, sosialt arbeid rettet mot ungdom i lokale samfunn 2007-2010. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet,

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Balsfjord kommune

SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Balsfjord kommune II SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Balsfjord kommune Søknadens kontaktperson Vi gjør oppmerksom på at ved positivt vedtak publiseres beskrivelse av bruken av

Detaljer

Porsgrunn kommunes Boligsosiale programsatsing i BASIS Boligsosialt Arbeid Satsing I Sør

Porsgrunn kommunes Boligsosiale programsatsing i BASIS Boligsosialt Arbeid Satsing I Sør Porsgrunn kommunes Boligsosiale programsatsing i BASIS Boligsosialt Arbeid Satsing I Sør Laila B. Finkenhagen Fagleder Bygge- og eiendomsavdeling Bystyre sak nr. 13/10 Overordnet mål for programsatsingen

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 1 M A R G O R P S G I N L I K V T U T L I A S O S IG L O B G IN R E T R O P A R ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31.01.2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

Agenda. Utgangspunkt 20.03.13. Boligsosialt arbeid kommunene på lag med Husbanken Rusforum 13.mars

Agenda. Utgangspunkt 20.03.13. Boligsosialt arbeid kommunene på lag med Husbanken Rusforum 13.mars Boligsosialt arbeid kommunene på lag med Husbanken Rusforum 13.mars Daniel Wie Sandbakk Reidar Skogli - Boligpolitisk utviklingsprosjekt i Bodø Agenda 1. Utgangspunkt for ivaretakelse av boligsosiale utfordringer

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Bakteppe for tilskuddsordningene: Ulike rapporter og undersøkelser viser: Dårlig helsetilstand hos personer med rusmiddelproblemer og Mangelfullt tjenestetilbud

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG

EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG 1 Innledning Sandefjord kommune har mottatt statlige prosjektmidler til styrking og utvikling av tjenester tilknyttet

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

MÅLSELV KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN INNHOLD: SIDE 1. Bakgrunn/ generelt. 3 1.1 Hva er en Boligsosial handlingsplan. 3 1.2 Brukere av planen. 3 1.3 Bakgrunn for planen. 3 1.4 Planomfang og hvilke behov planen fokuserer på er begrenset. 4

Detaljer

Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET

Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET En liten reise i Ringsakers boligverden Et dumt spørsmål En «God nyhet» Boligsosialt arbeid Tilvisningsavtaler

Detaljer

Samlet saksfremstilling

Samlet saksfremstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2009/2654-3 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Samlet saksfremstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 34/10 18.03.2010 Kommunestyret 24/10 25.03.2010

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Harstad 14.10.2009 20. okt. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Leknes 16.10.2009 20. okt. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Sandefjord kommune desember 2013

Sandefjord kommune desember 2013 Sandefjord kommune desember 2013 Skjema for halvårsrapportering 18.12.13 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for

Detaljer

BOLIGSOSIAL PLATTFORM

BOLIGSOSIAL PLATTFORM BOLIGSOSIAL PLATTFORM fokus på vanskeligstilte på boligmarkedet 3-årig prosjekt Kompetansemidler fra Husbanken Rapport 2010-2012 1. Generell informasjon Prosjektnavn Boligsosial plattform Målsetting 1)

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram 2010-2014 SLUTTRAPPORT. Sandefjord kommune

Boligsosialt utviklingsprogram 2010-2014 SLUTTRAPPORT. Sandefjord kommune Boligsosialt utviklingsprogram 2010-2014 SLUTTRAPPORT Sandefjord kommune 2 Innhold... Innledning... 5 Sammendrag... 6 Bakgrunn for deltakelse i programmet... 7 Programorganisering... 7 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Sak 05/489 Dok 8585/07 Arkiv F17 SØRREISA KOMMUNE Behandlet av Helse- og sosialutvalget 07.06.07 Vedtatt av Kommunestyret 11.10.07 INNHOLD BAKGRUNN / GENERELT Hva er en boligsosial handlingsplan Brukere

Detaljer

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Velferdsteknologi Husbankens rolle Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Husbankens tilnærming er boligpolitisk Vi skal: formidle kunnskap og erfaringer være orientert om utviklingen gi

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer