INNHOLD ARSREGNSKAP 2009 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Del 1 Hovedoversikter 1. Del 3 Revisjonsmelding 20. Del 4 Investeringsregnskap 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD ARSREGNSKAP 2009 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Del 1 Hovedoversikter 1. Del 3 Revisjonsmelding 20. Del 4 Investeringsregnskap 22"

Transkript

1 INNHOLD ARSREGNSKAP 2009 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE side Del 1 Hovedoversikter 1 Del 2 Noter 11 Del 3 Revisjonsmelding 20 Del 4 Investeringsregnskap 22 Del 5 Driftsregnskap 28 Del 6 Balanseregnskap 89

2 0 1 Del 1 Hovedoversikter

3 0 2 Telemark fylkeskommune REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFT Regnskap 2009 Just. budsj.2009 Oppr. budsj.2009 Regnskap 2008 Skatt på inntekt og formue , ,00 Ordinært rammetilskudd , ,65 Skatt på eiendom 0, ,00 Andre direkte eller indirekte skatter 0, ,00 Andre enerelle statstilskudd , ,26 Sum frie disponible inntekter , ,91 Renteinntekter og utbytte , ,53 Renteutg.,provisjoner og and re fin. u% , ,59 Avdra å lån , ,67 Netto finansinnt.lutg , ,73 Til dekning av tidligere regnsk.m. mel 0, ,00 Til ubundne avsetninger , ,81 Til bundne avsetninger 0, ,04 Bruk av tidligere regnsk.m. mindrefon , ,81 Bruk av ubundne avsetninger 0, ,19 Bruk av bundne avsetnin er 0, ,58 Netto avsetninger 0, ,73 Overført til investeringsregnskapet , ,65 Til fordeling drift , ,26 Sum fordeltil drift fra skema 1B , ,53 Mer-imindreforbruk , ,73

4 03 Telemark fylke-skommune REGNSKAPSSKIEMA 1B - BRIFTSIEGNSKAPET Regnskap 2009 Just. budsj.2009 Oppr. budsj.2009 Regnskap 2008 Hovedansvar 1: Politikk og sentralstyring Utgifter , ,52 Inntekter , ,06 1 Politikk og sentralstyring , ,46 Hovedansvar2: Kompetanse Utgifter , ,47 Inntekter , ,00 2 Kompetanse , ,47 Hovedansvar 3: Folkehelse Utgifter , ,10 Inntekter , ,54 3 Folkehelse , ,56 Hovedansvar 441: Næring, den gode bustad Utgifter , ,83 Inntekter , , Næring, den gode bustad , ,33 Hovedansvar 442: Intemasj. samarbeid Utgifter , ,25 Inntekter , , Internasj. samarbeid , ,51 Hovedansvar 450: Kultur og identitet Utgifter , ,72 Inntekter , , Kultur og identitet , ,20 Hovedansvar 460: Telemarkskanalen Utgifter , ,00 Inntekter , , Telemarkskanalen , ,00 Hovedansvar 470: Infrastruktur Utgifter , ,78 Inntekter , , Infrastruktur , ,80

5 04 Telemark fylkeskommune Regnskap 2009 Just.budsj.2009 Oppr. budsj.2009 Regnskap 2008 Hovedansvar 5: Fellestjenester Utgifter Inntekter 5 Fellestjenester 0,00 0,00 0, , , ,74 Hovedansvar 6: Pensjonstjenester Utgifter Inntekter 5 Fellestjenester 0,00 0,00 0, ,30 0, ,30 Hovedansvar 8: Skatt og rammeoverf. Utgifter Inntekter 8 Skatt og rammeoverf. 0,00 0,00 0, , , ,70 Hovedansvar 9: Finansieringstransaksjoner Utgifter Inntekter 9 Finansieringstransaksjoner 0,00 0,00 0, , , ,86 FRA SKJEMA 1A , ,53

6 05 Regnskapsskjema 2 A - INVESTERING Regnskapsskjema 2A - investering Regnskap 2009 Reg. budsjett 2009 Oppr.budsjett 2009 Regnskap 2008 Investeringer i anleggsmidler , , , ,49 Utlån og forskutteringer , , , ,00 Avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetnin er , , , ,50 Arets finansieringsbehov , , , ,99 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,07 Inntekter fra salg av anleggsmidler ,00 0,00 0, ,00 Tilskudd til investeringer ,00 0,00 0, ,00 Mottatte avdrag på lån og refusjoner , ,00 0, ,00 Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum ekstern finansiering , , , ,07 Overført fra driftsregnskapet , ,00 0, ,65 Bruk av avsetninger , , , ,77 Sum finansiering , , , ,49 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0, ,50

7 0 6 Regnskapsskjema 2 B - INVESTERING Regnskap Reg.budsjett Oppr.budsjett vesterin sut Ifter IT-INVESTERING FELLES , IT-INVESTERING SKOLE ped. DEL , IT-INVESTERING TANNHELSE , VENTILASJONSANLEGG FYLKESHUSET , PORSGRUNNB VGs, AvD. SYD, NYBYGG , HJALMAR JOHANsEN videregaende SKOLE , SØVE VGS, STORFEFJØS , OPPGRADERING BRANNvARSLINGSANLEGG , OPPGRADERING SD-ANLEGG , SKIEN VGS. VARmEANLEGGNENTILASJON , INNEKLIMATILTAK , BIOENERGI ENØKTILTAK , BAMBLE VGS - utbedring TAK , BØ VGS AVD. seljord- OMBYGGING INTERNAT , SKIEN VGS - UTBEDRING TRAPP , LUNDE vgs - HEIS INTERNATBYGG , FORpROSJEKT utbedring SKOLENE , OmByGGING FORVALTNINGSREFORmEN , SKIEN VGS - RiviNG GyMByGG , SKOGMO GYMN.sAL , UTSTYR SKOLENE , BELysNING HMS , UTSTYR SØVE , UTSTYR/MASKINER YRKESSJAFØRLINJA , NOTODDEN VGs - sjaførlinje , NY KANTINE RJuKAN , TRANspoRTMIDLER , UTSTYR SKOLENE , TANNHELSE SKIEN SENTRUM , TANNHELSE OpPGRAD. UTSTYR 0, RASSIKRING 0, FYLKESVEGINvESTERINGER , TILTAKSPAKKA - AKsJON SKOLEVEG , TILTAKSPAKKA - LeNEID SLUSER , TILTAKSPAKKA - TILTAK ETTER TRAFIKKSIKKER , TILTAKSPAKKA - utbedring HOLDEPLASSER , TILTAKSPAKKA H 106 STRENGEN-KILEN , TILTAKSPAKKA - Tip-HALL PORSGRUNN VGS , Uten UTGIFTER VED SALG AV TOMTER , TOTALT INVESTERT I ANLEGGSMIDLER , Utlån og forskutteringer RASSIKRING 0, HJUKSEVELTA utlan , EGENKAPITALINNSKUDD , Uten TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKR. IKS , Uten SKIEN-DALEN SKIPSSELSKAP , Uten E134 OG RV , TOTALE UTLAN OG FORSKUTTERINGER , Avsetninger, merforbruk IT-SKOLE PED. DEL (fjorårets midl.tidig rnerforbruk) , PORSGRUNN SYD (fjorårets midl.tidig merforbruk) , TANNHELSE (fjorårets rnidl.tidige merforbruk) , HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE , SØVE VGS, STORFEFJØS , NYBYGG OG NYANLEGG , NY KANTINE RJUKAN , ARKEOLOGI , FYLKESVEGINvESTERINGER , ENDRING REGNsKApSFORSKRIFT , Uten SAIG AV TOMTER , TOTALE AVSETNINGER , ARETS FINANSIERINGSBEHOV ,

8 07 Telemark fylkeskommune ØKONDMISK OVERSIKT - DR1FT Regnskap 2009 Just. budsj.2009 Oppr. budsj Regnskap 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger , ,95 Andre salgs- og leieinntekter , ,38 Overføringer med krav til rnotytelse , ,83 Rammetfiskudd , ,65 Andre statlige overføringer , ,26 Andre overføringer , ,71 Skatt på inntekt og formue , ,00 Andre direkte og indirekte skatter 0, ,00 Sum driftsinntekter , ,78 Driftsutgifter Lønnsutgifter , ,83 Sosiale utgifter , ,98 Kjøp av varer og tj som inngåri tj.p , ,88 Kjøp av tjenester som erstatter tj.p , ,05 Overføringer , ,18 Avskrivninger , ,00 Fordelte utgifter , ,52 Sum driftsut ifter , ,40 Brutto driftsresultat , ,38 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , ,53 Mottatte avdrag på utlån 0, ,00 Sum eksterne finansinntekter , ,53 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , ,59 Avdragsutgifter , ,67 Utlån 0, ,00 Sum eksterne finansutgifter , ,26 Resultat eksterne finanstransaksjoner , ,73 Mot ost avskrivnin er , ,00 Netto driftsresultat , ,35 Interne finanstransaksjoner Bruk av fidligere års regnsk.m. mindreforbruk , ,81 Bruk av disposisjonsfond , ,19 Bruk av bundne fond , ,58 Bruk av likviditetsreserve 0, ,00 Sum bruk av avsetn inger , ,58 Overført til investeringsregnskapen , ,65 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbrul 0, ,00 Avsetninger til disposisjonsfond , ,81 Avsetninger til bundne fond , ,04 Avsetninger fil likviditetsreserven 0, ,00 Sum avsetnin er , ,50 Mindreforbruk , ,73

9 08 Telemark fylkeskommune OKONOMISK OVERSIKT INVESTERING Regnskap 2009 Just. budsj.2009 Oppr. budsj.2009 Regnskap 2008 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom , ,00 Andre salgsinntekter 0, ,00 Overføringer med krav til rnotytelse , ,00 Statlige overføringer , ,00 Andre overføringer 0, ,00 Renteinntekter, utb tte o eieruttak 0, ,00 Sum inntekter , ,00 Utgifter Lønnsutgifter 1336, ,31 Sosiale utgifter 188, ,47 Kjøp av varer og tj som inngåri fj.prod , ,61 Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod , ,00 Overføringer , ,10 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , ,00 Fordelte ut ifter 0, ,00 Sum utgifter , ,49 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter 0, ,00 Utlån , ,00 Kjøp av aksjer og andeler , ,00 Dekning av fidligere års udekket , ,00 Avsetninger til ubundneinvesteringsfond , ,50 Avsetninger til bundne fond 0, ,00 Avsetnin er til likviditetsreserve , ,00 Sum finansieringstransaksjoner , ,50 Finansieringsbehov , ,99 Dekket slik: Bruk av lån , ,07 Mottatte avdrag på utlån 0, ,00 Salg av aksjer og andeler 0, ,00 Bruk av tidligere års udisponert 0, ,00 Overføringer fra driftsregnskapet , ,65 Bruk av disposisjonsfond , ,48 Bruk av ubundne investeringsfond , ,29 Bruk av bundne fond , ,00 Bruk av likviditetsreserve 0, ,00 Sum finansiering , ,49 Mer-Imindreforbruk 0, ,50

10 09 Telemark- fylke skommune ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER Regnskap 2009 Just. budsj.2009 Oppr. budsj.2009 Regnskap 2008 Anskaffelse av midler Inntekter drittsdel (kontoklasse 1) , ,78 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) , ,00 Innbetalin er ved eksterne finanstrans , ,60 Sum anskaffelse av midler , ,38 Anvendelseav midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , ,40 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , ,49 Utbetalin ved eksterne finanstransaka , ,26 Sum anvendelse av midler , ,15 Anskaffelse- anvendelseav midler , ,77 Endringi ubrukte lånemidler , ,07 Endringi regnskapsprinsipp som påvirker AK , ,00 Endringi regnskapsprinsipp som påvirker AK 0, ,00 Endringi kretsløp 0, ,84 Endring i arbeidskapital , ,68 Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger , ,08 Bruk av avsetninger , ,35 Til avsetning senere år 0, ,50 Netto avsetninger , ,77 Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv , ,21 Interne utgifter mv , ,21 Netto interne overføringer 0, ,00

11 10 Telemark fylkeskommune BALANSEREGNSKAPET 2009 Rolf- e Grønås fylke rå mann Skien, (.4 Rut R.. auknes re skapssjef

12 11 Del 2 Noter

13 12 Note 1 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Regnskapet er avlagt i henhold til kommuneloven og god kommunal regnskapsskikk. Fylkeskommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører fylkeskommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Drifts- og investeringsregnskap Alle løpende inntekter og innbetalinger, og anvendelse av disse skal regnskapsføres i driftsregnskapet. Bruk av lånemidler og inntekter knyttet til varige driftsmidler og finansielle anleggsmidler inntekts-føres i investeringsregnskapet. Andre inntekter som er uvanlige og uregelmessige inntektsføres også i investeringsregnskapet. Alle investeringer utgiftsføres i investeringsregnskapet og balanseføres. Vurderingsregler Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Fylkeskommunens anleggsmidler er vurdert fil brutto anskaffelseskost. Dvs at mottatte tilskudd ikke er fratrukket i anskaffelseskost. Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn bokført verdi og verdifallet ikke forventes å være forbigående, er det foretatt nedskriving til virkerig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivingene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet/ tatt i bruk i fylkeskommunen. Avskriving og nedskriving av anleggsmidler påvirker ikke resultatet i fylkeskommunens drifts- eller inv.regnskap. Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Pensjoner Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld. Pensjonsforpliktelsen består av den diskonterte verdi av de samlede fremtidige pensjonsytelser som er opptjent ved utgangen av året. Forpliktelsen er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering Aretspensjonskostnader er endringen i forpliktelsen fra begynnelsen til slutten av året. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring over de neste 15 årene. Note 2 Endring i Arbeidskapital (Tall i tusen Balansere nska et: Endrin Omløpsmidler Kortsikti eld Endring i arbeidskapital etter balansen (reelt) Fra drift-o investerin sre nska et: Fra drift Fra inv. Sum inntekter Sum utgifter Eksterne finansieringsinnt Eksterne finansieringsutg Sum drifts- og investeringsregnskapet: Endrin mem.konti ubrukte lånemidler Korrigert endring 1 arbeidskapital

14 13 Note 3 Pensjon (Tall i tusen) Fylkeskommunen har kollektiv pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SKP) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. Pensjonsordningene omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetalinger fra folketrygden Pensjonskostnader KLP SPK rets opptjening Rentekostnad Forventet avkastning Netto pensjonskostnad Sum amortisert premieavvik Ad m inistraionskostnad Samlet kostnad inkl. adm Beregnet premieavvik Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm) Adrninistrasjonskostnad Netto ens'onskostnad Prernieavvik Balanseført pensjonsforpliktelse IB pensjonsforpliktelse UB pensjonsforpliktelse Gjenstående samlet estimat Balanseført pensjonsmidler IB pensjonsmidler UB pensjonsrnidler Gjenstående samlet estimat Netto enionsfor liktelse % arb..av ift av netto ensbnsfor liktelse Antall aktive Antall oppsatte Antall pensjoner Gj.snitts pensjonsgrunnlag, akftve aj.snitts alder, aktive 48,43 48,66 Gj.snitts tjenestetid, aktive 11,41 11,42 Note 4 Garantiansvar KOMMUNAL LANDSP.KASSE o r.belø Belø Fra Til Notodden Kameratklubb Kra erø Fordbåtselska Sum FORRETNINGS4SPAREB. o r. belø Belø Fra Til Ar

15 14 Note 5 Aksjer og andeler i varig eie For de fleste av fylkeskornmunens aksjer og andeler vil det ikke foreligge noen reell markedsverdi. Note 6 Utlån Tan i tusen) Forskuddtering av RV 360 Hjukseveltaveien skulle etter planen skje ved at vi forskutterer i årene 2007 til 2009 med henholdsvis kr 2,5 mill, 38,5 mill og 5 mill, til sammen kr 46 mill. Tilbakebetaling var forutsatt i årene 2010 til 2012 med like store årlige beløp. I 2009 ble det rapportert om merforbruk på prosjektet og FT bevilget kr 14. mill., jf. FTsak 31/09. I og med at veiene overføres fra stat til fylkeskommuner fra , vil dette utlånet ikke lengre være reelt siden vi sjøl er eiere av veien. Utlån endres da til vanlig anleggsmiddel. Oppgjør for utlånet er en del av rammeøkningen i fbm. forvaltningsreformen. Utlån til Hytteforeningen er fjernet da lånet faktisk var nedbetalt allerede i Utlån til Krisesenteret bør avskrives da det er foreldet. FT bør gjøre endelig formelt vedtak om sletting som sendes Skien kommune/krisesenteret

16 15 Note 7 Fordringer og gjeld til egne fylkeskommunale foretak (Tall i tusen) F Ikeskommunal virksomhet Fordrin er G"eId Fordrin er TeId Kortsiktige poster TFK EIENDOM FKF kr 64 kr kr kr TELEMARKSKANALEN FKF kr kr kr 136 kr 521 Sum kortsikti e oster kr kr kr kr Langsiktige poster TFK EIENDOM FKF kr - kr - kr - kr TELEMARKSKANALEN FKF kr - kr - kr - kr Sum lan sikti e oster kr - kr - kr - kr Note 8 Bruk og avsetninger fond Tall i tusen Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året Avsetninger Bruk av fond Netto avsetninger Disposisjonsfond Beholdning Bruk av fondet i driftsregnskapet Bruk av fondet i investeringsregnskapet Avsetnin er til fondet Beholdnin Bundne driftsfond Beholdning Bruk av fondene i driftsregnskapet Avsetnin er til fondene Beholdnin Ubundne investeringsfond Beholdning Avsetninger til fondene Bruk av fondene Beholdnin Bundne investeringsfond Beholdning Avsetninger til fondene Bruk av fondene Beholdnin

17 16 Note 9 Kapitalkonto Tall i tusen Saldo Endrin er 1 erioden: Av- og nedskriving av fast eiendom Avskriving veianlegg og trafikksikring Av- og nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler Salg av driftsmidler -83 Bruk av lånemidler Økt pensjonsforpliktelse Aktivering av fast eiendom Aktivering av utstyr, maskiner, transportmidler Aktivering av veianlegg - trafikksikring Kjøp av aksjer og andeler 948 Utlån Avdrag på eksterne len Egenkapitalinnskudd pensjonskasse Endring pensjonsmidler Arbeidsg.avg. netto pensjonsforpliktelse (reduksjon) Saldo Note 10 Likviditetsreserven Endringer i regnskapsprinsipp som følge av regelendring og presiseringer fra departementet, er gjennomført fra 1993 til i dag ved direkte bokføring mot egenkapitalen (likviditetsreserven.) Slike utgiftsføringer er ikke kompensert ved økte overføringer fra staten. Oppstillingen nedenfor viser de beløp fylkeskommunen har ført som endring i regnskapsprinsipp. I årsregnskapet er nettoutgiftene fra endringene i regnskapsprinsipp innarbeidet i konto for likviditetsreserve som negativ egen ka pita I. Ny bestemmelse i forskriftene krever at all likviditetsreserve skal settes på egne konti og ev. rest må gjøres opp innen regnskapsåret Fylkeskommunen har derfor brukt lånemidler på kr 60 mill. for å dekke opp bokført likviditetsreserve. Prinsi endrin er: drift investerin 1986: Feriepenger : Påløpte renter : Materialbeholdning : Lærlingeti Iskudd : Momskom. m. ordnin Prinsippendringer som er satt på egen konto Bokført pr Saldi ved o.ørstids unkt Inndekket likviditetsreserve med lånemidler:

18 17 Note 11 Anleggsmidler SUM Lånesaldo Sum lån bundet o i fast rente Belø Fylkeskommunen har pr bundet kr 550 mill. av sin totale lånegjeld i fastrenteavtaler. Dette utgjør 34,35 % av den totale låneporteføljen på kr mill, og er innenfor vedtatt reglement. Det er i rekneskapsåret utgiftsført avdrag på lån med til saman kr Minste lovlege avdrag etter kl 50 nr 7 utgjer kr Budsjettert opptak av lån kr Tatt opp i lån i 2008 kr

19 18 Tiltak for å betre likesfilling mellom kjønna: Telemark fylkeskommune skal i størst mågleg grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamannsetning og blant anna rekruttere personer med innvandrarbakgrunn. Til topp- og mellomleiarrstillingar skal det vera kvalifiserte søkjare av begge kjønn, og begge kjønn skal innstillast. Dvs at det må jobbes meir aktivt for å få kvalifiserte søkjere av begge kjønn til å søke. Ved utlysning av ledig stilling skal underrepresentert kjønn oppfordrast til å søke. Når det finnes kandidater av begge kjønn til ein ledig stilling, skal minst ein representant frå det underrepresenterte kjønn tas inn til intervju, når formelle krav til stillinga er oppfylt. Tiltakspakken ble fordelt med kr 6,8 mill. til driftsprosjekter og 21,3 mill, til mindre investeringer. Hoveddelen ble bevilget til veiprosjekter, totalt ca 14 mill. kr. Statens veivesen har utført arbeid for 16,9 mill. på de nevnte prosjektene. Merforbruket er dekket innenfor den ordinære tildelingen til SW. Restmidler kr 4,5 mill. vedrørende TIP-hallen, er avsatt på kortsiktig gjeld i påvente av en ev. tilbakebetaling til KRD. Det ble bevilget kr 3,5 mill. til rehabilitering av murene på Løveid sluser. Beløpet er overført til Telemarkskanalen FKF som har brukt kr 3,7 på prosjektet pr Prosjektet er ikke sluttført og selskapet må dekke resten av prosjektutgiftene med egne midler.

20 19 Note 15 Årsresultater Mindreforbruket på ansvarsområde 1 gjelder spesielt lavere lønnsoppgjør og lavere reguleringspremie enn budsjettert. Resten av mindreforbruket skyldes i hovedsak høyere skatt/rammefilskudd og høyere renteinntekter enn budsjettert. Det ligger også inndragning av tidligere års merforbruk på virksomhetene på ca 4. mill. i overskuddet som ikke er budsjettert. rets merforbnik i investerin sre nska et "elder føl ende roaekter 2009 prosjekt ORRGRADERING BRANNVARSLINGSANLEGG prosjekt: OPPGRADERING SD-ANLEGG prosjekt: IT-INVESTERING SKOLE PED.DEL roaekt FYLKESVEIER DELSUM prosjekt: SKIEN VGS - VARMENENTILASJONSANLEGG roaekt HJALMAR JOHANSEN VGS DELSUM TOTALT MIDLERTIDIG DEKKET AV INVESTERINGSFONDET UDEKKET 0 De fire første prosjektene har vedtatt ny ramme for 2010 og behøver således ingen ny behandling, jf FTsak 44/09. Hjalmar Johansen og Skien vgs varmeanlegg må få ny bevilgning på kr 7,5 mill. fra fylkestinget. Rettsforhandlinger om sluttoppgjør på Hjalmar Johansen vgs. avholdes våren Note 16 Andre spesielle hendelser Tidli ere års feil - N føs å Søve Ved kartlegging av merverdiavgiftsområdene i fylkeskommunen viste det seg at bygging av ny fiøs på Søve var kodet med mva-kompensasjon under hele byggeperioden. Gårdsdrifta på Søve er registrert som vanlig avgiftsplikfig virksomhet. Korreksjon av årene 2006 til 2009 ble foretatt i samråd med revisor og Skatt Sør. Hovedforskjellen på ordinær mva og mva-kompensasjon i investeringsregnskapet, er at mva.kompensasjons-inntekten bokføres som inntekt i driftsreunskaoet. Driftsregnskapet har gjennom byggeperioden 2006 til 2008 fått en inntekt på kr 2,9 mill, som nå ble ført som et tap/korreksjon. I investeringsregnskapet fikk vi motsatt effekt og står med 2,9 mill. i ledig finansiering. 1nvesteringfondet har fått tilbakeført vedtatt bruk og resten er tilbakeført som ubrukte lånemidler. Viser til egen sak om sluttregnskaper. Tidli ere års feil - F Ikeve investerin er I 2008 hadde vi et merforbruk på veginvesteringer på kr 12,8 mill. som måtte dekkes ved regnskapsavleggelsen, jf. Ftsak Ved avslutningen av regnskapet for 2009 hadde vi først et merforbruk på kr 11,2 mill. SW rapporterte med helt andre resultater enn oss. Vi fant ingen logisk forklaring på disse merforbrukene fordi våre regnskapstall var akkurat lik SW's regnskapstall. Arsaken til avvikene viste seg å gjelde Svineroivegen, jf. FTsak 7/07, som skulle være et spleiselag mellom Tinn kommune, private utbyggere og oss. SW har imidlertid rekvirert alle regninger til oss i byggeperioden, noe vi ikke har tatt høyde for i våre budsjetter. Vi har dermed forskottert kr 12,4 mill. for Tinn i regnskapsåret 2008 og kr 9,7 mill. for Krav om tilbakebetaling på kr 21,1 mill. er nå sendt Tinn kommune og vi har korrigert resultatet for 2008 ved å tilbakeføre kr 11,4 mill. til investeringsfondet. Resultatet for 2009 er også påvirket av en forventet refusjon fra Tinn (kr 9,7 mill.) og er dermed i samsvar med SW's bokføring og rapportering.

21 20 Del 3 Revisjonsmelding

22 Til fylkestinget i Telemark fylkeskommune Revisjonsinelding for I , 1 111TELEMARK KONIMUNEREVISJON Hovedkontor: Fylkeshuset, 3706 Skien Tlf.: Fax: e-post: posbckr tekornrev.no wvinv.tekomrev.no Distriktskontor: Postboks 83,3833 Bø Tlf.: Fax: Foretaksregisteret: 98$ MVA Vår ref.: Deres ref.: Arkivkode: /572/holb IKS Vi har revidert årsrekneskapen for Telemark fylkeskommune for rekneskapsåret 2009, der driftsrekneskapen viser kr ,19 til fordermg drift og eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr ,37. Vi har også revidert dei budsjettvedtak og disposisjonar som ligg til grunn for rekneskapen. Vidare har vi revidert opplysningane i årsmeldinga om årsrekneskapen. Årsrelmeskapen er sett saman av driftsrekneskap, investeringsrekneskap, balanserekneskap, økonomiske oversikter og noteopplysningar. Kommunelova med tilhøyrande rekneskapsreglar i forskrift om årsrekneskap og årsmelding, og god kommunal rekneskapsskikk i Noreg, er nytta ved utarbeidinga av rekneskapen. Årsrekneskapen og årsmeldinga er lagt fram av fylkesrådmannen. Vår oppgåve er å uttale oss om årsrekneskapen og andre forhold i samsvar med kommunelova og forskrift om revisjon i komnurnar og fylkeskommunar mv. Vi har utført revisjonen i samsvar med kommunelova, ferskrift og god kommunal revisjonsskikk i Noreg, med tilhøyrande revisjonsstandardar vedtekne av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardane krev at vi planlegg og gjennonsfører revisjonen for å oppnå tilstrekkeleg tryggleilc for at årsrekneskapen ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon. Revisjon omfattar kontroll av utvalde delar av materialet som underbygg informasjonen i årsrekneskapen, vurdering av dei nytta rekneskapsprinsippa og vesentlege rekneskapsestrmat, og vurdering av innhaldet i og presentasjonen av årsrekneskapen. I den grad det følgjer av god kommunal revisjonsskikk, omfattar revisjon også ein gjennomgang av kommunen si økonomiforvaltning og den interne administrative kontroll. Vi meiner at vår revisjon gir eit forsvarleg gnmnlag for vår uttale. Vi meiner at årsrekneskapen er lagt fram i samsvar med lov og forskrift og gir eit uttrykk for fylkeskommunen si økonomiske stilling 31. desember 2009 og for resultatet i rekneskapsåret i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk i Noreg dei disposisjonar som ligg til grunn for rekneskapen er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpa i årsrekneskapen stemmer med regulert budsjett leiinga har oppfylt si plikt til å sørgje for ordentleg og oversiktleg registrering og dokumentasjon av rekneskapsopplysningar i samsvar med lov og god kommunal rekneskapsskikk i Noreg opplysningane i årsmeldinga om årsrekneskapen er konsistente med årsrekneskapen og er i samsvar med lov og forskrift. Utan at det har innverknad på konklusjonen i avsnittet over, vil vi presisere at vedtatt låneramme for 2009 ildcje er tatt opp fullt ut. Utsatt låneopptak til 2010 utgjer 23,5 mill kr, hvorav 18 mill, kr er inntektsført som bruk av lånemidlar i investeringsrekneskapen for Dette er ilckje i samsvar med fmansreglementet pkt 4.3, jf forskrift om årsrekneskap 7 og kommunelovas 48 nr. 2. Skien, Teleimr3kompiunerevisj on IKS Finn-Egil Ailie revisjonssjef Birgittè4iolmberg oppdragsrevisor kom: kontrollutvalet fylkesutvalet fylkesrådrnannen

23 22 Del 4 Investeringsregnskap

24 M 23 Investeringsregnskaj3ei2009 Regnskap Reg.budsj Prosjekt: IT-INVESTERING FELLES DATAUTSTYR, IT-ANLEGG/STRUKTUR (5 års avskr.) MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING BRUK AV LÅN Sum prosjekt: IT-INVESTERING FELLES 0 0 Prosjekt: IT-INVESTERING SKOLE PED. DEL DATAUTSTYR, IT-ANLEGG/STRUKTUR (5 års avskr.) MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING DEKN. AV TIDL.ÅRS MERFORBRUK BRUK AV LÅN LÅN AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND Sum prosjekt: IT-INVESTERING SKOLE PED. DEL 0 0 Prosjekt: IT-INVESTERING TANNHELSE DATAUTSTYR, IT-ANLEGG/STRUKTUR (5 års avskr.) MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING BRUK AV LÅN Sum prosjekt: IT-INVESTERING TANNHELSE 0 0 Prosjekt: VENTILASJONSANLEGG FYLKESHUSET HONORARER KJØP FRA TFK EIENDOM MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING BRUK AV LÅN Sum prosjekt: VENTILASJONSANLEGG FYLKESHUSET 0 0 Prosjekt: PORSGRUNNB VGS, AVD. SYD, NYBYGG NYBYGG OG NYANLEGG HONORARER MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING DEKN. AV TIDL.ÅRS MERFORBRUK BRUK AV LÅN Sum prosjekt: PORSGRUNNB VGS, AVD. SYD, NYBYGG 0 0 Prosjekt: HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE NYBYGG OG NYANLEGG NYBYGG SLUrrOPPGJØR HONORARER MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING FORSINKELSESRENTER DEKN. AV TIDL.ÅRS MERFORBRUK BRUK AV LÅN BRUK AV DISP.FOND BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND LÅN AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND Sum prosjekt: HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE 0 Prosjekt: SØVE VGS, STORFEFJØS NYBYGG OG NYANLEGG MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING DEKN. AV T1DLÅRS MERFORBRUK BRUK AV LÅN BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND Sum prosjekt: SØVE VGS, STORFEFJØS 0 0 Prosjekt: OPPGRADERING BRANNVARSLINGSANLEGG OM/PÅBYGGING EKSISTERENDE BYGG KJØP FRA TFK EIENDOM MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING BRUK AV LÅN LÅN AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND Sum prosjekt: OPPGRADERING BRANNVARSLINGSANLEGG 0 0

25 2 4 Investeringsregnskapet 2009 Regnskap 2009 Reg.budsj Prosjekt: OPPGRADERING SD-ANLEGG OM/PÅBYGGING EKSISTERENDE BYGG KJØP FRA TFK EIENDOM MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING BRUK AV LÅN LÅN AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND Sum prosjekt: OPPGRADERING SD-ANLEGG 0 0 Prosjekt: SKIEN VGS. VARMEANLEGGNENTILASJON NYBYGG OG NYANLEGG HONORARER KJØP FRA TFK EIENDOM MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING BRUK AV LAN LÅN AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND Sum prosjekt: SKIEN VGS. VARMEANLEGG/VENTILASJON 0 0 Prosjekt: INNEKLIMATILTAK NYBYGG OG NYANLEGG OM/PÅBYGGING EKSISTERENDE BYGG HONORARER KJØP FRA TFK EIENDOM MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING BRUK AV LAN Sum prosjekt: INNEKLIMATILTAK 0 0 Prosjekt: BIOENERGI ENØKTILTAK HONORARER KJØP FRA TFK EIENDOM MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING BRUK AV DISP.FOND Sum prosjekt: BIOENERGI ENØKTILTAK 0 0 Prosjekt: BAMBLE VGS - UTBEDRING TAK NYBYGG OG NYANLEGG HONORARER KJØP FRA TFK EIENDOM MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING BRUK AV LAN Sum prosjekt: BAMBLE VGS - UTBEDRING TAK 0 0 Prosjekt: BØ VGS AVD. SELJORD- OMBYGGING INTERNAT KJØP AV STØRRE UTSTYR (10 ÅRS AVSKR.) NYBYGG OG NYANLEGG HONORARER KJØP FRA TFK EIENDOM MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING BRUK AV LAN Sum prosjekt: BØ VGS AVD. SEI JORD- OMBYGGING INTERNAT 0 0 Prosjekt: SKIEN VGS - UTBEDRING TRAPP NYBYGG OG NYANLEGG KJØP FRA TFK EIENDOM MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING BRUK AV LÅN Sum prosjekt: SKIEN VGS - UTBEDRING TRAPP 0 0 Prosjekt: LUNDE VGS - HEIS INTERNATBYGG NYBYGG OG NYANLEGG HONORARER KJØP FRA TFK EIENDOM MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING BRUK AV LAN Sum prosjekt: LUNDE VGS - HEIS INTERNATBYGG 0 0

26 E 25 Investeringsregnskapet 2009 Regnskap Reg.budsj Prosjekt: FORPROSJEKT UTBEDRING SKOLENE NYBYGG OG NYANLEGG HONORARER KJØP FRA TFK EIENDOM MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING BRUK AV LÅN BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND Sum prosjekt: FORPROSJEKT UTBEDRING SKOLENE 0 0 Prosjekt: OMBYGGING FORVALTNINGSREFORMEN OM/PÅBYGGING EKSISTERENDE BYGG MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSKAPET Sum prosjekt: OMBYGGING FORVALTNINGSREFORMEN 0 0 Prosjekt: SKIEN VGS - RIVING GYMBYGG NYBYGG OG NYANLEGG OM/PÅBYGGING EKSISTERENDE BYGG HONORARER KJØP FRA TFK EIENDOM MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING BRUK AV LÅN Sum prosjekt: SKIEN VGS - RIVING GYMBYGG 0 0 Prosjekt: SKOGMO GYMN.SAL NYBYGG OG NYANLEGG HONORARER KJØP FRA TFK EIENDOM MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING BRUK AV LÅN BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSKAPET Sum prosjekt: SKOGMO GYMNSAL 0 0 Prosjekt: UTSTYR SKOLENE LØNN NYBYGG OG NYANLEGG ARBEIDSGIVERAVGIFT KJØP AV STØRRE UTSTYR (10 ÅRS AVSKR.) OM/PÅBYGGING EKSISTERENDE BYGG REHAB.AV YTRE ANIEGG MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING BRUK AV LÅN OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSKAPET Sum prosjekt: UTSTYR SKOLENE 0 0 Prosjekt: NYBYGG OG NYANLEGG DEKN. AV TIDL.ÅRS MERFORBRUK OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSKAPET Sum prosjekt: NYBYGG OG NYANLEGG 0 0 Prosjekt: BELYSNING HMS KJØP AV STØRRE UTSTYR (10 ÅRS AVSKR.) MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING BRUK AV LÅN Sum prosjekt: BELYSNING HMS 0 0 Prosjekt: UTSTYR SØVE KJØP AV STØRRE UTSTYR (10 ÅRS AVSKR.) SALG AV DRIFTSMIDLER BRUK AV LÅN Sum prosjekt: UTSTYR SØVE 0 0 Prosjekt: UTSTYR/MASKINER YRKESSJAFØRLINJA KJØP AV STØRRE UTSTYR (10 ÅRS AVSKR.) KJØP AV TRANSPORTMIDLER (10 års avskr.) MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING SALG AV TRANSPORTMIDLER ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER BRUK AV BUNDNE INVEST.FOND

27 26 I Investeringsregnskapet 2009 Sum prosjekt: UTSTYR/MASKINER YRKESSJAFØRL1NJA Prosjekt: NOTODDEN VGS - SJAFØRLINJE KJØP AV TRANSPORTMIDLER (10 års avskr.) BRUK AV BUNDNE INVEST.FOND Sum prosjekt: NOTODDEN VGS - SJAFØRLINJE Prosjekt: NY KANTINE RJUKAN OM/PÅBYGGING EKSISTERENDE BYGG MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING DEKN. AV TIDL.ÅRS MERFORBRUK AVSETNING TIL UBUNDNE INVEST.FOND OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSKAPET Sum prosjekt: NY KANTINE RJUKAN Prosjekt: TRANSPORTMIDLER KJØP AV TRANSPORTMIDLER (10 års avskr.) MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSKAPET Sum prosjekt: TRANSPORTMIDLER Prosjekt: UTSTYR SKOLENE KJØP AV STØRRE UTSTYR (10 ÅRS AVSKR.) KJØP AV TRANSPORTMIDLER (10 års avskr.) MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING BRUK AV LÅN OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSKAPET Sum prosjekt: UTSTYR SKOLENE Prosjekt: TANNHELSE - SKIEN SENTRUM KJØP AV STØRRE UTSTYR (10 ÅRS AVSKR.) MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING DEKN. AV TIDL.ÅRS MERFORBRUK BRUK AV LÅN Sum prosjekt: TANNHELSE - SKIEN SENTRUM Prosjekt: TANNHELSE - OPPGRAD. UTSTYR KJØP AV STØRRE UTSTYR (10 ÅRS AVSKR ) BRUK AV LÅN Sum prosjekt: TANNHELSE - OPPGRAD. UTSTYR Prosjekt: ARKEOLOGI DEKN. AV TIDLARS MERFORBRUK OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSKAPET Sum prosjekt: ARKEOLOGI Prosjekt: FYLKESVEGINVESTERINGER DEKN. AV TIDL.ÅRS MERFORBRUK REFUSJON FRA KOMMUNER BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND Sum prosjekt: FYLKESVEGINVESTERINGER Prosjekt: RASSIKRING TRAFIKKSIKKERHET BRUK AV LÅN Sum prosjekt: RASSIKRING Prosjekt: FYLKESVEGINVESTERINGER GANG-/SYKKELVEG FORSTERKNINGER/UTBEDRINGER NYE VEIANLEGG MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING REFUSJON FRA KOMMUNER BRUK AV LÅN LÅN AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND Sum prosjekt: FYLKESVEGINVESTERINGER Regnskap Reg.budsj

28 27 Investeringsregnskapet 2009 Regnskap Reg.budsj Prosjekt: HJUKSEVELTA UTLÅN UTLÅN BRUK AV LÅN Sum prosjekt: HJUKSEVELTA UTLÅN 0 0 Prosjekt: EGENKAPITALINNSKUDD KLP - EGENKAPITALINNSKUDD BRUK AV UBUNDNE INVEST,FOND Sum prosjekt: EGENKAPITALINNSKUDD 0 0 Prosjekt: ENDRING REGNSKAPSFORSKRIFT AVSETNINGER TIL LIKV.RESERVEN BRUK AV LÅN Sum prosjekt: ENDRING REGNSKAPSFORSKRIFT 0 0 Prosjekt: TILTAKSPAKKA - AKSJON SKOLEVEG AKSJON SKOLEVEG REFUSJON FRA STATEN Sum prosjekt: TILTAKSPAKKA - AKSJON SKOLEVEG 0 0 Prosjekt: TILTAKSPAKKA - LØVEID SLUSER OVERF TIL EGNE FORETAK REFUSJON FRA STATEN -3, Sum prosjekt: TILTAKSPAKKA - LØVEID SLUSER 0 0 Prosjekt: TILTAKSPAKKA - TILTAK ETTER TRAFIKKSIKKERHETSINSP TRAFIKKSIKKERHET MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING REFUSJON FRA STATEN -1, BRUK AV LAN Sum prosjekt: TILTAKSPAKKA - TILTAK ETTER TRAFIKKSIKKERHETSIN 0 0 Prosjekt: TILTAKSPAKKA - UTBEDRING HOLDEPLASSER TRAFIKKSIKKERHET MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING REFUSJON FRA STATEN BRUK AV LÅN Sum prosjekt: TILTAKSPAKKA - UTBEDRING HOLDEPLASSER 0 0 Prosjekt: TILTAKSPAKKE - H106 STRENGEN-KILEN FORSTERKNINGER/UTBEDRINGER REFUSJON FRA STATEN BRUK AV LÅN Sum prosjekt: TILTAKSPAKKE - H106 STRENGEN-KILEN 0 0 Prosjekt: TILTAKSPAKKA - TIP-HALL PORSGRUNN VGS NYBYGG OG NYANLEGG HONORARER KJØP FRA TFK EIENDOM MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING REFUSJON FRA STATEN BRUK AV LAN Sum prosjekt: TILTAKSPAKKA - TIP-HALL PORSGRUNN VGS 0 0 Prosjekt: Uten KJØP FRA TFK EIENDOM KJØP AV AKSJER OG ANDELER AVSETNING TIL UBUNDNE INVEST.FOND SALG AV TOMT OG GRUNN BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSKAPET Sum prosjekt: Uten 0 0 TOTALT 0 0

29 28 Del 5 Driftsregnskap

30 29 Driftsregnskap 2009 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Grp. Ansvar: 1 STYRING, ADM OG FELLESTJ Ansvar: 1001 FYLKESTINGET 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARERTTJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VAREWTJEN SOM INNGÅRI F.KEGEN , TJEN.NARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER , Sum utgifter , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 1001 FYLKESTINGET , Ansvar: 1002 FYLKESUTVALGET 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJENANNGAR I FYLKESK.TJE , VARERTTJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 2.226, TJEN.NARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER , Sum utgifter , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 1002 FYLKESUTVALGET , Ansvar: 1003 KONTROLLUTVALGET 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.,INNGÅR I FYLKESK.TJE , TJEN.NARER-ERSTATTER F.K.EGEN , OVERFØRINGER 1.442, Sum utgifter , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 1003 KONTROLLUTVALGET , Ansvar: 1004 TELEMARK UNGDOMSTING 11 VAREWTJEN.,-INNGÅR I FYLKESK.TJE 801, OVERFØRINGER 47, Sum utgifter 849, REFUSJONER -47, Sum inntekter -47, Sum ansvar: 1004 TELEMARK UNGDOMSTI 801, Ansvar: 1005 ELDRERADET 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARERTTJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 5.410, OVERFØRINGER 4.788, Sum utgifter ,

31 30 Driftsregnskap REFUSJONER Sum inntekter Regnskap , ,82 Buds(end) Budsjett Regnskap Sum ansvar: 1005 ELDRERADET , Ansvar: 1006 KLAGENEMNDER 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARERTTJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 3.165, TJEN.NARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0, Sum utgifter , Sum ansvar 1006 KLAGENEMNDER , Ansvar: 1007 FYLKESORDFØRER 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VAREFUTJEN.-INNGARI FYLKESKTJE , OVERFØRINGER 5.770, Sum utgifter , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 1007 PYLKESORDFØRER , Ansvar: 1008 FYLKESVARAORDFØRER 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARERfTJEN.-INNGÅR I FYLKESK TJE , OVERFØRINGER 245, Sum utgifter , REFUSJONER -245, Sum inntekter -245, Sum ansvar: 1008 PYLKESVARAORDFØRE , Ansvar: 1010 UTGAR FOM FYLKESTI 10 LØNN OG SOSIALEUTGIFTER 0, VARERTTJEN.-INNGAR I FYLKESK.TJE 0, OVERFØRINGER 0, Sum utgifter 0, REFUSJONER 0, Sum inntekter 0, Sum ansvar: 1010 UTGAR FOM FYLK 0, Ansvar: 1011 UTGAR FOM FYLKESUT 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0, VARERTTJEN.-INNGAR I FYLKESK.TJE 0, OVERFØRINGER 0, Sum utgifter 0, REFUSJONER 0, Sum inntekter 0, Sum ansvar: 1011 UTGAR FOM FYLK 0,

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

TFK-EIENDOMFKF arsregnskap 2013

TFK-EIENDOMFKF arsregnskap 2013 arsregnskap 213 O DRIFTSREGNSKAPET Regnskap 213 Reg. budsjett Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 2 253 388 2 44 9 Overføringer med krav til motytelse 32 185 37 31 381 517 Andreoverføringer Sum

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015 Inn herred samkommune 0 Arsregnskap 2015 Levanger, 03. Februar 2016 Innherred Økonomisk oversikt - drift samkommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 NOTER Driftsinntekter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet , i kommuneregnskapet Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Desember 2011 1 1.0 INNLEDNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 KOMMUNESEKTORENS ØKONOMI OG REGNSKAPSFØRING 3 1.3 VIDERE FREMSTILLING 4 2.0 DEN KOMMUNALE

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 1 Innhold Innledning 3 Økonomiske oversikter drift 4 Økonomiske oversikter investering 6 Økonomiske oversikter balanse 7 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Evenes kommune. Regnskap 2006

Evenes kommune. Regnskap 2006 Evenes kommune Innhold 1. sskjema 1A - DRIFTSREGNSKAPET Side 4 2. sskjema 1B - DRIFTSREGNSKAPET Side 5 3. sskjema 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET Side 9 4. sskjema 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET Side 9 5. Balanseregnskapet

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer