Saksbehandler: Anne Løken INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS"

Transkript

1 Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser til fastsatt møteplan for HiOAs studieutvalg og innkaller med dette til utvalgsmøte torsdag 19. mars 2015, kl i møterom 301, Pilestredet 46, 3. etasje Forslag til dagsorden Konstituering Meldingssaker Utsendte meldingssaker og orienteringer i møtet Stu-sak 8/2015 a) Referat fra møte i studieutvalget ved HiOA 5. februar 2015 (vedlagt) b) Presentasjon av HiOAs resultater i høgskolens kandidat- og arbeidsgiverundersøkelser og NOKUTs undersøkelse Studiebarometeret c) Faglig kvalitetssikring av utvekslingsopphold (jnr. 15/02331) (vedlagt saksnotat og revidert prosedyre for utveksling og orientering i møtet) d) Andre meldingssaker Vedtakssaker Stu-sak 9/2015 Stu-sak 10/2015 Stu-sak 11/2015 Godkjenning av emneplan for profesjonsetikk (5 sp) i programplan for ph.d.- studiet i profesjonsstudier (jnr. 15/01443) Endringer i programplanen for masterstudiet i journalistikk avvikling av emne, opprettelse av nye emner, endringer i læringsutbyttebeskrivelser, endring i vurderingsform (jnr. 14/08977) Endring i programplanen for masterstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap opprettelse av emnet E-books (15 ECTS credits) (jnr. 14/08974) Høgskolen i Oslo og Akershus Postadresse: Pb. 4 St. Olavs plass, 0130 OSLO Besøksadresse: Pilestredet 46, Telefon: ,

2 Diskusjonssaker Stu-sak 12/2015 Kvalitet i og nytenkning om ulike praksisformer Vi ber om at forfall meldes så snart som mulig til Anne Løken tlf ), slik at vi får kalt inn varamedlem i tide. Vi ønsker alle vel møtt! Med hilsen Olgunn Ransedokken Marianne Brattland Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

3 2/2015 REFERAT Studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus Møte torsdag 5. februar 2015, kl , møterom 301, Pilestredet 46 Til stede: Forfall: Til stede fra administrasjonen: Olgunn Ransedokken, leder Ingrid Narum Per Arne Olsen Monica Melhus Ingeborg S. Sjetne Kine Nossen Marie Aadnesen (møtte for William G. Sæbø) Sturla Rolfsen (vara var innkalt, men kunne ikke møte) Finn Aarsæther (vara var innkalt, men kunne ikke møte) William G. Sæbø Marianne Brattland Ellen Merethe Magnus Anne Løken Til stede/deltok under enkeltsaker: Under Stu-sak 3/2015: Seniorrådgiver Kari Hoel, Studieavdelingen Under Stu-sak 3/2015 og Stu-sak 4/2015: Seniorrådgiver Mette Torp Christensen, Studieavdelingen Dagsorden Meldingssaker Stu-sak 3/2015 a) Referat fra møte i studieutvalget ved HiOA 14. januar 2015 b) Strategi for studieportefølje ved HiOA (jnr. 15/00862) c) Andre meldingssaker Vedtakssaker Stu-sak 4/2015 Utkast til kvalitetsrapport for HiOA for studieåret (jnr. 15/00656; jnr. 15/00127) Stu-sak 5/2015 Godkjenning av revidert programplan for masterstudiet i sykepleie klinisk forskning og fagutvikling (jnr. 14/09409) Stu-sak 6/2015 Godkjenning av revidert programplan for masterstudiet i psykisk helsearbeid (jnr. 14/09413) Stu-sak 7/2015 Endringer i programplanen for masterstudium i sosialfag godkjenning av emnet Beyond Income: Social Dimensions of Poverty and Participatory Methodologies of Investigation (jnr. 14/08937)

4 2 Konstituering Det var ingen merknader til den utsendte møteinnkallingen og forslaget til dagsorden. Meldingssaker Stu-sak 1/2015 Utsendte meldingssaker og orienteringer i møtet a) Referat fra møte i studieutvalget 14. januar 2015 Fra studentrepresentant Kine Nossen var det kommet merknader til Stu-sak 2/2015 Revidering av system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene ved HiOA. Studentrepresentanten mente at endringer som er blitt gjort i beskrivelsen av kvalitetssystemet i etterkant av studieutvalgsmøtet, og som gjelder kapitlene om kvalitetssikring av faglig veiledning og oppfølging av oppgaver og kvalitetssikring av veiledet praksis, ikke i tilstrekkelig grad ivaretar synspunkter som kom fram i utvalgets behandling av saken. Studentene ber derfor om at styret ved behandlingen av saken i møtet 10. februar blir gjort oppmerksom på dette, og at systembeskrivelsen (versjon til styret datert ) blir justert på følgende punkter i kap. 2.6 og 2.7: I kap. 2.6 Kvalitetssikring av faglig veiledning og oppfølging: I overskriften strykes «av masteroppgaven», slik at ordlyden blir: «Kvalitetssikring av faglig veiledning og oppfølging». I den første setningen endres «masterutdanningene» til «utdanningene» («for å øke gjennomstrømningen i utdanningene»). I kap. 2.7 Kvalitetssikring av veiledet praksis: Den innledende setningen i avsnittet «Evaluering av praksis» endres fra: «Evaluering av praksis kan enten skje underveis eller i slutten av praksisperioden» til: «Evaluering av praksis skal skje i slutten av praksisperioden, og eventuelt underveis ved behov.» Avsnittet om underveisevaluering av praksis tas ut. Avsnittene «Hele praksisperioden» og «Hva evalueringene skal inneholde» slås sammen og får ny overskrift («Hva evalueringene skal inneholde»), samtidig som ordlyden justeres. Avsnittet «Oppfølging av evalueringen» beholdes, og ordlyden justeres. Studieutvalget sluttet seg til de foreslåtte justeringene i systembeskrivelsen og bad om at dette formidles til styret ved behandlingen av saken 10. februar. For øvrig ble referatet fra studieutvalgets møte 14. januar 2015 godkjent slik det var i utsendt versjon datert 29. januar b) Strategi for studieportefølje ved HiOA (jnr. 15/00862) Prorektor orienterte og viste til sak som skal behandles i høgskolens styre 10. februar d.å., og som studieutvalget hadde fått tilsendt kopi av til dagens møte: Etter vedtak i styret i desember 2012 ble det igangsatt en kartlegging av faktatall på programnivå for bachelor- og masterstudier ved alle fakultetene. Samlerapporten for dette arbeidet ble lagt fram for styret 9. oktober Et notat om styring og kontroll av masterutdanningsporteføljen ved HiOA ble behandlet i styremøtet 11. juni De fleste videreutdanninger ble gjennomgått våren 2014, da en innhentet opplysninger for ca. 110 utdanninger og kartla økonomien i om lag 20 av disse. For å følge opp disse kartleggingsarbeidene og foreslå framtidig utvikling av studieporteføljen, vedtok styret 11. mars 2014 at en arbeidsgruppe skulle utarbeide en strategi for utvikling av studieporteføljen ved HiOA, herunder komme med vurderinger og forslag til faglige prioriteringer, dimensjonering og videreutvikling av porteføljen. Arbeidsgruppen har bestått av de fire dekanene,

5 3 senterleder ved SVA, studiedirektøren, to studentrepresentanter og to tillitsvalgtrepresentanter. Prorektor Olgunn Ransedokken har ledet gruppen. Gruppen har nå lagt fram sin rapport. HiOA har en omfattende studieportefølje, og som landets største statlige høgskole er det gode grunner til fortsatt å ha mange utdanninger på bachelor- og masternivå. Samtidig er det behov for å ha en studieportefølje som gjenspeiler høgskolens strategi, og der høgskolens ressurser utnyttes optimalt. Dette innebærer at styringen med studieporteføljen kan bli noe sterkere enn tidligere. En av anbefalingene i rapporten er at det legges opp til en prosess som følger årshjulet og knyttes til tall som framkommer i rapporter ved årets slutt, innmeldte tall i fakultetenes budsjett og planer og langtidsplan og budsjett Studieavdelingen og Avdeling for økonomi må lage maler som kan muliggjøre dette arbeidet. Styret fastsetter den samlede studieporteføljen og budsjett for høgskolen. Prorektor viste til at styret tydelig har signalisert at man ønsker tettere oppfølging av studieporteføljen, og hun understreket at arbeidet med porteføljen er et kontinuerlig utviklingsarbeid. Strategidokumentet/rapporten som nå foreligger, vil derfor bli bearbeidet videre og inngå i HiOAs budsjettog planarbeid framover. c) Andre meldingssaker Prorektor viste til diskusjonssaken på studieutvalgsmøtet 27. november 2014 om aktuelle møtetemaer for å gjøre arbeidet i utvalget mer strategisk rettet (Stu-sak 35/2014). F.eks. kan noe av møtet 19. mars settes av til en diskusjon omkring kvalitet og innovasjon i praksisstudiene og samarbeid med arbeidslivet. På det siste møtet før sommeren (4. juni) vil det være aktuelt å skue framover med planer for høsten/neste studieår. Det er ønskelig å ha en workshop for studieutvalget og andre i løpet av våren om arbeidet med studiekvalitet, og en vil komme tilbake til dette. Vedtakssaker Stu-sak 4/2015 Utkast til kvalitetsrapport for HiOA for studieåret (jnr. 15/00656; jnr. 15/00127) Kvalitetsrapport for HiOA for studieåret er vedlegg til HiOAs årsrapport for 2014, som skal behandles i styret 10. mars d.å. Høgskolens kvalitetsrapport bygger på fakultetenes kvalitetsrapporter. Disse er utarbeidet etter en felles mal som er knyttet opp mot kvalitetssystemets fem kvalitetsdimensjoner og en gjennomgang av emneevalueringene. HiOAs kvalitetsrapport er delt i to, der den første delen omhandler utdanningene i første og andre syklus, mens den andre delen omhandler tredje syklus. Del 2 ble behandlet av Doktorgradsutvalget (DGU) på møte 29. januar d.å. Studieutvalget var bedt om å behandle del 1 av rapporten, herunder tabelloppsett som summerer opp forslag til tiltak og oppfølgingsansvar (side 15 18). Studieutvalget mente at rapporten er blitt et godt dokument, der det vesentlige er summert opp på en oversiktlig måte. For øvrig var det følgende innspill og kommentarer til saken: Generelt Det ble nevnt at begrepet analyse synes å ha skapt noe usikkerhet ved fakultetene, og at vi i en del sammenhenger kanskje heller bør bruke (faglig) vurdering. Fakultetenes kvalitetsrapportene er til dels svært ulike i oppbygning og detaljeringsgrad, selv om det altså er utarbeidet en mal for rapporteringen. Muligens bør det lages en mer spesifikk mal, slik at bestillingen blir tydeligere.

6 4 Om mulig, bør HiOAs kvalitetsrapport bli enda mer konkret. Her minnet Studieavdelingen om at rapporten og forslagene til tiltak bygger på det fakultetene selv har rapportert inn og foreslått. Men dersom underlagsmaterialet fra fakultetene blir mer ensartet i struktur og detaljeringsgrad, kan dette bidra til at kvalitetsrapporten for høgskolen sett under ett blir mer konkret. Det ble påpekt at det er ulike synspunkter på hvor spesifikke maler som skal lages, f.eks. for emneevalueringer. Noen ønsker relativt fastspikrede emneevalueringsmaler, mens andre vil ha flere valgmuligheter. Dagens opplegg gir rom for flere valg, men vi ser at det er utfordringer ved stor grad av fleksibilitet. Dette må derfor vurderes løpende. Til de enkelte hovedavsnitt i rapporten Innledning (side 3) Innledningen bør redegjøre kort for hva rapporten bygger på (dvs. fakultetenes kvalitetsrapporter) og rapporteringssløyfen. Det ble fremholdt at noen av HiOAs undersøkelser som det er vist til i innledningen, kunne være mer programspesifikke. Studentevalueringer er lagt til grunn for mye av rapporten, som en bottom up-prosess. Men hva med fagpersonalets evalueringer hva mener «faglinjen» om ulike forhold? Studieavdelingen opplyste at dette vil det bli lagt mer vekt på i neste års rapport, gjennom tydeligere bestilling, jf. også kvalitetssystemet. Det ble foreslått at kvalitetsrapporten også bør si noe om studieporteføljestyring. Emneevalueringene (side 4 5) Praksisstudier/veiledet praksis må omtales særskilt under «emneevalueringer». I en del studier/emner opplever studentene at pensum er for stort, og dette bør det sies noe om i rapporten. Til de fem kvalitetsdimensjonene Inntakskvalitet (side 5 7) Det kan gjerne tas inn noe om karakterer på aggregert nivå. Det bør nevnes at det nå arbeides med bedre nettinformasjon om hva studiene inneholder og går ut på. Gjennom prosjekt «programplaner på nett» skal program- og emneplaner bli lettere tilgjengelig og presenteres mer oversiktlig og brukervennlig. Her ble det understreket at studieinformasjon og nettpresentasjoner må være realistiske, slik at søkere/nye studenter i større grad vet hva de går til når de velger et studium. Den skjeve kjønnsbalansen i mange av HiOAs studier er en utfordring som må vies spesiell oppmerksomhet i rekrutteringssammenheng. Rammekvalitet (side 7 8) Det bør framgå av rapporten at «timeplansystemet» også omfatter rombestillingssystemet. Programkvalitet (side 8 11) Det er viktig at praksiserfaringer «pløyes tilbake» i studiene. Det ble etterlyst noe mer substans i tiltakene når det gjelder ulike former for ferdighetstrening (feltarbeid, laboratorieøvelser mv.). Også samarbeid med arbeidslivet om studentoppgaver/-prosjekter kan være aktuelt å omtale, dessuten følgeforskning for masterstudenter (og ph.d.-kandidater). HiOAs vektlegging av «det eksterne blikket» i vurdering/eksamen bør omtales i rapporten. Studieavdelingen opplyste her at det i kvalitetsrapporten fra neste år av vil bli tatt inn resultater som kommer fram i tilsynssensorrapporter og rapporter fra eksterne evalueringer av studier ved HiOA.

7 5 Programplaner vil også bli knyttet opp mot studentenes «Min side». Læringskvalitet (side 11 13) Det tas sikte på å få inn noen resultater fra fjorårets Studiebarometerundersøkelse i årets kvalitetsrapport. Samfunnsrelevans (side 13 15) Det ble foreslått eventuelt å ta inn noen av hovedkonklusjonene fra omdømmeundersøkelsen. Til tabelloppsettet (side 15 18) Generelt Det er positivt at det er laget et oversiktlig oppsett over aktuelle tiltak ordnet etter «emneevalueringer» og de fem kvalitetsdimensjonene, hvem/hvilken instans som er oppfølgingsansvarlig, og når rapportering skal skje. Til «Emneevalueringer» (side 15): Til tiltaket «Gjøre resultatet av emneevalueringene kjent for studentene»: Under oppfølgingsansvar står følgende: «Dekan (muntlig/informasjon i egnede kanaler tilgjengelig). Avdeling STU (lage publiseringsverktøy)». Her ble det påpekt at det å lage publiseringsverktøy må oppfattes som et tiltak, og at dette derfor bør flyttes til kolonnen for tiltak. Til samme tiltak, formuleringen «gjøre resultatet av emneevalueringene kjent for studentene»: Dette er lite konkret hvordan har man tenkt å gjøre disse resultatene kjent for studentene? Dette bør klargjøres. Til dimensjonen «Inntakskvalitet» (side 15 16): Til tiltaket «Utarbeide rekrutteringsplan, med målrettede tiltak for de utdanningene som har spesielle behov i samarbeid med SK»: Hva menes med «spesielle behov»? Studieavdelingen svarte at noen utdanninger har bedt om hjelp til markedsføringstiltak for å få flere og bedre søkere. Til dimensjonen «Rammekvalitet» (side 16): Flere av tiltakene omhandler timeplanlegging. Kunne disse slås sammen eller på annen måte komprimeres? Til dimensjonen «Programkvalitet» (side 16 17): Til tiltaket «Gjennomgå programplanene og forbedre beskrivelsen av sammenhengen»: Det ble satt spørsmålstegn ved at det er foreslått at Program for fremragende profesjonskvalifisering (FPK) skal ha et oppfølgingsansvar her. Det ble vist til at fakultetenes team for programplaner og aktuelle faggrupper/fagutvalg samarbeider om programplanene, og det ble fremholdt at det er slik det bør være. Dette bør derfor komme fram under «oppfølgingsansvarlig». Til tiltaket «Lage ny handlingsplan for internasjonalisering»: Internasjonalisering må ikke være et felt for seg selv, men må integreres i utdanning og FoU. En egen handlingsplan for internasjonalisering blir lett «hektet av» resten av virksomheten, noe som må unngås. Til tiltaket «Lage tiltaksplan for å øke bruken av FoU i undervisningen, samarbeide med FPK om tiltak»: Også her ble det stilt spørsmål om hva FPK konkret skal bidra med på dette området, og det ble understreket at det må være forskningslederne ved fakultetene som har hovedansvaret. Til tiltaket «Gjøre arbeid med dannelsesplattformen bedre kjent ved institusjonen»: Dette er lite konkret hvordan har man tenkt å gjøre dette arbeidet bedre kjent ved høgskolen? Dette bør klargjøres. For å styrke helhet og sammenheng i studiene er det nødvendig med ytterligere kompetanseheving av faglige ledere og fagpersonalet generelt. Det bør derfor inn et tiltak som omhandler utdanningsledelse.

8 6 Til dimensjonen «Læringskvalitet» (side 17): Til tiltaket «Synliggjøre resultat fra evalueringer av praksis og iverksetting av eventuelle tiltak i neste års kvalitetsrapporter»: Det ble bedt om en konkretisering av hvordan det er tenkt at resultatene fra praksisevalueringer skal synliggjøres. Til dimensjonen «Samfunnsrelevans» (side 17 18): Til tiltaket «Etablere en plan for å sikre et kontinuerlig og formelt samarbeid mellom næringslivet, forskning og undervisning»: Det ble bedt om at «næringslivet» erstattes med «arbeidsliv/praksisarenaer». Det bør tas inn et tiltak som omhandler undersøkelser/kartlegginger av hvorvidt de ferdige masterkandidatene får relevant jobb etter endt utdanning. Prorektor foreslo en justering i forslaget til vedtak, der det ble føyd til at rapporten ble anbefalt godkjent av styret med de innspill og kommentarer som kom fram i studieutvalgets behandling av saken. Enstemmig vedtak i samsvar med prorektors justerte forslag: Vedtak: Studieutvalget anbefaler at styret godkjenner kvalitetsrapport for HiOA for studieåret i samsvar med administrasjonens forslag og de innspill og kommentarer som framkom i studieutvalgets behandling av saken. Stu-sak 5/2015 Godkjenning av revidert programplan for masterstudiet i sykepleie klinisk forskning og fagutvikling (jnr. 14/09409) Fak. HF foreslår å revidere programplanen for masterstudiet i sykepleie klinisk forskning og fagutvikling (120 sp). De viktigste endringene er: To emner à 30 studiepoeng i vitenskapsteori, etikk og forskningsmetode med fordypning i enten kvalitativ eller kvantitativ metode, utgår. Emnene erstattes av tre obligatoriske teori-/metodeemner à 10 sp: Vitenskapsteori og forskningsmetode, Forskningsmetode og databehandling, kvantitativ del og Forskningsmetode og databehandling, kvalitativ del. Det nye emnet i vitenskapsteori og forskningsmetode blir fra studieåret innført som fellesemne i alle masterstudiene og enkelte av videreutdanningene ved Institutt for sykepleie (jf. også Stu-sak 6/2015). Det foreslås videre at arbeidskravet om 8 dagers prosjektorganiserte kliniske studier ved valgemner, omgjøres til et skriftlig arbeidskrav i hvert valgemne. Dette skal bl.a. gjøre det enklere for studenter med enkeltemneopptak å følge undervisningen. Det blir tilbudt et nytt valgemne i klinisk vurderings- og handlingskompetanse systematisk kartlegging og undersøkelsesmetodikk (10 sp), som også vil være interessant for sykepleiere som ønsker kompetanseheving. Andre endringer er at vurderingsformen på emnet masteroppgave ikke lenger omfatter justerende muntlig høring, og at det på andre emner foretas et uttrekk på 20 % av besvarelsene som vurderes av ekstern sensor. Studieutvalget fant at det var gjort et godt arbeid med revideringen av programplanen for masterstudiet i sykepleie klinisk forskning og fagutvikling. Det er positivt at Fak. HF legger opp til fellesemner og felles undervisning i sine studier. Dette gir bedre ressursutnyttelse, samtidig som studentene blir del av en større gruppe. Utvalget hadde ellers disse merknadene:

9 7 Til emneplanen for nytt emne MASYK4050/MASYD4050 Vitenskapsteori og forskningsmetode: I kategorien Generell kompetanse endres den andre læringsutbyttebeskrivelsen, som får følgende ordlyd (tillegget er understreket): «kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger og komme med forslag til løsninger». Fakultet for helsefag bes vurdere om det er nødvendig å ha med den tredje læringsutbyttebeskrivelsen i kategorien Kunnskap («har inngående kunnskap om forskningsetikk»). Prorektor foreslo en språklig justering i vedtaket, ved at det settes punktum etter «som fremkom i møtet», og der neste setning begynner med «Programplanen gjelder fra». Ordet «sykepleie» i studiets navn, som var falt ut i vedtaksforslaget, føyes til. Enstemmig vedtak i samsvar med prorektors justerte forslag: Vedtak: Studieutvalget godkjenner revidert programplan for masterstudium i sykepleie klinisk forskning og fagutvikling med de merknader som fremkom i møtet. Programplanen gjelder fra høstsemesteret 2015, med unntak av deltidskullet 2014 som skal fullføre emnet vitenskapsteori og metode (30 sp). Stu-sak 6/2015 Godkjenning av revidert programplan for masterstudiet i psykisk helsearbeid (jnr. 14/09413) Institutt for sykepleie ved Fakultet for helsefag vil fra studieåret innføre et fellesemne i vitenskapsteori og forskningsmetode (10 sp) i alle sine masterstudier og enkelte av videreutdanningene, jf. også Stu-sak 5/2015. Innføringen av det nye emnet i masterstudiet i psykisk helsearbeid får konsekvenser også for andre deler av studiet. Fak. HF foreslår derfor å revidere programplanen. De viktigste endringene er: Det nåværende emnet i forskningsmetode og vitenskapsteori på 20 sp blir erstattet av to nye teori-/ metodeemner à 10 sp, hvorav det ene er det nevnte fellesemnet. De to nye emnene er begge obligatoriske. Masterstudiet i psykisk helsearbeid og masterstudiet i sosialt arbeid ved Fak. SAM har lenge samarbeidet om utveksling av studenter ved valgemner. For å synliggjøre mulige valgemner ved Fak. SAM er det tatt inn en oversikt over disse i programplanen. I tillegg opprettes det et nytt valgemne ved Fak. HF, Familien i psykisk helsearbeid (10 sp). Det foreslås videre å gjøre vurderingsformene i noen av emnene mindre omfattende. I emner der det har vært uttrekk av eksamensbesvarelser til ekstern sensur, skal alle besvarelser nå sensureres av én intern og én ekstern sensor. I emnet masteroppgave foreslås det å fjerne muntlig presentasjon av masteroppgaven, som har vært en del av vurderingen. Justerende muntlig eksamen beholdes, men justeringen avgrenses til maksimalt to karaktertrinn opp eller ned i forhold til den foreløpige karakteren på masteroppgaven. Studieutvalget viste til sine kommentarer til den reviderte programplanen for masterstudiet i sykepleie klinisk forskning og fagutvikling, jf. Stu-sak 5/2015, herunder merknader til emneplanen for fellesemnet i vitenskapsteori og forskningsmetode (MAPSD4050): I kategorien Generell kompetanse endres den andre læringsutbyttebeskrivelsen, som får følgende ordlyd (tillegget er understreket): «kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger og komme med forslag til løsninger». Fakultet for helsefag bes vurdere om det er nødvendig å ha med den tredje læringsutbyttebeskrivelsen i kategorien Kunnskap («har inngående kunnskap om forskningsetikk»).

10 8 Prorektor foreslo en språklig justering i vedtaket, ved at det settes punktum etter «som fremkom i møtet», og der neste setning begynner med «Programplanen gjelder fra». Enstemmig vedtak i samsvar med prorektors justerte forslag: Vedtak: Studieutvalget godkjenner revidert programplan for masterstudium i psykisk helsearbeid med de merknader som fremkom i møtet. Programplanen gjelder fra høstsemesteret Kull 2014 fullfører studiet etter emnerekkefølgen i nåværende og revidert programplan kullet fullfører etter emnerekkefølgen i opprinnelig programplan ved opptak. Stu-sak 7/2015 Endringer i programplanen for masterstudium i sosialfag godkjenning av emnet Beyond Income: Social Dimensions of Poverty and Participatory Methodologies of Investigation (jnr. 14/08937) Fakultet for samfunnsfag foreslår endringer i programplanen for masterstudiet i sosialfag ved at det opprettes et nytt valgemne, Beyond Income: Social Dimensions of Poverty and Participatory Methodologies of Investigation (10 ECTS credits). Emnet er utviklet gjennom et trilateralt samarbeid mellom HiOA, Beijing Normal University i Beijing, Kina og National Law School of India University i Bangalore, India. Emnet er engelskspråklig og skal tilbys studenter på HiOAs internasjonale sommerskole. Det kan også inngå i høgskolens masterstudium i sosialfag, studieretning sosialt arbeid. Studieutvalget fant at dette er et interessant og dagsaktuelt emne, og det er å håpe at det melder seg mange studenter, både internasjonale sommerskolestudenter og studenter fra høgskolens eget masterstudium i sosialfag. Studieutvalget understreket her viktigheten av god markedsføring av tilbudet, både internt og eksternt. Studieutvalget hadde ellers disse merknadene til emneplanen: Til avsnittet «Assessment»: Studieutvalget sluttet seg til det Studieavdelingen sa i saksframlegget om at det bør presiseres i emneplanen hvordan de to delene av vurdering/eksamen skal vektes i samlet karakter. De to delene er a) en digital film produsert av studenter gjennom en 5-dagers workshop og b) en 10-siders analytisk oppgave, som skal utarbeides og leveres i løpet av 8 uker etter at emnet er gjennomført. Fak. SAM bes derfor sørge for dette. Det ble satt spørsmålstegn ved at uttrekket på om lag 20 % av eksamensbesvarelsene som underkastes ekstern sensur, kun gjelder de skriftlige eksamensbesvarelsene (analytiske oppgavene). Fakultetet bes se nærmere på hvordan en skal kunne sikre at alle deler av vurdering/eksamen i emnet får et eksternt blikk. I forlengelsen bad studieutvalget om at det står at «minimum 20 %» av eksamensarbeidene/ eksamensbesvarelsene blir sensurert av ekstern sensor, altså at «minimum» føyes til. Dersom det er relativt få studenter som går opp til eksamen på emnet, vil 20 % av eksamensarbeidene/ eksamensbesvarelsene bli et veldig lite antall. Når det er svært få eksamenskandidater, bør det legges opp til at alle eksamensarbeidene/-besvarelsene også blir sensurert av en ekstern sensor. Enstemmig vedtak i samsvar med administrasjonens forslag:

11 9 Vedtak: Studieutvalget for Høgskolen i Oslo og Akershus godkjenner programplan for masterstudium i sosialfag med de merknader som fremkom i møtet. Programplanen er gjeldende fra studieutvalgets vedtaksdato. Oslo, 26. februar 2015 Olgunn Ransedokken Marianne Brattland

12 Til studieutvalget Dato: ORIENTERINGSSAK Saksnr..: Stu-sak 8/2015 c) Journalnummer: 15/02331 Saksbehandler: Seksjon for internasjonalisering / Kristin Oddstøl, FAGLIG KVALITETSSIKRING AV UTVEKSLINGSOPPHOLD SAKSFREMSTILLING Siden høsten 2014 har Seksjon for internasjonalisering i samarbeid med fakultetene fulgt opp forslagene fra arbeidsgruppen for internasjonalisering og PwC under «Fornyelse av studieadministrasjonen»- prosjektet. Dette har blant annet resultert i en revidert prosedyre for utveksling (se vedlegg). PWC trekker i sin rapport frem manglende faglig kvalitetssikring av utenlandsoppholdet som en utfordring: «Et fåtall av studentene er i kontakt med lærere/vitenskapelig koordinator i forbindelse med utarbeidelse av fagportefølje på utveksling, og i enkelte tilfeller er vitenskapelig koordinator heller ikke involvert i godkjenning av Learning Agreements. Dette betyr at studentene ikke får faglig veiledning ved valg av fag. I tillegg endres gjerne den avtalte fagporteføljen når studentene først er i utlandet.» I den reviderte prosedyren legges det vekt på at det er den vitenskapelig internasjonal koordinator ansvar å forhåndsgodkjenne det faglige opplegget ved utvekslingsinstitusjonen. Det er viktig at disse er godt kjent med studentutvekslingsavtalene og fakultetet/instituttet oppfordres til å velge ut noen spesielt kvalitetssikrede, prioriterte partnere for å lette dette arbeidet. Det varierer hvor mye tid de vitenskapelige koordinatorene har satt på sin arbeidsplan til å veilede studenter og de har ofte begrensede ressurser til å sette seg inn i utvekslingstilbudene som finnes. Dette resulterer i at det ofte er den administrative koordinatoren som veileder studenten også på det faglige innholdet. I noen få tilfeller har administrativ koordinator også selv tatt ansvar for dem formelle godkjenningen (signering av Learning Agreement). Selv om det stort sett er en vitenskapelig koordinator, evt. studieleder som signerer selve forhåndsgodkjenningen, ligger det ofte ikke en faglig kvalitetssikring bak. Ved HiOA er det et økt fokus på kvalitetssikring av utenlandsopphold, blant annet gjennom det nye Erasmus+ programmet. Her et det et uttrykt krav at det er en vitenskapelig ansatt som skal stå for den faglige kvalitetssikringen. Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) fører tilsyn med hvordan institusjonene forvalter Erasmus+ programmet og faglig kvalitetssikring er en av de tingene de er opptatt av. Sett i lys av dette er det ønskelig med en avklaring av hvilke ressurser fakultetene setter av til faglig veiledning av studenter som skal reise ut. De reviderte prosedyrene anbefaler at det utnevnes en Høgskolen i Oslo og Akershus Postadresse: PB. 4 St. Olavsplass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 46. Telefon: ,

13 vitenskapelig internasjonal koordinator på hvert studieprogram. Denne personen bør spille en viktig rolle i internasjonaliseringsarbeidet, en rolle som bør utvikles i samarbeid mellom fakultetene og Seksjon for internasjonalisering. Et absolutt minstekrav bør være at vedkommende står som ansvarlig for den faglige forhåndsgodkjenningen av studentenes utvekslingsopphold. I vitenskapelig koordinators fravær er det studieleder, ev. instituttleder som har dette ansvaret. Marianne Brattland Benedicte Solheim Vedlegg: Videreutvikling av rutiner for utveksling, Seksjon for internasjonalisering, HiOA, 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

14 2015 Videreutvikling av rutiner for utveksling SEKSJON FOR INTERNASJONALISERING

15 Innhold Innledende bemerkning og begrepsavklaring:... 2 Sammendrag... 2 Bakgrunn for arbeidet... 3 Mandat... 3 Involvering og medvirkning:... 4 Grunnleggende premisser for en hensiktsmessig rollefordeling og gode rutiner... 5 Ny prosedyre for utveksling til utlandet - utfyllende kommentarer... 6 Koordinatorrollen... 6 Steg 0: Strategisk tilrettelegging av mobilitet... 6 Steg 1: Bevisstgjøring/kompetanseheving om utveksling internt på HiOA... 7 Steg 2: Rekrutteringsfasen: revidert modell for rekruttering til utveksling... 7 Steg 3: Godkjenningsfasen, jmf. «Krav for utreisende studenter» Steg 4: Søknadsfasen a: Søknadsprosessen mot vertsinstitusjonen... 8 Steg 4: Søknadsfasen b: Forhåndsgodkjenning/LA... 8 Steg 5: Registrering i FS... 9 Steg 6: Før avreise... 9 Steg 7: Under utvekslingen... 9 Steg 8: Etter utvekslingen Prosedyre for utveksling til utlandet for bachelor- og masterstudenter, studieopphold, praksis, prosjekt Vedlegg 1: Mal for informasjonsmøte om utveksling til utlandet Vedlegg 2: Krav til studenter som skal på utveksling Vedlegg 3: Freemovers Vedlegg 4: Mal for svarbrev til studenten Vedlegg 5: Mal for veiledningsmøte om den videre søknadsprosessen mot vertsinstitusjonen Vedlegg 6: Mal for oppfølgings e-post til studenter ute Vedlegg 7: Forlengelse av studieoppholdet i utlandet

16 Videreutvikling av rutiner for utveksling Innledende bemerkning og begrepsavklaring: Tilbakemeldinger fra blant annet studentene tilsier at begrepet «delstudier i utlandet» er noe uklart. Studentene foretrekker begrepet «utveksling». Under vil vi derfor konsekvent bruke «utveksling». Med «rutiner» menes her de overordnede rammene for alt arbeid med studentutveksling. Med «prosedyre» menes den konkrete arbeidsbeskrivelsen for de ulike stegene i utvekslingsprosessen. Sammendrag I løpet av studieåret 2013/14 gjennomførte konsulentselskapet PWC, i samarbeid med studieadministrasjonen ved HiOA, en intern kartlegging og evaluering av utvalgte tjenester innenfor det studieadministrative området. Prosjektet hadde arbeidstittelen Fornyelse av studieadministrasjonen. Internasjonalisering var et av områdene som ble gjennomgått, herunder rutiner for utveksling til utlandet. Seksjon for Internasjonalisering (IN) har i samarbeid med fakultetene fulgt opp forslagene fra prosjektet. Arbeidet har først og fremst resultert i en revidert prosedyre for utveksling. Studentperspektivet har vært særlig viktig i dette arbeidet. En klar rollefordeling mellom ressurser på fakultet og sentralt anses som vesentlig for å sikre studentene en god tjeneste. Det anses i tillegg som hensiktsmessig å tilstrebe en mest mulig lik praksis på alle fakultet for å sikre likebehandling. De videreutviklede rutinene svarer på disse behovene ved å innføre klarere rammer, felles løsninger og kvalitetssikring av utvekslingsfeltet som helhet. En viktig suksessfaktor er en styrking av rollen som administrativ koordinator. Arbeidsgruppa har bestått av Kristin Oddstøl og Mari Olavsdotter Thingelstad, Seksjon for Internasjonalisering (IN). Arbeidet startet opp i september Implementering av foreslåtte endringer er planlagt fra vårsemesteret

17 Bakgrunn for arbeidet I løpet av studieåret 2013/14 gjennomførte konsulentselskapet PWC, i samarbeid med studieadministrasjonen ved HiOA, en intern kartlegging og evaluering av utvalgte tjenester innenfor det studieadministrative området. Prosjektet hadde arbeidstittelen Fornyelse av studieadministrasjonen. Internasjonalisering var et av områdene som ble gjennomgått, herunder rutiner for utveksling til utlandet. Seksjon for Internasjonalisering (IN) har i samarbeid med fakultetene fulgt opp forslagene fra prosjektet. PWC påpeker i sin rapport ulike utviklingsområder innen internasjonaliseringsarbeidet. Når det gjelder utveksling til utlandet oppsummeres disse slik: Informasjon, veiledning og bistand i søknadsprosessen gjøres av både seksjon for IN og på alle fakultet. Seksjon for IN hjelper de studentene som søker på institusjonsavtaler, mens fakultetene har ansvaret for alle avtaler i EU, samt en rekke fakultetsavtaler i resten av verden. Studentene har mange kontaktpunkter å forholde seg til i forbindelse med søknad og veiledning. Tre av fem studenter mener at veiledningstilbudet vedrørende delstudier i utlandet er lite tilfredsstillende Et fåtall av studentene er i kontakt med lærere/vitenskapelig koordinator i forbindelse med utarbeidelse av fagportefølje på utveksling, og i enkelte tilfeller er vitenskapelig koordinator heller ikke involvert i godkjenning av Learning Agreements. Dette betyr at studentene ikke får faglig veiledning ved valg av fag. I tillegg endres gjerne den avtalte fagporteføljen når studentene først er i utlandet. Fakultetene varierer i etterlevelsen av institusjonskriteriene for å innvilge delstudier i utlandet og dette medfører at studentene opplever å ikke bli behandlet likt og rettferdig. Mandat Arbeidsgruppen for internasjonalisering, som var en av arbeidsgruppene i prosjektet «Fornyelse av studieadministrasjonen», utarbeidet følgende forslag til forbedringsområder for internasjonaliseringsfeltet totalt sett: 1. Tydeliggjøring og ansvarliggjøring av strategi 2. Brukerorientert saksbehandling roller og ansvar 3. Profesjonalisering av nettsidene 4. Digitalisering av søknadsprosessene Arbeidet med videreutvikling av rutiner for utveksling er konsentrert rundt punkt 2: Brukerorientert saksbehandling roller og ansvar. Kompleksiteten i prosessene rundt utveksling gjør at også de øvrige punktene i noen grad vil bli berørt. For å konkretisere arbeidet ytterligere ble det gitt følgende mandat: 3

18 Mandat: 1. Avklare rollefordelinger og samarbeidsformer mellom IN og fakultetene på de enkelte steg i søknadsprosessen 2. Revidere prosedyren for utveksling 3. Revidere prosedyren for inngåelse og fornying av utvekslingsavtaler 4. Lage en «rutine-wiki» for de enkelte rutinene som er relevant for førstelinje (Servicetorgene og Infosentrene) 5. Lage en undervisningsplan for å øke kunnskapen internt om delstudier og studentenes muligheter Studentperspektivet har vært særlig viktig i dette arbeidet. En klar rollefordeling mellom ressurser på fakultet og sentralt anses som vesentlig for å sikre studentene en god tjeneste. Det anses i tillegg som hensiktsmessig å tilstrebe en mest mulig lik praksis på alle fakultet for å sikre likebehandling. Punkt 1 (rollefordeling) og 5 (undervisningsplan) inngår i punkt 2 (revidere prosedyren for utveksling). En revidert prosedyre for utveksling har derfor vært hovedfokus for arbeidet. Når det gjelder punkt 3 (revidere prosedyren for avtaleinngåelse) gjøres det kun mindre endringer sett i forhold til dagens prosedyre. Prosedyren for avtaleinngåelse er tilgjengelig på tilsattsidene for rutinebeskrivelser: https://www.hioa.no/for-tilsatte/rutinebeskrivelser/studieadministrasjon/internasjonalisering Punkt 4 (rutine-wiki) ble ferdigstilt i desember Wiki en er tilgjengelig på https://liferay.hioa.no/. Wiki'en er ment å være et verktøy for førstelinje for å besvare enkle spørsmål fra studenter og således hjelpe dem til å gi en bedre service. Wiki en må ikke forveksles med prosedyren for utveksling. Det er ikke hensiktsmessig å legge prosedyren i sin helhet ut i en Wiki. Til det er den for omfattende. I tillegg krever Liferay-programmet at man aktivt registrerer seg og søker om tilgang for å kunne gå inn og lese/redigere. Vi opprettholder derfor de lett tilgjengelige tilsattsidene for rutinebeskrivelser for internasjonalisering. Involvering og medvirkning: Involvering og medvirkning fra ulike deler av organisasjonen var viktig for arbeidet. Det ble gjennomført møter med følgende enheter: Enhet IN Fakultet HF, TKD, LUI og SAM Studenter Førstelinje Hvem Alle medarbeidere Adm. internasjonale koordinatorer Student referansegruppe 1 Studentparlamentet Representanter fra alle infosentre samt Servicetorget De videreutviklede rutinene gjenspeiler tilbakemeldinger og innspill fra samtlige involverte. Ikke minst har vi lagt stor vekt på innspill fra student referansegruppen. 1 Student referansegruppen har bestått av 3 studenter som nylig har gjennomført et utvekslingsopphold: Lars Marius Skaug (TKD, studieopphold i Australia), Kjersti Stenerud Steien (SAM, studieopphold i Danmark, Erasmus) og Martha Luongo Stokke (LUI, praksisopphold i England) 4

19 Grunnleggende premisser for en hensiktsmessig rollefordeling og gode rutiner Utveksling er en viktig bit i HiOAs internasjonaliseringsarbeid. Studieoppholdet utenlands er et gode for den enkelte student, ved at utdanningen får en tilleggsdimensjon. Studentmobilitet er også et gode for HiOA. Ved å tilstrebe en strategisk tenkning rundt mobilitet vil aktivitet på dette feltet gi positive ringvirkninger over på andre felt og således styrke det totale internasjonaliseringsarbeidet. Bachelornivået er like viktig som masternivået i den strategiske bruken av mobilitet. HiOAs profil med hovedtyngde på bachelornivået og profesjonsutdanningene, gjør det viktig å ikke forbeholde den strategiske mobiliteten til masternivået. For å sikre den strategiske tenkningen rundt mobilitet er faglig forankring og involvering nødvendig og fakultetene rolle i utvekslingsprosessene er dermed svært viktig. Ikke minst innen Erasmus+ programmet har prinsippet om faglig nærhet alltid vært et ideal og avtaler inngås hovedsakelig på fakultet eller instituttnivå. Samtidig gjør hensynet til effektive arbeidsprosesser og prinsippet om likebehandling at enkelte deler av utvekslingsprosessen, som er av generell art og som er felles for alle studenter, best ivaretas på sentralt nivå. Grovt sett kan vi si at IN har ansvar for de generelle, felles arbeidsprosessene som berører alle studenter (inkl. overordnede prosedyrer og sentrale utvekslingsavtaler som er åpen for alle studenter), mens fakultetene ivaretar det som er spesifikt for nettopp deres studenter basert på de muligheter, begrensninger og prioriteringer som finnes på det enkelte fakultet/institutt/studieprogram (inkl. fakultetsvise avtaler som kun er åpne for egne studenter). Denne rollefordelingen er et kompromiss mellom prinsippet om faglig nærhet og hensynet til en effektiv ressursbruk og likebehandling av studenter. I PWC rapporten ble det bemerket at «Studentene har mange kontaktpunkter å forholde seg til i forbindelse med søknad og veiledning» og at ingen satt med «hele bildet». Dette mente de førte til frustrasjon for studentene da de måtte forholde seg til mange ulike mennesker som hadde ulik informasjon. Vi ser at denne situasjonen kan oppleves som utfordrende for studenten. Likevel anbefaler vi, med bakgrunn i argumentasjonen over, at dagens rollefordeling mellom fakultetene og IN fortsetter i grove trekk. De videreutviklede rutinene, inkludert nye prosedyrer for utveksling, vil derfor gjenspeile dette. Som vist over påpekte også PWC en stor variasjon i hvordan fakultetene vurderer studenter som ønsker å reise på utveksling («Fakultetene varierer i etterlevelsen av institusjonskriteriene for å innvilge delstudier i utlandet og dette medfører at studentene opplever å ikke bli behandlet likt og rettferdig»). I tillegg rettet rapporten oppmerksomhet mot en varierende grad av faglig involvering i forhåndsgodkjenningen av studentenes utenlandsopphold. Den reviderte prosedyren for utveksling svarer på disse utfordringene ved å innføre klarere rammer for alle involverte, felles løsninger og kvalitetssikring av søknadsprosessen som helhet. I tillegg anbefales en styrking av koordinatorrollen. Dette er i tråd med målbildet presentert i PWC sin rapport. 5

20 Ny prosedyre for utveksling til utlandet - utfyllende kommentarer Arbeidet med å videreutvikle rutinene for utveksling har først og fremst resultert i en revidert prosedyre for utveksling. Nedenfor gis noen utfyllende kommentarer til de enkelte delene av prosedyren. Kommentarene gjenspeiler i stor grad innspill og diskusjoner som kom opp i dialogen med de ulike delene av organisasjonen gjennom arbeidet. Koordinatorrollen Det anbefales at rollen til de administrative koordinatorene på fakultetet defineres klarere og styrkes. Dette er i samsvar med målbildet skissert av PWC og arbeidsgruppen for internasjonalisering i rapporten: «Forslag til prosjekter fornyelse av studieadministrasjonen». I dag er det stor variasjon i arbeidsfelt for de administrative koordinatorene noen sitter med «hele bildet» på internasjonalisering på fakultetet, mens andre bare har ansvar for en liten del. Noen har en stor kontaktflate ut mot den øvrige organisasjonen, mens andre arbeider med utveksling mer isolert. Det er også stor variasjon i stillingsprosent. Rollefordelingen/ansvarsfordelingen skissert i de nye prosedyrene er tenkt å gjenspeile en sterkere administrativ koordinatorrolle innad på fakultetet, men også utad som den sentrale samarbeidskanalen for IN. Blant annet anbefales det at denne gis et overordnet ansvar for informasjonsflyten på fakultetet når det gjelder utveksling. Koordinator vil ideelt sett fungere som et bindeledd mellom fag (vitenskapelige koordinatorer, lærere, studieledere og instituttledere) og administrasjon. Den vitenskapelige koordinatoren har også en svært viktig rolle og dette understrekes i forslagene som er utarbeidet. For at studenten skal få en best mulig faglig veiledning er det viktig at den vitenskapelige koordinatoren, som skal godkjenne det faglige innholdet i utenlandsoppholdet, har god oversikt over hvilke krav som stilles for det enkelte studieprogram. I tillegg bør vedkommende ha god oversikt over partnerinstitusjonenes kurstilbud/praksistilbud. Det bør utnevnes vitenskapelige koordinatorer for hvert studieprogram. Steg 0: Strategisk tilrettelegging av mobilitet Et absolutt premiss for at studentutveksling i det hele tatt skal være mulig er at programplanene legger til rette for utvekslingsopphold. Det må lages rom for kortere og lengre utvekslingsopphold, såkalte «mobilitetsvindu». Dette er i tråd med både nasjonale føringer og HiOAs strategi «Strategi 2020». «Mobilitetsvinduene» bør synliggjøres i presentasjonen av programplanene. En skjematisk fremstilling av programmets innhold i de ulike semestrene, inkludert muligheter for utveksling, kan være en god måte å formidle dette på. Det er mange og ofte motstridende hensyn å ta i utformingen av programplaner. Fakultetet anbefales å gjøre seg systematisk bruk av ressurser på internasjonalisering for å ivareta mobilitet i utformingen av programplaner. 6

Suzanne Helen Nordgård William G. Sæbø. Ellen Merethe Magnus Anne Løken

Suzanne Helen Nordgård William G. Sæbø. Ellen Merethe Magnus Anne Løken 3/2014 REFERAT Studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus Møte torsdag 3. april 2014, kl. 12.30 14.30, møterom 301, Pilestredet 46 Til stede: Forfall: Til stede fra administrasjonen: Olgunn Ransedokken,

Detaljer

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Referat Dato: 12.06.2015 Saksnr./arkivnr.: Til: Studieutvalget ved LUI Fra: Hege Hovda (sekretær for studieutvalget) Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

-Notat. Referat fra møte i studieutvalget 2. mai 2013. Sted: Kjeller, B346. Tid: Kl. 0900-1200

-Notat. Referat fra møte i studieutvalget 2. mai 2013. Sted: Kjeller, B346. Tid: Kl. 0900-1200 -Notat Referat fra møte i studieutvalget 2. mai 2013 Dato: 14.05.2013 Saksnr./arkivnr.: STU 13-38 Til: Studieutvalget Saksbehandler: Anne Brændshøi 64849612 Sted: Kjeller, B346 Tid: Kl. 0900-1200 Til stede:

Detaljer

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Dato: 9. september 2013 DISKUSJONSSAK Saksnr.: 41/13 Journalnr.: 2013/4196 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Nytt kvalitetssikringssystem

Detaljer

Hvordan har vi gjort det?

Hvordan har vi gjort det? 15. DESEMBER 2014 Hvordan har vi gjort det? Praktiske eksempler Erasmus-seminaret 2014 Lise Bakke Brøndbo Spørsmål fra SiU Hvordan har HiOA fått til praksismobilitet? Hvorfor er det vanskelig å få til

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ

UNIVERSITETET I TROMSØ Del 6: 1. Formål Klargjøre ansvar - og oppgavefordeling mellom instituttene og fakultetsadministrasjon. 2. Omfang Prosedyrene gjelder for arbeid med inn- og utreisende studenter på fakultets studieprogrammer.

Detaljer

Studieutvalg for teknologi, kunst og design

Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtebok Studieutvalg for teknologi, kunst og design Organ: Type referat: Møtebok Møtested: Møterom PS639, Høgskolen i Oslo og Akershus i Pilestredet P35 Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

Utvikling og forbedring av HiOAs system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Utvikling og forbedring av HiOAs system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling 3/19/2015 Redegjørelse Utvikling og forbedring av HiOAs system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Innhold Redegjørelse for hva HiOA har gjort for å utvikle og forbedre

Detaljer

Politisk dokument om internasjonalisering.

Politisk dokument om internasjonalisering. Politisk dokument om internasjonalisering. Vedtatt: 27. januar 2015 Med dagens utvikling i samfunnet spiller det internasjonale perspektivet en større rolle for norsk høyere utdanning enn noen gang tidligere,

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Kristin Dale

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

SAK 26/13: Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 11. mars 2013.

SAK 26/13: Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 11. mars 2013. SAK 26/13: Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 11. mars 2013. Til stede: Aase Hjelde, Elin Kristin Hansen, Gunnar Engelsåstrø, Siri B. Søberg, Ellen Hjortsæter, Inger- Lise

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 31. oktober 2012 kl. 09.35 11.30.

Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 31. oktober 2012 kl. 09.35 11.30. MØTEBOK Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 31. oktober 2012 kl. 09.35 11.30. Til stede: Fra administrasjonen: Forfall: Ingrid Narum (leder) Eva

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle, hovedbibliotekar Turid Bogetvedt Hitland, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn,

Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle, hovedbibliotekar Turid Bogetvedt Hitland, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn, REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET Møtedag/-dato: mandag 23. februar 2015 Møtetidspunkt: fra kl 13.30 til 15.30 Møtested/ -rom: Høgskolen i Bergen, Kronstad, møterom A 720 Til stede: prorektor Bjørg

Detaljer

Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtested: PS639, Pilestredet 35 Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 09:00 12:00

Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtested: PS639, Pilestredet 35 Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 09:00 12:00 Møtebok Organ: Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtested: PS639, Pilestredet 35 Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sturla Rolfsen LEDER

Detaljer

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Reglene er gitt med hjemmel i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Detaljer

Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 4. desember 2013 kl. 12-13.30.

Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 4. desember 2013 kl. 12-13.30. MØTEBOK Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 4. desember 2013 kl. 12-13.30. Til stede: Ingrid Narum Prodekan (leder) Hilde Kjærnet Haugen Inst. for

Detaljer

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01. consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.13 14:50 consilio.no Studier i utlandet Nytt perspektiv på verden! 12sider A5

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 3/11 fra møte onsdag 16. mars 2011

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 3/11 fra møte onsdag 16. mars 2011 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 3/11 fra møte onsdag 16. mars 2011 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Truls Raastad (SFP), Jorunn Sundgot-Borgen (SIM), Anne Marte Pensgaard (SCP), Henriette Berg Nordmoen,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 5. juni 2013 kl. 09.45 11.30.

Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 5. juni 2013 kl. 09.45 11.30. MØTEBOK Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 5. juni 2013 kl. 09.45 11.30. Til stede: Ingrid Narum (leder av utvalget) Anne Sofie Falck-Ytter Dorte

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 15. august kl. 12-15.30 i p32, N100.037

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 15. august kl. 12-15.30 i p32, N100.037 Dato: 15.8.2013 Vår ref.: 2013/149 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 15. august kl. 12-15.30 i p32, N100.037

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato:

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Medlemmer Varamedlemmer Observatører Referat/Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 13.09.2012 Møtenummer : 3/12 Møtedag/-dato

Detaljer

STUDIER I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus

STUDIER I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus STUDIER I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus Hvorfor? Hvor? Hva? Hvordan? Hvorfor? Reiselyst og utferdstrang Personlig utvikling Faglig utvikling Få inspirasjon Treffe nye folk Språkkunnskaper Internasjonalt

Detaljer

Mal pa midtveisoppgave i doktorgradsprogrammet

Mal pa midtveisoppgave i doktorgradsprogrammet Mal pa midtveisoppgave i doktorgradsprogrammet MV oppgaven skal stimulere deg til å komme i gang med skrivingen så tidlig som mulig, og danner grunnlaget for evaluering av prosjektets utvikling. I oppgaven

Detaljer

Notat. Innledning. Nye emner

Notat. Innledning. Nye emner Notat Dato: 13.02.2012 Saksnr./arkivnr.: saksnr Til: Kikk her og skriv inn mottaker. Saksbehandler: Elin Kristin Hansen 67235000, postmottak@hioa.no ENDRINGSNOTAT PROGRAMPLANER 2012/2013: BACHELORSTUDIET

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetsutvalget SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 KUSV 3708 Endring i masterprogrammet for økonomisk-administrative fag

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

BARNEHAGE: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2005/rundskriv-f-04-05.html?id=109530

BARNEHAGE: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2005/rundskriv-f-04-05.html?id=109530 BARNEHAGE: SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN MELLOM HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS (HiOA) VED FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING 1 (STUDIESTED PILESTREDET), BARNEHAGEEIER OG BARNEHAGE

Detaljer

Kommentarer til noen kapitler: Verdier

Kommentarer til noen kapitler: Verdier STi-sak 13/11 NTNUs strategi - høringssvar Vedtak: Høringssvar til Rektor NTNU strategi Studenttinget NTNU setter stor pris på å ha fått lov til å påvirke NTNUs strategiprosess. Strategien skal legge føringene

Detaljer

Referat fra møtet i DGU ved Fakultet for helsefag 14.04.2015 kl. 14-16 i Pilestredet 32, 10. etasje rom N100.037

Referat fra møtet i DGU ved Fakultet for helsefag 14.04.2015 kl. 14-16 i Pilestredet 32, 10. etasje rom N100.037 Til medlemmer og varamedlemmer av doktorgradsutvalget (DGU) ved Fakultet for helsefag Dato: 13. mai 2015 Vår ref.: ref. Saksbehandler: Aslaug Kleppe Lyngra Deres ref.: ref. Referat fra møtet i DGU ved

Detaljer

Møtereferat Konstituerende møte i Tjenesterådet

Møtereferat Konstituerende møte i Tjenesterådet Møtereferat Konstituerende møte i Tjenesterådet Referat Tid og sted: 9. april 2015, P659 i P46, Pilestredet. Deltagere til stede: Deltagere til stede: Torbjørn Larsen (møteleder, møtte for Ann Elisabeth

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN

ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN Masteroppgaven er et selvstendig arbeid normert til 30 studiepoeng/ett semester. Oppgaven er et avgrenset forskningsprosjekt som bygger på emnene studentene har gjennomgått

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel MEDL STA. Inger Johanne Rydland Isabelle-Louise Aabel STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel MEDL STA. Inger Johanne Rydland Isabelle-Louise Aabel STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: C4041, Grimstad Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 09:15-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

HMS-opplæringen ved MN-fakultetet

HMS-opplæringen ved MN-fakultetet HMS-opplæringen ved MN-fakultetet Kai Åge Fjeldheim, Ellen Kristine Grøholt, Yvonne Halle, Knut Mørken og Hanne Sølna 27.05.15 MN-fakultetet har vedtatt at HMS-opplæring er obligatorisk for alle våre studenter.

Detaljer

REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60 STUDIEPOENG

REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60 STUDIEPOENG Til fakultetsstyret Dato: 13.10.2011 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF11/2011 Journalnr.: 2006/1242 Saksbehandler: Hege Nedberg REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Fra administrasjonen: Ann Elisabeth Wedø, Marianne Brattland, Anne Christel Johnsgaard, Ellinor Dalbye Kasahara, Anne Berit Faaberg

Fra administrasjonen: Ann Elisabeth Wedø, Marianne Brattland, Anne Christel Johnsgaard, Ellinor Dalbye Kasahara, Anne Berit Faaberg Møtebok 06.05.2014 Møtebok 3/14 Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus Møte tirsdag 6. mai 2014 fra kl. 12.30 14.05, Pilestredet 46, møterom 301 Til stede: Kari Toverud Jensen, Anton Havnes, Ragnar Audunson,

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 16.04.2010 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 15.april, kl 10.15-12, rom 216,

Detaljer

Saksliste: SU-sak 77/11 Årsrapport til Styret om kvalitetsarbeid 2010-2011 Kvalifikasjonsrammeverket nye læringsmål i studieplaner

Saksliste: SU-sak 77/11 Årsrapport til Styret om kvalitetsarbeid 2010-2011 Kvalifikasjonsrammeverket nye læringsmål i studieplaner STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 8/11 fra møte tirsdag 30. november 2011 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Truls Raastad (SFP), Ola Fosnæs (vara SCP), Jorunn Sundgot-Borgen (SIM), Gunnar Breivik (SKS), Tommy

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG)

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) 1 Kommentarer til studieinformasjon Studieinformasjonen for programmet på web (http://www.uio.no/studier/program/dig/

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat NOTAT Til: Styret Fra: Senterleder Sakstype: Orienteringssak Saksnr: O-sak 4 Møtedato: 21.10.2013 Notatdato: 14.10.2013 Saksbehandler:

Detaljer

2012/1337-KJEHØ 09.03.2012

2012/1337-KJEHØ 09.03.2012 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for økonomi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Referanse Dato 2012/1337-KJEHØ 09.03.2012 Utdanningsmelding Institutt for økonomi 1. Generell omtale av

Detaljer

Avtale for mastergradsstudiet

Avtale for mastergradsstudiet Avtale for toårig mastergradsstudium ved Institutt for geovitenskap revidert september 2012 Avtalen er basert på Grads- og studiereglement for UiB og på Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskolen i Oslo og Akershus Fra høyskole til universitet økte krav til forskningsadministrativt ansatte 01.04.2014 Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Norges største statlige høyskole, med 18 000 studenter

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Gunnar Breivik (SKS), Trine Stensrud (vara SIM), Anne Marte Pensgaard (SCP), Egil Ivar Johansen (vara

Detaljer

MØTEBOK fakultetsstyremøte ved fakultet for helsefag 25. oktober 2011, kl. 13. 00-15.45, Rom B250, Kjeller

MØTEBOK fakultetsstyremøte ved fakultet for helsefag 25. oktober 2011, kl. 13. 00-15.45, Rom B250, Kjeller MØTEBOK fakultetsstyremøte ved fakultet for helsefag 25. oktober 2011, kl. 13. 00-15.45, Rom B250, Kjeller Til stede: Hilde Lurås (styreleder) Paul Chaffey Vibeke Lohne Dag Willy Tallaksen Stine Marie

Detaljer

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008 NOTAT Til: Instituttene ved Mat.nat.-fakultetet Fra: Fakultetsadministrasjonen Dato: Godkjent i studieutvalget 12.12.07, sak MNF-SU 36-07 Sak: DL 200702208-15/371.0 EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

ERASMUS FOR NYBEGYNNERE. Erasmusseminaret 2012 Bergen, 26.11.2012 Kari Omdahl

ERASMUS FOR NYBEGYNNERE. Erasmusseminaret 2012 Bergen, 26.11.2012 Kari Omdahl 1 ERASMUS FOR NYBEGYNNERE Erasmusseminaret 2012 Bergen, 26.11.2012 Kari Omdahl PROGRAM FOR LIVSLANG LÆRING (LLP) 2007-2013 Europakommisjonens utdanningsprogram: Comenius grunn- og videregående opplæring

Detaljer

Utredning av den internasjonale virksomheten ved UiS. Grunnlagsdokument for diskusjon og høring internt

Utredning av den internasjonale virksomheten ved UiS. Grunnlagsdokument for diskusjon og høring internt Til: Rektoratet Fakultetene Administrative enheter Tjenestemannsorganisasjonene StOr Utredning av den internasjonale virksomheten ved UiS. Grunnlagsdokument for diskusjon og høring internt UiS har over

Detaljer

Mandat og sammensetning av utvalgene

Mandat og sammensetning av utvalgene FAST 11-16 VEDLEGG 1 Mandat og sammensetning av utvalgene Studiekvalitetsutvalg på fakultetsnivå: Mandat i. Studiekvalitetsutvalget er rådgivende overfor fakultetsledelsen. ii. Styret delegerer myndighet

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra:

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra: Notat Til: Fra: Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport Ut fra vår rolle i dette bistandsprosjektet som er: Kvalitetssikring av høgskolens

Detaljer

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 Tid: 13:15-13:45 Møtested: A1-69 Møteleder: Therese Johansen Referent: Lena Fløtterud Tilstede fra styret: Leder: Therese Johansen (Tilstede) Nestleder: Lena Fløtterud

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at HiG/HiL skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme høgskolenes studenter som oppholder seg

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna Rolf Aslaksrud Kristiansen Repr. for UF-personalet

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Andrea Myhrbraaten Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Andrea Myhrbraaten Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A3 075, Grimstad Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 09:15-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Retningslinjer for sikring og utvikling av studienes og læringsmiljøets kvalitet

Retningslinjer for sikring og utvikling av studienes og læringsmiljøets kvalitet Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 1.0 Micheline Egge Grung 10.06. 2008 Grunnlagsdokument vedtatt av høgskolestyret 1.1 Micheline Egge Grung, Arve Thorsberg og Kjell Magne Enget 13.11.2008 Grunnlagsdokument

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

HØRING OM UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

HØRING OM UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING Til høringsinstansene ved HiOA - Fakultetene - Sentrene (SPS og SVA) - Avdelinger i Fellesadministrasjonen - Studentparlamentet - Tjenestemannsorganisasjonene - Hovedverneombudet Dato 03.09.2014 Vår ref.:

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

Prosessbeskrivelse. Utveksling

Prosessbeskrivelse. Utveksling Prosessbeskrivelse Utveksling Beskrivelse Alle aktiviteter relatert til utveksling Omfang Gjelder for hele Høgskole i Buskerud. Gyldig fra 01.08.05 Godkjent/dato Direktør Fred E. Nilsson/ 27.09.06 Prosessansvarlig

Detaljer

Statistikk og papir eller faglig nytte av mobilitet?

Statistikk og papir eller faglig nytte av mobilitet? Statistikk og papir eller faglig nytte av mobilitet? Hva fremmer og hemmer norske studenters utreisemuligheter? Fra hverdagen på HF ved UiO «Agenter» for studentmobilitet (eller mot) Administrative tilretteleggere

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at NTNU i Gjøvik skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme NTNUs studenter som oppholder

Detaljer

Organisering og dokumentasjon av studentmapper ved HiOA

Organisering og dokumentasjon av studentmapper ved HiOA Dokumenteier: Seksjon for Dokumentasjons- Godkjent av: og informasjonsforvaltning A.Neergaard Doknr/versjonsnr: 1.0 Opprettet dato:29.08.2014 Endret dato: 29.08.2014 Organisering og dokumentasjon av studentmapper

Detaljer

a) Møtebok fra møte 21.5.14 b) Prodekan sommerfullmakter 2014

a) Møtebok fra møte 21.5.14 b) Prodekan sommerfullmakter 2014 MØTEBOK Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 10. september 2014 kl. 9.45-11.45. Til stede: Ingrid Narum Prodekan (leder) Hilde Haugen Inst. for radiografi

Detaljer

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 1. Mål og målgrupper 1.1. Formål Partnerskapsprogrammet skal bidra til å styrke

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:15-12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer