Årsmelding Hedmark Sau og Geit. Bli medlem i Norsk Sau og Geit og støtt opp om NSG sitt arbeid med fokus på: -Økonomi og Marked.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014. Hedmark Sau og Geit. Bli medlem i Norsk Sau og Geit og støtt opp om NSG sitt arbeid med fokus på: -Økonomi og Marked."

Transkript

1 Hedmark Sau og Geit Årsmelding 2014 Bli medlem i Norsk Sau og Geit og støtt opp om NSG sitt arbeid med fokus på: -Økonomi og Marked. -Produksjonsvilkår -Faglige utfordringer. - Egen organisasjon -Politikerkontakt, alliansebygging. -Informasjon. 1

2 Innhold: -side 2 Innhold (Forsidebilde fra Vensetra i Løten(Hans Skårholen)) -side 3 -Sakliste til årsmøte side 4 -Tillitsvalgte I Hedmark Sau og Geit side 5- Årsmøte side 6- Styrets arbeid. -side 7- Medlemstall -side 8- Lokallagsledere -side 9-Hjemmeside -side 10- Småfeholdet i Hedmark -side 10- Tilsagn fra Innovasjon Norge -side 11- Organisert beitebruk i Hedmark og beitesituasjonen -side 12- Rovviltskader og erstatninger/ Rovdyrsituasjonen -side 13- Fagråd Geit -side 14- Årsmelding Hedmark Gjeterhundlag -side 15- Årsmelding Værringen. -side 16 Fagråd Geit - side 17/18 Hedmark Gjeterhundlag Årsmelding side 19 Hedmark Gjeterhundlag, regnskap, revisorrapport og budsjett/arbeidsplan side 20 Note til tidligere regnskap i Hedmark Gjeterhundlag -side 21 Regnskap for Hedmark Sau og Geit side 22 Note til Hedmark Sau og Geit regnskap side 23/29 Årsmelding Værring 30 Hedmark -side 30/32 Regnskap Værring 30 Hedmark side 33 Takk til våre støttespillere 2

3 Årsmøte i Hedmark Sau og Geit for 2014 Skaslien Gjestegiveri Sakliste: - 1- Åpning - 2- Opprop av utsendinger - 3- Godkjenning av innkalling og sakliste Valg av 2personer til å underskrive årsmøteprotokollen sammen med møteleder Valg av to personer til tellekorps Årsmelding fra Hedmark Sau og Geit Regnskap Saker til behandling Valg. - A. Leder for et år. - B. 2 Styremedlemmer for to år - C. Nestleder for et år. - D. 3 Varamedlemmer for 1år. - E. 1 medlem til valgkomiteen med personlig vara for tre år. - F. Møteleder og vara til årsmøtet for G. Godtgjørelse til tillitsvalgte. - F. Deltakelse på landsmøte? Behandling av innkomne saker Arbeidsplan og budsjett for Tid og sted for årsmøte i

4 Tillitsvalgte i Hedmark Sau og Geit 2014 Leder: Ole Jacob Akre, Rendalen Nestleder: Martin Mostue, Stange Styremedlem: Ola Dagfinn Gløtvold, Engerdal Styremedlem: Charlotte Ryen, Folldal Styremedlem: Kjell Eierholen, Grue Varamedlem 1: Mona Malvik Arntzen, Kvikne Varamedlem 2:Ulf Skårholen. Løten Varamedlem 3: Elin Baugslien, Alvdal Sekretær/Kasserer: Ulf Skårholen(Toril Hårdnes) Regnskapsfører: Vekstra Nord Øst avdeling Alvdal Revisor: Sigurd Stølan og Knut Magnar Holmen Leder valgkomite: Per Roar Stømner Personlig vara: Kjetil Granrud Medlem valgkomite: Øistein Knutsen Personlig vara: Øistein Sørbye Medlem valgkomite: Siv Åse Elgvasslien Personlig vara: Ola Flaten Fagråd Geit: Marianne Rønning(ut i 2013) Fagråd Geit : Hans Bondal -- - Fagråd Geit: Ingar Moldestad 4

5 Årsmøte i Hedmark Sau og Geit 2014 Årsmøtet for Hedmark Sau og Geit 2013 ble avholdt på Gammelstu Stai i Imsroa, Stor Elvdal. Det møtte 28 årsmøtedelegater med stemmerett av 41 mulige. Totalt var 13 lokallag representert av 21 i hele fylket. Møtet ble arrangert som et dagmøte med middag til avslutning. Styrets arbeid i Det er avholdt 5 styremøter i Det er behandlet 26 saker av styret i løpet av året. Av disse kan nevnes: Sekretærordning for Hedmark Sau og Geit. Høringsuttalelse vedrørende ulvesone/ulveforvaltning. Beiteproblemene for medlemmer i Kjølaberget/Hollarberget Beitelag. Bedre samarbeidet med Hedmark Gjeterhundlag, Fagråd Geit og Værringen. -Hedmark Sau og Geit har uttalt seg i følgende saker: Uttalelse vedrørende høringsrunden om ulvesone og ulveforvaltning. Klage på lisenskvoter for jerv og ulv. (Klagen på ulv førte fram og ble økt med et dyr.) Henvendelse til Norsk Sau og Geit vedrørende rovdyrskadeerstatninger og reduksjon av disse. 5

6 Arrangement som Hedmark Sau og Geit har stått for helt eller delvis: Møte på Tynset med Ola Krokann om rettsaken vedrørende erstatning for rovdyrskader. Fagdag om utmarksbeite i Vingelen. Regionmøte på Kirkenær der Tone Våg deltok. Møter /Representasjon Martin var på Hedmark Bonde og Småbrukerlag sitt årsmøte på Høstbjørg, Ringsaker. Martin har deltatt på representantskapsmøte Norsk Sau og Geit på Gardermoen. Martin har deltatt på møter i Værringen. Ulf har deltatt på beitekonferanse holdt av FKT prosjektet på Gardermoen. Ulf har vært på møte i rovdyrutvalget til Hedmark Bondelag. Ulf har vært på møte holdt av landbrukskontoret i Våler/Åsnes om beitebruk i området og spesielt Kjølaberget. Ole Jacob har deltatt på årsmøte i Åmot Sau og Geit. Ole Jacob har deltatt på årsmøte i Rendalen Sau og Geit. Ole Jacob, Kjell og Martin har deltatt på regionmøte på Kirkenær. Charlotte har deltatt på styremøte i Hedmark Gjeterhundlag. Martin og Ole Jacob var i møte med Erling Skurdal om sekretær i HSG. 6

7 Medlemstall i lokallag 2014 Lag Totalmedlem Husstandme. Støttem Æresmedlem Alvdal Eidskog Engerdal Elverum Folldal Grue K.vinger Kvikne Løt&Vang Odal Os Rendalen Ringsaker Romed&Stan Sollia St.Elvdal Tolga Trysil Tynset Ø.Solør Åmot Hedmark

8 Ledere i lokallag i Hedmark Sau og Geit, 2014 Lokallag Leder 2014 Alvdal Gudmund Stalund Eidskog Asbjørn Andersen Elverum Brit Gran Engerdal Ola Dagfinn Gløtvold Folldal Roger Ulvund Grue Odd Holen Kongsvinger Amund Wormstrand Kvikne Mona Malvik Arntzen Løten og Vang Per Helge Linholt Odal Trond Bjørnstad Os Kjell Horten Rendalen Helge G. Søberg Ringsaker Per-Joar Os Nesthun Romedal og Stange Martin Mostue Sollia John Audun Furuseth Stor Elvdal Ingvald Landet Tolga Odd Rune Enget Trysil Knut Nordgård Tynset Per Morten Brekken Øvre Solør Arne Ivar Skramstad Åmot Tormod Enok Skramstad 8

9 Hjemmeside Hjemmesida til Hedmark Sau og Geit har vært jevnt brukt i Det er lagt ut 51 artikler i 2014 her. Informasjon om viktige saker som omhandler næringa prioriteres. Selvsagt kommer en ikke unna at rovdyrproblematikk har vært en gjenganger. Med vår beliggenhet og trykk fra fredet rovvilt inn i beiteområdene er dette noe som berører de fleste. Av de artiklene som er mest besøkt kan en se at det absolutt ikke er rovdyr-temaet som er mest lest. Her er de ti mest besøkte artiklene/nyhetene som ble lagt ut i Artikkel Dato Antall besøk Årsmøte i Imsroa Salg av avkomtgranska værer Bjørn skutt i Løten Sauekurs ved Hurdalsjøen Krokann til Nord Østerdal Avkomstgranska værer i Hedmark Siste sjanse for i år Kåring i Hedmark Ti takkers elgokse drept, FM stopper jakta Ulveangrep i Kjølaberget Gjeterhundkurs på Dalholen Totalt har hjemmesiden til Hedmark Sau og Geit hatt 4567 besøkende i løpet av

10 Småfeholdet i Hedmark Småfe i Hedmark Mjølkegeit Søyer Ammegeit Bruk Antall Pr bruk Bruk Antall Pr bruk Bruk Antall Pr bruk , , , , , , , ,6 7,6 45 8,5 Antall søyer over ett år er redusert med 9900 dyr(-18%) siste ti år og det har blitt 28% færre sauebesetninger. Gjennomsnittbesetningen i 2014 var 66 søyer over ett år mot 59 søyer for ti år siden. Det har vært en nedgang i antall besetninger med mjølkegeit på 37% siste ti år. I dag er gjennomsnittsbesetningen på 80 geiter. Noe som innebærer en økning i antall dyr i besetningene. Tilsagn fra Innovasjon Norge /Hedmark År Antall søknader innvilget Innvilget tilskudd Endring driftsomfang Noen investerer fortsatt i småfehold. Innovasjon Norge har også i 2014 bidratt til noe satsing. En ser tydelig en nedgang i investeringene over tid. 10

11 Organisert beitebruk i Hedmark og beitesituasjonen Som tidligere år er det grunn til å påpeke at antall beitedyr registrert gjennom organisert beitebruk er lavere enn det reelle antall beitedyr i fylket, da en del besetninger ikke er registrert i noe beite- eller sankelag. Men gjennom statistikken for organisert beitebruk kan vi registrere en fortsatt dramatisk nedgang i antall sau på utmarksbeite. Fra 2013 til 2014 er antall voksen sau sluppet på utmarksbeite redusert med 1425, antall lam er redusert med 476 og antall geiter med 226. For fylket sett under ett har tapsprosenten gått noe ned i For voksen sau er tapet på 3,98 prosent (mot 5,19 % i 2013), lam 8,50 prosent (11,02%), geit 0,48 prosent (1,78%). Også for storfe er tapsprosenten lavere, men enkelte kommuner har urovekkende store tap. Det er også i 2014 registrert rovdyrangrep og tap over hele fylket, men noen områder og kommune har vært ekstra belastet. Stange har den største tapsprosenten (voksen sau og lam samlet) på 19,81, for Engerdal er tapsprosenten 17,08. Åsnes, Trysil og Nord Odal har alle en tapsprosent på mellom 11 og 13, mens kommuner som Rendalen, Stor-Elvdal og Tynset har tap på nærmere 10 prosent. Størst tap på geit hadde Os med 6,25 prosent. Situasjonen er slik at også etter denne beitesesongen kan man registrere så store tap og frustrasjoner at det er fare for ytterligere reduksjon av antall sau og sauebruk i fylket. Dette harmonerer dårlig med ledende politikeres utsagn om at vi i Norge skal satse på økt matproduksjon og ren, kortreist mat. Som vi har understreket tidligere må forholdene på kort sikt endres ved at midlene til forebygging og konfliktdemping økes radikalt. Storsamfunnet, ved staten, må også ta sitt ansvar og sine kostnader for den situasjonen som er skapt av den politikken som føres. Videre må politikken når det gjelder rovdyrutviklingen endres slik at rovdyrpresset fjernes fra beiteområdene. Hedmark Sau og Geit har bl.a. sagt nei til ulv i Norge, og dersom det skal være ulv her må denne forvaltes i lukkede hegn. Uttaket av antall rovdyr generelt må økes og effektiviseres, bl.a. er det en skandale at det ikke tas ut mere bjørn og jerv når uttaket av bjørn under årets lisensjakt bare ble to av ni og uttaket av jerv bare er 14 av 134! Det er også grunn til å stille spørsmål ved rovviltnemndene og kommunenes engasjement i en del saker som gjelder rovdyrutviklingen og husdyrnæringa. For eksempel burde det være et større engasjement for å fjerne rovdyrene fra de områdene som er og skal være prioritert til beitebruk, og et større engasjement generelt for å redde beitebruken i fylket vårt. Vi mener det burde ha betydning både for bl.a. bosetting, sysselsetting og riktig ressursutnyttelse. 11

12 Beitestatistikken for 2014 Sluppet Sluppet Sluppet Tapt Tapt Tapt Taps% Taps% Taps% Kommune Bruk Sau Lam Geit Sau Lam Geit Sau Lam Geit Kongsvinger ,80 0 Grue 0 Løten/Hamar ,72 7,34 0 Ringsaker ,81 4,25 0 Stange ,53 23,44 0 Odal ,27 14,48 0 Eidskog Åsnes ,62 15,17 0 Elverum ,16 3,55 0 Trysil ,72 14,57 0 Åmot ,46 9,79 0 Stor Elvdal ,23 11,89 0 Rendalen ,69 10,23 0 Engerdal ,08 16,86 0 Tolga ,31 8,72 0 Tynset ,46 11,50 0,36 Alvdal ,44 7,85 0 Folldal ,04 6,95 0 Os ,69 6,38 6,25 Hedm ,40 0,6 Hedm ,19 11,02 1,78 Hedm ,96 8,5 0,48 Eidskog og Grue er ikke med på statistikken for Rovdyrsituasjonen 2014 Rovdyrsituasjonen i Hedmark har ikke endret seg nevneverdig fra i fjor. Alle grafer viser at rovdyrsituasjonen er i bedring, og fylkesmannen tar æren for dette. Statistikk kan misbrukes, så når vi vet at både beitebrukere og dyretall går nedover er vi like langt. Det er fortsatt ulv og jerv som er største skadegjørere. Deler av Hedmark har fått et pusterom, mens andre har fått skruen ytterligere strammet til. Det er også et problem at de nye erstatningsforskriftene legger et større krav til dokumentasjon, som har ført til avkortning for mange brukere. Figurene nedenfor fra fylkesmannen viser utviklingen gjennom år. 12

13 Krevd erstattet-erstattet-dokumentasjons% 13

14 14

15 Omsøkt erstattet-faktisk erstattet-utbetalt erstatning Omsøkt erstattet- Erstattet 15

16 Fagråd Geit Fagråd for Geit i Hedmark 2014 har ikke vært i drift men styret i HSG vedtok i styremøte ønske om at Fagråd Geit videreføres i den form det har i dag. Dette sjøl om aktiviteten er liten og medlemmene få. Antall geitemjølk-produsenter til Tine i Nord- Østerdalen er 14 stk. Tilsammen var det ca 60 geitebønder som søkte om produksjonstilskudd august 2014.Beste avkomstgranska bukk 2014 er Kvithorn med avlsverdi 125.Tilhører Jon Rune og Namfon K. Bakken i Tufsingdalen. Prosjektet «Friskere geiter», ble avsluttet som prosjekt Veterinærmyndighetene oppgraderte CAE, byllesyke og paratuberkulose til B-sykdom så det er disse sykdommene alle geitebesetninger er sanert eller driver å saneres for. Etter 2014 vil all foredlet geitemelk fra Tine komme fra sanerte besetninger. Helsetilstanden i friske besetninger er i hovedsak svært god ifølge produsentene. Godt kjeoppdrett, riktig foring, godt stell og stort fokus på smittebeskyttelse har avgjørende betydning for resultatet under og etter sanering. Også sauer kan bli CAE smitta så blodprøver tas i fellesbesetninger. Eventuelt smitta sau blir slakta. Sauer er mindre mottagelige for byllesyke enn geit så lenge ingen smittekilde er til stede. Det finnes også et fåtall geiteholdere som selv videreforedler melka. Gardsysterier som leverer spennende velsmakende produkter er med på å holde gamle tradisjoner ved like. 16

17 Hedmark Gjeterhundlag Årsmelding for 2014 Hedmark gjeterhundlag Styret i HGL har bestått av: Leder: Lokallagskontakt: Kasserer: Styremedlem Styremedlem: Jo Agnar Hansen Randi Alvseike Ole Martin Nymoen Karin Mattsson Arne Hegg Vi har avholdt tre styremøter i HGL i HGL var representert med leder på årsmøtet i HSG. Ole Martin Og Jo Agnar var med på et arbeidsmøte arrangert av HSG. HGL registrerer god aktivitet i deler av fylket. HGL kan nok her være en større pådriver til aktivitet en det som vært gjort i Her har også medlemmer i HGL et ansvar for å jobbe for økt aktivitet i sitt område. I 2014 ble det arrangert gjeterhundkurs i Løten, Alvdal, Folldal og Os. De samme plassene har det også vært arrangert fellestreninger. Denne aktiviteten er viktig for å gi flere bønder mulighet til å lære å trene/bruke gjeterhund i det daglige arbeidet. Det er arrangert 11 gjeterhundprøver i Hedmark i FM ble arrangert i Løten. Prøvene er arrangert etter kl.1 og 3. Takk til de som har arrangert. Fylkesmester i år ble Jo Agnar Hansen med Sisko. Hedemarksmester kl.1 ble Ole Martin Nymoen med Babe. Vi Gratulerer! 17

18 Hedmark hadde ni hunder til NM i 2014, Bill, Trim, Sisko, Tysswg Kate, Tinka, Raisa, Rina, Dot og Verona, Av disse hundene kvalifiserte fire seg til finalen og endte med følgende plassering. 1. plass og Norsk mester Sisko, Jo Agnar Hansen. 9. plass Bill, Karin Mattsson. 12. Rina Henry Alvseike. 16. plass Tysswg Kate Jo Agnar Hansen Hedmark hadde i 2014 fem hunder på landslaget, med gode plasseringer både i Continental Championchip 2.plass til Tika, Jo Agnar Hansen og World Trial, 7. plass Sisko, Jo Agnar Hansen. 19. plass Trim, Karin Mattsson Styret i HGL 18

19 Regnskap for Hedmark Gjeterhundlag 2014 Budsjett for Hedmark Gjeterhundlag 2015 Budsjett 2015 Inntekter Utgifter Arbeidsplan 2015 Kontingent Sørge for å sende ut medlemskontigent innen 1. mars. Administrasjon Kreve inn prøveavgift. Gjeterhundprøver Arrangere Norgesserieprøve for å styrke likviditet i laget. Salgsartikler Markedsføre HGL Jord og dyreleie kontakte alle lokallagene i fylket Premier/Gaver Styregodtgjørelse Kurs Holde minst ett kurs/sammling i sørfylket og ett i nord Støtte 0 0 Prøveavgift NSG Diverse 1500 Sparing Sum

20 20

21 21

22 Vedlegg til regnskap Hedmark Sau og Geit Godtgj. styremedlemmer er i regnskapet for 2014 redusert fra kr ,- i 2013 og til kr ,- i Dette skyldes at i regnskapet for 2013 ble godtgjørelsen både for 2013 og 2012 ført. Dette for at vi i ettertid skal føre godtgjørelsen på det regnskapsåret den hører hjemme. Det samme gjelder bilgodtgjørelsen. Kundefordringer på kr ,- gjelder utestående fordringer fra 2008 og Regnskapsfører har bedt styret å ta tak i dette. 22

23 Værring 30 Hedmark Årsmelding 2014 Styret har bestått av: Vara: Magne Horten, avd.25-leder 1.Ole Gunnar Krogsrud, avd.28 Martin Opsal, avd.28 2.Birger Steihaug, avd.24 Per Lindholt, avd.21 Martin Mostue, - HSGs representant Styret har avholdt 1 styremøte, det ble gjennomført som nettmøte. Det er behandlet 8 saker. Leder har deltatt på 1 møte i region Øst, alle avlsregionene i NSG var representert. Per har deltatt på et styremøte i HSG og på årsmøte i HSG. Årsmøtet i værring 30 Hedmark ble avholdt 5 april 2014 på Tiurn Kro, Koppang. Av de 12 fremmøtte var det en avdeling som ikke var representert. Årets kåring og salg av eliteværer er de sakene vi har brukt mest tid på i Værer av 2013 årgangen: Etter h5 indekskjøring er følgende værer på topp i sin avdeling: Avd. Vær nr Navn Avkom etter O ind. Oppdretter 21 Løten/Vang/ Kvæstad Myrvolltoppen 135 Jon Gunnar Karterud Stange 24 Alvdal Spiss Konglevoll 129 Ola Flaten 23

24 25 Os/Alvdal Ustukurten Kurt Hort 130 Britt/Kjell Horten 26 Tolga Mozart Spiss Konglevoll 134 Jon Iver Jordet 28 Ringsaker Myr-Ops Myrvolltoppen 149 Jan Aarskog 29 Kvikne Husgard Gard Hove 132 Erik Tveråen 35 Folldal Gard Rundtom Gard Hove 134 Vegar Nystuen Det ble høsten 2013 kjøpt inn 106 værer til gransking, dette er 18 færre enn i Av disse har 103 fått indeks, 13 spæl og 90 NKS. 2 uten indeks har enten vært steril/udugelig til å gjøre jobben de er tiltenkt og en ble stanget i hjel i paringssesongen slik at den ikke fikk nok avkom. Ganskingstilskudd for 2013 årgangen blir utbetalt i februar Av de 103 med indeks er det 9 NKS værer som ikke er berettiget tilskudd. De 9 værene må avdelingene betale tilskuddet på selv, dette er i henhold til årsmøtevedtak i ringen. Ved forrige utbetaling var det 6 værer som ikke fikk tilskudd fra NSG. Årsaken til manglende utbetaling er at det blir satt inn for mange pr seminvær. Granskingsresutat o-indeks sammenlignet med resten av landet NKS Rangering Spæl Rangering 24

25 Avdeling Avdeling Ringsaker Os/Alvdal Alvdal Antall ringer/avd Tolga Kvikne Folldal Løten/Vang/Stange Totalt antall ringer/avd Kåring. Kåringssted Bedømte Kåra Kåra på disp Vraka [Gardskåring] 3 100% 1 33% 2 67% 0 0% Alvdal % 65 76% 0 0% 20 24% Folldal % 74 80% 2 2% 17 18% Kvikne % 42 68% 1 2% 19 31% Løten og Vang % 27 64% 0 0% 15 36% Os % 31 82% 3 8% 4 11% Rendalen 9 100% 4 44% 1 11% 4 44% Ringsaker % 94 73% 4 3% 31 24% Stange 7 100% 5 71% 0 0% 2 29% Tolga % 27 69% 0 0% 12 31% Hedmark % % 13 3% % 25

26 Det ble sendt felles søknad for hele fylket til Mattilsynets regionkontor om dispensasjon for å avholde kåringssjå. Det med smittehensyn ble spesielt lagt vekt på i søknaden. Mattilsynet innvilget søknaden uten merknader. Kåringsdommere ble forespurt i forkant av kåringene og alle stilte velvillig opp. Det er benyttet kåringsdommere fra Oppland både på spæl og NKS(Ringsaker). Gardskåring av pelslam er også utført av dommer fra Oppland. Alle kåringsstedene fikk sitt ønske om kåringstidspunkt oppfylt. Det ble innleid sekretær fra Nortura ved de fleste kåringene, mens egne krefter i form av Per Lindholt ble brukt på resten. Det ble i Hedmark stilt 507 værlam til kåring, en nedgang på 56 fra året før. Av disse ble 383 kåra og det er 30 færre enn i NKS, 51 spæl, 2 charollais, 13 farga spæl, 3 blæset, 1 suffolk, 1 texel, 1 norex, 5 gmlnorsk spæl og 7 pelslam. Mange flere av smårasene er stilt til kåring i år. Dette gir større utfordringer til dommerene med de spesielle kåringskriteriene disse har. Avdelinger- medlemmer og antall vinterfora sau. Avdeling 21 Løten, Vang og Stange - NKS Søyer (2014) Avdelingsleder - ansvarlig for avlsarbeidet i avdelingen Avd Totalt ØYSTEIN KNUTSEN, 2324 VANG PÅ HEDMARK Medlemmer: 3 Avdeling 24 Alvdal - NKS Søyer (2014) 26

27 Avdelingsleder - ansvarlig for avlsarbeidet i avdelingen Avd Totalt BIRGER STEIHAUG, 2560 ALVDAL Medlemmer: 10 Avdeling 25 Alvdal og Os - Spæl Søyer (2014) Avdelingsleder - ansvarlig for avlsarbeidet i avdelingen Avd Totalt KJELL HORTEN, 2550 OS I ØSTERDALEN Medlemmer: 9 Avdeling 26 Tolga - NKS Søyer (2014) Avdelingsleder - ansvarlig for avlsarbeidet i avdelingen Avd Totalt NILS EIDE, 2540 TOLGA Medlemmer: 9 Avdeling 28 Ringsaker - NKS Søyer (2014) Avdelingsleder - ansvarlig for avlsarbeidet i avdelingen Avd Totalt MARTIN OPSAL, 2380 BRUMUNDDAL Medlemmer: 12 Avdeling 29 Kvikne - NKS Søyer (2014) Avdelingsleder - ansvarlig for avlsarbeidet i avdelingen Avd Totalt ODD JARLE SKOGSTAD, 2512 KVIKNE Medlemmer: 9 Avdeling 35 Folldal - NKS Søyer (2014) 27

28 Avdelingsleder - ansvarlig for avlsarbeidet i avdelingen Avd Totalt INGAR EIDE, 2584 DALHOLEN Medlemmer: 13 Totalt 65 medlemmer, samme som i Antall søyer i avdelingene er i år 6618, en nedgang på 552 fra forrige år. Salg av granska værer. Vi skulle ønske at avdelingene ble flinkere til å se over de avkomsgranska værene i god tid om høsten før de blir bydd fram for salg. Økonomien vår er avhengig av salget av avkomsgranska værer, så det er meget viktig at vi har fornøyde kjøpere. Ingen værer fra Hedmark til NSG semin i år. Av 115 NKS værer går 14 som elite i NKS avdelingene, 58 solgt, 6 leid (værholdslaget) 30 slaktet (3 i mars/april, resten på høsten) og 7 døde. Av 16 spælværer går 2 som elite i avd. 25, 9 solgt, 4 slaktet (1 i mars, 3 i nov.) og 1 går som snusevær. Totalt salg/leid blir da 73 av 131 værer. I 2013 ble det solgt/leid 63 av 147 værer. En gledelig utvikling av salget, håper trenden fortsetter kommende år. I Hedmark er det nå kun værholdslag 341 Ringsaker som er i drift. I 2014 var de 4 medlemmer med 307 søyer, et nytt medlem har kommet til høsten De leier for sesongen avkomsgranska værer fra avdeling 28 Ringsaker. 28

29 Det ble forsøkt å selge værene ut fra kjøpers prioriterte ønskeliste i Mange ønsker seg de samme værene, men vi prøver å fordele dem så godt som det lar seg gjøre. Tusen takk til Per for den jobben han gjør med værsalget. Til slutt en takk til alle avdelingene og alle gode hjelpere for innsatsen i 2014! Magne Horten/s/ Per Lindholt/s/ Martin Opsal/s/ 29

30 30

31 31

32 32

33 Hedmark Sau og Geit takker følgende for bidrag, hjelp og assistanse ved produksjonen av denne årsmeldinga: Fylkesmannen i Hedmark, Nortura og Lindholt Data. Styret i Hedmark Sau og Geit 33

34 34

35 35

Hedmark Sau og Geit Org.nr. 969 539 586 1. Årsmelding 2013

Hedmark Sau og Geit Org.nr. 969 539 586 1. Årsmelding 2013 1 Årsmelding 2013 2 3 Innhold Sakliste til årsmøtet 2014 s. 4 Tillitsvalgte i Hedmark Sau og Geit s. 5 Årsmøtet 2013 s. 5 Styrets arbeid s. 7 Møter og representasjon s. 8 Profilering og sponsorer s. 9

Detaljer

Utdrag fra NSGs årsmelding 2014. Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året

Utdrag fra NSGs årsmelding 2014. Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året Utdrag fra NSGs årsmelding 2014 Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året Lag og medlemstall I 2014 hadde NSG, for første gang på svært lenge, en økning i medlemstallet. Selv om det var en

Detaljer

Foto: Marianne Haraldsen

Foto: Marianne Haraldsen Foto: Marianne Haraldsen Styret 2010-2011 Helge Olaf Aas, leder, Aas Nordre, 2080 Eidsvoll Tlf: 63 96 03 38 Mobil: 918 19 067 olaf-aa@online.no Mina S. Sjuve, nestleder, 2093 Feiring Mobil: 482 05 984

Detaljer

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2010 gjensidige.no ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER VI TRYGGER HVERDAGEN FOR DEG OG DINE, OG GIR DEG GODE RABATTER NAR DU SAMLER FORSIKRINGENE DINE HOS OSS. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

Utdrag fra NSGs årsmelding 2013. Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året

Utdrag fra NSGs årsmelding 2013. Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året Utdrag fra NSGs årsmelding 2013 Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året Lag og medlemstall Medlemstallet i 2013 har holdt seg forholdsvis stabilt i de fleste fylkeslaga. I noen fylker er

Detaljer

Årsmelding Akershus 2012. Å rsmelding 2012. Side 1

Årsmelding Akershus 2012. Å rsmelding 2012. Side 1 Å rsmelding 2012 Side 1 Styret 2012-2013: Helge Olaf Aas, leder, Aas, 2080 Eidsvoll Tlf: 63 96 03 38 Mobil: 918 19 067 leder.akershus@sauoggeit.no Mina Sjuve, nestleder 2093 Feiring Mobil: 482 05 984 mina.sjuve@hotmail.com

Detaljer

Utdrag fra NSGs årsmelding 2009. Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året

Utdrag fra NSGs årsmelding 2009. Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året Utdrag fra NSGs årsmelding 2009 Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året Lag og medlemstall Medlemstallet i 2009 har holdt seg ganske stabilt i de fleste fylkeslaga. I 2009 hadde NSG 11.679

Detaljer

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2008 ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER gjensidige.no Vi trygger hverdagen for deg og dine, og gir deg gode rabatter når du samler forsikringene dine hos oss. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

Ledermøter i Oppland 9. og 10. januar 2013

Ledermøter i Oppland 9. og 10. januar 2013 Ledermøter i Oppland 9. og 10. januar 2013 Lokallagsledermøte i Valdres/Vestoppland 9. januar 2013 på Nordsinni Bedehus, Dokka 19 frammøtte, 13 lag var representert. (Øye, Snertingdal, Søndre Land og Hadeland

Detaljer

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2009 ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER gjensidige.no Vi trygger hverdagen for deg og dine, og gir deg gode rabatter når du samler forsikringene dine hos oss. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit

Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 1 Fylkeslag av Norsk Sau og Geit Kontoradresse ved sekretær: ( betalt av Nortura) Torhild F Sisjord Bygdesentralen 3690 HJARTDAL

Detaljer

Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2013

Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2013 Foto: Arne J Loftsgarden Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2013 Foto: A Loftsgarden Årsmelding Vestfold sau og geit 2013 Side 1 Fylkeslag av Norsk Sau og Geit Kontoradresse ved sekretær: (betalt av Nortura)

Detaljer

AKERSHUS SAU OG GEIT Årsmelding 2006

AKERSHUS SAU OG GEIT Årsmelding 2006 Styret 2006-2007 Johan Persbråten, leder, Persbråten gård, 1340 Skui Tlf: 67 13 60 52 Mobil: 915 77 904 E-post: joludper@online.no Leif Fredheim, nestleder, Årnesvn. 14, 2093 Feiring Mobil: 906 02 663

Detaljer

Forord 3. Årsmøte i Hedmark Bondelag 2012 4

Forord 3. Årsmøte i Hedmark Bondelag 2012 4 Innhold Forord 3 Årsmøte i Hedmark Bondelag 2012 4 Fylkestyret 2012 5 Andre utvalg, styrer og representasjonsoppgaver 6 Arbeidsfordeling representasjonsoppgaver for fylkesstyret 6 Utsendinger til Norges

Detaljer

SAUEKONTROLLEN ÅRSMELDING

SAUEKONTROLLEN ÅRSMELDING SAUEKONTROLLEN 2014 ÅRSMELDING INNHOLD OM ANIMALIA 3 FORORD 4 SAUEKONTROLLENS FORMÅL 5 ORGANISERING OG FINANSIERING 6 MEDLEMSKAP I SAUEKONTROLLEN 7 AKTIVITETER I SAUEKONTROLLEN I 2014 8 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2006 ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER gjensidige.no Vi trygger hverdagen for deg og dine, og gir deg gode rabatter når du samler forsikringene dine hos oss. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

Innhold. Øvrig arbeid i Hedmark Bondelag 17 Organisasjonssaker 17 Medlemsutviklingen 17 Elverum Bondelag beste vervelag i 2009! 17 Ledermøte 2009 17

Innhold. Øvrig arbeid i Hedmark Bondelag 17 Organisasjonssaker 17 Medlemsutviklingen 17 Elverum Bondelag beste vervelag i 2009! 17 Ledermøte 2009 17 Årsmelding 2009 Hedmark Bondelag Høyvangveien 40, 2322 Ridabu Telefon: 62 55 53 10 e-post: hedmark@bondelaget.no Internett: www.bondelaget.no/hedmark Bankkonto: 1800.07.00912 Innhold Bondesangen 3 Forord

Detaljer

ÅRSMELDING 2004 NORSK SAU- OG GEITALSLAG

ÅRSMELDING 2004 NORSK SAU- OG GEITALSLAG ÅRSMELDING 2004 NORSK SAU- OG GEITALSLAG - På lag med naturen - PÅ LAG MED NATUREN Året vi har lagt bak oss har ført med seg mange viktige saker for NSG og for det enkelte medlem. I denne sammenheng gis

Detaljer

Referat. Møte nr 1/2011 i Avlsrådet for sau

Referat. Møte nr 1/2011 i Avlsrådet for sau Møte nr 1/2011 i Avlsrådet for sau Tid: Mandag 20. juni kl 12.15 tirsdag 21. juni 2011 kl 15.30 Sted: Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen Referat Deltakere: Bjørn Høyland, leder Roar Berglund,

Detaljer

Utviklingen i Hedmarksjordbruket 2000-2008

Utviklingen i Hedmarksjordbruket 2000-2008 Fylkesmannen i Hedmark Utviklingen i Hedmarksjordbruket 2-28 Faktagrunnlaget er utarbeidet i samarbeid med: FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Parkgt. 36-2317 Hamar Telefon 62 55 1 Telefaks 62

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit Medlemsblad for Norsk Sau og Geit Nr. 3/2007 Leder 3 Tilsette i NSG 4 Innhold Reportasjer/Marked/Økonomi - Det har vore mange harde tak 16 Satser stort på økologisk sau 20 Frå rå natur til rått design

Detaljer

Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014

Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014 Postboks 40, 7701 Steinkjer Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014 Tillitsvalgte i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 2013-2014 Landsstyret: Navn verv Nils Solberg leder Halden Laila Hoff nestleder Hattfjelldal Karen

Detaljer

2014 Rogaland sau og geit Årsmelding og rekneskap

2014 Rogaland sau og geit Årsmelding og rekneskap 2014 Rogaland sau og geit Årsmelding og rekneskap Trygg og effektiv øremerking siden 1936 Husdyr er levende verdier de er næring, vekst og liv for bonden, samfunnet og forbrukerne. I over 75 år har OS

Detaljer

REGLER FOR NSGS AVLSBESETNINGER MED NORSK MELKEGEIT

REGLER FOR NSGS AVLSBESETNINGER MED NORSK MELKEGEIT REGLER FOR NSGS AVLSBESETNINGER MED NORSK MELKEGEIT Vedtatt i Fagrådet for geit 10.10.2013 Godkjent av styret i NSG xx.xx.2013 Innholdsfortegnelse 1 Virkeområde og definisjoner... 2 2 Organisering... 2

Detaljer

Sluttrapport for Jordbruksprosjektet i Sør- Østerdal 2009-2013.

Sluttrapport for Jordbruksprosjektet i Sør- Østerdal 2009-2013. Sluttrapport for Jordbruksprosjektet i Sør- Østerdal 2009-2013. Vedtatt i styringsgruppa 04.februar 2014 1 1. Beskrivelse av prosjektet og forankring i mål. 1.1 Bakgrunn Sør-Østerdal, bestående av kommunene

Detaljer

Årsberetning og regnskap år 2013

Årsberetning og regnskap år 2013 Årsberetning og regnskap år 2013 ÅRSMØTE Onsdag 2. april 2014 Kl. 16.00 på Blæstad Årsmøte holdes på Blæstad i Låven Onsdag 2. april 2014 kl. 16.00 med følgende dagsorden; 1. Årsmøte åpner for valg fram

Detaljer

Årsmelding 2014 OPPLAND BONDELAG

Årsmelding 2014 OPPLAND BONDELAG Årsmelding 2014 OPPLAND BONDELAG Formål Norges Bondelag har som formål å samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske,

Detaljer

Buskerud Bonde og Småbrukarlag

Buskerud Bonde og Småbrukarlag Buskerud Bonde og Småbrukarlag Årsmelding 2013-2014 1 Dette var Buskeruds bidrag under 100- årsmarkeringen på NBS landsmøtets Smaken av hele Norge. Et utvalg av produkter fra Bryggerhuset Fram-Sønju. Buskerudfolk

Detaljer

Forord. 2011 blir et spennende år

Forord. 2011 blir et spennende år 1 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 A. NORGES BONDELAG... 4 Medlemsorganisasjonen... 4 Årsmøtet i Norges Bondelag 2010... 4 B. VEST-AGDER BONDELAG... 4 Æresmedlemmer:... 4 Tillitsvalgte i Vest-Agder Bondelag

Detaljer

OPPLAND BONDELAG. Årsmelding

OPPLAND BONDELAG. Årsmelding OPPLAND BONDELAG Årsmelding 2008 Bondesangen Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger All kultur er dyrken Først og fremst av jord. Der er moderstyrken, Først bak plogen gror. Samfunnslivet frem,

Detaljer