S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G F I S K E R N E S E G E N S A L G S O R G A N I S A S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G F I S K E R N E S E G E N S A L G S O R G A N I S A S"

Transkript

1 Årsrapport 2006 S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G f i s k e r n e s e g e n s a l g s o r g a n i s a s j o n

2

3 " D e n n o r s k e s j ø m a n n e r e t g j e n n o m b a r k e t f o l k e f e r d, h vo r fa rtøy f ly t e k a n, d e r e r h a n f ø r s t e m a n n. " B j ø r n s t j e r n e B j ø r n s o n

4 I n n h o l d s f o rt e g n e l s e

5 marked, miljø og politikk ved adm. direktør Sveinung Flem side 6 Styret, Representantskapet og øvrige tillitsvalgte side 9 REPRESENTANTSKAPSMØTE 27. APRIL 2006 side 12 Styrets beretning side 25 Nøkkeltall grafisk side 30 resultatregnskap side 32 Balanse side 34 Noter side 36 Revisjonsberetning side 41 Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslags hjelpefond og Tilskuddsregnskap side 44 Driftsrapport side 46 Omsetningsstatistikk side 64

6

7 M a r k e d, m i l j ø o g p o l i t i k k Det er ikke enkelt å spå om fremtiden. Senhøsten 2005 brukte jeg følgende beskrivelse ulovlige fisket har hatt, er det nesten utrolig at ressursene likevel er i relativt god forfatning. til prosessen med MSC-sertifisering av sei. Vi kan slå fast at det innenfor området av utsiktene i hvitfiskmarkedet: Vi er på vei, Avtalen om havnestatkontroll som ble inngått ressursforvaltning har skjedd mye positivt siste og det blir bedre. For en gangs skyld fikk jeg sist høst og trer i kraft i mai 2007, er også svært året. Markedsaktørene selv og deres organi- rett ble et godt år for hvitfisk. Betydelig viktig i arbeidet mot ulovlig fiske. Her påleg- sasjoner har en viktig rolle i dette, men det er prisoppgang på de fleste fiskeslag kombinert ges havnestaten, dvs det landet hvor landing liten tvil om at myndighetenes innsats både med en relativt stabil kvotesituasjon ga stigende av fisk skal skje, å innhente dokumentasjon fra nasjonalt og internasjonalt er av helt avgjørende eksportverdier og økte inntekter for rederier og fartøyets flaggstat om at fisken er lovlig fanget betydning for å sikre ressursene for fremtiden. mannskap. Aldri har omsetningen gjennom og avregnet mot kvote. Reglene vil gjelde for For dette arbeidet fortjener norske myndigheter Surofi vært høyere. For andre år på rad satte vi alle medlemslandene i NEAFC - Russland, alle stor ros. Derimot er det nok langt større tvil om omsetningsrekord. Omsetningen i 2006 var EU-land, Island, Færøyane, Grønland og Norge. hvor langt myndighetene skal gå i detaljregule- 50% høyere enn i bunnåret For alle de Det lovpålagte påbudet i Norge om at ring av fiskerinæringens struktur og virksomhet. tre viktigste fiskeslagene sei, torsk og hyse har førstehåndsomsetning av all villfanget fisk skal I løpet av høsten 2006 var det tre høringer om vi de siste par årene hatt en sterk prisoppgang, skje gjennom salgslag, bidrar til å sikre en god fiskeripolitikken distriktskvoter, torsketrå- men det er viktig å huske at prisene har steget dokumentasjon på ressursuttaket. Det veletabler- lernes leveringsplikt og strukturvirkemidler. fra et lavt nivå. te norske systemet med landings- og sluttsedler, Høringsnotatene om de to førstnevnte temaene Etterspørselen i hvitfisk-markedet drives i løpende avregning mot kvoter og eventuell inn- og mandatet til strukturutvalget viste at departe- stor grad av den generelle konjunktursituasjo- dragning av overfisket kvote er viktige element i mentet ønsker å ty til svært detaljerte virkemid- nen i økonomien verden over. Med stigende inn- god ressurskontroll. Dette viser seg å være en styr- ler for å styre fiskerinæringen, spesielt å benytte tekter blant forbrukerne øker også etterspørse- ke når bevisstheten om bærekraftige ressurser næringen som redskap i distrikts- og sysselset- len etter hvitfisk. Tar vi med at verden stadig får stadig øker hos både markedsaktører, forbrukere tingspolitikken. Surofi var i sine høringsuttalel- flere munner å mette samtidig som en økende og offentlige myndigheter over hele verden. ser kritisk til de forslag som var fremmet både andel av forbrukerne vektlegger fiskens betyd- I 2006 har det vært mye fokus på miljø- om distriktskvoter og innskjerping av leverings- ning i et sunt kosthold, har næringen grunn til merking og sporing. Også dette kan blant annet plikten. Evalueringen av distriktskvoteordnin- å se lyst på fremtiden. Likevel kan vi aldri tillate ses på som element i et sterkere fokus på bære- gen for 2006 gir oss ikke grunnlag for å endre oss å glemme at hver dag er en konkurranse om kraftig høsting og kampen mot ulovlig fiske. syn i den saken. Innskjerpingen av leverings- forbrukernes gunst og at konjunkturene kom- Norsk fiskerinæring samlet seg i løpet av året plikten ble heldigvis betydelig mer moderat enn mer til å gå i bølger, slik de alltid har gjort. om en felles strategi for miljømerking, noe som det opprinnelige forslaget. Det er med andre ord to helt vesentlige for- blant annet innebærer at norsk sei nå er inne i I struktursaken fokuserte Surofi på hvilke utsetninger som må ligge fast om vi skal forbli en sertifiseringsprosess etter den såkalte MSC- forutsetninger som må være på plass for å sikre en stor leverandør av villfanget fisk i fremtiden: standarden. Surofi støtter dette arbeidet, fordi en langsiktig konkurransedyktig lønnsomhet Vi må ta vare på ressursene og vi må være kon- det er viktig å sikre at norske produkter av sei for fiskeflåten både i forhold til kapital og mann- kurransedyktige. Norske myndigheter fortjener er konkurransedyktig i alle aktuelle markeder. skap. Det blir dårlig med lys i husene langs stor ros for det arbeidet som er gjort med sikte Dette gjelder ikke minst i Europa, hvor flere mat- kysten dersom politikken innrettes slik at både på å stoppe det ulovlige fisket i Barentshavet, varekjeder har som strategi å kun satse på miljø- eiere og mannskap flykter til andre næringer. som både har vært og trolig fortsatt er en stor merket fisk. Surofi har i regnskapet for 2006 trussel for de ressursene som norsk fiskeri- avsatt 0,5 mill. kr. til arbeidet med miljømerking næring er avhengig av. Med det omfang dette og sporing, hvorav halvparten er bevilget Sveinung Flem Adm. direktør

8 " S j ø m a n n e n b e r i k k e o m m e dv i n d. H a n l æ r e r s e g å s e i l e. " G u s t a v L i n d b o r g

9 S T Y R E T Geir Solevåg, styreleder Ålesund Viktor Hauge, Nestleder Haugsbygda Varamann: Svein Giske Erling Gaugstad Varamann: Kjell Lorgen Leif-Egil Grytten Jermund Hide Hareid Leif-Richard Sande Fosnavåg Varamedlem: Odd T. Aune Steinar Krøvel Varamedlem: Arve Teige Bjørn O. Berge Bodvar Åsbø Bud Jørgen Ervik Ålesund Varamedlem: Einar Inderhaug Arthur Sølvik Varamedlem: Solveig Strand Knut Grønnevet trond h. magnussen Grytestranda Vidar Klokk Brattvåg Varamedlem: Johan K. Skjong Sigmund Finnøy Varamedlem: Einar Remøy Remi Teistklubb Ståle Grytten Grytestranda helene tomren Grytestranda Varamedlem: Kjell A. Grytten Oddmund Voldsund Varamedlem: Vigdis Torheim Gerd Leine

10 10

11 R E P R E S E N TA N T S K A P E T Ordfører: Jan Ole Stokke, Langevåg v.m. Eivind Gaugstad, Øyvind Stokke Varaordfører: Pål Roaldsnes, Valderøy Øvrige: aalesunds rederiforening: Frank Remøy, Fosnavåg Svein Davik, Brattvåg Leif Steinar Alnes, Godøy Arnstein Leinebø, Leinøy Dag A. Gjøsund, Valderøy Eivind Volstad, Ålesund Hallgeir Holmeset, Grytestranda Øvrige medlemmer: Leif Ervik, Valderøy v.m. Kjetil Holmeset, Egil Urkedal Per Jan Giske, Ellingsøy v.m. Vidar Alnes, Øyvind Stokke LØNS- OG VALGNEMND 11 Formann; møre og romsdal fiskarlag: Magne Grytten, Grytestranda. v.m. Lidvar Bjørnøy, Erling Grytten Bjørn Giske, Giske v.m. Jarle Valderhaug, Kurt Skjong Ståle Dyb, Godøy v.m Odd Jarle Løken, Bjørn Brattheim Hans Sande, Bølandet v.m. Martin Leinebø, Gunnar Leinebø Kjell O. Solheim, Hustad v.m. Per Sunde, Karl O. Risbakk Bjørn Sande, Eggesbønes v.m. Gunnar Stokke, Einar Sævik Bernt Åsbø, Hustad v.m. Rune Janbu, Svein Ole Myrbø Svein O. Sæther, Langevåg v.m. Sindre Johan Dyb, Odd G. Støbakk Oddmund Voldsund, Leinøy v.m. Alf Inge Leine, Halvard Leine Per Jan Kvalsund, Leinøy v.m. Terje Fagervoll, Torstein Kvalsvik Terje E. Blomvik, Fiskerstrand v.m. Kåre Giske, Njål Kvamme Gudmund Fjørtoft, Fjørtoft v.m Tormod Grimstad, Lars Otterlei Knut Arne Teistklubb, Vevang v.m. Anders Solheim, Svein Johan Solheim Geir Arve Sandøy, Sandøy v.m. Norvall Hammerø, Kristian Breivik Ståle Vidar Gjerde, Bud v.m. Einar Inderhaug, Arthur Sølvik Numeriske vararepresentanter; Magne Dyb, Tore Roaldsnes, Fred Ove Urkedal, Jack Remøy, Jan Erik Fiskerstrand, Johan K. Skjong, Jarle Engeseth, Jakob Remøy, Ole Edvardsen d.y., Olav K. Remøy, Helge Gjøsund, Hjalmar Hauge, Olav Strand, Kjetil Holmeset, Ståle Otto Dyb, Janne Grethe Strand Aasnæs. norsk sjømannsforbund: Knut Åge Sandnes, Ålesund Steinar Småge, Molde Erling Viseth, Ørskog Carlos Parra, Valderøy Numeriske vararepresentanter: Steinar Krøvel, Helge Lønes, Eivind Kipperberg, Harry Birkelund, Per Erik Jensen, Valderøy I følge Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag sine vedtekter skal Representantskapet bestå av 28 medlemmer med personlige eller nummererte varamedlemmer. KONTROLLNEMNDA Formann; Gunnar Støbakk, Godøy. v.m. Anders Solheim, Reidar Finnøy Hans Sande, Bølandet v.m Leif Midtflø, Peder Eltvik Øvrige medlemmer; Odd Aune v.m. Fredd Nilsen, Jermund Hide Einar Inderhaug v.m. Arthur Sølvik, Ståle Gjerde Trond H. Magnussen v.m. Ståle Dyb, Halvard Leine Jarle Valderhaug v.m. Sivert Fjørtoft, Olav Otterlei Magne Grytten v.m. Ole Edvardsen d.y., Fred Ove Urkedal Knut Grønnevet v.m. Lise Strand, Svein Davik HJELPEFONDET Fredd Nilsen, Skodje. v.m. Frøydis Rakvåg Oddvar Urkedal, Vatne. v.m. Narve Engeseth Jørgen Solheim, Vikan. v.m. Arne Høyvik REVISOR KPGM Ålesund V/Statsautorisert revisor Rune Grøvdal LAGETS OFFENTLIGE KONTROLLØR Sorenskriver Øystein Knudsen, oppnevnt av Fiskeridepartementet 17. oktober 2006

12 R E P R E S E N TA N T S K A P S M ØT E 2 7. A P R I L Møtet ble avholdt på Rica Parken i Ålesund. Arnstein Leinebø Dag A. Gjøsund Revisjon KPMG Ålesund SAK 1 ÅPNING AV ÅRSMØTET. Magne Dyb Statsautorisert revisor Gerd Leira Ordfører Jan Ole Stokke åpnet møtet og det Tore Roaldsnes ble sunget Mellom bakkar og berg. Jan Erik Fiskerstrand gjester Åpning ved ordfører, han leste innkallingsbrev. Innkalling godkjent. Ordfører minnet avdøde Statens kontrollør i Surofi Ola Solbjørg. Det ble avholdt 1 minutts stillhet. Norsk Sjømannsforbund Helge Lønes Eivind Kipperberg Harry Birkelund fiskeri- og Kystdepartementet Gunnar Frogner Dahl Møre og Romsdal Fiskarlag Ordfører refererte forretningsorden. Opprop av representanter. Per Erik Jensen Ole Morten Sorthe Janita Arhaug Styret Følgende møtte: Geir Solevåg Viktor Hauge Norsk Sjømannsforbund Arnstein Warholm REPRESENTANTSKAPET Leif-Richard Sande Bodvar Åsbø Aalesunds Rederiforening Møre og Romsdal Fiskarlag Jørgen Ervik Paul Gustav Remøy Jan Ole Stokke Jørgen Solheim Erling Grytten Hans Sande Martin Leinebø Vidar Klokk Jermund Hide Ståle Grytten Tillitsvalgt ansatte Helene Tomren Karl O. Risbakk Bernt Åsbø Halvard Leine Terje Fagervoll Terje E. Blomvik Gudmund Fjørtoft Løns- og valgnemnd Hans Sande (også representantskapet) Trond H. Magnussen Svein Davik (også representantskapet) Odd Aune Administrasjon Sveinung Flem Jon Grimstad Ragnhild Skog Vigdis Torheim Tormund Grimstad Knut Arne Teistklubb Anders Solheim Kristian Breivik Ståle Vidar Gjerde Kontrollnemnda Gunnar Støbakk Leif Ervik Per Jan Giske Fiskaren Fridgeir Valderhaug Aalesunds Rederiforening Hjelpefondet Pål Roaldsnes Oddvar Urkedal Svein Davik Jørgen Solheim(også styret) Leif Steinar Alnes

13 På grunn av at mange vararepresentanter ikke kunne møte ble det stemt over og SAK 5: SALGSLAGETS VEDTEKTER FORSLAG TIL ENDRINGER. SAK 3 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR godkjent at vararepresentantene Tormund Grimstad møter for Bjørn Giske, Erling SAK 6: NEDSETTELSE AV UTVALG FOR Ordfører gikk igjennom årsberetningen Grytten for Ståle Dyb, Martin Leinebø VURDERING AV REPRESENTASJON punktvis. for Bjørn Sande. Disse byttene er foretatt I STYRENDE ORGANER. innad i samme gruppe. Anders Solheim møter Følgende hadde ordet: for Svein Ole Sæther, disse er ikke i samme SAK 7: VALG: Hans Sande, Jon Grimstad gruppe. Alle godkjent. A. Valg av formann i styret. B. Valg av styremedlemmer. Sveinung Flem refererte regnskapet. Tore Roaldsnes bad om ordet til dagsorden. C. Valg av valnemnd/lønsnemnd. Møte hevet for lunsj kl Tore Roaldsnes bad om gruppemøte etter D. Valg av kontrollnemnd. Møte satt kl konstituering. Innvilget. E. Valg av ordfører og varaordfører i Representantskapet. Følgende hadde ordet; Godkjenning av sakliste. Hans Sande, Sveinung Flem, Gerd Leira. SAK 8: LØNSNEMNDAS INNSTILLING S A K L I S T E FOR ÅR 2006 Gerd Leira refererte revisjonsberetningen, sålydende: SAK 1: ÅPNING AV ÅRSMØTET Hilsen fra Fiskeridepartementet ved Gunnar TALE VED ORDFØREREN. Frogner Dahl som også hilste fra Fiskeridirek- Til generalforsamlingen i Sunnmøre og toratet, Forskningsinstituttet og øvrig fiskeri- Romsdal Fiskesalslag AL SAK 2: KONSTITUERING. forvaltning. A. Godkjenning av innkallingen. B. Forretningsorden. E. Valg av sekretærer C. Opprop av representanter. Janita Arhaug og Paul Gustav Remøy valgt D. Godkjenning av saklisten. etter innstilling fra styret. E. Valg av sekretærer. F. Valg av redaksjonsnemnd. F. Valg av redaksjonsnemnd. Anders Solheim, Ole Morten Sorthe, Terje SAK 3: ÅRSMELDING OG REGNSKAP Blomvik, Dag Gjøsund, Helge Lønes FOR ÅR A. Revisors beretning. Møtet ble hevet for gruppemøte kl B. Melding fra Kontrollnemnda. Møtet satt kl SAK 4: PRIS- OG OMSETNINGSFORHOLD Helene Tomren og Ragnhild Skog ankommet -PRISOPPLEGG FOR møte. Ordfører refererte kjøreplan.

14 Der er noget fint og forstandigt ved tal. De véd, hvad de vil, og de gør, hvad de skal. Piet Hein 14 Grunnlag for vår uttalelse Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, for- Opplysningene i årsregnskapet om forslaget til dekning av tapet er i samsvar med lov og å etablere et mottaksanlegg for ferskfisk, fra vårt ståsted, virker lite gjennomtenkt, både skrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder forskrifter. når det gjelder anleggets geografiske plasse- revisjonstandarder vedtatt av Den norske Re- ring, og ikke minst økonomiske soliditet.vi visorforening. Revisjonsstandardene krever Ålesund 22 mars 2006 viser til omtalen av dette i Styrets beretning. at vi planlegger og utfører revisjonen for å KPMG AS Kontrollnemnda er vel innforstått med at det oppnå betryggende sikkerhet for at årsregn- i denne som andre bedrifter alltid vil ligge skapet ikke inneholder vesentlig feilinforma- Gerd Leira muligheter for å tape penger, det har også sjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte Statsautorisert revisor historien vist. Sjøl om det må vises fleksibi- deler av materialet som underbygger infor- litet for å få salg gjennomført, er det nødven- masjon i årsregnskapet, vurdering av de be- Til Årsmøtet i Sunnmøre og Romsdal Fiske- dig for laget å få et bedre samsvar mellom nyttede vesentlige regnskapsestimater, samt salgslag innmeldt fangst og levert fangst. vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god re- MELDING FRA KONTROLLNEMNDA Sjølv om det er kontrollrutiner i Salgslaget, visjonsskikk, omfatter revisjon også en gjen- meiner Kontrollnemnda at styret bør få på nomgåelse av selskapets formuesforvaltning Kontrollnemnda har avholdt to møter på kon- plass en instruks for Internkontroll, og at det og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi toret i Ålesund og et møte i Fosnavåg. innføres faste rutiner innenfor de enkelte ar- mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunn- beidsområder. lag for vår uttalelse. Kontrollnemnda har gått gjennom styrepro- Når det gjelder regnskapet for øvrig viser vi tokoller og regnskapet for driftsåret. til det framlagte regnskap og styrets beret- Uttalelse Ellers har vi hatt møte og samtale med adm. ning undertegnet av styret og administrasjon, Vi mener at Årsregnskapet er avgitt i samsvar dir Sveinung Flem, salgssjef Jon Grimstad samt revisors beretning. Omorganiseringa i med lov og forskrifter og gir et rettvisende og for dei ansatte, tillitsvalgt Helene Tomren salgslaget ser for oss ut til å ha gått etter pla- bilde av selskapets finansielle stilling 31. og Vigdis Torheim. Vi har også hatt samtaler nen så langt, og vil forhåpentligvis gi positiv desember 2005 og av resultatet og kontant- med tre av de ansatte i Fosnavåg. effekt fremover. Ellers har vi ingen merkna- strømmene i regnskapsåret i overensstem- Formannen i Kontrollnemnda har snakket der til drifta av laget. melse med regnskapslovens regler og god med styreformann Geir Solevåg og orienterte regnskapsskikk i Norge. de andre medlemmene i Kontrollnemnda. Ålesund, Ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for Gunnar Støbakk ordentlig og oversiktlig registrering og doku- Regnskapet ble gjennomgått sammen med Leif Ervik mentasjon i regnskapsopplysninger i sam- Revisor Gerd Leira, regnskapssjef Ragnhild Per Jan Giske svar med lov og god bokføringskikk i Norge. Skog og adm.dir Sveinung Flem. Revisjonsrapport og Revisjonsberetning ble også gjen- Følgende hadde ordet: Geir Solevåg, Jon Opplysningene i årsberetningen om årsregn- nomgått. Spørsmål som ble stilt i den forbin- Grimstad, Tore Roaldsnes, Hans Sande, Jon skapet, forutsetningen om fortsatt drift og delse fikk vi svar på. Grimstad forslaget til dekning av tapet er konsistente Ordfører satte strek. med årsregnskapet og er i samsvar med lov Kontrollnemnda vil peike på at lånet som ble og forskrifter. gitt til firmaet Sea Produkts i forbindelse med

15 Ordfører refererte styrets innstilling til vedtak: sitt forslag. Styrets leder Geir Solevåg bad om at styret fikk foreta en drøfting av situa- året etter at skriftleg utmelding er mottatt. Ei utmelding kan ikkje bli trekt tilbake før etter 15 A. Årsmeldingen for 2005 taes til sjonen. Dette ble innvilget. to månader frå skriftleg utmelding er mottatt etteretning. Enstemmig vedtatt. av laget. Eit utmeldt medlem kan ikkje takast Hans Sandes forslag var sålydende: oppatt som medlem i laget før eitt år etter at B. Representantskapet godkjenner det utmeldinga er gjordt gjeldande. Utmelding fremlagte årsregnskapet for år 2005 Endringsforslag SAK 5 av laget gir ikke rett utbetaling av nokon del som Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslags regnskap for året Enstemmig vedtatt. 1. av midlane til laget. 6. Laget sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Sveinung Flem refererte melding fra Sunn- Fiskesalslag. Laget skaffar seg kapital såleis: møre og Romsdal Fiskesalslag Hjelpefond. Ei avgift på verdien av omsett fisk gjennom Godkjent. 2. laget. Avgifta vert fastsett av representantskapet, og skal godkjennast av Fiskeri- og kystde- SAK 5 SALGSLAGETS VEDTEKTER Laget har avgrensa ansvar og skiftande kapi- partementet. Kr. 900,- fra Møre og Romsdal FORSLAG TIL ENDRING tal og medlemstal. Fiskarlag. Kvart medlem svarar berre for si vedtektsbundne avgift. Adm.direktør Sveinung Flem innledet i saken Geir Solevåg orienterte spesielt om forhold Laget sitt formål er å ta seg av omsetning av knyttet til styrets arbeide med høringsnotatet, fiske, biprodukt av fisk, kval og skaldyr for fis- Laget vert styrt av eit representantskap og eit og til styrets innstilling. karane, og få så gode prisar som råd er. Verk- styre. I representantskapet skal det vere 28 semd som laget driv og som ikke direkte er medlemmer med personlege eller numme- Ole Morten Sorthe, overbrakte hilsen fra sty- organisering av førstehandsomsetningen, rerte varamedlemmer. Årsmøtet i Sunnmøre reformann i Møre og Romsdal Fiskarlag og skal skje gjennom eigne selskap. og Romsdal Fiskarlag vel 16, Alesunds Rede- formannen i Fiskarlaget, og redegjorde så for riforening vel 8 og Norsk Sjømannforbund i vedtektsutvalgets forslag og bad om et grup- 4. Sunnmøre og Romsdal vel 4. pemøte. Laget sitt virkeområde er Sunnmøre og Roms- Representantane må vere frå ymse kantar av Følgende hadde ordet: Geir Solevåg, Jørgen dal, med kontor og verneting i Ålesund. laget sitt distrikt, og helst såleis at alle slags Ervik. Ordfører besluttet at gruppemøte fore- fiskeri får talmenn der. tas i kaffipausen og møtet ble hevet for grup- 5. pemøte kl Møtet satt kl Representantane med varamedlemmer vert Alle fiskarar og båteigarar fra Sunnmøre og valde for to år om gongen, og gjer teneste til Følgende hadde ordet: Hans Sande fremsatte Romsdal som leverer fisk gjennom laget kan nytt val. For å vere valfør som representant forlag om at utvalgets innstilling legges ut til vere lagsmedlemmer. Utmelding av laget blir må ein vere medlem av laget i samsvar med avstemming, og han bad om at styret trakk gjort gjeldande fra 31. desember i kalender- paragraf 5 i vedtektene.

16 Representantskapet har høgste rådvelde i laget. Ordinært representantskapsmøte skal haldast kvart år før 30. juni. Ekstraordinært representantskapsmøte vert halde når styret eller minst 1/3 av representantskapet krev det skriftleg til ordføreren i representantskapet. Representantane vert kalla inn til møte av ordføraren i representantskapet skriftleg med varsel på minst seks veker. Kjem det noko særs på, kan representantskapet kallast inn på kortare varsel. På same måte vert styret, kontrollnemnda og administrasjonen kalla inn til møtet. Dei tek del i drøftingane men utan stemmerett. Saker som skal leggjast fram på representantskapet må vere komne inn til styret seinast innan fire veker før representantskapsmøtet. På ekstraordinært representantskapsmøte skal berre dei sakene som er nemnde i innkallinga handsamast. Representantskapet kan ikkje gjere vedtak utan at 2/3 av representantane møter. Møter ikkje så mange vert det kalla saman til nytt møte, og dette møtet kan gjere vedtak utan omsyn til kor mange som møter. 9. Representantskapet vert leia av ordføraren eller varaordføraren, som vert valde for eitt år om gongen, og gjer teneste til nytt val. Det skal førast protokoll over møta. Før møtet er slutt, skal protokollen lesast opp og ordføraren og sekretæren skive under. Avrøystingar skal vere skriftleg eller ved namneopprop, når nokon krev det. Kravet om skriftleg avrøysting går framom namneopprop. Mellom like røystetal med skriftleg avrøysting, vert avgjerda tatt med loddtrekning. Ved like røystetal elles, vert røysta til ordføraren avgjerande. 11. Ordinært Representantskapsmøte skal ta føre seg: 1. Konstituering og val av nemnder. 2. Styrets og kontrollnemndas melding for siste år. 3. Styrets forslag til årsrekneskap. 4. Val av styremedlemmar med personlege varamedlemmar. 5. Val av styrets leiar og nestleiar. 6. Val av representantskapsordfører og varaordfører. 7. Val av kontrollnemnd, valnemnd og lønnsnemnd med funksjonstid fram til neste ordinærere representantskapsmøte. 8. Vederlag til styret, formann, nemnder og representantane. 9. Val av revisor og fastsette revisors honorar. 10. Andre saker som er tatt opp av styret eller representanter eller som er framlagt av Fiskeri- og kystdepartementet i samsvar med vedtektene. I styret for laget skal det vere ti medlemmer, kor ni medlemmer vert valde av representantskapet og ein blandt dei tilsette. Fem styremedlemmer skal representere Møre og Romsdal Fiskarlags medlemmer, tre styremedlemmer skal representere Aalesunds Rederiforenings medlemmer og eit styremedlem skal representere Norsk Sjømannforbund medlemmer. Det skal velgast personlege varamedlemmer. Styremedlemmer og varamedlemmer vert valde for 2 år av gangen, med unntak av dei tilsette sin representant og varamedlem, som vert valde for eitt år av gangen. Styreleiar og nestleiar skal veljast ved særskilt val for eitt år. Dei tilsettes sin representant vert vald ved direkte val blandt dei tilsette i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag. Valperioden løp mellom to påfølgjande representantskapsmøter. Lengste samanhengande tenestetid i styret er 8 år som styremedlem. Styreleiar kan ha samanhengande tenestetid i styret inntil tolv år. 13. Styremøte vert halde når styreleiar eller minst tre av styremedlemmene krev det. Styret kan ta avgjerder når leiar eller nestleiar og fire andre av styret er tilstades. Mellom like røystetal, avgjer røysta til styreleiaren. Det skal førast protokoll over møta.

17 17

18 Styret skal: 1. Styre laget i samsvar med vedtektene og vedtak av representantskapet. 2. Arbeide for å få så gode prisar for fisk som råd er. 3. Avgjere kva slags fisk som skal omsetjast gjennom laget. 4. Tilsetje administrende direktør og øvrige leiarar. Setje opp instruks for dei og fastsetje løna deira. 5. Syte for forsvarleg reknskapsføring og revisjon. 6. Avgjere kven som skal binde laget med underskrifta si og gi prokura. 7. Ta avgjerd i andre saker og enn dei som vedtektene nemner, særskilt når tilhøve gjer det naudsynt. Slike saker med alle opplysningar skal leggjast fram for representantskapet på første møte. 8. Elles arbeide så godt det kan - til beste for laget. 15. Styret kan mellom seg velje eit arbeidsutval (AU) på fire medlemmer for eitt år om gongen. Dette utvalget kan direktøren tilkalle og rådføre seg med i særskilde høve, og det har då fullmakt til å ta avgjerder på vegne av styret. Styret set opp rettleiing for dette utvalet. Over møta skal det førast protokoll som arbeidsutvalet og administrerande direktør skriv under. Ein som er tilsett i laget kan ikkje ha tillitsverv i salglaget, med unntak av dei tilsette sitt styremedlem. Ingen kan samstundes vere vald som fast medlem til representantskapet, styret eller kontrollnemnda. 17. Medlemmer av representantskapet, styret eller kontrollnemnd kan bare ha minoritetsinteresser i forretning som kjøper fangst av laget for tilverknad, omsetning eller eksport. Unnateke er tilverknad og overtaking av eigen fangst. Lagets tilsette må ikkje drive eller være medinteressert i nokon forretningar som kjøper fangst for tilverknad, omsetning eller eksport. 18. Tvistemål mellom laget og fiskarane kan, dersom partane vert samde om det, med rettskraft avgjerast av ei meklingsnemnd på tre medlemmer. Partane nemner opp ein meklingsmann kvar og Fiskeridirektøren nemner opp den tredje som fungerar som leiar. Meklingsnemnda avgjer kvar gong kven som skal bere sakskostnader. Dersom partane ikkje kan verte samde om å løyse tvisten på denne måten, står det dei fritt å søkje tvisten avgjordt ved vanleg rettargang. Vedtektsendringar kan representantskapet gjere med 2/3 fleirtal av dei møtande. 20. Laget skal leggje seg opp reservefond og disposisjonsfond. Minst ein tiandepart av det årlege nettooverskotet skal leggjast til reservefondet til det har nådd kr ,-. Kjem det under denne summen skal det oppatt etter same regel. Fondet må berre brukast til å dekkje underskott som laget har hatt i samband med årsrekneskapen eller eit anna oppgjer i rekneskapsåret og som ikkje kan greiast på annan måte. Minst ein femtepart av det årlege nettooverskotet etter at parten til reservefondet er dregen frå, skal leggjast til disposisjonsfondet. Av dette fondet skal ein betale til dømes skadebot og elles andre ekstra utlegg. Likeeins kan det av dette fondet ytast pengar til ålmenne føremål, men gjeld det ein større sum, må det avgjerast av representantskapet. 21. Til oppløysing av laget krevst at framlegg om det først ha vore handsama av styret. Saka må ha minst 2/3 av representantskapsmøtet sine røyster for oppløysning, og at minst 2/3 av representantane er tilstades. Møter ikkje så mange, vert det kalla inn til nytt møte. Får framlegget då minst 2/3 fleirtal av dei

19 møtande, vert laget å løysa opp. I det fall må representantskapsmøtet samstundes avgjere kva midlane til laget skal gå til. Laget har avgrensa ansvar og skiftande kapi- Laget skaffar seg kapital såleis; tal og medlemstal. Ei avgift på verdien av omsett fisk gjennom 22. laget. Avgifta vert fastsett av representantskapet, og skal godkjennast av Fiskeri og kystde- Laget sin forretningsmessige leiar (direktør) skal godkjennast av Fiskeri- og kystdepartementet. Fiskeri- og kystdepartementet kan nemne opp ein offentleg kontrollør for laget. Kontrolløren si løn skal fastsetjast av departementet og betalast av laget. Representantskapet si avgjerd om bruken av laget sine midlar i tilfelle av at laget vert oppløyst, skal godkjennast av Fiskeri- og kystdepartementet. 3. Laget sitt formål er å ta seg av omsetning av fisk, biprodukt av fisk, kval og skaldyr for fiskarane, og få så gode prisar som råd er. Verksemd som laget driv og som ikkje direkte er organisering av førstehandsomsetningen, skal skje gjennom eigne selskap. partementet. Kr. 900,- frå Møre og Romsdal Fiskarlag. Kvart medlem svarar berre for si vedtektsbundne avgift. 7. Laget vert styrt av eit representantskap og eit styre. I representantskapet skal det vere 28 medlemmer med personelege eller numme- 4. rerte varamedlemmer. Årsmøtet i Sunnmøre 23. Laget sitt virkeområde er Sunnmøre og Roms- og Romsdal Fiskarlag vel 16, Aalesunds Rederiforening vel 8 og Norsk Sjømannsfor- Vedtektene skal vere godkjende av Fiskeri- og dal, med kontor og verneting i Ålesund. bund i Sunnmøre og Romsdal vel 4. kystdepartementet. Representantane må vere fra ymse kantar av Hans Sande 5. laget sitt distrikt, og helst såleis at alle salgs fiskeri får talsmenn der. Geir Solevåg fremsatte følgende endringsforslag fra styret: Alle fiskarar og båteigarar fra Sunnmøre og Romsdal som leverer fisk gjennom laget kan vere lagsmedlemmer. Utmelding av laget blir Representantane med varamedlemmer vert valde for to år om gongen, og gjer teneste til Styrets reviderte forslag: gjort gjeldande fra 31. desember i kalenderåret etter at skriftleg utmelding er mottatt. Ei nytt val. For å vere valfør som representant må ein vere medlem av laget i samsvar med utmelding kan ikkje bli trekt tilbake før etter paragraf 5 i vedtektene. 1. to månadar frå skriftleg utmelding er mottatt av laget. Eit utmeldt medlem kan ikkje takast Laget sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag. oppatt som medlem i laget før eitt år etter at utmeldinga er gjort gjeldande. Utmelding av laget gir ikkje rett til utbetaling av nokon del av midlande til laget.

20 Representantskapet har høgste rådvelde i laget. Ordinært representantskapsmøte skal haldast kvart år før 30. juni. Ekstraordinært representantskapsmøte vert halde når styret eller minst 1/3 av representantskapet krev det skriftleg til ordføraren i representantskapet. Representantane vert kalla inn til møte av ordføraren i representantskapet skrifleg med varsel på minst seks veker. Kjem det noko særs på, kan representanskapet kallast inn på kortare varsel. På same måte vert styret, kontrollnemnda og administrasjonen kalla inn til møtet. Dei tek del i drøftingane men utan stemmerett. Saker som skal leggjast fram på representantskapet må vere komne inn til styret seinast innan fire veker før representantsskapsmøtet. På ekstraordienært representantskapsmøte skal berre dei sakene som er nemnde i innkallinga handsamast. Representantskapet kan ikkje gjere vedtak utan at 2/3 av representantane møter. Møter ikkje så mange vert det kalla saman til nytt møte, og dette møtet kan gjere vedtak utan omsyn til kor mange som møter. 9. Representantskapet vert leia av ordføraren eller varaordføraren, som vert valde for eitt år om gongen, og gjer teneste til nytt val. Det skal førast protokoll over møte. Før møtet er slutt, skal protokollen lesast opp og ordføraren og sekretæren skrive under. Avrøysting skal vere skriftlig eller ved namneopprop, når nokon krev det. Kravet om skriftleg avrøysting går framom namneopprop. Mellom like røystetal vert avgjerda tatt med loddtrekning. Ved like røystetal elles, vert røysta til ordføraren avgjerande. 11. Ordinært Representantskapsmøte skal ta føre seg: 1. Konstituering og val av nemnder. 2. Styrets og kontrollnemndas melding for siste år. 3. Styrets forslag til årsrekneskap. 4. Val av styremedlemmar med personlege varamedlemmar. 5. Val av styrets leiar og nestleiar. 6. Val av representantskapsordfører og varaordfører. 7. Val av kontrollnemnd, valnemnd og lønnsnemnd med funksjonstid fram til neste ordinærere representantskapsmøte. 8. Vederlag til styret, formann, nemnder og representantane. 9. Val av revisor og fastsette revisors honorar. 10. Andre saker som er tatt opp av styret eller representanter eller som er framlagt av Fiskeri- og kystdepartementet i samsvar med vedtektene. I styret for laget skal det vere ti medlemmer, kor ni medlemmer vert valde av representantskapet og ein blandt dei tilsette. Fem styremedlemmer skal representere Møre og Romsdal Fiskarlags medlemmer, tre styremedlemmer skal representere Aalesunds Rederiforenings medlemmer og eit styremedlem skal representere Norsk Sjømannforbund medlemmer. Det skal velgast personlege varamedlemmer. Styremedlemmer og varamedlemmer vert valde for 2 år av gangen, med unntak av dei tlisette sin representant og varamedlem, som vert valde for eitt år av gangen. Styreleiar og nestleiar skal veljast ved særskilt val for eitt år. Dei tilsette sin representant vert vald ved direkte val blant dei tilsette i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag. Valperioden løp mellom to påfølgjande representantskapsmøtet. Lengste samanhengande tenestetid i styret er 8 år som styremedlem. Styreleiar kan ha samanhengande tenestetid i styret inntil tolv år. 13. Styremøte vert halde når styreleiar eller minst tre av styremedlemmene krev det. Styret kan ta avgjerder når leiar eller nestleiar og fire andre av styret er tilstades. Mellom like røystetal, avgjer røysta til styreleiaren. Det skal førast protokoll over møta.

21 Styret skal: Ein som er tilsett i laget kan ikkje ha tillits- Laget skal leggje seg opp reservefond og dis- 1. Styre laget i samsvar med vedtektene og verv i salglaget, med unntak av dei tilsette sitt posisjonsfond. Minst ein tiandepart av det år- vedtak av representantskapet. styremedlem. Ingen kan samstundes vere lege nettooverskotet skal leggjast til reserve- 2. Arbeide for å få så gode prisar for fisk vald som fast medlem til representantskapet, fondet til det har nådd kr ,-. Kjem som råd er. styret eller kontrollnemnda. det under denne summen skal det oppatt 3. Avgjere kva slags fisk som skal etter same regel. Fondet må berre brukast omsetjast gjennom laget. 17. til å dekkje underskott som laget har hatt i 4. Tilsetje administrerende direktør og samband med årsrekneskapen eller eit anna øvrige leiarar. Setje opp instruks for dei Medlemmer av representantskapet, styret eller oppgjer i rekneskapsåret og som ikkje kan og fastsetje løna deira. kontrollnemnd kan bare ha minoritetsinteres- greiast på annan måte. Minst ein femtepart 5. Syte for forsvarleg rekneskapsføring ser i forretning som kjøper fangst av laget for av det årlege nettooverskotet etter at parten og revisjon. tilverknad, omsetning eller eksport. Unnateke til reservefondet er dregen frå, skal leggjast 6. Avgjere kven som skal binde laget er tilverknad og overtaking av eigen fangst. til disposisjonsfondet. Av dette fondet skal med underskrifta si og gi prokura. ein betale til dømes skadebot og elles andre 7. Ta avgjerd i andre saker og enn dei som 18. ekstra utlegg. Likeeins kan det av dette fon- vedtektene nemner, særskilt når tilhøva det ytast pengar til ålmenne føremål, men gjer det naudsynt. Slike saker med alle Tvistemål mellom laget og fiskarane kan, gjeld det ein større sum, må det avgjerast av opplysningar skal leggjast fram for dersom partane vert samde om det, med representantskapet. representantskapet på første møte. rettskraft avgjerast av ei meklingsnemnd på 8. Elles arbeide så godt det kan - tre medlemmer. Partane nemner opp ein me- til beste for laget. klingsmann kvar og Fiskeridirektøren nem- 21. ner opp den tredje som fungerar som leiar. 15. Meklingsnemnda avgjer kvar gong kven som Til oppløysing av laget krevst at framlegg om skal bere sakskostnader. Dersom partane det først ha vore handsama av styret. Saka må Styret kan mellom seg velje eit arbeidsutval ikkje kan verte samde om å løyse tvisten på ha minst 2/3 av representantskapetsmøtet (AU) på fire medlemmer for eitt år om gon- denne måten, står det dei fritt å søkje tvisten sine røyster for oppløysning, og at mist 2/3 gen. Dette utvalget kan direktøren tilkalle avgjordt ved vanleg rettargang. av representantane er tilstades. Møter ikkje og rådføre seg med i særskilde høve, og det så mange, vert det kalla inn til nytt møte. har då fullmakt til å ta avgjerder på vegne av Får framlegget då minst 2/3 fleirtal av dei styret. Styret set opp rettleiing for dette utva- 19. møtande, vert laget å løysa opp. I det fall må let. Over møta skal det førast protokoll som representantskapsmøtet samstundes avgjere arbeidsutvalet og administrendande direktør Vedtektsendringar kan repesentantskapet kva midlane til lagt skal gå til. skriv under. gjere med 2/3 fleirtal av dei møtande.

22 En liten fisk i båten er bedre enn en stor i fjorden. norsk ordtak Laget sin forretningsmessige leiar (direktør) skal godkjennast av Fiskeri- og kystdepartementet. Fiskeri- og kystdepartementet kan nemne opp ein offentleg kontrollør for laget. Kontrolløren si løn skal fastsetjast av departementet og betalast av laget. Representantskapet si avgjerd om bruken av laget sine midlar i tilfelle av at laget vert oppløyst, skal godkjennast av Fiskeri- og kystpartementet. 23. Vedtektene skal vere godkjende av Fiskeri- og kystdepartementet. Ordføraren voterte over Hans Sandes forslag slik det forelå punktvis. Paragraf 1 til og med paragraf 16 enstemmig. (Hans Sandes forslag) Paragraf 17 enstemming (styrets forslag) Paragraf enstemmig (Hans Sandes forslag) SAK 6 NEDSETTELSE AV UTVALG FOR VURDERING AV REPRESENTAsJON I STYRENDE ORGANER. Sveinung Flem innledet i saken. Følgende hadde ordet: Ole Morten Sorthe, Geir Solevåg. Ordfører satte strek og referte styrets forslag til vedtak. Forslag til vedtak: Representantskapet ber styret nedsette et utvalg som skal utrede kriteriene for og fremme forslag om fremtidig representasjon i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslags styrende organer. Utvalget skal ha en bred sammensetning. Utvalget må i nødvendig grad knytte til seg faglig bistand. Innstillingen legges frem for representantskapsmøtet i Enstemmig vedtatt. SAK 4 PRIS OG OMSETNINGSFORHOLD PRISOPPLEGG FOR Jon Grimstad innledet i saken. Ordfører refererte styrets forlag til vedtak sålydende: Hovedtrekkene i det etablerte pris og omsetningssystemet i salgslaget opprettholdes. Salgslaget bør til en hver tid arbeide for å finne de mest formålstjenlige omsetningsformene for de ulike flåtegruppene, fiskeslag og anvendelser. Enstemmig vedtatt. SAK 7 VALG Hans Sande redegjorde for valgnemndas arbeide. Følgende hadde ordet: Gunnar Støbakk, Hans Sande. Innstillingen var sålydende: A. Valg av styreformann Geir Solevåg B. Valg av styremedlemmer Jermund Hide v.m. Odd Aune, Steinar Krøvel Vidar Klokk v.m. Einar Remøy, Remi Teistklubb Ståle Grytten v.m. Kjell A. Grytten, Oddmund Voldsund Trond H. Magnussen v.m. Johan K. Skjong, Sigmund Finnøy Geir Solevåg v.m. Svein Giske, Erling Gaustad C. Valnemnda: Odd Aune v.m. Fredd Nilsen, Jermund Hide Ståle Gjerde v.m. Ronny Groven, Arthur Sølvik Hans Sande v.m. Leif Midtbø, Arve Teige Lars Harald Nyvoll v.m. Ståle Dyb, Frode Løvøy Jarle Valderhaug v.m Bjørn Giske, Olav Otterlei Fred O. Urkedal v.m. Magne Grytten, Ole Edvardsen d.y Tore Roaldsnes v.m. Lise Strand, Svein Davik Formann: Hans Sande

23 D. Kontrollnemnda: SAK 8 LØNNSNEMNDAS INNSTILLING. Odd Aune 23 Knut Grønnevet Formann Styreformann Hans Sande Gunnar Støbakk Kr ,- Trond H. Magnussen v.m. Anders Solheim, Reidar Finnøy Telefon styreformann Kr ,- Lønnsnemndas innstilling enstemmig Medlemmer Nestformann vedtatt. Det ble orientert om at fra de Leif Ervik Kr ,- ansatte var følgende representant og vara- v.m. Kjetil Holmeset, Egil Urkedal Telefon nestformann representant oppnevnt til styret: Per Jan Giske Kr ,- v.m. Vidar Alnes, Øyvind Stokke Styremedlemmer Helene Tomren Kr ,- 1. vara Vigdis Torheim E. Ordfører og varaordfører i Ordfører i Representantskapet 2. vara Gerd Leine Representantskapet Kr ,- Telefon ordfører Avslutning. Ordfører: Kr ,- Jan Ole Stokke Varaordfører Geir Solevåg takket for tilliten. Kr ,- Jørgen Solheim som nå gikk ut av styret Varaordfører: Telefon varaordfører takket for samarbeidet i styret. Pål Roaldsnes Kr ,- Møtegodtgjørelse Til dagsorden: Ole Morten Sorthe, Valgnemndas innstilling ble votert over representantskapets medlemmer. Gunnar Frogner Dahl. punktvis. Enstemmig. Kr ,- pr. møtedag Møtegodtgjørelse styremedlemmer Ordfører takket for møtet og inviterte og nemnder representanter og gjester til middag. Kr ,- pr. møtedag Sekretær årsmøte Møtet avsluttet kl Kr ,- pr. møtedag Paul Gustav Remøy Reise- og kostgodtgjersle dekkast etter Janita Arhaug Statens reiseregulativ. Spesielt inviterte Jan Ole Stokke gjester uten organisasjon bak seg, dekkes reise og opphold av salgslaget. Ålesund

24 24

25 S t y r e t s b e r e t n i n g Virksomheten Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble sterk prisvekst på sei og hyse gjennom de siste par årene har vi på disse fiskeslagene fortsatt inntektssiden til de mange lokale fiskebåtrederier og også fiskere fra andre distrikter. Styret 25 stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehånds- et stykke igjen til rekordnivået for en del år til- uttrykker stor tilfredshet med omsetningen i omsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel bake. I kvantum har landingene i distriktet blitt Surofi i 2006 og konstaterer at vi nå er inne i i Lov om omsetning av råfisk (råfiskloven) av noe redusert i 2006, men kvantumet på 215 en positiv markedssituasjon. Formodentlig har I tillegg til salgsvirksomheten ivaretar Su- 000 tonn (omregnet i rundvekt) er likevel det også rederiene oppnådd tilfredsstillende øko- rofi også ulike kontrolloppgaver, innkreving av nest høyeste siden Mesteparten av ned- nomiske resultater for 2006, noe styret håper offentlige avgifter og driver også en betydelig in- gangen i 2006 er på reke. Markedssituasjonen vil vedvare videre fremover. formasjonsvirksomhet. Alle fiskere og rederier på reke har vært vanskelig i flere år. Dette har fra Sunnmøre og Romsdal som omsetter fisk ført til nedgang i antall fartøy og mindre fiske. Økonomisk stilling og resultat gjennom Surofi, er medlemmer av salgslaget. Det er også litt nedgang i landingene av torsk, Etter flere år med svake resultater snudde dette Surofi har hovedkontor i Ålesund. Avdelings- sei og blåkveite, men dette kompenseres langt i Året ga et godt overskudd, som følge av kontorene i Bud og Fosnavåg ble i tråd med på vei av økning på hyse og uer. For hvitfisk både økte inntekter og lavere kostnader. Høy- representantskapets vedtak fra 2005, avviklet i samlet er det derfor bare en beskjeden ned- ere omsetning har isolert sett bidratt til økte løpet av første halvår Styret bekrefter at gang i kvantum. inntekter. Dessuten har de økte lagsavgiftene det er grunnlag for fortsatt drift, og årsregnska- Sei er det viktigste fiskeslaget for Surofis om- på frossen fisk, som ble vedtatt i 2005, gitt full pet er avgitt under den forutsetning. setning. Sei står alene for 35% av den totale virkning for hele året Surofi har i 2006 omsetningen, med en omsetning på nær 800 også hatt en positiv dreining i omsetningen, Omsetning og marked mill. kr. Dette er en fordobling i løpet av de ved at en større andel har bestått av fersk og For andre år på rad ble det satt omsetnings- to siste år. En stabilt god kvotesituasjon, kom- rundfrossen fisk, som gir høyere provisjons- rekord i Surofi. Totalt ble det omsatt fisk og binert med økende kjøpsinteresse fra viktige inntekter enn frossen filét og reker. Totalt ut- fiskeprodukter for 2,259 mill. kr., en oppgang eksportmarked både til klippfisk og andre an- gjorde provisjonsinntektene i 2006 nær 15,9 på 119 mill. kr. (5,6%) fra I løpet av de vendelser, har gitt grunnlag for denne veksten mill. kr., en økning på 2,6 mill. kr fra foregå- to siste år har omsetningen gått opp med til i sei-omsetningen. ende år. Provisjonen utgjorde i gjennomsnitt sammen 50% fra bunnåret i Det har også i 2006 i all hovedsak vært en god 0,70% av omsetningen, mot 0,62% i Av den totale omsetningsverdi utgjorde landin- omsetningssituasjon. For frossen fisk har det Andre driftsinntekter omfatter blant annet inn- ger fra utenlandske fartøy 88 mill. kr. (3,9%). vært stor kjøpsinteresse både fra produsenter dratte midler fra kvotekontrollen. Disse inn- Tilsvarende i 2005 var 91 mill. kr. (4,2%). Årsa- og tradere. For fersk fisk er det nå også en bra tektene benyttes til å finansiere kontrollvirk- ken til omsetningsveksten i 2006 er i hovedsak dekning med kjøpere i de ulike deler av Suro- somheten som salgslaget utfører i henhold til prisøkning på de viktigste hvitfiskeslag. I gjen- fis distrikt. Det har ikke vært behov for noen bestemmelser i saltvannsfiskeloven. I 2006 er nomsnitt har førstehåndsprisen pr kg rundfisk form for reguleringer av fisket i Minste- det inntektsført knapt 0,7 mill. kr., tilsvarende omsatt i Surofis distrikt gått opp med nær 12%. prisene som ble forhandlet frem med kjøper- kostnadene ved kontrollvirksomheten, som Prisene på hvitfisk har generelt vært stigende organisasjonene i desember 2005, har vært inngår i andre driftskostnader. I regnskapet for siden 2003 etter en periode med kraftig fall. gjeldende gjennom hele året, med unntak av 2005 ble det foretatt en samlet inntektsføring Prisen på sei og hyse har i 2006 gått opp med breiflabb m/hode og notfanget rund sei, som av inndratte midler for årene på rundt 25%, mens prisen på torsk har økt med ble justert ned henholdsvis i februar og mai totalt vel 2,5 mill. kr., samtidig som tilhørende 16%. Førstehåndsprisen på torsk er den høy på grunn av en vanskelig markedssitua- kontrollkostnader også ble kostnadsført. Som este vi har observert i det siste tiåret. Selv med sjon. Den høye omsetningen i Surofi avspeiler en konsekvens av beslutningen om å avvikle

26 Det er med store hjerter som med store hav: De fryser aldri til. ukjent 26 avdelingskontoret i Bud, besluttet styret å selge eiendommen. Salget ble gjennomført i 2006 mot 3,0 mill. kr. i Netto finansinntekter er ubetydelig økt sammenlignet med vi registrere at økte priser på hvitfisk de siste årene presser kjøpernes likviditet i perioder. og ga en gevinst på nær 1 mill. kr., som er 2005 og viser 1,9 mill. kr. Årsresultatet etter Surofi er direkte utsatt for markedssving- inntektsført i regnskapet for 2006 under andre skatt viser et overskudd på knapt 3,7 mill. kr. ninger, siden provisjonsinntektene beregnes driftsinntekter. Driftskostnadene utgjorde knapt Styret foreslår at overskuddet tilføres egen- som prosent av omsetningsverdien. Endrin- 15,9 mill. kr., mot 19,0 mill. kr. i Ned- kapitalen. Egenkapitalen vil etter dette være ger i landet kvantum og prisnivå har derfor gangen må blant annet ses i sammenheng 52,5 mill. kr., tilsvarende 26 % av totalkapi- stor betydning for inntekter og resultat. Med med at det i 2005 som nevnt ble kostnadsført talen. Styret vurderer egenkapitalen som den omstillingsplan som styret nå har gjen- akkumulerte kostnader for kontrollvirksomhe- tilfredsstillende, men legger vekt på at med nomført, kan Surofi oppnå overskudd ved ten for perioden de svingninger som har vært i omsetning og lavere omsetning enn tidligere, og er derfor økonomiske resultat gjennom årene er det mindre sårbar for svingninger i inntektene. Videre ble det i 2005 igangsatt en omfattende viktig å ha en solid støtpute for å møte de omstillingsprosess med sikte på å redusere endringene som måtte komme. Arbeidsmiljø og ytre miljø. driftskostnadene. De viktigste tiltakene som Bemanningen ble i første halvår 2006 redu- ble besluttet var å samle virksomheten i Åle- Finansiell risiko sert fra 16 til 14 ansatte, og er nå totalt 3,5 sund og satse på nye datasystemer for å effek- Surofi har i store deler av året betydelige årsverk lavere enn før omstillingsplanen ble tivisere driften. Styret har gjennomført disse utestående fordringer til kjøpere. Disse er iverksatt i Omstillingsprosessen er tiltakene i henhold til vedtatte planer, som ga normalt fullt ut sikret med bankgarantier. gjennomført i en god dialog med de ansatte. gradvis effekt utover i Bemanningen Avvik kan forekomme dersom leveransene er Representantskapet besluttet i 2006 at de an- er ved gjennomføring av en ny bemannings- større enn innmeldt kvantum eller at det i satte skal ha plass i salgslagets styre med ett plan redusert med 3,5 årsverk (vel 20%). Det hektiske sesonger kan være vanskelig å ha en medlem. Dette er gjennomført fra juni er foretatt en videre nødvendig oppgradering fullt ut oppdatert oversikt over enkeltkjøpe- Sykefraværet var i ,9%, som er en av datasystemer og -utstyr, blant annet for å res saldo. I 2006 er det utviklet og satt i drift nedgang fra 5,2% i Det er heller ikke gi bedre service overfor fiskere og kjøpere og et nytt reskontrosystem, som gir langt bedre i 2006 registrert noen personskader. Surofis for å ha bedre intern kontroll av virksomhe- og raskere oversikt over utestående mot hver virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. ten. Salgslagets kontorlokaler er modernisert. enkelt kjøper. Surofi har ved årets slutt en Som følge av disse investeringene er de regn- arbeidskapital på vel 47,6 mill. kr., en forbed- Likestilling skapsførte avskrivningene noe økt i ring på 2,6 mill. kr. fra foregående årsskifte. Pr består bemanningen av 10 Arbeidskapitalen benyttes til å finansiere kvinner og 4 menn. Av styrets 10 medlem- Styret har besluttet å avsette 0,5 mill. kr. til utestående fordringer til kjøperne. I tillegg mer er én kvinne (representant for de an- det arbeid som pågår i næringen med mil- er det etablert en avtale med vår bankforbin- satte). Styret konstaterer at det med den lave jømerking og sporing. Avsetningen inngår i delse med en driftsfinansieringsramme på kvinneandelen i næringen er vanskelig å få posten andre driftskostnader. Halvparten av 50 mill. kr. Likviditeten har gjennom hele en god kjønnsmessig balanse i styret. Likevel dette beløpet er øremerket til miljømerkin- året vært god. Driftskreditten har ikke vært vil styret anmode eierorganisasjonene om å gen av sei etter MSC-standarden, et arbeid benyttet. Analyser av kjøpernes regnskaper oppnevne kvinnelige medlemmer til repre- som ventes gjennomført i løpet av viser at mange av disse har forbedret sin øko- sentantskapet, som igjen kan danne grunn- Driftsresultatet for 2006 viser 1,9 mill. kr. nomiske situasjon de siste årene. Likevel kan lag for rekruttering til styreverv.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G F I S K E R N E S E G E N S A L G S O R G A N I S A S

S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G F I S K E R N E S E G E N S A L G S O R G A N I S A S Årsrapport 2005 S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G f i s k e r n e s e g e n s a l g s o r g a n i s a s j o n " G I N O E N E N F I S K, O G H A N B L I R M E T T H E L E DAG E

Detaljer

S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G F I S K E R N E S E G E N S A L G S O R G A N I S A S

S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G F I S K E R N E S E G E N S A L G S O R G A N I S A S Årsrapport 2007 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG fiskernes egen salgsorganisasjon Det må enhver sann gourmet bekjenne, at aldri er havet skjønnere enn når det gjennom sine frukter berører ganen. Kjell

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

Å r s r a p p o rt 2008

Å r s r a p p o rt 2008 Å r s r a p p o rt 2008 S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G f i s k e r n e s e g e n s a l g s o r g a n i s a s j o n G I N O E N E N F I S K, O G H A N B L I R M E T T H E L E

Detaljer

STYRET, NEMNDER OG UTVALG I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG

STYRET, NEMNDER OG UTVALG I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG STYRET, NEMNDER OG UTVALG I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG 2011-2012 Styret Leder: Nestleder: Arnstein Næss, 6570 Smøla* Bjørn Thomassen, 6515 Kristiansund Arve Flø, 6689 Aure Per Jan Kvalsvik, 6094 Leinøy*

Detaljer

2011 S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G F I S K E R N E S E G E N S A L G S O R G A N I S A S

2011 S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G F I S K E R N E S E G E N S A L G S O R G A N I S A S Årsrapport 2011 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG fiskernes egen salgsorganisasjon GI NOEN EN FISK, OG HAN BLIR METT HELE DAGEN. LÆR NOEN Å FISKE, OG HAN BLIR METT HELE LIVET. KINESISK ORDTAK Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel i Lov om

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel i Lov om Å r s r a p p o rt 2009 S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G f i s k e r n e s e g e n s a l g s o r g a n i s a s j o n Å f i s k e e r d e n e n e s t e f i l o s o f i m a n b l

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

5 Overdragelse av andeler Det er ikkje høve til å overdra andeler til andre utan at styret for andellaget samtykkjer. Adresse: Styret 2009:

5 Overdragelse av andeler Det er ikkje høve til å overdra andeler til andre utan at styret for andellaget samtykkjer. Adresse: Styret 2009: Vedtekter for Vikedal Bygdahus L/L Reviderte etter årsmøtet 11.02.2010 1 Namn og Selskapsform Vikedal Bygdahus L/L er eit andelslag med vekslande medlemstal, Vekslande kapital og avgrensa ansvar. 2 Føremål

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Det fins ingen elv og intet hav som ikke folk har hatt lyst til å krysse. Hanne Sophie Greve

Det fins ingen elv og intet hav som ikke folk har hatt lyst til å krysse. Hanne Sophie Greve Årsrapport 2010 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG fiskernes egen salgsorganisasjon Det fins ingen elv og intet hav som ikke folk har hatt lyst til å krysse. Hanne Sophie Greve 5 Innholdsfortegnelse leder

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdalsmuseet Eigedom IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt selskap, stifta i medhald

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre.

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre. Vedtekter Rev. 2: Vedtatt på årsmøte 13.02.2010, erstatter rev. 1, 27.02.2009 1 Foreininga sitt namn er Etne Jeger- og Fiskerforening (EJFF). Foreininga sitt hovudformål er: 2 Å vera ein aktiv interesseorganisasjon

Detaljer

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM Det vert med dette kalla inn til ordinært årsmøte i Fjellmuseets venner søndag 14. juni kl

Detaljer

70år 1945-2015 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON

70år 1945-2015 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON Å RS RA P P O R T 2 0 1 5 70år 1945-2015 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON 1 SHETLAND FRØYA RÆNA STOREGGA Surofi ESTERÅLEN RØST ressurskontroll og innkreving av offentlige

Detaljer

Protokoll Styremøte 26. November 2013

Protokoll Styremøte 26. November 2013 Protokoll Styremøte 26. November 2013 Protokoll fra styremøte i Møre og Romsdal Fiskarlag 26.november 2013 Møtet ble holdt på lagets kontor i Ålesund. Til stede fra styret: Leif Egil Grytten, Leif Midtflø,

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

Protokoll Styremøte 03. Juli 2013

Protokoll Styremøte 03. Juli 2013 Protokoll Styremøte 03. Juli 2013 1 Protokoll fra Styremøte i Møre og Romsdal Fiskarlag onsdag 3. juli 2013 på kontoret i Ålesund. Følgende møtte: Styreleder Per Jan Kvalsvik, Leif Egil Grytten, Leif Midtflø,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON

ÅRSRAPPORT 2012 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON ÅRSRAPPORT 2012 1 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON SHETLAND FRØYA RÆNA STOREGGA 2 3 ESTERÅLEN RØST NORDKAPP VIKING JELMSØY SKOLPEN Gi noen en fisk, og han blir mett hele

Detaljer

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Namnet til Båtlaget er: Kinsarvik Båtlag Kinsarvik Båtlag sitt føremål er å samla båtinteresserte

Detaljer

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen.

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Innkalling til Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA 1 Selskapsform og namn Skjørsand og Fusa vassverk SA er eit samvirkeføretak organisert etter lov av 29.06.2007 om samvirkeføretak. Medlemmene har ikkje ansvar

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG

VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG 1. LAGETS NAMN. Lagets namn er Ryssholmen båteigarlag. 2. LAGETS FORMÅL. Lagets formål er å bygge og drive ei trygg og god småbåthamn ved Ryssholmen, samt ta vare på

Detaljer

for NORDTVEIT VASSVERK SA

for NORDTVEIT VASSVERK SA VEDTEKTER Rev.1 for NORDTVEIT VASSVERK SA Organisasjonsnr.: 970548637 Gjeldene fra 01.01.2013 1. Selskapsform og forretningsstad Nordtveit Vassverk SA, i desse vedtekter kalt NV, er eit samvirkeføretak

Detaljer

VEDTEKTER FOR. SANDE NORD STORVALD (ajourført )

VEDTEKTER FOR. SANDE NORD STORVALD (ajourført ) VEDTEKTER FOR SANDE NORD STORVALD (ajourført 07.04.2008) 1 Sande Nord storvald Sande Nord storvald er ein samanslutning av rettshavarar innafor område som går fram av paragraf 3. Medlemmane har avgrensa

Detaljer

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt.

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt. VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1 FORETAKSNAMN. FORRETNINGSKONTOR. FØREMÅL. 1-1. Foretaksnamn og forretningskontor SpareBank 1 Søre Sunnmøre vart skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr V E D T E K T E R F O R B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr 911 577 623 1 NAMN OG ORGANISASJON Biletkunstnarane i Møre og Romsdal (BKMR) er ein fagorganisasjon for profesjonelle

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Vedtekter Tysnes Kraftlag SA Vedteken i årsmøte 131210 VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Dok 10000271 09.05.2016 1/8 Fylgjande vedtekter for samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA er dei vedtektene som medlemene

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

Vedtekter for Lærdal båteigarlag

Vedtekter for Lærdal båteigarlag Vedtekter for Lærdal båteigarlag Nye,reviderte vedtekter gjeld frå 13. mars 2012. Dei vart vedtekne av årsmøtet 2012 same dato. Desse erstattar vedtektene for Lærdal båteigarlag frå skipingsdatoen 17.

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Sak L09-15 Vedtektsendringer Vedlegg 1: Vedtekter med forslag til endringer Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Med endringer vedtatt av landsmøtet på Bjerkem, mars 2014 og forslag til endringer fra

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 VEDTEKTER FOR Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Luster Sparebank er skipa ved samanslåing av desse sparebankane: Hafslo Sparebank skipa 4. mai 1848, Jostedal Sparebank skipa 9. oktober 1937 og Luster

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Versjon

Selskapsavtale for Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Versjon Selskapsavtale for Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Versjon 211004 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdal Revisjonsdistrikt IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt selskap,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM)

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) Sist endra i Representantskapsmøte den 30. april 1999. Endringa godkjend i eigarkommunane den 22. november 1999. Selskapsavtalen er tilpassa

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Medlem: Eli Årdal Berland (forfall) Fjell kommune Medlem: Ove Bernt Trellevik Sund kommune

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Vedtekter Tysnes Kraftlag SA Utkast januar 2016 VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Dok 10000271 09.05.2016 1/9 Fylgjande vedtekter for samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA er dei vedtektene som medlemene har

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN Vedteke 20. februar 2009. Sist oppdatert etter møte i representantskapet 22. oktober 2014. 1 Heimel. Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap

Detaljer

Protokoll Styremøte 12. Juni 2014

Protokoll Styremøte 12. Juni 2014 Protokoll Styremøte 12. Juni 2014 Styremøte i Møre og Romsdal Fiskarlag 12. Juni 2014 Møtet ble avholdt på lagets kontor i Ålesund. Til stede fra styret: Per Jan Kvalsvik, Leif Egil Grytten, Leif Midtflø,

Detaljer

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON Å RS RA PPO R T 2 0 1 3 1 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON SHETLAN TRÆNA S VESTERÅL NORDKAP HJELMSØY 2 ND FRØYA STOREGGA LEN RØST PP VIKING Y SKOLPEN 3 Surofi Sunnmøre

Detaljer

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015)

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) 1 LAGSFØREMÅLET Laget vil samla norsklyndt bondeungdom til samvære på heimleg grunn og gjeva landsungdom i hovudstaden

Detaljer

Vedtekter for Sognefrukt SA

Vedtekter for Sognefrukt SA Side 1 av 5 Vedtekter for Sognefrukt SA 1 Laget Selskapet sitt namn er Sognefrukt SA. Selskapet har vekslande kapital og medlemstal. For selskapet sine plikter hefter kvart medlem berre for sin teikna

Detaljer

Vedtekter for Sognefrukt BA

Vedtekter for Sognefrukt BA Vedtekter for Sognefrukt BA 1 Selskapet sitt namn er Sognefrukt BA. Selskapet har vekslande kapital og medlemstal. For selskapet sine plikter hefter kvart medlem berre for sin teikna partskapital. 2 Føremål

Detaljer

Unios vedtekter. nynorsk utgåve

Unios vedtekter. nynorsk utgåve Unios vedtekter nynorsk utgåve 1 2 Nynorsk versjon er basert på Unios vedtekter, vedtatt av representantskapet 11. desember 2013. 1 2 Namn Namnet på organisasjonen er Unio. Hovudmål Unio er ein partipolitisk

Detaljer

Vedtekter for Revisjon

Vedtekter for Revisjon Vedtekter for 1 2 VEDTEKTER 1. Namn Laget sitt namn er: Eidesjøen Grendalag, stiftet 14.10.2002. 2. Føremål og verkemiddel 2.1 Føremålet til grendalaget er å fremja medlemmene sine felles interesser i

Detaljer

Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA

Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA 1 Organisasjon. Landbrukstjenester Sør SA, org. nr. 979 271 603, nedafor kalla laget, er eit andelslag etter samvirkeprinsipp med avgrensa økonomisk ansvar (SA),

Detaljer

VEDTEKTER for Lusetermorkje beitelag

VEDTEKTER for Lusetermorkje beitelag VEDTEKTER for Lusetermorkje beitelag 1 LUSETERMORKJE BEITELAG Lusetermorkje beitelag, nedanfor kalla laget, er eit organisert fellesskap mellom beiterettshavarane og grunneigarane i Lusetermorkje. Som

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

V E D T E K T E R. for SKAGERAKFISK SA. Gjeldende m.v.f. 22. april Side 1

V E D T E K T E R. for SKAGERAKFISK SA. Gjeldende m.v.f. 22. april Side 1 V E D T E K T E R for SKAGERAKFISK SA Gjeldende m.v.f. 22. april 2016 Side 1 1 Organisasjon Foretaket er en salgsorganisasjon for fiskere organisert som et samvirkeforetak. Foretakets navn er Skagerakfisk

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ Vedtatt på årsmøtet 16. april 2016 1 FOREININGA SITT NAMN Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø. 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon:

Detaljer

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Nordfjord Golfpark BA, Stokkenes, 6770 NORDFJORDEID mob.: 48 11 22 60 e-post: post@norgolf.com webside: www.norgolf.com Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Årsmøtet vart halde på Nordfjord Hotell,

Detaljer

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015. VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015 N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.docx Vedtekter for Billedkunst Opphavsrett i Norge SA Navn 1 Foretakets

Detaljer

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik.

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Innkalling til Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

Vedtekter. for Vekselbanken. Voss Veksel- og Landmandsbank ASA. ajourført med endringar til og med generalforsamling 25.04.2014

Vedtekter. for Vekselbanken. Voss Veksel- og Landmandsbank ASA. ajourført med endringar til og med generalforsamling 25.04.2014 1 Vedtekter for Vekselbanken Voss Veksel- og Landmandsbank ASA ajourført med endringar til og med generalforsamling 25.04.2014 2 Vedtekter for Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Kap. 1. Firma. Kontorkommune.

Detaljer

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP)

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) VEDTEKTER FOR LANDSLAGET FOR LOKAL- OG PRIVATARKIV (LLP) 1 Føremål Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) sitt føremål er å fremje vern og formidling av kommunalt

Detaljer

STYRET, NEMNDER OG UTVALG I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG STYRET I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG

STYRET, NEMNDER OG UTVALG I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG STYRET I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG STYRET, NEMNDER OG UTVALG I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG 2012-2013 STYRET I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG Mobil Om bord E-post Styremedlem Kyst Nord: Arnstein Næss, 6570 Smøla 975 21 430 Arnstein_nass@hotmail.com

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS Aksjonærane i Sogn og Fjordane Energi AS Medlem ene i styret for Sogn og Fjordane Energi AS Val komiteen for styret i Sogn og Fjordane Energi AS Sogn og Fjordane Energi AS- innkalling til generalforsamling

Detaljer

Vedtekter. For. NBF Sogn & Fjordane

Vedtekter. For. NBF Sogn & Fjordane Vedtekter For NBF Sogn & Fjordane Vedteke og gjort gjeldande av krinsting den 28. april 2002. Endra kretsting 18. april 2004 1 INNHALD 2 Kapittel 1 Basisvedtekter 3 Verkeområde, 1-1 3 Organisering, formål

Detaljer

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Styret fremmer følgende forslag til landsmøtet: Som følge av landsmøtevedtak om

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT BRANNVERNSAMARBEID I VEST TELEMARK IKS. For kommunane; Vinje, Tokke, Kviteseid, Seljord, Nissedal og Fyresdal

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT BRANNVERNSAMARBEID I VEST TELEMARK IKS. For kommunane; Vinje, Tokke, Kviteseid, Seljord, Nissedal og Fyresdal SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT BRANNVERNSAMARBEID I VEST TELEMARK IKS For kommunane; Vinje, Tokke, Kviteseid, Seljord, Nissedal og Fyresdal 1. Namn. Vest Telemark brannvesen IKS er eit interkommunalt

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge 1 Organisasjonen sitt namn og sete Namnet til organisasjonen er Oikos - Økologisk Norge. Oikos har sete og verneting i Oslo. 2 Føremål Oikos - Økologisk Norge er ein

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

(Leikarringen vart skipa 14. november Lov og styringsføresegner sist endra )

(Leikarringen vart skipa 14. november Lov og styringsføresegner sist endra ) LOVER FOR LEIKARRINGEN I BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Leikarringen vart skipa 14. november 1919. Lov og styringsføresegner sist endra 01.03.2016.) 1 Skipnad Leikarringen vart skipa som særlag i Bondeungdomslaget

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet

VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet VEDTEKTER Vedtatt av årsmøtet 24.03. 2011 1 Firma Felleskjøpet Rogaland Agder SA er eit samvirkeforetak med skiftande kapital, skiftande medlemstal og avgrensa ansvar. Hovudkontor og verneting er i Stavanger.

Detaljer

NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER. STED: Idrettens hus Concordbygget. TID: Onsdag 22. april 2014 kl.

NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER. STED: Idrettens hus Concordbygget. TID: Onsdag 22. april 2014 kl. NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER STED: Idrettens hus Concordbygget TID: Onsdag 22. april 2014 kl. 18:00 1 Sakliste INNHALDSLISTE a) Godkjenne fullmakter til dei frammøtte representantar

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOVIN SAMFUNNSHUS SA

VEDTEKTER FOR HOVIN SAMFUNNSHUS SA VEDTEKTER FOR HOVIN SAMFUNNSHUS SA 1. Navn og selskapsform Navnet på samvirkeforetaket er Hovin Samfunnshus SA. Foretakets forretningskontor er i Melhus kommune. 2. Formål Formålet med samvirkeforetaket

Detaljer

ÅRSMØTE I OSTERØY IDROTTSLAG Protokoll frå årsmøte

ÅRSMØTE I OSTERØY IDROTTSLAG Protokoll frå årsmøte Protokoll frå årsmøte Årsmøte vart halde på Banehuset på Hatland 16. mars 2016 kl. 19.00. 1. Godkjenna stemmeretten til dei frammøtte Frammøte: Det møtte 9 medlemmar. Desse møtte: Magne Espelid, Elin Herland,

Detaljer

Tid : 2.-3. Mars 2013 (kurs og lagsmøte laurdag, og kretsting søndag)

Tid : 2.-3. Mars 2013 (kurs og lagsmøte laurdag, og kretsting søndag) Til: Alle lag i SFGT Kretsstyret m.varamedlemmer Valnemnda NGTF SFIK Innkalling til ordinært kretsting for Sogn og Fjordane Gymnastikk- og Turnkrets. Stad: Rica Parken Hotel, Storgt. 16, ÅLESUND tlf 70

Detaljer

Fortid & notid for framtid

Fortid & notid for framtid Fortid & notid for framtid Arkiv og kulturformidling Reglement for styret - Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS, Godkjent representantskapsmøte 28.03.2017 1. FORMÅL Formålet med reglement for

Detaljer

Vedtekter Norske Landbrukstenester Hordaland SA

Vedtekter Norske Landbrukstenester Hordaland SA Vedtekter Norske Landbrukstenester Hordaland SA NLT Hordaland - ditt lokale vikarbyrå - 2 1 Organisasjon. Norske Landbrukstenester Hordaland SA. Org.nr. : 971 358 017 MVA nedafor kalla laget, er eit partlag

Detaljer

VEDTEKTER FOR VIKEDAL BYGDAHUS SA, VINDAFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR VIKEDAL BYGDAHUS SA, VINDAFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR VIKEDAL BYGDAHUS SA, VINDAFJORD KOMMUNE Vedtatt på årsmøte i representantskapet for Vikedal Bygdahus 09.02.2012 1 Namn og Selskapsform Vikedal Bygdahus SA er eit samvirkeføretak med vekslande

Detaljer

3 Forretningskontor Fitjar Kraftlag SA sitt forretningskontor er i Fitjar Kommune.

3 Forretningskontor Fitjar Kraftlag SA sitt forretningskontor er i Fitjar Kommune. VEDTEKTER Namn, føremål, ansvar og lokalisering 1 Namn Partlagets namn er Fitjar Kraftlag SA (Kraftlaget) 2 Føremål Fitjar Kraftlag SA er eit ålmennyttig partlag med skiftande parteigartal og kapital.

Detaljer

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1 Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakshefte 1 Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte 2009 Velkommen til mønstring! Velkommen til ordskifte! Velkommen til fest!

Detaljer

Vedtekter Sagvåg skulekorps.

Vedtekter Sagvåg skulekorps. Vedtekter Sagvåg skulekorps. 1. Organisasjon. Sagvåg skulekorps stifta i 1954 er tilslutta Norges Musikkorps Forbund (NMF) og tilslutta NMF i Hordaland. Styremedlem må vere medlem i NMF. Faste dirigentar

Detaljer

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS PROTOKOLL MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS DATO; Fredag 31.oktober 2014 kl. 13.45 STAD; Statens hus på Leikanger. TIL STADES FRÅ REPRESENTANTSKAPET; Olav Lunden, leiar Marit Mellingen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK Vedtatt på årsmøtet 22. april 2005 Telemark kulturnettverk er ein paraplyorganisasjon for det organiserte kunst- og kulturlivet i Telemark. Telemark kulturnettverk

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsmøte - Innkalling Fredag 10. februar 2017 klokka 18:00 i Åheimsbuda

Årsmøte - Innkalling Fredag 10. februar 2017 klokka 18:00 i Åheimsbuda 1 Årsmøte - Innkalling Fredag 10. februar 2017 klokka 18:00 i Åheimsbuda Når årsmøtet startar skal det velgast møteleiar, referent og to til å skrive under møteprotokollen. SAKER 1. Årsmelding 2. Rekneskap

Detaljer

Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015

Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015 Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015 Side 1 av 7 Regionting for NMF Nordvest SØNDAG 12. april 2015 MØTESTART KL. 13.00 Saksliste: SAK 1: Konstituering 1. Åpning 2. Namneopprop

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ MØTE I REPRESENTANTSKAPET

PROTOKOLL FRÅ MØTE I REPRESENTANTSKAPET ÅRIM Langelandsvegen 1 6010 ÅLESUND 27. oktober 2017 PROTOKOLL FRÅ MØTE I REPRESENTANTSKAPET Tid: Fredag 27. oktober 2017 kl. 0930-1200 Stad: ÅRIM sine lokale, Langelandsvegen 1, 6010 ÅLESUND Til stades:

Detaljer

STYRINGSFØRESEGN FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Vedteken 06.02.91, sist endra 18.03.15)

STYRINGSFØRESEGN FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Vedteken 06.02.91, sist endra 18.03.15) STYRINGSFØRESEGN FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Vedteken 06.02.91, sist endra 18.03.15) 1 INNMELDING I LAGET Styret(1) fastset dei opplysningane som skal gjevast ved innmelding(2) i laget. På innmeldingsskjemaet

Detaljer

Vedtekter for. Landbrukstenester Folgefonna

Vedtekter for. Landbrukstenester Folgefonna Vedtekter for Landbrukstenester Folgefonna Landbrukstenester Folgefonna - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon. Landbrukstenester Folgefonna SA. Org. Nr. 974254514 nedafor kalla laget, er eit andelslag

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2011 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

V E D T E K T E R FOR NORGES SKOGEIERFORBUND

V E D T E K T E R FOR NORGES SKOGEIERFORBUND NORGES SKOGEIERFORBUND V E D T E K T E R FOR NORGES SKOGEIERFORBUND Stiftet 2. mai 1913. Vedtektene er senest revidert på Skogeierforbundets årsmøte 26. mai 2015. Innholdsfortegnelse 1 2 2 Formål 2 3 Medlemmer

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå 1.01.2014 1. Selskapet Sogn og Fjordane revisjon IKS (SF revisjon IKS) er eit interkommunalt selskap oppretta med heimel i Lov om interkommunale

Detaljer