REFERANSE JOURNALNR. DATO BMM-14/ / Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERANSE JOURNALNR. DATO BMM-14/19645-1 103006/14 18.11.2014. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:"

Transkript

1 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BMM-14/ / Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / Storhaug bydelsutvalg / Eiganes og Våland bydelsutvalg / Hillevåg bydelsutvalg / Tasta bydelsutvalg / Madla bydelsutvalg / Hundvåg bydelsutvalg / SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MØTE I KMU OG BYDELSUTVALGENE MØTEDATO Forslag til vedtak: på spørsmål fra KMU i møte på spørsmål fra Storhaug bydelsutvalg i møte , og på spørsmål fra Eiganes og Våland bydelsutvalg i møte , og på spørsmål fra Hillevåg bydelsutvalg i møte på spørsmål fra Tasta bydelsutvalg i møte på spørsmål fra Hinna bydelsutvalg i møte på spørsmål fra Madla bydelsutvalg i møte på spørsmål fra Hundvåg bydelsutvalg i møte og Sammendrag på spørsmål fra møte i KMU og Bydelsutvalgene. på oversendelsesforslag. 1

2 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MØTE I KMU OG BYDELSUTVALGENE MØTEDATO Kommunalstyret for miljø og utbygging 209/14 14/19182 SPØRSMÅL FRA LEIF ARNE MOI NILSEN (FRP) - KJØP AV KOMMUNAL BOLIG Kommunalstyret for miljø og utbygging sitt enstemmige vedtak: I.h.h.t 17 har representanten Leif Arne Moi Nilsen (FrP) fremmet følgende spørsmål: «Journal nr.19186/14 avslag på anmodning om å kjøpe kommunal bolig Hundvågveien 21 ifølge brev av er han lovet dette. Journal nr /13 er dette tilfelle?» Besvart i KMU-AU /14 14/19176 SPØRSMÅL FRA KARI NESSA NORDTUN (AP) - OPS FOLKEBAD Kommunalstyret for miljø og utbygging sitt enstemmige vedtak: I.h.h.t 17 har representanten Kari Nessa Nordtun (Ap) fremmet følgende spørsmål: Hvor mye har arbeidet i forbindelse med utredningen av OPS folkebadet totalt sett kostet kommunen?» Det er brukt om lag 1,4 mill kro ner til nå inneværende år; mens det samlet sett er benyttet i størrelsesorden 4 mill kroner for prosjektet «folkebad». Dette henføres både til programmering av prosjektet og utarbeidelse av konkurransegrunnlag, samt utgifter til egne medarbeidere i prosjektet. 202/14 14/19173 SPØRSMÅL FRA EGIL OLSEN (H) - TRAFIKKAVIKLING HOLBERGSGATA 2

3 Kommunalstyret for miljø og utbygging sitt enstemmige vedtak: I.h.h.t 17 har representanten Egil Olsen (H) fremmet følgende spørsmål: I krysset Madlaveien/Holbergsgaten ligger en UnoX bensinstasjon. Stasjonen forårsaker regelmessig trafikale problemer, farlige situasjoner og stor irritasjon for mange. Her er problemstillingene: Mange bilister som kommer sørover på Holbergsgaten og skal vest mot Tjensvollkrysset, tar snarveien gjennom stasjonen. Det er ofte farlig når de kommer ut på Madlaveien. For å lette innkjøring til stasjonen, er det avmerket et ikke stå her-felt i Holbergsgaten (i sørgående felt) slik at biler fra Madlaveien skal kunne svinge inn på stasjonen. Det medfører store problemer med å avvikle trafikken i sørgående retning, fordi «den ene bilen» som skal inn på stasjonen hindrer hele sørgående kø i å komme ut på Madlaveien ved grønt lys. Biler fra Madlaveien som ikke kommer inn på stasjonen, hindrer nordgående trafikk i Holbergsgaten, så det ofte blir full stopp i trafikken fra Madlaveien mot nord. Dette gir ingen mening. To grep må tas kjapt: Det må settes opp gjennomkjøring-forbudt-skilt på bensinstasjonen, og dette må håndheves. Det må settes opp midtdeler de nederste 30 meterne av Holbergsgaten, så man ikke kan kjøre inn på stasjonen fra Holbergsgaten når man kommer fra Madlaveien. Det er ikke langt til andre bensinstasjoner. Disse endringene vil ikke hindre noen i å kjøpe drivstoff, men de vil lette trafikken både på Madlaveien og Holbergsgaten. Dette er et av bydelens største og viktigste kryss. Nå skal Eiganesveien og Wesselsgaten stenges i 4 måneder, så krysset blir enda mer belastet. Dvs: Dette haster! Holbergsgate er en fylkesvei, Park og vei sender derfor spørsmålet videre til Statens vegvesen 203/14 14/19174 SPØRSMÅL FRA TORFINN INGEBORGRUD (MDG) - GAMLEVEIEN Kommunalstyret for miljø og utbygging sitt enstemmige vedtak: I.h.h.t 17 har representanten Torfinn Ingeborgrud (MDG) fremmet følgende spørsmål: «Gamleveien på Hinna er smal og mangler fortau på ene siden. Denne veien er skolevei for et stort antall barn, og lokalvei for boliger på begge sider. Likevel er det vedtatt at nesten alle bussene skal kjøre igjennom her i stedet for Hinnasvingene som er oppgradert til god standard. Gamleveien har mye gjennomkjøring, det ser ut til at veien brukes som snarvei. Beboerne påstår også at bussene kjører i 60 til 70 km/time. Fartsgrensen er 40km/time. Dette er farlig for skolebarn og for andre beboere. Problemet har ifølge beboere blitt verre etter at en innsnevring ble fjernet i sommer. 3

4 Kan Rådmannen sørge for at det blir gjennomført fartsmålinger? Kan rådmannen sørge for at det blir satt opp utstyr til trafikktelling? Er det nødvendig at alle bussene kjører her?» Park og vei foretok en trafikktelling/fartsmåling i Gamleveien fra 22 til 29 oktober Trafikktellingen viser at Gamleveien har en ÅDT på 4791 og en 85-prosentfraktil på 39 km/t. Dette betyr at 85 prosent av kjøretøyene kjører i 39 km/t eller lavere. Trafikktelling/fartsmåling i Gamleveien ble foretatt etter at innsnevringen ble fjernet. Bussene går i Gamleveien fordi det er der passasjergrunnlaget er størst, ellers er det Fylkeskommunen og Kolumbus som avgjør hvor bussene skal gå. 204/14 14/19175 SPØRSMÅL FRA GRY NIELSSEN BANG (H) - SPEILSKILT HÅHAMMARBRAUTENE Kommunalstyret for miljø og utbygging sitt enstemmige vedtak: «Speilskilt i Håhammerbrautene er ødelagt og detter er meldt inn til VOF flere gange ruten hell. Veien er så smal at det bare er plass til en bil om gangen. Uten speil mangler bilførere oversikt «rundt svingen» både om du kommer ovenfra og nedenfra. Dette skaper trafikkfarlige forhold. Speilet er derfor livsviktig, da veien er så smal at to biler ikke kan passere. Er det mulig å få utbedret dette så fort som mulig?» Park og vei var på befaring i Håhammarbrautene og sendte samme dag mail til Nis om å skifte ut speilet. Dette vil bli utført så fort som mulig. 210/14 14/19183 SPØRSMÅL FRA STÅLE JOHAN KNUTSEN (UAVH) - ASFALTUTBEDRING LANGS MOSVANNET Kommunalstyret for miljø og utbygging sitt enstemmige vedtak: I.h.h.t 17 har representanten Ståle Johan Knutsen (uavh.) fremmet følgende spørsmål: «Det er et tiltalende problem med hull og krakelering i asfalten langs Mosvannet parallelt med Motorveien. Er det mulig å foreta en lapping av disse hullene?» 4

5 I dette området skal det utføres omfattende anleggsarbeid i forbindelse med bygging av Eiganestunnellen. I utgangspunktet prioriteres bare forhold som er farlige for brukerne i slike områder. Anleggsarbeidet er imidlertid såpass langt fram i tid på denne strekningen at direktøren vurderer det som fornuftig å legge et nytt tynt dekke i stedet for å lappe hullene. Storhaug Bydelsutvalg 61/14 14/835 SPØRSMÅL FRA HELGE DAGFINN ANDERSEN (SV) I hht 14 stilte Helge Dagfinn Andersen (SV) følgende spørsmål: STORHAUG SKOLE OG VAKTMESTERBOLIG/SFO BYGG Storhaug skole driver store deler av sitt SFO-tilbud fra den gamle vaktmesterboligen. Ferdigstilling av nytt SFO-tilbud er i hht HØP planlagt ferdigstilt Det arbeides med å finne midlertidige løsninger for SFO i byggeperioden. Driftsstyret ved Storhaug skole og Storhaug bydelsutvalg er bekymret for fremsriften av prosjektet, lang tid er gått uten at noe er skjedd. Ser vi start på prosjektet i nær fremtid? Vaktmesterbolig/SFO-bygg er tenkt som sambruk mellom klasserom for 2 klasser og SFO fram til ny barneskole på Storhaug står klar. Oppvekst vurderer vaktmesterboligen som lite eigna til dette formålet og ønsker at det vurderes hvorvidt bygget kan rives og eventuelt erstattes med eit midlertidig modulbygg. Når ny skole på Storhaug står klar, vil det bli ein ny situasjon med hensyn på opptak av elevar. For å ha tilstrekkelig beredskap mht midlertidig modulbygg har Stavanger eiendom sendt rivesøknad. Den er for tida til behandling. Avhengig av utfallet av nevnte søknad vil alternativ 1 modulbygg kunne stå i løpet av Det er pt. ikke endelig avgjort hvorvidt en skal realisere et midlertidig bygg ved Storhaug skole. Alternativ 2 er at bygget blir bevart. I dette tilfellet må det evt søkas om større bevilgning for å rehabilitere og bygge om vaktmesterboligen til å bli eigna til formålet. 5

6 70/14 14/835 SPØRSMÅL FRA ATLE SIMONSEN (FRP) I hht reglementets 14 stilte representanten Atle Simonsen (FrP) følgende spørsmål til besvarelse: Det bes om en vurdering av begrunnelsen for «gjennomkjøring forbudt» i Nymannsveien v/trafikkgata. Transportplan vil legge fram ny vurdering av «gjennomkjøring forbudt» i Nymannsveien v/trafikkgata i samarbeidsgruppa for trafikksikkerhet Dersom det blir endringer i vedtaket vil dette bli tatt til følge. 69/14 14/835 SPØRSMÅL FRA ATLE SIMONSEN (FRP) I hht reglementets 14 stilte representanten Atle Simonsen (FrP) følgende spørsmål til besvarelse: Det rettes en henvendelse til Flybussen/Boreal der en ber om en vurdering av å utvide ruten til å ha start/stopp ved Kjelvene framfor Fiskepiren, evt at noen avganger utvides. Det er Boreal Travel som har ansvaret for Flybussen, og spørsmålet ble sendt over til dem for besvarelse. Boreal Travel finner tilbakemeldingen interessant. Årsaken for at vi snur på Fiskepiren i dag er hovedsakelig grunnet reguleringstid til rådighet. Vi finner innspillet uansett relevant opp mot både Ryfast samt interessen utvist. Vi vil bruke tid på å studere mulighetene for en slik utvidelse, men behøver selvklart mer tid. 68/14 14/835 SPØRSMÅL FRA ATLE SIMONSEN (FRP) I hht reglementets 14 stilte representanten Atle Simonsen (FrP) følgende spørsmål til besvarelse: 6

7 Det rettes en henvendelse til Kolumbus om å endre ruteoppsettet for å forkorte reisetiden for Storhaugbeboere. Rute 4 gjennom Storhaugtunnelen bes særskilt vurdert. Rute 4 er en av våre hovedruter som gir et tilbud for våre passasjerer til og fra Storhaugområde via sentrum, om SUS og til Madla, en populær rute med høyt belegg. Ved å legge den ruten via Storhaugtunellen så ville en del av passasjergrunnlaget falle vekk, en får tur/ retur Storhaug/ sentrum uten passasjergrunnlag og deler av sentrum faller vekk. I tillegg til rute 4 har finnes det i dag et tilbud med rute 25 Stavanger sentrum/ Ramsvik - kjøretid på 15 min og rute 26 Stavanger sentrum / Godalen - kjøretid på 10 min. Med dette som utgangspunkt så har Kolumbus pr dags dato ingen planer om å endre dagens trase på rute 4. 67/14 14/835 SPØRSMÅL FRA ANNE TORILL STENSBERG LURA (UAVH) I hht reglementets 14 stilte den uavhengige representanten Anne Torill Stensberg Lura følgende spørsmål til besvarelse: Utenfor Bakergata 5 er det en parkeringsplass. Er det slik at denne i utgangspunktet var regulert til lekeplass? Dette området trenger en lekeplass. Hvordan kan dette realiseres? Det etterspurte området er regulert til lek, men ikke opparbeidet som lekeplass. Området er om lag 100 m2, i privat eie og nyttes til parkeringsplass. Dersom lekeplassen skal realiseres, må Stavanger kommune erverve arealet og opparbeide lekeplassen. 60/14 14/835 SPØRSMÅL FRA JOSTEIN SOLVANG (PP) I hht 14, stilte Jostein Solvang (PP) følgende spørsmål til besvarelse: Vassøy har en vei til byen, og den heter «Rygerbuen». Hva er grunnen til at denne veien stenges tidlig på lørdagskvelden og har et opphold fra kl til fra Vassøy på søndager? Vil en besøke slekt eller venner, må en enten reise og møte opp til en sen frokost eller tidlig kveldsmat. Mannskapene er om bord, så det kan ikke være mye å spare på at veien stenges. Storhaug bydelsutvalg ber om mer åpningstid. 7

8 Rutene til Byøyene har stort sett gått uendret i flere år, og vi har ikke registrert ønsker om mer produksjon, men har fått noen om økt kapasitet på enkelte avganger. Dette gjelder imidlertid på ukedager på de mest trafikkerte tidene, men aldri i helgene. Når rutene er satt opp slik de nå har gått i lengre tid, er dette ut fra erfart behov samt sett i forhold til både buss- og båttilbudet både lokalt i Stavanger og ellers i fylket. Alt må også sees i sammenheng med vedtatte budsjett. I en slik sammenheng ser vi også på det totale reisetilbud, der hurtigbåtenes frekvens og avgangstider blir sett på som alternativ, og som oftest som fullgodt reisetilbud i forhold til ferje. I alle ruteområdene i Rogaland er det et redusert rutetilbud i helgene, og rutetilbudet til Vassøy er svært godt, sammenlignet både med øvrige båttilbud i helgene i fylket, og rutetilbudet tåler også meget godt å bli sammenlignet med busstilbudene sentralt i Stavanger, og ikke minst i forhold til utkantene i byene og distriktene ellers i fylket. Innenfor gjeldende budsjett kan Kolumbus vanskelig se at det er mulig å gi Vassøy prioritert foran en rekke andre steder ved eventuelle muligheter til økt ruteproduksjon med båt i fylket. Eventuell ruteutvidelse er i alle tilfelle en fylkespolitisk sak. 46/14 14/15933 SPØRSMÅL FRA ANNE TORILL STENSBERG LURA (UAVH) I MØTE VEDR SYKKELFELT PÅ STRØMSBRUA Ihht reglementets 14 stilte representanten Anne Torill Stensberg Lura (UAVH) følgende spørsmål til besvarelse: «Deler av Strømsbrua mangler sykkelfelt i begge retninger. Kan det etableres sykkelfelt slik at ferdselen over brua blir trygg for syklistene.» Strømsbrua er en fylkesvei, Park og vei sender derfor spørsmålet videre til Statens vegvesen 47/14 14/15939 SPØRSMÅL FRA JOSTEIN SOLVANG (PP) I MØTE VEDR PARKERINGSFORBUD I BREIVIGSVEIEN Ihht reglementets 14 stilte representanten Jostein Solvang (PP) følgende spørsmål til besvarelse: «Storhaug bydelsutvalg ber om at Breivigsveien skiltes med parkering forbudt.» 8

9 Spørsmålet om Breivikveien skal skiltes med parkering forbudt vil bli tatt opp i samarbeidsgruppa for trafikksikkerhet Dersom samarbeidsgruppa går inn for parkerings forbud i Breivikveien og Stavanger kommune er enige i dette vil det bli laget skiltvedtak og skiltingen vil deretter bli utført. 71/14 14/835 SPØRSMÅL FRA GEIR ROLANDSEN (H) I hht reglementets 14 stilte representanten Geir Rolandsen (H) følgende spørsmål til besvarelse: Storhaug bydelsutvalg har hatt besøk av «Lille Himalaya velforening» vedrørende tiltak i Jelsabakken og Jelsagata. Storhaug bydelsutvalg støtter forslaget om merking av veien. Vil velforeningen få tiltakene realisert? I denne del av Jelsabakken og Jelsagata er det ikke fortau eller fotgjengerovergang. Noen eiendommer området Jelsabakken/Jelsagata har høye hekker og gjerde ved utkjørsler og kryss. Direktøren mener at foreslått oppmaling med striper/sirkler og nedfelte lysrefleks i veibanen ikke er et godt trafikksikkerhetstiltak, og vil kunne skape utrygge og forvirrende situasjoner hvor fotgjengere/sykelister er usikre på om de går/sykler på fortau eller i kjørebanen. Gata blir utydelig. Vi mener at dersom det skal gjøres tiltak, må det reguleres inn fortau og siktsoner for kryss. Dette vil gjøre det lettere å få prosjektet innarbeidet i trafikksikkerhetsplanen og seinere bygget. Direktøren vil sørge for at et slikt tiltak blir vurdert i forbindelse med trafikksikkerhetsarbeidet. Eiganes og Våland bydelsutvalg 29/14 14/5521 SPØRSMÅL FRA EIGANES OG VÅLAND BYDELSUTVALG Ihht reglementets 14 stilte Eiganes og Våland bydelsutvalg følgende spørsmål: 9

10 «Hva er status i erstatning til treningsplass Kiellandsmyrå?» Det er ikke funnet erstatningsbane for Kiellandsmyrå grusbane for brukerne av denne banen. Viking FK har etter at Kiellandsbanen ble stengt for bruk åpnet sin egen Vikinghall. Denne hallen erstatter bruken av Kiellandsmyrå for Viking FK. Bedriftsidretten som er den andre brukeren av Kiellandsmyrå grusbane har ikke så lang fått noen erstatningsbane. Bedriftsidretten ønsker ikke å bruke grusbaner lenger. De ønsker å bruke kunstgras som underlag for sin aktivitet 28/14 14/5521 SPØRSMÅL FRA EIGANES OG VÅLAND BYDELSUTVALG Ihht reglementets 14 stilte Cille Ihle (H) følgende spørsmål: «Hvor er porten til Munkehagen blitt av?» Den gamle smijernsporten i Munkehagen har blitt skadet av et tre som falt tidligere i år. Porten ble derfor demontert og sendt til reparasjon. Det ble foretatt sandblåsing. Det som gjenstår nå er å lage et nytt smijernsfelt da det ene gamle feltet var defekt. Også søylene må restaureres. Park og vei vurderer å sette opp porten på en ny plass i Munkehagen etter reparasjon. 52/14 14/5521 SPØRSMÅL FRA INGEBJØRG S FOLGERØ (H) Ihht reglementets 14 stilte Ingebjørg S Folgerø (H) følgende spørsmål: «Eiganes og Våland bydelsutvalg ber om en tilbakemelding ang. midlertidig gangbro over Madlaveien ifm Ryfast-utbyggingen, og en forsikring om at undergangen under Motorveien ikke vil bli stengt før gangbroen er på plass.» Madlaveien er en fylkesvei, Park og vei sender derfor spørsmålet videre til Statens vegvesen 10

11 43/14 14/5521 SPØRSMÅL FRA GRY HEGE OLSEN-HAGEN (AP) VEDR SKILTING I LØKKEVEIEN Ihht reglementets 14 stilte Gry Hege Olsen-Hagen (Ap) følgende spørsmål: «Vil det bli skiltet/belyst ved nye fotgjengeroverganger i Løkkeveien?» Løkkeveien er fylkesvei og forvaltes av Statens vegvesen. De svarer følgende på spørsmålet: «I deler av Løkkeveien er skilt unnlatt i samråd med kommunen. Det er åpning for dette i Skiltforskriften i bynære strøk hvor fartsnivået er lavt og det fort blir svært mye skilting. Statens vegvesen har årlige gjennomganger hva angår intensivbelysning. Det kan bli aktuelt med slik belysning her de kommende år, men det er ingen konkrete planer om det. Belysningen på deler av Løkkeveien er relativt nylig oppgradert.» 54/14 14/5521 SPØRSMÅL FRA INGEBJØRG F FOLGERØ (H) Ihht reglementets 14 stilte Ingebjørg S Folgerø (H) følgende spørsmål: «Bensinstasjonen i Holbergsgate/Madlaveien lager trafikale problemer og farlige situasjoner: kollektivfeltet på Madlaveien sperres. Kan man gjøre tiltak for å fjerne disse problemene?» Holbergsgate er en fylkesvei, Park og vei sender derfor spørsmålet videre til Statens vegvesen 11

12 Hillevåg bydelsutvalg 50/14 14/832 SPØRSMÅL FRA LILL QVIGSTAD (V) PÅ VEGNE AV ALLE PARTIENE Ihht reglementets 14 stilte representanten Lill Qvigstad (V) på vegne av alle partiene følgende spørsmål til besvarelse: Hillevåg bydelsutvalg ber om å få en statusrapport om arbeidet tilknyttet støyskjerming/kulvert i området Saxemarka - Schancheholen. Under behandlingen av kommuneplanen har Bystyret bedt om en tilleggsutredning om lokk over E39 på denne strekningen. Samtidig holder Statens vegvesen på med en mulighetsstudie for kollektivfelt (6 felt) på E39 som vil måtte ta stilling til dette. Tasta bydelsutvalg 40/14 14/1344 SPØRSMÅL FRA MAY-BRITT EKSTRØM (H) Ihht reglementets 14 stilte May-Britt Ekstrøm (H) følgende spørsmål: «Tasta skole har kontaktet Tasta bydelshus mht belysning på stien nær skolen. Stien er mørklagt, og barna er redde for å gå der. Hvilke planer har Stavanger kommune mht belysning her?» I skogen bak Tasta skole står det eksisterende lyktestolper langs stien. Park og vei vil ta kontakt med Lyse for å sjekke hvorfor disse ikke fungerer. 12

13 Hinna bydelsutvalg 44/14 14/4214 SPØRSMÅL FRA BERTHA VEGGEBERG (FRP) VEDR HOLDEPLASS Ihht reglementets 14 stilte Bertha Veggeberg (FrP) følgende spørsmål: «Ved Vaulen skole, Auglendsbakken, er det en holdeplass hvor fortauet er utvidet ca meter, men der er ingen markering av det utvidede fortauet. Er det mulig at Stavanger kommune setter opp en markering?» Park og vei vil montere skilt 906, «hindermarkering» for å sikre/markere det utvidede fortauet. Madla bydelsutvalg 30/14 14/834 SPØRSMÅL FRA KRISTEN HØYER MATHIASSEN (H) I hht reglementets 14, stilte Kristen Høyer Mathiassen (H) følgende spørsmål på vegne av hele bydelsutvalget: «Kommunal parkeringsplass i enden av Syftesokbakken. Parkeringsplassen trenger opprydding og vedlikehold. Store sandhauger har ligget der i flere år og ventet på dette. Ber om at KMU tar tak i dette.» Spørsmålet sendes KMU for besvarelse. Opprydding og vedlikehold vil bli igangsatt umiddelbart. 13

14 Hundvåg bydelsutvalg 28/14 14/1909 SPØRSMÅL FRA HUNDVÅG BYDELSUTVALG Ihht reglementets 14 stilte Hundvåg bydelsutvalg spørsmål på vegne av beboer på Buøy. Spørsmål: «Kan hvem som helst firma eller privatperson plukke seg ut et kommunalt friareal og søke om å få drive virksomhet i dette?» Spørsmålet sendes KMU for besvarelse. Det er opp til enhver å søke, men ved behandling av søknader er reguleringsformålet avgjørende. Det er i utgangspunktet ikke anledning til å drive kommersiell virksomhet i friområder. Direktøren er ikke kjent med noen byggesøknad eller søknad til Stavanger kommune som grunneier om tiltak i det aktuelle friområdet. 21/14 14/1909 SPØRSMÅL FRA HELGE GABRIELSEN (H) ANG. LYS PÅ LUNDSNESET Ihht reglementets 14 stilte Helge Gabrielsen (H) følgende spørsmål: «Det vises til sak 126/14 i KMU ang. lys på Lundsneset. Bydelsutvalget ser positivt på at belysningen innarbeides i HØP , men ber om at lyset er ferdig tidlig vinter 2015.» Saken ble behandlet i KMU , og vedtaket lød som følger: «KMU vedtar belysning for Lunde friområde rundt Lundsneset i alternativ 2, ytre trasé. Prosjektet søkes innarbeidd i kommande handlings- og økonomiplan/ årsprogram for park- og veg. Prosjektet med belysning av turvegen med trasèalternativ 2 som vedtatt av KMU er igangsatt, men det er ikke satt av midler til gjennomføring av hele prosjektet. Gjennomføring i 2015 avhenger av fullfinansiering gjennom årsprogrammet for park og vei for 2015, som legges 14

15 fram for vedtak tidlig i Dette gir at ferdigstilling tidlig vinter 2015 ikke er mulig. Framdrift avhenger også av avklaringer mot Rogaland fylkeskommune som kulturminnemyndighet, da alle tiltak i Lunde friområde skal gjennomgås med hensyn til mulige arkeologiske funn. Denne prosessen er igangsatt, men ikke ferdigstilt. Oversendelsesforslag 193/14 14/17452 DEN SJETTE LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN Den uavhengige representanten Ståle Johan Knutsen fremmet følgende oversendelsesforslag: «Stavanger kommune bygger mye av sin politiske dispensasjon på levekårsundersøkelsen. Er det mulig å få en undersøkelse fra for eksempel. To av de utsatte områdene slik at vi kan få en uttalelse fra beboerne?» Votering: Rådmannens innstilling bel enstemmig vedtatt. Den uavhengige representanten Ståle Johan Knutsen oversendelsesforslag oversendes rådmannen. Kommunalstyret for miljø og utbygging sitt enstemmige vedtak: 1. Den sjette levekårsundersøkelsen tas til etterretning. 2. Levekårsundersøkelsen skal legges til grunn i all kommunal planlegging, dvs. at evekårsaspektet skal innarbeides kommuneplaner, handlings og økonomiplaner, utbyggingsplaner, frivillighetsmelding osv. 3. Resultatene skal brukes i arbeidet med å utbedre situasjonen i områder med levekårsutfordringer, og til å snu utviklingen i områder med uheldig utvikling. I BMU-styrets sak 192/14 om Levekårsløft på Storhaug er følgende miljømessige prosjekt som vil inngå i levekårsløftet presentert: 15

16 Konklusjon på spørsmål fra møte i KMU og Bydelsutvalgene. på oversendelsesforslag. Leidulf Skjørestad direktør Bente-Mari Mällberg saksbehandler Vedlegg: KMU spørsmål til oppfølging Bydelsutvalg spørsmål til oppfølging Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 16

Eiganes og Våland bydelsutvalg årsmelding 2014

Eiganes og Våland bydelsutvalg årsmelding 2014 Eiganes og Våland bydelsutvalg årsmelding 2014 1. Bydelsutvalgets sammensetning Bydelsutvalgets sammensetning for perioden 2011 2015 Leder Dag Terje Klar Ingebjørg S Folgerø (H) (fom 15.12.2014) Nestleder

Detaljer

SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MØTE I KMU OG BYDELSUTVALGENE MØTEDATO

SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MØTE I KMU OG BYDELSUTVALGENE MØTEDATO Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BMM-15/8680-1 51962/15 20.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / 02.06.2015

Detaljer

Politikk og administrasjon i stavanger

Politikk og administrasjon i stavanger Folkevalgtdager 2015 Politikk og administrasjon i stavanger Radisson Blu Atlantic Hotel, 22.10.15 Samspillet politikk - administrasjon i en formannskapsmodell Sølvberget KF Stavanger Parkeringsselskap

Detaljer

SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MØTE I KMU OG BYDELSUTVALGENE MØTEDATO

SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MØTE I KMU OG BYDELSUTVALGENE MØTEDATO Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BMM-15/3769-1 24412/15 22.03.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / 07.04.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM RISSA KOMMUNE Arkiv: Dato: 20.5.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa trafikksikkerhetsutvalg 27.5.2016 HLTM Saksbehandler: Linn Kristin Hassel ASKJEMSVEIEN SOM TRYGG SKOLEVEI Sakens bakgrunn

Detaljer

Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for teknikk og miljø

Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for teknikk og miljø Modulskole ved Ås stadion - Trafikksikkerhetstiltak Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/01245-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: 1. Fremlagte

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNALSTYRET FOR BYUTVIKLING - AU 18.08.2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNALSTYRET FOR BYUTVIKLING - AU 18.08.2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO SDY-15/110-11 76206/15 13.08.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling-au / KOMMUNALSTYRET

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12 Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 01/12 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 13. februar 2012 kl. 18.30

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015

Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015 Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015 Ulovlig parkering i Brennaveien anmodning om kontroller

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 24.10.2017 16/08923-14 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 07.11.2017 Stavanger

Detaljer

Saksframlegg. Kostnader fortau, veiomlegging og avløp Hølleveien

Saksframlegg. Kostnader fortau, veiomlegging og avløp Hølleveien Søgne kommune Arkiv: Q13 Saksmappe: 2012/1739-11988/2013 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 02.04.2013 Saksframlegg Kostnader fortau, veiomlegging og avløp Hølleveien Utv.saksnr Utvalg Møtedato 58/13

Detaljer

FORKJØRSREGULERING AV FYLKESVEIER OG BUSSTRASEER I STAVANGER KOMMUNE

FORKJØRSREGULERING AV FYLKESVEIER OG BUSSTRASEER I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MJV-14/14026-2 68815/14 29.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 25.09.2014

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet har med hjemmel i Skiltforskriftens 26 truffet følgende vedtak:

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet har med hjemmel i Skiltforskriftens 26 truffet følgende vedtak: Saksframlegg BYÅSEN SKOLE, FORESPØRSEL VEDRØRENDE SIKRING AV SKOLEVEG: - REDUSERTE FARTSGRENSER I SELSBAKKVEGEN OG BØCKMANNS VEG Arkivsaksnr.: 02/27057 Saksbehandler: Kristian Sandvik Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Trafikksikkerhetstiltak rundt Ås modulskole Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/01245-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Notat vedr. trafikksikkerhetstiltak for midlertidig modulskole,

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg. Møterom Steinvikholm, Rådhuset

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg. Møterom Steinvikholm, Rådhuset STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møtedato: 22.08.2011 Møteprotokoll Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Møterom Steinvikholm, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-15:00 Fra sak: 16/11 Til sak: 27/11 Følgende faste

Detaljer

VEDTAK: Austrått bydelsutvalg anbefaler Sverre Sigurdsson Musikkorps til Sandnes kommunes kulturpris.

VEDTAK: Austrått bydelsutvalg anbefaler Sverre Sigurdsson Musikkorps til Sandnes kommunes kulturpris. PROTOKOLL Austrått bydelsutvalg Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: Austrått bydelsutvalg 1/2013 21.01.13 1/13-5/13 Tilstede: Terje Myklebust (H), Ellen Refsnes (H), Fredrik Theis Omdahl (H), Inger Lise

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets.

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. (i Gran Kommune) Forord: Grymyr skolekrets er tidligere prioritert mht. sykkel og gangsti fra fortrinnsvis Stadum til Fjordvang. Prioritering antas begrunnet

Detaljer

Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/

Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/13038-1 Arkiv: Dato: 24.05.13 Q80 ENDRING AV BUSSTRASÉ PÅ GULSKOGEN â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag til

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 Rullering av tiltaksplanen I forbindelse med den årlige rulleringen av tiltaksplanen er det utarbeidet en status for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Denne

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

Vedlegg 1 Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet

Vedlegg 1 Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet Vedlegg 1 Innspill til tiltaks for trafikksikkerhet 2016-2019 Fra Forslag til tiltak Kommunens kommentar Utbedring av krysset Sjøskogenveien/Nordskogenveien/ Grimsrudveien, mulig rundkjøring Regulering

Detaljer

Kommentarer til FASTLANDSFORBINDELSE FV385 TIL VASSØY FINANSIERINGSANALYSE

Kommentarer til FASTLANDSFORBINDELSE FV385 TIL VASSØY FINANSIERINGSANALYSE 1 av 6 Vassøy Bru-komité c/o Neri Askland Regeberget 3 4076 Vassøy Til: Stavanger Formannskap Stavanger 1. Mars 2015 Kommunalstyret for byutvikling (KBU) i Stavanger Postboks 8001 4068 Stavanger Kopi:

Detaljer

Kommunalstyret for miljø og utbygging Møtedato: Sak: 114/12

Kommunalstyret for miljø og utbygging Møtedato: Sak: 114/12 STAVANGER KOMMUNE Saksprotokoll Bymiljø og utbygging Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Olav Kyrres gate 23 Telefon: 04005. Faks: - E-post: postmottak.bmu@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Torbjørn Bratts veg, trafikksikkerhet Arkivsaksnr.: 07/8892. Saksbehandler: Kristian Sandvik

Saksframlegg. Trondheim kommune. Torbjørn Bratts veg, trafikksikkerhet Arkivsaksnr.: 07/8892. Saksbehandler: Kristian Sandvik Saksframlegg Torbjørn Bratts veg, trafikksikkerhet Arkivsaksnr.: 07/8892 Saksbehandler: Kristian Sandvik Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar lysregulering av kryssene Torbjørn Bratts veg/ Nardobakken

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 24.01.2017 Tid 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/17 16/4129 GODKJENNING AV PROTOKOLL -

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet FLORA KOMMUNE Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2087 Q37 Tone Hiorth

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2087 Q37 Tone Hiorth SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2087 Q37 Tone Hiorth NY BUSSHOLDEPLASS I VIKERSUND RÅDMANNENS FORSLAG: Bussholdeplassen i Vikersund anlegges langs Vikersundgata, slik skisse

Detaljer

Asfaltering. Sammen for en levende by. Planlegging Anleggets art: Reasfaltering. Prosjektering Prosjektnr.: 6019

Asfaltering. Sammen for en levende by. Planlegging Anleggets art: Reasfaltering. Prosjektering Prosjektnr.: 6019 VEIPROSJEKTER Asfaltering s.7 Rehabilitering s.8 Hanadahlsgate s.9 Tastamyrveien-Eskelandsveien s.10 Gatelys-Kulturaksen s.11 Gatelys-Nyanlegg s.12 Gatelys-Rehablitering s.13 Gatelys-Peder Klowsgate s.14

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Handlingsplan for trafikksikkerhet i HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Vedtatt i kommunestyret 17.12.2008 Trafikksikkerhetsplan Del 2 1 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Oppbygging

Detaljer

Stavanger Parkering. 24. jun 2013

Stavanger Parkering. 24. jun 2013 Stavanger Parkering 24. jun 2013 2 Personlig intervju med sjåfører på Jorenholmen 4-20 Bakgrunnsinformasjon 4 Parkering 12 Telefonintervju med innbyggere i valgte bydeler 19-30 Bakgrunnsinformasjon 21

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 12/2926-21 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION OG FUGLSETHMYRA Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 000000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 226/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Innledning Kommunalstyret for byutvikling fattet følgende flertallsvedtak i møte , sak 250/17:

Innledning Kommunalstyret for byutvikling fattet følgende flertallsvedtak i møte , sak 250/17: Notat Til: Fra: Kopi til: Kommunalstyret for byutvikling Transportplanavdelingen Dato: 23.10.2017 Avklaring av vedtak vedrørende høring av plan 2589 Detaljregulering for fv. 411, Dusavikveien G/S-tiltak

Detaljer

Saksprotokoll i Komite for samfunnsutvikling - Ørland kommune - 14.01.2013 Behandling:

Saksprotokoll i Komite for samfunnsutvikling - Ørland kommune - 14.01.2013 Behandling: Saksprotokoll i Komite for samfunnsutvikling - Ørland kommune - 14.01.2013 Behandling: Therese Eidsaune; H fremmet følgende forslag til høringsuttalelse Transportplan for Sør-Trøndelag 2014-2023: 1. Ved

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/9431-4 Saksbehandler: Thomas Åhrèn Saksframlegg Gangfelt i Namdalseid Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling Namdalseid kommune bør

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 EIDSVOLL KOMMUNE Skole- og barnehageetaten DAL SKOLE 2072 Dal Til Eidsvoll kommune v/ Cathrin R. Helgestad, Kommunal Drift Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 RAPPORTERING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr: 2013/2926 Klassering: Q10 Saksbehandler: Egil Stensheim TRAFIKALE FORBINDELSER

Detaljer

Analyser og kartlegging av folkehelse. for bruk i tiltaksplaner/ kommuneplan

Analyser og kartlegging av folkehelse. for bruk i tiltaksplaner/ kommuneplan Eli Sirnes Willumsen, folkehelserådgiver Analyser og kartlegging av folkehelse for bruk i tiltaksplaner/ kommuneplan Regionsamling, 29. oktober 2013 Undersøkelsen Formål: Avdekke områder med grobunn for

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FOR MADLA BYDELSUTVALG 24.03.2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FOR MADLA BYDELSUTVALG 24.03.2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LMN-15/100-7 40791/15 17.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Madla bydelsutvalg / 28.04.2015 GODKJENNING

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MLN-05/12111-155 57697/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 18.06.2015

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 10.11.2008 kl. 10.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 17/ Eide kommunestyre 17/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 17/ Eide kommunestyre 17/ Eide kommune Arkiv: 201502 Arkivsaksnr: 2015/1286-23 Saksbehandler: Tove Venaas Herskedal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 17/4 02.02.2017 Eide kommunestyre 17/2 16.02.2017

Detaljer

Barnetråkk Tema: Trafikksikkerhet

Barnetråkk Tema: Trafikksikkerhet Barnetråkk 2017 Tema: Trafikksikkerhet Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Om Barnetråkk... 3 Barnetråkk 2017... 3 Hva vil skje med Barnetråkkregistreringene?... 3 Tegnforklaring... 3 Barn og unge og

Detaljer

NÆRMILJØVANDRING Nøste ( status )

NÆRMILJØVANDRING Nøste ( status ) NÆRMILJØVANDRING Nøste 26.06.2013 ( status ) Deltagere: Fredrik Pharo, Høvik boligsameie Robert Persia, Nedre Nøste Velforening Lars Elstrøm, Nedre Nøste Velforening Lars Einar Teien, Nedre Nøste Velforening

Detaljer

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 1. SEPTEMBER 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 1. SEPTEMBER 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS Malmheim bydelsutvalg Møte nr. 5/2008 MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 1. SEPTEMBER 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 1. SEPTEMBER 2008 Sak 15/08 HØRING

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Oppsummering og rapport for barnetråkk registrert 5., 18. og 19. juni 2013 2., 5. og 8. klasse på Hallingby skole Nr. Navn på kryss, strekning eller område

Detaljer

SAKSFRAMLEGG skedsmokommune

SAKSFRAMLEGG skedsmokommune I SAKSFRAMLEGG skedsmokommune Saksmappe 2013/7844 Lgpenr. 89940/2013 Saksbehandler Arne Myhrvold Høringsutkast om strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo Saksgang Utval ssaksnr UtvalL Møtedato

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS Saksnr.: 2014/24424 Dokumentnr.: 60 Løpenr.: 60586/2017 Klassering: ÅSEBRÅTEN Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 24.05.2017 49/17 Mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa RISSA KOMMUNE Arkiv: Q80 Dato: 20.08.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa 27.08.2015 Saksbehandler: Linn Kristin Hassel KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKSIKKERHET

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO JOK-14/4221-3 94668/14 17.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 55/14

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KSAA-10/5608-64 74425/13 23.10.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 50/11 14.06.2011 Behandlet Funksjonshemmedes

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Stengning av utkjøring i Enerveien

NOTAT. 1. Innledning. 2. Stengning av utkjøring i Enerveien NOTAT Oppdrag Fv157 Flaskebekk - Granholt Kunde Statens vegvesen Region øst Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2014/08/22 Til Fra Kopi Lene Hermansen Sigrid Johanne Bøckman Magne Fjeld Venche Rørtveit 1. Innledning

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO NPE-10/2813 033 16954/10 16.03.2010. Møteprotokoll. Årsmøte for Frivillighetssentralen, Storhaug

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO NPE-10/2813 033 16954/10 16.03.2010. Møteprotokoll. Årsmøte for Frivillighetssentralen, Storhaug Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 66/15 Plan- og utviklingsutvalget /15 Molde formannskap /15 Molde kommunestyre

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 66/15 Plan- og utviklingsutvalget /15 Molde formannskap /15 Molde kommunestyre Molde kommune Rådmannen Arkiv: 1502201111 Saksmappe: 2011/1793-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Detaljregulering Villa Bjerteli, plan nr. 201111 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Forslag til styrket busstilbud på strekningen Arendal - Kristiansand

Forslag til styrket busstilbud på strekningen Arendal - Kristiansand Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/3342-1 Saksbehandler Leiv Egil Thorsen Utvalg Møtedato Samferdsels- og miljøkomitéen 13.06.2017 Fylkestinget 20.06.2017 Forslag til styrket busstilbud på strekningen Arendal

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

Kriterier for regulering av sykling mot kjøreretning i envegsregulerte gater

Kriterier for regulering av sykling mot kjøreretning i envegsregulerte gater Statens vegvesen Vedlegg til NA-RUNDSKRIV NR. 04/10 Kriterier for regulering av sykling mot kjøreretning i envegsregulerte gater Nedenstående kriterier skal legges til grunn for innføring av reguleringen.

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten. Møtereferat. 1. Sykkelsatsing i Oslo. 2. Informasjon om prosjektet. Side 1 av 5

Oslo kommune Bymiljøetaten. Møtereferat. 1. Sykkelsatsing i Oslo. 2. Informasjon om prosjektet. Side 1 av 5 Oslo kommune Bymiljøetaten Møtereferat Til stede: Sykkelprosjektet i Oslo kommune ved Rune Gjøs og May Andrine Gran, Bymiljøetaten i Oslo kommune ved Brita Høyesveen (prosjektleder), Rikard Lund (eiendomserverver)

Detaljer

Innkalling til møte

Innkalling til møte Innkalling til møte 21.05.2013 Created By: Ove Rødstøl on 16.05.2013 at 13:12 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 21.05.2013 Møtetid:

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Oppdragsgiver. Utkast til tiltak (av ) er forelagt Statens vegvesen for gjennomsyn. I utkast til tiltak var følgende løsninger foreslått:

Oppdragsgiver. Utkast til tiltak (av ) er forelagt Statens vegvesen for gjennomsyn. I utkast til tiltak var følgende løsninger foreslått: 1 nr: 140920 DETALJREGULERING FOR LANDVIK PUKKVERK FORSLAG TIL DETALJPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK PÅ FV. 33 GJÆRBRØNDVEIEN, LANDVIK SKOLE Bakgrunn Forslag til detaljreguleringsplan for Landvik pukkverk

Detaljer

Storhaug bydelsutvalg årsmelding 2014

Storhaug bydelsutvalg årsmelding 2014 Storhaug bydelsutvalg årsmelding 2014 1. Bydelsutvalgets sammensetning: Bydelsutvalgets sammensetning for perioden 2011 2015 Leder Nestleder Medlemmer Geir Rolandsen (H) Vera-Britt Sommer (Ap) Ingebeth

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHA1-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHA1-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

: 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud ÅRSPROGRAM 2009 FOR PARK OG IDRETT - FORSLAG TIL PRIORITERING AV INVESTERINGSMIDLER

: 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud ÅRSPROGRAM 2009 FOR PARK OG IDRETT - FORSLAG TIL PRIORITERING AV INVESTERINGSMIDLER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 25.03.2009 11/09 ÅRSPROGRAM 2009

Detaljer

Oppfølging av Sykkelstrategi for Bergen - handlingsplan

Oppfølging av Sykkelstrategi for Bergen - handlingsplan Oppfølging av Sykkelstrategi for Bergen - handlingsplan 2010-2013 Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 021210 sak 568-10 og avga følgende innstilling: 1. Sykkelsatsingen representerer

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

NOTAT. Plan, kart og miljø. Kommunedelplan trafikksikkerhet Innkomne innspill med kommentarer

NOTAT. Plan, kart og miljø. Kommunedelplan trafikksikkerhet Innkomne innspill med kommentarer Plan, kart og miljø NOTAT Vår ref. Dato 25508/2015/Q80/1624LIKH 28.08.2015 Kommunedelplan trafikksikkerhet 2014 2026 - Innkomne innspill med kommentarer Tekst i kursiv er tatt inn som endringer i plandokumentet

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Trafikkløsningene skal sikre skolebara en tygg og god ferdsel i spennet mellom motorisert ferdsel og gående/syklende.

FAUSKE KOMMUNE. Trafikkløsningene skal sikre skolebara en tygg og god ferdsel i spennet mellom motorisert ferdsel og gående/syklende. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/1375 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 09/2657 I Saksbehandler: Jan Nvstad Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget Sak nr.: 017/10 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 09/4460 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR NORDRE HOLME - GARASJEANLEGG VED HANS AANRUDS VEG Saksbehandler: Jakob Norstad Arkiv: HRENR 26 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER.

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER. TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER. 12.10.2015 Forord I forbindelse med behandlingen av denne detaljplanen har formannskapet bedt om at det lages en trafikkvurdering/-analyse. Trafikkvurderingene

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 16/ Parkeringsforbud på Kaja-feltet Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 16/03642-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Forslag til skiltplan med parkering forbudt-sone på Kaja-feltet

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013 Hurdal kommune Saksfremlegg Arkivref: 2013/584-2 N06 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre

Detaljer

Foreldrenes arbeidsutvalg Bispehaugen skole Trondheim 17. mars, 2015

Foreldrenes arbeidsutvalg Bispehaugen skole Trondheim 17. mars, 2015 Foreldrenes arbeidsutvalg Bispehaugen skole Trondheim 17. mars, 2015 Trondheim Kommune Trafikksikkerhet ved Bispehaugen skole farlig og vanskelig skolevei Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Bispehaugen

Detaljer

SAKSFREMLEGG MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING - PEPPERSTAD SKOG FELT D

SAKSFREMLEGG MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING - PEPPERSTAD SKOG FELT D Behandles i: Plan- og miljøutvalget MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING - PEPPERSTAD SKOG FELT D Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til Pepperstad skog felt D - oversendelsesbrev 10.03.2009 Vedr. mindre

Detaljer

Hjertelig velkommen til 17. mai arrangementet i Hinna Bydel:

Hjertelig velkommen til 17. mai arrangementet i Hinna Bydel: JÅTTEN SKOLE 2015 Hjertelig velkommen til 17. mai arrangementet i Hinna Bydel: Program for dagen 07:00 Musikk i bydelene ved Jåtten skolekorps 08:00 Flaggheising i skolegården 09:45 Oppstilling på kunstgressbanen

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 01.09.2016 16/00524-10 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 22.09.2016 Plan 2601. Detaljregulering

Detaljer

Handlingsplan Trafikksikkerhet

Handlingsplan Trafikksikkerhet Handlingsplan Trafikksikkerhet 2014-2017 Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 040914 sak 182-14 og avga følgende innstilling: 1. Handlingsplan for Trafikksikkerhet 2014-2017 for kommunale

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: NYTT GARDEROBEANLEGG OG KLUBBHUS PÅ MIDJORD IDRETTSPARK

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: NYTT GARDEROBEANLEGG OG KLUBBHUS PÅ MIDJORD IDRETTSPARK Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ANLE-14/12425-2 50517/15 19.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett-au /

Detaljer

Møte i FAU-opprettet trafikkgruppe. Administrasjonsbygget Riddersand skole 18.03.15 kl.18:00 til 21:20

Møte i FAU-opprettet trafikkgruppe. Administrasjonsbygget Riddersand skole 18.03.15 kl.18:00 til 21:20 Referat 1 Møte i FAU-opprettet trafikkgruppe. Administrasjonsbygget Riddersand skole 18.03.15 kl.18:00 til 21:20 Til stedet: Ann Cathrin Hoffmann, forelder Kristian Digranes, forelder Pia Korsnes, forelder

Detaljer

Metrobusstrasé - Haakon VII s gate Trasévalg

Metrobusstrasé - Haakon VII s gate Trasévalg Metrobusstrasé - Haakon VII s gate Trasévalg Saken handler om: Trase over Lade gjennom Haakon VII s gate er vedtatt i rutestrukturprosjektet, behandlet i bystyret og fylkestinget april 2016. Saken ønsker

Detaljer

Klipp hekk og busker! - Tenk trafikksikkerhet i ditt lokalmiljø

Klipp hekk og busker! - Tenk trafikksikkerhet i ditt lokalmiljø Klipp hekk og busker! - Tenk trafikksikkerhet i ditt lokalmiljø God sikt trafikksikkert lokalmiljø Du som eier eller er bruker av en eiendom er ansvarlig for at vegetasjonen ikke skaper trafikkfarlige

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRATSBERG, TRAFIKKSIKKERHET Arkivsaksnr.: 07/29947 Saksbehandler: Kristian Sandvik. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRATSBERG, TRAFIKKSIKKERHET Arkivsaksnr.: 07/29947 Saksbehandler: Kristian Sandvik. Forslag til vedtak: Saksframlegg BRATSBERG, TRAFIKKSIKKERHET Arkivsaksnr.: 07/29947 Saksbehandler: Kristian Sandvik Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar å sette ned fartsgrensen i deler av Bratsbergveien fra 50 til 40

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2014/7809 / 43 Ordningsverdi: 09062014-26 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget His bydelssenter

Detaljer

Godkjent søknad. Plan 847E - Mindre reguleringsendring av plan nedgravde avfallsbeholdere. Hundvåg bydel

Godkjent søknad. Plan 847E - Mindre reguleringsendring av plan nedgravde avfallsbeholdere. Hundvåg bydel Kultur og byutvikling Byplan Kråkeneset borettslag Dato: 13.02.2017 c/o Stavanger BoligbyggelagPostboks 88 Sentrum Saksnummer: 16/19040-10 4001 STAVANGER Deres ref.: Godkjent søknad. Plan 847E - Mindre

Detaljer

Nesodden kommune. Utvalg Møtedato Saksnr. Planutvalget 07.06.2011 091/11 Kommunestyret 01.09.2011 073/11

Nesodden kommune. Utvalg Møtedato Saksnr. Planutvalget 07.06.2011 091/11 Kommunestyret 01.09.2011 073/11 Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 23.05.2011 Vår ref: 07/957-152 - 11/10573 Arkivkode: L12 Saksbeh.: Øystein G. Karlsen Utvalg Møtedato Saksnr. Planutvalget 07.06.2011 091/11 Kommunestyret

Detaljer

Konkret tiltaksplan

Konkret tiltaksplan Konkret tiltaksplan 2016-2030 Prioritering av tiltak langs stam-, riks- og fylkesveier. Disse gjelder tiltak knyttet til nybygg og omlegging av stam-, riks- og fylkesveier, tiltak langs riks- og fylkesveier

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Hans Finnes gate fra Persaunevegen til Bakkaunevegen, fortau, sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Hans Finnes gate fra Persaunevegen til Bakkaunevegen, fortau, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 26.05.2016 Sak: 73/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Hans Finnes gate fra Persaunevegen til Bakkaunevegen, fortau, sluttbehandling Resultat: Behandlet

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 Rehabilitering av veilys på Kurland 0 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Ulykkessituasjonen... 3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet... 6 4. Holdningsskapende arbeider... 6 4.1.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Møteprotokoll UNNTATT OFFENTLIGHET

Møteprotokoll UNNTATT OFFENTLIGHET Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 16.05.2017 026/17 Kommunestyret 23.05.2017 021/17 Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Offentlig reguleringsplan Buksnes Skole - 2.gangsbehandling

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Nora Moberg Lillegaard, tlf 37013787 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2015/5988 / 5 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Høgedalslia,

Detaljer

A-sak. Endring av reguleringsplan for Sætre sentrum, Sjødalsveien / 2. gangs behandling med sluttbehandling

A-sak. Endring av reguleringsplan for Sætre sentrum, Sjødalsveien / 2. gangs behandling med sluttbehandling Hurum kommune Arkiv: Saksmappe: Saksbehandler: Dato: L12 2014/1201 Thomas Andersen 20.12.2016 A-sak. Endring av reguleringsplan for Sætre sentrum, Sjødalsveien / 2. gangs behandling med sluttbehandling

Detaljer