Sak nr 13, 14 og 17. Økonomidokumenter. Regnskap Rammebudsjett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak nr 13, 14 og 17. Økonomidokumenter. Regnskap 2008-2009 Rammebudsjett 2011-2012"

Transkript

1 Sak nr 13, 14 og 17 Økonomidokumenter Regnskap Rammebudsjett Generalforsamlingen i Oslo mai 2010

2 Innholdsfortegnelse Resultatregnskap side 2 Balanserapport side 4 Noter til regnskapet side 5 Økonomimelding side 9 Revisjonserklæring 2008 side 10 Revisjonserklæring 2009 side 11 Rammebudsjett side 12 Kommentarer til rammebudsjettet side 13 Disse dokumentene blir lagt ut på Misjonsforbundets hjemmesider fra onsdag 14. april. I tillegg legges regnskapstall fra hver avdeling ut på intranettsidene. En detaljert oversikt over egenkapitalendringer finner du også der. For å få tilgang til disse trenger man brukernavn og passord. Det skal være sendt menigheten tidligere. Ta derfor kontakt med menighetens ledelse. Brukernavn og passord kan også fås ved henvendelse til økonomileder Rune Fridell. 1

3 Det Norske Misjonsforbund - Resultatregnskap 2008 og 2009 Noter Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Budsjett 2008 DRIFTSINNTEKTER Arrangementsinntekter Abonnement- gaveabonnement Misjonsbladet Andre salgsinntekter Refusjon av kirkeskatt Annen offentlig støtte Leieinntekter Gaver fra menigheter/enkeltpersoner Gaver fra menigheter til nasjonale menighetsrådg Kvartalsgaver Andre ordinære gaver Øremerkte gaver til budsjetterte formål Avtalegirogaver Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Varekjøp sommerfestival (Kiosk etc) Kjøp av servering og overnatting sommerfestivalen Produksjon og distribusjon Misjonsbladet Diverse varekjøp Lønnsutbetalinger inkl feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnad Misjonærlønninger og bidrag Refusjon lønn og sykepenger Andre personalkostnader Avskrivning Kostnader lokaler Andre kontorkostnader Tjenestereiser Drift og støtte internasjonalt Prosjektstøtte/distriktsstøtte nasjonalt Andre kostnader arrangementer Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSPOSTER Finansinntekter Finanskostnader NETTO FINANSPOSTER

4 Noter Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Budsjett 2008 EKSTRAORDINÆRE POSTER Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader NETTO EKSTRAORDINÆRE POSTER ÅRSRESULTAT Inndekning av underskudd /overføring øremerkede gaver Inndekning fra Kirkebyggfondet Inndekning fra Vekstfondet Inndekning fra Verdensmisjonsfondet Inndekning fra fri egenkapital Hong Kong midler Inndekning fra fond for Humanitær hjelp Kong Overført avsetning av gave til Vida Cambiadas Inndekning fra fri egenkapital Inndekning fra Esperansa Inndekning fra gaveavsetning Hong Kong/Kina Sum inndekning av underskudd /overføring øremerkede gaver

5 Balanse for Det Norske Misjonsforbund 2009 Noter Eiendeler Anleggsmidler Tomter, bygninger, fast eiendom Driftsløsøre, inventar,etc Utlånt til menigheter og annen nasjonal virksomhet Utlånt til andre Aksjer og andeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Kundefordringer Diverse fordringer og periodiseringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Andre bankinnskudd/kassakreditt Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Egenkapital Annen fri egenkapital Hong Kong fond Ytremisjonsfond Sum annen fri egenkapital Bunden egenkapital Verdensmisjonsfond Historisk selskap og arkiv (Fonds midler) Kirkebyggfond Skedsmofondet Vekstfond Vekst Sum bunden egenkapital Sum egenkapital 4a Gjeld/avsetninger Diverse avsetninger Diverse gaveavsetninger 4b Sum avsetninger og forpliktelser Leverandørgjeld Skyldig fagforeningskontingent Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

6 NOTER til regnskapet for 2009 Note 1 Regnskapsprinsipper m.v. Årsregnskapet er i hovedsak satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Ekstraordinære poster er i utstrakt grad benyttet til registrering av forhold som vurderes å ha liten tilknytning til ordinære driftsposter Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Eiendeler Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi, når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Det blir foretatt nedskrivning for påregnelig ukurans. Gjeld Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Gjeld balanseføres til pålydende og reguleres ikke ved renteendringer. Andre forhold vedrørende balansen Leieavtaler er ikke balanseført. Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. Posten personalkostnader er slått samen av: Lønninger og arbeidsgiveravgift Misjonærlønninger og bidrag Pensjonspremie Andre personalkostnader Sum personalkostnader I posten lønninger og arbeidsgiveravgift inngår innleid arbeidskraft. Andre personalkostnader inneholder kantine, HMS-tiltak, kurs, arbeidsveiledning, personalforsikringer, rekruttering, personal, gaver og lignende. Sammenligningen med 2008 blir ikke helt relevant fordi man fikk refundert lønn fra distriktene i 2008, og ikke

7 Antall ansatte Antall ansatte Norge gjennomsnitt Antall årsverk Norge Antall ansatte misjonsfeltene gjennomsnitt 9 6 Antall årsverk misjonsfeltene 8 5 Ytelser til ledende personer Generalsekretær Lønn og feriepenger Pensjonskostnader Sum personalkostnader Honorar til hovedstyret 0 0 Pensjon Pensjonsforpliktelsene for ansatte er dekket ved en kollektiv foretakspensjon som omfatter alle ansatte i 20% stilling eller mer. Forpliktelsen er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremien anses som årets pensjonskostnad. Pr er premiefondet hos Vital på kr Revisor Kostnadsført revisjonshonorar Konsulenttjenester/teknisk regnskapsbistand Revisjon av prosjekter Sum kostnader revisor Forskjellen i kostnader mellom 2008 og 2009 skyldes i stor grad periodiseringen Note 3 Ekstraordinære inntekter og kostnader Ekstraordinære inntekter Inntektsført diverse Norad prosjekter etc Testamentariske gaver Andre ekstraordinære inntekter Adm.bidrag ørem gaver Sum ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Diverse midler utsendt Norad/etc Andre ekstraordninære kostnader Sum ekstraordinære kostnader Inntekter til øremerkede prosjekter m.v. som er av ekstraordinær natur, inntektsføres som ekstraordinære inntekter. Motsvarende kostnader registreres som ekstraordinære kostnader. 6

8 Note 4 a Egenkapitalendringer Bunden Annen Fri SUM egenkapital egenkapital egenkapital Egenkapital Tilført i Brukt i Egenkapital Note 4 b Gaveavsetninger Humanitær hjelp Andre SUM Aksjon Håp til Kongo gaveavsetninger Saldo Tilført direkte/ brukt direkte Tilført i Brukt i Saldo Note 5 Avskrivninger Eiendommer Maskiner/Inv EDB-database SUM Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulert nedskrivninger pr Balanseført verdi Avskrivninger Avskrivningplan Lineær, 3 år Lineær, 3 år Betalt for leasing i Note 6 Konsern, tilknyttet selskap m.v. Det Norske Misjonsforbund eier alle aksjer i Ansgarskolen A/S. Aksjene er balanseført til kr Ansgarskolens A/S egenkapital pr utgjør kr ,- Note 7 Aksjer i andre selskaper Det Norske Misjonsforbund eier aksjer i Mediehuset Vårt Land AS. Disse er bokført til opprinnelig kostpris kr

9 Note 8 Bundne midler Av innestående i bank er kr ,00 bundne skattetrekksmidler. Dette dekker skyldig forskuddstrekk pr

10 Kommentarer til tallene. Regnskapet for 2008 viser et driftsunderskudd på kroner, resultat etter finans- og ekstraordinære poster viser et underskudd på kr kroner. Regnskapet for 2009 viser et driftsunderskudd på kroner, resultat etter finans- og ekstraordinære poster viser et underskudd på kr kroner. De finansinntektene som er knyttet opp til fond og avsetninger blir gjennom årsoppgjørsdisposisjoner tilført respektive fond og avsetninger. Derfor blir den reelle renteavkastningen mindre enn bankinnskuddene skulle tilsi. Gaveinntektene viser en økning i 2008 og Ordningen med innbetaling til menighetsrådgivere i 2009 har fungert godt. Likevel viser driften et betydelig underskudd. Hovedstyret har hatt fokus på å få regnskapet i balanse innen Dette går også fram av forslaget til rammebudsjett. Forutsetningene for fortsatt drift er klart til stede fordi fondsavsetninger kan brukes til definerte oppgaver. Egenkapitalen som er bundet kan også brukes etter de retningslinjer som det enkelte fond styres etter. Det kommer fram av notene hvordan forskyvning av egenkapital og fondsavsetninger har blitt disponert i Årsregnskapet som hovedstyret legger fram gir et rettvisende bilde av Misjonsforbundets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat pr

11 10

12 11

13 Rammebudsjett Inntekter Salgsinntekter/arr.innt Offentlige tillskudd Leieinntekter Gaveinntekter / prosjektgaver (i hovedsak fra menigheter) Støtte til menighetsrådgivning fra menigheter Gaveinntekter (i hovedsak fra personlige givere) Gaver til øremerkede prosjekter Andre inntekter Sum inntekter Kostnader Vare- og produksjonskostnader Personalkostnader Driftskostnader Sum kostnader Resultat før finans og ekstraordinære poster

14 Kommentarer til rammebudsjettet Generalforsamlingen, som ordinært avholdes annethvert år, behandler Hovedstyrets forslag til rammebudsjett for de neste to år. Rammebudsjettet er et økonomisk uttrykk for Misjonsforbundets nasjonale og internasjonale virksomhet, både med hensyn til drift og prioriterte satsningsområder for perioden. Gaveinntekter Det budsjetteres med totale gaveinntekter i 2011 på kr og 2012 kr Av dette er det beregnet overføringer fra menighetene i 2011 i størrelsesorden kr og i 2012 kr Fordelt per medlem i Misjonsforbundets menigheter utgjør overføringer fra menighetene i 2011 kr 692 (beregnet ut i fra medlemmer) og i 2012 kr 694 (beregnet ut i fra medlemmer) for at inntektsmålene for den nasjonale (inkl. menighetsrådgiverordningen) og internasjonale virksomheten kan nås. Det totale gavebudsjettet (inkl. personlige givere) utgjør i 2011 kr 865 og i 2012 kr 868 per medlem. Se for øvrig kommentarer vedr. Vekst Hovedstyret er klar over at forholdet mellom aktive og nominelle medlemmer kan variere sterkt fra menighet til menighet. Tallene ovenfor er derfor ment som en informasjon og veiledning i forbindelse med menighetenes budsjettarbeid. Trossamfunnsmidler Refusjon av kirkeskatt (for de av Misjonsforbundets medlemmer som tilhører trossamfunnet) utgjør en stor andel av Misjonsforbundets inntekter. For 2011 er det budsjettert med kr og for 2012 kr Personalkostnader I Norge I 2011 budsjetteres det med 13 årsverk og i ,3 årsverk. Utenfor Norge I 2011 budsjetteres det med 6 årsverk og i årsverk. Satsningsområder Nasjonalt Vekst 2020 er en tung satsning som det er utfordrende å budsjettere. Dels handler det om at tiltak initieres fra sentralt hold og dels handler det om tiltak med basis i det lokale. Og ofte vil det være snakk om et positivt samvirke mellom lokal og sentral satsning, for eksempel gjennom nettverk for menighetsplanting, coaching, mv. For å finansiere Vekst 2020-satsningen ligger det i planene en forventning om fast givertjeneste utover de budsjetterte gaveinntektene. Aksjonen har som mål å rekruttere 500 givere som i snitt gir kr 200 per måned. Menighetene vil også kunne gi direkte til Vekst 2020 som et eget prosjekt. Innsamlede midler til Vekst 2020 inntektsføres med eget prosjektnummer i ordinær drift. Vekst 2020 skal i prinsippet være selvfinansierende uten å belaste Misjonsforbundets ordinære drift. Internasjonalt I planperioden er det initiert at Misjonsforbundet skal starte opp i et nytt tjenesteland. Dette er ikke inne i rammebudsjettet. Når planene blir konkretisert må det finansieres dels gjennom økte gaveinntekter og bruk av tidligere avsatte midler. 13

15 14

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn Årsregnskap 2012 Det norske Baptistsamfunn Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER Gaver - andre driftsinntekter 1 9 282 373 8 901 110 Testamentariske gaver 0 1 700 406 Prosjektinntekter

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund Årsregnskap Norges Luftsportforbund 2013 Resultatregnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Sponsor- og salgsinntekter 6 346 474 7 440 563 Offentlige tilskudd 2 5 643 659 5 709 844 Andre inntekter

Detaljer

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN AKTIVITETSREGNSKAP Note 2013 2012 ANSKAFFEDE MIDLER TILSKUDD Offentlige tilskudd 2 6 115 657 6 344 437 Tilskudd fra andre 133 000 148 000 Sum 6 248 657 6 492 437 Innsamlede midler,

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSREGNSKAP 2010 Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSBERETNING 2010 NORDIC SEAFARMS AS MED KONSERN Virksomheten sitt virksomhetsområde er administrasjon av driftsselskaper i konsernet samt omsetning av

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

STYRETS BERETNING 2013

STYRETS BERETNING 2013 STYRETSBERETNING2013 Virksomhet Norges Castingforbund (NCF) er et særforbund tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), International castingsport federation (ICSF), Forente

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer