Til mottakere i flg. liste 1 av 9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til mottakere i flg. liste 1 av 9"

Transkript

1 Regionalsektoren PLANSEKSJONEN Til mottakere i flg. liste 1 av 9 Dato: Saksbehandler: Rune Kippersund Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Orientering om vedtak og høring av nye areal. - Fylkestinget vedtok 25. april 2013 regional plan for bærekraftig arealpolitikk, med mål, strategier, retningslinjer, effektmål og handlingsprogram. Også plankart med kommuneark ble behandlet og vedtatt, men med forutsetning om at forslag til tillegg til plankartet med tilhørende endringer i langsiktige utviklingsgrenser først kan vedtas etter ny høring. (FT-sak 22/13). Det innebærer at bare deler av plankart og tilhørende kommuneark er endelig vedtatt, og at plankart og kommuneark først vil bli komplette etter høringen av tillegg til plankartet og ny behandling i fylkestinget. Dette brevet er en orientering om fylkestingets vedtak, samtidig som det er et høringsbrev for høringen av foreslåtte nye areal og endrede langsiktige utviklingsgrenser. Fylkestingets vedtak følger brevet som vedlegg. Fylkestingets vedtak Fylkestingets vedtak innebærer at mål, strategier, retningslinjer, effektmål og handlingsprogram, samt store deler av plankart med tilhørende kommuneark, nå er endelig vedtatt, jf. plan- og bygningslovens bestemmelser om regional planlegging. Det er to forbehold knyttet til endelig vedtak som omtales nedenfor: vesentlig innvending og departementets mulighet til å gjøre endring i planen. Vesentlig innvending I 8 4 i plan- og bygningsloven heter det: «Dersom statlig organ av hensyn til nasjonale eller statlige interesser på vedkommende ansvarsområde, eller kommune som blir direkte berørt av planen, har vesentlige innvendinger mot planens mål og retningslinjer, kan de kreve at saken bringes inn for departementet, som kan gjøre de endringer som finnes påkrevd.» Dette betyr at relevante statlige fagmyndigheter, samt kommunene, nå må vurdere om deres høringsuttalelser til planen er imøtekommet på de områder der de gjennom høringsuttalelser har uttrykt vesentlig innvending mot planen. Dette kan altså ikke være nye vesentlige innvendinger mot planen, men vesentlige innvendinger som er uttrykt i prosessen, det vil si i høringsuttalelse. Det er høringspartenes ansvar å gjøre denne vurderingen og ta opp eventuell vesentlig innvending mot planen. Det settes en frist til 30. juni 2013 for å ta opp vesentlig innvending mot planens mål og retningslinjer. Plankartet er å forstå som retningslinjer. Departementets mulighet til å gjøre endring i planen Uavhengig av vesentlige innvendinger som statlige fagmyndigheter og kommuner har tatt opp i prosessen, har departementet en selvstendig mulighet til å foreta endringer i planen. Det heter i 8-4 i plan- og bygningsloven: «Selv om saken ikke bringes inn for departementet etter foregående ledd, kan departementet, etter at regional planmyndighet er gitt høve til å uttale seg, foreta endringer i planen ut fra nasjonale interesser. Regional planmyndighet må være underrettet om at planen vil bli endret innen tre måneder etter at departementet har mottatt den.» Dette betyr at det innen utgangen av august 2013 vil være avklart om det vil komme endringer av planen slik fylkestinget har vedtatt den. Loven gir ingen tidsfrist for hvor lang tid departementet kan

2 av 9 bruke på å gjøre endringer i mål eller retningslinjer i regional plan. Nærmere om fylkestingets vedtak og tilgang til oppdaterte plandokumenter Forslaget til regional plan for bærekraftig arealpolitikk som ble fremmet for fylkestinget har vært offentlig tilgjengelig siden begynnelsen av april. Forslaget som fylkesrådmannen la fram for fylkestinget inneholdt en rekke endringer både av retningslinjer, plankart og kommuneark sammenlignet med forslaget som ble sendt på høring i september Endringene som ble foreslått til tekstdelen er ikke vurdert som vesentlige, mens endringer i plankart og kommuneark er vurdert slik at de bør sendes på høring og legges ut på offentlig ettersyn før endelig vedtak. Som det framgår av vedlagte vedtak sluttet fylkestinget med få unntak seg til forslaget, inkludert forslag om arealene som skal høres som tillegg til plankartet. Fylkestinget vedtok følgende endringer: - Retningslinje ble endret, ved at siste setning er strøket. - Forslag til plankart for Tønsberg kommune endres ved at den langsiktige utviklingsgrensen mot Velleskogen settes åpen. Utviklingsgrensen her skal avklares i kommuneplanprosessen. Vedtaket om Velleskogen innebærer ikke at dette arealet kommer med i høringen av nye areal i RPBA, da det ikke forutsettes en nærmere avklaring i RPBA. Med unntak av disse to endringene, gjelder dermed RPBA ut fra de saksdokumentene som har vært tilgjengelige på Vestfold fylkeskommunes hjemmesider siden begynnelsen av april. Et nytt oppdatert tekstdokument med mål, strategier, retningslinjer, effektmål og handlingsprogram vil bli tilgjengelig på fylkeskommunens hjemmesider. På grunn av omlegging av fylkeskommunens hjemmesider vil dette først skje fra slutten av mai Dokumenter kan imidlertid oversendes elektronisk på anmodning. Oppdaterte plankart og kommuneark etter fylkestingets vedtak vil også bli gjort tilgjengelig på fylkeskommunens hjemmesider senest fra slutten av mai. Et prinsipp i endringen av plankartet har vært at det kun er vedtatt langsiktig utviklingsgrense der kommune, fylkesmann og stat har vært enige om det. Der kommunen ønsker eller vil vurdere et framtidig utbyggingsområde, men fylkesmann og/eller fylkeskommune ikke gir sin tilslutning til det, blir grensen stående åpen. Den samme tilnærmingen vil bli fulgt for arealene som nå sendes på høring. Dersom høring avdekker uenighet mellom noen av de tre partene kommune, fylkeskommune og stat, blir den langsiktige utviklingsgrensen stående åpen. Dette skal ikke forstås som et positivt signal med tanke på framtidig utbygging, men kun en konstatering av at grensen ikke er trukket fordi det ikke er enighet. I de tilfeller der kommunen i sin høringsuttalelse har gått imot foreslåtte nye utbyggingsområder, f.eks. i Sande og Horten, er det trukket en langsiktig utviklingsgrense som følger LNF-grensen i gjeldende kommuneplan. Denne grensen regnes som endelig vedtatt. Endret symbolbruk Plankartet som ble behandlet av fylkestinget inneholdt noen nye symboler sammenlignet med høringsforslaget. Det er redegjort for dette i saksframlegget for fylkestinget. Redegjørelsen gjengis her: Symbolbruken i kartet foreslås endret. Den ene grunnen til dette er et ønske om tilpasning til den nye nasjonale produktspesifikasjonen for regionale arealplaner. Den andre grunnen er behovet for å differensiere mellom ulike avklaringsgrader for ulike områder på en tydelig måte av hensyn til senere prosess. Innenfor den nasjonale produktspesifikasjonen er det noen elementer som er anvendelige i RPBAs plankart: - Langsiktig utviklingsgrense. Grensen trekkes kun der både kommune, fylkeskommune og fylkesmannen er enige om det. Der kommunen ønsker å åpne for eller vil vurdere et framtidig utbyggingsområde på utsiden av grensen, blir grensen stående åpen. Dette skal ikke forstås som et positivt signal fra de andre partene, men kun å fastslå at grensen ikke er trukket. - Regionale arealsoner. Dette er arealer som er avklart med hensyn til avgrensing og omfang av bebyggelse. Det skilles mellom arealsoner primært for bolig og rene næringsareal. - Utviklingsretning. En pil markerer mulig framtidig utviklingsretning, men uten at arealbruk er avklart.

3 av 9 Disse elementene inngår i det formelle plankartet for RPBA etter den nasjonale standarden. I tillegg kommer elementer som ikke er beskrevet i nasjonal produktspesifikasjon, og som derfor brukes som elementer i et «temakart» for framtidig utvikling og prosess. Det er tre elementer, fordelt på «primært bolig» og næring: - Utviklingsområde, der omfang av areal og bebyggelse, inkludert forutsetning om tetthet, er avklart, men detaljert avgrensing av området skal skje i kommuneplanen. Et eksempel på dette er Martineåsen i Larvik, der det er avklart at et område på ca. 725 daa kan disponeres til boligformål med en middels tetthet i beregningsgrunnlaget. Detaljert avgrensning av område(r) skjer i kommunal arealplanprosess. Et annet eksempel er Åskollen næringsområde, der det er avklart at daa kan omdisponeres til næringsformål, men detaljert avgrensning må gjøres i kommunens arealplanprosess. - Utviklingsområde, der både omfang og detaljering av grenser må avklares i kommuneplan. Eksempler på dette er Ilebrekke og Presterødjordet i Tønsberg. Begge områder var foreslått innenfor langsiktige utviklingsgrenser, men kommunen ønsker å vurdere både avgrensning og omfang av bebyggelse i den kommunale arealplanprosessen. - Avklaringsområde. Dette elementet er tilnærmet identisk med symbol brukt i høringsforslaget og er en markering av tettsteder eller næringsområder som kommunen ønsker å vurdere i senere arealplanprosess når det gjelder langsiktige utviklingsgrenser. Det følger ingen avklaringer i RPBA med dette symbolet. Både elementene fra det formelle plankartet og temakart for videre utvikling og prosess er satt sammen i kartene som presenteres i vedlegget. Så langt fra saksutredningen om symbolbruken. Korreksjoner Larvik kommune informerte like i forkant av fylkestingets behandling om enkelte feil i dokumentene, blant annet en feil i avgrensningen av et av de nye arealene som er på høring (område 324). Denne korreksjonen er ikke fanget opp i dokumentene til fylkestinget eller i det som sendes på høring. Korreksjon kan gjøres i forbindelse med høringen og behandlingen i etterkant av denne. For øvrig har fylkesadministrasjonen fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i plandokumentet når det ikke berører tekster til mål, strategier, retningslinjer, effektmål og handlingsprogram. Navn på områder er eksempler på slike redaksjonelle endringer, og fylkesadministrasjonen tar gjerne imot innspill til endringer. Høring av nye areal Et resultat av høringsuttalelsene fra kommunene er innspill til nye areal som framtidige utbyggingsområder innenfor langsiktige utviklingsgrenser. I noen kommuner er foreslåtte nye areal erstatning for areal som ikke ønskes innenfor langsiktige utviklingsgrenser. I andre kommuner kan det være snakk om nye areal i tillegg til det som lå i forslaget. I flere tilfeller dreier det seg om nye avgrensninger av areal som har vært vurdert tidligere i prosessen. Enkelte innspill fra kommunene er ikke realitetsvurdert. Dette gjelder arealer som ikke ligger i naturlig tilknytning til byer og tettsteder, og som derfor bør vurderes i ordinære kommunale arealplanprosesser. For øvrig er alle innspill fra kommunene realitetsvurdert og tatt med i konsekvensutredningen. En rekke innspill har fått en positiv vurdering fra fylkeskommunen, etter konsultasjon med fylkesmannen, og fylkestinget har sluttet seg til den positive innstillingen. Fylkesmannens vurdering er uttrykt skriftlig i brev til Vestfold fylkeskommune datert 13. mars Det kan nevnes at fylkesmannen også tidligere i prosessen har gitt skriftlig uttrykk for sine vurderinger, henholdsvis i brev av 28. juni 2012 samt i høringsuttalelsen datert 20. desember Fylkestinget kan først vedta tillegget til RPBAs plankart etter høring. Listen nedenfor gir oversikt over hvilke nye areal som er vurdert og hvilke som er anbefalt. Oversikt over areal på høring Nedenfor er satt inn en tabell med oversikt over areal som er vurdert etter høring og som nå sendes på høring og offentlig ettersyn. Den langsiktige utviklingsgrensen som berøres av disse arealene er dermed også på høring. Den langsiktige utviklingsgrensen vil trekkes som et resultat av om arealet er innenfor eller utenfor langsiktig utviklingsgrense. I de tilfeller der det er snakk om utviklingsområder uten avgrensningen, vil den langsiktige utviklingsgrensen kunne trekkes som resultat av den etterfølgende kommunale arealplanprosessen.

4 av 9 Arealene på listen nedenfor er innenfor en av følgende kategorier: - Nytt område. - Areal som tidligere er vurdert, men ikke tidligere - Areal som har vært vurdert tidligere, men som bare delvis har vært - Areal som er avgrenset på nytt innenfor et areal som tidligere har vært vurdert, og som også tidligere har vært - Areal som er avgrenset på nytt innenfor et areal som tidligere har vært vurdert, men som da ikke ble Det framgår av tabellen nedenfor hvilke areal som hører til de ulike kategorier, og om areal er vurdert med en annen avgrensning tidligere, og referanse til denne tidligere avgrensningen. Data om areal som har vært utredet og vurdert, både tidligere og nye, og med ulike avgrensninger, finnes samlet i dokumentet «Konsekvensutredning. Nye områder og komplette tabeller», datert 20. mars 2013.

5 av 9 Her er oversikten over arealene som nå er på høring som tillegg til plankart. Kommune Område Størrelse I Merknad (dekar) planforslag? Andebu Ja Innenfor 128. Tidligere utredet, men ikke tidligere Andebu Ja Nytt område Holmestrand Ja Innenfor 79. Tidligere utredet og Holmestrand Ja Innenfor 54. Tidligere utredet og Horten Ja Innenfor 43. Tidligere utredet, men ikke tidligere Horten Ja Innenfor 45. Tidligere utredet, men ikke tidligere Horten Nei Nytt område Horten Nei Nytt område Horten Nei Nytt område Larvik Ja Nytt område Larvik Ja Innenfor 6. Tidligere utredet og Larvik Ja Innenfor 120. Tidligere utredet, men ikke tidligere Re Ja Innenfor 64. Tidligere utredet og Sande Ja Nytt område Sande Ja Tidligere utredet, men tidligere kun delvis foreslått (område 205). Sandefjord Ja Innenfor 206. Tidligere utredet og Sandefjord Ja Innenfor 113. Tidligere utredet, men ikke foreslått i sin helhet. Sandefjord Ja Innenfor 17. Tidligere utredet, men ikke tidligere Sandefjord Ja Tidligere utredet, men ikke tidligere Sandefjord Ja Innenfor 18. Tidligere utredet, men ikke tidligere Stokke Ja Nytt område Stokke Ja Tidligere utredet, men ikke tidligere Stokke Nei Innenfor 10. Tidligere utredet, men ikke foreslått i sin helhet. Stokke Nei Nytt område Stokke Nei Nytt område Stokke Nei Nytt område Stokke Nei Nytt område Svelvik Ja Nytt område Tønsberg Ja Innenfor 105. Tidligere utredet, men ikke tidligere Tønsberg Ja I hovedsak lik område 76. Tidligere utredet, men ikke tidligere Tønsberg Ja Nytt område. Tønsberg Ja Tidligere utredet, men ikke tidligere Tønsberg Ja Tidligere utredet, men ikke tidligere Tønsberg Ja Tidligere utredet, men ikke tidligere

6 av 9 Kartpresentasjoner Arealene som foreslås tatt inn i RPBAs plankart får ulik status med hensyn til grad av avklaring. Dette framkommer ikke av tabellen ovenfor, men må leses ut av kartpresentasjonene, jf. også omtale av ny symbolbruk tidligere i brevet. Det er utarbeidet tre kartpresentasjoner: - Plankart med elementer som er vedtatt ved fylkestingets behandling 25. april Kart med tilleggselementer til plankartet som er til høring med frist 30. september Kart sammensatt av elementene fra de to ovenforstående kartene, d.v.s. plankartet for RPBA slik det vil se ut dersom resultatet av høringen og fylkestingets vedtak er identisk med forslaget. Kartene vil bli tilgjengelige på fylkeskommunens hjemmesider Fordi fylkeskommunens hjemmesider er under omlegging, vil de først være tilgjengelige fra slutten av mai. Kart kan oversendes på epost på anmodning. Avslutning Avslutningsvis vil vi framheve de frister som nå gjelder for den videre RPBA-prosessen. 30. juni 2013: Avklaring av om relevante statlige myndigheter og kommuner har vesentlig innvending mot deler av planen, på bakgrunn av tidligere avgitt høringsuttalelse. Dersom Vestfold fylkeskommune ikke mottar henvendelse om vesentlig innvending innen 30. juni, ansees det som avklart at vedkommende instans ikke har vesentlig innvending. 31. august 2013: Departementets frist for å gi melding om departementet vil gjøre endring i planen. 30. september 2013: Frist for å avgi høringsuttalelse til nye areal som foreslås i RPBAs plankart. Selv om det nå gjennomføres en høring av enkelte nye areal til RPBAs plankart, er regional plan for bærekraftig arealpolitikk i all hovedsak vedtatt som en gjeldende regional plan i Vestfold, med de forbehold som det er orientert om. Det innebærer at den «legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet» i Vestfold, jf. plan- og bygningsloven 8-2. Spørsmål om fylkestingets vedtak eller høringen av nye areal kan rettes til Lars Ove Gidske, epost: eventuelt til Merk henvendelsen Høring RPBA. Vi ønsker å takke for det gode samarbeidet i prosessen, og ser fram til å fortsette dette i gjennomføringen av regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Vennlig hilsen Sverre Høifødt Direktør for regionalsektoren Anette Olshausen Plansjef Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. Vedlegg: Fylkestingets vedtak i sak 22/13 (utskrift av saksprotokoll).

7 av 9 Liste over mottakere: Miljøverndepartementet Kommunene i Vestfold KS Vestfold Vestfold eldreråd Vestfold fylkeselevråd Vestfold fylkeskommunale råd for funksjonshemmede Telemark fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Østfold fylkeskommune Østlandssamarbeidet Fylkesmannen i Vestfold Statens vegvesen Jernbaneverket region øst Mattilsynet NSB AS Norges vassdrags- og energidirektorat NAV Vestfold Høgskolen i Vestfold Vestfold interkommunale Vannverk Sandefjord Lufthavn Torp Vestviken kollektivtrafikk AS LO Vestfold NHO Vestfold Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon Friluftslivets fellesorganisasjon Natur og ungdom Naturvernforbundet i Vestfold Vestfold bondelag Vestfold bygdekvinnelag Bonde- og småbrukarlaget i Vestfold Vestviken skogeierforening Jordvernforeningen i Vestfold Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Fortidsminneforeningen i Vestfold Tønsberg næringsforening Tønsberg utvikling Re Næringsforening Vårt sentrum, Larvik Teie Handelsforening Hof Næringsforening Revetal senterforening Sandefjord Handelstandsforening Larvik Næringsforening Tjøme Næringsforening Stokke Handel-, håndverk- og industriforening LINK Larvik Sandefjord Vekst Andebu Næringsforening Hof sentrum Holmestrand handelstands forening Holmestrand Næringsråd Horten Næringsforenng Horten handelstand Tønsberg handelstandsforening Svarstad Handelsforening Oslofjorden friluftsråd Horten havnevesen Larvik Havn Vekst Grenland Vestfold idrettskrets Vestfold klima- og energiforum

8 av 9 Vestfold barne- og ungdomsråd Miljørettet helsevern Vestfold Riksantikvaren

9 av 9 Vedlegg: Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Fylkestingets vedtak 25. april 2013 (utdrag fra saksprotokoll). (Fylkestingssak 22/13) 1. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk vedtas med følgende endringer etter høringen: - Mål, strategier, retningslinjer, effektmål og handlingsprogram med endringer som framgår av vedlegg 1, dog med endring i punkt hvor siste setning strykes. - Kommunearkene, slik de foreligger i vedlegg 2. - Plankart for RPBA, slik de foreligger i vedlegg 3, med unntak av areal og grenser som skal på høring og offentlig ettersyn. Vestfold fylkeskommune legger mål, strategier og retningslinjer i regional plan for bærekraftig arealpolitikk til grunn for videre arbeid med samordnet areal- og transportplanlegging og behandlingen av arealplaner i Vestfold. 2. Konsekvensutredning. - Overordnede konsekvensvurderinger vedlagt FT-sak 44/12 godkjennes. - Konsekvensutredning av areal vurdert i høringsforslaget til plankart for RPBA, vedlagt FTsak 44/12 godkjennes. 3. Nye areal som foreslås innenfor langsiktige utviklingsgrenser, og endrede langsiktige utviklingsgrenser med konsekvensutredning, sendes på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 30. september Også de areal som på bakgrunn av høringsuttalelser er vurdert og som ikke anbefales inngår i konsekvensutredningen. - Fylkestinget vil på nytt påpeke at det ikke er ønskelig at ytterligere større arealer av landets beste mat- og dyrkingsjord foreslås omdisponert til bolig/næring. 4. Vestfold fylkeskommune vil bidra til å sikre gjennomføringen av RPBA gjennom tiltakene i handlingsprogrammet i samarbeid med kommunene i Vestfold, statlige virksomheter og andre parter. Handlingsprogrammet rulleres årlig, og ressursinnsats avklares i budsjett/økonomiplan. 5. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i et helhetlig og oppdatert plandokument. Dette gjelder ikke tekster til mål, strategier, retningslinjer, effektmål og handlingsprogram. Tekster til plankart, kommuneark og tekster merket som informasjonstekst kan inngå i den redaksjonelle gjennomgangen og kvalitetssikringen. 6. Det legges opp til revisjon av RPBA hvert år. Spørsmålet skal vurderes ved revisjon av regional planstrategi hvert fjerde år. Innen utgangen av 2016 inviteres kommuner og andre aktører knyttet til gjennomføring av RPBA, til å gi sine erfaringer med praktisering. På den bakgrunn kan Fylkestinget vedta eventuelle justeringer i plandokumentet, uten at det iverksettes full gjennomgang/revisjon av planen. 7. Det trekkes ikke langsiktig utbygningsgrense mot Velleskogen, som oppfatter områder 108 i Tønsberg kommune. Utbygningsgrense avklares i kommuneplan. 8. Områdene i Tønsberg, Hogsnes, Firingen og Bjelland bør sees i sammenheng med Vear og det anbefales samarbeid med Stokke kommune.

Godkjenning av planprogram for revisjon av regional plan for kystsonen i Vestfold

Godkjenning av planprogram for revisjon av regional plan for kystsonen i Vestfold Arkivsak-dok. 201105866-20 Arkivkode 123/P11 Saksbehandler Torstein Kiil Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 24.04.2014 42/14 Godkjenning av planprogram for revisjon av regional plan for kystsonen

Detaljer

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh i,, skole og institusjon i kommuner i Vestfold Vestfold kommune, førskole, skole og institusjon 212 1778 1877 181 2457 252 2358 26532 24645 22588 Totalt 3767 2924 26747 3 25 2 15 1 5 212 Horten kommune,

Detaljer

Oversendelse av merknad til Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Oversendelse av merknad til Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Plan byggesak landbruk og geodata Vår saksbehandler: Hanne Holmen 33 17 16 67 Vestfold fylkeskommune Svend Foynsgt. 9 3126 TØNSBERG Deres ref.: Vår ref.:arkiv:vår dato:deres dato: 13/61346FE-131, TI- 20.09.2013

Detaljer

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold Vestfold Forbruk i, egne, per m 2 konsern 212 213 214 177 173 166 177 223 237 163 168 161 151 146 142 251 218 195 Samlet energiforbruk 919 928 91 3 Forbruk i, egne per, m 2 konsern 25 2 212 15 213 1 214

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/1791 Saksbehandler: Morten Lysheim Regional plan for bærekraftig arealpolitikk - Uttalelse til planvedtak samt høringsuttalelse til

Detaljer

Høringsuttalelse til planprogram - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Høringsuttalelse til planprogram - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Nøtterøy kommune JournalpostID: 17/8730 Arkiv: FE - 000 Saksbehandler: Magnus Campbell Telefon: Høringsuttalelse til planprogram - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Regional plan for bærekraftig arealpolitikk

Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Re kommune JournalpostID 17/4004 Saksbehandler: Trond Wifstad, telefon: 917 32 442 Rådmannen Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Utvalg

Detaljer

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Fra evaluering til revisjon ved Fylkesordfører Rune Hogsnes Et attraktivt & bærekraftig Vestfold RPBA fra evaluering til revisjon RPBA er en plan for hele Vestfold Initiativ fra kommunene Planen ble vedtatt

Detaljer

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Høyringsmøte planprogram for regional areal- og transportplan for Bergensområdet. Rune Kippersund, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Press på knappe,

Detaljer

Planstrategi for Hurdal kommune ; 2.gangs behandling

Planstrategi for Hurdal kommune ; 2.gangs behandling Hurdal kommune Arkivsak: 2015/1293-6 Arkiv: 110 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Kommunalt råd for funksjonshemmede 02.05.2016 16/11 Eldrerådet 03.05.2016

Detaljer

Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Press på knappe, verdifulle areal Alt vokser, men ikke arealene!

Detaljer

SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 12/314-25. Behandlinger: SAMLET SAKSFREMSTILLING - RPBA - NYE PLANKART - HØRINGSUTTALELSE

SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 12/314-25. Behandlinger: SAMLET SAKSFREMSTILLING - RPBA - NYE PLANKART - HØRINGSUTTALELSE SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 12/314-25 SAMLET SAKSFREMSTILLING - RPBA - NYE PLANKART - HØRINGSUTTALELSE Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. KOMMUNEPLANUTVALGET 26.09.2013 KPL-4/13

Detaljer

BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Saksfremlegg

BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Saksfremlegg BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Saksfremlegg Saksgang Møtedato Møte nr. Sak nr. Administrativ styringsgruppe 12.12.2016 5-2016 46/16 Overordnet styringsgruppe 20.12.2016 5-2016 46/16 Parter i bypakken etter 1.1.2017

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i plandelen av plan-og bygningsloven - underretting om vedtak

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i plandelen av plan-og bygningsloven - underretting om vedtak UTVIKLINGSAVDELINGEN Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Vår dato: 09.12.2013 Vår referanse: 2008/564-89 Vår saksbehandler: Deres dato: 09.09.2013 Deres referanse: 13/2263 Hilde Reine, tlf.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Horten kommune Vår ref. 10/6602 09/5285-31 / FE-142, REGP- 99002 Saksbehandler: Tore Rolf Lund Kommuneplanens arealdel 2011-2022 Vedtak av planprogram Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.03.2010

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR ULLENSAKER VEDTAK

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR ULLENSAKER VEDTAK ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 44/16 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.08.2016 37/16 Eldrerådet 23.08.2016 44/16 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Lardal kommune. Kommuneplanens arealdel 2013-2022. Vedtak

Lardal kommune. Kommuneplanens arealdel 2013-2022. Vedtak Side 1 av 9 Lardal kommune Saksbehandler: Morten Ulleberg Telefon: 33 15 52 06 Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 13/2715 Kommuneplanens arealdel 2013-2022. Vedtak Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet

Detaljer

Høringsuttalelse Regional plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Høringsuttalelse Regional plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) Et attraktivt & bærekraftig Vestfold 1 av 6 Til Vestfold Fylkeskommune Vår saksbehandler Amund Kind Deres dato Deres referanse Høringsuttalelse Regional plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Viser

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Ref. Høringsparter i hht. adresseliste Vår ref. 12/5466-67 121/LTOR Dato 27.02.2014 Ny høring og offentlig ettersyn av handelsbestemmelser på Kjørbekk og Enger i

Detaljer

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021.

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021. Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Vår saksbehandler: Vegard Hagerup Malvik kommune TIf. 73 86 6446 E-post: vegard.hagerup@stfk.no Postmottak: postmottak@sttk.no Postboks

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-141 13.12.2017 Forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer videreføres i 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet viderefører forsøket

Detaljer

UTTALELSE TIL HØRING - ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

UTTALELSE TIL HØRING - ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Regionalenheten Arkivsak-dok. 201202125-62 Saksbehandler Kristin Loe Kjelstad Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 17.12.2013 UTTALELSE TIL HØRING - ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Forslag til VEDTAK Fylkesutvalget

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-61 23.03.2015 Utvidelse av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette informere

Detaljer

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Saknr. 13/10719-2 Saksbehandler: Elisabeth Enger Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Rullering av kommuneplanens arealdel i Larvik, samt rullering av kommunedelplaner for Stavern by og Larvik by - høringsuttalelse

Rullering av kommuneplanens arealdel i Larvik, samt rullering av kommunedelplaner for Stavern by og Larvik by - høringsuttalelse Til Larvik kommune Stokke, 25.02.2015 Rullering av kommuneplanens arealdel i Larvik, samt rullering av kommunedelplaner for Stavern by og Larvik by - høringsuttalelse Viser til kommuneplanens arealdel

Detaljer

jordvernstrategi: Stortinget ber regjeringen i egnet form fremme forslag for Stortinget om jordvernstrategi.

jordvernstrategi: Stortinget ber regjeringen i egnet form fremme forslag for Stortinget om jordvernstrategi. Til Re kommune Stokke, 09.02.2015 Rullering av kommuneplanen i Re - høringsuttalelse Viser til kommuneplanens arealdel 2015-2022 som ble 1.gangsbehandlet i kommuneplanutvalget 04.12.2014 og som ligger

Detaljer

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging Et nytt verktøy for regional planlegging Hva er Regional planbestemmelse? En juridisk bindende bestemmelse Innebærer byggeforbud mot nærmere angitte tiltak Bestemmelsen er tidsbegrenset Skal knyttes til

Detaljer

Nasjonale forventninger til planleggingen. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016

Nasjonale forventninger til planleggingen. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Nasjonale forventninger til planleggingen Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Nasjonale forventninger Utarbeides av regjeringen hvert fjerde år, jf pbl. 6-1 Legges til grunn for

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/12 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.05.2012 25/12 Eldrerådet 18.06.2012 41/12 Hovedutvalg for eiendom

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV HOF OG HOLMESTRAND KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE

Kommunal- og moderniseringsdepartementet FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV HOF OG HOLMESTRAND KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE KONGELIG RESOLUSJON Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsråd: Jan Tore Sanner Ref nr.: Saksnr.: 2016000686 Dato: 18.03.2016 FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV HOF OG HOLMESTRAND KOMMUNER I VESTFOLD

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN SAK 18/14 REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN Saksopplysning Buskerud fylkeskommune arrangerte oppstartsmøte for Regional areal- og transportplan for Buskerud 9. mai. Deltakinga frå Hallingdal var sterkt

Detaljer

Oppstart av arbeid med kommuneplanen

Oppstart av arbeid med kommuneplanen Oppstart av arbeid med kommuneplanen - 11-12 Kommunen skal kunngjøre oppstart av arbeidet i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier (internett). Berørte offentlige

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling

GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling Terje Kaldager Ålesund, 4.juni 2012 1 Godkjenning 11. juni 2012 Nivå Retningsgivende Midlertidig båndlegging

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN ENDELIG PLANPROGRAM

SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN ENDELIG PLANPROGRAM SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 12/656-35 SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN 2014-2026 - ENDELIG PLANPROGRAM Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. KOMMUNESTYRET 24.04.2013 KST-15/13

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 11/2389 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMLEGG - REVISJON AV KOMMUNEPLANEN - PLANPROGRAM Saksbehandler: Asbjørn Dag Hansen Arkiv: 140 Saksnr.: Utvalg Møtedato 184/12 Formannskapet

Detaljer

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/17 Eldrerådet 25.04.2017 24/17 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.04.2017 28/17 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

Sekretariatskonferanse FKT

Sekretariatskonferanse FKT Sekretariatskonferanse FKT 22.03.17 Kommunereform kontrollutvalgenes og sekretariatenes rolle, samt konsekvenser for sekretariatene v/ Gaute Hesjedal Rådgiver VIKS Disposisjon Kort om VIKS Kommunereform

Detaljer

Lunner kommune vedtar KIME-planen , datert 15. november 2016.

Lunner kommune vedtar KIME-planen , datert 15. november 2016. Arkivsaksnr.: 16/299 Lnr.: 21124/16 Ark.: 144 Saksbehandler: avdelingsleder Guri Kjærem Kommunedelplan for Klima, infrastruktur, miljø og eiendom 2017-2020 Revisjon Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/307 SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN FOR KJERKGÅRDSHAGAEN. ANNENGANGSBEHANDLING / ENDELIG BEHANDLING. Arkiv: PLAN 135/168 m-fl Arkivsaksnr.: 12/307

Detaljer

Regional plan for klima og energi - forslag til endelig planprogram

Regional plan for klima og energi - forslag til endelig planprogram Arkivsak-dok. 201314005-23 Arkivkode ---/K20 Saksbehandler Live Rud Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 12.06.2014 71/14 Fylkestinget 19.06.2014 45/14 Regional plan for klima og energi - forslag til

Detaljer

Melding om vedtak i sak 15/112 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sluttbehandling

Melding om vedtak i sak 15/112 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sluttbehandling UTVIKLINGSAVDELINGEN Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 Leikanger Vår dato: 17.12.2015 Vår referanse: 2012/42-15 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Hilde Reine, tlf. 32 80 86

Detaljer

Det regionale nivået - Ekspedisjonssjef Jarle Jensen

Det regionale nivået - Ekspedisjonssjef Jarle Jensen Det regionale nivået - en nøkkelrolle mellom sentral og lokal styring Ekspedisjonssjef Jarle Jensen Den regionale planleggingen styrkes 2 Miljøverndepartementet, mai 2009 Behovet for regional planlegging

Detaljer

Evaluering av RPBA Evaluering av RPBA v/ Gry Backe, rådgiver i Vestfold fylkeskommune

Evaluering av RPBA Evaluering av RPBA v/ Gry Backe, rådgiver i Vestfold fylkeskommune Evaluering av RPBA 22.09.2016 Evaluering av RPBA v/ Gry Backe, rådgiver i Vestfold fylkeskommune «Vestfold er en bærekraftig og framgangsrik region» -det første av 8 samfunnsmål i RPBA «Byene, tettstedene

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.10.2016 A-sak. Kommunal planstrategi 2015-19 med tilhørende forslag om å rullere Kommuneplanens arealdel og å oppheve

Detaljer

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND Saksutredning: GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND 2016-2021 Trykte vedlegg: - Høringsforslag for

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KVITFJELL, 4. GANGS BEHANDLING. Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk 011/

KOMMUNEDELPLAN FOR KVITFJELL, 4. GANGS BEHANDLING. Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk 011/ RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 08/188-416 143 Vår saksbehandler: Svein Jetlund, tlf. 61 28 30 70 KOMMUNEDELPLAN FOR KVITFJELL, 4. GANGS BEHANDLING Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk

Detaljer

Forslag til rådmennenes felles saksfremlegg i kommunene og fylkeskommunen. Godkjenning av areal- og transportplan for Buskerudbyen

Forslag til rådmennenes felles saksfremlegg i kommunene og fylkeskommunen. Godkjenning av areal- og transportplan for Buskerudbyen Forslag til rådmennenes felles saksfremlegg i kommunene og fylkeskommunen Dato 12.11.2012 Godkjenning av areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-2023 1. Sammendrag I samsvar med inngåtte avtaler

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Det faste planutvalget

I N N K A L L I N G. til. møte i Det faste planutvalget I N N K A L L I N G til møte i Det faste planutvalget Det innkalles til møte i Det faste planutvalget torsdag 10. mars 2011 kl 19.30 på Kommunehuset. SAK NR. 03/11 ANNENGANGS BEHANDLING AV KLIMA- OG ENERGIPLAN

Detaljer

Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Utkast til Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Fastsatt ved kgl. res. av xx. xx 2013, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, 6-3. 1. Formål Formålet med bestemmelsen

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

Regional plan for Vestmarka - Sluttbehandling Fylkesrådets innstilling til vedtak: Trykte vedlegg

Regional plan for Vestmarka - Sluttbehandling Fylkesrådets innstilling til vedtak: Trykte vedlegg Saknr. 12/5485-5 Ark.nr. L10 Saksbehandler: Hanne Thingstadberget Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER I OPPLAND. UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN.

REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER I OPPLAND. UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN. Regionalenheten Arkivsak-dok. 201307440-186 Saksbehandler Per Erik Fonkalsrud Saksgang Fylkesutvalget Møtedato REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER I OPPLAND. UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN.

Detaljer

Evaluering og revidering av RPBA Evaluering og revidering av RPBA v/ Gry Backe, rådgiver i Vestfold fylkeskommune

Evaluering og revidering av RPBA Evaluering og revidering av RPBA v/ Gry Backe, rådgiver i Vestfold fylkeskommune Evaluering og revidering av RPBA 16.09.2016 Evaluering og revidering av RPBA v/ Gry Backe, rådgiver i Vestfold fylkeskommune «Vestfold er en bærekraftig og framgangsrik region» -det første av 8 samfunnsmål

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 22/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 28.01.2013 6/13 Kommunestyret 04.02.2013 SAMFERDSELSSTRATEGI FOR ØVRE ROMERIKE, VEDTAK

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

Innsending av planforslaget til kommunen Fagseminar DFDS 12. november 2008

Innsending av planforslaget til kommunen Fagseminar DFDS 12. november 2008 Innsending av planforslaget til kommunen Fagseminar DFDS 12. november 2008 Anna Auganes Virksomhetsleder for plan og miljø, Hvaler kommune siv.ark MNAL, nestleder FFP Behandling etter offentlig ettersyn

Detaljer

Regional planstrategi. avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Miljøverndepartementet

Regional planstrategi. avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Miljøverndepartementet avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Miljøverndepartementet Regional planstrategi Nytt verktøy, ny arena, eller bare ny innpakning? 2 Miljøverndepartementet, oktober 2008 Planlegging på fylkesnivå Gjeldende

Detaljer

Regional plan for bærekraftig

Regional plan for bærekraftig Regional plan for bærekraftig arealpolitikk - RPBA Bakgrunn for retningslinjen om disponering av matjord Kompetansesamling 1. desember 2015 Karl-Otto Mauland, Regionalavdelingen VFK Ordførerkollegiet i

Detaljer

Avklaring i formannskapet.

Avklaring i formannskapet. Avklaring i formannskapet. I løpet av prosessen med planstrategiarbeidet er det fra rådmannen tatt opp forholdet mellom planstrategi, samfunnsplan og arealplan. Spesielt er det forholdet til sentrale temaer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 JOHN BORSTAD - SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR 31, BNR 15 TIL GNR 31, BNR 23... Sett inn saksutredningen

Detaljer

MNKRFs nyttårsmøte 2017 Stiklestad

MNKRFs nyttårsmøte 2017 Stiklestad MNKRFs nyttårsmøte 2017 Stiklestad Samspillet mellom kontrollutvalget, sekretariatet og revisor v/ Orrvar Dalby Daglig leder Vestfold Kontrollutvalgssekretariat (VIKS). Samspill Eksempel på tidligere samhandlingsformer!

Detaljer

BYPLANEN - VEDR. LØSNING AV INNSIGELSE FOR OMRÅDET T1

BYPLANEN - VEDR. LØSNING AV INNSIGELSE FOR OMRÅDET T1 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 232/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.10.2014 86/14 Kommunestyret 03.11.2014 BYPLANEN - VEDR. LØSNING AV INNSIGELSE FOR OMRÅDET T1

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/73-8 Arkiv: 143 Saksbehandler: Per Prebensen FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG SOSIAL

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/73-8 Arkiv: 143 Saksbehandler: Per Prebensen FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG SOSIAL SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/73-8 Arkiv: 143 Saksbehandler: Per Prebensen Sakstittel: FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG SOSIAL 2018-2025 Planlagt behandling: Kommunestyret Planutvalget

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 143/11 Hovedutvalg for overordnet planlegging 06.06.2011 64/11 Herredstyret 06.06.2011 OMRÅDEPLAN FOR GARDERMOEN NÆRINGSPARK II

Detaljer

FSK sak 005/17 Bypakke Tønsberg, videre deltagelse

FSK sak 005/17 Bypakke Tønsberg, videre deltagelse FSK sak 005/17 Bypakke Tønsberg, videre deltagelse Sandefjord kommune har mottatt brev og saksframlegg fra Overordnet styringsgruppe (056) ved Vestfold fylkeskommune for Bypakke Tønsbergregionen. Brevet

Detaljer

Rullering av kommuneplanens arealdel endelig vedtak

Rullering av kommuneplanens arealdel endelig vedtak Sauherad kommune Arkiv: FE - 143, FA - L10 Saksmappe: 16/165 -

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram UTVIKLINGSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 23.08.2013 Vår referanse: 2013/3482-2 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sissel Kleven, tlf. 32 80 86 88 Varsel om oppstart av arbeidet med Regional

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 72/14 Plan- og utviklingsutvalget 09.09.2014 101/14 Molde formannskap 07.10.2014 71/14 Molde kommunestyre 16.10.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 72/14 Plan- og utviklingsutvalget 09.09.2014 101/14 Molde formannskap 07.10.2014 71/14 Molde kommunestyre 16.10. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201227 Saksmappe: 2012/5034-47 Saksbehandler: Halvard Vevang Straume Dato: 26.08.2014 Saksframlegg Detaljregulering Bjønnan - plannr. 201227 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/09 Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 11.11.2009 56/09 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg 11.11.2009 73/09 Hovedutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202 / 41633191(mette.wiik@sandefjord.kommune.no) Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202 / 41633191(mette.wiik@sandefjord.kommune.no) Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Stokke kommune, kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf.

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015 Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/133-23 Arkiv: 141 Saksbehandler: Åsmund Austarheim Dato: 19.06.2015 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015 1. gangs behandling

Detaljer

SKIEN KOMMUNE FYLKESRÅDMANNENS KOMMENTAR

SKIEN KOMMUNE FYLKESRÅDMANNENS KOMMENTAR OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER Handelsbestemmelser i regional plan for samordna areal- og transport i Grenland 2014-2025 Oppsummert og kommentert den 09.05.2014 SKIEN KOMMUNE Skien kommune er fornøyd

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget 01.06.2011 004/11

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget 01.06.2011 004/11 Side 1 av 5 Tjøme kommune JournalpostID: 11/3135 Saksbehandler: Bjørn Bjerke Larsen, telefon: 33 06 78 05 virksomhet teknikk og miljø Klima og energiplan - Tjøme kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget

Detaljer

Rullering av kommuneplanen i Stokke - høringsuttalelse

Rullering av kommuneplanen i Stokke - høringsuttalelse Til Stokke kommune Rullering av kommuneplanen i Stokke - høringsuttalelse Stokke, 10.08.2015 Sammendrag og konklusjon Stokke er en av de viktigste landbrukskommunene i Vestfold hvor nærmere halvparten

Detaljer

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Saksframlegg Ark.: V00 Lnr.: 7145/14 Arkivsaksnr.: 12/769-48 Saksbehandler: Øystein Jorde KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: Kommunedelplan landbruk for Lillehammer-regionen med

Detaljer

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 Behandling i Bystyret - 23.06.2015 I samsvar med innstillingen gjorde bystyret, mot 2 stemmer, følgende vedtak Bystyret

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN UTSATT BEHANDLING AV PLANPROGRAM

SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN UTSATT BEHANDLING AV PLANPROGRAM SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 12/656-23 SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN 2014-2026 - UTSATT BEHANDLING AV PLANPROGRAM Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. KOMMUNEPLANUTVALGET

Detaljer

Forslag om kommunal planstrategi for Meråker kommune 2012-2015

Forslag om kommunal planstrategi for Meråker kommune 2012-2015 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-22 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 40/13 18.04.2013 Kommunestyret 32/13 29.04.2013 Forslag om kommunal

Detaljer

Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift /14 Kommunestyret /14

Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift /14 Kommunestyret /14 MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 12.11.2014 066/14 Kommunestyret 13.11.2014 055/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Dyrkbar jord er ofte skogsmark og myrer som er vurdert å være dyrkbare.

Dyrkbar jord er ofte skogsmark og myrer som er vurdert å være dyrkbare. Innledning Dette er statistikk for omdisponering av dyrka og dyrkbar jord som følge av enkeltvedtak etter jordloven og regulering etter plan- og bygningsloven. Det vil si at omdisponering først blir registrert

Detaljer

Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Vestfold Fylkesmannen i Vestfold Vestfold fylkeskommune Svend Foynsgt. 9 3126 Tønsberg Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Fred Ivar Syrstad 2011/7909 04.07.2013 33 37 11 56 Arkivnr:

Detaljer

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT BOLIGBYGGEPROGRAM 2014-2030 - VEDTAK

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT BOLIGBYGGEPROGRAM 2014-2030 - VEDTAK ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 47/14 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.10.2014 37/14 Eldrerådet 20.10.2014 57/14 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet VEDTAK OM SAMMENSLÅING AV LARDAL OG LARVIK KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE

Kommunal- og moderniseringsdepartementet VEDTAK OM SAMMENSLÅING AV LARDAL OG LARVIK KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE KONGELIG RESOLUSJON Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsråd: Jan Tore Sanner Ref nr.: Saksnr.: 2015005420 Dato: 05.02.2016 VEDTAK OM SAMMENSLÅING AV LARDAL OG LARVIK KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Miljødirektoratets tilråding om vern av skog våren 2017

Miljødirektoratets tilråding om vern av skog våren 2017 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Trondheim, 06.04.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/3989 Saksbehandler: Asbjørn Tingstad Miljødirektoratets tilråding

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

Ny plan og bygningslov plandelen

Ny plan og bygningslov plandelen Ny plan og bygningslov plandelen Tema i presentasjonen: Hvem vil merke en ny lov? Kommunal planlegging Kommuneplanen Reguleringsplaner Krav til planbeskrivelse Dispensasjoner Regional planlegging Interkommunal

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015 BOLIGBYGGEPROGRAMMET, OPPSTART RULLERING Vedtak Arbeidet med rullering av boligbyggeprogrammet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 NY REVISJONSORDNING FOR DØNNA KOMMUNE. Kontrollutvalgets innstilling: 1. Dønna kommune ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201318 Saksmappe: 2008/487-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 22.10.2015 Saksframlegg Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr. 201318 Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer