Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram"

Transkript

1 Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram 1. Formalia om kommunen Kommune navn: Hamar kommune Adresse: PB 4063, 2306 Hamar Prosjektnavn: Krafttak for boligtilbud til vanskeligstilte Kontaktperson hos søker: Navn: Tittel: E-post: Tlf./mobiltlf: Miguel da Luz Rådgiver / Begrunnelse for å søke Hvorfor vil Hamar kommune bli med i satsningen? I Hamar kommune har vi lykkes med enkelte tiltak overfor noen grupper vanskeligstilte på boligmarked. Fortsatt har kommunen betydelig utfordringer når det gjelder boligsosialt arbeid og det jobber vi kontinuerlig med. Utfordringene kan knyttes til ressursmangel, manglende boligsosial kompetanse eller måten vi organiserer boligarbeidet på. Disse gir utslag i mangelfullt boligtilbud og oppfølging av vanskeligstilte. Den politiske ledelsen har vedtatt at det skal arbeides målrettet for å møte hovedutfordringene. Derfor skal vi ta en krafttak for å bygge en plattform for boligarbeid og boligtilbud til vanskeligstilte. Vi har evaluert boligplan og boligsosial handlingsplan og evalueringen avdekket en rekke avvik fra vedtatte mål og tiltak. Boligplanen er under revidering. I mandatet for revidering av boligplanen er deltakelse i dette programmet vurdert som en viktig prosess i implementering av målene og tiltak for videre boligarbeid. Satsingsområder i boligsosialt utviklingsprogram skal være direkte knyttet til utviklingsarbeidet som vil bli definert i revidert boligsosial handlingsplan. 3. Behov og utfordringer a. Kjente problemer innen det boligsosiale feltet og satsingsområder i programmet I samarbeid med berørte resultatenheter har vi kartlagt behovene i det boligsosiale feltet og definert fire områder vi vil prioritere å jobbe med i programperioden: Boliger med oppfølgingstjenester Få flere vanskeligstilte fra leie til eie Helhetlig bruk av Husbankens økonomiske virkemidler Organisering av boligarbeid for å få til en harmonisering av boligsosialt arbeid og eiendomsforvaltning Boliger med oppfølgingstjenester 3.1.a. Boliger til multifunksjonshemmede barn Den medisinske utviklingen medfører at kommunen møter og vil møte økende behov for boliger og tjenester for multifunksjonshemmede barn/unge. Etter vårt anslag vil vi i perioden ha behov for 47 omsorgsboliger med heldøgns tjenester. I samme perioden vil vi ha behov for 16 boliger for brukere som vil bo i egen bolig som er fysisk tilrettelagt og med tilbud av tjenester. På kortere sikt vil behovet være 29 omsorgsboliger med heldøgns tjenester og 11 fysisk tilrettelagt boliger med tjenestetilbud. Side 1 av 8

2 3.1.b. Sykehjemsplasser og omsorgsboliger Videre har kommunen utredet investeringsbehov knyttet til institusjonsplasser og omsorgsboliger (for alle brukergrupper) fram til Denne utredningen viser et behov for 144 boenheter med bemanning med en investeringsramme på 232 millioner kroner. Ser vi på kostnadene vil 80 % av det totale investeringsbeløpet [farget felt] omhandle boliger med oppfølging. Prosjekt År Nye enheter Moderniserte enheter Totalt antall enheter Investeringsbeløp Renovering A-fløy Finsal Renovering B-fløy Finsal. 2008/ Boliger til funksjonshemmede oppf. Boliger til unge multifunksjonshemmede oppf. Boliger til Psykiatri oppf. Boliger til Psykiatri oppf. Gjennomgangsboliger til mennesker med rusproblemer. Tiltak er under planlegging Boliger for yngre psykisk funksjonshemmede oppf oppf. Omsorgsboliger oppf. SUM TOTALT SUM TOTAL (med oppfølging) Kilde: Formannskapssak 182/ oppf. 3.1.c. Boliger til bostedsløse Det er registrert ca. 20 bostedsløse i Hamar. Antallet bostedsløse har holdt seg på dette nivået over flere år til tross for at vi lykkes med noen tiltak overfor bostedsløse. Kirkens sosialtjenesters akutthybler (Arbeideren) og gjennomgangsleiligheter (Folkestadsgate) har så å si fullt belegg. Krav om å være rusfri for å kunne bo i disse leilighetene skaper visse utfordringer. Når en bruker ikke oppfyller krav om å være rusfri, har kommunen begrensede hjelpemuligheter. 3.1.d. Rusomsorg og psykiatri Punkter b og c. 3.1.e. Boliger til ungdommer (yngre psykisk funksjonshemmede) Oppsummering: Behovet for boliger med oppfølgingstjenester gjelder mange brukergrupper. Oppmeldte og kartlagte behov (vedlegg 1) viser at fram til 2015 vil vi ha behov for 170 boliger (boenheter). Side 2 av 8

3 3.2. Fra leie til eie Kommunen har totalt 470 utleieboliger. Hvert år kjøper kommunen flere boliger til bosetting av flyktninger. Det er stor etterspørsel etter kommunale utleieboliger. Kommunen har for lav sirkulasjon i sin boligmasse mange leietakere forblir lenge i leide boliger uten at det vurderes andre alternativer. Behovet for boliger i kommunal regi er større enn tilgangen, samtidig klarer ikke kommunen å formidle hele tilskuddet som Husbanken har gitt tilsagn om. Det er behov for å kartlegge kommunale leieforhold og vurdere hvordan vi kan jobbe å få flere vanskeligstilte på eierside. Dette har sammenheng med: - at vi realiserer målsettingen om at de som har behov og vil, får mulighet til å eie egen bolig - helhetlig bruk av Husbankens virkemidler - at kvalifiseringsstønad blir vurdert annerledes enn i dag (stønaden godkjennes som inntekt i beregning for søknad om startlån) - mulighet til å eie gir selvhjulpenhet og ansvarlighet Oppsummering: Hamar har behov for å arbeide aktiv for at flest mulig skal kunne eie sin egen bolig. Det er også behov for flere kommunalt disponerte utleieboliger og å få økt sirkulasjon i kommunale utleieboliger. Kommunen mangler et helhetlig og offensiv bruk av Husbankens virkemidler Helhetlig bruk av Husbankens økonomiske virkemidler Henger sammen med punktene 3.1. og Boligsosialt arbeid og eiendomsforvaltning Syv kommunale enheter arbeider med bolig og boligsosialt arbeid. Eiendomsavdelingen forvalter og vedlikeholder eiendomsmassen, Strategiavdelingen bistår i utredninger m.m. Servicekontoret forvalter Husbankens låne- og tilskuddsordninger, avdelingene Barn og familie, Levekår og folkehelse, NAV og Pleie og omsorg har oppfølging av respektive brukere. I tillegg har kommunen et forpliktende samarbeid med Kirkens sosialtjeneste (Hamar tiltakene) når det gjelder lavterskel botiltak innen rusomsorg. Boligforum er et samarbeidsorgan som er opprettet på tvers av disse kommunale enhetene som følge av arbeidet med boligsosial handlingsplan. Forumets oppgaver er å få til en bedre utnyttelse av ressursene innen gjeldende økonomiske rammer samt sørge for helhetlig og langsiktighet i boligarbeidet. Oppsummering: Det synes som om vi har en for fragmentert organisasjonsmodell. Dette gir noen utfordringer når det gjelder det boligsosiale perspektivet. Det boligsosiale (brukerperspektivet) er til dels løsrevet fra det som er eiendomsforvaltning (vedlikehold og foretningsmessig drift av kommunale boligeiendommer). Boligbehov for vanskeligstilte Hamar kommune Relevante vedlegg - Vedlegg 1: Liste over Boligbehov for vanskeligstilte i Hamar kommune (oppdatert mai 2009) - Vedlegg 2: Mandat - revidering av boligplan Vedlegg 3: Boligsosial handlingsplan (under revidering) - Vedlegg 4: Kommuneplan samfunnsdel (under revidering) - Vedlegg 5: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Side 3 av 8

4 4. Hovedmål for kommunens prosjekt Hovedmålet for Hamar kommune er å få til et krafttak for boligtilbud til vanskeligstilte. Kommunen skal intensivere innsatsen overfor målgruppen ved å benytte egne ressurser, direkte finansiering og Husbankens kompetansetilskudd innen rammen av utviklingsprogrammet. Prosjektets delmål skal være satsinger på følgende: utvikle boligtilbud med oppfølgingstjenester få flere i målgruppen fra leieforhold til å eie egen bolig få bedre og mer helhetlig utnyttelse av Husbankens økonomiske virkemidler få til en harmonisering av boligsosialt arbeid og eiendomsforvaltning Effektmål: Bidra til å realisere målet om at Hamar skal være sentrum for det mest attraktive boområdet i innlandet jf. kommuneplanens visjon. Bidra til å realisere målet om at brukerne skal ha egen bolig i egnet bomiljø jf. boligplanens visjon Bidra til at kommunen får en hensiktsmessig organisering av det boligsosiale arbeid: - møte brukere med tydelig og avklarte forventninger - utnytte ressursene på best mulig måte - systematisere samarbeidet med øvrige aktører på boligfeltet Resultatmål: Hamar skal drive målrettet og forutsigbart boligarbeid overfor de vanskeligstilte Hamar kommune skal sørge for at de som faller utenfor det ordinære boligmarkedet gis egnede og riktig botilbud Tilbudet overfor de vanskeligstilte på boligmarkedet skal være i samsvar med brukernes individuelle behov og hjemlet i gjeldende lovverk Prosessmål: Hamar deltar i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram fra Brukermedvirkning skal ivaretas i programmet Gjennomføring av det boligsosiale utviklingsprogrammet skal ha en tydelig politisk forankring 5. Organisering 5.a. Dagens organisering av det boligsosiale arbeidet i kommunen Hamar kommunes boligarbeid utøves av ulike organisatoriske enheter i kommuneadministrasjonen og noen samarbeidsaktører. Ved revidering av boligsosial handlingsplan ble det opprettet et kommunalt boligforum bestående av representanter fra berørte avdelinger. Forumet er et drøftings- og rådgivende organ som møtes en gang i måneden. Nedenfor gis en oversikt over berørte avdelinger/aktører og deres ansvarsområder: 1. Servicekontoret: Forvaltning av boligvirkemidler som statlig bostøtte, startlån og boligtilskudd 2. Eiendomsavdelingen: Anskaffelse, drift, vedlikehold samt forvaltning og kontraktsmessige forhold tilknyttet bolig 3. Oppgaver knyttet til brukeroppfølging og brukerveiledning utøves av følgende: - NAV: har ansvar for brukerer etter lov om sosiale tjenester Side 4 av 8

5 - Levekår og folkehelse: Bosetting- og inkluderingskontoret har ansvar for bosetting og oppfølging av flyktninger etter lov om introduksjonsordning - Barn og familieavdelingen: Oppfølging for de som er under barnevernets omsorg - Pleie og omsorgsavdelingen: Pleie og omsorgstjenester - Strategiavdelingen: Overordnede planer og utredninger: 4. Kirkens sosialtjenester driver Hamar tiltakene som er en kjede av lavterskel tilbud for personer i aktiv rusmiddelbruk eller under rusomsorg. Kirkens sosialtjenester har en driftsavtale med Hamar kommune. Kommunen bidrar med 2,6 mill årlig til tiltakene. 5.b. Prosjektorganisering Prosjektets organisering Ressursbruk Styringsgruppe Strategisk ledermøte (består av Rådmannen, assisterende rådmann og lederen for Strategiavdelingen og noen rullerende resultatenhetsledere eller andre ut fra sak) Ansvarlig linjeleder Leder fir Strategiavdelingen Tidsressurs prosjektleder Minimum 100% Den endelige organiseringen kan gi andre føringer Kostnader og finansiering Kommunens egeninnsats og direktefinansiering og Husbankens kompetansetilskudd Prosjektgruppe Vil bli vedtatt av Strategisk ledermøte. I den type prosjekt skal arbeidsgrupper bestå av utvalgte ledere fra følgende fagavdelinger: Eiendomsavdelingen, NAV, Levekår og folkehelse, Barn og familie, Servicekontoret, Pleie og omsorg og Strategiavdelingen. I tillegg skal vi ha representanter/bidrag fra brukerorganisasjoner og relevante frivillige organisasjoner. Fra 2. linjetjeneste skal vi trekke inn Fylkesmannen i Hedmark, Sykehuset Innlandet HF, KoRus-Øst (Østnorsk kompetansesenter). Eiendomsaktør HOBBL 1 eller andre. Prosjektleder Vil bli utlyst. Tidsressurs prosjektgruppe Avtales senere Prosjektkonto for prosjektleder 6. Samarbeidspartnere 6.a. Samarbeidspartnere - Relevante resultatenheter - Husbanken - Brukerorganisasjoner - Sykehuset Innlandet HF og KoRus-Øst - Fylkesmannen i Hedmark, Sosial- og helseavdelingen - Tredje sektor. Kirkens sosialtjeneste og aktørene i Hamar-modellen. 6.b. Samarbeidsmåter Hamar kommune benytter egen intern prosjektplan som innholder en milepælsplan, aktivitetsplan og interessentmodell. Samarbeidsmåter og involvering av aktuelle aktører vil bli 1 Hamar og omegn boligbyggelag Side 5 av 8

6 ytterligere spesifisert i den. Per dags dato fungerer samarbeidet med eksterne aktører fra resultatenhetenes ståsted. - Husbanken jf føringer for boligsosialt utviklingsprogram. Forpliktende samarbeidsavtale vil regulere dette samarbeidet. - Brukerorganisasjoner: Skal være sentrale både i planlegging og gjennomføring av prosjektet. Brukerrepresentanter vil delta i prosjektgruppen og vil bli brukt som rådgivere. - Sykehuset Innlandet HF og KoRus-Øst: I forhold til planlegging og gjennomføring av prosjektet, rådgivning, deltakelse i prosjektgruppe og kompetansetilførsel når det gjelder rus og psykisk helse. - Fylkesmannen i Hedmark (FM), Sosial- og helseavdelingen. I forhold til planlegging og gjennomføring av prosjektet, rådgivning, deltakelse i prosjektgruppe og kompetansetilførsel på boligsosialt arbeid. FM har fra 2009 finansiert et treårige prosjekt på oppfølgingstjenester i bolig for bostedsløse. - Tredje sektor: Kirkens sosialtjeneste og aktørene i Hamar-modellen. Det er bygd opp betydelig kompetanse gjennom Hamar-modellen. Denne kompetanse og de erfaringene som er gjort skal være relevante i prosjektet. Kommunen arbeider med å utkrystallisere sin frivillighetspolitikk. Dette for å kunne trekke opp tilnærminger til øvrige aktører i tredje sektor. 7. Brukermedvirkning Medvirkningen i tilknytning til prosjektet Brukere av kommunens boligsosialt arbeid. Brukerrepresentanter skal (slik beskrevet under punkt 6) være deltakere i prosjektgruppe og skal medvirke i planlegging og gjennomføring av prosjektet. Andre brukerinstanser som vil medvirke (som hørende og rådgivende organer) i planlegging og gjennomføring av prosjekter er Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Mangfoldsutvalget (politisk utvalg med mandat fra Formannskapet), Fagrådet for psykisk helsearbeid (kommunalt organ på tvers av avdelinger og med brukerrepresentanter, se også punkt 8.1.b), Hamar Rusforum (består av brukerrepresentanter, representanter fra kommunale avdelinger og NAV, representant fra KoRus-Øst (Østnorsk kompetansesenter for rusavhengighet), Mental Helse Hedmark (brukerstyrt organisasjon), Innvandrerrådet i Hedmark og RIO-innlandet (rusmisbrukernes interesseorganisasjon). Eiendomsaktører: HOBBL og/eller andre. Eiendomsaktørene er sentrale brukere av kommunens kompetanse når det gjelder boligarbeid. I denne sammenheng skal de være medvirkere i tenkning rundt organisering, drift og forvaltning av kommunale utleieboliger. 8. Referanseprosjekter I Hamar kommune har det blitt utviklet noen prosjekter og tiltak i forhold til oppfølging av vanskeligstilte på boligmarked. Rusomsorg spesielt har fått et løft med Hamar-tiltakene. Likevel står utfordringer i køen: Det er flere brukergrupper kommunen ikke har klart å gi et tilfredsstillende tilbud til og det skjer en utvikling som tilsier at behovet vil øke når det gjelder noen brukergrupper. Denne programsatsingen fra Husbanken ser vi på som en mulighet til å jobbe fram helhetlig strategi som vil bidra til å harmonere kommunens total ressursbruk Implementerte boligsosiale utviklingsarbeid i kommunen 8.1.a. Hamarmodellen og kommunens rus/psykisk oppfølgingsteam Hamarmodellen er et samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens sosialtjeneste, Kirken den Norske, Friomsorgen og Hamar kommune. Hamarmodellen består av BARM-senteret (høyterskeltilbud/oppfølging til de som har blitt rusfrie), Folkestadgate (boligtilbud med Side 6 av 8

7 bemanning, 5 leiligheter, for de som nettopp har blitt rusfrie), Arbeidern (værested for aktive rusmisbrukere med to akutthybler) og Hamar tjenestesentral (jobbtilbud til rusmisbrukere). Det er dannet en faglig referansegruppe knyttet til Hamarmodellen, med alle lederne i Hamarmodellen, politiet, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO), PRO LAR (interesseorganisasjon), Sykehuset Innlandet v/dps rus og Østnorsk kompetansesenter, Nav Hamar, Ringsaker kommune og Stange kommune. Kommunens rus/psykisk oppfølgingsteam har samarbeid med de nevnte instanser også rundt brukere som ikke omfattes av Hamarmodellen. I tillegge er det tett samarbeid med Fylkesmannens rusrådgiver. Kommunens rus/psykisk oppfølgingsteam i Nav Hamar, jobber tett mot Hamarmodellen. Teamets tre miljøarbeidere jobber turnus, og har daglig oppfølging av brukere i bolig, også i kommunale boliger utenfor Hamar-modellen. Rundt enkelte spesielt belastede kommunale boliger, har teamet inngått et samarbeid med brukere, naboer og politiet, sånn at uniformert politi patruljerer jevnlig i nabolaget. Det er også inngått avtale om at sivilt politi med jevne mellomrom stikker innom på besøk i belastede boliger. Teamet har også fått leid en hytte gratis av Borregaard industrier, til egen brukergruppe. Brukergruppa har satt hytta i stand, og holder hytta ved like ved å skifte ut materialer, male, sy gardiner osv. Dette er gjort både som en aktivitet, og for at de skal få et eierforhold til hytta. Det kan være en inspirasjon i forhold til det å ivareta egen bolig. Idéen kan videreutvikles i forbindelse med tanken om å bygge småhus for rusmisbrukere, hvor de kan være med på istandsetting selv. Det har vært et samarbeid med Husbanken tidligere rundt småhusene, men prosjektet er enda ikke realisert. Samarbeidet mellom rus/psykisk oppfølgingsteam og kommunens eiendomsavdeling har utviklet seg til å bli sterkt og godt. Rus/psykisk oppfølgingsteam får inn mange av sine brukere i kommunale boliger med 11 kontrakter og tett oppfølging fra teamet. 8.1.b. Plan for psykisk helsearbeid I tilknytning til Plan for psykisk helsearbeid har vi ivaretatt tverrfaglighet på systemnivå ved at det ble opprettet Fagråd for psykisk helsearbeid. Det er også iversatt en rekke tiltak rettet mot mennesker med både psykiske problemer og rusproblemer. Disse har vært drevet av rus/psykisk oppfølgingsteam i NAV med miljøarbeidertjeneste, lavterskel somatisk helsetilbud, boligkontakt, tannpleier, ruskonsulenter og psykiatrikonsulent. Tett samarbeid med Hamar-modellen (se over). 8.1.c. Boligplan Lagt til rette for at flere boligaktører implementerer sine prosjekter - det bygges mange boliger i kommunen i perioder flere enn det som er målsatt. Boligbygging har imidlertid ikke kommet de vanskeligstilte til gode. 8.1.d. Boligsosial handlingsplan Ved revidering av boligsosial handlingsplan ble det vedtatt å opprette et kommunalt boligforum - et rådgivende organ med aktører fra alle kommunens resultatenheter som er involvert i boligarbeid/brukere med boligbehov. Det har blitt opprettet en stilling som boligkontakt i NAVs rus/psykisk oppfølgingsteam. Det er fattet vedtak om større risikovilje ved innvilgelse av startlån, med mål at flere skal kunne eie sin egen bolig. I enkelte tilfeller har dette ført til løsninger vi ellers ikke ville fått til. I boligsosial handlingsplan ble det vedtatt å prioritere særlig vanskeligstilte til kommunale utleieboliger. Det har også blitt brukt 11 kontrakter og tilleggsavtale til ordinær husleiekontrakt. Kommunen har ikke hatt utkastelser på grunn av bråk/uro eller ubetalt husleie det siste året. Side 7 av 8

8 8.1.e. Fattigdomsutredning 2006/2007 I denne utredningen henvises til boligpolitikken som et tiltak mot fattigdom. 8.1.f. Rusmiddelpolitisk handlingsplan I rusmiddelpolitisk handlingsplan henvises til boligplan og boligsosial handlingsplan for å kunne iversette forebyggende og rehabiliterende tiltak. Siden januar 2009 har tre personer (rusmiddelavhengige) kjøpt sin egen bolig. 8.1.g. Plan for helhetlige og koordinerte tjenester (habilitering og rehabilitering) Bolig er sentralt i habiliterings- og rehabiliteringsarbeid. Et tiltak i denne planen ble å opprettet en felles koordinerende enhet (for barn og voksne). Enheten jobber med individuell plan, og tverrfaglig/tverretatlig samarbeid. Koordinerende enhet ble opprettet som følge av omdisponert stillinger fra andre enheter, samt 100% stilling fra Opptrappingsplan psykisk helse. 8.1.h. Tjenesten for funksjonshemmede (utviklingshemmede) i kommunen Miljøarbeid i bofellesskapene er en sentral del av tjenesteytingen til funksjonshemmede. I 2007 ble det foretatt et stort omorganiseringsarbeid for å tilpasse brukergruppene i de enkelte bofellesskap, 15 brukere fikk nytt bosted og 67 fikk ny arbeidsplass. 8.1.i. Ungdomsbolig I 2008 ble det etablert et boligtiltak med hensikt å gi avlastning til foreldre og/eller kartlegge behov for videre bistand fra kommunen. 8.1.j. Omsorgsboliger i Holsetgården borettslag I år 2000 ble Holsetgården borettslag realisert med finansiering (lån og tilskudd fra Husbanken). Kommunen disponerer 29 omsorgsleiligheter hvor kommunen har tildellingsrett. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med HOBBL som byggherre og driver av borettslaget. Kommunen tildeler leilighetene til personer med funksjonshemming, utviklingshemning, psykiske lidelser og eldre. Innskuddet er regulert i forhold til konsumprisindeksen og eventuelle påkostninger. Deler av kompensasjonstilskuddet ble avsatt til kommunal bostøtte for beboere i borettslaget. 9. Økonomi 9.1. Finansiering I samsvar med den finansieringsmodellen som Husbanken har utarbeidet for programmet vil Hamar kommune forplikte seg både i forhold til direkte finansiering og egen innsats. Modellen har blitt behandlet i administrasjon, i komité for velferd og i formannskapet. Formannskapet har i møte den vedtatt følgende: Vedtak Formannskapet tar til etterretning at kommunens deltakelse i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram vil medføre konkrete forpliktelser i form av egen innstas og direkte finansiering. Kommunens økonomiske forpliktelser ved deltakelse i programmet skal behandles i økonomiplan for 2010, 2011 og Formannskapet gir sin tilslutning til komité for velferds vurderinger av kommunens ambisjonsnivå. Komiteens vurderinger skal suppleres med faglige innspill fra berørte resultatenheter. Enstemmig vedtatt. 9.2 Andre tiltaksmidler for 2009 innen det boligsosiale området Det har blitt innvilget kr over kapittel for oppfølgingstjenester i bolig for bostedsløse (tiltak plassert i NAV). Det tas forbehold om at det kan finnes andre tiltaksmidler som vi ikke kjenner til. Side 8 av 8

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014 Boligsosial handlingsplan Steinkjer kommune 2011-2014 Innhold Boligsosial handlingsplan...1 Steinkjer kommune 2011-2014...1 Boligsosial handlingsplan 2011 2014...4 0 Forord...4 1.0 Innledning...6 1.1Type

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - 22.01.2014 Forslag til vedtak: Hovedutvalg

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016

Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 Oslo kommune Byrådet Byrådssak 152.2/12 Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Tabeller... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Innledning... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Prosess og brukermedvirkning...

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold Boligsosial handlingsplan 2012-2014 Innhold Contents Innhold s. 3 Oppsummering s. 4 Forutsetninger for boligsosialt arbeid s. 7 Vanskeligstilte på boligmarkedet s. 10 Flere skal eie s. 12 Færre bostedsløse

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17

FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17 FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17 Frosta 2020 Vi skaper en historisk framtid Vedtatt av Frosta Kommunestyre, 29.10.2013. i sak nr. 68/13. 1 FORORD Arbeidet med å revidere Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast)

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast) (Høringsutkast) Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 Sammendrag: Boligen er et sted å bo. Den er et sted for rekreasjon, sosialt samvær og minner. Boligen er viktig for vår identitet og selvfølelse,

Detaljer

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Versjon 0.5 ephorte 2012/1105 Innhold:... 1 Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne... 3 1. Innledning... 3 1.1 Grunnlaget for planen

Detaljer

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25 1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Programplan Asker kommune 2012-2015 Side 1 av 25 2 Boligsosialt utviklingsprogram Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LESERVEILEDNING...

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE 2011-2014 Vedtatt i Nes kommunestyr 15.02.11, sak 11/6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Formål og målgrupper...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009 2014

Boligsosial handlingsplan 2009 2014 1 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 3 1. Innledning 5 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan 5 1.2. Relevant lovverk 6 1.3. Statlige

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

HALDEN KOMMUNE FORANALYSE AV BOLIGSOSIALT ARBEID

HALDEN KOMMUNE FORANALYSE AV BOLIGSOSIALT ARBEID Beregnet til Halden kommune Dokument type Sluttrapport Dato April, 2011 HALDEN KOMMUNE FORANALYSE AV BOLIGSOSIALT ARBEID Fotograf: Arild Brunvand Foto 1 Foto 2 HALDEN KOMMUNE FORANALYSE AV BOLIGSOSIALT

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011 Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 2 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 1.1 Bakgrunn for boligsosial handlingsplan

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

www.iris.no Kopiering er kun tillatt etter avtale med IRIS eller oppdragsgiver.

www.iris.no Kopiering er kun tillatt etter avtale med IRIS eller oppdragsgiver. Kopiering er kun tillatt etter avtale med IRIS eller oppdragsgiver. International Research Institute of Stavanger AS er sertifisert etter et kvalitetssystem basert på NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001:2004

Detaljer

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE Sel kommune EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE BOLIGSOSIAL PLAN 2014 2017 Vedtatt i Sel kommunestyre 17.02.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Mandat.... 4 1.2 Organisering av arbeidet....

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

BoligSosial handlingsplan 2011-2025

BoligSosial handlingsplan 2011-2025 Levanger kommune Temaplan: BoligSosial handlingsplan 2011-2025 Visjon: Livskvalitet og vekst Alle skal kunne bo trygt og godt. Prosjektgruppas forslag, Levanger 01.04.2011 Levanger kommune - Boligsosial

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2015-2025

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2015-2025 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2015-2025 1 INNHOLD Bakgrunn for boligsosial handlingsplan... 3 Oppsummering av planen... 4 Utarbeidelse av planen... 4 Overordnede føringer og rammer for kommunens arbeid...

Detaljer

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 Planforslag av 25.10.12. 1 INNHOLD 1. FORORD... 3 1.1 HVA ER EN BOLIGPOLITISK PLAN... 3 1.2 HVA ER BOLIGPOLITISK ARBEID?... 3 2. INNLEDNING... 3 2.1.

Detaljer

Startlån Rygge kommune

Startlån Rygge kommune Startlån Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 22. april 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for Stjørdal kommune 2011-2015

Boligsosial handlingsplan for Stjørdal kommune 2011-2015 Boligsosial handlingsplan for Stjørdal kommune 2011-2015 Innhold Boligsosial handlingsplan for Stjørdal kommune... 1 2011-2015... 1 Forord... 3 1. Sammendrag.... 4 1.0. Sammendrag.... 4 1.1. Konkrete tiltak

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

FORSLAG SOM BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 20.12.2011

FORSLAG SOM BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 20.12.2011 FORSLAG SOM BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 20.12.2011 FORSLAGET BLE UTSATT OG BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 14.02.2012 Innhold 1. SAMMENDRAG...4 2. BAKGRUNN...5 2.1 ROLLER I NORSK BOLIGPOLITIKK...6 2.2 UTARBEIDELSE

Detaljer