Rekneskapsprinsipp og vurderingsreglar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rekneskapsprinsipp og vurderingsreglar"

Transkript

1 Rekneskapsprinsipp og vurderingsreglar Rekneskapsprinsipp Kommunerekneskapen er finansielt orientert, og viser alle økonomiske midlar tilgjengelige i året samt bruken av desse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasserast i gjeldande år som følgjer av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalingar, inntekter og innbetalingar i løpet av året som vedkjem kommunen sin virksomheit, skal framgå av drifts- eller investeringsrekneskapen anten dei er betalt eller ikkje. Årdal Kommune har lagt fram årsrekneskapen i samsvar med kommunelova 48 og retningslinjer for god kommunal rekneskapsskikk. Vurderingsreglar Vurderingsreglar som er lagt til grunn i samsvar med 8 i forskrift om årsrekneskap/årsberetning: 1. Anleggsmiddel vert vurdert til anskaffelseskost 2. Omløpsmiddlar vert som hovudregel vurdert til lågaste av anskaffelseskost og verkeleg verdi 3. Langsiktig gjeld vert vurdert til opptakskost 4. Kortsiktig gjeld vert som hovudregel vurdert til høgaste opptakskost og verkeleg verdi

2 Note 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN Regnskap 2014 Regnskap 2013 OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler Endring ihendehaverobl og sertifikater - - Endring kortsiktige fordringer Endring premieavvik Endring aksjer og andeler - - ENDRING OMLØPSMIDLER (A) KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) BALANSEREKNESKAPET Endring Omløpsmidlar kr kr kr Kortsiktig gjeld kr kr kr Arbeidskapital kr kr kr Drift og investeringsrekneskapet Anskaffelse av midlar Beløp Sum Inntekter driftsrekneskapet kr Inntekter investeringsrekneskapet kr Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner kr Sum anskaffelse av midlar kr kr Anvendelse av midlar Utgifter driftsrekneskapet kr Utgifter investeringsrekneskapet kr Utbetalingar ved eksterne finanstransaksjoner kr Sum anvendelse av midlar kr kr Anskaffelse - anvendelse av midler kr Endring ubrukte lånemidlar (auke+/reduksjon-) kr Prinsippendring innt.føring ressurskrevjande brukarar kr - Endring i arbeidskapitalen kr

3 Note 2 Antall årsverk og ytelsar til leiande personar og revisor Ytelsar til leiande personar Løn og anna godtgjerdsle Godtgjerdsle for andre verv Tilleggsgodtgjerdlse Natural-yting Administrasjonssjef Ordfører Årsverk Antall årsverk i kommunen i regnskapsåret var 475. Det er 567 tilsette i Årdal kommune. Av desse er det 493 kvinner og 74 menn.tilsvarande tall for 2013 var 575 tilsette, herav 501 kvinner og 74 menn. Årsverk siste 5 år år årsverk Godtgjerdsle til revisor Kommunens revisor er SF Revisjon. Samla godtgjerdsle til revisor utgjer kr ,-. Av dette gjeld kr ,- revisjon og kr ,- rådgivning og andre tjenester. Revisjon omfattar regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og diverse attestasjonsoppdrag.

4 Note 3 Pensjonsforpliktelsar Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) 2014 KLP / DnB SPK 2013 Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Avregning tidlegere år Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets pensjonspremie til betaling Årets premieavvik Balanse (F 13-1 bokstav E) Pensjons-poster Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Årets premieavvik Premieavvik tidligere år ( ) Korrigert premieavik Akkumulert premieavvik KLP / DnB Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Pensjonsmidlaforpliktelsar Netto midlar midlar Pensjons-midlar Netto Pensjons- Pensjonsforpliktelsaforpliktelsaforpliktelsar Pensjons- Pensjons- Pensjons- Pensjons- Estimatavvik Estimert Ny beregning Årets estimatavvik (01.01.) Akkumulert avvik fra tidlegare år Korrigert siste år i år Akkumulert estimatavvik SPK Beregningsforutsetninger (Fra KLP og SPK) KLP SPK Forventet avskastning på pensjonsmidler (F 13-5 bokstav F) 4,65 % 4,35 % Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) 4,00 % 4,00 % Forventet årlig lønnsvekst (F 13-5 bokstav B) 2,97% 2,97% Forventet årlig G- og pensjonsreg. (F 13-5 bokstav C og D) 2,97% 2,97% Forholdstall frå KRD 2014:1, :1,10 Forutsetninger for turn-over (F 13-5 bokstav G) : Sjukepleiere og Tillitsvalgte Alder i år < >50 Turn-over 20 % 8 % 6 % 6 % 4 % 1 % 0 % KLP fradrag pr år 0,4 % 0,2 % 0,1 % KLP Fellseordningen Alder i år < >55 Turn-over 20 % 15 % 10 % 7,50 % 5 % 2 % 0 % KLP Lærere Alder i år Inntil fylte 50 år Over 50 år Turn-over 3% årlig 0% årlig SPK Uttak av AFP i år: Alder over 62 år KLP Sjukepleiarar 33% Fellesordning 65 år 33% Fellesordning 70 år 45% SPK Lærarar 50% 1 av 1 NOTE

5 Note 4 Anleggsmidlar EDB-utstyr, kontormaskiner Anleggsmaskiner mm. Brannbilar, tekniske anlegg Bustader, skular, vegar Adm.bygg, sjukeheim mm. Anlegg utan avskrivning SUM Anskaffelseskost Årets tilgang Årets avgang 0 Delsalg i året 0 Anskaffelseskost Akk avskrivninger Netto akk. og rev. nedskrivninger 0 Årets avskrivninger Årets nedskrivninger 0 Årets reverserte nedskrivninger 0 Akk. avskr. og nedskr Bokført verdi pr Ikkje ferdige prosjekt Sum Økonomisk levetid 5 år 10 år 20 år 40 år 50 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær

6 Note 5 Aksjer og andeler i varig eie (FKR 5 nr. 5) Andel Eventuell markeds- Balanseført verdi Balanseført verdi Selskapets navn aksjar (%) verdi Grunnfondsbevis ISSB 2% kr kr KLP kr kr SF Revisjon IKS 10,5% kr kr ÅB Eigedom A/S 34% kr kr Sogn Lab A/S 16,25% kr kr Sogneprodukter A/S 9,06% kr kr Årdal Boligbyggelag A.L 31stk kr 775 kr 775 Indre Sogn Asvo A/S 70% kr kr Reisemål Årdal A/S 11,51% kr kr ÅFAS A/S 100% kr kr Visit Sognefjord A/A 2% kr kr SIMAS IKS 17,60% Alarmsentralen S&Fj IKS 5,44% Sum kr - kr kr

7 Note 6 Salg av finansielle anleggsmidler Årdal kommune har ikkje solgt finansielle anleggsmidler i 2014

8 NOTE 7 Langsiktig gjeld Rente DNSH (F) 2011 NR ,188 % Flytande DNSH (F) 2012 NR ,182 % Flytande DNSH (F) 2013 NR ,188 % Flytande DNSH (F) 1999 NR ,188 % Flytande DNSH (F) 2004 NR ,477 % Flytande DNSH (F) 2007 NR ,182 % Flytande DNSH (F) 2003 NR ,182 % Flytande DNSH (F) 1994 NR ,485 % Flytande DNSH (F) 1994 NR ,188 % Flytande DNSH (F) 1994 NR ,188 % Flytande Sum formidlingslån DNSH 2002 NR ,182 % Flytande DNSH 2000 NR ,182 % Flytande KOMMUNALBANKEN ,890 % 3 mnd. Nibor KOMMUNALBANKEN ,180 % 6 mnd Nibor KOMMUNALBANKEN ,000 % Flytande KOMMUNALBANKEN ,000 % Flytande KOMMUNALBANKEN ,000 % Flytande KOMMUNALBANKEN ,000 % Flytande KOMMUNALBANKEN ,000 % Flytande KOMMUNALBANKEN ,000 % Flytande KOMMUNALBANKEN ,370 % Fast tom KOMMUNALBANKEN ,000 % 3 mnd Nibor KOMMUNALBANKEN ,000 % Flytande KOMMUNALBANKEN ,790 % Fast tom KOMMUNALBANKEN ,000 % Flytande KOMMUNALBANKEN ,600 % Fast tom KOMMUNALBANKEN ,900 % 3 mnd Nibor ,900 % 3 mnd Nibor Sum lån til eigne investeringar T O T A L T Bruk av sikringsinstrument i høve Finansreglement (KS-083/10), tilseier at minimum 1/3 av gjeldsportefølgjen (33%) skal ha fast rente. Pr er 29% av gjeldsportefølgjen sikra med fast rente.

9 Note 8 Avdrag på lån Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven (koml) 50 nr. 7, ved å : Beregne minste tillatte avdrag på lån etter en forenklet formel. Avskrivningene beregnes som sum langsiktig gjeld dividert på sum anleggsmidler (jf. koml 50 nr. 1 og 2) mulitplisert med årets avskrivninger i driftsregnskapet. Denne forenklede formelen gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivninger (kapitalslitet) på lånefinansierte anleggsmidler. Forholdet mellom betalte avdrag om minimumsavdrag Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet Bergnet minimumsavdrag Avvik Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer Mottatte avdrag på videreutlån og forskotteringer skal uavkortet benyttes til nedbetaling av kommunens innlån. Eventuelle mottatte avdrag som ikke er benyttet til nedbetaling av gjeld avsettes til avdragsfond (bundet investeringsfond) Mottatte avdrag på startlån Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet Avsetning til/bruk av avdragsfond 0 0 Saldo avdragsfond

10 Note 9 Kommunens garantiansvar Garantiramme Beløp pr Utløper Gitt overfor - navn dato Alarmsentralen i S&Fj IKS kr - kr - kr Sum garantiansvar kr - kr 2 500

11 Note 10 Andre vesentlige forpliktelsar Årdal kommune har leasingavtalar på 12 bilar. Desse er ikkje oppsett i balansen Note 11 Finansielle eigendeler og forpliktelsar til virkelig verdi Marknadsbaserte finansielle omløpsmidlar Årdal kommune har ingen marknadsbaserte finansielle omløpsmidlar

12 Note 12 - Avsetning og bruk av fond Jfr. forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner 5 nr. 6 Bundne driftsfond - kap Beholdning pr , ,17 Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet , ,44 Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet 0,00 0,00 Avsetning til bundne driftsfond , ,42 Beholdning pr , ,15 Ubundne investeringsfond - kap Beholdning pr , ,35 Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet , ,00 Avsetning til ubundne investeringsfond , ,00 Beholdning pr , ,35 Bundne investeringsfond - kap Beholdning pr , ,56 Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet ,00 0,00 Avsetning til bundne investeringsfond , ,24 Beholdning pr , ,80 Disposisjonsfond - kap Beholdning pr , ,42 Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet , ,00 Avsetning til disposisjonsfond 0, ,00 Beholdning pr , ,42 Samlet avsetning og bruk av fond i året Beholdning pr , ,50 Avsetninger , ,66 Bruk av avsetninger , ,44 Netto avsetninger (Negativt tall betyr netto forbruk) , ,22 Beholdning pr , ,72 Årdal kommune

13 Note 13 Strykningar Strykningar i driftsregnskapet Driftsregnskapet er avslutta rekneskapsmessig mindreforbruk. Det forekjem såleis ingen strykingar i driftsrekneskapen i samsvar med regnskapsforskriften 9. Korrigeringer investeringsregnskapet Investeringsregnskapet er avslutta med udisponert beløp. Det forekjem såleis ingen gjennomførte korrigeringer i henhold til regnskapsforskriften 9.

14 Note 14 Endringer i regnskapsprinsipp og regnskapsmessig merforbruk Konto for endring av regnskapsprinsipp Virkning av endringer i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Positiv saldo på disse kontoene kan ikke disponeres og negativ saldo skal ikke dekkes inn. Konto for endring av regnskapsprinsipp Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) Sum 0 0 Endringer i regnskapsprinsipper gjort i år: Utgift Inntekt Sum endringer i regnskapsprinsipp i år 0 0 Regnskapsmessig merforbruk Regnskapsmessig merforbruk skal dekkes inn i det år regnskapet legges frem eller i påfølgende år. I særskilte tilfeller kan merforbruket dekkes inn over ytterligere to år og etter godkjenning fra fylkesmannen over inntil 10 år. Regnskapsår Gjeldande økonomi og handlingsplan for er godkjent av fylkesmannen med følgjande inndekking av regnskapsmessig meirforbruk; kr kr kr Årdal kommune er ajour i høve vedteken og godkjend plan

15 Note 15 Kapitalkonto (FKR 5 nr. 7) DEBET KREDIT Saldo (underskudd i kapital) 0 Saldo (kapital) Debetposter i året: Kreditposter i året: Salg av fast eiendom, anlegg, Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, utstyr, maskiner og transportmidler maskiner og transportmidler Avskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler Oppskrivning fast eiendom/anlegg Nedskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler Salg aksjer/andeler Nedskrivning aksjer/andeler Kjøp av aksjer/andeler Oppskrivning av aksjer/andeler Tap på krav / korrigering Avdrag på utlån - sosiale lån Utlån - sosiale utlån Avdrag på utlån - andre utlån Utlån - andre utlån Avskrivning på utlån - driftsregnskapet Avdrag på eksterne lån Avskrivning på utlån - investeringsregnsk. Bruk av lånemidler Aktivert Eigenkapitalinnskot KLP Endring pensjonsforpliktelser (økning) Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon) Endring pensjonsmidler (reduksjon) Endring pensjonsmidler (økning) Urealisert kurstap utenlandslån Urealisert kursgevinst utenlandske lån Balanse (kapital) Balanse (underskudd i kapital) , ,55

16 Note 16 Investeringprosjekter Prosjekt Vedtatt kostnadsramme Regnskapsført tidligere år Regnskapsført i år Årets budsjett Sum regnskapsført Serverrack Windows P Brannmur E-handel Gjenstår av kostnadsramme Telemedisin Helsehus ØÅ Varmepumpe Kyrkja Skredvoll Hæreid Skredvoll Aperh Rehab Volldal Rev hovedplan Seimsdalen renseanl Farnes reinseanl tilskot priv stikkl Driftskontroll anl Geithus forbr Gjenståande kostnadsramme pål kr er vedteken overført til 2015 i høve KS-079/14. Dette grunna prosjekt som har avvik ifht opprinneleg framdriftsplan

17 Note 17 Sjølvkostområde Vatn Driftsutgifter Indirekte kostnader Kapitalkostnader Sum utgifter Inntekter Bruk av/avsetning til fond Saldo fondet Kloakk Driftsutgifter Indirekte kostnader Kapitalkostnader Sum utgifter Inntekter Bruk av/avsetning til fond Saldo fondet Renovasjon Driftsutgifter Indirekte kostnader Kapitalkostnader Sum utgifter Inntekter Bruk av/avsetning til fond Saldo fondet Negativ saldo (memoriakonto) Det er ikkje høve å ha negative VAR-fond. Den negative saldoen vert dekt inn Feiing Driftsutgifter Inntekter Avsetning til fond Hamner og kaier Driftsutgifter Inntekter Avsetning til fond (fom. 2012) Ved berekning av kapitalutgiftene er det brukt rente tilsvarande 10 års statsobligasjonar årsgj.snitt. For 2014 vart difor renta 2,52% pa..

18

19 Note 18 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen Usikre forpliktelser Ingen usikre forpliktelser er regnskapsført. Forpliktelsens art Antatt oppgjørstidspunkt Balanseført forpliktelse Endring i året Sum usikre forpliktelser 0 0 Betingede eiendeler Ingen vesentlige betinga eigendeler Hendelser etter balansedagen Ingen hendelsar etter balansedagen som medfører regnskapsmessige konsekvensar.

20

21

22 Note 19 Spesifikasjon av vesentlige postar og transaksjonar Årdal kommune har i 2014 bytta pensjonsleverandør frå DNBLiv til KLP, då DNBLiv avvikla sitt produkttilbod innan pensjon. Som ein følgje av dette har kommunen betalt eigenkapitalinnskot pål kr ,- til KLP ihøve gjeldande retningslinjer. Utover dette er det ikkje vesentlege postar i rekneskapen utanom dei som førekjem kvart år.

23 Note 20 Virkning av endring av regnskapsprinsipp, regnskapsestimat og korrigering av tidligere års feil Årdal kommune har ingen endring i regnskapsprinsipp og vesentlige estimatendringar. Ingen korreksjon av tidligare års feil er av vesentlig betydning for å bedømme kommunen sitt resultat eller stilling. Note 21 Etablering/avvikling av KF Ingen etablering eller avvikling av KF i 2014 Note 22 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, samarbeid og samkommune jf. kommuneloven 27, kap. 5B og kap Kommunal virksomhet Fordringer - navn: Gjeld Fordringer Gjeld Kortsiktige poster kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - Sum kortsiktige kr poster - kr - kr - kr - Langsiktige poster Årdal energi kr kr - kr kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - Sum langsiktige kr poster kr - kr kr -

24

25 Note 23 Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 27 FKR 12 nr. 3 Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommuneloven (koml) 27 skal inngå i Interkommunalt tiltak jf. koml 27 Inntekter fra samarbeidande kommunar IKT Lærdal kommune Aurland kommune kr kr kr - kr - kr - kr - Resultat av overføringer IKT Utgifter IKT Overføring fra deltakarkommunar kr kr kr kr kr kr Resultat av overføringer kr kr Arbeidsgjevarkontrollen Utgifter arbeidsgjevarkontrollen Overføring fra deltakarkommunar Lærdal, Aurland, Sogndal, Luster, Balestrand, Høyanger, Vik, Leikanger kr kr kr kr Resultat av overføringer kr kr

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1)

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Balanseregnskapet : 31.12.2013 31.12.2012 Endring 2.1 Omløpsmidler kr 82 197 987 kr 61 241 834 2.3 Kortsiktig gjeld kr 30 862 643 kr 40 413 372 Arbeidskapital

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 7 sskjema 2, investering 11 Økonomisk oversikt, drift 15 Økonomisk oversikt, investering 16 Økonomisk oversikt, balanse

Detaljer

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Årsregnskap 2014 Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Innholdsfortegnelse 1 REGNSKAPSRESULTAT 2014 1 2 REVISJONSBERETNING 2014 3 3 OM KOMMUNEREGNSKAPET 5 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

Detaljer

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE MODALEN KOMMUNE REKNESKAP 2013 1 INNHALD: Hovudoversyn til rekneskapen 2013: Side 3-7 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2010. 15. mars 2011

Regnskap 2010. Regnskap 2010. 15. mars 2011 Regnskap 2010 15. mars 2011 1 Innholdsfortegnelse Regnskap 2010 Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Driftsregnskap... 4 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet...

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune inderoy kommune.11,111% 0.1 115 HU!llI Årsregnskap 2008 Inderøy kommune INNLEDNING Dette dokumentet er deler av Inderøy kommunes årsoppgjør for regnskapsåret 2008 og inneholder regnskapstall for 2008 for

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

Hitra kommune ÅRSREGNSKAP 2010

Hitra kommune ÅRSREGNSKAP 2010 Hitra kommune ÅRSREGNSKAP 2010 Regnskapsskjema Regnskapsskjema 1 A regnskap drift... 3 Regnskapsskjema 1 B fordeling drift 4 Regnskapsskjema 2 A investeringsregnskap.... 5 Regnskapsskjema 2 B fordeling

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak

NAMSOS KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak NAMSOS KOMMUNE Kommunestyrets vedtak ÅRSREGNSKAP 2013- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer