ÅRSRAPPORT og REKNESKAP 2012 Lustrabadet KF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT og REKNESKAP 2012 Lustrabadet KF"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT og REKNESKAP 2012 Lustrabadet KF

2 ÅRSMELDING LUSTRABADET KF Lustrabadet er eit kommunalt føretak (KF) som vart skipa i kommunestyre 16.juni 2011, K-sak 42/2011. Lustrabadet opna 26.okt 2012 og blir drifta av Lustrabadet KF. Luster kommune eig eigedomen. Organisasjonen består av styre og 12 tilsette. Lustrabadet ønskjer å ha eit tilbod for alle, i alle aldrar, i Luster kommune og regionen rundt. Me skal jobbe med eit breitt tilbod av aktivitetar og kurs. Visjon Lustrabadet skal bli det leiande badeanlegget i Sogn og Fjordane innan Overordna mål: Bidra til å betre folkehelsa gjennom aktivitet og gode opplevingar i vatn. Strategi: Utvikle anlegget kontinuerleg til og vere best på kvalitet, service, tryggleik, reinhald, tekniske utformingar samt aktivitetar, kurs og marknadsføring. Styret i Lustrabadet KF: Styret Styreleiar: Odd Atle Stegegjerdet Nestleiar: Terje Bakke Nævdal fram til juni 2012 Svein Ove Slinde frå juni 2012 Styremedlem: Styremedlem: Marit Aakre Tennø Bjørg Kjos-Wenjum Styremedlem: Tilsetterepresentant (vert vald i 2013) Varamedlem: Harald Fimreite, Olaug Høyheim, Stein Olav Njøs Vararepresentant Harald Fimreite har møtt fast heile perioden fordi tilsetterepresentant ikkje har vore valt. Styret har avvikla 16 styremøte og handsama 99 saker i Det har vore eit aktivt år for styret, der oppstart av driftsselskapet, innføring av div. selskapsrutinar, utarbeiding av budsjett osv. har vore tema. 2

3 Byggherre: Luster Kommune Hovudentreprenør: Sogn Entreprenør Arkitekt: Asplan Viak Byggeleiar: Johannes Øygarden Prosjektleiing: Harald Fimreite Fakta om Lustrabadet Areal: Antall m2 byggeflate: ca m2 Antall m2 gulvflate ca m2 Antall m2 vannflate ca. 435 m2 Heile Lustrabadet er kameraovervaka og delt inn i separate avdelingar med ulike atmosfærar. Idretts- og familieavdelinga tilbyr trening, leik og opplevingar for både store og små. - 25m idrettsbasseng med 6 baner. - Stupetårn; 1m og 3m sviktbrett, 3m og 5m fast plattform. - Klatrevegg i glas. - Langsklie med tidtakingssystem, ca. 65m lang og 7,5m fall. - Droppsklie. - Plaskebasseng med fontene og sklie, 33 C. - Barnebasseng med luftbobler, 33 C. Velværeavdelinga har ei rolig og avslappande atmosfære. - Varmebasseng, 34 C, som inneheld liggjebenk med luftmassasje, sitjebenk med vassmassasje og motstraumsdyser. - Grotte, 39 C, med vassmassasje, 9m rett opp i mørket og med skiftande fargelys under vatn gir ein spesiell oppleving! - Dampbadstove og badstove, kvilebenk og dusj. Frå badstueavdelinga er det dør ut til kulpane under ope himmel! - Kaldkulp, 8-12 C. - Varmkulp med vassmassasje, 39 C. - "Rulla-i-snøen-sone" om vinteren og sitje- og liggjemøblar sommarstid. Kafeteria serverer inn i badeanlegget, i resepsjonsarealet og ute på terrassen om sommaren. Lustrabadet er medlem av Badelandene.no som er eit andelslag der over 20 badeanlegg frå heile Norge er medlem. Organisasjon Dagleg leiar, Nina Gudevang, har vore tilsett i stillinga sidan 1.januar 2012; 70 % stilling fram til 15.juni og 100 % resten av året. Fram til juli var kontoret til Lustrabadet på Rådhuset. Dagleg leiar har rapportert til styret og hatt jamleg kontakt med styreleiar utanom styremøta. Teknisk leiar, Siv Merete Marås har vore tilsett i 100 % stilling frå 1.mars Arbeidsplassen har vore dels kontor på Rådhus og dels på sjølve badeanlegget. Teknisk leiar har rapportert til dagleg leiar. 2 heiltidsstillingar og ein 75 % stilling starta opp 10.sept og 1.okt starta 7 deltidsstillingar opp. Me såg fort at me kom til å trenge tilkallingsvikarar, og tilsatte 3 stk. Eine av disse fekk fast deltidsstilling kort tid etter opning grunna underbemanning i helgane. Dei tilsette har rapportert til dagleg leiar og til teknisk leiar. Me har hatt fokus på ein fordeling mellom kvinnelege og mannlege badevertar skal være så lik som mogleg og har no ca 60 % kvinner og 40 % menn i forhold til tal årsverk. Alderssamansetninga er mellom 18 og 53 år. Utover dei kommunale retningslinjene er det ikkje sett i verk spesielle tiltak for å sikra høg etisk standard eller tiltak for å fremja likestilling. 3

4 Alle tilsette har gjennomført: Opplæring og kurs for tilsette 6 timer kurs i førstehjelp ved eigen instruktør Hjertestartarkurs ved eigen instruktør Livredning, bruk av ryggbåre i vatn og livredningsprøveved utdanna symjelærar Kurs i reinhald ved Lilleborg Opplæring av bruk av utstyr i vaktrom og kjøkken frå leverandører Opplæring i brannalarmsystem Opplæring vassbehandling, elektro, ventilasjon og røyr frå leverandørar Teknisk leiar har i tillegg vore på kurs i: Kontinuerlig opplæring under siste del av byggeperioden Klima og ventilasjon Kursstige Bad, Bad, Park og Idrett Vassbehandlingskurs Kursstige Bad, Bad, Park og Idrett Opning og besøkstal Oktober November Desember Opningshelga var 26.okt - 28.okt. og det var 771 stk på bading dei tre dagane. Markeringa var vellukka med middag for inviterte på Pyramiden og omvising i etterkant. For publikum vart det ein seanse utanfor badet med skodespel, korpsmusikk, talar og høgtideleg klypping av snor med ordføraren i spissen i badekåpe og badehette. Han og 3 andre ordførarar frå dei nærmaste kommunane fortsette oppvisninga inne i anlegget med ein konkurranse om bestetid i sklia. Både Sogn Avis, NRK Sogn og Fjordane og Luster Radio dekka hendinga. Det var opent for nysgjerrige gjestar som ønskja ein titt inne i anlegget utan å hoppe i badekleda. Elles var det søndagsopent på Pyramiden og underhaldning frå kulturskolen og konsertar heile helga. 4

5 Besøkstalet for mot forventa % meir enn forventa. 800 årskort vart selt Fordeling besøkande 4; 0 3; 0 2; 0 Av dei besøkande har 52 % vore gjestar med årskort. 21 % har kjøpt enkeltbillett helg, 15 % av dei har vore gjestar med klippekort og 12 % har vore gjestar som har kjøpt enkeltbillett på kvardag. 5

6 Det har vore eit høgt tal positive tilbakemeldingar frå badegjestar og brukarar. Det er mange som er positivt overraska over kor mykje badet inneheld, kor fint det er og kor godt det fungerer. Dei tilbakemeldingane me har fått når det kjem til forbetring har me vurdert, for så og ta tak i det som kan forbetrast. Badebutikken I badebutikken, som består av 2 vegger på ca 12 m 2 totalt, har me badeklede for vaksne, ungdom, barn og baby, samt utstyr som symjebriller, badehetter, flytehjelpemidlar samt vass- og dykkeleiker. Me har tatt inn badetøy frå Aquarapid som har eit godt rykte i badebransjen. Utstyr tek me hovudsakleg inn frå Knottswim, også kjent for å ha gode briller og utstyr til ein god pris. I tillegg har me badetruser til baby frå Imsevimse og noko utstyr frå Klubben. Tilbakemeldingane har vore at me har godt utval og ok priser. Aktivitet 2012 Dagleg leiar og 2 medlem frå styret var på befaring i 4 badeanlegg i februar; Moldebadet, Atlanterhavsbadet, Pirbadet og Dampsaga. I mars deltok dagleg leiar og styreleiar på årsmøte i Badelandene.no der me knytte kontaktar med andre badeanlegg, diskuterte ulike tema og fekk innsyn i ulike erfaringar frå veldrivne anlegg. Før opning hadde me stand på haustmarknaden og tilbydde omvising på badet. Me starta òg namnekonkurranse på dei to skliene på haustmarknaden som gjekk til desember. På nyåret blei dei nye namna offentleggjort og vinnarane vann eit årskort kvar. Den lange sklia fekk namnet Fartsrøyret og den korte, bratte fekk namnet Lustraplasket. Frå 6.nov starta me utleige av bassenga kvar tysdag. LHL, Revmatikerforeninga og barneidretten på Hafslo starta same dagen med fast bruk av basseng, kulpar og badstover. Aquazumba i idrettsbassenget starta opp i november og blei fort ein hit. Her samarbeider me med treningssenteret der dei tilbyr instruktør og me tilbyr lokale. Deira medlemar får kome gratis inn på denne timen. Elles har me har hatt fellesannonse med Sogn Skisenter og drøfta samarbeid for vinteren ME`N`U har hatt ungdomskveld med musikk og MENU-pris på billettene. Elles var det mange idrettslag, skuleklassar, korps og andre grupper som tok turen til badet i november og desember. Gjennom heile hausten gjekk ein av dei tilsette begynnerinstruktørkurs og baby- og småbarnssymjekurs og hadde praksis for å kunne starte opp kurs på nyåret. Skulene i Luster har fått bruke bassenga fast 2 dagar à 6 timar i veka. Dei sjølve har hatt ansvaret for organiseringa av fordeling av tid. Marknadsføring 6

7 Facebook blei brukt flittig i heile 2012 til marknadsføring. Her nytta me bilete, planar osv før badet vart opna. Det vart også utvikla ein eiga heimeside, lustrbadet.no, som var ferdig rett før opning. Ved opninga hadde me plakatar ute i alle bygdene, samt Sogndal og Kaupanger. Opningsmagasin blei laga i samarbeid med Pyramiden, og ble sendt ut i lag med Sogn avis. Elles hadde me ein annonse i avisa i forbindelse med opninga. Etter opning har facebook, heimeside og informasjon vore kanalene for å nå ut med informasjon til våre badegjester. I tillegg har me hatt plakatar på aktuelle stader der dei ulike brukargruppene held til. Det har òg vore fleire medieoppslag i både Sogn Avis og NRK Sgn og Fjordane som har vore positiv marknadsføring for badet. Ved rekruttering har NAV, Luster kommune, heimeside, facebook, Sogn avis og Framtidsfylket vore kanalane. Me er aktiv medlem i Opplev Luster, eitt marknadsføringssamarbeid med shopping, aktivitets- og reisemålsbedrifter i Luster. Me legg opp til å få til ein samarbeidsavtale med Visit Sognefjord. Ettersom føretaket er eit KF kan me ikkje være deleigar i selskapet. Ved å bruke Thomas Morel til utsmykkinga fikk vi mange gode bilete til marknadsføring som har blitt brukt i annonsane, heimeside og plakatar. Helse, miljø og tryggleik SKADER/ULYKKER: I forkant hadde deler av styret og dagleg leiar vore på befaring på fleire badeanlegg og me fekk mykje informasjon om at me måtte forvente masse skader i oppstartinga forårsaka av skarpe fliser, glatte golv, uvant «badekultur», mye folk, ivrige barn osv. Me saumfarte bygget for potensielle skadeskapande forhold og noko av det som blei gjort var: Pussa ned skarpe kantar, monterte ekstra rekkverk i stupetårnet, laga minirampe inn frå kulpar for å unngå sparking i dørkarmen. Golvet har me fått mykje skryt for da det er veldig sklisikkert. Under opningshelga hadde me Røde Kors tilstades fordi me venta store mengder folk og mye småskader. Opningshelga gjekk veldig godt utan dei store hendingane og Røde Kors var så og sei arbeidslause. Talet på registrerte skadar i 2012 var mykje mindre enn forventa. Alle skadar blir registrert i skjema og det blir gjort ein vurdering i etterkant om det er noko som forårsaka skada som må gjerast noko med. Det har blitt gjort strakstiltak der me har sett at me kan forhindre nye skadar. Me har laga oppsett på når stupebrett og plattformar samt symjebanar kan nyttast, samt hoppesone på dei mest trafikkerte dagane. Badereglar for dei besøkande er oppslått i garderobar og ute i bassengområder, og disse er til for å redusere faren for skader og ulykker. Badevertane har fokus på å seie ifrå når gjestar ikkje føl reglane og me kan dermed unngå ein del skadar og ulykker. Brann: Ingen hendingar i Trakassering og uønska åtferd: Ikkje registrert nokon hendingar, men me er årvakne på spesielt vaksne i barnebassenget. Teknisk drift Bygg og installert utstyr har fungert bra. Me har hatt høge besøkstal og fått prøvd ut anlegget godt. Det har vore yttarst få episodar der problem med anlegget har gått utover badegjestar. Til dei problema me har hatt, har dei fleste av leverandørane vore behjelpelege og ytt god service. Vatnkvaliteten har òg vist seg å stabilisere seg på gode nivå og utvida vatnprøvar sendt til Sogn Lab har det vore bra resultat på. 7

8 Utfordringar Å vidareutvikle gode rutinar som fungerer er noko med har hatt stor fokus på og som vil bli vidareført i tida som kjem. Til dømes har reinhald vore under kontinuerlig vurdering, og vil fortsette i Det visar seg at spesielt reinhald av vinduer og «rustfritt» stål er ei spesiell utfordring. Teamet har måtte setje seg inn i mykje nytt på fleire hald; kafé, reinhald, sikkerhet, service, og heile tida ny tilleggsinfo. Informasjon om nye rutinar og annan info har vore tilsendt på mail og oppdatert i lister. Samtidig skulle 13 tilsette lære kvarandre å kjenne og skape ein arbeidsdynamikk som fungerte godt. Det har vore ei stor utfordring å halde arbeidstida for dei to leiarane på eit akseptablet nivå dei 3 månadene før opning og i tida etter opning Utsmykking Thomas Morel og Marianne Heske har stått for kunsten i anlegget. Heske med sine dataanimerte fotografiar rundt varmebassenget og Morel med sine aktivitetsrelaterte fotografiar med fokus på Lustrabadet og naturen i Luster som fokus i resten av anlegget. Det var Luster Sparebank som engasjerte Marianne Heske og dagleg leiar som engasjerte Thomas Heske. Luster Sparebank bidrog med en halv million til denne utsmykkinga. 8

9 Rekneskap 2012 Resultatet i årsrekneskapet 2012 syner eit mindreforbruk/overskot på kr ,77. Styret er nøgd med resultatet og ser gode moglegheiter for god drift i Lustrabadet i åra framover var eit kort driftsår med høgare driftsinntekter enn budsjettert på grunn av betre besøkstall enn venta. Budsjettet tal badegjester i 2013 er og fastsett med bakgrunn i dei høge besøkstala i november og desember Så langt ser dette ut til å verta innfridd. Den auka aktiviteten fører også til noko auke i driftsutgifter. Eventuelle justeringar av budsjett vil verta gjort i tertialrapportene. I 2013 skal Lustrabadet halde fram arbeidet med å skapa nye aktiviteter, også i samarbeid med andre aktørar. Me skal leggje til rette for høge besøktstal ved å marknadsføre tilbodet til badegjestar frå aust, og prøve å freista ein del av dei fleire hundre tusen reisande gjennom kommunen med eit stopp i det flotte badet vårt. Dei tilsette vil få høve til ulike kurs for å auke kunnskapen med å drive eit badeanlegg og kafeen vil bli utvikla vidare. 9

10 ÅRSREKNESKAP 2012 DRIFTSREGNSKAP Rekneskap 2012 Reg. budsjett Oppr. budsjett Rekneskap 2011 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter Tilskot frå kommunen Overføringer med krav til motytelse Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj. Som inngår i produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Finansutgifter Resultat finanstransaksjoner NETTO DRIFTSRESULTAT Bruk av tidl års mindreforbruk Sum bruk av avsettingar Avsett til disposisjonsfond Sum avsettingar REKNESKAPSMESSIG MINDREFORBRUK Balanse 2012 BALANSE EIGENDELER Rekneskap 2012 Rekneskap

11 Anleggsmidlar Pensjonsmidlar Omløpsmidlar Herav: Kortsiktige fordringar Konserninterne kortsiktige fordringar 0 0 Premieavvik Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd SUM EIENDELER EIGENKAPITAL OG GJELD Eigenkapital Herav: Disposisjonsfond Bundne driftsfond 0 0 Ubundne investeringsfond 0 0 Bundne investeringsfond 0 0 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0 0 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0 0 Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig meirforbruk 0 0 Likviditetsreserve 0 0 Kapitalkonto Langsiktig gjeld Herav: Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån 0 0 Konsernintern langsiktig gjeld 0 0 Kortsiktig gjeld Herav: Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Konsernintern kortsiktig gjeld SUM EIGENKAPITAL OG GJELD Noter NOTE 1; korrigering balanse 2011 Inngåande balanse 2012 er korrigert med kr ,50 i høve rekneskap 2011 grunna forseinka registrering i mva registeret. NOTE 2; driftstilskot og lån 11

12 Luster kommune har i 2012 ytt driftstilskot på kr ,-. Likviditetslån, kr ,- er utbetalt i Det er ikkje kravd godtgjersle for utførte tenester i NOTE 3; løn og godtgjersle til leiande tilsette og revisor Løn/godtgjersle til leiande tilsette, styret og revisor er fordelt slik: Dagleg leiar: kr ,- Styreleiar: kr ,- Styremedlem: kr ,- Tapt arbeidsforteneste styremedlem: kr ,- Revisor: kr ,50. NOTE 4; endringar på kapitalkonto Debet Kredit Inngåande balanse 0 Pensjonsforpliktingar Pensjonsmidlar Utgåande balanse

13 NOTE 5; pensjon Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Avregning tidlegere år 0 Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets pensjonspremie til betaling Årets premieavvik Balanse (F 13-1 bokstav E) Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Årets premieavvik Premieavvik tidligere år ( ) - - Korrigert premieavik Akkumulert premieavvik Estimatavvik Pensjons -midlar Netto Pensjonsmidlar Netto Estimert Ny beregning Årets estimatavvik (01.01.) Akkumulert avvik fra tidlegare år Korrigert siste år i år Akkumulert estimatavvik Pensjonsforpliktelsar Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Pensjonsforpliktelsar Beregningsforutsetninger (Fra KLP og SPK) KLP SPK Forventet avskastning på pensjonsmidler (F 13-5 bokstav F) 5,50 % 4,85 % Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) 4,50 % 4,50 % Forventet årlig lønnsvekst (F 13-5 bokstav B) 3,16% 3,16 % Forventet årlig G- og pensjonsreg. (F 13-5 bokstav C og D) 3,16 % 3,16 % Forholdstall frå KRD 2012:1, :1,50 Uttak av AFP i år: Alder over 62 år KLP Fellesordning 65 år 33% Fellesordning 70 år 45% Forutsetninger for turn-over (F 13-5 bokstav G) Alder i år: < >55 Turn-over: 20% 15% 10% 7,5% 5% 2% 0% KLP 13

ÅRSRAPPORT og REKNESKAP 2013 Lustrabadet KF

ÅRSRAPPORT og REKNESKAP 2013 Lustrabadet KF ÅRSRAPPORT og REKNESKAP 2013 Lustrabadet KF ÅRSMELDING LUSTRABADET KF Lustrabadet er eit kommunalt føretak (KF) som vart skipa 16.juni 2011, K-sak 42/2011 og opna 26.okt 2012. Luster kommune eig eigedomen

Detaljer

Aukralista - tverrpolitisk liste Pål Terje Huse Tor Magne Johansen Ivar Helge Hollen. Sosialistisk Venstreparti Olav Hauge

Aukralista - tverrpolitisk liste Pål Terje Huse Tor Magne Johansen Ivar Helge Hollen. Sosialistisk Venstreparti Olav Hauge Årsmelding 2013 Innhald Politiske organ 4 Organisasjonskart 5 Rådmannen sin kommentar 6 Befolkning 9 AUKRA: Gossen 10 Økonomisk resultat 12 Rekneskapsprinsipp 12 Balansen - diverse nøkkeltall 16 Økonomiske

Detaljer

Årsrapport og rekneskap

Årsrapport og rekneskap Årsrapport og rekneskap 2012 Lustrabadet vart opna Korttidsavdelinga vart etablert Bustadfeltet Borhaug i Solvorn Kulturpris til Geirr Vetti Rådmannen, april 2013 Luster kommune - årshjul 2012 - Luster

Detaljer

Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune. Bygder med fortid og framtid

Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune. Bygder med fortid og framtid Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune Bygder med fortid og framtid INNLEIING RÅDMANNEN SIN KOMMENTAR 3 ØKONOMISK RESULTAT 5 FOLKETAL 9 ORGANISASJONEN 10 Politisk organisering 10 Administrativ organisering 11

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Åseral

ÅRSMELDING 2012. Åseral ÅRSMELDING 2012 Åseral e n u m m ko Innhald Årsmelding 2012... 3 Forord... 3 Rekneskapen for 2012... 4 Personal og organisasjon... 8 Folkevalde...11 Administrasjon...13 Sentraladministrasjonen...14 Rådmannskontoret...14

Detaljer

Årsmelding 2012. Moldebadet KF. Molde kommune

Årsmelding 2012. Moldebadet KF. Molde kommune Årsmelding 2012 Moldebadet KF Molde kommune Godkjent av styret 04.04.2013 Godkjent av kommunestyret 23.05.2013 2 Årsmelding Moldebadet KF 2012 Moldebadet.litt ferie hver dag! Moldebadet litt Moldebadet..litt

Detaljer

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013:

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013: Årsmelding Gjestfri og nyskapande Innhaldet i årsmelding : Innleiing 3 Ordføraren sine kommentarar 6 Administrasjonssjefen si vurdering 7 Politisk organisering og saker 8 Personal og organisasjon 9 Økonomisk

Detaljer

Årsmelding. Moldebadet KF. Molde kommune. Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014

Årsmelding. Moldebadet KF. Molde kommune. Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014 Årsmelding 2013 Moldebadet KF Molde kommune Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014 2 Årsmelding Moldebadet KF 2013 Moldebadet.litt ferie hver dag! Moldebadet litt Moldebadet..litt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE Aukra kommune 1814-2014 Aukra var opphavleg ein kommune som omfatta Gossa, Otrøya, ein del av Midøya, øyane i Sandøy, samt Julsundet og Mordal på Romsdalshalvøya. Namnet Aukra, som er unikt i Noreg, kjem

Detaljer

Kvam herad. Rekneskap og Årsmelding

Kvam herad. Rekneskap og Årsmelding Kvam herad 2002 Rekneskap og Årsmelding Utskrift: 28.05.03 kl 14:43. Side 1 av 98 A. INNLEIING... 4 1. Innleiing... 4 1.1 Rådmannen har ordet... 4 1.2 Hovudtrekk i årsmeldinga... 6 1.2.1 Oppsummering av

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2013

Årsmelding og årsregnskap 2013 Årsmelding og årsregnskap 2013 Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding s. 3 A. Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS s. 7 B. Økonomisk oversikt drift og investering s. 9 B.1 Likviditet s. 9 B.2 Økonomisk resultat

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAPSRAPPORT 2011

ÅRSMELDING OG REKNESKAPSRAPPORT 2011 ÅRSMELDING OG REKNESKAPSRAPPORT 2011 Åseral kommune Innhald Årsmelding og rekneskapsrapport 2011... 3 Forord... 3 Rekneskapen for 2011... 4 Personal og organisasjon... 8 Folkevalde...11 Administrasjon...13

Detaljer

Fv555. o_kv02. (Sa2) o_avg04 0.207 daa. o_avg02 0.346 daa. R7.5 5.0 R9.0. o_ft02 6.0 2.5. 0.200 daa. 10x120 R9.0 (H1) o_kv01. o_avg01 0.921 daa.

Fv555. o_kv02. (Sa2) o_avg04 0.207 daa. o_avg02 0.346 daa. R7.5 5.0 R9.0. o_ft02 6.0 2.5. 0.200 daa. 10x120 R9.0 (H1) o_kv01. o_avg01 0.921 daa. 6.0 3x20 3x20 3x20 (A3) (Sa2) 5.0 (Sa2) (H1) 6.5 3.0 Fjell kommune N=6688800 Fv555 2.920 daa. f_avg05 0.333 daa. f_kv04 f_lp03 1.603 daa. 30km/t o_kv03 R4.0 o_avg06 0.673 daa. f_ua03 0.368 daa. 6x45 ureg.

Detaljer

Innhald Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innhald Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Innhald Rådmannen sine kommentarer... 3 Politisk organisering... 4 Administrativ organisering... 4 Overordna mål og måloppnåing:... 5 Administrasjon... 8 Sentraladministrasjonen... 8 Politikk... 8 Samfunnsutvikling...

Detaljer

Årsmelding 2013. Årsmelding 2013 Jæren Friluftsråd

Årsmelding 2013. Årsmelding 2013 Jæren Friluftsråd Årsmelding 2013 2 Jæren Friluftsråd Årsmelding 2013 Innhold: Medlemskommunene 3 Tillitsvalgte og administrasjon 4 Årsmelding 4 Årsregnskap 18 Balanse 19 Revisorberetning 26 Arbeidsplan 2014 27 Budsjett

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

ÅRSMELDING. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane. Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel

ÅRSMELDING. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane. Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel 2013 ÅRSMELDING Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel Årsmelding 2013 for Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane Innhald

Detaljer

Kvam herad. Årsmelding 2014. Foto: Knut Markhus. www.kvam.no

Kvam herad. Årsmelding 2014. Foto: Knut Markhus. www.kvam.no Kvam herad Årsmelding 2014 Foto: Knut Markhus www.kvam.no - 1 Innhald 1 Best med ball... 4 2 Hovudtrekk... 6 2.1 Då heile Noreg kom til bygda... 6 2.2 Medarbeidar... 6 2.3 Internkontroll og tilsyn... 9

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Fjell kommune. Styring, engasjement, tillit og service

Fjell kommune. Styring, engasjement, tillit og service Fjell kommune Årsmelding 2012 Styring, engasjement, tillit og service Innhald Oppgåvene til kommunen 2 Viktige hendingar i 2012 2 Økonomiske nøkkeltal 2006-2012 4 Utvalde demografiske nøkkeltal 2006-2012

Detaljer

Sotra Brannvern IKS I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

Sotra Brannvern IKS I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Sotra Brannvern IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Årsmelding 2013 1 Sotra Brannvern IKS I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Vårt primære føremål er å ta i vare eigarane sine behov,

Detaljer

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service Fjell kommune Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service 2007 1. halvår Viktige hendingar Januar: Plan for nykartlegging av Fjell kommune vedteken. Bassenget på Bildøyna vert klar til bruk

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 20.05.2015 Tid: 14:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2011 Årsmelding og rekneskap 2011 Hovudtrekk i rekneskapen Bankåret 2011 Samarbeidspartnarar Økonomisk utvikling Resultat og balanse 2011 Risikotilhøve Personale - arbeidsmiljø

Detaljer

Jæren friluftsråd...

Jæren friluftsråd... ÅRSMELDING 2011 JÆREN FRILUFTSRÅD Jæren friluftsråd... er et interkommunalt samarbeidsorgan som har 8 kommuner på Jæren som medlemmer. Medlemskommunene er: Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp, Time,

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

msbanken fjellbanken skobanken familiebanken Suta ust fjordbanken Når du sparebanken byggebanken seniorba

msbanken fjellbanken skobanken familiebanken Suta ust fjordbanken Når du sparebanken byggebanken seniorba imebanken ungdomsbanken fjellbanken skobanken f nken gründerbanken fjordbanken sparebanken bygg n seniorbanken bygdebanken Sutalausbanken heimeb gdomsbanken fjellbanken skobanken familiebanken ust fjordbanken

Detaljer

Leikanger kommune. Årsrapport og rekneskap 2012

Leikanger kommune. Årsrapport og rekneskap 2012 Leikanger kommune Årsrapport og rekneskap 2012 Innhald Rådmannen sin kommentar...1 Hovudtal frå rekneskapen...3 Interkommunalt samarbeid...6 Kommunen som verksemd...9 Driftsresultat i høve rammene... 13

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer