STAB- OG DRIFTSAVDELINGENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STAB- OG DRIFTSAVDELINGENE"

Transkript

1 34 STAB- OG DRIFTSAVDELINGENE Kommuneledelsen Molde kommune er administrativt inndelt i 4 stabsavdelinger og 13 driftsavdelinger med rådmannen som øverste administrative leder. Rådmannen er i kraft av sin funksjon også det formelle bindeleddet mellom administrasjonen og de politiske organer. Rådmannen er dermed en sentral premissleverandør til politisk nivå og er samtidig ansvarlig for at alle politiske vedtak blir iverksatt. Rådmannsfunksjonen utøves i Molde kommunes nye organisasjon også gjennom den strategiske ledelse som i tillegg til rådmannen består av kommunalsjef for drift- og forvaltning og kommunalsjef for plan- og utvikling. Ledelsesfunksjonen utøves videre gjennom flere ledergrupper. I den strategiske ledergruppen møter i tillegg til de nevnte også økonomisjef, personal- og organisasjonssjef samt strategisjef til sammen 6 personer. I rådmannens ledergruppe deltar i tillegg til strategisk ledergruppe også alle drifts- avdelingssjefene samt prosjektleder i Stifinneren. Totalt utgjør rådmannens ledergruppe 20 personer. Disse gruppene møtes hver uke, mens den utvidede ledergruppe som i tillegg til rådmannens ledergruppe også inneholder enhetsledere og andre i en forsamling på nær 70 personer møtes 3 4 ganger i året. Det er også jevnlige faste møter mellom rådmannsnivået og ordførernivået. Presentasjon av avdelingene De påfølgende kapitlene vil de fire stabsavdelingen og de tretten driftsavdelingene bli presentert med hvilke tjenester de yter, mål og måloppnåelse i 2004 samt økonomisk resultat med avviksforklaringer. Avdelingene presenterer også investeringene ved avdelingene samt hvilke utfordringer de ser for kommende periode. Rådmannen blir presentert sammen med Drift- og forvaltningsavdelingen. Det gjelder også administrasjon av ordfører og varaordfører. Rådmann og ordføreren har sine egne kommentar til året foran i årsmeldingen. Alle avdelingene er ved årets slutt tillagt en merbelastning i form av en tilleggsregning/ avregning fra KLP/SPK denne utgjør samlet for alle avdelingen mill. kr. Videre er premieavviket fra KLP/SPK også ført i driftsavdelingene, denne utgjør en inntekt på mill. kr. Avdelinger Tilleggs belastning Premieavvik KLP/SPK inkl. sos.avgift. KLP/SPK Rådmannen Plan- og utvikling Drift og forvaltning Pers.- og org Økonomi Servicetorg Grunnskole Barnehage Helse Barn og familie Sosial Pleie og omsorg Tiltak funksjonshem Brann- og redning Eiendom Byggesak og geodata Kommunalteknikk Kultur Netto utgift avdelingene

2 35 DRIFT- OG FORVALTNINGSAVDELINGEN, INKLUSIVE RÅDMANN Drift og forvaltningsavdelingen kommunalsjef Rådgiver Politisk sekretariat Fellestjenester Innkjøpsseksjon Dokument-senter Juridisk seksjon Tjenester og oppgaver i avdelingen Året 2004 må ses på som et innkjøringsår i forhold til de oppgaver og ansvar som er tillagt drifts- og forvaltningsavdelingen. Avdelingens oppgaver og ansvar kan oppsummeres slik: Samordnet sekretariat og service overfor sentrale politiske styringsorgan, ordfører, rådmann og kommunalsjef Adminstrasjon forøvrig knyttet til rådmann og ordfører Koordinering av kommunens drift og forvaltning (strategisk ledelse) Kvalitetssikring / Kontrollerfunksjon Sentral innkjøpsforvaltning Trykkeri og budtjeneste Postmottak for kommunen Næringslivssaker Driftssaker som ikke ligger til en driftsavdeling Forvaltningssaker, herunder salgs-, skjenke- og serveringsbevillinger Valgadministrasjon Ekstern informasjon/presseansvar/profilering av kommunen Hovedarkivarfunksjon/dokumentsenter Internasjonal kontakt/vennskapssamarbeid Kommuneadvokaten (juridiske tjenester), kommuneadvokatens oppgaver er todelt: - Prossessfullmektig for kommunen i alle saker for retten og fylkesnemnda. - Rådgiver for hele administrasjonen, folkevalgte organ og kommunens virksomheter. Sykefravær 2004 Ansvar Drift- og forvaltnings-avdelingen, inkludert rådmannen 19,4 % Kommunens sykefravær totalt 8,7 % Sykefraværet skyldes i hovedsak langtidsfravær for flere av de ansatte. Andel av brutto driftskostnader Andel av netto driftskostnader

3 36 Mål og måloppnåelse for 2004 Mål for 2004 Måloppnåelse 2004 Rådmannen: Få den nye organisasjonen Molde kommune til å fungere Gjennomføringen av den nye organiseringen av Molde kompå en god måte. mune er fulgt opp fortløpende. Grunnet nødvendige fysiske tilpasninger av lokaler har flytteprosessen dradd noe ut, men organisasjonen synes nå for det alt vesentlige å fungere på en tilfredsstillende måte. Få kommunens økonomi på plass innenfor forsvarlige Ut fra gjeldende forutsetninger er rådmannen av den oppfatning økonomiske rammer. at kommunens økonomi er under rimelig kontroll. Dette betyr ikke at brukernes behov er dekket innenfor alle områder og en står derfor overfor store utfordringer innenfor flere områder. Særlig tyngende for kommunens økonomi er den store lånegjeld og tilhørende renterisiko. Drift og forvaltningsavdelingen: Målsettingen anses i stor grad å være nådd. Arbeidet med Få den nye drifts- og forvaltnings- kvalitetssikring og kontroller-funksjon er ikke kommet i gang. avdelingen å fungere på en god måte. Få på plass nødvendige delegasjonsreglement i forhold til ny Delegasjonsreglement i forhold til særlovgivning er utarbeidet organisasjonsstruktur. og delegasjonsskriv er utferdiget. Behandle salgsbevillinger for øl og skjenkebevillinger for ny Søknader om bevillinger for inneværende komunevalgperiode bevillingsperiode. er behandlet. Videreutvikling av innkjøpsfunksjonen til å Funksjonen er styrket med en ny medarbeider, som forutsettes omfatte interkom. innkjøpssamarbeid. finansiert bl.a. gjennom bidrag fra nabokommuner. Få på plass hovedarkivfunksjonen og nytt dokumentsenter. Det er ansatt ny hovedarkivar/prosjektleder som har fulgt opp dette arbeidet. Innføring av ephorte er startet opp. Revisjon av alkoholpolitisk plan. Revidert plan er vedtatt. Utarbeide forslag til prosjekt Ansvarlig Forslag til prosjekt er utarbeidet og fremmet for politisk Vertskap for Molde kommune. behandling. Kommuneadvokatens målsetting er at alle brukere, som er Virksomheten fungerer i tråd med målsettingen. interne, skal få juridisk bistand av høy faglig kvalitet innen rimelig tid. Hensynet til kvalitet må alltid gå først.

4 37 Økonomisk resultat Ansvar Drift- og forvaltningsavd.inkl. rådmannen Regnskap 2004 Budsjett 2004 Avvik Avvik i % Rådmannen ,2 % Kommuneadvokaten ,7 % Forliksrådet ,1 % Overformynderiet ,4 % Administrasjon - Drift Og Forvaltning ,2 % Fellestjenester rådhusene ,0 % Fellesutgifter kmmunen ,7 % Salg av tjenester til KF ,4 % Omorganisering ,9 % Innkjøp ,0 % Sentrale politiske styringsorganer ,1 % Næringsformål ,6 % Bevillingsfunksjon skjenking ,2 % Sum ,2 % * Tilleggbelastning KLP/SPK og premieavvik KLP/SPK utgjør samlet for avdelingen inkl. rådmann kr ,- Avviksforklaring Avdelingen har et samlet netto mindreforbruk på kr i forhold til budsjett. Dette har sammenheng med tidspunkt for etablering og oppbygging av dokumentsenter og mindreforbruk på trykkeri og bud, bl.a. som følge av ny administrativ og politisk organisering. Investeringer Innføring av nytt arkiv/dokumentbehandlingssystem ephorte. Det er arbeidet intensivt med gjennomføring av prosjektet i 2. h.å Nødvendig infrastruktur er anskaffet og systemet er installert. Det gjenstår imidlertid anskaffelse av nødvendig teknisk utstyr til dokumentsenteret. Nødvendig opplæring er tenkt gjennomført 1. kv. 2005, med sikte på at systemet kan tas i bruk fra Hvilke utfordringer i økonomiplanperioden har drift og forvaltningsavdelingen, kommunalsjef Magne Orten? Avdelingen har en stor, og utfordrende oppgave i å sikre kommunens satsing på et integrert digitalt informasjons- og dokumenthåndteringssystem (ephorte). I dette ligger også en reorganisering av hovedarkivet til Molde kommune. Den digitale utviklingen berører også politikken, og her vil det nettbaserte demokratisystem d:mo være viktig å videreutvikle fram til kommunevalget Drift- og forvaltningsavdelingen vil også få en stor utfordring i å utvikle en kontrollerfunksjon i det nye styringsverktøyet til kommunen, Balansert målstyring. I tillegg er det en sentral utfordring, som del av den strategiske ledelse, å bidra til optimal utnyttelse av kommunens samlede driftsressurser, sikre at tjenesteproduksjonen fungerer, og å utvikle samarbeid og god ledelseskultur i kommunen. Hovedtall Regnskap 2004 Budsjett 2004 Avvik Avvik i % Lønnskostnader ,0 % Driftskostnader ,5 % Inventar og utstyr ,4 % Kjøp av tjenester ,9 % Overførte utgifter ,8 % Finanskostnader - Salgs og leieinntekter ,6 % Refusjoner ,4 % Overføringer ,1 % Finansinntekter Sum ,2 % Investeringer Regnskap 2004 Innføring av Saksbehandlersystem Ephorte 739 Dokumentsenter 16 Sum investeringer 755

5 38 PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN Plan- og utviklingsavdelingen kommunalsjef Miljøvern Seksjon Strategi og bestilling Seksjon Arealplan Seksjon Landbruk og naturforvaltning Tjenester og oppgaver i avdelingen Plan- og utviklingsavdelingen skal ivareta kommunens helhetlige planlegging, samt å legge strategier for utviklingen av kommunens tjenester og tjenesteapparat. I tillegg har avdelingen flere særskilte oppgaver blant annet gjennomføring av eiendomsskattetakseringen, ajourhold av takstene samt sørge for grunnerverv, særlig til utbyggingsformål. Avdelingen er delt opp i seksjoner: Seksjon for Strategi og bestilling Seksjonens hovedoppgaver, samordning av plan og utviklingsarbeid knyttet til tjenesteproduksjonen, bestillerfunksjonen i en bestiller utførerorganisering. Seksjonen leder arbeidet delprosjektet Helhetlig system for planlegging, bestilling og rapportering. i Stifinnerprosjektet. Prosjektet er omtalt i kapitelet om kommunens framtidige styringsredskap. Seksjon for Arealplan Seksjonen har som oppgave å utføre arealplanlegging i kommunens egen regi, samt å samarbeide og behandle arealplaner som fremmes av private. Seksjonen skal ha ansvaret for arealdelen i kommuneplanen. Seksjon for Landbruk og naturforvaltning Seksjonens arbeidsoppgaver er forvaltning og rådgivningsoppgaver innen jordbruk, skogbruk, naturforvaltning, viltstell og innlandsfiske. Fra blir også miljøvernoppgavene tillagt seksjonen. Mål og måloppnåelse for 2004 Mål for 2004 Måloppnåelse 2004 Etablere en ny avdeling med tre seksjoner. Få på plass de ulike Avdelingen er i rute med delvis måloppnåelse utfra det som kan funksjoner i seksjonene og samhandling mellom disse. forventes i forhold til året MIO-vedtak: Overordnet system- og prosessansvar for all plan- - utvikling av strategiske delmål (fra kommuneplanen) legging og tjenesteutvikling. - bistått i utarbeiding av økonomiplan og budsjett - igangsatt utvikling av balansert målstyringssystem - utvikling av årshjul MIO-vedtak: Tjenesteproduksjonen skal Bestiller- utførerorganiseres. Henger sammen med mål nr. 2. Prosessene er startet opp, men ikke fullført. Jordbruk 2004 Jorbruksareal dekar Produsert melk årlig tonn Produsert kjøtt 230 tonn Total verdiskpaning ca. 50 mill.kroner Melkeprodusenter 33 Tilskuddsordninger ca. 12 mill. kroner Vilt 2004 Elgjakt 32 dyr Hjort 135 dyr Rådyr 171 dyr Sykefravær Ansvar Plan- og utviklingsavd. 2,3 % Kommunens totale sykefravær 8,7% Skogbruk Drivbare skogareal dekar Hogst av tømmer m 3 (Molde 3 største hogstkommune i fylket) Skogkultur (ungskogsfelt ryddet) dekar Andel av brutto driftskostnader Andel av netto driftskostnader

6 39 Økonomisk resultat Ansvar Plan- og utviklingsavd. Regnskap 2004 Budsjett 2004 Avvik Avvik i % Administrasjon - Plan Og Utvikling ,2 % Sivilt Beredskap ,5 % Festetomter ,6 % Arealplan ,9 % Landbruk ,2 % Skogbruk ,5 % Fiske- Og Viltforvaltning ,1 % Konsesjonskraft Miljøvern ,4 % Strategi Og Bestilling ,6 % Kommuneplanlegging ,8 % Stifinneren Sum ,2 % * Tilleggbelastning KLP/SPK og premieavvik KLP/SPK utgjør samlet for avdelingen kr ,- Avviksforklaring: Plan- og utviklingsavdelingen hadde et netto positivt avvik på kr ,- i Dette skyldes i hovedsak merinntekter på festeavgifter. Innvestringer Ny veg gjennom Haukebøen. I 2004 har arbeidet bestått i å utvikle en reguleringsplan for parsellen Djupdalen-Mordal. Utførende konsulent er Asplan Viak AS. Diverse erverv og tiltak. Dekke uforutsette tiltak som skjer i løpet av året i samarbeid med Plan- og utviklingsstyret. Sentrumstiltak. Tiltak i bysentrum. I 2004 er det vesentlige av kostnadene gått til ny reguleringsplan for Molde Sentrum der utførende arkitekt er Bjørbekk og Lindheim og Arkitekt Halvorsen i Oslo. Opparbeidelse av utfyllingsområder. Tiltak i sjøfronten der kommunen tidligere har anbrakt masser. Arbeidet med opparbeidelse av Nøisomhedfyllinga står nå for tur. Erverv Lingedalen. Dette er en inntektspost som kommer fra salg av festetomter i Lingedalen. I det vesentlige gjenstår nå eiendommene til Roseby. Flyplassen utvidelse. Midlene benyttes til ny reguleringsplan og konsekvensutredning KU for Molde Lufthavn, Årø. Kjøp av Friervegen 2. Midlene har gått med til å kjøpe eiendommen. Framtidige rivingskostnader skal dekkes over restmidlene. Hvilke utfordringer i økonomiplanperioden har din avdeling, kommunalsjef Geir Amdam? Avdelingen skal ha et overordnet, administrativt ansvar for all planlegging og tjenesteutvikling i Molde kommune. Her ser vi mange- og store utfordringer. Utfordringene knytter seg til forventninger om at avdelingen er flyvedyktig og handlekraftig, og at den kan utføre sin oppgave med høy kompetanse og med små ressurser i samarbeid med andre. Følgende utfordringer framheves: Vi må utvikle en offensiv plan- og utviklingsorganisasjon med høy fagkompetanse Vi må få fart på kommuneplanarbeidet og bidra til en langsiktig og forutsigbar arealforvaltning Vi må bidra til gode møtesteder mellom politikk, samfunn og administrasjon Vi skal ta ansvar for å innføre balansert målstyring som styringsverktøy i kommunen Vi må bidra til at Stifinnerprosjektet blir vellykket Vi skal planlegge og ta et ansvar for at Molde by styrker regionen Hovedtall Regnskap 2004 Budsjett 2004 Avvik Avvik i % Lønnskostnader ,5 % Driftskostnader ,2 % Inventar og utstyr ,7 % Kjøp av tjenester ,5 % Overførte utgifter ,4 % Finanskostnader ,0 % Salgs og leieinntekter ,7 % Refusjoner ,3 % Overførte inntekter ,0 % Finansinntekter ,0 % Sum ,2 % Investeringer Regnskap 2004 Haukebøen - ny vegløsning 103 Samspleis as 200 Diverse erverv og tiltak 201 Sentrumstiltak 2141 Opparbeidelse utfyllingsområder 53 Flyplassen utvidelse 232 Kjøp av Fiervegen Sum investeringer 4 161

7 40 PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGEN Personal- og organisasjonsavdelingen personal- og organisasjonssjef Prosjekter IKT-seksjonen Lønnsseksjonen Personalseksjonen Tjenester og oppgaver i avdelingen Personal- og organisasjonsavdelingen har ansvaret for kommunens personal- og organisasjonsarbeid, og IKT utviklingen i kommunen. I tillegg opptrer avdelingen som arbeidsgiver i lønnsforhandlinger mv. Avdelingen har hatt sitt første driftsår etter omorganiseringen. Alle tilsettinger i kommunen skjer nå samlet i personal- og organisasjonsavdelingen. Tidligere ble dette arbeidet gjort i sektorene. Fra ble det overført 3 personalkonsulenter fra de tidligere sektorene til avdelingen for å håndtere dette merarbeidet. Personalseksjonen Seksjonens hovedoppgaver er: Tilsettingssaker Oppfølging av sykemeldte/attføringsarbeid Bistå avdelingene i vanskelige personalsaker AKAN- og bedriftshelsetjeneste Informasjonsarbeid, internavis og intranett/internett Ansvar for opplæringsplan Overordnet ansvar for likestillingsarbeidet i kommunen Lederopplæring, herunder utvidet ledersamling Arbeidsmiljøutvalg Samarbeid og oppfølging av hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Lønnsforhandlinger i enkeltsaker og gjennom lokale forhandlinger. Lærlingeordningen Hjemme-PC ordningen HMS og internkontroll Lønns- og trekkoppgaver Tommelfingerreglen er én IKT driftsperson pr. 100 PC-er. Molde kommune har i dag i alt PC`er, og en bemanning på 5 årsverk, dvs. 225 PC`er per person. I tillegg har ikt-personalet mange prosjektoppgaver. Sykefravær Personal- og organisasjonsavdelingen 8,5% Kommunens sykefravær ,7% Andel av brutto driftskostnader Andel av netto driftskostnader

8 41 Lønnsseksjonen Seksjonens hovedoppgaver: Registrering av lønn, og at alle får riktig lønn til riktig tid. Registrering av sykemeldinger, egenmeldinger og fødselspermisjoner, slik at vi får refusjon fra trygdekontoret. I alt fikk vi refundert 32,5 mill. kroner fra trygdekontoret i IKT-seksjonen Seksjonens hovedoppgaver: gi support til alle brukere av PC i kommunen. delta i større og mindre utviklingsprosjekter innenfor IKTområdet. Mål og måloppnåelse for 2004 Mål for 2004 Måloppnåelse 2004 Personalseksjonen Nye prosedyrer for tilsetting. OK. Ferdigstilles endelig 1. kvartal Avvikle ansettelsesutvalgene og delegering av fullmakter OK. til avd.sjefene. Innføring av stillingshjemler i tilknytning til lønnsbudsjetterings Et stort prosjekt, som krevde mye ressurser. Kontinuerlig modul i Unique. vedlikeholdsarbeid. Gjennomføre lokale lønnsforhandlinger uten brudd med Kun 1 brudd i år (NITO). organisasjonen. Jevnlige møter med HTV og ivareta et godt samarbeid. OK. Å ha et sentralt personalarkiv (Personalarkiver fra sektorene). Dette var en storjobb, og vi leide inn ekstra hjelp fra Adecco til å hjelpe oss. Opprettelse av nytt arbeidsmiljøutvalg. Nytt HAMU ble opprettet. 2 møter i fjor. Brosjyre av Nye Molde kommune. OK. Oppdatering av avdelingsvise organisasjonskart OK. (eget hefte er produsert). IKT-seksjonen Yte rask service ved IKT problem. For få personer på drift til å kunne ivareta all support raskt. Bedre stabilitet i datanettet. Stabiliten er bedret, men ikke bra nok. Ta i bruk ip-telefoni. Ip-telefoni er tatt i bruk i et betydelig omfang. Innføre Windows XP. Mesteparten av PC-parken er over på XP. Personvern/datasikkerheten. Datanettverket oppfyller de kravene som følger av lov om personvern. Programvarelisenser. Vi er riktig lisensiert (Lisensrevisjon 2004). Lønnsseksjonen Ny tariff gjaldt fra 1. mai. Uravstemming i juni. Krevde tilpas- ninger i lønnssystemet. Etterbetalinger skjedde i september. Ikke mulig før (ikke lærere). Stort sett ok, men har i perioder krevd mye overtid for å holde frister. Mye ekstraarbeid pga feilkonteringer. Sørge for riktig lønn til riktig tid, og med rask etterbetaling etter tariffoppgjøret. Være ajour med reg. av sykemeldinger (refusjonskrav til trygdekontoret). Iverksettelse av ny kontorstreng (MIO).

9 42 Økonomisk resultat Ansvar Personal- og organisasjonsavdelingen Regnskap 2004 Budsjett 2004 Avvik Avvik i % Personal ,3 % Lønn ,9 % Ikt ,1 % Interne Felleskostnader Pers Og Org ,8 % Kurs Og Seminar ,7 % Hjemme - Pc Ordingen Kommunale Fellesutgifter ,3 % Hovedtillitsvalgtordningen ,4 % Hovedverneombud ,2 % Felles Attføringstiltak ,0 % Sum ,5 % * Tilleggbelastning KLP/SPK og premieavvik KLP/SPK utgjør samlet for avdelingen kr ,- Avviksforklaring Personal- og organisasjonsavdelingen brukte i fjor mindre enn budsjettert. Dette skyldes bl. a. flere vakante stillinger. Det største positive enkeltavviket skyldes at en ikke kom i gang med planlagt attføringsaktivitet, og kr ,- som var budsjettert til dette formålet ble stående ubrukt. Investeringer Ikt fase 2/fase 3 Prosjektet startet i Målsettingen var å samle alle enheter i kommunen i ett datanett samt å utvikle, sikre og effektivisere datatjenester for administrativt bruk og for skolens elever. Ved årsskiftet 2004/2005 er 99% av alle enhetene i kommunen tilkoplet. Nytt personal- og lønnssystem Kommunen kjører nå selv lønnssystem lokalt, og systemet regnes nå for å være implementert. Intranett/internett Følgende oppgaver hører til i dette prosjektet: Ny kontaktsenterløsning med integrasjon til sentralbordet. Utvikling og innføring av elektronisk servicetorg ( eservicetorg ) Intranettet for informasjonsgang til ansatte er lansert. Elektroniske skjema. Mange arbeidsprosesser kan reduseres med å ta i bruk elektroniske skjema internt i organisasjonen. D:mo ble lansert; et nettsted for våre politikere og våre innbyggere. Hvilke utfordringer i økonomiplanperioden har din avdeling, personal- og organisasjonssjef Rigmor B. Kjersem? Det er en utfordring, og en kritisk suksessfaktor, å kunne gi god support til alle våre databrukere i organisasjonen, med for liten bemanning. Videre må vi drive aktiv opplæring innen IKT på alle nivå i organisasjonen, for bedre å kunne hente ut fordelene med våre dataverktøy. Det er en stor utfordring å tilrettelegge for en god seniorpolitikk, slik at AFP-kostnadene ikke øker vesentlig i kommunen. Vi må fortsatt ha fokus på sykefraværet og arbeide for å redusere dette med tilhørende kostnader. Kommunen må møte utfordringen i kampen om den kvalifiserte arbeidskraften, og fremstå som en attraktiv arbeidsgiver. En del av dette handler om opplæring og videreutvikling av ledere på alle nivå. Vi må arbeide med å opprette flere lærlingstillinger. Satsing på ungdommen må synes! Hovedtall Regnskap 2004 Budsjett 2004 Avvik Avvik i % Lønnskostnader ,3 % Driftskostnader ,6 % Inventar og utstyr Kjøp av tjenester Overførte utgifter ,4 % Finanskostnader Salgs og leieinntekter Refusjoner ,3 % Overførte inntekter Finansinntekter Sum ,5 % Investeringer Regnskap 2004 Ikt fase 2/fase Prosj personal- og lønn (nytt lønnsyst) 310 Intranett/internett 1345 Sum investeringer 4 329

10 43 ØKONOMIAVDELINGEN spesialkonsulent Seksjon budsjett og økonomi Økonomiavdelingen økonomisjef Seksjon regnskap og finans Tjenester og oppgaver i avdelingen Ny organisasjon har en samlet økonomifunksjon, plassert i økonomiavdelingen. Tidligere var det en økonomikonsulent i hver sektor. Tre av fire stillinger som økonomikonsulenter ble flyttet til økonomiavdelingen fra oktober 2003 til våren Alle driftsavdelingene skal nå få fagstøtte på økonomiområdet fra økonomiavdelingen var et spesielt år ved at flere sentrale medarbeidere sluttet. Dette har vært følbart både i forhold til arbeidspresset og avdelingens samlede kompetanse. Avdelingen er etter MiO delt i tre seksjoner. Seksjon skatt Seksjon for skatt Utføre de oppgavene på skatteområdet som Staten har delegert til kommunen. Skatter og avgifter skal innbetales og avregnes i rett tid Gamle restanser skal kontrolleres og realisasjon og påtalebegjæring skal prioriteres Bidra til å øke antall regnskapskontroller Seksjonen er sekretariat for Skatteutvalget Seksjonen deltar i prosjektgruppe mot gjengangere, samarbeidsforum mot svart økonomi og NKK s faggruppe for arbeidsgiverkontroll Seksjon for regnskap og finans Ansvar for bokholderi i Molde kommune og 3 andre foretak, samt forvaltning av kommunens fondsmidler, innlån, utbetalinger og ajourhold av kontoplan og drift av økonomisystemet ( Unique ), koordinere KOSTRA-rapporteringen til Staten. Det er over bilag årlig, utenom lønnsbilag. I tillegg har seksjonen ansvar for all innkreving utenom skatt. Molde kommune sender ut i størrelsesorden fakturaer i året. Seksjon for budsjett og økonomi Den nye seksjonen i avdelingen. Seksjonen står for den delen av kommunens budsjettarbeid som utføres i økonomiavdelingen, samt budsjettoppfølging overfor avdelingene, avviksrapportering og fagstøtte til avdelingene. Spesielle prosjekter Skanning: I 2004 ble det begynt med skanning av inngående fakturaer, dette prosjektet skal fullføres i Sykefravær Ansvar Økonomiavdelingen 11,9 % Kommunens totale sykefravær 8,7 % Sykefraværet skyldes langtidssykemeldte. Andel av brutto driftskostnader Andel av netto driftskostnader

11 44 Mål og måloppnåelse for 2004 Mål for 2004 Måloppnåelse 2004 Etablere én samlet økonomifunksjon. Målet er nådd. Utarbeide budsjett og økonomiplan. Målet er nådd. Påbegynne skanning av bilag. Målet er nådd, tre avdelinger skanner nå inngående fakturaer. Gjennomføre planlagte skattekontroller. Målet er nådd. Fornyet rutine for økonomirapportering. Målet er delvis nådd, blir fullført i Gi tilstrekkelig økonomisk bistand til alle avdelinger Målet er delvis nådd. Så langt bemanningen strekker fungerer når de trenger det. det godt, men det er meddelt større behov i enkelte avdelinger. Få fram årsbudsjett og årsregnskap innen fristene i kommuneloven. Målet er ikke nådd, ressursene strakk ikke til. Gjennomføre kurs om moms i avdelingene. Målet er delvis nådd, det er holdt kurs, men ikke i stor nok utstrekning. Gjennomføre kurs i økonomisystemet i avdelingene. Målet er delvis nådd, det er holdt kurs, men ikke i stor nok utstrekning. Utarbeide årsmelding for hele kommunen. Målet er nådd. Økonomisk resultat Ansvar Økonomiavdelingen Regnskap 2004 Budsjett 2004 Avvik Avvik i % Budsjett,Økonomi,Analyse - Drift ,8 % Regnskap Og Finans ,0 % Innfordring ,5 % Skatt ,9 % Sum ,9 % * Tilleggbelastning KLP/SPK og premieavvik KLP/SPK utgjør samlet for avdelingen kr ,- Avviksforklaring Avdelingen har et positivt budsjettavvik på kr i Avviket skyldes i stor grad vakanse i stilling og refusjon av sykelønn m.v. Hovedtall Regnskap 2004 Budsjett 2004 Avvik Avvik i % Lønnskostnader ,0 % Driftskostnader ,3 % Inventar og utstyr ,0 % Kjøp av tjenester Overførte utgifter Finanskostnader Salgs og leieinntekter ,3 % Refusjoner ,7 % Finansinntekter Sum ,9 %

12 45 Hvilke utfordringer i økonomiplanperioden har din avdeling, økonomisjef Kjell Havnes? Investeringer Utskifting datautstyr Gjelder oppgradering av utstyr som brukes i avdelingen slik at dette kan håndtere moderne programvare. Elektronisk fakturabehandlig Gjelder skanning av inngående fakturaer. Dette er et prosjekt som skal frigjøre ressurser i driftsavdelingene ved at en slipper dagens papirflyt. Fakturaene skal skannes og registrerers, og driftsavdelingene fører på konto og signatur elektronisk. En kan i ettertid lett få fram et grafisk bilde av fakturaen på skjermen, og en trenger ikke lenger gå i arkivet for å se på bilag. De tre første avdelingene er i gang med utprøving av systemet, og de andre kommer etter i løpet av forholdsvis kort tid. Unique ny versjon Gjelder oppgradering av økonomisystemet slik at det kan håndtere bl. a. elektronisk fakturabehandling. Programmet har også blitt mer rasjonelt og brukervennlig. Vi må forbedre økonomistyringen og regnskapsrapporteringen, samt fullføre arbeidet med administrativt økonomireglement. Videre er det mye arbeid med å innføre elektronisk fakturabehandling i hele kommunen. Den nye seksjonen budsjett og økonomi må øke praktisk bistand til driftsavdelingene. Videre har økonomiavdelingen store utfordringer i å ta i bruk nytt skatteregnskap og innfordringssystem for skatt arbeide for interkommunalt regnskapskontrollsamarbeide med redusert bemanning i skatteseksjonen arbeide for økonominettverksamarbeid blant kommunene i Romsdalsregionen Avdelingen går inn i et nytt år hvor mange av medarbeiderne går av med pensjon. Utfordringen for avdelingen vil være å rekruttere den riktige kompetansen til disse stillingene, samt få de nye medarbeidere til å fungere i vår organisasjon. Investeringer Regnskap 2004 Utskifting datautstyr 40 Elektronisk fakturabehandling 574 Unique, ny versjon 215 Sum investeringer 829

13 46 SERVICETORGET Servicetorget servicesjef Servicetorget Tjenester og oppgaver i servicetorget Servicetorget ble opprettet som egen avdeling fra Tjenestene ble samlokalisert ved innflytting i servicetorgets lokaler i Torget 2 i mai Servicetorget ble offisielt åpnet 10. mai Tjenester som ble utført i servicetorget: Generell informasjon og veiledning innen de fleste kommunale områder samt sentralbordtjenester Saksbehandling av bostøtte, startlån og boligtilskudd i Husbanken. Sekretariat for Boligutvalget / pleie og omsorgstjenester som behandler søknader om tildeling av låne- og tilskuddsmidler, samt utleie av kommunale gjennomgangsboliger. Ajourhold av søkerlister for trygde- og omsorgsboliger og gjennomgangsboliger. Forberedende behandling av transportstøtte for funksjonshemmede. Sosialmottak hvor kuratorene yter veiledning og saksbehandling. Fullført byggesaksbehandling, ajourhold av tomtesøkerliste, salg av boligtomter. Bevillingssaker, avlegging av kunnskapsprøve for skjenke-, serverings- og salgsbevillinger, behandling av skjenkebevillinger for enkeltanledninger. Fullført saksbehandling av parkeringsklager, parkeringstillatelse for bevegelseshemmede, leie av rådhusplassen, samt anmelding av tagging på kommunens bygninger. Betale kommunale regninger, få informasjon om avgifter og gebyrer. Fakturering av parkeringsbøter, samt innkreving, purring, innfordring. Informasjon om kulturarrangementer i Molde, føring og ajourhold av kulturkalenderen, ris og ros, spørsmål og svar, lag- og foreningsregistret på kommunens hjemmesider, forsøk med billettsalg til arrangementer. Informasjon og veiledning vedr. søknader om barnehageplass, plass i skolefritidsordning (SFO), innmelding i skolen, skolerute, voksenopplæringstilbud m.m. Føring av kontantstøtte og fakturering av foreldrebetaling. Nøkkelinformasjon 2004 Bostøtte (antall saker) 800 Boligutvalget (ant. saker) 145 Boligtildelinger 121 Lån og tilskudd (ant) 37 Sum utbetalt lån og tilskudd kr Transportstøtte (brukere) 630 Parkeringsklager (skriftlige) 275 Parkeringstillatelse (beveg.hemmede) Tagging på komm. bygg - ant. saker 40 Føring av kontantstøtte for barnehager barnehager 28 Føring av foreldrebetaling barnehage - antall kunder 356 Tjenester utført av servicetorget fra juli Tomtesalg 10 Kunnskapsprøver 31 Skjenkeløyver enkeltanledninger 43 Antall henvendelser gjennom telefonsystemet fra : Sykefravær 2004 Ansvar Servicetorget 8,9 % Sykefravær totalt i kommunen 8,7 %

14 47 Mål og måloppnåelse for 2004 Mål for 2004 Måloppnåelse 2004 Gjennomføre planlagt opplæringsprogram for ansatte i servicetorget. Gjennomført. Overtakelse av de tjenestene som skal til servicetorget i Gjennomført. Flytting til nye lokaler i Torget mai Gjennomført. Åpning av servicetorget 10. mai Gjennomført. Etablere god drift av tjenestene i servicetorget. Kommet godt i gang. Etablere godt samarbeid med fagavdelingene. Kommet godt i gang. Ta i bruk telefonsystem med tastevalg. Gjennomført 1. fase. Ta i bruk E-servicetorg (henvendelsesmodul). Er i startfasen. Økonomisk resultat Ansvar Servicetorget Regnskap 2004 Budsjett 2004 Avvik Avvik i % Sentralbord Informasjon og saksbehandling ,0 % Sum ,3 % * Tilleggbelastning KLP/SPK og premieavvik KLP/SPK utgjør samlet for avdelingen en inntekt på kr ,- Avvikskommentarer Servicetorget har et netto merforbruk på kr ,- i forhold til budsjett i Dette skyldes i hovedsak omkostninger i oppstartsåret med innkjøp av inventar, utstyr og materiell, lisensavtaler og opplæring. Hvilke utfordringer i økonomiplanperioden har din avdeling, servicesjef Bente Stokkeland? I kommende økonomiplanperiode er utfordringen for servicetorget å få en økonomisk driftsramme som gjør det mulig å opprettholde og videreutvikle dagens tjenestetilbud til publikum. Målet er å videreutvikle det kommunale tjenestetilbudet i servicetorget, samt å kunne tilby publikumsrettede tjenester også fra fylke og stat. Hovedtall Regnskap 2004 Budsjett 2004 Avvik Avvik i % Lønnskostnader ,2 % Driftskostnader ,9 % Inventar og utstyr ,0 % Kjøp av tjenester - Overførte utgifter Finanskostnader Salgs og leieinntekter Refusjoner ,4 % Overføringer - Finansinntekter - Sum ,3 % Andel av brutto driftskostnader Andel av netto driftskostnader

15 48 SKOLEAVDELINGEN Skoleavdelingen skolesjef Kontorstøtte/ saksbehandling Romsdal ungdomsskole Spes.ped./ logoped Syns- og audiopedagoger Kvam skole Sellanrå skole Langmyra skole Nordbyen skole Kviltorp skole Hjelset skole Vikamyra skole Groven skole Ødegård skole Bolsøya skole Vågsetra barneog ungdomsskole Sekken skole Bekkevoll ungdomsskole Bergmo ungdomsskole Skjevik ungdomsskole Molde Voksenopplæringssenter Cap Clara skole Tjenester og oppgaver i avdelingen Skoleavdelingen har ansvar for å legge til rette for følgende tjenester: Et godt og tjenlig grunnskoletilbud til elever fra 6-16 år Tilpasset tilbud til funksjonshemmede elever i grunnskolen Tilbud om skolefritidsordning (SFO) Opplæringstilbud til ulike grupper voksne Gi kompetanseheving til lærere og andre ansatte i samsvar med læreplanene Molde voksenopplæringssenter legger til rette for undervisning av ulike grupper voksne. Molde Voksenopplæringssenter har avdeling på Enen og i Storgta 10 B. Senteret har 23 ansatte fordelt på 19,5 årsverk. Molde Voksenopplæringssenter gir spesialundervisning innenfor vanlige grunnskolefag, Nøkkelinformasjon Barneskoler Ungdomsskoler 4 4 Kombinerte skoler 2 2 Elever barnetrinn Elever ungd.trinn Ant. i SFO Ant. elever voksenoppl Andel av brutto driftskostnader Andel av netto driftskostnader

16 49 kommunikasjon (bl.a. bruk av tekniske hjelpemidler, Tegn til tale ), sosial kompetanse, kropp/ identitet/ samliv. Drama og musikk brukes som metode i flere grupper. Innenfor denne gruppen er det registrert 38 elever. Norsk med samfunnsfag, er et tilbud til ikke norske voksne. Det er registrert gjennomsnittlig 95 brukere fra i alt 32 ulike nasjoner. Gjennom skoleavdelingen legges det til rette for logopedhjelp til barn i skolealder og førskolealder, spesialpedagogisk til førskolebarn, samt audio- og sysnspedagogtjenester. Elevgruppen omfatter voksne med ervervet hjerneskade (trafikkskadde, slagrammede), utviklingshemming, syns- og hørselsvansker, talevansker, lese- og skrivevansker, matematikkvansker, psykiske vansker. I alt 58 elever fra Molde kommune benytter seg av dette tilbudet samt at det selges tjenester til i alt 9 elever fra andre kommuner. I tillegg kommer logopeditjenester til 20 elever. Samarbeid Grunnskole og Kulturskole ved Hjelset skole Det blir gitt et skolefritidstilbud til alle elver på 1. til 4. årstrinn ved 10 av barneskolene i kommunen. I tillegg blir det gitt tilbud til funksjonshemmede elever på årstrinn. SFO-tilbudet omfatter opphold før skoletid, etter skoletid, og i feriene. Den minste skolefritidsordningen har 6 elever og den største har ca 190 barn. I alt 1087 barn benytter seg av tilbudene. Sysselsettingen i SFO er på ca. 50 årsverk fordelt på 93 personer. Skoleavdelingen har også tilsynsmyndighet med private skoler. Molde kommune har pr. dato i alt 21 barn fosterhjemsplassert i andre kommuner, de fleste i Møre og Romsdal, men også i andre deler av landet. Disse elevene er ofte elever som trenger ekstrahjelp i nokså stort omfang, disse utgiftene blir belastet Molde kommune. Utgiftene siste år har økt med over 1 mill. kroner. I tillegg kjøper Molde kommune plass til 8 elever ved Tøndergård skole. Mål og måloppnåelse for 2004 Mål for 2004 Måloppnåelse 2004 Gi et godt og tjenlig grunnskoletilbud til elever fra 6 16 år Molde kommune har gitt et godt skoletilbud til alle i aldersgruppa. Gi et tilpasset tilbud for funksjonshemmede elever. Alle funksjonshemmede elever har fått et tilrettelagt tilbud enten i vanlig grunnskole eller ved Spesialskoler (Tøndergård). Gi tilbud om skolefritidstilbud. Alle som søker skolefritidstilbud får plass. Gi opplæringstilbud til ulike grupper voksne. Molde Voksenopplæringssenter har gitt opplæringstilbud til voksne med funksjonshemminger av ulike slag samt et opplæringstilbud til voksne innvandrere. Gi kompetanseheving til lærere og andre ansatte. Kompetanseheving for alle typer ansatte blir gitt i form av kurs og samlinger. Økonomi setter begrensinger. Karakterstatistikk for avgangskarakterer 2003 Norsk hovedmål Norsk sidemål Matematikk Engelsk Standp. Avgangs Standp. Avgangs Standp. Avgangs Avgangs Standp. Avgangs karakter prøve karakter prøve karakter prøve prøve karakter prøve (skr.) (mun.) Nasjonale 3,9 3,6 3,6 3,3 3,5 3,3 3,9 3,7 3,5 Møre og Romsdal 3,9 3,7 3,8 3,6 3,5 3,2 3,9 3,8 3,6 Molde 3,9 4,0 3,6 3,7 3,5 3,3 4,0 3,8 3.4 Kr.sund 4,0 3,6 3, ,7 3,6 Ålesund 4,0 3,6 3,8 3,5 3,6 3,4 3,9 3,9 3,9 Praktisk estetiske fag Heim Kunst og Kropps Musikk kunnskap h.verk øving Standp. Standp. Standp. Standp. karakter karakter karakter karakter Nasjonale 4,3 4,2 4,3 4,2 Møre og Romsdal 4,3 4,3 4,3 4,1 Molde 4,3 4,2 4,4 4,3 Kr.sund 4,4 4,2 4,0 4,4 Ålesund 4,4 4,4 4,4 4,2

17 50 Økonomisk resultat Ansvar Skoleavdelingen Regnskap 2004 Budsjett 2004 Avvik Avvik i % Skolesjefens Administrasjon ,6 % Sentrale Tjenester/Ufordelt Budsj Skole ,5 % Grunnskoler/ SFO ,3 % Spes Ped / Logoped ,2 % Molde Voksenopplæringssenter ,0 % Tilskuddsbasert Syns- og Audiopedagog Statlige Prosjekter Grunnskole ,4 % Sum ,6 % * Tilleggbelastning KLP/SPK og premieavvik KLP/SPK utgjør samlet for avdelingen en inntekt på kr ,- Avviksforklaring Skole brukte i ,7 mill. kroner mer enn budsjettert. Dette utgjør 1,6 % av budsjett Sentrale tjenester/ufordelt budsjett skole utgjør 2,5 mill. kroner av merforbruket. Dette skyldes i hovedsak at antallet elever med stort hjelpebehov har økt betydelig fra Sterkt ressurskrevende elever er også i økning. I tillegg har utgifter til leietransport og husleie blitt betydelig høyere enn budsjettert. KOSTRA sammenligning Driftsutgifter grunnskole Grunnskole har et merforbruk på 0,5 mill. Dette skyldes bl.a. lønnsoppgjøret. Med utgangspunkt i budsjett 2004 utgjør merforbruket et beskjedent beløp. Spes Ped/Logoped har et mindreforbruk på 0,3 mill. kroner. Dette skyldes at det har vakanser i stillinger i Molde voksenopplæringssenter har et merforbruk på 0,1 mill kroner og statlige prosjekter Molde Kristiansund Ålesund Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger 6-15 år Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev Porsgrunn Gj.snitt kommuner i gruppen Gj.snitt Møre og Romsdal Gj.snitt landet utenom Oslo Elevens timetall 2002/ / /2005 Minstetimetall Delingst.(til.fag+) Delingst./no+ Morsm Spes. Grunnskolen Spes. Tøndergård Spes. Hjelp Sum Elevstallutvikling 2002/ / /2005 Barnetrinnet Ungdomstrinnet Sum SFO Spesialundervisn. 2002/ / /2005 Elever m/spes Elever m/assistenthjelp Barn under opplæringspliktig alder Fosterhjemsplasserte elever Cap Clara Tøndergård skole Sum Sykefravær 2004 Ansvar Skoleavdelingen 6,9 % Sykefravær totalt i kommunen 8,7 %

18 51 Driftsutgifter per skoleelev Molde Kristiansund Ålesund Driftsutgifter til inventar og utstyr, per elev ii grunnskolen Driftsutgifter til undervisningsmateriell, per elev i grunnskolen Porsgrunn Gj.snitt kommuner i gruppen Gj.snitt Møre og Romsdal Gj.snitt landet utenom Oslo Molde Kristiansund Ålesund Porsgrunn Gj.snitt kommune gruppe 13 Elever per årsverk 12,1 11,4 12,5 11,9 12,0 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn 13,7 13,8 14,0 13,9 14,3 Investeringer It til undervisning I løpet av 2004 har alle skolene fått bredbåndstilknytning og skolene har fått utstyr som gjør at elevene kan benytte seg av tilgang til bl.a. Internett og pedagogiske programmer. Elevserveren har ennå visse mangler bl.a. ved drifting. Det er blitt satt i gang arbeid med å utvikle ny plan for IKT i undervisningen. Uteareal skoler De skolene som har hatt utearealer som satsingsområde har nå fått anlegg som innbyr til fysisk aktivitet. Lekejungler ved Nordbyen skole, ballbinge ved Kvam skole. Klatrevegger og bordtennisbord utendørs er blitt satt opp ved flere skoler i samarbeid med Molde bordtennisklubb. Hvilke utfordringer i økonomiplanperioden har din avdeling, skolesjef Arne Lillevik? Utvikle skolene til å ha et felles ansikt utad med ulike sterke sider. Legge til rette for et skoletilbud for elevene der de bor, sterkere press på ungdomstrinnet, særlig Bekkevoll-området. I tilegg må opprusting av skolebygg fortsette, samt planlegge ny skole på Røbekk. Det er under planlegging å organisere skolene som egne resultatenheter, her ligger det store utfordringer, spesielt på det å samarbeide på tvers av skolene. Den administrative ressursen i skolene må styrkes. Bringe ressursinnsatsen pr. elev opp til fylkesgjennomsnitt. I tilegg må vi se på å få helårsåpent SFO. Hovedtall Regnskap 2004 Budsjett 2004 Avvik Avvik i % Lønnskostnader ,5 % Driftskostnader ,8 % Inventar og utstyr ,4 % Kjøp av tjenester ,6 % Overførte utgifter ,6 % Finanskostnader Salgs og leieinntekter ,1 % Refusjoner ,9 % Overføringer Finansinntekter Sum ,6 % Investeringer Regnskap 2004 It Til Undervisning 764 Uteareal Skoler 312 Sum investeringer 1 076

19 52 BARNEHAGEAVDELINGEN Førstekonsulent Barnas hus St. Sunniva barnehage Barnehageavdelingen barnehagesjef Hatlelia barnehage Berg barnehage Sekken barnehage Offentlige ikke-kommunale barnehager (2) Hjelset barnehage Hauglegda barnehage Øvre Bergmo barnehage Kvam barnehage Kleive barnehage Private Barnehager (16 ) Tjenester og oppgaver i avdelingen Barnehagereformen ble innført i ekspressfart, den har ført til at kommunen har fått rollen som lokal myndighet barnehagetilbudet er blitt en kommunal stor arbeidsoppgave. Barnehageplan Drift av 10 kommunale barnehager Plan for kvalitetsutvikling i barnehagene Gjennomføre barnehagereformen i tråd med endringer i barnehageloven Legge til rette for at kommunens plikt til å tilby barnehageplasser ivaretas Legge til rette for at tilbudet er i tråd med brukernes behov Godkjenne barnehager Informasjonsmøter for private barnehageeiere og styrere i private barnehager Føre tilsyn kontroll av årsregnskapsskjema og årlig rapportering KOSTRA (Godkjent areal, Antall barn/ plasstørrelse, alder, bemanningsnorm.) alle private barnehager veiledning og rådgivning av barnehager vedtekter i samsvar med krav i barnehageloven Prosjekt: Samarbeid barnehage skole Kvalitetssatsing innefor språk- og begrepsutvikling. Samarbeid mellom Berg, Øvre Bergmo, Øverland barnehage og Kviltorp skole Prosjektet er tildelt kr i utviklingsmidler av Møre og Romsdal Fylke. Romsdals Barnehagestemne mellom kommunene, Aukra, Midsund, Fræna, Nesset, Vestnes og Molde ble i 2004 videreutviklet til også å omfatte Rauma og Sandøy kommuner. Mål: Legge til rette for at alt barnehagepersonell i disse kommunene kan delta på felles kursdag. Kursdagen ble avviklet med 9 ulike kurs med til sammen 430 deltagere. Prosjektet er tildelt kr av Møre og Romsdal Fylke. Kvam barnehage er koordinator for et internasjonalt samarbeidsprosjekt (Comenius) med Anestua student barnehage, samt en barnehage i Sverige og en i Estland. Det er et prosjekt som de har fått Eu midler til, prosjektet går over 2 3 år. Tema : Observasjon Kunne dokumentere kvalitet på det arbeidet som utføres i barnehagen. Sykefravær 2004 Ansvar Barnehageavdelingen 9,6 % Sykefravær totalt i kommunen 8,7 % Andel av brutto driftskostnader Andel av netto driftskostnader

20 53 Arbeid med folkehelse Barnehageavdelingen deltar i folkehelseprosjeket til Molde kommune. Styrer v/ Kvam barnehage representerer avdelingen og deltar i tverrfaglig arbeidsgruppe som skal danne grunnlag for økt fokus på helse, trivsel og livskvalitet. Det er dannet en undergruppe i forhold til barnehagene som skal arbeide med en kampanje i forhold til kosthold i barnehage. Mål: Et sunnere kosthold og spesielt en reduksjon i sukkerholdig mat for førskolebarn. Mål og måloppnåelse for 2004 Mål for 2004 Måloppnåelse 2004 Barnehageplan ,6 % full behovsdekning for Målet er nådd. 95 % barnehagedekning for barn i aldersgruppen barn i aldersgruppen 3 5 år. 3 5 år. 51,6 % full behovsdekning 0-2 år. 35 % barnehagedekning 0 2 år. 53 % barnehagedekning 1 2 år. Legge til rette for at tilbudet er i tråd med brukernes behov. Kvam, Hauglegda, Sekken, Hjelset og Kleive. Barnehage har utvidet åpningstid for å imøtekomme brukernes behov. Gjennomføre likeverdig behandling av offentlige tilskudd til Likeverdig behandling i forhold til offentlige tilskudd til barnebarnehagene (bestemmelsen trådte i kraft ). hager er gjennomført. Med gjennomføringen av lovendringen opphørte kontraktsmessig driftsavtale som Molde kommune hadde med 6 private barnehager. Innføre maksimalpris på barnehager fra Samtlige private og kommunale barnehager har innført maksimalpris for foreldrebetaling. Det gis søskenmoderasjon uavhengig av barnehageeier. Videreutvikle samordning av opptak til samtlige 28 barnehager Kommunen har gjennomført samordnet opptak for samtlige i kommunen. barnehager, med unntak av Anestua studentbarnehage (totalt 28 barnehager). Barnehageplan Fokus i 2004 har bl.a vært utvikling av kvalitetsstandarder og forbedring av Ecers-metoden kvalitetsvurderingssystem. Forberedelse av omorganisering av de kommunale barnehagene Prosess er igangsatt og forventes gjennomført i løpet av høsten til større enheter Økonomisk resultat Ansvar Barnehageavdelingen Regnskap 2004 Budsjett 2004 Avvik Avvik i % Barnehager administrasjon ,5 % Tjenester private barnehager ,5 % Ufordelt budsjett barnehager ,2 % Barnehager ,4 % Søskenmoderasjon kommunale barnehager ,9 % Tilskuddsformidling ikke kommunale barnehager ,2 % Ekstern finansierte aktiviteter barnehager Sum ,6 % * Tilleggbelastning KLP/SPK og premieavvik KLP/SPK utgjør samlet for avdelingen kr ,- Hovedtall Regnskap 2004 Budsjett 2004 Avvik Avvik i % Lønnskostnader ,3 % Driftskostnader ,5 % Inventar og utstyr ,9 % Kjøp av tjenester ,4 % Overførte utgifter ,6 % Finanskostnader ,5 % Salgs og leieinntekter ,6 % Refusjoner ,4 % Overføringer ,0 % Finansinntekter Sum ,6 % Sykefravær 2004 Ansvar Barnehageavdelingen 9,6 % Sykefravær totalt i kommunen 8,7 %

21 54 Avviksforklaring Barnehageavdelingen har et mindreforbruk på 1,6 mill. i Dette utgjør 14,6 % av revidert budsjett. Lønnsutgifter viser et merforbruk på 0,8 mill. Dette skyldes bl.a. inntak av hjelp i forbindelse med samordning av opptak samt sykefravær. Inventar og utstyr viser en innsparing på 0,6 mill. Mye av dette skyldes innkjøpsstopp som ble innført høsten Finanskostnader viser et merforbruk på 1,7 mill. Dette består i hovedsak av avsetninger av midler til bundne fond. Refusjoner viser en merinntekt på 1,4 mill. Dette utgjør i hovedsak merinntekt som følge av refusjoner sykelønn. Barnehagene har videre vært særskilt sparsomme med å ta inn vikarer ved sykefravær. Som en følge av dette har ikke lønnsutgiftene hatt en tilsvarende økning. KOSTRA sammenligning Driftsutgifter per barn i kommunale barnehager Molde Kristiansund Ålesund Porsgrunn Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Utgifter til kommunale lokaler og skyss per barn i kommunal barnehage (kr) Gj.snitt kommuner i gruppen Gj.snitt Møre og Romsdal Gj.snitt landet utenom Oslo Hvilke utfordringer i økonomiplanperioden har din avdeling, barnehagesjef Judit Fugelsnes? Gjennomføre barnehagereformen med økonomisk likeverdig behandling av offentlige og private barnehager. Videreutvikle barnehagen som barns første organisert læringsarena. Vider må vi oppfylle kommunens plikt til full barnehagedekning også for barn i aldersgruppen 6 mndr - 1,5 år. Kostnadsfordeling for en barnehageplass Brukerne 32,7 % 29,4 % 15,1 % Kommunen 24,8 % 22,8 % 12,8 % Staten 42,4 % 47,7 % 71,8 % Andre inntekter 0,1 % 0,1 % 0,2 % Totalt 100,0 % 100,0 % 100,0 % Antall barn i : 2004 Kommunale barnehager 421 Private barnehager m/kommunal driftavtale 157 Private barnehager u/kommunal driftsavtale 468 Statlige barnehager 124 Antall barn i barnehager (alle) Nøkkelinformasjon - barnehager Kommunale barnehager Private barnehager m/kommunal driftavtale 6 0 Private barnehager u/kommunal driftsavtale Statlige barnehager 2 2

Årsmelding 2003 MOLDE KOMMUNE

Årsmelding 2003 MOLDE KOMMUNE Årsmelding 2003 MOLDE KOMMUNE Molde kommunes politiske og administrative struktur KOMMUNESTYRET Kontrollutvalg REVISJON Adm. og arbeidsmiljøutvalg FORMANNSKAP RÅDMANNEN Plan og øk.avdeling Personal og

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Innherred samkommune ÅRSRAPPORT 2008. Verdal 20.03.09

Innherred samkommune ÅRSRAPPORT 2008. Verdal 20.03.09 Innherred samkommune ÅRSRAPPORT 2008 Verdal 20.03.09 2 av 24 1. INNLEDNING.... 5 1.1 Etablering og organisering av samkommunen (ISK).... 5 1.2 Formål og hovedmål for ISK... 6 1.3 Administrasjonssjefens

Detaljer

Årsmelding 2013 Alstahaug kommune

Årsmelding 2013 Alstahaug kommune INNHOLD Administrasjonssjefens kommentarer....2 Folkemengde..4 Regnskap.. 5 Sektorregnskap.15 Sentrale styringsorganer og kultur...17 Oppvekst- og undervisning..26 Helse- og velferd... 48 Plan- og utvikling

Detaljer

Molde kommune. Budsjett og økonomiplan 2008-2011. F-sak: 144/07 K-sak: 113/07

Molde kommune. Budsjett og økonomiplan 2008-2011. F-sak: 144/07 K-sak: 113/07 Molde kommune Budsjett og økonomiplan 2008-2011 F-sak: 144/07 K-sak: 113/07 Kommunestyrets vedtak 13. desember 2007 Innholdsfortegnelse 1. VEDTAK I KOMMUNESTYRET 13. DESEMBER 2007 - SAK 113/07...6 2.

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

2 0 ÅRSRAP 0 PORT 8 1

2 0 ÅRSRAP 0 PORT 8 1 2 0 0 8 Å R S R A P P O R T 1 INTRODUKSJON Årsrapporten gir en beskrivelse av hva Molde kommune produserte av tjenester i 2008. Årsrapporten beskriver også ressursbruk, kvalitet og omfang av disse tjenestene.

Detaljer

Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 MOLDE KOMMUNE MOLDE KOMMUNE Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 F-sak: 182/08 K-sak: 143/08 Kommunestyrets vedtak 11. desember 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDTAK I KOMMUNESTYRET 11. DESEMBER 2007 SAK

Detaljer

Årsbudsjett 2005 Økonomiplan for perioden 2005 2008

Årsbudsjett 2005 Økonomiplan for perioden 2005 2008 Årsbudsjett 2005 Økonomiplan for perioden 2005 2008 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte 21.12.2004 i k.sak 162/04 Innholdsfortegnelse I Grunnlag for budsjettforslaget... 2 OVERSIKT OVER RÅDMANNENS NEDSKJÆRINGER...

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. lyngdal.kommune.no

ÅRSMELDING 2013. lyngdal.kommune.no ÅRSMELDING 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Rådmannens kommentar...4 VI VIL VI VÅGER... 4 Kommuneøkonomi... 4 Medarbeiderdag... 4 Anti korrupsjonsarbeid... 5 Lyngdal ungdomsskole... 5 Ordførerskifte...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Rådmannens kommentar. 2. Politisk og administrativ organisering. 3. Oppnådde resultater i forhold til kommuneplanen

Innholdsfortegnelse. 1. Rådmannens kommentar. 2. Politisk og administrativ organisering. 3. Oppnådde resultater i forhold til kommuneplanen Årsmelding 2012 Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar 2. Politisk og administrativ organisering 3. Oppnådde resultater i forhold til kommuneplanen 4. Økonomiske nøkkeltall og hovedtallsanalyse 5.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BERLEVÅG KOMMUNE

ÅRSMELDING FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2010 ÅRSMELDING FOR BERLEVÅG KOMMUNE Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 5 2.3 Organisasjon og medarbeidere...

Detaljer

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune INNHOLD Administrasjonssjefens kommentarer....2 Folkemengde..4 Regnskap.. 5 Sektorregnskap.15 Sentrale styringsorganer og kultur...17 Oppvekst- og undervisning..25 Helse- og velferd... 47 Plan- og utvikling

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 4. oktober 2013 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 5/13 TID: 15.10.2013 kl. 12:00 STED: Møterom «Utsikten», Molde rådhus SAKSLISTE: UTV.

Detaljer

Årsmelding Berlevåg kommune

Årsmelding Berlevåg kommune 2011 Årsmelding 27.03.12 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4 Økonomi...

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ 1. INNLEDNING 3 RÅDMANNENS MERKNADER TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 3 GENERELT TIL BUDSJETTET 5 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN SAMMENDRAG 5 INVESTERINGSTILTAK 9

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

ÅRSMELDING FAUSKE KOMMUNE

ÅRSMELDING FAUSKE KOMMUNE ÅRSMELDING FAUSKE KOMMUNE 2003 Innholdsfortegnelse: Del I Innledning Rådmannens kommentar SIDE 3 Del II Overordnede og gjennomgående mål Fauske kommunes visjon og mål SIDE 5 Del III De enkelte virksomheter

Detaljer

Rollag kommune. Rådmannens årsrapport 2012

Rollag kommune. Rådmannens årsrapport 2012 Rollag kommune Vinner fotokonkurranse Foto: Narve Lid Rådmannens årsrapport Mars 2013 INNHOLD SIDE Rådmannens innledning 3 Økonomisk analyse og nøkkeltall 6 Det kommunale styringssystem 14 Fellestjenesten

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

Årsmelding 2008 Del 2 - Resultatenhetene

Årsmelding 2008 Del 2 - Resultatenhetene Årsmelding 2008 Del 2 - Resultatenhetene Innhold Resultatenhetenes årsmeldinger: Politisk 03 Rådmannens stab 05 Plan og utvikling 10 Servicekontor 16 Opplæring og oppvekst 20 Barnehage 28 Kultur 33 Pleie

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Innholdsfortegnelse DEL 1 Rådmannens kommentar... 3 DEL 2 Politisk og administrativ organisering... 4 Politisk organisering...

Innholdsfortegnelse DEL 1 Rådmannens kommentar... 3 DEL 2 Politisk og administrativ organisering... 4 Politisk organisering... Årsmelding 2014 1 Innholdsfortegnelse DEL 1 Rådmannens kommentar... 3 DEL 2 Politisk og administrativ organisering... 4 Politisk organisering... 4 Administrativ organisering:... 5 DEL 3 Oppnådde resultater

Detaljer

Rapport. Årsberetning 2011. Verdal, 03.04.12

Rapport. Årsberetning 2011. Verdal, 03.04.12 Rapport Årsberetning 2011 Verdal, 03.04.12 Innhold: KAPITTEL 1 ADMINISTRASJONSSJEFENS VURDERINGER 3 KAPITTEL 2 SITUASJONSBESKRIVELSE ORGANISASJON 5 2.1 Organisasjonskart for Innherred Samkommune 5 2.2

Detaljer

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Formannskapets innstilling avgitt 27.11.

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Formannskapets innstilling avgitt 27.11. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling avgitt 27.11.2014 Sak 2014/937 Side 1 Innhold FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL BUDSJETTVEDTAK

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune ÅRSRAPPORT 2014 Østre Toten kommune Behandlet i kommunestyret 19 mai 2015 Innledning Gjennom et eget lederutviklingsprogram har det blitt større fokus på betydningen av god ledelse, samarbeid og utvikling

Detaljer

Nordreisa kommune. Årsmelding 2013. Ta vare på vår natur og kultur ved å skape et godt kunnskapssamfunn,

Nordreisa kommune. Årsmelding 2013. Ta vare på vår natur og kultur ved å skape et godt kunnskapssamfunn, Nordreisa kommune skal... Ta vare på vår natur og kultur ved å skape et godt kunnskapssamfunn, god forvaltning og øke verdiskapingen omkring dette til beste for de som bor og de som vil bo her! Nordreisa

Detaljer