Sandnes - i sentrum for framtiden ROMSLIG, MODIG OG SUNN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandnes - i sentrum for framtiden ROMSLIG, MODIG OG SUNN"

Transkript

1 Sandnes - i sentrum for framtiden ROMSLIG, MODIG OG SUNN Årsregnskap 2012

2 2 Årsregnskap 2012

3 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Hovedtall... 5 Hovedoversikt investering... 7 Hovedoversikt driftsregnskap... 8 Hovedoversikt anskaffelse/anvendelse av midler Hovedoversikt balanseregnskap Regnskapsprinsippene Noter til regnskapet Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskap Regnskapsskjema 2B Revisjonsberetning Årsregnskap

4 FORORD FORORD Rådmannen presenterer med dette årsregnskapet for Sandnes kommune. Årsregnskapet inneholder de obligatoriske hovedoversiktene samt hovedtall og noteopplysninger, og gir en oversikt over den økonomiske utviklingen de siste årene. Rådmannen presenterer med dette årsregnskapet for Sandnes kommune. I tillegg er det laget et vedlegg til årsregnskapet som inneholder detaljerte regnskapstall, oversikter over prosjekter med finansiering og overførte bevilgninger i Årsregnskapet inneholder de obligatoriske hovedoversiktene samt hovedtall og investeringsregnskapet. noteopplysninger, og gir en oversikt over den økonomiske utviklingen de siste årene. I tillegg er det laget et vedlegg til årsregnskapet som inneholder detaljerte regnskapstall, For mer utfyllende informasjon om virksomheten i kommunen vises det til årsrapporten. oversikter over prosjekter med finansiering og overførte bevilgninger i investeringsregnskapet. For mer utfyllende informasjon om virksomheten i kommunen vises det til årsrapporten. Bodil Sivertsen rådmann Odd Fosså regnskapssjef Bodil Sivertsen rådmann Odd Fosså regnskapssjef 3 4 Årsregnskap 2012

5 hovedtall (I hele 1000 Kr) drift Skatteinntekter Rammetilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Driftsresultat Netto finansutgifter Reverserte avskrivninger Netto driftsresultat Interne finansieringstransaksjoner Regnskapsmessig mindreforbruk InVesterInger Brutto investeringer likviditet Kasse, bank, postgiro Arbeidskapital (omløpsmidler -kortsiktig gjeld) finansiering/egenkapital Langsiktig gjeld (ekskl. avsetning for pensjonsforpliktelse) Egenkapital Årsregnskap

6 skatteinntekter (1000 Kr) Kr År Kr driftsutgifter (1000 Kr) År Kr netto driftsresultat (1000 Kr) År Kr BrUtto InVesterInger (1000 Kr) År 6 Årsregnskap 2012

7 hovedoversikter InVesterIng regnskap reg. oppr. regnskap budsjett budsjett ( 1000 kr. ) Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter 34 6 Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter sum utgifter finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Avsatt til likviditetsreserve sum finansieringstransaksjoner finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve sum finansiering Udekket/udisponert 7 Årsregnskap

8 8 hovedoversikt driftsregnskap noter regnskap reg. oppr. regnskap budsjett budsjett ( 1000 kr. ) driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter sum driftsinntekter driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter sum driftsutgifter Brutto driftsresultat finansinntekter Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån sum eksterne finansinntekter finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån sum eksterne finansutgifter resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger netto driftsresultat Årsregnskap 2012

9 noter regnskap reg. oppr. regnskap budsjett budsjett ( 1000 kr. ) Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven sum avsetninger regnskapsmessig mer/mindreforbruk Årsregnskap

10 hovedoversikter AnsKAffelse/AnVendelse AV MIdler Regnskap Reg. Oppr. Regnskap budsjett budsjet ( 1000 kr. ) Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest Endring i arbeidskapital Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år netto avsetninger Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv Interne utgifter mv netto interne overføringer Årsregnskap 2012

11 Årsregnskap

12 HOVEDOVERSIKT BALANSEREGNSKAP (1000 kr.) Noter Regnskap %- Regnskap % andel 2011 andel EIENDELER ANLEGGSMIDLER Eiendommer/anlegg Maskiner, biler,utstyr Ansvarlig lån Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer 2, Premieavvik Kasse, bank, postgiro Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond 11, Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regskapsprinsipp Regnskapsmessig mindreforbruk Kapitalkonto Sum egenkapital AVSETNING FORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelse % Fordeling gjeld og egenkapital % 65 % ANNEN LANGSIKTIG GJELD Sum annen langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kreditorer Skyldig mva. skattetrekk arbeidsgiveravg. og feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Korts.gjeld Egenkapital Langs.gjeld MEMORIAKONTO Ubrukte midler av eksterne lån Andre memoriakonti GARANTIANSVAR Årsregnskap

13 (1000 kr.) Noter Regnskap %- Regnskap % andel 2011 andel SPESIFIKASJON AV ENDRING ARBEIDSKAPITAL: OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler Endring premieavvik Endring kortsiktige fordringer ENDRING OMLØPSMIDLER KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld ENDRING ARBEIDSKAPITAL desember 2012 Sandnes, den 15. mars 2013 Bodil Sivertsen rådmann Odd Fosså regnskapssjef Årsregnskap

14 regnskapsprinsipper generelt Regnskapet er satt opp i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning av 15 desember 2000 med hjemmel i lov av 25 september 1992 om kommuner og fylkeskommuner 48 nr 6. Kundefordringer Kundefordringer blir vurdert til pålydende verdi med fradrag for mulige tap. Retningslinjene for tapsavskrivning går i hovedsak ut på at det årlig skal foretas en gjennomgang av kundemassen og konstaterte tap skal utgiftsføres. I tillegg foretas en konkret gjennomgang av kundemassen for å kunne foreta en avsetning på kunder hvor risikoen for tap er størst. Det foretas også en generell avsetning. (jfr note 2) Anleggsmidler Investeringer i faste eiendommer og anlegg, utstyr og transportmidler som er utgiftsført i investeringsregnskapet føres opp som anleggsmiddel i balansen. Det er i henhold til budsjett- og regnskapsforskriftene gjort et skille mellom drifts- og kapitalutgifter. Anskaffelse av utstyr, maskiner og transportmidler skal kun føres i investeringsregnskapet og aktiveres i balansen dersom: utgiftene gjelder kjøp av driftsmidler med økonomisk levetid fra tre år og oppover. anskaffelseskost er på kr eller mer I balansen avskrives anleggsmidlene over forventet levetid. Investeringer føres brutto i henhold til foreslått anbefaling fra GKRS (god kommunal regnskapssikk). Tidligere år har investeringene vært ført brutto med fradrag for statlige og fylkeskommunale tilskudd. Utlån av husbankmidler (startlån) er redusert med tapsavsetning. Jfr note 6. Anlegg under utførelse Prosjekter som ikke er endelig avsluttet pr 31/ er midlertidig aktivert på kapittel 2.27 «anlegg under utførelse». Etter hvert som prosjektene avsluttes blir endelig beløp overført til kapittel 2.28 «Faste eiendommer og anlegg». 14 Årsregnskap

15 noter til regnskapet 2012 note 1 Kasse, bank og postgiro Innestående på kasse, bank, postgiro pr 31/12 er kr Av dette er kr bundne skattetrekksmidler. note 2 Kundefordringer Kundefordringer er vurdert til pålydende med fradrag for mulige tap. Denne delkredereavsetningen (tapsavsetningen) utgjør kr Totalt er det utgiftsført tap i driftsregnskapet i 2012 på kr Økning avsetning tap på krav Konstaterte tap SUM Andre kortsiktige fordringer er vurdert til pålydende verdi. note 3 fordringer og gjeld mot kommunale foretak/interkommunale selskap fordringer gjeld Sandnes havn KF Sandnes kulturhus KF Renovasjonen IKS Brannvesenet Sør-Rogaland IKS IVAR IKS 0 0 Sandnes Parkering KF Sandnes tomteselskap KF KinoKino KF Sandnes Indre Havn KF Nordsjøvegen Multihallen og Storhallen IKS note 4 lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser revisor Lønninger, Diverse oppgavepliktige utb Sum lønnsutgifter Arbeidsgiveravgift Pensjonsutgifter Sum sosiale utgifter Ved utgangen av året var det ca ansatte i kommunen. 14 Årsregnskap

16 Ytelser til ledende personer ordførere rådmann Lønn Pensjonsutgifter Andre ytelser revisor Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende Lovpålagt revisjon kr Forvaltningsrevisjon, rådgivning, attestering kr note 5 Pensjonskostnader 2012 Pensjonskostnader Pensjonskasser skp KlP spk Årets opptjening Rentekostnad Brutto pensjonsutgifter Forventet avkastning Netto pensjonskostnad Sum amortisert premieavvik Administrasjonskostnad Samlet kostnad (inkl adm.) Premieavvik Pensjonskasser skp KlP spk sum Forfalt premie: Administrasjonskostnad: Netto pensjonskostnad: Premieavvik: Arb.giv.avgift av premieavvik: Pensjonsforpliktelse Pensjonskasser skp KlP spk sum Pensjonsforpliktelse: Pensjonsmidler: Netto pensjonsforpliktelse: Arb.giv.avgift av netto p.forpl Årsregnskap 2012

17 Pensjonsforpliktelse Pensjonskasser estimat skp KlP spk sum Pensjonsforpliktelse: Pensjonsmidler: Netto pensjonsforpliktelse: Arb.giv.avgift av netto p.forpl.: spesifikasjon av estimatavvik Pensjonskasser skp KlP spk Faktisk pensjonsforpliktelse: Estimert forpliktelse Estimatavvik forpliktelse IB : Estimerte pensjonsmidler Faktiske pensjonsmidler Estimatavvik midler IB Akkumulert og amortisert premieavvik (inkl. arbeidsgiveravgift) sum Akkumulert premieavvik Årets premieavvik Sum amortisert premieavvik Akkumulert premieavvik Herav arbeidsgiveravgift Beregningsforutsetninger Årlig avkastning (i %) 5,5 5,5 Diskonteringsrente (risikofri rente i 4,5 4,5 %) Årlig lønnsvekst (i %) 3,16 2,96 Årlig vekst i folketrygdens 3,16 2,96 grunnbeløp Årlig vekst i pensjonsregulering (i %) 3,16 2,96 Forholdstall fra KRD 1,3 1,5 Årsregnskap

18 note 6 Aksjer, andeler Antall eierandel i Bokført verdi aksjer/andeler % Lyse Energi AS ,53 * Forus Næringspark AS , Kino Z , Allservice AS , Sandnes Pro-Service Nord-Jæren Bompengeselskap AS 40 16, Fagforum Mat og Drikke AS Uni Storebrand AS Lysefjorden utviklings AS Vagle næringspark AS Stiftelser Diverse aksjer, andeler Andeler borettslag Sum * Pålydende verdi på aksjene er kr i Lyse Energi AS. egenkapital innskudd kommunale foretak og IKs: eierandel i Bokført verdi % IVAR IKS 22, Rogaland kontrollutvalgssekretariat Rogaland revisjon IKS Brannvesenet Sør Rogaland IKS Renovasjonen IKS Sørmarka IKS Multihallen og Storhallen IKS Sandnes tomteselskap KF 100, Sandnes kulturhus KF 100, Sandnes parkering KF 100, Sandnes KinoKino 100, Sum egenkapital innskudd i kommunale pensjonskasser: KLP Sandnes kommunale pensjonskasse Sum sum aksjer, andeler note 7 Utlån Statens vegvesen Utlån Sosiale lån Utlån husbankmidler, startlån Utdanningslån Renovasjonen IKS sum utlån Utlån av husbankmidler (startlån) er redusert med en en-block avsetning (tapsavsetning) på kr Årsregnskap

19 note 8 Ansvarlig lån Sandnes kommune har følgende ansvarlige lån: lyse energi As Lån 1/ Avdrag sum lån lyse energi As sandnes tomteselskap Kf Lån 1/ Økning lån Avdrag sum lån sandnes tomteselskap Kf sum ansvarlig lån Ansvarlig lån til Lyse Energi AS nedbetales over 30 år. (oppstart 2009) Årlig avdrag vil være kr Lånet renteberegnes etter 3 måneders NIBOR +2%.Ansvarlig lån til Sandnes tomteselskap KF på kr skal nedbetales over 30 år. Lånet renteberegnes etter 3 måneders NIBOR +3%. note 9 Anleggsmidler Inventar, utstyr. transportmidler fast eiendom anlegg egne tomter Anlegg u/utførelse Bolig og næringstomter Kostpris 1/ Tilgang Avgang * Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi 31/ Årets avskrivninger Årets avskr. i % 10%-20% 2%-5% * Overført til fast eiendom/anlegg og til inventar/utstyr. note 10 langsiktig gjeld Lån til selvkost (vann, avløp, renovasjon) Husbanklån Andre lån Total langsiktig gjeld Gj sn rente Langsiktig gjeld til flytende rente ,99%-2,99% Langsiktig gjeld med fast rente ,60% Langsiktig gjeld med fast rente ,10% Langsiktig gjeld med fast rente ,20% Langsiktig gjeld med fast rente ,29% 18 Årsregnskap

20 note 11 selvkostfond Selvkostfond Kommunale gebyrer vedrørende vann, avløp, renovasjon og oppmåling skal i henhold til vedtak dekke alle driftsutgifter og kapitalkostnader som kan henføres til de enkelte formål. Dette betyr at det legges til grunn et selvkostprinsipp. For 2012 har det vært følgende utvikling vedrørende de enkelte formål. 1/1-12 Underskudd overskudd 31/ Vann Vann Va-drift Avløp Avløp Va-drift Renovasjon Feiervesenet Slamavskillere/septik tanker Oppmåling Byggesak De akkumulerte underskuddene er midlertidig dekket over driften. Underskuddene må dekkes av fremtidig overskudd på disse formålene. Overskudd skal dekke fremtidige kostnader og underskudd. note 12 Kapitalkonto debetposter i året: Balanse (Kapital) kr Kreditposter i året: Avskriving av utstyr, Aktivering av fast eiendom kr maskiner og transportmidler kr og anlegg Aktivering tomteområder kr Avskrivning bygg, anlegg kr Aktivering av utstyr, maskiner kr og transportmidler Pensjonsforpliktelse/midler kr Kjøp av aksjer og andeler kr Avskrivning på utlån kr Utlån kr Avdrag på utlån kr Avdrag på eksterne lån kr Avdrag sosiale lån kr Utlån sosiale lån kr Bruk av midler fra eksterne lån kr Økning lån Sandnes Tomteselskap KF BALANSE (Kapital) kr kr kr SUM DEBET kr SUM KREDIT kr Årsregnskap 2012

21 note 13 fond fond (1000 kr) disposisjonsfond Disposisjonsfond pr Avsatt i driftsregnskapet Bruk i investeringsregnskapet Avsatt i investeringsregnskapet - Bruk i driftsregnskapet Disposisjonsfond pr Ubundne investeringsfond Ubundne investeringsfond pr Avsatt til i investeringsregnskapet - - Bruk i investeringsregnskapet Ubundne investeringsfond pr Bundne investeringsfond Bundne investeringsfond pr Avsatt til i investeringsregnskapet Bruk i investeringsregnskapet Bundne investeringsfond pr Bundne driftsfond Bundne driftsfond pr Avsatt til i driftsregnskapet Bruk av i driftsregnskapet Bundne driftsfond pr endring i regnskapsprinsipp (drift)* Endring i regnskapsprinsipp Avsatt 0 0 Endring i regnskapsprinsipp Udisponert i investeringsregnskapet Udisponert Disponert 0 0 Udisponert regnskapsmessig mindreforbruk Udisponert Disponert Avsatt Udisponert Årsregnskap

22 note 14 garantiansvar garantiansvar Antall år Beløp Utløper diverse foreninger og lag: A/L Hans og Grete barnehage(1991) Bogafjellbakken Naturbarnehage BA (25/6-02) Brannvesenet Sør-Rogaland IKS Buggeland barnehage BA Håbafjell Idrettsbarnehage BA (tidl Grasdalen Foreldrelagsbarnehage BA) Huset vårt KS Håbet barnehage(01/01-94) Håholen barnehage Interkommunalt arkiv i Rogaland Lundegård barnehage BA (28/8-02) Ormaskogen Barnehage BA (4/3-04) (tidl Trones foreldrelagsbh) Prestholen borettslag(6/2-01) Riska Bofellesskap Stft Sandnes foreldrebarnehage (17/6-95) Sandnes kirkelige fellesråd Sandnes kirkelige fellesråd Sandnes kirkelige fellesråd Skaarlia barnehage(19/12-00) Strutsen barnehage Trollhaugen foreldrelagsbarnehage BA (23/01-04) Utsikten vest FUS barnehage SA Private lånetakere: Forus Utvikling AS IVAR IKS sum Alle garantier: Årsregnskap 2012

23 regnskapsskjema 1A - driftsregnskapet Budsjett Budsjett regnskap regulert opprinnelig regnskap (1000 kr.) frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre inntekter Andre generelle statstilskudd sum frie disponible inntekter finansinntekter og finansutgifter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Avdrag på lån netto finansinntekter/-utgifter Avsetninger og bruk av avsetninger Til dekning av tidligere års regnskapsmessige underskudd Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige overskudd Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift(fra skjema 1B) regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Årsregnskap

24 regnskapsskjema 1B - driftsregnskap ( 1000 kr. ) Regnskap 2012 Årsbudsjett 2012 Oppr. budsjett 2012 Regnskap 2011 Ordinær grunnskoleopplæring Voksenopplæring Sum oppvekst skole Barnehager inkludert fellesutgifter PPT, barnevern, helsestasjonstjensten og fritid Sum oppvekst barn og unge Levekår felles Omsorgstjenester Helse og rehabiliteringstjenester Sosiale tjenester Aktivitets-, avlastnings- og samordningstjenester Sum Levekår Kultur og byutvikling felles Byutvikling Kultur, bibliotek og kulturskole Bymiljø Sum Kultur og byutvikling Sandnes Bydrift KB Organisasjon Økonomi Rådmannens stabsenheter Eiendom Kommunens fellesutg. inkl. energi Politisk virksomhet Sum rådmann og fellesutgifter Sum drift Kalkulatoriske avskrivninger Til fordeling drift skjema 1A Årsregnskap 2012

25 regnskapsskjema 2A - InVesterIngsregnsKAP regnskap reg. oppr. regnskap budsjett budsjett ( 1000 kr. ) Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger sum finansiering Udekket/udisponert 24 Årsregnskap

26 regnskapsskjema 2B - InVesterIngsregnsKAP Tall i tusen kroner Prosjektnr Prosjektnavn regnskap Årsbudsjett oppr. budsjett regnskap Investeringer Ikt Ip Telefoni Lisenser Kommunens Øksyst - Oppgr. Til Visma Enterpr Investering, Id Håndtering Pc Til Politikerne Ny E-Handelsløsning Micromarc Og Rfid På Bibliotek Dok.Senteret, Oppg. Av Elektr. Arkiv, Ny Sql-Lisens Hypernett Sfo Tilleggsmodul Omlegging Av Ip Adresser Sandnes Matservice, Utstyr Utskifting Av Utstyr, Omsorg Ny Bil Til Aks Nytt Administrasjonsbygg Brannvesenet Sør-Rogaland Iks-Ny Brannstasjon Formannskapssal, Ombygging Arealeff. Rådhus Sandnes Næringspark Vagle Opsjonspremie Nytt Rådhus Innsparing Enøk-Tiltak Buggeland Skole Nr Buldrevegg - Nærmiljø Buggeland Ny Sentrumskole Ny Skole, Hana Smeaheia Skole - Bygningsmessig Tilpasninger Malmheim Skole Inneklimatiltak, Skolebygg Riska U Skole Nytt Elevbygg Inneklima Øygard Gandal Skole, Nye Plasser Skoleanlegg Iglemyr, Utv. Til 3 Parallell Bogafjell Skole, Tilpasn. Til Ren Bskole Kyrkjevollen Skole, Påbygg Av Rom Sørbø Skole - Utvidelse Nytt Skoletilbud - Forstudie Planlegging Av Nytt Skoleanlegg Skaarlia Konsulentmidler Til Utredninger/Analyser Utvidelse Av Barnehage Øygard Varatun Modulbarnehage Utvidelse Stangeland Barnehage Utvidelse Sandved Barnehage Porsholen, Utvidelse Med 2 Avdelinger Varatun, Utvidelse Med 2 Avdelinger Sandvedhaugen Barnehage Rådhusmarka Barnehage, Midl. Barnehage Høle Barnehage, Bygge Ny Nye Brueland 10 Avd Småbarnspl I 6 Avd Ny Bhg Vedafjell Barnehager Oppgrad/Ombygg Nye Jønningheia Bhg (Etter Brann) 6 Avd Rehab Og Utvidelse Av Hommersåk Barnehage Rehab Og Utvidelse Av Asperholen Barnehage Midlertidig Bruk Av Hana Gamle Skole Til Barnehage Utforming Av Utearealet I Gravarslia Barnehage Kjøp Av Tomt I Henholdsvis 2011 Og Nytt Opptakssystem Bhg Lura Boas Åse Boas Riskatun - Nye Sykehj. Plasser Forprosjekt Flere Pasientrom I Byhagen Boas Fh-Boliger Øygard Fh-Boliger Hanamyrveien Kanalgaten 8, Nybygg Nytt Botilbud For Funksjonshemmede Tiltak Sosial Boligplan Strakstiltak Boliger Vanskeligstillte Omsorgsboliger Maudlandslia Nytt Boas I Sandnes Sykehus Med 35 Plasser Årsregnskap

27 44139 Nytt Boas På Altona Rusvernet På Soma. Nytt Hovedbygg Soma Modulbygg Lunden Ombygg Utleieboliger Svømmehall Riskatun Rehab Ny Svømmehall I Sentrum, Forprosjekt Barnev.Tj.Omb. Kontorareal Riska Bofellesskap, Krav Om Sprinkling Idrettshall/Kirke/Flerbrukshus Bogafjell Sandved Multi-/Friidrettshall Fogdahuset, Kjøp Vitensenter - Sandnes Museum Kunstens Hus Kameraovervåking Skoler Utsmykkingsprosjekt Vitenfabrikken Riving Av 3 Brakker På Vatne Dr.Stasjon Overbygg For Kjøretøy/Utstyr Hos Va- Drift Kjøp Av Nye Prestebolig I Høyland Salg Kulturbanken Salg Av Kommunal Eiendom Reinvesteringer Kommunale Bygg Inneklinatiltak, Måleutstyr Brannteknisk Utbedringer Rådhuset El-Tavle Utvikling, Gis Systemer Maskinpark, Biler Utvikling Gis System Kartgrunnlag(Digital), Utviklingsprosjek Bulege Drift Utskifting Av Kjøretøy, Maskiner Var Tilleggsarbeid Ruten Gatelys Byutviklingsprosjekter Tilbakebetaling Ifm Åpning Av Storåna Kultur Og Byutviklingsprosjekt (Politisk Styrt) Trafikksikring Aksjon Skolevei (Gen) Kom.Vei, Sikring Tunell Skaarlia Nyanlegg (Sekkepost) Reasfaltering Kom.Veier Utbedring Li Kai Sentrumstiltak Generelt Vei- Sikring Kommunale Broer Oppfølgingstiltak Kdp Sentrum (Gass) Makebytte/Erverv Kdp Sentrum (Gass) Ruten Terminalbygg - Oppgr Sluttoppgjør Hommersandbakken Kf Kulturhuset - Utskiftninger Avtale Tp Sandnes Sykkelgård Varatun Offentlige Arealer (Alle Formål) Tilbakekjøp Jærvn Utbyggingsanlegg Byhagen Utearealer Skolene, Generelt Idrettsplasser Og Løkker, Generelt Kunstgressbaner Kunstgressbaner, Grunnerverv Utearealer Barnehager, Generelt Parker Og Grøntanlegg, Generelt Bogafjell, Grøntområder, Inkl Figgjo Bydelspark Bystrand Luravika, Planarbeid/Prosjektering Friluftsområder, Generelt Kjøp Av Areal På Lifjell Til Friluftsformål Kubbetjørn Turveg Med Lys Sandnes Idrettspark Oppgradering Stadion For Tippeliga Gravlunder Generelt Soma Gravlund, Opparb. Trinn Sviland Gravlund Utvid Utbygging Riska Gravlund Sandnes Og Jæren Rideklubb- Relok Utbyggingsavtaler Bogafjell 5 Tillegsavtale Avg.Behandling Tilleggsavtale Utbygging Reguleringsplan Skarlia Amfi Utv Høydebasseng - Adm Avtale Oppgradering Va-Ledning Leirgata Adm.Avtale Rabbarveien Adm Avtale Sandskjellvegen Hommersåk Årsregnskap

28 Adm Avtale 3 Tomter Eskemyrvegen Hommersåk Adm.Avtale Rossåsen Frøyerveien Brattebø Gård, Adm. Avtale, Reg. Plan B4 Folkvord Adm.Avtale Bogafjell B1 Avløp Adm. Avtale Lunde Snarkjøp As, Hoveveien Adm.Avtlae Sørbøhagane, Sørbø-Hove Vva Anlegg I Elgveien Vva Anlegg Storasteinen Adm.Avtale Buggeland B2 Nord Vva Anlegg I Vindhagen, Adm.Avtale Adm.Avtale Stangelandsforen Vva Anlegg Lundehagen B Adm. Avtale Ganddal Ga13 Del B, Storholen Asperholen Reg.Plan Adm. Avtale Bogafjell G Adm. Avtale Hasselveien Adm.Avtale Opparb. Kom.Tekniske Anlegg Brueland Barne Adm. Avtale Frøylandsbekken, Reg.Plan Adm. Avtale Boligfelt På Sviland Adm. Avtale Bogafjell Felt B3, Delplan Opparbeidelse Av Kleivane Etappe Adm. Avtale Stangelandsforen B Adm.Avtale Skaarlia 2, B13, Nytt Boligfelt Adm.Avtale Bogafjell G Adm.Avtale Bogafjell Idrettsområde Havneparken Sandnes. 1. Etappe Momskomp Til Adm.Prosjekt Ihht Ny Ordning Utbyggingsavtale Vågsgt Åpning Storåna M. Tilh. Anlegg Vva-Anlegg Sviland 2. Etp Utskifting Av Va Ledninger I Høylandsgt Opparbeidelse Vva Anlegg Snehvitveien Ny Jernbaneundergang Luravika Sanering Va-Ledninger Tronesveien Blåsenborgveien - Va Ledninger Sanering Va-Ledinger I Bjørkveien Vva-Anlegg Århaugen Va-Ledninger Ims-Bersagel Va-Ledninger Sandved Idrettsanlegg Dam Skeislunden I Storåna Va- Ledninger Dreggjavikveien Del Sanering Va-Ledninger Vemorkveien Sanering Va-Ledninger Jærveien Opparbeidelse Av Liljeveien Opparbeidelse Av Hans Og Grete Stien Sandering Av Va Ledninger I Villaveien Hoveveien - Opparbeidelse Av Vann Og Avløp Sanering Av Vannledning I Sandved Terasse - Pilot Prosjek Oppgradering Av Tekniske Anlegg Vatne Oppgradering Av Tekniske Anlegg Foss Eikeland/Vatne Vann, Andre Prosjekter Gen. Tiltak Iht Hovedplan Vann Vannfors. Høle, Rest Del Sanering Gml. V-Ledninger Vannforsyning Høle Tilskudd Private Felt Dugnadsprosjekter Avløp Avløp/Rensing Andre Prosjekter Gen. Tiltak Iht Hovedplan Avløp Hovedavløp Høle Tilskudd Private Utbyggingsfelt Avløp Lurabekken/Sone Avløp Stangelandsåna/Sone Avløp, Storånakloakken Tilskudd Privat Separering (Generelt) Avløp Hana Sone Avløp Sentrum/Sone Avløp Vest Kloakkering Spredt Bebyggelse Fornying/Utsk. Renovasjonsbeh Massemottak Varatun(Før 68212) Nedgravde Innsamlingssystemer Renovasjon Miljøstasjoner Jernbaneundergang V/Tinghuset Årsregnskap 2012

29 Jernbaneundergang Ivar Aasensgt-St. Olavsgt Opparbeidelse Av Ruten Som Sentrumspark Arbeidsfelleskapet Ruten Parkering Renter/Utbytte Og Lån Interne Finan.Transaksjoner Sum investering i anleggsmidler (regnskapsskjema 2 A) Årsregnskap

30 30 Årsregnskap

31 30 Årsregnskap

32 Sandnes kommune Rådhuset, Jærveien 33, 4319 Sandnes Tlf: , Faks: Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes DESTI.NO Foto: John Sirevåg Trykk: Centrum Trykkeri

Innholdsfortegnelse. Årsregnskap 2011 3

Innholdsfortegnelse. Årsregnskap 2011 3 Årsregnskap 2011 2 Årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Hovedtall... 5 Hovedoversikt investering... 7 Hovedoversikt driftsregnskap... 8 Hovedoversikt anskaffelse/anvendelse av midler... 10

Detaljer

MODIG. Sandnes - i sentrum for framtiden

MODIG. Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG Sandnes - i sentrum for framtiden Årsregnskap 2007 ÅRSREGNSKAP SANDNES KOMMUNE 3 5 FORORD Rådmannen presenterer med dette årsregnskapet for Sandnes kommune. Årsregnskapet inneholder de obligatoriske

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Årsregnskap Holmestrand kommune 1 Økonomiske oversikter... 3 1.1 Økonomisk oversikt drift... 3 1.2 Økonomisk oversikt investering... 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskapet 2013 for Øvre Eiker kommune side 1 av 25

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskapet 2013 for Øvre Eiker kommune side 1 av 25 ÅRSREGNSKAPET 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema 2a og 2b - investeringsregnskapet...4 2.3 Balanseregnskapet...5

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP 2013

KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP 2013 KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP Avlagt av rådmannen 27.2.2014 Revidert av Telemark kommunerevisjon IKS Uttalelse fra Kontrollutvalget 22.4.2014 Til behandling i kommunestyret 8. mai 2014 Side 1. Underskriftsblad

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak

NAMSOS KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak NAMSOS KOMMUNE Kommunestyrets vedtak ÅRSREGNSKAP 2013- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

Årsregnskap 2010. Stavanger kommune Kommunale foretak

Årsregnskap 2010. Stavanger kommune Kommunale foretak Årsregnskap 2010 Stavanger kommune Kommunale foretak Regnskap Innhold Hovedtall..............................................................................................................................

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

Årsregnskap 2013 Eidsvoll kommune

Årsregnskap 2013 Eidsvoll kommune Årsregnskap Eidsvoll kommune INNHOLD: Økonomisk oversikt drift Side 3 Økonomisk oversikt investering Side 4 Hovedoversikt balanse Side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet Side 6 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2013 1 Økonomiske oversikter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Balanseregnskapet Driftsregnskapet

Detaljer

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune inderoy kommune.11,111% 0.1 115 HU!llI Årsregnskap 2008 Inderøy kommune INNLEDNING Dette dokumentet er deler av Inderøy kommunes årsoppgjør for regnskapsåret 2008 og inneholder regnskapstall for 2008 for

Detaljer

Regnskap 2014. Avlagt

Regnskap 2014. Avlagt Regnskap Avlagt Side 2 av 50 INNHOLDSFORTEGNELSE: REGNSKAPSPRINSIPPER mv.... 5 Beskrivelse av regnskapsprinsipper... 5 Organisering av kommunens virksomhet... 7 OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 8 Regnskapsskjema

Detaljer