v GRUE kommune Møtebok Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag Kl Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Ew Westfield

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "v GRUE kommune Møtebok Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 07.09.2015 Kl. 18.00-20.45 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Ew Westfield"

Transkript

1 v GRUE kommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag Kl Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Å.se B. Lilleåsen Ivar Lingaas Gunn Elin Krav Bakke Per Ame Dahl Roy Holseter Evy Westfield Berit Hanestad Magnhild Viken Moe Herdis Bragelien Odd Holen Alina Drazkowski Gunn Beate Gjedtjernet Knut Skaraberget Kåre Weberg Roman Drazkowski Følgende medlemmer møtte ikke: Guro Tuer (meldt forfall) Tore Skarpnord (meldt forfall) Per Guttorm Haarstad (meldt forfall) F ølgende varamedlemmer møtte: Kirsten Sagerud Per Oskar Urdahl Erik Ødegård Følgende fra administrasjonen møtte: Fungerende rådmann Erik O. Møller Sekretær Hans Kalleberg Kommunalsjef Anne 0erit Gullikstad U ordfører Ew Westfield Herdis Bragelien

2 Møtebok fra kommunestyrets møte Protokollen ble godkjent uten merknader. Offentlig spørretid: Representant Herdis Bragelien viste til behandling i formannskapets møte24. september, sak , ang. forslag om flytting av biblioteket til rådhuset. Hun stilte spørsmål om når saken kommer til behandling i kommunestyret. I følge ordføreren kan saken settes opp til møtebehandlingen i det nye kommunestyret. Informasjon: *. Informasjon fra operatøt om overnatting av flyktninger i Grue kommune Adm.direktør i Blodstrupmoen Medical Equiment informerte om flyktningemottaket på Opaker Gård. Det er lagt opp til et mottak pä120 personer for en 2 måneders periode med opsjon for ytterligere en måned. 30 flyktninger ankom mottaket første dag 31. august fra Refstad transittmottak i Oslo. o Ordfører o Møteplan januar og februar 2016 er lagt ut. Dette er foreslått for å få folkevalgtopplæringen fra KS-representanter på plass og intem informasjonen for det nye kommunestyret så raskt som mulig. Datoene er: - Folkevalgtopplæring llll KS dag 2 - Folkevalgtopplæring l2ll Kommunen - Formannskapsmøte 25ll Kommunestyre og folkevalgtopplæring l5l KS dag 3 KS-dag I av folkevalgtopplæringen for det nye kommunestyret er l9ll som tidligere varslet i møteplanen for o Ordføreren refererte brev av l5fra fylkesmannen i Hedmark hvor det framgår at kommunen ikke meldes inn i ROBEK nå. Dette blir vurdert når regnskapet er vedtatt av kommunestyret. o Grue kommune har sammen med kommunene langs RV 2 fra riksgrensen i Eidskog til Elverum i nord inngått et samarbeidsforum for å ha trykk og fokus på RV 2 gjennom kommunene, o Innlevering av l-pad fra dette kommunestyret for representanter som ikke blir valgt inn i ei ny valgperiode, settes til 1. oktober, uke 40. Herdis Bragelien stilte spørsmålom det kunne innføres en gjenkjøpsavtale for de som ønsket å overta. Ordføreren vil be rådmannen se på saken.

3 o fuets TV-aksjon går av stabelen den l8 oktober. Eget brev har gått ut om ønsket hjelp til bøssebærer- og sjåfør. Ordføreren ber om at representantene støtter om kommunens arbeid her. Årets tema er Ví vil bevare Regnskogen o Hedmark Revisjon IKS. Uenighet fra kommune på Hedmarken om selskapsavtalen ang. fakturering til kommunene. Leder og nestleder i Hedmark Revisjon har sagt opp sine stillinger pga problematikken. Kommunens representant i representantskapet Alina Drazkowski ga en næûnere informasjon. Konklusjon: Kommunestyret samtykker i at ordføreren, varaordfører, opposisjonsleder, kommunens valgte representant Alina Drazkowski og administrasjonen behandler saken videre. a a Varaordfører o Har vært stedfortreder i ordførerens ferie og har i den anledning deltatt på noen møter. Fungerende rådmann Erik O. Møller o Vært engasjert i flyktningesaken på Opaker Gård. Rådmannen informerte om at kommunen vil motta et vertskommunetilskudd kr ifølge melding fraudi. o Svar på spørsmål fra den offentlige spørretiden i kommunestyremøtet i juni som i brevs form ble overlevert fra representanten Odd Holen på vegne av en innbygger ang. husleie for heldøgnsbemannede omsorgsboliger.. Rådmannen besvarte spørmålet og viste til tidligere politisk behandling (kommunestyre 2009) og møte med representanten som Odd Holen henviste til. Saken sees på i budsjettbehandlingen. o Statlig finansiering av eldreomsorg, jfr. spørsmål fra Roy Hoseter på kommunestyrets møte 22.juni 1 5. Møller informerte om bakgrunn, målsetting og rammer. 20 forsøkskommuner skal være med. Forsøket starter 1. mai Forsøket omfatter 2 modeller. Kommunestyret må vedtak om kommunen eventuelt skal søke om å delta i forsøksordningen. Konst. rådmann Erik O. Møller ga også tilsvarende informasjon på formannskapets møte Formannskapets konklusjon framøte 24. august var at formannskapet ikke ønsker å delta i prosjektet. Protokolltilførsel: Ved møtets slutt fremmet Herdis Bragelien følgende protokolltilførsel: Grue Arbeiderparti ønsker å flytte biblioteket fra Grue Sparebanks lokaler til Grue rådhus. Grue Arbeiderparti ønsker at det brukes mer tid på prosjektet og foreslår at saken ikke realitetsbehandles på kommunestyremøtet den 7. september 2015, men utsettes til Partiene begrunnelse for dette er blant annet:

4 o Den økonomiske situasjonen i kommunen bør avklares før nye lån tas opp. Grue Arbeiderparti mener derfor at vedtaket om bygging av bibliotek først bør fattes når regnskap for 2015 foreligger. o I tiden fram til dabør det nedsettes en bredt sammensatt gruppe bestående av brukergrupper, Biblioteket venner, politikere, representant fra skole og barnehager, bibliotekar og evt. andre fra administrasjonen. Et bibliotek er folkets samlingssted - Folkebibliotek - derfor bør det være flere som samarbeider, kommer med innspill og blir hørt i en eventuell høringsrunde før endelig beslutning tas. Den nye bibliotekmeldingen bør legges til grunn for arbeidet. o Det bør ikke nå foretas et hastevedtak på slutten av en kommunestyreperiode, men gi tid til en god og bred gjennomgang slik at alle får et eierforhold til et nytt og tidsriktig bibliotek.

5 Saksliste Saksnr. 04Uts / n5 046lts 0471t5 048/15 Innhold Plan for hytterenovasj on Delegering av myndighet til kommunen og fylkesmannen etter plantevernmi ddel forskrift en fushjul for kvalitetssikring av grunnskolen (Oppll $13.10) Bosetting av flyktninger 2015 o utsatt sak fra Drift av bofellesskap for enslig mindreårige flyktninger (EMA) Høring om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk Bygging av I nye sykehjemsplasser - ny kostnadsramme etter anbudsrunde Tillatelse til ølsalg på valgdagen

6 04lll5: Plan for hytterenovasjon Rådmannen rår komitè for næring og oppvekst til å fremme slik innstilling Obligatorisk renovasjon for hytter og fütidsboliger innføres i Grue kommune etter rådmannen nå har utarbeidet en plan for hvordan hytterenovasjon skal organiseres og gebyrberegnes. Kommunestyret fastsetter avfallsgebyr. Behandling i KomrrÉ FoR NÆRrNG oc oppvekst Råd m annens in nstilling ble enstemmig vedtatt. lnnstilling i: Kl-014/15 Obligatorisk renovasjon for hytter og fritidsboliger innføres i Grue kommune etter rådmannen nå har utarbeidet en plan for hvordan hytterenovasjon skal organiseres og gebyrberegnes. Kommunestyret fastsetter avfallsgebyr. Saksordfører: Roy Holseter Behandling i KouvtuNESryREr lnnstillingen fra komite for næring og oppvekst ble enstemmig vedtatt. vedtak i: KS-048/15 Obligatorisk renovasjon for hytter og fritidsboliger innføres i Grue kommune etter rådmannen nå har utarbeidet en plan for hvordan hytterenovasjon skal organiseres og gebyrberegnes. Kommunestyret fastsetter avfallsgebyr. 042/l5z Delegering av myndighet til kommunen og fylkesmannen etter pla nteve rn m id d elfo rs kriften

7 Rådmannen rår Formannskapet til å fremme slik innstilling: Punkt 65 i Grue kommunes delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre tilføyes med følgende setning: " Rådmannen delegeres alle fullmakter vedtatt av Mattilsynet etter denne loven". Beha ndling i FonuaxxsKApnr Råd man nens in nstilli ng ble enstem mig vedtatt. Vedtak i: FS-043/15 Punkt 65 i Grue kommunes delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre tilføyes med følgende setning: " Rådmannen delegeres alle fullmakter vedtatt av Mattilsynet etter denne loven". Saksordfører: Per Guttorm Haarstad Behandling i KourvruNnsryRrr Da Per Guttorm Haarstad hadde forfall, var ordføreren ny saksordfører Form a nnskapets i n nsti lling ble enstem m ig vedtatt. Vedtak i: KS-049/15 Punkt 65 i Grue kommunes delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre tilføyes med følgende setning: " Rådmannen delegeres alle fullmakter vedtatt av Mattilsynet etter denne loven" :Ä,rshjul for kvalitetssikring av grunnskolen (Oppll ) Rådmannen rår komiteen til å fremme slik innstilling Det framlagte årshjulet for kvalitetssikring i grunnskolen vedtas og gjøres gjeldende fra skoleåret

8 Behandling i KorumÉ FoR NÆRrNG oc oppveksr Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: K1-015/15 Det framlagte årshjulet for kvalitetssikring i grunnskolen vedtas og gjøres gjeldende fra skoleåret Saksordfører: Roy Holseter Behandling i KomuuxnsryRrr lnnstillingen fra komite for næring og oppvekst ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: KS-050/15 Det framlagte årshjulet for kvalitetssikring i grunnskolen vedtas og gjøres gjeldende fra skoleåret : Bosetting av flyktninger 2015 org utsatt sak fra Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik innstilling Grue kommunestyre er bekymret for flyktningesituasjonen i verden og ser klart at vi som nasjon har en forpliktelse til äta imot flyktninger for bosetting her i landet. Grue har mulighet for 4 plasser for flyktninger, men Grue kommune kan imidlertid ikke ta imot flere flyktninger uten at finansieringen av tiltaket blir gfort fullt kostnadsdekkende og de samlede tilsagnsrammer for utbedring av utleieboliger blir vesentlig styrket. Behandling i FonurxxsKApnr Formannskapets innstilling fra møte ble enstemmig vedtatt Vedtak i: FS-044/15 Grue kommunestyre er bekymret for flyktningesituasjonen i verden og ser klart at vi som nasjon har en forpliktelse til ätaimot flyktninger for bosetting her i landet. Grue har mulighet for 4 plasser for flyktninger, men Grue kommune kan imidlertid ikke ta imot flere flyktninger uten at finansieringen av tiltaket blir gjort fullt kostnadsdekkende og de samlede tilsagnsrammer for utbedring av utleieboliger blir vesentlig styrket.

9 Saksordfører: Ase B. Lilleåsen Behandling i KolrvruNusryRrr Saksordfører Âse B. Lilleåsen fremmet følgende forslag til vedtak Grue kommunestyre er bekymret for flyktningesituasjonen i verden og ser klart at vi som nasjon har en forpliktelse til å ta imot flyktninger for bosetting her i landet. Grue har mulighet for 4 plasser for flyktninger, Alina Drazkowski fremmet følgende forslag til punkt 2 i vedtaket på vegne av Grue Arbeiderparti: Imdi inviteres til å gi informasjon om flykningesituasjonen i Norge og økonomiske rammer og tilskudd knyttet til bosetting av flyktninger under informasjonsposten ved neste kommunestyremøte. Berit Hanestad fremmes forslag om at 4 plasser i innsgtillingen strykes og endres til......mulighet for å bosette ytterligere 4 flyktninger. Votering: Forslag: Âse med endring som foreslått av Berit Hanestad, ble enstemmig vedtatt. Forslaget fra Alina Drazkowski ble enstemmig vedtatt ved at informasjonen legges til etter folkevalgtopplæringen 19. oktober Vedtak i: KS-051/15 Grue kommunestyre er bekymret for flyktningesituasjonen i verden og ser klart at vi som nasjon har en forpliktelse til å ta imot flyktninger for bosetting her i landet. Grue har mulighet for å bosette ytterligere 4 flyktninger, Imdi inviteres til å gi informasjon om flykningesituasjonen i Norge og økonomiske rammer og tilskudd knyttet til bosetting av flyktninger under informasjonsposten på kommunestyrets møte 19. oktober /15: Drift av bofellesskap for enslig mindreårige flyktninger (EMA) Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik innstilling

10 På bakgrunn av sakkyndig vurdering videreføres drift inntil videre i Jernbanevegen for 2 beboere med en noe redusert bemanning.ny sakkyndig vurdering vil ligge til grunn for en ny behandling våren Det tas ikke inn nye beboere. Beha nd I i ng i FonuuxxsKApnr Tore Skarpnord meldte seg inhabil. Et forslag fra Herdis Bragelien om at saken utsettes, falt med 4 mot 3 stemmer. Herdis Bragelien fremmet følgende forslag på vegne av Grue Arbeiderparti: o Grue Arbeiderparti foreslår bosetting av 4 nye mindreårige flyktninger - bosted Jernbaneveien. o Partiet ber om en utredning/ økonomiske konsekvenser knyttet til 2 beboere eller 6 beboere i Jernbaneveien (inntekter og utgifter). Etter en samordning fremmet ordføreren følgende forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt: 1. På bakgrunn av sakkyndig vurdering videreføres drift inntil videre i Jernanevegen for 2 beboere med en noe redusert bemanning. 2. Det bes om en utredning/ økonomiske konsekvenser knyttet til 2 beboere eller 6 beboere i Jernbaneveien (inntekter og utgifter). 3. På bakgrunn av denne vurdering vurderes hvor mange av de mottatte flyktninger i sako44/l5 kan være mindreårige. Vedtak i: FS-045/15 1. På bakgrunn av sakkyndig vurdering videdreføres drift inntil videre i Jernanevegen for 2 beboere med en noe redusert bemanning. 2. Det bes om en utrednin g/ økonomiske konsekvenser knyttet til 2 beboere eller 6 beboere i Jernbaneveien (inntekter og utgifter). 3. På bakgrunn av denne vurdering vurderes hvor mange av de mottatte flyktninger i sako44/l5 kan være mindreårige. Saksordfører: Roman Drazkowski Behandling i KolrlruxusryRnr Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt Vedtak i: KS-052/15 L. På bakgrunn av sakkyndig vurdering videdreføres drift inntil videre ijernanevegen for 2 beboere med en noe redusert bemanning. 2. Det bes om en utredning/ Økonomiske konsekvenser knyttet til 2 beboere eller 6 beboere i Jernbaneveien (inntekter og utgifter). På bakgrunn av denne vurdering vurderes hvor mange av de mottatte flyktninger i sako44/l5 kan være mindreårige.

11 046115z Høring om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk Saken fremmes uten innstilling. Beha ndf ing i FonuaxxsKApnr Kopi av høringsuttalelse fra Kommunenes Sentralforbund (KS) vedrørende forslag om å fjerne eiendomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner i verker og bruk, samt et sammendrag fra spørreundersøkelse om kommuners inntektstap ble utlevert medlemmene. Vedtak i: FS-046/15 Ase B. Lilleåsen fremmer en høringsuttalelse tit kommunestyrets møte med utgangspunkt i høringsuttalelsen fra KS. Saksordfører: Ase B. Lilleåsen Behandling i KovrwruNESryREr Åse B. Lilleåsen fremmet følgende forslag til høringsuttalelse: Konklusjon: Grue kommunestyre går imot begge alternativ i forslaget om endring i eiendomsskatteloven som innebærer: Alt. 1 - å fierne eiendomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner i verk og bruk AIt.2 - å {erne verk og bruk som egen eiendomskategori Begrunnelse: Forslaget vil medføre en skattesvikt i eiendomsskatteinntektene for mange kommuner, uten at det gis signaler om kompenserende tiltak. Dette er i strid med regjeringens erklæring om at kommunene skal beholde en større del av verdiskapningen lokalt. Konsekvensen av inntektssvikten vil enten bli kutt i velferdstilbudet eller at eiendomsskatten på boliger og andre eiendommer må økes for å ta inn de tapte inntekter. For Grue kommune vil det med nåværende eiendomsskattesats og praksis ved henholdsvis alt. I og ait.2 bety en inntektsreduksjon på ca. I og krlär. Ved full skattesats og utligning av skatt på produksjonsutstyr vil beløpet være godt over I mill.kr. Prinsipielt sett betyr forslaget å fieme kompensasjonen til lokalsamfunn som avgir areal til næringsetableringer, eller som stiller naturområder til disposisjon for å bidra til landets energi-

12 forskyning. Et eksempel på dette er at vannkraftanlegg skal betale skatt som i dag, mens vindkraft og overføringslinjer for elektrisk kraft skal unntas. Fjernes denne muligheten til inntekter, vil kommuner som har åpnet for framføring av linjenett og etablering av vindkraftanlegg kun sitte igjen med ulempene av å ha gitt avkall på naturområder. Dette vil kunne medføre at kommunene stiller seg mindre villig til å frigi areal til nyetableringer. Grue kommunestyre er inneforstått med at en gjennomgang av dagens regler for beskatning av næringsvirksomhet er nødvendig. Forslaget som foreligger til høring vil gi en lettelse i skattebyrden for mange bedrifter og det er positivt. Men Grue Kommunestyre mener forslaget ikke tar hensyn til det lokale selvstyret og inntektsmulighetene som nå kan bestemmes lokalt. Det er i tillegg for dårlig utredet når det gielder hva som skal inngå i skattegrunnlaget og hva som ikke skal inngå. Forslaget har altfor store negative konsekvenser for kommunene uten at det drøftes kompenserende tiltak, til tross for at statens inntekter øker. Kommunestyret i Grue støtter KS (Kommunesektorens organisasjon) sitt krav om at det opprettes en bredt sammensatt lovkomite for videre utredning, i fall regieringen velger ä går videre med lovsaken etter høringsrundens avslutning. Votering: Forslaget til høringsuttalelse som framlagt av Lilleåsen ble enstemm g vedtatt. Vedtak i: KS-053/15 Høringsuttalelsen ble vedtatt som det framgår under behandlingen i kommunestyret 047ll5z Bygging av 8 nye sykehjemsplasser - ny kostnadsramme etter anbudsrunde Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik innstilling L. Økt budsjettramme til kr godkjennes 2. lnndekning finansieres ved bruk av lån 3. Byggestart gjennomføres snarest. Behandling FoRMANNSKArET Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-047/15 L. Økt buds ettramme til kr godkjennes 2. lnndekning finansieres ved bruk av lån 3. Byggestart gjennomføres snarest.

13 Saksordfører: Roman Drazkowski Behandling i KowrvruxESTyREr Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: KS-054/15 1. Økt budsjettramme til kr godkjennes 2. lnndekning finansieres ved bruk av lån 3. Byggestart gjennomføres snarest. 048/15: Tillatelse til ølsalg på valgdagen Ordføreren rår kommunestyret til å fatte slikt vedtak: Det gis tillatelse til salg av alkoholholdig drikk som inneholder over 2,5 oghøyest4,7 volumprosent alkohol også for valgdagen. Salget kan skje innenfor vedtatt åpningstid,kl. 08:00-20:00. Behandling i KouvruxEsryRnr Ordførerens in nsti I I i n g ble enstem m ig vedtatt. Vedtak i: KS-055/15 Det gis tillatelse til salg av alkoholholdig drikk som inneholder over 2,5 oghøyest4,7 volumprosent alkohol også for valgdagen. Salget kan skje innenfor vedtatt åpningstid,kl. 08:00-20:00.

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45. Følgende medlemmer møtte:

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45. Følgende medlemmer møtte: Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

GRUE. kommune. Møtebok. Utvalg: Møtested: I)ato: Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 15.09.2014 Kl. 17.00-2t.30. Niels.

GRUE. kommune. Møtebok. Utvalg: Møtested: I)ato: Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 15.09.2014 Kl. 17.00-2t.30. Niels. GRUE kommune Møtebok Utvalg: Møtested: I)ato: Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 15.09.2014 Kl. 17.00-2t.30 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Herdis Bragelien Ase B. Lilleåsen

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 24.08.2015 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 10.05.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 22.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 10.05.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 22. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 10.05.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 22.10 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Ulf Ebbell Odd Holen Per

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Per Ivar Bekk

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 27.06.2011 Tidspunkt: Kl. 12.00 17.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 27.06.2011 Tidspunkt: Kl. 12.00 17. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 27.06.2011 Tidspunkt: Kl. 12.00 17.15 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Åse B. Lilleåsen Ulf Ebbell

Detaljer

v GRUE l-rommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 13.04.2015 Kl. 17.00-18.

v GRUE l-rommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 13.04.2015 Kl. 17.00-18. v GRUE l-rommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 13.04.2015 Kl. 17.00-18.50 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Ä,se B. Lilleåsen

Detaljer

v GRUE kommune o Ordfører o Varaordfører o Rådmann Møteinnkalling Informasjon: OBS: Merk tiden! r4ut3 Innhold Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

v GRUE kommune o Ordfører o Varaordfører o Rådmann Møteinnkalling Informasjon: OBS: Merk tiden! r4ut3 Innhold Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Utvalg: Møtested: Tidspunkt: v GRUE kommune Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 25.11.2013 Kl. 10.00 OBS: Merk tiden! Møteinnkalling Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til servicetorget,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: 19.45 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (ordfører) Møtt/Forfall/

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 OBS! Merk møtestart Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 08.06.2015 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0119/03 02/01958 REFERATSAK - LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0119/03 02/01958 REFERATSAK - LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 17.12.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 13.09.2010 Tidspunkt: Kl. 18.30 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger

Detaljer

Møteinnkalling 136/15 15/1267 PROFILERING AV KOMMUNEN OG NÆRINGSLIVET I NÆRING MIDT NORGE

Møteinnkalling 136/15 15/1267 PROFILERING AV KOMMUNEN OG NÆRINGSLIVET I NÆRING MIDT NORGE FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 15.09.2015 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/06 06/598 NOU 2006: 2 - STATEN OG DEN NORSKE KIRKE, HØRING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/06 06/598 NOU 2006: 2 - STATEN OG DEN NORSKE KIRKE, HØRING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.11.2006 Tid: kl.18.00 MØTEINNKALLING Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00, Rådmannskontoret. Saksliste blir også utsendt til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14)

KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14) KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14) Innstilling til kommunestyret Behandling i formannskapet Behandling i HMPB Behandling i HOOK Innstilling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 25.10.2007 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: Møtt/Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Olav Skinnes (ordfører)

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest til magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Utarbeidet av Glåmdal sekretariat IKS Behandlet i kontrollutvalget 12.2.13 Vedtatt i kommunestyret 4.3.13, sak 012/13 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer