Til mottakere i flg. liste 1 av 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til mottakere i flg. liste 1 av 9"

Transkript

1 Regionalsektoren PLANSEKSJONEN Til mottakere i flg. liste 1 av 9 Dato: Saksbehandler: Rune Kippersund Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Orientering om vedtak og høring av nye areal. - Fylkestinget vedtok 25. april 2013 regional plan for bærekraftig arealpolitikk, med mål, strategier, retningslinjer, effektmål og handlingsprogram. Også plankart med kommuneark ble behandlet og vedtatt, men med forutsetning om at forslag til tillegg til plankartet med tilhørende endringer i langsiktige utviklingsgrenser først kan vedtas etter ny høring. (FT-sak 22/13). Det innebærer at bare deler av plankart og tilhørende kommuneark er endelig vedtatt, og at plankart og kommuneark først vil bli komplette etter høringen av tillegg til plankartet og ny behandling i fylkestinget. Dette brevet er en orientering om fylkestingets vedtak, samtidig som det er et høringsbrev for høringen av foreslåtte nye areal og endrede langsiktige utviklingsgrenser. Fylkestingets vedtak følger brevet som vedlegg. Fylkestingets vedtak Fylkestingets vedtak innebærer at mål, strategier, retningslinjer, effektmål og handlingsprogram, samt store deler av plankart med tilhørende kommuneark, nå er endelig vedtatt, jf. plan- og bygningslovens bestemmelser om regional planlegging. Det er to forbehold knyttet til endelig vedtak som omtales nedenfor: vesentlig innvending og departementets mulighet til å gjøre endring i planen. Vesentlig innvending I 8 4 i plan- og bygningsloven heter det: «Dersom statlig organ av hensyn til nasjonale eller statlige interesser på vedkommende ansvarsområde, eller kommune som blir direkte berørt av planen, har vesentlige innvendinger mot planens mål og retningslinjer, kan de kreve at saken bringes inn for departementet, som kan gjøre de endringer som finnes påkrevd.» Dette betyr at relevante statlige fagmyndigheter, samt kommunene, nå må vurdere om deres høringsuttalelser til planen er imøtekommet på de områder der de gjennom høringsuttalelser har uttrykt vesentlig innvending mot planen. Dette kan altså ikke være nye vesentlige innvendinger mot planen, men vesentlige innvendinger som er uttrykt i prosessen, det vil si i høringsuttalelse. Det er høringspartenes ansvar å gjøre denne vurderingen og ta opp eventuell vesentlig innvending mot planen. Det settes en frist til 30. juni 2013 for å ta opp vesentlig innvending mot planens mål og retningslinjer. Plankartet er å forstå som retningslinjer. Departementets mulighet til å gjøre endring i planen Uavhengig av vesentlige innvendinger som statlige fagmyndigheter og kommuner har tatt opp i prosessen, har departementet en selvstendig mulighet til å foreta endringer i planen. Det heter i 8-4 i plan- og bygningsloven: «Selv om saken ikke bringes inn for departementet etter foregående ledd, kan departementet, etter at regional planmyndighet er gitt høve til å uttale seg, foreta endringer i planen ut fra nasjonale interesser. Regional planmyndighet må være underrettet om at planen vil bli endret innen tre måneder etter at departementet har mottatt den.» Dette betyr at det innen utgangen av august 2013 vil være avklart om det vil komme endringer av planen slik fylkestinget har vedtatt den. Loven gir ingen tidsfrist for hvor lang tid departementet kan

2 av 9 bruke på å gjøre endringer i mål eller retningslinjer i regional plan. Nærmere om fylkestingets vedtak og tilgang til oppdaterte plandokumenter Forslaget til regional plan for bærekraftig arealpolitikk som ble fremmet for fylkestinget har vært offentlig tilgjengelig siden begynnelsen av april. Forslaget som fylkesrådmannen la fram for fylkestinget inneholdt en rekke endringer både av retningslinjer, plankart og kommuneark sammenlignet med forslaget som ble sendt på høring i september Endringene som ble foreslått til tekstdelen er ikke vurdert som vesentlige, mens endringer i plankart og kommuneark er vurdert slik at de bør sendes på høring og legges ut på offentlig ettersyn før endelig vedtak. Som det framgår av vedlagte vedtak sluttet fylkestinget med få unntak seg til forslaget, inkludert forslag om arealene som skal høres som tillegg til plankartet. Fylkestinget vedtok følgende endringer: - Retningslinje ble endret, ved at siste setning er strøket. - Forslag til plankart for Tønsberg kommune endres ved at den langsiktige utviklingsgrensen mot Velleskogen settes åpen. Utviklingsgrensen her skal avklares i kommuneplanprosessen. Vedtaket om Velleskogen innebærer ikke at dette arealet kommer med i høringen av nye areal i RPBA, da det ikke forutsettes en nærmere avklaring i RPBA. Med unntak av disse to endringene, gjelder dermed RPBA ut fra de saksdokumentene som har vært tilgjengelige på Vestfold fylkeskommunes hjemmesider siden begynnelsen av april. Et nytt oppdatert tekstdokument med mål, strategier, retningslinjer, effektmål og handlingsprogram vil bli tilgjengelig på fylkeskommunens hjemmesider. På grunn av omlegging av fylkeskommunens hjemmesider vil dette først skje fra slutten av mai Dokumenter kan imidlertid oversendes elektronisk på anmodning. Oppdaterte plankart og kommuneark etter fylkestingets vedtak vil også bli gjort tilgjengelig på fylkeskommunens hjemmesider senest fra slutten av mai. Et prinsipp i endringen av plankartet har vært at det kun er vedtatt langsiktig utviklingsgrense der kommune, fylkesmann og stat har vært enige om det. Der kommunen ønsker eller vil vurdere et framtidig utbyggingsområde, men fylkesmann og/eller fylkeskommune ikke gir sin tilslutning til det, blir grensen stående åpen. Den samme tilnærmingen vil bli fulgt for arealene som nå sendes på høring. Dersom høring avdekker uenighet mellom noen av de tre partene kommune, fylkeskommune og stat, blir den langsiktige utviklingsgrensen stående åpen. Dette skal ikke forstås som et positivt signal med tanke på framtidig utbygging, men kun en konstatering av at grensen ikke er trukket fordi det ikke er enighet. I de tilfeller der kommunen i sin høringsuttalelse har gått imot foreslåtte nye utbyggingsområder, f.eks. i Sande og Horten, er det trukket en langsiktig utviklingsgrense som følger LNF-grensen i gjeldende kommuneplan. Denne grensen regnes som endelig vedtatt. Endret symbolbruk Plankartet som ble behandlet av fylkestinget inneholdt noen nye symboler sammenlignet med høringsforslaget. Det er redegjort for dette i saksframlegget for fylkestinget. Redegjørelsen gjengis her: Symbolbruken i kartet foreslås endret. Den ene grunnen til dette er et ønske om tilpasning til den nye nasjonale produktspesifikasjonen for regionale arealplaner. Den andre grunnen er behovet for å differensiere mellom ulike avklaringsgrader for ulike områder på en tydelig måte av hensyn til senere prosess. Innenfor den nasjonale produktspesifikasjonen er det noen elementer som er anvendelige i RPBAs plankart: - Langsiktig utviklingsgrense. Grensen trekkes kun der både kommune, fylkeskommune og fylkesmannen er enige om det. Der kommunen ønsker å åpne for eller vil vurdere et framtidig utbyggingsområde på utsiden av grensen, blir grensen stående åpen. Dette skal ikke forstås som et positivt signal fra de andre partene, men kun å fastslå at grensen ikke er trukket. - Regionale arealsoner. Dette er arealer som er avklart med hensyn til avgrensing og omfang av bebyggelse. Det skilles mellom arealsoner primært for bolig og rene næringsareal. - Utviklingsretning. En pil markerer mulig framtidig utviklingsretning, men uten at arealbruk er avklart.

3 av 9 Disse elementene inngår i det formelle plankartet for RPBA etter den nasjonale standarden. I tillegg kommer elementer som ikke er beskrevet i nasjonal produktspesifikasjon, og som derfor brukes som elementer i et «temakart» for framtidig utvikling og prosess. Det er tre elementer, fordelt på «primært bolig» og næring: - Utviklingsområde, der omfang av areal og bebyggelse, inkludert forutsetning om tetthet, er avklart, men detaljert avgrensing av området skal skje i kommuneplanen. Et eksempel på dette er Martineåsen i Larvik, der det er avklart at et område på ca. 725 daa kan disponeres til boligformål med en middels tetthet i beregningsgrunnlaget. Detaljert avgrensning av område(r) skjer i kommunal arealplanprosess. Et annet eksempel er Åskollen næringsområde, der det er avklart at daa kan omdisponeres til næringsformål, men detaljert avgrensning må gjøres i kommunens arealplanprosess. - Utviklingsområde, der både omfang og detaljering av grenser må avklares i kommuneplan. Eksempler på dette er Ilebrekke og Presterødjordet i Tønsberg. Begge områder var foreslått innenfor langsiktige utviklingsgrenser, men kommunen ønsker å vurdere både avgrensning og omfang av bebyggelse i den kommunale arealplanprosessen. - Avklaringsområde. Dette elementet er tilnærmet identisk med symbol brukt i høringsforslaget og er en markering av tettsteder eller næringsområder som kommunen ønsker å vurdere i senere arealplanprosess når det gjelder langsiktige utviklingsgrenser. Det følger ingen avklaringer i RPBA med dette symbolet. Både elementene fra det formelle plankartet og temakart for videre utvikling og prosess er satt sammen i kartene som presenteres i vedlegget. Så langt fra saksutredningen om symbolbruken. Korreksjoner Larvik kommune informerte like i forkant av fylkestingets behandling om enkelte feil i dokumentene, blant annet en feil i avgrensningen av et av de nye arealene som er på høring (område 324). Denne korreksjonen er ikke fanget opp i dokumentene til fylkestinget eller i det som sendes på høring. Korreksjon kan gjøres i forbindelse med høringen og behandlingen i etterkant av denne. For øvrig har fylkesadministrasjonen fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i plandokumentet når det ikke berører tekster til mål, strategier, retningslinjer, effektmål og handlingsprogram. Navn på områder er eksempler på slike redaksjonelle endringer, og fylkesadministrasjonen tar gjerne imot innspill til endringer. Høring av nye areal Et resultat av høringsuttalelsene fra kommunene er innspill til nye areal som framtidige utbyggingsområder innenfor langsiktige utviklingsgrenser. I noen kommuner er foreslåtte nye areal erstatning for areal som ikke ønskes innenfor langsiktige utviklingsgrenser. I andre kommuner kan det være snakk om nye areal i tillegg til det som lå i forslaget. I flere tilfeller dreier det seg om nye avgrensninger av areal som har vært vurdert tidligere i prosessen. Enkelte innspill fra kommunene er ikke realitetsvurdert. Dette gjelder arealer som ikke ligger i naturlig tilknytning til byer og tettsteder, og som derfor bør vurderes i ordinære kommunale arealplanprosesser. For øvrig er alle innspill fra kommunene realitetsvurdert og tatt med i konsekvensutredningen. En rekke innspill har fått en positiv vurdering fra fylkeskommunen, etter konsultasjon med fylkesmannen, og fylkestinget har sluttet seg til den positive innstillingen. Fylkesmannens vurdering er uttrykt skriftlig i brev til Vestfold fylkeskommune datert 13. mars Det kan nevnes at fylkesmannen også tidligere i prosessen har gitt skriftlig uttrykk for sine vurderinger, henholdsvis i brev av 28. juni 2012 samt i høringsuttalelsen datert 20. desember Fylkestinget kan først vedta tillegget til RPBAs plankart etter høring. Listen nedenfor gir oversikt over hvilke nye areal som er vurdert og hvilke som er anbefalt. Oversikt over areal på høring Nedenfor er satt inn en tabell med oversikt over areal som er vurdert etter høring og som nå sendes på høring og offentlig ettersyn. Den langsiktige utviklingsgrensen som berøres av disse arealene er dermed også på høring. Den langsiktige utviklingsgrensen vil trekkes som et resultat av om arealet er innenfor eller utenfor langsiktig utviklingsgrense. I de tilfeller der det er snakk om utviklingsområder uten avgrensningen, vil den langsiktige utviklingsgrensen kunne trekkes som resultat av den etterfølgende kommunale arealplanprosessen.

4 av 9 Arealene på listen nedenfor er innenfor en av følgende kategorier: - Nytt område. - Areal som tidligere er vurdert, men ikke tidligere - Areal som har vært vurdert tidligere, men som bare delvis har vært - Areal som er avgrenset på nytt innenfor et areal som tidligere har vært vurdert, og som også tidligere har vært - Areal som er avgrenset på nytt innenfor et areal som tidligere har vært vurdert, men som da ikke ble Det framgår av tabellen nedenfor hvilke areal som hører til de ulike kategorier, og om areal er vurdert med en annen avgrensning tidligere, og referanse til denne tidligere avgrensningen. Data om areal som har vært utredet og vurdert, både tidligere og nye, og med ulike avgrensninger, finnes samlet i dokumentet «Konsekvensutredning. Nye områder og komplette tabeller», datert 20. mars 2013.

5 av 9 Her er oversikten over arealene som nå er på høring som tillegg til plankart. Kommune Område Størrelse I Merknad (dekar) planforslag? Andebu Ja Innenfor 128. Tidligere utredet, men ikke tidligere Andebu Ja Nytt område Holmestrand Ja Innenfor 79. Tidligere utredet og Holmestrand Ja Innenfor 54. Tidligere utredet og Horten Ja Innenfor 43. Tidligere utredet, men ikke tidligere Horten Ja Innenfor 45. Tidligere utredet, men ikke tidligere Horten Nei Nytt område Horten Nei Nytt område Horten Nei Nytt område Larvik Ja Nytt område Larvik Ja Innenfor 6. Tidligere utredet og Larvik Ja Innenfor 120. Tidligere utredet, men ikke tidligere Re Ja Innenfor 64. Tidligere utredet og Sande Ja Nytt område Sande Ja Tidligere utredet, men tidligere kun delvis foreslått (område 205). Sandefjord Ja Innenfor 206. Tidligere utredet og Sandefjord Ja Innenfor 113. Tidligere utredet, men ikke foreslått i sin helhet. Sandefjord Ja Innenfor 17. Tidligere utredet, men ikke tidligere Sandefjord Ja Tidligere utredet, men ikke tidligere Sandefjord Ja Innenfor 18. Tidligere utredet, men ikke tidligere Stokke Ja Nytt område Stokke Ja Tidligere utredet, men ikke tidligere Stokke Nei Innenfor 10. Tidligere utredet, men ikke foreslått i sin helhet. Stokke Nei Nytt område Stokke Nei Nytt område Stokke Nei Nytt område Stokke Nei Nytt område Svelvik Ja Nytt område Tønsberg Ja Innenfor 105. Tidligere utredet, men ikke tidligere Tønsberg Ja I hovedsak lik område 76. Tidligere utredet, men ikke tidligere Tønsberg Ja Nytt område. Tønsberg Ja Tidligere utredet, men ikke tidligere Tønsberg Ja Tidligere utredet, men ikke tidligere Tønsberg Ja Tidligere utredet, men ikke tidligere

6 av 9 Kartpresentasjoner Arealene som foreslås tatt inn i RPBAs plankart får ulik status med hensyn til grad av avklaring. Dette framkommer ikke av tabellen ovenfor, men må leses ut av kartpresentasjonene, jf. også omtale av ny symbolbruk tidligere i brevet. Det er utarbeidet tre kartpresentasjoner: - Plankart med elementer som er vedtatt ved fylkestingets behandling 25. april Kart med tilleggselementer til plankartet som er til høring med frist 30. september Kart sammensatt av elementene fra de to ovenforstående kartene, d.v.s. plankartet for RPBA slik det vil se ut dersom resultatet av høringen og fylkestingets vedtak er identisk med forslaget. Kartene vil bli tilgjengelige på fylkeskommunens hjemmesider Fordi fylkeskommunens hjemmesider er under omlegging, vil de først være tilgjengelige fra slutten av mai. Kart kan oversendes på epost på anmodning. Avslutning Avslutningsvis vil vi framheve de frister som nå gjelder for den videre RPBA-prosessen. 30. juni 2013: Avklaring av om relevante statlige myndigheter og kommuner har vesentlig innvending mot deler av planen, på bakgrunn av tidligere avgitt høringsuttalelse. Dersom Vestfold fylkeskommune ikke mottar henvendelse om vesentlig innvending innen 30. juni, ansees det som avklart at vedkommende instans ikke har vesentlig innvending. 31. august 2013: Departementets frist for å gi melding om departementet vil gjøre endring i planen. 30. september 2013: Frist for å avgi høringsuttalelse til nye areal som foreslås i RPBAs plankart. Selv om det nå gjennomføres en høring av enkelte nye areal til RPBAs plankart, er regional plan for bærekraftig arealpolitikk i all hovedsak vedtatt som en gjeldende regional plan i Vestfold, med de forbehold som det er orientert om. Det innebærer at den «legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet» i Vestfold, jf. plan- og bygningsloven 8-2. Spørsmål om fylkestingets vedtak eller høringen av nye areal kan rettes til Lars Ove Gidske, epost: eventuelt til Merk henvendelsen Høring RPBA. Vi ønsker å takke for det gode samarbeidet i prosessen, og ser fram til å fortsette dette i gjennomføringen av regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Vennlig hilsen Sverre Høifødt Direktør for regionalsektoren Anette Olshausen Plansjef Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. Vedlegg: Fylkestingets vedtak i sak 22/13 (utskrift av saksprotokoll).

7 av 9 Liste over mottakere: Miljøverndepartementet Kommunene i Vestfold KS Vestfold Vestfold eldreråd Vestfold fylkeselevråd Vestfold fylkeskommunale råd for funksjonshemmede Telemark fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Østfold fylkeskommune Østlandssamarbeidet Fylkesmannen i Vestfold Statens vegvesen Jernbaneverket region øst Mattilsynet NSB AS Norges vassdrags- og energidirektorat NAV Vestfold Høgskolen i Vestfold Vestfold interkommunale Vannverk Sandefjord Lufthavn Torp Vestviken kollektivtrafikk AS LO Vestfold NHO Vestfold Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon Friluftslivets fellesorganisasjon Natur og ungdom Naturvernforbundet i Vestfold Vestfold bondelag Vestfold bygdekvinnelag Bonde- og småbrukarlaget i Vestfold Vestviken skogeierforening Jordvernforeningen i Vestfold Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Fortidsminneforeningen i Vestfold Tønsberg næringsforening Tønsberg utvikling Re Næringsforening Vårt sentrum, Larvik Teie Handelsforening Hof Næringsforening Revetal senterforening Sandefjord Handelstandsforening Larvik Næringsforening Tjøme Næringsforening Stokke Handel-, håndverk- og industriforening LINK Larvik Sandefjord Vekst Andebu Næringsforening Hof sentrum Holmestrand handelstands forening Holmestrand Næringsråd Horten Næringsforenng Horten handelstand Tønsberg handelstandsforening Svarstad Handelsforening Oslofjorden friluftsråd Horten havnevesen Larvik Havn Vekst Grenland Vestfold idrettskrets Vestfold klima- og energiforum

8 av 9 Vestfold barne- og ungdomsråd Miljørettet helsevern Vestfold Riksantikvaren

9 av 9 Vedlegg: Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Fylkestingets vedtak 25. april 2013 (utdrag fra saksprotokoll). (Fylkestingssak 22/13) 1. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk vedtas med følgende endringer etter høringen: - Mål, strategier, retningslinjer, effektmål og handlingsprogram med endringer som framgår av vedlegg 1, dog med endring i punkt hvor siste setning strykes. - Kommunearkene, slik de foreligger i vedlegg 2. - Plankart for RPBA, slik de foreligger i vedlegg 3, med unntak av areal og grenser som skal på høring og offentlig ettersyn. Vestfold fylkeskommune legger mål, strategier og retningslinjer i regional plan for bærekraftig arealpolitikk til grunn for videre arbeid med samordnet areal- og transportplanlegging og behandlingen av arealplaner i Vestfold. 2. Konsekvensutredning. - Overordnede konsekvensvurderinger vedlagt FT-sak 44/12 godkjennes. - Konsekvensutredning av areal vurdert i høringsforslaget til plankart for RPBA, vedlagt FTsak 44/12 godkjennes. 3. Nye areal som foreslås innenfor langsiktige utviklingsgrenser, og endrede langsiktige utviklingsgrenser med konsekvensutredning, sendes på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 30. september Også de areal som på bakgrunn av høringsuttalelser er vurdert og som ikke anbefales inngår i konsekvensutredningen. - Fylkestinget vil på nytt påpeke at det ikke er ønskelig at ytterligere større arealer av landets beste mat- og dyrkingsjord foreslås omdisponert til bolig/næring. 4. Vestfold fylkeskommune vil bidra til å sikre gjennomføringen av RPBA gjennom tiltakene i handlingsprogrammet i samarbeid med kommunene i Vestfold, statlige virksomheter og andre parter. Handlingsprogrammet rulleres årlig, og ressursinnsats avklares i budsjett/økonomiplan. 5. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i et helhetlig og oppdatert plandokument. Dette gjelder ikke tekster til mål, strategier, retningslinjer, effektmål og handlingsprogram. Tekster til plankart, kommuneark og tekster merket som informasjonstekst kan inngå i den redaksjonelle gjennomgangen og kvalitetssikringen. 6. Det legges opp til revisjon av RPBA hvert år. Spørsmålet skal vurderes ved revisjon av regional planstrategi hvert fjerde år. Innen utgangen av 2016 inviteres kommuner og andre aktører knyttet til gjennomføring av RPBA, til å gi sine erfaringer med praktisering. På den bakgrunn kan Fylkestinget vedta eventuelle justeringer i plandokumentet, uten at det iverksettes full gjennomgang/revisjon av planen. 7. Det trekkes ikke langsiktig utbygningsgrense mot Velleskogen, som oppfatter områder 108 i Tønsberg kommune. Utbygningsgrense avklares i kommuneplan. 8. Områdene i Tønsberg, Hogsnes, Firingen og Bjelland bør sees i sammenheng med Vear og det anbefales samarbeid med Stokke kommune.

Forslag til Regional plan for areal og transport i Buskerud - høring og offentlig ettersyn

Forslag til Regional plan for areal og transport i Buskerud - høring og offentlig ettersyn UTVIKLINGSAVDELINGEN Jf. adresseliste Vår dato: 26.06.2017 Vår referanse: 2017/14652-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Hilde Reine, tlf. 32 80 86 61 Forslag til Regional plan for areal

Detaljer

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh i,, skole og institusjon i kommuner i Vestfold Vestfold kommune, førskole, skole og institusjon 212 1778 1877 181 2457 252 2358 26532 24645 22588 Totalt 3767 2924 26747 3 25 2 15 1 5 212 Horten kommune,

Detaljer

Godkjenning av planprogram for revisjon av regional plan for kystsonen i Vestfold

Godkjenning av planprogram for revisjon av regional plan for kystsonen i Vestfold Arkivsak-dok. 201105866-20 Arkivkode 123/P11 Saksbehandler Torstein Kiil Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 24.04.2014 42/14 Godkjenning av planprogram for revisjon av regional plan for kystsonen

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/1791 Saksbehandler: Morten Lysheim Regional plan for bærekraftig arealpolitikk - Uttalelse til planvedtak samt høringsuttalelse til

Detaljer

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold Vestfold Forbruk i, egne, per m 2 konsern 212 213 214 177 173 166 177 223 237 163 168 161 151 146 142 251 218 195 Samlet energiforbruk 919 928 91 3 Forbruk i, egne per, m 2 konsern 25 2 212 15 213 1 214

Detaljer

Oversendelse av merknad til Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Oversendelse av merknad til Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Plan byggesak landbruk og geodata Vår saksbehandler: Hanne Holmen 33 17 16 67 Vestfold fylkeskommune Svend Foynsgt. 9 3126 TØNSBERG Deres ref.: Vår ref.:arkiv:vår dato:deres dato: 13/61346FE-131, TI- 20.09.2013

Detaljer

Faglig referansegruppe for revisjon av RPBA

Faglig referansegruppe for revisjon av RPBA Faglig referansegruppe for revisjon av RPBA Møte 30. mars 2017 Hensikten med møtet: 1. Hvordan bruke referansegruppa mest mulig hensiktsmessig 2. Få innspill til det videre arbeide med kunnskapsgrunnlaget

Detaljer

Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Regional plan for bærekraftig arealpolitikk

Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Re kommune JournalpostID 17/4004 Saksbehandler: Trond Wifstad, telefon: 917 32 442 Rådmannen Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Utvalg

Detaljer

Høringsuttalelse til planprogram - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Høringsuttalelse til planprogram - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Nøtterøy kommune JournalpostID: 17/8730 Arkiv: FE - 000 Saksbehandler: Magnus Campbell Telefon: Høringsuttalelse til planprogram - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Fra evaluering til revisjon ved Fylkesordfører Rune Hogsnes Et attraktivt & bærekraftig Vestfold RPBA fra evaluering til revisjon RPBA er en plan for hele Vestfold Initiativ fra kommunene Planen ble vedtatt

Detaljer

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Høyringsmøte planprogram for regional areal- og transportplan for Bergensområdet. Rune Kippersund, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Press på knappe,

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 16/00090-50 Saksbehandler Øyvind Andreas Sørlie Saksgang Møtedato Planutvalget 06.09.2017 Kommunestyret 20.09.2017 Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig

Detaljer

Planstrategi for Hurdal kommune ; 2.gangs behandling

Planstrategi for Hurdal kommune ; 2.gangs behandling Hurdal kommune Arkivsak: 2015/1293-6 Arkiv: 110 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Kommunalt råd for funksjonshemmede 02.05.2016 16/11 Eldrerådet 03.05.2016

Detaljer

SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 12/314-25. Behandlinger: SAMLET SAKSFREMSTILLING - RPBA - NYE PLANKART - HØRINGSUTTALELSE

SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 12/314-25. Behandlinger: SAMLET SAKSFREMSTILLING - RPBA - NYE PLANKART - HØRINGSUTTALELSE SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 12/314-25 SAMLET SAKSFREMSTILLING - RPBA - NYE PLANKART - HØRINGSUTTALELSE Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. KOMMUNEPLANUTVALGET 26.09.2013 KPL-4/13

Detaljer

Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Press på knappe, verdifulle areal Alt vokser, men ikke arealene!

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Horten kommune Vår ref. 10/6602 09/5285-31 / FE-142, REGP- 99002 Saksbehandler: Tore Rolf Lund Kommuneplanens arealdel 2011-2022 Vedtak av planprogram Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.03.2010

Detaljer

BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Saksfremlegg

BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Saksfremlegg BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Saksfremlegg Saksgang Møtedato Møte nr. Sak nr. Administrativ styringsgruppe 12.12.2016 5-2016 46/16 Overordnet styringsgruppe 20.12.2016 5-2016 46/16 Parter i bypakken etter 1.1.2017

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i plandelen av plan-og bygningsloven - underretting om vedtak

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i plandelen av plan-og bygningsloven - underretting om vedtak UTVIKLINGSAVDELINGEN Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Vår dato: 09.12.2013 Vår referanse: 2008/564-89 Vår saksbehandler: Deres dato: 09.09.2013 Deres referanse: 13/2263 Hilde Reine, tlf.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 17/447 HØRING AV REGIONALE PLANER Saksbehandler: Knut Johansen Arkiv: 121 &13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/17 Kommunalt råd for funksjonshemmede 06.04.2017 5/17

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 13/20 Hovedutvalg for arealbruk og drift /20 Kommunestyret - Bjugn kommune

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 13/20 Hovedutvalg for arealbruk og drift /20 Kommunestyret - Bjugn kommune Bjugn KOMMUNE Arkiv: 140 Dato: 02.04.2013 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 13/20 Hovedutvalg for arealbruk og drift 23.04.2013 13/20 Kommunestyret - Bjugn kommune 29.04.2013 Saksbehandler: Lisa Ekmann

Detaljer

Høringsuttalelse Regional plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Høringsuttalelse Regional plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) Et attraktivt & bærekraftig Vestfold 1 av 6 Til Vestfold Fylkeskommune Vår saksbehandler Amund Kind Deres dato Deres referanse Høringsuttalelse Regional plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Viser

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Ref. Høringsparter i hht. adresseliste Vår ref. 12/5466-67 121/LTOR Dato 27.02.2014 Ny høring og offentlig ettersyn av handelsbestemmelser på Kjørbekk og Enger i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021.

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021. Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Vår saksbehandler: Vegard Hagerup Malvik kommune TIf. 73 86 6446 E-post: vegard.hagerup@stfk.no Postmottak: postmottak@sttk.no Postboks

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR ULLENSAKER VEDTAK

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR ULLENSAKER VEDTAK ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 44/16 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.08.2016 37/16 Eldrerådet 23.08.2016 44/16 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Side 1 av 8 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 72/17 Kommunestyret 05.10.2017 Saksbehandler: Harald Sandvik Arkivkode: PLAN 142 Arkivsaksnr: 17/895 KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Detaljer

Regional plan for areal og transport på Haugalandet - Vedtak på grunnlag av innvendinger fra Tysvær, Bokn og Karmøy kommuner

Regional plan for areal og transport på Haugalandet - Vedtak på grunnlag av innvendinger fra Tysvær, Bokn og Karmøy kommuner Statsråden I følge liste Deres ref Vår ref 16/3079-13 Dato 21.6.2017 Regional plan for areal og transport på Haugalandet - Vedtak på grunnlag av innvendinger fra Tysvær, Bokn og Karmøy kommuner Jeg viser

Detaljer

Lardal kommune. Kommuneplanens arealdel 2013-2022. Vedtak

Lardal kommune. Kommuneplanens arealdel 2013-2022. Vedtak Side 1 av 9 Lardal kommune Saksbehandler: Morten Ulleberg Telefon: 33 15 52 06 Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 13/2715 Kommuneplanens arealdel 2013-2022. Vedtak Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet

Detaljer

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Sluttbehandling av planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Sluttbehandling av planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2013/3765-23 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Sluttbehandling av planprogram for revidering av Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger

Detaljer

Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven

Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref 14/2150-149 Dato 22. desember 2017 Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato:

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: 20.06.2017 Tid: 12:00 Faste medlemmer er med dette

Detaljer

Revisjon av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Revisjon av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Revisjon av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Kompetansesamling 24. oktober 2017 v/ rådgiver Karl-Otto Mauland Vestfold fylkeskommune reviderer RPBA i 2017-18 Press på knappe, verdifulle

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-141 13.12.2017 Forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer videreføres i 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet viderefører forsøket

Detaljer

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkivsaksnr.: 11/ Dato: *

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/15440-1 Dato: * BYSTRATEGI FOR DRAMMEN 2013-2036, 2. GANGS BEHANDLING AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL PLANPROGRAM INNSTILLING TIL: Formannskap

Detaljer

UTTALELSE TIL HØRING - ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

UTTALELSE TIL HØRING - ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Regionalenheten Arkivsak-dok. 201202125-62 Saksbehandler Kristin Loe Kjelstad Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 17.12.2013 UTTALELSE TIL HØRING - ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Forslag til VEDTAK Fylkesutvalget

Detaljer

Rullering av kommuneplanens arealdel i Larvik, samt rullering av kommunedelplaner for Stavern by og Larvik by - høringsuttalelse

Rullering av kommuneplanens arealdel i Larvik, samt rullering av kommunedelplaner for Stavern by og Larvik by - høringsuttalelse Til Larvik kommune Stokke, 25.02.2015 Rullering av kommuneplanens arealdel i Larvik, samt rullering av kommunedelplaner for Stavern by og Larvik by - høringsuttalelse Viser til kommuneplanens arealdel

Detaljer

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Status kunnskapsgrunnlag og noen utfordringer vi ser så langt Kommunemøte Holmestrand, Hof og Sande september 2017 Vestfold fylkeskommune reviderer RPBA

Detaljer

jordvernstrategi: Stortinget ber regjeringen i egnet form fremme forslag for Stortinget om jordvernstrategi.

jordvernstrategi: Stortinget ber regjeringen i egnet form fremme forslag for Stortinget om jordvernstrategi. Til Re kommune Stokke, 09.02.2015 Rullering av kommuneplanen i Re - høringsuttalelse Viser til kommuneplanens arealdel 2015-2022 som ble 1.gangsbehandlet i kommuneplanutvalget 04.12.2014 og som ligger

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Greta Hagen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Greta Hagen, Osen kommune Sentraladministrasjonen Direktoratet for mineralforvaltning Postboks 3021 Lade 7441 TRONDHEIM MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/589-45 Greta Hagen, 02.07.2015

Detaljer

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Saknr. 13/10719-2 Saksbehandler: Elisabeth Enger Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-61 23.03.2015 Utvidelse av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette informere

Detaljer

Nittedal kommune - Markerud gård - gbnr 6/1, 10, 138, 146, 147 oversendelse av endelig forslag til fredning av hage, tun og deler av jordvei

Nittedal kommune - Markerud gård - gbnr 6/1, 10, 138, 146, 147 oversendelse av endelig forslag til fredning av hage, tun og deler av jordvei SENTRALADMINISTRASJONEN Riksantikvaren Postboks 8196 Dep 0034 OSLO Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Sissel Riibe 11.07.2014 2011/16542-62/61288/2014 EMNE C53 Telefon 22055065

Detaljer

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Status kunnskapsgrunnlag og noen utfordringer vi ser så langt Kommunemøte Sandefjord september 2017 Vestfold fylkeskommune reviderer RPBA i 2017-18 Hvor

Detaljer

Vedtak Kommunestyret fastsetter planprogrammet for ny kommuneplan, datert , jf. pbl. 4-1 og

Vedtak Kommunestyret fastsetter planprogrammet for ny kommuneplan, datert , jf. pbl. 4-1 og ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/17 Eldrerådet 22.08.2017 41/17 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.08.2017 58/17 Hovedutvalg for skole og barnehage 23.08.2017

Detaljer

Nasjonale forventninger til planleggingen. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016

Nasjonale forventninger til planleggingen. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Nasjonale forventninger til planleggingen Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Nasjonale forventninger Utarbeides av regjeringen hvert fjerde år, jf pbl. 6-1 Legges til grunn for

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 29.06.2015 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 5.ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV HOF OG HOLMESTRAND KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE

Kommunal- og moderniseringsdepartementet FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV HOF OG HOLMESTRAND KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE KONGELIG RESOLUSJON Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsråd: Jan Tore Sanner Ref nr.: Saksnr.: 2016000686 Dato: 18.03.2016 FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV HOF OG HOLMESTRAND KOMMUNER I VESTFOLD

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/12 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.05.2012 25/12 Eldrerådet 18.06.2012 41/12 Hovedutvalg for eiendom

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN ENDELIG PLANPROGRAM

SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN ENDELIG PLANPROGRAM SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 12/656-35 SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN 2014-2026 - ENDELIG PLANPROGRAM Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. KOMMUNESTYRET 24.04.2013 KST-15/13

Detaljer

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging Et nytt verktøy for regional planlegging Hva er Regional planbestemmelse? En juridisk bindende bestemmelse Innebærer byggeforbud mot nærmere angitte tiltak Bestemmelsen er tidsbegrenset Skal knyttes til

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret. Vedleggsliste:

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret. Vedleggsliste: Arkiv: 201313 Arkivsaksnr: 2013/3571-38 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Klage etter andre gangs behandling av forslag til reguleringsendring for del av

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN SAK 18/14 REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN Saksopplysning Buskerud fylkeskommune arrangerte oppstartsmøte for Regional areal- og transportplan for Buskerud 9. mai. Deltakinga frå Hallingdal var sterkt

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 11/2389 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMLEGG - REVISJON AV KOMMUNEPLANEN - PLANPROGRAM Saksbehandler: Asbjørn Dag Hansen Arkiv: 140 Saksnr.: Utvalg Møtedato 184/12 Formannskapet

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSUTTALELSE - RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTERE

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSUTTALELSE - RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTERE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 08/3345-5 Dato: 11.03.2008 HØRINGSUTTALELSE - RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTERE INNSTILLING TIL: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FE - 141, PLID

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FE - 141, PLID SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FE - 141, PLID - 20160003 16/521 Fastsetting av revidert planprogram for rullering av kommuneplanen for Skiptvet kommune

Detaljer

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/17 Eldrerådet 25.04.2017 24/17 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.04.2017 28/17 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

Oppstart av arbeid med kommuneplanen

Oppstart av arbeid med kommuneplanen Oppstart av arbeid med kommuneplanen - 11-12 Kommunen skal kunngjøre oppstart av arbeidet i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier (internett). Berørte offentlige

Detaljer

GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling

GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling Terje Kaldager Ålesund, 4.juni 2012 1 Godkjenning 11. juni 2012 Nivå Retningsgivende Midlertidig båndlegging

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/307 SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN FOR KJERKGÅRDSHAGAEN. ANNENGANGSBEHANDLING / ENDELIG BEHANDLING. Arkiv: PLAN 135/168 m-fl Arkivsaksnr.: 12/307

Detaljer

Høring - Forslag til planprogram for regional plan for kystsonen i Telemark

Høring - Forslag til planprogram for regional plan for kystsonen i Telemark Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. /Avdeling for areal og transport Vår dato 04.04.2017 Deres dato Vår referanse 17/04365-2 Deres referanse Vår saksbehandler Jorid

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2017/1316-1 Saksbehandler: Inger Teodora Kværnø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret Vurdering av mindre arbeidskrevende

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.10.2016 A-sak. Kommunal planstrategi 2015-19 med tilhørende forslag om å rullere Kommuneplanens arealdel og å oppheve

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-L10, TI-&13 14/31 14/5687 Jan Inge Helmersen 01.09.2014 Klage vedrørende vedtak regional plan for Vefsna Utvalg Møtedato

Detaljer

Høring - endringer i plan- og bygningsloven

Høring - endringer i plan- og bygningsloven UTVIKLINGSAVDELINGEN Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Vår dato: 12.12.2016 Vår referanse: 2008/564-118 Vår saksbehandler: Deres dato: 20.09.2016 Deres referanse: 16/3147-26

Detaljer

Forslag til rådmennenes felles saksfremlegg i kommunene og fylkeskommunen. Godkjenning av areal- og transportplan for Buskerudbyen

Forslag til rådmennenes felles saksfremlegg i kommunene og fylkeskommunen. Godkjenning av areal- og transportplan for Buskerudbyen Forslag til rådmennenes felles saksfremlegg i kommunene og fylkeskommunen Dato 12.11.2012 Godkjenning av areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-2023 1. Sammendrag I samsvar med inngåtte avtaler

Detaljer

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til Nes Kommune Møteinnkalling Kommuneplanutvalget Dato: 24.01.2018 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02600 140 &30 Morten Eken KOMMUNEPLAN 2009-2020 - OPPSTART AV PLANARBEID RÅDMANNENS FORSLAG: Det igangsettes et arbeide med rullering av kommuneplan

Detaljer

Sekretariatskonferanse FKT

Sekretariatskonferanse FKT Sekretariatskonferanse FKT 22.03.17 Kommunereform kontrollutvalgenes og sekretariatenes rolle, samt konsekvenser for sekretariatene v/ Gaute Hesjedal Rådgiver VIKS Disposisjon Kort om VIKS Kommunereform

Detaljer

Regional plan for klima og energi - forslag til endelig planprogram

Regional plan for klima og energi - forslag til endelig planprogram Arkivsak-dok. 201314005-23 Arkivkode ---/K20 Saksbehandler Live Rud Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 12.06.2014 71/14 Fylkestinget 19.06.2014 45/14 Regional plan for klima og energi - forslag til

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 171/15 - Nesodden kommune - Reguleringsplan for Svestad marina

Melding om vedtak i FU-sak 171/15 - Nesodden kommune - Reguleringsplan for Svestad marina FYLKESADMINISTRASJONEN Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 17.06.2015 2011/14740-13/101804/2015 EMNE L12 Telefon 22055623

Detaljer

Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Utkast til Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Fastsatt ved kgl. res. av xx. xx 2013, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, 6-3. 1. Formål Formålet med bestemmelsen

Detaljer

Ringerike kommune - Samordnet statlig høringsuttalelse til forslag til rullering av kommuneplanens arealdel

Ringerike kommune - Samordnet statlig høringsuttalelse til forslag til rullering av kommuneplanens arealdel Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 Hønefoss Vår dato: 08.09.2017 Vår referanse: 2013/2669 Arkivnr.: 421.3 Deres referanse: 2013/2669 Saksbehandler: Brede Kihle Innvalgstelefon: 32266865 Ringerike

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

Lunner kommune vedtar KIME-planen , datert 15. november 2016.

Lunner kommune vedtar KIME-planen , datert 15. november 2016. Arkivsaksnr.: 16/299 Lnr.: 21124/16 Ark.: 144 Saksbehandler: avdelingsleder Guri Kjærem Kommunedelplan for Klima, infrastruktur, miljø og eiendom 2017-2020 Revisjon Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Åfjord kommune Servicetorget

Åfjord kommune Servicetorget Åfjord kommune Servicetorget Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Dato 8460/2017/1630/64/4/8SBA 20.11.2017 1630/64/4 - Forslag til reguleringsplan - Sandstad

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Melding om vedtak i sak 15/112 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sluttbehandling

Melding om vedtak i sak 15/112 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sluttbehandling UTVIKLINGSAVDELINGEN Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 Leikanger Vår dato: 17.12.2015 Vår referanse: 2012/42-15 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Hilde Reine, tlf. 32 80 86

Detaljer

Det regionale nivået - Ekspedisjonssjef Jarle Jensen

Det regionale nivået - Ekspedisjonssjef Jarle Jensen Det regionale nivået - en nøkkelrolle mellom sentral og lokal styring Ekspedisjonssjef Jarle Jensen Den regionale planleggingen styrkes 2 Miljøverndepartementet, mai 2009 Behovet for regional planlegging

Detaljer

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Hovedutvalg for samferdsel og areal inviterer til politisk verksted 24. oktober 2017 Nasjonal jordvernpris til Vestfold Gjennomførte møter Politisk referansegruppe

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. Behandling av planforespørsler i strid med kommuneplanens arealdel

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. Behandling av planforespørsler i strid med kommuneplanens arealdel STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2015/4946-1 Saksbehandler: Geir Aspenes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Behandling av planforespørsler i strid med kommuneplanens arealdel Rådmannens

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER I OPPLAND. UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN.

REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER I OPPLAND. UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN. Regionalenheten Arkivsak-dok. 201307440-186 Saksbehandler Per Erik Fonkalsrud Saksgang Fylkesutvalget Møtedato REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER I OPPLAND. UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN.

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 65 17/682-2 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 65 17/682-2 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 65 17/682-2 Dato: 23.02.2017 REGULERING BOLIGTOMTER - ØVRE ÅLSLIA - GNR. 43/32 - RUSTADVEGEN 138 - OLE KRISTIAN KIRKERUD - VIDERE FREMGANG

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015 Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/133-23 Arkiv: 141 Saksbehandler: Åsmund Austarheim Dato: 19.06.2015 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015 1. gangs behandling

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND Saksutredning: GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND 2016-2021 Trykte vedlegg: - Høringsforslag for

Detaljer

Evaluering av RPBA Evaluering av RPBA v/ Gry Backe, rådgiver i Vestfold fylkeskommune

Evaluering av RPBA Evaluering av RPBA v/ Gry Backe, rådgiver i Vestfold fylkeskommune Evaluering av RPBA 22.09.2016 Evaluering av RPBA v/ Gry Backe, rådgiver i Vestfold fylkeskommune «Vestfold er en bærekraftig og framgangsrik region» -det første av 8 samfunnsmål i RPBA «Byene, tettstedene

Detaljer

Regional planstrategi. avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Miljøverndepartementet

Regional planstrategi. avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Miljøverndepartementet avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Miljøverndepartementet Regional planstrategi Nytt verktøy, ny arena, eller bare ny innpakning? 2 Miljøverndepartementet, oktober 2008 Planlegging på fylkesnivå Gjeldende

Detaljer

BYPLANEN - VEDR. LØSNING AV INNSIGELSE FOR OMRÅDET T1

BYPLANEN - VEDR. LØSNING AV INNSIGELSE FOR OMRÅDET T1 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 232/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.10.2014 86/14 Kommunestyret 03.11.2014 BYPLANEN - VEDR. LØSNING AV INNSIGELSE FOR OMRÅDET T1

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/ Eide kommunestyre 16/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/ Eide kommunestyre 16/ Eide kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2016/817-10 Saksbehandler: Tove Venaas Herskedal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/48 01.12.2016 Eide kommunestyre 16/128 15.12.2016

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Det faste planutvalget

I N N K A L L I N G. til. møte i Det faste planutvalget I N N K A L L I N G til møte i Det faste planutvalget Det innkalles til møte i Det faste planutvalget torsdag 10. mars 2011 kl 19.30 på Kommunehuset. SAK NR. 03/11 ANNENGANGS BEHANDLING AV KLIMA- OG ENERGIPLAN

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL BØ KOMMUNE - ARBEIDSOPPLEGG OG PROSESS

KOMMUNEPLANENS AREALDEL BØ KOMMUNE - ARBEIDSOPPLEGG OG PROSESS KOMMUNEPLANENS AREALDEL BØ KOMMUNE - ARBEIDSOPPLEGG OG PROSESS Asplan Viak 17.11.2016, revidert 23.11.2016 Kommuneplanens arealdel skal danne grunnlag for den overordna arealbruken i kommunen. Arealdelen

Detaljer

Regional plan for Vestmarka - Sluttbehandling Fylkesrådets innstilling til vedtak: Trykte vedlegg

Regional plan for Vestmarka - Sluttbehandling Fylkesrådets innstilling til vedtak: Trykte vedlegg Saknr. 12/5485-5 Ark.nr. L10 Saksbehandler: Hanne Thingstadberget Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

Rullering av kommuneplanens arealdel endelig vedtak

Rullering av kommuneplanens arealdel endelig vedtak Sauherad kommune Arkiv: FE - 143, FA - L10 Saksmappe: 16/165 -

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID Arkivsaksnr.: 17/848

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID Arkivsaksnr.: 17/848 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID 201601 Arkivsaksnr.: 17/848 Kommunedelplan for bynære områder - politiske føringer for videre arbeid Vedlegg: 1. Planprogram for bynære områder,

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: RNR Arkivsaksnr.: 13/788 VEDTAKELSE - REGULERINGSPLAN SALTO - MOTORSPORTBANE

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: RNR Arkivsaksnr.: 13/788 VEDTAKELSE - REGULERINGSPLAN SALTO - MOTORSPORTBANE HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: RNR 50491 Arkivsaksnr.: 13/788 VEDTAKELSE - REGULERINGSPLAN SALTO - MOTORSPORTBANE Rådmannens innstilling: Formannskapet innstiller ovenfor

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/09 Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 11.11.2009 56/09 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg 11.11.2009 73/09 Hovedutvalg

Detaljer