Sandnes - i sentrum for framtiden ROMSLIG, MODIG OG SUNN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandnes - i sentrum for framtiden ROMSLIG, MODIG OG SUNN"

Transkript

1 Sandnes - i sentrum for framtiden ROMSLIG, MODIG OG SUNN Årsregnskap 2012

2 2 Årsregnskap 2012

3 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Hovedtall... 5 Hovedoversikt investering... 7 Hovedoversikt driftsregnskap... 8 Hovedoversikt anskaffelse/anvendelse av midler Hovedoversikt balanseregnskap Regnskapsprinsippene Noter til regnskapet Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskap Regnskapsskjema 2B Revisjonsberetning Årsregnskap

4 FORORD FORORD Rådmannen presenterer med dette årsregnskapet for Sandnes kommune. Årsregnskapet inneholder de obligatoriske hovedoversiktene samt hovedtall og noteopplysninger, og gir en oversikt over den økonomiske utviklingen de siste årene. Rådmannen presenterer med dette årsregnskapet for Sandnes kommune. I tillegg er det laget et vedlegg til årsregnskapet som inneholder detaljerte regnskapstall, oversikter over prosjekter med finansiering og overførte bevilgninger i Årsregnskapet inneholder de obligatoriske hovedoversiktene samt hovedtall og investeringsregnskapet. noteopplysninger, og gir en oversikt over den økonomiske utviklingen de siste årene. I tillegg er det laget et vedlegg til årsregnskapet som inneholder detaljerte regnskapstall, For mer utfyllende informasjon om virksomheten i kommunen vises det til årsrapporten. oversikter over prosjekter med finansiering og overførte bevilgninger i investeringsregnskapet. For mer utfyllende informasjon om virksomheten i kommunen vises det til årsrapporten. Bodil Sivertsen rådmann Odd Fosså regnskapssjef Bodil Sivertsen rådmann Odd Fosså regnskapssjef 3 4 Årsregnskap 2012

5 hovedtall (I hele 1000 Kr) drift Skatteinntekter Rammetilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Driftsresultat Netto finansutgifter Reverserte avskrivninger Netto driftsresultat Interne finansieringstransaksjoner Regnskapsmessig mindreforbruk InVesterInger Brutto investeringer likviditet Kasse, bank, postgiro Arbeidskapital (omløpsmidler -kortsiktig gjeld) finansiering/egenkapital Langsiktig gjeld (ekskl. avsetning for pensjonsforpliktelse) Egenkapital Årsregnskap

6 skatteinntekter (1000 Kr) Kr År Kr driftsutgifter (1000 Kr) År Kr netto driftsresultat (1000 Kr) År Kr BrUtto InVesterInger (1000 Kr) År 6 Årsregnskap 2012

7 hovedoversikter InVesterIng regnskap reg. oppr. regnskap budsjett budsjett ( 1000 kr. ) Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter 34 6 Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter sum utgifter finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Avsatt til likviditetsreserve sum finansieringstransaksjoner finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve sum finansiering Udekket/udisponert 7 Årsregnskap

8 8 hovedoversikt driftsregnskap noter regnskap reg. oppr. regnskap budsjett budsjett ( 1000 kr. ) driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter sum driftsinntekter driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter sum driftsutgifter Brutto driftsresultat finansinntekter Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån sum eksterne finansinntekter finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån sum eksterne finansutgifter resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger netto driftsresultat Årsregnskap 2012

9 noter regnskap reg. oppr. regnskap budsjett budsjett ( 1000 kr. ) Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven sum avsetninger regnskapsmessig mer/mindreforbruk Årsregnskap

10 hovedoversikter AnsKAffelse/AnVendelse AV MIdler Regnskap Reg. Oppr. Regnskap budsjett budsjet ( 1000 kr. ) Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest Endring i arbeidskapital Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år netto avsetninger Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv Interne utgifter mv netto interne overføringer Årsregnskap 2012

11 Årsregnskap

12 HOVEDOVERSIKT BALANSEREGNSKAP (1000 kr.) Noter Regnskap %- Regnskap % andel 2011 andel EIENDELER ANLEGGSMIDLER Eiendommer/anlegg Maskiner, biler,utstyr Ansvarlig lån Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer 2, Premieavvik Kasse, bank, postgiro Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond 11, Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regskapsprinsipp Regnskapsmessig mindreforbruk Kapitalkonto Sum egenkapital AVSETNING FORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelse % Fordeling gjeld og egenkapital % 65 % ANNEN LANGSIKTIG GJELD Sum annen langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kreditorer Skyldig mva. skattetrekk arbeidsgiveravg. og feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Korts.gjeld Egenkapital Langs.gjeld MEMORIAKONTO Ubrukte midler av eksterne lån Andre memoriakonti GARANTIANSVAR Årsregnskap

13 (1000 kr.) Noter Regnskap %- Regnskap % andel 2011 andel SPESIFIKASJON AV ENDRING ARBEIDSKAPITAL: OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler Endring premieavvik Endring kortsiktige fordringer ENDRING OMLØPSMIDLER KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld ENDRING ARBEIDSKAPITAL desember 2012 Sandnes, den 15. mars 2013 Bodil Sivertsen rådmann Odd Fosså regnskapssjef Årsregnskap

14 regnskapsprinsipper generelt Regnskapet er satt opp i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning av 15 desember 2000 med hjemmel i lov av 25 september 1992 om kommuner og fylkeskommuner 48 nr 6. Kundefordringer Kundefordringer blir vurdert til pålydende verdi med fradrag for mulige tap. Retningslinjene for tapsavskrivning går i hovedsak ut på at det årlig skal foretas en gjennomgang av kundemassen og konstaterte tap skal utgiftsføres. I tillegg foretas en konkret gjennomgang av kundemassen for å kunne foreta en avsetning på kunder hvor risikoen for tap er størst. Det foretas også en generell avsetning. (jfr note 2) Anleggsmidler Investeringer i faste eiendommer og anlegg, utstyr og transportmidler som er utgiftsført i investeringsregnskapet føres opp som anleggsmiddel i balansen. Det er i henhold til budsjett- og regnskapsforskriftene gjort et skille mellom drifts- og kapitalutgifter. Anskaffelse av utstyr, maskiner og transportmidler skal kun føres i investeringsregnskapet og aktiveres i balansen dersom: utgiftene gjelder kjøp av driftsmidler med økonomisk levetid fra tre år og oppover. anskaffelseskost er på kr eller mer I balansen avskrives anleggsmidlene over forventet levetid. Investeringer føres brutto i henhold til foreslått anbefaling fra GKRS (god kommunal regnskapssikk). Tidligere år har investeringene vært ført brutto med fradrag for statlige og fylkeskommunale tilskudd. Utlån av husbankmidler (startlån) er redusert med tapsavsetning. Jfr note 6. Anlegg under utførelse Prosjekter som ikke er endelig avsluttet pr 31/ er midlertidig aktivert på kapittel 2.27 «anlegg under utførelse». Etter hvert som prosjektene avsluttes blir endelig beløp overført til kapittel 2.28 «Faste eiendommer og anlegg». 14 Årsregnskap

15 noter til regnskapet 2012 note 1 Kasse, bank og postgiro Innestående på kasse, bank, postgiro pr 31/12 er kr Av dette er kr bundne skattetrekksmidler. note 2 Kundefordringer Kundefordringer er vurdert til pålydende med fradrag for mulige tap. Denne delkredereavsetningen (tapsavsetningen) utgjør kr Totalt er det utgiftsført tap i driftsregnskapet i 2012 på kr Økning avsetning tap på krav Konstaterte tap SUM Andre kortsiktige fordringer er vurdert til pålydende verdi. note 3 fordringer og gjeld mot kommunale foretak/interkommunale selskap fordringer gjeld Sandnes havn KF Sandnes kulturhus KF Renovasjonen IKS Brannvesenet Sør-Rogaland IKS IVAR IKS 0 0 Sandnes Parkering KF Sandnes tomteselskap KF KinoKino KF Sandnes Indre Havn KF Nordsjøvegen Multihallen og Storhallen IKS note 4 lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser revisor Lønninger, Diverse oppgavepliktige utb Sum lønnsutgifter Arbeidsgiveravgift Pensjonsutgifter Sum sosiale utgifter Ved utgangen av året var det ca ansatte i kommunen. 14 Årsregnskap

16 Ytelser til ledende personer ordførere rådmann Lønn Pensjonsutgifter Andre ytelser revisor Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende Lovpålagt revisjon kr Forvaltningsrevisjon, rådgivning, attestering kr note 5 Pensjonskostnader 2012 Pensjonskostnader Pensjonskasser skp KlP spk Årets opptjening Rentekostnad Brutto pensjonsutgifter Forventet avkastning Netto pensjonskostnad Sum amortisert premieavvik Administrasjonskostnad Samlet kostnad (inkl adm.) Premieavvik Pensjonskasser skp KlP spk sum Forfalt premie: Administrasjonskostnad: Netto pensjonskostnad: Premieavvik: Arb.giv.avgift av premieavvik: Pensjonsforpliktelse Pensjonskasser skp KlP spk sum Pensjonsforpliktelse: Pensjonsmidler: Netto pensjonsforpliktelse: Arb.giv.avgift av netto p.forpl Årsregnskap 2012

17 Pensjonsforpliktelse Pensjonskasser estimat skp KlP spk sum Pensjonsforpliktelse: Pensjonsmidler: Netto pensjonsforpliktelse: Arb.giv.avgift av netto p.forpl.: spesifikasjon av estimatavvik Pensjonskasser skp KlP spk Faktisk pensjonsforpliktelse: Estimert forpliktelse Estimatavvik forpliktelse IB : Estimerte pensjonsmidler Faktiske pensjonsmidler Estimatavvik midler IB Akkumulert og amortisert premieavvik (inkl. arbeidsgiveravgift) sum Akkumulert premieavvik Årets premieavvik Sum amortisert premieavvik Akkumulert premieavvik Herav arbeidsgiveravgift Beregningsforutsetninger Årlig avkastning (i %) 5,5 5,5 Diskonteringsrente (risikofri rente i 4,5 4,5 %) Årlig lønnsvekst (i %) 3,16 2,96 Årlig vekst i folketrygdens 3,16 2,96 grunnbeløp Årlig vekst i pensjonsregulering (i %) 3,16 2,96 Forholdstall fra KRD 1,3 1,5 Årsregnskap

18 note 6 Aksjer, andeler Antall eierandel i Bokført verdi aksjer/andeler % Lyse Energi AS ,53 * Forus Næringspark AS , Kino Z , Allservice AS , Sandnes Pro-Service Nord-Jæren Bompengeselskap AS 40 16, Fagforum Mat og Drikke AS Uni Storebrand AS Lysefjorden utviklings AS Vagle næringspark AS Stiftelser Diverse aksjer, andeler Andeler borettslag Sum * Pålydende verdi på aksjene er kr i Lyse Energi AS. egenkapital innskudd kommunale foretak og IKs: eierandel i Bokført verdi % IVAR IKS 22, Rogaland kontrollutvalgssekretariat Rogaland revisjon IKS Brannvesenet Sør Rogaland IKS Renovasjonen IKS Sørmarka IKS Multihallen og Storhallen IKS Sandnes tomteselskap KF 100, Sandnes kulturhus KF 100, Sandnes parkering KF 100, Sandnes KinoKino 100, Sum egenkapital innskudd i kommunale pensjonskasser: KLP Sandnes kommunale pensjonskasse Sum sum aksjer, andeler note 7 Utlån Statens vegvesen Utlån Sosiale lån Utlån husbankmidler, startlån Utdanningslån Renovasjonen IKS sum utlån Utlån av husbankmidler (startlån) er redusert med en en-block avsetning (tapsavsetning) på kr Årsregnskap

19 note 8 Ansvarlig lån Sandnes kommune har følgende ansvarlige lån: lyse energi As Lån 1/ Avdrag sum lån lyse energi As sandnes tomteselskap Kf Lån 1/ Økning lån Avdrag sum lån sandnes tomteselskap Kf sum ansvarlig lån Ansvarlig lån til Lyse Energi AS nedbetales over 30 år. (oppstart 2009) Årlig avdrag vil være kr Lånet renteberegnes etter 3 måneders NIBOR +2%.Ansvarlig lån til Sandnes tomteselskap KF på kr skal nedbetales over 30 år. Lånet renteberegnes etter 3 måneders NIBOR +3%. note 9 Anleggsmidler Inventar, utstyr. transportmidler fast eiendom anlegg egne tomter Anlegg u/utførelse Bolig og næringstomter Kostpris 1/ Tilgang Avgang * Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi 31/ Årets avskrivninger Årets avskr. i % 10%-20% 2%-5% * Overført til fast eiendom/anlegg og til inventar/utstyr. note 10 langsiktig gjeld Lån til selvkost (vann, avløp, renovasjon) Husbanklån Andre lån Total langsiktig gjeld Gj sn rente Langsiktig gjeld til flytende rente ,99%-2,99% Langsiktig gjeld med fast rente ,60% Langsiktig gjeld med fast rente ,10% Langsiktig gjeld med fast rente ,20% Langsiktig gjeld med fast rente ,29% 18 Årsregnskap

20 note 11 selvkostfond Selvkostfond Kommunale gebyrer vedrørende vann, avløp, renovasjon og oppmåling skal i henhold til vedtak dekke alle driftsutgifter og kapitalkostnader som kan henføres til de enkelte formål. Dette betyr at det legges til grunn et selvkostprinsipp. For 2012 har det vært følgende utvikling vedrørende de enkelte formål. 1/1-12 Underskudd overskudd 31/ Vann Vann Va-drift Avløp Avløp Va-drift Renovasjon Feiervesenet Slamavskillere/septik tanker Oppmåling Byggesak De akkumulerte underskuddene er midlertidig dekket over driften. Underskuddene må dekkes av fremtidig overskudd på disse formålene. Overskudd skal dekke fremtidige kostnader og underskudd. note 12 Kapitalkonto debetposter i året: Balanse (Kapital) kr Kreditposter i året: Avskriving av utstyr, Aktivering av fast eiendom kr maskiner og transportmidler kr og anlegg Aktivering tomteområder kr Avskrivning bygg, anlegg kr Aktivering av utstyr, maskiner kr og transportmidler Pensjonsforpliktelse/midler kr Kjøp av aksjer og andeler kr Avskrivning på utlån kr Utlån kr Avdrag på utlån kr Avdrag på eksterne lån kr Avdrag sosiale lån kr Utlån sosiale lån kr Bruk av midler fra eksterne lån kr Økning lån Sandnes Tomteselskap KF BALANSE (Kapital) kr kr kr SUM DEBET kr SUM KREDIT kr Årsregnskap 2012

21 note 13 fond fond (1000 kr) disposisjonsfond Disposisjonsfond pr Avsatt i driftsregnskapet Bruk i investeringsregnskapet Avsatt i investeringsregnskapet - Bruk i driftsregnskapet Disposisjonsfond pr Ubundne investeringsfond Ubundne investeringsfond pr Avsatt til i investeringsregnskapet - - Bruk i investeringsregnskapet Ubundne investeringsfond pr Bundne investeringsfond Bundne investeringsfond pr Avsatt til i investeringsregnskapet Bruk i investeringsregnskapet Bundne investeringsfond pr Bundne driftsfond Bundne driftsfond pr Avsatt til i driftsregnskapet Bruk av i driftsregnskapet Bundne driftsfond pr endring i regnskapsprinsipp (drift)* Endring i regnskapsprinsipp Avsatt 0 0 Endring i regnskapsprinsipp Udisponert i investeringsregnskapet Udisponert Disponert 0 0 Udisponert regnskapsmessig mindreforbruk Udisponert Disponert Avsatt Udisponert Årsregnskap

22 note 14 garantiansvar garantiansvar Antall år Beløp Utløper diverse foreninger og lag: A/L Hans og Grete barnehage(1991) Bogafjellbakken Naturbarnehage BA (25/6-02) Brannvesenet Sør-Rogaland IKS Buggeland barnehage BA Håbafjell Idrettsbarnehage BA (tidl Grasdalen Foreldrelagsbarnehage BA) Huset vårt KS Håbet barnehage(01/01-94) Håholen barnehage Interkommunalt arkiv i Rogaland Lundegård barnehage BA (28/8-02) Ormaskogen Barnehage BA (4/3-04) (tidl Trones foreldrelagsbh) Prestholen borettslag(6/2-01) Riska Bofellesskap Stft Sandnes foreldrebarnehage (17/6-95) Sandnes kirkelige fellesråd Sandnes kirkelige fellesråd Sandnes kirkelige fellesråd Skaarlia barnehage(19/12-00) Strutsen barnehage Trollhaugen foreldrelagsbarnehage BA (23/01-04) Utsikten vest FUS barnehage SA Private lånetakere: Forus Utvikling AS IVAR IKS sum Alle garantier: Årsregnskap 2012

23 regnskapsskjema 1A - driftsregnskapet Budsjett Budsjett regnskap regulert opprinnelig regnskap (1000 kr.) frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre inntekter Andre generelle statstilskudd sum frie disponible inntekter finansinntekter og finansutgifter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Avdrag på lån netto finansinntekter/-utgifter Avsetninger og bruk av avsetninger Til dekning av tidligere års regnskapsmessige underskudd Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige overskudd Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift(fra skjema 1B) regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Årsregnskap

24 regnskapsskjema 1B - driftsregnskap ( 1000 kr. ) Regnskap 2012 Årsbudsjett 2012 Oppr. budsjett 2012 Regnskap 2011 Ordinær grunnskoleopplæring Voksenopplæring Sum oppvekst skole Barnehager inkludert fellesutgifter PPT, barnevern, helsestasjonstjensten og fritid Sum oppvekst barn og unge Levekår felles Omsorgstjenester Helse og rehabiliteringstjenester Sosiale tjenester Aktivitets-, avlastnings- og samordningstjenester Sum Levekår Kultur og byutvikling felles Byutvikling Kultur, bibliotek og kulturskole Bymiljø Sum Kultur og byutvikling Sandnes Bydrift KB Organisasjon Økonomi Rådmannens stabsenheter Eiendom Kommunens fellesutg. inkl. energi Politisk virksomhet Sum rådmann og fellesutgifter Sum drift Kalkulatoriske avskrivninger Til fordeling drift skjema 1A Årsregnskap 2012

25 regnskapsskjema 2A - InVesterIngsregnsKAP regnskap reg. oppr. regnskap budsjett budsjett ( 1000 kr. ) Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger sum finansiering Udekket/udisponert 24 Årsregnskap

26 regnskapsskjema 2B - InVesterIngsregnsKAP Tall i tusen kroner Prosjektnr Prosjektnavn regnskap Årsbudsjett oppr. budsjett regnskap Investeringer Ikt Ip Telefoni Lisenser Kommunens Øksyst - Oppgr. Til Visma Enterpr Investering, Id Håndtering Pc Til Politikerne Ny E-Handelsløsning Micromarc Og Rfid På Bibliotek Dok.Senteret, Oppg. Av Elektr. Arkiv, Ny Sql-Lisens Hypernett Sfo Tilleggsmodul Omlegging Av Ip Adresser Sandnes Matservice, Utstyr Utskifting Av Utstyr, Omsorg Ny Bil Til Aks Nytt Administrasjonsbygg Brannvesenet Sør-Rogaland Iks-Ny Brannstasjon Formannskapssal, Ombygging Arealeff. Rådhus Sandnes Næringspark Vagle Opsjonspremie Nytt Rådhus Innsparing Enøk-Tiltak Buggeland Skole Nr Buldrevegg - Nærmiljø Buggeland Ny Sentrumskole Ny Skole, Hana Smeaheia Skole - Bygningsmessig Tilpasninger Malmheim Skole Inneklimatiltak, Skolebygg Riska U Skole Nytt Elevbygg Inneklima Øygard Gandal Skole, Nye Plasser Skoleanlegg Iglemyr, Utv. Til 3 Parallell Bogafjell Skole, Tilpasn. Til Ren Bskole Kyrkjevollen Skole, Påbygg Av Rom Sørbø Skole - Utvidelse Nytt Skoletilbud - Forstudie Planlegging Av Nytt Skoleanlegg Skaarlia Konsulentmidler Til Utredninger/Analyser Utvidelse Av Barnehage Øygard Varatun Modulbarnehage Utvidelse Stangeland Barnehage Utvidelse Sandved Barnehage Porsholen, Utvidelse Med 2 Avdelinger Varatun, Utvidelse Med 2 Avdelinger Sandvedhaugen Barnehage Rådhusmarka Barnehage, Midl. Barnehage Høle Barnehage, Bygge Ny Nye Brueland 10 Avd Småbarnspl I 6 Avd Ny Bhg Vedafjell Barnehager Oppgrad/Ombygg Nye Jønningheia Bhg (Etter Brann) 6 Avd Rehab Og Utvidelse Av Hommersåk Barnehage Rehab Og Utvidelse Av Asperholen Barnehage Midlertidig Bruk Av Hana Gamle Skole Til Barnehage Utforming Av Utearealet I Gravarslia Barnehage Kjøp Av Tomt I Henholdsvis 2011 Og Nytt Opptakssystem Bhg Lura Boas Åse Boas Riskatun - Nye Sykehj. Plasser Forprosjekt Flere Pasientrom I Byhagen Boas Fh-Boliger Øygard Fh-Boliger Hanamyrveien Kanalgaten 8, Nybygg Nytt Botilbud For Funksjonshemmede Tiltak Sosial Boligplan Strakstiltak Boliger Vanskeligstillte Omsorgsboliger Maudlandslia Nytt Boas I Sandnes Sykehus Med 35 Plasser Årsregnskap

27 44139 Nytt Boas På Altona Rusvernet På Soma. Nytt Hovedbygg Soma Modulbygg Lunden Ombygg Utleieboliger Svømmehall Riskatun Rehab Ny Svømmehall I Sentrum, Forprosjekt Barnev.Tj.Omb. Kontorareal Riska Bofellesskap, Krav Om Sprinkling Idrettshall/Kirke/Flerbrukshus Bogafjell Sandved Multi-/Friidrettshall Fogdahuset, Kjøp Vitensenter - Sandnes Museum Kunstens Hus Kameraovervåking Skoler Utsmykkingsprosjekt Vitenfabrikken Riving Av 3 Brakker På Vatne Dr.Stasjon Overbygg For Kjøretøy/Utstyr Hos Va- Drift Kjøp Av Nye Prestebolig I Høyland Salg Kulturbanken Salg Av Kommunal Eiendom Reinvesteringer Kommunale Bygg Inneklinatiltak, Måleutstyr Brannteknisk Utbedringer Rådhuset El-Tavle Utvikling, Gis Systemer Maskinpark, Biler Utvikling Gis System Kartgrunnlag(Digital), Utviklingsprosjek Bulege Drift Utskifting Av Kjøretøy, Maskiner Var Tilleggsarbeid Ruten Gatelys Byutviklingsprosjekter Tilbakebetaling Ifm Åpning Av Storåna Kultur Og Byutviklingsprosjekt (Politisk Styrt) Trafikksikring Aksjon Skolevei (Gen) Kom.Vei, Sikring Tunell Skaarlia Nyanlegg (Sekkepost) Reasfaltering Kom.Veier Utbedring Li Kai Sentrumstiltak Generelt Vei- Sikring Kommunale Broer Oppfølgingstiltak Kdp Sentrum (Gass) Makebytte/Erverv Kdp Sentrum (Gass) Ruten Terminalbygg - Oppgr Sluttoppgjør Hommersandbakken Kf Kulturhuset - Utskiftninger Avtale Tp Sandnes Sykkelgård Varatun Offentlige Arealer (Alle Formål) Tilbakekjøp Jærvn Utbyggingsanlegg Byhagen Utearealer Skolene, Generelt Idrettsplasser Og Løkker, Generelt Kunstgressbaner Kunstgressbaner, Grunnerverv Utearealer Barnehager, Generelt Parker Og Grøntanlegg, Generelt Bogafjell, Grøntområder, Inkl Figgjo Bydelspark Bystrand Luravika, Planarbeid/Prosjektering Friluftsområder, Generelt Kjøp Av Areal På Lifjell Til Friluftsformål Kubbetjørn Turveg Med Lys Sandnes Idrettspark Oppgradering Stadion For Tippeliga Gravlunder Generelt Soma Gravlund, Opparb. Trinn Sviland Gravlund Utvid Utbygging Riska Gravlund Sandnes Og Jæren Rideklubb- Relok Utbyggingsavtaler Bogafjell 5 Tillegsavtale Avg.Behandling Tilleggsavtale Utbygging Reguleringsplan Skarlia Amfi Utv Høydebasseng - Adm Avtale Oppgradering Va-Ledning Leirgata Adm.Avtale Rabbarveien Adm Avtale Sandskjellvegen Hommersåk Årsregnskap

28 Adm Avtale 3 Tomter Eskemyrvegen Hommersåk Adm.Avtale Rossåsen Frøyerveien Brattebø Gård, Adm. Avtale, Reg. Plan B4 Folkvord Adm.Avtale Bogafjell B1 Avløp Adm. Avtale Lunde Snarkjøp As, Hoveveien Adm.Avtlae Sørbøhagane, Sørbø-Hove Vva Anlegg I Elgveien Vva Anlegg Storasteinen Adm.Avtale Buggeland B2 Nord Vva Anlegg I Vindhagen, Adm.Avtale Adm.Avtale Stangelandsforen Vva Anlegg Lundehagen B Adm. Avtale Ganddal Ga13 Del B, Storholen Asperholen Reg.Plan Adm. Avtale Bogafjell G Adm. Avtale Hasselveien Adm.Avtale Opparb. Kom.Tekniske Anlegg Brueland Barne Adm. Avtale Frøylandsbekken, Reg.Plan Adm. Avtale Boligfelt På Sviland Adm. Avtale Bogafjell Felt B3, Delplan Opparbeidelse Av Kleivane Etappe Adm. Avtale Stangelandsforen B Adm.Avtale Skaarlia 2, B13, Nytt Boligfelt Adm.Avtale Bogafjell G Adm.Avtale Bogafjell Idrettsområde Havneparken Sandnes. 1. Etappe Momskomp Til Adm.Prosjekt Ihht Ny Ordning Utbyggingsavtale Vågsgt Åpning Storåna M. Tilh. Anlegg Vva-Anlegg Sviland 2. Etp Utskifting Av Va Ledninger I Høylandsgt Opparbeidelse Vva Anlegg Snehvitveien Ny Jernbaneundergang Luravika Sanering Va-Ledninger Tronesveien Blåsenborgveien - Va Ledninger Sanering Va-Ledinger I Bjørkveien Vva-Anlegg Århaugen Va-Ledninger Ims-Bersagel Va-Ledninger Sandved Idrettsanlegg Dam Skeislunden I Storåna Va- Ledninger Dreggjavikveien Del Sanering Va-Ledninger Vemorkveien Sanering Va-Ledninger Jærveien Opparbeidelse Av Liljeveien Opparbeidelse Av Hans Og Grete Stien Sandering Av Va Ledninger I Villaveien Hoveveien - Opparbeidelse Av Vann Og Avløp Sanering Av Vannledning I Sandved Terasse - Pilot Prosjek Oppgradering Av Tekniske Anlegg Vatne Oppgradering Av Tekniske Anlegg Foss Eikeland/Vatne Vann, Andre Prosjekter Gen. Tiltak Iht Hovedplan Vann Vannfors. Høle, Rest Del Sanering Gml. V-Ledninger Vannforsyning Høle Tilskudd Private Felt Dugnadsprosjekter Avløp Avløp/Rensing Andre Prosjekter Gen. Tiltak Iht Hovedplan Avløp Hovedavløp Høle Tilskudd Private Utbyggingsfelt Avløp Lurabekken/Sone Avløp Stangelandsåna/Sone Avløp, Storånakloakken Tilskudd Privat Separering (Generelt) Avløp Hana Sone Avløp Sentrum/Sone Avløp Vest Kloakkering Spredt Bebyggelse Fornying/Utsk. Renovasjonsbeh Massemottak Varatun(Før 68212) Nedgravde Innsamlingssystemer Renovasjon Miljøstasjoner Jernbaneundergang V/Tinghuset Årsregnskap 2012

29 Jernbaneundergang Ivar Aasensgt-St. Olavsgt Opparbeidelse Av Ruten Som Sentrumspark Arbeidsfelleskapet Ruten Parkering Renter/Utbytte Og Lån Interne Finan.Transaksjoner Sum investering i anleggsmidler (regnskapsskjema 2 A) Årsregnskap

30 30 Årsregnskap

31 30 Årsregnskap

32 Sandnes kommune Rådhuset, Jærveien 33, 4319 Sandnes Tlf: , Faks: Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes DESTI.NO Foto: John Sirevåg Trykk: Centrum Trykkeri

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsregnskap 2011 3

Innholdsfortegnelse. Årsregnskap 2011 3 Årsregnskap 2011 2 Årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Hovedtall... 5 Hovedoversikt investering... 7 Hovedoversikt driftsregnskap... 8 Hovedoversikt anskaffelse/anvendelse av midler... 10

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

MODIG. Sandnes - i sentrum for framtiden

MODIG. Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG Sandnes - i sentrum for framtiden Årsregnskap 2007 ÅRSREGNSKAP SANDNES KOMMUNE 3 5 FORORD Rådmannen presenterer med dette årsregnskapet for Sandnes kommune. Årsregnskapet inneholder de obligatoriske

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter 2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter BSAK 210/11 INVESTERINGSTILTAK 2012-2015 SKOLER TUSEN KRONER 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering. 90 000 28 000 43 000 19 000 2 4231499

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Forord Side 3. Hovedtall " 4. Hovedoversikt investering " 6. Hovedoversikt driftsregnskap " 7. Hovedoversikt anskaffelse/anvendelse av midler " 9

Forord Side 3. Hovedtall  4. Hovedoversikt investering  6. Hovedoversikt driftsregnskap  7. Hovedoversikt anskaffelse/anvendelse av midler  9 SANDNES KOMMUNE - ÅRSREGNSKAP 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 3 Hovedtall " 4 Hovedoversikt investering " 6 Hovedoversikt driftsregnskap " 7 Hovedoversikt anskaffelse/anvendelse av midler " 9 Hovedoversikt

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 82 922 409 83 984 000 88 900 000 Andre salgs- og leieinntekter 150 162 986 177 065

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter 2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter Nr Prosjekt Tiltak Oppvekst skole 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering 90 975 71 000 19 975 Bogafjell skole, tilpasning til ren 2 4231499

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

16/15 Regnskap T1 og prognose 2015

16/15 Regnskap T1 og prognose 2015 SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 30.04.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 30.04.2015 2015 2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 1 56 759 614 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 1 216 320

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 ÅRSREGNSKAP 23 Nordkapp kommune Årsregnskap 23 I n n h o l d Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3 Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4 Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 Investeringsregnskapet

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer