Årsmelding Hedmark Sau og Geit. Bli medlem i Norsk Sau og Geit og støtt opp om NSG sitt arbeid med fokus på: -Økonomi og Marked.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014. Hedmark Sau og Geit. Bli medlem i Norsk Sau og Geit og støtt opp om NSG sitt arbeid med fokus på: -Økonomi og Marked."

Transkript

1 Hedmark Sau og Geit Årsmelding 2014 Bli medlem i Norsk Sau og Geit og støtt opp om NSG sitt arbeid med fokus på: -Økonomi og Marked. -Produksjonsvilkår -Faglige utfordringer. - Egen organisasjon -Politikerkontakt, alliansebygging. -Informasjon. 1

2 Innhold: -side 2 Innhold (Forsidebilde fra Vensetra i Løten(Hans Skårholen)) -side 3 -Sakliste til årsmøte side 4 -Tillitsvalgte I Hedmark Sau og Geit side 5- Årsmøte side 6- Styrets arbeid. -side 7- Medlemstall -side 8- Lokallagsledere -side 9-Hjemmeside -side 10- Småfeholdet i Hedmark -side 10- Tilsagn fra Innovasjon Norge -side 11- Organisert beitebruk i Hedmark og beitesituasjonen -side 12- Rovviltskader og erstatninger/ Rovdyrsituasjonen -side 13- Fagråd Geit -side 14- Årsmelding Hedmark Gjeterhundlag -side 15- Årsmelding Værringen. -side 16 Fagråd Geit - side 17/18 Hedmark Gjeterhundlag Årsmelding side 19 Hedmark Gjeterhundlag, regnskap, revisorrapport og budsjett/arbeidsplan side 20 Note til tidligere regnskap i Hedmark Gjeterhundlag -side 21 Regnskap for Hedmark Sau og Geit side 22 Note til Hedmark Sau og Geit regnskap side 23/29 Årsmelding Værring 30 Hedmark -side 30/32 Regnskap Værring 30 Hedmark side 33 Takk til våre støttespillere 2

3 Årsmøte i Hedmark Sau og Geit for 2014 Skaslien Gjestegiveri Sakliste: - 1- Åpning - 2- Opprop av utsendinger - 3- Godkjenning av innkalling og sakliste Valg av 2personer til å underskrive årsmøteprotokollen sammen med møteleder Valg av to personer til tellekorps Årsmelding fra Hedmark Sau og Geit Regnskap Saker til behandling Valg. - A. Leder for et år. - B. 2 Styremedlemmer for to år - C. Nestleder for et år. - D. 3 Varamedlemmer for 1år. - E. 1 medlem til valgkomiteen med personlig vara for tre år. - F. Møteleder og vara til årsmøtet for G. Godtgjørelse til tillitsvalgte. - F. Deltakelse på landsmøte? Behandling av innkomne saker Arbeidsplan og budsjett for Tid og sted for årsmøte i

4 Tillitsvalgte i Hedmark Sau og Geit 2014 Leder: Ole Jacob Akre, Rendalen Nestleder: Martin Mostue, Stange Styremedlem: Ola Dagfinn Gløtvold, Engerdal Styremedlem: Charlotte Ryen, Folldal Styremedlem: Kjell Eierholen, Grue Varamedlem 1: Mona Malvik Arntzen, Kvikne Varamedlem 2:Ulf Skårholen. Løten Varamedlem 3: Elin Baugslien, Alvdal Sekretær/Kasserer: Ulf Skårholen(Toril Hårdnes) Regnskapsfører: Vekstra Nord Øst avdeling Alvdal Revisor: Sigurd Stølan og Knut Magnar Holmen Leder valgkomite: Per Roar Stømner Personlig vara: Kjetil Granrud Medlem valgkomite: Øistein Knutsen Personlig vara: Øistein Sørbye Medlem valgkomite: Siv Åse Elgvasslien Personlig vara: Ola Flaten Fagråd Geit: Marianne Rønning(ut i 2013) Fagråd Geit : Hans Bondal -- - Fagråd Geit: Ingar Moldestad 4

5 Årsmøte i Hedmark Sau og Geit 2014 Årsmøtet for Hedmark Sau og Geit 2013 ble avholdt på Gammelstu Stai i Imsroa, Stor Elvdal. Det møtte 28 årsmøtedelegater med stemmerett av 41 mulige. Totalt var 13 lokallag representert av 21 i hele fylket. Møtet ble arrangert som et dagmøte med middag til avslutning. Styrets arbeid i Det er avholdt 5 styremøter i Det er behandlet 26 saker av styret i løpet av året. Av disse kan nevnes: Sekretærordning for Hedmark Sau og Geit. Høringsuttalelse vedrørende ulvesone/ulveforvaltning. Beiteproblemene for medlemmer i Kjølaberget/Hollarberget Beitelag. Bedre samarbeidet med Hedmark Gjeterhundlag, Fagråd Geit og Værringen. -Hedmark Sau og Geit har uttalt seg i følgende saker: Uttalelse vedrørende høringsrunden om ulvesone og ulveforvaltning. Klage på lisenskvoter for jerv og ulv. (Klagen på ulv førte fram og ble økt med et dyr.) Henvendelse til Norsk Sau og Geit vedrørende rovdyrskadeerstatninger og reduksjon av disse. 5

6 Arrangement som Hedmark Sau og Geit har stått for helt eller delvis: Møte på Tynset med Ola Krokann om rettsaken vedrørende erstatning for rovdyrskader. Fagdag om utmarksbeite i Vingelen. Regionmøte på Kirkenær der Tone Våg deltok. Møter /Representasjon Martin var på Hedmark Bonde og Småbrukerlag sitt årsmøte på Høstbjørg, Ringsaker. Martin har deltatt på representantskapsmøte Norsk Sau og Geit på Gardermoen. Martin har deltatt på møter i Værringen. Ulf har deltatt på beitekonferanse holdt av FKT prosjektet på Gardermoen. Ulf har vært på møte i rovdyrutvalget til Hedmark Bondelag. Ulf har vært på møte holdt av landbrukskontoret i Våler/Åsnes om beitebruk i området og spesielt Kjølaberget. Ole Jacob har deltatt på årsmøte i Åmot Sau og Geit. Ole Jacob har deltatt på årsmøte i Rendalen Sau og Geit. Ole Jacob, Kjell og Martin har deltatt på regionmøte på Kirkenær. Charlotte har deltatt på styremøte i Hedmark Gjeterhundlag. Martin og Ole Jacob var i møte med Erling Skurdal om sekretær i HSG. 6

7 Medlemstall i lokallag 2014 Lag Totalmedlem Husstandme. Støttem Æresmedlem Alvdal Eidskog Engerdal Elverum Folldal Grue K.vinger Kvikne Løt&Vang Odal Os Rendalen Ringsaker Romed&Stan Sollia St.Elvdal Tolga Trysil Tynset Ø.Solør Åmot Hedmark

8 Ledere i lokallag i Hedmark Sau og Geit, 2014 Lokallag Leder 2014 Alvdal Gudmund Stalund Eidskog Asbjørn Andersen Elverum Brit Gran Engerdal Ola Dagfinn Gløtvold Folldal Roger Ulvund Grue Odd Holen Kongsvinger Amund Wormstrand Kvikne Mona Malvik Arntzen Løten og Vang Per Helge Linholt Odal Trond Bjørnstad Os Kjell Horten Rendalen Helge G. Søberg Ringsaker Per-Joar Os Nesthun Romedal og Stange Martin Mostue Sollia John Audun Furuseth Stor Elvdal Ingvald Landet Tolga Odd Rune Enget Trysil Knut Nordgård Tynset Per Morten Brekken Øvre Solør Arne Ivar Skramstad Åmot Tormod Enok Skramstad 8

9 Hjemmeside Hjemmesida til Hedmark Sau og Geit har vært jevnt brukt i Det er lagt ut 51 artikler i 2014 her. Informasjon om viktige saker som omhandler næringa prioriteres. Selvsagt kommer en ikke unna at rovdyrproblematikk har vært en gjenganger. Med vår beliggenhet og trykk fra fredet rovvilt inn i beiteområdene er dette noe som berører de fleste. Av de artiklene som er mest besøkt kan en se at det absolutt ikke er rovdyr-temaet som er mest lest. Her er de ti mest besøkte artiklene/nyhetene som ble lagt ut i Artikkel Dato Antall besøk Årsmøte i Imsroa Salg av avkomtgranska værer Bjørn skutt i Løten Sauekurs ved Hurdalsjøen Krokann til Nord Østerdal Avkomstgranska værer i Hedmark Siste sjanse for i år Kåring i Hedmark Ti takkers elgokse drept, FM stopper jakta Ulveangrep i Kjølaberget Gjeterhundkurs på Dalholen Totalt har hjemmesiden til Hedmark Sau og Geit hatt 4567 besøkende i løpet av

10 Småfeholdet i Hedmark Småfe i Hedmark Mjølkegeit Søyer Ammegeit Bruk Antall Pr bruk Bruk Antall Pr bruk Bruk Antall Pr bruk , , , , , , , ,6 7,6 45 8,5 Antall søyer over ett år er redusert med 9900 dyr(-18%) siste ti år og det har blitt 28% færre sauebesetninger. Gjennomsnittbesetningen i 2014 var 66 søyer over ett år mot 59 søyer for ti år siden. Det har vært en nedgang i antall besetninger med mjølkegeit på 37% siste ti år. I dag er gjennomsnittsbesetningen på 80 geiter. Noe som innebærer en økning i antall dyr i besetningene. Tilsagn fra Innovasjon Norge /Hedmark År Antall søknader innvilget Innvilget tilskudd Endring driftsomfang Noen investerer fortsatt i småfehold. Innovasjon Norge har også i 2014 bidratt til noe satsing. En ser tydelig en nedgang i investeringene over tid. 10

11 Organisert beitebruk i Hedmark og beitesituasjonen Som tidligere år er det grunn til å påpeke at antall beitedyr registrert gjennom organisert beitebruk er lavere enn det reelle antall beitedyr i fylket, da en del besetninger ikke er registrert i noe beite- eller sankelag. Men gjennom statistikken for organisert beitebruk kan vi registrere en fortsatt dramatisk nedgang i antall sau på utmarksbeite. Fra 2013 til 2014 er antall voksen sau sluppet på utmarksbeite redusert med 1425, antall lam er redusert med 476 og antall geiter med 226. For fylket sett under ett har tapsprosenten gått noe ned i For voksen sau er tapet på 3,98 prosent (mot 5,19 % i 2013), lam 8,50 prosent (11,02%), geit 0,48 prosent (1,78%). Også for storfe er tapsprosenten lavere, men enkelte kommuner har urovekkende store tap. Det er også i 2014 registrert rovdyrangrep og tap over hele fylket, men noen områder og kommune har vært ekstra belastet. Stange har den største tapsprosenten (voksen sau og lam samlet) på 19,81, for Engerdal er tapsprosenten 17,08. Åsnes, Trysil og Nord Odal har alle en tapsprosent på mellom 11 og 13, mens kommuner som Rendalen, Stor-Elvdal og Tynset har tap på nærmere 10 prosent. Størst tap på geit hadde Os med 6,25 prosent. Situasjonen er slik at også etter denne beitesesongen kan man registrere så store tap og frustrasjoner at det er fare for ytterligere reduksjon av antall sau og sauebruk i fylket. Dette harmonerer dårlig med ledende politikeres utsagn om at vi i Norge skal satse på økt matproduksjon og ren, kortreist mat. Som vi har understreket tidligere må forholdene på kort sikt endres ved at midlene til forebygging og konfliktdemping økes radikalt. Storsamfunnet, ved staten, må også ta sitt ansvar og sine kostnader for den situasjonen som er skapt av den politikken som føres. Videre må politikken når det gjelder rovdyrutviklingen endres slik at rovdyrpresset fjernes fra beiteområdene. Hedmark Sau og Geit har bl.a. sagt nei til ulv i Norge, og dersom det skal være ulv her må denne forvaltes i lukkede hegn. Uttaket av antall rovdyr generelt må økes og effektiviseres, bl.a. er det en skandale at det ikke tas ut mere bjørn og jerv når uttaket av bjørn under årets lisensjakt bare ble to av ni og uttaket av jerv bare er 14 av 134! Det er også grunn til å stille spørsmål ved rovviltnemndene og kommunenes engasjement i en del saker som gjelder rovdyrutviklingen og husdyrnæringa. For eksempel burde det være et større engasjement for å fjerne rovdyrene fra de områdene som er og skal være prioritert til beitebruk, og et større engasjement generelt for å redde beitebruken i fylket vårt. Vi mener det burde ha betydning både for bl.a. bosetting, sysselsetting og riktig ressursutnyttelse. 11

12 Beitestatistikken for 2014 Sluppet Sluppet Sluppet Tapt Tapt Tapt Taps% Taps% Taps% Kommune Bruk Sau Lam Geit Sau Lam Geit Sau Lam Geit Kongsvinger ,80 0 Grue 0 Løten/Hamar ,72 7,34 0 Ringsaker ,81 4,25 0 Stange ,53 23,44 0 Odal ,27 14,48 0 Eidskog Åsnes ,62 15,17 0 Elverum ,16 3,55 0 Trysil ,72 14,57 0 Åmot ,46 9,79 0 Stor Elvdal ,23 11,89 0 Rendalen ,69 10,23 0 Engerdal ,08 16,86 0 Tolga ,31 8,72 0 Tynset ,46 11,50 0,36 Alvdal ,44 7,85 0 Folldal ,04 6,95 0 Os ,69 6,38 6,25 Hedm ,40 0,6 Hedm ,19 11,02 1,78 Hedm ,96 8,5 0,48 Eidskog og Grue er ikke med på statistikken for Rovdyrsituasjonen 2014 Rovdyrsituasjonen i Hedmark har ikke endret seg nevneverdig fra i fjor. Alle grafer viser at rovdyrsituasjonen er i bedring, og fylkesmannen tar æren for dette. Statistikk kan misbrukes, så når vi vet at både beitebrukere og dyretall går nedover er vi like langt. Det er fortsatt ulv og jerv som er største skadegjørere. Deler av Hedmark har fått et pusterom, mens andre har fått skruen ytterligere strammet til. Det er også et problem at de nye erstatningsforskriftene legger et større krav til dokumentasjon, som har ført til avkortning for mange brukere. Figurene nedenfor fra fylkesmannen viser utviklingen gjennom år. 12

13 Krevd erstattet-erstattet-dokumentasjons% 13

14 14

15 Omsøkt erstattet-faktisk erstattet-utbetalt erstatning Omsøkt erstattet- Erstattet 15

16 Fagråd Geit Fagråd for Geit i Hedmark 2014 har ikke vært i drift men styret i HSG vedtok i styremøte ønske om at Fagråd Geit videreføres i den form det har i dag. Dette sjøl om aktiviteten er liten og medlemmene få. Antall geitemjølk-produsenter til Tine i Nord- Østerdalen er 14 stk. Tilsammen var det ca 60 geitebønder som søkte om produksjonstilskudd august 2014.Beste avkomstgranska bukk 2014 er Kvithorn med avlsverdi 125.Tilhører Jon Rune og Namfon K. Bakken i Tufsingdalen. Prosjektet «Friskere geiter», ble avsluttet som prosjekt Veterinærmyndighetene oppgraderte CAE, byllesyke og paratuberkulose til B-sykdom så det er disse sykdommene alle geitebesetninger er sanert eller driver å saneres for. Etter 2014 vil all foredlet geitemelk fra Tine komme fra sanerte besetninger. Helsetilstanden i friske besetninger er i hovedsak svært god ifølge produsentene. Godt kjeoppdrett, riktig foring, godt stell og stort fokus på smittebeskyttelse har avgjørende betydning for resultatet under og etter sanering. Også sauer kan bli CAE smitta så blodprøver tas i fellesbesetninger. Eventuelt smitta sau blir slakta. Sauer er mindre mottagelige for byllesyke enn geit så lenge ingen smittekilde er til stede. Det finnes også et fåtall geiteholdere som selv videreforedler melka. Gardsysterier som leverer spennende velsmakende produkter er med på å holde gamle tradisjoner ved like. 16

17 Hedmark Gjeterhundlag Årsmelding for 2014 Hedmark gjeterhundlag Styret i HGL har bestått av: Leder: Lokallagskontakt: Kasserer: Styremedlem Styremedlem: Jo Agnar Hansen Randi Alvseike Ole Martin Nymoen Karin Mattsson Arne Hegg Vi har avholdt tre styremøter i HGL i HGL var representert med leder på årsmøtet i HSG. Ole Martin Og Jo Agnar var med på et arbeidsmøte arrangert av HSG. HGL registrerer god aktivitet i deler av fylket. HGL kan nok her være en større pådriver til aktivitet en det som vært gjort i Her har også medlemmer i HGL et ansvar for å jobbe for økt aktivitet i sitt område. I 2014 ble det arrangert gjeterhundkurs i Løten, Alvdal, Folldal og Os. De samme plassene har det også vært arrangert fellestreninger. Denne aktiviteten er viktig for å gi flere bønder mulighet til å lære å trene/bruke gjeterhund i det daglige arbeidet. Det er arrangert 11 gjeterhundprøver i Hedmark i FM ble arrangert i Løten. Prøvene er arrangert etter kl.1 og 3. Takk til de som har arrangert. Fylkesmester i år ble Jo Agnar Hansen med Sisko. Hedemarksmester kl.1 ble Ole Martin Nymoen med Babe. Vi Gratulerer! 17

18 Hedmark hadde ni hunder til NM i 2014, Bill, Trim, Sisko, Tysswg Kate, Tinka, Raisa, Rina, Dot og Verona, Av disse hundene kvalifiserte fire seg til finalen og endte med følgende plassering. 1. plass og Norsk mester Sisko, Jo Agnar Hansen. 9. plass Bill, Karin Mattsson. 12. Rina Henry Alvseike. 16. plass Tysswg Kate Jo Agnar Hansen Hedmark hadde i 2014 fem hunder på landslaget, med gode plasseringer både i Continental Championchip 2.plass til Tika, Jo Agnar Hansen og World Trial, 7. plass Sisko, Jo Agnar Hansen. 19. plass Trim, Karin Mattsson Styret i HGL 18

19 Regnskap for Hedmark Gjeterhundlag 2014 Budsjett for Hedmark Gjeterhundlag 2015 Budsjett 2015 Inntekter Utgifter Arbeidsplan 2015 Kontingent Sørge for å sende ut medlemskontigent innen 1. mars. Administrasjon Kreve inn prøveavgift. Gjeterhundprøver Arrangere Norgesserieprøve for å styrke likviditet i laget. Salgsartikler Markedsføre HGL Jord og dyreleie kontakte alle lokallagene i fylket Premier/Gaver Styregodtgjørelse Kurs Holde minst ett kurs/sammling i sørfylket og ett i nord Støtte 0 0 Prøveavgift NSG Diverse 1500 Sparing Sum

20 20

21 21

22 Vedlegg til regnskap Hedmark Sau og Geit Godtgj. styremedlemmer er i regnskapet for 2014 redusert fra kr ,- i 2013 og til kr ,- i Dette skyldes at i regnskapet for 2013 ble godtgjørelsen både for 2013 og 2012 ført. Dette for at vi i ettertid skal føre godtgjørelsen på det regnskapsåret den hører hjemme. Det samme gjelder bilgodtgjørelsen. Kundefordringer på kr ,- gjelder utestående fordringer fra 2008 og Regnskapsfører har bedt styret å ta tak i dette. 22

23 Værring 30 Hedmark Årsmelding 2014 Styret har bestått av: Vara: Magne Horten, avd.25-leder 1.Ole Gunnar Krogsrud, avd.28 Martin Opsal, avd.28 2.Birger Steihaug, avd.24 Per Lindholt, avd.21 Martin Mostue, - HSGs representant Styret har avholdt 1 styremøte, det ble gjennomført som nettmøte. Det er behandlet 8 saker. Leder har deltatt på 1 møte i region Øst, alle avlsregionene i NSG var representert. Per har deltatt på et styremøte i HSG og på årsmøte i HSG. Årsmøtet i værring 30 Hedmark ble avholdt 5 april 2014 på Tiurn Kro, Koppang. Av de 12 fremmøtte var det en avdeling som ikke var representert. Årets kåring og salg av eliteværer er de sakene vi har brukt mest tid på i Værer av 2013 årgangen: Etter h5 indekskjøring er følgende værer på topp i sin avdeling: Avd. Vær nr Navn Avkom etter O ind. Oppdretter 21 Løten/Vang/ Kvæstad Myrvolltoppen 135 Jon Gunnar Karterud Stange 24 Alvdal Spiss Konglevoll 129 Ola Flaten 23

24 25 Os/Alvdal Ustukurten Kurt Hort 130 Britt/Kjell Horten 26 Tolga Mozart Spiss Konglevoll 134 Jon Iver Jordet 28 Ringsaker Myr-Ops Myrvolltoppen 149 Jan Aarskog 29 Kvikne Husgard Gard Hove 132 Erik Tveråen 35 Folldal Gard Rundtom Gard Hove 134 Vegar Nystuen Det ble høsten 2013 kjøpt inn 106 værer til gransking, dette er 18 færre enn i Av disse har 103 fått indeks, 13 spæl og 90 NKS. 2 uten indeks har enten vært steril/udugelig til å gjøre jobben de er tiltenkt og en ble stanget i hjel i paringssesongen slik at den ikke fikk nok avkom. Ganskingstilskudd for 2013 årgangen blir utbetalt i februar Av de 103 med indeks er det 9 NKS værer som ikke er berettiget tilskudd. De 9 værene må avdelingene betale tilskuddet på selv, dette er i henhold til årsmøtevedtak i ringen. Ved forrige utbetaling var det 6 værer som ikke fikk tilskudd fra NSG. Årsaken til manglende utbetaling er at det blir satt inn for mange pr seminvær. Granskingsresutat o-indeks sammenlignet med resten av landet NKS Rangering Spæl Rangering 24

25 Avdeling Avdeling Ringsaker Os/Alvdal Alvdal Antall ringer/avd Tolga Kvikne Folldal Løten/Vang/Stange Totalt antall ringer/avd Kåring. Kåringssted Bedømte Kåra Kåra på disp Vraka [Gardskåring] 3 100% 1 33% 2 67% 0 0% Alvdal % 65 76% 0 0% 20 24% Folldal % 74 80% 2 2% 17 18% Kvikne % 42 68% 1 2% 19 31% Løten og Vang % 27 64% 0 0% 15 36% Os % 31 82% 3 8% 4 11% Rendalen 9 100% 4 44% 1 11% 4 44% Ringsaker % 94 73% 4 3% 31 24% Stange 7 100% 5 71% 0 0% 2 29% Tolga % 27 69% 0 0% 12 31% Hedmark % % 13 3% % 25

26 Det ble sendt felles søknad for hele fylket til Mattilsynets regionkontor om dispensasjon for å avholde kåringssjå. Det med smittehensyn ble spesielt lagt vekt på i søknaden. Mattilsynet innvilget søknaden uten merknader. Kåringsdommere ble forespurt i forkant av kåringene og alle stilte velvillig opp. Det er benyttet kåringsdommere fra Oppland både på spæl og NKS(Ringsaker). Gardskåring av pelslam er også utført av dommer fra Oppland. Alle kåringsstedene fikk sitt ønske om kåringstidspunkt oppfylt. Det ble innleid sekretær fra Nortura ved de fleste kåringene, mens egne krefter i form av Per Lindholt ble brukt på resten. Det ble i Hedmark stilt 507 værlam til kåring, en nedgang på 56 fra året før. Av disse ble 383 kåra og det er 30 færre enn i NKS, 51 spæl, 2 charollais, 13 farga spæl, 3 blæset, 1 suffolk, 1 texel, 1 norex, 5 gmlnorsk spæl og 7 pelslam. Mange flere av smårasene er stilt til kåring i år. Dette gir større utfordringer til dommerene med de spesielle kåringskriteriene disse har. Avdelinger- medlemmer og antall vinterfora sau. Avdeling 21 Løten, Vang og Stange - NKS Søyer (2014) Avdelingsleder - ansvarlig for avlsarbeidet i avdelingen Avd Totalt ØYSTEIN KNUTSEN, 2324 VANG PÅ HEDMARK Medlemmer: 3 Avdeling 24 Alvdal - NKS Søyer (2014) 26

27 Avdelingsleder - ansvarlig for avlsarbeidet i avdelingen Avd Totalt BIRGER STEIHAUG, 2560 ALVDAL Medlemmer: 10 Avdeling 25 Alvdal og Os - Spæl Søyer (2014) Avdelingsleder - ansvarlig for avlsarbeidet i avdelingen Avd Totalt KJELL HORTEN, 2550 OS I ØSTERDALEN Medlemmer: 9 Avdeling 26 Tolga - NKS Søyer (2014) Avdelingsleder - ansvarlig for avlsarbeidet i avdelingen Avd Totalt NILS EIDE, 2540 TOLGA Medlemmer: 9 Avdeling 28 Ringsaker - NKS Søyer (2014) Avdelingsleder - ansvarlig for avlsarbeidet i avdelingen Avd Totalt MARTIN OPSAL, 2380 BRUMUNDDAL Medlemmer: 12 Avdeling 29 Kvikne - NKS Søyer (2014) Avdelingsleder - ansvarlig for avlsarbeidet i avdelingen Avd Totalt ODD JARLE SKOGSTAD, 2512 KVIKNE Medlemmer: 9 Avdeling 35 Folldal - NKS Søyer (2014) 27

28 Avdelingsleder - ansvarlig for avlsarbeidet i avdelingen Avd Totalt INGAR EIDE, 2584 DALHOLEN Medlemmer: 13 Totalt 65 medlemmer, samme som i Antall søyer i avdelingene er i år 6618, en nedgang på 552 fra forrige år. Salg av granska værer. Vi skulle ønske at avdelingene ble flinkere til å se over de avkomsgranska værene i god tid om høsten før de blir bydd fram for salg. Økonomien vår er avhengig av salget av avkomsgranska værer, så det er meget viktig at vi har fornøyde kjøpere. Ingen værer fra Hedmark til NSG semin i år. Av 115 NKS værer går 14 som elite i NKS avdelingene, 58 solgt, 6 leid (værholdslaget) 30 slaktet (3 i mars/april, resten på høsten) og 7 døde. Av 16 spælværer går 2 som elite i avd. 25, 9 solgt, 4 slaktet (1 i mars, 3 i nov.) og 1 går som snusevær. Totalt salg/leid blir da 73 av 131 værer. I 2013 ble det solgt/leid 63 av 147 værer. En gledelig utvikling av salget, håper trenden fortsetter kommende år. I Hedmark er det nå kun værholdslag 341 Ringsaker som er i drift. I 2014 var de 4 medlemmer med 307 søyer, et nytt medlem har kommet til høsten De leier for sesongen avkomsgranska værer fra avdeling 28 Ringsaker. 28

29 Det ble forsøkt å selge værene ut fra kjøpers prioriterte ønskeliste i Mange ønsker seg de samme værene, men vi prøver å fordele dem så godt som det lar seg gjøre. Tusen takk til Per for den jobben han gjør med værsalget. Til slutt en takk til alle avdelingene og alle gode hjelpere for innsatsen i 2014! Magne Horten/s/ Per Lindholt/s/ Martin Opsal/s/ 29

30 30

31 31

32 32

33 Hedmark Sau og Geit takker følgende for bidrag, hjelp og assistanse ved produksjonen av denne årsmeldinga: Fylkesmannen i Hedmark, Nortura og Lindholt Data. Styret i Hedmark Sau og Geit 33

34 34

35 35

Hedmark Sau og Geit Org.nr. 969 539 586 1. Årsmelding 2013

Hedmark Sau og Geit Org.nr. 969 539 586 1. Årsmelding 2013 1 Årsmelding 2013 2 3 Innhold Sakliste til årsmøtet 2014 s. 4 Tillitsvalgte i Hedmark Sau og Geit s. 5 Årsmøtet 2013 s. 5 Styrets arbeid s. 7 Møter og representasjon s. 8 Profilering og sponsorer s. 9

Detaljer

Første vararepresentant til styret har vært innkalt og har møtt på alle styremøtene.

Første vararepresentant til styret har vært innkalt og har møtt på alle styremøtene. Hedmark Sau og Geit s styre 2007 Leder Anne Ulvig, Koppang 1.v.repr. Amund Wormstrand, Kongsvinger Nestl. Eirik Sletten, Folldal 2. Magne Horten, Os Arne Sund, Grue 3. Ole Anton Brænd, Sollia Knut Narve

Detaljer

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Valg av 2 til sammen med møteleder å underskrive protokollen. Valg av 2 personer til tellekorps. 4.

Detaljer

Hedmark Sau og Geit Årsmelding 2016

Hedmark Sau og Geit Årsmelding 2016 Hedmark Sau og Geit Årsmelding 2016 Bli medlem i Norsk Sau og Geit og støtt opp om NSG sitt arbeid med fokus på: Økonomi og Marked Produksjonsvilkår Faglige utfordringer Egen organisasjon Politikerkontakt,

Detaljer

Styret i Hedmark Sau og Geit 2010

Styret i Hedmark Sau og Geit 2010 1 Styret i Hedmark Sau og Geit 2010 Leder Kjetil Granrud, Rendalen 1.vararepr. Martin Mostue, Espa Nestl. Per H Lindholt, Vang 2. Magne Horten, Os Styremedl. Øystein Sørby, Kirkenær 3. Ole Anton Brænd,

Detaljer

Alvdal Sau og Geit. Årsmelding 2016 Alvdal Sau og Geit

Alvdal Sau og Geit. Årsmelding 2016 Alvdal Sau og Geit Årsmelding 2016 Alvdal Sau og Geit 1 Årsmelding 2016 Årsmøtet ble holdt 17. februar 2016 på Storsteigen vgs. Etter årsmøtet informerte Erling Skurdal, tilførselsleder småfe i Nortura, om markedssituasjonen

Detaljer

Referat styremøte 27. februar 2013

Referat styremøte 27. februar 2013 Referat styremøte 27. februar 2013 Nortura Elverum kl. 10.30-16.30 Tilstede: Ole Jakob Akre, Martin Mostue, Ola D. Gløtvold, Charlotte Ryen og Toril Hårdnes (sekr.) Forfall: Kjell Eierholen, Marit Mjøen

Detaljer

Hedmark Sau og Geit Årsmelding 2015

Hedmark Sau og Geit Årsmelding 2015 Hedmark Sau og Geit Årsmelding 2015 Bli medlem i Norsk Sau og Geit og støtt opp om NSG sitt arbeid med fokus på: Økonomi og Marked Produksjonsvilkår Faglege utfordringar Eigen organisasjon Politikarkontakt,

Detaljer

Hedmark Sau og Geit Org.nr. 969 539 586 1. Årsmelding 2011. Hedmark Sau og Geit

Hedmark Sau og Geit Org.nr. 969 539 586 1. Årsmelding 2011. Hedmark Sau og Geit 1 Årsmelding 2011 Hedmark Sau og Geit 2 Innholdsfortegnelse Styret i Hedmark Sau og Geit 2011 s. 3 Årsmøte 2011 s. 3 Styrets arbeid 2011 s. 4 Møter/representasjon s. 5 Lokallag s. 6 Lokallagsledere 2011

Detaljer

Årsmelding for avlslaget 2011

Årsmelding for avlslaget 2011 Årsmelding for avlslaget 2011 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Martin Mostue Jan Roar Lillehagen Bjørg Karin Ringen Grethe Standerholen Styremed. Johan B. Mangerud Vara Kjell Joar

Detaljer

ÅRSMELDING FOR LIER SAU OG GEIT 2011

ÅRSMELDING FOR LIER SAU OG GEIT 2011 ÅRSMELDING FOR LIER SAU OG GEIT 2011 Værmønstring på Ål vgs. Avdeling Lien. 27. oktober. Hans Hjelstuen og Jon R. Aas var dommere. 1. Tillitsvalgte 2011 Styret: Knut Birkeland (formann) Henrik Trømborg

Detaljer

Tilbakemelding på faggrunnlaget for ulv, ulvesonen og bestandsmål for ulv

Tilbakemelding på faggrunnlaget for ulv, ulvesonen og bestandsmål for ulv Klima- og miljødepartementet Postboks 8013, Dep 0030 OSLO postmottak@kld.dep.no Saksbehandler: Kari Anne K. Wilberg Telefon: 990 14 262 E-post: kaw@nsg.no Vår referanse: 14/1215/06/kakw Deres referanse:

Detaljer

Hedmark Sau og Geit Org.nr Årsmelding 2012 Hedmark Sau og Geit

Hedmark Sau og Geit Org.nr Årsmelding 2012 Hedmark Sau og Geit 1 Årsmelding 2012 Hedmark Sau og Geit 2 Innholdsfortegnelse Sakliste årsmøtet i Hedmark Sau og Geit 2013 s. 3 Tillitsvalgte i Hedmark Sau og Geit 2012 s. 4 Årsmøtet 2012 s. 4 Styrets arbeid 2012 s. 5 Møter/representasjon

Detaljer

Årsmelding Hedmark Sau og Geit

Årsmelding Hedmark Sau og Geit Årsmelding 2008 Hedmark Sau og Geit Hedmark Sau og Geits styre 2008 Leder Anne Ulvig, Koppang 1.v.repr. Amund Wormstrand, Kongsvinger Nestl. Eirik Sletten, Folldal 2. Magne Horten, Os Arne Sund, Grue 3.

Detaljer

Tilbakemelding på faggrunnlaget for ulv, ulvesonen og bestandsmål for ulv

Tilbakemelding på faggrunnlaget for ulv, ulvesonen og bestandsmål for ulv Miljøverndepartementet Avdeling for naturforvaltning Postboks 8013 Dep 0030 OSLO postmottak@kld.dep.no Vår ref.:586/jpl Dato: 15.12.2014 Tilbakemelding på faggrunnlaget for ulv, ulvesonen og bestandsmål

Detaljer

ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET 18/2-2011 PÅ QUALITY HOTELL, ØYER.

ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET 18/2-2011 PÅ QUALITY HOTELL, ØYER. ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET 18/2-2011 PÅ QUALITY HOTELL, ØYER. Det møtte 30 stk. på årsmøtet, av disse var det 16 stemmeberettiget. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Årsmelding

Detaljer

ÅRSMELDING OS SAU OG GEIT 2010

ÅRSMELDING OS SAU OG GEIT 2010 ÅRSMELDING OS SAU OG GEIT 2010 Styret har dette året bestått av: Magne Horten leder Stig M. Hansen nestleder Bård Langøien, kasserer Ole Michal Ryen sekretær Jan Ove Tømmerhol styremedlem Gjeterhundutvalg:

Detaljer

Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit , Vestheim, Lista Flypark

Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit , Vestheim, Lista Flypark Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit 26.02.2011, Vestheim, Lista Flypark Organiserende lokallag Lista Ordstyrer: Einar Grødem 1 Program og saksliste Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Frammøte og kaffe Åpning

Detaljer

Hedmark Sau og Geit Org.nr. 969 539 586. Årsmøtereferat 2014

Hedmark Sau og Geit Org.nr. 969 539 586. Årsmøtereferat 2014 Årsmøtereferat 2014 1 Innhold Sak 1. Åpning s. 3 Sak 2. Opprop av utsendinger s. 3 Sak 3. Godkjenning av innkalling og sakliste s. 4 Sak 4. Valg av 2 personer til å skrive under møteprotokollen s. 4 Valg

Detaljer

ÅRSMØTE RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND QUALITY STRAND HOTEL, GJØVIK 17/2-12

ÅRSMØTE RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND QUALITY STRAND HOTEL, GJØVIK 17/2-12 ÅRSMØTE RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND QUALITY STRAND HOTEL, GJØVIK 17/2-12 Det møtte 25 stk. på årsmøtet, av disse var det 16 stemmeberettiget. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2.

Detaljer

Bestand medier voksne

Bestand medier voksne Innbyggere pr. 01.01.13 Bestand medier barn Bestand medier voksne Bestand, annet Bestand totalt Innkjøpsordn., % av tilvekst Bestand digitale medier Komm unenr. 0402 Kongsvinger bibliotek 17 638 19 124

Detaljer

Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit

Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit Leder Tor Grøthe ønsket velkommen til årsmøte for 2014 og leste opp leders tale fra årsmeldingen. Sak 1. Konstituering - Opprop Det var i alt

Detaljer

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM)

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) MMMM i 2026 Hedmark (%) Oppland (%) Elverum 11,2 Lunner 10,1 Hamar 8,0 Gjøvik 9,1 Stange 7,9 Lillehammer 9,0 Sør-Odal 7,7 Gran 7,9 Tynset 6,7

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Hedmark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 158 2,2-403 -16 Delvis ledige 981 1,0-39 -4 Arbeidssøkere på tiltak 487 0,5-69 -12 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 635 2,7-436 -14 Delvis ledige 955 1,0-58 -6 Arbeidssøkere på tiltak 300 0,3 56 23 Kvinner

Detaljer

REGLER FOR NSGS AVLSBESETNINGER MED NORSK MELKEGEIT

REGLER FOR NSGS AVLSBESETNINGER MED NORSK MELKEGEIT REGLER FOR NSGS AVLSBESETNINGER MED NORSK MELKEGEIT Vedtatt i Fagrådet for geit 10.10.2013 Godkjent av styret i NSG xx.xx.2013 Innholdsfortegnelse 1 Virkeområde og definisjoner... 2 2 Organisering... 2

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE FEBRUAR 2012

REFERAT ÅRSMØTE FEBRUAR 2012 REFERAT ÅRSMØTE 17. -18. FEBRUAR 2012 Leder Kjetil Granrud ønsket velkommen. Leder redegjorde for forfall fra Jan Aarskog og Jorunn H. Støen som var valgt som møteleder og vara på årsmøtet i 2011. Han

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 29.01.17 Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 ÅPNING AV MØTET VED LEDER SAK 1 / 17 KONSTITUERING AV MØTET 1.1 Registrering av stemmeberettigede 42 stk. 1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Hedmark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 1 842 1,9-326 -15 Delvis ledige 983 1,0-117 -11 Arbeidssøkere på tiltak 561 0,6 60 12 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 374 2,4-323 -12 Delvis ledige 1 197 1,2-121 -9 Arbeidssøkere på tiltak 481 0,5-257 -35 Kvinner

Detaljer

Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit

Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit 25.02.2012, Organiserende lokallag Hægebostad Ordstyrer: Gunnar Eikeland 1 Program og saksliste Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Frammøte og kaffe Åpning ved Hægebostad

Detaljer

Fåvang sau og geit. årsmelding årsmøte Fåvang sau og geit. Bilde 5732 Edvard og Kristoffer

Fåvang sau og geit. årsmelding årsmøte Fåvang sau og geit. Bilde 5732 Edvard og Kristoffer Fåvang sau og geit årsmelding 2015 Bilde 5732 Edvard og Kristoffer årsmøte Fåvang sau og geit torsdag 28. januar kl. 19.00 på tunet 1. Åpning og konstituering Valg av møteleder og referent Godkjenning

Detaljer

VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010

VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010 VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010 HOVEDPUNKTENE I VEDTEKTENE Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6. Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL 1-1 Firma. Kontorkommune.

Detaljer

Pantebøker: Hedmark fylke

Pantebøker: Hedmark fylke Pantebøker: Hedmark fylke Dagens kommunenavn (2016) Tidligere inndeling Sorenskriverembete Pantebøker i SAH finnes t.o.m. 1950. Yngre protokoller er registrert her Ringsaker Nes, gnr. 1-14, 16-30, 32-54,

Detaljer

Årsmelding Hedmark Sau og Geit

Årsmelding Hedmark Sau og Geit Årsmelding 2009 Hedmark Sau og Geit Hedmark Sau og Geits styre 2009 Leder Kjetil Granrud, Rendalen 1.v.repr. Kai Willy Teppen, Åsvang Nestl. Per H Lindholt, Vang 2. Magne Horten, Os Øystein Sørby, Kirkenær

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Hedmark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Hedmarks grønne gull. Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag

Hedmarks grønne gull. Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag Hedmarks grønne gull Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag NILF rapport: Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet Rapport utarbeidet på oppdrag for FM og FK. Problemstillinger: 1. Beregne verdiskaping

Detaljer

NORD-ØSTERDAL - RØROS ELGREGION. Det innkalles til årsmøte i Nord-Østerdal - Røros elgregion lørdag 5.Mai Feragen samfunnshus, Røros.

NORD-ØSTERDAL - RØROS ELGREGION. Det innkalles til årsmøte i Nord-Østerdal - Røros elgregion lørdag 5.Mai Feragen samfunnshus, Røros. Årsmøte 2012 NORD-ØSTERDAL - RØROS ELGREGION. Elgregionens medlemmer Kommunale viltmyndigheter Fylkeskommunen i Hedmark Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag Det innkalles til årsmøte i Nord-Østerdal - Røros

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 1 926 2,0-310 -14 Delvis ledige 1 089 1,1-82 -7 Arbeidssøkere på tiltak 491 0,5-59 -11 Kvinner

Detaljer

AKERSHUS SAU OG GEIT Årsmelding 2006

AKERSHUS SAU OG GEIT Årsmelding 2006 Styret 2006-2007 Johan Persbråten, leder, Persbråten gård, 1340 Skui Tlf: 67 13 60 52 Mobil: 915 77 904 E-post: joludper@online.no Leif Fredheim, nestleder, Årnesvn. 14, 2093 Feiring Mobil: 906 02 663

Detaljer

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit REFERAT Telefonmøte i Fagrådet for geit Tid: Onsdag 19. november kl. 09.00-10.10, 2014 Deltakere: Forfall: Tone Edland (leder), Sigurd Vikesland, Helga Kvamsås, Håkon Gjelstad, Thor Blichfeldt, Tormod

Detaljer

Sak 10/2015: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2016

Sak 10/2015: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2016 Sak 10/2015: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2016 Gjennom behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004) og Innst. S. nr. 174 (2003-2004) ble det vedtatt nasjonale bestandsmål for bjørn, gaupe, jerv, kongeørn

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Øyvind Midtskogen. Fordeling av spillemidler til Den kulturelle skolesekken 2013 / 2014

Saknr. 13/ Saksbehandler: Øyvind Midtskogen. Fordeling av spillemidler til Den kulturelle skolesekken 2013 / 2014 Saknr. 13/726-87 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av spillemidlene på kr 8.610.248,-

Detaljer

Fåvang sau og geit. Årsmelding Stort bilde 39

Fåvang sau og geit. Årsmelding Stort bilde 39 Fåvang sau og geit Årsmelding 2012 Stort bilde 39 1. Styret 2012 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Øyvind Myhrsveen Geir Amrud Johnny Høyesveen Knut Evensen Mette Amrud Sylte 1. vara Lars

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

VEST-AGDER SAU OG GEIT

VEST-AGDER SAU OG GEIT Protokoll fylkesårsmøte 2011 Vestheim, Lista Fly- og Næringspark Møtet startet kl. 10.35. Åpning Einar Grødem åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Han ga ordet til Bernt Erik Spinnangr fra Farsund Næringsselskap

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit REFERAT Møte i Fagrådet for geit Tidspunkt: Torsdag 29. januar kl.13:00 - fredag 30. januar kl.15:30, 2009 Sted: Til stede: Forfall: Garder kurs- og konferansesenter, Sogndalsveien 3, 2060 Gardermoen Ingrid

Detaljer

Fagdag Geit. Lemonsjøen Fjellstue. 10. juni 2010. Trine Bjørnerås Rådgiver geit NSG

Fagdag Geit. Lemonsjøen Fjellstue. 10. juni 2010. Trine Bjørnerås Rådgiver geit NSG Fagdag Geit Lemonsjøen Fjellstue AVL 10. juni 2010 Trine Bjørnerås Rådgiver geit NSG Gjennomgang av: Avlsbesetninger Bruksbesetninger Kaseingen Avlsnivå i øst Avlsframgang Avlsmodell Avlsbesetninger Bukkeringer

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT Hedmark Sau og Geit Org.nr Spidsbergseter, lørdag 4.mars 2017

ÅRSMØTEREFERAT Hedmark Sau og Geit Org.nr Spidsbergseter, lørdag 4.mars 2017 ÅRSMØTEREFERAT 2017 Spidsbergseter, lørdag 4.mars 2017 Bli medlem i Norsk Sau og Geit og støtt opp om NSG sitt arbeid med fokus på: Økonomi og Marked Produksjonsvilkår Faglige utfordringer Egen organisasjon

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Thon Hotel Elverum, torsdag 21. februar 2013 Tilstede: 22 årsmøtedelegater med stemmerett. Fra styret: Leder Tore Hansen, Øyvind Lindalen, Anette

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Tilhørere: Eli Grindflek (Hedmark Bondelag), Ståle Støen (Hedmark Bonde- og småbrukarlag)

Tilhørere: Eli Grindflek (Hedmark Bondelag), Ståle Støen (Hedmark Bonde- og småbrukarlag) Protokoll fra møte i rovviltnemnda i Hedmark 3. mai 2016 Tid og sted: Kl. 10:00-13:00, Trysil folkebibliotek, Trysil Til stede: Fra nemnda: Arnfinn Nergård, Reidar Åsgård, Berit Haveråen Forfall: Jon Anders

Detaljer

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00. Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00. Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6 ÅRSTING Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00 Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6 Påmelding til middag, overnatting og Årstinget til Anne-Guro Herregården innen 16. mars

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 06.06.2016 Tid: 12:00 Sted: Vinger hotell, Kongsvinger Til stede: Per-Gunnar Sveen Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit REFERAT Telefonmøte i Fagrådet for geit Tidspunkt: Fredag 15. juni 2007, kl. 09.30 12:30 Deltakere: Ingrid Arneng (leder), Magnhild Nymo, Veronica Fagerland, Ola Søgnesand, Tormod Ådnøy, Helga Kvamsås,

Detaljer

NORD-ØSTERDAL - RØROS ELGREGION

NORD-ØSTERDAL - RØROS ELGREGION NORD-ØSTERDAL - RØROS ELGREGION REFERAT ÅRSMØTET 2014. 28.04.14 Sømådalen, Engerdal kommune kl. 19.00 A Åpning (godkjenning innkalling og saksliste). Godkjent B Valg av referent. Kristian Lund-Vang C Valg

Detaljer

REFERAT. Møte i Avlsrådet for geit. Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30

REFERAT. Møte i Avlsrådet for geit. Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30 REFERAT Møte i Avlsrådet for geit Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30 Deltok: Forfall: Åge Lohn (leder), Veronika Fagerland, Tormod Ådnøy, Vibeke Vonheim, Heiko Paulenz, Thor Blichfeldt

Detaljer

Valg av to til å skrive under protokollen sammen med møteleder. Ragnhild Engan, Endre Eide og Per Joakimsen

Valg av to til å skrive under protokollen sammen med møteleder. Ragnhild Engan, Endre Eide og Per Joakimsen Årsmøte I Nordland sau og geit for 2014. Sak 1.14. Godkjenning av saksliste og innkalling. Godkjent. Navne opprop. 23 Stemmeberetige. Valg av to til å skrive under protokollen sammen med møteleder. Ragnhild

Detaljer

Har du spørsmål kan du kontakte oss ved å sende e-post til postmottak@hedmark.org eller ringe 62 54 40 00.

Har du spørsmål kan du kontakte oss ved å sende e-post til postmottak@hedmark.org eller ringe 62 54 40 00. Hedmark fylkeskommune Postboks 4404, Bedriftssenteret 2325 HAMAR Rendalen kommune. 2485 RENDALEN Fylkeskommunale vassdragsmidler 2016 - Søknadsfrist Vedlagt følger brev fra Hedmark fylkeskommune. Har du

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015 Saknr. 13/14596-8 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle spaserstokken 2014 - fordeling av midler for 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av de statlige midlene

Detaljer

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent. Ingen kommentarer. Styrets innstilling til forretningsorden, årsmøtet ledes av Hallstein Strypet.

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent. Ingen kommentarer. Styrets innstilling til forretningsorden, årsmøtet ledes av Hallstein Strypet. Protokoll fra årsmøte i Alvdal Turforening Nordihaugan 25.november 2014 kl. 1900 Tilstede 18 stk, inkl. styret Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent. Ingen kommentarer. Styrets innstilling til

Detaljer

Drift av hjemmesiden krever litt arbeid, opplæring på hvordan man legger inn/redigerer info.

Drift av hjemmesiden krever litt arbeid, opplæring på hvordan man legger inn/redigerer info. Ledersamling på Eid 23 oktober 2012-10-23 Velkommen fra leder i Eid Sau og Geit Arve Dal Drift av hjemmesiden krever litt arbeid, opplæring på hvordan man legger inn/redigerer info. Ønsker en person som

Detaljer

Radiobjelleprosjekt. Sør-Trøndelag. Brit Eldrid Barstad. Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. Avdeling for landbruk og bygdeutvikling

Radiobjelleprosjekt. Sør-Trøndelag. Brit Eldrid Barstad. Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. Avdeling for landbruk og bygdeutvikling Radiobjelleprosjekt i Sør-Trøndelag Brit Eldrid Barstad Fylkesmannen i Sør- Trøndelag Avdeling for landbruk og bygdeutvikling Bakgrunn Økende tap i organiserte beitelag Redusert dokumentasjon av tapsårsak

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE BUSKERUD SAU OG GEIT 12.3.2011 LAMPELAND HOTELL, FLESBERG

REFERAT FRA ÅRSMØTE BUSKERUD SAU OG GEIT 12.3.2011 LAMPELAND HOTELL, FLESBERG REFERAT FRA ÅRSMØTE BUSKERUD SAU OG GEIT 12.3.2011 LAMPELAND HOTELL, FLESBERG Leder Jon Sand ønsket velkommen til årsmøte for året 2010 Sak 1. Konstituering - Valg av møteleder. Leder ble enstemmig valgt

Detaljer

1. Styret vara Geir Amrud 2. vara Erik Ellingsberg 3. vara Øyvind Myhrsveen. Anders G. Fretheim og Øyvind Rønningen

1. Styret vara Geir Amrud 2. vara Erik Ellingsberg 3. vara Øyvind Myhrsveen. Anders G. Fretheim og Øyvind Rønningen 1 1. Styret 2011 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Sigurd Krekke Lars P. Haugen Johnny Høyesveen Knut Evensen Mette Amrud Sylte 1. vara Geir Amrud 2. vara Erik Ellingsberg 3. vara Øyvind

Detaljer

Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013

Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013 Saknr. 13/3204-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet bevilger over Regionale utviklingstiltak 2013, ansvar 11607, Tjenestegruppe 654, kr. 10 026 623,- til

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Oppland Sau og Geit - Regionmøter jan 2011

Oppland Sau og Geit - Regionmøter jan 2011 Oppland Sau og Geit - Regionmøter 10-11-12 jan 2011 Faktatall om småfenæringa i Oppland Orientering om FKTgjennomførte tiltak i 2010, aktuelle tiltak i 2011 Oppland innlandsfylke med store utmarksressurser.

Detaljer

Beiteressursar i Nord Østerdalen

Beiteressursar i Nord Østerdalen Beiteressursar i Nord Østerdalen Ressursgrunnlag for utmarksbeite og areal av innmarksbeite Yngve Rekdal, Tynset 16.02.17 Arealrekneskap for utmark Vegetasjonskartlegging 16 % Selskapet for Norges Vel

Detaljer

Erstatningsoppgjøret sett fra Fylkesmannens side

Erstatningsoppgjøret sett fra Fylkesmannens side Erstatningsoppgjøret sett fra Fylkesmannens side Årsmøte Oppland Sau og Geit, Gjøvik 6. mars 2016 Fakta og statistikk fra Oppland Regelverk Besetningslister Søknadsskjema Refleksjoner Sidsel Røhnebæk Sauehold

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 9. november 2013 på Rosenlund Park

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 9. november 2013 på Rosenlund Park DAGSORDEN Representantskapsmøte 9. november 2013 på Rosenlund Park Kl. 09.30 Kl. 10.00 Kaffe/te og rundstykker Åpning v/ leder Marthe Ruud Opprop av utsendingene Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Innspill fra Nord-Trøndelag Sau og Geit Torfinn Sivertsen og Kristine Altin

Innspill fra Nord-Trøndelag Sau og Geit Torfinn Sivertsen og Kristine Altin Innspill fra Nord-Trøndelag Sau og Geit 03.10.16 Torfinn Sivertsen og Kristine Altin «Vi ber særlig om innspill på følgende tema: Tydelig soneforvaltning. Prioriterte beiteområder og prioriterte rovviltområder

Detaljer

Hva er rovviltforliket? Hva er Krokann dommen?

Hva er rovviltforliket? Hva er Krokann dommen? Hva er rovviltforliket? Hva er Krokann dommen? Betraktninger i fra Bondelagets ståsted Skjetlein 29. februar 2016 Styremedlem i Sør Trøndelag Bondelag Frank Røym Vi får Norge til å gro! Matproduksjon Bondens

Detaljer

VEST-AGDER SAU OG GEIT

VEST-AGDER SAU OG GEIT Referat årsmøte den 25. februar 2012 på Heddan Gard Åpning Kl. 10.00 ønsket Sven Haughom velkommen til årsmøte. Han ga all ære til Albert Hommen og resten av Hægebostad Sau og Geit for en trivelig kveld

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 29.03.2017 kl. 1600-1800. Sted: Bergstaden Hotell, Røros Tilstede: Olav Lien, Haldor Tryggestad,

Detaljer

Beitebruksplan for Os prosjektbeskrivelse, 21.05.12

Beitebruksplan for Os prosjektbeskrivelse, 21.05.12 Beitebruksplan for Os prosjektbeskrivelse, 21.05.12 Bakgrunn I Os kommune finner vi noen av landets beste fjellbeiter. Store deler av arealene er vegetasjonskartlagt og viser at vel 75 % av beitene er

Detaljer

Hotell Central, Elverum

Hotell Central, Elverum 4. mars 2011 1 Hotell Central, Elverum Leder Kjetil Granrud ønsket velkommen og ga ordet til Kåre Kleiva fra Elverum som orienterte om rettsaken han og kona har ført mot Staten for manglende erstatning

Detaljer

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2015 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend Saksliste: 1. Åpning

Detaljer

Rovviltkurs NJFF 5.desember 2012

Rovviltkurs NJFF 5.desember 2012 Rovviltkurs NJFF 5.desember 2012 1. Forvaltningsplan for region 3/Oppland 2. Konfliktdempende og forebyggende tiltak hvordan kan rovviltnemndene og kommunene samarbeide Sidsel Røhnebæk Ny rovviltnemnd

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Fåvang sau og geit. Årsmelding 2016

Fåvang sau og geit. Årsmelding 2016 Fåvang sau og geit Årsmelding 2016 ÅRSMØTE FÅVANG SAU OG GEIT Mandag 23. januar kl. 19.00 på Tunet 1. Åpning og konstituering Valg av møteleder og referent Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Årsmelding

Detaljer

Referat fra styremøte onssdag 14. januar 2009 kl 10.30.

Referat fra styremøte onssdag 14. januar 2009 kl 10.30. Oppland Sau og Geit Referat fra styremøte onssdag 14. januar 2009 kl 10.30. Møtet ble holdt hos Fylkesmannen i Oppland. Tilstede var: Pål Kjorstad, Kjell Ivar Bergehagen, Susanne Ramstad Brenna, Håkon

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

Avslag på søknader om fellingstillatelse på radiomerket ulv Stange og Kongsvinger kommuner

Avslag på søknader om fellingstillatelse på radiomerket ulv Stange og Kongsvinger kommuner Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2009/6740 ART-VI-KMV 30.06.2009 Arkivkode: 445.24 Avslag på søknader om fellingstillatelse på radiomerket ulv Stange og Kongsvinger kommuner

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Osterøy Sau og Geit onsdag 8. februar kl.19.30 i Ungdomshuset på Grønskaret. Ingvill Jørgensen frå medlemssentert

Detaljer

Møte m/ob 24/11 2010. Generellt Rovvilt Jordbruksavtala

Møte m/ob 24/11 2010. Generellt Rovvilt Jordbruksavtala Møte m/ob 24/11 2010 Generellt Rovvilt Jordbruksavtala NSG sine logoer NSG fakta/tal Stifta 1947 18 fylkeslag, 390 lokallag og ikring 12500 medlemmar Mange år kontorlokaler i Oslo, selde eigedommen i 2008

Detaljer

REGLER FOR VÆRERINGER OG VÆREHOLDSLAG GJELDENDE FRA AVLSSESONGEN 2011/12

REGLER FOR VÆRERINGER OG VÆREHOLDSLAG GJELDENDE FRA AVLSSESONGEN 2011/12 REGLER FOR VÆRERINGER OG VÆREHOLDSLAG GJELDENDE FRA AVLSSESONGEN 2011/12 Vedtatt av Avlsrådet for sau i NSG 20.10.2011 1 Formål Væreringer og væreholdslag er organisasjoner der medlemmene samarbeider om

Detaljer

Nordland Sau og Geit. Årsmøte I Nordland sau og geit for Sak1.

Nordland Sau og Geit. Årsmøte I Nordland sau og geit for Sak1. Årsmøte I Nordland sau og geit for 2010. Sak1. a. Godkjenning av saksliste og innkalling. Gi tilbakemelding på påmelding b. Navne opprop. 27 stemmeberetige c. Valg av to til å skrive under protokollen.

Detaljer

Referat fra ÅRSMØTE I SØR-JÆREN SAU OG GEIT Varhaug Misjonshus 29. januar 2013 kl. 19.00

Referat fra ÅRSMØTE I SØR-JÆREN SAU OG GEIT Varhaug Misjonshus 29. januar 2013 kl. 19.00 Referat fra ÅRSMØTE I SØR-JÆREN SAU OG GEIT Varhaug Misjonshus 29. januar 2013 kl. 19.00 Tilstede: ca. 60 personer Sak 1) Sak 2) Sak 3) Sak 4) Sak 5) Sak 6) Sak 7) Innkalling og sakliste ble enstemmig

Detaljer

Nettverkssamling høsten 2016

Nettverkssamling høsten 2016 Etablere i Hedmark Nettverkssamling høsten 2016 Etablereropplæringen i Hedmark AButvikling as Rådhuset Vingelen AS Duplus AS Hedmark Fylkeskommune Agenda Erfaringer etablererkursene høsten 2016 Erfaringer

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer