Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 06.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 06.11."

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato Tid 09:00 1

2 2

3 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 16/13 Seniorfasen som en del av livsfasepolitikken 17/13 Årsbudsjett 2014 og økonomiplan

4 Sakertilbehandling 4

5 Sakertilbehandling 5

6 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 12/13 Hovedarbeidsmiljøutvalget /13 Administrasjonsutvalget Seniorfasen som en del av livsfasepolitikken Innstilling Saken tas til orientering. Sammendrag Saken kommer som en etterspurt statusrapport på seniorpolitikk i Akershus fylkeskommune. Seniorpolitikken er nå en integrert del av livsfasepolitikkdokumentet som ble behandlet i administrasjonsutvalget Seniorpolitikken har noen målsettinger som det kan være vanskelig å måle og rapportere på, med unntak av IA-målet om økning av avgangsalderen med 6 måneder. Saken har to vedlegg med statistisk materiale som det vises til i saken. I tillegg ligger livsfasepolitikkdokumentet vedlagt. Bakgrunn og saksopplysninger Fylkeskommunens seniorpolitiske tiltak ble endret på enkelte punkter i den nye livsfasepolitikken som ble behandlet i administrasjonsutvalget og iverksatt E-post til alle virksomheter i fylkeskommunen med informasjon om iverksetting og hvor dokumentet lå på portalen ble sendt ut samme dag. Det ble tydelig presisert at tidligere seniorpolitiske retningslinjer ble erstattet med livsfasepolitikkdokumentet. Virksomhetene ble bedt om at dokumentet ble gjort kjent for alle i organisasjonen. I livsfasepolitikkdokumentet står bl.a. følgende: «Akershus fylkeskommune vektlegger at alle ansatte skal få en positiv og utviklende arbeidshverdag. En god livsfasepolitikk etableres i praksis gjennom dialog og samhandling. Politikken skal være en viktig del av en helhetlig ramme som både gir fleksibilitet, retningslinjer og konkrete verktøy til å skape et godt, utviklende og helsefremmende arbeidsmiljø. En individuell og rettferdig behandling krever at det er tydelige rammer. Ansatte kan ha ulike behov for tilrettelegging i ulike faser i livet, som innebærer at den enkelte vurderes ut fra sitt ståsted. Et godt redskap for dette er utviklingssamtalen alle ansatte skal ha hvert år. Alle seniorer skal i tillegg få tilbud om å ha en seniorsamtale hvert kalenderår som kan tas samtidig med 6

7 utviklingssamtalen. Et av målene med utviklingssamtalen er at leder og den enkelte arbeidstaker i dialog og samarbeid skal finne gode løsninger som ivaretar både den ansatte og virksomhetens behov.» Livsfasepolitikkens seniorfase (ansatte fra fylte 55 år) Mål for seniorfasen er: - Øke motivasjon og livskvalitet for derigjennom å øke avgangsalderen - Sikre tilstrekkelig arbeidskraft. - Å dra fordel av og beholde seniorenes kompetanse. - Forebygge slitasje og utbrenthet blant seniorer. - Tilrettelegge arbeidssituasjonen ut fra medarbeiders individuelle behov. Det som er regulert i lov- og avtaleverk er bl.a.: - Rett til vurdering av fleksibel arbeidstid. - Rett til redusert arbeidstid av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner. - Rett til tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne. - Ekstra ferieuke fra 60 år. - Reduksjon av årsrammen for undervisningspersonalet ved henholdsvis 55 og 60 år. - Fleksibel aldersgrense mellom 62 og 75 år. - Retrettstilling for ledere som har fylt 60 år ved åremålets utløp. I tillegg til det som er regulert gjennom lov- og avtaleverk har Akershus fylkeskommune utarbeidet noen egne tiltak som skal bidra til at vi når våre målsettinger. Tiltak: - Alle seniorer har rett på en seniorsamtale per år. Hensikten med samtalen er at man tidligst mulig skal bli enig om ønskelig jobbframtid. - Redusert årsramme på undervisning for undervisningspersonalet trekkes fra den arbeidsplanfestede tiden. - Ansatte over 62 år (ikke undervisningspersonale) har rett til én fridag per måned (11 per år). Ved redusert stilling reduseres antall dager tilsvarende. - Tilrettelegging kan vurderes for ledere 62+ som ikke har åremålsstillinger. - Ansatte i aldersgruppen 62+ kan i særlige tilfeller få innvilget inntil 20 % reduksjon i arbeidstiden med full lønnskompensasjon. Seniortiltak som vurderes og tilstås, har en maksimumslengde per tiltaksperiode på ett år. For mer utfyllende informasjon, se vedlagte livsfasepolitikkdokumentet. Kurs Ansatte i Akershus fylkeskommune er tilknyttet to pensjonskasser; Statens pensjonskasse (SPK) for undervisningspersonalet, og Akershus fylkeskommunale pensjonskasse (AFPK) for andre ansatte. Siden ansatte tilknyttet AFPK får tilbud om «forberedelse til senioralderen» har HR valgt å utarbeide, i samarbeid med SPK, et lignende kursopplegg for undervisningspersonalet. Temaene som berøres i begge kursene (AFPK/SPK) er bl.a. juridiske, fysiske, psykiske og praktiske forhold rundt det å gå over fra arbeidshverdagen til pensjonisthverdagen. Begge pensjonskassene tilbyr dette som to-dagers kurs. Generelle tilbakemeldinger fra deltakerne er gode. Mange sier «dette skulle jeg visst da jeg var nyansatt». 7

8 Det har de siste årene vært gitt kurstilbud til omkring 50 «ikke-pedagogisk» personale og 80 pedagogisk personale. Det har jevnlig blitt fylt opp et kurs per år og det har ikke vært etterspørsel etter flere kurs utover dette. Kurshyppighet vurderes fortløpende. Neste år planlegges ett nytt kurs fra begge pensjonskassene. Vurdering av måloppnåelse og muligheten til reell påvirkning av denne. Akershus fylkeskommune har som mål (blant annet gjennom IA-avtalen) at medarbeideres avgangsalder skal øke. De andre målene er mer generelle i forhold til å sikre riktig og god bruk av den kompetanse man har, og å sikre at våre medarbeidere har det godt på jobben. Det rapporteres per d.d. ikke på individnivå når det gjelder bruk av individrettede tiltak. Det er kun rapportering på overordnet nivå, knyttet opp mot gjennomsnittlig pensjonsalder i AFK. Den vurderingen ledere gjør på individnivå er det vanskelig å rapportere på. Statistikken viser små bevegelser innenfor vanlig alderspensjon og uttak av AFP i begge pensjonskasser, og de bevegelser vi ser i tallene er vanskelig å forklare ut fra generelle forhold i og med at tallmaterialet er spinkelt. Det vises til kommentarene som ligger ved de ulike tabellene. Mulige årsaker: Før vi forsøker å forklare variasjoner er det to forhold som bør vurderes: 1. Virker seniortiltak? 2. Kan seniorpolitiske tiltak i en organisasjon på generell basis påvirke når medarbeiderne tar ut AP eller AFP? 1. Virker seniortiltak? Forskningsstiftelsen FAFO avholdt et frokostmøte den 6. februar 2012, der forskningsrapporten «er det plass til seniorene i arbeidslivet, erfaringer fra Norge og Norden» ble presentert. Et av de sentrale temaene der var: «De siste ti årene har det vært stor oppmerksomhet om å få seniorene til å jobbe lenger. Det er satt i gang en rekke tiltak men virker disse?» Rapporten viser at det er andre faktorer som virker inn på valget om å gå av med AFP og om ansatte går av med uføretrygd. Individuelle forhold virker å være det som styrer når og hvordan seniorer avslutter sin arbeidskarriere. Det kan være faktorer som familie, mer fritid, helse og økonomi som spiller inn. Det er gode pensjonsordninger i Norge og hvordan disse virker for enkeltindividene er ulikt. Det kan se ut som det er disse overordnede forhold som mest styrer pensjoneringen i Norge i dag. 2. Kan seniorpolitiske tiltak i en organisasjon, på generell basis, påvirke når medarbeiderne tar ut AP eller AFP? Utfra tabellene vedlagt ser vi at det er vanskelig å si noe konkret om dette. Mye av argumentasjonen over kan brukes her. Det er mange variable og ulike forhold som spiller inn. Det viktigste vi som organisasjon ser ut til kunne gjøre på gruppe- og individnivå, er å være tydelige på vårt syn og vår intensjon med våre mål i arbeidet med «seniorfasen». Grunnlaget for alle fasene i livsfasepolitikken er individuell tilpasning, kombinert med de grupperettigheter som allerede er etablert. Dialogen mellom nærmeste personalleder og medarbeider er avgjørende i en slik sammenheng. Det er viktig å fortsette den gode jobben som gjøres i dag. Ledere og medarbeidere må ha en dialog med fokus på å finne gode konstruktive løsninger for begge parter. 8

9 Fylkesrådmannens anbefalinger Saken tas til orientering. Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Børre Antonsen Vedlegg: 1 Statistikk SPK seniorfasen 2 Statistikk AFPK seniorfasen 3 Dokument for livsfasepolitikken 9

10 Statens pensjonskasse (SPK) Antallet pensjonister i AFK som er knyttet til SPK er relativt lavt. Dette gjør at pensjoneringsalder og pensjoneringsgrad lett lar seg påvirke av enkeltverdier. Dette gjør tolkning av variasjon vanskelig da det kan være tilfeldigheter som styrer utviklingen. De fleste år er det færre kvinner enn menn i denne statistikken slik at usikkerheten knyttet til kvinnenes pensjoneringsalder/grad er noe større enn for menn. Antall personer Kvinner Menn Alder ved pensjonering (AP/AFP) 66,5 66,0 65,5 65,0 64,5 64,0 63,5 63, Menn 64,1 65,0 64,1 65,1 64,8 64,6 65,5 Kvinner 65,4 64,2 65,9 66,0 66,2 65,0 65,4 Gjennomsnittlig pensjonsalder varierer fra år til år og det er vanskelig å se noen klar trend i tallene. Tallene kan imidlertid tyde på en svak økning i pensjonsalder, særlig for menn. Om dette er reelt er vanskelig å si. Statistikken gjelder få personer og relativt få år. I tillegg gjelder tallene lærere; Lærere har en tendens til å gå av ved skoleårets slutt.. Noe så enkelt som variasjon i når på året de nye pensjonistene er født kan derfor påvirke tallene (særlig fordi det er få personer det er snakk om). Generelt sett vil flere pensjonere seg på «naturlige» tidspunkt i forhold til virksomhetens arbeidsmengde enn på andre tidspunkt av året (som regel om sommeren men også ved årets slutt), men det er grunn til å tro at denne tendensen er sterkere blant lærerne enn en del andre yrkesgrupper. 10

11 I tillegg til å se på gjennomsnittlig pensjonsalder kan det være nyttig å se på fordelingen. Gjennomsnittlig pensjonsalder kan ligge konstant selv om mønsteret for når folk pensjonerer seg endres. Under vises aldersfordelingen (62-70 år) ved pensjonering for tre ulike år Diagrammene viser at det er større variasjon i pensjoneringstidspunkt nå enn tidligere og tendensen har gått mot stadig større variasjon også de siste årene har en veldig spredning i pensjonsalder sammenlignet med tidligere år. I perioden er det en lavere andel som sto i jobb frem til fylte 70 år. 11

12 Pensjoneringsgrad 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70, Menn 100,0 100,0 95,2 92,7 92,4 84,7 89,8 Kvinner 100,0 100,0 100,0 85,9 87,6 81,5 84,5 Tallene for pensjoneringsgrad har en tydelig trend. Fra 2008/2009 ser man en gjennomsnittlig pensjoneringsgrad på under 100% og tendensen har vært fallende. Fra 2011 til 2012 var det en økning i pensjoneringsgrad. Dette kan skyldes tilfeldig variasjon, men kan også være et uttrykk for at man har nådd en grense hvor det krever ekstra innsats for å få ned pensjonseringsgraden ytterligere. Tallene viser for øvrig en tendens til økende variasjon i pensjoneringsgrad i perioden 2008 til For alle år ligger pensjoneringsgraden enten mellom 10 og 40 prosent eller over 80 prosent (dvs ingen har en pensjoneringsgrad mellom 40 og 80 prosent). 12

13 Fordelingen av pensjoneringsgrad tyder på at 2011 utpeker seg som et år med lav andel som tok ut 100% pensjon. Det kan godt hende at 2011-tallene for pensjoneringsgrad er påvirket av ren tilfeldig variasjon. Ser man bort fra 2011 er det en svakt fallende tendens når det gjelder pensjoneringsgrad. Det kan også se ut som det er en tendens til at de som tar ut delvis pensjon tar ut en stadig lavere pensjonsgrad (ingen med delvis pensjon tok ut mellom 40 og 100% pensjon i 2012). Man må imidlertid være forsiktig med å tolke for mye inn i denne utviklingen da antall personer i de ulike gruppene gjør tallene veldig sårbare for tilfeldig variasjon. Antall personer. Fordelt på pensjoneringsgrad. Begge kjønn % % % Totalt

14 Akershus fylkeskommunale pensjonskasse (AFPK) Antall personer tilknyttet AFPK som pensjonerer seg hvert år er høyt nok til at tallene er mer robuste enn tallene fra SPK. Tallene for menn er mer usikre enn tallene for kvinner, særlig fra de siste årene. I tabellene/grafene vises også 2013, men dette er kun de som pensjonere seg før 1.juni og antallet er derfor lavt og usikkerheten høy. Det er også grunn til å tvile på tallene for 2006 og da særlig pensjonsalder. Datagrunnlaget inneholder en rekke observasjoner som ikke ser rimelige ut, herunder mange personer med meget høy pensjonsalder. Det kan derfor være greit å se bort fra 2006-tallene, særlig når man ser på pensjonsalder. Antall personer Kvinner Menn Merk: 2013 gjelder de som pensjonerte seg før 1.juni 2013 Ser man bort fra 2006 ser det ut som pensjonsalderen økte frem mot 2010/2011 for deretter å ha flatet ut eller gått litt ned. I diagrammene under ser man også at spredningen i pensjonsalder har blitt større siden 2007 og at klart færre pensjonerer seg i lav alder (62-63 år) selv om gjennomsnittet ikke har endret seg veldig mye i perioden. I 2012 var det imidlertid flere som pensjonerte seg tidlig enn det var i

15 Kvinner og over Menn og over 2010 Menn og over 2007 Kvinner Menn

16 Når det gjelder pensjoneringsgrad kan det være greit å kun se på tall fra 2009, selv om grafene her går tilbake til Dette skyldes at tilgjengelig datagrunnlag ikke gir pensjoneringsgrad ved pensjonsstart for personer som gikk av i Pensjoneringsgraden i disse årene vil være pensjoneringsgraden personene hadde per og ikke det året de gikk av med pensjon. Når det gjelder pensjoneringsgrad så er det ikke store endringer å se. Det kan være en tendens til økende pensjoneringsgrad blant menn, men antall menn i de siste årgangene er såpass lavt at det er vanskelig å være sikker på om dette er av betydning. Fordeling, pensjoneringsgrad. Begge kjønn Pensjoneringsgrad 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% % 67% 77% 68% 81% 70% 64% 80% 51-99% 10% 9% 10% 6% 9% 14% 7% 1-50% 24% 14% 23% 14% 21% 21% 13% Heller ikke når det gjelder fordelingen av pensjoneringsgrad er det noe klart mønster å spore og det er til dels store variasjoner fra år til år selv om den gjennomsnittlige 16

17 pensjoneringsgraden ligger stabil. Ser man på begge kjønn samlet kan det se ut som andelen som valgte 100% pensjon falt fra 2009 til 2011 for så å stige igjen. Antall personer. Fordelt på pensjoneringsgrad. Begge kjønn % % %

18 Livsfasepolitikk for Akershus fylkeskommune 1 18

19 Innholdsfortegnelse for dokumentet Innhold 1 Innledning 2 Livsfasepolitikkens rammer; lov- og avtaleverk og retningslinjer 3 Helhetlig presentasjon av livsfasepolitikkens rammer, tiltak og muligheter 2 19

20 Livsfasepolitikk i Akershus fylkeskommune 1. Innledning Vår tid preges av store endringer i arbeidslivet. Norske kommuner og fylkeskommuner står overfor store utfordringer i årene framover med å skaffe tilstrekkelig arbeidskraft og arbeidstakere med rett kompetanse. Endret sammensetning i befolkningen stiller store krav til langsiktig planlegging og kartlegging av kompetansebehov. Knapphet på arbeidskraft vil være en av hovedutfordringene. Det skyldes at vi blir stadig flere eldre og færre i yrkesaktiv alder, samt at en relativt stor andel av arbeidsstokken er eldre ansatte. Utfordringene kan bli spesielt store innen fagområder som helse og omsorg, tannhelsetjeneste og utdanning. Akershus fylkeskommunes livsfasepolitikk skal, sammen med Strategi for rekruttering, bidra til å rekruttere og beholde attraktiv arbeidskraft. Livsfasepolitikken har som mål å skape åpenhet og aksept for at ulike livsfaser og livssituasjoner innebærer ulike muligheter og begrensninger for å kunne delta i arbeidslivet. Dette er nedfelt i sentralt lovverk, fylkeskommunens egne regler og retningslinjer, og i IA-avtalen. Akershus fylkeskommune har i den overordnede arbeidsgiverpolitikken et tydelig fokus på samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker for å finne gode løsninger for begge parter. Fylkeskommunens livsfasepolitikk tar utgangspunkt i vår visjon ledende og levende og verdiordene profesjonalitet, respekt og åpenhet. Ved praktisering av livsfasepolitikken skal visjonen, verdiordene og de etiske retningslinjene, sammen med mål og intensjon ved de ulike fasene, brukes som veiledning for avgjørelsen. Følgende områder ble fremhevet da den overordnede arbeidsgiverpolitikken ble utviklet og vedtatt i 2009: 1 Omdømmebygging og kvalitet 2 Ledelsesutvikling 3 Kompetanseutvikling 4 Rekruttere og beholde godt kvalifiserte medarbeidere 5 God lønnspolitikk 6 God livsfasepolitikk Akershus fylkeskommune vektlegger at alle ansatte skal få en positiv og utviklende arbeidshverdag. En god livsfasepolitikk etableres i praksis gjennom dialog og samhandling. Politikken skal være en viktig del av en helhetlig ramme som både gir fleksibilitet, retningslinjer og konkrete verktøy til å skape et godt, utviklende og helsefremmende arbeidsmiljø. En individuell og rettferdig behandling krever at det er tydelige rammer. Ansatte kan ha ulike behov for tilrettelegging i ulike faser i livet, som innebærer at den enkelte behandles ut fra sitt ståsted. Et godt redskap for dette er utviklingssamtalen alle ansatte skal ha hvert år. Alle seniorer skal i tillegg ha en seniorsamtale hvert kalenderår som kan tas samtidig med utviklingssamtalen. Et av målene med utviklingssamtalen er at leder og den enkelte arbeidstaker i dialog og samarbeid skal finne gode løsninger som ivaretar både den ansatte og virksomhetens behov. 3 20

21 2. Livsfasepolitikkens rammer - lov- og avtaleverk 2.1 Relevant lov- og avtaleverk: En rekke lovbestemmelser og avtaleverk på sentralt nivå gir arbeidstakere generelle rettigheter knyttet til arbeidsforhold og ulike livsfaser. Disse bestemmelsene er et viktig utgangspunkt og grunnlag for livsfasepolitikken i AFK. De viktigste bestemmelsene finnes i: Hovedavtalen Folketrygdloven Arbeidsmiljøloven Ferieloven Hovedtariffavtalen 2.2 AFKs reglement og retningslinjer: Fylkeskommunens egne regler og retningslinjer konkretiserer og supplerer det sentrale regelverket. Hensikten er å utvikle et regelverk som er tilpasset forholdene i fylkeskommunen og legge grunnlag for ensartet praksis ved de ulike virksomhetene. Fylkeskommunale retningslinjer av betydning for livsfasepolitikken er: Arbeidsreglementet Permisjonsreglementet Etiske retningslinjer HMS-håndboka for AFK IA-avtalen, med tilhørende mål og handlingsplaner. Disse dokumentene er tilgjengelige på fylkeskommunens intranett. 4 21

22 3. Helhetlig presentasjon av livsfasepolitikkens rammer, tiltak og muligheter 3.1 Individuelle forhold/spesielle livssituasjoner Definisjon: Punktet omhandler livssituasjoner/individuelle forhold ansatte kan komme i. Mål for individuelle forhold/spesielle livssituasjoner: - At du som arbeidstaker i AFK opplever respekt og fleksibilitet i arbeidsforholdet. a) Relevant lov- og avtaleverk: Egen sykdom. Utbetaling av sykepenger. (Folketrygdloven 8) og (Hovedtariffavtalens fellesbesbestemmelse 8.2 Pleie av pårørende spesifikt for pleie i terminalfasen permisjon inntil 60 dager for den enkelte. (Arbeidsmiljøloven 12-10). Rett til vurdering av fleksibel arbeidstid (Arbeidsmiljøloven g 3) Rett til redusert arbeidstid på grunn av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner (Arbeidsmiljøloven 10-2) Rett til tilrettelegging. Tilrettelegging for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne. (Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne) Rett til fri på religiøse høytidsdager. Arbeidstaker som ikke hører til Den norske kirke har rett til fri fra arbeidet opp til to dager hvert år i forbindelse med religiøse høgtider etter vedkommende religion (Lov om trudomssamfunn og ymist anna 27 a) AFK er tilknyttet IA-avtalen o Rett til inntil 24 egenmeldingsdager i løpet av 12 måneders periode. o Tett oppfølging under sykemeldingsperioden. Utdanningspermisjon. (Arbeidsmiljøloven 12-11). Permisjon for å ivareta offentlige verv. (Arbeidsmiljøloven 12-13) Permisjon for å ivareta tillitsverv. (Hovedavtalen del B, 3-4 og 3-5 samt, del C 3-4) Alle har mulighet til å søke om inntil 12 dager velferdspermisjon med lønn per år. Hovedtariffavtalen paragraf 14. b) AFKs reglement og retningslinjer: Arbeidsreglementet for Akershus fylkeskommune regulerer tilsetting i paragraf 2, arbeidsavtale i paragraf 4 og prøvetid berøres i paragraf 5. Ferie og permisjon berøres i paragrafene 17 og 18. Medlemskap i pensjonskasse i paragraf 19. Permisjonsreglementet består av to hoveddeler. Første del inneholder permisjonstyper som fylkeskommunen i hovedsak selv bestemmer. Dette er permisjonstyper som ikke er hjemlet i tariffavtaler, og som ikke gir de ansatte noen automatisk rett til permisjon. Andre del omhandler permisjoner som i hovedsak er gitt gjennom hovedtariffavtalen og hovedavtalen samt bestemmelser i arbeidsmiljøloven og lov om folketrygd. HMS-håndboken er et kvalitetssystem som skal sikre at for helse-, miljø- og sikkerhetssaker praktiseres på en systematisk måte. IA-avtalen, med tilhørende mål og handlingsplaner. c) Praktisering av livsfasepolitikk individuelle forhold/spesielle livssituasjoner: Velferdspermisjon. Vurderingen om permisjon tar utgangspunkt i hensynet til den ansattes behov og arbeidsgivers mulighet til å imøtekomme dette. Rammen for den lønnede velferdspermisjonen er inntil tolv dager med full lønn. Permisjon vurderes i dialog mellom nærmeste leder og den ansatte. Ved langvarig behandling må imidlertid andre løsninger enn lønnet permisjon vurderes. 5 22

23 Det gis rett til permisjon med lønn for å gå til o Lege/tannlege o Fysioterapeut o Kiropraktor o Psykolog o Flyttedag o For å gå i begravelse til pårørende eller personer man har nære relasjoner til. o Andre beslektede områder kan vurderes i samtale mellom leder og ansatt. Øvrige permisjoner. Det er også mulighet for å søke om lønnet eller ulønnet permisjon til; o Etter-/videre utdanning, det er viktig at man avtaler omfang og eventuelle fridager/lese- og eksamensdager med leder på forhånd, før etter- /videreutdanning igangsettes. o Omsorgspermisjoner o Rett til permisjon for å feire religiøse og nasjonale høytidsdager som ikke er offisielle etter norsk kalender. o Annen permisjon uten lønn Andre muligheter for individuelle tilpasninger/avtaler om ulike forhold: AFK har fokus på individuell tilrettelegging. Dette betyr at man ved behov, skal avtale med sin leder. Eksempler på dette kan være: o Organisering av ansattes arbeidshverdag med tanke på å utnytte kompetansen til beste for organisasjonen. o Mulighet for hjemmearbeid, etter avtale, i spesielle situasjoner o Fleksibel bruk av arbeidstidsavtalen/tilstedeværelse for lærere o Kompetanseutviklingstiltak o Trening i arbeidstiden. 3.2 Nyansattfasen Definisjon: Fasen omhandler nyansatte, det vil si det første året en er ansatt på en virksomhet i AFK. En nyansatt kan være en nyutdannet uten, eller med arbeidserfaring. Mål for fasen er: - AFK skal framstå som en konkurransedyktig og attraktiv arbeidsplass for å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft. - Alle nytilsatte får tilbakemelding, veiledning og oppfølging det første arbeidsåret, slik at de raskt settes inn i sine arbeidsoppgaver og kan gjøre en god innsats for fylkeskommunen. - Verdsette og bruke nyansattes kompetanse og tilføring av ny kunnskap i organisasjonen. a) Relevant lov- og avtaleverk: AML og HTA har en del om nyansattes rettigheter (Arbeidsmiljøloven kapittel 14). Ansettelse, arbeidskontrakt, prøvetid mv og Hovedtariffavtalen kapittel 1 2. ) Rett til vurdering av fleksibel arbeidstid (Arbeidsmiljøloven 10-2 ) Rett til redusert arbeidstid grunnet helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner (Arbeidsmiljøloven 10-2) 6 23

24 Rett til tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne (Arbeidsmiljøloven 4-6) Alle har mulighet til å søke om inntil 12 dager velferdspermisjon med lønn per år. Hovedtariffavtalen paragraf 14. b) AFKs reglement og retningslinjer: IA-avtalen, med tilhørende mål og handlingsplaner. Arbeidsreglementet for Akershus fylkeskommune regulerer tilsetting i paragraf 2, arbeidsavtale i paragraf 4 og prøvetid berøres i paragraf 5. I tillegg omhandles ferie og permisjon i paragrafene 17 og 18. Permisjonsreglementet består av to hoveddeler. Første del inneholder permisjonstyper som fylkeskommunen i hovedsak selv bestemmer. Dette er permisjonstyper som ikke er hjemlet i tariffavtaler, og som ikke gir de ansatte noen automatisk rett til permisjon. Andre del omhandler permisjoner som i hovedsak er gitt gjennom hovedtariffavtalen og hovedavtalen samt bestemmelser i arbeidsmiljøloven og lov om folketrygd. Introduksjonsprogrammet for nyansatte er et felles opplegg for introduksjon av nyansatte i alle virksomhetene. Det utarbeides en veiledning som viser hvordan nyansatte nyutdannede lærere skal følges opp. Dette dokumentet vil bli linket HER når det kommer i endelig versjon. c) Praktisering av livsfasepolitikk i nyansattfasen Det er utarbeidet et felles introduksjonsprogram for alle nyansatte i AFK. Alle virksomhetene skal i tillegg ha utarbeidet et eget introduksjonsprogram til sin virksomhet. Alle nyansatte skal ifølge arbeidsmiljøloven ha oppfølging i prøvetiden hvor arbeidsgiver skal gi den veiledning/opplæring som anses nødvendig og forsvarlig. Alle skal ha minst fire oppfølgingssamtaler i løpet av nyfasen. Alle nyansatte skal ha en fadder. 3.3 Foreldrefasen Definisjon: Fasen omhandler svangerskap/fødsel/adopsjon, omsorg for barn. Mål for fasen er: - At du som arbeidstaker i AFK skal kunne kombinere jobb med omsorgsarbeid i familien a) Relevant lov- og avtaleverk: Svangerskapskontroll (Arbeidsmiljøloven 12-2) Svangerskap og fødsel permisjon (46 uker m/full lønn/56 uker - 80 % lønn), (Arbeidsmiljøloven 12-2 til 12-6). Rett til fri ved amming (Arbeidsmiljøloven 12-8) Fedrekvoten (Folketrygdloven kapittel 14 Orientering fra NAV) Omsorgspermisjon, det gis det 2 uker permisjon med lønn for far i forbindelse med fødsel (Arbeidsmiljøloven 12-3) Adopsjon/fosterbarn (Arbeidsmiljøloven 12-2 til 12-6) Rett til fri ved barns og barnepassers sykdom (Arbeidsmiljøloven 12-9) og (Folketrygdloven 9-6) Rett til vurdering av fleksibel arbeidstid (Arbeidsmiljøloven 10-2 og 3) 7 24

25 Rett til redusert arbeidstid helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner (Arbeidsmiljøloven 10-2) Rett til tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne (Arbeidsmiljøloven 4-6) Alle har mulighet til å søke om inntil 12 dager velferdspermisjon med lønn per år. Hovedtariffavtalen paragraf 14. b) AFKs reglement og retningslinjer: Arbeidsreglementet for Akershus fylkeskommune regulerer ferie og permisjon i paragrafene 17 og 18. Permisjonsreglementet består av to hoveddeler. Første del inneholder permisjonstyper som fylkeskommunen i hovedsak selv bestemmer. Dette er permisjonstyper som ikke er hjemlet i tariffavtaler, og som ikke gir de ansatte noen automatisk rett til permisjon. Andre del omhandler permisjoner som i hovedsak er gitt gjennom hovedtariffavtalen og hovedavtalen samt bestemmelser i arbeidsmiljøloven og lov om folketrygd. HMS-håndboken er et kvalitetssystem som skal sikre at for helse-, miljø- og sikkerhetssaker praktiseres på en systematisk måte. IA-avtalen, med tilhørende mål og handlingsplaner. c) Praktisering av livsfasepolitikk i foreldrefasen Arbeidsmiljølovens paragraf 12-9 fastsetter antall dager for lønnet permisjon i forbindelse med barn- og barnepassers sykdom. Disse dagene, minimum 10, benyttes før det søkes om velferdspermisjon. AFKs praksis ved søknad om velferdspermisjon: Vurderingen av om velferdspermisjon skal gis, må ta utgangspunkt i hensynet til den ansattes behov og arbeidsgivers mulighet til å imøtekomme dette. Det må praktiseres slik at man har en smidig håndtering innenfor de fastsatte rammene. Rammen for den lønnede velferdspermisjonen er tolv dager med full lønn. I tillegg kan det søkes om ulike permisjoner med eller uten lønn. Arbeidsgiver har avgjørelsesmyndighet men må praktisere dette så fleksibelt som mulig. Lønnet permisjon. AFK ønsker like rettigheter til alle ansatte når det gjelder praktiseringen av reglene om tolv dagers lønnet velferdspermisjon. Permisjon vurderes i dialog mellom nærmeste leder og den ansatte. Innenfor rammen av tolv dagers lønnet velferdspermisjon gis det rett til permisjon med lønn o For å følge til lege/tannlege o For å følge til fysioterapeut o For å følge til kiropraktor o For å følge til psykolog o For første skoledag o For å møte til konferansetimer for barn i skolen o For tilvenning i ny barnehage gis det inntil tre dager o Andre beslektede områder kan vurderes i samtale mellom leder og ansatt. Permisjonsretten som er knyttet til de ulike behandlingstyper som er nevnt her, må ses i sammenheng med folketrygdlovens og arbeidsmiljølovens bestemmelser rett til fri ved barns eller barnepassers sykdom (arbeidsmiljøloven 12-9) og (folketrygdloven 9-6). Retten til permisjon gjelder ved følge av barn under tolv år. Akershus fylkeskommune går her lenger enn den lovfestede retten. Ved hyppig behov for permisjon må andre løsninger enn lønnet permisjon vurderes. 8 25

26 Andre permisjoner. Mulighet for å søke om lønnet eller ulønnet permisjon til; Foreldre som har barn som begynner i grunnskolen, behov utover første dag Omsorgspermisjoner Annen permisjon uten lønn 3.4 Pårørendefasen Definisjon: Fasen omhandler omsorg for nære pårørende, det vil si omsorg for foreldre, ektefelle, voksne barn, samboer eller registrert partner. Mål for fasen er: - At du som arbeidstaker i AFK skal kunne kombinere jobb med omsorgsarbeid. a) Relevant lov- og avtaleverk: Rett til vurdering av fleksibel arbeidstid (Arbeidsmiljøloven 10-2 og 3) Rett til redusert arbeidstid helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner (Arbeidsmiljøloven 10-2) Rett til tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne (Arbeidsmiljøloven 4-6) Pleie av pårørende generelt, rett til permisjon i inntil 10 dager (Arbeidsmiljøloven ) Pleie av pårørende spesifikt for pleie i terminalfasen permisjon inntil 60 dager for den enkelte. (Arbeidsmiljøloven 12-10). Med permisjonsretten følger pleiepenger/lønn jf. folketrygdloven 9-6 Alle har mulighet til å søke om inntil 12 dager velferdspermisjon med lønn per år. Hovedtariffavtalen paragraf 14. b) AFKs reglement og retningslinjer: Arbeidsreglementet for Akershus fylkeskommune regulerer ferie og permisjon i paragrafene 17 og 18. Permisjonsreglementet består av to hoveddeler. Første del inneholder permisjonstyper som fylkeskommunen i hovedsak selv bestemmer. Dette er permisjonstyper som ikke er hjemlet i tariffavtaler, og som ikke gir de ansatte noen automatisk rett til permisjon. Andre del omhandler permisjoner som i hovedsak er gitt gjennom hovedtariffavtalen og hovedavtalen samt bestemmelser i arbeidsmiljøloven og lov om folketrygd. HMS-håndboken er et kvalitetssystem som skal sikre at for helse-, miljø- og sikkerhetssaker praktiseres på en systematisk måte. IA-avtalen, med tilhørende mål og handlingsplaner. c) Praktisering av livsfasepolitikk i pårørendefasen AFKs praksis ved søknad om velferdspermisjon i denne fasen: I spesielle tilfeller kan lønnet velferdspermisjon vurderes. Lønnet permisjon for å ivareta pårørende skal vurderes i dialog mellom nærmeste leder og den ansatte. Vurderingen av om velferdspermisjon skal gis, må ta utgangspunkt i hensynet til den ansattes behov og arbeidsgivers mulighet til å imøtekomme dette. Det må praktiseres slik at man har en smidig håndtering innenfor de fastsatte rammene. Rammen for den lønnede velferdspermisjonen er inntil tolv dager med full lønn. I tillegg kan det søkes om ulike permisjoner med eller uten lønn. 9 26

27 3.5 Seniorfasen, erstatter de tidligere seniorpolitiske retningslinjene. Det av seniorpolitikken som videreføres er lagt inn i denne fasen. Definisjon: Fasen omhandler ansatte fra fylte 55 år. Mål for seniorfasen er Å øke motivasjon og livskvalitet for derigjennom å øke avgangsalderen Å sikre tilstrekkelig arbeidskraft. Å dra fordel av og beholde seniorenes kompetanse. Å forebygge slitasje og utbrenthet blant seniorer. Å tilrettelegge arbeidssituasjonen ut fra medarbeiders individuelle behov. a) Relevant lov- og avtaleverk: Rett til vurdering av fleksibel arbeidstid (Arbeidsmiljøloven 10-2 og 3) Rett til redusert arbeidstid helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner (Arbeidsmiljøloven 10-2) Rett til tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne (Arbeidsmiljøloven 4-6) Spesielle krav til oppfølging/seniorpolitiske tiltak (Hovedtariffavtalen kapittel.3 pkt 3.2.3). Ekstra ferieuke fra 60 år (Ferieloven 5 nr 2) Arbeidsbelastningsreduksjon for undervisningspersonalet; (SFS 2213 pkt 4) og skolens lokale arbeidstidsavtale. Tiltaket gjelder for undervisningspersonalet. Reduksjonen av årsrammen utgjør: o inntil 5,8 prosent fra skoleårets begynnelse det kalenderåret den ansatte fyller 55 år o inntil 12,5 prosent fra skoleårets begynnelse det kalenderåret den ansatte fyller 60 år Retrettstillinger for ledere 60, i åremål jf HTA Kap Praktiseringen av den fleksible aldersgrensen mellom år (fra 1.januar 2011). Aldersgrenseloven 3 fastsetter at ansettelsesmyndigheten kan treffe bestemmelse om at en tjenestemann skal kunne fortsette i tjenesten utover stillingens aldersgrense, når arbeidstakeren fyller de krav som stillingen forutsetter. Se mer i punkt under praktisering i AFK. Alle har mulighet til å søke om inntil 12 dager velferdspermisjon med lønn per år. Hovedtariffavtalen paragraf 14. b) AFKs reglement og retningslinjer: Arbeidsreglementet for Akershus fylkeskommune regulerer medlemskap i pensjonskasse i paragraf 19, ferie og permisjon i paragrafene 17 og 18. Permisjonsreglementet består av to hoveddeler. Første del inneholder permisjonstyper som fylkeskommunen i hovedsak selv bestemmer. Dette er permisjonstyper som ikke er hjemlet i tariffavtaler, og som ikke gir de ansatte noen automatisk rett til permisjon. Andre del omhandler permisjoner som i hovedsak er gitt gjennom hovedtariffavtalen og hovedavtalen samt bestemmelser i arbeidsmiljøloven og lov om folketrygd. HMS-håndboken er et kvalitetssystem som skal sikre at for helse-, miljø- og sikkerhetssaker praktiseres på en systematisk måte. IA-avtalen, med tilhørende mål og handlingsplaner

28 Seniortiltakene retter seg mot seniorer fra fylte 55 år. De seniortiltak som iverksettes graderes i henhold til stillingsbrøk. o Alle seniorer har rett til en seniorsamtale per kalenderår o I AFK får seniorer som får redusert årsrammen for undervisning også redusert den arbeidsplanfestede tiden. Denne reduseres med det antall klokketimer årsrammen for undervisning reduseres. o Ansatte over 62 år, som ikke er undervisningspersonale, har rett til èn fridag per måned, 11 fridager per år (utgjør ca. 5 prosent). Ved redusert stilling, for eksempel 60 prosent, reduseres antall dager tilsvarende, dvs. til 6,6 dager pr. år. o Det presiseres at det skal skrives avtale om tiltak, disse tiltakene gjelder maksimalt for ett år av gangen. o Særlig tiltak kan vurderes i noen tilfeller, da følger spesielt rapporteringskrav. Bruk seniortiltak skal være et tema på de to IA-møtene som skal holdes hvert år på virksomhetene. Seniorledere som sitter i åremålsstillinger. Retrettstillinger er i følge sentralt avtaleverk knyttet til åremålsstillinger. Dersom vedkommende har fylt 60 år ved åremålets utløp, har stillingsinnehaveren krav på retrettstilling. Som hovedregel inngås det ikke avtale om retrettstilling etter 6 års åremålstilsetting. Ved inngåelse av åremålsavtale for periode nr.2 kan det avtales retrettstilling. Regelverk for åremålstilsetting av Akershus fylkeskommunes toppledelse og virksomhetsledere, pkt 4. Endrede oppgaver kan noen ganger vurderes (ikke det samme som retrettstilling) for ledere 62+ som ikke har åremålsstillinger. c) Praktisering av livsfasepolitikk i seniorfasen Seniorsamtalen er grunnlaget for en god seniorfase. Alle seniorer har rett til minimum en seniorsamtale hvert kalenderår, denne kan implementeres som del av utviklingssamtalen. Hensikten med seniorsamtalen er tidligst mulig å bli enige om en ønskelig jobbframtid som er realistisk innenfor virksomhetens rammer for at senioren skal stå i arbeid. Seniortiltak som vurderes og eventuelt tilstås, har en maksimumslengde per tiltaksperiode på ett år. Etter endt tiltaksperiode skal tiltaket evalueres før eventuelt nytt tiltak vurderes. Særlig tiltak. o Redusert arbeidstid med lønnskompensasjon. Ansatte i aldersgruppen 62+ (som jobber i minimum 60 % stilling) kan i særlige tilfeller få innvilget inntil 20 % reduksjon i arbeidstiden med full lønnskompensasjon. Spesiell rapporteringsplikt gjelder per tiltak. o Dersom tiltaket tilstås gjelder dette for maksimalt ett år av gangen. Deretter må det gjøres en ny vurdering før det eventuelt er aktuelt med nytt tiltak. o Viktige vurderinger for særlige tiltak. Tiltaket skal bare vurderes der den ansatte over 62 år vurderer å gå av helt eller delvis. De viktigste aspekter ved vurdering av særlige tiltak skal være: På individnivå Arbeidstakers individuelle behov for dette forebyggende tiltaket. Aldersbetingede behov

29 Sett fra arbeidsgivers ståsted Ønske om å beholde verdifull kompetanse. Økonomiske hensyn. Mulighet for retrettstilling/tilrettelegging for seniorleder 62+: o Seniorledere som sitter i åremålsstillinger. Retrettstillinger er i følge sentralt avtaleverk linket til åremålsstillinger. Dersom vedkommende har fylt 60 år ved åremålets utløp, har stillingsinnehaveren krav på retrettstilling. Som hovedregel inngås det ikke avtale om retrettstilling etter 6 års åremålstilsetting. Ved inngåelse av åremålsavtale for periode nr.2 kan det avtales retrettstilling. o Tilrettelegging (ikke det samme som retrettstilling) for de som er ledere (62 +) som ikke har åremålsstillinger. Ledere (62 +) som ikke sitter i åremålsstillinger og som ønsker eller har behov for å se på arbeidstid eller arbeidsoppgaver, skal kunne ta dette opp behovet med sin leder. Det skal søkes å prøve å finne andre stillinger/oppgaver. Denne muligheten er ikke det samme som en retrettstiling, men har samme effekt. Dette er ikke en generell rettighet, men er en åpning for å se på seniorlederrollen i et nytt perspektiv. Praktiseringen av den fleksible aldersgrensen mellom år (fra 1.januar 2011). Aldersgrenseloven 3 fastsetter at ansettelsesmyndigheten kan treffe bestemmelse om at en tjenestemann skal kunne fortsette i tjenesten utover stillingens aldersgrense når arbeidstakeren fyller de krav som stillingen forutsetter. Tjenesten kan første gang forlenges opp til to år, senere for ett år om gangen, maksimalt til arbeidstakeren fyller 75 år, jf. aldersgrenseloven 3 første ledd. Det er opp til virksomhetsleder å vurdere om ansatte som ønsker å fortsette i stillingen utover aldersgrensen skal få anledning til dette. Det er viktig å finne en mest mulig smidig og verdig avslutning av arbeidslivet for våre seniorer Virksomhetene oppmuntres til å se på muligheten til å gi tilskudd til organisert fysisk aktivitet for seniorer (55). For at seniorpolitiske tiltak som innebærer redusert arbeidsbelastning for den enkelte skal få den ønskede effekt, må vedkommende arbeidstakers leder ikke pålegge arbeidstakeren som får et slikt tiltak, merarbeid eller overtidsarbeid. Det understrekes at seniortiltak i AFK ikke skal erstatte dagens AFP-ordning eller andre etablerte ordninger gjennom NAV

30 Saksfremlegg Dato: Arkivref: /452-1 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesting Fylkesutvalg /13 Administrasjonsutvalget /13 Eldrerådet /13 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25/13 Yrkesopplæringsnemnda /13 Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Hovedutvalg for samferdsel Hovedutvalg for plan, næring og miljø /13 Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Årsbudsjett 2014 og økonomiplan Innstilling Det vises til fylkesrådmannens innstilling på side 4 i det utsendte dokumentet «Årsbudsjett 2014 og økonomiplan »: 1. Ved utskriving av fylkesskatten for 2014 legges til grunn den maksimale skattøren som vedtas av Stortinget i statsbudsjettet. 2. Driftsbudsjettet for økonomiplanperioden vedtas slik det framgår av vedlegg 1A Hovedoversikt drift. 3. Investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden og finansieringen av dette vedtas slik det framgår av vedlegg 1B Hovedoversikt investeringer, og med fordeling på prosjekter slik det framgår av vedlegg 1E Investeringer pr. prosjekt. 4. Det opptas lån til investeringsformål i budsjettet for 2014 på inntil 519 mill. kr. Gjennomsnittlig avdragstid settes til 30 år. 5. Fylkeskommunens trekkrettighet i bank settes til 500 mill. kr i Mål, tiltak og resultatindikatorer for Akershus fylkeskommune som er stilt opp for programområdene (jf. oppstilling i kapitlene 8-13) skal legges til grunn for driften i

31 7. Fylkesrådmannen fordeler de økonomiske rammene og inngår avtaler med fylkeskommunens virksomheter og Statens vegvesen Region øst basert på de mål, tiltak og resultatindikatorer og budsjettrammer som vedtas i økonomiplanen. 8. Styret i Ruter AS fastsetter kollektivtakstene i Akershus i henhold til sammenslåings- og aksjonæravtalen. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå leveranseavtale med Ruter AS for Driftsbudsjettet for revisjon, kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat (programkategori 1D) vedtas med en netto driftsutgift på kr i Akershus KollektivTerminaler FKF gis følgende driftsramme for 2014: AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF (AKT) BUDSJETT 2014 Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansposter -710 Resultat 673 Bruk av tidligere avsetninger -673 Resultat etter bruk av avsetninger 0 Akershus KollektivTerminaler FKF gis følgende investeringsramme for 2014: AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF (AKT) BUDSJETT 2014 Sum investeringer Finansiering investeringsfond AKT Finansiering investeringstilskudd AKT For AFK eiendom FKF legges følgende budsjett til grunn for driften av foretaket: AFK EIENDOM FKF BUDSJETT 2014 Utgifter forvaltning, drift og vedlikehold Finansutgifter og kapitalbidrag Sum utgifter Sum inntekter Resultat 0 I 2014 er det forutsatt følgende investeringsvolum og finansiering: INVESTERINGER 2014 Igangværende prosjekter / rebevilgninger 286,5 Nye prosjekter 147,4 Sum investeringer 433,9 Nye lån 351,5 Egenkapital fra mva-refusjon 82,4 Sum finansiering 433,9 31

32 Saksutredning Det vises til tidligere utsendt dokument «Årsbudsjett 2014 og økonomiplan ». Hovedtrekk i forslag til årsbudsjett og økonomiplan Fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett 2014 og økonomiplan har en budsjettramme på 7,2 mrd. kr i 2014, økende til 7,3 mrd. kr i Det er balanse mellom inntekter og utgifter i alle årene. Det er vektlagt i budsjettforslaget å ha en sunn og bærekraftig økonomi. Nye elevplasser i videregående skole og økt kapasitet i kollektivtrafikken er prioritert. Det er også mulig å innhente noe av vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Økt ramme til kultur, frivillighet og folkehelse følges opp i samsvar med økonomiplan Investeringsnivået er høyt både innen utdanning og samferdsel noe som øker låneopptaket og finansutgiftene betydelig. Det budsjetteres med et positivt netto driftsresultat på 1,3 prosent i 2014, og øker noe i de øvrige årene i økonomiplanen, til 3,3 prosent i I tre av årene er imidlertid netto driftsresultat lavere enn de 3 prosent som anbefales som en norm for god kommuneøkonomi. Et positivt netto driftsresultat betyr at ikke alle midlene i økonomiplanen går til finansiering av drift og finansutgifter, men at det er noe handlingsrom for egenfinansiering av investeringer. Med store framtidige investeringsbehov er det viktig å ha et solid netto driftsresultat for å sikre egenkapitalfinansiering av investeringer. Dette for å redusere framtidig rente- og avdragsbelastning på fylkeskommunens budsjett, samt å opprettholde økonomisk handlefrihet. Det er ikke realistisk for Akershus fylkeskommune å kunne egenkapitalfinansiere alle investeringer, men det er viktig å holde låneandelen nede for å bevare en langsiktig bærekraftig økonomi. Fylkeskommunen må framover kritisk vurdere driftsbudsjettet for å øke egenkapitalfinansieringen av investeringer. Akershus fylkeskommune står foran en stor vekst i elevtallet. De årlige budsjettene innrettes nå på å finansiere 370 flere elevplasser i økonomiplanperioden. Befolkningsveksten i hovedstadsområdet gir også økt kapasitetsbehov for kollektivtransport i Akershus. Dette krever årlig økte driftsrammer for Ruter. Også på grunn av utfordringene på kollektivområdet, er det viktig for Akershus fylkeskommune å ha innrettet økonomien nå, slik at den er langsiktig økonomisk bærekraftig. Fylkesrådmannens budsjettforslag reflekterer at i den perioden fylkeskommunen nå går inn i, er det viktig å vektlegge fylkeskommunens lovpålagte oppgaver og å sikre en sunn og bærekraftig økonomistyring. Driftsbudsjettrammer for AFK eiendom FKF er korrigert ned med 2 mill. kr i renteinntekter for 2014 sammenlignet med budsjettforslaget fra styret i eiendomsforetaket. Bakgrunnen for dette er at fylkesrådmannen ikke har lagt opp til at eiendomsforetaket skal ha renteinntekter av overførte midler fra fylkeskommunen. Ved etablering av eiendomsforetaket var det ikke forutsatt at driften skulle delfinansieres av renter fra foretakets overskuddslikviditet gjennom 32

33 budsjettåret. En utilsiktet effekt av dette vil også være et tap av renteinntekter for fylkeskommunen. Det vises for øvrig til vedlegg 3 til økonomiplanen, hvor det er en oppsummering av status mht. tidligere vedtatte styringssignaler og verbalvedtak i forbindelse med økonomiplanene. Saksbehandler: Grethe Hjelle Knut Thiblin Oslo, 23. oktober 2013 Tron Bamrud fylkesrådmann Vedlegg: (tidligere utsendt i egen forsendelse) 1 Årsbudsjett 2014 og økonomiplan

34 INNHOLD 1.FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING PRIORITERINGER, UTFORDRINGER OG MÅL... 6 Prioriteringer... 6 Regionale hovedutfordringer... 8 Visjon og mål SAMMENDRAG RAMMEBETINGELSER INNTEKTER INVESTERINGER Sammendrag Fellesområder og sentrale styringsorganer Utdanning og kompetanse Tannhelsetjenesten Samferdsel og transport Akershus fylkeskommunale pensjonskasse FINANSIERING OG FOND Finansiering Finansutgifter og finansinntekter Trekkrettigheter på 500 mill. kr Fond UTDANNING OG KOMPETANSE Hovedutfordringer Mål, tiltak og resultater...49 Driftsbudsjett...51 Prioriteringer A Videregående opplæring B Sentrale avsetninger til opplæring C Gjesteelever E Opplæring innenfor kriminalomsorgen F Folkehøgskoler G Opplæring for beboere i barneverns- og helseinstitusjoner H Veiledningssentre I Opplæring i bedrift J Kompetanseutvikling og forsøks- og utviklingsarbeid K IKT i opplæringen L Andre formål i opplæringen M Fagskoler N Voksenopplæring O Eksamen og dokumentasjon PLAN, NÆRING OG MILJØ Hovedutfordringer Mål, tiltak og resultater...75 Driftsbudsjett...76 Prioriteringer

35 3 B Næring og nyskaping E Regionalt og internasjonalt samarbeid G Klima og miljø U Østlandssamarbeidet KULTUR, FRIVILLIGHET OG FOLKEHELSE Hovedutfordringer Mål, prioriterte tiltak og resultater...87 Driftsbudsjett...89 Prioriteringer A Kultur B Idrett og friluftsliv C Frivillighet D Kulturminner (u.kap 330, 335) E Folkehelse SAMFERDSEL OG TRANSPORT Hovedutfordringer Mål, tiltak og resultater Driftsbudsjett Prioriteringer A TT-transport, transportløyver og bane B Planlegging og utvikling C Kollektivtransport E Fylkesveier TANNHELSETJENESTEN Hovedutfordringer Mål, tiltak og resultater Prioriteringer Driftsbudsjett A Tannhelse FELLESOMRÅDER OG SENTRALE STYRINGSORGANER Hovedutfordringer Mål, tiltak og resultater Driftsbudsjett Prioriteringer A Politisk styring B Sentraladministrasjon og administrasjonslokaler C Fellesutgifter fylkeskommunen D Kontrollorganer E Lønn og regnskap SEKTORUAVHENGIGE UTGIFTER OG INNTEKTER Driftsbudsjett A Diverse sektoruavhengige utgifter og inntekter B Diverse pensjoner (reguleringspremie) C Premieavvik AKERSHUS ENERGI FYLKESKOMMUNALE FORETAK VEDLEGG 1 TALLBUDSJETT

36 A. OVEDOVERSIKT DRIFT B. HOVEDOVERSIKT INVESTERING C. DRIFTSBUDSJETT PR. PROGRAMKATEGORI D. DRIFTSBUDSJETT PR. UNDERKAPITTEL E. INVESTERINGER PR. PROSJEKT VEDLEGG 2 - TILSKUDD TIL ORGANISASJONER VEDLEGG 3 OPPFØLGING AV STYRINGSSIGNALER OG VERBALVEDTAK

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 05.11.2014 Tid: 09:30 10:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 04.11.2013 Tid: 13:00 14:30 1 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 03.06.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.06.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 03.06.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 03.06.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.06.2015 Tid 09:30 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: Tid: 14:00 16:05

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: Tid: 14:00 16:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 07.11.2016 Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: 07.11.2016 Tid: 14:00 16:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 18.03.2009 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Personalpolitikk med fokus på seniorene Møre og Romsdal fylkeskommune. Temadag om arbeidsgiverpolitikk for seniorer 13.05.2014

Personalpolitikk med fokus på seniorene Møre og Romsdal fylkeskommune. Temadag om arbeidsgiverpolitikk for seniorer 13.05.2014 Personalpolitikk med fokus på seniorene Møre og Romsdal fylkeskommune Temadag om arbeidsgiverpolitikk for seniorer 13.05.2014 Utfordring For å kunne finansiere alderspensjon, helsetjenester og eldreomsorg,

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012)

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) 1. BAKGRUNN Det er et sentralt personalpolitisk mål å stimulere ansatte

Detaljer

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner :

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner : Permisjonsreglement for Stange kommune 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens

Detaljer

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP KIRKELIG FELLESRÅD TROMSØ PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksframlegg Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren OMLEGGING AV SENIORPOLITIKKEN I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Seniorpolitiske tiltak - retningslinjer vedtatt

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMMUNE

SØR-VARANGER KOMMMUNE SØR-VARANGER KOMMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG/GENERELT 2. PERMISJON UTOVER SYKEMELDINGSPERIODEN 3. VELFERDSPERMISJONER MED LØNN 4. VELFERDSPERMISJONER UTEN LØNN 5. PERMISJON FOR UTFØRING AV TILLITSVERV

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 Vedtatt i K.sak 72/14 i møte 15.12.14 1. SENIORPOLITIKK I KÅFJORD KOMMUNE. En variert alderssammensetning blant kommunens medarbeidere gir mangfold

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Nye endringer vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1.0 INNLEDNING Permisjonsreglementet gjelder for Hattfjelldal kommune. Permisjonsreglementet er et personalpolitisk

Detaljer

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 1 Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 PERMISJONSREGLEMENTET FOR BARDU KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER. 1.1 REGLEMENTETS OMFANG. Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold.

Detaljer

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale.

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale. Sakens bakgrunn En gruppe eldre ansatte i Ålesund kommune hevder at de er diskriminert av Ålesund kommune. Klagerne er 65 år eller eldre. Klagen er begrunnet med at de ikke omfattes av alle de seniorpolitiske

Detaljer

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Vedtatt 1.gang i K. sak 07/22 Revidert i K. sak 09/76 Revidert i partssammensatt utvalg sak 12/1 Revidert i Fellesnemnd Bjarkøy Harstad sak 12/610 Revidert i kommunestyret,

Detaljer

Retningslinjer. for Seniorpolitikk 2010

Retningslinjer. for Seniorpolitikk 2010 Personalavdelingen Retningslinjer for Seniorpolitikk 2010 Innhold: 1. Seniorpolitikk i Porsgrunn kommune oppsummering og videre tiltak 2. Hovedmål / delmål 3. Grunnelementene i de seniorpolitiske tiltakene

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE jhjhjhhjhjhjhjh HR-enheten PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.07.2013 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets

Detaljer

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan 1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan Begrepet seniorpolitikk dukket for første gang opp i en stortingsmelding i 1992; Om statens forvaltnings- og personalpolitikk. Her ble det pekt på at

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT 2008

PERMISJONSREGLEMENT 2008 PERMISJONSREGLEMENT 2008 Vedtatt av fylkesrådmannen med virkning fra 1. mars 2008. Innledning: Generelt. Arbeidstakere i Vest-Agder fylkeskommune er gjennom arbeidsavtalen forpliktet til å stille sin arbeidskraft

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 26.02.10 sak PS 5/10 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Omfang Reglementet

Detaljer

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole 1 Hvem omfattes av avtalen Avtalen om seniorpolitiske tiltak omfatter alle høgskolens arbeidstakere fra og med fylte 60 til 70 år. 2 Formål Det er enighet om å

Detaljer

Permisjonsreglement og retningslinjer

Permisjonsreglement og retningslinjer Page 1 of 5 Mandal kommune Mandal kommune / Personal / Permisjon / Permisjonsreglement og retningslinjer ID:114325 Forfatter: Ericson, Tutti Godkjent av: Personal, Systemansvarlig (Ericson, Tutti) Status:

Detaljer

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14.

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Høringsforslag SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJERFOR ALSTAHAUG KOMMUNE Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Innholdsfortegnelse Formål... 3 Omfang... 3 Aktivitet.... 4 SENIORPOLITIKK

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer.

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer. TYDAL KOMMUNE Dato: 24.10.2013 Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Framtidig seniorpolitikk i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Anne Grete Wold anne.grete.wold@innherred-samkommune.no 74048293 Arkivref: 2007/4392 - /423 Saksordfører:

Detaljer

REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune

REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN For Balsfjord kommune Revideres k-styre 11.12.13 Virkning fra 1.1.14 1. Innledning Med tanke på en sterk økning i antall eldre og framtidige arbeidskraftbehov, er det fra svært

Detaljer

Livsfasepolitikk. Muligheter der du er i livet

Livsfasepolitikk. Muligheter der du er i livet Livsfasepolitikk Muligheter der du er i livet 1 2 Vi legger til rette Som arbeidsgiver ønsker vi å legge til rette for at du skal trives og yte ditt beste. Alle beveger vi oss gjennom ulike faser i livet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.12.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.12. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.12.2013 Tid 09:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Seniorpolitikk ved UiO. Parat-UiOs forslag til seniorpolitikk ved UiO

Seniorpolitikk ved UiO. Parat-UiOs forslag til seniorpolitikk ved UiO Seniorpolitikk ved UiO Parat-UiOs forslag til seniorpolitikk ved UiO Andel av befolkningen over 67 år (Kilde: Storebrand og HMS) 20,00 % 18,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 05.11.2013 Tid: 15:00 16:55 1 Faste medlemmer

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Rutiner: 6. Personal Permisjonsreglement PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Evaluering: Kontinuerlig Godkjent av: Oversendt: Arbeids-punkter Beskrivelser

Detaljer

Econa 08.10.2013. Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser

Econa 08.10.2013. Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser Econa 08.10.2013 Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser 1 Status I norsk arbeidsliv er det en rekke ordninger for å fremme et aktivt yrkesliv i ulike livsfaser. Arbeidsmiljøloven og tariffavtaler inneholder

Detaljer

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg Permisjonsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Fellesbestemmelser 1.1 Generelt 1.2 Reglementets omfang 1.3 Lønnsansiennitet

Detaljer

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAKSUTREDNING: Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAMMENDRAG Alle foretakene

Detaljer

Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune. Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune. Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.11.2015 Innhold 1. Fellesbestemmelser... 3 1.1 Reglementets omfang...

Detaljer

Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk

Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk NAV Arbeidslivssenter i Østfold Rådgiver, Mili Dzabic Rådgiver, Gro Momrak Rådgiver, Aud I.Måleng IA, 21.11.2014 Side

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03.2014 Tid 09:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Vedtatt i Kåfjord kommunestyre 23.06.08, sak 47/08 Med endring vedtatt i kommunestyret 22.09.08, sak 76/08 Med endring vedtatt i kommunestyret

Vedtatt i Kåfjord kommunestyre 23.06.08, sak 47/08 Med endring vedtatt i kommunestyret 22.09.08, sak 76/08 Med endring vedtatt i kommunestyret Gjelder fra 01.06.10 Vedtatt i Kåfjord kommunestyre 23.06.08, sak 47/08 Med endring vedtatt i kommunestyret 22.09.08, sak 76/08 Med endring vedtatt i kommunestyret 26.05.10, sak 22/10 1 Forord: SENIORPOLITISKE

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEINNKALLING

Alstahaug kommune MØTEINNKALLING Alstahaug kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Botnkrona Møtedato: 28.01.2016 Tid: 09:00-14:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet Kommunestyret Nordkapp kommune Saksfremlegg Dato: Arkivref: 09.11.2009 2009/413-0 / 423 Sigrunn Ulvatne 78 47 65 08 sigrunn.ulvatne@nordkapp.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19.

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 10.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 10.09.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 10.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 10.09. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 10.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 10.09.2014 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

LIVSFASETILPASSET PERSONALPOLITIKK SENIORMEDARBEIDER MÅL, TILTAK OG RETNINGSLINJER I SENIORPOLITIKKEN HOS LUNNER KOMMUNE

LIVSFASETILPASSET PERSONALPOLITIKK SENIORMEDARBEIDER MÅL, TILTAK OG RETNINGSLINJER I SENIORPOLITIKKEN HOS LUNNER KOMMUNE Lunner kommune LIVSFASETILPASSET PERSONALPOLITIKK SENIORMEDARBEIDER MÅL, TILTAK OG RETNINGSLINJER I SENIORPOLITIKKEN HOS LUNNER KOMMUNE Oppdatert i henhold til kommunestyrets vedtak 28.1.2010, sak 5/10,

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.11.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.11. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.11.2014 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

ARBEIDSGIVERSTRATEGI

ARBEIDSGIVERSTRATEGI Forslag Til ARBEIDSGIVERSTRATEGI Mars 2009 Arbeidsgiverstrategi Del I - Generell del Hensikten med en arbeidsgiverstrategi er å formidle arbeidsgivers syn på sin egen og de ansattes plass i organisasjonen

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune. Seniorpolitisk plan

Deanu gielda Tana kommune. Seniorpolitisk plan 2 BEHOV FOR SENIORPOLITIKK I TANA KOMMUNE Behovet for av en seniorpolitisk plan for kommunen er berørt en rekke ganger de senere år, Kommunen har vedtatt en del enkelt individrettede tiltak mot seniorer,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Skjæringen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Retningslinjene omfatter alle som har et tilsettingsforhold til Universitetet i Tromsø.

Retningslinjene omfatter alle som har et tilsettingsforhold til Universitetet i Tromsø. Retningslinjer for permisjon Fastsatt av: Universitetsstyret 7.5.2009 (sak 24-09) Oppdatert av POA i juni 2013 godkjent av universitetsdirektøren Gjelder fra: 1.7.2009 Hjemmel: Arkivref: 2009/3093 Fastsatt

Detaljer

Dersom arbeidstaker mener det er fattet vedtak i strid med lov- og avtaleverk, kan skriftlig klage fremmes overfor rådmann.

Dersom arbeidstaker mener det er fattet vedtak i strid med lov- og avtaleverk, kan skriftlig klage fremmes overfor rådmann. PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Rådmannens myndighet i henhold til reglementet

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Permisjonsreglement Søgne kommune

Permisjonsreglement Søgne kommune Permisjonsreglement Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 11.03.14 Gjeldende fra 11.03.14 Innhold 1. Innledning... 5 2 Generelle bestemmelser... 5 2.1 Reglementets omfang... 5 2.1.1 Arbeidstaker

Detaljer

Vedtatt Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017

Vedtatt Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017 Vedtatt Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 INNHOLD FYLKESTINGETS VEDTAK FYLKESTINGETS VEDTAK... 7 TALLBUDSJETT ETTER VEDTAK...13 A. HOVEDOVERSIKT DRIFT...

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak

EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak DEFINISJON: I dette reglementet er begrepet «fellesråd» brukt både om fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/12 12/489 FRAVÆRSSTATISTIKK T.O.M. JULI 2012 25/12 12/2086 EVALUERING AV SENIORPOLITIKK - 2012 26/12 12/4033 EVENTUELT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/12 12/489 FRAVÆRSSTATISTIKK T.O.M. JULI 2012 25/12 12/2086 EVALUERING AV SENIORPOLITIKK - 2012 26/12 12/4033 EVENTUELT MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19 eller til valg@karmoy.kommune.no.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16.

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. er Permisjons- Reglement Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold,

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012)

PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012) PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012) FELLESBESTEMMELSER REGLEMENTETS OMFANG Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold. (med

Detaljer

Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter

Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter Morten Jørgensen, Medlem, Econas komite for inntektspolitikk og arbeidsforhold 1 Econas policydokumenter KIA og dagsorden i komiteen. Hvorfor policydokumenter?

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 monica.aarones@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/11 09/1512 PERMISJONSREGLEMENTET - REVISJON

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/11 09/1512 PERMISJONSREGLEMENTET - REVISJON Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhusgata 5 Møtedato: 20.09.2011 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14 eller bodil.johansen.kostamo@vadso.kommune.no

Detaljer

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Godkjent av kommunestyret 19.12.2007 Arkivsaksnr. : 05/2455-3 Arkivkode: 400 Innledning Retningslinjene for seniorpolitikk er en del av Vefsn Kommunes personalpolitikk,

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12.

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12. RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2012-2015 Vedtatt i kommunestyret 03.05.sak 17/12. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 LOVBESTEMMELSE 3 - Lov om likestilling mellom kjønnene - Kommuneloven - Arbeidsmiljøloven

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET

RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rendalen kommunehus ( kommunestyresalen) Møtedato: 18.04.2012 Tid: Kl. 09.00 - kl. 09.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Karin Wiik, Astrid

Detaljer

Likestilling og mangfold

Likestilling og mangfold Likestilling og mangfold Årsmelding 2012 Likestilling og mangfold 1. Kjønnsbalanse Oversikt over ansatte i RFK fordelt på stillingskapittel og kjønn Stillingskategorier Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner

Detaljer

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune 0 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 2 2. LØNNSFASTSETTING - POLITIKK... 2 2a Kriterier for individuell avlønning individuell vurdering... 3 2b Relevant etter- og videreutdanning...

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.11.2015

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.11.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.11.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 02.11.2015 Tid: 13:00 15:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Econas arbeidslivspolitiske dokument

Econas arbeidslivspolitiske dokument Econas arbeidslivspolitiske dokument Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag, og vi arbeider blant annet for å: - Sikre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER REVISJON 2009/2010

SAKSFRAMLEGG SAK: SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER REVISJON 2009/2010 Saksbehandler: Oddrun Rønning SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja x Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT "ARBEIDSMILJØ I HEDMARK FYLKESKOMMUNE". Trykte vedlegg: Fylkesrevisjonens rapport Arbeidsmiljø i Hedmark fylkeskommune.

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT ARBEIDSMILJØ I HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Trykte vedlegg: Fylkesrevisjonens rapport Arbeidsmiljø i Hedmark fylkeskommune. Saknr. 10/7500-1 Ark.nr. 216 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT "ARBEIDSMILJØ I HEDMARK FYLKESKOMMUNE". Sekretariatets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken

Detaljer

Familievennlig arbeidsliv FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET

Familievennlig arbeidsliv FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Familievennlig arbeidsliv FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Anbefalinger for en familievennlig personalpolitikk i staten Et familievennlig

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Trepartsorganet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Trepartsorganet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 25.04.2013 kl. 11:00-13:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget. Revidering av kommunens permisjonsreglement

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget. Revidering av kommunens permisjonsreglement Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2010/2212-25 Saksbehandler: Robert Bjørk, Leder Ansvarlig leder: Robert Bjørk, Personalleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for alle livsfasar

Arbeidsgivarpolitikk for alle livsfasar Arbeidsgivarpolitikk for alle livsfasar Målsetting Livsfasepolitikken vår skal avspegle likeverd for tilsette i alle aldersgrupper, og arbeidsstokken skal vere prega av mangfald. I dette ligg det også

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. TILTAK FOR SENIORANSATTE I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 05/07041. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. TILTAK FOR SENIORANSATTE I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 05/07041. Forslag til innstilling: Saksframlegg TILTAK FOR SENIORANSATTE I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 05/07041 Forslag til innstilling: 1. I perioden 01.07.2005 til 30.06.2007 iverksettes en forsøksordning for ansatte over 62 år i

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 29/14 Godkjenning av

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-15/9767-2 58435/15 05.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 EVALUERING

Detaljer

Alstahaug Kommune vedtok Seniorpolitiske retningslinjer i Administrasjonsutvalget sak 002/06

Alstahaug Kommune vedtok Seniorpolitiske retningslinjer i Administrasjonsutvalget sak 002/06 Alstahaug kommune SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt - revidert 08.04.2010 sak 03/10 Administrasjonsutvalget Revideres innen 01.07 hvert 2. år, første gang 01.07.2012. Brev, sakskorrespondanse

Detaljer

- LØNNSPOLITISK PLAN -

- LØNNSPOLITISK PLAN - RØDØY KOMMUNE - LØNNSPOLITISK PLAN - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 10.12.08, sak 089/2008 Revidert: - k-sak 74/2009, 16.12.2009 - k-sak 35/2014, 17.06.2014 1 INNLEDNING Lønnspolitiske retningslinjer er

Detaljer

Seniorpolitikk i Sortland kommune. Strategi for å beholde den kompetente arbeidskraften

Seniorpolitikk i Sortland kommune. Strategi for å beholde den kompetente arbeidskraften Seniorpolitikk i Sortland kommune Strategi for å beholde den kompetente arbeidskraften Sortland kommune - samfunn Regionsenter i Vesterålen Ca. 10 000 innbyggere Vekst i befolkning Den blå byen Viktigste

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Presentasjon av KIA Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Torger Kyrrestad Strøm. Leder av Econa Troms og Finnmark, styremedlem KIA, Tillitsvalgt Tromsø kommune 1 Beslutningsstruktur Lokalavde linger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering vedr. nedbemanning i enheten barnehage SAKLISTE 8/14 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 05.06.

MØTEINNKALLING. Orientering vedr. nedbemanning i enheten barnehage SAKLISTE 8/14 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 05.06. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.09.2014 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.11.2009 Tid: 17:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter /15 Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter BBS ESARK-038-201300766-20 Hva saken gjelder: Den 22.10.2014 inngikk Bergen kommune

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK

HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK INNHOLD FORORD HANDLINGSPLAN SENIORPOLITIKK SIRDAL KOMMUNE 1. Innledning 1.1. Definisjon 1.2. Mål for handlingsplanen 2. Tiltak 2.1. Fra 55 år og til man slutter 2.2. Fra

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER AGDENES KOMMUNE Revidert 2011 Vedtatt i administrasjonsutvalget 07.03.2012 sak 2/12 Vedtatt i kommunestyret den 14.03.2012 sak 18/12 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4

Detaljer

REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT

REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT 1 REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT Brønnøy kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 REGLEMENTETS OMFANG S. 3 1.2 BEGRENSNINGER S. 3 1.3 LØNNSANSIENNITET S. 4 1.3 FERIEPENGER S.

Detaljer

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk?

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? - eller hva skal til for at gravide og seniorer blir i jobben? Åsbjørn Vetti, rådgiver, Hva har KS gjort? - eller hva skal til

Detaljer