STAB- OG DRIFTSAVDELINGENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STAB- OG DRIFTSAVDELINGENE"

Transkript

1 34 STAB- OG DRIFTSAVDELINGENE Kommuneledelsen Molde kommune er administrativt inndelt i 4 stabsavdelinger og 13 driftsavdelinger med rådmannen som øverste administrative leder. Rådmannen er i kraft av sin funksjon også det formelle bindeleddet mellom administrasjonen og de politiske organer. Rådmannen er dermed en sentral premissleverandør til politisk nivå og er samtidig ansvarlig for at alle politiske vedtak blir iverksatt. Rådmannsfunksjonen utøves i Molde kommunes nye organisasjon også gjennom den strategiske ledelse som i tillegg til rådmannen består av kommunalsjef for drift- og forvaltning og kommunalsjef for plan- og utvikling. Ledelsesfunksjonen utøves videre gjennom flere ledergrupper. I den strategiske ledergruppen møter i tillegg til de nevnte også økonomisjef, personal- og organisasjonssjef samt strategisjef til sammen 6 personer. I rådmannens ledergruppe deltar i tillegg til strategisk ledergruppe også alle drifts- avdelingssjefene samt prosjektleder i Stifinneren. Totalt utgjør rådmannens ledergruppe 20 personer. Disse gruppene møtes hver uke, mens den utvidede ledergruppe som i tillegg til rådmannens ledergruppe også inneholder enhetsledere og andre i en forsamling på nær 70 personer møtes 3 4 ganger i året. Det er også jevnlige faste møter mellom rådmannsnivået og ordførernivået. Presentasjon av avdelingene De påfølgende kapitlene vil de fire stabsavdelingen og de tretten driftsavdelingene bli presentert med hvilke tjenester de yter, mål og måloppnåelse i 2004 samt økonomisk resultat med avviksforklaringer. Avdelingene presenterer også investeringene ved avdelingene samt hvilke utfordringer de ser for kommende periode. Rådmannen blir presentert sammen med Drift- og forvaltningsavdelingen. Det gjelder også administrasjon av ordfører og varaordfører. Rådmann og ordføreren har sine egne kommentar til året foran i årsmeldingen. Alle avdelingene er ved årets slutt tillagt en merbelastning i form av en tilleggsregning/ avregning fra KLP/SPK denne utgjør samlet for alle avdelingen mill. kr. Videre er premieavviket fra KLP/SPK også ført i driftsavdelingene, denne utgjør en inntekt på mill. kr. Avdelinger Tilleggs belastning Premieavvik KLP/SPK inkl. sos.avgift. KLP/SPK Rådmannen Plan- og utvikling Drift og forvaltning Pers.- og org Økonomi Servicetorg Grunnskole Barnehage Helse Barn og familie Sosial Pleie og omsorg Tiltak funksjonshem Brann- og redning Eiendom Byggesak og geodata Kommunalteknikk Kultur Netto utgift avdelingene

2 35 DRIFT- OG FORVALTNINGSAVDELINGEN, INKLUSIVE RÅDMANN Drift og forvaltningsavdelingen kommunalsjef Rådgiver Politisk sekretariat Fellestjenester Innkjøpsseksjon Dokument-senter Juridisk seksjon Tjenester og oppgaver i avdelingen Året 2004 må ses på som et innkjøringsår i forhold til de oppgaver og ansvar som er tillagt drifts- og forvaltningsavdelingen. Avdelingens oppgaver og ansvar kan oppsummeres slik: Samordnet sekretariat og service overfor sentrale politiske styringsorgan, ordfører, rådmann og kommunalsjef Adminstrasjon forøvrig knyttet til rådmann og ordfører Koordinering av kommunens drift og forvaltning (strategisk ledelse) Kvalitetssikring / Kontrollerfunksjon Sentral innkjøpsforvaltning Trykkeri og budtjeneste Postmottak for kommunen Næringslivssaker Driftssaker som ikke ligger til en driftsavdeling Forvaltningssaker, herunder salgs-, skjenke- og serveringsbevillinger Valgadministrasjon Ekstern informasjon/presseansvar/profilering av kommunen Hovedarkivarfunksjon/dokumentsenter Internasjonal kontakt/vennskapssamarbeid Kommuneadvokaten (juridiske tjenester), kommuneadvokatens oppgaver er todelt: - Prossessfullmektig for kommunen i alle saker for retten og fylkesnemnda. - Rådgiver for hele administrasjonen, folkevalgte organ og kommunens virksomheter. Sykefravær 2004 Ansvar Drift- og forvaltnings-avdelingen, inkludert rådmannen 19,4 % Kommunens sykefravær totalt 8,7 % Sykefraværet skyldes i hovedsak langtidsfravær for flere av de ansatte. Andel av brutto driftskostnader Andel av netto driftskostnader

3 36 Mål og måloppnåelse for 2004 Mål for 2004 Måloppnåelse 2004 Rådmannen: Få den nye organisasjonen Molde kommune til å fungere Gjennomføringen av den nye organiseringen av Molde kompå en god måte. mune er fulgt opp fortløpende. Grunnet nødvendige fysiske tilpasninger av lokaler har flytteprosessen dradd noe ut, men organisasjonen synes nå for det alt vesentlige å fungere på en tilfredsstillende måte. Få kommunens økonomi på plass innenfor forsvarlige Ut fra gjeldende forutsetninger er rådmannen av den oppfatning økonomiske rammer. at kommunens økonomi er under rimelig kontroll. Dette betyr ikke at brukernes behov er dekket innenfor alle områder og en står derfor overfor store utfordringer innenfor flere områder. Særlig tyngende for kommunens økonomi er den store lånegjeld og tilhørende renterisiko. Drift og forvaltningsavdelingen: Målsettingen anses i stor grad å være nådd. Arbeidet med Få den nye drifts- og forvaltnings- kvalitetssikring og kontroller-funksjon er ikke kommet i gang. avdelingen å fungere på en god måte. Få på plass nødvendige delegasjonsreglement i forhold til ny Delegasjonsreglement i forhold til særlovgivning er utarbeidet organisasjonsstruktur. og delegasjonsskriv er utferdiget. Behandle salgsbevillinger for øl og skjenkebevillinger for ny Søknader om bevillinger for inneværende komunevalgperiode bevillingsperiode. er behandlet. Videreutvikling av innkjøpsfunksjonen til å Funksjonen er styrket med en ny medarbeider, som forutsettes omfatte interkom. innkjøpssamarbeid. finansiert bl.a. gjennom bidrag fra nabokommuner. Få på plass hovedarkivfunksjonen og nytt dokumentsenter. Det er ansatt ny hovedarkivar/prosjektleder som har fulgt opp dette arbeidet. Innføring av ephorte er startet opp. Revisjon av alkoholpolitisk plan. Revidert plan er vedtatt. Utarbeide forslag til prosjekt Ansvarlig Forslag til prosjekt er utarbeidet og fremmet for politisk Vertskap for Molde kommune. behandling. Kommuneadvokatens målsetting er at alle brukere, som er Virksomheten fungerer i tråd med målsettingen. interne, skal få juridisk bistand av høy faglig kvalitet innen rimelig tid. Hensynet til kvalitet må alltid gå først.

4 37 Økonomisk resultat Ansvar Drift- og forvaltningsavd.inkl. rådmannen Regnskap 2004 Budsjett 2004 Avvik Avvik i % Rådmannen ,2 % Kommuneadvokaten ,7 % Forliksrådet ,1 % Overformynderiet ,4 % Administrasjon - Drift Og Forvaltning ,2 % Fellestjenester rådhusene ,0 % Fellesutgifter kmmunen ,7 % Salg av tjenester til KF ,4 % Omorganisering ,9 % Innkjøp ,0 % Sentrale politiske styringsorganer ,1 % Næringsformål ,6 % Bevillingsfunksjon skjenking ,2 % Sum ,2 % * Tilleggbelastning KLP/SPK og premieavvik KLP/SPK utgjør samlet for avdelingen inkl. rådmann kr ,- Avviksforklaring Avdelingen har et samlet netto mindreforbruk på kr i forhold til budsjett. Dette har sammenheng med tidspunkt for etablering og oppbygging av dokumentsenter og mindreforbruk på trykkeri og bud, bl.a. som følge av ny administrativ og politisk organisering. Investeringer Innføring av nytt arkiv/dokumentbehandlingssystem ephorte. Det er arbeidet intensivt med gjennomføring av prosjektet i 2. h.å Nødvendig infrastruktur er anskaffet og systemet er installert. Det gjenstår imidlertid anskaffelse av nødvendig teknisk utstyr til dokumentsenteret. Nødvendig opplæring er tenkt gjennomført 1. kv. 2005, med sikte på at systemet kan tas i bruk fra Hvilke utfordringer i økonomiplanperioden har drift og forvaltningsavdelingen, kommunalsjef Magne Orten? Avdelingen har en stor, og utfordrende oppgave i å sikre kommunens satsing på et integrert digitalt informasjons- og dokumenthåndteringssystem (ephorte). I dette ligger også en reorganisering av hovedarkivet til Molde kommune. Den digitale utviklingen berører også politikken, og her vil det nettbaserte demokratisystem d:mo være viktig å videreutvikle fram til kommunevalget Drift- og forvaltningsavdelingen vil også få en stor utfordring i å utvikle en kontrollerfunksjon i det nye styringsverktøyet til kommunen, Balansert målstyring. I tillegg er det en sentral utfordring, som del av den strategiske ledelse, å bidra til optimal utnyttelse av kommunens samlede driftsressurser, sikre at tjenesteproduksjonen fungerer, og å utvikle samarbeid og god ledelseskultur i kommunen. Hovedtall Regnskap 2004 Budsjett 2004 Avvik Avvik i % Lønnskostnader ,0 % Driftskostnader ,5 % Inventar og utstyr ,4 % Kjøp av tjenester ,9 % Overførte utgifter ,8 % Finanskostnader - Salgs og leieinntekter ,6 % Refusjoner ,4 % Overføringer ,1 % Finansinntekter Sum ,2 % Investeringer Regnskap 2004 Innføring av Saksbehandlersystem Ephorte 739 Dokumentsenter 16 Sum investeringer 755

5 38 PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN Plan- og utviklingsavdelingen kommunalsjef Miljøvern Seksjon Strategi og bestilling Seksjon Arealplan Seksjon Landbruk og naturforvaltning Tjenester og oppgaver i avdelingen Plan- og utviklingsavdelingen skal ivareta kommunens helhetlige planlegging, samt å legge strategier for utviklingen av kommunens tjenester og tjenesteapparat. I tillegg har avdelingen flere særskilte oppgaver blant annet gjennomføring av eiendomsskattetakseringen, ajourhold av takstene samt sørge for grunnerverv, særlig til utbyggingsformål. Avdelingen er delt opp i seksjoner: Seksjon for Strategi og bestilling Seksjonens hovedoppgaver, samordning av plan og utviklingsarbeid knyttet til tjenesteproduksjonen, bestillerfunksjonen i en bestiller utførerorganisering. Seksjonen leder arbeidet delprosjektet Helhetlig system for planlegging, bestilling og rapportering. i Stifinnerprosjektet. Prosjektet er omtalt i kapitelet om kommunens framtidige styringsredskap. Seksjon for Arealplan Seksjonen har som oppgave å utføre arealplanlegging i kommunens egen regi, samt å samarbeide og behandle arealplaner som fremmes av private. Seksjonen skal ha ansvaret for arealdelen i kommuneplanen. Seksjon for Landbruk og naturforvaltning Seksjonens arbeidsoppgaver er forvaltning og rådgivningsoppgaver innen jordbruk, skogbruk, naturforvaltning, viltstell og innlandsfiske. Fra blir også miljøvernoppgavene tillagt seksjonen. Mål og måloppnåelse for 2004 Mål for 2004 Måloppnåelse 2004 Etablere en ny avdeling med tre seksjoner. Få på plass de ulike Avdelingen er i rute med delvis måloppnåelse utfra det som kan funksjoner i seksjonene og samhandling mellom disse. forventes i forhold til året MIO-vedtak: Overordnet system- og prosessansvar for all plan- - utvikling av strategiske delmål (fra kommuneplanen) legging og tjenesteutvikling. - bistått i utarbeiding av økonomiplan og budsjett - igangsatt utvikling av balansert målstyringssystem - utvikling av årshjul MIO-vedtak: Tjenesteproduksjonen skal Bestiller- utførerorganiseres. Henger sammen med mål nr. 2. Prosessene er startet opp, men ikke fullført. Jordbruk 2004 Jorbruksareal dekar Produsert melk årlig tonn Produsert kjøtt 230 tonn Total verdiskpaning ca. 50 mill.kroner Melkeprodusenter 33 Tilskuddsordninger ca. 12 mill. kroner Vilt 2004 Elgjakt 32 dyr Hjort 135 dyr Rådyr 171 dyr Sykefravær Ansvar Plan- og utviklingsavd. 2,3 % Kommunens totale sykefravær 8,7% Skogbruk Drivbare skogareal dekar Hogst av tømmer m 3 (Molde 3 største hogstkommune i fylket) Skogkultur (ungskogsfelt ryddet) dekar Andel av brutto driftskostnader Andel av netto driftskostnader

6 39 Økonomisk resultat Ansvar Plan- og utviklingsavd. Regnskap 2004 Budsjett 2004 Avvik Avvik i % Administrasjon - Plan Og Utvikling ,2 % Sivilt Beredskap ,5 % Festetomter ,6 % Arealplan ,9 % Landbruk ,2 % Skogbruk ,5 % Fiske- Og Viltforvaltning ,1 % Konsesjonskraft Miljøvern ,4 % Strategi Og Bestilling ,6 % Kommuneplanlegging ,8 % Stifinneren Sum ,2 % * Tilleggbelastning KLP/SPK og premieavvik KLP/SPK utgjør samlet for avdelingen kr ,- Avviksforklaring: Plan- og utviklingsavdelingen hadde et netto positivt avvik på kr ,- i Dette skyldes i hovedsak merinntekter på festeavgifter. Innvestringer Ny veg gjennom Haukebøen. I 2004 har arbeidet bestått i å utvikle en reguleringsplan for parsellen Djupdalen-Mordal. Utførende konsulent er Asplan Viak AS. Diverse erverv og tiltak. Dekke uforutsette tiltak som skjer i løpet av året i samarbeid med Plan- og utviklingsstyret. Sentrumstiltak. Tiltak i bysentrum. I 2004 er det vesentlige av kostnadene gått til ny reguleringsplan for Molde Sentrum der utførende arkitekt er Bjørbekk og Lindheim og Arkitekt Halvorsen i Oslo. Opparbeidelse av utfyllingsområder. Tiltak i sjøfronten der kommunen tidligere har anbrakt masser. Arbeidet med opparbeidelse av Nøisomhedfyllinga står nå for tur. Erverv Lingedalen. Dette er en inntektspost som kommer fra salg av festetomter i Lingedalen. I det vesentlige gjenstår nå eiendommene til Roseby. Flyplassen utvidelse. Midlene benyttes til ny reguleringsplan og konsekvensutredning KU for Molde Lufthavn, Årø. Kjøp av Friervegen 2. Midlene har gått med til å kjøpe eiendommen. Framtidige rivingskostnader skal dekkes over restmidlene. Hvilke utfordringer i økonomiplanperioden har din avdeling, kommunalsjef Geir Amdam? Avdelingen skal ha et overordnet, administrativt ansvar for all planlegging og tjenesteutvikling i Molde kommune. Her ser vi mange- og store utfordringer. Utfordringene knytter seg til forventninger om at avdelingen er flyvedyktig og handlekraftig, og at den kan utføre sin oppgave med høy kompetanse og med små ressurser i samarbeid med andre. Følgende utfordringer framheves: Vi må utvikle en offensiv plan- og utviklingsorganisasjon med høy fagkompetanse Vi må få fart på kommuneplanarbeidet og bidra til en langsiktig og forutsigbar arealforvaltning Vi må bidra til gode møtesteder mellom politikk, samfunn og administrasjon Vi skal ta ansvar for å innføre balansert målstyring som styringsverktøy i kommunen Vi må bidra til at Stifinnerprosjektet blir vellykket Vi skal planlegge og ta et ansvar for at Molde by styrker regionen Hovedtall Regnskap 2004 Budsjett 2004 Avvik Avvik i % Lønnskostnader ,5 % Driftskostnader ,2 % Inventar og utstyr ,7 % Kjøp av tjenester ,5 % Overførte utgifter ,4 % Finanskostnader ,0 % Salgs og leieinntekter ,7 % Refusjoner ,3 % Overførte inntekter ,0 % Finansinntekter ,0 % Sum ,2 % Investeringer Regnskap 2004 Haukebøen - ny vegløsning 103 Samspleis as 200 Diverse erverv og tiltak 201 Sentrumstiltak 2141 Opparbeidelse utfyllingsområder 53 Flyplassen utvidelse 232 Kjøp av Fiervegen Sum investeringer 4 161

7 40 PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGEN Personal- og organisasjonsavdelingen personal- og organisasjonssjef Prosjekter IKT-seksjonen Lønnsseksjonen Personalseksjonen Tjenester og oppgaver i avdelingen Personal- og organisasjonsavdelingen har ansvaret for kommunens personal- og organisasjonsarbeid, og IKT utviklingen i kommunen. I tillegg opptrer avdelingen som arbeidsgiver i lønnsforhandlinger mv. Avdelingen har hatt sitt første driftsår etter omorganiseringen. Alle tilsettinger i kommunen skjer nå samlet i personal- og organisasjonsavdelingen. Tidligere ble dette arbeidet gjort i sektorene. Fra ble det overført 3 personalkonsulenter fra de tidligere sektorene til avdelingen for å håndtere dette merarbeidet. Personalseksjonen Seksjonens hovedoppgaver er: Tilsettingssaker Oppfølging av sykemeldte/attføringsarbeid Bistå avdelingene i vanskelige personalsaker AKAN- og bedriftshelsetjeneste Informasjonsarbeid, internavis og intranett/internett Ansvar for opplæringsplan Overordnet ansvar for likestillingsarbeidet i kommunen Lederopplæring, herunder utvidet ledersamling Arbeidsmiljøutvalg Samarbeid og oppfølging av hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Lønnsforhandlinger i enkeltsaker og gjennom lokale forhandlinger. Lærlingeordningen Hjemme-PC ordningen HMS og internkontroll Lønns- og trekkoppgaver Tommelfingerreglen er én IKT driftsperson pr. 100 PC-er. Molde kommune har i dag i alt PC`er, og en bemanning på 5 årsverk, dvs. 225 PC`er per person. I tillegg har ikt-personalet mange prosjektoppgaver. Sykefravær Personal- og organisasjonsavdelingen 8,5% Kommunens sykefravær ,7% Andel av brutto driftskostnader Andel av netto driftskostnader

8 41 Lønnsseksjonen Seksjonens hovedoppgaver: Registrering av lønn, og at alle får riktig lønn til riktig tid. Registrering av sykemeldinger, egenmeldinger og fødselspermisjoner, slik at vi får refusjon fra trygdekontoret. I alt fikk vi refundert 32,5 mill. kroner fra trygdekontoret i IKT-seksjonen Seksjonens hovedoppgaver: gi support til alle brukere av PC i kommunen. delta i større og mindre utviklingsprosjekter innenfor IKTområdet. Mål og måloppnåelse for 2004 Mål for 2004 Måloppnåelse 2004 Personalseksjonen Nye prosedyrer for tilsetting. OK. Ferdigstilles endelig 1. kvartal Avvikle ansettelsesutvalgene og delegering av fullmakter OK. til avd.sjefene. Innføring av stillingshjemler i tilknytning til lønnsbudsjetterings Et stort prosjekt, som krevde mye ressurser. Kontinuerlig modul i Unique. vedlikeholdsarbeid. Gjennomføre lokale lønnsforhandlinger uten brudd med Kun 1 brudd i år (NITO). organisasjonen. Jevnlige møter med HTV og ivareta et godt samarbeid. OK. Å ha et sentralt personalarkiv (Personalarkiver fra sektorene). Dette var en storjobb, og vi leide inn ekstra hjelp fra Adecco til å hjelpe oss. Opprettelse av nytt arbeidsmiljøutvalg. Nytt HAMU ble opprettet. 2 møter i fjor. Brosjyre av Nye Molde kommune. OK. Oppdatering av avdelingsvise organisasjonskart OK. (eget hefte er produsert). IKT-seksjonen Yte rask service ved IKT problem. For få personer på drift til å kunne ivareta all support raskt. Bedre stabilitet i datanettet. Stabiliten er bedret, men ikke bra nok. Ta i bruk ip-telefoni. Ip-telefoni er tatt i bruk i et betydelig omfang. Innføre Windows XP. Mesteparten av PC-parken er over på XP. Personvern/datasikkerheten. Datanettverket oppfyller de kravene som følger av lov om personvern. Programvarelisenser. Vi er riktig lisensiert (Lisensrevisjon 2004). Lønnsseksjonen Ny tariff gjaldt fra 1. mai. Uravstemming i juni. Krevde tilpas- ninger i lønnssystemet. Etterbetalinger skjedde i september. Ikke mulig før (ikke lærere). Stort sett ok, men har i perioder krevd mye overtid for å holde frister. Mye ekstraarbeid pga feilkonteringer. Sørge for riktig lønn til riktig tid, og med rask etterbetaling etter tariffoppgjøret. Være ajour med reg. av sykemeldinger (refusjonskrav til trygdekontoret). Iverksettelse av ny kontorstreng (MIO).

9 42 Økonomisk resultat Ansvar Personal- og organisasjonsavdelingen Regnskap 2004 Budsjett 2004 Avvik Avvik i % Personal ,3 % Lønn ,9 % Ikt ,1 % Interne Felleskostnader Pers Og Org ,8 % Kurs Og Seminar ,7 % Hjemme - Pc Ordingen Kommunale Fellesutgifter ,3 % Hovedtillitsvalgtordningen ,4 % Hovedverneombud ,2 % Felles Attføringstiltak ,0 % Sum ,5 % * Tilleggbelastning KLP/SPK og premieavvik KLP/SPK utgjør samlet for avdelingen kr ,- Avviksforklaring Personal- og organisasjonsavdelingen brukte i fjor mindre enn budsjettert. Dette skyldes bl. a. flere vakante stillinger. Det største positive enkeltavviket skyldes at en ikke kom i gang med planlagt attføringsaktivitet, og kr ,- som var budsjettert til dette formålet ble stående ubrukt. Investeringer Ikt fase 2/fase 3 Prosjektet startet i Målsettingen var å samle alle enheter i kommunen i ett datanett samt å utvikle, sikre og effektivisere datatjenester for administrativt bruk og for skolens elever. Ved årsskiftet 2004/2005 er 99% av alle enhetene i kommunen tilkoplet. Nytt personal- og lønnssystem Kommunen kjører nå selv lønnssystem lokalt, og systemet regnes nå for å være implementert. Intranett/internett Følgende oppgaver hører til i dette prosjektet: Ny kontaktsenterløsning med integrasjon til sentralbordet. Utvikling og innføring av elektronisk servicetorg ( eservicetorg ) Intranettet for informasjonsgang til ansatte er lansert. Elektroniske skjema. Mange arbeidsprosesser kan reduseres med å ta i bruk elektroniske skjema internt i organisasjonen. D:mo ble lansert; et nettsted for våre politikere og våre innbyggere. Hvilke utfordringer i økonomiplanperioden har din avdeling, personal- og organisasjonssjef Rigmor B. Kjersem? Det er en utfordring, og en kritisk suksessfaktor, å kunne gi god support til alle våre databrukere i organisasjonen, med for liten bemanning. Videre må vi drive aktiv opplæring innen IKT på alle nivå i organisasjonen, for bedre å kunne hente ut fordelene med våre dataverktøy. Det er en stor utfordring å tilrettelegge for en god seniorpolitikk, slik at AFP-kostnadene ikke øker vesentlig i kommunen. Vi må fortsatt ha fokus på sykefraværet og arbeide for å redusere dette med tilhørende kostnader. Kommunen må møte utfordringen i kampen om den kvalifiserte arbeidskraften, og fremstå som en attraktiv arbeidsgiver. En del av dette handler om opplæring og videreutvikling av ledere på alle nivå. Vi må arbeide med å opprette flere lærlingstillinger. Satsing på ungdommen må synes! Hovedtall Regnskap 2004 Budsjett 2004 Avvik Avvik i % Lønnskostnader ,3 % Driftskostnader ,6 % Inventar og utstyr Kjøp av tjenester Overførte utgifter ,4 % Finanskostnader Salgs og leieinntekter Refusjoner ,3 % Overførte inntekter Finansinntekter Sum ,5 % Investeringer Regnskap 2004 Ikt fase 2/fase Prosj personal- og lønn (nytt lønnsyst) 310 Intranett/internett 1345 Sum investeringer 4 329

10 43 ØKONOMIAVDELINGEN spesialkonsulent Seksjon budsjett og økonomi Økonomiavdelingen økonomisjef Seksjon regnskap og finans Tjenester og oppgaver i avdelingen Ny organisasjon har en samlet økonomifunksjon, plassert i økonomiavdelingen. Tidligere var det en økonomikonsulent i hver sektor. Tre av fire stillinger som økonomikonsulenter ble flyttet til økonomiavdelingen fra oktober 2003 til våren Alle driftsavdelingene skal nå få fagstøtte på økonomiområdet fra økonomiavdelingen var et spesielt år ved at flere sentrale medarbeidere sluttet. Dette har vært følbart både i forhold til arbeidspresset og avdelingens samlede kompetanse. Avdelingen er etter MiO delt i tre seksjoner. Seksjon skatt Seksjon for skatt Utføre de oppgavene på skatteområdet som Staten har delegert til kommunen. Skatter og avgifter skal innbetales og avregnes i rett tid Gamle restanser skal kontrolleres og realisasjon og påtalebegjæring skal prioriteres Bidra til å øke antall regnskapskontroller Seksjonen er sekretariat for Skatteutvalget Seksjonen deltar i prosjektgruppe mot gjengangere, samarbeidsforum mot svart økonomi og NKK s faggruppe for arbeidsgiverkontroll Seksjon for regnskap og finans Ansvar for bokholderi i Molde kommune og 3 andre foretak, samt forvaltning av kommunens fondsmidler, innlån, utbetalinger og ajourhold av kontoplan og drift av økonomisystemet ( Unique ), koordinere KOSTRA-rapporteringen til Staten. Det er over bilag årlig, utenom lønnsbilag. I tillegg har seksjonen ansvar for all innkreving utenom skatt. Molde kommune sender ut i størrelsesorden fakturaer i året. Seksjon for budsjett og økonomi Den nye seksjonen i avdelingen. Seksjonen står for den delen av kommunens budsjettarbeid som utføres i økonomiavdelingen, samt budsjettoppfølging overfor avdelingene, avviksrapportering og fagstøtte til avdelingene. Spesielle prosjekter Skanning: I 2004 ble det begynt med skanning av inngående fakturaer, dette prosjektet skal fullføres i Sykefravær Ansvar Økonomiavdelingen 11,9 % Kommunens totale sykefravær 8,7 % Sykefraværet skyldes langtidssykemeldte. Andel av brutto driftskostnader Andel av netto driftskostnader

11 44 Mål og måloppnåelse for 2004 Mål for 2004 Måloppnåelse 2004 Etablere én samlet økonomifunksjon. Målet er nådd. Utarbeide budsjett og økonomiplan. Målet er nådd. Påbegynne skanning av bilag. Målet er nådd, tre avdelinger skanner nå inngående fakturaer. Gjennomføre planlagte skattekontroller. Målet er nådd. Fornyet rutine for økonomirapportering. Målet er delvis nådd, blir fullført i Gi tilstrekkelig økonomisk bistand til alle avdelinger Målet er delvis nådd. Så langt bemanningen strekker fungerer når de trenger det. det godt, men det er meddelt større behov i enkelte avdelinger. Få fram årsbudsjett og årsregnskap innen fristene i kommuneloven. Målet er ikke nådd, ressursene strakk ikke til. Gjennomføre kurs om moms i avdelingene. Målet er delvis nådd, det er holdt kurs, men ikke i stor nok utstrekning. Gjennomføre kurs i økonomisystemet i avdelingene. Målet er delvis nådd, det er holdt kurs, men ikke i stor nok utstrekning. Utarbeide årsmelding for hele kommunen. Målet er nådd. Økonomisk resultat Ansvar Økonomiavdelingen Regnskap 2004 Budsjett 2004 Avvik Avvik i % Budsjett,Økonomi,Analyse - Drift ,8 % Regnskap Og Finans ,0 % Innfordring ,5 % Skatt ,9 % Sum ,9 % * Tilleggbelastning KLP/SPK og premieavvik KLP/SPK utgjør samlet for avdelingen kr ,- Avviksforklaring Avdelingen har et positivt budsjettavvik på kr i Avviket skyldes i stor grad vakanse i stilling og refusjon av sykelønn m.v. Hovedtall Regnskap 2004 Budsjett 2004 Avvik Avvik i % Lønnskostnader ,0 % Driftskostnader ,3 % Inventar og utstyr ,0 % Kjøp av tjenester Overførte utgifter Finanskostnader Salgs og leieinntekter ,3 % Refusjoner ,7 % Finansinntekter Sum ,9 %

12 45 Hvilke utfordringer i økonomiplanperioden har din avdeling, økonomisjef Kjell Havnes? Investeringer Utskifting datautstyr Gjelder oppgradering av utstyr som brukes i avdelingen slik at dette kan håndtere moderne programvare. Elektronisk fakturabehandlig Gjelder skanning av inngående fakturaer. Dette er et prosjekt som skal frigjøre ressurser i driftsavdelingene ved at en slipper dagens papirflyt. Fakturaene skal skannes og registrerers, og driftsavdelingene fører på konto og signatur elektronisk. En kan i ettertid lett få fram et grafisk bilde av fakturaen på skjermen, og en trenger ikke lenger gå i arkivet for å se på bilag. De tre første avdelingene er i gang med utprøving av systemet, og de andre kommer etter i løpet av forholdsvis kort tid. Unique ny versjon Gjelder oppgradering av økonomisystemet slik at det kan håndtere bl. a. elektronisk fakturabehandling. Programmet har også blitt mer rasjonelt og brukervennlig. Vi må forbedre økonomistyringen og regnskapsrapporteringen, samt fullføre arbeidet med administrativt økonomireglement. Videre er det mye arbeid med å innføre elektronisk fakturabehandling i hele kommunen. Den nye seksjonen budsjett og økonomi må øke praktisk bistand til driftsavdelingene. Videre har økonomiavdelingen store utfordringer i å ta i bruk nytt skatteregnskap og innfordringssystem for skatt arbeide for interkommunalt regnskapskontrollsamarbeide med redusert bemanning i skatteseksjonen arbeide for økonominettverksamarbeid blant kommunene i Romsdalsregionen Avdelingen går inn i et nytt år hvor mange av medarbeiderne går av med pensjon. Utfordringen for avdelingen vil være å rekruttere den riktige kompetansen til disse stillingene, samt få de nye medarbeidere til å fungere i vår organisasjon. Investeringer Regnskap 2004 Utskifting datautstyr 40 Elektronisk fakturabehandling 574 Unique, ny versjon 215 Sum investeringer 829

13 46 SERVICETORGET Servicetorget servicesjef Servicetorget Tjenester og oppgaver i servicetorget Servicetorget ble opprettet som egen avdeling fra Tjenestene ble samlokalisert ved innflytting i servicetorgets lokaler i Torget 2 i mai Servicetorget ble offisielt åpnet 10. mai Tjenester som ble utført i servicetorget: Generell informasjon og veiledning innen de fleste kommunale områder samt sentralbordtjenester Saksbehandling av bostøtte, startlån og boligtilskudd i Husbanken. Sekretariat for Boligutvalget / pleie og omsorgstjenester som behandler søknader om tildeling av låne- og tilskuddsmidler, samt utleie av kommunale gjennomgangsboliger. Ajourhold av søkerlister for trygde- og omsorgsboliger og gjennomgangsboliger. Forberedende behandling av transportstøtte for funksjonshemmede. Sosialmottak hvor kuratorene yter veiledning og saksbehandling. Fullført byggesaksbehandling, ajourhold av tomtesøkerliste, salg av boligtomter. Bevillingssaker, avlegging av kunnskapsprøve for skjenke-, serverings- og salgsbevillinger, behandling av skjenkebevillinger for enkeltanledninger. Fullført saksbehandling av parkeringsklager, parkeringstillatelse for bevegelseshemmede, leie av rådhusplassen, samt anmelding av tagging på kommunens bygninger. Betale kommunale regninger, få informasjon om avgifter og gebyrer. Fakturering av parkeringsbøter, samt innkreving, purring, innfordring. Informasjon om kulturarrangementer i Molde, føring og ajourhold av kulturkalenderen, ris og ros, spørsmål og svar, lag- og foreningsregistret på kommunens hjemmesider, forsøk med billettsalg til arrangementer. Informasjon og veiledning vedr. søknader om barnehageplass, plass i skolefritidsordning (SFO), innmelding i skolen, skolerute, voksenopplæringstilbud m.m. Føring av kontantstøtte og fakturering av foreldrebetaling. Nøkkelinformasjon 2004 Bostøtte (antall saker) 800 Boligutvalget (ant. saker) 145 Boligtildelinger 121 Lån og tilskudd (ant) 37 Sum utbetalt lån og tilskudd kr Transportstøtte (brukere) 630 Parkeringsklager (skriftlige) 275 Parkeringstillatelse (beveg.hemmede) Tagging på komm. bygg - ant. saker 40 Føring av kontantstøtte for barnehager barnehager 28 Føring av foreldrebetaling barnehage - antall kunder 356 Tjenester utført av servicetorget fra juli Tomtesalg 10 Kunnskapsprøver 31 Skjenkeløyver enkeltanledninger 43 Antall henvendelser gjennom telefonsystemet fra : Sykefravær 2004 Ansvar Servicetorget 8,9 % Sykefravær totalt i kommunen 8,7 %

14 47 Mål og måloppnåelse for 2004 Mål for 2004 Måloppnåelse 2004 Gjennomføre planlagt opplæringsprogram for ansatte i servicetorget. Gjennomført. Overtakelse av de tjenestene som skal til servicetorget i Gjennomført. Flytting til nye lokaler i Torget mai Gjennomført. Åpning av servicetorget 10. mai Gjennomført. Etablere god drift av tjenestene i servicetorget. Kommet godt i gang. Etablere godt samarbeid med fagavdelingene. Kommet godt i gang. Ta i bruk telefonsystem med tastevalg. Gjennomført 1. fase. Ta i bruk E-servicetorg (henvendelsesmodul). Er i startfasen. Økonomisk resultat Ansvar Servicetorget Regnskap 2004 Budsjett 2004 Avvik Avvik i % Sentralbord Informasjon og saksbehandling ,0 % Sum ,3 % * Tilleggbelastning KLP/SPK og premieavvik KLP/SPK utgjør samlet for avdelingen en inntekt på kr ,- Avvikskommentarer Servicetorget har et netto merforbruk på kr ,- i forhold til budsjett i Dette skyldes i hovedsak omkostninger i oppstartsåret med innkjøp av inventar, utstyr og materiell, lisensavtaler og opplæring. Hvilke utfordringer i økonomiplanperioden har din avdeling, servicesjef Bente Stokkeland? I kommende økonomiplanperiode er utfordringen for servicetorget å få en økonomisk driftsramme som gjør det mulig å opprettholde og videreutvikle dagens tjenestetilbud til publikum. Målet er å videreutvikle det kommunale tjenestetilbudet i servicetorget, samt å kunne tilby publikumsrettede tjenester også fra fylke og stat. Hovedtall Regnskap 2004 Budsjett 2004 Avvik Avvik i % Lønnskostnader ,2 % Driftskostnader ,9 % Inventar og utstyr ,0 % Kjøp av tjenester - Overførte utgifter Finanskostnader Salgs og leieinntekter Refusjoner ,4 % Overføringer - Finansinntekter - Sum ,3 % Andel av brutto driftskostnader Andel av netto driftskostnader

15 48 SKOLEAVDELINGEN Skoleavdelingen skolesjef Kontorstøtte/ saksbehandling Romsdal ungdomsskole Spes.ped./ logoped Syns- og audiopedagoger Kvam skole Sellanrå skole Langmyra skole Nordbyen skole Kviltorp skole Hjelset skole Vikamyra skole Groven skole Ødegård skole Bolsøya skole Vågsetra barneog ungdomsskole Sekken skole Bekkevoll ungdomsskole Bergmo ungdomsskole Skjevik ungdomsskole Molde Voksenopplæringssenter Cap Clara skole Tjenester og oppgaver i avdelingen Skoleavdelingen har ansvar for å legge til rette for følgende tjenester: Et godt og tjenlig grunnskoletilbud til elever fra 6-16 år Tilpasset tilbud til funksjonshemmede elever i grunnskolen Tilbud om skolefritidsordning (SFO) Opplæringstilbud til ulike grupper voksne Gi kompetanseheving til lærere og andre ansatte i samsvar med læreplanene Molde voksenopplæringssenter legger til rette for undervisning av ulike grupper voksne. Molde Voksenopplæringssenter har avdeling på Enen og i Storgta 10 B. Senteret har 23 ansatte fordelt på 19,5 årsverk. Molde Voksenopplæringssenter gir spesialundervisning innenfor vanlige grunnskolefag, Nøkkelinformasjon Barneskoler Ungdomsskoler 4 4 Kombinerte skoler 2 2 Elever barnetrinn Elever ungd.trinn Ant. i SFO Ant. elever voksenoppl Andel av brutto driftskostnader Andel av netto driftskostnader

16 49 kommunikasjon (bl.a. bruk av tekniske hjelpemidler, Tegn til tale ), sosial kompetanse, kropp/ identitet/ samliv. Drama og musikk brukes som metode i flere grupper. Innenfor denne gruppen er det registrert 38 elever. Norsk med samfunnsfag, er et tilbud til ikke norske voksne. Det er registrert gjennomsnittlig 95 brukere fra i alt 32 ulike nasjoner. Gjennom skoleavdelingen legges det til rette for logopedhjelp til barn i skolealder og førskolealder, spesialpedagogisk til førskolebarn, samt audio- og sysnspedagogtjenester. Elevgruppen omfatter voksne med ervervet hjerneskade (trafikkskadde, slagrammede), utviklingshemming, syns- og hørselsvansker, talevansker, lese- og skrivevansker, matematikkvansker, psykiske vansker. I alt 58 elever fra Molde kommune benytter seg av dette tilbudet samt at det selges tjenester til i alt 9 elever fra andre kommuner. I tillegg kommer logopeditjenester til 20 elever. Samarbeid Grunnskole og Kulturskole ved Hjelset skole Det blir gitt et skolefritidstilbud til alle elver på 1. til 4. årstrinn ved 10 av barneskolene i kommunen. I tillegg blir det gitt tilbud til funksjonshemmede elever på årstrinn. SFO-tilbudet omfatter opphold før skoletid, etter skoletid, og i feriene. Den minste skolefritidsordningen har 6 elever og den største har ca 190 barn. I alt 1087 barn benytter seg av tilbudene. Sysselsettingen i SFO er på ca. 50 årsverk fordelt på 93 personer. Skoleavdelingen har også tilsynsmyndighet med private skoler. Molde kommune har pr. dato i alt 21 barn fosterhjemsplassert i andre kommuner, de fleste i Møre og Romsdal, men også i andre deler av landet. Disse elevene er ofte elever som trenger ekstrahjelp i nokså stort omfang, disse utgiftene blir belastet Molde kommune. Utgiftene siste år har økt med over 1 mill. kroner. I tillegg kjøper Molde kommune plass til 8 elever ved Tøndergård skole. Mål og måloppnåelse for 2004 Mål for 2004 Måloppnåelse 2004 Gi et godt og tjenlig grunnskoletilbud til elever fra 6 16 år Molde kommune har gitt et godt skoletilbud til alle i aldersgruppa. Gi et tilpasset tilbud for funksjonshemmede elever. Alle funksjonshemmede elever har fått et tilrettelagt tilbud enten i vanlig grunnskole eller ved Spesialskoler (Tøndergård). Gi tilbud om skolefritidstilbud. Alle som søker skolefritidstilbud får plass. Gi opplæringstilbud til ulike grupper voksne. Molde Voksenopplæringssenter har gitt opplæringstilbud til voksne med funksjonshemminger av ulike slag samt et opplæringstilbud til voksne innvandrere. Gi kompetanseheving til lærere og andre ansatte. Kompetanseheving for alle typer ansatte blir gitt i form av kurs og samlinger. Økonomi setter begrensinger. Karakterstatistikk for avgangskarakterer 2003 Norsk hovedmål Norsk sidemål Matematikk Engelsk Standp. Avgangs Standp. Avgangs Standp. Avgangs Avgangs Standp. Avgangs karakter prøve karakter prøve karakter prøve prøve karakter prøve (skr.) (mun.) Nasjonale 3,9 3,6 3,6 3,3 3,5 3,3 3,9 3,7 3,5 Møre og Romsdal 3,9 3,7 3,8 3,6 3,5 3,2 3,9 3,8 3,6 Molde 3,9 4,0 3,6 3,7 3,5 3,3 4,0 3,8 3.4 Kr.sund 4,0 3,6 3, ,7 3,6 Ålesund 4,0 3,6 3,8 3,5 3,6 3,4 3,9 3,9 3,9 Praktisk estetiske fag Heim Kunst og Kropps Musikk kunnskap h.verk øving Standp. Standp. Standp. Standp. karakter karakter karakter karakter Nasjonale 4,3 4,2 4,3 4,2 Møre og Romsdal 4,3 4,3 4,3 4,1 Molde 4,3 4,2 4,4 4,3 Kr.sund 4,4 4,2 4,0 4,4 Ålesund 4,4 4,4 4,4 4,2

17 50 Økonomisk resultat Ansvar Skoleavdelingen Regnskap 2004 Budsjett 2004 Avvik Avvik i % Skolesjefens Administrasjon ,6 % Sentrale Tjenester/Ufordelt Budsj Skole ,5 % Grunnskoler/ SFO ,3 % Spes Ped / Logoped ,2 % Molde Voksenopplæringssenter ,0 % Tilskuddsbasert Syns- og Audiopedagog Statlige Prosjekter Grunnskole ,4 % Sum ,6 % * Tilleggbelastning KLP/SPK og premieavvik KLP/SPK utgjør samlet for avdelingen en inntekt på kr ,- Avviksforklaring Skole brukte i ,7 mill. kroner mer enn budsjettert. Dette utgjør 1,6 % av budsjett Sentrale tjenester/ufordelt budsjett skole utgjør 2,5 mill. kroner av merforbruket. Dette skyldes i hovedsak at antallet elever med stort hjelpebehov har økt betydelig fra Sterkt ressurskrevende elever er også i økning. I tillegg har utgifter til leietransport og husleie blitt betydelig høyere enn budsjettert. KOSTRA sammenligning Driftsutgifter grunnskole Grunnskole har et merforbruk på 0,5 mill. Dette skyldes bl.a. lønnsoppgjøret. Med utgangspunkt i budsjett 2004 utgjør merforbruket et beskjedent beløp. Spes Ped/Logoped har et mindreforbruk på 0,3 mill. kroner. Dette skyldes at det har vakanser i stillinger i Molde voksenopplæringssenter har et merforbruk på 0,1 mill kroner og statlige prosjekter Molde Kristiansund Ålesund Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger 6-15 år Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev Porsgrunn Gj.snitt kommuner i gruppen Gj.snitt Møre og Romsdal Gj.snitt landet utenom Oslo Elevens timetall 2002/ / /2005 Minstetimetall Delingst.(til.fag+) Delingst./no+ Morsm Spes. Grunnskolen Spes. Tøndergård Spes. Hjelp Sum Elevstallutvikling 2002/ / /2005 Barnetrinnet Ungdomstrinnet Sum SFO Spesialundervisn. 2002/ / /2005 Elever m/spes Elever m/assistenthjelp Barn under opplæringspliktig alder Fosterhjemsplasserte elever Cap Clara Tøndergård skole Sum Sykefravær 2004 Ansvar Skoleavdelingen 6,9 % Sykefravær totalt i kommunen 8,7 %

18 51 Driftsutgifter per skoleelev Molde Kristiansund Ålesund Driftsutgifter til inventar og utstyr, per elev ii grunnskolen Driftsutgifter til undervisningsmateriell, per elev i grunnskolen Porsgrunn Gj.snitt kommuner i gruppen Gj.snitt Møre og Romsdal Gj.snitt landet utenom Oslo Molde Kristiansund Ålesund Porsgrunn Gj.snitt kommune gruppe 13 Elever per årsverk 12,1 11,4 12,5 11,9 12,0 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn 13,7 13,8 14,0 13,9 14,3 Investeringer It til undervisning I løpet av 2004 har alle skolene fått bredbåndstilknytning og skolene har fått utstyr som gjør at elevene kan benytte seg av tilgang til bl.a. Internett og pedagogiske programmer. Elevserveren har ennå visse mangler bl.a. ved drifting. Det er blitt satt i gang arbeid med å utvikle ny plan for IKT i undervisningen. Uteareal skoler De skolene som har hatt utearealer som satsingsområde har nå fått anlegg som innbyr til fysisk aktivitet. Lekejungler ved Nordbyen skole, ballbinge ved Kvam skole. Klatrevegger og bordtennisbord utendørs er blitt satt opp ved flere skoler i samarbeid med Molde bordtennisklubb. Hvilke utfordringer i økonomiplanperioden har din avdeling, skolesjef Arne Lillevik? Utvikle skolene til å ha et felles ansikt utad med ulike sterke sider. Legge til rette for et skoletilbud for elevene der de bor, sterkere press på ungdomstrinnet, særlig Bekkevoll-området. I tilegg må opprusting av skolebygg fortsette, samt planlegge ny skole på Røbekk. Det er under planlegging å organisere skolene som egne resultatenheter, her ligger det store utfordringer, spesielt på det å samarbeide på tvers av skolene. Den administrative ressursen i skolene må styrkes. Bringe ressursinnsatsen pr. elev opp til fylkesgjennomsnitt. I tilegg må vi se på å få helårsåpent SFO. Hovedtall Regnskap 2004 Budsjett 2004 Avvik Avvik i % Lønnskostnader ,5 % Driftskostnader ,8 % Inventar og utstyr ,4 % Kjøp av tjenester ,6 % Overførte utgifter ,6 % Finanskostnader Salgs og leieinntekter ,1 % Refusjoner ,9 % Overføringer Finansinntekter Sum ,6 % Investeringer Regnskap 2004 It Til Undervisning 764 Uteareal Skoler 312 Sum investeringer 1 076

19 52 BARNEHAGEAVDELINGEN Førstekonsulent Barnas hus St. Sunniva barnehage Barnehageavdelingen barnehagesjef Hatlelia barnehage Berg barnehage Sekken barnehage Offentlige ikke-kommunale barnehager (2) Hjelset barnehage Hauglegda barnehage Øvre Bergmo barnehage Kvam barnehage Kleive barnehage Private Barnehager (16 ) Tjenester og oppgaver i avdelingen Barnehagereformen ble innført i ekspressfart, den har ført til at kommunen har fått rollen som lokal myndighet barnehagetilbudet er blitt en kommunal stor arbeidsoppgave. Barnehageplan Drift av 10 kommunale barnehager Plan for kvalitetsutvikling i barnehagene Gjennomføre barnehagereformen i tråd med endringer i barnehageloven Legge til rette for at kommunens plikt til å tilby barnehageplasser ivaretas Legge til rette for at tilbudet er i tråd med brukernes behov Godkjenne barnehager Informasjonsmøter for private barnehageeiere og styrere i private barnehager Føre tilsyn kontroll av årsregnskapsskjema og årlig rapportering KOSTRA (Godkjent areal, Antall barn/ plasstørrelse, alder, bemanningsnorm.) alle private barnehager veiledning og rådgivning av barnehager vedtekter i samsvar med krav i barnehageloven Prosjekt: Samarbeid barnehage skole Kvalitetssatsing innefor språk- og begrepsutvikling. Samarbeid mellom Berg, Øvre Bergmo, Øverland barnehage og Kviltorp skole Prosjektet er tildelt kr i utviklingsmidler av Møre og Romsdal Fylke. Romsdals Barnehagestemne mellom kommunene, Aukra, Midsund, Fræna, Nesset, Vestnes og Molde ble i 2004 videreutviklet til også å omfatte Rauma og Sandøy kommuner. Mål: Legge til rette for at alt barnehagepersonell i disse kommunene kan delta på felles kursdag. Kursdagen ble avviklet med 9 ulike kurs med til sammen 430 deltagere. Prosjektet er tildelt kr av Møre og Romsdal Fylke. Kvam barnehage er koordinator for et internasjonalt samarbeidsprosjekt (Comenius) med Anestua student barnehage, samt en barnehage i Sverige og en i Estland. Det er et prosjekt som de har fått Eu midler til, prosjektet går over 2 3 år. Tema : Observasjon Kunne dokumentere kvalitet på det arbeidet som utføres i barnehagen. Sykefravær 2004 Ansvar Barnehageavdelingen 9,6 % Sykefravær totalt i kommunen 8,7 % Andel av brutto driftskostnader Andel av netto driftskostnader

20 53 Arbeid med folkehelse Barnehageavdelingen deltar i folkehelseprosjeket til Molde kommune. Styrer v/ Kvam barnehage representerer avdelingen og deltar i tverrfaglig arbeidsgruppe som skal danne grunnlag for økt fokus på helse, trivsel og livskvalitet. Det er dannet en undergruppe i forhold til barnehagene som skal arbeide med en kampanje i forhold til kosthold i barnehage. Mål: Et sunnere kosthold og spesielt en reduksjon i sukkerholdig mat for førskolebarn. Mål og måloppnåelse for 2004 Mål for 2004 Måloppnåelse 2004 Barnehageplan ,6 % full behovsdekning for Målet er nådd. 95 % barnehagedekning for barn i aldersgruppen barn i aldersgruppen 3 5 år. 3 5 år. 51,6 % full behovsdekning 0-2 år. 35 % barnehagedekning 0 2 år. 53 % barnehagedekning 1 2 år. Legge til rette for at tilbudet er i tråd med brukernes behov. Kvam, Hauglegda, Sekken, Hjelset og Kleive. Barnehage har utvidet åpningstid for å imøtekomme brukernes behov. Gjennomføre likeverdig behandling av offentlige tilskudd til Likeverdig behandling i forhold til offentlige tilskudd til barnebarnehagene (bestemmelsen trådte i kraft ). hager er gjennomført. Med gjennomføringen av lovendringen opphørte kontraktsmessig driftsavtale som Molde kommune hadde med 6 private barnehager. Innføre maksimalpris på barnehager fra Samtlige private og kommunale barnehager har innført maksimalpris for foreldrebetaling. Det gis søskenmoderasjon uavhengig av barnehageeier. Videreutvikle samordning av opptak til samtlige 28 barnehager Kommunen har gjennomført samordnet opptak for samtlige i kommunen. barnehager, med unntak av Anestua studentbarnehage (totalt 28 barnehager). Barnehageplan Fokus i 2004 har bl.a vært utvikling av kvalitetsstandarder og forbedring av Ecers-metoden kvalitetsvurderingssystem. Forberedelse av omorganisering av de kommunale barnehagene Prosess er igangsatt og forventes gjennomført i løpet av høsten til større enheter Økonomisk resultat Ansvar Barnehageavdelingen Regnskap 2004 Budsjett 2004 Avvik Avvik i % Barnehager administrasjon ,5 % Tjenester private barnehager ,5 % Ufordelt budsjett barnehager ,2 % Barnehager ,4 % Søskenmoderasjon kommunale barnehager ,9 % Tilskuddsformidling ikke kommunale barnehager ,2 % Ekstern finansierte aktiviteter barnehager Sum ,6 % * Tilleggbelastning KLP/SPK og premieavvik KLP/SPK utgjør samlet for avdelingen kr ,- Hovedtall Regnskap 2004 Budsjett 2004 Avvik Avvik i % Lønnskostnader ,3 % Driftskostnader ,5 % Inventar og utstyr ,9 % Kjøp av tjenester ,4 % Overførte utgifter ,6 % Finanskostnader ,5 % Salgs og leieinntekter ,6 % Refusjoner ,4 % Overføringer ,0 % Finansinntekter Sum ,6 % Sykefravær 2004 Ansvar Barnehageavdelingen 9,6 % Sykefravær totalt i kommunen 8,7 %

21 54 Avviksforklaring Barnehageavdelingen har et mindreforbruk på 1,6 mill. i Dette utgjør 14,6 % av revidert budsjett. Lønnsutgifter viser et merforbruk på 0,8 mill. Dette skyldes bl.a. inntak av hjelp i forbindelse med samordning av opptak samt sykefravær. Inventar og utstyr viser en innsparing på 0,6 mill. Mye av dette skyldes innkjøpsstopp som ble innført høsten Finanskostnader viser et merforbruk på 1,7 mill. Dette består i hovedsak av avsetninger av midler til bundne fond. Refusjoner viser en merinntekt på 1,4 mill. Dette utgjør i hovedsak merinntekt som følge av refusjoner sykelønn. Barnehagene har videre vært særskilt sparsomme med å ta inn vikarer ved sykefravær. Som en følge av dette har ikke lønnsutgiftene hatt en tilsvarende økning. KOSTRA sammenligning Driftsutgifter per barn i kommunale barnehager Molde Kristiansund Ålesund Porsgrunn Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Utgifter til kommunale lokaler og skyss per barn i kommunal barnehage (kr) Gj.snitt kommuner i gruppen Gj.snitt Møre og Romsdal Gj.snitt landet utenom Oslo Hvilke utfordringer i økonomiplanperioden har din avdeling, barnehagesjef Judit Fugelsnes? Gjennomføre barnehagereformen med økonomisk likeverdig behandling av offentlige og private barnehager. Videreutvikle barnehagen som barns første organisert læringsarena. Vider må vi oppfylle kommunens plikt til full barnehagedekning også for barn i aldersgruppen 6 mndr - 1,5 år. Kostnadsfordeling for en barnehageplass Brukerne 32,7 % 29,4 % 15,1 % Kommunen 24,8 % 22,8 % 12,8 % Staten 42,4 % 47,7 % 71,8 % Andre inntekter 0,1 % 0,1 % 0,2 % Totalt 100,0 % 100,0 % 100,0 % Antall barn i : 2004 Kommunale barnehager 421 Private barnehager m/kommunal driftavtale 157 Private barnehager u/kommunal driftsavtale 468 Statlige barnehager 124 Antall barn i barnehager (alle) Nøkkelinformasjon - barnehager Kommunale barnehager Private barnehager m/kommunal driftavtale 6 0 Private barnehager u/kommunal driftsavtale Statlige barnehager 2 2

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 1. nov. 2010 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

GOD BEDRE BEST! Hvordan gi barna det beste barnehagetilbudet?

GOD BEDRE BEST! Hvordan gi barna det beste barnehagetilbudet? GOD BEDRE BEST! Hvordan gi barna det beste barnehagetilbudet? MOLDE KOMMUNE Rådmannen Drifts- og forvaltningsavdelingen Plan- og utviklingsavdelingen Økonomiavdelingen Personal- og organisasjonsavdelingen

Detaljer

Revitalisert satsing som kommunalt foretak

Revitalisert satsing som kommunalt foretak Revitalisert satsing som kommunalt foretak 08.02.12 SITUASJONSBESKRIVELSE FØR 2007 Kommunalteknikk Vei, vann, avløp, parkering, lager og prosjektering Kommunestyrevedtak vedrørende utredning av mulig omorganisering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 Rådmannens innstilling Det foreslås følgende budsjettendringer

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON

MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON 29 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON STIFINNEREN Bakgrunn / målsetting Molde kommune har i de senere årene gjennom Prosjekt MiO Molde kommune i omstilling arbeidet aktivt for å effektivisere og forbedre kommunen

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2016 - OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.07 Verdal, 25.04 2007. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr. 26.02.2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret 26.02.14 1 DRIFT Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

Pressekonferanse 20. april 2009

Pressekonferanse 20. april 2009 Pressekonferanse 20. april 2009 Arne Sverre Dahl rådmann 2 0 0 8 Årsrapport Årsrapporten for 2008 Årsrapporten er først og fremst rådmannens tilbakemelding til politikerne Årsrapporten er også et av de

Detaljer

Administrativ organisering av Berg kommune

Administrativ organisering av Berg kommune Administrativ organisering av Berg kommune Berg kommune gjør en midlertidig endring av den administrative organiseringen fra og med dags dato januar 2013. Berg kommune ønsker med dette å forbedre administrasjonens

Detaljer

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi.

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi. Ark.: Lnr.: 6903/13 Arkivsaksnr.: 13/1160-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Gausdal

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.09.07 Verdal, 01.11.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 OPPSUMMERING AV ØKONOMISK STATUS ETTER 3. KVARTAL 3 2. SYKEFRAVÆR. 3 3.

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling Årsrapport 2014 Plan, byggesak, oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Årsrapport 2013. Plan, byggesak og oppmåling

Årsrapport 2013. Plan, byggesak og oppmåling Årsrapport 2013 Plan, byggesak og oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2013 Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Økt bosetting og livskvalitet gjennom forebygging, bevaring, vekst og utvikling. Virksomhetsplan 2013 side 2 INNHOLD 1)

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF Vedlegg 8 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF Styrebehandlet 22.05.2007 1 DRAMMEN BARNEHAGER KF Innledning Barnehageforetaket er inne i sitt andre driftsår, og det er i tillegg til kvaliteten

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling Økonomirapport andre tertial for undervisningsetaten

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1.1 Presentasjon av kommunen Rælingen kommune tilhører AV- gruppe 7 som består av SSBs kostragruppe 7. Hva er det som kjennetegner Rælingen og kommunegruppen? Kjennetegn

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

Fellesnemnda 8.des 2015

Fellesnemnda 8.des 2015 Fellesnemnda 8.des 2015 Orientering fra møte i ansettelsesutvalget 24.11 Prosjektleders orientering Ansettelsesutvalget 24.11 Premisser for rekruttering av nye Sandefjord kommunes øverste ledelse Prosess

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Instruks for kommunens internettsider

Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Instruks for kommunens internettsider Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Instruks for kommunens internettsider For at kommunens hjemmeside skal holde seg oversiktlig og brukervennlig, og for at det skal være enkelt å kunne publisere og oppdatere

Detaljer

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap Årsmelding Værnesregionen lønn/regnskap Årsrapport Værnesregionen lønn/ regnskap Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen lønn/ regnskap. I tilegg gis en status på

Detaljer

ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE

ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE Om SFO generelt I hht. Opplæringslovas 13-7 skal alle kommuner ha SFO før og etter skoletid for 1-4 trinn. For barn med særskilte behov skal det også tilbys

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom X barnehage og Kongsberg kommune.

Samarbeidsavtale. mellom X barnehage og Kongsberg kommune. Samarbeidsavtale mellom X barnehage og Kongsberg kommune. Avtalen skal bidra til et godt samarbeid mellom den enkelte private barnehage og Kongsberg kommune. Vedtatt av kommunestyret 22.02.2017 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Lederplattform for Lørenskog kommune

Lederplattform for Lørenskog kommune Lederplattform for Lørenskog kommune Lederplattformen skal synliggjøre hvilke forventninger som stilles til ledere og gjennom dette skape trygghet og forutsigbarhet for lederen og de som samhandler med

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter Våler kommune... 3 1 Målsetting...

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 01.02.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførerkontoret Arkivsak: 15/01247 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal,

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal, Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31.03.08 Verdal, 25.04.08 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3.

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret Årsmelding og årsregnskap 2013 Presentasjon til kommunestyret 26.05.2014 1 Agenda Prosess Nøkkeltall Befolkningsutvikling Økonomisk situasjon Driftsregnskapet Finansiell situasjon Investeringsregnskapet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03. Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2012 10331/2012 2012/1329 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.2012 PPT -

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

ARNESON CONSULTING SØNDRE LAND KOMMUNE. Forprosjekt

ARNESON CONSULTING SØNDRE LAND KOMMUNE. Forprosjekt SØNDRE LAND KOMMUNE Forprosjekt 23.11.2011. Forprosjekt organisasjonsgjennomgang Forstudie forprosjekt - hovedprosjekt Hvilke tiltak, løsninger eller endringer kommunen kan foreta for å oppnå prosjektmålet

Detaljer

Årsplan 2017 IKT. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan 2017 IKT. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 IKT Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser hvilke

Detaljer

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03. Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering

Barnehage, skole, oppvekst og integrering Barnehage, skole, oppvekst og integrering 12.11.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 10. november 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 ORGANISASJONSSTRUKTUR Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Ny administrativ organisering

Detaljer

Regnskap og årsberetning

Regnskap og årsberetning og årsberetning Formannskapet 19. mai 2010 sresultatet sresultat Endring Inntekter/utgifter 2007 2008 2008- Sum driftsinntekter 843 260 421 928 610 238 1 086 213 447 157 603 209 Sum driftsutgifter -835

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

AVD. FOR OPPVEKST Informasjon til HOK 2015

AVD. FOR OPPVEKST Informasjon til HOK 2015 AVD. FOR OPPVEKST Informasjon til HOK 2015 Avd. for oppvekst 2 Stab Oppvekstsjef Rådgiver skole Rådgiver barnehage Rådgiver spesialpedagogikk Utviklingskoordinator skole IKT-koordinator Elisabeth Jonassen

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Sammenstilt ressursbruk personal ved Alta skoler Skolers driftsbudsjett - oversikt

Saksfremlegg. 1. Sammenstilt ressursbruk personal ved Alta skoler Skolers driftsbudsjett - oversikt Saksfremlegg Saksnr.: 8/1761-3 Arkiv: 41 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: RESSURSER SKOLER Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal Innhold Grunnskole... 3 Prioritet - Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter...5

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Kartleggingsrapport Arbeidsgruppe: Fellestjenester. Servicekontor og førstelinje

Kartleggingsrapport Arbeidsgruppe: Fellestjenester. Servicekontor og førstelinje Kartleggingsrapport Arbeidsgruppe: Fellestjenester Servicekontor og førstelinje Gruppeleder: Mette Holand 30.03.2017 Innhold Status på tjenesteområdet(ene) i dag... 2 Hvordan er tjenesteområdet (ne) organisert

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret 17.9.13 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I PROSJEKTGRUPPA JANUAR leder Avdeling for samfunnsutvikling. Grethe Thomassen HTV Fagforbundet

REFERAT FRA MØTE I PROSJEKTGRUPPA JANUAR leder Avdeling for samfunnsutvikling. Grethe Thomassen HTV Fagforbundet OMSTILLING I ALTA KOMMUNE REFERAT FRA MØTE I PROSJEKTGRUPPA 12-13. JANUAR 2011 Sted: Tid: Rica hotell (12.jan) og Rådhuset (13.jan) kl. 11.00-16.00 (12.jan) og kl. 09.30-10.30 (13.jan) Til stede: Bjørn-Atle

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk. Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen

Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk. Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen Minoritetsspråklig barn hvem er det? Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer