SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/2861. Luster mekaniske industri AS. Eigarsituasjonen. Rådmannen si tilråding:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/2861. Luster mekaniske industri AS. Eigarsituasjonen. Rådmannen si tilråding:"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/2861 Arkiv: Luster mekaniske industri AS. Eigarsituasjonen. Rådmannen si tilråding: Luster kommune tilfører kr i ny eigenkapital til Luster mekaniske industri AS (LMI). Luster kommune sanerer 50% av sitt lån til LMI, lånestorleik pr. dato kr, sanering stor kr. Luster kommune yter eit tilskot inntil kr til opplæring. Tilskotet skal utgjere 30% av kostnaden. Ny eigenkapital og tilskotet til opplæring vert finansiert ved bruk av næringsfondet. Vedtaket føreset medverknad frå dei andre partane.

2 Saksutgreiing: Prenta vedlegg: Uprenta vedlegg: Samandrag: Luster mekaniske industri AS er i ferd med å få ny stor industriell eigar. Den nye eigaren Framo engineering AS (Framo) er ein svært interessant eigar, og dei har planar om ei betydeleg satsing i LMI. Framo vil gå inn med 3.65 mill kr i ny eigenkapital og tilføre LMI arbeid, samt gjennomføre utviklingsprosjekt. I samband med eigarskifte er Luster kommune utfordra på nokre område. Rådmannen tilrår at Luster kommune går inn med ny eigenkapital stor kr , yter tilskot til opplæring i storleik kr og sanerer 50% av lån til selskapet, saldo pr dato kr Utval som har vedtaksmynde: Kommunestyret Fakta: Luster mekaniske industri AS (LMI) sine to største eigarar dei siste åra; West Industriservice AS med 47% av aksjane og Siem Offshore AS med 34% av aksjane har over tid signalisert at deira strategiske satsing framover, i mindre grad involverer LMI. Som ein konsekvens av dette har Luster Sparebank kjøpt aksjane til desse to eigarane, samstundes som det har vore arbeidd med å få på plass nye langsiktige industrielle eigarar i selskapet. Gjennom dette arbeidet har selskapet FRAMO Engineering AS (Framo) komme opp som ein aktuell og interessant samarbeidspart/kjøpar. Framo har dei siste åra vore ein relativt stor kjøpar av tenester frå LMI, slik at verksemda kjenner godt til kva LMI står for. Framo er eigd av Frank Mohn AS og Schlumberger Norge AS. Frank Mohn AS er eit svært solid norsk industriføretak, medan Schlumberger Norge AS er ein del av verdas største selskap innan service til oljebransjen. Framo hadde i milliardar i omsetning og eit resultat på 258 mill kr. Administrerande direktør i Framo Ole Gams Steine har i epost av skrive slik om interessa for LMI: Vedrørende Framo Engineering AS (FE) og Luster Mekaniske Industri AS (LMI) Takker for hyggelig møte i går i Gaupne og ønsker herved å belyse litt hvem vi er og hvorfor vi er svært interessert i å komme inn på eiersiden i LMI. Jeg deler informasjonen opp i 3 deler: A) FE bakgrunn B) Bakgrunn for oppkjøp i LMI C) Hva kan vi tilby videre sammen A) Framo Engineering bakgrunn Vi er et Bergensbasert selskap som har utviklet mange produkt som benyttes innen oljesektoren og skaper enorme verdier for brukeren/oljeselskapene.

3 Vi er verdensledende innen våre 3 hovedproduktgrenser: - Undervanns pumpesystemer som står i oljestrømmen og øker produksjonen og reservoir utnyttelsen. - Flerfase målersystemer som måler massestrømmen av olje, vann og gass. - Svivel systemer for flytende produksjonsskip, lastesystemer og kryogeniske systemer. Innen alle disse 3 produktgrupper er vi en verdensledende leverandør med absolutt flest leveranser. Vi har levert ca 75 pumper/pumpe systemer, 1200 flerfase målere og ca 50 svivel systemer. Dette er produkter og teknologier som vi selv har utviklet, bygget, testet og levert. Vår omsetning var i 2007 = 1,7 mrd, i 2008 = 1,8 mrd med fornuftige resultat. Vi har aldri hatt røde tall og alltid evnet å komme oss gjennom vanskelige tider med beina godt på jorden. Dette fordi vi har produkter som gir våre gode kunder utrolige verdier. Vi har fremtidens produkt og ser stor vekst innen våre produktområder. Våre pumpe produkt spenner fra 100 % væsker til 100 % gass og alt i mellom. Selskapet er eiet av Frank Mohn AS (47,25 %) et meget godt Bergensk industriselskap og Schlumberger (52,75 %) som er verdens største olje service selskap. Vi er et selskap uten gjeld og som eier alle våre nye kontoranlegg. Utekontor har vi i Houston, Aberdeen, Kuala Lumpur og service kontor etableres i Australia, Houston, Rio De Janeiro og Luanda i Angola. Vi er et selskap med godt humør, gode produkter og fantastiske medarbeidere. Fordi vi ser en utrolig markedsutvikling med svært økende behov i markedet er vi i ferd med å bygge et stort anlegg på Horsøy/Askøy. Her bygger vi m2 moderne monterings, test og systemtest anlegg og investerer store beløp av våre egne sparepenger og verdiskapning uten å oppta lån. Vi har som motto produsere i Norge og eksportere til verden. Med % eksportandel er det viktig at vi er konkurransedyktige i Norge og sikrer forbindelsene mellom engineering og produksjon for å optimalisere, forenkle og ha god kontroll på kostnadene. Dette er det Frank Mohn har vært så god til og det er denne oppskrift vi nå kopierer med nye store samordnende anlegg. Fra vårt kontrollsenter på Sandsli er vi koblet opp alle timer hele året mot våre undervannspumper og andre systemer. Derfor virker alt vi leverer for vi passer kontinuerlig på operasjonene og at alt gjøres rett. B) Bakgrunn for oppkjøp i LMI LMI er en kvalitetsbedrift som vi har jobbet med over mange år med gode resultater. Kvalitetsarbeide, gode løsningsorienterte holdninger, god forståelse for sveis og fabrikasjon i forskjellige materialer, konkurransedyktige er noen av de forhold som godt beskriver LMI. Vi ser at et eierskap vil gi oss full egenkontroll på våre store undervanns pumpemoduler hvor sveis av manifolder og rør er en svært viktig del: Et oppkjøp vil sikre oss på dette området både leveransemessig, kvalitetsmessig og konkurransemessig. Store rørpakker i sofistikerte materialer vil derfor kunne prefabrikeres og installeres direkte i våre moduler. Dette vil gi oss redusert omløpstid, øket konkurransekraft og mer arbeide til LMI.

4 Sveis av større rør er en kritisk aktivitet med stor fokus på av våre kunder/oljeselskap. Oppbygging av god kompetanse vil sikre kvaliteten og leveransene våre. I tillegg eier vi (95 %) i EAB Engineering i Gjøvik som også er en god kunde hos LMI på undervanns rørdeler. Vi ser at sammen har vi store sveisebehov som meget godt dekkes av LMI. Et meget godt samarbeids forhold har utviklet seg over tid mellom LMI og FE/EAB Eng. Da muligheten for eierposisjon kom opp var jeg med en gang meget positiv og så det strategisk smarte for begge parter. I tillegg ønsker vi at LMI skal sikre et godt fotfeste i markedet mot andre kunder slik at selskapet kan styrkes videre. C) Hva kan vi tilby videre sammen Vi er det siste år blitt en 50 % kunde hos LMI og ser muligheten med at dette kan øke videre. Markedsutviklingen innen IOR (Increased Oil Recovery/Øket Oljeutvinning) er meget positiv og lovende. For nye oljefelt går det mot vanskeligere oljer som trenger pumper og dypere vann som også trenger pumper. For modne felt gjelder det å få mest olje ut, som trenger pumper, eller å knytte inn omkringliggende felt som også trenger pumper. Vi ser en stor vekst i det internasjonale markedet for våre produkt. Det betyr mange, flere jobber og sveise arbeide på LMI. Vi ønsker å videreutvikle LMI til å forbedre prosesser, utstyr og personell slik at de blir en mønsterbedrift innen sitt fagområde. Her vil vi kjøre et opplærings og utviklingsprogram i LMI. Dette for å kunne videreutvikle prosesser og metoder og legge grunnlag for å fabrikkere ytterligere produkt og system elementer for oss og det øvrige marked. Med den vekst vi ser innen våre undervanns pumpesystemer vil det også bli en positiv vekst i LMI. Det er litt tidlig å tallfeste dette i detalj nå men med våre verdiskapende produkt er fremtiden lys. Vi vil kunne sikre mer arbeid mot LMI ved at vi blir en majoritetseier og er overbevist om at dette vil bli en god norsk industrihistorie om en stund. Vi har gode rasjonelle holdninger med beina godt plantet på jorden. Alt vi gjør er kvalitetsbevisst og langsiktig. Nye internasjonal markedsanalyser viser en stor vekst innen våre hovedproduktområder. Vi satser stort på fremtiden og ser en svært god match i LMI. Hilsen Ole Gams Steine Administrerende Direktør

5 Framo er interessert i å bli den nye store eigaren i LMI, men det er knytt nokre vilkår til dette. Dette er drøfta i møte der bank, kommune, leiinga ved LMI og repr frå dei tilsette var tilstades. Fylgjande intensjon ligg til grunn for det vidare: Framo kjøper aksjane frå Luster Sparebank til same kostnad som banken kjøpte dei, kr kr. LMI sin eigenkapitalsituasjon må betrast mellom anna for å kunne gjennomføre utviklingsprosjekt ved verksemda. Dei nye eigarane planlegg både eit større prosjekt på kompetanseutvikling og eit liknande utviklingsprosjekt på produktutvikling. For å styrke eigenkapitalsituasjon og likviditet, vil Framo gå inn med 3.65 mill kr i ny aksjekapital. Dei ynskjer og å ha lokale eigarar inn med 1 mill kr. Det er aktuelt med ei slik fordeling av den nye lokale eigenkapitalen; dei tilsette 0.5 mill kr, Luster Sparebank 0.25 mill kr og Luster kommune med 0.25 mill kr. Ei slik løysing vil gje Framo 79.5% av aksjane, tilsette vil få 10.9%, Luster kommune 5.3% og Luster Sparebank 4.3%. Luster Sparebank og Luster kommune vert utfordra på å sanere 50% av langsiktige lån til selskapet. Det betyr sanering av kr av lånet Luster kommune har til selskapet og sanering av kr av lånet Luster Sparebank har til selskapet. Framo saman med leiinga i LMI er no i arbeid med å utvikle eit større prosjekt på kompetanseutvikling og eit på produktutvikling. Kostnaden for kompetanseutviklingsprosjektet er ca kr 2.5 mill kr. Luster kommune er søkt om å yte tilskot til finansiering av 30% av denne kostnaden. Det har vore ei drøfting mot Innovasjon Norge om finansiering av ei satsing på eit prosjekt mot produktutvikling på nye produktområde. Kostnaden er vurdert til 3 mill kr, og det vert søkt Innovasjon Norge om 25% av kostnaden i tilskot, kr Vurdering: Langsiktig og kompetent eigarskap er svært vesentleg for korleis ei verksemd skal utvikle seg. Framo som eigar er truleg den beste eigaren LMI kan få slik situasjonen no er for norsk verkstadindustri. LMI er i dag den nest største private verksemda i Luster kommune, om lag 45 tilsette. Slik sett er dette ein viktig arbeidsplass i lustrasamfunnet. Rådmannen ser det som svært viktig å få på plass Framo som ny hovudeigar i LMI. Lmi er eit selskap som har oppdrag i ein marknad som no er under sterkt press. I siste nummer av Teknisk Ukeblad i ein artikkel med overskrifta sju av ti kan miste jobben står det følgjande om situasjonen for denne bransjen: Fagsjef Runar Rugtvedt i Norsk Industri-Olje og gass, tror det blir vanskelig å fylle verkstedlokalene med jobb til de ansatte i leverandørindustrien i I dag er slik at sju av ti ikke har jobb neste sommer, sier han. Bedriftsrådgjevar Jan Tandle som i mange år har site i styret i LMI og som kjenner næringa godt, er oppteken av at Framo er ein kompetent og framtidsretta ny eigar. Han skriv: Framo er ein av dei største leverandørane i verden på pumpesystem og fleirfasemåling. Dei har eigenutvikla produkt som er i front av den teknologiske utviklinga. Dei er svært solide og er utan gjeld. Dei produserar for det meste alt i Norge. Dette gjer dei i hovudsak for å beskytte teknologien sin og ha full kontroll med både utvikling, produksjon og driftsprosessane. Hensikta med å gå inn i LMI er å ha ein produksjonseining som er dyktige på røyrsveis av avanserte metall. Dei har brukt LMI over ei tid og hausta gode erfaringar.

6 Dette er ein unik situasjon for LMI. Leverandørindustrien står framfor eit svært vanskelig år. Bransjen har utsett vedlikehaldsprogram på grunn av finanskrise og låg oljepris. LMI har ikkje sjølv ressursar til å møte ordresituasjonen kommande år. Rådmannen vurderer det slik at Framo som hovudeigar i LMi, vil vere positivt for verksemda. Framo signaliserer spennande mulegheiter for utvikling ved LMI i tida framover. Rådmannen vil tilrå at Luster kommune gjennomfører sin del av dei aktuelle tiltaka. Dato: Tore Eriksen Olav Grov rådmann næringssjef Særutskrift skal sendast: m/kopi til:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 223 U3 Arkivsaksnr.: 14/2766

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 223 U3 Arkivsaksnr.: 14/2766 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 223 U3 Arkivsaksnr.: 14/2766 LedLux AS. Finansiering Rådmannen si tilråding: Ledlux AS får eit utviklings- og etableringstilskot stort kr 300.000. Tilskotet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 252 U3 Arkivsaksnr.: 12/2959 Fjordglas AS og Fjordglas Eigedom AS. Søknad om finansiering.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 252 U3 Arkivsaksnr.: 12/2959 Fjordglas AS og Fjordglas Eigedom AS. Søknad om finansiering. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 252 U3 Arkivsaksnr.: 12/2959 Fjordglas AS og Fjordglas Eigedom AS. Søknad om finansiering. Rådmannen si tilråding: Fjordglas AS får eit tilskot stort kr 700.000

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64 Arkiv: Notat om næringsarbeidet i Luster kommune Rådmannen si tilråding: Næringsutvalet seier seg samd i innhaldet i notatet Sakshandsaming og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 223 U Arkivsaksnr.: 12/2712

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 223 U Arkivsaksnr.: 12/2712 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 223 U Arkivsaksnr.: 12/2712 Grov Mat ved Johanne Grov. Søknad om finansiering Rådmannen si tilråding: Grov Mat ved Johanne Grov får eit oppstartingstilskot

Detaljer

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14 Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14 Utgangspunktet for sakshandsaming av næringssaker som gjeld finansiering i Luster kommune er «Vedtektene

Detaljer

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Utgangspunktet for sakshandsaming av næringssaker som gjeld finansiering i Luster kommune

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET Den førre regjeringa la i 2012 fram eit forslag til ny reiselivsstrategi

Detaljer

Spørsmål til Hardangerbadet AS fra Kvam herad

Spørsmål til Hardangerbadet AS fra Kvam herad Spørsmål til Hardangerbadet AS fra Kvam herad I rapporten datert 3.11.15 vedr. Hardangerbadet Bade- og velværesenter og i presentasjonen til kulturdepartementet 2.2.15, er det trekt fram og greia ut ei

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Harald Fimreite Arkiv: 614 D2 Arkivsaksnr.: 10/2278

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Harald Fimreite Arkiv: 614 D2 Arkivsaksnr.: 10/2278 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Harald Fimreite Arkiv: 614 D2 Arkivsaksnr.: 10/2278 Luster bad mv - fjernvarme frå bioenergianlegg Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommune vurderer å kjøpe energi frå eit

Detaljer

Saksliste styremøte nr 5-2013 18.11.2013

Saksliste styremøte nr 5-2013 18.11.2013 Saksliste styremøte nr 5-2013 18.11.2013 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Saksliste møte nr 5-2013 Styremøte 18.11.2013 Side 1 av 50 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAK NR 29 REFERAT FRA STYREMØTER... 6 1.1. Forslag til

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Styreleders tale til AT Skogs representantskap 2011

Styreleders tale til AT Skogs representantskap 2011 Styreleders tale til AT Skogs representantskap 2011 Gautefall 5. april 2011 Representantskap Ordførar Det er unekteleg med ei viss spenning eg står her i dag. Det er no eit år sidan eg sto på denne talarstol

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON

INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON GK KONSERNET / 2014-2015 INNHOLD Side 4-5 GK 50 ÅR Side 6-7 FRA KONSERNSJEFEN Side 8-9 MARKED / Gunnar Karlsen Sverige Side 10-11 MARKED / GK DANMARK Side 12-13 MARKED / GK NORGE Side 14-15 Marked / Theodor

Detaljer

1.3 Nokre overordna grunnhaldningar

1.3 Nokre overordna grunnhaldningar Ve dt e kej uni2009. Ved oppstarting av mindre verksemder/ einmannsføretak er praksis som fylgjer: I slike saker har det vore gjeve eit skjønnsmessig oppstartingstilskot, som skal dekke deler av dei spesielle

Detaljer

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Fylkesutvalet Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Fylkesutvalet... 2 MELDINGAR II -

Detaljer

HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010

HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapport 2010 2 HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010 Innhold 04 2010 i korte trekk 06 Adm. direktørs kommentar 08 Artikkel: Nye Fluid Control 10 Om Heidenreich Holding 12 Investeringer 16 Eierstyring

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling Dato: 30.08.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Detaljer

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik.

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012 Gründerkultur Framtida blir skapt no SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal

Detaljer

SØKNAD OM OPPRETTING AV NY DROSJESENTRAL I BERGEN KØYREOMRÅDE

SØKNAD OM OPPRETTING AV NY DROSJESENTRAL I BERGEN KØYREOMRÅDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201102285-3 Arkivnr. 832 Saksh. Ådlandsvik, Lise Saksgang Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Møtedato 23.06.2011 14.06.2011 SØKNAD OM OPPRETTING AV NY

Detaljer

Saksliste styremøte nr 5-2014 22.09.2014

Saksliste styremøte nr 5-2014 22.09.2014 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF Saksliste styremøte nr 5-2014 22.09.2014 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Saksliste møte nr 5-2014 Styremøte 22.09.2014 Side 1 av 46 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Strategiorientering gir lønnsomhet

Strategiorientering gir lønnsomhet Nr 3-2006 Corporater: Strategiorientering gir lønnsomhet Internasjonale studier viser at så mye som 35% av et selskaps verdifastsettelse kan kobles til investormarkedets vurdering av ikke-finansielle faktorer.

Detaljer

AKTIVITETSRAPPORT 2014

AKTIVITETSRAPPORT 2014 Førde 21.01.2015 AKTIVITETSRAPPORT 2014 SUNNFJORD NÆRINGSUTVIKLING AS Innleiing I samsvar med styret i SNU AS sine føresetnader er det utarbeidd ein overordna driftsrapport for selskapet AS for driftsåret

Detaljer

KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL T E M A : V E R T S K A P S A T T R A K T I V I T E T

KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL T E M A : V E R T S K A P S A T T R A K T I V I T E T KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL 2014 T E M A : V E R T S K A P S A T T R A K T I V I T E T Vertskapsfylket Møre og Romsdal er vi attraktive? «Lille speil Konjunkturbarometer for Møre og Romsdal

Detaljer

Fabricom Nytt. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. www.fabricom.no L Fabricom Nytt Vinter 2011 www.fabricom.no FABRICOM FORWARD 2012 Fabricom Nytt vinter 2011 [ 3 ] Adm. direktør har ordet [ 4 ] Markedsutsikter [5] Vekst i Trondheim [6] Synergi - Hva og Hvorfor? Nytt

Detaljer