STRATEGI Etter strategisjekk 2015 halvveis i strategiperioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "28. 8. 2015 STRATEGI 2015-2017. Etter strategisjekk 2015 halvveis i strategiperioden"

Transkript

1 STRATEGI Etter strategisjekk 2015 halvveis i strategiperioden

2 Finans Norges samfunnsrolle og visjon Finans Norge skal legge til rette for en effektiv, lønnsom og moderne finansnæring i Norge. Finansnæringen skal bidra til trygghet for enkeltmennesker, vekstkraft for næringslivet og økonomisk stabilitet i samfunnet. Gjennom å være en moderne og troverdig samfunnsaktør skal Finans Norge arbeide for disse målene. I Strategi tydeliggjøres de overordnede virkemidlene for å nå målene. Finans Norges verdigrunnlag Verdiene framtidsrettet, tydelig og troverdig beskriver organisasjonens holdning når vi arbeider opp mot denne visjonen. Framtidsrettet Vi skal bidra til en nytenkende og bærekraftig finansnæring. Tydelig Vi skal være modige og klare meningsbærere ut mot samfunnet og inn mot næringen. Troverdig Vi skal være en organisasjon med høy kompetanse og integritet som lytter og blir lyttet til. Finans Norges oppgave Finans Norges oppdrag kommer fra medlemmene. Finans Norge skal være agendasetter på utvalgte områder. I oppdraget inngår å få gjennomslag for næringens synspunkter på relevante initiativ fra politikk og samfunnsliv i eller utenfor Norge. Finans Norges Strategi Strategien tar utgangspunkt at Finans Norge skal styrke interesse for og kunnskap om finansnæringen i politikk og samfunnsliv. Bedre forståelse vil øke mulighetene til å få gjennomslag for våre synspunkter. De tre fokusområdene samfunnsrollen, næringspolitikk og effektive fellesløsninger samvirker for å oppnå dette. Hver del av strategien innledes med en revidert målsetting og ambisjon. Deretter følger en opplisting av strategipunkter som utgjør handlingsplanen. Mange av strategipunktene inkluderer flere konkrete prosjekter og aktuelle reguleringssaker. Arbeidet med disse kan strekke seg over mange år, og krever en løpende prioritering. I november hvert år besluttes hvilke saker som skal prioriteres høyest i det næringspolitiske arbeidet det kommende året. Alle deler av organisasjonen er involvert i prosessen bak dette vedtaket, slik at det blir tydelig hvordan strategien styrer den enkelte enhetens aktiviteter. 1 Strategi bygger på Strategi 2017 Finans Norge som ble vedtatt i En evaluering av strategien ble gjennomført i Forandringer i omverden medførte behov for en fordypning av strategien på visse områder. Det har også vært et ønske om å forenkle strategidokumentet slik at det kan fungere som en veiviser i det daglige arbeidet i organisasjonen. Det henvises til Strategi 2017 Finans Norge for beskrivelser av det landskapet Finans Norge arbeider i og de forventninger medlemmene har til organisasjonen. Strategi er imidlertid komplett når det gjelder det strategiske mulighetsrommet og den påfølgende strategien. Finans Norge vil gjennomføre strategiprosessen for Strategi i Side 2 av 6

3 Finans Norge - en modig og troverdig samfunnsaktør Vi arbeider for en effektiv, lønnsom og moderne finansnæring i Norge I 2017 skal finansnæringen i Norge være ansett som en viktig næring i Norge. Finansnæringen skal delta i samfunnsdebatten. Økt forståelse blant politikere og media for finansnæringens rolle skal bedre forutsetningene for slik deltagelse. Finans Norges virksomhet spenner over et bredt område, og alle deler av arbeidet har som mål å bidra til en velfungerende finansnæring som nyter tillit i samfunnet. Alle deler av Finans Norges virksomhet bidrar til at næringen kan fylle sin samfunnsrolle. De ulike delene av Finans Norges virksomhet skal samvirke for å øke gjennomslagskraften i samfunnsdebatten og i det næringspolitiske arbeidet. Gode og opplyste diskusjoner skal bidra til å øke tilliten til finansnæringen og det finansielle systemet. Over tid bygger vi opp forståelse for at finansnæringen er viktig for utviklingen av økonomi og samfunn og verd å være opptatt av. Finans Norge har høyt kvalifiserte medarbeidere. Med tydelige rollemandater og godt gjennomarbeidede målsettinger for den enkeltes arbeid er Finans Norge en inkluderende og stimulerende arbeidsplass. Et godt utviklet lederskap kombinert med team som er satt sammen for å sikre best mulig kompetanse og kapasitet til hvert enkelt prioritert prosjekt skal sikre at Finans Norges bidrag til debatten er av høy kvalitet både faglig og presentasjonsmessig. Finans Norge skal heve kunnskapsnivået om næringens rolle og verdiskapning. Dette skal gjennomsyre det interne arbeidet i organisasjonen og underbygge formidlingen i det eksterne arbeidet. Finans Norge skal kunne forankre de enkelte sakene i finansnæringens samfunnsrolle. Når samfunnsrollen fylles på en god måte, bygger det tillit, som gir grunn til gode rammevilkår. Når næringen skaper egne gode løsninger, bygger det tillit. Finans Norge skal bevisst arbeide med denne dynamikken og vektlegge at rammevilkår, samfunnsrollen og effektive fellesløsninger henger sammen, samvirker og forsterker hverandre. Finans Norge skal utvikle og gjennomføre en tydeligere struktur i planlegging og prioritering i næringspolitiske hovedsaker, inkludert de internasjonale sakene. Gjennomføring skal styrkes. Formidlingsevnen og -kapasiteten skal forbedres. Effektiviseringsmuligheter knyttet til interne prosesser, informasjonshåndtering, lederskap og tydelige prioriteringer skal realiseres. Dette er en del av den kontinuerlige tilpasningen og justeringen av organisasjonen. Finans Norge skal utarbeide en strategi for medlemsdialog som i tillegg til de steg som er gjennomført med endrede medlemsarenaer og beslutningsstrukturer skal sikre en bevisst, god og kundeorientert dialog med Finans Norges medlemmer. Finans Norge har utviklet en strategi for digitalisering som skal gjennomføres i perioden. Samarbeid med myndigheter og næringsliv om utvikling av gode løsninger bidrar til å bygge tillit til næringen og understreke hvor viktig næringen er for samfunnet. Finans Norge skal utvikle og gjennomføre en strategi for å opprettholde og videreutvikle bankenes posisjon som foretrukken leverandør av betalingstjenester i markedet. Side 3 av 6

4 Samfunnsrollen Vi synliggjør næringens verdi og bidrar til forvaltning av næringens omdømme. I 2017 skal finansnæringen i Norge være, og oppfattes som, en viktig, ansvarlig og kompetent næring som bidrar til økt verdiskapning i Norge gjennom effektiv, sikker og god håndtering av viktige samfunnsoppgaver. Finans Norge har en viktig oppgave som næringens talerør ut mot samfunnet. Finans Norge skal være en organisasjon som lytter og blir lyttet til. Ambisjonen er å påvirke samfunnets holdning til næringen aktivt og være en agendasetter i samfunnsdebatten. Finans Norge skal formidle kunnskap om finansnæringens rolle i samfunnet. Kunnskap er grunnlaget for å skape kontakter og få gjennomslag i spørsmål knyttet til reguleringer. Det må legges vekt på å utarbeide pedagogisk, konsistent og lett tilgjengelig material for å belyse samfunnsrollen. Kunnskapsformidling i skolen er også sentralt i dette. Arbeid for å løfte næringens anseelse går gjennom et bevisst og fokusert arbeid med etikk og god forretningsskikk i næringen. Dette dekker tre perspektiver: Næringens, bedriftenes og enkeltindividers ansvar. Alle som har sitt virke i næringen skal ha et reflektert forhold til alle tre perspektivene samt høy bevissthet om sitt bidrag til næringens troverdighet. Finansnæringens etiske nivå må bedømmes ut fra summen av alle store og små beslutninger som tas. Finans Norge skal aktivt sette sentrale samfunnstemaer som samfunnsansvar og bærekraft på agendaen. Gjennom målrettede tiltak og offentlig debatt, skal Finans Norge bidra til utvikling og deling av kunnskap om finansielle produkter og tjenester. Betydningen av et godt fungerende kapitalmarked og hvilken rolle dette spiller for samfunnet skal betones. Både kunnskap om bankenes sentrale rolle i betalingsformidling og innsikten om hvordan informasjonsteknologien endrer forutsetningene i alle ledd i produksjonen av finansielle tjenester presiseres. Finans Norge skal utvikle nettverk og allianser med aktører som kan underbygge og forsterke næringens budskap. Dette skal understøtte arbeidet med rammebetingelser og synliggjøre næringens samfunnsrolle. Finans Norge skal aktivt søke alliansepartnere blant andre finansmarkedsaktører og -organisasjoner utenfor medlemskretsen for å så langt mulig sikre omforente synspunkter fra finansnæringen. Finans Norge skal forsterke deltagelsen i samfunnsdebatten. Gjennom å være synlig, også når det gjelder relevante temaer utover det som kun berører finansnæringen, skal Finans Norge bygge tillit til at organisasjonen prioriterer samfunnsansvar. Det gjøres tydelig hvordan finansnæringen kan bidra til det grønne skiftet. Finans Norge skal utvikle tydeligere standpunkter og arbeide mer målrettet med formidling av budskapet i disse. Arbeidet med etikk og forbrukerspørsmål skal styrkes. Initiativene når det gjelder privatøkonomi skal forsterkes. Den viktige samfunnsrollen finansnæringen fyller når det gjelder arbeidet mot hvitvasking av penger og annen økonomisk kriminalitet skal tydeliggjøres. Side 4 av 6

5 Næringspolitikk Vi arbeider for gode rammer for våre medlemmers virksomhet. I 2017 skal finansnæringen i Norge ha likeverdige og konkurransedyktige rammevilkår på sentrale områder nasjonalt og internasjonalt. Regelverksprosessene skal være faktabaserte, forutsigbare, transparente og sikre medvirkning for næringen. Finans Norge skal næringspolitisk arbeide for balanserte, gode, offensive og konkurransedyktige rammebetingelser for finansnæringen i Norge. Rammebetingelsen bør så langt mulig være harmonisert med de betingelser som gjelder i Norden, og i EØS-området i sin helhet. Ambisjonen innebærer et målrettet arbeid og en aktiv rolle på tre arenaer: Norge, Norden og Europa. Målet er å være en agendasetter i Norge, en pådriver for harmonisering i Norden og en selektiv pådriver i Europa. Finans Norge skal ivareta den unike mulighet som regjeringens arbeid med en næringspolitikk for finansnæringen innebærer til å gå fra å være en selektiv pådriver nasjonalt til å sette agendaen overfor norske myndigheter og politikere. Finans Norge har en tydelig næringspolitikk på digitaliseringsområdet generelt, og på betalingsformidlingsområdet spesielt. Finans Norge skal arbeide for en tilpasningsdyktig og robust finansiering av norsk økonomi i et langsiktig perspektiv. Finansnæringen skal kunne tilby hensiktsmessige tjenester og produkter for finansiering og sparing, nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet med kapitalmarkedets funksjon og virkemåte er i stor grad knyttet opp mot oppfølgingen av de sentrale regelverkene for finansnæringens rammebetingelser. Når et gjelder arbeidet med tariff- og lønnsforhandlinger, herunder pensjon, skal Finans Norge ha hovedfokus på sentraliserte forhandlinger og støtte arbeidsgiverperspektivet i omstillingsprosesser. For regulering av viktige arbeidslivsspørsmål er målet i Norge å gå fra å være en lyttepost til aktivt å påvirke myndigheter og politikere. Innsikt fra Europa skal særlig formidles til næringen, mens innsikt fra Norden skal benyttes til å bevisstgjøre næringen og myndighetene om konsekvensene av arbeidslivsreguleringer. Finans Norge skal intensivere og effektivisere dialogen med myndigheter og politikere. Prosesser for koordinering av næringens samlede myndighetskontakt skal utvikles videre. Kontakten med relevante politikere skal styrkes. Finans Norge skal gjøre tydelige prioriteringer og posisjonering på et tidlig tidspunkt i de internasjonale prosesser som styrer rammebetingelsene. Finans Norge skal delta aktivt i arbeidet i European Banking Federation (EBF), Insurance Europe og European Savings Bank Group (ESBG). Det etablerte samarbeidet med Finans Norges nordiske søsterorganisasjoner skal intensiveres for å kunne påvirke bevissthets- og ambisjonsnivået om like rammevilkår i Norden hos politikere og myndighetsorganer i alle de nordiske landene. Finans Norge skal utarbeide en politikk for arbeidslivsområdet som beskriver hvilke temaer som skal ha fokus og hvordan det skal arbeides med disse. Finans Norge skal bygge kompetanse som er tilpasset de problemstillinger på kapitalmarkedsområdet som er eller antas å ville kunne bli viktige for medlemmene. Særlig må Finans Norge besitte tilstrekkelig kunnskap om egenkapitalbeviset, OMF og instrumenter som er og kan bli aktuelle med tanke på livselskapenes kapitalforvaltning. Side 5 av 6

6 Effektive fellesløsninger Næringen samarbeider i Finans Norge for å skape effektive og trygge løsninger for kundene og næringen. I 2017 skal finansnæringen i Norge være den mest effektive finansnæringen i Europa med god tilgang til fremtidsrettet kompetanse og gode rammer for forskning og utvikling. Finans Norge skal støtte næringssamarbeid som er konkurransemessig nøytralt og som skaper merverdi for næringen og kundene, for eksempel ved å realisere stordrifts- og skalafordeler. Finans Norge skal tilrettelegge for rådgivning til enkeltmedlemmer og for kompetanse- og erfaringsdeling i næringen. Finans Norge skal samle inn, sammenstille og analysere data og informasjon og formidle innsikt til og om næringen. Finans Norge skal utvikle dagens arbeid med næringsfelles infrastruktur, og fortsette arbeidet med å identifisere og realisere forretningsmessig potensial i fellesløsningene gjennom en tydeligere inkubatorrolle, samt tydeliggjøre samarbeidet med de enheter som er skilt ut. Finans Norge skal også videreføre rollen som forvalter av operative oppgaver og håndtere beredskap på vegne av næringen, men med økt fokus på å identifisere og foreslå nye områder for medlemmene. Tillit og næringens omdømme styrkes av et godt, konkret og spisset arbeid mot kriminalitet knyttet til finansielle tjenester. Dette innebærer både omsorg for kundenes rettigheter og trygghet, men også aktivt å arbeide med næringens bidrag til kriminalitetsbekjempelse. Finans Norge skal tydeliggjøre hvordan organisasjonen skal arbeide for å gi næringens kompetansebygging et vesentlig løft. Vi skal belyse hvordan samarbeid med myndigheter og utdanningsinstitusjoner for å prioritere utdanningsretninger og forsknings- og utviklingsprosjekter påvirker det fremtidige kompetansegrunnlaget for næringen og bidrar til å øke kunnskapen om og tiltro til næringen i samfunnet. Arbeidet med kunnskapsutvikling i næringen skal gis innhold og retning. Finans Norge skal produsere relevant statistikk for bank og forsikring. Statistikken er et viktig verktøy for å gi konkrete illustrasjoner av samfunnsrollen og de aktuelle markedene. Arbeidet med rådgivning, og etablering av møteplasser for kompetanse- og erfaringsdeling skal gis tydelige rammer og innhold. Store deler av Finans Norges aktiviteter på området næringsfelles infrastruktur og operative oppgaver har gjennomgått forretningsorientering. Visse aktiviteter er skilt ut fra Finans Norge, mens Finans Norge beholder en sterkere tilknytning til andre deler. Denne prosessen fortsetter i perioden, bla på betalingsformidlingsområdet. Også næringsorienteringen i FNO skadedrift skal videreutvikles. Side 6 av 6

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET Informasjon om utfylling Dere får nå oppført 6 motstridende påstander relatert til Teknas strategi. Dere skal fylle ut i hvilken grad dere foretrekker den ene

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

Forskningsrådets strategi for innovasjon

Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets arbeid for innovasjon 2011 2014 Innovasjonsstrategiens hovedgrep Forskningsrådets innovasjonsstrategi skal gi innhold og retning for Rådets arbeid

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Nr. 1-2014 - 97. årgang. Skal bli mest effektiv i Europa. Side 6

Nr. 1-2014 - 97. årgang. Skal bli mest effektiv i Europa. Side 6 Nr. 1-2014 - 97. årgang Skal bli mest effektiv i Europa Side 6 N Y H E T E R Årets Unge Leder: Magne Nordgård fra Eika Administrerende direktør i Eika Forsikring AS, Magne Nordgård, ble nylig kåret til

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Høringsutkast INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON 6

Detaljer

FOLKETRYGDFONDETS EIERSKAPSUTØVELSE

FOLKETRYGDFONDETS EIERSKAPSUTØVELSE FOLKETRYGDFONDETS EIERSKAPSUTØVELSE Innhold 1. Folketrygdfondets samfunnsoppdrag... 1 2. Folketrygdfondets særtrekk og investeringsfilosofi... 2 3. Verdier for vår eierskapsutøvelse... 4 4. Sentrale eierspørsmål...

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Skatteetaten 2025. Virksomhetsstrategi for strategiperioden 2015-2017. 7 Skatteetaten 2025 Virksomhetsstrategi for strategiperioden 2015-2017

Skatteetaten 2025. Virksomhetsstrategi for strategiperioden 2015-2017. 7 Skatteetaten 2025 Virksomhetsstrategi for strategiperioden 2015-2017 Side: 1 av 26 Virksomhetsstrategi for strategiperioden 2015-2017 Side: 2 av 26 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Samfunnsoppdraget... 4 1.2 Fremtidsbildet ""... 4 1.3 De tre strategiske periodene

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Arbeidsdokument Hamar, 08.10 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse

Detaljer

Kripos strategi // 2011 2015

Kripos strategi // 2011 2015 Kripos strategi // 2011 2015 Kripos strategi 2011 2015 Kripos skal være en tydelig, troverdig og handlekraftig aktør i politiet og i samfunnet forøvrig. Kripos strategi bygger på oppdatert kunnskap om

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger Innledning.. 2 Kompetanseutvikling.. 3 Infrastruktur.. 5 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 9 Internasjonalisering.. 11 Offentlige tjenester.. 13 Energiklyngen.. 16 Matklyngen.. 17 Samfunnskontakt.. 19 Prosjektoversikt..

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020

VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020 VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020 1.0 Sentrale utviklingstrekk Globaliseringen fortsetter, og konkurransen fra utenlandske selskaper vil øke i tiårene fremover, særlig

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Strategiplan 2014 2018

Strategiplan 2014 2018 Strategiplan 2014 2018 Revisjonsdato: 2013-12-06 Standardisering innen el og ekom 1 Innhold Innledning... 3 Visjon... 4 Misjon... 4 Verdigrunnlag... 4 Forretningside... 4 Rammebetingelser for NEK... 5

Detaljer

Kjærlighet til norsk mat

Kjærlighet til norsk mat Kortversjon av kommunikasjonsstrategien Kjærlighet til norsk mat Kjærlighet til norsk mat er Norges Bondelag sitt hovedbudskap i kommunikasjonen om mat og matproduksjon. Dette handler om å produsere mat

Detaljer

ARBEIDSGRUPPEN FOR FELLES PROFILERING

ARBEIDSGRUPPEN FOR FELLES PROFILERING OSLOREGIONEN ARBEIDSGRUPPEN FOR FELLES PROFILERING Strategier i profileringsarbeidet 02.11.05 1 Osloregionen Strategier i profileringsarbeidet Hovedmål og strategier I samarbeidsplattformen for Osloregionen,

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Stiftelsesdokument Standard Norge

Stiftelsesdokument Standard Norge Samling av Norsk Allmennstandardisering (NAS), Norges Byggstandardiseringsråd (NBR), Norges Standardiseringsforbund (NSF) og Norsk Teknologisenter (NTS) i én organisasjon Stiftelsesdokument Standard Norge

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Del 1: Beskrivelse av programmet 3 Bakgrunn for programmet 3 Utfordringer og årsaker 3 Formål med programmet 5 Innretning av programmet 5

Del 1: Beskrivelse av programmet 3 Bakgrunn for programmet 3 Utfordringer og årsaker 3 Formål med programmet 5 Innretning av programmet 5 Program for bedre styring og ledelse i staten 2014 2017 Innhold Del 1: Beskrivelse av programmet 3 Bakgrunn for programmet 3 Utfordringer og årsaker 3 Formål med programmet 5 Innretning av programmet 5

Detaljer