MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 91/08 08/12 REFERATER 92/08 08/343 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 91/08 08/12 REFERATER 92/08 08/343 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 91/08 08/12 REFERATER SAKSLISTE 92/08 08/343 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK 93/08 08/355 SØKNAD OM ENKLE TILTAK 94/08 08/346 KJØP AV NÆRINGSEIENDOM 95/08 08/147 VEST-FINNMARK KRISESENTER - NYBYGG 96/08 08/193 SØKNAD OM FRI KAIPLASS FOR "NORFOLK" 97/08 08/198 VETERINÆRTJENESTEN 98/08 08/144 RULLERING AV PSYKIATRIPLAN /08 08/15 DRØFTING/ORIENTERING

2 Breivikbotn, 27. august 2008 Eva D. Husby ordfører

3 REFERATER Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 074 Arkivsaksnr.: 08/12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 5/08 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Kommunestyret /08 Kommunestyret /08 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Kommunestyret / Kommunestyret /08 Formannskapet Innstilling: Saken legges frem uten faglig tilråding. Saksutredning: 1) 08/ RÅD// U /08 Fylkesmannen i Finnmark FISKETILLATELSE TILLATELSE TIL PRØVEFISKE SOM DEL AV MILJØOVERVÅKING TILKNYTTET OLJE- OG GASSVIRKSOMHET - AKVAPLAN NIVA 2) 08/ RÅD//SM /08 Vefas IKS PROTOKOLL 3) 08/ RÅD/SERV/OM /08 Interkommunalt Arkiv Finnmark MØTEPROTOKOLL - INTERKOMMUNALT ARKIV FINNMARK 4) 08/ RÅD/SERV/OM U /08 Sørøya havfiskesenter ADVARSEL - MISLIGHOLD ALKOHOLLOVEN 5)

4 08/ RÅD/SERV/OM U /08 Finnmark Vakt og Redning SKJENKEKONTROLL HASVIK HOTELL 6) 08/ RÅD/SERV/OM U /08 Finnmark Vakt og Redning SKJENKEKONTROLL SØRØYA HAVFISKESENTER 7) 08/ RÅD/SERV/OM U /08 Finnmark Vakt og Redning SKJENKEKONTROLL SØRVÆR GJESTEHUS 8) 08/ RÅD/SERV/OM V /08 Fylkesmannen i Finnmark UTBETALING AV TILSKUDD TIL VAKTORDNING OG ADMINISTRASJON - KOMMUNALE VETERINÆRTJENESTER ) 08/ RÅD/SERV/OM U /08 Finnmark Vakt og Redning SALGSKONTROLL ØL COOP HASVIK 10) 08/ RÅD/SERV/OM U /08 Finnmark Vakt og Redning SALGSKONTROLL ØL JOKER SØRVÆR 11) 08/ RÅD/SERV/OM U /08 Finnmark Vakt og Redning SALGSKONTROLL ØL JOKER BREIVIKBOTN 12) 08/ RÅD//SM K /08 Fylkesmannen i Troms OVERSENDELSE AV PROTOKOLLER FRA MØTE I ROVVILTNEMDA REGION 8, DEN ) 08/ RÅD/SERV/OM /08 Vest-Finnmark regionråd NOTAT - EIENDOMSSKATT I SJØOMRÅDET

5 14) 08/ RÅD/SERV/OM X /08 Vest-Finnmark regionråd REKRUTTERING AV POLITI TIL FINNMARK 15) 08/ RÅD/SERV/OM C /08 Hasvik menighetskontor REFERAT FRA HALVÅRSMØTE MELLOM HASVIK KOMMUNE OG HASVIK SOKN TIRSDAG 17. JUNI KL PÅ RÅDHUSET 16) 08/ ORD//EH C /08 Bjørnar Hågensen PERMISJON FRA POLITISKE VERV 17) 08/ RÅD/SERV/OM U /08 Fiskeridirektoratet VEDTAK OM INNDRAGING AV OPPDRETTSLOKALITETER I DØNNESFJORDEN PÅ SØRØYA 18) Kontrollutvalget i Hasvik KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM HASVIK I UTVIKLING KF S ÅRSREGNSKAP FOR 2007

6 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Saksbehandler: Roar Olsen Arkiv: L42 Arkivsaksnr.: 08/343 Saksnr.: Utvalg Møtedato 92/08 Formannskapet Innstilling: Etter plan- og bygningslovens 93,95 og 98 gis det tillatelse til tiltak som skissert i vedlagte dokumenter, for tilbygg og ombygging av bolig i Kirkebakken 3. Byggherre er Hege og Stian Skogly. Gunnar Brattfjord godkjennes som ansvarlig søker, og ansvarsrett for utførelse og kontroll av bygningsarbeidene. Saksutredning: Dok: Søknad om tillatelse til tiltak med vedlegg, fra Stian Skogly. Med Gunnar Brattfjord som ansvarlig søker. G. Brattfjord søker samtidig om lokal godkjenning for ansvarsrett for byggearbeidene. Det søkes om tillatelse til å sette opp tilbygg til boligen i Kirkebakken 3. Tilbyggets størrelse er på 43 m2, dermed blir det totale bebygde arealet på 108 m2. Samtidig renoveres den øvrige delen av bygningen, slik at boligen vil fremstå som en moderne enebolig etter ombygningen. Naboer har ingen innsigelser til planene. Gunnar Brattfjord søker samtidig om lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett for bygningsarbeidene. Brattfjord har tidligere fått slik godkjenning, og anses for å være godt kvalifisert for oppgaven.

7 SØKNAD OM ENKLE TILTAK Saksbehandler: Roar Olsen Arkiv: L42 Arkivsaksnr.: 08/355 Saksnr.: Utvalg Møtedato 93/08 Formannskapet Innstilling: I medhold av plan- og bygningslovens 93,95 og 98 gis det tillatelse oppføring av produksjonsbygg i Dalveien 5. John Torfinn Alvestad gis lokal godkjenning for ansvarsrett for byggearbeidene. Saksutredning: Dok: Søknad om tillatelse til tiltak med vedlegg. Søker John Torfinn Alvestad, Sørvær. Det søkes samtidig om lokal godkjenning for ansvarsrett for bygningsarbeidene. Formannskapet har i sak 239/08, vedtatt å leie et areal til overnevnte søker for produksjonsvirksomhet av fiskeprodukter. På dette arealer søkes det nu om oppføring av produksjonsbygg på 109 m2. Bygget vil romme produksjonshall, lager, verksted, oppholdsrom etc. På tomta har det tidligere vært plasser et bygg tilknyttet industrien. John Torfinn Alvestad søker videre om lokal godkjenning for ansvasrett for byggearbeidene. Alvestad har i den senere tid deltatt i flere byggeprosjekter på Sørvær, og anses for å være kvalifisert for denne type arbeider.

8 KJØP AV NÆRINGSEIENDOM Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 08/346 Saksnr.: Utvalg Møtedato 94/08 Formannskapet Innstilling: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Hasvik kommunestyre vedtar opptak av lån kr til kjøp av bygning på gnr. 16 bnr. 240 i Hasvik kommune. Lånebeløpet skal dekke kjøpesummen og offentlige avgifter i forbindelse med overdragelsen. Fefo har, i brev av godkjent at festeretten overføres fra Vegvesenet til Hasvik kommune. Saksutredning: I forbindelse med opprettelse av NAV kontor i Hasvik kommune er det inngått en prosjektavtale mellom Hasvik kommune og arbeids- og velferdsetaten i Finnmark. Avtalen gjelder etablering av NAV kontor i Hasvik kommune fra prosjektstart til åpning av kontoret. Avtalen er inngått med hjemmel i lov om arbeids- og velferdsforvaltningen 14. Formålet med avtalen er, i samsvar med målene i arbeids. Og velferdsforvaltningsloven og rammeavtale om arbeids- og velferdsforvaltningen mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet og KS, i fellesskap å arbeide for: Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad Enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning Det er etablert en styringsgruppe bestående av rådmann og fylkesdirektør. Rådmannen i Hasvik og fylkesdirektør i NAV Finnmark har på vegne av Hasvik kommune og Arbeids- og velferdsetaten oppdragsansvaret for etablering av NAV kontor i Hasvik. Rådmannen og fylkesdirektøren har det formelle ansvaret for at nødvendige beslutninger blir fattet og fulgt opp. Styringsgruppens mandat er: Styringsgruppen skal ta overordnede og økonomiske avgjørelser og gi prosjektet legitimitet og forankring. Styringsgruppen skal være et organ som behandler innspill fra linjeorganisasjonen og overordnet myndighet i sine respektive linjer. Det er etablert en lokal prosjektgruppe som skal ha ansvaret for detaljplanlegging og gjennomføring av kontoretableringen i henhold til overordnede planer og føringer gitt av rådmannen i Hasvik kommune og fylkesdirektøren i NAV Finnmark. Prosjektgruppens mandat er: Har ansvaret for å iverksette de nødvendige prosesser og tiltak, legge frem forslag til styringsgruppen og involvere brukergrupper og ansatte. Ha et nært samarbeid med NAV Finnmark og kommunen og ha ansvaret for at gjennomføringen frem til oppstart av NAV kontoret blir så smidig som mulig.

9 Prosjektet rapporterer til rådmannen og fylkesdirektør gjennom fylkesprosjektleder. Prosjektgruppen etablerer og nedlegger arbeidsgrupper etter behov. Medarbeiderne skal involveres i prosjektarbeidet på arbeidsgruppenivå. Deltakere i prosjektgruppen: Vera Isaksen, Hasvik kommune Gunnar Mauseth, NAV trygd Renate Olsen, NAV trygd Jan S Olsen, tillitsvalgt Hasvik kommune Jørn Mauseth, IT ansvarlig Hasvik kommune Lokal prosjektleder : Gunnar Mauseth NAV kontoret skal organiseres med enhetlig ledelse. Det legges opp til felles leder for NAV Hasvik og NAV Loppa. Lederen må ha kontordager ved begge kontor, med tilnærmet lik arbeidsfordeling mellom kontorene. Lederen i NAV hasvik og NAV Loppa skal være tilsatt av staten med NAV Finnmark som formell arbeidsgiver, men utøve myndighet etter nærmere avtale på Hasvik og Loppa kommuners arbeidsområder i NAV kontorene. Ny leder går inn i rollen som lokal prosjektleder ved tiltredelse, i tillegg til statlige lederoppgaver frem til oppstart. Hilde Lindahl er ansatt som leder for NAV Loppa og NAV Hasvik Statlig grunnbemanning i etableringsfasen er på 3 årsverk. Kommunal grunnbemanning i etableringsfasen er på 2 årsverk. Arbeidet med etablering av NAV kontor i Hasvik kommune startet opp høsten En hadde da som utgangspunkt at kontoret skulle være oppe å gå i høsten Det ble arbeidet med å skaffe kontorlokaler og det ble bestemt at NAV kontoret skulle etableres i de nye lokalene som da var planlagt bygd av det nyetablerte Hasvik Næringshage. Etter en del frem og tilbake, ble det høsten 2007 avklart at det ikke ville bli noe av dette byggeprosjektet. Etter å ha undersøkt markedet for kontorlokaler, kom en frem til at lokalene til tidligere FFR, nå Veolia på gnr. 16 bnr. 240 i Hasvik, kunne være egnet til formålet. Ordfører har vært i forhandlinger med eierne om kjøp av bygningen og kommunen har mottatt et tilbud om å overta bygningen for kr I tillegg kommer offentlige gebyrer ved overdragelsen. Ingeniør Svein H Hansen har foretatt en taksering av bygningen og konkluderer med at bygningens markedsverdi settes til kr og en teknisk verdi på kr Befaringsdato er Det har tatt noe tid å få i stand en avtale om kjøp av bygningen da det underveis viste seg å være forskjellig hjemmelshaver til tomt og påstående bygning. Dette er nå være ordnet opp i, slik at etter et evnt. kjøp vil Hasvik kommune stå som hjemmelshaver på begge. Et eventuelt kjøp vil måtte finansieres med et låneopptak. Det er gjort en muntlig avtale om at Veolia leier venterom i bygningen, antydet årlig leie er kr. xxxxx. I forhold til NAV er partene enig om at NAV Finnmark står som leietaker. Kostnader knyttet til husleie, drift og forvaltning av eiendom, eventuelle ombygninger, fordeles forholdsmessig etter antall ansatte i NAV kontoret mellom kommune og stat.

10 Fra politisk side har det vært et ønske om å få private næringsaktører på banen, både når det gjelder ombygging og en eventuell utbygging av gnr. 16 bnr Dersom dette kommer på plass forutsetter rådmannen at kommunen overfører hjemmelsretten til bygning og tomt til denne/disse under forutsetning at kommunen får dekt alle sine kostnader ved erverv av eiendommen og at betingelsen om å stille venterom til disposisjon innfris.

11 VEST-FINNMARK KRISESENTER - NYBYGG Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 08/147 Saksnr.: Utvalg Møtedato 95/08 Formannskapet Innstilling: Hasvik formannskap har vurdert tiltaket som er utredet av administrasjonen i Hammerfest kommune og gir sin tilslutning til planen om etablering av nybygg til Vest Finnmark krisesenter i Hammerfest. Saksutredning: Dokumenter: Brev fra Hammerfest kommune datert Hammerfest kommune, saksfremlegg KOU styret Skisseprosjekt Hammerfest kommune har sendt likelydende brev til medlemskommunene, vedrørende nybygg for Vest Finnmark krisesenter. Vest Finnmark krisesenter for kvinner ble etablert i Bygningen har nå behov for en betydelig rehabilitering. I 2005 ble det vedtatt et Minstekrav for krisesentrene i Norge. Det er vanskelig å imøtekomme de nye kravene i eksisterende bygg. Under planleggingen av dette ble det klart at rehabilitering og utvidelse ville bli kostbar i forhold til hva man kunne oppnå av forbedringer. Spørsmålet om å bygge nytt ble aktualisert. Eksisterende bygg kan avhendes som en del av finansieringen. Vest Finnmark krisesenter i Hammerfest holder til i et bolighus i to etasjer. Det er ikke heis og adkomsten er vanskelig for funksjonshemmede. Lokalene er ikke velegnet til formålet og har store mangler i forhold til planløsning generelt og til oppholdsrom mer spesielt, samt universell utforming. Det var planlagt å bygge ut eksisterende bygg med en ny fløy i to plan for å kunne etablere universell utforming av institusjonen. Prosjektet viste seg å bli vanskelig å realisere på aktuell tomt både praktisk og økonomisk. Det ble derfor igangsatt arbeid med å finne ny tomt som egnet seg til formålet. Hammerfest kommune holder på med regulering av et nytt boligområde (felt B II) i Fuglenesdalen. Her har man funnet hensiktsmessig tomt til institusjonen. Vertskommunen Hammerfest har fått laget et skisseprosjekt for et nybygg til institusjonen. Dette er evaluert nøye og man har laget et nytt romprogram som betyr at arealet er redusert med ca 120 m² og planlagt 2. etasje i bygget er sløyfet. Det vises til vedlagte kopi av saksfremlegg til KOU styret i Hammerfest kommune, samt skisseprosjekt. Hammerfest kommune vil sende prosjektforslaget til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for forhåndsgodkjenning parallelt med denne meldingen til medlemskommunene.

12 Prosjektet er nå klart til å innhente tilbud på prosjekteringen. Dette vil bli iverksatt når vi har mottatt godkjenning fra medlemskommunene og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Rundskriv av , Q 1/2008 beskriver Retningslinjer for statstilskudd til krisesentre og voldtektssentre i 2008 Punkt 4.4 omhandler Finansiering av nybygg, nye lokaler og utbedringer av eksisterende lokaler Det forutsettes at finansieringen skjer ved låneopptak og at utgifter til renter og avdrag innarbeides i senterets kostnader og vil således bli dekket på samme måte som senterets øvrige utgifter med 20 % fra kommunene og 80 % fra staten. I forbindelse med planleggingen har det vært kontakt med Husbanken i Hammerfest v/trygve Larsen som melder at dette er et prioritert område og godkjent prosjekt vil få lån i Husbanken. Det er laget en beregning for fremtidig avdrag og renter til ca kr pr. mnd med forutsetning av 6 % rente og lånebeløp på 15 mill kroner. Det er i dag mulig å binde renta for 10 år til 4,8 %. Avdragstid kan settes til maksimum 50 år. Dette er uavhengig av om det er en kommune, organisasjon eller private som står som eier. Vertskommunen har bedt institusjonen vurdere om de bør stå som eier av institusjonen selv eller om det bør være et kommunalt bygg. På et møte i Hammerfest fredag 27. juni mellom administrasjonen og krisesenteret v/ Pirjo Anneli Paalto, har de meldt fra om at styret for krisesenteret fortsatt ønsker å stå som leietaker. I denne omgang ber Hammerfest kommune om at medlemskommunene vurderer tiltaket og eventuelt gir sin tilslutning til planen. Administrasjonens vurdering Driften av Vest Finnmark krisesenter er organisert gjennom en samarbeidsavtale mellom krisesenteret og samarbeidskommunene Hammerfest, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp og Hasvik. Før 1. januar 2008 var også Alta og Loppa kommuner med i samarbeidet. Krisesenteret drives som et privat og selvstendig hjelpetiltak. Styret, som består av representanter fra samarbeidskommunene og en representant fra krisesenteret, ledes av rådmann Leif Vidar Olsen, Måsøy, Krisesenteret skal være et lavterskeltilbud for kvinner og barn som utsettes for fysisk eller psykisk mishandling, vold og trusler om vold etter er utsatt for voldtekt/overgrep. All bistand baseres på frivillighet og kvinnens egen henvendelse. Krisesenteret drives etter de målsettinger som vedtas av krisesenterbevegelsen og senterets vedtekter. Kommunenes ansvar er i hovedsak begrenset til å sikre det finansielle grunnlaget for driften av Krisesenteret i samarbeid med staten som yter 80 % driftstilskudd. Samarbeidskommunenes tilskudd fordeles etter antall innbyggere i kommunene pr året før gjeldende budsjettår. Hammerfest kommune, som vertskommune, har ansvar for føring av regnskap, få regnskapet revidert, innkreving av refusjoner og utarbeidelse av søknader mv. For regnskapsåret 2007 hadde krisesenteret brutto utgifter på kr Av dette var kr samarbeidskommunenes andel. Ved fordeling på samarbeidskommunene etter innbyggertall pr ble fordeling slik: Hammerfest kommune

13 Kvalsund kommune Hasvik kommune Måsøy kommune Alta kommune Loppa kommune Nordkapp kommune På årsmøte for Vest Finnmark krisesenter fredag 22. februar 2008, sak 06/08 ble etablering av Alta krisesenter diskutert. Det ble vedtatt at Alta og Loppa kommune går ut av samarbeidet med Vest Finnmark krisesenter og i fellesskap etablerer Alta krisesenter. Dette vil ikke ha større økonomiske konsekvenser for Vest Finnmark krisesenter da en stor del av driftutgiftene overføres til Alta krisesenter. I Budsjettet for 2008 har Vest Finnmark krisesenter totale driftsutgifter på kr Av dette er kr samarbeidskommunenes ansvar. Dette tilsvarer følgende fordeling, etter folketall pr : Hammerfest kommune Kvalsund kommune Hasvik kommune Måsøy kommune Nordkapp kommune Som det går frem av saksfremlegget har Husbanken beregnet rente og avdragsutgifter til kr pr mnd med 15 mill kroner i lånegjeld og 6 % rente. Samarbeidskommunenes andel vil være kr pr. mnd og kr på årsbasis. Basert på folketallet pr vil Hasvik kommunes andel øke med om lag kr Rådmannen forutsetter at dette ikke vil få virkning for årets budsjett. Med bakgrunn i at krisesentrene er et prioritert område og at kommunens andel vil få en ganske svak økning, anbefaler rådmannen at Hasvik formannskap gir sin tilslutning til planen om nybygg til Vest- finnmark krisesenter

14 SØKNAD OM FRI KAIPLASS FOR "NORFOLK" Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: U40 Arkivsaksnr.: 08/193 Saksnr.: Utvalg Møtedato 41/08 Formannskapet /08 Formannskapet Innstilling: Søknad om fri kaiplass fra Reidar Nilsen, for fartøyet ms Norfolk avslås. Saksutredning: I brev av søker Reidar Nilsen om fri kaiplass for fartøyet Norfolk, som anses verneverdig. M/S Norfolk ble bygget ved Lervik Sveis i Leirvik i 1945 og er 17,05 m. Byggenr er ukjent. Fartøyet ble bygget i tre, men rekker, styrhus og rigg er erstattet med aluminium ved ombygginger i 1963 og De siste årene har båten vært utrustet for fiske med snurrevad og garn. Ved ankomst til Finnmark etter krigen, ble fartøyet benyttet til frakt i forbindelse med gjenoppbygging av Øst Finnmark. Fartøyet har vært benyttet til fiske i Finnmark og til Bjørnøya i hele driftsperioden. Fartøyet er i god og komplett stand og fremstår som en typisk representant for kystflåten tilpasset det man til ulike tider har kunnet kreve av et effektivt fiskefartøy. Riksantikvaren anser, under forutsetning av at fartøyet bevares slik det var da det siste ble tatt ut av aktivt fiske, ms Norfolk som verneverdig. Nilsen har fått unntak for kondemnering av fartøyet på følgende vilkår: Fartøyet skal være innført i Skipsregisteret og avtalen om unntak skal tinglyses som en heftelse på fartøyet. Fartøyet kan ikke gjeninnføres i registeret over norske fiskefartøy. Fartøyet kan ikke nyttes til fiske, herunder ikke levere fisk for salg fra fartøyet som fritidsfiskefartøy. Fartøyet kan ikke nyttes i næringsmessig virksomhet hvor turistfiske inngår som en del av virksomheten. Fartøyet kan ikke selges innenlands uten samtykke fra Fiskeridirektoratet region Finnmark. Krav til samtykke gjelder ikke ved senere tinglysning av panteheftelser. Ved et eventuelt videresalg må den som skal overta fartøyet selv fylle vilkårene for unntak fra kondemneringskravet. Fartøyet kan ikke selges til utlandet uten Fiskeridirektoratets samtykke. Dersom fartøyet er vurdert som verneverdig av Riksantikvaren, plikter eier å bevare fartøyet i henhold til Riksantikvarens retningslinjer. Nilsen vektlegger i sitt brev at dette er strenge restriksjoner og muligheten for inntjening til vedlikehold er ikke stor. Dette jobbes det med fra Riksantikvarens side. Nilsen vil på sikt prøve å få til egen brygge for båten og må av disse grunner søke formannskapet om fritak for kaiavgift, inntil han eventuelt kan få noe inntekt på båten. Nilsen vurderer å ta tilbake det gamle navnet på båten og mener at båten, på sikt, kan bli en del av kommunens reklame overfor turister.

15 Båtplass for båter av denne størrelse, inkludert strøm utgjør om lag kr ,- pr år inkl. mva. Det er prisverdig at Nilsen vil ta vare på båten, men dette er noe han frivillig har avgjort i og med avtale om unntak fra kondemnering. Avgiftsregulativet for Hasvik havnedistrikt pkt. 7 vedrørende leie av fast plass ved kommunale flytebrygger eller kai, har ingen regler om fritak. Administrasjonen er redd for at en innvilgelse av denne søknaden kan skape presedens. På bakgrunn av ovennevnte og med bakgrunn i kommunens særdeles vanskelige økonomiske situasjon anbefaler administrasjonen at søknaden avslås.

16 VETERINÆRTJENESTEN Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: V50 Arkivsaksnr.: 08/198 Saksnr.: Utvalg Møtedato 97/08 Formannskapet Innstilling: Formannskapets innstilling til kommunestyret: I forbindelse med at ansvaret for å organisere klinisk veterinærvakt ble overført fra Mattilsynet til kommunene gjennom endringene i lov av 15. juni 2001 nr 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell 3 a, annet ledd vedtar Hasvik kommune Rammeavtale mellom Den norske veterinærforening og Kommunenes sentralforbund om organisering av og godtgjøring for deltakelse i klinisk veterinærvakt, A rundskriv 1/2007. Hasvik kommunestyre godkjenner også Samarbeidsavtale mellom Hammerfest, Hasvik, Kvalsund og Måsøy kommuner om organisering av veterinærvakt. Bakgrunn: I formannskapsmøte 19. august ba medlem Torunn Pettersen, Hasvik Senterparti om en orientering av hvordan den kommunale veterinærtjenesten er organisert og hvilke oppgaver som er tillagt denne. Rådmannen har valgt å besvare spørsmålet med en orienteringssak til formannskapet. Under arbeidet med saken er rådmannen blitt oppmerksom på at A rundskriv 1/2007 må vedtas av kommunen, jf nedenfor. Dyrehelsepersonelloven 3a. Kommunens ansvar Kommunene skal sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell. Kommunene har ansvar for å organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. Saksutredning: Ansvaret for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell har vært løst med en avtale med veterinær ved Hammerfest Staller. Hammerfest kommune har gitt/gir et tilskudd på kr som gir grunnlag for å etablere en tilfredsstillende veterinærtjeneste i Hammerfest kommune. Det er etablert et samarbeid med kommunene Kvalsund, Måsøy og Hasvik og dette fungerer slik at veterinæren i Hammerfest, i tillegg til å drive smådyrsklinikk i Hammerfest, har kontordager noen dager i året i Hasvik og Havøysund. Hasvik kommune har frem til betalt kr for dette, i tillegg til å stille lokaler og transport tilgjengelig for veterinæren, ved kontordag i kommunen. Fra inngår dette tilskuddet i statstilskudd/driftstilskudd fra Hammerfest kommune. Ansvaret for å organisere klinisk veterinærvakt ble overført fra Mattilsynet til kommunene gjennom endringene i lov av 15. juni 2001 nr 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell 3 a, annet ledd. Lovendringen ble vedtatt av Odelstinget og bifalt av Lagtinget I tilknytning til ansvarsoverføringen finansierer landbruks- og matdepartementet øremerkede tilskudd til kommunene. Fylkesmannen utbetaler tilskuddene til kommunene. Tildeling av tilskudd til kommunene er ikke å anse som enkeltvedtak og kommunene har således ikke klageadgang etter forvaltningsloven.

17 Den norske veterinærforening(dnv) og KS har inngått en Rammeavtale om organisering av og godtgjøring for deltakelse i klinisk veterinærvakt., A rundskriv 1/2007. Avtalen er inngått i henhold til dyrehelsepersonelloven og på grunnlag av avtale mellom DNV og Landbruks- og matdepartementet (sist revidert ) som opphørte Organisering av veterinærvakten Veterinærvakten organiseres i vaktområder som opprettes av kommunene. Veterinærvakten skal omfatte alle tider av døgnet unntatt hverdager (mandag fredag) kl Ved herværende avtales iverksetting legges til grunn Mattilsynets regioninndeling samt Mattilsynets organisering av vaktdistrikter pr Hvert vaktområde skal normalt være bemannet av en veterinær. I tidsrommet kl kan bemanningen reduseres ved at en veterinær dekker mer enn et vaktområde, jf Fordeling av vaktbemanning/ vaktressurser mellom ulike regioner I tillegg til de vaktområdene og den vaktbemanningen som er omtalt ovenfor, skal kommunene: Fordele sesongtillegg(periode på en måned hvor vaktbemanningen i et vaktområde økes med en veterinær i alle vaktperioder). Ved avtalens iverksettelse skal antall sesongtillegg og fordelingen av disse være i samsvar med avtalt ressursfordeling og vaktbemanning (for Finnmark: 2 måneder med sesongtillegg). I bestemte regioner, styrke den ordinære vaktbemanningen med en veterinær i tidsrommet fredag kl 16 til mandag kl 08. (for Finnmark: 0) Vaktperioder og vaktbemanning Ved avtalens inngåelse etableres følgende veiledende vaktperioder og bemanning av disse som er lagt til grunn for beregning av ressursfordelingen: 1. hverdag, kveld kl hverdag, morgen kl lørdag, søndag, hellig- og høytidsdag, dag og kveld kl alle dager, natt kl Normalt skal vaktområdene være bemannet med en veterinær på vakt i hvert vaktområde i periodene 1 3, mens redusert bemanning normalt kan skje i periode 4. Godtgjøring Satser for godtgjøring pr. time vakt: Gruppe Mandag fredag Kl og Lørdag / søndag Kl Hellig- og høytidsdager kl Ordinær 72,95 103,25 119,15 vaktbemanning Sesongtillegg 48,60 68,80 78,95 Påskeaften, julaften og nyttårsaften regnes som hellig-/høytidsdag fra kl. 12 til kl. 24. Det skal ikke beregnes merverdiavgift av vaktgodtgjøring.

18 Blir veterinæren på grunn av vakanse (normalt ferie og kursfravær regnes ikke som vakanse) alene i vaktordningen i vaktområdet, gis 50 % tillegg til ordinær vaktgodtgjøring i vaktområdet fra 11. dag. Oppdrag på vakt utføres av veterinæren som selvstendig næringsdrivende. Deltakelse i vaktordningen Den enkelte veterinær inngår avtale med kommunen om deltakelse i Veterinærvakten. Kommunen bestemmer antall deltakere i vaktordningen, likevel slik at det etterstrebes at vaktordningen ikke skal være uforsvarlig. Veterinær som er gitt rett og plikt til å delta i ordningen, kan fratre denne etter oppsigelse. Den gjensidige oppsigelse er tre måneder. Kommunen kan akseptere kortere oppsigelsesfrist dersom vaktordningen i området vil bli tilfredsstillende bemannet selv om vedkommende fratrer. Kommunen kan videre frita veterinær fra plikt til deltakelse dersom veterinæren ber om det av helsemessige eller vektige sosiale grunner. Det inngås individuell avtale mellom kommunen og veterinæren om deltakelse i klinisk vakt, jf standardavtale for dette samt standardavtale om samarbeid mellom kommuner. Plikter i veterinærvakten Deltaker i veterinærvakten som har vakt, skal være tilgjengelig, være beredt til og sørge for uten ugrunnet opphold: a. å oppfylle hjelpeplikten etter dyrehelsepersonelloven 14 b. å yte veterinærhjelp som bør ytes innen området vakten omfatter før neste hverdag av dyrehelse-, dyrevern - eller næringsmessige hensyn, og c. å ivareta offentlige interesser, herunder utføre frivillige eller pålagte enkelttjenester for det offentlige mot avtalt godtgjørelse. Deltakere i veterinærvakten som ikke har vakt og som ikke tar oppdraget selv, skal sikre at henvendelser blir henvist til vakthavende veterinær. Deltakere i veterinærvakten som ikke har vakt, er på lik linje med andre veterinærer underlagt bestemmelsene om nødhjelp i dyrehelsepersonell- loven 14. Avtalen gjelder for tidsrommet Partene har som intensjon å inngå ny avtale gjeldende fra Arbeidet med dette er allerede startet. Forhandlinger skal innledes og skal være sluttført innen Samarbeidsavtale mellom kommunene Det er inngått en samarbeidsavtale mellom kommunene Hammerfest, Hasvik, Kvalsund og Måsøy som bygger på Rammeavtalen mellom DNV og KS og er i medhold av Dyrepersonelloven. Driftsansvaret er tillagt Hammerfest kommune. Hammerfest kommune har et særlig ansvar for å organisere Veterinærvakten i vaktområdet og skal representere kommunen overfor Veterinærene som deltar i Veterinærvakten. Driftansvarlig kommune skal samordne kontakten mot Fylkeskommunen/ Statens landbruksforvaltning med sikte på å utløse statstilskudd for alle kommuner i vaktordningen. Økonomisk merbelastning som følge av denne samarbeidsavtalen skal de aktuelle kommunene gjøre opp slik: Hammerfest kommune utbetaler alle vakttilskudd til veterinærer som deltar i Veterinærvakten Statlige øremerkede tilskudd tilfaller Hammerfest kommune

19 Administrative statlige tilskudd til hver av kommunene Hasvik, Kvalsund og Måsøy kr inngår i statstilskuddet som utbetales direkte til Hammerfest kommune Vaktområdene organiseres i utgangspunktet i samsvar med Mattilsynets organisering pr Eventuelle endringer i kommunenes samarbeid varsles med minst 3 mndr`s frist. Avtalen trer i kraft og varer til en av partene sier opp avtalen. Oppsigelse må gjøres innen 1. juli og oppsigelsestiden er 12 mndr. Tidspunktet kan fravikes dersom alle parter er enig om dette.

20 RULLERING AV PSYKIATRIPLAN Saksbehandler: Bente Olsen Husby Arkiv: G70 Arkivsaksnr.: 08/144 Saksnr.: Utvalg Møtedato 98/08 Formannskapet Innstilling: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Hasvik kommune godkjenner rullering for 2008 av Psykiatriplan for Hasvik kommune , og planens budsjettall innarbeides i kommunens økonomiplan og årsbudsjett. Saksdokumenter: Psykiatriplan for Hasvik kommune Saksopplysninger: Hasvik kommune godkjente i sak 16/07 Psykiatriplan for Hasvik kommune Planen har en 4-årig horisont, men skal rulleres hvert år i planperioden. I 2008 er følgende endringer foretatt i forbindelse med rullering; I planens beskrivende del (kapittel 1-6) er det kun foretatt mindre justeringer og oppdateringer i forhold til dagens situasjon. Disse endringene har ingen innvirkning på planens hovedinnhold, og hensikten med planen. I kapittel 7, handlingsplan og budsjett, har vi valgt å endre oppsett fra opprinnelig plan. Dette for å få en mer oversiktlig oppstilling av de ulike tiltakene og kostnader tilknyttet disse. Det foreslås 6 konkrete endringer i tiltakene i planen; Endringer i tiltak barn og unge: Tiltak 4 Forebyggende arbeid Man har pr i dag ikke ungdomskonsulent ansatt i Hasvik kommune, og det foreslås nedsatt et tverrfaglig ungdomsteam som skal koordinere det forebyggende arbeidet, samt bidra til å gjennomføre tiltak innen SLT (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak). Teamet vil samarbeide med Ungdomsråd/ Ungdommens kommunestyre, lensmann og andre som jobber med barn og unge i kommunen; frivillige lag/foreninger, ansatte på ungdomsklubber og i skoler, foreldre m.v. Det foreslås i budsjettet for 2009 at kr ,- av de kr ,- fra psykiatrimidlene som var avsatt til lønnsmidler på dette området, omfordeles til tiltak 5 ungdomstiltak. De resterende kr ,- benyttes til forebyggende arbeid i Tiltak 5 Ungdomstiltak Her foreslås det at tiltaket tilføres kr ,- fra psykiatrimidlene, jfr beskrivelse i punktet over. Endringer i tiltak voksne: Tiltak 2 AKSIS varig tilrettelagte arbeidsplasser

21 Her foreslås det å redusere tilskuddet til AKSIS fra kr ,- pr år til kr ,- pr år ut planperioden. Reduksjonen på kr ,- overføres til tiltak 7 sosial trening. Tiltak 7 psykiatrikafè, samt sosial trening gjennom ulike aktiviteter Her foreslås det å tilføre kr ,- i psykiatrimidler, slik at man har muligheten til å legge til rette for sosial trening. Utflukter, handleturer, andre turer, svømming og kafèbesøk er blant aktivitetene som er aktuelle. Tiltak 8 Forprosjekt for utredning av muligheten for bygging av samlokaliserte omsorgsboliger. Dette tiltaket er nytt i planen, og innlemmes i planen som følge av vedtatt Boligsosial handlingsplan for Hasvik kommune Tiltaket får ingen budsjettmessige konsekvenser for psykiatrimidlene. Tiltak 9 Forprosjekt for utredning av muligheten for å få på plass en egen bil for aktivitetsbaserte opplevelser, også tilpasset funksjonshemmede Dette tiltaket er nytt i planen, og basert på at Hasvik kommune pr i dag bruker mye midler på transport i forbindelse med gjennomføringen av ulike aktiviteter for brukerne av kommunale tjenester. For eksempel kan det nevnes at man i forbindelse med gjennomføringen av den kulturelle skolesekken hadde transportkostander på ca kr ,-, av et totalt tilskudd på kr ,- til kulturelle aktiviteter for barn og unge. Tiltaket får ingen budsjettmessige konsekvenser for psykiatrimidlene, og lønnskostnader er dekket innenfor eksisterende driftsbudsjett. Vurdering: Rådmannen finner at de foreslåtte endringene i forbindelse med rulleringen av Psykiatriplan for Hasvik kommune ligger innenfor planens virkeområder, samt innenfor de totale budsjettrammene som ligger i den opprinnelige planen. Rådmannen anbefaler derfor at Hasvik kommune godkjenner 2008-rulleringen av planen. Faglig tilrådning: Hasvik kommune godkjenner rullering for 2008 av Psykiatriplan for Hasvik kommune , og planens budsjettall innarbeides i kommunens økonomiplan og årsbudsjett.

22 DRØFTING/ORIENTERING Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/15 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/08 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Formannskapet Innstilling: Saken legges frem uten faglig tilråding. Saksutredning: Til drøfting/orientering: Murmansk Goliat

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2008 Tid: Kl. 09.00. Konsulent Odd Michelsen som sekretær SAKSLISTE

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2008 Tid: Kl. 09.00. Konsulent Odd Michelsen som sekretær SAKSLISTE Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Roy Mienna for Siv O. Gamst Geir A. Iversen

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 26.03.2008 kl. 18.00 på rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 31.01.2008 Tidspunkt: Kl. 12:00

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 31.01.2008 Tidspunkt: Kl. 12:00 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 31.01.2008 Tidspunkt: Kl. 12:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78 40 25 02 som sørger for innkalling av

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte mandag 05.09.2005 kl. 11.00 på Rådhuset, kommunestyresalen. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 1/2008 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag den 21.02.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 22.02.2011 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/07 07/223 REFERATER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/07 07/223 REFERATER Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Håvard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per Magne Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Mari Gamst for Målfrid Hansen Halvard Holst-Olsen for Per Sæther Siv

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.05.2008 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 8/2008 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag den 13.11.2008 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 25.01.2012 NB! Tid: 10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 25.01.2012 NB! Tid: 10:30 Sak 1/12 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 25.01.2012 NB! Tid: 10:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 26.04.2006 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.12.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: AP- formannskapssalen kl. 08.00 Øvrige - møterommet 2.etg. kl. 08.00 Eventuelle

Detaljer

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes.

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes. Møteinnkalling 03/07 Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Torsdag 08.03.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: 30.09.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/08 08/12 REFERATER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/08 08/12 REFERATER Eva D. Husby Roy Mienna for Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 29.05.2008 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker

Detaljer

I tillegg vil kultursjef Gerd Hagen orientere om Arktisk kultursenter.

I tillegg vil kultursjef Gerd Hagen orientere om Arktisk kultursenter. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 07/04 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 02.12.04 Tidspunkt: Kl. 18:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen 29. desember 2004 på

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 11.05.2011 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 14.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 23/11 UTREDNING - EIENDOMSSKATT I RAKKESTAD

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer