MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side PLANSTRATEGI FOR KRØDSHERAD KOMMUNE FORSLAG TIL 123/12 12/503 VEDTAK /12 10/458 OM OPPARBEIDING AV OMRÅDET VED KRØDEREN MEIERI 611 & /12 12/761 REVIDERT AVFALLSFORSKRIFT FOR HALLINGDAL OG KRØDSHERAD- TIL BEHANDLING I KOMMUNENE M /12 12/782 UTBEDRING AV DE KOMMUNALE BOLIGENE SOLLI OG FREDLY IFM BOLIGSALG /12 12/783 ENERGISPAREKONTRAKT /12 12/716 SØKNAD OM STØTTE TIL TEATERPROSJEKT C /12 12/465 TV-AKSJON 2012 X /12 12/730 KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING D /12 12/785 SØKNAD OM STØTTE TIL TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK AKSJON SKOLEVEG 202 Q /12 12/788 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER /12 12/791 ØKONOMI-ORIENTERING /12 12/629 FINANSIERING AV NY BARNEHAGE PÅ KRØDEREN A10 & /12 12/638 Unntatt offentlig ofl 13Ofl 13 STARTLÅN /12 12/789 Unntatt offentlig ofl 13Ofl 13 STARTLÅN /12 12/760 Unntatt offentlig ofl 25Ofl 25 ORDFØRERGODTGJØRING /12 11/844 Unntatt offentlig ofl 13Ofl 13 SKJØNNSMIDDELOVERFØRING TIL SEKTORENE

2 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Møtt/Forfall/ Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Inhabil i sak 137/12, i hans sted møtte Odd Henning Bentsen Olav Skinnes (Ordfører) Møtt Per Kristensen (Varaordfører) Møtt Solveig Sæta Møtt Wenche Bjertnes Forfall Lars Erik Braaten Gustav Kalager Møtt Tilstede fra administrasjonen, evt. andre: Rådmann Marit Lesteberg Kontorleder Helge Skjeggerud Innkalling/Merknader: Av 5 medlemmer var således 5 til stede. Behandlede saker: Fra sak 123/12 til sak 138/12 Møtet slutt kl Til saksliste 2

3 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Hans Ole Wærsted Arkivnr.: 110 Arkivsaknr.:12/503 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /12 FORMANNSKAPET /12 SAKSPROTOKOLL: PLANSTRATEGI FOR KRØDSHERAD KOMMUNE FORSLAG TIL VEDTAK Vedlegg: Forslag til planstrategi datert Innkomne merknader Ekstra vedlegg som viser budsjettmessige virkninger av planstrategien Saksopplysninger: Formannskapet vedtok i møte å gjøre forslag til kommunal planstrategi for Krødsherad kjent for allmenheten, og inviterte til at disse skulle komme med tilbakemeldinger. Gjennom høringsperioden har det kommet innspill til kommunal arealplanlegging som gjør at rådmannen anser seg som inhabil. Denne saken om planstrategi for kommunen for perioden fremmes derfor av ordføreren. Eksterne tilbakemeldinger: Ringerike kommune ønsker oss lykke til med videre arbeid, og håper på et produktivt samarbeid også i neste 4- års periode. Statens vegvesen mener planstrategien stort sett fanger opp deres ønsker, men ønsker at kommunen arbeider med en helhetlig plan for gang- og sykkelveger i kommunen. Buskerud fylkeskommune ser at Krødsherads planstrategi har sammenfattende planprosesser både i forhold til næringsutvikling og i forhold til areal og transportutvikling. Videre synes fylkeskommunen det er positivt at folkehelse vektlegges såpass tungt, samt at kommunen ønsker å opprette eget ungdomsråd. Fylkesmannen i Buskerud mener at kommunen bør synliggjøre at beredskapsplanen til enhvær tid skal være oppdatert, og revideres minimum en gang per år, samt at det skal holdes jevnlige øvelser. Videre gis det gode anbefalinger rundt kunnskapskilder som grunnlag for et godt folkehelsearbeid, et ønske om at landbruksrelatert næringsutvikling vektlegges i planlagte næringsplan og at miljøforvaltningens nasjonale forventninger blir vektlagt spesielt i arealforvaltningen. Til saksliste 3

4 Ordførerens vurderinger: Ordføreren tar tilbakemeldingene til etteretning, og synes dette er gode momenter å ta med i videre planlegging. Forholdet til beredskap er styrket, og årlig rullering av beredskapsplanen er lagt inn i planstrategien. Statens vegvesens anbefaling om en helhetlig planlegging rundt gang- og sykkelveger er fornuftig, og ordføreren anbefaler at dette temaet vurderes når kommunens trafikksikkerhetsplan rulleres vinteren 2012/2013. I tillegg til de eksterne tilbakemeldingene, har det kommet opp nye behov for arealplanlegging. Dette gjelder behovet for to ny reguleringsplaner som ikke var kjent da forslaget til planstrategi ble utarbeidet før sommerferien. Ordføreren har vurdert disse to planene som viktige, og vil overveidende sannsynlig fremme begge reguleringene som områdereguleringer i løpet av første halvår Områderegulering på Norefjell, for å sikre etablering av konkurranseløyper for langrenn. Formannskapet har gjennom arbeidet med sti- og løypeplanen vurdert behovet og mulighetene for, å etablere et fullverdig langrennsanlegg som tilfredstiller FIS sine krav til konkurranseløyper. Dette virker gjennomførbart, men de berørte grunneierne har krevd at det gjennomføres en ryddig prosess rundt planleggingen av konkurranseanlegget og at dette gjøres i form av en reguleringsprosess. Rådmannen er inhabil i denne prosessen, siden hun er grunneier i området hvor skistadion er tenkt plassert. Ordføreren har vurdert at en reguelringsprosess er nødvendig. Målsettingen er å ha opparbeidet skiløypene innen vintersesongen 2015, hvor Krødsherad IL søker om å arrangere NM i langrenn del 2, og da må området være ferdig regulert i løpet av Kostnaden ved en slik regulering er vanskelig å fastslå, men det er ikke behov for noen tunge konsekvensvurderinger i området. En sannsynlig totalkostnad vil være i størrelsorden kr , og ordføreren mener kommunen bør gjennomføre og bekoste denne reguleringen. 2. Sannsynlig industrietablering på Slettemoen. En stor industriaktør har kontaktet Krødsherad kommune med ønske om å etablere en større industriarbeidsplass vest for fv 280 ved Slettemoen. Henvendelsen er i tråd med kommunens ønsker for området, men det stilles krav om at området reguleres. Ordføreren mener at også dette området bør reguleres gjennom en områderegulering, siden det er flere arealhensyn som krysser hverandre i dette området. Det gjelder både avfallsstasjon, slamlagune, skytebane, vannbehandlingsanlegg i tillegg til ny industrietablering. Kostnaden ved en slik regulering er usikker, men ordføreren mener uansett at kommunen ikke skal bære disse, siden det her er en industriaktør som ønsker å tilrettelegge arealet for sitt bruk. En forutsetning for en områderegulering må derfor være at det inngås en kontrakt med forslagsstiller som innebærer at disse bærer alle kostnader ved reguleringen. Kommunen vil for øvrig måtte bekoste egen arbeidsinnsats, og forplikte seg til å prioritere fremdriften av denne reguleringen. Til saksliste 4

5 Forslag til endringer av planstrategien: Formannskapet hadde i utgangspunktet presentert en meget ambisiøs planstrategi. De to nye områdereguleringene gjør at ordføreren allerede nå må be kommunestyret ta en stilling til hvilke planer som skal gjennomføres når, siden vi opplagt ikke har kapasitet eller økonomi til å gjennomføre alle planer samtidig. Ordførerens vurdering er at begge de overnevnte planer må prioriteres i 2013, siden disse vil bidra til å styrke bygdas næringsliv vesentlig, både reiselivsnæringen gjennom plan 1, og industri/produksjonsklyngen gjennom plan 2. Ordføreren vil derfor foreslå at Sentrumsplanene for Krøderen og Noresund utsettes med ett år, og gjennomføres i hhv og Ordføreren foreslår videre at kommunedelplanen for området Haslerud- Hovden- Rundskogen og Fosslia utsettes til neste planperiode. Ordføreren viser til ovenstående og anbefaler formannskapet å fremme følgende innstilling overfor kommunestyret: Forslag til planstrategi versjon vedtas. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Per Kristensen (H) foreslo følgende: Saken utsettes til et mer håndfast strategiforslag foreligger. Gustav Kalager (AP) framsatte følgende forslag: Sentrumsplan for Krøderen gjennomføres som forutsatt i 2013 Sentrumsplan for Noresund utsettes til 2015 Områderegulering for Slettemoen utføres i 2013 Kommunedelplan for området Haslerud-Hovden-Rundskogen og Fosslia utsettes til neste planperiode Dette innarbeides i forslaget til planstrategi Ved avstemming oppnådde utsettelsesforslaget 3 stemmer, mens 2 stemmer ble avgitt for representanten Kalagers forslag. Innstilling/vedtak: Saken utsatt Til saksliste 5

6 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Inger Merete Bjerkerud Arkivnr.: 611 &50 Arkivsaknr.:10/458 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /12 SAKSPROTOKOLL: OM OPPARBEIDING AV OMRÅDET VED KRØDEREN MEIERI Vedlegg: Vedlegg 1 Administrasjonens brev til gruppen Krøderen 2020, datert Vedlegg 2 Gruppen Krøderen 2020s svar i e-post til kommunen, datert Saksopplysninger: Kommunestyret behandlet i møtet sak 59/12 riving av Krøderen Meieri. I vedtaket blir rådmannen bedt om å utarbeide kostnadsoverslag for en helhetlig plan basert på skissen fra gruppen Krøderen Kostnadsoverslaget ble lagt fram for formannskapet i møtet sak 119/12 og finansiering av tiltaket ble vedtatt i medhold av kommunelovens 13. Vedtaket ble lagt fram for kommunestyret til orientering i møtet i sak 114/12. På bakgrunn av at administrasjonen i ettertid har fått opplysninger om at det var andre forventninger til opparbeiding av området enn det administrasjonen hadde tolket at skissen innebar, sendte administrasjonen en forespørsel til gruppen Krøderen 2020 med beskrivelse av hvilke tiltak som inngikk i administrasjonens kostnadsoverslag. Tilbakemeldingen fra Krøderen 2020 viser at det ikke er felles oppfatning av hvilke tiltak det er mulig å gjennomføre innenfor vedtatt kostnadsramme. Det er avslutningsvis tilføyd at gruppen mener at Noresundstandard skal gjennomføres på Krøderen også og at bygdas to tettsteder skal ha samme estetiske kvalitet. Administrasjonens vurdering: Tiltakene som administrasjonen har med i kostnadsoverslaget vil ikke være tilfredsstillende løsning for Krøderen 2020, og administrasjonen vurderer derfor at det er riktig å kun gjennomføre riving av meieriet høsten 2012, ihht vedtak fattet i sak 59/12. Bakgrunnen for denne vurderingen: Når kommunen etablerer et område for parkering med avkjøring og en parkmessig opparbeiding av et sentrumsnært område, må området utvikles ihht krav i pbl. Det er herunder bl.a krav om universell utforming av området. Forholdet til avkjøring/sikring Til saksliste 6

7 langs offentlig veg må også ivaretas i tråd med retningslinjer for dette. Av kommentarene fra Krøderen 2020 framgår det flere trappeforslag. Administrasjonen har, pga krav til universell utforming, unnlatt å kostnadsberegne trapper i området., og disse vil fordyre prosjektet. I tillegg vil det være mer plasskrevende, da vi både må avsette areal til trapper og traseer som tilfredsstiller krav til universell utforming. I svaret fra Krøderen 2020 er det påpekt at det er viktig at det legges til rette for toalettanlegg i området. Gruppen skriver at de har forståelse for at det ikke pr i dag er økonomi til å bygge anlegget. Dette ønsket er ikke hensyntatt i administrasjonens kostnadsvurdering, og mulig etablering av et toalettanlegg i området må ses i en større sammenheng. Bygging av anlegget er én ting, drift og vedlikehold en annen. På grunn av beliggenheten fv 280, vil området, og særlig et toalettanlegg være attrkativt for reisende på den høyt trafikkerte fylkesveien. Det bør gjøres en grundig vurdering av konsekvensene av et slik tiltak før etablering av et slik anlegg igangsettes. Det vises i denne forbindelse til vurderingene som ble gjort i tilknytning til toalettanlegg i Noresund sentrum. Konklusjonen ble der at vi ikke etablerer et offentlig toalettanlegg i sentrum. Derimot etablerte en lokal næringsdrivende i stedet en løsning. Skissen, som har vært utgangspunktet for de vurderinger som så langt er gjort, er ikke tilstrekkelige for å sikre en entydig, helhetlig og ønsket løsning for området. Ulike interesser og forventnigner til bruk og utforming av området gjør at administrasjonen mener det bør utarbeides en ordentlig plan for området. Det må avklares hvilke funksjoner området skal ivareta og så bør dette være utgangspunktet for en profesjonell utarbeidelse av et konkret løsningsforslag. Deretter må anbudsdokumenter utarbeides og anskaffelsen vil da bli av en slik størrelse at den må lyses ut på DOFFIN. Administrasjonen mener opparbeiding av området ved Krøderen Meieri bør utsettes, og argumentene for dette er slik, kort oppsummert: - ønskene fra interessegruppen Krøderen 2020 kan ikke løses innenfor vedtatt kostnadsramme (beboerne vil ikke bli tilfreds med valgt løsning) - vi bør avklare hvilke funksjoner området skal ha (hva som skal inngå i området?), uten å gå i detaljer - detaljene og plassering av de ulike funksjonene bør framkomme gjennom prosjektering (sikrer løsninger ihht krav i pbl) - prosjekteringen blir grunnlag for videre framdrift/finansiering av tiltak som da kan igangsettes ihht en helhetlig plan To mulige alternativer bør vurderes: Alterativ 1: Området inngår som del av områderegulering for Krøderen sentrum Alternativ 2: Området detaljprosjekteres vinteren 2012/2013 og at ny sak framlegges våren 2013 med en plan for gjennomføring/kostnads-vurdering/finansiering. Velges alternativ 2, anbefaler administrasjonen at det avsettes midler til prosjekteringen, med inntil kr ,-. Bakgrunnen for beløpets størrelse er kostnadene for prosjektering (fra første skisse, via anbudsrunde til og med kontrakstinngåelse for trafikksikkerhetstiltakene ved Noresundanlegget) som kom på kr Til saksliste 7

8 Rådmannen viser til foranstående og anbefaler at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret: Opparbeiding av området ved Krøderen Meieri, ihht vedtak i formannskapets møte sak 119/12 (fattet i medhold av kommunelovens 13) og vedtak lagt fram for kommunestyret til orientering i møtet i sak 114/12 oppheves. Administrasjonen får i oppgave å detaljprosjektere området og sikre følgende funksjoner i området: - avkjøring til parkering- og strandområdet - parkeringsareal: ca plasser - grøntområder med beplantning/sittegrupper - at estetikk/materialvalg planlegges i tråd med anlegget i Noresund sentrum - en utforming som ivaretar krav i pbl. Hovedprinsippene i skisse utarbeidet av arbeidsgruppen Krøderen 2020 legges til grunn for prosjekteringen. Prosjekteringsarbeidet finansieres ved bruk av inntil kr ,- fra midler avsatt til stedsutvikling Krøderen. Resultatet av prosjekteringsarbeidet framlegges for formannskapet i løpet av våren Sammen med dette framlegges forslag til gjennomføring av tiltak og finanisering av disse. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Gustav Kalager (AP) foreslo følgende: Vedtak i sak 114/12 oppheves Meieriet rives høsten 2012 Sikring av tomta og bruk av rivingsmateriale som er brukbart i forhold til fyllmasse brukes på en måte som gagner videre tilrettelegging av området. Administrasjonen får i oppgave å detaljprosjektere området og sikre følgende funksjoner i området: - avkjøring til parkering- og strandområdet - parkeringsareal: ca plasser - grøntområder med beplantning/sittegrupper - at estetikk/materialvalg planlegges i tråd med anlegget i Noresund sentrum - en utforming som ivaretar krav i pbl. Hovedprinsippene i skisse utarbeidet av arbeidsgruppen Krøderen 2020 legges til grunn for prosjekteringen. Prosjekteringsarbeidet finansieres ved bruk av inntil kr ,- fra midler avsatt til stedsutvikling Krøderen. Resultatet av prosjekteringsarbeidet framlegges for formannskapet seinest Sammen med dette framlegges forslag til gjennomføring av tiltak og finansiering av disse. Til saksliste 8

9 Krøderen 2020 deltar i prosjekteringen som høringsinstans Innstilling/vedtak: Formannskapets (Skinnes, Kristensen, Sæta, Kalager og Braaten) innstiller: Kalagers forslag tiltres. Til saksliste 9

10 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Jan Rundtom Arkivnr.: M50 Arkivsaknr.:12/761 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /12 SAKSPROTOKOLL: REVIDERT AVFALLSFORSKRIFT FOR HALLINGDAL OG KRØDSHERAD- TIL BEHANDLING I KOMMUNENE Vedlegg: Forslag til Forskrift for avfallsbehandling i Krødsherad kommune Saksopplysninger: Krødsherad kommune ble medeier i Hallingdal Renovasjon IKS (HR) 1. juli Krødsherad kommune har en gjeldende forskrift: Renovasjonsforskrift for innsamling mv. av forbruksavfall, Krødsherad kommune, Buskerud, den ble fastsatt av Krødsherad kommunestyre 27. november HR sine tidligere eierkommuner har hatt en felles avfallsforskrift fra Denne er nå revidert av kommunene og HR. Avfallsforskriften er revidert med grunnlag i ny avfallsplan for Hallingdal og Krødsherad som ble vedtatt i alle kommunene i 2011, samt Forurensningsloven. Saksbehandling: Det er vesentlig for HR at alle eierkommunene har likelydende avfallsforskrifter. Dette gjør at de kan forvalte renovasjonsordningen på en enkel og og mest mulig rettferdig måte. Miljøkonsekvenser: Felles avfallsforskrift for Hallingdal og Krødsherad sikrer at renovasjon og avfallshåndtering i kommunene gjennomføres etter gjeldende lovverk og bidrar til å forebygge forurensing og forsøpling. Helse-/miljø og beredskapsforhold: Felles avfallsforskrift for Hallingdal og Krødsherad bidrar til at avfallshåndtering i regionen gjennomføres slik at det forebygger forurensing og forsøpling. Avfallsforskriften regulerer den regionale kapasiteten på innsamling og sluttbehandling av avfall slik at kapasiteten er tilgjengelig også i nød- og beredskapssituasjoner. Økonomiske konsekvenser: Forslag til revidert avfallsforskrift vil ikke få direkte betydning for størrelsen på renovasjonsgebyret i kommunen. Til saksliste 10

11 Vurdering: Forslag til revidert avfallsforskrift for Hallingdal og Krødsherad tar hensyn til vedtatt Avfallsplan for Hallingdal og Krødsherad. Den sikrer like krav og like muligheter for renovasjon og avfallshåndtering i kommunene. Rådmannen forslår at formannskapet innstiller følgende til kommunestyret: Kommunestyret i Krødsherad kommune vedtar Forskrift for avfallsbehandling i Krødsherad kommune. Med hjemmel i Forurensningsloven 83 delegerer Kommunestyret i Krødsherad kommune forvaltningen av denne forskrifts 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 og 18, jfr. 2 til Hallingdal Renovasjon IKS. Samtidig oppheves Renovasjonsforskrift for innsamling mv. av forbruksavfall, Krødsherad kommune, Buskerud, fastsatt av Krødsherad kommunestyre 27. november FORMANNSKAPET( ): Behandling: Gustav Kalager (AP) reiste følgende problemstilling: Plassering av avfallscontainere på annen manns grunn kan tenkes å være problematisk enkelte steder. Oppdrag til kommunens saksbehandler: Finn ut hvordan dette håndteres i Hallingdalen. Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Braaten og Kalager) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. Til saksliste 11

12 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Knut Grimnes Arkivnr.: 613 Arkivsaknr.:12/782 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /12 SAKSPROTOKOLL: UTBEDRING AV DE KOMMUNALE BOLIGENE SOLLI OG FREDLY IFM BOLIGSALG Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Kommunestyrets vedtak i sak nr 26/10 fra møtet er opphevet. Krødsherad kommune selger 2 eneboliger i Sundvollhovet, hhv gnr. 178 bnr. 99 og gnr.178 bnr.100. Inntektene fra boligsalgene tilføres kapitalfond. Den ene boligen er solgt for kr ,-. Den andre boligen takseres i disse dager. Teknisk sektor v/ Bygningsavdeling planlegger nøktern renovering av de kommunale boligene Fredly i Byåsen og Solli i Sundvollhovet. Siden objektene er eldre nedslitte boliger, tenkes i utgangspunktet innkjøpte tjenester fra eksterne firma, men at deltiltak skal kunne tilpasses den ressurs kommunen måtte ha og med muligheter for egnede kombinasjoner. Utførelse og fremdrift må tilpasses deltiltak etter avtale med leie/gjenboere. Arbeidene må utføres parallelt med at leieboer m/familier skal bo i boligene. Det foreligger følgende plan og kostnadsestimat for de respektive boligene: Fredly i Byåsen Total bygningsmessig og teknisk renovering av kjøkken. Total bygningsmessig og tekn. utbedring - ett soverom. Reparasjon av ødelagt gulv ett soverom. Utskifting av samtlige innerdører og belistning Innredning / skap / garderobe Komplett malerarbeider alle rom vegg, tak, belistning mm Ny tapet m/ glassfiberstrie i rom hvor nødvendig Gulvbelegg alle rom. Utvendig impregnert trapp for terrassedør til plen Elektro: Hovedtavle, installasjon, belysning, panelovner, mm Totale kostnader bolig Fredly: kr ,- inkl.mva. Til saksliste 12

13 Solli i Sundvollhovet Total renovering/utskifting av kjøkken i hovedleilighet og hybelleilighet - U.etg. Elektro innstallasjonsarbeider, nye kurser kjøkken, bad, etc. Nye ytterdører og vinduer i i hoved- og sokkelleilighet. Nye dører i hovedleilighet. Komplette malerarbeider innvendig Gulvbelegg / laminat i stue Renovering i bad Istandsetting av innebygde skap / utskifting løse innredninger Fasadebehandling / dekkbeis. Solskjerming /markiser /persienner. Nødvendige utbedringsarbeider i sokkelleilighet. Dreneringsarbeider vurderes grunnet fuktig bod under garasje Totale kostnader bolig Solli: kr ,- inkl.mva. Arbeider er påbegynt med fasadebehandling og beising av den kommunale boligen Solli. Tiltak som beskrevet ønskes igangsatt så snart som mulig der fremdrift tilpasses leieboere med endelig ferdigstillelse medio mars/april Rådmann viser til foranstående og foreslår at formannskapet fatter slikt vedtak: Planlagte arbeider vedr. boligene Solli i Sundvollhovet og Fredly i Byåsen utføres etter prioritet og plan med fremdrift tilpasset leieboere. Kostnader på til sammen kr inkl mva dekkes ved bruk av kapitalfond fra inntekter etter salg av boligene Sollund og Framtun på Sundvollhovet. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Braaten og Kalager) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. Til saksliste 13

14 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Knut Grimnes Arkivnr.: 612 Arkivsaknr.:12/783 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /12 SAKSPROTOKOLL: ENERGISPAREKONTRAKT Vedlegg: 1: EPC Energy Performance Contracting Lønnsom energieffektivisering med garantert besparelse Infoskriv Kommunenes interesse- og arb.giverorganisasjon KS Saksopplysninger: Sak fremmes i hensikt å søke økonomiske midler til etablering og gjennomføring av EPC-prosjekt. Administrasjonen anbefaler også at det søkes kartleggingsstøtte for kommunale bygg og investeringsstøtte til eksisterende bygg gjennom ENOVA. Foranledning for vurdering av EPC-prosjekt er målsetting om å kunne klare å oppnå overordnede ambisjonsmål som Krødsherad kommune har vedtatt i sin energi- og klimaplan ( ) med 15% reduksjon i energibruk pr. m2 i egne bygg innen Tilsvarende 20% reduksjon innen Energy Performance Contracting (EPC) er en modell for gjennomføring av lønnsomme energieffektiviseringstiltak med garanterte besparelser. Gjennomføring med EPC gir ofte en kombinasjon av vedlikeholds- og energitiltak. Redusjonen i energikostnader dekker nedbetalingen av investeringen. Prosjektet er tenkt etablert og gjennomført i samarbeid med kommunene Modum og Sigdal. Det er fattet vedtak ( ) i Hovedutvalg for teknisk sektor i Modum kommune om at det avsettes Kr ,- til EPC-prosjekt i samarbeid med to el. tre kommuner. (enøk sak var berammet i Modum på det tidspunkt Krødsherad kommune inviterte til felles informasjon / vurdering EPC). Fordelene ved å være flere kommuner i samarbeid nevnes: - Felles utlysning, tilbudsbefaring, evaluering og forhandling. - Felles oppstartmøte - 3 kontakter med samme entreprenør. - Felles tidsplan, samordning - Sannsynlig mer interessant for entreprenører enn en liten kommune aleine - Rasjonelt, redusert ressursbruk, faglig samarbeid, står sterkere i forhandling/diskusjon, lærer av hverandre Til saksliste 14

15 Enøk med EPC - lønnsomhet? Under følger en betraktning om Krødsherad kommunes potensial på et overordnet nivå basert på erfaringstall fra andre kommuner: Ut fra oppgitte nøkkeltall med gjennomsnitt kr. 321/m2 fra gjennomførte epc-prosjekt og energiregnskapstall KK for 2011 omtr. kr ,- er det forventet å kunne redusere de årlige energikostnadene med ca. kr ,- eks. mva. (30 % energireduksjon) med en investering på ca. 4. mill. kr. Det er lagt til grunn m2 areal bygningsmasse. Det er medtatt bygg med størrelse barnehage og oppover evt. kan inkluderes kommunale boligkompleks. Tilbakebetalingstid ut i fra dette vil normalt være 6-8 år (avh. av ulike parameter). Eiendomsmassen i Krødsherad kommune er gjennomgående av eldre dato, slik at sparepotensialet for oppnåelse 30 % energireduksjon bør være mulig i et epc prosjekt. Aksept for lang inntjeningstid/kontraktstid i et EPC-prosjekt: Kan få med flere bygningsmessige tiltak og tiltak med lang inntjeningstid. Får med flere vedlikeholdstiltak (eksempel Kongsberg: Lyser ut på Doffin: 36 bygg, investeringsramme 40 mill, inntjeningstid 14 år. Konkurranse om flest mulig kwh+kw+nåverdi. Tilbud: 36%). EPC = energisparekontrakt Fase 0: Etablere prosjekt. Doffinutlysing, forhandling, kontrahering (3-5 mnd) Fase 1: Analyse av alle bygg, bestemme tiltakspakke (4-5 mnd) Fase 2: Investering, gjennomføre fysiske tiltak ( mnd ) Fase 3: Garantiperiode (4-14 år) Prosess: 1. Kommunen etablerer underlag (bygg, areal, forbruk, inngåtte innkjøps-/serviceavtaler. 2. Utlysing på Doffin. 3. Tilbudsbefaring 1 bygg, resten av potensialet etter nøkkeltall 4. Konkurranse (med forhandling) 5. Fase 1 analyser av alle bygg forslag tiltak 6. Kommunene velger tiltak tiltakspakke politisk behandling. 7. Kontrakt med garanterte besparelser (4-8 år) 8. Finansiering (bare en opsjon) 9. Spart årskostnad betaler tiltak 10. Evaluering av resultatoppnåelse hvert år. 11. Dynamisk prosess, nye tiltak, opplæring Det er i større grad samarbeid kommune/entreprenør ved epc enn ved tradisjonell gjennomføring. Begge parter er interessert i å holde forbruket nede i hele kontraktsperioden. I avtalen vil det bli kontraktsfestet opplæring av det kommunale driftspersonell. Ut fra totalvurdering mener teknisk sektor at det vil være gunstig for Krødsherad kommune å gå inn for en EPC kontrakt som i vesentlig grad vil sette fart på ENØK Til saksliste 15

16 arbeidet i kommunen og samtidig styrke bunnlinja på driftsbudsjettet i framtiden. Rådmannens kommentar. Konsulenthonorar for hele prosjektperioden er beregnet til kr eks. mv.a. pr. kommune. Dette under forutsetning av at tre kommuner deltar i prosjektet. Det kan pr. dato se ut til at det kun blir to kommuner, kostnaden pr. kommune blir da kr eks- m.v.a. I tillegg til denne kostnad kommer kostnader for analysefasen beregnet til kr. 6,40 pr. m2, (6.40 x ) kr ,- eks. mv.a. I etterkant av analysefasen vil kommunen sitte inne med en oversikt over utbedringsbehov og nødvendige tiltak for å oppnå forventet energisparing. Investeringsprosjektene må vedtas spesielt av Krødsherad kommune før igangsetting. Rådmannen viser til utredning fra teknisk sektor, og ser at kommunen her har en stort potensial for å spare energikostnader, under forutsetning av at investeringer gjennomføres og driften følges opp som krevd i prosjektet. Oppstartskostnaden for Krødsherad kommune ved et to-kommune samarbeid beløper seg til kr ekskl. m.v.a. M.v.a. er i denne sammenheng nøytral da den for driftsprosjektet blir kompensert i driften. Som allerede underrettet om i budsjettarbeidet for 2013, har Krødsherad kommune små fondsavsetninger disponibelt. I budsjettarbeidet er foreslått avsatt kr til Enøk tiltak, jfr. vedtatt klimaplan for Krødsherad. Disse midler bør inngå som delfinansiering av kartleggingskostnaden, kr ,-. Kartleggingskostnaden bør i sin helhet innarbeides i driftsbudsjettet for Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret. Krødsherad kommune går inn for energieffektivisering ved energisparekontrakt EPC -. Det forutsettes samarbeid med andre kommuner, minimum et to-kommunesamarbeid. Kostnader til konsulenthonorar i hele i prosjektperioden, begrenset oppad til kr eks. mv.a. dekkes med midler fra disposisjonsfond. Kartleggingskostnader, kr ,- eks. mv.a. innarbeides i driftsbudsjettet for Herav benyttes kr foreslått innarbeidet til Enøk-tiltak jfr. Klimaplan for Krødsherad. Administrasjonen gis i oppdrag å søke kartleggingsstøtte fra ENOVA. Investeringsstøtte gjennom Enova skal også omsøkes i forbindelse med framtidig ENØK-investeringsprosjekter. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Gustav Kalager (AP) foreslo følgende: Saken utsettes på grunn av sein utsendelse av dokumenter Per Kristensen (H) Rådmannens innstilling tiltres. Til saksliste 16

17 Innstilling/vedtak: Formannskapets flertall (Skinnes, Kristensen og Sæta) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. Formannskapets mindretall (Braaten og Kalager) innstiller: Saken utsettes Til saksliste 17

18 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: C33 Arkivsaknr.:12/716 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /12 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM STØTTE TIL TEATERPROSJEKT Vedlegg: Søknad fra prosjektleder June Kristiansen m/finansieringsplan Saksopplysninger: Dette er ikke en søknad fra Villa Fridheim, men fra en frittstående teatergruppe, som ønsker å lage en forestilling om eventyr for framføring på Villa Fridheim (se søknaden). Villa Fridheim er slik sett å betrakte som en medfinansieringspart ved å stille lokaler til disposisjon. Imidlertid vil Villa Fridheim utvilsomt ha stor nytte av at et slikt prosjekt blir gjennomført. Ut fra den kjennskap denne saksbehandler har til finanseringskilder for scenekunst, virker det som om teatergruppen har søkt om støtte der det kan være aktuelt å søke. Det som eventuelt mangler kan være å forsøke å få inn private sponsorer for prosjektet. Det søkes om støtte på kr ,- fra Krødsherad kommune, men vi har intet budsjett som et eventuelt tilskudd til dette kan hentes fra, og saken fremmes derfor overfor formannskap/ kommunestyre. Dersom formannskap/kommunestyre ønsker å støtte dette tiltaket vil tilskuddet måtte hentes fra en disposisjonspost. I fall det blir et vedtak om støtte bør dette også inneholde en klausul om at tilskuddet ikke vil bli utbetalt før søker framlegger dokumentasjon på at prosjektet er fullfinansiert og vil bli gjennomført i henhold til plan. Saken legges fram uten innstilling. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Gustav Kalager (AP) framsatte følgende forslag: Søknaden avslås, på grunn av kommunens økonomiske situasjon Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Søknaden avslås, på grunn av kommunens økonomiske situasjon Til saksliste 18

19 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit U. Andersen Arkivnr.: X03 Arkivsaknr.:12/465 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /12 SAKSPROTOKOLL: TV-AKSJON 2012 Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Kommunekomiteen i Krødsherad søker med dette Krødsherad kommune om et økonomisk tilskudd til årets TV-aksjon Stå opp mot urett, som er tildelt Amnesty International. TV-aksjonen 2012 er tildelt Amnesty International og går til Amnestys arbeid med å styrke de grunnleggende rettigheter til millioner av mennesker over hele verden. Amnesty vil blant annet sette fokus på at mennesker straffes for å bruke ytringsfriheten, at kvinner og minoriteter blir diskriminert, og at folk lever i frykt i undertrykkende regimer. I de sju foregående år har formannskapet bevilget kr.5.000,- til TV-aksjonen, så det er kanskje på tide å høyne beløpet litt. Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet å fatte slikt vedtak: Krødsherad kommune gir tilskudd til TV-aksjonen Stå opp mot urett stort kr. 6000,-. Bevilgningen dekkes med midler fra formannskapets disposisjonspost. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Krødsherad kommune gir tilskudd til TV-aksjonen Stå opp mot urett stort kr. 6000,-. Bevilgningen dekkes med midler fra formannskapets disposisjonspost. Til saksliste 19

20 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Geir Waaler Arkivnr.: D11 Arkivsaknr.:12/730 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /12 SAKSPROTOKOLL: KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Alle anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som det søkes om spillemidler til må være innarbeidet i en kommunal plan. Krødsherad kommunestyre vedtok i sak 99/09 slik plan for perioden Den skal således i løpet av 2013 revideres. Handlingsdelen av planen skal imidlertid årlig rulleres. Dette må gjøres i god tid før den frist fylkeskommunen setter for innsending av søknader om spillemidler. Denne fristen er satt til 15. januar Departementets veileder sier om rullering: Med rullering menes mindre vesentlige endringer av handlingsprogrammet. Så lenge rullering kun medfører endringer på prioriteringslisten av allerede oppsatte anlegg, kan den politiske behandlingen delegeres til et underutvalg. Anlegg fra den langsiktige uprioriterte listen kan om nødvendig føres over til handlingsprogrammet ved den årlige rulleringen. Handlingsprogrammet i gjeldende plan for Krødsherad kommune ser slik ut: 5.3 A ORDINÆRE ANLEGG/ REHABILITERING PRIOR ANLEGGSTYPE UTBYGGER BYGGESTART 1. Rehabilitering svømmehall Noresund Krødsherad kommune 2011 Øvrige prioriteringer foretas i forbindelse med årlig planrullering. Framtidige ordinære anlegg (uprioritert) Lysløype Norefjell Vannsportanlegg O-kart Norefjell Til saksliste 20

21 Framtidige rehabiliteringsoppgaver (uprioritert) Krøderen idrettsplass Rehabilitering Noresund Stadion. Siden siste rullering av planen har innkommet en ny søknad om spillemidler fra Modum Orienteringslag. Søknaden gjelder utarbeidelse av et orienteringskart på Norefjell. Kartet planlegges i målestokk 1: og skal dekke et 15 km2 stort område avgrenset i vest mot kommunegrensa mot Sigdal, i nord mot Ravnår og Dansarflata, i øst mot Ravnåsheisen, Fjellhvil og Sandumseter og i syd mot Fosslisetra og Puttansetra. Kartet skal benyttes til orienteringsaktiviteter på Norefjell, blant annet Norsk O-Festival i 2014, samt aktiviteter for skoler, lag, turister og næringsliv. Totalkostnad for å produsere kartet er beregnet til kroner. Kommunal andel av dette er kroner. Etter vedtak i Krødsherad kommunestyre i sak 83/12 ble det besluttet å sende en søknad til regionrådet om å dekke dette beløpet. Regionrådet har i møte besluttet å innvilge denne søknaden. Kommunens egenandel er således ivaretatt. Et orieneringskart på det definerte området på Norefjell vil være til glede og nytte for mange; både enkeltindivider, grupper, skoleklasser og næringsliv. Det vil således kunne bidra til å generere økt aktivitet og bedret folkehelse. At det er Modum Orienteringslag som står bak søknaden borger for at kvaliteten blir god. Dermed gjenstår å ta stilling til hvor på kommunens prioriteringsliste denne søknaden skal få plass ved rullering av planen høsten Det er imidlertid ingen automatikk i, om søknaden får høy prioritet, at den får tippemiddeltilskudd i Det er stort etterslep på anlegg i Norge som er innvilget støtte, men som ennå ikke er finansiert. Status for tidligere førsteprioritert anlegg Rehabilitering svømmehall Noresund : Det er gjort noen tekniske forundersøkelser for å kartlegge hvor omfattende en slik rehabilitering er. Forberedende arbeid, inklusive detaljert kostnadsoverslag, for å kunne fremme dette som søknad om spillemidler i 2013 er ellers ikke gjort. Det tas sikte på å drifte svømmehallen på samme måte som tidligere år også gjennom sesongen Denne perioden bør så brukes til detaljprosjektering fram mot evt. kommunestyrevedtak om egen delfinansiering, samt å forberede søknad om spillemidler til dette anlegget i O-kart på Norefjell er definert som framtidig ordinært anlegg (uprioritert) i gjeldende plan og handlingsprogram. I henhold til departementets veileder er det således opp til kommunestyret å avgjøre om denne søknaden skal flyttes til prioritert plass på lista. På denne bakgrunn vil rådmannen anbefale at formannskapet gir følgende innstilling til kommunestyret: Ved rullering av Krødsherad kommunes plan for idrett og fysisk aktivitet vedtas følgende prioriteringsliste for søknader om spillemidler for 2013: PRIOR ANLEGGSTYPE UTBYGGER BYGGESTART 1. Orienteringskart Norefjell Modum Olag Rehabilitering svømmehall Noresund Krødsherad kommune 2014 Til saksliste 21

22 FORMANNSKAPET( ): Behandling: Gustav Kalager (AP) foreslo følgende prioriteringer: Prioriteringene 1 og 2 bytter plass. Per Kristensen (H) Rådmannens innstilling følges Innstilling/vedtak: Formannskapets flertall (Skinnes, Kristensen og Sæta) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. Formannskapet mindretall (Bjertnes og Kalager) innstiller: Kalagers forslag tiltres. Til saksliste 22

23 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Geir Waaler Arkivnr.: 202 Q80 Arkivsaknr.:12/785 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /12 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM STØTTE TIL TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK AKSJON SKOLEVEG Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Det vises til Trafikksikkerhetsplan for Krødsherad kommune, vedtatt i kommunestyret Under fysiske tiltak på og langs fylkeskommunale veier (planens s. 9), er gitt 4. prioritet til følgende tiltak: Forlengelse av gang/sykkelvei 1 km langs FV 191 Glesnemoen Glesne torg. Tiltakene med prioritet 1 og 3 i planen er gjennomført. Tiltaket med prioritet 2 Forlengelse av gang/sykkelvei 4,3 km langs FV 192 fra Norekrysset til Snersrud er ikke gjennomført. Alle tiltak i planen knyttet til kommunale veier er gjennomført. Kostnader til tiltak langs fylkesveier (gang/sykkelveier) er kommunens ansvar. Fylkeskommunen kan imidlertid, via trafikksikkerhetsmidler knyttet til Aksjon Skolevei, gi støtte til gjennomføring av tiltak med inntil 60 % av totale kostnader. En forutsetning er at det er gjort kommunalt vedtak om dekking av egenandel på 40 %. Årlig søknadsfrist på denne støtteordningen er 15. november. Tilskudd utbetales etter at tiltakene er ferdigstilt og regnskap er avlagt. Dersom søknad skal sendes for 2013, anbefaler administrasjonen at forlengelse av gangvei langs FV 191 Glesnemoen Glesne torg gis prioritet foran tilsvarende tiltak langs FV 192 Norekrysset Snersrud. Administrasjonen har utarbeidet er kostnadsoverslaget i samråd med Statens Vegvesen og Krødsherad Everk. Kostnadsoverslag som grunnlag for søknad 2013: Kostnader til prosjektering og anbudsprosess Grunnerverv 10 meter bredde i ca 1 km Anleggskostnader opparbeiding av vei med asfalt Lys på strekningen Totalet estimerte kostnader for tiltaket kr kr kr kr kr Kommunal egenandel vil etter dette utgjøre kr Til saksliste 23

24 Rådmannens vurdering: Krødsherad kommune står overfor mange oppgaver på investeringssiden. Forlengelse av gangvei fra Glesnemoen til Glesne torg, som i seg selv er svært positivt, er svært kostnadskrevende. Rådmannen er av den oppfatning at kommunal egenandel til dette tiltaket ikke kan prioriteres i 2013 budsjettet. I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapt avgi slik innstilling til kommunestyret. Det sendes ikke søknad om fylkeskommunal medfinansiering til tiltak knyttet til Aksjon Skolevei i FORMANNSKAPET( ): Behandling: Ordfører Olav Skinnes (TPBL) fremmet følgende forslag: Det søkes om prosjekteringsmidler for gangveg i Glesnemoen i 2 alternativer. Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Braaten og Kalager) innstiller: Ordførers forslag tiltres. Til saksliste 24

25 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Anne Berit Narum Arkivnr.: 200 Arkivsaknr.:12/788 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /12 SAKSPROTOKOLL: FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Samordnet finansreglementet for kommunen og Krødsherad E-verk er iht. K-102/09 vedtatt og gjort gjeldende fra Iht. reglementet skal rapportering av finansforvaltning skje minst 2 ganger i året i tillegg til rapportering ved utgangen av året (31.12). Finansreglementet til Krødsherad kommune har en lav risikoprofil og tillatter ikke pengeplasseringer i aksjer og kompliserte plasseringsprodukter der risiko tas for å oppnå høy avkastning. Eventuelle plasseringer utover reglementets bestemmelser skal legges fram for kommunestyre som enkeltsak i forkant. Finansforvaltningen er dermed i stor grad begrenset til å få til gode betingelser for plassering i bankinnskudd og gode lånerentebetingelser. I. Krødsherad kommune AKTIVA 1. Plassering av likviditet / betingelser Kommunens disponible bankinnskudd på til sammen kr 40,87 mill er iht. kontoutskrifter pr plassert i DnB 27,46 mill (herav 13,96 mill i fondsmidler) og Nes Prestegjeld Sparebank (13,41 mill i fondsmidler). Kommunen har etter anbudsrunde sin hovedbankavtale med DnB for 4 år (mars 2010 mars 2014). Vilkårene for innskudd iht. hovedbankavtalen er 1 mnd NIBOR + 0,38 med kapitalisering hvert kvartal. Kommunens gjennomsnittsrente på bankinnskudd i DnB har for årets 9 første måneder i 2012 vært på 2,39 %. NIBOR rentene har vært gradvis synkende hittil i 2012 og er fortiden svært lave. DnB har etter henvendelse fra kommunen ikke vært villig til å plusse på innskuddsmarginen med begrunnelse at innskuddsbetingelsene er gitt i forhold til en totalpakke i hovedbankavtalen. Kommunen har også midler i Nes Prestegjeld Sparebank uten bindingstid og løpende tilgjengelighet med løpende særvilkårsrente til 3,3%. Pr er det plassert 13,41 millioner på disse vilkår i Nesbanken. Til saksliste 25

26 Gjennomsnittlig NIBOR-rente (månedlig) Vilkår for flytende rente Mnd. DnB Renter ansv.lån E-verket Års- Nes Prestegjeld JF. K-100/08 rente Sparebank (1 mnd NIBOR nom+0,38 ) (3 mnd NIBOR nom+0,5) særv. 3,30 Jan 2,31 0,38 2,69 2,70 0,50 3,20 Feb 2,26 0,38 2,64 2,67 0,50 3,17 Mar 2,05 0,38 2,43 2,43 0,50 2,93 Apr 1,95 0,38 2,33 2,32 0,50 2,82 Mai 1,94 0,38 2,32 2,48 2,32 0,50 2,82 2,99 Jun 2,01 0,38 2,39 2,34 0,50 2,84 Jul 1,93 0,38 2,31 2,24 0,50 2,74 Aug 1,86 0,38 2,24 2,13 0,50 2,63 Sep 1,81 0,38 2,19 2,39 1,96 0,50 2,46 2,85 Likviditetsutvikling Likviditetsutvikling for 2012 tom vises i Vedlegg 1; Likviditetsutvikling Likviditetsgrad i form av mest likvide midler delt på kortsiktig gjeld svinger månedlig mellom 1 og 2 for kommunen. Normen sier at denne helst burde være over 1. I mest likvide midler er i tillegg til ordinær driftskonto også fondsmidler inkludert. Fondsmidler brukes løpende til oppdekking av utbetalingstransaksjoner i form av øremerking og kommunestyrevedtak. Likviditetsgraden pr er på 1,78. I august var den lavere med en grad på 1,41. Dette har blant annet sammenheng med at vi ikke mottar rammetilskudd i augustmåned samt at august er en måned med lav skatteinntekt. Periodisering av inntekter, aktivitetsnivå og betalingsforpliktelser til leverandører mv. spiller inn på den løpende likviditetssituasjonen. Vurdering av alternativ plassering Iht. kommunens finansreglement kan driftslikviditet (inntil 10%) og fondsmidler som ikke skal benyttes i løpet av de 6 nærmeste måneder, vurderes plassert i pengemarkedsfond som et alternativ til bankinnskudd. Kommunens likviditet i 2012 er vurdert slik at det er lite rom for alternative plasseringer enn bankinnskudd uten bindingskrav. Dette da pengene løpende må være tilgjengelig for utbetaling av løpende krav, jf. likviditetsvurderinger. Foruten bankinnskuddene i DnB som vår hovedbank for betalingstransaksjoner, er 13,41 millioner kroner pr i Nes Prestegjeld Sparebank til en bedre særvilkårsrente. Innskuddsplasseringer av midler som ikke skal brukes i den nærmeste tid, til gode betingelser og god tilgjengelighet, er vurderinger som bør gjøres løpende. I lys av uroen i finansmarkedene i Europa og muligheter for spredning av problemer til banker i Norge, kan det være lurt å ha penger i flere banker for å spre risikoen. Bankenes sikringsfond stiller 2 millioner som et garantitak til innskyter vedrørende innskudd i banker som er medlem av sikringsfondet. DnB som en bank med statlige eierandeler er vel blant de sikreste banker dersom norske banker skulle få alvorlige problemer. KLP bank har nylig godt ut med tilbud til kommuner om løpende innskuddsrente uten binding på 3,2%. Opprettelse av kundeforhold også til denne bank vurderes som hensiktsmessig mht. risikospredning, avkastning og tilgjengelighet. Pengemarkedsfond synes fortiden ikke å gi bedre avkastning enn bankrente. Fastrenteavtaler kan gi litt bedre rentebetingelser, men krever bindingsperioder og er ikke valgt å gå inn på mht. tilgjengelighet. Kommunen har hittil unngått å måtte ta opp kassekreditt. Lett tilgjengelighet til våre bankkonti er også ansett som praktisk i de daglige transaksjoner mellom driftskonto og fondskonti. 2. Utlån til Krødsherad E-verk I henhold til kommunestyrevedtak K-107/03 ble det etablert et ansvarlig lån til Krødsherad Everk på 35 millioner kroner fra Iht. K-100/08 framgår at rentesats for året skal Til saksliste 26

27 være 3 mnd NIBOR + 0,5. Pr utgjorde dette en gjennomsnittlig rente så langt for året på 2,85%. Hvis dette blir årsrenten blir renteinntekten på det ansvarlige lånet kr , dvs. kr ,- mindre enn forventet og budsjettert beløp for 2012 på 1,4 millioner kroner. 3. Plassering i aksjer/ andeler Iht. kommunens finansreglement skal aksjekjøp kun skje ved deltakelse i langsiktige investeringer der formålet er kommunal støtte til virksomheter. Kommunen har således ikke anledning til å spekulere i aksjer/obligasjoner i håp om god avkastning/ gevinst. Aksjene Krødsherad kommune innehar er alle ført via investeringsregnskapet og er klassifisert som finansielle anleggsmidler. Disse vurderes til anskaffelseskost med betinget nedskrivings- og reverseringsplikt. Dersom markedsverdien er lavere enn anskaffelseskost, er dette normalt å se på som ikke forbigående verdiendring som medfører nedskriving. Eventuell nedskriving skal kun føres mot kapitalkonto i balansen. Eventuelt tap ved salg/ nedskriving påvirker ikke kommunenes driftsresultat fordi transaksjonene kun skjer i investeringsregnskapet og/eller i balansen. Sum balanseført totalverdi pr for aksjer og andeler er kr ,-, dvs. en økning på kr ,- siden årsskiftet som skyldes innbetalt egenkapitalinnskudd i KLP for Total andelsverdi kr 2,93 millioner for pliktig egenkapitalinnskudd i KLP som pensjonsleverandør utgjør hele 95% av totalt balanseført verdi for aksjer og andeler. Aksjer og andeler SELSKAP (Balansen 2.21) EIERANDEL BALANSEFØRT BALANSEFØRT VERDI VERDI KLP Forsikring egenkapitalinnskudd Bergensbanens forkortelse Biblioteksentralen 3 andeler Modum industri 9 aksjer Norsk Jernbaneklubb 5 andeler A/S Kryllingen 51 aksjer Norefjell Golfklubb 8 aksjer Norefjell Vann og Avløpsselskap AS aksjer Buskerud Kommunerevisjon Buskerud Kollektivtrafikk AS (K-67/09) aksjer Vardar AS 373 B-aksjer 0 0 SUM BALANSEFØRT VERDI : PASSIVA Innlån (Lånegjeld, låneinstitusjon og renteforhold ) Gjeldsporteføljen og innhenting av lånetilbud Kommunen har total lånegjeld pr på 66,4 mill kroner, dvs 11 lån i Husbanken (9,72 mill kr), 31 lån i Kommunalbanken (56,05 mill kr) og 2 lån i DnB Nor (0,63 mill kr). (jf. vedlegg 2; Låneoversikt pr ). De fleste lånene er serielån der avdragsbeløpet er likt pr år i lånetiden og total rentebelastning er mindre enn om vi hadde hatt annuitetslån. 3 lån Til saksliste 27

28 knyttet til skolerehabilitering har 5 års avdragsfrihet fra låneopptakstidspunkt i samsvar med kompenseringsberegningen fra staten. Startlånene i Husbanken er annuitetslån i samsvar med utlånte midler. Låneporteføljen er sortert på opptaksår/ formål og vedtatt løpetid iht. kommunestyrevedtak. Dette gir en god oversikt. Refinansiering og sammenslåing er ikke funnet nødvendig. Kommunalbanken som vår største lånegiver tar ikke ekstra termingebyr/ administrasjonsgebyr ved flere lån. To lån er innfridd pr ; Ett forvaltningslån fra 2003 ble i mai 2012 innfridd etter innbetaling til Husbanken av ekstraordinære avdrag knyttet til startlån mottatt i Videre ble ett lån knyttet til skoleutbygging fra 1997 ferdig nedbetalt i juni. Nye lån i 2012: - Kr ,- : Startlån tatt opp i mai i Husbanken (jf. K-27/12). - Kr ,- : Startlån tatt opp i august i Husbanken (jf. K-80/12). - Kr ;- : Lån til omlegging av overvannssystem v/ Noresundanlegget (jf. K-113/12). Dette lånet er ikke tatt opp ennå pr Iht. årsbudsjett 2012 (K-143/11) krevdes det fremlagt egen sak om finansiering og eventuelt låneopptak knyttet til barnehageutbygging Krøderen og avløpsløsning for Krødsherad kommune. Pr er det kun fremlagt egen sak om totalfinansiering av ny Krøderen barnehage. Iht K-110/12 gis det anledning til å ta opp lån oppad til 20 millioner kroner til barnehageutbyggingen, men låneopptaket blir mindre enn dette avhengig av hvor mye E-verket skal medfinansiere iht. kommende vedtak om eventuelt kontantuttak. Iht. lov om offentlig anskaffelser kreves det at også låneopptak skal ut på anbud. Krødsherad kommune er sammen med en rekke kommuner deltaker i inngåtte rammeavtaler for låneopptak gjennom BTV-samarbeidet gjeldende fom Det er i dette samarbeidet inngått parallelle rammeavtaler med Kommunalbanken AS, KLP Kreditt AS og DnB. Disse tre bankene blir således alltid gitt mulighet til å komme med lånetilbud ved opptak av nye lån for kommunen. Kommunalbanken kommer så si alltid ut med det beste tilbudet. Startlånene til videreformidling tas alltid opp i Husbanken som særegne Husbanklån. Overvåkning av renteutvikling Renteutviklingen følges løpende. Pr er 10,21millioner kroner fastrentelån og 56,19 millioner kr lån med flytende rente. Valg av en kombinert rentepolitikk med flytende og fast rente gir større forutsigbarhet samtidig som man kan ta del i de positive/negative rentesvingningene som markedet gir. Optimale tidspunkt for fastrentebinding oppleves imidlertid vanskelig å treffe. Sett i lengre perspektiv er flytende rente mest lønnsomt og kommunen har i stor grad valgt dette. Lånene i Husbanken og DnB er alle med flytende rente. Imidlertid har 3 av lånene i Husbanken (lån knyttet til Kryllingtun med restsaldo totalt 1,08 mill) flytende særrente, dvs flytende rente minus 1%. I Kommunalbanken har alle lånene flytende rente bortsett fra 3 lån med fastrente og restgjeld pr på til sammen 10,21 mill: -Lån Sundestugua (2003) med restgjeld 4,3 mill og fastrente 3,51% (til nov.2016) -Lån skolerehabilitering (2006) med restgjeld 3,97 mill og fastrente 3,49% (til des.2016) -Lån omsorgsboliger (2007) med restgjeld 1,94 mill og fastrente 5,37 % (til okt.2012) Kommunen har 84% av sin lånegjeld i Kommunalbanken. Banken gir med sine Til saksliste 28

ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 31.12.2012 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF

ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 31.12.2012 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 31.12.2012 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF Samordnet finansreglementet for kommunen og Krødsherad E-verk er iht. K-102/09 vedtatt og gjort gjeldende fra 01.01.2010.

Detaljer

RAPPORT FINANSFORVALTNING 31.05.2013 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF

RAPPORT FINANSFORVALTNING 31.05.2013 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF RAPPORT FINANSFORVALTNING 31.05.2013 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF Samordnet finansreglementet for kommunen og Krødsherad E-verk er iht. K-102/09 vedtatt og gjort gjeldende fra 01.01.2010.

Detaljer

Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE MØTEINNKALLING - Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 25.10.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: A10 &42 Arkivsaknr.:12/629 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 23.08.2012 114/12 KOMMUNESTYRET 30.08.2012 110/12 FORMANNSKAPET 25.10.2012 134/12

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.10.2014 Tid: 13.15 14.30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Medlem Solveig

Detaljer

TERTIALRAPPORT FINANSFORVALTNING Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF

TERTIALRAPPORT FINANSFORVALTNING Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF TERTIALRAPPORT FINANSFORVALTNING 31.08.2014 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF Samordnet finansreglementet for kommunen og Krødsherad E-verk er iht. K-102/09 vedtatt og gjort gjeldende fra 01.01.2010.

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2015 Tid: 09:00 11:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 08.11.2012 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 125/12 12/723 FOLKETS TALERSTOL

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:30 11:20

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:30 11:20 VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.05.2015 Tid: 09:30 11:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Medlem Solveig Sæta

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Saksframlegg Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Vedlegg: Tiltakslister på aggregert nivå Andre

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2014 Tid: 11:00-12:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side AMBULERENDE SKJENKELØYVE -

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side AMBULERENDE SKJENKELØYVE - MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.10.2012 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side AMBULERENDE SKJENKELØYVE - 122/12 12/737 KARNAS PUB U63 &18

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.08.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement.

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. (Vedtatt i K-sak 135/03 15. des 03) 1. Hjemmel... 2 2. Formål... 2 3. Målsetting... 2 4. Risikoprofil... 2 5. Finansiell risiko og

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SAKSLISTE AVTALE MELLOM KRØDSHERAD KOMMUNE OG NVA OM SELSKAPETS DRIFT 280 3

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SAKSLISTE AVTALE MELLOM KRØDSHERAD KOMMUNE OG NVA OM SELSKAPETS DRIFT 280 3 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 06.09.2012 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 118/12 04/374 AVTALE MELLOM KRØDSHERAD KOMMUNE

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 21:23

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 21:23 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 26.03.2015 Tid: 19:00 21:23 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling)

MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling) MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling) Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000 Varamedlemmer

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 11:00 11:20

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 11:00 11:20 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.01.2015 Tid: 11:00 11:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2016 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste MØTEINNKALLING Offentlig

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE 1. Hjemmel Reglementet er vedtatt i medhold av kommuneloven 52 og forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning.

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 22.10.2015 kl. 13:30

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.12.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap 03.10.2017 15/2017 Kommunestyret 19.10.2017 Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.: 17/102 Arkiv: FE - 250 Finansrapport

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtt/Forfall/ Fratrådt i sak

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtt/Forfall/ Fratrådt i sak MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09.00 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Møtt/Forfall/ Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2013/4379-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 30.04.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

FORMANNSKAPET. Offentlig versjon

FORMANNSKAPET. Offentlig versjon VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2016 Tid: 09:00 11:50 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Gustav Kalager Varaordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.06.2010 Tid: 20.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 62/10 10/462 FOLKETS TALERSTOL 033 3 63/10

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig dokument KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 10:45

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig dokument KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 10:45 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig dokument Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.03.2015 Tid: 09:00 10:45 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2016 Tid: 09:00 09:55 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Gustav Kalager Varaordfører Linda Aaskjær Medlem

Detaljer

Finansforvaltning 2013 - årsrapport

Finansforvaltning 2013 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/4707-1 Dato: 18.04.2017 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2016 Rapportering pr 31.12.2016 jfr. gjeldende finansreglement. Rapportering

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 06.09.2012 Tid: 19.00 Gruppemøter kl:??

MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 06.09.2012 Tid: 19.00 Gruppemøter kl:?? MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 06.09.2012 Tid: 19.00 Gruppemøter kl:?? Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 11:00. Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 11:00. Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2016 Tid: 09:00 11:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Gustav Kalager

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.08.2015 Tid: 19:00 19:50 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: 19:00 19:10

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: 19:00 19:10 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: 19:00 19:10 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 30.04.2017 1 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per

Detaljer

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret den 17.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Risikoprofil... 4 5. Finansiell

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Den 16.12.2010 i k-sak 119/10 vedt Gran kommunestyre reglement for finansforvaltning som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning som trådte i kraft

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon SAKSLISTE. Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon SAKSLISTE. Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 30.06.2011 Tid: 12.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side 40/11 11/265 KRØDSHERAD

Detaljer

MØTEINNKALLING - Offentlig versjon

MØTEINNKALLING - Offentlig versjon MØTEINNKALLING - Offentlig versjon Utvalg: Møtested: Møtedato: Tid: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen, Kommunehuset 30.06.2011 12.00 Gruppemøter kl:?? Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

Informasjon om Kommunestyrets møte 30.juni.

Informasjon om Kommunestyrets møte 30.juni. MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 29/11 11/342 FOLKETS TALERSTOL 033 3 30/11 11/327 EIENDOMSBESKATNING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset : 01.03.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 30.04.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 FINANSRAPPORT FOR 2014 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar finansrapport for 2014 til etterretning. Rådmannen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499 ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2015 Rådmannens innstilling: Årsrapport for finansforvaltning for 2015 tas til orientering. Saksopplysninger:

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

Finansforvaltning 2014 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -

Detaljer

FINANS- REGLEMENT. Vedtatt av Sande kommunestyre sak 59/09.

FINANS- REGLEMENT. Vedtatt av Sande kommunestyre sak 59/09. FINANS- REGLEMENT Vedtatt av Sande kommunestyre 09.12.09 sak 59/09. 1. Hjemmel/formål Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens 52 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.10.2013 MØTEINNKALLING Offentlig versjon Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 30.04.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021 Saksnr. Utvalg Møtedato ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2016 Rådmannens innstilling Årsrapport for finansforvaltning for 2016 tas til

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014

FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014 FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014 Finansrapport 3/2014 Side 1 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E: Side 3: Finansreglementet. Side 4: Gjeld og rentesikring Side 6: Finansformuen og avkastning Side

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

Finansrapportering Per mars 2017

Finansrapportering Per mars 2017 Finansrapportering Per 31.12.2016 23. mars 2017 I henhold til kommunens finansreglement (sist revidert av kommunestyret i september 2014, K-sak 73/14) skal rådmannen i forbindelse med tertialrapportering

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.03.2007 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.01.2014 Fra kl: 09.00 Til kl: 11.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Sak 2/14 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 20.02.2014 Tid: 19:00-20:30 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall/ Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Kjell Gurigard Siv. ing Kjell Gurigard AS Rådg.ing energi,plan,klima,vvs Tlf: 905 20861 - Epost: kjell@gurigard.com

Kjell Gurigard Siv. ing Kjell Gurigard AS Rådg.ing energi,plan,klima,vvs Tlf: 905 20861 - Epost: kjell@gurigard.com EPC - Energy Performance Contracting Introduksjon Kommuner Kjell Gurigard Siv. ing Kjell Gurigard AS Rådg.ing energi,plan,klima,vvs Tlf: 905 20861 - Epost: kjell@gurigard.com Tema EPC Frå ord til handling

Detaljer

Finansrapport 1/2017 Side 1

Finansrapport 1/2017 Side 1 Finansrapport 1/2017 Side 1 Innhold Finansreglementet... 3 Rapportering... 3 Likviditet... 4 Gjeld og rentesikring... 5 Finansformuen - avkastning... 6 Forvaltningen... 7 Finansrapport 1/2017 Side 2 Finansreglementet

Detaljer

Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30

Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30 Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

Likviditets- og låneforvaltning

Likviditets- og låneforvaltning Vedlegg G Likviditets- og låneforvaltning 1 Innledning Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.2016 Tid: 12:00 13:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Gustav Kalager Varaordfører

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 4. juni 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

SAKSFORELEGG. Sola kommune. Formannskapet Kommunestyret FINANSRAPPORT PR RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL VEDTAK:

SAKSFORELEGG. Sola kommune. Formannskapet Kommunestyret FINANSRAPPORT PR RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL VEDTAK: Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.:17/1532-1Arkiv: FINANSRAPPORT PR. 30.04.17 RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2015/1392-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 31.12.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 24.02.2015 Namsos kommunestyre

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 Rådmannen i Drammen 2. juni 2016 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00-11:40 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nataliya Malyna Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 10/514

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nataliya Malyna Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 10/514 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nataliya Malyna Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 10/514 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING 1. HALVÅR 2010 Rådmannens forslag til vedtak: Rapport om finansforvaltning for 1. halvår 2010

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 28.08.2014 Tid: 19:00 19:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Nestleder Per Kristensen

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Finansrapportering 1. tertial 2015 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 200 2012/393 8507/2015 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet 19.05.2015 Kommunestyret 27.05.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende møte

MØTEINNKALLING Konstituerende møte MØTEINNKALLING Konstituerende møte Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.10.2011 Tid: 20.00 Gruppemøter? Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

60/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA DEN /15 FORSKRIFTER FOR VANN OG AVLØPSGEBYR I KRØDSHERAD KOMMUNE... 3

60/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA DEN /15 FORSKRIFTER FOR VANN OG AVLØPSGEBYR I KRØDSHERAD KOMMUNE... 3 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 5 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr.

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 5 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr. RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.03.2013 Tid: KL. 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Eksisterende bygg. Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen

Eksisterende bygg. Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen Eksisterende bygg Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen Nybyggmarkedet øker forspranget Energieffektive bygg etterspørres i større grad enn før Eksisterende bygg er også fremtidens bygg Enovas tilbud

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2014

Finansrapport 1. tertial 2014 Finansrapport 1. tertial 2014 Vedlegg til 1. tertialrapport 2014 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer