Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram"

Transkript

1 Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram 1. Formalia om kommunen Kommune navn: Hamar kommune Adresse: PB 4063, 2306 Hamar Prosjektnavn: Krafttak for boligtilbud til vanskeligstilte Kontaktperson hos søker: Navn: Tittel: E-post: Tlf./mobiltlf: Miguel da Luz Rådgiver / Begrunnelse for å søke Hvorfor vil Hamar kommune bli med i satsningen? I Hamar kommune har vi lykkes med enkelte tiltak overfor noen grupper vanskeligstilte på boligmarked. Fortsatt har kommunen betydelig utfordringer når det gjelder boligsosialt arbeid og det jobber vi kontinuerlig med. Utfordringene kan knyttes til ressursmangel, manglende boligsosial kompetanse eller måten vi organiserer boligarbeidet på. Disse gir utslag i mangelfullt boligtilbud og oppfølging av vanskeligstilte. Den politiske ledelsen har vedtatt at det skal arbeides målrettet for å møte hovedutfordringene. Derfor skal vi ta en krafttak for å bygge en plattform for boligarbeid og boligtilbud til vanskeligstilte. Vi har evaluert boligplan og boligsosial handlingsplan og evalueringen avdekket en rekke avvik fra vedtatte mål og tiltak. Boligplanen er under revidering. I mandatet for revidering av boligplanen er deltakelse i dette programmet vurdert som en viktig prosess i implementering av målene og tiltak for videre boligarbeid. Satsingsområder i boligsosialt utviklingsprogram skal være direkte knyttet til utviklingsarbeidet som vil bli definert i revidert boligsosial handlingsplan. 3. Behov og utfordringer a. Kjente problemer innen det boligsosiale feltet og satsingsområder i programmet I samarbeid med berørte resultatenheter har vi kartlagt behovene i det boligsosiale feltet og definert fire områder vi vil prioritere å jobbe med i programperioden: Boliger med oppfølgingstjenester Få flere vanskeligstilte fra leie til eie Helhetlig bruk av Husbankens økonomiske virkemidler Organisering av boligarbeid for å få til en harmonisering av boligsosialt arbeid og eiendomsforvaltning Boliger med oppfølgingstjenester 3.1.a. Boliger til multifunksjonshemmede barn Den medisinske utviklingen medfører at kommunen møter og vil møte økende behov for boliger og tjenester for multifunksjonshemmede barn/unge. Etter vårt anslag vil vi i perioden ha behov for 47 omsorgsboliger med heldøgns tjenester. I samme perioden vil vi ha behov for 16 boliger for brukere som vil bo i egen bolig som er fysisk tilrettelagt og med tilbud av tjenester. På kortere sikt vil behovet være 29 omsorgsboliger med heldøgns tjenester og 11 fysisk tilrettelagt boliger med tjenestetilbud. Side 1 av 8

2 3.1.b. Sykehjemsplasser og omsorgsboliger Videre har kommunen utredet investeringsbehov knyttet til institusjonsplasser og omsorgsboliger (for alle brukergrupper) fram til Denne utredningen viser et behov for 144 boenheter med bemanning med en investeringsramme på 232 millioner kroner. Ser vi på kostnadene vil 80 % av det totale investeringsbeløpet [farget felt] omhandle boliger med oppfølging. Prosjekt År Nye enheter Moderniserte enheter Totalt antall enheter Investeringsbeløp Renovering A-fløy Finsal Renovering B-fløy Finsal. 2008/ Boliger til funksjonshemmede oppf. Boliger til unge multifunksjonshemmede oppf. Boliger til Psykiatri oppf. Boliger til Psykiatri oppf. Gjennomgangsboliger til mennesker med rusproblemer. Tiltak er under planlegging Boliger for yngre psykisk funksjonshemmede oppf oppf. Omsorgsboliger oppf. SUM TOTALT SUM TOTAL (med oppfølging) Kilde: Formannskapssak 182/ oppf. 3.1.c. Boliger til bostedsløse Det er registrert ca. 20 bostedsløse i Hamar. Antallet bostedsløse har holdt seg på dette nivået over flere år til tross for at vi lykkes med noen tiltak overfor bostedsløse. Kirkens sosialtjenesters akutthybler (Arbeideren) og gjennomgangsleiligheter (Folkestadsgate) har så å si fullt belegg. Krav om å være rusfri for å kunne bo i disse leilighetene skaper visse utfordringer. Når en bruker ikke oppfyller krav om å være rusfri, har kommunen begrensede hjelpemuligheter. 3.1.d. Rusomsorg og psykiatri Punkter b og c. 3.1.e. Boliger til ungdommer (yngre psykisk funksjonshemmede) Oppsummering: Behovet for boliger med oppfølgingstjenester gjelder mange brukergrupper. Oppmeldte og kartlagte behov (vedlegg 1) viser at fram til 2015 vil vi ha behov for 170 boliger (boenheter). Side 2 av 8

3 3.2. Fra leie til eie Kommunen har totalt 470 utleieboliger. Hvert år kjøper kommunen flere boliger til bosetting av flyktninger. Det er stor etterspørsel etter kommunale utleieboliger. Kommunen har for lav sirkulasjon i sin boligmasse mange leietakere forblir lenge i leide boliger uten at det vurderes andre alternativer. Behovet for boliger i kommunal regi er større enn tilgangen, samtidig klarer ikke kommunen å formidle hele tilskuddet som Husbanken har gitt tilsagn om. Det er behov for å kartlegge kommunale leieforhold og vurdere hvordan vi kan jobbe å få flere vanskeligstilte på eierside. Dette har sammenheng med: - at vi realiserer målsettingen om at de som har behov og vil, får mulighet til å eie egen bolig - helhetlig bruk av Husbankens virkemidler - at kvalifiseringsstønad blir vurdert annerledes enn i dag (stønaden godkjennes som inntekt i beregning for søknad om startlån) - mulighet til å eie gir selvhjulpenhet og ansvarlighet Oppsummering: Hamar har behov for å arbeide aktiv for at flest mulig skal kunne eie sin egen bolig. Det er også behov for flere kommunalt disponerte utleieboliger og å få økt sirkulasjon i kommunale utleieboliger. Kommunen mangler et helhetlig og offensiv bruk av Husbankens virkemidler Helhetlig bruk av Husbankens økonomiske virkemidler Henger sammen med punktene 3.1. og Boligsosialt arbeid og eiendomsforvaltning Syv kommunale enheter arbeider med bolig og boligsosialt arbeid. Eiendomsavdelingen forvalter og vedlikeholder eiendomsmassen, Strategiavdelingen bistår i utredninger m.m. Servicekontoret forvalter Husbankens låne- og tilskuddsordninger, avdelingene Barn og familie, Levekår og folkehelse, NAV og Pleie og omsorg har oppfølging av respektive brukere. I tillegg har kommunen et forpliktende samarbeid med Kirkens sosialtjeneste (Hamar tiltakene) når det gjelder lavterskel botiltak innen rusomsorg. Boligforum er et samarbeidsorgan som er opprettet på tvers av disse kommunale enhetene som følge av arbeidet med boligsosial handlingsplan. Forumets oppgaver er å få til en bedre utnyttelse av ressursene innen gjeldende økonomiske rammer samt sørge for helhetlig og langsiktighet i boligarbeidet. Oppsummering: Det synes som om vi har en for fragmentert organisasjonsmodell. Dette gir noen utfordringer når det gjelder det boligsosiale perspektivet. Det boligsosiale (brukerperspektivet) er til dels løsrevet fra det som er eiendomsforvaltning (vedlikehold og foretningsmessig drift av kommunale boligeiendommer). Boligbehov for vanskeligstilte Hamar kommune Relevante vedlegg - Vedlegg 1: Liste over Boligbehov for vanskeligstilte i Hamar kommune (oppdatert mai 2009) - Vedlegg 2: Mandat - revidering av boligplan Vedlegg 3: Boligsosial handlingsplan (under revidering) - Vedlegg 4: Kommuneplan samfunnsdel (under revidering) - Vedlegg 5: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Side 3 av 8

4 4. Hovedmål for kommunens prosjekt Hovedmålet for Hamar kommune er å få til et krafttak for boligtilbud til vanskeligstilte. Kommunen skal intensivere innsatsen overfor målgruppen ved å benytte egne ressurser, direkte finansiering og Husbankens kompetansetilskudd innen rammen av utviklingsprogrammet. Prosjektets delmål skal være satsinger på følgende: utvikle boligtilbud med oppfølgingstjenester få flere i målgruppen fra leieforhold til å eie egen bolig få bedre og mer helhetlig utnyttelse av Husbankens økonomiske virkemidler få til en harmonisering av boligsosialt arbeid og eiendomsforvaltning Effektmål: Bidra til å realisere målet om at Hamar skal være sentrum for det mest attraktive boområdet i innlandet jf. kommuneplanens visjon. Bidra til å realisere målet om at brukerne skal ha egen bolig i egnet bomiljø jf. boligplanens visjon Bidra til at kommunen får en hensiktsmessig organisering av det boligsosiale arbeid: - møte brukere med tydelig og avklarte forventninger - utnytte ressursene på best mulig måte - systematisere samarbeidet med øvrige aktører på boligfeltet Resultatmål: Hamar skal drive målrettet og forutsigbart boligarbeid overfor de vanskeligstilte Hamar kommune skal sørge for at de som faller utenfor det ordinære boligmarkedet gis egnede og riktig botilbud Tilbudet overfor de vanskeligstilte på boligmarkedet skal være i samsvar med brukernes individuelle behov og hjemlet i gjeldende lovverk Prosessmål: Hamar deltar i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram fra Brukermedvirkning skal ivaretas i programmet Gjennomføring av det boligsosiale utviklingsprogrammet skal ha en tydelig politisk forankring 5. Organisering 5.a. Dagens organisering av det boligsosiale arbeidet i kommunen Hamar kommunes boligarbeid utøves av ulike organisatoriske enheter i kommuneadministrasjonen og noen samarbeidsaktører. Ved revidering av boligsosial handlingsplan ble det opprettet et kommunalt boligforum bestående av representanter fra berørte avdelinger. Forumet er et drøftings- og rådgivende organ som møtes en gang i måneden. Nedenfor gis en oversikt over berørte avdelinger/aktører og deres ansvarsområder: 1. Servicekontoret: Forvaltning av boligvirkemidler som statlig bostøtte, startlån og boligtilskudd 2. Eiendomsavdelingen: Anskaffelse, drift, vedlikehold samt forvaltning og kontraktsmessige forhold tilknyttet bolig 3. Oppgaver knyttet til brukeroppfølging og brukerveiledning utøves av følgende: - NAV: har ansvar for brukerer etter lov om sosiale tjenester Side 4 av 8

5 - Levekår og folkehelse: Bosetting- og inkluderingskontoret har ansvar for bosetting og oppfølging av flyktninger etter lov om introduksjonsordning - Barn og familieavdelingen: Oppfølging for de som er under barnevernets omsorg - Pleie og omsorgsavdelingen: Pleie og omsorgstjenester - Strategiavdelingen: Overordnede planer og utredninger: 4. Kirkens sosialtjenester driver Hamar tiltakene som er en kjede av lavterskel tilbud for personer i aktiv rusmiddelbruk eller under rusomsorg. Kirkens sosialtjenester har en driftsavtale med Hamar kommune. Kommunen bidrar med 2,6 mill årlig til tiltakene. 5.b. Prosjektorganisering Prosjektets organisering Ressursbruk Styringsgruppe Strategisk ledermøte (består av Rådmannen, assisterende rådmann og lederen for Strategiavdelingen og noen rullerende resultatenhetsledere eller andre ut fra sak) Ansvarlig linjeleder Leder fir Strategiavdelingen Tidsressurs prosjektleder Minimum 100% Den endelige organiseringen kan gi andre føringer Kostnader og finansiering Kommunens egeninnsats og direktefinansiering og Husbankens kompetansetilskudd Prosjektgruppe Vil bli vedtatt av Strategisk ledermøte. I den type prosjekt skal arbeidsgrupper bestå av utvalgte ledere fra følgende fagavdelinger: Eiendomsavdelingen, NAV, Levekår og folkehelse, Barn og familie, Servicekontoret, Pleie og omsorg og Strategiavdelingen. I tillegg skal vi ha representanter/bidrag fra brukerorganisasjoner og relevante frivillige organisasjoner. Fra 2. linjetjeneste skal vi trekke inn Fylkesmannen i Hedmark, Sykehuset Innlandet HF, KoRus-Øst (Østnorsk kompetansesenter). Eiendomsaktør HOBBL 1 eller andre. Prosjektleder Vil bli utlyst. Tidsressurs prosjektgruppe Avtales senere Prosjektkonto for prosjektleder 6. Samarbeidspartnere 6.a. Samarbeidspartnere - Relevante resultatenheter - Husbanken - Brukerorganisasjoner - Sykehuset Innlandet HF og KoRus-Øst - Fylkesmannen i Hedmark, Sosial- og helseavdelingen - Tredje sektor. Kirkens sosialtjeneste og aktørene i Hamar-modellen. 6.b. Samarbeidsmåter Hamar kommune benytter egen intern prosjektplan som innholder en milepælsplan, aktivitetsplan og interessentmodell. Samarbeidsmåter og involvering av aktuelle aktører vil bli 1 Hamar og omegn boligbyggelag Side 5 av 8

6 ytterligere spesifisert i den. Per dags dato fungerer samarbeidet med eksterne aktører fra resultatenhetenes ståsted. - Husbanken jf føringer for boligsosialt utviklingsprogram. Forpliktende samarbeidsavtale vil regulere dette samarbeidet. - Brukerorganisasjoner: Skal være sentrale både i planlegging og gjennomføring av prosjektet. Brukerrepresentanter vil delta i prosjektgruppen og vil bli brukt som rådgivere. - Sykehuset Innlandet HF og KoRus-Øst: I forhold til planlegging og gjennomføring av prosjektet, rådgivning, deltakelse i prosjektgruppe og kompetansetilførsel når det gjelder rus og psykisk helse. - Fylkesmannen i Hedmark (FM), Sosial- og helseavdelingen. I forhold til planlegging og gjennomføring av prosjektet, rådgivning, deltakelse i prosjektgruppe og kompetansetilførsel på boligsosialt arbeid. FM har fra 2009 finansiert et treårige prosjekt på oppfølgingstjenester i bolig for bostedsløse. - Tredje sektor: Kirkens sosialtjeneste og aktørene i Hamar-modellen. Det er bygd opp betydelig kompetanse gjennom Hamar-modellen. Denne kompetanse og de erfaringene som er gjort skal være relevante i prosjektet. Kommunen arbeider med å utkrystallisere sin frivillighetspolitikk. Dette for å kunne trekke opp tilnærminger til øvrige aktører i tredje sektor. 7. Brukermedvirkning Medvirkningen i tilknytning til prosjektet Brukere av kommunens boligsosialt arbeid. Brukerrepresentanter skal (slik beskrevet under punkt 6) være deltakere i prosjektgruppe og skal medvirke i planlegging og gjennomføring av prosjektet. Andre brukerinstanser som vil medvirke (som hørende og rådgivende organer) i planlegging og gjennomføring av prosjekter er Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Mangfoldsutvalget (politisk utvalg med mandat fra Formannskapet), Fagrådet for psykisk helsearbeid (kommunalt organ på tvers av avdelinger og med brukerrepresentanter, se også punkt 8.1.b), Hamar Rusforum (består av brukerrepresentanter, representanter fra kommunale avdelinger og NAV, representant fra KoRus-Øst (Østnorsk kompetansesenter for rusavhengighet), Mental Helse Hedmark (brukerstyrt organisasjon), Innvandrerrådet i Hedmark og RIO-innlandet (rusmisbrukernes interesseorganisasjon). Eiendomsaktører: HOBBL og/eller andre. Eiendomsaktørene er sentrale brukere av kommunens kompetanse når det gjelder boligarbeid. I denne sammenheng skal de være medvirkere i tenkning rundt organisering, drift og forvaltning av kommunale utleieboliger. 8. Referanseprosjekter I Hamar kommune har det blitt utviklet noen prosjekter og tiltak i forhold til oppfølging av vanskeligstilte på boligmarked. Rusomsorg spesielt har fått et løft med Hamar-tiltakene. Likevel står utfordringer i køen: Det er flere brukergrupper kommunen ikke har klart å gi et tilfredsstillende tilbud til og det skjer en utvikling som tilsier at behovet vil øke når det gjelder noen brukergrupper. Denne programsatsingen fra Husbanken ser vi på som en mulighet til å jobbe fram helhetlig strategi som vil bidra til å harmonere kommunens total ressursbruk Implementerte boligsosiale utviklingsarbeid i kommunen 8.1.a. Hamarmodellen og kommunens rus/psykisk oppfølgingsteam Hamarmodellen er et samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens sosialtjeneste, Kirken den Norske, Friomsorgen og Hamar kommune. Hamarmodellen består av BARM-senteret (høyterskeltilbud/oppfølging til de som har blitt rusfrie), Folkestadgate (boligtilbud med Side 6 av 8

7 bemanning, 5 leiligheter, for de som nettopp har blitt rusfrie), Arbeidern (værested for aktive rusmisbrukere med to akutthybler) og Hamar tjenestesentral (jobbtilbud til rusmisbrukere). Det er dannet en faglig referansegruppe knyttet til Hamarmodellen, med alle lederne i Hamarmodellen, politiet, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO), PRO LAR (interesseorganisasjon), Sykehuset Innlandet v/dps rus og Østnorsk kompetansesenter, Nav Hamar, Ringsaker kommune og Stange kommune. Kommunens rus/psykisk oppfølgingsteam har samarbeid med de nevnte instanser også rundt brukere som ikke omfattes av Hamarmodellen. I tillegge er det tett samarbeid med Fylkesmannens rusrådgiver. Kommunens rus/psykisk oppfølgingsteam i Nav Hamar, jobber tett mot Hamarmodellen. Teamets tre miljøarbeidere jobber turnus, og har daglig oppfølging av brukere i bolig, også i kommunale boliger utenfor Hamar-modellen. Rundt enkelte spesielt belastede kommunale boliger, har teamet inngått et samarbeid med brukere, naboer og politiet, sånn at uniformert politi patruljerer jevnlig i nabolaget. Det er også inngått avtale om at sivilt politi med jevne mellomrom stikker innom på besøk i belastede boliger. Teamet har også fått leid en hytte gratis av Borregaard industrier, til egen brukergruppe. Brukergruppa har satt hytta i stand, og holder hytta ved like ved å skifte ut materialer, male, sy gardiner osv. Dette er gjort både som en aktivitet, og for at de skal få et eierforhold til hytta. Det kan være en inspirasjon i forhold til det å ivareta egen bolig. Idéen kan videreutvikles i forbindelse med tanken om å bygge småhus for rusmisbrukere, hvor de kan være med på istandsetting selv. Det har vært et samarbeid med Husbanken tidligere rundt småhusene, men prosjektet er enda ikke realisert. Samarbeidet mellom rus/psykisk oppfølgingsteam og kommunens eiendomsavdeling har utviklet seg til å bli sterkt og godt. Rus/psykisk oppfølgingsteam får inn mange av sine brukere i kommunale boliger med 11 kontrakter og tett oppfølging fra teamet. 8.1.b. Plan for psykisk helsearbeid I tilknytning til Plan for psykisk helsearbeid har vi ivaretatt tverrfaglighet på systemnivå ved at det ble opprettet Fagråd for psykisk helsearbeid. Det er også iversatt en rekke tiltak rettet mot mennesker med både psykiske problemer og rusproblemer. Disse har vært drevet av rus/psykisk oppfølgingsteam i NAV med miljøarbeidertjeneste, lavterskel somatisk helsetilbud, boligkontakt, tannpleier, ruskonsulenter og psykiatrikonsulent. Tett samarbeid med Hamar-modellen (se over). 8.1.c. Boligplan Lagt til rette for at flere boligaktører implementerer sine prosjekter - det bygges mange boliger i kommunen i perioder flere enn det som er målsatt. Boligbygging har imidlertid ikke kommet de vanskeligstilte til gode. 8.1.d. Boligsosial handlingsplan Ved revidering av boligsosial handlingsplan ble det vedtatt å opprette et kommunalt boligforum - et rådgivende organ med aktører fra alle kommunens resultatenheter som er involvert i boligarbeid/brukere med boligbehov. Det har blitt opprettet en stilling som boligkontakt i NAVs rus/psykisk oppfølgingsteam. Det er fattet vedtak om større risikovilje ved innvilgelse av startlån, med mål at flere skal kunne eie sin egen bolig. I enkelte tilfeller har dette ført til løsninger vi ellers ikke ville fått til. I boligsosial handlingsplan ble det vedtatt å prioritere særlig vanskeligstilte til kommunale utleieboliger. Det har også blitt brukt 11 kontrakter og tilleggsavtale til ordinær husleiekontrakt. Kommunen har ikke hatt utkastelser på grunn av bråk/uro eller ubetalt husleie det siste året. Side 7 av 8

8 8.1.e. Fattigdomsutredning 2006/2007 I denne utredningen henvises til boligpolitikken som et tiltak mot fattigdom. 8.1.f. Rusmiddelpolitisk handlingsplan I rusmiddelpolitisk handlingsplan henvises til boligplan og boligsosial handlingsplan for å kunne iversette forebyggende og rehabiliterende tiltak. Siden januar 2009 har tre personer (rusmiddelavhengige) kjøpt sin egen bolig. 8.1.g. Plan for helhetlige og koordinerte tjenester (habilitering og rehabilitering) Bolig er sentralt i habiliterings- og rehabiliteringsarbeid. Et tiltak i denne planen ble å opprettet en felles koordinerende enhet (for barn og voksne). Enheten jobber med individuell plan, og tverrfaglig/tverretatlig samarbeid. Koordinerende enhet ble opprettet som følge av omdisponert stillinger fra andre enheter, samt 100% stilling fra Opptrappingsplan psykisk helse. 8.1.h. Tjenesten for funksjonshemmede (utviklingshemmede) i kommunen Miljøarbeid i bofellesskapene er en sentral del av tjenesteytingen til funksjonshemmede. I 2007 ble det foretatt et stort omorganiseringsarbeid for å tilpasse brukergruppene i de enkelte bofellesskap, 15 brukere fikk nytt bosted og 67 fikk ny arbeidsplass. 8.1.i. Ungdomsbolig I 2008 ble det etablert et boligtiltak med hensikt å gi avlastning til foreldre og/eller kartlegge behov for videre bistand fra kommunen. 8.1.j. Omsorgsboliger i Holsetgården borettslag I år 2000 ble Holsetgården borettslag realisert med finansiering (lån og tilskudd fra Husbanken). Kommunen disponerer 29 omsorgsleiligheter hvor kommunen har tildellingsrett. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med HOBBL som byggherre og driver av borettslaget. Kommunen tildeler leilighetene til personer med funksjonshemming, utviklingshemning, psykiske lidelser og eldre. Innskuddet er regulert i forhold til konsumprisindeksen og eventuelle påkostninger. Deler av kompensasjonstilskuddet ble avsatt til kommunal bostøtte for beboere i borettslaget. 9. Økonomi 9.1. Finansiering I samsvar med den finansieringsmodellen som Husbanken har utarbeidet for programmet vil Hamar kommune forplikte seg både i forhold til direkte finansiering og egen innsats. Modellen har blitt behandlet i administrasjon, i komité for velferd og i formannskapet. Formannskapet har i møte den vedtatt følgende: Vedtak Formannskapet tar til etterretning at kommunens deltakelse i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram vil medføre konkrete forpliktelser i form av egen innstas og direkte finansiering. Kommunens økonomiske forpliktelser ved deltakelse i programmet skal behandles i økonomiplan for 2010, 2011 og Formannskapet gir sin tilslutning til komité for velferds vurderinger av kommunens ambisjonsnivå. Komiteens vurderinger skal suppleres med faglige innspill fra berørte resultatenheter. Enstemmig vedtatt. 9.2 Andre tiltaksmidler for 2009 innen det boligsosiale området Det har blitt innvilget kr over kapittel for oppfølgingstjenester i bolig for bostedsløse (tiltak plassert i NAV). Det tas forbehold om at det kan finnes andre tiltaksmidler som vi ikke kjenner til. Side 8 av 8

Kont^^rson hos søker:

Kont^^rson hos søker: Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram 1. Formalia om kommunen Kommune navn: Hamar kommune Adresse: P13 4063, 2306 Hamar Prosjektnavn: Krafttak for boligtilbud til vanskeligstilte Kont^^rson

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Arbeid med boligplan i Hamar kommune

Arbeid med boligplan i Hamar kommune Arbeid med boligplan i Hamar kommune Erfaringer med boligsosial planlegging Miguel da Luz rådgiver Strategiavdelingen Husbanken Region Øst, 6. mai 2011 Hvorfor boligplan? Boligpolitikk: All offentlig aktivitet

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON 1. INNLEDNING Kommunestyret i Gjøvik kommune vedtok i møtet den 28.10.2010 at kommunen skulle søke opptak i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram. Husbanken har innvilget

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN SARPSBORG KOMMUNE

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN SARPSBORG KOMMUNE 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN SARPSBORG KOMMUNE 21. mai 2012 2 Leserveiledning Del 1 Programplan Programplanen beskriver hva kommunen vil oppnå med boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Presentasjon for Husbanken 10. mars 2010

Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Presentasjon for Husbanken 10. mars 2010 Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram Presentasjon for Husbanken 10. mars 2010 Kongsvinger kommune har store boligsosiale utfordringer og stort behov for kompetanse og økt innsats i utviklingen

Detaljer

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros 20.5.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» 3 Marsjordre Alle skal bo trygt og godt. Alle må bo Med

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering

Skjema for halvårsrapportering Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til oppdragsgivere.

Detaljer

Frokostmøte Husbanken Sør

Frokostmøte Husbanken Sør Hvordan lykkes i det boligsosiale arbeidet? Frokostmøte Husbanken Sør 14. mai 2013 Boligsosiale utfordringer - 2010 Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse Boligløft

Detaljer

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Bergen, 15. mai 2013 Mariann Dannevig, programleder i Lillehammer kommune Jeg skal snakke om: Hvorfor kommunen søkte om deltakelse

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2016/1261-6 Arkiv: F17 Saksbeh: Marit Mo Wroldsen Dato: 03.08.2016 Søknad om deltakelse i Husbankens kommuneprogram - Bolig for velferd 2016-2020

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Hvorfor boligsosial planlegging? 2 Behov for planlegging av botilbud

Detaljer

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold 1 Oppdragsgiver... 2 2 Finansiering... 2 3 Bakgrunn... 2 4 Mål for prosjektet... 3 5 Prosjektorganisering... 4 5.1 Organisasjonskart

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken - et tilbud fra Husbanken 2 er etablert som en langsiktig satsing basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartner og vi har felles

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial fagdag Union scene, Drammen 21.1.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 9. Vedlegg 2: Statusoppdatering på tiltak fra 2011 Status Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 Videreført 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er oppdatert til enhver

Detaljer

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT:

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT: Lørenskog kommune PUBLISERT: TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus BOLIG, RUS OG PSYKISK HELSE OMRÅDE: BOLIGSOSIALT ARBEID HELSE OG OMSORG Hvordan lykkes med en overordnet boligsosial strategi?

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram hva har vi gjort som er lurt særlig for mennesker med vansker knyttet til rus og psykisk helse

Boligsosialt utviklingsprogram hva har vi gjort som er lurt særlig for mennesker med vansker knyttet til rus og psykisk helse Boligsosialt utviklingsprogram 2009-2015 hva har vi gjort som er lurt særlig for mennesker med vansker knyttet til rus og psykisk helse Røros, 25. mai 2016 ved Mariann Dannevig, Anne Karin Lien, Ellen

Detaljer

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre!

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre! Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot 2027 Vi vil bli bedre! Nittedal kommune Bakgrunn i lovverket for helhetlig boligplan Folkehelseloven 4 og 5; fremme folkehelse og ha nødvendig

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer 2010-2015 Måloppnåelse, lurt og dumt, hva nå? Husbankens julelunsj 14. desember 2015 Fra start til mål? I vedlegg til søknaden til Husbanken (nov. 2009) skriver

Detaljer

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: 1 Formål med sluttrapport: Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i Boligsosialt utviklingsprogram med vekt

Detaljer

Utredning om kommunale boliger

Utredning om kommunale boliger Utredning om kommunale boliger Presentasjon for komiteene (Helse og omsorg, miljø og teknisk) 13.03.2014 Sigrid Hellerdal Garthe Mandat Det arbeides for mer effektiv utnytting av eksisterende kommunale

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial konferanse Fevik 3.3.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse på

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN Notat Til : Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/10209-7 G73 DRAMMEN 21.11.2007 SAMORDNET HELSE OG OMSORGSPLANLEGGING Innledning Alt planarbeid

Detaljer

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Vedlegg 2 21.10.2011 Pri Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Realisering Kap Tiltak Ansvarlig 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi Side 1. Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken

Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi Side 1. Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi 09.02.10 10.53 Side 1 2010 Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi 09.02.10 10.53 Side 2 Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Helhetlig planlegging og bolig Byggeløfte. Alta kommune

Helhetlig planlegging og bolig Byggeløfte. Alta kommune Helhetlig planlegging og bolig Byggeløfte Alta kommune Bestilling Kort om prosjektet: hvorfor det valgte navnet? Hva er mål/ målene? Hvordan prosjektet ble satt i gang? Hvor kom ideen ifra? Hvordan prosjektet

Detaljer

PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014

PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014 PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014 John Dutton 13. Juni 2014 Inntrykk og resultater fra programsatsingen i Drammen Hvilke råd kan vi gi til nye kommuner og Husbanken? Innsats om boligsosialt arbeid

Detaljer

Bård Misund Morten Myking

Bård Misund Morten Myking Bård Misund Morten Myking Stjørdal 19.10.2016 Boligsosial arbeid og planlegging Molde kommune fra 2009 1. Plan- og utviklingsstyret oppnevnt som styringsgruppe i møte 03.11.09. 3b. Kommunale boliger Antall:

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen 2007 2009 Prosjektarbeid Klar begynnelse Klart mandat Klar slutt Forankring Forankring

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

Resultatrapport Status måloppnåelse

Resultatrapport Status måloppnåelse Resultatrapport 2014 Status måloppnåelse Programsamling 4. desember 2014 Formål med rapport Få opp et godt kunnskapsgrunnlag for å Formidle resultater fra programmet Skape felles forståelse og forankring

Detaljer

Boligsosialt velferdsprogram

Boligsosialt velferdsprogram Boligsosialt velferdsprogram Søkekonferanse 15.05. 2013 Sverre Høynes Programkoordinator St. meld. nr. 17 (2012-2013) Byggje bu leve En bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar

Detaljer

SØKNAD OM DELTAKELSE I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 2010

SØKNAD OM DELTAKELSE I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 2010 Husbanken Region Øst Postboks 1243, Vika 0110 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: MIVERSEN 250 24.03.2010 S09/1114 L36171/10 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S09/1114 SØKNAD OM DELTAKELSE

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

Programansvarlig : Heidi Nordermoen

Programansvarlig : Heidi Nordermoen 2012 2015 Boligsosialt arbeid er kommunenes samlede innsats for å framskaffe og tildele boliger, yte tjenester og iverksette tiltak som kan bedre den enkeltes forutsetning for å mestre sin bo- og livssituasjon.

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Halvårsrapport fra Drammen kommune 20. juni 2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14071-1 67731/14 16.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 04.09.2014 Kommunalstyret

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato Side 1 av 6 Eidsberg kommune Kommunestyret SÆRUTSKRIFT Saknr. Politisk behandling Møtedato 3/11 Eldrerådet 26.04.11 3/11 Råd for funksjonshemmede 26.04.11 12/11 Hovedutvalg for helse- og velferd 27.04.11

Detaljer

Kommuner med flest utfordringer størst oppmerksomhet fra Husbanken

Kommuner med flest utfordringer størst oppmerksomhet fra Husbanken Kommuner med flest utfordringer størst oppmerksomhet fra Husbanken Erfaringssamling for programne i Hedmark og Oppland ass.regiondirektør Karin Lindgård Husbanken Region øst 26. okt. 2012 1 Husbanken +

Detaljer

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE 12. februar 2014 Agenda Gjennomgang av følgende områder: Utgangspunktet for arbeidet Noen fakta Utfordringer og tiltak Fremdrift Hva skal

Detaljer

Søknad vedrørende deltakelse i boligsosialt utviklingsprogram

Søknad vedrørende deltakelse i boligsosialt utviklingsprogram Søknad vedrørende deltakelse i boligsosialt utviklingsprogram 1. Formalia om kommunen Kristiansand kommune v/ Helse- og sosialdirektøren Tollbodgt 14, PB 417 Lund, 4604 kristiansand Kontaktperson hos søker:

Detaljer

Vi ønsker. velkommen til Hamar!

Vi ønsker. velkommen til Hamar! Vi ønsker Husbanken Region Nord og representanter fra kommunene Rana, Bodø, Narvik, Harstad, Tromsø, Alta, Hammerfest og Sør-Varanger velkommen til Hamar! Studiebesøk boligsosialt arbeid 26.10.2011 Program

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering

Skjema for halvårsrapportering Skjema for halvårsrapportering 20.06..2013 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til oppdragsgivere.

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

I I/ SØKNADSSKJEMA Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap

I I/ SØKNADSSKJEMA Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap KW jji/ I I/ SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Søknadens kontaktperson Vi gjør oppmerksom på at ved positivt vedtak publiseres beskrivelse av bruken av tilskuddet

Detaljer

Stillingikommunen: Rådgiver, leder Ressursbasen Adresse: Postut tak, 7129 Brekstad.

Stillingikommunen: Rådgiver, leder Ressursbasen Adresse: Postut tak, 7129 Brekstad. 11/027cy II SØKNADSSKJEMA - 2012 Tilskudd til boli sosialt arbeid - Ka. 0621.63 Kommune Søknadens kontaktperson Vi gjør oppmerksom på at dersom søknaden blir innvilget blir beskrivelse av bruken av tilskuddet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/509 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING Rådmannens forslag

Detaljer

Etablering av prosjekt «Housing First i Bodø»

Etablering av prosjekt «Housing First i Bodø» Plan og samfunn Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.08.2016 59057/2016 2016/3885 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/20 Ruspolitisk råd 25.08.2016 16/16 Komite for Helse, omsorg og sosial 31.08.2016

Detaljer

Nedre Eiker kommune desember 2013

Nedre Eiker kommune desember 2013 Nedre Eiker kommune desember 2013 Skjema for halvårsrapportering 20.12.2013 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag

Detaljer

NOU 2011:15 Rom for alle

NOU 2011:15 Rom for alle NOU 2011:15 Rom for alle Mariann Jodis Blomli, fagdirektør Gardermoen 5. mai 2012 Boligutvalget Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere vanskeligstilte Et mer velfungerende

Detaljer

Prosjektplan "boligsosial utviklingsarena i Bodø"

Prosjektplan boligsosial utviklingsarena i Bodø Samfunnskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19334/2013 2013/1477 L70 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Eldrerådet 08.04.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 09.04.2013

Detaljer

Boligutvikling og boligsosial virksomhet i Nittedal. Nyetablering og nytenkning

Boligutvikling og boligsosial virksomhet i Nittedal. Nyetablering og nytenkning Boligutvikling og boligsosial virksomhet i Nittedal Nyetablering og nytenkning Nittedal kommune Kjendiser fra Nittedal Kjerringa med staven Gunnar på Mo Søstrene Bjørklund Jarle Bernhoft Befolkningsprognose

Detaljer

Langsiktig arbeid og planlegging

Langsiktig arbeid og planlegging Langsiktig arbeid og planlegging «Null visjon» for bostedsløshet i Haugesund Gode resultater begynner med en god plan Å bo - Boligsosial temaplan 1. Programplan (2014-2018) Kunnskapsgrunnlag Lokal status

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/7427-2 60718/15 12.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 03.09.2015 Innvandrerrådet

Detaljer

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Levekår for innvandrere Bolig, Østfold 7.2.2013 Seniorrådgiver i Husbanken region øst v/siri Sandbu 1 Alle skal bo godt og trygt Utfordringer

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram. Tanja og Irene

Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram. Tanja og Irene Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram Tanja og Irene Slik Husbanken Region øst «ser» programkommunene Gjennomgang og status basert på rapportering og møter 2 Dialog og diskusjon

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE Skjema for halvårsrapportering 20.06. NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen: - Dokumenterte mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. - Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Kunsten å se hele bildet

Kunsten å se hele bildet Kunsten å se hele bildet Om boligpolitikk i Malvik kommune Malvik kommune har gjennom mange år utmerket seg med en aktiv boligpolitikk, og har vist at mange vanskeligstilte på boligmarkedet kan hjelpes

Detaljer

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken Bolig for velferd Felles ansvar felles mål Programkommunesamling, Værnes 14.10.15 Inger Lise Skog Hansen, Husbanken 2 «Bolig er roten til alt godt» - Vi har flyttet mye etter at vi kom til Norge. Barna

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. Vedtatt av Sande kommunestyre

Boligsosial handlingsplan. Vedtatt av Sande kommunestyre Boligsosial handlingsplan. Vedtatt av Sande kommunestyre 07.05.08 INNHOLD: Innledning s. 3 Politisk forankring s. 3 Status s. 4 Aktuelle målgrupper s. 5 Gjennomføring/økonomi s. 7 Utfordringer videre arbeid

Detaljer

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune 2013 2016 1 Versjon 0.1 ephorte 2012/1105 Innhold Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne...4 1. Forord...4 2.

Detaljer

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( )

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( ) Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Disposisjon Hvorfor strategi og hvilke aktører er med er i strategien Bakgrunn tidligere strategier og utfordringsbilde sett fra

Detaljer

Boligkartlegging i Sandefjord kommune

Boligkartlegging i Sandefjord kommune Boligkartlegging i Sandefjord kommune Hva har vi hva trenger vi hvordan dekke det vi ikke har? Bakgrunn: Sandefjord er en av kommunene i sør som har inngått et partnerskap med Husbanken i forhold til vanskeligstilte

Detaljer

Samordnet innsats i kommunen

Samordnet innsats i kommunen Samordnet innsats i kommunen Bamble kommune Bambles naboer er Kragerø, Porsgrunn og Skien Ca 14 000 innbyggere (null forventet befolkningsvekst) Tre tettsteder: Langesund, Stathelle og Herre Noen utfordringer:

Detaljer

Helhetlig boligpolitisk planlegging. Hvorfor, hvem, hvor og hvordan? Plan og byggesakskonferansen Marit Iversen

Helhetlig boligpolitisk planlegging. Hvorfor, hvem, hvor og hvordan? Plan og byggesakskonferansen Marit Iversen Helhetlig boligpolitisk planlegging Hvorfor, hvem, hvor og hvordan? Plan og byggesakskonferansen 16.11.16 Marit Iversen Hvorfor skal vi planlegge for boligpolitikken? 2 Nasjonale mål for boligpolitikken

Detaljer

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning Arbeids- og velferdsdirektoratet Seniorrådgiver Bodil Storm-Olsen Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning (NKFs konferanse 14. februar 2012) Grensegangen mellom NAV og kommunene Ca 19000 ansatte

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune 2004 Side 1 av 7 Bakgrunn: Stortingsmelding nr 49 (1997 98): Om boligetablering for unge og vanskeligstilte anbefaler kommunene å ha en helhetlig boligpolitikk som

Detaljer

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bergen kommune - Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Ved seksjonssjef Trond Stigen, 3. april Utgangspunktet for kommunens tilnærming til boligpolitikken:

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Programkonferanse

Boligsosialt utviklingsprogram Programkonferanse Boligsosialt utviklingsprogram Programkonferanse Skien 21.11.2013 Robert Helland-Olsen HKKR as Presentasjon Robert Helland-Olsen 52 år Mandal Sosialøkonom + bedriftsøkonom + strategi/ledelse Arbeidet i

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen 2016 Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren ved siden av helse, inntekt og utdanning Bolig en

Detaljer

RØROS Line Eikenes RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

RØROS Line Eikenes RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon RØROS 30.05.2012 Line Eikenes RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Boligsosialt Brukerfokus er drevet av RIO med midler fra Husbanken Startet opp som prosjekt i juli 2006 senere samarbeids avtale

Detaljer

PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

PROSJEKT TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

Detaljer

AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN

AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN 25.05.16 BAKGRUNN FOR BOSO Satsning i Husbanken. Samarbeidsavtale fra 01.03.11

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Etablering av prosjekt «Housing First i Bodø»

Etablering av prosjekt «Housing First i Bodø» Plan og samfunn Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.08.2016 59057/2016 2016/3885 233 Saksnummer Utvalg Møtedato Ruspolitisk råd 25.08.2016 Komite for Helse, omsorg og sosial 31.08.2016 Komite

Detaljer

Bolig for (økt) velferd

Bolig for (økt) velferd Bolig for (økt) velferd En målrettet innsats for at alle skal bo godt og trygt Regiondirektør Margot Telnes Boligutvalget slo fast viktige utfordringer Mange får ikke nok hjelp Vanskelig å påvise resultater

Detaljer

Husbanken. Programavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Oslo kommune ved Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Husbanken. Programavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Oslo kommune ved Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Husbanken REGION ØST Oslo kommune Programavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Oslo kommune ved Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester (heretter kalt kommunen) og Husbanken

Detaljer

Programansvarliges rolle og ansvar TAK PÅ EGET LIV

Programansvarliges rolle og ansvar TAK PÅ EGET LIV Programansvarliges rolle og ansvar TAK PÅ EGET LIV Kritiske suksessfaktorer Faglige problemstillinger Boveiledning Booppfølgingsavtale(BOFA) til alle som har behov. Botid og sirkulasjon av boliger Kunnskapsutvikling

Detaljer