Møteprotokoll. Regional- og næringsutvalet Møtestad: Sande kommune, Rådhuset Dato: Tid: Protokoll nr: 3/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Regional- og næringsutvalet Møtestad: Sande kommune, Rådhuset Dato: Tid: Protokoll nr: 3/14"

Transkript

1 Møteprotokoll Utval: Regional- og næringsutvalet Møtestad: Sande kommune, Rådhuset Dato: Tid: Protokoll nr: 3/14 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Karin Asbjørnsen Leiar SL/TVP Kirsti Dale Medlem V Bergsvein Brøske Medlem SP Toril Røsand Medlem H Geir Stenseth Medlem FRP Knut Flølo Medlem FRP Knut Støbakk Medlem KRF Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Hanne Notøy Nestleiar AP Bjørn Inge Ruset Medlem AP Line Karlsvik Medlem SV Anne Dyb Liaaen Medlem H Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer Sidsel Rykhus Bjørn Inge Ruset AP Toril Melheim Strand Hanne Notøy AP Inga Ishild Hareide Line Karlsvik SV Charles Tøsse Anne Dyb Liaaen H Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet: Namn Stilling Frank Madsøy Ass. regional- og næringssjef Eivind Vartdal Ryste Seksjonsleiar Anna-Marie Hatlestad Rådgivar Ketil Valde Rådgivar Håkon Slutaas Rådgivar Sekretariat: Namn Gunn Elin Nygård Stilling Konsulent

2 2 Regional- og næringsutvalet starta sin rundtur i Sande og Vanylven kommune med oppmøte på Myklebust Verft AS i Gursken i Sande kommune den 5. mai 2014, kl Plassjef Hans Kristian Opsal og kommunikasjonssjef Ellen Kvalsund orienterte om status for drifta ved Myklebust Verft. Prosjektleiar Tor Inge Nordmo viste utvalet rundt på forsyningsskipet Osean Star som er under sluttføring på verftet. Utvalet besøkte deretter Sande kommune. Ordførar Dag Vaagen og rådmann Asbjørn Moltudal ønska utvalet velkomne og orienterte om kommunen generelt og om status og utfordringar i kommunen, om næringslivet og om utviklingsplanane for kommunen framover. Møtet i regional- og næringsutvalet starta kl på rådhuset i Sande kommune under leiing av utvalsleiar Randi Asbjørnsen. Møtet vart sett med 11 medlemer. I samband med godkjenning av innkallinga stilte Bergsvein Brøske spørsmål om det er juridisk korrekt at regional- og næringssjef Bergljot Landstad skriv under saksframlegga når ho er sjukmeldt. Ass. regional- og næringssjef Frank Madsøy vil avklare spørsmålet med juridisk avdeling. Innkallinga vart deretter godkjent. Saklista vart godkjent utan merknadar. Saksnr Innhald RN 22/14 Regionalt forskningsfond Midt-Norge: Årsrapport 2013 og oppdatert handlingsplan RN 23/14 Evaluering kompetansesentrene for fornybar energi Runde, Tingvoll, Smøla RN 24/14 Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion RN 25/14 Tingvoll kommune Herredsdalselva kraftverk konsesjonvurdering RN 26/14 Partnerskapsavtale om Tettstadutvikling - Volda kommune RN 27/14 Fordeling av kommunale næringsfond 2014 RN 28/14 Fordeling av næringsretta utviklingsmidlar frå Statsbudsjettet kap.551 post 61, kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift 2014(RDA-midlane) RN 29/14 Intensjonserklæring om framtidig støtte til eit forskingsprosjekt om innovasjon i maritim og marin klynge RN 30/14 Søknader om tilskot til arbeid med rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket RN 31/14 Nytt uteområde i Fosnavåg - Herøy kommune - tettstadprogrammet RN 32/14 Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri mars 2014 RN 33/14 Månadsmelding frå NAV, februar 2014 RN 34/14 Administrative vedtak frå RN 35/14 Forbruk av verkemidlar frå kap 551 post 60 og tiltaksfondet pr RS 4/14 Støtte til søknad om opptak i det nye programmet Global CEntres of Expertise - Ålesund Kunnskapspark på vegne av NCE Maritime RS 5/14 Budsjettoppfølging - RN-utvalet - Periode Godkjenning av protokoll

3 3 RN 22/14 Regionalt forskningsfond Midt-Norge: Årsrapport 2013 og oppdatert handlingsplan Regional- og næringsutvalet tek årsrapport 2013 og oppdatert handlingsplan for regionalt forskningsfond Midt-Norge til etterretning. Behandling i Regional- og næringsutvalet Rådgivar Anna-Marie Hatlestad orienterte om status i arbeidet med regionalt forskningsfond Midt-Norge og handlingsplan Samrøystes tilråding frå Regional- og næringsutvalet Regional- og næringsutvalet tek årsrapport 2013 og oppdatert handlingsplan for regionalt forskningsfond Midt-Norge til etterretning. RN 23/14 Evaluering kompetansesentrene for fornybar energi Runde, Tingvoll, Smøla 1. Regional- og næringsutvalet tek evalueringa av kompetansesentra for fornybar energi Runde, Tingvoll og Smøla til etterretning. 2. Sentra sin kompetanse må brukast aktivt for å formidle kunnskap om fornybar energi. Behandling i Regional- og næringsutvalet Rådgivar Ketil Valde orienterte om status i evalueringa av kompetansesentra for fornybar energi på Runde, Tingvoll og Smøla. Inga Ishild Hareide (SV) fremma følgjande forslag om nytt pkt. 2, og nye pkt. 3 og 4: «2. Møre og Romsdal fylkeskommune bør innan utgangen av 2014 få på plass Oppmode kompetansesentra på Runde, Smøla og Tingvoll til å opprette ein felles heimeside. Løysingar for å nytte informasjon om sentra i ekstern kommunikasjon. Sentra sin kompetanse må brukast aktivt for å formidle kunnskap om fornybar energi, også av andre avdelingar i fylkeskommunen, til dømes utdanningsavdelinga. Ein bør også få på plass ein strategi for å implementere sentra i undervisning. 3. I koplinga mellom Runde Miljøsenter og industrien i regionen bør utviklinga av bølgjekraft vere eit særleg satsingsområde for Møre og Romsdal fylkeskommune.

4 4 4. Regional- og næringsutvalet viser til løyvinga på 1 million kroner til dei tre sentra for fornybar energi, og ber administrasjonen til neste møte kome med framlegg om ein enkel rutine for fordeling av desse midlane som sikrar sentra ei årleg basisløyving.» Inga Ishild Hareide gjorde om sitt forslag til eit oversendingsforslag. Votering: Forslaget til vedtak vart samrøystes vedteke. Oversendingsforslaget frå Inga Ishild Hareide vart samrøystes vedteke. 1. Regional- og næringsutvalet tek evalueringa av kompetansesentra for fornybar energi Runde, Tingvoll og Smøla til etterretning. 2. Sentra sin kompetanse må brukast aktivt for å formidle kunnskap om fornybar energi. Oversendingsforslag: 1. Møre og Romsdal fylkeskommune bør innan utgangen av 2014 få på plass Oppmode kompetansesentra på Runde, Smøla og Tingvoll til å opprette ein felles heimeside. Løysingar for å nytte informasjon om sentra i ekstern kommunikasjon. Sentra sin kompetanse må brukast aktivt for å formidle kunnskap om fornybar energi, også av andre avdelingar i fylkeskommunen, til dømes utdanningsavdelinga. Ein bør også få på plass ein strategi for å implementere sentra i undervisning. 2. I koplinga mellom Runde Miljøsenter og industrien i regionen bør utviklinga av bølgjekraft vere eit særleg satsingsområde for Møre og Romsdal fylkeskommune. 3. Regional- og næringsutvalet viser til løyvinga på 1 million kroner til dei tre sentra for fornybar energi, og ber administrasjonen til neste møte kome med framlegg om ein enkel rutine for fordeling av desse midlane som sikrar sentra ei årleg basisløyving. RN 24/14 Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion Møre og Romsdal fylkeskommune vedtar å legge regional plan for Møre og Romsdal vassområde ut på høyring i perioden til og med Behandling i Regional- og næringsutvalet Rådgivar Håkon Slutaas orienterte om status i arbeidet med regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion. Møre og Romsdal fylkeskommune vedtar å legge regional plan for Møre og Romsdal vassområde ut på høyring i perioden til og med

5 5 RN 25/14 Tingvoll kommune Herredsdalselva kraftverk konsesjonsvurdering Møre og Romsdal fylkeskommune gir løyve til bygging av Herredsdalselva kraftverk, men utan ei regulering av Herredsdalsvatnet og med dei vilkåra som er utforma i dokumentet «Vassdragskonsesjon for Herredsdalselva kraftverk» datert Drikkevasskvaliteten i Storvatnet skal oppretthaldast i anleggs- og driftsfasen. Dette, samt behovet for ROS analyser, skal avklarast med kommunen før tiltaket kan settast i verk. Viser også til NVE sine «Merknader til konsesjonsvilkårene» som ei utdjuping av konsesjonsvilkåra. Behandling i Regional- og næringsutvalet Rådgivar Ketil Valde orienterte om status i saka og svarte på spørsmål i møtet. Knut Flølo (FrP) fremma forslag om slik endring av forslaget til vedtak, første avsnitt (endringa i kursiv): «Møre og Romsdal fylkeskommune gir løyve til bygging av Herredsdalselva kraftverk, inklusiv ei regulering av Herredsdalsvatnet og med dei vilkåra som er utforma i dokumentet «Vassdragskonsesjon for Herredsdalselva kraftverk» datert Andre avsnitt uendra.» Votering: Ved alternativ votering over forslaget til vedtak og endringsforslaget frå Knut Flølo, vart endringsforslaget frå Knut Flølo vedteke med 9 mot 2 stemmer (V, SV) Vedtak i Regional- og næringsutvalet Møre og Romsdal fylkeskommune gir løyve til bygging av Herredsdalselva kraftverk, inklusiv ei regulering av Herredsdalsvatnet og med dei vilkåra som er utforma i dokumentet «Vassdragskonsesjon for Herredsdalselva kraftverk» datert Drikkevasskvaliteten i Storvatnet skal oppretthaldast i anleggs- og driftsfasen. Dette, samt behovet for ROS analyser, skal avklarast med kommunen før tiltaket kan settast i verk. Viser også til NVE sine «Merknader til konsesjonsvilkårene» som ei utdjuping av konsesjonsvilkåra. RN 26/14 Partnerskapsavtale om Tettstadutvikling - Volda kommune Regional- og næringsutvalet godkjenner vedlagde partnarskapsavtale for sentrumsutvikling mellom Volda Næringsforum, Volda kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune.

6 6 Regional- og næringsutvalet godkjenner vedlagde partnarskapsavtale for sentrumsutvikling mellom Volda Næringsforum, Volda kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. RN 27/14 Fordeling av kommunale næringsfond 2014 Møre og Romsdal fylkeskommune tildeler til saman 15 mill. kroner frå dei regionale utviklingsmidlane, kap. 551 post 60, til kommunale næringsfond etter følgjande fordeling: Kommune Tildeling 2014 i 1000 kroner Molde 500 Kristiansund 500 Ålesund 500 Vanylven 0 Sande 200 Herøy 0 Ulstein 500 Hareid 600 Ørskog 600 Stranda 700 Stordal 1000 Sykkylven 600 Skodje 500 Sula 500 Giske 500 Haram 0 Vestnes 650 Midsund 400 Sandøy 850 Fræna 600 Eide 550 Averøy 600 Gjemnes 550 Tingvoll 900 Halsa 900

7 7 Kommune Tildeling 2014 i 1000 kroner Smøla 900 Aure 900 Reg.næringsfond Averøy og Kristiansund 0 SUM Behandling i Regional- og næringsutvalet Seksjonsleiar Eivind Vartdal Ryste orienterte generelt om korleis kommunane brukar tildelte RDA-midlar. Toril Røsand (H) fremma følgjande forslag: «Endra tildeling: Kommune Tildeling 2014 i 1000 kroner Averøy 550 Gjemnes 500 Tingvoll 850 Halsa 850 Smøla 850 Aure 957 Regional næringsfond Averøy og Kristiansund 300 Charles Tøsse (H) fremma følgjande forslag: «Haram kommune får tildelt Kr ,-. Tildelinga er begrunna i at kommunen sine RDA-midlar i si heilheit vert nytta inn i eit fylkeskommunalt prosjekt - Nordøyvegen. Sande kommune får tildelt , ekstra. Dekning: kap kommune og sentrumsutvikling.» Votering: Forslaget frå Charles Tøsse fikk 5 stemmer og falt (2H, V, Sml, SV). Forslaget frå Toril Røsand fikk 3 stemmer og falt (2H, SV). Tilrådinga vart deretter samrøystes vedteke. Møre og Romsdal fylkeskommune tildeler til saman 15 mill. kroner frå dei regionale utviklingsmidlane, kap. 551 post 60, til kommunale næringsfond etter følgjande fordeling: Kommune Tildeling 2014 i 1000 kroner Molde 500 Kristiansund 500 Ålesund 500

8 8 Kommune Tildeling 2014 i 1000 kroner Vanylven 0 Sande 200 Herøy 0 Ulstein 500 Hareid 600 Ørskog 600 Stranda 700 Stordal 1000 Sykkylven 600 Skodje 500 Sula 500 Giske 500 Haram 0 Vestnes 650 Midsund 400 Sandøy 850 Fræna 600 Eide 550 Averøy 600 Gjemnes 550 Tingvoll 900 Halsa 900 Smøla 900 Aure 900 Reg.næringsfond Averøy og Kristiansund 0 SUM RN 28/14 Fordeling av næringsretta utviklingsmidlar frå Statsbudsjettet kap.551 post 61, kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift 2014(RDA-midlane) Regional- og næringsutvalet fordeler næringsretta midlar til regional utvikling, kompensasjon for auka arbeidsgjevaravgift (RDA-midlane) 2014 slik:

9 9 Kommune RDA 2014 (kr.1.000) Vanylven Sande Herøy Stordal Haram Nesset 540 Midsund 930 Aukra Eide 214 Gjemnes 420 SUM Regional- og næringsutvalet fordeler næringsretta midlar til regional utvikling, kompensasjon for auka arbeidsgjevaravgift (RDA-midlane) 2014 slik: Kommune RDA 2014 (kr.1.000) Vanylven Sande Herøy Stordal Haram Nesset 540 Midsund 930 Aukra Eide 214 Gjemnes 420 SUM RN 29/14 Intensjonserklæring om framtidig støtte til eit forskingsprosjekt om innovasjon i maritim og marin klynge Møre og Romsdal fylkeskommune støttar forskingsprosjektet om innovasjon i maritim og marin klynge med inntil kr dersom det blir gitt finansiering av Forskingsrådet.

10 10 Møre og Romsdal fylkeskommune støttar forskingsprosjektet om innovasjon i maritim og marin klynge med inntil kr dersom det blir gitt finansiering av Forskingsrådet. RN 30/14 Søknader om tilskot til arbeid med rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket 1. Møre og Romsdal fylkeskommune gjev tilskot frå ordninga rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket etter følgjande fordeling: Søkjar Prosjekt Tilskotsbeløp % av totalkostnad Bioforsk Økologisk 1. Flis til strø , Bekjempelse av flått 3. Soileffects Midtnorsk Grønn forskning i Midt-Norge, ,- 6 samarbeidsråd år 2 av 3 Møre og Romsdal bondelag Fortsatt drift på livskraftige landbruksbedrifter, år 2 av ,- 44 Landbruk Nordvest Best på fôr 1, år 3 av ,- 12 Best på fôr 2, år 2 av 3 SUM ,- 2. Møre og Romsdal fylkeskommune prioriterer ikkje følgjande søknader no, men vil behandle desse på nytt etter søknadsfristen 15. september 2014: Søkjar Prosjekt Gjermundnes vidaregåande skole Forsterka marknadsføring av VG1 naturbruk 3. Møre og Romsdal fylkeskommune avslår følgjande søknader om støtte frå rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket: Søkjar Prosjekt Møre og Romsdal sau og geit Miljøoppbygging sau i Møre og Romsdal Landbruk Nordvest Best på fôr 3, år 1 Møre og Romsdal bonde- og Studietur til Tirol småbrukarlag

11 11 1. Møre og Romsdal fylkeskommune gjev tilskot frå ordninga rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket etter følgjande fordeling: Søkjar Prosjekt Tilskotsbeløp % av totalkostnad Bioforsk Økologisk 4. Flis til strø , Bekjempelse av flått 6. Soileffects Midtnorsk Grønn forskning i Midt-Norge, ,- 6 samarbeidsråd år 2 av 3 Møre og Romsdal bondelag Fortsatt drift på livskraftige landbruksbedrifter, år 2 av ,- 44 Landbruk Nordvest Best på fôr 1, år 3 av ,- 12 Best på fôr 2, år 2 av 3 SUM ,- 2. Møre og Romsdal fylkeskommune prioriterer ikkje følgjande søknader no, men vil behandle desse på nytt etter søknadsfristen 15. september 2014: Søkjar Prosjekt Gjermundnes vidaregåande skole Forsterka marknadsføring av VG1 naturbruk 3. Møre og Romsdal fylkeskommune avslår følgjande søknader om støtte frå rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket: Søkjar Prosjekt Møre og Romsdal sau og geit Miljøoppbygging sau i Møre og Romsdal Landbruk Nordvest Best på fôr 3, år 1 Møre og Romsdal bonde- og Studietur til Tirol småbrukarlag RN 31/14 Nytt uteområde i Fosnavåg - Herøy kommune - tettstadprogrammet Regional- og næringsavdelinga løyver kr til prosjektet «Nytt uteområde i Fosnavåg» frå dei regionale utviklingsmidlane, kap post 60 til Herøy kommune. Tilskotet utgjer 33% av dei totale kostnadene i prosjektet. Vedtaket er gjort på vilkår av at prosjektet vert fullfinansiert og gjennomført etter planen. Regional- og næringsavdelinga løyver kr til prosjektet «Nytt uteområde i Fosnavåg» frå dei regionale utviklingsmidlane, kap post 60 til Herøy kommune.

12 12 Tilskotet utgjer 33% av dei totale kostnadene i prosjektet. Vedtaket er gjort på vilkår av at prosjektet vert fullfinansiert og gjennomført etter planen. RN 32/14 Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri mars 2014 Regional- og næringsutvalet tek statusrapporten om akvakulturforvalting og fiskeri mars 2014 til orientering. Regional- og næringsutvalet tek statusrapporten om akvakulturforvalting og fiskeri mars 2014 til orientering. RN 33/14 Månadsmelding frå NAV, februar 2014 Regional- og næringutvalet tek orienteringa om månadsmeldinga frå NAV til etterretning. Regional- og næringsutvalet tek orienteringa om månadsmeldinga frå NAV til etterretning. RN 34/14 Administrative vedtak frå Regional- og næringsutvalet tar rapporten over administrative vedtak i perioden 20. februar til 10. april 2014 til etterretning. Regional- og næringsutvalet tar rapporten over administrative vedtak i perioden 20. februar til 10. april 2014 til etterretning.

13 13 RN 35/14 Forbruk av verkemidlar frå kap 551 post 60 og tiltaksfondet pr Regional- og næringsutvalet tek saka om forbruk av verkemidlar frå kap 551 post 60 og Tiltaksfondet pr til etterretning. Regional- og næringsutvalet tek saka om forbruk av verkemidlar frå kap 551 post 60 og Tiltaksfondet pr til etterretning. RS 4/14 Støtte til søknad om opptak i det nye programmet Global CEntres of Expertise - Ålesund Kunnskapspark på vegne av NCE Maritime 1. Møre og Romsdal fylkeskommune støttar søknaden til Ålesund Kunnskapspark AS om opptak i det nye programmet Global Centres of Expertise. GCE BLUE Maritime vil vere eit viktig virkemiddel for å styrke den maritime klynga i høve til dei store utfordringane i den globaliserte marknaden og gi auka verdiskaping til Norge. Programmet vil bidra til at klynga utnyttar sine føresetnader for utvikling av ny næringsverksemd knytt til ressursrikdomen i havrommet. 2. Møre og Romsdal fylkeskommune er innstilt på å auke sin finansieringsandel i det nye programmet, tilsvarande den auka statlege finansieringsandelen. Samrøystes vedtak i Fylkestinget Møre og Romsdal fylkeskommune støttar søknaden til Ålesund Kunnskapspark AS om opptak i det nye programmet Global Centres of Expertise. GCE BLUE Maritime vil vere eit viktig virkemiddel for å styrke den maritime klynga i høve til dei store utfordringane i den globaliserte marknaden og gi auka verdiskaping til Norge. Programmet vil bidra til at klynga utnyttar sine føresetnader for utvikling av ny næringsverksemd knytt til ressursrikdomen i havrommet. 4. Møre og Romsdal fylkeskommune er innstilt på å auke sin finansieringsandel i det nye programmet, tilsvarande den auka statlege finansieringsandelen. Regional- og næringsutvalet tek referatsaka vedrørande støtte til søknad om opptak i det nye programmet Global Centres of Expertise Ålesund Kunnskapspark på vegne av NCE Maritime til etterretning.

14 14 RS 5/14 Budsjettoppfølging - RN-utvalet - Periode Regional- og næringsutvalet tek referatsaka vedrørande budsjettoppfølging for periode 2014/4 til etterretning. Godkjenning av protokoll Regional- og næringsutvalet gikk gjennom og samrøystes godkjente protokollen frå møte Møtet slutt kl Tirsdag 6. mai 2014 Regional- og næringsutvalet møtte på rådhuset i Vanylven kommune kl Ordførar Jan Helgøy ønska utvalet velkomne og orienterte generelt om status og utfordringar i kommunen, om næringslivet og om utviklingsplanane for kommunen framover. Konstituert rådmann Andreas Nørve orienterte nærare om status i kommunen, fokusområder framover og om forventningane kommunen har til fylkeskommunen. Vidare orienterte han om erfaringane i omstillingsprosjektet Vanylven utvikling AS. Kommunalsjef Helse og omsorg Arnhild Nordaune viste utvalet rundt på Vanylven helse- og omsorgssenter. Regional- og næringsutvalet besøkte til slutt Sibelco Nordic AS på Åheim i Vanylven kommune. Visedirektør Martin Solheim orienterte om status for bedrifta som utvinner og foredler olivin. Utvalet fekk til slutt ei synfaring i dagbruddet. Regional- og næringsutvalet avslutta møtet kl

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Møre og Romsdat fylkeskommune saksframlegg Dato:Referanse:Vår saksbehandlar: 24.04.2014 27117/2014 EIvind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 06.05.2014 Fordeling av kommunale

Detaljer

Regional- og næringsutvalet Møtestad: Hotel Union Øye, Norangsfjorden, Ørsta kommune Dato: Tid: 16:55 Protokoll nr: 3/15

Regional- og næringsutvalet Møtestad: Hotel Union Øye, Norangsfjorden, Ørsta kommune Dato: Tid: 16:55 Protokoll nr: 3/15 Møteprotokoll Utval: Regional- og næringsutvalet Møtestad: Hotel Union Øye, Norangsfjorden, Ørsta kommune Dato: 04.05.2015 Tid: 16:55 Protokoll nr: 3/15 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Line Karlsvik Medlem SV

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Line Karlsvik Medlem SV Møteprotokoll Utval: Regional- og næringsutvalet Møtestad: Smøla/Aure Dato: 16.04. og 17.04. 2013 Tid: Protokoll nr: 3/13 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Karin Asbjørnsen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Regional- og næringsutvalet Møtestad: Eide kommune, rådhuset Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 4/15

Møteprotokoll. Regional- og næringsutvalet Møtestad: Eide kommune, rådhuset Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 4/15 Møteprotokoll Utval: Regional- og næringsutvalet Møtestad: Eide kommune, rådhuset Dato: 02.06.2015 Tid: 10:30 Protokoll nr: 4/15 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Karin Asbjørnsen

Detaljer

Møteprotokoll. Regional- og næringsutvalet Møtestad: Ørskog kommune, rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/15

Møteprotokoll. Regional- og næringsutvalet Møtestad: Ørskog kommune, rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/15 Møteprotokoll Utval: Regional- og næringsutvalet Møtestad: Ørskog kommune, rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/15 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Inge Ruset

Detaljer

Møteprotokoll. Regional- og næringsutvalet Møtestad: Averøy kommune, rådhuset Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/2018

Møteprotokoll. Regional- og næringsutvalet Møtestad: Averøy kommune, rådhuset Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/2018 Møteprotokoll Utval: Regional- og næringsutvalet Møtestad: Averøy kommune, rådhuset Dato: 06.02.2018 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/2018 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Runar Vestheim

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 02.03.2017 20606/2017 Kim Tornes Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Fordeling av kommunale næringsfond 2017 Bakgrunn Fylkeskommunen

Detaljer

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1 Møre og Romsdal Bondelag Mai 2017 Arild Erlien Slaktestatistikk fordelt på kjøttslag per kommune i Møre og Romsdal 2014, 2015 og 2016 2014 2015 2016 Totalt Møre og Romsdal 2014: 10 352 060,8 Totalt Møre

Detaljer

Møteprotokoll. Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2015

Møteprotokoll. Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2015 Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset, Molde Dato: 26.03.2015 Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2015 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde Leiar

Detaljer

Møteprotokoll. Møtestad: rom 700, Fylkeshuset Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 14/2014

Møteprotokoll. Møtestad: rom 700, Fylkeshuset Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 14/2014 Møteprotokoll Utval: Fylkesutvalet Møtestad: rom 700, Fylkeshuset Molde Dato: 17.11.2014 Tid: 10:30 Protokoll nr: 14/2014 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jon Aasen Leiar AP Gunn Berit

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer. Mellvin Steinsvoll Medlem AP

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer. Mellvin Steinsvoll Medlem AP Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 111, Fylkeshuset, Molde Dato: 15.11.2017 Tid: 10:30 Protokoll nr: 4/2017 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jon Skarvøy Leiar Anne Lise

Detaljer

Ewa Hildre Medlem H Per Magne Waagen Medlem H Bjørn Jacobsen Medlem SV

Ewa Hildre Medlem H Per Magne Waagen Medlem H Bjørn Jacobsen Medlem SV Møteprotokoll Utval: Kultur- og folkehelseutvalet Møtestad: Atlanterhavsparken, Ålesund Dato: 22.10.2014 Tid: 10:30 Protokoll nr: 7/14 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Kristin Marie

Detaljer

Møtestad: Tingvoll eldresenter og rådhuset i Tingvoll kommune Dato: Tid: 11:00 Protokoll nr: 2/2017

Møtestad: Tingvoll eldresenter og rådhuset i Tingvoll kommune Dato: Tid: 11:00 Protokoll nr: 2/2017 Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Tingvoll eldresenter og rådhuset i Tingvoll kommune Dato: 03.05.2017 Tid: 11:00 Protokoll nr: 2/2017 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jon

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Line Hatmosø Hoem Medlem AP Hans Olav Myklebust Medlem FRP

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Line Hatmosø Hoem Medlem AP Hans Olav Myklebust Medlem FRP Møteprotokoll Utval: Kultur- og folkehelseutvalet Møtestad: Sunnmøre museum, Ålesund Dato: 04.05.2016 Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2016 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Marit Nerås Krogsæter

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torgeir Dahl Medlem H

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torgeir Dahl Medlem H Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: Møterom, Tøndergård skole, Molde Dato: 31.03.2016 Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2016 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer.

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer. Møteprotokoll Utval: Fagskolestyret i Møre og Romsdal Møtestad: 102, Fylkeshuset, Molde Dato: 11.05.2016 Tid: 10:30 Protokoll nr: 2/2016 Faste medlemer som møtte: Funksjon Representerer Bjarne Storfold

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Hanne Notøy Nestleiar AP Kirsti Dale Medlem V Bergsvein Brøske Medlem SP

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Hanne Notøy Nestleiar AP Kirsti Dale Medlem V Bergsvein Brøske Medlem SP Møteprotokoll Utval: Regional- og næringsutvalet Møtestad: Halsa kommune, rådhuset Dato: 03.03.2015 Tid: 11:00 Protokoll nr: 2/15 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Karin Asbjørnsen

Detaljer

Rådet for likestilling av funksjonshemma Møtestad: Auditorium G220, Molde vidaregåande skole Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 2/2017

Rådet for likestilling av funksjonshemma Møtestad: Auditorium G220, Molde vidaregåande skole Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 2/2017 Møteprotokoll Utval: Rådet for likestilling av funksjonshemma Møtestad: Auditorium G220, Molde vidaregåande skole Dato: 01.06.2017 Tid: 10:30 Protokoll nr: 2/2017 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torleiv Rogne Medlem UVS

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torleiv Rogne Medlem UVS Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 102, Fylkeshuset, Molde Dato: 22.03.2017 Tid: 10:00 Protokoll nr: 3/2017 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Anders Riise Leiar

Detaljer

Organisering av folehelsearbeidet

Organisering av folehelsearbeidet Organisering av folehelsearbeidet Svein Neerland Seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylkeskommune 1 Organisering av folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal Politisk: 1.Fylkestinget

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Anne Dyb Liaaen Leiar H Steve Runar Kalvøy Medlem FRP Eva Mariann Vinje Aurdal Medlem AP

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Anne Dyb Liaaen Leiar H Steve Runar Kalvøy Medlem FRP Eva Mariann Vinje Aurdal Medlem AP Møteprotokoll Utval: Plannemnd for byggjeprosjekt Møtestad: Kristiansund videregående skole Dato: 30.04.2014 Tid: 10:30 Protokoll nr: 4/2014 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Anne Dyb

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Monica Molvær Leiar H

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Monica Molvær Leiar H Møteprotokoll Utval: Rådet for likestilling av funksjonshemma Møtestad: Kommunestyresalen, Aukra rådhus Dato: 31.08.2016 Tid: 11:00 Protokoll nr: 3/2016 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Møtestad: Sunndal kommune, rådhuset Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 2/15

Møteprotokoll. Møtestad: Sunndal kommune, rådhuset Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 2/15 Møteprotokoll Utval: Miljøutvalet Møtestad: Sunndal kommune, rådhuset Dato: 11.03.2015 Tid: 10:30 Protokoll nr: 2/15 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Håvard Jostein Kongshaug Leiar

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørnar Dahle Nils Peter Hole. Leiar Nestleiar

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørnar Dahle Nils Peter Hole. Leiar Nestleiar Møteprotokoll Utval: Møtestad: 700, Fylkeshuset i Molde Dato: 12.02.2014 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/2014 Faste medlemer som møtte: Bjørnar Dahle Nils Peter Hole Leiar Nestleiar LO NHO Roald Røsand Medlem

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ann Kristin Sørvik Medlem SP. Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet:

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ann Kristin Sørvik Medlem SP. Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet: Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 102, Fylkeshuset, Molde Dato: 25.01.2017 Tid: 10:00 Protokoll nr: 1/17 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Anders Riise Leiar H

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torgeir Dahl Medlem H Steinar Reiten Medlem KRF

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torgeir Dahl Medlem H Steinar Reiten Medlem KRF Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshusa Dato: 06.06.2013 Tid: 10:30 Protokoll nr: 5/13 Faste medlemer som møtte: Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde Leder AP Ingrid Opedal

Detaljer

Kontaktpersonsamling 30. sept KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak

Kontaktpersonsamling 30. sept KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak Kontaktpersonsamling 30. sept. 2015 KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak Ordførere 2011-2015 Sp Ap Krf V H Frp Ulstein Herøy Sande Giske Hareid Sula Ørsta Haram Ålesund Sandøy Sykkylven Aukra Midsund

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torleiv Rogne Medlem UVS Mellvin Steinsvoll Medlem AP Ann Kristin Sørvik Medlem SP

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torleiv Rogne Medlem UVS Mellvin Steinsvoll Medlem AP Ann Kristin Sørvik Medlem SP Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: 102, Fylkeshuset, Molde Dato: 30.08.2017 Tid: 10:00 Protokoll nr: 5/17 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torleiv Rogne Medlem UVS Mellvin

Detaljer

Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet: informasjonssjef. seksjonsleiar konsulent

Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet: informasjonssjef. seksjonsleiar konsulent Møteprotokoll Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Møterom, Hotel Union, Geiranger Dato: 17.10.2016 Tid: 18:00 Protokoll nr: 13/16 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jon Aasen Leiar AP Gunn

Detaljer

Møteprotokoll. Kontrollutvalet Møtestad: 111, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 09:00 Protokoll nr: 8/2016

Møteprotokoll. Kontrollutvalet Møtestad: 111, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 09:00 Protokoll nr: 8/2016 Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: 111, Fylkeshuset, Molde Dato: 21.11.2016 Tid: 09:00 Protokoll nr: 8/2016 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Anders Riise Leiar H Knut Flølo

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ann-Kathrin Storøy Medlem H Line Hatmosø Hoem Medlem AP John John Bruseth Nestleiar MDG

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ann-Kathrin Storøy Medlem H Line Hatmosø Hoem Medlem AP John John Bruseth Nestleiar MDG Møteprotokoll Utval: Kultur- og folkehelseutvalet Møtestad: 102, Fylkeshuset, Molde Dato: 26.10.2016 Tid: 09:30 Protokoll nr: 6/2016 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Marit Nerås Krogsæter

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde Leiar Utdanningsutvalet Paul-Gustav Remøy Toril Røsand

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde Leiar Utdanningsutvalet Paul-Gustav Remøy Toril Røsand Møteprotokoll Utval: Fagskolestyret i Møre og Romsdal Møtestad: 101, Fylkeshuset i Molde Dato: 21.11.2013 Tid: 10:30 Protokoll nr: 5/2013 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold

Detaljer

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad TILRÅDING Kommunereforma i Møre og Romsdal Oslo 8. des. 2016 Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad Kommunereforma har engasjert Folkemøte i Vestnes Ungdomspanelet på besøk hos statsråden Litt om innhaldet

Detaljer

Møteprotokoll. Kontrollutvalet Møtestad: 102, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:00 Protokoll nr: 5/2016

Møteprotokoll. Kontrollutvalet Møtestad: 102, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:00 Protokoll nr: 5/2016 Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: 102, Fylkeshuset, Molde Dato: 31.08.2016 Tid: 10:00 Protokoll nr: 5/2016 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Anders Riise Leiar H Knut Flølo

Detaljer

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb. 2017 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune 1 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune PROGRAM Kl. 13.00 Vel møtt v/ordførar i Stordal Kl. 13.10 Helsing

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 1/ 215 3. oktober 215 Fortsatt auke i arbeidsløysa Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 3 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kantina, Reiten Dato: Tid: 14:00 17:05

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kantina, Reiten Dato: Tid: 14:00 17:05 ULSTEIN KOMMUNE Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kantina, Reiten Dato: 13.09.2016 Tid: 14:00 17:05 MØTEPROTOKOLL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Erik Engh Ordførar FRP Steinar

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Iver G. Nordseth Leiar V Oddbjørn Vatne Nestleiar SP Inger Johanne Tafjord Medlem SL/TVP

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Iver G. Nordseth Leiar V Oddbjørn Vatne Nestleiar SP Inger Johanne Tafjord Medlem SL/TVP Møteprotokoll Utval: Fylkestrafikktryggingsutvalet Møtestad: Rom 700, Fylkeshuset Molde Dato: 19.02.2014 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/14 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Iver G. Nordseth

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjåfør: Andre/Preben 57-01

Møre og Romsdal. Sjåfør: Andre/Preben 57-01 Sjåfør: Andre/Preben 57-01 +47 94 02 88 34 Skodje bibliotek 2152900 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 HIM Molde 1150201

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Charles Tøsse Medlem H Iver G. Nordseth Medlem V Frank Sve Medlem FRP

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Charles Tøsse Medlem H Iver G. Nordseth Medlem V Frank Sve Medlem FRP Møteprotokoll Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Rom 700, Fylkeshuset, Molde Dato: 07.09.2016 Tid: 10:30 Protokoll nr: 5/16 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Kristin Marie Sørheim

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 8/ 2015 28. august 2015 Vi er nå inne i ei utfordrande tid der arbeidsløysa stig raskt samtidig som delar av næringane i Møre og Romsdal har store utfordingar med å fylle ordrebøkene. Det gjer at

Detaljer

Rådet for funksjonshemma

Rådet for funksjonshemma VESTNES KOMMUNE Rådet for funksjonshemma Innkalling til møte i Rådet for funksjonshemma Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 03.11.2015 Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje

Detaljer

STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020

STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020 STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den 8. 9. mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020 Demensplan 2020 Demensplan 2020 byggjer på erfaringar i Demensplan 2015

Detaljer

Tilskot frå Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond i 2016

Tilskot frå Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond i 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.10.2016 104863/2016 Arve Ingolf Slettvåg Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 24.10.2016 Tilskot frå Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Kent Logan Jelle Medlem Elev/lærlingar Hanne Notøy Inger Mette Stenseth.

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Kent Logan Jelle Medlem Elev/lærlingar Hanne Notøy Inger Mette Stenseth. Møteprotokoll Utval: Møtestad: Møterom, Romsdal videregående skole Dato: 23.03.2017 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/2017 Faste medlemer som møtte: Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde Medlem Fylkestinget

Detaljer

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: Formannskapsromet Hareid rådhus Dato: 28.02.2017 Møte tok til 15:00 Møte slutta 15:45 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Cine Finstad Austnes Medlem FRP Charles Tøsse Medlem H Kirsti Hammerø Medlem H

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Cine Finstad Austnes Medlem FRP Charles Tøsse Medlem H Kirsti Hammerø Medlem H Møteprotokoll Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Rom 700, Fylkeshuset Molde Dato: 05.02.2014 Tid: 10:30 Protokoll nr: 2/14 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Oddbjørn Vatne Leiar SP

Detaljer

Kommunereforma. Tilråding. 18. okt. 2016

Kommunereforma. Tilråding. 18. okt. 2016 Kommunereforma Tilråding 18. okt. 2016 Litt om innhaldet Oppdraget Kvifor reform Hovudmål og kriterier Fylkesmannens tilråding - på lang sikt Endring av kommunestruktur på kort sikt Vegen vidare Oppdragsbrev

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Rådmannens kontor - Rådhuset, Fiskå Dato: 18.09.2012 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 11:35. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mareno Kennet Nakken Medlem FRP FELLESLISTE

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mareno Kennet Nakken Medlem FRP FELLESLISTE VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.09.2015 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Ordførar

Detaljer

Kontrollutvalet Møtestad: Romsdal vidaregåande skole, Molde, møterom B114 Dato: Tid: 10:00 Protokoll nr: 1/2018

Kontrollutvalet Møtestad: Romsdal vidaregåande skole, Molde, møterom B114 Dato: Tid: 10:00 Protokoll nr: 1/2018 Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Romsdal vidaregåande skole, Molde, møterom B114 Dato: 24.01.2018 Tid: 10:00 Protokoll nr: 1/2018 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Anders

Detaljer

Alternative «ekteskap» i Molde-regionen. Forsker Anja Hjelseth, Raumakonferansen

Alternative «ekteskap» i Molde-regionen. Forsker Anja Hjelseth, Raumakonferansen Alternative «ekteskap» i Molde-regionen Forsker Anja Hjelseth, Raumakonferansen 20.05.2015 1 Innledning Alternativ Kommuner Innbyggertall per 1.1.2015 1 Hele ROR Molde + Vestnes + Rauma + Nesset + Midsund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Bjarne Kvalsvik MEDL FOLK/SP Reidun S Myrvågnes MEDL AP Henry Jøsokbakke MEDL V

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Bjarne Kvalsvik MEDL FOLK/SP Reidun S Myrvågnes MEDL AP Henry Jøsokbakke MEDL V MØTEPROTOKOLL Utval: Komite for næring, kultur og idrett Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 25.04.2016 Tid: 16:00 18:40 Medlemer som møtte: Stig Arne Helsem Sævik Leder H Janne-Katrin Hansen Sævik

Detaljer

Møteprotokoll. Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 6/2015

Møteprotokoll. Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 6/2015 Møteprotokoll Utval: Møtestad: 700, Fylkeshuset, Molde Dato: 03.09.2015 Tid: 10:30 Protokoll nr: 6/2015 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde Leiar AP Ingrid Opedal

Detaljer

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.02.2016 9523/2016 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.03.2016 Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Steinar Reiten Medlem KRF

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Steinar Reiten Medlem KRF Møteprotokoll Utval: Fylkesutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset i Molde Dato: 30.01.2017 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/2017 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jon Aasen Leiar AP Gunn Berit

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utval: Fagskolestyret i Møre og Romsdal Møtestad: 102, Fylkeshuset, Molde Dato: 17.11.2016 Tid: 10:30 Protokoll nr: 6/2016 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold

Detaljer

Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Parti Nora Helen Dyrseth Blø MEDL AP

Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Parti Nora Helen Dyrseth Blø MEDL AP Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 17.03.2016 Tid: 10:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Odd Helge Gangstad LEDER SP Frits

Detaljer

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011 Fra: Iver Kåre Mjelve/MRFYLKE Til: Arne.Yksnoy@fials.no, Einar Skjegstad/MRFYLKE@MRFYLKE, Ole Bjørn Helberg/MRFYLKE@MRFYLKE, ole.bjorn.helberg@utdanningsforbundet.no, Harriet Martinsen/MRFYLKE@MRFYLKE,

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Frøydis Austigard Medlem V

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Frøydis Austigard Medlem V Møteprotokoll Utval: Kultur- og folkehelseutvalet Møtestad: 102, Fylkeshuset, Molde Dato: 07.05.2014 Tid: 10:30 Protokoll nr: 4/14 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Kristin Marie Sørheim

Detaljer

Kap 4 Kap 5 Kap 7 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 4. Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 9 200 9 060 Haram 9156 8 920 8 780 8 640 8753 8 500 2000K1 2001K1 2002K1 2003K1 2004K1 2005K1

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Forfall skal meldast til koordinator, Anne Berit Svenkerud Halle, 98 41 30 03, som kallar inn varamedlem.

Detaljer

Høyring om Nytt inntektssystem. Kommunereforma Kontaktpersonsamling 29. januar 2016 Molde

Høyring om Nytt inntektssystem. Kommunereforma Kontaktpersonsamling 29. januar 2016 Molde Høyring om Nytt inntektssystem Kommunereforma Kontaktpersonsamling 29. januar 2016 Molde Høyring om nytt inntektssystem Høyringa er på www.kmd.dep.no Høyringsfrist er 1. mars i år Endringar i tråd med

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

VANYLVEN KOMMUNE OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL VANYLVEN KOMMUNE OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Rådmannens kontor - Rådhuset, Fiskå Dato: 28.05.2013 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 11:30. Møtet var innkalla ved utsend sakliste

Detaljer

Kommuneøkonomien i Møre og Romsdal

Kommuneøkonomien i Møre og Romsdal Kommuneøkonomien i Møre og Romsdal Seniorrådgivar Sissel Hol Ålesund, 18. oktober 2017 Tema Kommuneøkonomi M&R Skjønnsmidlar ROBEK Vekst i frie inntekter Møre og Romsdal Nominell vekst i frie inntekter

Detaljer

Møteprotokoll. Møtestad: Finnøya Havstuer, Sandøy Dato: Tid: 20:00 Protokoll nr: 2/2017. Faste medlemer som møtte:

Møteprotokoll. Møtestad: Finnøya Havstuer, Sandøy Dato: Tid: 20:00 Protokoll nr: 2/2017. Faste medlemer som møtte: Møteprotokoll Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Finnøya Havstuer, Sandøy Dato: 11. 12.03.2017 Tid: 20:00 Protokoll nr: 2/2017 Faste medlemer som møtte: Norunn Brøste Kjersem Håvard Bjørnerem Ulv Johannes

Detaljer

#SkatteFUNN. - ditt springbrett til innovasjon

#SkatteFUNN. - ditt springbrett til innovasjon #SkatteFUNN - ditt springbrett til innovasjon I dag Hva er SkatteFUNN? Gjennomføring av et prosjekt Erfaringer fra bedrifter Dine finansieringsmuligheter 2 Kommune: Antall SkatteFUNN-prosjekter på kommunenivå,

Detaljer

Nye virkeområde for distriktsretta investeringsstøtte og differensiert arbeidsgivaravgift - verknader for Møre og Romsdal

Nye virkeområde for distriktsretta investeringsstøtte og differensiert arbeidsgivaravgift - verknader for Møre og Romsdal saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 20.03.2014 17892/2014 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 24.03.2014 Nye virkeområde for distriktsretta investeringsstøtte og differensiert

Detaljer

Møteprotokoll. Kontrollutvalet Møtestad: Distriktsrevisjon Nordmøre IKS, Kaibakken 1, Kristiansund Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/15

Møteprotokoll. Kontrollutvalet Møtestad: Distriktsrevisjon Nordmøre IKS, Kaibakken 1, Kristiansund Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/15 Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Distriktsrevisjon Nordmøre IKS, Kaibakken 1, Kristiansund Dato: 29.04.2015 Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/15 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST salen Hareid rådhus Dato: 18.1.2016 Møte tok til 12:00 Møte slutta 14:20 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA 2 Er slaget tapt? Fødselsoverskot, nettoflytting og folketilvekst i Møre og Romsdal 1964-2004. 2500 2000 1500 Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst

Detaljer

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemma Møtestad: Scandic Seilet Molde Dato: Tid: 09:15 Protokoll nr: 1/2017

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemma Møtestad: Scandic Seilet Molde Dato: Tid: 09:15 Protokoll nr: 1/2017 Møteprotokoll Utval: Rådet for likestilling av funksjonshemma Møtestad: Scandic Seilet Molde Dato: 01.02.2017 Tid: 09:15 Protokoll nr: 1/2017 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Monica

Detaljer

Rådet for funksjonshemma. Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Rådet for funksjonshemma. Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Rådet for funksjonshemma Innkalling til møte i Rådet for funksjonshemma Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 17.09.2013 Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

ass. plansjef seksjonsleiar konsulent

ass. plansjef seksjonsleiar konsulent Møteprotokoll Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Quality Hotel Ulstein, Quality Hotel Ulstein Dato: 13.04.2015 Tid: 17:30 Protokoll nr: 5/15 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jon Aasen

Detaljer

Møteprotokoll. Regional- og næringsutvalet Møtestad: Sunndal kommune, rådhuset Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/2017

Møteprotokoll. Regional- og næringsutvalet Møtestad: Sunndal kommune, rådhuset Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/2017 Møteprotokoll Utval: Regional- og næringsutvalet Møtestad: Sunndal kommune, rådhuset Dato: 07.02.2017 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/2017 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Runar Vestheim

Detaljer

Karsten Perry Gjerde Ellen Johanne Andreassen KRF Knut Flølo Jan Olav Vadseth FRP Trond Eide Arne-Jan Steen FRP

Karsten Perry Gjerde Ellen Johanne Andreassen KRF Knut Flølo Jan Olav Vadseth FRP Trond Eide Arne-Jan Steen FRP VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Tore Gjelsten Leiar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Magne Grimstad jr. MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Magne Grimstad jr. MEDL AP ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 08.04.2014 Tid: 15:00 17:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Berset

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 28.03.2017 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gro

Detaljer

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal UTDANNINGSNIVÅET Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal Stigande utdanningsnivå Utdanningsnivået i den norske befolkninga er stadig stigande og andelen med ei utdanning på universitets og høgskolenivå

Detaljer

Utvalgte KOSTRA tall.

Utvalgte KOSTRA tall. Utvalgte KOSTRA tall KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er eit nasjonalt informasjonssystem som gir informasjon om kommunal og fylkeskommunal verksemd. Talmaterialet omfattar det meste av verksemda i kommunane

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Line Hatmosø Hoem Leiar AP Ingeborg Forseth Medlem Møre og Romsdal fylkeskommune

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Line Hatmosø Hoem Leiar AP Ingeborg Forseth Medlem Møre og Romsdal fylkeskommune Møteprotokoll Utval: Rusforebygging God Helse Møtestad: 102, Fylkeshuset, Molde Dato: 16.12.2016 Tid: 10:00 Protokoll nr: 3/2016 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Monica Molvær (frå

Detaljer

OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT

OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 13.02.2017 Møte tok til 12:00 Møte slutta 14:30 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Frå kl var det synfaring og omvising på Åheim barnehage og Åheim skule. Ordinært møte vart sett kl

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Frå kl var det synfaring og omvising på Åheim barnehage og Åheim skule. Ordinært møte vart sett kl VANYLVEN KOMMUNE UTVAL: Livsløpsutvalet Møtestad: Jetmund Gjesteheim Dato: 02.03.2016 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 12:25 MØTEPROTOKOLL Frå kl. 09.00 var det synfaring og omvising på Åheim barnehage

Detaljer

Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013

Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013 Stranda, 09.08.13 Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013 Region 1 Ålesund m/omland Ålesund(m/omland Ålesund 6 Giske 3 Sula 1 Haram 0 Sykkylven 3 Tillitsvald3Ålesund Tillitsvald3Giske Stig3Johansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: 09.09.2010 Møtetid: 15:00-18.00 Møtestad: Kommunehuset Av 5 medlemmer møtte 5, inkludert 1 varamedlemmer. Desse medlemene møtte

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 19.01.2016 Møte tok til 15:00 Møte slutta 16:20 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

MØTEPROTOKOLL HERØY KOMMUNE. Utval: Komite for Helse og omsorg Stad: Herøy rådhus, Kantina Dato: Tid: 14:00 17:20

MØTEPROTOKOLL HERØY KOMMUNE. Utval: Komite for Helse og omsorg Stad: Herøy rådhus, Kantina Dato: Tid: 14:00 17:20 HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Komite for Helse og omsorg Stad: Herøy rådhus, Kantina Dato: 24.10.2012 Tid: 14:00 17:20 Medlemer som møtte: Fred Hansen Leder H Hege Nedreberg Vestavik Medlem H Karly

Detaljer

Kommunereforma Tilråding. Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016

Kommunereforma Tilråding. Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016 Kommunereforma Tilråding Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016 Litt om innhaldet Oppdraget Kvifor reform Hovudmål og kriterier Fylkesmannens tilråding Endring av kommunestruktur på kort sikt Vegen vidare

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Henry Jøsokbakke MEDL V Bjarne Kvalsvik MEDL FOLK/SP. Ingen hadde merknader til at KN-sak 27/17 og 28/17 vart delt ut i møtet.

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Henry Jøsokbakke MEDL V Bjarne Kvalsvik MEDL FOLK/SP. Ingen hadde merknader til at KN-sak 27/17 og 28/17 vart delt ut i møtet. MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Komite for næring, kultur og idrett Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 13.03.2017 Tid: 16:00 18:45 Medlemer som møtte: Stig Arne Helsem Sævik Leder H Janne-Katrin Hansen Sævik

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 15.05.2017 Møte tok til 12:00 Møte slutta 14:15 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Rådmannens kontor - Rådhuset, Fiskå Dato: 14.04.2015 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 12:20. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: Møtet tok til 13:00 Møtet slutta 14:30.

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: Møtet tok til 13:00 Møtet slutta 14:30. VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVAL: Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: 09.06.2016 Møtet tok til 13:00 Møtet slutta 14:30. Møtet var innkalla ved utsend sakliste

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Line Hoem Medlem AP

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Line Hoem Medlem AP Møteprotokoll Utval: Miljøutvalet Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 22.01.2014 Tid: 17:30 Protokoll nr: 1/14 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Håvard Jostein Kongshaug Leiar AP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL VOLDA KOMMUNE. Utval: Tenesteutval for helse og omsorg Møtestad: Møterom Voldsfjorden Dato: Tid: 14:00

MØTEPROTOKOLL VOLDA KOMMUNE. Utval: Tenesteutval for helse og omsorg Møtestad: Møterom Voldsfjorden Dato: Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Utval: Tenesteutval for helse og omsorg Møtestad: Møterom Voldsfjorden Dato: 14.09.2017 Tid: 14:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Hild Våge Leiar AP Dag Sveinung Aarflot

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Stig Arne Helsem Sævik MEDL H Bjarne Kvalsvik NESTL FOLK/SP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Stig Arne Helsem Sævik MEDL H Bjarne Kvalsvik NESTL FOLK/SP MØTEPROTOKOLL Utval: Komite for oppvekst Stad: Herøy rådhus, Møterom 1 Dato: 17.09.2014 Tid: 14:00 15:50 Medlemer som møtte: Ann-Kathrin (Tine) Storøy Medlem H Stian Sævik Elveseter Medlem H Solveig Helen

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST salen Hareid rådhus Dato: 28.01.2016 Møte tok til 16:30 Møte slutta 17:35 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov v/fylkesmann Lodve Solholm

KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov v/fylkesmann Lodve Solholm KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov. 2015 v/fylkesmann Lodve Solholm Noreg er forandra! 1964: Skole, skatt, sosialtrygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 2015: Tiårig grunnskole, beredskap mot forurensing,

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Toril Røsand Medlem H Steinar Reiten Medlem KRF Line Hoem Medlem AP

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Toril Røsand Medlem H Steinar Reiten Medlem KRF Line Hoem Medlem AP Møteprotokoll Utval: Miljøutvalet Møtestad: Quality Hotel Ulstein Dato: 06.03.2013 Tid: 11:00 Protokoll nr: 2/13 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Håvard Jostein Kongshaug Leder AP

Detaljer