MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: Frå: til 12.30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 28.11.2006 Frå: 09.00 til 12.30"

Transkript

1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: Frå: til Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar Lisbeth L. Axelsen Medlem Aase Lønningdal Medlem Laila Marie Reiertsen Medlem Børge Lunde Medlem Borghild Borgen Medlem Ruth Elin Andersen Midtbø Medlem Tore Rykkel Medlem Øystein Nordvik Frå adm. : Rådmann Knut Terje Rekve, kommunaldirektørane Jorunn Solberg og Øyvind Tøsdal, økonomisjef Ingrid Karin Kaalaas Andre: Merknader: Det var ingen merknader til innkallinga. Protokollen frå forrige ordinære møte vart godkjendt. Saklista vart godkjendt med tilleggssak. Behandla saker: 191/06 206/06 Det var ½ t. pause før handsaminga av budsjettet. Utdelte dokument: Tilleggsdokument vedk. budsjettet. Saksprotokollar vedk. budsjettet frå Råd for funksjonshemma, Eldrerådet og Arbeidsmiljøutvalet. Møtereferat frå ekstraordinært styremøte i Os Bygg og Eigedom AS vedk. utbytte. Arbeidarpartiet sitt framlegg til budsjett og økonomiplan. Koalisjonen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan. Underskrifter: Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. Os, Terje Søviknes Lisbeth L. Axeslen Borghild Borgen Ordførar ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 191/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER /06 06/125 PORTEFØLJESTATUS PR OKKTOBER /06 06/825 INVESTERINGSRAPPORT PR OKTOBER /06 06/831 BALANSERAPPORT PR /06 05/73 OVERSIKT OVER UNYTTA MIDLAR PR OKTOBER /06 06/126 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 197/06 06/126 DIVERSE BUDJSETTJUSTERINGAR 198/06 06/126 BUDSJETTJUSTERING LØN 199/06 06/126 RØYKDYKKARUTSTYR - TILLEGGSLØYVING 200/06 06/890 FELLES IKT- LØYSINGAR I BERGENSREGIONEN 201/06 06/1828 SERVERINGS OG SKJENKELØYVE FOR OPUS OS A/S 202/06 06/1161 BUDSJETT 2007/ ØKONOMIPLAN /06 06/2 POLITISK KVARTER 204/06 06/3 NÆRINGSLIVETS KVARTER 206/06 06/1928 OSELVARVERKSTADEN - BUDSJETTAVTALE MED FYLKESKOMMUNEN

3 191/06 Arkiv: 211 Arkivsaknr.: 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2006 Samrøystes tilråding som innstillinga. Tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. 192/06 Arkiv: 255 Arkivsaknr.: 06/125 PORTEFØLJESTATUS PR OKKTOBER 2006 Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Formannskapet tek porteføljestatus pr oktober 2006 som melding. 193/06 Arkiv: 212 Arkivsaknr.: 06/825 INVESTERINGSRAPPORT PR OKTOBER 2006 Samrøystes tilråding som innstillinga. Tilråding: Kommunestyret tek investeringsrapport pr oktober 2006 som melding. Det vert godkjent følgjande reguleringar i investeringsbudsjettet for 2006: Omsorgsbustader Gymnasvegen/ Omsorgsbustader Haugsneset Post Omsorgsbustader Gymnasvegen - vert auka med kr ,- Post Omsorgsbustader Haugsneset - vert auka med kr , Sum auka kostnader kr ,- Post Bruk av unytta lån - vert auka med kr ,-* Post Bruk av unytta lån - vert auka med kr ,-** Post Bruk av unytta lån - vert auka med kr ,-** Post Bruk av unytta lån - vert auka med kr ,-*** Post Bruk av unytta lån - vert auka med kr ,-****

4 Sum finansiering kr ,- * Unytta lån konto Utleigebustader Eikevegen (jfr ) ** Unytta lån konto Omsorgsbustader (jfr ) *** Unytta lån konto Oppgradering utleigebustader (jfr ) **** Unytta lån konto Utleigebustader Eikevegen (jfr ) Utleigebustader Byvegen Post Utleigebustader Byvegen - vert auka med kr ,- Post Bruk av lån - vert auka med kr , Bustad Halhjemsmarka Post Bustad Halhjemsmarka - vert auka med kr ,- Post Tilskot frå Husbanken - vert auka med kr ,- Post Bruk av unytta lån - vert auka med kr ,-* * Unytta lån konto Oppgradering utleigebustader kr ,- Unytta lån konto Kjøp av Holt og Langedalen kr 1.916,- Unytta lån konto Utleigebustad Eikevegen kr , Utleigebustad Oshaugen Post Utleigebustad Oshaugen - vert auka med kr ,- Post Bruk av unytta lån - vert auka med kr ,-* * Unytta lån konto Utleigebustad Eikevegen kr ,- Unytta lån konto Bustadsosial handlingsplan kr ,- Unytta lån konto Haugsheim rullestolrampe kr ,- Unytta lån konto Basseng Os ungdomsskule kr , Søfteland skule Post Søfteland skule - vert auka med kr ,- Post Bruk av fond - vert auka med kr ,-* * Disposisjonsfond konto Reform Kjøp av grunn til barnehage Post Kjøp av tomt - vert auka med kr ,- Post Sal av tomt - vert auka med kr , Ombygging Vestre Lurane/Haugsheim Post Ombygging Vestre Lurane - vert auka med kr ,- Post Tilskot frå Husbanken - vert auka med kr ,- Post Bruk av ubunde invest.fond - vert auka med kr ,-* * Ubunde inv. fond konto Utleigebustad Eikevegen kr , Veg/gangveg Ådnadalen Ulven Veg/gangveg Ådnadalen Ulven - vert auka med kr , Bruk av lån - vert auka med kr ,- 194/06 Arkiv: 210 &14 Arkivsaknr.: 06/831

5 BALANSERAPPORT PR Samrøystes tilråding som innstillinga. Tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. 195/06 Arkiv: 212 Arkivsaknr.: 05/73 OVERSIKT OVER UNYTTA MIDLAR PR OKTOBER 2006 Samrøystes tilråding som innstillinga. Tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. 196/06 Arkiv: 153 Arkivsaknr.: 06/126 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR Samrøystes tilråding som innstillinga. Tilråding: Kommunestyret godkjenner budsjettjusteringane som dei ligg føre. 197/06 Arkiv: 153 Arkivsaknr.: 06/126 DIVERSE BUDJSETTJUSTERINGAR Samrøystes tilråding som innstillinga. Tilråding: Kommunestyret gjev Rådmannen løyve til å føreta naudsynte budsjettjusteringar vedkomande

6 - overføring av midlar til kurs og samlingar - overføring av midlar frå Nore Øyane barnetun til Lio avlastning - overføring av midlar til Norsk 2 og morsmålundervisning - overføring av midlar til ressurskrevjande born i barnehage - overføring av midlar til tilpassa opplæring / enkeltvedtak i skulane - overføring av midlar til klassedeling - overføring av midlar til foreldrestyrt skule 198/06 Arkiv: 153 Arkivsaknr.: 06/126 BUDSJETTJUSTERING LØN Samrøystes tilråding som innstillinga. Tilråding: Kommunestyret tek saka om lønsoppgjeret til orientering, og gjev rådmannen løyve til å føreta budsjettoverføring til den einskilde eining. Meirutgiften i høve til budsjett, kr , vert å dekkja av auka skatteinntekter. 199/06 Arkiv: 153 Arkivsaknr.: 06/126 RØYKDYKKARUTSTYR - TILLEGGSLØYVING Samrøystes tilråding som innstillinga. Vedtak: Kommunestyret godkjenner at gamalt røykdykkarutstyr vert skifta ut innafor ei kostnadsramme på kr ,-. Kostnaden ved utskiftinga vert dekka ved omdisponering av fondsmidlar. Det vert gjort slik budsjettjustering: Post innbu og utstyr - vert auka med kr Post bruk av disp.fond - vert auka med kr * 200/06 Arkiv: 056 &10 Arkivsaknr.: 06/890 FELLES IKT- LØYSINGAR I BERGENSREGIONEN Framlegg til tilråding:

7 1. Os kommune gjer framlegg om at forprosjektet Felles IKT- satsing i Bergensregionen blir ført vidare i eit hovudprosjekt. Siktemålet er å gjennomføra dei tilrådingar som står i forprosjektet sin rapport om etablering av eit Strategi- og bestillarråd og eit selskap (IKS) som skal stå for felles IKT-tenester. 2. Os kommune godkjenner at det snarast blir oppretta eit Strategi- og bestillarråd (SBR) etter Regionrådet sine vedtekter 3c. SBR skal ha som formål å forma ut og tilrå ein regional IKT-strategi for Bergensregionen, koordinera kjøp av felles produkt og handla fram rammeavtalar m m når det gjeld IKT-produkt som kommunen skal ta i bruk. SBR vil vera kommunen sin innkjøpssentral på dette området. SRB legg fram forslag til sitt mandat m m for Regionrådet sitt styre. 3. Den førebelse forretningsplanen av oktober 2006 blir lagt til grunn for hovudsprosjektet sitt arbeid med etablering av eit interkommunalt IKT-selskap (IKS). Sak om deltaking i det interkommunale IKT-selskapet, vil bli lagt fram for kommunestyret våren 2007 Ordførar Terje Søviknes (FrP) kom med framlegg om eit tilleggspunkt: Os kommune ser det som særs viktig at Bergen kommune vert aktivt med i samarbeidet frå starten. Administrasjonen si innstilling vart samrøystes tilrådd. Ordføraren sitt tilleggspunkt vart samrøystes tilrådd. Tilråding: 1. Os kommune gjer framlegg om at forprosjektet Felles IKT- satsing i Bergensregionen blir ført vidare i eit hovudprosjekt. Siktemålet er å gjennomføra dei tilrådingar som står i forprosjektet sin rapport om etablering av eit Strategi- og bestillarråd og eit selskap (IKS) som skal stå for felles IKT-tenester. 2. Os kommune godkjenner at det snarast blir oppretta eit Strategi- og bestillarråd (SBR) etter Regionrådet sine vedtekter 3c. SBR skal ha som formål å forma ut og tilrå ein regional IKT-strategi for Bergensregionen, koordinera kjøp av felles produkt og handla fram rammeavtalar m m når det gjeld IKT-produkt som kommunen skal ta i bruk. SBR vil vera kommunen sin innkjøpssentral på dette området. SRB legg fram forslag til sitt mandat m m for Regionrådet sitt styre. 3. Den førebelse forretningsplanen av oktober 2006 blir lagt til grunn for hovudsprosjektet sitt arbeid med etablering av eit interkommunalt IKT-selskap (IKS). Sak om deltaking i det interkommunale IKT-selskapet, vil bli lagt fram for kommunestyret våren Os kommune ser det som særs viktig at Bergen kommune vert aktivt med i samarbeidet frå starten. 201/06 Arkiv: U63 &18 Arkivsaknr.: 06/1828 SERVERINGS OG SKJENKELØYVE FOR OPUS OS A/S

8 Borghild Borgen (Ap) kom med framlegg om å godkjenna servering av vin, men ikkje av brennevin. Møtet vart lukka ved diskusjon av dei fortrulege vedlegga. Arbeidarpartiet sitt framlegg fekk 4 røyster (2Ap, 1Tvs, 1V) og fall. Administrasjonen sitt framlegg vart med dette vedteke. Vedtak: Os kommune gjev med heimel i 3 i Serveringslova og 1-7 i Alkohollova og kommunen sine retningsliner for sals- og skjenkeløyve, Opus Os AS serveringsløyve og skjenkeløyve for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 (øl, vin og brennevin). Løyvet gjeld i lokala til tidlegare Opus Kultur Cafe AS, og omfattar innneareal og uteareal som tidlegare. Silja Sirevåg Strømmen er styrar for verksemda. Silja Sirevåg Strømmen og Espen Risti er styrar og avløysar for skjenkeløyvet. Løyvet gjeld fram til

9 202/06 Arkiv: 151 Arkivsaknr.: 06/1161 BUDSJETT 2007/ ØKONOMIPLAN Framlegg til tilråding: Innstilling frå Os formannsskap vert lagt fram på møtet. Ruth Elin Midtbø (Ap) la fram budsjettframlegget frå Arbeidarpartiet. Framlegg til endringar i drift saldering Vi bryr oss! Os AP Reduksjon i eksisterande drift: Sjukeheimen; redusert ramme Luranetunet redusert ramme, nivå Konkurranseutsetjing Rusbustader Mobergslio Flyktningemottak, redusert 0.5 årsverk Legevaktsamarbeid, natt/helg. Avhengig av avtale m/bergen Tenester for barn og unge, innsparing på inngått avtale Vaksenopplæringa, avvikle kjøp av tenester i Bergen Endring av vikarbruk i skulen, 1% reduksjon Klassedelingstal, ikkje lagt inn auke i buffer Skuleprosjekt, ny tildelingsmodell Installering av vassmålarar i skulen Frivillighetssentral, ikkje oppstart Bjørnefjorden Næringsutvikling, avvikla Osbadet underskottsbuffer på drift tatt bort Effektivisering Enøk, 4 % Lågare pensjonssats SPK,KLP,Storebrand Generell effektivisering av drift (24-timers kommunen) Generell effektivisering av drift Kommunaldirektør III Kundeombud Redusert avsetjing lønsauke Sum driftsinnsparingar i eksisterande drift: Forslag til nye tiltak: ( Auka drift): Omgjering av engasjement på skatt til fast stilling Auke av budsjett for lysing av stillingar Seniortiltak IKT skule (Prosjekt) Felles skular og barnehager, ny stilling som logoped Tenester for barn og unge, ny stilling som helsesøster Helsesjef Diakon (halvårsverknad) Billegare SFO frå 1.august Arealbruk (geodataplan) Os brann og redning (opplæring,kompetansebevis,m.m.) Kultureininga, Os folkebibliotek publikums PC, Kultureininga, auka ramme for musikkskulen Kultureininga, Oselvarverkstaden, (avtale m/fylket, )

10 Kultureininga, Merkantil stilling 50% frå OK klubben, velferdsmidlar Eldrerådet Vaksenopplæringa inventar Hovedverneombud Auke i driftspostane for skule, fordeling etter elevtal Auka drift kontrollutvalg Auke i renteutgifter Sum auka driftskostnader nye tiltak: Netto konsekvens redusert eksisterande drift og auke av nye tiltak: Forslag endring av Inntekter: Utbytte, eller liknande Os Bygg og eigedom as Auke i skatteanslag, basert på erfaring frå Ekstraprognose, rammetilskudd Utbytte BIR Overskudd i rådmannens saldering Auka avkastning finans Sum innsparingar og auka inntekter: Interne overføringar og tiltak finansiert over avgifter: BOF, Sakshandsamar innan pleie- omsorg (intern overføring) ( kr.) BOF, Innkjøpsstillinga, ink kontroll (intern overføring) ( kr.) ( Kommunalteknikk, 2 nye VA ingeniørar, avgiftsfinansiert kr.) Framlegg til endringar i avgiftsbudsjettet Vi bryr oss! Os AP Satsar 2006 Satsar 2007 % vis auke Musikk og kulturskulen Satsar pr. skuleår: Storgrupper á 60 minutt ,6 Storgrupper á 90 minutt ,6 Instrumentalundervisning ,6

11 Framlegg til endringar i invisteringsbudsjettet Os AP Vi bryr oss!

12 Ordførar Terje Søviknes (FrP) la fram fellesframlegg til økonomiplanen frå FrP, H, KrF, TvS,V,Uavh. Økonomiplan Os kommune Os inspirerer Fellesframlegg FrP - Høyre - KrF - TvS - V - Uavh. Innhald 1 Innleiing Folkevekst nye utfordringar Driftsbudsjettet Os sjukeheim 8 senger Assistert bustad, Mobergslio Legevakt Frivillighetssentral Effektiviseringsprosjekt Os Bygg og Eigedom AS, utbytte og vedlikehald Andre tiltak i driftsbudsjettet Endring av inntekter Investeringsbudsjettet Bustadfellesskap rusavhengige, Nedre Varåsen Mudring Os Hamn Vatn- og avløpsleidning Storestraumen - Ulvenskiftet Avgiftsbudsjettet Disponering av overskot 2006-rekneskapen Verbalforslag Effektiviseringsprosjekt NAV-reformen Vedlegg 1 Driftsbudsjett Vedlegg 2 Investeringsbudsjett Innleiing Partia FrP, Høgre, KrF, TvS, Venstre og Uavh. legg med dette fram felles framlegg til Økonomiplan Framlegget er basert på rådmannens framskriving av budsjettet datert , og inneheld endringar i både drifts- og investeringsbudsjettet. I tillegg legg budsjettkoalisjonen fram to verbalforslag, mellom anna knytt til behovet for ytterlegare effektivisering av den kommunale tenesteproduksjonen. Folkevekst nye utfordringar

13 I budsjettframlegget frå FrP/H/KrF/TvS for 2006 kunne ein lesa følgjande; Os kommune er inne i ein periode med kraftig folkevekst. Dette pregar allereie kommunen, og vert ein viktig premiss for drifta og utviklinga av kommunen i tida som kjem. Veksten stiller store krav til utbygging av infrastruktur og ressursprioritering. Folkevekst gjev på sikt auke i inntektene til kommunen, men det er ei kjent utfordring frå andre vekstkommunar at utgiftene till ny infrastruktur og nye tenester i ein innleiande fase ofte overgår inntektene. Os kommune, både administrativt og politisk, må difor arbeide aktivt med denne vekstutfordringa. Hovudtema for organisasjonen vert; Kreativ utnytting av eksisterande infrastruktur maksimal kapasitetsutnytting før nye investeringar i bygg og anlegg Nøktern utbygging av ny infrastruktur fokus på kvalitet og funksjonalitet Kostnadseffektiv tenesteproduksjon slark i organisasjonen må hentast inn Primæroppgåvene barnehage, skule og omsorg må prioriterast kommunen kan ikkje driva med alt Budsjettkoalisjonen syner til Kommuneplanen for Os , og legg til grunn at denne overordna planen gjev eit godt grunnlag for vidareutvikling av tenestetilbodet i kommunen. Innanfor nokre kjerneområde er det likevel naudsynt å utarbeide meir detaljerte handlingsplanar, spesielt for å planlegge utbygging av ny infrastruktur. Koalisjonen legg difor forslag om utarbeiding av følgjande konkrete handlingsplanar; - Plan for full barnehagedekning i Os - Plan for skuleutbygging i Os - Plan for eldreomsorgsutbygging Desse planane vil gje viktige føringar for investeringsbudsjetta dei nærast 5-10 åra, og er direkte knytt til dei to første kulepunkta ovanfor. Vekstfokuset er ytterlegare styrka gjennom driftsåret Folkeveksten er framleis høg med 352 nye innbyggjarar i 2005, og prognosar som syner at talet på nye osingar vert like høgt eller høgare i Os kommune har dei siste tre åra lagt på 10 på topp lista over vekstkommunar i landet. Førebels har Os kommunestyre handsama Plan for full barnehagedekning, og konstatert at pr okt har kommunen tilnærma full barnehagedekning. Ein har og peika ut retninga for vidare utbygging innan sektoren, slik at auka etterspurnad etter barnehageplassar kan møtast offensivt i åra som kjem. I samband med prosjekt Seniorsenter på Lurane har kommunestyret og fått ein gjennomgang av behova innan eldreomsorgen. Førebels har kommunestyret vedteke ei utviding av Luranetunet med 28 einingar tilrettelagt for heildøgns bemanning. Plan for skuleutbygging har hittil ikkje vore politisk handsama. Budsjettkoalisjonen vil utfordra rådmannen til å innarbeida desse tre planane i det ordinære plan-/økonomiplanarbeidet i kommunen, slik at ein regelmessig får ein politisk gjennomgang

14 av utbyggingsbehova innan desse viktige primæroppgåvene. Same rutine bør etablerast for Bustadsosial Handlingsplan. Samla vil desse handlingsplanane stå fram som eit viktig verktøy for å møta folkeveksten i Os kommune dei neste åra. Ein vil og presisera at oppfølging av politiske vedtak, og rapportering av korleis administrasjonen har fulgt opp politiske vedtak, må betrast. Koalisjonen vidare legg til grunn at Os kommune kontinuerlig må arbeida for å få mest mogeleg att for tilgjengeleg ressursar. Arbeidet med ulike effektiviseringstiltak må stå høgt på dagsorden. Ein gjennomgang av inntektssystemet for kommunane syner at Os kommune i utgangspunktet skal væra ein lettdriven kommune. Grunna m.a. korte reiseavstandar og gunstig demografi kjem Os kommune ut med ein kostnadsnøkkel under gjennomsnittet. Dei objektive kriteria i inntektssystemet fangar imidlertid ikkje opp økonomiske utfordringar knytt til folkevekst noko som er ein klår svakhet ved dagens inntektssystem. Os kommune må difor ha ekstra fokus på effektiv drift av organisasjonen, og det i ei tid der mykje av fokuset naturleg vert retta mot vekst og dermed utbygging av infrastruktur og tenester. I Økonomiplanen for skreiv budsjettfleirtalet følgjande om behovet for effektiviseringstiltak; Pga. rådmannsskifte våren 2006 vil koalisjonen imidlertid avvente oppstart av nye større effektiviseringstiltak til Gjennom samarbeid med nytilsett rådmann og tillitsvalde legg koalisjonen til grunn at ubalansen i rådmannens framlagte driftsbudsjett for , skal dekkjast inn gjennom konkrete effektiviseringstiltak dei kommande åra. Koalisjonen vil be nytilsett rådmann om å førebu dette arbeidet hausten 2006, slik at forventa effekt av tiltaka kan leggjast inn i Økonomiplanen Dette er positivt følgt opp av rådmannen i budsjettframlegget for Rådmannen legg opp til at organisasjonen gradvis må kunna effektivisera rutinar og tenesteproduksjon, m.a. gjennom auka bruk av IKT. Rådmannen har vidare levert eit saldert budsjettframlegg for 2007, men i framskivinga for er det ubalanse i drifta. Budsjettkoalisjonen legg til grunn at ubalansen i økonomiplanperioden må dekkjast inn gjennom eit større Effektiviseringsprosjekt, der rådmannen i samarbeid med tillitsvalde ser på alle sider av den kommunale verksemda. Manuelle rutinar må freistast erstatta av digitale verktøy, einingsstrukturen og delegasjonsreglement må vurderast, omfanget og nivået på tenesteproduksjonen drøftast osv. Einskildtiltak i prosjektet, og resultata av desse, må fortløpande rapporterast til politisk nivå v/formannskapet. For å sikra investeringar i nytt utstyr, system og verktøy for å realisera Effektiviseringsprosjektet vil koalisjonen signalisera vilje til å oppretta eit effektiviseringsfond i samband med disponering av evt. driftsoverskot for Eit effektiviseringsfond i storleik 5 mill kroner bør væra realistisk. Driftsbudsjettet Endringar i driftsbudsjettet for 2007 er vist i Vedlegg 1. I all hovudsak stør budsjettkoalisjonen framlegget frå rådmannen, men med nokre endringar. Driftsbudsjettet for dei tre siste åra i Økonomiplanperioden må salderast gjennom forventa resultat av Effektivseringsprosjektet, ref. kap.2. Nedanfor er nokre av dei største budsjettpostane i koaliajonen sitt framlegg nærare omtala.

15 Os sjukeheim 8 senger Budsjettkoallisjonen vidarefører dei 8 sengene som vart oppretta på Os sjukeheim i år, men ser seg nødt til å utfordra Pleie- og omsorgseininga gjennom ein reduksjon i budsjettet på kr for Assistert bustad, Mobergslio Budsjettkoalisjonen opprettheld tilbodet om assistert bustad for rusavhengige på Mobergslio, men med noko redusert bemanning. Primært må bemanninga reduserast til tider på døgnet der ein av erfaring veit at aktviteten er låg. På natt skal det væra bemanning. Tiltaket må for 2007 redusera kostnader med kr Dersom kommunen får tilskot til tiltaket, t.d. frå fylkesmannen i Hordaland, skal kommunen sin nettokostnad reduserast tilsvarande. Legevakt Lokal legevakt for Os vert oppretthalden også på natt/helg. Koalisjonen legg til grunn at nye lokale for legevakta i Kolskogen og tidlegare vedtak om kontorhjelp for legane skal styrkja den samla satsinga på legevakt i Os. Frivillighetssentral Frivillighetssentralen vert starta opp i 2007, basert på løyving avsett i 2006-budsjettet. Tiltaket må evet. inn at på driftsbudsjettet for dersom tiltaket får statsstøtte og skal vidareførast etter oppstartåret. Effektiviseringsprosjekt Effektiviseringskravet til rådmannen vert auka frå kr til kr i 2007, ref. omtale av Effektivseringsprosjekt i samarbeid med tillitsvalde ovenfor. Budsjettkoalisjonen legg og til grunn at dei tre siste åra i Økonomiplanperioden må salderast gjennom forventa resultat av Effektivseringsprosjektet. Os Bygg og Eigedom AS, utbytte og vedlikehald Os Bygg og Eigedom AS legg til grunn at det årvisse vedlikehaldet på kommunal bygg burde vore monaleg auka. Budsjettkoalisjonen vil freista å finna midlar til ei gradvis opptrapping til dette nivået. I 2006 vart det lagt inn kr ekstra til vedlikehald av kommunale bygg. I samband med disponering av evt. driftsoverskot for 2006 vil det væra aktuelt å setja av midlar til eit eige vedlikehaldsfond. Kommunen må gjennom eiga sak i løpet av 2007 avklåra kva vedlikehaldsnivå ein skal ha på kommuale bygg i Os, ref. standardsystem presentert av Os Bygg og Eigedom AS. Os Bygg og Eigedom AS har grunna sal av tomtar i Sollia-feltet hatt eit svært godt driftsår i Dette gjev grunnlag for utbytte frå selskapet i 2007, og gjennom dialog med styret er forventa utbytte sett til kr Det er naudsynt å understreke at Os kommune ikkje kan forventa utbytte frå selskapet kvart år. Andre tiltak i driftsbudsjettet I rådmannens framlegg til budsjett ligg det inne nokre mindre nye tiltak. Tre av desse tiltaka er å rekna for eingongsutlegg, og koalisjonen legg til grunn at desse kan finansierast gjennom forventa overskott på 2006-rekneskapen. Dette gjeld Geodataplan (kr ), publikums-pc på biblioteket (kr ) og inventar Vaksenopplæringa (kr ). Koalisjonen er godt nøgd med at rådmannen har funne rom for ein ny logopedstilling, og vil presisera at denne må gå til å å styrkja tilbodet om spesialundervisning/tilpassa opplæring i skulane i Os. Koalisjonen har kutta budsjettpostar på til saman kr knytt til straum, forsikring og kommunale avgifter for de to nye bufellesskapa som er planlagt i Idrettsvegen og Nedre

16 Varåsen. Psykiatribustadane i Idrettsvegen vil ikkje væra i drift før seint i 2007, og prosjektet i Nedre Varåsen er usikkert mod omsyn til tidspunkt for oppstart. Det er også lagt inn kr til auka kostnader i samband med utviding av helsesjefstillinga. Denne vert no oppretta som 100%-stilling, med fordeling mellom Os kommune og Fusa kommune. Os kommunestyre vedtok i haust flytting av Os folkebibliotek til 1.etasje i Os Næringspark. Budsjettkoalisjonen legg til grunn at dette gjer Os folkebiliotek eit positiv løft, og at tida er moden til å samla alle folkebibliotektenestene i dei nye lokala. Ein finn det difor forsvarleg å leggja ned bibliotekfilialane i Lysefjorden og Søfteland frå 2007(skulebiblioteka i desse krinsane vert vidareført). Av ei total innsparing på kr vert kr tilbakeført Os folkebibliotek som frie midlar. Koalisjonen har også funne rom for å leggja inn ein ny 50%-stilling som helsesøster ved Helsestasjonen. Dette får å møta auken i antalet spebarn og barn dei siste åra. Koalisjonen har auka renteutgiftene på lån med kr i Dette er grunngjeve i nye prognosar for rentebanen, ref. signal på sist rentemøte i Noregs Bank. Endring av inntekter Koalisjonen har lagt inn forventa auke i rammeoverføringa som følgje av Regjeringa sin tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet for Dette utgjer for Os kommune kr I tillegg aukar koalisjonen forventa skattevekst med kr ut over rådmannens framlegg, og utbytte frå Os Bygg og Eigedom AS med kr etter dialog med styret i selskapet. Etter samtale med styreleiar i BiR AS legg ein og til grunn at Os kommune vil motta utbytte frå dette selskapet knytt til 2006-resultatet. Koalisjonen legg inn tilsvarande utbytte frå BiR i 2007 som vi fekk i år, dvs. kr Inntektene frå ordninga med momsrefusjon har for 2006 svikta for Os kommune. Dette skuldast i all hovudsak forskyvningar i ulike investeringsprosjekt. Truleg vil noko av dette rettast opp gjennom auka MVA-refusjon i Det er og grunn til å rekna med at MVArefusjonen vil væra høgare dei resterande åra i Økonomiplanperioden grunna auka investeringsnivå i kommunen. I budsjettframlegget frå rådmannen er MVA-refusjonen framskrevet flatt på nivå med 2006-budsjettet. Koalisjonen legg difor inn kr i auka MVA-refusjon i 2007 og kr i auke for resterande åra i planperioden. Koalisjonen har ikkje budsjettert med konsekvensane av eit evt. sal av Tide-aksjar i 2007, ref. gjeldande kommunestyrevedtak i saka. I løpet av 2007 kan det også verta aktuelt med endringar i eigartilhøvet for BiR AS. Investeringsbudsjettet Endringar i investeringsbudsjettet er vist i Vedlegg 2. Nedanfor er nokre budsjettpostar nærare omtala. Bustadfellesskap rusavhengige, Nedre Varåsen Bustadprosjektet i Nedre Varåsen er av rådmannen utsett til 2009/10. Koalisjonen vil be rådmannen foreta ei ny vurdering av prosjektet, herunder om det er mulig å framskunda prosjektet gjennom samarbeid med Husbanken og evt. nytt statleg tilskot til omsorgsbustader med 24t-tilsyn. Saka bør leggjast fram for politisk hanssaming i løpet av 1.kvartal 2007.

17 Mudring Os Hamn Mudring av Os Hamn har stått på agendaen lenge. For 2006 vart det imidlertid for seint å gjennomføre mudringa pga. lakseoppgangen i elva. Koalisjonen legg no opp til at arbeidet skal gjennomførast vinteren 2007, og finansierast med overskotsmidlar frå Ein ber difor om at rådmannen førebur mudringa gjennom snarast å utarbeida anbodsgrunnlag og henta inn tilbod på tiltaket. Vatn- og avløpsleidning Storestraumen - Ulvenskiftet I tråd med endeleg avtale med Statens Vegvesen må rammene for dette investeringsprosjektet aukast med totalt 2,6 mill kroner. Vannleidning Storestraumen-Ulvenskiftet vert auka med kr i 2007 og Kloakkleidning Storestraumen-Ulvenskiftet med kr i Avgiftsbudsjettet Koalisjonen sluttar seg til avgiftsbudsjettet slik det er lagt fram av rådmannen, men ber om at husleigene i kommunale bustader som prinsipp vert justert opp med konsumprisindeksen. Dersom ikkje husleigene vert justert fortløpande vert etterslepet vanskeleg å ta igjen seinare. Koalisjonen finn ikkje å kunna stø framlegget om å auka foreldrebetalinga i Musikk- og Kulturskulen med 25-30% for å auka omfanget av tenesta. Eventuelle sjølvfinanseirande tiltak må sjølvsagt kunna etablerast, men koalisjonen vil kun gå inn for at foreldrebetalinga for 2007 vert auka med konsumprisindeksen. Disponering av overskot 2006-rekneskapen Prognosen for driftsrekneskapen 2006 syner pr oktober eit overskot på 15,3 mill kroner. Budsjettkoalisjonen vil ved disponering evt. overskot på årsrekneskapen for 2006 m.a. vurdere følgjande tiltak; Avsetning til bufferfond kapitalforvaltning Mudring Os Hamn Vedlikehaldsfond Effektiviseringsfond Verbalforslag Effektiviseringsprosjekt Koalisjonen syner til omtale av driftsutfordringane for Os kommune under kap.2. Rådmannen legg i sitt budsjettframlegg opp til at organisasjonen gradvis må kunna effektivisera rutinar og tenesteproduksjon, m.a. gjennom auka bruk av IKT. Rådmannen har vidare levert eit saldert budsjettframlegg for 2007, men i framskivinga for er det ubalanse i drifta. Budsjettkoalisjonen legg til grunn at ubalansen i økonomiplanperioden må dekkjast inn gjennom eit større Effektiviseringsprosjekt. For å sikra investeringar i nytt utstyr, system og verktøy for å realisera Effektiviseringsprosjektet vil koalisjonen oppretta eit effektiviseringsfond i samband med disponering av driftsoverskotet for Eit effektiviseringsfond i storleik 5 mill kroner bør væra realistisk. Framlegg til vedtak; Os kommunestyre ber rådmannen i samarbeid med tillitsvalde etablera eit Effektiviseringsprosjekt for å gå gjennom alle sider av den kommunale verksemda. Einskildtiltak i prosjektet, og resultata av desse, må fortløpande

18 rapporterast til politisk nivå v/formannskapet. Os kommunestyre kjem attende til oppretting av eit Effektiviseringsfond i samband med disponeringa av driftsoverskotet for NAV-reformen I løpet av 2007 skal Os kommune og tidlegare A-etat/Trygdekontoret etablera eit felles NAVkontor for Os. Arbeidet med denne reforma er no i gong, og Os kommune skal ta stilling til kor store delar den kommunale verksemda som skal inn leggjast inn under NAV-samarbeidet. Tidlegare har Os kommune vore aktiv i høve tiltak som ligg i skjeringspunktet mellom arbeidet til sosialtenesta, A-etat og Trygdekontor. Mellom anna vart prosjektet Rett yting etablert for å sikra at brukarar fekk hjelp og ytingar hos rett offentleg instans. I samband med etableringa av NAV-kontoret må det væra eit mål at Os kommune skal finansierar dei tenestene det er naturleg at kommunen dekkjer, og dei tre instansane bør freista å ta ut effektiviseringsvinstar gjennom samarbeidet. Framlegg til vedtak; Os kommunestyre ber rådmannen snarast leggja fram sak om etablering av NAV-kontor for Os. Saka må drøfta kva delar av den kommunale verksemda det er naturlig å leggja til kontoret, og synleggjera dei praktiske og økonomsike konsekvensane for Os kommune.

19 Vedlegg 1 Driftsbudsjett Tiltak Rådmannen Koalisjonen Merknad Reduksjon i eksisterende drift Sjukeheimen, nytt tiltak 8 senger som ble opprettet i Sengene blir videreført, men kostnadsreduksjon på kr Luranetunet redusert ramme, på nivå m/konkurranseutsetting Assistert bustad, Mobergslia Tilbud videreført, men med noe redusert bemanning (fortrinnsvis på dag). Flyktningemottak, redusert 1 årsverk Reell kostnad med et årsverk. Legevaktsamarbeid natt/helg, avhengig av avtale m/bergen Lokallegevakt i Os blir videreført som i dag. Tenester barn og unge, innsparing på inngått avtale Vaksenopplæringa, avvikle kjøp av tenester i Bergen Endring av vikarbruk i skulen, 1% reduksjon Klassedelingstal, ikkje lagt inn auke i "buffer" Skuleprosjekt, ny tildelingsmodell Innstallering av vassmålar i skulane Frivillighetssentral Blir allikevel starta opp med avsette midlar frå Må evt. inn igjen på budsjettet i økonomiplanperioden Bjørnefjorden Næringsutvikling, avvikla Opprettholder rådgivingsteneste til næringslivet i '07 basert på fondsmidler. Osbadet - underskottsbuffer på drift tatt bort Effektivisering ENØK, 4% Lågare pensjonssats SPK, KLP, Storebrand Generell effektivisering av drift Økt effektiviseringskrav til rådmannen, ref. prosjekt med tillitsvalde. Redusert avsetting lønsauke Kommunale utleigebygg Idrettsveien (straum, forsikring m.m.) Kostnader først i må inn i Økonomiplanen Kommunale utleigebygg Nedre Varåsen (stram, forsik. m.m.) Kostnader først i må inn i Økonomiplanen Nedlegging av filialar Os folkebibliotek Filialane på Lysekloster og Søfteland vert lagt ned i samband med flytting av Os folkebibliotek i Os Næringspark. Av total kostnadsreduksjon kr vert kr tilbakeført Os folkebibliotek som frie midler

20 Tiltak Rådmannen Koalisjonen Merknad Forslag til nye tiltak, auka drift; Omgjering av engasjement på skatt til fast stilling Auke i budsjett for lysingar Seniortiltak IKT skule (prosjekt) Tenester for barn og unge, ny stilling logoped Arealbruk, geodataplan Eingangskostnad, vert finansiert med driftsoverskot Os brann og redning (opplæring, kompetansebevis m.m.) Os folkebibliotek, publikums PC Eingangskostnad, vert finansiert med driftsoverskot Oselvarverkstaden (avtale med fylket) OK-klubben velferdsmidler Vaksenopplæringa - inventar Eingangskostnad, vert finansiert med driftsoverskot Auke i driftspostane for skule, fordeling etter elevtal Auka kostnad Helsesjef, 70% stilling i Os / 30% i Fusa Os eldresenter Vidareføring av støtte 2006 Helsestasjonen, ny 50%-stilling som helsesøster Endring av inntekter Utbytte Os Bygg og Eigedom AS Vert auka med 1 mill etter dialog med styret i OBE AS. Auke i skatteanslag, basert på erfaringar for Os kom. i Vert auka med 1 mill i forhold til rådmannens forslag. Auke i rammeoverføring, tilleggsprop. til Statsbudsjettet Utbytte BiR AS Utbytte på linje med Auka momsrefusjon Forskyvning av momsrefusjon fra 2006 til Auke også i resten av planperioden med 1 mill grunna auka investeringsaktivitet. Auka rentekostnad lån, ny prognose etter rentemøte i NB Ref. notat frå administrasjonen Totalsaldering

21 Vedlegg 2 Investeringsbudsjett A: ORDINÆRE PROSJEKT PROSJEKT Konto Tidl. løyvd Sum Opprusting av skular og barnehagar IKT utstyr / IKT utstyr skular / timars kommunen / Seniorsenter på Lurane / Omsorgsbustader Nedre Varåsen (rus) Nore Neset skule - ferdiggjering / Os skule - renovering heimkunnskapsrom / Skuleutviding Halhjem barnetun, utviding til 1-7 skule Hjelpemiddelsentral / Barnebustad/spesialpedagogisk senter 0, / Utbyggingsavtale Nilsavegen / Digitalt kartverk / Ny brannstasjon / Tankbil brannvesenet Turstiar, friluftsliv / Brannsikring/branndokumentasjon / Rullande materiell (kommunalteknikk) / Grunninnløysing / Opprusting av vegar / Parkeringsplass Kuventræ gravplass / Trafikksikring / Rassikring / Gang- og sykkelveg Hjorthaugen - Ådnadalen - - Gang- og sykkelveg Ulven leir - Kolskogen Forskottering Mudring Os hamn (overskot 2006) - -

22 Sum ordinære prosjekt B: SJØLVFINANSIERANDE PROSJEKT PROSJEKT Tidl. løyvd Sum - Bustader Idrettsvegen (psykiatri) / Sum sjølvfinansierte prosjekt C: VASSPROSJEKT PROSJEKT Tidl. løyvd Sum Nytt vassverk / Vassverk Søvik / Damutbetringar / Underjordisk kartverk / Vassutbetring / Trykkbasseng Hjelle/Os aust / Vassleidning Ulven - Åsen - Lysekloster / Vassleidning gjennom Ulvenvatnet / Vassleidning Ådnadalen / Vassleidning Nordstrøno / Vassleidning Storestraumen - Ulvenskiftet / Vassleidning Søvik - Nordstraumen / Vassleidning Skorpo/Forstrøno / Vassleidning Skogen - Åsen / Vassleidning Gåssand - Sanden / Vassleidning Hauge - Stølsvegen / Høgdebasseng Askvik - Strøno / Høgdebasseng St. Hanshaugen /

23 Høgdebasseng Bjørnen / Vassleidning Tøsdalsskiftet - Nordmarka / Sum vassprosjekt D: KLOAKKPROSJEKT PROSJEKT Tidl. løyvd Sum Sentralrenseanlegg / Resipientgransking / Skeisosen, resipientforbetring / Kloakkanlegg Søvikvågen / Underjordisk kartverk / Kloakkutbetring / Kloakkanlegg Nordstrøno / Kloakk Storestraumen - Søfteland / Kloakk Ulven - Åsen - Lysekloster / Kloakk overføring Ulven / Kloakk overføring Lekvenvågen - Kuhnle / Kloakkleidning Storestraumen - Ulvenskiftet / Kloakk Søvik - Nordstraumen / Kloakksanering Oshaugen - Klokkargården / Kloakkleidning Osøyro - Kuhnlevikjo / Kloakkanlegg Skeie - Ulvenvegen / Kloakkledning Ådnadalen / Sum kloakkprosjekt TOTALT Arbeidarpartiet sitt framlegg fekk 2 røyster (2Ap) og falt. Koalisjonen sitt framlegg vart vedteke med 7 røyster (3Frp, 2H, 1Tvs, 1V).

24 Vedtak: Koalisjonen sitt framlegg vart vedteke. 203/06 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 06/2 POLITISK KVARTER Laila Reiertsen (FrP): Helsesøster for ungdom. Ho ønsker at det vert sendt eit brev til Fylkeskommunen om eit samarbeid for å driva eit helsesøstertilbod for ungdom. Dette vart støtta av fleire representantar. 204/06 Arkiv: U00 Arkivsaknr.: 06/3 NÆRINGSLIVETS KVARTER Ordføraren minna mon næringsseminaret den Børge Lunde (H) ønska i den samanhengen også å drøfta tilhøva for utestadane i Os. Øystein Nordvik (Tvs) ønska til næringsmøtet ein oversikt over kva sentrallageret til Lidl har/vil kosta kommunen, og kva inntekter kommunen får/kan få av dette. 206/06 Arkiv: 151 Arkivsaknr.: 06/1928 OSELVARVERKSTADEN - BUDSJETTAVTALE MED FYLKESKOMMUNEN Samrøystes tilråding som innstillinga. Tilråding: Os kommunestyre godkjenner at det vert inngått avtale med Hordaland fylkeskommune når det gjeld framtidig fastsetting av kommunale og fylkeskommunale tilskot til

25 Oselvarverkstaden. Avtaleteksten byggjer på framlegg til slik avtale frå administrasjonen i fylkeskommunen. Innhaldet i avtalen er: For å sikra stabil og forutsigbar drift ved Oselvarverkstaden inngår Os kommune og Hordaland fylkeskommune slik avtale: Før kvart budsjettår, og i god tid før administrasjonane i kommunen og fylkeskommunen skal leggja fram første utkast til budsjett, skal administrasjonane ha eit drøftingsmøte om driftstilskotet til Oselvarverkstaden for det komande budsjettåret. Det samla driftstilskotet frå kommunen og fylkeskommunen vert dekt med 40% frå kommunen og 60% frå fylkeskommunen. Ordninga med at Os kommune held hus for Oselvarverkstaden held fram. Husleiga som i 2006 er sett til kr kan ikkje setjast opp utan etter semje også med fylkeskommunen. Denne avtalen gjeld for 3 år og skal så reforhandlast. Avtalen er først gjeldande etter at den er godkjend av politiske organ i Os kommune og Hordaland fylkeskommune.

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45 Medlemer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Laila Reiertsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311 OS KOMMUNE Kommunetorget Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING AV TIDLEGARE ÅRS MEIRFORBRUK - INVESTERINGSREKNESKAPEN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING AV TIDLEGARE ÅRS MEIRFORBRUK - INVESTERINGSREKNESKAPEN OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.11.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 OS OMMUNE Os kommune Utval: OS OMMUNESTYRE Møtestad: ommunestyresalen Møtedato: 16.12.2003 Tid: 17.00 MØTEINNALLING Forfall: Marianne Hjelle (FrP) Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H) Vara som møter:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/05 05/765 BALANSERAPPORT PR 31.03 2005 2259

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/05 05/765 BALANSERAPPORT PR 31.03 2005 2259 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.11.2005 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/05 05/765 BALANSERAPPORT PR 31.03 2005

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/06 06/502 ÅRSMELDING 2005 316 27/06 06/548 ÅRSREKNESKAPEN 2005 318

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/06 06/502 ÅRSMELDING 2005 316 27/06 06/548 ÅRSREKNESKAPEN 2005 318 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 04.04.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Egil Lekven (Sp) Jo Kåre Herfjord (Krf) Åse Sælensminde

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. OS KOMMUNE Os kommune. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Frå: 09.00 til 14.40

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. OS KOMMUNE Os kommune. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Frå: 09.00 til 14.40 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Frå: 09.00 til 14.40 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.04.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS

Detaljer

MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009

MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009 Sak 13/10 MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 09/1105 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 39/09 Os Formannskap PS

Detaljer

Budsjett for Meland kommune 2015

Budsjett for Meland kommune 2015 Budsjett for Meland kommune 2015 Side 3 47: Rådmannen sitt framlegg og kommentarar til budsjett 2015 Side 48: Framlegg til vedtak budsjett 2015 Vedlegg: Økonomiske oversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer