Tromsø kommune Rådmannen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tromsø kommune Rådmannen"

Transkript

1 Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 08/517 /22256/11- PLNID 1693 Nina Schneider Telefon: PLAN 1693 UTVIDELSE AV HOTELLOMRÅDET PÅ HILLESØY 1. GANGS BEHANDLING Saken skal behandles i følgende utvalg: x Byutviklingskomiteen Rådmannens innstilling til vedtak: Forslag til detaljreguleringsplan for utvidelse av hotellområdet på Hillesøy datert med tilhørende bestemmelser datert , legges ut til offentlig ettersyn i seks uker. Vedtaket er gjort iht. PBL (utlegging til offentlig ettersyn) Gøril Bertheussen rådmann Erik Øwre byutviklingssjef

2 01 Sammendrag Bakgrunn for saken Hovedinnholdet i planen Konsekvens av planen Hvilke evt. konfliktforhold er løst/uløst? Byutviklingssjefens vurdering og begrunnelse for å anbefale forslaget Borealis arkitekter AS har på vegne av Sommarøy Arctic Eiendom AS utarbeidet et forslag til reguleringsplan for utvidelse av eksisterende hotell. Tromsø kommune er grunneier av arealer som omfattes av reguleringen, og det er inngått en opsjonsavtale med Sommarøy Arctic Eiendom om kjøp av området til utvidelse av hotellvirksomheten. Opsjonsavtalen ble vedtatt i finans- og byggutvalget Utvidelse av eksisterende hotell, H1a, H1b og H2: H1a er sonen mot kulturminneområdet /hensynssone, der maksimal mønehøyde er satt til c=+10,5. Innen H1b tillates mønehøyde inntil c=+16,0. Samlet utnyttelse innen H1 er satt til BRA=5500 m 2 inkl. parkering. Hytteområdet på fyllinga, H3: Planforslaget tillater inntil 60 nye boenheter på H3. Bebyggelsen skal plasseres i påbudt byggelinje langs veien og skal danne en tett vegg. Mot veien tillates det maks. mønehøyde på c=+14,0 (3 etasjer) på inntil 30 % av den samlede bebyggelsen, ellers maks. mønehøyde c=+11,0 (2 etasjer). Samlet utnyttelse på H3 er BRA=6100m2. Det åpnes for en tyngre utnytting av arealet mot offentlig kjøreveg sammenlignet med arealet mot sjøen. Langs sjøen skal det etableres en kaipromenade som skal være offentlig tilgjengelig, i tilknytning til turvegen over friområdet ved sandstranden. I sjøen utenfor hytteområdet legger planforslaget opp til etablering av småbåthavn med molo. Industriområdet er hovedsakelig en videreføring av eksisterende plan. Det tilrettelegges for en betydelig utvidelse av hotellvirksomheten. Sandstrand med offentlig friområde tilrettelegges med turveg/promenade og offentlig parkering. Fylkeskommunens kulturetat kom med et innspill til planarbeidet vedrørende kirketuften på Hillesøy, som er et automatisk fredet kulturminne. Innspillet inneholdt også et varsel om innsigelse. Kravene er ivaretatt i planforslaget. Byutviklingssjefen er positiv til en utvidelse av hotellområdet, og mener at planforslaget er utformet på en måte som ivaretar kvalitetene i området. Det anses som positivt at allmennheten får tilrettelagt tilgang til friområde og sandstrand ved etablering av kaipromenade/turveg og parkeringsplasser. Planforslaget anbefales lagt ut til offentlig ettersyn.

3 02 Saksdokumenter Vedlagte saksdokument Utrykte vedlegg: Berørte planer og planstrategiske dokument Dato: 01. Lokaliseringskart Forslag til reguleringsplankart Forslag til reguleringsbestemmelser Forslagstillers planbeskrivelse m/ros skjema Uteromsplan Vedtak i finans- og byggutvalget, sak 0073/07: Opsjonsavtale - salg av grunn - Hillesøyfyllinga 03 Planfakta Kart over berørte eiendommer. Blå linje= planforslag Eks. hotell Fyllinga Lyngøya

4 Planområdets størrelse (daa) ca. 166 daa Gjeldene reguleringsformål Foreslåtte reguleringsformål Kommuneplanens arealdel gjelder ikke i Sommarøy/Brensholmen området. Gjeldende reguleringsplaner er: Plan 505: Forenklet reg. plan for Sommarøy-Hillesøy-Brensholmen Plan 1289: Sjøområdet ved Sommarøy-Hillesøy-Brensholmen Plan 1262: Sommarøy havn Plan 1442: hotell på Skipholmen, Hillesøy Formål: Areal i daa: Hotell/overnatting H1-H3 40,9 Industri 17,2 Offentlig tjenesteyting, brannstasjon 0,5 Grav- og urnelund 11,5 Vann- og avløpsanlegg 0,15 Øvrige kommunaltekniske anlegg 0,1

5 Kjøreveg, offentlig 6,4 Kai 2,6 Parkeringsplass, offentlig 1,0 Gangareal 1,1 Friområde 15,3 Naturområde 7,0 Turveg 0,7 Vegetasjonsskjerm 0,3 Småbåthavn/molo 1,5 Friluftsområde i sjø 30,0 Småbåtanlegg i sjø 29,0 Høyspenningsanlegg 0,1 Bevaring kulturmiljø 27,3 Båndlegging etter lov om kulturminner 2,1 04 Beskrivelse av planprosessen Dato: Oppstartsmøte med byutvikling Annonsert oppstart av planarbeid Folkemøter og lignende høst 2006 Komplett forslag til reguleringsplan Offentlig ettersyn (1.gangsbehandling) Planutvalgets behandling (2.gangsbehandling) Planprosessens spesielle sider Avklaringer under planprosessen og kort beskrivelse av prosessens spesielle sider: Planarbeidet ble påbegynt av Einars arkitektkontor. Våren 2009 overtok Borealis arkitekter planarbeidet. Under oppstartsannonsering kom fylkeskommunens kulturetat med et innspill til planarbeidet vedrørende kirketuften på Hillesøy, som er et automatisk fredet kulturminne. Innspillet inneholdt også et varsel om innsigelse. Etter flere møter med kulturetaten ble man enige om å utvide planområdet til å også omfatte kulturminnene i området. Denne utvidelsen ble ikke varslet på nytt, men anses som uproblematisk da den kun omfatter eksisterende kirkegård og automatisk fredet kulturminne, og ikke endrer formålet.

6 05 Byutviklingssjefens planvurdering 1. Bakgrunn Borealis arkitekter AS har på vegne av Sommarøy Arctic Eiendom AS utarbeidet et forslag til reguleringsplan for utvidelse av eksisterende hotell. 2. Forholdet til overordnete planer og politiske vedtak Tromsø kommune er grunneier av arealer som omfattes av reguleringen. Det er inngått en opsjonsavtale med Sommarøy Arctic Eiendom om kjøp av området til utvidelse av hotellvirksomheten. Opsjonsavtalen ble vedtatt i finans- og byggutvalget Området er i dag regulert til forretning/industri og det var derfor nødvendig å lage en ny reguleringsplan. 3. Mål for planen Målet med planen er å legge til rette for utvidet hotellvirksomhet, både med tilbygg til eksisterende hotell og etablering av nye hytter i tilknytning til hotellet. 4. Hovedinnhold a. Prinsipper for fysisk utforming Utvidelse av eksisterende hotell: Område for utvidelse av selve hotellbygget omfattes av H1a, H1b og H2. H1a er sonen mot kulturminneområdet /hensynssone, der en byggegrense ivaretar avstanden til kulturminnet. Ny bebyggelse skal ha bakside mot hensynssonen. Maksimal mønehøyde i dette området er c=+10,5. Både byggegrense mot kulturminne og høydebestemmelse er iht. kravene fra Fylkeskulturetaten. Innen H1b tillates mønehøyde inntil c=+16,0. Samlet utnyttelse innen H1 er satt til BRA=5500 m 2 inkl. parkering. Eksisterende hotellbebyggelse utgjør ca m 2. Største mønehøyde på eksisterende hotellbygg er ca. c=+12 m. H2 ligger på sjøareal, her tillates det bygninger på påler med maks BRA=300 m 2 og maks mønehøyde c=10,5. Utfylling tillates ikke innen H2. Parkering til hotellet skal løses innenfor formålet. Mulig utvidelse av hotellet (stiplet linje). Eks. bebyggelse 1850 m 2, ny bebyggelse 2650 m 2

7 Hytteområdet på fyllinga, H3: Planforslaget tillater inntil 60 nye boenheter på H3. H3a og H3b vender mot offentlig kjøreveg. Bebyggelsen skal plasseres i påbudt byggelinje langs veien og skal danne en tett vegg. Dette grepet skal skape en tydelig avgrensning mot industriområdet, og skjerme for vind og støy. Innen H3a og H3B tillates det maks. mønehøyde på c=+14,0 (3 etasjer) på inntil 30 % av den samlede bebyggelsen, ellers maks. mønehøyde c=+11,0 (2 etasjer). H3c er vendt mot sjøen. Maks mønehøyde er c=+11,0. Utnyttelsesgraden på H3a og H3b er BRA=3400 m 2, på H3c er BRA=2700 m 2. Dette åpner for en tyngre utnytting av arealet mot offentlig kjøreveg sammenlignet med arealet mot sjøen. Bebyggelsen organiseres som kvartaler avgrenset med byggegrense. Atkomstveier og parkering til hyttene etableres mellom kvartalene. Det skal avsettes 200m 2 privat uterom i hvert kvartal. Langs sjøen skal det etableres en kaipromenade som skal være offentlig tilgjengelig, i tilknytning til turvegen over friområdet ved sandstranden. I sjøen utenfor hytteområdet legger planforslaget opp til etablering av småbåthavn med molo. Kjøreatkomst til småbåthavna skal skje via private atkomstveier mellom hyttekvartalene. Illustrasjonene nedenfor viser mulig utforming av hyttekvartalene, med BRA=5000 m2 uten parkering:

8 Industriområdet på nordøstsiden av fyllinga er hovedsaklig en videreføring av dagens regulering. I tillegg er det tatt med eksisterende brannstasjon og offentlig parkering. Eksisterende vei gjennom området skal legges om slik at denne veien blir skillet mellom industriområde og hotellområde. Dette er iht. opsjonsavtalen mellom Tromsø kommune og Sommarøy Arctic Eiendom. b. Tilgjengelighet Krav til universell utforming følger av byggteknisk forskrift og planog bygningsloven. I dette planforslaget er det lagt vekt på å lage et universelt tilgjengelig offentlig friområde ved stranda. Fra offentlig parkeringsplass PP1 er det direkte atkomst til turvegen over friområdet som fortsetter som kaipromenade. Den innerste delen av moloen skal også ha universell utforming. Universell utforming av uteområdene vil for øvrig ikke by på noen særlige utfordringer ettersom området er helt flatt. c. Trafikk og atkomst Veien som går frem til hotellet og over fyllinga er kommunal veg. Den sørligste delen av veien på fyllinga får en endret trase for å skape et tydeligere skille mellom industri- og hotellområdet. Planforslaget inneholder ca. 60 offentlige parkeringsplasser fordelt på fem områder, herav ca. 30 plasser i direkte tilknytning til friområdet ved sandstranda. Atkomst og parkering til hotell- og hytteområdet løses innenfor eget formål. Eksisterende hytteområde ved hotellet (utenfor planområdet) kan få egen atkomst og egen parkering innenfor H1b. d. Uterom Sandstrand med tilhørende gresslette skal være offentlig friområde. Dette området er lett tilgjengelig for allmennheten og tilrettelegges med parkeringsplasser. Det etableres en sammenhengende turveg/kaipromenade langs sjøen ved hytteområdet H3 og over friområdet ved sandstranda. Turvegen skal knyttes til veien i eksisterende hytteområdet. På denne måten dannes det en sammenhengende gangtrase fra hotellet til Lyngøya sørøst for planområdet. e. Infrastruktur, vannforsyning Det er privat vannforsyning i området. Det er ikke avklart om vannkapasitet er tilstrekkelig mht. slokkevann. Kravet er på 50 l/s. I dette planforslaget stilles det krav om etablering av sjøvannspumpe for utendørs slokking, samt etablering av vannreservoar dersom det er krav om sprinkleranlegg. Kravet kan frafalles dersom vannkapasitet på 50 l/s kan dokumenteres. 5. Konsekvenser for natur, miljø og samfunn a. Støy En mulig støykilde i området er fiskebruket på Sommarøy. I forbindelse med en annen sak med samme avstand til fiskebruket ble det utarbeidet en støyfaglig utredning. Konklusjonen fra denne utredningen var at det må stilles krav til støysikring av hyttene. I

9 planforslaget er dette ivaretatt ved at bebyggelsen som er vendt mot industriområdet plasseres i byggelinje langs offentlig kjøreveg og skal danne en tett vegg. Bebyggelse og uterom er hovedsakelig vendt mot sør og sjøen. I reguleringsbestemmelsene er det fastsatt at maksimalt tillatt støynivå er 30dB i oppholdsrom og 35dB i gjesterom og fellesrom. b. Bevaring I planområdet, nord for hotellet, er det registrert et automatisk fredet kulturminne. Det dreier seg om et gammelt kirkested med kirketuft og kirkegård fra middelalderen. Etter en dialog med kulturetaten i fylkeskommunen er selve kirkestedet avsatt med båndleggingssone etter lov om kulturminner der ingen tiltak er tillatt. Den gamle innseilinga til kirkestedet, og gravlunden nord for kirkestedet er avsatt som hensynssone for bevaring av kulturmiljø. En byggegrense innenfor H1a ivaretar avstanden til kulturminnet. c. Sysselsetting Hotellet er allerede en viktig arbeidsgiver på Sommarøy/Hillesøy, og en utvidelse vil være positivt for sysselsetting og lokalt næringsliv for øvrig. d. Landskap Planområdet ligger delvis på naturlig, delvis på utfylt, flatt terreng med innsyn fra alle retninger. Hyttebebyggelsen (H3) på fyllinga får en geometrisk, stram struktur som forholder seg til den rette fyllingsfronten og det flate terrenget. Gjennom høydebestemmelsene skal det sikres at hele hotellområdet får en lav, stedstilpasset utforming. 6. ROS Flom og tidevann: Fylkesmannen anbefaler i sin forhåndsuttalelse å ta høyde for 80 cm havstigning innen dette århundret. Fyllinga ligger på cote 2,5-3 m. I bestemmelsene er det krav om at cotehøyde for overkant av gulv på H3 må være minimum c=3,1. Ved hotellet må det bygges videre på eksisterende gulvhøyde på ca. c=3m. Brannvannsforsyning: Se pkt 4 e) 7. Kriterier for gjennomføring Følgende tiltak skal være ferdigstilt før det kan gis igangsettingstillatelse for første byggetrinn innen H3 (hytteområdet): Sammenhengende promenade fra Lyngøya til veg i eksisterende hytteområde Offentlig parkeringsplass ved friområdet og offentlig kjøreveg med snuplass Området H3 skal ferdigstilles fra nord til sør. Før det gis rammetillatelse til de neste kvartalene skal de første være ferdigstilt med uterom. Innen H1 og H3 skal tilhørende uterom være ferdigstilt før det kan gis brukstillatelse.

10 06 Vurdering av forhåndsmerknader Merknadsstiller Fylkesmannen i Troms, miljøvernavdeling Oppsummering og byutviklingssjefens vurdering Anbefaler at allmennheten fortsatt sikres atkomst til friområdet og sandstranden, og at hotellvirksomheten derfor bør begrenses til gjeldende næringsområde med 100m avstand til stranden. Anbefaler at universell utforming blir et grunnleggende premiss i planen. Anbefaler at det utarbeides en støyfaglig utredning og mener at må stilles støykrav i bestemmelsene for utendørs støy. Anbefaler at det tas høyde for cm havstigning innen dette århundret. Byutviklingssjefens vurdering: Planforslaget sikrer allmenn atkomst til friområdet ved sandstranda, og legger til rette for offentlig parkering. 100m avstand vil man ikke kunne oppnå, da området er bebygd fra før. Krav til universell utforming er betydelig innskjerpet med ny plan- og bygningslov og byggteknisk forskrift og er for øvrig lett å oppnå på et såpass flatt terreng. Se pkt 5 a) vedr. støy. Se pkt. 6 ROS/flom og tidevann vedr. havstigning. Troms fylkeskommune, Kulturetaten, Innspill ved oppstart av planarbeidet Automatisk fredet kirkested, som inngår i planen, skal avsettes til spesialområde bevaring. Hele kirkestedet, inkl. eksisterende regulerte kirkegård, skal tas med i planen og avsettes til spesialområde bevaring. Området rundt kirkestedet avsettes til spesialområde bevaring. Minimum avstand 20m fra spesialområde til nybygg. Maksimal mønehøyde nybygg 7 m. Ny bebyggelse må få en utforming som ikke skjemmer kulturminnet. Varsler innsigelse dersom innspill ikke ivaretas. Troms fylkeskommune, Kulturetaten, Nytt/oppdatert innspill etter en dialog med kommunen og forslagstiller Aksepterer å legge hotellutvidelsen nærmere enn 20m fra automatisk fredet kulturminne som vist på forelagt skisse. Automatisk fredet kulturminne avsettes som hensynssone der ingen tiltak er tillatt. Området rundt kulturminne avsettes som hensynssone med bestemmelser om at stier kan brukes, men at det ikke tillates

11 ytterligere inngrep. Eksisterende kirkegård avsettes som en tredje hensynssone. Ber om at det utarbeides bestemmelser om at det ikke tillates tiltak i sonen mellom byggegrense for hotell og hensynssone. Byutviklingssjefens vurdering: samtlige innspill er ivaretatt i planforslaget Peder Hansen, Ivar Hansen, Arne Hansen m.fl., Willy Karlsen, Merknad fra berørte naboer på Sommarøy. Henviser til utsagn da fyllinga ble etablert om at de bygg som skulle etableres her skulle ha tilknytning til fiskeriene. Er bekymret for at ny bebyggelse stenger havutsikten. Byutviklingssjefens vurdering: Fyllinga er kommunal eiendom og det ligger et politisk vedtak til grunn om at deler av fyllinga skal kunne brukes til hotellvirksomhet. Eksisterende reguleringsplan legger til rette for industribebyggelse som også vil kunne stenge noe av utsikten. For øvrig vil utsikten fra merknadsstillernes eiendommer ikke bli berørt i særlig stor grad. Ber om at en del av egen eiendom (190/18) tas med i reguleringsplanen. Har pr. telefon bedt om at det reguleres 5 hyttetomter på egen eiendom. Byutviklingssjefens vurdering: Området ligger innenfor en av hensynssonene og det er ikke ønskelig å ha bebyggelse der. Byutviklingssjefen/ NS,

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015 1803 Telefon: 77 79 0115 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet PLAN - 1803 STAKKEVOLLVEGEN

Detaljer

DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2

DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2 Tromsø kommune FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 12.03.2015 DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2 Tromsø kommune Adresse, gnr. 125, bnr. 2 og 657., plan 1815 Innhold

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/6984 /22901/11- PLNID 1746 Erik Eidesen Telefon: 77 79 00 00 09.06.2011 PLAN 1746 DETALJREGULERING FOR MACK KVARTALET

Detaljer

Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet, Hammerfest kommune Beskrivelse. Hammerfest kommune. Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet

Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet, Hammerfest kommune Beskrivelse. Hammerfest kommune. Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet Hammerfest kommune Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet Vedtatt i kommunestyret: 08.11.07. Side 1 av 17 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 3. Saksgang...3 3.1 Oppstartsvarsel og kunngjøring...

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Svelvik Næringspark AS

Svelvik Næringspark AS 1 Svelvik Næringspark AS Forslag til detaljregulering for Svelvik Næringspark Planbeskrivelse og konsekvensutredning 4. mai 2012 Prosjektnummer: 8280 2 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Konsekvensutredning

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15 . Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15 Vår saksbehandler Synøve Tangerud -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Osloveien 132, detaljregulering

Detaljer

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 LEIRFJORD KOMMUNE RESSURS OG UTVIKLING SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 Detaljregulering Planbeskrivelse 16.03.15 Navn på plan/tiltak: Solsiden Kommune: Leirfjord kommune Stedsnavn: Leines, Vardhaugen

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Arkivsak-dok. 200910846-28 Saksbehandler Sigbjørn Hessaa. Byutviklingsstyret 10.09.

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Arkivsak-dok. 200910846-28 Saksbehandler Sigbjørn Hessaa. Byutviklingsstyret 10.09. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 200910846-28 Saksbehandler Sigbjørn Hessaa Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 10.09.2015 Dvergsnes B5 detaljregulering offentlig ettersyn

Detaljer

1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid 201302

1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid 201302 Arkiv: 167/68/167/31/L12 Saksmappe: 2013/551-4578/2015 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen Dato: 17.03.2015 1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 06/3024 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SS - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MIDTÅSEN, GNR. 43/339 M. FL. - GJENOPPTAK AV PLANARBEID NY 1. GANGSBEHANDLING Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv:

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE Gran kommune 12.02.2010 Innhold Bakgrunn og formål for planleggingen... - 3 - Innledning... - 3 - Planområdet... - 3 - Planavgrensning...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C SAKSFREMLEGG Saksnummer: 12/2518 Delegert myndighet fra: Plan og bygningsloven Løpenummer: 18060/14 Arkivnummer: L12 Saksbehandler: Linn Tautra Grønseth Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 12.03.2015, saksnr. 35/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Møteinnkalling Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Formannskapet/utvalg

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer