Klyngeutvikling og viktige lærdommer Erfaringer fra Arena/NCE -programmene. Vadsø 14.april 2011 Eivind Petershagen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klyngeutvikling og viktige lærdommer Erfaringer fra Arena/NCE -programmene. Vadsø 14.april 2011 Eivind Petershagen"

Transkript

1 Klyngeutvikling og viktige lærdommer Erfaringer fra Arena/NCE -programmene Vadsø 14.april 2011 Eivind Petershagen

2 Hva er en klynge? En geografisk konsentrasjon av spesialiserte bedrifter og relaterte bedrifter, kunnskapsaktører, finansieringsinstitusjoner og offentlige aktører, og med samspill og samarbeid mellom disse aktørene Ledende bedrifter Relaterte bedrifter FoU Arbeids marked Fysisk infrastruktur Støttefunksjoner Finans.- marked m.m

3 Utvikling av klynger Agglomerasjon Begynnende klynge Moden, dynamisk klynge Lokale konkurrenter Internasjonal konkurranse Spesialiserte leverandører Velutviklet arbeidsmarked Relevante kunnskapstjenester Høy sosial kapital Samarbeidsinstitusjoner

4 Formål: Utløse og forsterke samarbeidsbaserte innovasjonsprosesser i klynger og andre næringsmiljøer Målgruppe: De mest vekstkraftige klyngene Støtte i inntil 10 år I dag 12 NCE-prosjekter Maks? Budsjett 2010: NOK 65 mill Målgruppe: Næringsklynger og miljøer med vekstpotensial Støtte til 3-årig hovedprosjekt prosjekter Budsjett 2010: NOK 35 mill Nasjonale programmer Nasjonal konkurranse Finansiell støtte Faglig støtte Regionale initiativ Regional oppfølging

5

6 NCE-prosjekter 2011 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss NCE Oslo Cancer Cluster NCE Systems Engineering Kongsberg NCE Micro- and Nanotechnology NCE Energy and Emissions Trading

7 Forholdet mellom NCE og Arena Internasjonalt potensial Fellesnevnere: Utløse klyngeeffekter Samarbeidsbaserte prosesser Helhetlige utviklingsstrategier Arena NCE Forskjeller: NCE et spisstilbud til de beste NCE gis tyngre og mer langsiktig støtte NCE har stort fokus på internasjonalisering Modne relasjoner Synergier: Felles utviklings- og læringsarena Arena som rekrutterings- og kvalifiseringsarena for NCE Koordinering av strategiutvikling

8 Hva skal klyngeprosjektene oppnå? Forsterket samhandling mellom aktørene Felles langsiktig og strategisk fokus Økt innovasjons- og kommersialiseringsaktivitet Bedre tilgang på relevant kompetanse Økt synlighet og attraktivitet Sterkere internasjonale koplinger Økt konkurranseevne

9 Hovedstrategier i Arenaprosjektene: Kompetansetiltak for økt innovasjonsevne Samarbeidsbaserte innovasjonsprosjekter Strategiutvikling Kommunikasjon Økt innovasjon og verdiskaping Etablere møteplasser, samarbeidsarenaer og nettverk Mer relevante og aktive utdannings- og FoU-tilbud Utvikle det offentliges rolle

10 VISJON: Sammen skal vi begeistre våre gjester med opplevelser i verdensklasse 25 opplevelsesproduserende bedrifter i Nordland og på Svalbard

11 Målformuleringer Oppnådde resultater, år 1 Videre resultatutvikling Hovedmål A: Prosjektet skal bidra til at bedriftene dobler sin omsetning i løpet av 5 år. Det er for tidlig å måle på dette allerede etter ett år. Dette vil bli fulgt opp første gang ved utgangen av år 2. Finanskrisen, og endring i reiseadferd som følge av denne, påvirker også den økonomiske utviklingen for en del av klyngebedriftene. Det er gode indikasjoner på at en fortsatt prosess med de mål, strategie og aktiviteter som prosjektet jobber med, vil gi gode resultater for bedriftene. Fokus vil derfor fortsatt være å styrke produktene og utvikle markedsmulighetene. Hovedmål B: Prosjektet skal etablere en ledende næringsklynge på fremmøtebasert opplevelsesproduksjon i Norge og være en viktig motor i den videre utviklingen av denne næringen i egen landsdel. Det er tydelige indikasjoner på at klyngen styrker sin posisjon; i)næringspartner i Northern INsight (Forskningsløft i Nord) ii)primær næringsklynge for VRI Nordland iii)arrangør av Nordnorsk Opplevelseskonferanse i samarbeid med NHO iv)samarbeidsprosjekter med Innovativ Fjordturisme og Fjellturisme Samspillet mellom Arena-klyngen og FOU-miljøene bl.a. i Forskningsløf i Nord og et evt. tilknyttet Kunnskapssenter for Opplevelsesutvikling i Bodø vil gi betydelige resultater for dette målet. Klyngen har potensial for å styrke sin posisjon ytterligere når det gjelde kunnskaps-utvikling om opplevelser i landsdelen og ift. å framstå med attraktive produkter Delmål 1: Større verdiskapning pr. gjest Gjennomført kompetansetiltak og bevisstgjøring, igangsetting av VRIprosjektet å sette pris på opplevelser gir positive effekter i bedriftene og på klyngenivå Dette vil være et viktig innsatsområde over tid i prosjektet, og det forventes gode resultater framover. Hos noen av bedriftene er disse synlige allerede (bl.a. mersalg). Delmål 2: Økt attraksjonskraft (opplevelsesverdi) herunder mer fornøyde gjester og økt gjenkjøp Flere kompetansetiltak for styrket opplevelsesproduksjon, igangsetting av VRI-prosjektet å sette pris på opplevelser og forprosjektet Senter for mål-tidsopplevelser på sjømat Dette vil være viktige innsatsområdet over tid i prosjektet, og det forventes gode resultater for bedriftene framover både i den enkelte bedrift og mellom bedriftene. Delmål 3; Utvide klyngen med inntil 10 nye medlemmer Klyngen er i løpet av det første året utvidet med 5 nye bedrifter. To har trukket seg ut. Dette er i tråd med målet om en gradvis utvikling og modning av klyngen. Det vil i år 2 bli gjort en bedre vurdering av hvilke nye bedrifter klyngen aktivt bør søke å rekruttere inn i nettverket. Målet er å styrke klyngen utvikling totalt sett. Delmål 4; Stimulere klyngens uvikling, herunder nettverk (relasjoner og samarbeids-klima), kilder og barrierer Evalueringsrapportene både for konferansen, studietur, samlinger og kompetansetiltak dokumenterer svært positive effekter både på læringsutbytte, faglig innhold, nett-verksbygging og inspirasjon. Disse indikatorene har over 90% av deltakerne vurdert til svært bra/bra på konferansen Nullpunktmålingen fra 2007 vil i år 2 bli fulgt opp med en ny måling på de samme indikatorene, som gir en enda bedre styringsverktøy for den videre innsatsen ift. delmål 4. Det er fortsatt potensial for videre nettverksutvikling, nye kilder og reduserte barrierer for innovasjon i klyngen Delmål 5; Kjønn og mangfold Klyngen har min. 40% av begge kjønn og et godt mangfold i alle styringsorganer, med mer. Klyngen vil jobbe videre med å sikre denne plattformen i alle sammenhenger framover

12 Resultater Arena NOW 1. år 1. Innovasjon 2. Internasjonalisering 3. Kompetanseutvikling 1.Innovasjon : Utviklingsprosjekter som kort beskrevet under er initiert. 4 av klyngens bedrifter i oppstartsfasen er koblet med investorer gjennom deltakelse på Connect Nordic Cleantech Partnerforum. 3 nye virksomheter er etablert. 2.Internasjonalisering : Matchmaking mellom tyske og norske bedrifter ble utført i regi av Arena NOW under den store vindmessen i Husum i Tyskland. Arena NOW har tatt initiativ for å etablere et eget selskap i Tyskland ( rep.office ) der flere selskap kan gå sammen for å ha større tilstedeværelse i det tyske markedet. Arena NOW har initiert en hjemhentingsstudie for å kartlegge kunder, konkurrenter og partnere i det tyske og engelske markedet. Studien blir ferdigstilt i Kompetanseutvikling : Ingen spesielle resultater her Innovasjonsprosjekter : Triad/Windmasters: Utvikling av ny radarbasert teknologi for vindmåling (hastighet, temperatur og turbulens). Deltakere Triad/Windmasters og Ipark (flere delt. tilkommer i 2011). Ambientor: Utvikling av vertikal vindmølle. Delt. Ambientor og Ipark (flere delt. tilkommer i 2011) Nye bedrifter: Sway Turbine, Ambientor, CCB Kollsnes Norwind/TTS Marine : Utvikling av konsept for nytt jacket installasjonsskip Styringsgruppe: Norwind, Bergen Group, Troll Windpower, Sparebanken Vest, Lyse Produksjon, Vestavind Offshore Møteplasser : Kick-off seminar 13. oktober 2009, Havvindseminar 8. mars, Muligheter i Europa 4. juni, Dogerbankutbyggingen 9. september, Matchmaking event i Husum 22. september, Havsul utbyggingen 29. september, FoU møter offshore vindindustri 27. oktober, Integrerte operasjoner 1. desember, Investormøte 1. desember

13 Aktørbildet i Arena NOW: Bedrifter som har deltatt aktivt : Norwind, Bergen Group, Troll Windpower, Sparebanken Vest, Lyse Produksjon, Vestavind Offshore, Technocean, Inwind, Odfjell Drillling, Innowind, Innova, Windsim, Seaproof Solutions, Ambientor, Fjellstrand, Umoe Mandal, Owec Tower, Anglewind, Utsira Servicesenter, Keypex, Norocean, Grieg Logistics, Martime Colors, Argus, IKM, MetCentre, Lutelandet, Seatower, Vici Ventus, Firmus Innovation, Nordvegen Utvikling, STX, Wilhelmsen Ships Service, Triad/Windmasters, TKS Løft, Teekay, Statoil/Hywind, Georigg, Hillevåg Elektrodiesel, Utsira Service Senter FoU/kunnskapsmiljø: CMR, Iris, Polytec, Høgskolen i Bergen, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, Ipark, Met Centre, Dalane-Regionen, Nordvegen Utvikling Offentlige utviklingsaktører : NFR, Innovasjon Norge, Business Region Bergen, Greater Stavanger, Hordaland Fylkeskommune, Rogaland Fylkeskommune, Stavanger Kommune, Haugesund Kommune, Karmøy Kommune, Sokndal Kommune

14 Arena-prosjekt Videreføres i Stiftelsen BIOINN Bakgrunn: Konsentrasjon av aktivitet og kompetanse på husdyr- og plantegenetikk i Hamar-regionen Hovedaktører: GENO, Norsvin, Aqua Gen, Graminor, Skogfrøverket, Bioforsk Eksternt samarbeid med nasjonale forskningsinstitutter; UMB, NVH m.fl. Unikt samarbeid mellom blå og grønn bioteknologi, eks. fisk/svin og laks/storfe Viktige resultater så langt: Etablert unik husdyr biobank med stort potensiale internasjonalt Biohuset og Inkubator etablert H knoppskytinger Høgskolen I Hedmark aktivisert (Mastergradstudium fra H 2007)

15

16 Dagens Næringsliv

17 NCE Raufoss - Internasjonal industriutvikling i over 100 år Industriklyngen på Raufoss består av over 40 industribedrifter med over ansatte. Bedriftene omsetter for ca 5,5 milliarder årlig. Eksportandelen er om lag 85 prosent.

18 H I S T O R I K K HISTORIEN 1896: Etablert for å produsere ammunisjon 1920s: Starten på bil/ bildelproduksjon 1956: Etablert som leverandør innen bilindustri 1960s: Oppbygging av aluminium kompetanse 1968: Støtfangere til Volvo 1970s: SAAB, BMW, VW, MB og Audi 1980s: Messing, kompositt og plast kompetanse bygges opp. Koblinger til Volvo & Scania 1990: Børsnotert : Raufoss Automotive solgt til Norsk Hydro 1997: Oppkjøp United Parts TS&C 1998: Nammo etablert 1999: Nammo aksjer solgt til Den norske Stat 1999: Nominert leverandør av aluminium hjulopphengskomponenter til General Motors 2001 Restrukturering av Raufoss Industripark

19 Fra RA via industriparken til en dynamisk klynge? Fase Fase Fase RA Raufoss HARA HARA Nammo Nammo Fisjonering Reintegrasjon? Integrert konsern Fragmentering - Passiv industripark Dynamisk klynge?

20 Offshore skipsaktivitet NCE Maritime Komplett klynge: Rederier, skipsdesign, skipsbygging, utstyrleverandører, FoU, finans Ca 170 bedrifter - 25 mrd omsetning Opererer globalt Internasjonalt ledende Geografisk kjerne: Sunnmøre

21 Norwegian Centre of Expertise Maritime

22

23

24

25 World leading oil & gas tech Cluster

26

27 NCE Aquaculture - Oppdrett for et globalt marked

28 Oslo Cancer Cluster - Sammen mot kreft Et verdensledende miljø innen kreftforskningen har de siste 20 årene vokst frem rundt Rikshospitalet - Radiumhospitalet og de to universitetene i Osloregionen.

29 Høgskolen i Vestfold som drivkraft i utviklingen av klyngen Strategisk satsing fra i nært samarbeid med næringslivet Inst for mikrosystemteknologi 2003 Bachelor Mikrosystemer Master Mikrosystemer > Internasjonal Master mikro- og nanoteknologi Ph.D i samarbeid med UiOslo 2008: 35 vitenskapelig ansatte Vision Top 3 in NCE Micro- and Nanotechnology will be one of the foremost European centres for technology-based commercialisation in MNT by 2015

30 Hva er de reelle effektene? Ingen klyngeformel for suksess, men En rekke analyser av vellykkede case Kvantitative studier som bekrefter klyngeteorien Christian Ketels fra Harvard Business School: USA: Klyngebasert virksomhet: 31% av sysselsettingen 42% av inntekten 88% av alle patenter Regioner med stort innslag av klynger utvikler seg bedre enn andre

31 Programmenes erfaringer Programmene er etterspurte Programmene utløser mange interessante initiativ Har synliggjort mange miljøer Viktig effekt: Holdningsendringer Ikke alle klynger vokser inn i himmelen Det finnes ingen oppskrifter på suksess med klyngeutvikling Viktig med realistiske forventninger til klyngeprosjektene

32 Suksessfaktorer(1) Et reellt ressursgrunnlag + felles visjoner Det må være noe å bygge på Kritisk masse, komplementaritet Deltakerne må ville noe En felles strategisk agenda Vilje og evne til reorientering

33 Suksessfaktorer(2) Et aktivt eierskap og godt lederskap Det er bedriftene og deres samarbeidspartnere som må eie klyngeprosjektet Klyngeutvikling krever aktiv og dynamisk ledelse Ingen instruksjonsmyndighet God fasilitering av prosessene avgjørende

34 Suksessfaktorer(3) Utnytte og forsterke regionale ressurser og fortrinn Hva er regionens strategiske fortrinn? og hva mangler? Må evne å bygge allianser En god regional kunnskapsinfrastruktur og samhandlingskultur

35 Suksessfaktorer(4) Å kunne se ut over seg selv Alle Arena- og NCE-prosjekter skal ha en strategi for internasjonalisering Klyngen som referanseramme for bedrifter ute Hjemhentig av kompetanse Felles profilering Deltakelse i internasjonale FoU-prosjekter Klynge til klyngesamarbeid Felles markedsframstøt Hvordan møte framtidas usikkerhet? Foresightprosesser

36 Arenaprogrammet har vært et nyskapende - mer system- og nettverksorientert. Oppslutningen om programmet har vært god. Programmet har bidratt til et stort engasjement og involvert en rekke bedrifter, kunnskapsaktører (forsknings- og utdanningsinstitusjoner) og offentlige instanser og virkemiddelaktører. Det har vært en stor bredde i porteføljen, både næringsmessig, geografisk og i forhold til klyngenes modenhet eller utviklingsstadium. innovasjonsvirkemidlene. Fra Midtveisevaluering av Arena-programmet

37 Midtveis-evaluering Arenaprogrammet Alle landsdelene er representert i porteføljen, men Nord-Norge og Innlandet er de regionene som er best representert sett i forhold til folketallet. Hovedfokuset i de prosjektene har vært å etablere og videreutvikle nettverk og relasjoner mellom aktørene, og å bedre kompetansetilbudet i regionen. I tillegg har prosjektene bidratt til konkrete utviklings- og innovasjonsprosjekter. Konklusjon Samlet konkluderer evalueringen med at Arenaprogrammet har hatt en god måloppnåelse. Det gjelder særlig i forhold til å forsterke samhandlingsprosesser i de regionale næringsmiljøene noe som på sikt vil kunne styrke miljøenes forutsetninger for innovasjon og økt verdiskapning.

38 Evaluering av de 6 første NCE-prosjektene - Gjennomført av ECON Pöyry januar-mai 2009 Evalueringens hovedkonklusjoner Programmet og prosjektene har vært relevante for å styrke verdiskapingen: svarer på konkrete utfordringer ; møter ulike behov i klyngene. Alle prosjektene har nådd viktige mål i form av konkrete resultater. Tilbakemeldingene fra deltakerne er gjennomgående positive. Prosjektene er effektivt drevet: slanke organisasjoner; fleksibilitet i forhold til å definere innhold.

39 Benchmarking NCE-prosjekter 6 Arena-prosjekter Antall aktører i prosjektene: NCE: Antall bedrifter fra 14 til 150, gjsn. 51 Antall aktører fra 25 til 247, gjsn. 80 Arena: Antall bedrifter fra 10 til 55, gjsn. 33 Antall aktører fra 26 til 98, gjsn. 53

40 Cluster Benchmarking norske klyngeprosjekter Industrielt drevet - bare noen få tenderer mot å være forskningsdrevet De fleste spisset teknologisk 3-4 prosjekter favner større bredde 10 har ingen legal organisering 5 er registrerte foreninger For 8 klynger er klyngeledelsen hub for alle aktiviteter i 6 prosjekter skjer aktiviteter mer av seg selv uten involvering, i 2 er det blandet NCE-prosjektene har gjsn. klyngeledelse på 3 årsverk (1,2 til 5,2), mens Arena-prosjektene har gjsn. 1,3 (0.7 til 2,5)

41 Benchmarking 2011 De viktigste arbeidsområdene for prosjektene: NCE: 1.FoU, teknologisk utvikling og transfer (inkl finans) 2.Kompetanseutvikling, tilgang på kompetent arbeidskraft 3.Internt nettverksarbeide, klyngeutvikling 4.Innovasjonsprosjekter/Internasjonalisering Arena: 1.Internt nettverksarbeide, klyngeutvikling 2.FoU teknologisk utvikling m.m 3.Kompetanseutvikling 4.Innovasjonsprosjekter

Fra ord til handling - nå setter vi i gang med videreutvikling av klyngen!

Fra ord til handling - nå setter vi i gang med videreutvikling av klyngen! Fra ord til handling - nå setter vi i gang med videreutvikling av klyngen! Ola Rostad, daglig leder Tretorget AS Kristin Malonæs, direktør Innovasjon Norge Hedmark Østerdalskonferansen 2013 Utfordringen!

Detaljer

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 NCE Micro- and Nanotechnology Kontraktspartner: MicroTech Innovation Kontaktperson: Roger Dalseg Gjennom NCE MNTs visjoner, påtrykk og mobilisering av investorer,

Detaljer

Evaluering av Arena Innovative Opplevelser Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av Arena Innovative Opplevelser Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av Arena Innovative Opplevelser Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014 NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2014 Klyngeprogrammet på lufta Lanserer Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters Nært samarbeid på tvers av klynger To styreledere ser nytten

Detaljer

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter Høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster

Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og

Detaljer

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt Evaluering av NCE NODE Treårsevaluering av NCE-prosjekt Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

NCE: ET LÆRENDE. Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV

NCE: ET LÆRENDE. Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV NCE: ET LÆRENDE Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV Side 15 INNHOLD DETTE ER: NORWEGIAN CENTRES OF EXPERTISE Norge har

Detaljer

Evaluering av Arena Vindenergi. Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av Arena Vindenergi. Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av Arena Vindenergi Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2012. DET KLYNGER SEG I TRØNDELAG Trøndelags-klyngene vender seg mot verdensmarkedet.

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2012. DET KLYNGER SEG I TRØNDELAG Trøndelags-klyngene vender seg mot verdensmarkedet. NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2012 DET KLYNGER SEG I TRØNDELAG Trøndelags-klyngene vender seg mot verdensmarkedet. ARENA USUS Arena Usus vil at turister skal komme igjen og igjen

Detaljer

stimulerer klyngebasert næringsutvikling

stimulerer klyngebasert næringsutvikling Arena-programmet Rapport stimulerer klyngebasert næringsutvikling MENON-PUBLIKASJON NR. 26/2011 8. oktober 2011 av Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Olav R. Spilling og Una Sjørbotten Innhold Forord... 3

Detaljer

Ekspertsenter Undervannsteknologi Hordaland

Ekspertsenter Undervannsteknologi Hordaland Ekspertsenter Undervannsteknologi Hordaland Industrien i Bergensområdet er ledende innenfor drift av undervannsanlegg. Statoil og Hydro har store driftsenheter i området med spesielt tung satsing mot undervannsteknologi.

Detaljer

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune.

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Evaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Rapporten er utarbeidet i perioden fra

Detaljer

Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Et lærende næringsliv

Et lærende næringsliv Et lærende næringsliv Den kanskje sterkeste effekten av NCE-prosjektene generelt er styrkingen av regionale høgskoler. Dette er interessant av flere grunner, blant annet fordi kompetanse- og høgskoleutvikling

Detaljer

EVALUERING AV ARENA-PROSJEKTER BETRAKTNINGER OM FOKUS OG METODE

EVALUERING AV ARENA-PROSJEKTER BETRAKTNINGER OM FOKUS OG METODE EVALUERING AV ARENA-PROSJEKTER BETRAKTNINGER OM FOKUS OG METODE Nordnorsk Opplevelseskonferanse Harald Furre, 13. november 2012 Vi gjør en forskjell! Visjon «Kunnskap for et bedre samfunn» Forretningsidé

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER. Fremover som en flokk gjess. Ikke rundt hverandre som kråker.

NÆRINGSKLYNGER. Fremover som en flokk gjess. Ikke rundt hverandre som kråker. NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2011 Det klynger seg på sørlandet Noen av Norges mest konkurransedyktige industribedrifter og næringslivsmiljøer finnes her. Fremover som en flokk gjess.

Detaljer

Norske næringsklynger under finanskrisen

Norske næringsklynger under finanskrisen RAPPORT 38/2010 Norske næringsklynger under finanskrisen En studie av klyngeorganisasjonene som arenaer og aktører Asgeir Skålholt, Olav R. Spilling og Taran Thune NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv

Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv Side 3 Leder Innhold Hva er kjernen i norsk vertskapsattraktivitet? 03 Leder Bjørn Arne Skogstad, programansvarlig for NCE Hvorfor har Kongsberg Automotive

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering Et sammendrag av KonKraft-rapport 4 Internasjonalisering Internasjonalisering av petroleumsnæringen Internasjonalisering av den norske petroleumsnæringen har vært en prioritert oppgave det siste tiåret.

Detaljer

Utarbeidet av: Profilgruppens sekretariat Dato: mars 2014

Utarbeidet av: Profilgruppens sekretariat Dato: mars 2014 Utarbeidet av: Profilgruppens sekretariat Dato: mars 2014 ARENA PROFIL SØKNAD OM OPPTAK I ARENAPROGRAMMET 2014 1. Programnivå Profilgruppa søker med dette om opptak i Program for klyngeutvikling, på programnivå

Detaljer

FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015

FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 Vedtatt i Fylkestinget 21. oktober 2009 FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 er en utviklingsstrategi for hele fylket. Den skal være en

Detaljer

Evaluering av Arena Smart Grid Services. Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av Arena Smart Grid Services. Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av Arena Smart Grid Services Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer