Økonomiske resultat Årsmelding 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiske resultat Årsmelding 2012"

Transkript

1 Økonomiske resultat Årsmelding 2012

2 ØKONOMISK RESULTAT Innledning Som en del av årsoppgjøret består årsmeldingen av forenklede fremstillinger, analyser og resultatvurderinger av tjenesteytelser og beskrivelse av den økonomiske situasjonen i Rogaland fylkeskommune. For ytterligere informasjon om regnskapsåret 2012 vises til årsregnskapet som består av drifts-, investerings- og balanseregnskap og noter. Det fremlegges separate regnskap og årsmeldinger for Rogaland Kollektivtrafikk FKF og Tannhelse Rogaland FKF. Samtlige dokumenter legges fram for fylkestinget til behandling. Rekordstort overskudd, men framtidige utfordringer Rogaland fylkeskommune fikk i 2012 et rekordstort overskudd. Regnskapet for 2012 er gjort opp med et overskudd på 218,7 mill. kroner etter avsetninger og overføring av egenkapital til investeringsregnskapet. Det betyr at fylkeskommunen for ellevte året på rad kan gå inn i et nytt driftsår med et overskudd å disponere. Merinntekter er tidligere i stor grad brukt til å redusere veksten i lånegjeld, og i liten grad satt av som bufferkapital til fremtidig disposisjon i drift. Det har også i 2012 vært fokusert på stram økonomistyring og at de tildelte budsjetter skulle holdes. Virksomhetene er bevisste på egen økonomi, prioriteringer og muligheter. I rapporteringen gjennom året er det hovedsaklig varslet balanse. Ordningen med selvstyrte videregående skoler fungerer etter forutsetningene. Kortversjonen er at driften er i balanse og under kontroll, og at det som for tidligere år er store enkeltposter som til slutt bidrar til det gode resultatet. Rogaland fylkeskommune har som følge av overskudd i flere år fortsatt en tilfredsstillende økonomisk handlefrihet. Utfordringene i årene som kommer vil imidlertid være store. Driften balanserer fremdeles, men man vet at finansutgiftene vil stige som følge av høyt investeringsnivå. God styring og kontroll i driftsområdene Tabellen nedenfor viser netto resultat (overskudd/underskudd) pr. driftsområde. DRIFTSOMRÅDE NETTO RESULTAT Sentrale styringsorganer og fellesutgifter 29,0 Regionalutvikling 24,2 Opplæring 24,5 Overføring fylkeskommunale foretak 0,0 Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) 101,7 Andre overføringer (mva-komp, konsesjonskraft) 21,3 Finansposter (renter og avdrag) -6,7 Pensjonspremie/premieavvik 24,7 TOTALT 218,7 1

3 Internt i de ulike sektorene går avvikene begge veier. De viktigste forholdene er kommentert nedenfor: Sentrale styringsorgan og fellesutgifter har et samlet overskudd på 29 mill. kroner. Reservertkontoen står for 14,9 mill. kroner av overskuddet. Lønnsmerutgifter for året er budsjettert på reservertkontoen og er en anslagspost for forventede lønnsmerutgifter. Det øvrige mindreforbruket knytter seg til vakanser og generelle innsparinger i rådmannens stabsfunksjoner, samlet 14,1 mill. kroner. Regionalutvikling fikk i 2012 et samlet overskudd på 24,2 mill. kroner. Overskuddet fordeler seg med 8,0 mill. kroner i kulturavdelingen, 1,9 mill. kroner i næringsavdelingen, 6,7 mill. kroner i regionalplanavdelingen, 4,5 mill. kroner innen fylkesveier og trafikksikring og 3,1 mill. kroner i samferdselsavdelingen. Avvikene knytter seg til vakanser, økte arkeologisk oppdrag, generelle besparelser, utsatte/ikke igangsatte prosjekter (deler vil komme til utbetaling senere år). Resultatet for opplæringsavdelingen totalt i 2012 er et overskudd på 24,5 millioner kroner. I opplæringsadministrasjonen er overskuddet på 2 mill. kroner, og det er satt sammen av flere faktorer. Det skyldes blant annet merinntekter knyttet til gjesteelevsoppgjøret på 2,5 mill. kroner og landslinjer på 1,3 mill. kroner, og at PCordningen gikk i pluss med 1 mill. kroner. Fagopplæring gikk med 4,6 mill. kroner i minus, som følge av økning i antall lærlinger. Utgiftene for bedriftstilskuddet alene har økt med 18,6 millioner i 2012 (fra 218 mill. kroner i 2011 til 237 mill. kroner i 2012). Videregående skoler har isolert sett et underskudd på ca. 10,5 mill. kroner i 2012, men det fremstår som et overskudd på 22,5 mill. kroner når man tar med bevilgningen på knapt 33 mill. kroner som skriver seg til akkumulert overskudd per Ordningen med selvstyrte skoler har hatt stor betydning for styring av økonomi og ressurser. I fylkeskommunens regnskap blir kun tilskudd/overføringer til de fylkeskommunale foretakene bokført, alle andre føringer skjer i foretakenes egne særregnskap. Overskudd/underskudd fremkommer der. Avviket i de frie inntektene skyldes at skatteinngangen for fylkeskommunene på landsbasis ble høyere enn forutsatt/budsjettert. Budsjett for andre overføringer viser et positivt resultat på 21,3 mill. kroner og knytter seg til avvik i momskompensasjon på 19,5 mill. kroner og merinntekter konsesjonskraft på 1,8 mill. kroner. Samlet er det en merutgift på finanspostene med 6,7 mill. kroner. Lånegjelden er høy slik at kun små endringer i renten vil påvirke resultatet. I 2012 er det betalt ekstra avdrag på lån med 93 mill.kr. I henhold til RFK`s regelverk for finansforvaltning skal en eventuell ikke-realisert meravkastning på plasseringer i aksje- og obligasjonsfond samt grunnfondsbevis, utover rentenivået på konsernkontoen, vurderes avsatt til et kursreguleringsfond. Mindreavkastning ( papirtap ) skal dekkes av fondet. Fondet utgjør 12,9 mill. kr. som anses tilstrekkelig pr

4 Fylkeskommunen har akseptabel likviditet, selv om økt fremdrift innen investeringer har redusert beholdningen av ubrukte lånemidler. Isolert sett er imidlertid likviditet til driftsformål om lag null når vi legger fjorårets overskudd på toppen av disposisjons- /premiefond. Dette har sammenheng med negative fond av tilsvarende lik størrelse premieavvik og prinsippendringer (tidligere negativ likviditetsreserve). Dersom driftsoverskuddet i 2012 brukes til å redusere låneopptaket i 2013, vil den likviditetsmessige situasjonen kunne bli krevende. Pensjonsutgiftene viser en samlet besparelse på 24,7 mill. kroner. Reguleringspremien fra KLP ble på 34 mill. kroner mer enn budsjettert. Merkostnaden er bokført sentralt. Premieavviket (betalt pensjonspremie i forhold til en beregnet normalpremie) bidrar med en mindreutgift/merinntekt på 58,7 mill. kroner. I samsvar med fylkestingets vedtak i FT-sak 17/10 er det avsatt 18 mill. kr. til pensjonsfondet til dekning av fremtidige negative premieavvik. Hva ble driftsutgiftene brukt til i 2012? I 2012 har driftsutgiftene vært på til sammen 5024,0 mill. kroner. De to kakediagrammene viser driftsutgiftene pr. sektor og driftsutgiftene pr. type utgift. De illustrerer at opplæringssektoren står for 56,6 % av de totale driftsutgiftene, og at lønn inkl. sosiale utgifter (pensjon og arbeidsgiveravgift) utgjør 40,9 % av de totale utgiftene. Premieavvik og reguleringspremien er inkludert i tallene for sentrale styringsorgan og fellesutgifter. DRIFTSUTGIFTER PR. SEKTOR 3,5 % 5,8 % TYPE DRIFTSUTGIFTER 5,0 % 56,6 % 34,1 % 27,0 % 11,8 % 15,4 % 40,9 % Sent.styr.organ og fellesutg. Regionalutvikling Opplæring Tannhelse Lønn/sosiale utgifter Kjøp til egenproduksjon av tjenester Kjøp av produksjon/tjenester fra andre Overføringer Avskrivinger 3

5 Hvordan finansierer fylkeskommunen driftsutgiftene sine? Rogaland fylkeskommune hadde i 2012 en inntektsside på 5338,0 mill. kroner. Av kakediagrammet ser en at de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) står for 80,6 % av de totale inntektene. Kommenterer til driftsregnskapet Strykninger Dersom driftsregnskapet ved regnskapsavslutningen viser seg å gi et regnskapsmessig underskudd, skal underskuddet iht. regnskapsforskriftene reduseres ved bl.a. helt eller delvis å stryke budsjetterte (vedtatt av fylkestinget selv) 4

6 overføringer fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet til egenfinansiering av utgifter i årets investeringsregnskap. Da regnskapet er avlagt med overskudd har dette ikke vært nødvendig i Pensjonskostnader Kommunal- og regionaldepartementet har gitt forskrifter for behandling av pensjon i kommunale regnskap. Hensikten er at regnskapet skal vise et jevnere forløp av pensjonsutgiftene enn det som følger av premieinnbetalingen, som er sterkt påvirket av nivået på lønns- og G-veksten de enkelte år. Pensjonspremien skal utgiftsføres, men i tillegg skal det beregnes en normal pensjonskostnad. Avviket mellom denne og den betalte premien (kalt premieavvik ) skal inntekts- eller utgiftsføres. Bokførte beløp er basert på oppgaver fra KLP og SPK. Det beregnede premieavviket har motpost i balanseregnskapet, og fordeles (utgifts- eller inntektsføres) over de neste 15/10 års (10 år for premieavvik f.o.m 2011) driftsregnskap iht. forskriftene. Premieavviket (inkl. arbeidsgiveravgift) økte med knapt 41 mill. kroner i 2012 til drøyt 233 mill. kroner, som må dekkes i påfølgende år. Premieavviket er som nevnt en faktor i vurderingen av fylkeskommunens likviditet. Kalkulatoriske avskrivninger For å illustrere kapitalslitet av bygninger, inventar og utstyr er det i 2012 belastet i alt 250,7 mill. kr. i kalkulatoriske avskrivninger på de respektive resultatansvar. Avskrivningene gir ikke resultatvirkning da beløpet er ført til inntekt/motpost på samme ansvar. Noter I regnskapsforskriften 3 går det fram at noter er en del av årsregnskapet. Forskriften gir i 5,12 nr. 3 og 13 regler for pliktige tilleggsopplysninger i noter. I merknadene er det presisert at disse er et minimumskrav, og at (fylkes)kommunene bør ta med flere noter når dette er nødvendig. Foreningen for god kommunal regnskapsskikk har gitt ut en regnskapsstandard KRS nr. 6 Noter og årsberetning som inneholder ytterligere noter som anses nødvendige for de fleste (fylkes)kommuner for at regnskapet skal være avlagt iht. god kommunal regnskapsskikk. I regnskapet for 2012 er det lagt ved noter med referanse til KRS nr. 6 utfra en vurdering av om de er vesentlige for å få et fullstendig og utfyllende bilde av fylkeskommunens resultat og stilling ved årsskiftet. I årsmeldingen er følgende noter tatt med: Note 1 Godtgjørelse til fylkesrådmann og fylkesordfører Note 2 Revisjonshonorar Note 3 Lånegjeld/Garantiansvar Note 4 Avdrag på lånegjeld Note 5 Aksjer og andeler 5

7 Netto driftsresultat i 2012 Netto driftsresultat viser driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt, og er et uttrykk for hva fylkeskommunen sitter igjen med til avsetninger og investeringer. Netto driftsresultat er den primære indikatoren for økonomisk handlefrihet. Det er aktuelt å gjøre noen korreksjoner når man analyserer netto driftsresultat. I 2012 er det betalt et ekstra avdrag på 93 mill. kroner som påvirker netto driftsresultat negativt. Man kunne ha valgt å holde avdrag på opprinnelig budsjettert nivå, og i stedet brukt 2011-overskuddet til å øke overføringen fra drift til investering og dermed redusert nye låneopptak tilsvarende. Resultatet (i form av gjeldsbyrde) hadde blitt det samme, men netto driftsresultat 93 mill. kroner høyere. Med nevnte korreksjon løftes netto driftsresultat til 6,8 pst (versus 8,2 pst i 2011). Momskompensasjon fra investeringer påvirker netto driftsresultat positivt med 184,8 mill kroner i merinntekter eller 3,5 prosentpoeng av resultatgraden. Fra 2014 opphører momskompensasjon fra investeringer å være en driftsinntekt. Differansen mellom årets premieavvik og amortisering påvirker netto driftsresultat positivt med knapt 41 mill. kroner (eller 0,7 pst av driftsinntekter). Pensjonskostnadene forventes å stige vesentlig i årene framover. Etter ovennevnte korreksjoner er netto driftsresultat 136,1 mill. kroner eller 2,6 pst av driftsinntektene Når man tar i betraktning den høye finansieringsbyrden investeringer ekskl. merverdiavgift representerer, er dette for lavt, og gir seg uttrykk i stigende gjeldsgrad. Fakta driftsregnskapet RFK har et positivt brutto driftsresultat på 314,0 mill. kroner. Det skal per definisjon bety at det er balanse mellom driftsinntekter og -utgifter også når avskrivninger (kapitalslit) er dekket inn inn. Bildet forstyrres av momskompensasjon fra investeringer, som også i 2012 behandles som en driftsinntekt. Finansutgiftene (renter/avdrag) er på 295,7 mill. kroner. Økningen er stor i forhold til året før. En stor del av økningen er ekstraavdrag på 93 mill. kroner. Investeringsnivået er høyt, bidrar til økte finansutgifter og økt lånegjeld, samt reduserte ubrukte lånemidler. 6

8 Motpost avskrivinger (inntekt) er på 250,7 mill. kroner. Kapitalslitet øker en del i forhold til 2011, og vil fortsette å stige i årene som kommer når de store planlagte investeringene står ferdig. Samlet gir dette et netto driftsresultat på 268,9 millioner kroner. Dette gir en nettoresultatgrad på 5,0 %, som isolert sett er bedre enn det målet fylkestinget har satt på 3 %. Men som en ser av avsnittet over om netto driftsresultat, så er det korrigerte tallet på 2,6 %, og dermed under måltallet. Desto høyere investeringsnivå fylkeskommunen har ekskl. merverdiavgift, desto høyere resultatgrad bør man tilstrebe å ha, for å holde gjeldsutviklingen mest mulig stabil. Årets regnskapsresultat er på 218,7 mill. kroner. Nesten 1,9 milliarder benyttet i investeringsregnskapet 1716,8 mill. kroner ble brukt til investeringsprosjekt i Det ble i tillegg bokført avdrag på 6,2 mill. kroner og avsetninger av bundne midler på 130,1 mill. kroner. Det første kakediagrammet viser investeringer pr. driftsområde. I 2012 er det innen regionalutvikling (veier) 60,5 % og opplæring (videregående skoler) 20,7 % en finner de store investeringene. Det andre kakediagrammet viser hvordan utgiftene i investeringsregnskapet er finansiert. Det var i 2012 en underfinansiering på 47,6 mill. kroner som må bevilges opp i ,7 % er bruk av lån, 46,2 % finansiert av tilskudd og refusjoner (inkl. bompenger) og 15,5 % gjennom egenfinansiering (overføring fra drift inkl. momskompensasjon fra investeringer, salg og bruk av tidligere avsetninger). Udekket finansiering (underskudd) utgjør 2,6 %. INVESTERINGER PR. DRIFTSOMRÅDE 20,7 % 60,5 % Fond og avsetninger Avdrag Utlån, aksjer og andeler Styr.org og fellesutg. Regionalutvikling Opplæring 7,0 % 0,3 % 9,3 % 2,1 % FINANSIERING AV INVESTERINGENE 0,9 % 11,2 % 3,4 % 46,2 % Tilskudd og refusjoner Fond, avsetninger, likv.res Bidrag fra drift Salg aksjer og eiendom Bruk av lån Udekket 35,7 % 2,6 % 7

9 Kommenterer til investeringsregnskapet Pr er det en underdekning i investeringsregnskapet på 47,6 mill. kr. Dette skyldes hovedsaklig at fv. 47 T-forbindelsen i 2012 har hatt større fremdrift enn det som var forventet. Statens vegvesen opplyser at entreprenørene har møtt færre utfordringer i tunneler og portaler enn vanlig, og har dermed kunnet forsere gjennomføringen av prosjektet. Det knyttes usikkerhet til fylkeskommunens endelige finansieringsforpliktelse i prosjektet, ref. underliggende garantiforpliktelser. I henhold til regnskapsforskriften skal manglende finansiering føres opp til dekning på investeringsbudsjettet i det år regnskapet legges frem, altså ved revisjon av budsjettet for Fakta investeringsregnskapet Investeringsregnskapet er gjort opp med manglende finansiering, slik at 47,6 mill. kroner må bevilges i Bidrag fra drift har vært 207,4 mill. kroner. Det er bokført bruk av lån på 662,5 mill. kroner. Den store økningen i tilskudd og refusjoner skyldes inntektsføring av bompenger i forbindelse med investering i veianlegg. 8

10 9

11 Kommentarer til balansen Balanseregnskapet er ført opp i samsvar med regnskapsforskriftens 8 om verdivurdering. Følgende skal bemerkes: Pensjonsforpliktelser Brutto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser iht. oppgaver fra KLP og SPK føres i balanseregnskapet. En får herved oversikt over netto pensjonsgjeld (pensjonsforpliktelser pensjonsmidler) slik at de reelle forpliktelsene fremgår av balansen. Netto pensjonsgjeld pr utgjør 780 mill. kr. Økt anleggsvirksomhet som følge av overføring av riksveger til fylkesveger I 2012 er det utgiftsført hele 1092 mill. kr. i anleggskostnader i vegsektoren. Disse investeringsbeløpene aktiveres i balanseregnskapet som eiendeler med motpost egenkapitalkonto Konti for endring av regnskapsprinsipp Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt endringer i regnskapsforskriften som innebærer at likviditetsreserve er opphørt som egenkapitalkonto i balanseregnskapet. Nye balansekonti for endring av regnskapsprinsipp erstatter konti for likviditetsreserver. De nye kontiene er registrert under 258* i balanseregnskapet med samme saldi som tidligere var registrert under likviditetsreserver. Negativ saldo på konti for endring i regnskapsprinsipp skal ikke dekkes inn ved bevilgninger, og blir dermed stående som negativ egenkapital på til sammen 165,6 mill. kroner. 10

12 Dette innebærer at forskriftsendringen ikke har hatt resultateffekt for kommunesektoren, men fortsetter å påvirke likviditeten negativt. Fakta balansen Ved utgangen av 2012 hadde Rogaland fylkeskommune 3 693,2 mill. kroner i langsiktig lånegjeld. Fylkeskommunens pensjonsforpliktelser er på nesten 3,9 mrd. kroner. Fylkeskommunen har eiendeler bokført til 13,6 mrd. kroner (inkl. pensjonsmidler 3,1 mrd kr.). Arbeidskapitalen (omløpsmidler kortsiktig gjeld) er redusert fra 709,3 mill. kroner per til 575,4 mill. kroner per I omløpsmidler inngår premieavvik (p.t. 233,3 mill. kroner) som en kunstig forandring. Den reelle likviditeten er således svarere enn nivået av arbeidskapitalen indikerer. Nøkkeltall For å illustrere fylkeskommunens finansielle stilling har en valgt å fokusere på et utvalg av nøkkeltall for årene Til sammenligning er det laget en tabell med de samme nøkkeltallene i 2012 for de andre vestlandsfylkene (medlemsfylker i Vestlandsrådet) og gjennomsnitt for hele vestlandsregionen. Resultat 2010 Resultat 2011 Resultat 2012 Budsjett 2013 Skatt og rammetilskuddsgrad Nøkkeltallet viser hvor stor del av driftsutgiftene som blir finansiert av fylkesskatt og rammetilskudd. Skatt, rammetilskudd i prosent av sum 86,8 % 85,2 % 85,6 % 89,2 % driftsutgifter Netto resultatgrad Viser hvor stor del av driftsinntektene som kan brukes til finansiering av investeringer og avsetninger Netto driftsres. i % av sum driftsinntekter (eks. 7,5 % 8,2 % 5,0 % 2,4 % int. overf. og renter ) Rente og avdragsbelastning Viser hvor stor del av brutto driftsresultat (korr. for avskrivninger) som går med til å finansiere renteutgifter og avdrag Netto renteutgifter + netto gjeldsavdrag i 24,1 % 23,6 % 52,4 % 61,9 % prosent av brutto driftsresultat (Regnskapstall korr. for avskrivninger) Egenkapital-finansieringsgrad Viser i hvor stor grad fylkeskommunen er i stand til å dekke finansieringsbehovet med egne midler Bidrag fra driftsregnskapet m.m. i prosent av 34,2 % 28,3 % 15,5 % 7,9 % sum finansieringsbehov Lånegjeldsgrad Viser hvor mye lånegjelden utgjør av de totale driftsinntektene Lånegjeld i prosent av sum driftsinntekter 67,8 % 67,5 % 69,2 % 83,9 % 11

13 Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Gjennomsnitt Vestlandet Skatt og rammetilskuddsgrad Nøkkeltallet viser hvor stor del av driftsutgiftene som blir finansiert av fylkesskatt og rammetilskudd. Skatt, rammetilskudd i prosent av sum driftsutgifter 74,1 % 86,2 % 81,8 % 81,9 % Netto resultatgrad Viser hvor stor del av driftsinntektene som kan brukes til finansiering av investeringer og avsetninger Netto driftsres. i % av sum driftsinntekter 3,3 % 12,2 % 2,4 % 5,7 % (eks. int. overf. og renter ) Rente og avdragsbelastning Viser hvor stor del av brutto driftsresultat (korr. for avskrivninger) som går med til å finansiere renteutgifter og avdrag Netto renteutgifter + netto gjeldsavdrag i prosent av 61,5 % 22,4 % 57,3 % 48,4 % brutto driftsresultat (korr. for avskrivninger) Egenkapital-finansieringsgrad Viser i hvor stor grad fylkeskommunen er i stand til å dekke finansieringsbehovet med egne midler Bidrag fra driftsregnskapet m.m. i prosent av sum 6,8 % 29,1 % 16,7 % 17,0 % finansieringsbehov Lånegjeldsgrad Viser hvor mye lånegjelden utgjør av de totale driftsinntektene Lånegjeld i prosent av sum driftsinntekter 89,7 % 70,1 % 74,6 % 75,9 % Oppsummering av 2012 Samlet sett har 2012 vært nok et godt økonomisk år for fylkeskommunen. Fokus på stram økonomistyring og god budsjettdisiplin er direkte årsaker, i tillegg til økte frie inntekter som følge av god konjunkturutvikling. Det har vært god kontroll med økonomien gjennom hele året. De månedlige rapportene indikerte tidlig at en kunne styre mot balanse/overskudd. Sluttresultatet ble bedre enn forventet, et solid regnskapsmessig overskudd (budsjettoverskudd) på 218,7 mill. kroner. Selv om det også for 2012 er de store enkeltpostene som er med og bidrar til det gode resultatet, må det understrekes at det styres godt i virksomhetene. En er meget bevisst og fokusert på egen økonomi, styring, prioritering og muligheter. Som for tidligere år ser en av nøkkeltallene at Rogaland fylkeskommunes handlefrihet og muligheter i stor grad styres av de frie inntektene. Det betyr i prinsippet at det egentlig er staten som er premissleverandør for det fylkeskommunale tilbudet. Dersom de statlige overføringene framover ikke økes i takt med kostnadsutviklingen og endringene i de demografiske forhold generelt, vil det kunne føre til kutt i tjenestetilbudet. Rogaland fylkeskommune har i 2012 hatt nok midler til å dekke finanspostene (renter og avdrag), men en kan og lese ut av tabellen at dette har svekket egenfinansieringen av investeringer, som i neste omgang svekker evnen til å opprettholde investeringene på et akseptabelt nivå. Vestlandsfylkene leverer gode resultat, men tendensen er at det går mot strammere tider. Alle nøkkeltallene har beveget seg i feil retning for samtlige fylker. Møre og Romsdal har et netto driftsresultat som er under anbefalt mål på 3 %. Det er staten som også for de andre fylkeskommunene er premissleverandør for tjenestetilbudet. 12

14 Nøkkeltallene viser en gjennomgående høy skatte- og rammetilskuddsgrad for alle fylkene, Hordaland noe lavere. Graden av egenfinansiering varierer, men er avtagende. Alle sliter med høy og stigende lånegjeld og derav høye finansutgifter. I praksis blir resultatet, at nye investeringer prioriteres foran opprettholdelse av tjenestestandard-/kvalitet. Ytterligere sammenligninger kan søkes på Statistisk Sentralbyrå sine KOSTRA-sider. Her vil en finne flere økonomiske nøkkeltall og produksjonsdata for alle landets fylkeskommuner. Adresse: - velg "til tallene" i menyen. I budsjettet for 2012 og økonomiplan for årene ble det vedtatt konkrete mål for den økonomiske handlefriheten. I forhold til de vedtatte mål har Rogaland fylkeskommune levert et godt resultat: Regnskapet er gjort opp med overskudd. Det er kontroll og balanse i driften, selv om det også i 2012 er store enkeltposter som bidrar til et godt resultat. Netto driftsresultat ble på 5,0 % av driftsinntektene, målet er på 3 %. Korrigerte netto driftsresultat er på 2,6 %, som er under målet. Lånegjelden er på 69,2 % av driftsinntektene, som er bærekraftig ut fra kommunaløkonomisk teori. Utfordringene framover I vedtatt budsjett for 2013 og økonomiplan for årene er konkrete mål for den økonomiske handlefriheten: Netto driftsresultat skal være på minst 3 % av driftsinntektene. I budsjett for 2013 er dette på 2,4 %, som er lavt og gir seg utslag i stigende gjeldsgrad. Lånegjelden vil ved utløpet av økonomiplanperioden ligge på et nivå over 100 % av driftsinntektene. Dette skyldes høyt investeringsnivå, m.a. nye videregående skoler, store oppgraderinger og nødvendig vedlikehold. De økonomiske rammer i vedtatt budsjett 2013 og økonomiplan er stramme. Den finansielle risikoen er høy i lys av lav egenkapital (frie driftsfond) og liten driftsmargin (lavt netto driftsresultat). Usikkerhetsfaktorer i 2013: Hva skjer med skatteinngangen på landsbasis og Rogaland sin relative del? Hva skjer med utviklingen i pensjonskostnader i 2013? Høyt investeringsnivå og økte finansutgifter trekker en større og større andel av midlene. Utviklingen i rentenivået. Fokus på stram økonomistyring, god budsjettdisiplin og hyppig rapportering vil også i årene som kommer være suksessfaktorer. Fylkesrådmannens omstillingsprosjekt pågår, og i den grad man lykkes med videre effektivisering kan dette motvirke nødvendigheten av å redusere tjenestekvalitet/-standard i takt med stigende lånegjeld. Nøkkeltall illustrerer imidlertid at Rogaland fylkeskommune har lave enhetskostnader og høy effektivitet målt i forhold til andre fylkeskommuner. 13

15 Det er varslet at man i kommuneproposisjonen for 2014 vil gjennomgå inntektssystemet for fylkeskommuner, herunder inntektsutjevningen og kostnadsnøkkelen for utgiftsutjevning. Sistnevnte baserer seg på objektive kriterier for utgiftsbehov. En grunnleggende forutsetning i årene fremover, er at det blir en realvekst i frie inntekter som er tilstrekkelig til å dekke demografiske endringer, nye miljøkrav, krav om universell utforming, ønske om utbygging av kollektivtrafikk, høyere nivå for vedlikehold av veier og eiendommer samt kostnader til nye nasjonale reformer på de ulike felt. Rogaland Kollektivtrafikk (RKT) Regnskapet viser et overskudd i 2012 på 8,6 mill. kroner. De viktigste årsakene til overskuddet er følgende: Kontraktene for buss og hurtigbåt reguleres med indekser fra Statistisk Sentralbyrå sine indekser for pris- og lønnsvekst. Disse indeksene var i 2012 lavere enn budsjettert, og ga således lavere kostnader for kontraktene. Passasjerinntektene for buss er høyere enn budsjettert. Spesielt er det en god vekst i Sør Rogaland på 4,1 mill. kroner. For mer informasjon og opplysninger viser en til foretakets regnskap og årsmelding for Tannhelse Rogaland (TR) Regnskapet viser et overskudd i 2012 på 6,9 mill. kroner. Årsaken er i all hovedsak økte pasientinntekter og høyere sykepenge- og fødselspengerefusjoner fra staten enn budsjettert. Tidligere overskudd er disponert til etter- og videreutdanning, IKT- prosjekt og skilting av tannklinikker. For mer informasjon og opplysninger viser en til foretakets regnskap og årsmelding for

16 NOTER Note 1 Godtgjørelse til fylkesrådmannen og fylkesordfører Tekst Lønn fylkesrådmannen Bilgodtgjørelse fylkesrådmannen 0 0 Pensjonsdel dekket av arbeidsgiver Lønn til fylkesordfører Oppgavepliktig fri bil fylkesordfører Pensjonsdel dekket av arbeidsgiver Note 2 Revisjonshonorar Tekst Honorar for regnskapsrevisjon/attestasjoner Honorar for forvaltningsrevisjon Honorar for rådgivning Honorar foretak Sum Note 3 Lånegjeld/Garantiansvar Lånegjeld Samlet lånegjeld Obligasjonslån Kommunalbanken KLP Andre låneavtaler 1) Sertifikatlån Rentebinding Beløp 2012 % Fast ,7% Flytende ,3 % Sum 1) Inngår ikke ,0% Forpliktelser Restbeløp Merknad Nytt konserthus Stavanger FT-4/05 Tilskudd renter/avdrag 30 år får lån 75 MNOK Garantiansvar Formål Beløp Utgår Långiver Merknad Finnfast AS År 2030 Norges Kommunalbank 550 mill. Gjesdal År 2013 Norges Kommunalbank Bompengeselskap AS Rutebåten Utsira AS År 2025 Norges Kommunalbank 71,5 mill. Pleiestiftelsens sykehjem År 2018 Norges Kommunalbank RV13 RYFAST FT-10/11 15

17 Note 4 Avdrag på gjeld Avdrag Betalt avdrag i driftsregnskapet Betalt avdrag i investerings-regnskapet SUM betalt avdrag på gjeld Beregnet minste lovlige avdrag Betalt avdrag utover minimumsavdrag Note 5 Aksjer/andeler Aksjer/andeler oppført i balanseregnskapet KONTO BEDRIFT BOKFØRT VERDI Ek-Innskudd KLP , Allservice AS , Allservice AS , Forus industri 60 aksjer , Haugaland industri 340 aksjer , As Karmøy industri 120 aksjer , Rogaland Industriutvikling , Ryfylkesambandet 30 aksjer , Finnfast AS 80 aksjer , Gjesdal bompengeselskap 30 aksjer , Ek-innskudd Rogaland revisjon IKS , Nytt konserthus IKS , Filmkraft Rogaland 50 aksjer , Haugalandpakken AS 1aksje , Ryfast AS 400 aksjer , Innskuddskapital Innovasjon Norge , Ryfylke rensefisk AS v/rygjabø vgs , Sea Urchin Farm AS v/rygjabø vgs , Stavanger museumsforvaltning (MUST) 50 aksjer , Kios-prosjektet v/samferdselsavd , Andelsinnskud Rog.landbrukspark v/øksnevad vgs , Ryfylke laks v/rygjabø vgs , Fagforum for mat/drikke AS 3 000, Jæren potetmjølfabrikk v/øksnevad vgs. 560, Jæren kompetanse AS , Nord Jæren bompengeselskap , Haukelivegen AS 10 aksjer , Universitetsfondet for Rogaland , Filmfestival Haugesund 17 aksjer , Norsk bane AS 500 aksjer , Rogaland teater AS 70 aksjer 7 000, Dale eiendomsutvikling AS , Bompengeselskap Rogfast ,00 16

18 Aksjer Fjord Norge 1, Aksjer fagforum mat/drikker 1, Aksjer Fiskeriinvest , Aksjer Gladmat , Aksjer Informasjon Rogaland AS , Aksjer Rogaland forsk./nyskapningsfond , Aksjer Sauda vekst , Aksjer Rogaland kunnskapsinvest , Aksjer Blue planet , Andeler Haugaland vekst , Aksjer Lysefjord utvikling 1, Stavanger forum 641 aksjer , Andeler høgskolen for landbruk , Gastronomisk Institutt AS aksjer , Ipark AS aksjer , Magna geopark AS 270 aksjer , Høgskulen for landbruk/bygdenæring 40 andeler , Haugesund simulatorservice as aksjer , Marin energi testsenter AS 180 aksjer , * Sum aksjer/andeler ,00 17

19 Postboks 130, 4001 Stavanger Besøksadr. Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4010 Stavanger rogfk.no

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Årsmelding 2014. Økonomisk resultat Likestilling og mangfold

Årsmelding 2014. Økonomisk resultat Likestilling og mangfold Årsmelding 2014 Økonomisk resultat Likestilling og mangfold Driftsområde Økonomisk resultat Netto resultat Sentrale styringsorganer og fellesutgifter 29,5 Diverse usikre forpliktelser ført sentralt -12,5

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst i de senere årene. Kommunenes konsernregnskapstall 1 for 2014 viser

Detaljer

Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi

Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi 21.06.2017 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk Kommunenes konsernregnskapstall 1 for 2016 viser at korrigert netto lånegjeld 2 utgjorde 74,6 pst av brutto, en økning

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi

Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi 24.06.2016 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk handlingsrom Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst i de senere årene, og veksten fortsatte også i 2015. Kommunenes

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2012

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2012 Dato: 25.02.2013 KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2012 Svar fra 180 kommuner, Oslo kommune og 17 fylkeskommuner 1 Fra: Børre Stolp,KS 25.2.2013 Regnskapsundersøkelsen 2012 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS , med virkning fra regnskapsåret 2016.

Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS , med virkning fra regnskapsåret 2016. Kommunal regnskapsstandard nr 3 (KRS) Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS 17.12.2015, med virkning fra regnskapsåret 2016. 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Økonomibestemmelsene i kommuneloven bygger

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 24.2.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 196 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 24.2.2017 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Årsmelding Økonomisk resultat Likestilling og mangfold

Årsmelding Økonomisk resultat Likestilling og mangfold Årsmelding 216 Økonomisk resultat Likestilling og mangfold Driftsområde Netto resultat Sentrale styringsorganer og fellesutgifter 11,7 Diverse usikre forpliktelser ført sentralt -3,1 Økonomisk resultat

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

KRS 3 (F) Lån - Opptak, avdrag og refinansiering

KRS 3 (F) Lån - Opptak, avdrag og refinansiering KRS 3 (F) Lån - Opptak, avdrag og refinansiering Utskriftsdato: 7.12.2017 11:40:25 Status: Gjeldende Dato: 27.4.2012 Utgiver: Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Dokumenttype: Prosess Innholdsfortegnelse

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer Vedlegg 1. Deres ref. Vår ref. Dato 07/1555-2 EVV 03.12.2007 Kommunal-

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 3.3.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 205 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Heidi Ørnlo (Ap), Rune Mathiassen (SV), Øyvind Bakke Reier (Ap), Elise Andersen (Frp), Andreas Muri (H), Hanne Eikeland (H) vara

Heidi Ørnlo (Ap), Rune Mathiassen (SV), Øyvind Bakke Reier (Ap), Elise Andersen (Frp), Andreas Muri (H), Hanne Eikeland (H) vara MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune Dato: 14.04.2016 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, møterom Ra Arkivsak: 15/00043 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Heidi Ørnlo (Ap), Rune Mathiassen

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom.

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom. Forord Rådmannen legger frem årsberetning og regnskap for 2015 som to dokumenter. Årsberetningen og regnskap er pliktig informasjon etter lov og forskrift Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2016,

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Berit Koht

Gjelder fra: Godkjent av: Berit Koht Dok.id.: 1.2.1.1.5.5 Regnskapet Utgave: 2.00 Skrevet av: Økonomisenteret Gjelder fra: 03.12.2014 Godkjent av: Berit Koht Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Generelt Regnskapet er en oppstilling

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet , i kommuneregnskapet Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Desember 2011 1 1.0 INNLEDNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 KOMMUNESEKTORENS ØKONOMI OG REGNSKAPSFØRING 3 1.3 VIDERE FREMSTILLING 4 2.0 DEN KOMMUNALE

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 7.12.2016 Budsjettforslag for 2017 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer