MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: Frå: til 12.30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 28.11.2006 Frå: 09.00 til 12.30"

Transkript

1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: Frå: til Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar Lisbeth L. Axelsen Medlem Aase Lønningdal Medlem Laila Marie Reiertsen Medlem Børge Lunde Medlem Borghild Borgen Medlem Ruth Elin Andersen Midtbø Medlem Tore Rykkel Medlem Øystein Nordvik Frå adm. : Rådmann Knut Terje Rekve, kommunaldirektørane Jorunn Solberg og Øyvind Tøsdal, økonomisjef Ingrid Karin Kaalaas Andre: Merknader: Det var ingen merknader til innkallinga. Protokollen frå forrige ordinære møte vart godkjendt. Saklista vart godkjendt med tilleggssak. Behandla saker: 191/06 206/06 Det var ½ t. pause før handsaminga av budsjettet. Utdelte dokument: Tilleggsdokument vedk. budsjettet. Saksprotokollar vedk. budsjettet frå Råd for funksjonshemma, Eldrerådet og Arbeidsmiljøutvalet. Møtereferat frå ekstraordinært styremøte i Os Bygg og Eigedom AS vedk. utbytte. Arbeidarpartiet sitt framlegg til budsjett og økonomiplan. Koalisjonen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan. Underskrifter: Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. Os, Terje Søviknes Lisbeth L. Axeslen Borghild Borgen Ordførar ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 191/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER /06 06/125 PORTEFØLJESTATUS PR OKKTOBER /06 06/825 INVESTERINGSRAPPORT PR OKTOBER /06 06/831 BALANSERAPPORT PR /06 05/73 OVERSIKT OVER UNYTTA MIDLAR PR OKTOBER /06 06/126 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 197/06 06/126 DIVERSE BUDJSETTJUSTERINGAR 198/06 06/126 BUDSJETTJUSTERING LØN 199/06 06/126 RØYKDYKKARUTSTYR - TILLEGGSLØYVING 200/06 06/890 FELLES IKT- LØYSINGAR I BERGENSREGIONEN 201/06 06/1828 SERVERINGS OG SKJENKELØYVE FOR OPUS OS A/S 202/06 06/1161 BUDSJETT 2007/ ØKONOMIPLAN /06 06/2 POLITISK KVARTER 204/06 06/3 NÆRINGSLIVETS KVARTER 206/06 06/1928 OSELVARVERKSTADEN - BUDSJETTAVTALE MED FYLKESKOMMUNEN

3 191/06 Arkiv: 211 Arkivsaknr.: 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2006 Samrøystes tilråding som innstillinga. Tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. 192/06 Arkiv: 255 Arkivsaknr.: 06/125 PORTEFØLJESTATUS PR OKKTOBER 2006 Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Formannskapet tek porteføljestatus pr oktober 2006 som melding. 193/06 Arkiv: 212 Arkivsaknr.: 06/825 INVESTERINGSRAPPORT PR OKTOBER 2006 Samrøystes tilråding som innstillinga. Tilråding: Kommunestyret tek investeringsrapport pr oktober 2006 som melding. Det vert godkjent følgjande reguleringar i investeringsbudsjettet for 2006: Omsorgsbustader Gymnasvegen/ Omsorgsbustader Haugsneset Post Omsorgsbustader Gymnasvegen - vert auka med kr ,- Post Omsorgsbustader Haugsneset - vert auka med kr , Sum auka kostnader kr ,- Post Bruk av unytta lån - vert auka med kr ,-* Post Bruk av unytta lån - vert auka med kr ,-** Post Bruk av unytta lån - vert auka med kr ,-** Post Bruk av unytta lån - vert auka med kr ,-*** Post Bruk av unytta lån - vert auka med kr ,-****

4 Sum finansiering kr ,- * Unytta lån konto Utleigebustader Eikevegen (jfr ) ** Unytta lån konto Omsorgsbustader (jfr ) *** Unytta lån konto Oppgradering utleigebustader (jfr ) **** Unytta lån konto Utleigebustader Eikevegen (jfr ) Utleigebustader Byvegen Post Utleigebustader Byvegen - vert auka med kr ,- Post Bruk av lån - vert auka med kr , Bustad Halhjemsmarka Post Bustad Halhjemsmarka - vert auka med kr ,- Post Tilskot frå Husbanken - vert auka med kr ,- Post Bruk av unytta lån - vert auka med kr ,-* * Unytta lån konto Oppgradering utleigebustader kr ,- Unytta lån konto Kjøp av Holt og Langedalen kr 1.916,- Unytta lån konto Utleigebustad Eikevegen kr , Utleigebustad Oshaugen Post Utleigebustad Oshaugen - vert auka med kr ,- Post Bruk av unytta lån - vert auka med kr ,-* * Unytta lån konto Utleigebustad Eikevegen kr ,- Unytta lån konto Bustadsosial handlingsplan kr ,- Unytta lån konto Haugsheim rullestolrampe kr ,- Unytta lån konto Basseng Os ungdomsskule kr , Søfteland skule Post Søfteland skule - vert auka med kr ,- Post Bruk av fond - vert auka med kr ,-* * Disposisjonsfond konto Reform Kjøp av grunn til barnehage Post Kjøp av tomt - vert auka med kr ,- Post Sal av tomt - vert auka med kr , Ombygging Vestre Lurane/Haugsheim Post Ombygging Vestre Lurane - vert auka med kr ,- Post Tilskot frå Husbanken - vert auka med kr ,- Post Bruk av ubunde invest.fond - vert auka med kr ,-* * Ubunde inv. fond konto Utleigebustad Eikevegen kr , Veg/gangveg Ådnadalen Ulven Veg/gangveg Ådnadalen Ulven - vert auka med kr , Bruk av lån - vert auka med kr ,- 194/06 Arkiv: 210 &14 Arkivsaknr.: 06/831

5 BALANSERAPPORT PR Samrøystes tilråding som innstillinga. Tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. 195/06 Arkiv: 212 Arkivsaknr.: 05/73 OVERSIKT OVER UNYTTA MIDLAR PR OKTOBER 2006 Samrøystes tilråding som innstillinga. Tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. 196/06 Arkiv: 153 Arkivsaknr.: 06/126 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR Samrøystes tilråding som innstillinga. Tilråding: Kommunestyret godkjenner budsjettjusteringane som dei ligg føre. 197/06 Arkiv: 153 Arkivsaknr.: 06/126 DIVERSE BUDJSETTJUSTERINGAR Samrøystes tilråding som innstillinga. Tilråding: Kommunestyret gjev Rådmannen løyve til å føreta naudsynte budsjettjusteringar vedkomande

6 - overføring av midlar til kurs og samlingar - overføring av midlar frå Nore Øyane barnetun til Lio avlastning - overføring av midlar til Norsk 2 og morsmålundervisning - overføring av midlar til ressurskrevjande born i barnehage - overføring av midlar til tilpassa opplæring / enkeltvedtak i skulane - overføring av midlar til klassedeling - overføring av midlar til foreldrestyrt skule 198/06 Arkiv: 153 Arkivsaknr.: 06/126 BUDSJETTJUSTERING LØN Samrøystes tilråding som innstillinga. Tilråding: Kommunestyret tek saka om lønsoppgjeret til orientering, og gjev rådmannen løyve til å føreta budsjettoverføring til den einskilde eining. Meirutgiften i høve til budsjett, kr , vert å dekkja av auka skatteinntekter. 199/06 Arkiv: 153 Arkivsaknr.: 06/126 RØYKDYKKARUTSTYR - TILLEGGSLØYVING Samrøystes tilråding som innstillinga. Vedtak: Kommunestyret godkjenner at gamalt røykdykkarutstyr vert skifta ut innafor ei kostnadsramme på kr ,-. Kostnaden ved utskiftinga vert dekka ved omdisponering av fondsmidlar. Det vert gjort slik budsjettjustering: Post innbu og utstyr - vert auka med kr Post bruk av disp.fond - vert auka med kr * 200/06 Arkiv: 056 &10 Arkivsaknr.: 06/890 FELLES IKT- LØYSINGAR I BERGENSREGIONEN Framlegg til tilråding:

7 1. Os kommune gjer framlegg om at forprosjektet Felles IKT- satsing i Bergensregionen blir ført vidare i eit hovudprosjekt. Siktemålet er å gjennomføra dei tilrådingar som står i forprosjektet sin rapport om etablering av eit Strategi- og bestillarråd og eit selskap (IKS) som skal stå for felles IKT-tenester. 2. Os kommune godkjenner at det snarast blir oppretta eit Strategi- og bestillarråd (SBR) etter Regionrådet sine vedtekter 3c. SBR skal ha som formål å forma ut og tilrå ein regional IKT-strategi for Bergensregionen, koordinera kjøp av felles produkt og handla fram rammeavtalar m m når det gjeld IKT-produkt som kommunen skal ta i bruk. SBR vil vera kommunen sin innkjøpssentral på dette området. SRB legg fram forslag til sitt mandat m m for Regionrådet sitt styre. 3. Den førebelse forretningsplanen av oktober 2006 blir lagt til grunn for hovudsprosjektet sitt arbeid med etablering av eit interkommunalt IKT-selskap (IKS). Sak om deltaking i det interkommunale IKT-selskapet, vil bli lagt fram for kommunestyret våren 2007 Ordførar Terje Søviknes (FrP) kom med framlegg om eit tilleggspunkt: Os kommune ser det som særs viktig at Bergen kommune vert aktivt med i samarbeidet frå starten. Administrasjonen si innstilling vart samrøystes tilrådd. Ordføraren sitt tilleggspunkt vart samrøystes tilrådd. Tilråding: 1. Os kommune gjer framlegg om at forprosjektet Felles IKT- satsing i Bergensregionen blir ført vidare i eit hovudprosjekt. Siktemålet er å gjennomføra dei tilrådingar som står i forprosjektet sin rapport om etablering av eit Strategi- og bestillarråd og eit selskap (IKS) som skal stå for felles IKT-tenester. 2. Os kommune godkjenner at det snarast blir oppretta eit Strategi- og bestillarråd (SBR) etter Regionrådet sine vedtekter 3c. SBR skal ha som formål å forma ut og tilrå ein regional IKT-strategi for Bergensregionen, koordinera kjøp av felles produkt og handla fram rammeavtalar m m når det gjeld IKT-produkt som kommunen skal ta i bruk. SBR vil vera kommunen sin innkjøpssentral på dette området. SRB legg fram forslag til sitt mandat m m for Regionrådet sitt styre. 3. Den førebelse forretningsplanen av oktober 2006 blir lagt til grunn for hovudsprosjektet sitt arbeid med etablering av eit interkommunalt IKT-selskap (IKS). Sak om deltaking i det interkommunale IKT-selskapet, vil bli lagt fram for kommunestyret våren Os kommune ser det som særs viktig at Bergen kommune vert aktivt med i samarbeidet frå starten. 201/06 Arkiv: U63 &18 Arkivsaknr.: 06/1828 SERVERINGS OG SKJENKELØYVE FOR OPUS OS A/S

8 Borghild Borgen (Ap) kom med framlegg om å godkjenna servering av vin, men ikkje av brennevin. Møtet vart lukka ved diskusjon av dei fortrulege vedlegga. Arbeidarpartiet sitt framlegg fekk 4 røyster (2Ap, 1Tvs, 1V) og fall. Administrasjonen sitt framlegg vart med dette vedteke. Vedtak: Os kommune gjev med heimel i 3 i Serveringslova og 1-7 i Alkohollova og kommunen sine retningsliner for sals- og skjenkeløyve, Opus Os AS serveringsløyve og skjenkeløyve for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 (øl, vin og brennevin). Løyvet gjeld i lokala til tidlegare Opus Kultur Cafe AS, og omfattar innneareal og uteareal som tidlegare. Silja Sirevåg Strømmen er styrar for verksemda. Silja Sirevåg Strømmen og Espen Risti er styrar og avløysar for skjenkeløyvet. Løyvet gjeld fram til

9 202/06 Arkiv: 151 Arkivsaknr.: 06/1161 BUDSJETT 2007/ ØKONOMIPLAN Framlegg til tilråding: Innstilling frå Os formannsskap vert lagt fram på møtet. Ruth Elin Midtbø (Ap) la fram budsjettframlegget frå Arbeidarpartiet. Framlegg til endringar i drift saldering Vi bryr oss! Os AP Reduksjon i eksisterande drift: Sjukeheimen; redusert ramme Luranetunet redusert ramme, nivå Konkurranseutsetjing Rusbustader Mobergslio Flyktningemottak, redusert 0.5 årsverk Legevaktsamarbeid, natt/helg. Avhengig av avtale m/bergen Tenester for barn og unge, innsparing på inngått avtale Vaksenopplæringa, avvikle kjøp av tenester i Bergen Endring av vikarbruk i skulen, 1% reduksjon Klassedelingstal, ikkje lagt inn auke i buffer Skuleprosjekt, ny tildelingsmodell Installering av vassmålarar i skulen Frivillighetssentral, ikkje oppstart Bjørnefjorden Næringsutvikling, avvikla Osbadet underskottsbuffer på drift tatt bort Effektivisering Enøk, 4 % Lågare pensjonssats SPK,KLP,Storebrand Generell effektivisering av drift (24-timers kommunen) Generell effektivisering av drift Kommunaldirektør III Kundeombud Redusert avsetjing lønsauke Sum driftsinnsparingar i eksisterande drift: Forslag til nye tiltak: ( Auka drift): Omgjering av engasjement på skatt til fast stilling Auke av budsjett for lysing av stillingar Seniortiltak IKT skule (Prosjekt) Felles skular og barnehager, ny stilling som logoped Tenester for barn og unge, ny stilling som helsesøster Helsesjef Diakon (halvårsverknad) Billegare SFO frå 1.august Arealbruk (geodataplan) Os brann og redning (opplæring,kompetansebevis,m.m.) Kultureininga, Os folkebibliotek publikums PC, Kultureininga, auka ramme for musikkskulen Kultureininga, Oselvarverkstaden, (avtale m/fylket, )

10 Kultureininga, Merkantil stilling 50% frå OK klubben, velferdsmidlar Eldrerådet Vaksenopplæringa inventar Hovedverneombud Auke i driftspostane for skule, fordeling etter elevtal Auka drift kontrollutvalg Auke i renteutgifter Sum auka driftskostnader nye tiltak: Netto konsekvens redusert eksisterande drift og auke av nye tiltak: Forslag endring av Inntekter: Utbytte, eller liknande Os Bygg og eigedom as Auke i skatteanslag, basert på erfaring frå Ekstraprognose, rammetilskudd Utbytte BIR Overskudd i rådmannens saldering Auka avkastning finans Sum innsparingar og auka inntekter: Interne overføringar og tiltak finansiert over avgifter: BOF, Sakshandsamar innan pleie- omsorg (intern overføring) ( kr.) BOF, Innkjøpsstillinga, ink kontroll (intern overføring) ( kr.) ( Kommunalteknikk, 2 nye VA ingeniørar, avgiftsfinansiert kr.) Framlegg til endringar i avgiftsbudsjettet Vi bryr oss! Os AP Satsar 2006 Satsar 2007 % vis auke Musikk og kulturskulen Satsar pr. skuleår: Storgrupper á 60 minutt ,6 Storgrupper á 90 minutt ,6 Instrumentalundervisning ,6

11 Framlegg til endringar i invisteringsbudsjettet Os AP Vi bryr oss!

12 Ordførar Terje Søviknes (FrP) la fram fellesframlegg til økonomiplanen frå FrP, H, KrF, TvS,V,Uavh. Økonomiplan Os kommune Os inspirerer Fellesframlegg FrP - Høyre - KrF - TvS - V - Uavh. Innhald 1 Innleiing Folkevekst nye utfordringar Driftsbudsjettet Os sjukeheim 8 senger Assistert bustad, Mobergslio Legevakt Frivillighetssentral Effektiviseringsprosjekt Os Bygg og Eigedom AS, utbytte og vedlikehald Andre tiltak i driftsbudsjettet Endring av inntekter Investeringsbudsjettet Bustadfellesskap rusavhengige, Nedre Varåsen Mudring Os Hamn Vatn- og avløpsleidning Storestraumen - Ulvenskiftet Avgiftsbudsjettet Disponering av overskot 2006-rekneskapen Verbalforslag Effektiviseringsprosjekt NAV-reformen Vedlegg 1 Driftsbudsjett Vedlegg 2 Investeringsbudsjett Innleiing Partia FrP, Høgre, KrF, TvS, Venstre og Uavh. legg med dette fram felles framlegg til Økonomiplan Framlegget er basert på rådmannens framskriving av budsjettet datert , og inneheld endringar i både drifts- og investeringsbudsjettet. I tillegg legg budsjettkoalisjonen fram to verbalforslag, mellom anna knytt til behovet for ytterlegare effektivisering av den kommunale tenesteproduksjonen. Folkevekst nye utfordringar

13 I budsjettframlegget frå FrP/H/KrF/TvS for 2006 kunne ein lesa følgjande; Os kommune er inne i ein periode med kraftig folkevekst. Dette pregar allereie kommunen, og vert ein viktig premiss for drifta og utviklinga av kommunen i tida som kjem. Veksten stiller store krav til utbygging av infrastruktur og ressursprioritering. Folkevekst gjev på sikt auke i inntektene til kommunen, men det er ei kjent utfordring frå andre vekstkommunar at utgiftene till ny infrastruktur og nye tenester i ein innleiande fase ofte overgår inntektene. Os kommune, både administrativt og politisk, må difor arbeide aktivt med denne vekstutfordringa. Hovudtema for organisasjonen vert; Kreativ utnytting av eksisterande infrastruktur maksimal kapasitetsutnytting før nye investeringar i bygg og anlegg Nøktern utbygging av ny infrastruktur fokus på kvalitet og funksjonalitet Kostnadseffektiv tenesteproduksjon slark i organisasjonen må hentast inn Primæroppgåvene barnehage, skule og omsorg må prioriterast kommunen kan ikkje driva med alt Budsjettkoalisjonen syner til Kommuneplanen for Os , og legg til grunn at denne overordna planen gjev eit godt grunnlag for vidareutvikling av tenestetilbodet i kommunen. Innanfor nokre kjerneområde er det likevel naudsynt å utarbeide meir detaljerte handlingsplanar, spesielt for å planlegge utbygging av ny infrastruktur. Koalisjonen legg difor forslag om utarbeiding av følgjande konkrete handlingsplanar; - Plan for full barnehagedekning i Os - Plan for skuleutbygging i Os - Plan for eldreomsorgsutbygging Desse planane vil gje viktige føringar for investeringsbudsjetta dei nærast 5-10 åra, og er direkte knytt til dei to første kulepunkta ovanfor. Vekstfokuset er ytterlegare styrka gjennom driftsåret Folkeveksten er framleis høg med 352 nye innbyggjarar i 2005, og prognosar som syner at talet på nye osingar vert like høgt eller høgare i Os kommune har dei siste tre åra lagt på 10 på topp lista over vekstkommunar i landet. Førebels har Os kommunestyre handsama Plan for full barnehagedekning, og konstatert at pr okt har kommunen tilnærma full barnehagedekning. Ein har og peika ut retninga for vidare utbygging innan sektoren, slik at auka etterspurnad etter barnehageplassar kan møtast offensivt i åra som kjem. I samband med prosjekt Seniorsenter på Lurane har kommunestyret og fått ein gjennomgang av behova innan eldreomsorgen. Førebels har kommunestyret vedteke ei utviding av Luranetunet med 28 einingar tilrettelagt for heildøgns bemanning. Plan for skuleutbygging har hittil ikkje vore politisk handsama. Budsjettkoalisjonen vil utfordra rådmannen til å innarbeida desse tre planane i det ordinære plan-/økonomiplanarbeidet i kommunen, slik at ein regelmessig får ein politisk gjennomgang

14 av utbyggingsbehova innan desse viktige primæroppgåvene. Same rutine bør etablerast for Bustadsosial Handlingsplan. Samla vil desse handlingsplanane stå fram som eit viktig verktøy for å møta folkeveksten i Os kommune dei neste åra. Ein vil og presisera at oppfølging av politiske vedtak, og rapportering av korleis administrasjonen har fulgt opp politiske vedtak, må betrast. Koalisjonen vidare legg til grunn at Os kommune kontinuerlig må arbeida for å få mest mogeleg att for tilgjengeleg ressursar. Arbeidet med ulike effektiviseringstiltak må stå høgt på dagsorden. Ein gjennomgang av inntektssystemet for kommunane syner at Os kommune i utgangspunktet skal væra ein lettdriven kommune. Grunna m.a. korte reiseavstandar og gunstig demografi kjem Os kommune ut med ein kostnadsnøkkel under gjennomsnittet. Dei objektive kriteria i inntektssystemet fangar imidlertid ikkje opp økonomiske utfordringar knytt til folkevekst noko som er ein klår svakhet ved dagens inntektssystem. Os kommune må difor ha ekstra fokus på effektiv drift av organisasjonen, og det i ei tid der mykje av fokuset naturleg vert retta mot vekst og dermed utbygging av infrastruktur og tenester. I Økonomiplanen for skreiv budsjettfleirtalet følgjande om behovet for effektiviseringstiltak; Pga. rådmannsskifte våren 2006 vil koalisjonen imidlertid avvente oppstart av nye større effektiviseringstiltak til Gjennom samarbeid med nytilsett rådmann og tillitsvalde legg koalisjonen til grunn at ubalansen i rådmannens framlagte driftsbudsjett for , skal dekkjast inn gjennom konkrete effektiviseringstiltak dei kommande åra. Koalisjonen vil be nytilsett rådmann om å førebu dette arbeidet hausten 2006, slik at forventa effekt av tiltaka kan leggjast inn i Økonomiplanen Dette er positivt følgt opp av rådmannen i budsjettframlegget for Rådmannen legg opp til at organisasjonen gradvis må kunna effektivisera rutinar og tenesteproduksjon, m.a. gjennom auka bruk av IKT. Rådmannen har vidare levert eit saldert budsjettframlegg for 2007, men i framskivinga for er det ubalanse i drifta. Budsjettkoalisjonen legg til grunn at ubalansen i økonomiplanperioden må dekkjast inn gjennom eit større Effektiviseringsprosjekt, der rådmannen i samarbeid med tillitsvalde ser på alle sider av den kommunale verksemda. Manuelle rutinar må freistast erstatta av digitale verktøy, einingsstrukturen og delegasjonsreglement må vurderast, omfanget og nivået på tenesteproduksjonen drøftast osv. Einskildtiltak i prosjektet, og resultata av desse, må fortløpande rapporterast til politisk nivå v/formannskapet. For å sikra investeringar i nytt utstyr, system og verktøy for å realisera Effektiviseringsprosjektet vil koalisjonen signalisera vilje til å oppretta eit effektiviseringsfond i samband med disponering av evt. driftsoverskot for Eit effektiviseringsfond i storleik 5 mill kroner bør væra realistisk. Driftsbudsjettet Endringar i driftsbudsjettet for 2007 er vist i Vedlegg 1. I all hovudsak stør budsjettkoalisjonen framlegget frå rådmannen, men med nokre endringar. Driftsbudsjettet for dei tre siste åra i Økonomiplanperioden må salderast gjennom forventa resultat av Effektivseringsprosjektet, ref. kap.2. Nedanfor er nokre av dei største budsjettpostane i koaliajonen sitt framlegg nærare omtala.

15 Os sjukeheim 8 senger Budsjettkoallisjonen vidarefører dei 8 sengene som vart oppretta på Os sjukeheim i år, men ser seg nødt til å utfordra Pleie- og omsorgseininga gjennom ein reduksjon i budsjettet på kr for Assistert bustad, Mobergslio Budsjettkoalisjonen opprettheld tilbodet om assistert bustad for rusavhengige på Mobergslio, men med noko redusert bemanning. Primært må bemanninga reduserast til tider på døgnet der ein av erfaring veit at aktviteten er låg. På natt skal det væra bemanning. Tiltaket må for 2007 redusera kostnader med kr Dersom kommunen får tilskot til tiltaket, t.d. frå fylkesmannen i Hordaland, skal kommunen sin nettokostnad reduserast tilsvarande. Legevakt Lokal legevakt for Os vert oppretthalden også på natt/helg. Koalisjonen legg til grunn at nye lokale for legevakta i Kolskogen og tidlegare vedtak om kontorhjelp for legane skal styrkja den samla satsinga på legevakt i Os. Frivillighetssentral Frivillighetssentralen vert starta opp i 2007, basert på løyving avsett i 2006-budsjettet. Tiltaket må evet. inn at på driftsbudsjettet for dersom tiltaket får statsstøtte og skal vidareførast etter oppstartåret. Effektiviseringsprosjekt Effektiviseringskravet til rådmannen vert auka frå kr til kr i 2007, ref. omtale av Effektivseringsprosjekt i samarbeid med tillitsvalde ovenfor. Budsjettkoalisjonen legg og til grunn at dei tre siste åra i Økonomiplanperioden må salderast gjennom forventa resultat av Effektivseringsprosjektet. Os Bygg og Eigedom AS, utbytte og vedlikehald Os Bygg og Eigedom AS legg til grunn at det årvisse vedlikehaldet på kommunal bygg burde vore monaleg auka. Budsjettkoalisjonen vil freista å finna midlar til ei gradvis opptrapping til dette nivået. I 2006 vart det lagt inn kr ekstra til vedlikehald av kommunale bygg. I samband med disponering av evt. driftsoverskot for 2006 vil det væra aktuelt å setja av midlar til eit eige vedlikehaldsfond. Kommunen må gjennom eiga sak i løpet av 2007 avklåra kva vedlikehaldsnivå ein skal ha på kommuale bygg i Os, ref. standardsystem presentert av Os Bygg og Eigedom AS. Os Bygg og Eigedom AS har grunna sal av tomtar i Sollia-feltet hatt eit svært godt driftsår i Dette gjev grunnlag for utbytte frå selskapet i 2007, og gjennom dialog med styret er forventa utbytte sett til kr Det er naudsynt å understreke at Os kommune ikkje kan forventa utbytte frå selskapet kvart år. Andre tiltak i driftsbudsjettet I rådmannens framlegg til budsjett ligg det inne nokre mindre nye tiltak. Tre av desse tiltaka er å rekna for eingongsutlegg, og koalisjonen legg til grunn at desse kan finansierast gjennom forventa overskott på 2006-rekneskapen. Dette gjeld Geodataplan (kr ), publikums-pc på biblioteket (kr ) og inventar Vaksenopplæringa (kr ). Koalisjonen er godt nøgd med at rådmannen har funne rom for ein ny logopedstilling, og vil presisera at denne må gå til å å styrkja tilbodet om spesialundervisning/tilpassa opplæring i skulane i Os. Koalisjonen har kutta budsjettpostar på til saman kr knytt til straum, forsikring og kommunale avgifter for de to nye bufellesskapa som er planlagt i Idrettsvegen og Nedre

16 Varåsen. Psykiatribustadane i Idrettsvegen vil ikkje væra i drift før seint i 2007, og prosjektet i Nedre Varåsen er usikkert mod omsyn til tidspunkt for oppstart. Det er også lagt inn kr til auka kostnader i samband med utviding av helsesjefstillinga. Denne vert no oppretta som 100%-stilling, med fordeling mellom Os kommune og Fusa kommune. Os kommunestyre vedtok i haust flytting av Os folkebibliotek til 1.etasje i Os Næringspark. Budsjettkoalisjonen legg til grunn at dette gjer Os folkebiliotek eit positiv løft, og at tida er moden til å samla alle folkebibliotektenestene i dei nye lokala. Ein finn det difor forsvarleg å leggja ned bibliotekfilialane i Lysefjorden og Søfteland frå 2007(skulebiblioteka i desse krinsane vert vidareført). Av ei total innsparing på kr vert kr tilbakeført Os folkebibliotek som frie midlar. Koalisjonen har også funne rom for å leggja inn ein ny 50%-stilling som helsesøster ved Helsestasjonen. Dette får å møta auken i antalet spebarn og barn dei siste åra. Koalisjonen har auka renteutgiftene på lån med kr i Dette er grunngjeve i nye prognosar for rentebanen, ref. signal på sist rentemøte i Noregs Bank. Endring av inntekter Koalisjonen har lagt inn forventa auke i rammeoverføringa som følgje av Regjeringa sin tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet for Dette utgjer for Os kommune kr I tillegg aukar koalisjonen forventa skattevekst med kr ut over rådmannens framlegg, og utbytte frå Os Bygg og Eigedom AS med kr etter dialog med styret i selskapet. Etter samtale med styreleiar i BiR AS legg ein og til grunn at Os kommune vil motta utbytte frå dette selskapet knytt til 2006-resultatet. Koalisjonen legg inn tilsvarande utbytte frå BiR i 2007 som vi fekk i år, dvs. kr Inntektene frå ordninga med momsrefusjon har for 2006 svikta for Os kommune. Dette skuldast i all hovudsak forskyvningar i ulike investeringsprosjekt. Truleg vil noko av dette rettast opp gjennom auka MVA-refusjon i Det er og grunn til å rekna med at MVArefusjonen vil væra høgare dei resterande åra i Økonomiplanperioden grunna auka investeringsnivå i kommunen. I budsjettframlegget frå rådmannen er MVA-refusjonen framskrevet flatt på nivå med 2006-budsjettet. Koalisjonen legg difor inn kr i auka MVA-refusjon i 2007 og kr i auke for resterande åra i planperioden. Koalisjonen har ikkje budsjettert med konsekvensane av eit evt. sal av Tide-aksjar i 2007, ref. gjeldande kommunestyrevedtak i saka. I løpet av 2007 kan det også verta aktuelt med endringar i eigartilhøvet for BiR AS. Investeringsbudsjettet Endringar i investeringsbudsjettet er vist i Vedlegg 2. Nedanfor er nokre budsjettpostar nærare omtala. Bustadfellesskap rusavhengige, Nedre Varåsen Bustadprosjektet i Nedre Varåsen er av rådmannen utsett til 2009/10. Koalisjonen vil be rådmannen foreta ei ny vurdering av prosjektet, herunder om det er mulig å framskunda prosjektet gjennom samarbeid med Husbanken og evt. nytt statleg tilskot til omsorgsbustader med 24t-tilsyn. Saka bør leggjast fram for politisk hanssaming i løpet av 1.kvartal 2007.

17 Mudring Os Hamn Mudring av Os Hamn har stått på agendaen lenge. For 2006 vart det imidlertid for seint å gjennomføre mudringa pga. lakseoppgangen i elva. Koalisjonen legg no opp til at arbeidet skal gjennomførast vinteren 2007, og finansierast med overskotsmidlar frå Ein ber difor om at rådmannen førebur mudringa gjennom snarast å utarbeida anbodsgrunnlag og henta inn tilbod på tiltaket. Vatn- og avløpsleidning Storestraumen - Ulvenskiftet I tråd med endeleg avtale med Statens Vegvesen må rammene for dette investeringsprosjektet aukast med totalt 2,6 mill kroner. Vannleidning Storestraumen-Ulvenskiftet vert auka med kr i 2007 og Kloakkleidning Storestraumen-Ulvenskiftet med kr i Avgiftsbudsjettet Koalisjonen sluttar seg til avgiftsbudsjettet slik det er lagt fram av rådmannen, men ber om at husleigene i kommunale bustader som prinsipp vert justert opp med konsumprisindeksen. Dersom ikkje husleigene vert justert fortløpande vert etterslepet vanskeleg å ta igjen seinare. Koalisjonen finn ikkje å kunna stø framlegget om å auka foreldrebetalinga i Musikk- og Kulturskulen med 25-30% for å auka omfanget av tenesta. Eventuelle sjølvfinanseirande tiltak må sjølvsagt kunna etablerast, men koalisjonen vil kun gå inn for at foreldrebetalinga for 2007 vert auka med konsumprisindeksen. Disponering av overskot 2006-rekneskapen Prognosen for driftsrekneskapen 2006 syner pr oktober eit overskot på 15,3 mill kroner. Budsjettkoalisjonen vil ved disponering evt. overskot på årsrekneskapen for 2006 m.a. vurdere følgjande tiltak; Avsetning til bufferfond kapitalforvaltning Mudring Os Hamn Vedlikehaldsfond Effektiviseringsfond Verbalforslag Effektiviseringsprosjekt Koalisjonen syner til omtale av driftsutfordringane for Os kommune under kap.2. Rådmannen legg i sitt budsjettframlegg opp til at organisasjonen gradvis må kunna effektivisera rutinar og tenesteproduksjon, m.a. gjennom auka bruk av IKT. Rådmannen har vidare levert eit saldert budsjettframlegg for 2007, men i framskivinga for er det ubalanse i drifta. Budsjettkoalisjonen legg til grunn at ubalansen i økonomiplanperioden må dekkjast inn gjennom eit større Effektiviseringsprosjekt. For å sikra investeringar i nytt utstyr, system og verktøy for å realisera Effektiviseringsprosjektet vil koalisjonen oppretta eit effektiviseringsfond i samband med disponering av driftsoverskotet for Eit effektiviseringsfond i storleik 5 mill kroner bør væra realistisk. Framlegg til vedtak; Os kommunestyre ber rådmannen i samarbeid med tillitsvalde etablera eit Effektiviseringsprosjekt for å gå gjennom alle sider av den kommunale verksemda. Einskildtiltak i prosjektet, og resultata av desse, må fortløpande

18 rapporterast til politisk nivå v/formannskapet. Os kommunestyre kjem attende til oppretting av eit Effektiviseringsfond i samband med disponeringa av driftsoverskotet for NAV-reformen I løpet av 2007 skal Os kommune og tidlegare A-etat/Trygdekontoret etablera eit felles NAVkontor for Os. Arbeidet med denne reforma er no i gong, og Os kommune skal ta stilling til kor store delar den kommunale verksemda som skal inn leggjast inn under NAV-samarbeidet. Tidlegare har Os kommune vore aktiv i høve tiltak som ligg i skjeringspunktet mellom arbeidet til sosialtenesta, A-etat og Trygdekontor. Mellom anna vart prosjektet Rett yting etablert for å sikra at brukarar fekk hjelp og ytingar hos rett offentleg instans. I samband med etableringa av NAV-kontoret må det væra eit mål at Os kommune skal finansierar dei tenestene det er naturleg at kommunen dekkjer, og dei tre instansane bør freista å ta ut effektiviseringsvinstar gjennom samarbeidet. Framlegg til vedtak; Os kommunestyre ber rådmannen snarast leggja fram sak om etablering av NAV-kontor for Os. Saka må drøfta kva delar av den kommunale verksemda det er naturlig å leggja til kontoret, og synleggjera dei praktiske og økonomsike konsekvensane for Os kommune.

19 Vedlegg 1 Driftsbudsjett Tiltak Rådmannen Koalisjonen Merknad Reduksjon i eksisterende drift Sjukeheimen, nytt tiltak 8 senger som ble opprettet i Sengene blir videreført, men kostnadsreduksjon på kr Luranetunet redusert ramme, på nivå m/konkurranseutsetting Assistert bustad, Mobergslia Tilbud videreført, men med noe redusert bemanning (fortrinnsvis på dag). Flyktningemottak, redusert 1 årsverk Reell kostnad med et årsverk. Legevaktsamarbeid natt/helg, avhengig av avtale m/bergen Lokallegevakt i Os blir videreført som i dag. Tenester barn og unge, innsparing på inngått avtale Vaksenopplæringa, avvikle kjøp av tenester i Bergen Endring av vikarbruk i skulen, 1% reduksjon Klassedelingstal, ikkje lagt inn auke i "buffer" Skuleprosjekt, ny tildelingsmodell Innstallering av vassmålar i skulane Frivillighetssentral Blir allikevel starta opp med avsette midlar frå Må evt. inn igjen på budsjettet i økonomiplanperioden Bjørnefjorden Næringsutvikling, avvikla Opprettholder rådgivingsteneste til næringslivet i '07 basert på fondsmidler. Osbadet - underskottsbuffer på drift tatt bort Effektivisering ENØK, 4% Lågare pensjonssats SPK, KLP, Storebrand Generell effektivisering av drift Økt effektiviseringskrav til rådmannen, ref. prosjekt med tillitsvalde. Redusert avsetting lønsauke Kommunale utleigebygg Idrettsveien (straum, forsikring m.m.) Kostnader først i må inn i Økonomiplanen Kommunale utleigebygg Nedre Varåsen (stram, forsik. m.m.) Kostnader først i må inn i Økonomiplanen Nedlegging av filialar Os folkebibliotek Filialane på Lysekloster og Søfteland vert lagt ned i samband med flytting av Os folkebibliotek i Os Næringspark. Av total kostnadsreduksjon kr vert kr tilbakeført Os folkebibliotek som frie midler

20 Tiltak Rådmannen Koalisjonen Merknad Forslag til nye tiltak, auka drift; Omgjering av engasjement på skatt til fast stilling Auke i budsjett for lysingar Seniortiltak IKT skule (prosjekt) Tenester for barn og unge, ny stilling logoped Arealbruk, geodataplan Eingangskostnad, vert finansiert med driftsoverskot Os brann og redning (opplæring, kompetansebevis m.m.) Os folkebibliotek, publikums PC Eingangskostnad, vert finansiert med driftsoverskot Oselvarverkstaden (avtale med fylket) OK-klubben velferdsmidler Vaksenopplæringa - inventar Eingangskostnad, vert finansiert med driftsoverskot Auke i driftspostane for skule, fordeling etter elevtal Auka kostnad Helsesjef, 70% stilling i Os / 30% i Fusa Os eldresenter Vidareføring av støtte 2006 Helsestasjonen, ny 50%-stilling som helsesøster Endring av inntekter Utbytte Os Bygg og Eigedom AS Vert auka med 1 mill etter dialog med styret i OBE AS. Auke i skatteanslag, basert på erfaringar for Os kom. i Vert auka med 1 mill i forhold til rådmannens forslag. Auke i rammeoverføring, tilleggsprop. til Statsbudsjettet Utbytte BiR AS Utbytte på linje med Auka momsrefusjon Forskyvning av momsrefusjon fra 2006 til Auke også i resten av planperioden med 1 mill grunna auka investeringsaktivitet. Auka rentekostnad lån, ny prognose etter rentemøte i NB Ref. notat frå administrasjonen Totalsaldering

21 Vedlegg 2 Investeringsbudsjett A: ORDINÆRE PROSJEKT PROSJEKT Konto Tidl. løyvd Sum Opprusting av skular og barnehagar IKT utstyr / IKT utstyr skular / timars kommunen / Seniorsenter på Lurane / Omsorgsbustader Nedre Varåsen (rus) Nore Neset skule - ferdiggjering / Os skule - renovering heimkunnskapsrom / Skuleutviding Halhjem barnetun, utviding til 1-7 skule Hjelpemiddelsentral / Barnebustad/spesialpedagogisk senter 0, / Utbyggingsavtale Nilsavegen / Digitalt kartverk / Ny brannstasjon / Tankbil brannvesenet Turstiar, friluftsliv / Brannsikring/branndokumentasjon / Rullande materiell (kommunalteknikk) / Grunninnløysing / Opprusting av vegar / Parkeringsplass Kuventræ gravplass / Trafikksikring / Rassikring / Gang- og sykkelveg Hjorthaugen - Ådnadalen - - Gang- og sykkelveg Ulven leir - Kolskogen Forskottering Mudring Os hamn (overskot 2006) - -

22 Sum ordinære prosjekt B: SJØLVFINANSIERANDE PROSJEKT PROSJEKT Tidl. løyvd Sum - Bustader Idrettsvegen (psykiatri) / Sum sjølvfinansierte prosjekt C: VASSPROSJEKT PROSJEKT Tidl. løyvd Sum Nytt vassverk / Vassverk Søvik / Damutbetringar / Underjordisk kartverk / Vassutbetring / Trykkbasseng Hjelle/Os aust / Vassleidning Ulven - Åsen - Lysekloster / Vassleidning gjennom Ulvenvatnet / Vassleidning Ådnadalen / Vassleidning Nordstrøno / Vassleidning Storestraumen - Ulvenskiftet / Vassleidning Søvik - Nordstraumen / Vassleidning Skorpo/Forstrøno / Vassleidning Skogen - Åsen / Vassleidning Gåssand - Sanden / Vassleidning Hauge - Stølsvegen / Høgdebasseng Askvik - Strøno / Høgdebasseng St. Hanshaugen /

23 Høgdebasseng Bjørnen / Vassleidning Tøsdalsskiftet - Nordmarka / Sum vassprosjekt D: KLOAKKPROSJEKT PROSJEKT Tidl. løyvd Sum Sentralrenseanlegg / Resipientgransking / Skeisosen, resipientforbetring / Kloakkanlegg Søvikvågen / Underjordisk kartverk / Kloakkutbetring / Kloakkanlegg Nordstrøno / Kloakk Storestraumen - Søfteland / Kloakk Ulven - Åsen - Lysekloster / Kloakk overføring Ulven / Kloakk overføring Lekvenvågen - Kuhnle / Kloakkleidning Storestraumen - Ulvenskiftet / Kloakk Søvik - Nordstraumen / Kloakksanering Oshaugen - Klokkargården / Kloakkleidning Osøyro - Kuhnlevikjo / Kloakkanlegg Skeie - Ulvenvegen / Kloakkledning Ådnadalen / Sum kloakkprosjekt TOTALT Arbeidarpartiet sitt framlegg fekk 2 røyster (2Ap) og falt. Koalisjonen sitt framlegg vart vedteke med 7 røyster (3Frp, 2H, 1Tvs, 1V).

24 Vedtak: Koalisjonen sitt framlegg vart vedteke. 203/06 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 06/2 POLITISK KVARTER Laila Reiertsen (FrP): Helsesøster for ungdom. Ho ønsker at det vert sendt eit brev til Fylkeskommunen om eit samarbeid for å driva eit helsesøstertilbod for ungdom. Dette vart støtta av fleire representantar. 204/06 Arkiv: U00 Arkivsaknr.: 06/3 NÆRINGSLIVETS KVARTER Ordføraren minna mon næringsseminaret den Børge Lunde (H) ønska i den samanhengen også å drøfta tilhøva for utestadane i Os. Øystein Nordvik (Tvs) ønska til næringsmøtet ein oversikt over kva sentrallageret til Lidl har/vil kosta kommunen, og kva inntekter kommunen får/kan få av dette. 206/06 Arkiv: 151 Arkivsaknr.: 06/1928 OSELVARVERKSTADEN - BUDSJETTAVTALE MED FYLKESKOMMUNEN Samrøystes tilråding som innstillinga. Tilråding: Os kommunestyre godkjenner at det vert inngått avtale med Hordaland fylkeskommune når det gjeld framtidig fastsetting av kommunale og fylkeskommunale tilskot til

25 Oselvarverkstaden. Avtaleteksten byggjer på framlegg til slik avtale frå administrasjonen i fylkeskommunen. Innhaldet i avtalen er: For å sikra stabil og forutsigbar drift ved Oselvarverkstaden inngår Os kommune og Hordaland fylkeskommune slik avtale: Før kvart budsjettår, og i god tid før administrasjonane i kommunen og fylkeskommunen skal leggja fram første utkast til budsjett, skal administrasjonane ha eit drøftingsmøte om driftstilskotet til Oselvarverkstaden for det komande budsjettåret. Det samla driftstilskotet frå kommunen og fylkeskommunen vert dekt med 40% frå kommunen og 60% frå fylkeskommunen. Ordninga med at Os kommune held hus for Oselvarverkstaden held fram. Husleiga som i 2006 er sett til kr kan ikkje setjast opp utan etter semje også med fylkeskommunen. Denne avtalen gjeld for 3 år og skal så reforhandlast. Avtalen er først gjeldande etter at den er godkjend av politiske organ i Os kommune og Hordaland fylkeskommune.

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes FO Varaordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING AV TIDLEGARE ÅRS MEIRFORBRUK - INVESTERINGSREKNESKAPEN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING AV TIDLEGARE ÅRS MEIRFORBRUK - INVESTERINGSREKNESKAPEN OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.11.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Teje Søviknes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER OM TILSKOT 1912

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER OM TILSKOT 1912 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 27.06.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 Frammøtte: Forfall: Leiar Hedevig Holst (H), Stig Nilsen (FrP), Kari Fjellstad

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.01.2007 Frå: 09.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.01.2007 Frå: 09.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.01.2007 Frå: 09.00 til Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Hedevig Holst Stig Endre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00 Innkalla: Funksjon Ordførar Varaordførar Namn Terje Søviknes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.03 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.03 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Ordførar Terje

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader: Behandla saker: Underskrifter:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Gustav Bahus Nestleiar Jonny

Detaljer

Investeringsbudsjettet for 2018, og for økonomiplan perioden vert godkjent slik det ligg føre.

Investeringsbudsjettet for 2018, og for økonomiplan perioden vert godkjent slik det ligg føre. GAULAR KOMMUNE Arkiv: FE - 151 Saksmappe: 17/1681 JournalpostID: 17/8286 Sakshandsamar: Gro Bjørvik Dato: 08.11.2017 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 036/17 Administrasjonsutvalet 29.11.2017 006/17

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Eldrebustadane på Søfteland Møtedato: 03.04.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Luranetunet Møtedato: 18.05.2006 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: kommunehuset Møtedato: 04.06.2007 Tid: 15.00 18.15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.09.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.09.2004 Frå: 09.00 til 15.00. Øystein Nordvik (Tvs)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.09.2004 Frå: 09.00 til 15.00. Øystein Nordvik (Tvs) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.09.2004 Frå: 09.00 til 15.00 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset,formannsakpsalen Møtedato: 07.11.2006 Frå: 09.00 til 12.40

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset,formannsakpsalen Møtedato: 07.11.2006 Frå: 09.00 til 12.40 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Rådhuset,formannsakpsalen Møtedato: 07.11.2006 Frå: 09.00 til 12.40 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2004 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2004 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2004 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader: Ordførar

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: Kl. 11.15 16.00 Møtestad: Storebø pleie- og omsorgsenter Saksnr.: 096/10-106/10 I tillegg til møte i formannskap og planutval

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR TIL KULTURLANDSKAP OG SKOGBRUK - 130 MELDINGSAK

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR TIL KULTURLANDSKAP OG SKOGBRUK - 130 MELDINGSAK OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, møtesalen Skorpo Møtedato: 31.01.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 15.00 17.45 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI 2007 1401

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI 2007 1401 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 Frammøtte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Leiar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 10:00-14:00 Saksnr. 14/15 og 15/15 er brukt ved ei feilregistrering og går ut. Frammøtte medlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 08.09.03 Tid: 16.00 Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2004 Frå: 14.00 til 16.30. Gunvor S. Heglgand (Sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2004 Frå: 14.00 til 16.30. Gunvor S. Heglgand (Sekretær) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2004 Frå: 14.00 til 16.30. Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Observatørar: Leiar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 15.12.2016 Tid: 13:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møte dato Saknr FORMANNSKAPET 24.10.2016 101/16 FORMANNSKAPET 07.11.2016 113/16 FORMANNSKAPET 28.11.2016 119/16 Saksansvarleg: Rådmann Åse Elin Hole

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus Møtedato: 13.05.03 Frå: 09.00 til 15.00.

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus Møtedato: 13.05.03 Frå: 09.00 til 15.00. OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus Møtedato: 13.05.03 Frå: 09.00 til 15.00. Til stades på møtet Medlemmer: Ordførar Terje Søviknes (FrP), Laila Reiertsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30 Frammøtte: Leir Jorun Klausen, Asbjørn Nicolaysen, Ruth Solberg,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.05.2009 Frå: 15.00 til 17.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.05.2009 Frå: 15.00 til 17.00 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.05.2009 Frå: 15.00 til 17.00 Medlemer: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Jorun Klausen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 13.10-16.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Lysøya Møtedato: 22.06.2004 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett for 2011 av 28.10.2010 med slike endringar og

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR HELSE OG OMSORG Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 13.02.2014 Kl. 16:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 02.05.2006 Frå: 09.00 til 14.00

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 02.05.2006 Frå: 09.00 til 14.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 02.05.2006 Frå: 09.00 til 14.00 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Ordførar Terje Bviknes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1133 Løpenummer: 11/ Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 14:00 16.

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1133 Løpenummer: 11/ Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 14:00 16. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 11/1133 Løpenummer: 11/6765-3 Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 04.10.2011 Tid: 14:00 16.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Olafur Erling Nesse Inga Midttun Rådmann Vidar Roseth Sekretær

Detaljer

EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 30.10.2014 Møtetid: Kl. 15:00 16:00 Møtestad: Kommunestyresalen Saksnr.: 197/14-202/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Alfred

Detaljer

Budsjettnotat frå rådmann datert

Budsjettnotat frå rådmann datert Budsjettnotat frå rådmann datert 31.10.2016. Dette notatet inneheld: 1. Tekst til postar sett opp på endringsliste i møte finansutvalet 26.10.16. 2. Utgreiing av moment som finansutvalet har bedt utgreidd

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 08.02.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 83/07 06/1497

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2007 Frå: 09.00 til 13.40

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2007 Frå: 09.00 til 13.40 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2007 Frå: 09.00 til 13.40 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS PROTOKOLL MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS DATO; Fredag 31.oktober 2014 kl. 13.45 STAD; Statens hus på Leikanger. TIL STADES FRÅ REPRESENTANTSKAPET; Olav Lunden, leiar Marit Mellingen

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16 Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 16:00-20:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.01.2005 Frå: 09.00 til 14.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.01.2005 Frå: 09.00 til 14.30 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.01.2005 Frå: 09.00 til 14.30 Til stades på møtet Medlemmer: Ordførar Terje Søviknes (FrP), Aase Lønningdal (FrP),

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtestad: Børilden Møtetid: 09:00-1330 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar Liv Ulvøy

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS Sak 93/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 Saksbehandlar: Kenneth Stokke Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/454 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.og 23.11.2004 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer