INNHOLD ARSREGNSKAP 2009 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Del 1 Hovedoversikter 1. Del 3 Revisjonsmelding 20. Del 4 Investeringsregnskap 22

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD ARSREGNSKAP 2009 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Del 1 Hovedoversikter 1. Del 3 Revisjonsmelding 20. Del 4 Investeringsregnskap 22"

Transkript

1 INNHOLD ARSREGNSKAP 2009 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE side Del 1 Hovedoversikter 1 Del 2 Noter 11 Del 3 Revisjonsmelding 20 Del 4 Investeringsregnskap 22 Del 5 Driftsregnskap 28 Del 6 Balanseregnskap 89

2 0 1 Del 1 Hovedoversikter

3 0 2 Telemark fylkeskommune REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFT Regnskap 2009 Just. budsj.2009 Oppr. budsj.2009 Regnskap 2008 Skatt på inntekt og formue , ,00 Ordinært rammetilskudd , ,65 Skatt på eiendom 0, ,00 Andre direkte eller indirekte skatter 0, ,00 Andre enerelle statstilskudd , ,26 Sum frie disponible inntekter , ,91 Renteinntekter og utbytte , ,53 Renteutg.,provisjoner og and re fin. u% , ,59 Avdra å lån , ,67 Netto finansinnt.lutg , ,73 Til dekning av tidligere regnsk.m. mel 0, ,00 Til ubundne avsetninger , ,81 Til bundne avsetninger 0, ,04 Bruk av tidligere regnsk.m. mindrefon , ,81 Bruk av ubundne avsetninger 0, ,19 Bruk av bundne avsetnin er 0, ,58 Netto avsetninger 0, ,73 Overført til investeringsregnskapet , ,65 Til fordeling drift , ,26 Sum fordeltil drift fra skema 1B , ,53 Mer-imindreforbruk , ,73

4 03 Telemark fylke-skommune REGNSKAPSSKIEMA 1B - BRIFTSIEGNSKAPET Regnskap 2009 Just. budsj.2009 Oppr. budsj.2009 Regnskap 2008 Hovedansvar 1: Politikk og sentralstyring Utgifter , ,52 Inntekter , ,06 1 Politikk og sentralstyring , ,46 Hovedansvar2: Kompetanse Utgifter , ,47 Inntekter , ,00 2 Kompetanse , ,47 Hovedansvar 3: Folkehelse Utgifter , ,10 Inntekter , ,54 3 Folkehelse , ,56 Hovedansvar 441: Næring, den gode bustad Utgifter , ,83 Inntekter , , Næring, den gode bustad , ,33 Hovedansvar 442: Intemasj. samarbeid Utgifter , ,25 Inntekter , , Internasj. samarbeid , ,51 Hovedansvar 450: Kultur og identitet Utgifter , ,72 Inntekter , , Kultur og identitet , ,20 Hovedansvar 460: Telemarkskanalen Utgifter , ,00 Inntekter , , Telemarkskanalen , ,00 Hovedansvar 470: Infrastruktur Utgifter , ,78 Inntekter , , Infrastruktur , ,80

5 04 Telemark fylkeskommune Regnskap 2009 Just.budsj.2009 Oppr. budsj.2009 Regnskap 2008 Hovedansvar 5: Fellestjenester Utgifter Inntekter 5 Fellestjenester 0,00 0,00 0, , , ,74 Hovedansvar 6: Pensjonstjenester Utgifter Inntekter 5 Fellestjenester 0,00 0,00 0, ,30 0, ,30 Hovedansvar 8: Skatt og rammeoverf. Utgifter Inntekter 8 Skatt og rammeoverf. 0,00 0,00 0, , , ,70 Hovedansvar 9: Finansieringstransaksjoner Utgifter Inntekter 9 Finansieringstransaksjoner 0,00 0,00 0, , , ,86 FRA SKJEMA 1A , ,53

6 05 Regnskapsskjema 2 A - INVESTERING Regnskapsskjema 2A - investering Regnskap 2009 Reg. budsjett 2009 Oppr.budsjett 2009 Regnskap 2008 Investeringer i anleggsmidler , , , ,49 Utlån og forskutteringer , , , ,00 Avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetnin er , , , ,50 Arets finansieringsbehov , , , ,99 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,07 Inntekter fra salg av anleggsmidler ,00 0,00 0, ,00 Tilskudd til investeringer ,00 0,00 0, ,00 Mottatte avdrag på lån og refusjoner , ,00 0, ,00 Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum ekstern finansiering , , , ,07 Overført fra driftsregnskapet , ,00 0, ,65 Bruk av avsetninger , , , ,77 Sum finansiering , , , ,49 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0, ,50

7 0 6 Regnskapsskjema 2 B - INVESTERING Regnskap Reg.budsjett Oppr.budsjett vesterin sut Ifter IT-INVESTERING FELLES , IT-INVESTERING SKOLE ped. DEL , IT-INVESTERING TANNHELSE , VENTILASJONSANLEGG FYLKESHUSET , PORSGRUNNB VGs, AvD. SYD, NYBYGG , HJALMAR JOHANsEN videregaende SKOLE , SØVE VGS, STORFEFJØS , OPPGRADERING BRANNvARSLINGSANLEGG , OPPGRADERING SD-ANLEGG , SKIEN VGS. VARmEANLEGGNENTILASJON , INNEKLIMATILTAK , BIOENERGI ENØKTILTAK , BAMBLE VGS - utbedring TAK , BØ VGS AVD. seljord- OMBYGGING INTERNAT , SKIEN VGS - UTBEDRING TRAPP , LUNDE vgs - HEIS INTERNATBYGG , FORpROSJEKT utbedring SKOLENE , OmByGGING FORVALTNINGSREFORmEN , SKIEN VGS - RiviNG GyMByGG , SKOGMO GYMN.sAL , UTSTYR SKOLENE , BELysNING HMS , UTSTYR SØVE , UTSTYR/MASKINER YRKESSJAFØRLINJA , NOTODDEN VGs - sjaførlinje , NY KANTINE RJuKAN , TRANspoRTMIDLER , UTSTYR SKOLENE , TANNHELSE SKIEN SENTRUM , TANNHELSE OpPGRAD. UTSTYR 0, RASSIKRING 0, FYLKESVEGINvESTERINGER , TILTAKSPAKKA - AKsJON SKOLEVEG , TILTAKSPAKKA - LeNEID SLUSER , TILTAKSPAKKA - TILTAK ETTER TRAFIKKSIKKER , TILTAKSPAKKA - utbedring HOLDEPLASSER , TILTAKSPAKKA H 106 STRENGEN-KILEN , TILTAKSPAKKA - Tip-HALL PORSGRUNN VGS , Uten UTGIFTER VED SALG AV TOMTER , TOTALT INVESTERT I ANLEGGSMIDLER , Utlån og forskutteringer RASSIKRING 0, HJUKSEVELTA utlan , EGENKAPITALINNSKUDD , Uten TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKR. IKS , Uten SKIEN-DALEN SKIPSSELSKAP , Uten E134 OG RV , TOTALE UTLAN OG FORSKUTTERINGER , Avsetninger, merforbruk IT-SKOLE PED. DEL (fjorårets midl.tidig rnerforbruk) , PORSGRUNN SYD (fjorårets midl.tidig merforbruk) , TANNHELSE (fjorårets rnidl.tidige merforbruk) , HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE , SØVE VGS, STORFEFJØS , NYBYGG OG NYANLEGG , NY KANTINE RJUKAN , ARKEOLOGI , FYLKESVEGINvESTERINGER , ENDRING REGNsKApSFORSKRIFT , Uten SAIG AV TOMTER , TOTALE AVSETNINGER , ARETS FINANSIERINGSBEHOV ,

8 07 Telemark fylkeskommune ØKONDMISK OVERSIKT - DR1FT Regnskap 2009 Just. budsj.2009 Oppr. budsj Regnskap 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger , ,95 Andre salgs- og leieinntekter , ,38 Overføringer med krav til rnotytelse , ,83 Rammetfiskudd , ,65 Andre statlige overføringer , ,26 Andre overføringer , ,71 Skatt på inntekt og formue , ,00 Andre direkte og indirekte skatter 0, ,00 Sum driftsinntekter , ,78 Driftsutgifter Lønnsutgifter , ,83 Sosiale utgifter , ,98 Kjøp av varer og tj som inngåri tj.p , ,88 Kjøp av tjenester som erstatter tj.p , ,05 Overføringer , ,18 Avskrivninger , ,00 Fordelte utgifter , ,52 Sum driftsut ifter , ,40 Brutto driftsresultat , ,38 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , ,53 Mottatte avdrag på utlån 0, ,00 Sum eksterne finansinntekter , ,53 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , ,59 Avdragsutgifter , ,67 Utlån 0, ,00 Sum eksterne finansutgifter , ,26 Resultat eksterne finanstransaksjoner , ,73 Mot ost avskrivnin er , ,00 Netto driftsresultat , ,35 Interne finanstransaksjoner Bruk av fidligere års regnsk.m. mindreforbruk , ,81 Bruk av disposisjonsfond , ,19 Bruk av bundne fond , ,58 Bruk av likviditetsreserve 0, ,00 Sum bruk av avsetn inger , ,58 Overført til investeringsregnskapen , ,65 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbrul 0, ,00 Avsetninger til disposisjonsfond , ,81 Avsetninger til bundne fond , ,04 Avsetninger fil likviditetsreserven 0, ,00 Sum avsetnin er , ,50 Mindreforbruk , ,73

9 08 Telemark fylkeskommune OKONOMISK OVERSIKT INVESTERING Regnskap 2009 Just. budsj.2009 Oppr. budsj.2009 Regnskap 2008 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom , ,00 Andre salgsinntekter 0, ,00 Overføringer med krav til rnotytelse , ,00 Statlige overføringer , ,00 Andre overføringer 0, ,00 Renteinntekter, utb tte o eieruttak 0, ,00 Sum inntekter , ,00 Utgifter Lønnsutgifter 1336, ,31 Sosiale utgifter 188, ,47 Kjøp av varer og tj som inngåri fj.prod , ,61 Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod , ,00 Overføringer , ,10 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , ,00 Fordelte ut ifter 0, ,00 Sum utgifter , ,49 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter 0, ,00 Utlån , ,00 Kjøp av aksjer og andeler , ,00 Dekning av fidligere års udekket , ,00 Avsetninger til ubundneinvesteringsfond , ,50 Avsetninger til bundne fond 0, ,00 Avsetnin er til likviditetsreserve , ,00 Sum finansieringstransaksjoner , ,50 Finansieringsbehov , ,99 Dekket slik: Bruk av lån , ,07 Mottatte avdrag på utlån 0, ,00 Salg av aksjer og andeler 0, ,00 Bruk av tidligere års udisponert 0, ,00 Overføringer fra driftsregnskapet , ,65 Bruk av disposisjonsfond , ,48 Bruk av ubundne investeringsfond , ,29 Bruk av bundne fond , ,00 Bruk av likviditetsreserve 0, ,00 Sum finansiering , ,49 Mer-Imindreforbruk 0, ,50

10 09 Telemark- fylke skommune ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER Regnskap 2009 Just. budsj.2009 Oppr. budsj.2009 Regnskap 2008 Anskaffelse av midler Inntekter drittsdel (kontoklasse 1) , ,78 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) , ,00 Innbetalin er ved eksterne finanstrans , ,60 Sum anskaffelse av midler , ,38 Anvendelseav midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , ,40 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , ,49 Utbetalin ved eksterne finanstransaka , ,26 Sum anvendelse av midler , ,15 Anskaffelse- anvendelseav midler , ,77 Endringi ubrukte lånemidler , ,07 Endringi regnskapsprinsipp som påvirker AK , ,00 Endringi regnskapsprinsipp som påvirker AK 0, ,00 Endringi kretsløp 0, ,84 Endring i arbeidskapital , ,68 Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger , ,08 Bruk av avsetninger , ,35 Til avsetning senere år 0, ,50 Netto avsetninger , ,77 Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv , ,21 Interne utgifter mv , ,21 Netto interne overføringer 0, ,00

11 10 Telemark fylkeskommune BALANSEREGNSKAPET 2009 Rolf- e Grønås fylke rå mann Skien, (.4 Rut R.. auknes re skapssjef

12 11 Del 2 Noter

13 12 Note 1 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Regnskapet er avlagt i henhold til kommuneloven og god kommunal regnskapsskikk. Fylkeskommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører fylkeskommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Drifts- og investeringsregnskap Alle løpende inntekter og innbetalinger, og anvendelse av disse skal regnskapsføres i driftsregnskapet. Bruk av lånemidler og inntekter knyttet til varige driftsmidler og finansielle anleggsmidler inntekts-føres i investeringsregnskapet. Andre inntekter som er uvanlige og uregelmessige inntektsføres også i investeringsregnskapet. Alle investeringer utgiftsføres i investeringsregnskapet og balanseføres. Vurderingsregler Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Fylkeskommunens anleggsmidler er vurdert fil brutto anskaffelseskost. Dvs at mottatte tilskudd ikke er fratrukket i anskaffelseskost. Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn bokført verdi og verdifallet ikke forventes å være forbigående, er det foretatt nedskriving til virkerig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivingene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet/ tatt i bruk i fylkeskommunen. Avskriving og nedskriving av anleggsmidler påvirker ikke resultatet i fylkeskommunens drifts- eller inv.regnskap. Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Pensjoner Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld. Pensjonsforpliktelsen består av den diskonterte verdi av de samlede fremtidige pensjonsytelser som er opptjent ved utgangen av året. Forpliktelsen er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering Aretspensjonskostnader er endringen i forpliktelsen fra begynnelsen til slutten av året. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring over de neste 15 årene. Note 2 Endring i Arbeidskapital (Tall i tusen Balansere nska et: Endrin Omløpsmidler Kortsikti eld Endring i arbeidskapital etter balansen (reelt) Fra drift-o investerin sre nska et: Fra drift Fra inv. Sum inntekter Sum utgifter Eksterne finansieringsinnt Eksterne finansieringsutg Sum drifts- og investeringsregnskapet: Endrin mem.konti ubrukte lånemidler Korrigert endring 1 arbeidskapital

14 13 Note 3 Pensjon (Tall i tusen) Fylkeskommunen har kollektiv pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SKP) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. Pensjonsordningene omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetalinger fra folketrygden Pensjonskostnader KLP SPK rets opptjening Rentekostnad Forventet avkastning Netto pensjonskostnad Sum amortisert premieavvik Ad m inistraionskostnad Samlet kostnad inkl. adm Beregnet premieavvik Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm) Adrninistrasjonskostnad Netto ens'onskostnad Prernieavvik Balanseført pensjonsforpliktelse IB pensjonsforpliktelse UB pensjonsforpliktelse Gjenstående samlet estimat Balanseført pensjonsmidler IB pensjonsmidler UB pensjonsrnidler Gjenstående samlet estimat Netto enionsfor liktelse % arb..av ift av netto ensbnsfor liktelse Antall aktive Antall oppsatte Antall pensjoner Gj.snitts pensjonsgrunnlag, akftve aj.snitts alder, aktive 48,43 48,66 Gj.snitts tjenestetid, aktive 11,41 11,42 Note 4 Garantiansvar KOMMUNAL LANDSP.KASSE o r.belø Belø Fra Til Notodden Kameratklubb Kra erø Fordbåtselska Sum FORRETNINGS4SPAREB. o r. belø Belø Fra Til Ar

15 14 Note 5 Aksjer og andeler i varig eie For de fleste av fylkeskornmunens aksjer og andeler vil det ikke foreligge noen reell markedsverdi. Note 6 Utlån Tan i tusen) Forskuddtering av RV 360 Hjukseveltaveien skulle etter planen skje ved at vi forskutterer i årene 2007 til 2009 med henholdsvis kr 2,5 mill, 38,5 mill og 5 mill, til sammen kr 46 mill. Tilbakebetaling var forutsatt i årene 2010 til 2012 med like store årlige beløp. I 2009 ble det rapportert om merforbruk på prosjektet og FT bevilget kr 14. mill., jf. FTsak 31/09. I og med at veiene overføres fra stat til fylkeskommuner fra , vil dette utlånet ikke lengre være reelt siden vi sjøl er eiere av veien. Utlån endres da til vanlig anleggsmiddel. Oppgjør for utlånet er en del av rammeøkningen i fbm. forvaltningsreformen. Utlån til Hytteforeningen er fjernet da lånet faktisk var nedbetalt allerede i Utlån til Krisesenteret bør avskrives da det er foreldet. FT bør gjøre endelig formelt vedtak om sletting som sendes Skien kommune/krisesenteret

16 15 Note 7 Fordringer og gjeld til egne fylkeskommunale foretak (Tall i tusen) F Ikeskommunal virksomhet Fordrin er G"eId Fordrin er TeId Kortsiktige poster TFK EIENDOM FKF kr 64 kr kr kr TELEMARKSKANALEN FKF kr kr kr 136 kr 521 Sum kortsikti e oster kr kr kr kr Langsiktige poster TFK EIENDOM FKF kr - kr - kr - kr TELEMARKSKANALEN FKF kr - kr - kr - kr Sum lan sikti e oster kr - kr - kr - kr Note 8 Bruk og avsetninger fond Tall i tusen Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året Avsetninger Bruk av fond Netto avsetninger Disposisjonsfond Beholdning Bruk av fondet i driftsregnskapet Bruk av fondet i investeringsregnskapet Avsetnin er til fondet Beholdnin Bundne driftsfond Beholdning Bruk av fondene i driftsregnskapet Avsetnin er til fondene Beholdnin Ubundne investeringsfond Beholdning Avsetninger til fondene Bruk av fondene Beholdnin Bundne investeringsfond Beholdning Avsetninger til fondene Bruk av fondene Beholdnin

17 16 Note 9 Kapitalkonto Tall i tusen Saldo Endrin er 1 erioden: Av- og nedskriving av fast eiendom Avskriving veianlegg og trafikksikring Av- og nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler Salg av driftsmidler -83 Bruk av lånemidler Økt pensjonsforpliktelse Aktivering av fast eiendom Aktivering av utstyr, maskiner, transportmidler Aktivering av veianlegg - trafikksikring Kjøp av aksjer og andeler 948 Utlån Avdrag på eksterne len Egenkapitalinnskudd pensjonskasse Endring pensjonsmidler Arbeidsg.avg. netto pensjonsforpliktelse (reduksjon) Saldo Note 10 Likviditetsreserven Endringer i regnskapsprinsipp som følge av regelendring og presiseringer fra departementet, er gjennomført fra 1993 til i dag ved direkte bokføring mot egenkapitalen (likviditetsreserven.) Slike utgiftsføringer er ikke kompensert ved økte overføringer fra staten. Oppstillingen nedenfor viser de beløp fylkeskommunen har ført som endring i regnskapsprinsipp. I årsregnskapet er nettoutgiftene fra endringene i regnskapsprinsipp innarbeidet i konto for likviditetsreserve som negativ egen ka pita I. Ny bestemmelse i forskriftene krever at all likviditetsreserve skal settes på egne konti og ev. rest må gjøres opp innen regnskapsåret Fylkeskommunen har derfor brukt lånemidler på kr 60 mill. for å dekke opp bokført likviditetsreserve. Prinsi endrin er: drift investerin 1986: Feriepenger : Påløpte renter : Materialbeholdning : Lærlingeti Iskudd : Momskom. m. ordnin Prinsippendringer som er satt på egen konto Bokført pr Saldi ved o.ørstids unkt Inndekket likviditetsreserve med lånemidler:

18 17 Note 11 Anleggsmidler SUM Lånesaldo Sum lån bundet o i fast rente Belø Fylkeskommunen har pr bundet kr 550 mill. av sin totale lånegjeld i fastrenteavtaler. Dette utgjør 34,35 % av den totale låneporteføljen på kr mill, og er innenfor vedtatt reglement. Det er i rekneskapsåret utgiftsført avdrag på lån med til saman kr Minste lovlege avdrag etter kl 50 nr 7 utgjer kr Budsjettert opptak av lån kr Tatt opp i lån i 2008 kr

19 18 Tiltak for å betre likesfilling mellom kjønna: Telemark fylkeskommune skal i størst mågleg grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamannsetning og blant anna rekruttere personer med innvandrarbakgrunn. Til topp- og mellomleiarrstillingar skal det vera kvalifiserte søkjare av begge kjønn, og begge kjønn skal innstillast. Dvs at det må jobbes meir aktivt for å få kvalifiserte søkjere av begge kjønn til å søke. Ved utlysning av ledig stilling skal underrepresentert kjønn oppfordrast til å søke. Når det finnes kandidater av begge kjønn til ein ledig stilling, skal minst ein representant frå det underrepresenterte kjønn tas inn til intervju, når formelle krav til stillinga er oppfylt. Tiltakspakken ble fordelt med kr 6,8 mill. til driftsprosjekter og 21,3 mill, til mindre investeringer. Hoveddelen ble bevilget til veiprosjekter, totalt ca 14 mill. kr. Statens veivesen har utført arbeid for 16,9 mill. på de nevnte prosjektene. Merforbruket er dekket innenfor den ordinære tildelingen til SW. Restmidler kr 4,5 mill. vedrørende TIP-hallen, er avsatt på kortsiktig gjeld i påvente av en ev. tilbakebetaling til KRD. Det ble bevilget kr 3,5 mill. til rehabilitering av murene på Løveid sluser. Beløpet er overført til Telemarkskanalen FKF som har brukt kr 3,7 på prosjektet pr Prosjektet er ikke sluttført og selskapet må dekke resten av prosjektutgiftene med egne midler.

20 19 Note 15 Årsresultater Mindreforbruket på ansvarsområde 1 gjelder spesielt lavere lønnsoppgjør og lavere reguleringspremie enn budsjettert. Resten av mindreforbruket skyldes i hovedsak høyere skatt/rammefilskudd og høyere renteinntekter enn budsjettert. Det ligger også inndragning av tidligere års merforbruk på virksomhetene på ca 4. mill. i overskuddet som ikke er budsjettert. rets merforbnik i investerin sre nska et "elder føl ende roaekter 2009 prosjekt ORRGRADERING BRANNVARSLINGSANLEGG prosjekt: OPPGRADERING SD-ANLEGG prosjekt: IT-INVESTERING SKOLE PED.DEL roaekt FYLKESVEIER DELSUM prosjekt: SKIEN VGS - VARMENENTILASJONSANLEGG roaekt HJALMAR JOHANSEN VGS DELSUM TOTALT MIDLERTIDIG DEKKET AV INVESTERINGSFONDET UDEKKET 0 De fire første prosjektene har vedtatt ny ramme for 2010 og behøver således ingen ny behandling, jf FTsak 44/09. Hjalmar Johansen og Skien vgs varmeanlegg må få ny bevilgning på kr 7,5 mill. fra fylkestinget. Rettsforhandlinger om sluttoppgjør på Hjalmar Johansen vgs. avholdes våren Note 16 Andre spesielle hendelser Tidli ere års feil - N føs å Søve Ved kartlegging av merverdiavgiftsområdene i fylkeskommunen viste det seg at bygging av ny fiøs på Søve var kodet med mva-kompensasjon under hele byggeperioden. Gårdsdrifta på Søve er registrert som vanlig avgiftsplikfig virksomhet. Korreksjon av årene 2006 til 2009 ble foretatt i samråd med revisor og Skatt Sør. Hovedforskjellen på ordinær mva og mva-kompensasjon i investeringsregnskapet, er at mva.kompensasjons-inntekten bokføres som inntekt i driftsreunskaoet. Driftsregnskapet har gjennom byggeperioden 2006 til 2008 fått en inntekt på kr 2,9 mill, som nå ble ført som et tap/korreksjon. I investeringsregnskapet fikk vi motsatt effekt og står med 2,9 mill. i ledig finansiering. 1nvesteringfondet har fått tilbakeført vedtatt bruk og resten er tilbakeført som ubrukte lånemidler. Viser til egen sak om sluttregnskaper. Tidli ere års feil - F Ikeve investerin er I 2008 hadde vi et merforbruk på veginvesteringer på kr 12,8 mill. som måtte dekkes ved regnskapsavleggelsen, jf. Ftsak Ved avslutningen av regnskapet for 2009 hadde vi først et merforbruk på kr 11,2 mill. SW rapporterte med helt andre resultater enn oss. Vi fant ingen logisk forklaring på disse merforbrukene fordi våre regnskapstall var akkurat lik SW's regnskapstall. Arsaken til avvikene viste seg å gjelde Svineroivegen, jf. FTsak 7/07, som skulle være et spleiselag mellom Tinn kommune, private utbyggere og oss. SW har imidlertid rekvirert alle regninger til oss i byggeperioden, noe vi ikke har tatt høyde for i våre budsjetter. Vi har dermed forskottert kr 12,4 mill. for Tinn i regnskapsåret 2008 og kr 9,7 mill. for Krav om tilbakebetaling på kr 21,1 mill. er nå sendt Tinn kommune og vi har korrigert resultatet for 2008 ved å tilbakeføre kr 11,4 mill. til investeringsfondet. Resultatet for 2009 er også påvirket av en forventet refusjon fra Tinn (kr 9,7 mill.) og er dermed i samsvar med SW's bokføring og rapportering.

21 20 Del 3 Revisjonsmelding

22 Til fylkestinget i Telemark fylkeskommune Revisjonsinelding for I , 1 111TELEMARK KONIMUNEREVISJON Hovedkontor: Fylkeshuset, 3706 Skien Tlf.: Fax: e-post: posbckr tekornrev.no wvinv.tekomrev.no Distriktskontor: Postboks 83,3833 Bø Tlf.: Fax: Foretaksregisteret: 98$ MVA Vår ref.: Deres ref.: Arkivkode: /572/holb IKS Vi har revidert årsrekneskapen for Telemark fylkeskommune for rekneskapsåret 2009, der driftsrekneskapen viser kr ,19 til fordermg drift og eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr ,37. Vi har også revidert dei budsjettvedtak og disposisjonar som ligg til grunn for rekneskapen. Vidare har vi revidert opplysningane i årsmeldinga om årsrekneskapen. Årsrelmeskapen er sett saman av driftsrekneskap, investeringsrekneskap, balanserekneskap, økonomiske oversikter og noteopplysningar. Kommunelova med tilhøyrande rekneskapsreglar i forskrift om årsrekneskap og årsmelding, og god kommunal rekneskapsskikk i Noreg, er nytta ved utarbeidinga av rekneskapen. Årsrekneskapen og årsmeldinga er lagt fram av fylkesrådmannen. Vår oppgåve er å uttale oss om årsrekneskapen og andre forhold i samsvar med kommunelova og forskrift om revisjon i komnurnar og fylkeskommunar mv. Vi har utført revisjonen i samsvar med kommunelova, ferskrift og god kommunal revisjonsskikk i Noreg, med tilhøyrande revisjonsstandardar vedtekne av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardane krev at vi planlegg og gjennonsfører revisjonen for å oppnå tilstrekkeleg tryggleilc for at årsrekneskapen ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon. Revisjon omfattar kontroll av utvalde delar av materialet som underbygg informasjonen i årsrekneskapen, vurdering av dei nytta rekneskapsprinsippa og vesentlege rekneskapsestrmat, og vurdering av innhaldet i og presentasjonen av årsrekneskapen. I den grad det følgjer av god kommunal revisjonsskikk, omfattar revisjon også ein gjennomgang av kommunen si økonomiforvaltning og den interne administrative kontroll. Vi meiner at vår revisjon gir eit forsvarleg gnmnlag for vår uttale. Vi meiner at årsrekneskapen er lagt fram i samsvar med lov og forskrift og gir eit uttrykk for fylkeskommunen si økonomiske stilling 31. desember 2009 og for resultatet i rekneskapsåret i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk i Noreg dei disposisjonar som ligg til grunn for rekneskapen er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpa i årsrekneskapen stemmer med regulert budsjett leiinga har oppfylt si plikt til å sørgje for ordentleg og oversiktleg registrering og dokumentasjon av rekneskapsopplysningar i samsvar med lov og god kommunal rekneskapsskikk i Noreg opplysningane i årsmeldinga om årsrekneskapen er konsistente med årsrekneskapen og er i samsvar med lov og forskrift. Utan at det har innverknad på konklusjonen i avsnittet over, vil vi presisere at vedtatt låneramme for 2009 ildcje er tatt opp fullt ut. Utsatt låneopptak til 2010 utgjer 23,5 mill kr, hvorav 18 mill, kr er inntektsført som bruk av lånemidlar i investeringsrekneskapen for Dette er ilckje i samsvar med fmansreglementet pkt 4.3, jf forskrift om årsrekneskap 7 og kommunelovas 48 nr. 2. Skien, Teleimr3kompiunerevisj on IKS Finn-Egil Ailie revisjonssjef Birgittè4iolmberg oppdragsrevisor kom: kontrollutvalet fylkesutvalet fylkesrådrnannen

23 22 Del 4 Investeringsregnskap

24 M 23 Investeringsregnskaj3ei2009 Regnskap Reg.budsj Prosjekt: IT-INVESTERING FELLES DATAUTSTYR, IT-ANLEGG/STRUKTUR (5 års avskr.) MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING BRUK AV LÅN Sum prosjekt: IT-INVESTERING FELLES 0 0 Prosjekt: IT-INVESTERING SKOLE PED. DEL DATAUTSTYR, IT-ANLEGG/STRUKTUR (5 års avskr.) MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING DEKN. AV TIDL.ÅRS MERFORBRUK BRUK AV LÅN LÅN AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND Sum prosjekt: IT-INVESTERING SKOLE PED. DEL 0 0 Prosjekt: IT-INVESTERING TANNHELSE DATAUTSTYR, IT-ANLEGG/STRUKTUR (5 års avskr.) MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING BRUK AV LÅN Sum prosjekt: IT-INVESTERING TANNHELSE 0 0 Prosjekt: VENTILASJONSANLEGG FYLKESHUSET HONORARER KJØP FRA TFK EIENDOM MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING BRUK AV LÅN Sum prosjekt: VENTILASJONSANLEGG FYLKESHUSET 0 0 Prosjekt: PORSGRUNNB VGS, AVD. SYD, NYBYGG NYBYGG OG NYANLEGG HONORARER MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING DEKN. AV TIDL.ÅRS MERFORBRUK BRUK AV LÅN Sum prosjekt: PORSGRUNNB VGS, AVD. SYD, NYBYGG 0 0 Prosjekt: HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE NYBYGG OG NYANLEGG NYBYGG SLUrrOPPGJØR HONORARER MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING FORSINKELSESRENTER DEKN. AV TIDL.ÅRS MERFORBRUK BRUK AV LÅN BRUK AV DISP.FOND BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND LÅN AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND Sum prosjekt: HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE 0 Prosjekt: SØVE VGS, STORFEFJØS NYBYGG OG NYANLEGG MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING DEKN. AV T1DLÅRS MERFORBRUK BRUK AV LÅN BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND Sum prosjekt: SØVE VGS, STORFEFJØS 0 0 Prosjekt: OPPGRADERING BRANNVARSLINGSANLEGG OM/PÅBYGGING EKSISTERENDE BYGG KJØP FRA TFK EIENDOM MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING BRUK AV LÅN LÅN AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND Sum prosjekt: OPPGRADERING BRANNVARSLINGSANLEGG 0 0

25 2 4 Investeringsregnskapet 2009 Regnskap 2009 Reg.budsj Prosjekt: OPPGRADERING SD-ANLEGG OM/PÅBYGGING EKSISTERENDE BYGG KJØP FRA TFK EIENDOM MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING BRUK AV LÅN LÅN AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND Sum prosjekt: OPPGRADERING SD-ANLEGG 0 0 Prosjekt: SKIEN VGS. VARMEANLEGGNENTILASJON NYBYGG OG NYANLEGG HONORARER KJØP FRA TFK EIENDOM MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING BRUK AV LAN LÅN AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND Sum prosjekt: SKIEN VGS. VARMEANLEGG/VENTILASJON 0 0 Prosjekt: INNEKLIMATILTAK NYBYGG OG NYANLEGG OM/PÅBYGGING EKSISTERENDE BYGG HONORARER KJØP FRA TFK EIENDOM MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING BRUK AV LAN Sum prosjekt: INNEKLIMATILTAK 0 0 Prosjekt: BIOENERGI ENØKTILTAK HONORARER KJØP FRA TFK EIENDOM MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING BRUK AV DISP.FOND Sum prosjekt: BIOENERGI ENØKTILTAK 0 0 Prosjekt: BAMBLE VGS - UTBEDRING TAK NYBYGG OG NYANLEGG HONORARER KJØP FRA TFK EIENDOM MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING BRUK AV LAN Sum prosjekt: BAMBLE VGS - UTBEDRING TAK 0 0 Prosjekt: BØ VGS AVD. SELJORD- OMBYGGING INTERNAT KJØP AV STØRRE UTSTYR (10 ÅRS AVSKR.) NYBYGG OG NYANLEGG HONORARER KJØP FRA TFK EIENDOM MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING BRUK AV LAN Sum prosjekt: BØ VGS AVD. SEI JORD- OMBYGGING INTERNAT 0 0 Prosjekt: SKIEN VGS - UTBEDRING TRAPP NYBYGG OG NYANLEGG KJØP FRA TFK EIENDOM MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING BRUK AV LÅN Sum prosjekt: SKIEN VGS - UTBEDRING TRAPP 0 0 Prosjekt: LUNDE VGS - HEIS INTERNATBYGG NYBYGG OG NYANLEGG HONORARER KJØP FRA TFK EIENDOM MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING BRUK AV LAN Sum prosjekt: LUNDE VGS - HEIS INTERNATBYGG 0 0

26 E 25 Investeringsregnskapet 2009 Regnskap Reg.budsj Prosjekt: FORPROSJEKT UTBEDRING SKOLENE NYBYGG OG NYANLEGG HONORARER KJØP FRA TFK EIENDOM MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING BRUK AV LÅN BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND Sum prosjekt: FORPROSJEKT UTBEDRING SKOLENE 0 0 Prosjekt: OMBYGGING FORVALTNINGSREFORMEN OM/PÅBYGGING EKSISTERENDE BYGG MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSKAPET Sum prosjekt: OMBYGGING FORVALTNINGSREFORMEN 0 0 Prosjekt: SKIEN VGS - RIVING GYMBYGG NYBYGG OG NYANLEGG OM/PÅBYGGING EKSISTERENDE BYGG HONORARER KJØP FRA TFK EIENDOM MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING BRUK AV LÅN Sum prosjekt: SKIEN VGS - RIVING GYMBYGG 0 0 Prosjekt: SKOGMO GYMN.SAL NYBYGG OG NYANLEGG HONORARER KJØP FRA TFK EIENDOM MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING BRUK AV LÅN BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSKAPET Sum prosjekt: SKOGMO GYMNSAL 0 0 Prosjekt: UTSTYR SKOLENE LØNN NYBYGG OG NYANLEGG ARBEIDSGIVERAVGIFT KJØP AV STØRRE UTSTYR (10 ÅRS AVSKR.) OM/PÅBYGGING EKSISTERENDE BYGG REHAB.AV YTRE ANIEGG MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING BRUK AV LÅN OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSKAPET Sum prosjekt: UTSTYR SKOLENE 0 0 Prosjekt: NYBYGG OG NYANLEGG DEKN. AV TIDL.ÅRS MERFORBRUK OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSKAPET Sum prosjekt: NYBYGG OG NYANLEGG 0 0 Prosjekt: BELYSNING HMS KJØP AV STØRRE UTSTYR (10 ÅRS AVSKR.) MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING BRUK AV LÅN Sum prosjekt: BELYSNING HMS 0 0 Prosjekt: UTSTYR SØVE KJØP AV STØRRE UTSTYR (10 ÅRS AVSKR.) SALG AV DRIFTSMIDLER BRUK AV LÅN Sum prosjekt: UTSTYR SØVE 0 0 Prosjekt: UTSTYR/MASKINER YRKESSJAFØRLINJA KJØP AV STØRRE UTSTYR (10 ÅRS AVSKR.) KJØP AV TRANSPORTMIDLER (10 års avskr.) MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING SALG AV TRANSPORTMIDLER ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER BRUK AV BUNDNE INVEST.FOND

27 26 I Investeringsregnskapet 2009 Sum prosjekt: UTSTYR/MASKINER YRKESSJAFØRL1NJA Prosjekt: NOTODDEN VGS - SJAFØRLINJE KJØP AV TRANSPORTMIDLER (10 års avskr.) BRUK AV BUNDNE INVEST.FOND Sum prosjekt: NOTODDEN VGS - SJAFØRLINJE Prosjekt: NY KANTINE RJUKAN OM/PÅBYGGING EKSISTERENDE BYGG MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING DEKN. AV TIDL.ÅRS MERFORBRUK AVSETNING TIL UBUNDNE INVEST.FOND OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSKAPET Sum prosjekt: NY KANTINE RJUKAN Prosjekt: TRANSPORTMIDLER KJØP AV TRANSPORTMIDLER (10 års avskr.) MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSKAPET Sum prosjekt: TRANSPORTMIDLER Prosjekt: UTSTYR SKOLENE KJØP AV STØRRE UTSTYR (10 ÅRS AVSKR.) KJØP AV TRANSPORTMIDLER (10 års avskr.) MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING BRUK AV LÅN OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSKAPET Sum prosjekt: UTSTYR SKOLENE Prosjekt: TANNHELSE - SKIEN SENTRUM KJØP AV STØRRE UTSTYR (10 ÅRS AVSKR.) MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING DEKN. AV TIDL.ÅRS MERFORBRUK BRUK AV LÅN Sum prosjekt: TANNHELSE - SKIEN SENTRUM Prosjekt: TANNHELSE - OPPGRAD. UTSTYR KJØP AV STØRRE UTSTYR (10 ÅRS AVSKR ) BRUK AV LÅN Sum prosjekt: TANNHELSE - OPPGRAD. UTSTYR Prosjekt: ARKEOLOGI DEKN. AV TIDLARS MERFORBRUK OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSKAPET Sum prosjekt: ARKEOLOGI Prosjekt: FYLKESVEGINVESTERINGER DEKN. AV TIDL.ÅRS MERFORBRUK REFUSJON FRA KOMMUNER BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND Sum prosjekt: FYLKESVEGINVESTERINGER Prosjekt: RASSIKRING TRAFIKKSIKKERHET BRUK AV LÅN Sum prosjekt: RASSIKRING Prosjekt: FYLKESVEGINVESTERINGER GANG-/SYKKELVEG FORSTERKNINGER/UTBEDRINGER NYE VEIANLEGG MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING REFUSJON FRA KOMMUNER BRUK AV LÅN LÅN AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND Sum prosjekt: FYLKESVEGINVESTERINGER Regnskap Reg.budsj

28 27 Investeringsregnskapet 2009 Regnskap Reg.budsj Prosjekt: HJUKSEVELTA UTLÅN UTLÅN BRUK AV LÅN Sum prosjekt: HJUKSEVELTA UTLÅN 0 0 Prosjekt: EGENKAPITALINNSKUDD KLP - EGENKAPITALINNSKUDD BRUK AV UBUNDNE INVEST,FOND Sum prosjekt: EGENKAPITALINNSKUDD 0 0 Prosjekt: ENDRING REGNSKAPSFORSKRIFT AVSETNINGER TIL LIKV.RESERVEN BRUK AV LÅN Sum prosjekt: ENDRING REGNSKAPSFORSKRIFT 0 0 Prosjekt: TILTAKSPAKKA - AKSJON SKOLEVEG AKSJON SKOLEVEG REFUSJON FRA STATEN Sum prosjekt: TILTAKSPAKKA - AKSJON SKOLEVEG 0 0 Prosjekt: TILTAKSPAKKA - LØVEID SLUSER OVERF TIL EGNE FORETAK REFUSJON FRA STATEN -3, Sum prosjekt: TILTAKSPAKKA - LØVEID SLUSER 0 0 Prosjekt: TILTAKSPAKKA - TILTAK ETTER TRAFIKKSIKKERHETSINSP TRAFIKKSIKKERHET MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING REFUSJON FRA STATEN -1, BRUK AV LAN Sum prosjekt: TILTAKSPAKKA - TILTAK ETTER TRAFIKKSIKKERHETSIN 0 0 Prosjekt: TILTAKSPAKKA - UTBEDRING HOLDEPLASSER TRAFIKKSIKKERHET MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING REFUSJON FRA STATEN BRUK AV LÅN Sum prosjekt: TILTAKSPAKKA - UTBEDRING HOLDEPLASSER 0 0 Prosjekt: TILTAKSPAKKE - H106 STRENGEN-KILEN FORSTERKNINGER/UTBEDRINGER REFUSJON FRA STATEN BRUK AV LÅN Sum prosjekt: TILTAKSPAKKE - H106 STRENGEN-KILEN 0 0 Prosjekt: TILTAKSPAKKA - TIP-HALL PORSGRUNN VGS NYBYGG OG NYANLEGG HONORARER KJØP FRA TFK EIENDOM MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING REFUSJON FRA STATEN BRUK AV LAN Sum prosjekt: TILTAKSPAKKA - TIP-HALL PORSGRUNN VGS 0 0 Prosjekt: Uten KJØP FRA TFK EIENDOM KJØP AV AKSJER OG ANDELER AVSETNING TIL UBUNDNE INVEST.FOND SALG AV TOMT OG GRUNN BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSKAPET Sum prosjekt: Uten 0 0 TOTALT 0 0

29 28 Del 5 Driftsregnskap

30 29 Driftsregnskap 2009 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Grp. Ansvar: 1 STYRING, ADM OG FELLESTJ Ansvar: 1001 FYLKESTINGET 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARERTTJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VAREWTJEN SOM INNGÅRI F.KEGEN , TJEN.NARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER , Sum utgifter , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 1001 FYLKESTINGET , Ansvar: 1002 FYLKESUTVALGET 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJENANNGAR I FYLKESK.TJE , VARERTTJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 2.226, TJEN.NARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER , Sum utgifter , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 1002 FYLKESUTVALGET , Ansvar: 1003 KONTROLLUTVALGET 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.,INNGÅR I FYLKESK.TJE , TJEN.NARER-ERSTATTER F.K.EGEN , OVERFØRINGER 1.442, Sum utgifter , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 1003 KONTROLLUTVALGET , Ansvar: 1004 TELEMARK UNGDOMSTING 11 VAREWTJEN.,-INNGÅR I FYLKESK.TJE 801, OVERFØRINGER 47, Sum utgifter 849, REFUSJONER -47, Sum inntekter -47, Sum ansvar: 1004 TELEMARK UNGDOMSTI 801, Ansvar: 1005 ELDRERADET 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARERTTJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 5.410, OVERFØRINGER 4.788, Sum utgifter ,

31 30 Driftsregnskap REFUSJONER Sum inntekter Regnskap , ,82 Buds(end) Budsjett Regnskap Sum ansvar: 1005 ELDRERADET , Ansvar: 1006 KLAGENEMNDER 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARERTTJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 3.165, TJEN.NARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0, Sum utgifter , Sum ansvar 1006 KLAGENEMNDER , Ansvar: 1007 FYLKESORDFØRER 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VAREFUTJEN.-INNGARI FYLKESKTJE , OVERFØRINGER 5.770, Sum utgifter , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 1007 PYLKESORDFØRER , Ansvar: 1008 FYLKESVARAORDFØRER 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARERfTJEN.-INNGÅR I FYLKESK TJE , OVERFØRINGER 245, Sum utgifter , REFUSJONER -245, Sum inntekter -245, Sum ansvar: 1008 PYLKESVARAORDFØRE , Ansvar: 1010 UTGAR FOM FYLKESTI 10 LØNN OG SOSIALEUTGIFTER 0, VARERTTJEN.-INNGAR I FYLKESK.TJE 0, OVERFØRINGER 0, Sum utgifter 0, REFUSJONER 0, Sum inntekter 0, Sum ansvar: 1010 UTGAR FOM FYLK 0, Ansvar: 1011 UTGAR FOM FYLKESUT 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0, VARERTTJEN.-INNGAR I FYLKESK.TJE 0, OVERFØRINGER 0, Sum utgifter 0, REFUSJONER 0, Sum inntekter 0, Sum ansvar: 1011 UTGAR FOM FYLK 0,

Årsregnskap. Foto: Dag Jenssen. www.telemark.no

Årsregnskap. Foto: Dag Jenssen. www.telemark.no Årsregnskap 2013 Foto: Dag Jenssen www.telemark.no INNHOLD ÅRSREGNSKAP 2013 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE Del 1 Hovedoversikter 3 Del 2 Noter 12 Del 3 Revisjonsmelding 22 Del 4 Investeringsregnskap 25 Del

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

SEL KOMMUNE REGNSKAP 2009. Nasjonalparkriket

SEL KOMMUNE REGNSKAP 2009. Nasjonalparkriket SEL KOMMUNE REGNSKAP 2009 Nasjonalparkriket SEL KOMMUNE REGNSKAP 2009 Otta, 6. april 2010 Påfølgende underskrifter gjelder for hele regnskapet vid Storborg Regnskapsansvarlig Sjur Mykletun Administrasjonssjef

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 7 sskjema 2, investering 11 Økonomisk oversikt, drift 15 Økonomisk oversikt, investering 16 Økonomisk oversikt, balanse

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2013 1 Økonomiske oversikter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Balanseregnskapet Driftsregnskapet

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP 2013

KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP 2013 KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP Avlagt av rådmannen 27.2.2014 Revidert av Telemark kommunerevisjon IKS Uttalelse fra Kontrollutvalget 22.4.2014 Til behandling i kommunestyret 8. mai 2014 Side 1. Underskriftsblad

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i SørTrøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 14/53 Møtedato/tid: 27.3.214, kl. 12: Møtested: Statens hus, møterom Hitra/Frøya, 4. et. Møtedeltakere: Siri Holm Lønseth, leder Eivind

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskapet 2013 for Øvre Eiker kommune side 1 av 25

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskapet 2013 for Øvre Eiker kommune side 1 av 25 ÅRSREGNSKAPET 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema 2a og 2b - investeringsregnskapet...4 2.3 Balanseregnskapet...5

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak

NAMSOS KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak NAMSOS KOMMUNE Kommunestyrets vedtak ÅRSREGNSKAP 2013- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Lardal kommune. Årsregnskapet 2010

Lardal kommune. Årsregnskapet 2010 Lardal kommune Kjærrabrua krysser Lågen ved Kjærrafossen, som er berømt for sitt laksefiske. Broen er bygget i tre og stål og har et spenn på om lag 90 m. Den ble åpnet 2001. Årsregnskapet 2010 Pr 21/3-2011

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2013

Årsmelding og årsregnskap 2013 Årsmelding og årsregnskap 2013 Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding s. 3 A. Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS s. 7 B. Økonomisk oversikt drift og investering s. 9 B.1 Likviditet s. 9 B.2 Økonomisk resultat

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE Kommunestyret 24. april 2008

NAMSOS KOMMUNE Kommunestyret 24. april 2008 NAMSOS KOMMUNE Kommunestyret 24. april 2008 ÅRSREGNSKAP 2007 - INNHOLD: Side Regnskap: 3 Driftsregnskap 4 Balanse 5 Regnskapsskjema 1A Drift 6 Regnskapsskjema 1B Drift 7 Endring i arbeidskapital 8 Anskaffelse

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer