Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret"

Transkript

1 Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: Tid: 09:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bård Anders Langø, Knut Nilsen, Odd Arnold Skogsholm, Helge Johansen til kl 12.00, Magne Steinholt, Mette Johnsen, Hanne Nora Nilssen, Inger Hansen, Trond A Johansen, Skule Storheil, Heidi Klaussen, Lovise Wik, Bjørn Helge Hansen, Margit Langseth, Terje Hofstad, Stig Tore Skogsholm, Ann Kristin Wik, Peter Talseth, Trude Jægtvik, Margit Steinholt Guri Bosness, Jørn Erik Bosness Winther, Bill Rønning, Evy Hesjedal, Bjørn Helge Hansen, Morten Guttormsen, Norvald Ruderaas, Hanne B Wiig Ole Gerhard Rinø, Line Tellemann, Siv Helen Sigerstad, Nina Haraldsø fra kl 12.00, Sigmund Aldra, Mathias Lauritzen, Kyrre Pettersen, Håkon Sund Fra adm. (evt. andre): Adm.sjef Børge Toft, Rådgiver Linda Jakobsen, sekr. Kristin Vangen Merknader til: - Innkalling - Saksliste Se nedenfor Se nedenfor Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Underskrifter: Sakspapirene var sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail, i tillegg var de lagt ut på Austbø Samvirkelag, Joker Tjøtta og biblioteket i Sandnessjøen, samt på

2 Ved opprop var det til stede 27 repr. Merknad til innkalling: Repr. Hanne Nora Nilssen bemerket at antallet saker (24) var svært høyt, og ønsket flere møter i kommunestyret. Ordfører vurderer å gjennomføre juni- og desember-møtene over to dager. Merknad til saksliste: Repr. Hanne Nora Nilssen ba om at rekkefølgen for behandling av saker ble endret slik: 35, 36, 44, 45, 46, 47, 48, 50/15, og de øvrige sakene i rekkefølge etter dette. Etter forslag fra ordfører ble sakene behandlet i oppsatt rekkefølge. Repr. Margit Steinholt meldt at Rødt ville legge fram forslag i sak 36/15 Utredning av kommunestruktur, og derfor trakk interpellasjon vedr. samme. Etter forslag fra ordfører ble taletid satt til 3 minutter, samt 1 minutt oppfølging. Side2

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 23/15 15/755 FRITAK FOR PARKERINGSAVGIFT PÅ LØRDAGER I SANDNESSJØEN SENTRUM 25/15 15/570 SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER 29/15 14/1714 BRUK AV FORMUESGRUNNLAG VED EIENDOMSSKATTETAKSERING AV BOLIG 30/15 15/869 INNKJØPSSAMARBEID HELGELANDSKOMMUNER 31/15 15/615 RENTEKOMPENSASJON - ADKOMST FOR RULLEESTOLBRUKERE TJØTTA KIRKE 32/15 14/1779 HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR ALSTAHAUG KOMMUNE 34/15 15/795 SØKNAD OM FRITAK FRA VERV - NINA IREN ASPNES 35/15 10/1593 FREMTIDENS BOFORM - EN HELHETLIG ELDREOMSORG I ALSTAHAUG KOMUNE 36/15 12/168 UTREDNING AV NY KOMMUNESTRUKTUR 37/15 14/1212 MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERING TØMMERVIKA 38/15 15/202 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET - SLUTTBEHANDLING 39/15 15/1067 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER VED SANDNESSJØEN UNGDOMSSKOLE Side3

4 40/15 15/490 ETTERFINANSIERING KULTURHUSET 41/15 15/849 INNDEKNING AV UNDERSKUDD FOR 2014 SANDNESSJØEN FJERNVARME AS 42/15 15/532 ANMODNING OM REVISJON AV ØKONOMIPLANEN FOR ALSTAHAUG KOMMUNE/UTBYTTEPRAKSIS FRA ALSTAHAUG MOTTAK KF 43/15 15/1001 SAMARBEIDSAVTALE FELLES POLITIRÅD HALD 44/15 15/532 ÅRSMELDING OG REGNSKAP ALSTAHAUG STATLIG MOTTAK FOR ASYLSØKERE /15 15/1047 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF /15 15/197 ÅRSMELDING/REGNSKAP ALSTAHAUG KOMMUNE /15 15/1122 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK KF - REGNSKAPSRAPPORTERING 1. TERTIAL /15 15/1057 TERTIALRAPPORT BUDSJETTJUSTERINGER 49/15 15/999 REGNSKAPS- OG SYKEFRAVÆRSRAPPORT PR TERTIAL 50/15 15/1016 BUDSJETT ØKONOMIPLAN RAMMER PROSESS MV 51/15 15/981 REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORD-NORGE FRA 1.APRIL 2017 Side4

5 23/15 FRITAK FOR PARKERINGSAVGIFT PÅ LØRDAGER I SANDNESSJØEN SENTRUM Søknad om fritak av parkeringsavgift innvilges i første omgang som en prøveordning fra til og med Ordningen evalueres i samarbeid med næringsforeningen og tas opp til ny behandling i løpet av desember De ekstra kostnader dette ev. medfører innarbeides i revidert budsjett i juni Det forventes at Alstahaug Næringsforening bidrar med markedsføring og aktiviteter i prøveperioden etter en fastlagt aktivitetsplan. Repr. Bjørn Helge Hansen la fram flg. tilleggsforslag: Kommunestyret krever at Alstahaug Næringsforening legger frem konkret aktivitetsplan før fritak iverksettes. Planen forelegges formannskapet. Repr. Siv Helen Sigerstad la fram flg. endringsforslag til 1. setning i formannskapets innstilling: ---en prøveordning på lørdager fra Votering: Endringsforslaget fra repr. Sigerstad ble enstemmig vedtatt. Prøvevotering over formannskapets innstilling viste 22 mot 5 stemmer for formannskapets innstilling. Tilleggsforslaget fra repr. Hansen ble vedtatt med 17 mot 10 stemmer. Formannskapets innstilling med allerede vedtatt endring/tillegg ble vedtatt mot 4 stemmer. Søknad om fritak av parkeringsavgift innvilges i første omgang som en prøveordning på lørdager fra til og med Ordningen evalueres i samarbeid med næringsforeningen og tas opp til ny behandling i løpet av desember De ekstra kostnader dette ev. medfører innarbeides i revidert budsjett i juni Det forventes at Alstahaug Næringsforening bidrar med markedsføring og aktiviteter i prøveperioden etter en fastlagt aktivitetsplan. Kommunestyret krever at Alstahaug Næringsforening legger frem konkret aktivitetsplan før fritak iverksettes. Planen forelegges formannskapet. Side5

6 25/15 SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER Alstahaug kommunestyre vedtar foreslåtte endringer i spesialpedagogiske rutiner jfr vedlegg. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Alstahaug kommunestyre vedtar foreslåtte endringer i spesialpedagogiske rutiner jfr vedlegg. 29/15 BRUK AV FORMUESGRUNNLAG VED EIENDOMSSKATTETAKSERING AV BOLIG Kommunestyret vedtar at nærmere utredning vedr. overgang til bruk av formuesgrunnlag utsettes til neste hovedtaksering (2020). Repr. Hanne Nora Nilssen la fram flg. forslag: Kommunestyret avslutter nærmere utredning vedr. overgang til bruk av formuesgrunnlag. Dette da det på sikt skal arbeides med å fjerne eiendomsskatten og ressurser bør da ikke benyttes til dette formålet. (Etter inneværende ØP-periode). Votering: Formannskapets innstilling ble satt opp mot forslaget fra repr. Nilssen. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 24 mot 3 stemmer. Kommunestyret vedtar at nærmere utredning vedr. overgang til bruk av formuesgrunnlag utsettes til neste hovedtaksering (2020). Side6

7 30/15 INNKJØPSSAMARBEID HELGELANDSKOMMUNER Alstahaug kommunestyre gir sin aksept til at Alstahaug kommune jobber videre med å få en ny innkjøpsavtale mellom Brønnøy, Alstahaug, Vefsn og Rana. Repr. Bjørn Helge Hansen la fram flg. tilleggsforslag: Alstahaug kommunestyre er positiv til at andre Helgelandskommuner som ønsker det kan tilsluttes ordningen. Repr. Peter Talseth la fram administrasjonssjefens innstilling: Alstahaug kommunestyre gir sin aksept til at Alstahaug kommune opprettholder og viderefører innkjøpssamarbeidet mellom kommunene Brønnøy, Alstahaug, Vefsn og Rana. Votering: Forslaget fra repr. Talseth ble satt opp mot formannskapets innstilling Forslaget fra repr. Talseth ble vedtatt med 24 mot 3 stemmer. Tilleggsforslagets fra repr. Hansen ble vedtatt mot 2 stemmer. Alstahaug kommunestyre gir sin aksept til at Alstahaug kommune opprettholder og viderefører innkjøpssamarbeidet mellom kommunene Brønnøy, Alstahaug, Vefsn og Rana. Alstahaug kommunestyre er positiv til at andre Helgelandskommuner som ønsker det kan tilsluttes ordningen. Side7

8 31/15 RENTEKOMPENSASJON - ADKOMST FOR RULLEESTOLBRUKERE TJØTTA KIRKE Alstahaug kommunestyre tar opp et lån stort kr til finansiering av kostnadene ved prosjektet Adkomst rullestolbrukere, Tjøtta kirke. Det forutsettes at låneopptaket blir godkjent gjennom rentekompensasjonsordningen for kirkebygg. Avdragstiden settes til 10 år og administrasjonssjefen får fullmakt til å godkjenne øvrige lånevilkår, ref. finansreglement. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Alstahaug kommunestyre tar opp et lån stort kr til finansiering av kostnadene ved prosjektet Adkomst rullestolbrukere, Tjøtta kirke. Det forutsettes at låneopptaket blir godkjent gjennom rentekompensasjonsordningen for kirkebygg. Avdragstiden settes til 10 år og administrasjonssjefen får fullmakt til å godkjenne øvrige lånevilkår, ref. finansreglement. 32/15 HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyret tar forliggende sak til etterretning. Rådgiver Linda Jakobsen orienterte. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Kommunestyret tar forliggende sak til etterretning. Side8

9 34/15 SØKNAD OM FRITAK FRA VERV - NINA IREN ASPNES IV Saksbehandlers innstilling: Med henvisning til kommunelovens 15.2 innvilger kommunestyret vararepresentant Nina Iren Aspnes fritak fra sine verv som: vararepresentant i kommunestyret vararepresentant i klagenemnda Fritaket gjelder for resten av perioden. Som ny vararepresentant i klagenemnda velges: Sandnessjøen, den V Administrasjonssjefens innstilling: Kristin Vangen Formannskapssekretær Tiltrer saksbehandlers innstilling. Sandnessjøen den Hans Jan Aarsund Ass.administrasjonssjef Repr. Margit Langseth foreslo Margit Langseth som ny vararepresentant. Votering: Administrasjonssjefens innstilling, samt forslag fra repr. Langseth ble enstemmig vedtatt. Med henvisning til kommunelovens 15.2 innvilger kommunestyret vararepresentant Nina Iren Aspnes fritak fra sine verv som: vararepresentant i kommunestyret vararepresentant i klagenemnda Fritaket gjelder for resten av perioden. Som ny vararepresentant i klagenemnda velges Margit Langseth. 35/15 FREMTIDENS BOFORM - EN HELHETLIG ELDREOMSORG I ALSTAHAUG KOMUNE Side9

10 Prosjektet med realisering av nytt helse- og omsorgssenter stanses foreløpig i påvente av at kommunestyret jobber frem en plan for finansiering av prosjektet. Kommunestyret ønsker å se på alternative løsninger, det gjelder både kortsiktige tiltak og langsiktige planer Ordfører la fram flg. forslag: Behovet for et nytt helse- og omsorgssenter er stort og baserer seg på rapporten: Fremtidens boform en helhetlig eldreomsorg i Alstahaug kommune vedtatt Prosjektet med realisering av nytt helse- og omsorgssenter i Alstahaug kommune fortsetter som opprinnelig planlagt. Alstahaug kommunestyre forventer en igangsetting av forprosjekt høsten Repr. Peter Talseth meldte, på vegne av SP, H og FrP, protokolltilførsel, dersom ordførers forslag fikk flertall. Votering: Formannskapets innstilling ble satt opp mot forslaget fra ordfører. Ordførers forslag ble vedtatt med 14 mot 13 stemmer. Behovet for et nytt helse- og omsorgssenter er stort og baserer seg på rapporten: Fremtidens boform en helhetlig eldreomsorg i Alstahaug kommune vedtatt Prosjektet med realisering av nytt helse- og omsorgssenter i Alstahaug kommune fortsetter som opprinnelig planlagt. Alstahaug kommunestyre forventer en igangsetting av forprosjekt høsten Protokolltilførsel: Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet tar sterk avstand fra å igangsette et prosjekt estimert til mill. uten å synliggjøre inndekning utover 2018, jfr. administrasjonssjefens innstilling i saken. Dette er uansvarlig og urealistisk. Repr. Helge Johansen ble enstemmig innvilget permisjon og fratrådte. Repr Nina Haraldsø tiltrådte. Til stede 27 repr. Side10

11 36/15 UTREDNING AV NY KOMMUNESTRUKTUR Alstahaug kommunestyre viser til intensjonsplan for endring av kommunestruktur. På bakgrunn av innspill fra kommunestyrets medlemmer under arbeidsmøte 19. mai 2015, Sentio research sin telefonundersøkelse og ikke minst basert på Telemarksforskning sin rapport i forbindelse med kommunestrukturprosjektet, ser man følgende prosess som et godt utgangspunkt. Alstahaug kommunestyre vedtar å jobbe videre med kommunestrukturprosjektet basert på en HALD-kommune. Hvis dialog med de øvrige kommuner på Helgeland skulle tilsi det, er kommunestyret villig til å vurdere andre løsninger. Alstahaug kommunestyre vil ta endelig stilling til om hvorvidt Alstahaug kommune skal innlemmes i en ny kommune i sitt siste møte i desember Repr. Bjørn Helge Hansen la fram flg. endringsforslag til 2. avsnitt i formannskapets innstilling: Alstahaug kommunestyre vedtar å jobbe videre med kommunestrukturprosjektet basert på HALD-kommunene og Vefsn kommune. Repr. Margit Steinholt la fram flg tilleggsforslag, nytt 5. avsnitt: Alstahaug kommunestyre fatter beslutning om evt kommunesammenslåing på bakgrunn av en rådgivende folkeavstemming. Folkeavstemming gjennomføres i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget Votering: Endringsforslaget fra repr. Hansen falt med 13 mot 14 stemmer. Tilleggsforslaget fra repr. Steinholt falt med 5 mot 22 stemmer. Formannskapets innstilling vedtatt mot 2 stemmer. Alstahaug kommunestyre viser til intensjonsplan for endring av kommunestruktur. På bakgrunn av innspill fra kommunestyrets medlemmer under arbeidsmøte 19. mai 2015, Sentio research sin telefonundersøkelse og ikke minst basert på Telemarksforskning sin rapport i forbindelse med kommunestrukturprosjektet, ser man følgende prosess som et godt utgangspunkt. Alstahaug kommunestyre vedtar å jobbe videre med kommunestrukturprosjektet basert på en HALD-kommune. Hvis dialog med de øvrige kommuner på Helgeland skulle tilsi det, er kommunestyret villig til å vurdere andre løsninger. Alstahaug kommunestyre vil ta endelig stilling til om hvorvidt Alstahaug kommune skal innlemmes i en ny kommune i sitt siste møte i desember Side11

12 37/15 MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERING TØMMERVIKA PLANUTVALGETS INNSTILLING: I henhold til plan- og bygningslovens 12-14, andre ledd, vedtar kommunestyret å endre reguleringsbestemmelsenes 8.1 i «Detaljregulering for Tømmervika», planid: , fra: til: «Infrastruktur + lagerbygg + resepsjon/kafe/butikk + fotballgolf + OM*+T18-T20, og viser til hvilke bygg som skal etableres først i utbyggingen.» «Infrastruktur + lagerbygg + resepsjon/kafe/butikk + fotballgolf +T18-T20, og viser til hvilke bygg som skal etableres først i utbyggingen.» Planutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. I henhold til plan- og bygningslovens 12-14, andre ledd, vedtar kommunestyret å endre reguleringsbestemmelsenes 8.1 i «Detaljregulering for Tømmervika», planid: , fra: til: «Infrastruktur + lagerbygg + resepsjon/kafe/butikk + fotballgolf + OM*+T18-T20, og viser til hvilke bygg som skal etableres først i utbyggingen.» «Infrastruktur + lagerbygg + resepsjon/kafe/butikk + fotballgolf +T18-T20, og viser til hvilke bygg som skal etableres først i utbyggingen.» Side12

13 38/15 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET - SLUTTBEHANDLING PLANUTVALGETS INNSTILLING: Kommunestyret vedtar kommunedelplan for trafikksikkerhet for perioden , datert , med følgende endringer/tillegg: Zahlbakken, strekningen Håreksgt. Torolvsgt.: Det settes opp vikepliktskilt i Håreksgt. ved Zahlbakken. Opprinnelig tekst i 3. pkt i 2. prioritering tas ut/strykes. Strekningen Sandnessjøen ungdomsskole og sykehuset: 2. pkt i 4. prioritering om gang- og sykkelvei langs Novikveien, Sandnessjøen ungdomsskole til sykehuset får prioritet over pkt om fartsdempende tiltak i Novikveien samme strekning, 2. pkt i 2. prioritering. Endre utforming/løsning av overgang av vei ved Mesta på Søvik, slik at det blir en trygg kryssing av veien. Tas inn i planen som prioritet 1. Redusere fartsgrenser både på Fv828, og å flytte fartsgrenseskilt på Fv 17 lengre sørvest, til etter krysset til Søvik oppvekstsenter. Synliggjøring av vikeplikts-forholdene i krysset Fv 17 og Fv 828 på Søvik, må tydeliggjøres. I forbindelse med reguleringsplan for gang- og sykkelsti Sandnes og Harald Hårfagresgt. ønsker planutvalget å få innarbeidet denne i trafikksikkerhetsplanen og prioritet 3. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven Administrasjonssjefens orienterte. Ordfører la fram flg. endringsforslag til planutvalgets innstilling: kulepunkt 1 vedr. Zahlbakken, strykes. Votering: Ordførers endringsforslag enstemmig vedtatt. Planutvalgets innstilling med allerede vedtatt endring, ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar kommunedelplan for trafikksikkerhet for perioden , datert , med følgende endringer/tillegg: Strekningen Sandnessjøen ungdomsskole og sykehuset: 2. pkt i 4. prioritering om gang og sykkelvei langs Novikveien, Sandnessjøen ungdomsskole til sykehuset får prioritet over pkt om fartsdempende tiltak i Novikveien samme strekning, 2. pkt i 2. prioritering. Endre utforming/løsning av overgang av vei ved Mesta på Søvik, slik at det blir en trygg kryssing av veien. Tas inn i planen som prioritet 1. Redusere fartsgrenser både på Fv828, og å flytte fartsgrenseskilt på Fv 17 lengre Side13

14 sørvest, til etter krysset til Søvik oppvekstsenter. Synliggjøring av vikeplikts-forholdene i krysset Fv 17 og Fv 828 på Søvik, må tydeliggjøres. I forbindelse med reguleringsplan for gang- og sykkelsti Sandnes og Harald Hårfagresgt. ønsker planutvalget å få innarbeidet denne i trafikksikkerhetsplanen og prioritet 3. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven /15 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER VED SANDNESSJØEN UNGDOMSSKOLE 1. Alstahaug kommunestyre vedtar videreføring av tilrettelegging av arealer ved Sandnessjøen Ungdomsskole samt bygg rehabilitering som framgår i saksutredning. 2. Alstahaug kommunestyre vedtar det tas opp et lån stort kr Avdragstiden settes til 20 år og administrasjonssjefen får fullmakt til å avgjøre øvrige lånevilkår. Repr. Bjørn Helge Hansen la fram flg tilleggsforslag, nytt pkt 3: Vedtaket er gjort under forutsetning om at det foretas omprioriteringer som frigjør nødvendige midler for renter og avdrag i 2015 og Votering: Tilleggsforslaget fra repr. Hansen falt med 12 mot 15 stemmer. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 1. Alstahaug kommunestyre vedtar videreføring av tilrettelegging av arealer ved Sandnessjøen Ungdomsskole samt bygg rehabilitering som framgår i saksutredning. 2. Alstahaug kommunestyre vedtar det tas opp et lån stort kr Avdragstiden settes til 20 år og administrasjonssjefen får fullmakt til å avgjøre øvrige lånevilkår. Side14

15 40/15 ETTERFINANSIERING KULTURHUSET 1. Det tas opp et likviditets-/ byggelån stort kr med innløsning senest Alstahaug kommunes andel av lån med rentekompensasjon til skole- og svømmeanlegg, stort kr , benyttes til kulturbadet. 3. Det tas opp et lån stort kr Avdragstiden settes til 40 år og administrasjonssjefen får fullmakt til å avgjøre øvrige lånevilkår. 4. Kommunale eiendommer for kr selges, og salgssummen benyttes til ekstraordinære avdrag på opptatte lån. Repr. Odd Arnold Skogsholm ba kommunestyret vurdere hans habilitet i hht. FVL 6 2. avsnitt da han er enhetsleder for kultur. Representanten fratrådte. Tilstede 26 repr. Representanten ble enstemmig erklært inhabil. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 1. Det tas opp et likviditets-/ byggelån stort kr med innløsning senest Alstahaug kommunes andel av lån med rentekompensasjon til skole- og svømmeanlegg, stort kr , benyttes til kulturbadet. 3. Det tas opp et lån stort kr Avdragstiden settes til 40 år og administrasjonssjefen får fullmakt til å avgjøre øvrige lånevilkår. 4. Kommunale eiendommer for kr selges, og salgssummen benyttes til ekstraordinære avdrag på opptatte lån. Repr. Odd Arnold Skogsholm tiltrådte. Til stede 27 repr. Side15

16 41/15 INNDEKNING AV UNDERSKUDD FOR 2014 SANDNESSJØEN FJERNVARME AS Alstahaug Kommunestyre vedtar følgende: Prosjekt Underskudd fjernvarme økes fra kr ,- til kr ,-. Merutgiften på kr ,- finansieres ved bruk av ubundne investeringsfond fondsnummer aksjesalg. Fondsmidler aksjesalg reduseres fra kr ,- til kr ,- Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 1 stemme. Alstahaug Kommunestyre vedtar følgende: Prosjekt Underskudd fjernvarme økes fra kr ,- til kr ,-. Merutgiften på kr ,- finansieres ved bruk av ubundne investeringsfond fondsnummer aksjesalg. Fondsmidler aksjesalg reduseres fra kr ,- til kr ,- 42/15 ANMODNING OM REVISJON AV ØKONOMIPLANEN FOR ALSTAHAUG KOMMUNE/UTBYTTEPRAKSIS FRA ALSTAHAUG MOTTAK KF FORMANNSKAPETS VEDTAK: Anmodning fra styreleder ved KF Alstahaug mottak for asylsøkere om å fjerne årlige utbytteutbetalinger til kommunen på kr i 2015, samt resten av inneværende økonomiplanperiode avslås. Problemstillingen kan tas opp i.f.b. med budsjettprosessen for 2016 og økonomiplanperioden Repr. Sigmund Aldra ba kommunestyret vurdere hans habilitet, da han er styreleder i KF Alstahaug mottak for asylsøkere. Repr. Aldra fratrådte. Til stede 26 repr. Etter forslag fra ordfører ble repr. enstemmig erklært habil. Repr. Aldra tiltrådte. Tilstede 27 repr. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Side16

17 Anmodning fra styreleder ved KF Alstahaug mottak for asylsøkere om å fjerne årlige utbytteutbetalinger til kommunen på kr i 2015, samt resten av inneværende økonomiplanperiode avslås. Problemstillingen kan tas opp i.f.b. med budsjettprosessen for 2016 og økonomiplanperioden /15 SAMARBEIDSAVTALE FELLES POLITIRÅD HALD Alstahaug kommunestyre godkjenner forelagte avtale. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Alstahaug kommunestyre godkjenner forelagte avtale. 44/15 ÅRSMELDING OG REGNSKAP ALSTAHAUG STATLIG MOTTAK FOR ASYLSØKERE 2014 IV Styrets innstilling: 1. Regnskapet for Alsthaug Mottak KF for driftsåret 2014 godkjennes. 2. Årsberetningen for Alstahaug Mottak KF for driftsåret 2014 tas til etteretning. Styrets innstilling enstemmig vedtatt. 1. Regnskapet for Alstahaug Mottak KF for driftsåret 2014 godkjennes. 2. Årsberetningen for Alstahaug Mottak KF for driftsåret 2014 tas til etterretning. 45/15 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF 2014 IV Havnestyrets innstilling: Side17

18 1 Alstahaug kommunestyre godkjenner Alstahaug havnevesen KFs driftsregnskap for 2014 slik det fremlegges. Driftsregnskapets regnskapsmessig mindreforbruk, stort kr ,33 avsettes i sin helhet til disposisjonsfond. 2 Alstahaug kommunestyre godkjenner Alstahaug havnevesen KFs investeringsregnskap for 2014 slik det fremlegges. 3 Alstahaug kommunestyre tar Årsberetning for driftsåret 2014 til etterretning. 4 Alstahaug kommunestyre tar Revisjonsberetningen for 2014 til etterretning. Havnestyrets innstilling enstemmig vedtatt. 1 Alstahaug kommunestyre godkjenner Alstahaug havnevesen KFs driftsregnskap for 2014 slik det fremlegges. Driftsregnskapets regnskapsmessig mindreforbruk, stort kr ,33 avsettes i sin helhet til disposisjonsfond. 2 Alstahaug kommunestyre godkjenner Alstahaug havnevesen KFs investeringsregnskap for 2014 slik det fremlegges. 3 Alstahaug kommunestyre tar Årsberetning for driftsåret 2014 til etterretning. 4 Alstahaug kommunestyre tar Revisjonsberetningen for 2014 til etterretning. Side18

19 46/15 ÅRSMELDING/REGNSKAP ALSTAHAUG KOMMUNE Alstahaug kommunes regnskap for 2014 med et regnskapsmessig mindreforbruk stort kr godkjennes. 2. Det regnskapsmessige mindreforbruket disponeres slik: Kr avsettes til uspesifisert disposisjonsfond. Kr avsettes til disposisjonsfond Økonomiavdelingen i HALD. 3. Foreliggende årsmelding for driftsåret 2014 tas til etterretning. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 1. Alstahaug kommunes regnskap for 2014 med et regnskapsmessig mindreforbruk stort kr godkjennes. 2. Det regnskapsmessige mindreforbruket disponeres slik: Kr avsettes til uspesifisert disposisjonsfond. Kr avsettes til disposisjonsfond Økonomiavdelingen i HALD. 3. Foreliggende årsmelding for driftsåret 2014 tas til etterretning. Side19

20 47/15 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK KF - REGNSKAPSRAPPORTERING 1. TERTIAL 2015 IV Saksbehandlers innstilling: Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskapsrapport pr tertial til etterretning Sandnessjøen, den V Administrasjonssjefens innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den Heidi Mathisen Regnskapssjef Børge Toft Administrasjonssjef Styrets innstilling enstemmig vedtatt. Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskapsrapport pr tertial til etterretning 48/15 TERTIALRAPPORT BUDSJETTJUSTERINGER IV Havnestyrets innstilling; 1. Alstahaug kommunestyre tar fremlagte regnskapsrapport pr. 1. tertial 2015 til etterretning. 2. Alstahaug kommunestyre vedtar de budsjettjusteringer som fremgår av saksframlegget. Havnestyrets innstilling enstemmig vedtatt. 1. Alstahaug kommunestyre tar fremlagte regnskapsrapport pr. 1. tertial 2015 til etterretning. 2. Alstahaug kommunestyre vedtar de budsjettjusteringer som fremgår av saksframlegget. Side20

21 49/15 REGNSKAPS- OG SYKEFRAVÆRSRAPPORT PR TERTIAL 1. Foreliggende regnskaps- og sykefraværsrapport pr tas til etterretning. 2. De budsjettreguleringer som framgår av saksframlegget vedtas. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 1. Foreliggende regnskaps- og sykefraværsrapport pr tas til etterretning. 2. De budsjettreguleringer som framgår av saksframlegget vedtas. 50/15 BUDSJETT ØKONOMIPLAN RAMMER PROSESS MV Den tidsplan og de økonomiske rammene som fremgår av saksframlegget, legges til grunn ved utarbeidelsen av budsjettet for 2016 samt økonomiplanen for Administrasjonssjefen får fullmakt til å fordele de foreløpige økonomiske rammene sektorvis. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Den tidsplan og de økonomiske rammene som fremgår av saksframlegget, legges til grunn ved utarbeidelsen av budsjettet for 2016 samt økonomiplanen for Administrasjonssjefen får fullmakt til å fordele de foreløpige økonomiske rammene sektorvis. Side21

22 51/15 REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORD-NORGE FRA 1.APRIL 2017 KOMMUNIKASJONSNEMNDAS INNSTILLING: Alstahaug kommunestyre vedtar det som står under romertall III som sin høringsuttalelse ift anbud på regionale ruteflyginger i Nord-Norge gjeldende fra 1.april Kommunikasjonsnemndas innstilling enstemmig vedtatt. Alstahaug kommunestyre vedtar det som står under romertall III som sin høringsuttalelse ift anbud på regionale ruteflyginger i Nord-Norge gjeldende fra 1.april Side22

23 Referatsak Ingen merknad til kontrollutvalgets møteprotokoll av Repr. Margit Steinholt trakk interpellasjon vedr. kommunestruktur, men fremmet forslag i sak 36/15 Utredning av kommunestruktur. Spørsmål fra repr Margit Steinholt vedr. brakkeriggen i Strandgt. (utsatt i møte ): Rødt Alstahaug stilte spørsmål om de ulovlig oppsatte brakkeriggene i Kirkeveien. I svaret fra ordfører ble det da presisert at riving skulle iverksettes så snart som mulig. Vi skriver i dag 6.mai 2015; dvs 20 måneder etter Rødt tok opp saken i kommunestyret. Intet er skjedd, og til alt overmål ser vi nå at brakkene er under oppussing/ renovering. Rødt Alstahaug har derfor disse spørsmålene til kommunestyret : o Hvorfor er ikke riving iverksatt? o Når vil riving iverksettes? De fleste av Alstahaugs innbyggere ønsker å følge lover og forskrifter. Ytterligere trenering av denne saken undergraver folks tiltro til offentlig forvaltning. Etter spørsmål fra ordfører bekreftet repr. Steinholt, at spørsmålet gjaldt brakkeriggene i Strandgt., ikke Kirkeveien som det står i spørsmålet. Ordfører svarte at på bakgrunn av møte med eier, har tidligere frist (gitt i brev av ), blitt utvidet/utsatt til ut i august. I forb m reguleringsplan er brakkerigg godkjent til herberge, det som etterspørres er en byggesak og en sak i forbindelse med at det da må søkes om godkjenning av bygget og ei event ombygging av bygget. Denne vil vi da bli behandlet på lik linje med andre saker. Eier har fått klare tilbakemeldinger på hva Alstahaug kommune forventer. Repr. Steinholt var bekymret for at utsatt frist og oppussing av brakkeriggen vil føre til at det blir vanskeligere å gjennomføre riving. Ordfører svarte at detaljreguleringsplanen ble vedtatt i 2008, og det nå ikke skal vedtas reguleringsendring på området. Lov til å bygge innenfor det som er godkjent i reguleringsplanen. Fra 1.juli blir reglene forenklet, og hvis en da bygger innenfor det som er godkjent i reguleringsplanen, blir dette ansett som en normal byggesak med administrativ behandling. Spørsmål fra repr. Margit Langseth, vedr. Såkornfondet. Såkornfondet til Sandnessjøen, selvfølgelig! Som et ledd i regjeringens satsning på nordområdene er det nå opprettet to såkalte såkornfond. Det ene fondet skal forvaltes fra Nord-Norge, det andre er allerede lokalisert i Bergen. Såkornfondet er et offentlig og privat spleiselag som skal investere i og utvikle næringslivets unge, innovative bedrifter som har internasjonalt vekstpotensial. Til høsten skal forvaltning og vertskap for dette investeringsfondet lyses ut, og Alstahaug Høyre vil jobbe for at det skal komme en sterk søknad fra Alstahaug. Gjennom såkornfondet bidrar staten med 150 millioner kroner i investeringskapital i hvert av de to fondene, og private investorer skal bidra med et tilsvarende beløp slik at hvert fond blir på minst 300millioner kroner. Alstahaug Høyre ønsker at dette fondet skal forvaltes fra Helgeland fordi dette er et av de mest spennende og mangfoldige næringsregioner i nord. Sandnessjøen ligger midti landet med kort reisevei både nord og sør og er et knutepunkt på Side23

24 Helgeland. I vår region er industri, havbruk, oljenæring og næringslivet generelt i vekst. Det er etablerte kompetansemiljø i Sandnessjøen blant annet ved Sentrum Næringshage, Petro Næringshage og Bioforsk Tjøtta som representerer tre solide fagmilljø innen næringsvirksomhet, forskning og innovasjon. innenfor havbruk har Helgeland flere tunge næringsaktører og forskningsbedrifter, og i tillegg er reiselivsnæringen på Helgeland i sterk vekst. Til tross for at Alstahaug kommune de siste få år mistet rundt over 50 statlige arbeidsplasser, viser veksten i kommunen at det går godt næringslivet. Alstahaug Høyre ønsker at såkornfondet skal få gode vekstforhold gjennom et aktivt, fremtidsrettet og bredt næringsliv i regionen og gjennom å være en attraktiv vertkommune for såkornfondet. Alstahaug Høyre ber derfor ordfører i Alstahaug sette saken om såkornfondet på sakskartet og sørge for at den beste søknaden for såkornfondet i Nord Norge selvfølgelig kommer fra Alstahaug når fondet skal lyses ut til høsten. Ordfører svarte at han ønsker Såkornfondet til Sandnessjøen, og er glad for initiativet fra repr. Langseth. Spørsmålet er diskutert administrativt, og det vil bli avholdt møte med Helgeland Invest, som sannsynligvis har Nord Norges største investeringsfond. I møtet vil det også bli stilt spørsmål om hvorfor Helgeland Invest har flyttet kontoret sitt fra Sandnessjøen. Alstahaug kommune og HALD-regionen har et veldig sterkt og fremtidsrettet næringsliv. I Alstahaug er det skapt 500 nye arbeidsplasser siden 2007 (rapport fra Telemarksforskning). Alstahaug har 300 nye innbyggere og har over 4000 arbeidsplasser. Alstahaug kommune har en sysselsettingsgrad på over 50 %. Ordfører støtter initiativet og vil jobbe videre med dette, men registrerer at det er flere aktører fra hele Nord Norge som er interessert, bla. har Nordland Fylkeskommune bevilget 1 mill for å jobbe med dette til Nordland og Bodø. Repr. Magne Steinholt og Line Tellemann ble innvilget permisjon og fratrådte. Til stede 25 repr. Valg av sette ordfører uke 27 Ordfører foreslo Trond A Johansen, FRP som setteordfører, i ordfører og varaordførers fravær, i uke 27. Ingen motsatte seg dette. Møtet hevet kl Bevitnes: Kristin Vangen Sekr. Side24

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bård Anders Langø, Jørn Erik Bosness, Knut

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 25.03.2015 Tid: 11:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Bård Anders Langø, Jørn Erik Bosness Winther, Bill Rønning, Helge Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Medlemmer:

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Medlemmer: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Botnkrona. Befaring kl 11.00, oppmøte Rådhuset Møtedato: 18.03.2015 Tid: 12.30 Tilstede på møtet: Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret SAKSLISTE. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret SAKSLISTE. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Siv Helen Sigerstad, Helge Johansen, Guri Bosness, Magne Steinholt,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Margit Pernille Langseth,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Asgeir Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Asgeir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: 13.11.2013 Tid: 09.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: 13.11.2013 Tid: 09.00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona Møtedato: 13.11.2013 Tid: 09.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Norvald Ruderaas, Hanne Benedikte Wiig,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Johansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 17.09.2008 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Johansen,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/15 14/1842 BEHANDLING AV SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/15 14/1842 BEHANDLING AV SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona Møtedato: 15.04.2015 Tid: 11:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtedato/sted: 09.12.2010 Kommunestyresalen, Kulturhuset kl: 18.30 (Andakt kl. 18.15) SAKLISTE: 55/10 BUDSJETT 2011 - HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP)

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP) Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 19.12.2011 Tid: Kl. 18.00 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 OBS! Merk møtestart Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristina Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Svein A. Pederseen,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 30.09.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/10-059/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 16:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 - Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 21.05.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 024/15-050/15 Møte nr: 3/2015 Til kl. 18:25 Møtested: Fauske hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Alt

Detaljer