REFERANSE JOURNALNR. DATO BMM-14/ / Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERANSE JOURNALNR. DATO BMM-14/19645-1 103006/14 18.11.2014. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:"

Transkript

1 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BMM-14/ / Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / Storhaug bydelsutvalg / Eiganes og Våland bydelsutvalg / Hillevåg bydelsutvalg / Tasta bydelsutvalg / Madla bydelsutvalg / Hundvåg bydelsutvalg / SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MØTE I KMU OG BYDELSUTVALGENE MØTEDATO Forslag til vedtak: på spørsmål fra KMU i møte på spørsmål fra Storhaug bydelsutvalg i møte , og på spørsmål fra Eiganes og Våland bydelsutvalg i møte , og på spørsmål fra Hillevåg bydelsutvalg i møte på spørsmål fra Tasta bydelsutvalg i møte på spørsmål fra Hinna bydelsutvalg i møte på spørsmål fra Madla bydelsutvalg i møte på spørsmål fra Hundvåg bydelsutvalg i møte og Sammendrag på spørsmål fra møte i KMU og Bydelsutvalgene. på oversendelsesforslag. 1

2 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MØTE I KMU OG BYDELSUTVALGENE MØTEDATO Kommunalstyret for miljø og utbygging 209/14 14/19182 SPØRSMÅL FRA LEIF ARNE MOI NILSEN (FRP) - KJØP AV KOMMUNAL BOLIG Kommunalstyret for miljø og utbygging sitt enstemmige vedtak: I.h.h.t 17 har representanten Leif Arne Moi Nilsen (FrP) fremmet følgende spørsmål: «Journal nr.19186/14 avslag på anmodning om å kjøpe kommunal bolig Hundvågveien 21 ifølge brev av er han lovet dette. Journal nr /13 er dette tilfelle?» Besvart i KMU-AU /14 14/19176 SPØRSMÅL FRA KARI NESSA NORDTUN (AP) - OPS FOLKEBAD Kommunalstyret for miljø og utbygging sitt enstemmige vedtak: I.h.h.t 17 har representanten Kari Nessa Nordtun (Ap) fremmet følgende spørsmål: Hvor mye har arbeidet i forbindelse med utredningen av OPS folkebadet totalt sett kostet kommunen?» Det er brukt om lag 1,4 mill kro ner til nå inneværende år; mens det samlet sett er benyttet i størrelsesorden 4 mill kroner for prosjektet «folkebad». Dette henføres både til programmering av prosjektet og utarbeidelse av konkurransegrunnlag, samt utgifter til egne medarbeidere i prosjektet. 202/14 14/19173 SPØRSMÅL FRA EGIL OLSEN (H) - TRAFIKKAVIKLING HOLBERGSGATA 2

3 Kommunalstyret for miljø og utbygging sitt enstemmige vedtak: I.h.h.t 17 har representanten Egil Olsen (H) fremmet følgende spørsmål: I krysset Madlaveien/Holbergsgaten ligger en UnoX bensinstasjon. Stasjonen forårsaker regelmessig trafikale problemer, farlige situasjoner og stor irritasjon for mange. Her er problemstillingene: Mange bilister som kommer sørover på Holbergsgaten og skal vest mot Tjensvollkrysset, tar snarveien gjennom stasjonen. Det er ofte farlig når de kommer ut på Madlaveien. For å lette innkjøring til stasjonen, er det avmerket et ikke stå her-felt i Holbergsgaten (i sørgående felt) slik at biler fra Madlaveien skal kunne svinge inn på stasjonen. Det medfører store problemer med å avvikle trafikken i sørgående retning, fordi «den ene bilen» som skal inn på stasjonen hindrer hele sørgående kø i å komme ut på Madlaveien ved grønt lys. Biler fra Madlaveien som ikke kommer inn på stasjonen, hindrer nordgående trafikk i Holbergsgaten, så det ofte blir full stopp i trafikken fra Madlaveien mot nord. Dette gir ingen mening. To grep må tas kjapt: Det må settes opp gjennomkjøring-forbudt-skilt på bensinstasjonen, og dette må håndheves. Det må settes opp midtdeler de nederste 30 meterne av Holbergsgaten, så man ikke kan kjøre inn på stasjonen fra Holbergsgaten når man kommer fra Madlaveien. Det er ikke langt til andre bensinstasjoner. Disse endringene vil ikke hindre noen i å kjøpe drivstoff, men de vil lette trafikken både på Madlaveien og Holbergsgaten. Dette er et av bydelens største og viktigste kryss. Nå skal Eiganesveien og Wesselsgaten stenges i 4 måneder, så krysset blir enda mer belastet. Dvs: Dette haster! Holbergsgate er en fylkesvei, Park og vei sender derfor spørsmålet videre til Statens vegvesen 203/14 14/19174 SPØRSMÅL FRA TORFINN INGEBORGRUD (MDG) - GAMLEVEIEN Kommunalstyret for miljø og utbygging sitt enstemmige vedtak: I.h.h.t 17 har representanten Torfinn Ingeborgrud (MDG) fremmet følgende spørsmål: «Gamleveien på Hinna er smal og mangler fortau på ene siden. Denne veien er skolevei for et stort antall barn, og lokalvei for boliger på begge sider. Likevel er det vedtatt at nesten alle bussene skal kjøre igjennom her i stedet for Hinnasvingene som er oppgradert til god standard. Gamleveien har mye gjennomkjøring, det ser ut til at veien brukes som snarvei. Beboerne påstår også at bussene kjører i 60 til 70 km/time. Fartsgrensen er 40km/time. Dette er farlig for skolebarn og for andre beboere. Problemet har ifølge beboere blitt verre etter at en innsnevring ble fjernet i sommer. 3

4 Kan Rådmannen sørge for at det blir gjennomført fartsmålinger? Kan rådmannen sørge for at det blir satt opp utstyr til trafikktelling? Er det nødvendig at alle bussene kjører her?» Park og vei foretok en trafikktelling/fartsmåling i Gamleveien fra 22 til 29 oktober Trafikktellingen viser at Gamleveien har en ÅDT på 4791 og en 85-prosentfraktil på 39 km/t. Dette betyr at 85 prosent av kjøretøyene kjører i 39 km/t eller lavere. Trafikktelling/fartsmåling i Gamleveien ble foretatt etter at innsnevringen ble fjernet. Bussene går i Gamleveien fordi det er der passasjergrunnlaget er størst, ellers er det Fylkeskommunen og Kolumbus som avgjør hvor bussene skal gå. 204/14 14/19175 SPØRSMÅL FRA GRY NIELSSEN BANG (H) - SPEILSKILT HÅHAMMARBRAUTENE Kommunalstyret for miljø og utbygging sitt enstemmige vedtak: «Speilskilt i Håhammerbrautene er ødelagt og detter er meldt inn til VOF flere gange ruten hell. Veien er så smal at det bare er plass til en bil om gangen. Uten speil mangler bilførere oversikt «rundt svingen» både om du kommer ovenfra og nedenfra. Dette skaper trafikkfarlige forhold. Speilet er derfor livsviktig, da veien er så smal at to biler ikke kan passere. Er det mulig å få utbedret dette så fort som mulig?» Park og vei var på befaring i Håhammarbrautene og sendte samme dag mail til Nis om å skifte ut speilet. Dette vil bli utført så fort som mulig. 210/14 14/19183 SPØRSMÅL FRA STÅLE JOHAN KNUTSEN (UAVH) - ASFALTUTBEDRING LANGS MOSVANNET Kommunalstyret for miljø og utbygging sitt enstemmige vedtak: I.h.h.t 17 har representanten Ståle Johan Knutsen (uavh.) fremmet følgende spørsmål: «Det er et tiltalende problem med hull og krakelering i asfalten langs Mosvannet parallelt med Motorveien. Er det mulig å foreta en lapping av disse hullene?» 4

5 I dette området skal det utføres omfattende anleggsarbeid i forbindelse med bygging av Eiganestunnellen. I utgangspunktet prioriteres bare forhold som er farlige for brukerne i slike områder. Anleggsarbeidet er imidlertid såpass langt fram i tid på denne strekningen at direktøren vurderer det som fornuftig å legge et nytt tynt dekke i stedet for å lappe hullene. Storhaug Bydelsutvalg 61/14 14/835 SPØRSMÅL FRA HELGE DAGFINN ANDERSEN (SV) I hht 14 stilte Helge Dagfinn Andersen (SV) følgende spørsmål: STORHAUG SKOLE OG VAKTMESTERBOLIG/SFO BYGG Storhaug skole driver store deler av sitt SFO-tilbud fra den gamle vaktmesterboligen. Ferdigstilling av nytt SFO-tilbud er i hht HØP planlagt ferdigstilt Det arbeides med å finne midlertidige løsninger for SFO i byggeperioden. Driftsstyret ved Storhaug skole og Storhaug bydelsutvalg er bekymret for fremsriften av prosjektet, lang tid er gått uten at noe er skjedd. Ser vi start på prosjektet i nær fremtid? Vaktmesterbolig/SFO-bygg er tenkt som sambruk mellom klasserom for 2 klasser og SFO fram til ny barneskole på Storhaug står klar. Oppvekst vurderer vaktmesterboligen som lite eigna til dette formålet og ønsker at det vurderes hvorvidt bygget kan rives og eventuelt erstattes med eit midlertidig modulbygg. Når ny skole på Storhaug står klar, vil det bli ein ny situasjon med hensyn på opptak av elevar. For å ha tilstrekkelig beredskap mht midlertidig modulbygg har Stavanger eiendom sendt rivesøknad. Den er for tida til behandling. Avhengig av utfallet av nevnte søknad vil alternativ 1 modulbygg kunne stå i løpet av Det er pt. ikke endelig avgjort hvorvidt en skal realisere et midlertidig bygg ved Storhaug skole. Alternativ 2 er at bygget blir bevart. I dette tilfellet må det evt søkas om større bevilgning for å rehabilitere og bygge om vaktmesterboligen til å bli eigna til formålet. 5

6 70/14 14/835 SPØRSMÅL FRA ATLE SIMONSEN (FRP) I hht reglementets 14 stilte representanten Atle Simonsen (FrP) følgende spørsmål til besvarelse: Det bes om en vurdering av begrunnelsen for «gjennomkjøring forbudt» i Nymannsveien v/trafikkgata. Transportplan vil legge fram ny vurdering av «gjennomkjøring forbudt» i Nymannsveien v/trafikkgata i samarbeidsgruppa for trafikksikkerhet Dersom det blir endringer i vedtaket vil dette bli tatt til følge. 69/14 14/835 SPØRSMÅL FRA ATLE SIMONSEN (FRP) I hht reglementets 14 stilte representanten Atle Simonsen (FrP) følgende spørsmål til besvarelse: Det rettes en henvendelse til Flybussen/Boreal der en ber om en vurdering av å utvide ruten til å ha start/stopp ved Kjelvene framfor Fiskepiren, evt at noen avganger utvides. Det er Boreal Travel som har ansvaret for Flybussen, og spørsmålet ble sendt over til dem for besvarelse. Boreal Travel finner tilbakemeldingen interessant. Årsaken for at vi snur på Fiskepiren i dag er hovedsakelig grunnet reguleringstid til rådighet. Vi finner innspillet uansett relevant opp mot både Ryfast samt interessen utvist. Vi vil bruke tid på å studere mulighetene for en slik utvidelse, men behøver selvklart mer tid. 68/14 14/835 SPØRSMÅL FRA ATLE SIMONSEN (FRP) I hht reglementets 14 stilte representanten Atle Simonsen (FrP) følgende spørsmål til besvarelse: 6

7 Det rettes en henvendelse til Kolumbus om å endre ruteoppsettet for å forkorte reisetiden for Storhaugbeboere. Rute 4 gjennom Storhaugtunnelen bes særskilt vurdert. Rute 4 er en av våre hovedruter som gir et tilbud for våre passasjerer til og fra Storhaugområde via sentrum, om SUS og til Madla, en populær rute med høyt belegg. Ved å legge den ruten via Storhaugtunellen så ville en del av passasjergrunnlaget falle vekk, en får tur/ retur Storhaug/ sentrum uten passasjergrunnlag og deler av sentrum faller vekk. I tillegg til rute 4 har finnes det i dag et tilbud med rute 25 Stavanger sentrum/ Ramsvik - kjøretid på 15 min og rute 26 Stavanger sentrum / Godalen - kjøretid på 10 min. Med dette som utgangspunkt så har Kolumbus pr dags dato ingen planer om å endre dagens trase på rute 4. 67/14 14/835 SPØRSMÅL FRA ANNE TORILL STENSBERG LURA (UAVH) I hht reglementets 14 stilte den uavhengige representanten Anne Torill Stensberg Lura følgende spørsmål til besvarelse: Utenfor Bakergata 5 er det en parkeringsplass. Er det slik at denne i utgangspunktet var regulert til lekeplass? Dette området trenger en lekeplass. Hvordan kan dette realiseres? Det etterspurte området er regulert til lek, men ikke opparbeidet som lekeplass. Området er om lag 100 m2, i privat eie og nyttes til parkeringsplass. Dersom lekeplassen skal realiseres, må Stavanger kommune erverve arealet og opparbeide lekeplassen. 60/14 14/835 SPØRSMÅL FRA JOSTEIN SOLVANG (PP) I hht 14, stilte Jostein Solvang (PP) følgende spørsmål til besvarelse: Vassøy har en vei til byen, og den heter «Rygerbuen». Hva er grunnen til at denne veien stenges tidlig på lørdagskvelden og har et opphold fra kl til fra Vassøy på søndager? Vil en besøke slekt eller venner, må en enten reise og møte opp til en sen frokost eller tidlig kveldsmat. Mannskapene er om bord, så det kan ikke være mye å spare på at veien stenges. Storhaug bydelsutvalg ber om mer åpningstid. 7

8 Rutene til Byøyene har stort sett gått uendret i flere år, og vi har ikke registrert ønsker om mer produksjon, men har fått noen om økt kapasitet på enkelte avganger. Dette gjelder imidlertid på ukedager på de mest trafikkerte tidene, men aldri i helgene. Når rutene er satt opp slik de nå har gått i lengre tid, er dette ut fra erfart behov samt sett i forhold til både buss- og båttilbudet både lokalt i Stavanger og ellers i fylket. Alt må også sees i sammenheng med vedtatte budsjett. I en slik sammenheng ser vi også på det totale reisetilbud, der hurtigbåtenes frekvens og avgangstider blir sett på som alternativ, og som oftest som fullgodt reisetilbud i forhold til ferje. I alle ruteområdene i Rogaland er det et redusert rutetilbud i helgene, og rutetilbudet til Vassøy er svært godt, sammenlignet både med øvrige båttilbud i helgene i fylket, og rutetilbudet tåler også meget godt å bli sammenlignet med busstilbudene sentralt i Stavanger, og ikke minst i forhold til utkantene i byene og distriktene ellers i fylket. Innenfor gjeldende budsjett kan Kolumbus vanskelig se at det er mulig å gi Vassøy prioritert foran en rekke andre steder ved eventuelle muligheter til økt ruteproduksjon med båt i fylket. Eventuell ruteutvidelse er i alle tilfelle en fylkespolitisk sak. 46/14 14/15933 SPØRSMÅL FRA ANNE TORILL STENSBERG LURA (UAVH) I MØTE VEDR SYKKELFELT PÅ STRØMSBRUA Ihht reglementets 14 stilte representanten Anne Torill Stensberg Lura (UAVH) følgende spørsmål til besvarelse: «Deler av Strømsbrua mangler sykkelfelt i begge retninger. Kan det etableres sykkelfelt slik at ferdselen over brua blir trygg for syklistene.» Strømsbrua er en fylkesvei, Park og vei sender derfor spørsmålet videre til Statens vegvesen 47/14 14/15939 SPØRSMÅL FRA JOSTEIN SOLVANG (PP) I MØTE VEDR PARKERINGSFORBUD I BREIVIGSVEIEN Ihht reglementets 14 stilte representanten Jostein Solvang (PP) følgende spørsmål til besvarelse: «Storhaug bydelsutvalg ber om at Breivigsveien skiltes med parkering forbudt.» 8

9 Spørsmålet om Breivikveien skal skiltes med parkering forbudt vil bli tatt opp i samarbeidsgruppa for trafikksikkerhet Dersom samarbeidsgruppa går inn for parkerings forbud i Breivikveien og Stavanger kommune er enige i dette vil det bli laget skiltvedtak og skiltingen vil deretter bli utført. 71/14 14/835 SPØRSMÅL FRA GEIR ROLANDSEN (H) I hht reglementets 14 stilte representanten Geir Rolandsen (H) følgende spørsmål til besvarelse: Storhaug bydelsutvalg har hatt besøk av «Lille Himalaya velforening» vedrørende tiltak i Jelsabakken og Jelsagata. Storhaug bydelsutvalg støtter forslaget om merking av veien. Vil velforeningen få tiltakene realisert? I denne del av Jelsabakken og Jelsagata er det ikke fortau eller fotgjengerovergang. Noen eiendommer området Jelsabakken/Jelsagata har høye hekker og gjerde ved utkjørsler og kryss. Direktøren mener at foreslått oppmaling med striper/sirkler og nedfelte lysrefleks i veibanen ikke er et godt trafikksikkerhetstiltak, og vil kunne skape utrygge og forvirrende situasjoner hvor fotgjengere/sykelister er usikre på om de går/sykler på fortau eller i kjørebanen. Gata blir utydelig. Vi mener at dersom det skal gjøres tiltak, må det reguleres inn fortau og siktsoner for kryss. Dette vil gjøre det lettere å få prosjektet innarbeidet i trafikksikkerhetsplanen og seinere bygget. Direktøren vil sørge for at et slikt tiltak blir vurdert i forbindelse med trafikksikkerhetsarbeidet. Eiganes og Våland bydelsutvalg 29/14 14/5521 SPØRSMÅL FRA EIGANES OG VÅLAND BYDELSUTVALG Ihht reglementets 14 stilte Eiganes og Våland bydelsutvalg følgende spørsmål: 9

10 «Hva er status i erstatning til treningsplass Kiellandsmyrå?» Det er ikke funnet erstatningsbane for Kiellandsmyrå grusbane for brukerne av denne banen. Viking FK har etter at Kiellandsbanen ble stengt for bruk åpnet sin egen Vikinghall. Denne hallen erstatter bruken av Kiellandsmyrå for Viking FK. Bedriftsidretten som er den andre brukeren av Kiellandsmyrå grusbane har ikke så lang fått noen erstatningsbane. Bedriftsidretten ønsker ikke å bruke grusbaner lenger. De ønsker å bruke kunstgras som underlag for sin aktivitet 28/14 14/5521 SPØRSMÅL FRA EIGANES OG VÅLAND BYDELSUTVALG Ihht reglementets 14 stilte Cille Ihle (H) følgende spørsmål: «Hvor er porten til Munkehagen blitt av?» Den gamle smijernsporten i Munkehagen har blitt skadet av et tre som falt tidligere i år. Porten ble derfor demontert og sendt til reparasjon. Det ble foretatt sandblåsing. Det som gjenstår nå er å lage et nytt smijernsfelt da det ene gamle feltet var defekt. Også søylene må restaureres. Park og vei vurderer å sette opp porten på en ny plass i Munkehagen etter reparasjon. 52/14 14/5521 SPØRSMÅL FRA INGEBJØRG S FOLGERØ (H) Ihht reglementets 14 stilte Ingebjørg S Folgerø (H) følgende spørsmål: «Eiganes og Våland bydelsutvalg ber om en tilbakemelding ang. midlertidig gangbro over Madlaveien ifm Ryfast-utbyggingen, og en forsikring om at undergangen under Motorveien ikke vil bli stengt før gangbroen er på plass.» Madlaveien er en fylkesvei, Park og vei sender derfor spørsmålet videre til Statens vegvesen 10

11 43/14 14/5521 SPØRSMÅL FRA GRY HEGE OLSEN-HAGEN (AP) VEDR SKILTING I LØKKEVEIEN Ihht reglementets 14 stilte Gry Hege Olsen-Hagen (Ap) følgende spørsmål: «Vil det bli skiltet/belyst ved nye fotgjengeroverganger i Løkkeveien?» Løkkeveien er fylkesvei og forvaltes av Statens vegvesen. De svarer følgende på spørsmålet: «I deler av Løkkeveien er skilt unnlatt i samråd med kommunen. Det er åpning for dette i Skiltforskriften i bynære strøk hvor fartsnivået er lavt og det fort blir svært mye skilting. Statens vegvesen har årlige gjennomganger hva angår intensivbelysning. Det kan bli aktuelt med slik belysning her de kommende år, men det er ingen konkrete planer om det. Belysningen på deler av Løkkeveien er relativt nylig oppgradert.» 54/14 14/5521 SPØRSMÅL FRA INGEBJØRG F FOLGERØ (H) Ihht reglementets 14 stilte Ingebjørg S Folgerø (H) følgende spørsmål: «Bensinstasjonen i Holbergsgate/Madlaveien lager trafikale problemer og farlige situasjoner: kollektivfeltet på Madlaveien sperres. Kan man gjøre tiltak for å fjerne disse problemene?» Holbergsgate er en fylkesvei, Park og vei sender derfor spørsmålet videre til Statens vegvesen 11

12 Hillevåg bydelsutvalg 50/14 14/832 SPØRSMÅL FRA LILL QVIGSTAD (V) PÅ VEGNE AV ALLE PARTIENE Ihht reglementets 14 stilte representanten Lill Qvigstad (V) på vegne av alle partiene følgende spørsmål til besvarelse: Hillevåg bydelsutvalg ber om å få en statusrapport om arbeidet tilknyttet støyskjerming/kulvert i området Saxemarka - Schancheholen. Under behandlingen av kommuneplanen har Bystyret bedt om en tilleggsutredning om lokk over E39 på denne strekningen. Samtidig holder Statens vegvesen på med en mulighetsstudie for kollektivfelt (6 felt) på E39 som vil måtte ta stilling til dette. Tasta bydelsutvalg 40/14 14/1344 SPØRSMÅL FRA MAY-BRITT EKSTRØM (H) Ihht reglementets 14 stilte May-Britt Ekstrøm (H) følgende spørsmål: «Tasta skole har kontaktet Tasta bydelshus mht belysning på stien nær skolen. Stien er mørklagt, og barna er redde for å gå der. Hvilke planer har Stavanger kommune mht belysning her?» I skogen bak Tasta skole står det eksisterende lyktestolper langs stien. Park og vei vil ta kontakt med Lyse for å sjekke hvorfor disse ikke fungerer. 12

13 Hinna bydelsutvalg 44/14 14/4214 SPØRSMÅL FRA BERTHA VEGGEBERG (FRP) VEDR HOLDEPLASS Ihht reglementets 14 stilte Bertha Veggeberg (FrP) følgende spørsmål: «Ved Vaulen skole, Auglendsbakken, er det en holdeplass hvor fortauet er utvidet ca meter, men der er ingen markering av det utvidede fortauet. Er det mulig at Stavanger kommune setter opp en markering?» Park og vei vil montere skilt 906, «hindermarkering» for å sikre/markere det utvidede fortauet. Madla bydelsutvalg 30/14 14/834 SPØRSMÅL FRA KRISTEN HØYER MATHIASSEN (H) I hht reglementets 14, stilte Kristen Høyer Mathiassen (H) følgende spørsmål på vegne av hele bydelsutvalget: «Kommunal parkeringsplass i enden av Syftesokbakken. Parkeringsplassen trenger opprydding og vedlikehold. Store sandhauger har ligget der i flere år og ventet på dette. Ber om at KMU tar tak i dette.» Spørsmålet sendes KMU for besvarelse. Opprydding og vedlikehold vil bli igangsatt umiddelbart. 13

14 Hundvåg bydelsutvalg 28/14 14/1909 SPØRSMÅL FRA HUNDVÅG BYDELSUTVALG Ihht reglementets 14 stilte Hundvåg bydelsutvalg spørsmål på vegne av beboer på Buøy. Spørsmål: «Kan hvem som helst firma eller privatperson plukke seg ut et kommunalt friareal og søke om å få drive virksomhet i dette?» Spørsmålet sendes KMU for besvarelse. Det er opp til enhver å søke, men ved behandling av søknader er reguleringsformålet avgjørende. Det er i utgangspunktet ikke anledning til å drive kommersiell virksomhet i friområder. Direktøren er ikke kjent med noen byggesøknad eller søknad til Stavanger kommune som grunneier om tiltak i det aktuelle friområdet. 21/14 14/1909 SPØRSMÅL FRA HELGE GABRIELSEN (H) ANG. LYS PÅ LUNDSNESET Ihht reglementets 14 stilte Helge Gabrielsen (H) følgende spørsmål: «Det vises til sak 126/14 i KMU ang. lys på Lundsneset. Bydelsutvalget ser positivt på at belysningen innarbeides i HØP , men ber om at lyset er ferdig tidlig vinter 2015.» Saken ble behandlet i KMU , og vedtaket lød som følger: «KMU vedtar belysning for Lunde friområde rundt Lundsneset i alternativ 2, ytre trasé. Prosjektet søkes innarbeidd i kommande handlings- og økonomiplan/ årsprogram for park- og veg. Prosjektet med belysning av turvegen med trasèalternativ 2 som vedtatt av KMU er igangsatt, men det er ikke satt av midler til gjennomføring av hele prosjektet. Gjennomføring i 2015 avhenger av fullfinansiering gjennom årsprogrammet for park og vei for 2015, som legges 14

15 fram for vedtak tidlig i Dette gir at ferdigstilling tidlig vinter 2015 ikke er mulig. Framdrift avhenger også av avklaringer mot Rogaland fylkeskommune som kulturminnemyndighet, da alle tiltak i Lunde friområde skal gjennomgås med hensyn til mulige arkeologiske funn. Denne prosessen er igangsatt, men ikke ferdigstilt. Oversendelsesforslag 193/14 14/17452 DEN SJETTE LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN Den uavhengige representanten Ståle Johan Knutsen fremmet følgende oversendelsesforslag: «Stavanger kommune bygger mye av sin politiske dispensasjon på levekårsundersøkelsen. Er det mulig å få en undersøkelse fra for eksempel. To av de utsatte områdene slik at vi kan få en uttalelse fra beboerne?» Votering: Rådmannens innstilling bel enstemmig vedtatt. Den uavhengige representanten Ståle Johan Knutsen oversendelsesforslag oversendes rådmannen. Kommunalstyret for miljø og utbygging sitt enstemmige vedtak: 1. Den sjette levekårsundersøkelsen tas til etterretning. 2. Levekårsundersøkelsen skal legges til grunn i all kommunal planlegging, dvs. at evekårsaspektet skal innarbeides kommuneplaner, handlings og økonomiplaner, utbyggingsplaner, frivillighetsmelding osv. 3. Resultatene skal brukes i arbeidet med å utbedre situasjonen i områder med levekårsutfordringer, og til å snu utviklingen i områder med uheldig utvikling. I BMU-styrets sak 192/14 om Levekårsløft på Storhaug er følgende miljømessige prosjekt som vil inngå i levekårsløftet presentert: 15

16 Konklusjon på spørsmål fra møte i KMU og Bydelsutvalgene. på oversendelsesforslag. Leidulf Skjørestad direktør Bente-Mari Mällberg saksbehandler Vedlegg: KMU spørsmål til oppfølging Bydelsutvalg spørsmål til oppfølging Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 16