S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G F I S K E R N E S E G E N S A L G S O R G A N I S A S

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G F I S K E R N E S E G E N S A L G S O R G A N I S A S"

Transkript

1 Årsrapport 2006 S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G f i s k e r n e s e g e n s a l g s o r g a n i s a s j o n

2

3 " D e n n o r s k e s j ø m a n n e r e t g j e n n o m b a r k e t f o l k e f e r d, h vo r fa rtøy f ly t e k a n, d e r e r h a n f ø r s t e m a n n. " B j ø r n s t j e r n e B j ø r n s o n

4 I n n h o l d s f o rt e g n e l s e

5 marked, miljø og politikk ved adm. direktør Sveinung Flem side 6 Styret, Representantskapet og øvrige tillitsvalgte side 9 REPRESENTANTSKAPSMØTE 27. APRIL 2006 side 12 Styrets beretning side 25 Nøkkeltall grafisk side 30 resultatregnskap side 32 Balanse side 34 Noter side 36 Revisjonsberetning side 41 Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslags hjelpefond og Tilskuddsregnskap side 44 Driftsrapport side 46 Omsetningsstatistikk side 64

6

7 M a r k e d, m i l j ø o g p o l i t i k k Det er ikke enkelt å spå om fremtiden. Senhøsten 2005 brukte jeg følgende beskrivelse ulovlige fisket har hatt, er det nesten utrolig at ressursene likevel er i relativt god forfatning. til prosessen med MSC-sertifisering av sei. Vi kan slå fast at det innenfor området av utsiktene i hvitfiskmarkedet: Vi er på vei, Avtalen om havnestatkontroll som ble inngått ressursforvaltning har skjedd mye positivt siste og det blir bedre. For en gangs skyld fikk jeg sist høst og trer i kraft i mai 2007, er også svært året. Markedsaktørene selv og deres organi- rett ble et godt år for hvitfisk. Betydelig viktig i arbeidet mot ulovlig fiske. Her påleg- sasjoner har en viktig rolle i dette, men det er prisoppgang på de fleste fiskeslag kombinert ges havnestaten, dvs det landet hvor landing liten tvil om at myndighetenes innsats både med en relativt stabil kvotesituasjon ga stigende av fisk skal skje, å innhente dokumentasjon fra nasjonalt og internasjonalt er av helt avgjørende eksportverdier og økte inntekter for rederier og fartøyets flaggstat om at fisken er lovlig fanget betydning for å sikre ressursene for fremtiden. mannskap. Aldri har omsetningen gjennom og avregnet mot kvote. Reglene vil gjelde for For dette arbeidet fortjener norske myndigheter Surofi vært høyere. For andre år på rad satte vi alle medlemslandene i NEAFC - Russland, alle stor ros. Derimot er det nok langt større tvil om omsetningsrekord. Omsetningen i 2006 var EU-land, Island, Færøyane, Grønland og Norge. hvor langt myndighetene skal gå i detaljregule- 50% høyere enn i bunnåret For alle de Det lovpålagte påbudet i Norge om at ring av fiskerinæringens struktur og virksomhet. tre viktigste fiskeslagene sei, torsk og hyse har førstehåndsomsetning av all villfanget fisk skal I løpet av høsten 2006 var det tre høringer om vi de siste par årene hatt en sterk prisoppgang, skje gjennom salgslag, bidrar til å sikre en god fiskeripolitikken distriktskvoter, torsketrå- men det er viktig å huske at prisene har steget dokumentasjon på ressursuttaket. Det veletabler- lernes leveringsplikt og strukturvirkemidler. fra et lavt nivå. te norske systemet med landings- og sluttsedler, Høringsnotatene om de to førstnevnte temaene Etterspørselen i hvitfisk-markedet drives i løpende avregning mot kvoter og eventuell inn- og mandatet til strukturutvalget viste at departe- stor grad av den generelle konjunktursituasjo- dragning av overfisket kvote er viktige element i mentet ønsker å ty til svært detaljerte virkemid- nen i økonomien verden over. Med stigende inn- god ressurskontroll. Dette viser seg å være en styr- ler for å styre fiskerinæringen, spesielt å benytte tekter blant forbrukerne øker også etterspørse- ke når bevisstheten om bærekraftige ressurser næringen som redskap i distrikts- og sysselset- len etter hvitfisk. Tar vi med at verden stadig får stadig øker hos både markedsaktører, forbrukere tingspolitikken. Surofi var i sine høringsuttalel- flere munner å mette samtidig som en økende og offentlige myndigheter over hele verden. ser kritisk til de forslag som var fremmet både andel av forbrukerne vektlegger fiskens betyd- I 2006 har det vært mye fokus på miljø- om distriktskvoter og innskjerping av leverings- ning i et sunt kosthold, har næringen grunn til merking og sporing. Også dette kan blant annet plikten. Evalueringen av distriktskvoteordnin- å se lyst på fremtiden. Likevel kan vi aldri tillate ses på som element i et sterkere fokus på bære- gen for 2006 gir oss ikke grunnlag for å endre oss å glemme at hver dag er en konkurranse om kraftig høsting og kampen mot ulovlig fiske. syn i den saken. Innskjerpingen av leverings- forbrukernes gunst og at konjunkturene kom- Norsk fiskerinæring samlet seg i løpet av året plikten ble heldigvis betydelig mer moderat enn mer til å gå i bølger, slik de alltid har gjort. om en felles strategi for miljømerking, noe som det opprinnelige forslaget. Det er med andre ord to helt vesentlige for- blant annet innebærer at norsk sei nå er inne i I struktursaken fokuserte Surofi på hvilke utsetninger som må ligge fast om vi skal forbli en sertifiseringsprosess etter den såkalte MSC- forutsetninger som må være på plass for å sikre en stor leverandør av villfanget fisk i fremtiden: standarden. Surofi støtter dette arbeidet, fordi en langsiktig konkurransedyktig lønnsomhet Vi må ta vare på ressursene og vi må være kon- det er viktig å sikre at norske produkter av sei for fiskeflåten både i forhold til kapital og mann- kurransedyktige. Norske myndigheter fortjener er konkurransedyktig i alle aktuelle markeder. skap. Det blir dårlig med lys i husene langs stor ros for det arbeidet som er gjort med sikte Dette gjelder ikke minst i Europa, hvor flere mat- kysten dersom politikken innrettes slik at både på å stoppe det ulovlige fisket i Barentshavet, varekjeder har som strategi å kun satse på miljø- eiere og mannskap flykter til andre næringer. som både har vært og trolig fortsatt er en stor merket fisk. Surofi har i regnskapet for 2006 trussel for de ressursene som norsk fiskeri- avsatt 0,5 mill. kr. til arbeidet med miljømerking næring er avhengig av. Med det omfang dette og sporing, hvorav halvparten er bevilget Sveinung Flem Adm. direktør

8 " S j ø m a n n e n b e r i k k e o m m e dv i n d. H a n l æ r e r s e g å s e i l e. " G u s t a v L i n d b o r g

9 S T Y R E T Geir Solevåg, styreleder Ålesund Viktor Hauge, Nestleder Haugsbygda Varamann: Svein Giske Erling Gaugstad Varamann: Kjell Lorgen Leif-Egil Grytten Jermund Hide Hareid Leif-Richard Sande Fosnavåg Varamedlem: Odd T. Aune Steinar Krøvel Varamedlem: Arve Teige Bjørn O. Berge Bodvar Åsbø Bud Jørgen Ervik Ålesund Varamedlem: Einar Inderhaug Arthur Sølvik Varamedlem: Solveig Strand Knut Grønnevet trond h. magnussen Grytestranda Vidar Klokk Brattvåg Varamedlem: Johan K. Skjong Sigmund Finnøy Varamedlem: Einar Remøy Remi Teistklubb Ståle Grytten Grytestranda helene tomren Grytestranda Varamedlem: Kjell A. Grytten Oddmund Voldsund Varamedlem: Vigdis Torheim Gerd Leine

10 10

11 R E P R E S E N TA N T S K A P E T Ordfører: Jan Ole Stokke, Langevåg v.m. Eivind Gaugstad, Øyvind Stokke Varaordfører: Pål Roaldsnes, Valderøy Øvrige: aalesunds rederiforening: Frank Remøy, Fosnavåg Svein Davik, Brattvåg Leif Steinar Alnes, Godøy Arnstein Leinebø, Leinøy Dag A. Gjøsund, Valderøy Eivind Volstad, Ålesund Hallgeir Holmeset, Grytestranda Øvrige medlemmer: Leif Ervik, Valderøy v.m. Kjetil Holmeset, Egil Urkedal Per Jan Giske, Ellingsøy v.m. Vidar Alnes, Øyvind Stokke LØNS- OG VALGNEMND 11 Formann; møre og romsdal fiskarlag: Magne Grytten, Grytestranda. v.m. Lidvar Bjørnøy, Erling Grytten Bjørn Giske, Giske v.m. Jarle Valderhaug, Kurt Skjong Ståle Dyb, Godøy v.m Odd Jarle Løken, Bjørn Brattheim Hans Sande, Bølandet v.m. Martin Leinebø, Gunnar Leinebø Kjell O. Solheim, Hustad v.m. Per Sunde, Karl O. Risbakk Bjørn Sande, Eggesbønes v.m. Gunnar Stokke, Einar Sævik Bernt Åsbø, Hustad v.m. Rune Janbu, Svein Ole Myrbø Svein O. Sæther, Langevåg v.m. Sindre Johan Dyb, Odd G. Støbakk Oddmund Voldsund, Leinøy v.m. Alf Inge Leine, Halvard Leine Per Jan Kvalsund, Leinøy v.m. Terje Fagervoll, Torstein Kvalsvik Terje E. Blomvik, Fiskerstrand v.m. Kåre Giske, Njål Kvamme Gudmund Fjørtoft, Fjørtoft v.m Tormod Grimstad, Lars Otterlei Knut Arne Teistklubb, Vevang v.m. Anders Solheim, Svein Johan Solheim Geir Arve Sandøy, Sandøy v.m. Norvall Hammerø, Kristian Breivik Ståle Vidar Gjerde, Bud v.m. Einar Inderhaug, Arthur Sølvik Numeriske vararepresentanter; Magne Dyb, Tore Roaldsnes, Fred Ove Urkedal, Jack Remøy, Jan Erik Fiskerstrand, Johan K. Skjong, Jarle Engeseth, Jakob Remøy, Ole Edvardsen d.y., Olav K. Remøy, Helge Gjøsund, Hjalmar Hauge, Olav Strand, Kjetil Holmeset, Ståle Otto Dyb, Janne Grethe Strand Aasnæs. norsk sjømannsforbund: Knut Åge Sandnes, Ålesund Steinar Småge, Molde Erling Viseth, Ørskog Carlos Parra, Valderøy Numeriske vararepresentanter: Steinar Krøvel, Helge Lønes, Eivind Kipperberg, Harry Birkelund, Per Erik Jensen, Valderøy I følge Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag sine vedtekter skal Representantskapet bestå av 28 medlemmer med personlige eller nummererte varamedlemmer. KONTROLLNEMNDA Formann; Gunnar Støbakk, Godøy. v.m. Anders Solheim, Reidar Finnøy Hans Sande, Bølandet v.m Leif Midtflø, Peder Eltvik Øvrige medlemmer; Odd Aune v.m. Fredd Nilsen, Jermund Hide Einar Inderhaug v.m. Arthur Sølvik, Ståle Gjerde Trond H. Magnussen v.m. Ståle Dyb, Halvard Leine Jarle Valderhaug v.m. Sivert Fjørtoft, Olav Otterlei Magne Grytten v.m. Ole Edvardsen d.y., Fred Ove Urkedal Knut Grønnevet v.m. Lise Strand, Svein Davik HJELPEFONDET Fredd Nilsen, Skodje. v.m. Frøydis Rakvåg Oddvar Urkedal, Vatne. v.m. Narve Engeseth Jørgen Solheim, Vikan. v.m. Arne Høyvik REVISOR KPGM Ålesund V/Statsautorisert revisor Rune Grøvdal LAGETS OFFENTLIGE KONTROLLØR Sorenskriver Øystein Knudsen, oppnevnt av Fiskeridepartementet 17. oktober 2006

12 R E P R E S E N TA N T S K A P S M ØT E 2 7. A P R I L Møtet ble avholdt på Rica Parken i Ålesund. Arnstein Leinebø Dag A. Gjøsund Revisjon KPMG Ålesund SAK 1 ÅPNING AV ÅRSMØTET. Magne Dyb Statsautorisert revisor Gerd Leira Ordfører Jan Ole Stokke åpnet møtet og det Tore Roaldsnes ble sunget Mellom bakkar og berg. Jan Erik Fiskerstrand gjester Åpning ved ordfører, han leste innkallingsbrev. Innkalling godkjent. Ordfører minnet avdøde Statens kontrollør i Surofi Ola Solbjørg. Det ble avholdt 1 minutts stillhet. Norsk Sjømannsforbund Helge Lønes Eivind Kipperberg Harry Birkelund fiskeri- og Kystdepartementet Gunnar Frogner Dahl Møre og Romsdal Fiskarlag Ordfører refererte forretningsorden. Opprop av representanter. Per Erik Jensen Ole Morten Sorthe Janita Arhaug Styret Følgende møtte: Geir Solevåg Viktor Hauge Norsk Sjømannsforbund Arnstein Warholm REPRESENTANTSKAPET Leif-Richard Sande Bodvar Åsbø Aalesunds Rederiforening Møre og Romsdal Fiskarlag Jørgen Ervik Paul Gustav Remøy Jan Ole Stokke Jørgen Solheim Erling Grytten Hans Sande Martin Leinebø Vidar Klokk Jermund Hide Ståle Grytten Tillitsvalgt ansatte Helene Tomren Karl O. Risbakk Bernt Åsbø Halvard Leine Terje Fagervoll Terje E. Blomvik Gudmund Fjørtoft Løns- og valgnemnd Hans Sande (også representantskapet) Trond H. Magnussen Svein Davik (også representantskapet) Odd Aune Administrasjon Sveinung Flem Jon Grimstad Ragnhild Skog Vigdis Torheim Tormund Grimstad Knut Arne Teistklubb Anders Solheim Kristian Breivik Ståle Vidar Gjerde Kontrollnemnda Gunnar Støbakk Leif Ervik Per Jan Giske Fiskaren Fridgeir Valderhaug Aalesunds Rederiforening Hjelpefondet Pål Roaldsnes Oddvar Urkedal Svein Davik Jørgen Solheim(også styret) Leif Steinar Alnes

13 På grunn av at mange vararepresentanter ikke kunne møte ble det stemt over og SAK 5: SALGSLAGETS VEDTEKTER FORSLAG TIL ENDRINGER. SAK 3 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR godkjent at vararepresentantene Tormund Grimstad møter for Bjørn Giske, Erling SAK 6: NEDSETTELSE AV UTVALG FOR Ordfører gikk igjennom årsberetningen Grytten for Ståle Dyb, Martin Leinebø VURDERING AV REPRESENTASJON punktvis. for Bjørn Sande. Disse byttene er foretatt I STYRENDE ORGANER. innad i samme gruppe. Anders Solheim møter Følgende hadde ordet: for Svein Ole Sæther, disse er ikke i samme SAK 7: VALG: Hans Sande, Jon Grimstad gruppe. Alle godkjent. A. Valg av formann i styret. B. Valg av styremedlemmer. Sveinung Flem refererte regnskapet. Tore Roaldsnes bad om ordet til dagsorden. C. Valg av valnemnd/lønsnemnd. Møte hevet for lunsj kl Tore Roaldsnes bad om gruppemøte etter D. Valg av kontrollnemnd. Møte satt kl konstituering. Innvilget. E. Valg av ordfører og varaordfører i Representantskapet. Følgende hadde ordet; Godkjenning av sakliste. Hans Sande, Sveinung Flem, Gerd Leira. SAK 8: LØNSNEMNDAS INNSTILLING S A K L I S T E FOR ÅR 2006 Gerd Leira refererte revisjonsberetningen, sålydende: SAK 1: ÅPNING AV ÅRSMØTET Hilsen fra Fiskeridepartementet ved Gunnar TALE VED ORDFØREREN. Frogner Dahl som også hilste fra Fiskeridirek- Til generalforsamlingen i Sunnmøre og toratet, Forskningsinstituttet og øvrig fiskeri- Romsdal Fiskesalslag AL SAK 2: KONSTITUERING. forvaltning. A. Godkjenning av innkallingen. B. Forretningsorden. E. Valg av sekretærer C. Opprop av representanter. Janita Arhaug og Paul Gustav Remøy valgt D. Godkjenning av saklisten. etter innstilling fra styret. E. Valg av sekretærer. F. Valg av redaksjonsnemnd. F. Valg av redaksjonsnemnd. Anders Solheim, Ole Morten Sorthe, Terje SAK 3: ÅRSMELDING OG REGNSKAP Blomvik, Dag Gjøsund, Helge Lønes FOR ÅR A. Revisors beretning. Møtet ble hevet for gruppemøte kl B. Melding fra Kontrollnemnda. Møtet satt kl SAK 4: PRIS- OG OMSETNINGSFORHOLD Helene Tomren og Ragnhild Skog ankommet -PRISOPPLEGG FOR møte. Ordfører refererte kjøreplan.

14 Der er noget fint og forstandigt ved tal. De véd, hvad de vil, og de gør, hvad de skal. Piet Hein 14 Grunnlag for vår uttalelse Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, for- Opplysningene i årsregnskapet om forslaget til dekning av tapet er i samsvar med lov og å etablere et mottaksanlegg for ferskfisk, fra vårt ståsted, virker lite gjennomtenkt, både skrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder forskrifter. når det gjelder anleggets geografiske plasse- revisjonstandarder vedtatt av Den norske Re- ring, og ikke minst økonomiske soliditet.vi visorforening. Revisjonsstandardene krever Ålesund 22 mars 2006 viser til omtalen av dette i Styrets beretning. at vi planlegger og utfører revisjonen for å KPMG AS Kontrollnemnda er vel innforstått med at det oppnå betryggende sikkerhet for at årsregn- i denne som andre bedrifter alltid vil ligge skapet ikke inneholder vesentlig feilinforma- Gerd Leira muligheter for å tape penger, det har også sjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte Statsautorisert revisor historien vist. Sjøl om det må vises fleksibi- deler av materialet som underbygger infor- litet for å få salg gjennomført, er det nødven- masjon i årsregnskapet, vurdering av de be- Til Årsmøtet i Sunnmøre og Romsdal Fiske- dig for laget å få et bedre samsvar mellom nyttede vesentlige regnskapsestimater, samt salgslag innmeldt fangst og levert fangst. vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god re- MELDING FRA KONTROLLNEMNDA Sjølv om det er kontrollrutiner i Salgslaget, visjonsskikk, omfatter revisjon også en gjen- meiner Kontrollnemnda at styret bør få på nomgåelse av selskapets formuesforvaltning Kontrollnemnda har avholdt to møter på kon- plass en instruks for Internkontroll, og at det og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi toret i Ålesund og et møte i Fosnavåg. innføres faste rutiner innenfor de enkelte ar- mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunn- beidsområder. lag for vår uttalelse. Kontrollnemnda har gått gjennom styrepro- Når det gjelder regnskapet for øvrig viser vi tokoller og regnskapet for driftsåret. til det framlagte regnskap og styrets beret- Uttalelse Ellers har vi hatt møte og samtale med adm. ning undertegnet av styret og administrasjon, Vi mener at Årsregnskapet er avgitt i samsvar dir Sveinung Flem, salgssjef Jon Grimstad samt revisors beretning. Omorganiseringa i med lov og forskrifter og gir et rettvisende og for dei ansatte, tillitsvalgt Helene Tomren salgslaget ser for oss ut til å ha gått etter pla- bilde av selskapets finansielle stilling 31. og Vigdis Torheim. Vi har også hatt samtaler nen så langt, og vil forhåpentligvis gi positiv desember 2005 og av resultatet og kontant- med tre av de ansatte i Fosnavåg. effekt fremover. Ellers har vi ingen merkna- strømmene i regnskapsåret i overensstem- Formannen i Kontrollnemnda har snakket der til drifta av laget. melse med regnskapslovens regler og god med styreformann Geir Solevåg og orienterte regnskapsskikk i Norge. de andre medlemmene i Kontrollnemnda. Ålesund, Ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for Gunnar Støbakk ordentlig og oversiktlig registrering og doku- Regnskapet ble gjennomgått sammen med Leif Ervik mentasjon i regnskapsopplysninger i sam- Revisor Gerd Leira, regnskapssjef Ragnhild Per Jan Giske svar med lov og god bokføringskikk i Norge. Skog og adm.dir Sveinung Flem. Revisjonsrapport og Revisjonsberetning ble også gjen- Følgende hadde ordet: Geir Solevåg, Jon Opplysningene i årsberetningen om årsregn- nomgått. Spørsmål som ble stilt i den forbin- Grimstad, Tore Roaldsnes, Hans Sande, Jon skapet, forutsetningen om fortsatt drift og delse fikk vi svar på. Grimstad forslaget til dekning av tapet er konsistente Ordfører satte strek. med årsregnskapet og er i samsvar med lov Kontrollnemnda vil peike på at lånet som ble og forskrifter. gitt til firmaet Sea Produkts i forbindelse med

15 Ordfører refererte styrets innstilling til vedtak: sitt forslag. Styrets leder Geir Solevåg bad om at styret fikk foreta en drøfting av situa- året etter at skriftleg utmelding er mottatt. Ei utmelding kan ikkje bli trekt tilbake før etter 15 A. Årsmeldingen for 2005 taes til sjonen. Dette ble innvilget. to månader frå skriftleg utmelding er mottatt etteretning. Enstemmig vedtatt. av laget. Eit utmeldt medlem kan ikkje takast Hans Sandes forslag var sålydende: oppatt som medlem i laget før eitt år etter at B. Representantskapet godkjenner det utmeldinga er gjordt gjeldande. Utmelding fremlagte årsregnskapet for år 2005 Endringsforslag SAK 5 av laget gir ikke rett utbetaling av nokon del som Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslags regnskap for året Enstemmig vedtatt. 1. av midlane til laget. 6. Laget sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Sveinung Flem refererte melding fra Sunn- Fiskesalslag. Laget skaffar seg kapital såleis: møre og Romsdal Fiskesalslag Hjelpefond. Ei avgift på verdien av omsett fisk gjennom Godkjent. 2. laget. Avgifta vert fastsett av representantskapet, og skal godkjennast av Fiskeri- og kystde- SAK 5 SALGSLAGETS VEDTEKTER Laget har avgrensa ansvar og skiftande kapi- partementet. Kr. 900,- fra Møre og Romsdal FORSLAG TIL ENDRING tal og medlemstal. Fiskarlag. Kvart medlem svarar berre for si vedtektsbundne avgift. Adm.direktør Sveinung Flem innledet i saken Geir Solevåg orienterte spesielt om forhold Laget sitt formål er å ta seg av omsetning av knyttet til styrets arbeide med høringsnotatet, fiske, biprodukt av fisk, kval og skaldyr for fis- Laget vert styrt av eit representantskap og eit og til styrets innstilling. karane, og få så gode prisar som råd er. Verk- styre. I representantskapet skal det vere 28 semd som laget driv og som ikke direkte er medlemmer med personlege eller numme- Ole Morten Sorthe, overbrakte hilsen fra sty- organisering av førstehandsomsetningen, rerte varamedlemmer. Årsmøtet i Sunnmøre reformann i Møre og Romsdal Fiskarlag og skal skje gjennom eigne selskap. og Romsdal Fiskarlag vel 16, Alesunds Rede- formannen i Fiskarlaget, og redegjorde så for riforening vel 8 og Norsk Sjømannforbund i vedtektsutvalgets forslag og bad om et grup- 4. Sunnmøre og Romsdal vel 4. pemøte. Laget sitt virkeområde er Sunnmøre og Roms- Representantane må vere frå ymse kantar av Følgende hadde ordet: Geir Solevåg, Jørgen dal, med kontor og verneting i Ålesund. laget sitt distrikt, og helst såleis at alle slags Ervik. Ordfører besluttet at gruppemøte fore- fiskeri får talmenn der. tas i kaffipausen og møtet ble hevet for grup- 5. pemøte kl Møtet satt kl Representantane med varamedlemmer vert Alle fiskarar og båteigarar fra Sunnmøre og valde for to år om gongen, og gjer teneste til Følgende hadde ordet: Hans Sande fremsatte Romsdal som leverer fisk gjennom laget kan nytt val. For å vere valfør som representant forlag om at utvalgets innstilling legges ut til vere lagsmedlemmer. Utmelding av laget blir må ein vere medlem av laget i samsvar med avstemming, og han bad om at styret trakk gjort gjeldande fra 31. desember i kalender- paragraf 5 i vedtektene.

16 Representantskapet har høgste rådvelde i laget. Ordinært representantskapsmøte skal haldast kvart år før 30. juni. Ekstraordinært representantskapsmøte vert halde når styret eller minst 1/3 av representantskapet krev det skriftleg til ordføreren i representantskapet. Representantane vert kalla inn til møte av ordføraren i representantskapet skriftleg med varsel på minst seks veker. Kjem det noko særs på, kan representantskapet kallast inn på kortare varsel. På same måte vert styret, kontrollnemnda og administrasjonen kalla inn til møtet. Dei tek del i drøftingane men utan stemmerett. Saker som skal leggjast fram på representantskapet må vere komne inn til styret seinast innan fire veker før representantskapsmøtet. På ekstraordinært representantskapsmøte skal berre dei sakene som er nemnde i innkallinga handsamast. Representantskapet kan ikkje gjere vedtak utan at 2/3 av representantane møter. Møter ikkje så mange vert det kalla saman til nytt møte, og dette møtet kan gjere vedtak utan omsyn til kor mange som møter. 9. Representantskapet vert leia av ordføraren eller varaordføraren, som vert valde for eitt år om gongen, og gjer teneste til nytt val. Det skal førast protokoll over møta. Før møtet er slutt, skal protokollen lesast opp og ordføraren og sekretæren skive under. Avrøystingar skal vere skriftleg eller ved namneopprop, når nokon krev det. Kravet om skriftleg avrøysting går framom namneopprop. Mellom like røystetal med skriftleg avrøysting, vert avgjerda tatt med loddtrekning. Ved like røystetal elles, vert røysta til ordføraren avgjerande. 11. Ordinært Representantskapsmøte skal ta føre seg: 1. Konstituering og val av nemnder. 2. Styrets og kontrollnemndas melding for siste år. 3. Styrets forslag til årsrekneskap. 4. Val av styremedlemmar med personlege varamedlemmar. 5. Val av styrets leiar og nestleiar. 6. Val av representantskapsordfører og varaordfører. 7. Val av kontrollnemnd, valnemnd og lønnsnemnd med funksjonstid fram til neste ordinærere representantskapsmøte. 8. Vederlag til styret, formann, nemnder og representantane. 9. Val av revisor og fastsette revisors honorar. 10. Andre saker som er tatt opp av styret eller representanter eller som er framlagt av Fiskeri- og kystdepartementet i samsvar med vedtektene. I styret for laget skal det vere ti medlemmer, kor ni medlemmer vert valde av representantskapet og ein blandt dei tilsette. Fem styremedlemmer skal representere Møre og Romsdal Fiskarlags medlemmer, tre styremedlemmer skal representere Aalesunds Rederiforenings medlemmer og eit styremedlem skal representere Norsk Sjømannforbund medlemmer. Det skal velgast personlege varamedlemmer. Styremedlemmer og varamedlemmer vert valde for 2 år av gangen, med unntak av dei tilsette sin representant og varamedlem, som vert valde for eitt år av gangen. Styreleiar og nestleiar skal veljast ved særskilt val for eitt år. Dei tilsettes sin representant vert vald ved direkte val blandt dei tilsette i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag. Valperioden løp mellom to påfølgjande representantskapsmøter. Lengste samanhengande tenestetid i styret er 8 år som styremedlem. Styreleiar kan ha samanhengande tenestetid i styret inntil tolv år. 13. Styremøte vert halde når styreleiar eller minst tre av styremedlemmene krev det. Styret kan ta avgjerder når leiar eller nestleiar og fire andre av styret er tilstades. Mellom like røystetal, avgjer røysta til styreleiaren. Det skal førast protokoll over møta.

17 17

18 Styret skal: 1. Styre laget i samsvar med vedtektene og vedtak av representantskapet. 2. Arbeide for å få så gode prisar for fisk som råd er. 3. Avgjere kva slags fisk som skal omsetjast gjennom laget. 4. Tilsetje administrende direktør og øvrige leiarar. Setje opp instruks for dei og fastsetje løna deira. 5. Syte for forsvarleg reknskapsføring og revisjon. 6. Avgjere kven som skal binde laget med underskrifta si og gi prokura. 7. Ta avgjerd i andre saker og enn dei som vedtektene nemner, særskilt når tilhøve gjer det naudsynt. Slike saker med alle opplysningar skal leggjast fram for representantskapet på første møte. 8. Elles arbeide så godt det kan - til beste for laget. 15. Styret kan mellom seg velje eit arbeidsutval (AU) på fire medlemmer for eitt år om gongen. Dette utvalget kan direktøren tilkalle og rådføre seg med i særskilde høve, og det har då fullmakt til å ta avgjerder på vegne av styret. Styret set opp rettleiing for dette utvalet. Over møta skal det førast protokoll som arbeidsutvalet og administrerande direktør skriv under. Ein som er tilsett i laget kan ikkje ha tillitsverv i salglaget, med unntak av dei tilsette sitt styremedlem. Ingen kan samstundes vere vald som fast medlem til representantskapet, styret eller kontrollnemnda. 17. Medlemmer av representantskapet, styret eller kontrollnemnd kan bare ha minoritetsinteresser i forretning som kjøper fangst av laget for tilverknad, omsetning eller eksport. Unnateke er tilverknad og overtaking av eigen fangst. Lagets tilsette må ikkje drive eller være medinteressert i nokon forretningar som kjøper fangst for tilverknad, omsetning eller eksport. 18. Tvistemål mellom laget og fiskarane kan, dersom partane vert samde om det, med rettskraft avgjerast av ei meklingsnemnd på tre medlemmer. Partane nemner opp ein meklingsmann kvar og Fiskeridirektøren nemner opp den tredje som fungerar som leiar. Meklingsnemnda avgjer kvar gong kven som skal bere sakskostnader. Dersom partane ikkje kan verte samde om å løyse tvisten på denne måten, står det dei fritt å søkje tvisten avgjordt ved vanleg rettargang. Vedtektsendringar kan representantskapet gjere med 2/3 fleirtal av dei møtande. 20. Laget skal leggje seg opp reservefond og disposisjonsfond. Minst ein tiandepart av det årlege nettooverskotet skal leggjast til reservefondet til det har nådd kr ,-. Kjem det under denne summen skal det oppatt etter same regel. Fondet må berre brukast til å dekkje underskott som laget har hatt i samband med årsrekneskapen eller eit anna oppgjer i rekneskapsåret og som ikkje kan greiast på annan måte. Minst ein femtepart av det årlege nettooverskotet etter at parten til reservefondet er dregen frå, skal leggjast til disposisjonsfondet. Av dette fondet skal ein betale til dømes skadebot og elles andre ekstra utlegg. Likeeins kan det av dette fondet ytast pengar til ålmenne føremål, men gjeld det ein større sum, må det avgjerast av representantskapet. 21. Til oppløysing av laget krevst at framlegg om det først ha vore handsama av styret. Saka må ha minst 2/3 av representantskapsmøtet sine røyster for oppløysning, og at minst 2/3 av representantane er tilstades. Møter ikkje så mange, vert det kalla inn til nytt møte. Får framlegget då minst 2/3 fleirtal av dei

19 møtande, vert laget å løysa opp. I det fall må representantskapsmøtet samstundes avgjere kva midlane til laget skal gå til. Laget har avgrensa ansvar og skiftande kapi- Laget skaffar seg kapital såleis; tal og medlemstal. Ei avgift på verdien av omsett fisk gjennom 22. laget. Avgifta vert fastsett av representantskapet, og skal godkjennast av Fiskeri og kystde- Laget sin forretningsmessige leiar (direktør) skal godkjennast av Fiskeri- og kystdepartementet. Fiskeri- og kystdepartementet kan nemne opp ein offentleg kontrollør for laget. Kontrolløren si løn skal fastsetjast av departementet og betalast av laget. Representantskapet si avgjerd om bruken av laget sine midlar i tilfelle av at laget vert oppløyst, skal godkjennast av Fiskeri- og kystdepartementet. 3. Laget sitt formål er å ta seg av omsetning av fisk, biprodukt av fisk, kval og skaldyr for fiskarane, og få så gode prisar som råd er. Verksemd som laget driv og som ikkje direkte er organisering av førstehandsomsetningen, skal skje gjennom eigne selskap. partementet. Kr. 900,- frå Møre og Romsdal Fiskarlag. Kvart medlem svarar berre for si vedtektsbundne avgift. 7. Laget vert styrt av eit representantskap og eit styre. I representantskapet skal det vere 28 medlemmer med personelege eller numme- 4. rerte varamedlemmer. Årsmøtet i Sunnmøre 23. Laget sitt virkeområde er Sunnmøre og Roms- og Romsdal Fiskarlag vel 16, Aalesunds Rederiforening vel 8 og Norsk Sjømannsfor- Vedtektene skal vere godkjende av Fiskeri- og dal, med kontor og verneting i Ålesund. bund i Sunnmøre og Romsdal vel 4. kystdepartementet. Representantane må vere fra ymse kantar av Hans Sande 5. laget sitt distrikt, og helst såleis at alle salgs fiskeri får talsmenn der. Geir Solevåg fremsatte følgende endringsforslag fra styret: Alle fiskarar og båteigarar fra Sunnmøre og Romsdal som leverer fisk gjennom laget kan vere lagsmedlemmer. Utmelding av laget blir Representantane med varamedlemmer vert valde for to år om gongen, og gjer teneste til Styrets reviderte forslag: gjort gjeldande fra 31. desember i kalenderåret etter at skriftleg utmelding er mottatt. Ei nytt val. For å vere valfør som representant må ein vere medlem av laget i samsvar med utmelding kan ikkje bli trekt tilbake før etter paragraf 5 i vedtektene. 1. to månadar frå skriftleg utmelding er mottatt av laget. Eit utmeldt medlem kan ikkje takast Laget sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag. oppatt som medlem i laget før eitt år etter at utmeldinga er gjort gjeldande. Utmelding av laget gir ikkje rett til utbetaling av nokon del av midlande til laget.

20 Representantskapet har høgste rådvelde i laget. Ordinært representantskapsmøte skal haldast kvart år før 30. juni. Ekstraordinært representantskapsmøte vert halde når styret eller minst 1/3 av representantskapet krev det skriftleg til ordføraren i representantskapet. Representantane vert kalla inn til møte av ordføraren i representantskapet skrifleg med varsel på minst seks veker. Kjem det noko særs på, kan representanskapet kallast inn på kortare varsel. På same måte vert styret, kontrollnemnda og administrasjonen kalla inn til møtet. Dei tek del i drøftingane men utan stemmerett. Saker som skal leggjast fram på representantskapet må vere komne inn til styret seinast innan fire veker før representantsskapsmøtet. På ekstraordienært representantskapsmøte skal berre dei sakene som er nemnde i innkallinga handsamast. Representantskapet kan ikkje gjere vedtak utan at 2/3 av representantane møter. Møter ikkje så mange vert det kalla saman til nytt møte, og dette møtet kan gjere vedtak utan omsyn til kor mange som møter. 9. Representantskapet vert leia av ordføraren eller varaordføraren, som vert valde for eitt år om gongen, og gjer teneste til nytt val. Det skal førast protokoll over møte. Før møtet er slutt, skal protokollen lesast opp og ordføraren og sekretæren skrive under. Avrøysting skal vere skriftlig eller ved namneopprop, når nokon krev det. Kravet om skriftleg avrøysting går framom namneopprop. Mellom like røystetal vert avgjerda tatt med loddtrekning. Ved like røystetal elles, vert røysta til ordføraren avgjerande. 11. Ordinært Representantskapsmøte skal ta føre seg: 1. Konstituering og val av nemnder. 2. Styrets og kontrollnemndas melding for siste år. 3. Styrets forslag til årsrekneskap. 4. Val av styremedlemmar med personlege varamedlemmar. 5. Val av styrets leiar og nestleiar. 6. Val av representantskapsordfører og varaordfører. 7. Val av kontrollnemnd, valnemnd og lønnsnemnd med funksjonstid fram til neste ordinærere representantskapsmøte. 8. Vederlag til styret, formann, nemnder og representantane. 9. Val av revisor og fastsette revisors honorar. 10. Andre saker som er tatt opp av styret eller representanter eller som er framlagt av Fiskeri- og kystdepartementet i samsvar med vedtektene. I styret for laget skal det vere ti medlemmer, kor ni medlemmer vert valde av representantskapet og ein blandt dei tilsette. Fem styremedlemmer skal representere Møre og Romsdal Fiskarlags medlemmer, tre styremedlemmer skal representere Aalesunds Rederiforenings medlemmer og eit styremedlem skal representere Norsk Sjømannforbund medlemmer. Det skal velgast personlege varamedlemmer. Styremedlemmer og varamedlemmer vert valde for 2 år av gangen, med unntak av dei tlisette sin representant og varamedlem, som vert valde for eitt år av gangen. Styreleiar og nestleiar skal veljast ved særskilt val for eitt år. Dei tilsette sin representant vert vald ved direkte val blant dei tilsette i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag. Valperioden løp mellom to påfølgjande representantskapsmøtet. Lengste samanhengande tenestetid i styret er 8 år som styremedlem. Styreleiar kan ha samanhengande tenestetid i styret inntil tolv år. 13. Styremøte vert halde når styreleiar eller minst tre av styremedlemmene krev det. Styret kan ta avgjerder når leiar eller nestleiar og fire andre av styret er tilstades. Mellom like røystetal, avgjer røysta til styreleiaren. Det skal førast protokoll over møta.

21 Styret skal: Ein som er tilsett i laget kan ikkje ha tillits- Laget skal leggje seg opp reservefond og dis- 1. Styre laget i samsvar med vedtektene og verv i salglaget, med unntak av dei tilsette sitt posisjonsfond. Minst ein tiandepart av det år- vedtak av representantskapet. styremedlem. Ingen kan samstundes vere lege nettooverskotet skal leggjast til reserve- 2. Arbeide for å få så gode prisar for fisk vald som fast medlem til representantskapet, fondet til det har nådd kr ,-. Kjem som råd er. styret eller kontrollnemnda. det under denne summen skal det oppatt 3. Avgjere kva slags fisk som skal etter same regel. Fondet må berre brukast omsetjast gjennom laget. 17. til å dekkje underskott som laget har hatt i 4. Tilsetje administrerende direktør og samband med årsrekneskapen eller eit anna øvrige leiarar. Setje opp instruks for dei Medlemmer av representantskapet, styret eller oppgjer i rekneskapsåret og som ikkje kan og fastsetje løna deira. kontrollnemnd kan bare ha minoritetsinteres- greiast på annan måte. Minst ein femtepart 5. Syte for forsvarleg rekneskapsføring ser i forretning som kjøper fangst av laget for av det årlege nettooverskotet etter at parten og revisjon. tilverknad, omsetning eller eksport. Unnateke til reservefondet er dregen frå, skal leggjast 6. Avgjere kven som skal binde laget er tilverknad og overtaking av eigen fangst. til disposisjonsfondet. Av dette fondet skal med underskrifta si og gi prokura. ein betale til dømes skadebot og elles andre 7. Ta avgjerd i andre saker og enn dei som 18. ekstra utlegg. Likeeins kan det av dette fon- vedtektene nemner, særskilt når tilhøva det ytast pengar til ålmenne føremål, men gjer det naudsynt. Slike saker med alle Tvistemål mellom laget og fiskarane kan, gjeld det ein større sum, må det avgjerast av opplysningar skal leggjast fram for dersom partane vert samde om det, med representantskapet. representantskapet på første møte. rettskraft avgjerast av ei meklingsnemnd på 8. Elles arbeide så godt det kan - tre medlemmer. Partane nemner opp ein me- til beste for laget. klingsmann kvar og Fiskeridirektøren nem- 21. ner opp den tredje som fungerar som leiar. 15. Meklingsnemnda avgjer kvar gong kven som Til oppløysing av laget krevst at framlegg om skal bere sakskostnader. Dersom partane det først ha vore handsama av styret. Saka må Styret kan mellom seg velje eit arbeidsutval ikkje kan verte samde om å løyse tvisten på ha minst 2/3 av representantskapetsmøtet (AU) på fire medlemmer for eitt år om gon- denne måten, står det dei fritt å søkje tvisten sine røyster for oppløysning, og at mist 2/3 gen. Dette utvalget kan direktøren tilkalle avgjordt ved vanleg rettargang. av representantane er tilstades. Møter ikkje og rådføre seg med i særskilde høve, og det så mange, vert det kalla inn til nytt møte. har då fullmakt til å ta avgjerder på vegne av Får framlegget då minst 2/3 fleirtal av dei styret. Styret set opp rettleiing for dette utva- 19. møtande, vert laget å løysa opp. I det fall må let. Over møta skal det førast protokoll som representantskapsmøtet samstundes avgjere arbeidsutvalet og administrendande direktør Vedtektsendringar kan repesentantskapet kva midlane til lagt skal gå til. skriv under. gjere med 2/3 fleirtal av dei møtande.

22 En liten fisk i båten er bedre enn en stor i fjorden. norsk ordtak Laget sin forretningsmessige leiar (direktør) skal godkjennast av Fiskeri- og kystdepartementet. Fiskeri- og kystdepartementet kan nemne opp ein offentleg kontrollør for laget. Kontrolløren si løn skal fastsetjast av departementet og betalast av laget. Representantskapet si avgjerd om bruken av laget sine midlar i tilfelle av at laget vert oppløyst, skal godkjennast av Fiskeri- og kystpartementet. 23. Vedtektene skal vere godkjende av Fiskeri- og kystdepartementet. Ordføraren voterte over Hans Sandes forslag slik det forelå punktvis. Paragraf 1 til og med paragraf 16 enstemmig. (Hans Sandes forslag) Paragraf 17 enstemming (styrets forslag) Paragraf enstemmig (Hans Sandes forslag) SAK 6 NEDSETTELSE AV UTVALG FOR VURDERING AV REPRESENTAsJON I STYRENDE ORGANER. Sveinung Flem innledet i saken. Følgende hadde ordet: Ole Morten Sorthe, Geir Solevåg. Ordfører satte strek og referte styrets forslag til vedtak. Forslag til vedtak: Representantskapet ber styret nedsette et utvalg som skal utrede kriteriene for og fremme forslag om fremtidig representasjon i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslags styrende organer. Utvalget skal ha en bred sammensetning. Utvalget må i nødvendig grad knytte til seg faglig bistand. Innstillingen legges frem for representantskapsmøtet i Enstemmig vedtatt. SAK 4 PRIS OG OMSETNINGSFORHOLD PRISOPPLEGG FOR Jon Grimstad innledet i saken. Ordfører refererte styrets forlag til vedtak sålydende: Hovedtrekkene i det etablerte pris og omsetningssystemet i salgslaget opprettholdes. Salgslaget bør til en hver tid arbeide for å finne de mest formålstjenlige omsetningsformene for de ulike flåtegruppene, fiskeslag og anvendelser. Enstemmig vedtatt. SAK 7 VALG Hans Sande redegjorde for valgnemndas arbeide. Følgende hadde ordet: Gunnar Støbakk, Hans Sande. Innstillingen var sålydende: A. Valg av styreformann Geir Solevåg B. Valg av styremedlemmer Jermund Hide v.m. Odd Aune, Steinar Krøvel Vidar Klokk v.m. Einar Remøy, Remi Teistklubb Ståle Grytten v.m. Kjell A. Grytten, Oddmund Voldsund Trond H. Magnussen v.m. Johan K. Skjong, Sigmund Finnøy Geir Solevåg v.m. Svein Giske, Erling Gaustad C. Valnemnda: Odd Aune v.m. Fredd Nilsen, Jermund Hide Ståle Gjerde v.m. Ronny Groven, Arthur Sølvik Hans Sande v.m. Leif Midtbø, Arve Teige Lars Harald Nyvoll v.m. Ståle Dyb, Frode Løvøy Jarle Valderhaug v.m Bjørn Giske, Olav Otterlei Fred O. Urkedal v.m. Magne Grytten, Ole Edvardsen d.y Tore Roaldsnes v.m. Lise Strand, Svein Davik Formann: Hans Sande

23 D. Kontrollnemnda: SAK 8 LØNNSNEMNDAS INNSTILLING. Odd Aune 23 Knut Grønnevet Formann Styreformann Hans Sande Gunnar Støbakk Kr ,- Trond H. Magnussen v.m. Anders Solheim, Reidar Finnøy Telefon styreformann Kr ,- Lønnsnemndas innstilling enstemmig Medlemmer Nestformann vedtatt. Det ble orientert om at fra de Leif Ervik Kr ,- ansatte var følgende representant og vara- v.m. Kjetil Holmeset, Egil Urkedal Telefon nestformann representant oppnevnt til styret: Per Jan Giske Kr ,- v.m. Vidar Alnes, Øyvind Stokke Styremedlemmer Helene Tomren Kr ,- 1. vara Vigdis Torheim E. Ordfører og varaordfører i Ordfører i Representantskapet 2. vara Gerd Leine Representantskapet Kr ,- Telefon ordfører Avslutning. Ordfører: Kr ,- Jan Ole Stokke Varaordfører Geir Solevåg takket for tilliten. Kr ,- Jørgen Solheim som nå gikk ut av styret Varaordfører: Telefon varaordfører takket for samarbeidet i styret. Pål Roaldsnes Kr ,- Møtegodtgjørelse Til dagsorden: Ole Morten Sorthe, Valgnemndas innstilling ble votert over representantskapets medlemmer. Gunnar Frogner Dahl. punktvis. Enstemmig. Kr ,- pr. møtedag Møtegodtgjørelse styremedlemmer Ordfører takket for møtet og inviterte og nemnder representanter og gjester til middag. Kr ,- pr. møtedag Sekretær årsmøte Møtet avsluttet kl Kr ,- pr. møtedag Paul Gustav Remøy Reise- og kostgodtgjersle dekkast etter Janita Arhaug Statens reiseregulativ. Spesielt inviterte Jan Ole Stokke gjester uten organisasjon bak seg, dekkes reise og opphold av salgslaget. Ålesund

24 24

25 S t y r e t s b e r e t n i n g Virksomheten Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble sterk prisvekst på sei og hyse gjennom de siste par årene har vi på disse fiskeslagene fortsatt inntektssiden til de mange lokale fiskebåtrederier og også fiskere fra andre distrikter. Styret 25 stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehånds- et stykke igjen til rekordnivået for en del år til- uttrykker stor tilfredshet med omsetningen i omsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel bake. I kvantum har landingene i distriktet blitt Surofi i 2006 og konstaterer at vi nå er inne i i Lov om omsetning av råfisk (råfiskloven) av noe redusert i 2006, men kvantumet på 215 en positiv markedssituasjon. Formodentlig har I tillegg til salgsvirksomheten ivaretar Su- 000 tonn (omregnet i rundvekt) er likevel det også rederiene oppnådd tilfredsstillende øko- rofi også ulike kontrolloppgaver, innkreving av nest høyeste siden Mesteparten av ned- nomiske resultater for 2006, noe styret håper offentlige avgifter og driver også en betydelig in- gangen i 2006 er på reke. Markedssituasjonen vil vedvare videre fremover. formasjonsvirksomhet. Alle fiskere og rederier på reke har vært vanskelig i flere år. Dette har fra Sunnmøre og Romsdal som omsetter fisk ført til nedgang i antall fartøy og mindre fiske. Økonomisk stilling og resultat gjennom Surofi, er medlemmer av salgslaget. Det er også litt nedgang i landingene av torsk, Etter flere år med svake resultater snudde dette Surofi har hovedkontor i Ålesund. Avdelings- sei og blåkveite, men dette kompenseres langt i Året ga et godt overskudd, som følge av kontorene i Bud og Fosnavåg ble i tråd med på vei av økning på hyse og uer. For hvitfisk både økte inntekter og lavere kostnader. Høy- representantskapets vedtak fra 2005, avviklet i samlet er det derfor bare en beskjeden ned- ere omsetning har isolert sett bidratt til økte løpet av første halvår Styret bekrefter at gang i kvantum. inntekter. Dessuten har de økte lagsavgiftene det er grunnlag for fortsatt drift, og årsregnska- Sei er det viktigste fiskeslaget for Surofis om- på frossen fisk, som ble vedtatt i 2005, gitt full pet er avgitt under den forutsetning. setning. Sei står alene for 35% av den totale virkning for hele året Surofi har i 2006 omsetningen, med en omsetning på nær 800 også hatt en positiv dreining i omsetningen, Omsetning og marked mill. kr. Dette er en fordobling i løpet av de ved at en større andel har bestått av fersk og For andre år på rad ble det satt omsetnings- to siste år. En stabilt god kvotesituasjon, kom- rundfrossen fisk, som gir høyere provisjons- rekord i Surofi. Totalt ble det omsatt fisk og binert med økende kjøpsinteresse fra viktige inntekter enn frossen filét og reker. Totalt ut- fiskeprodukter for 2,259 mill. kr., en oppgang eksportmarked både til klippfisk og andre an- gjorde provisjonsinntektene i 2006 nær 15,9 på 119 mill. kr. (5,6%) fra I løpet av de vendelser, har gitt grunnlag for denne veksten mill. kr., en økning på 2,6 mill. kr fra foregå- to siste år har omsetningen gått opp med til i sei-omsetningen. ende år. Provisjonen utgjorde i gjennomsnitt sammen 50% fra bunnåret i Det har også i 2006 i all hovedsak vært en god 0,70% av omsetningen, mot 0,62% i Av den totale omsetningsverdi utgjorde landin- omsetningssituasjon. For frossen fisk har det Andre driftsinntekter omfatter blant annet inn- ger fra utenlandske fartøy 88 mill. kr. (3,9%). vært stor kjøpsinteresse både fra produsenter dratte midler fra kvotekontrollen. Disse inn- Tilsvarende i 2005 var 91 mill. kr. (4,2%). Årsa- og tradere. For fersk fisk er det nå også en bra tektene benyttes til å finansiere kontrollvirk- ken til omsetningsveksten i 2006 er i hovedsak dekning med kjøpere i de ulike deler av Suro- somheten som salgslaget utfører i henhold til prisøkning på de viktigste hvitfiskeslag. I gjen- fis distrikt. Det har ikke vært behov for noen bestemmelser i saltvannsfiskeloven. I 2006 er nomsnitt har førstehåndsprisen pr kg rundfisk form for reguleringer av fisket i Minste- det inntektsført knapt 0,7 mill. kr., tilsvarende omsatt i Surofis distrikt gått opp med nær 12%. prisene som ble forhandlet frem med kjøper- kostnadene ved kontrollvirksomheten, som Prisene på hvitfisk har generelt vært stigende organisasjonene i desember 2005, har vært inngår i andre driftskostnader. I regnskapet for siden 2003 etter en periode med kraftig fall. gjeldende gjennom hele året, med unntak av 2005 ble det foretatt en samlet inntektsføring Prisen på sei og hyse har i 2006 gått opp med breiflabb m/hode og notfanget rund sei, som av inndratte midler for årene på rundt 25%, mens prisen på torsk har økt med ble justert ned henholdsvis i februar og mai totalt vel 2,5 mill. kr., samtidig som tilhørende 16%. Førstehåndsprisen på torsk er den høy på grunn av en vanskelig markedssitua- kontrollkostnader også ble kostnadsført. Som este vi har observert i det siste tiåret. Selv med sjon. Den høye omsetningen i Surofi avspeiler en konsekvens av beslutningen om å avvikle

26 Det er med store hjerter som med store hav: De fryser aldri til. ukjent 26 avdelingskontoret i Bud, besluttet styret å selge eiendommen. Salget ble gjennomført i 2006 mot 3,0 mill. kr. i Netto finansinntekter er ubetydelig økt sammenlignet med vi registrere at økte priser på hvitfisk de siste årene presser kjøpernes likviditet i perioder. og ga en gevinst på nær 1 mill. kr., som er 2005 og viser 1,9 mill. kr. Årsresultatet etter Surofi er direkte utsatt for markedssving- inntektsført i regnskapet for 2006 under andre skatt viser et overskudd på knapt 3,7 mill. kr. ninger, siden provisjonsinntektene beregnes driftsinntekter. Driftskostnadene utgjorde knapt Styret foreslår at overskuddet tilføres egen- som prosent av omsetningsverdien. Endrin- 15,9 mill. kr., mot 19,0 mill. kr. i Ned- kapitalen. Egenkapitalen vil etter dette være ger i landet kvantum og prisnivå har derfor gangen må blant annet ses i sammenheng 52,5 mill. kr., tilsvarende 26 % av totalkapi- stor betydning for inntekter og resultat. Med med at det i 2005 som nevnt ble kostnadsført talen. Styret vurderer egenkapitalen som den omstillingsplan som styret nå har gjen- akkumulerte kostnader for kontrollvirksomhe- tilfredsstillende, men legger vekt på at med nomført, kan Surofi oppnå overskudd ved ten for perioden de svingninger som har vært i omsetning og lavere omsetning enn tidligere, og er derfor økonomiske resultat gjennom årene er det mindre sårbar for svingninger i inntektene. Videre ble det i 2005 igangsatt en omfattende viktig å ha en solid støtpute for å møte de omstillingsprosess med sikte på å redusere endringene som måtte komme. Arbeidsmiljø og ytre miljø. driftskostnadene. De viktigste tiltakene som Bemanningen ble i første halvår 2006 redu- ble besluttet var å samle virksomheten i Åle- Finansiell risiko sert fra 16 til 14 ansatte, og er nå totalt 3,5 sund og satse på nye datasystemer for å effek- Surofi har i store deler av året betydelige årsverk lavere enn før omstillingsplanen ble tivisere driften. Styret har gjennomført disse utestående fordringer til kjøpere. Disse er iverksatt i Omstillingsprosessen er tiltakene i henhold til vedtatte planer, som ga normalt fullt ut sikret med bankgarantier. gjennomført i en god dialog med de ansatte. gradvis effekt utover i Bemanningen Avvik kan forekomme dersom leveransene er Representantskapet besluttet i 2006 at de an- er ved gjennomføring av en ny bemannings- større enn innmeldt kvantum eller at det i satte skal ha plass i salgslagets styre med ett plan redusert med 3,5 årsverk (vel 20%). Det hektiske sesonger kan være vanskelig å ha en medlem. Dette er gjennomført fra juni er foretatt en videre nødvendig oppgradering fullt ut oppdatert oversikt over enkeltkjøpe- Sykefraværet var i ,9%, som er en av datasystemer og -utstyr, blant annet for å res saldo. I 2006 er det utviklet og satt i drift nedgang fra 5,2% i Det er heller ikke gi bedre service overfor fiskere og kjøpere og et nytt reskontrosystem, som gir langt bedre i 2006 registrert noen personskader. Surofis for å ha bedre intern kontroll av virksomhe- og raskere oversikt over utestående mot hver virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. ten. Salgslagets kontorlokaler er modernisert. enkelt kjøper. Surofi har ved årets slutt en Som følge av disse investeringene er de regn- arbeidskapital på vel 47,6 mill. kr., en forbed- Likestilling skapsførte avskrivningene noe økt i ring på 2,6 mill. kr. fra foregående årsskifte. Pr består bemanningen av 10 Arbeidskapitalen benyttes til å finansiere kvinner og 4 menn. Av styrets 10 medlem- Styret har besluttet å avsette 0,5 mill. kr. til utestående fordringer til kjøperne. I tillegg mer er én kvinne (representant for de an- det arbeid som pågår i næringen med mil- er det etablert en avtale med vår bankforbin- satte). Styret konstaterer at det med den lave jømerking og sporing. Avsetningen inngår i delse med en driftsfinansieringsramme på kvinneandelen i næringen er vanskelig å få posten andre driftskostnader. Halvparten av 50 mill. kr. Likviditeten har gjennom hele en god kjønnsmessig balanse i styret. Likevel dette beløpet er øremerket til miljømerkin- året vært god. Driftskreditten har ikke vært vil styret anmode eierorganisasjonene om å gen av sei etter MSC-standarden, et arbeid benyttet. Analyser av kjøpernes regnskaper oppnevne kvinnelige medlemmer til repre- som ventes gjennomført i løpet av viser at mange av disse har forbedret sin øko- sentantskapet, som igjen kan danne grunn- Driftsresultatet for 2006 viser 1,9 mill. kr. nomiske situasjon de siste årene. Likevel kan lag for rekruttering til styreverv.

S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G F I S K E R N E S E G E N S A L G S O R G A N I S A S

S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G F I S K E R N E S E G E N S A L G S O R G A N I S A S Årsrapport 2007 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG fiskernes egen salgsorganisasjon Det må enhver sann gourmet bekjenne, at aldri er havet skjønnere enn når det gjennom sine frukter berører ganen. Kjell

Detaljer

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel i Lov om

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel i Lov om Å r s r a p p o rt 2009 S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G f i s k e r n e s e g e n s a l g s o r g a n i s a s j o n Å f i s k e e r d e n e n e s t e f i l o s o f i m a n b l

Detaljer

Det fins ingen elv og intet hav som ikke folk har hatt lyst til å krysse. Hanne Sophie Greve

Det fins ingen elv og intet hav som ikke folk har hatt lyst til å krysse. Hanne Sophie Greve Årsrapport 2010 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG fiskernes egen salgsorganisasjon Det fins ingen elv og intet hav som ikke folk har hatt lyst til å krysse. Hanne Sophie Greve 5 Innholdsfortegnelse leder

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON

ÅRSRAPPORT 2012 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON ÅRSRAPPORT 2012 1 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON SHETLAND FRØYA RÆNA STOREGGA 2 3 ESTERÅLEN RØST NORDKAPP VIKING JELMSØY SKOLPEN Gi noen en fisk, og han blir mett hele

Detaljer

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON Å RS RA PPO R T 2 0 1 3 1 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON SHETLAN TRÆNA S VESTERÅL NORDKAP HJELMSØY 2 ND FRØYA STOREGGA LEN RØST PP VIKING Y SKOLPEN 3 Surofi Sunnmøre

Detaljer

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON Å RS RA P P O R T 2 0 1 4 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON 1 ESTERÅL NORDKAP SHETLAN RÆNA S JELMSØY 2 SKOLPEN D FRØYA TOREGGA Surofi EN RØST innkreving av offentlige avgifter.

Detaljer

Melding om arbeidsåret

Melding om arbeidsåret Melding om arbeidsåret 2006/2007 2005/2006 1 1 Innhold: MELDING FOR DRIFTSÅRET 2006/2007... 2 STYRET, NEMNDER OG UTVALG I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG... 6 SAKER I MELDINGSÅRET... 10 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK...

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK... INNHOLD REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002..........6 Pris- og markedssituasjonen. Innlegg ved adm. dir. Trygve Myrvang..................6 Villtorsk og oppdrettstorsk markedsmessige utfordringer? Innlegg ved adm.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 SKAGERAKFISK SA

ÅRSBERETNING 2013 SKAGERAKFISK SA ÅRSMELDING FOR 2013 ÅRSBERETNING 2013 SKAGERAKFISK SA Skagerakfisk SA er et salgslag organisert som et samvirkeforetak som i medhold av råfiskloven (fiskesalgslagsloven) er tillagt førstehåndsomsetningen

Detaljer

Årsberetning 2010. For kystens verdier

Årsberetning 2010. For kystens verdier Årsberetning 2010 For kystens verdier Innhold Stabilisering etter en krevende periode Kjære leser!... 3 Styrets og kontrollnemndas medlemmer... 4 2 Representantskapsmøte 2010... 6 Styrets beretning...

Detaljer

Emneside NORGES SILDESALGSLAG. Årsrapport 2014

Emneside NORGES SILDESALGSLAG. Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Emneside NORGES SILDESALGSLAG Årsrapport 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKSJON REGNSKAP Styreleder har ordet Hilsen fra Fiskeriministeren s. 5-7 Styrets melding Resultatregnskap Balanse

Detaljer

Ar tic Norges Sildesalgslag Norges Sildesalgslag

Ar tic Norges Sildesalgslag Norges Sildesalgslag FISK FOR FREMTIDEN Årsrapport 2009 Innhold Innledning 2009 kort oppsummert 5 Innledning ved styrets leder 6 Regnskap Styrets melding 12 Resultatregnskap 2009 16 Balanse pr 31. desember 17 Noter til regnskap

Detaljer

Derfor et salgslag Årsrapport 2013

Derfor et salgslag Årsrapport 2013 Derfor et salgslag Årsrapport 2013 Hva skulle vi gjort uten Sildelaget? Hva hadde prisene vært uten Sildelaget? Hva hadde oppgjøret vært uten Sildelaget? Hva hadde ressurskontrollen vært uten Sildelaget?

Detaljer

Prospekt. Obligasjonslån 2004/2007. Lånet er tilrettelagt av:

Prospekt. Obligasjonslån 2004/2007. Lånet er tilrettelagt av: Prospekt Obligasjonslån 2004/2007 Lånet er tilrettelagt av: Munkedamsv. 35, Postboks 2349 Solli, N-0201 OSLO Telefon: 22 87 81 00, Telefaks: 22 87 80 10 Time Sparebank Prospekt 2004 1. ANSVARSERKLÆRINGER...

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Tettere på markedet Årsrapport 2005

Tettere på markedet Årsrapport 2005 Tettere på markedet Årsrapport 2005 Nøkkeltall Nøkkeltall Russland Danmark Nederland Tyskland Polen Ukraina Kina Japan De største markedene for pelagisk fisk i 2005 Nøkkeltall Russland Japan Ukraina Kina

Detaljer

Innhold FORNØYDE FISKERE VÅR VISJON

Innhold FORNØYDE FISKERE VÅR VISJON ÅRSMELDING 2004 VÅR VISJON 2 FORNØYDE FISKERE Innhold Vår visjon 2 Vår misjon 3 Vår utfordring 4 Vår kjerne 6 Våre tjenester 7 Vår økonomi 8 Innledning ved styrets leder 10 Styret 12 Styrets melding 14

Detaljer

Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø.

Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø. Årsrapport 2001 Innhold Nordlandsbanken i korte trekk.............. 1 Nordlandsbanken i år 2001................ 2 Hovedtall............................ 3 Årsberetning 2001...................... 4 Resultatregnskap.......................

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 Scandic Hotel, Arendal Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2001, 2002 og sakspapirene til Tinget 2003. Tinget åpnet lørdag kl.

Detaljer

1857 2007 år. Årsrapport 2007. Årsrapport08.indd 1 28-03-08 08:57:58

1857 2007 år. Årsrapport 2007. Årsrapport08.indd 1 28-03-08 08:57:58 150 1857 år Årsrapport 1 Årsrapport08.indd 1 280308 08:57:58 VISJON OG FORRETNINGSIDÉ Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsbergområdet der kundene opplever trygghet,

Detaljer

Sakspapir( Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barne!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!25.!og!26.!april!2014!

Sakspapir( Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barne!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!25.!og!26.!april!2014! ! Sakspapir(! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barne!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!25.!og!26.!april!2014! Sundvolden!Hotel!25. 26.!april!2014!!! ! Sakspapir(! Representantskapsmøte!!!

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Skien Dalen Skipsselskap AS Kviteseid kommune Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillingar...1 1.2 Metode...1 1.3 Høyring...2

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

Årsrapport. God å ha i ryggen

Årsrapport. God å ha i ryggen Årsrapport 05 God å ha i ryggen Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning." Banksjefens

Detaljer

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 PHV/HSrev020215 Vedlagt følgjer styret si innstilling til årsmøtet 2015 basert på vedtektskomiteen sitt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2000 122. REGNSKAPSÅR

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2000 122. REGNSKAPSÅR ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2000 122. REGNSKAPSÅR INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Eiendeler 10 Gjeld og egenkapital 11 Kontantstrømanalyse 12 Generelle regnskaps- og vurderingsprinsipper

Detaljer

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Årsberetning 2012 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Innholdsfortegnelse Innkalling til Årsmøte side 3 Styrets beretning for 2012

Detaljer

Etnedal Sparebanks 96. driftsår. Styrets økonomiske betraktninger for år 2006

Etnedal Sparebanks 96. driftsår. Styrets økonomiske betraktninger for år 2006 Årsberetning og regnskap 2006 Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2006 side 1 Etnedal Sparebank 96. driftsår side 1 Resultatregnskap 2006 side 6 Balanse 2006 side 7 Noter til regnskapet for 2006

Detaljer