Referat fra møte i styringsgruppa til Frivillige tiltak i landbruket, Jæren vannområde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i styringsgruppa til Frivillige tiltak i landbruket, Jæren vannområde"

Transkript

1 Referat fra møte i styringsgruppa til Frivillige tiltak i landbruket, Jæren vannområde Møte Torsdag 8. september, kl Sted: Fylkesmannen i Rogaland, Statens hus, møterom Skogen Medlemmer av styringsgruppa: Geir Skadberg, Fylkesmannens landbruksavdeling (leder) Monica Dahlmo, Fylkesmannens landbruksavdeling Arild Børge Skjæveland, leder Jæren vannområdeutvalg Laurits Stokkeland, Rogaland Bondelag Ragnvald Gramstad, Norsk landbruksrådgiving Rogaland Gudrun Kristensen, Gjesdal kommune Arve Fløysvik, Sandnes kommune Olaf Gjedrem, prosjektleder i Frivillige tiltak i landbruket Olav Husveg, prosjektleder i Frivillige tiltak i landbruket Karen Beate Grimstad, (sekretariat Jæren vannområde) Randi Storhaug, koordinator for Jæren vannområde Tilstede (vises med X, evt. navn på vara): Meldt forfall Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling Innkallingen til møtet ble godkjent. Sak 2: Godkjenning av referat fra forrige møte i styringsgruppa Referatet fra møtet 3. mars 2016 ble godkjent.

2 Sak 3: Oppsummering av status. Olav Husveg og Olaf Gjedrem orienterer om status for prosjektet. Olav Husveg gikk punktvis gjennom det som er gjort siden sist møte Hålandsvatnet Det har vært befaring med kommunene Randaberg og Stavanger for å se på punktutslipp til Hålandsvatnet, det er mange avløpsrør som går under turveien som slipper på vann ut i hålandsvatnet. Det er i tillegg mye grønnsaksdyrking i området. Miljøavtaler i nye områder: o Salteåna (Klepp, Time og Hå) Signal fra landbruksforvaltninga i kommunene er at det er ingen søknader om tilskudd i Klepp og Hå, og bare noen få i Time. Det er vanskelig å få folk med på Miljøavtalene. Det kan være flere årsaker til dette. Generelt sett er det mye husdyrgjødsel i området, og mange har knapt med spredeareal, Det kan også være at tilskuddssatsene oppleves som lave, og at bøndene mener det er mye papirarbeid for lite penger. Det kan også være at motivasjonen til å gjøre noe innen landbruket er liten, fordi det fortsatt sleppes på kloakk i Saltåna i alle tre kommunene. o Storåna, Stangelandsåna (Sandnes) Også her er det få søkere, dårlig oppslutning kan skyldes de samme årsaken som for Salteåna. Til sammenligning var oppslutningen ved Skas- Heigre kanalen om lag 90 %. I Skas Heigre hadde i oppstarten kr 100 per dekar i tilskudd, mens det for de nye områdene er kr 60/dekar i tilskudd. o Varhaugselvane (Hå, 2 år igjen) Her er det miljøavtaler på om lag 50 % av jordbruksarealet. o Tverråna (Hå og Time, i sitt andre år) Prosjektlederne har besøkt bøndene som har mest jordbruksareal. Det vil bli gjort nye henvendelser til bøndene der. Det er holdt foredrag om frivillige tiltak for Vinterlandbruksskolen og Høgskolen for landbruk og bygdenæringer

3 Vanndrøs avholdt 3-4 ganger i året sammen med Monica Dahlmo, Mariann Størksen, Monica Nedrebø Nesse (avløpsgruppa) og Karen Beate Grimstad, tidligere sekretariat for vannområdet. Limavatnet i Gjesdal kartlegging av miljøtilstanden ved 40 gårdsbruk. Prosjektlederne har besøkt bøndene i nedslagsfeltet. I samråd med bøndene har de fylt ut et skjema miljøregistreringer. Skjemaene er sendt kommunen. Grillsamling for kommunene. Ved den årlige grillsamlingen som denne gangen var på Arboretet i Sandnes deltok over 30 personer. Først og fremst fra kommunene, men i tillegg kom involverte fra Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen. Samlingen er et positivt bidrag for å samle folk og danne nettverk. Silotur på Jæren 20.juni for å få tips om planløsninger og uttaksrutiner som skal hindre tap av silosaft til vassdrag. Det var 53 deltakere der halvparten var bønder. NLR Rogaland har fått støtte fra Fylkesmannen til å utarbeide tekniske retningslinjer for utforming av siloanlegg. Denne turen ble holdt for å informere bøndene. Akutt forurensing. Prosjektlederne har fulgt opp saker. Enkelte saker krever flere oppfølgingsbesøk. Rapporter fra Håelva om elvemusling og habitatforhold for fisk er ferdigstilt, og det skal være et møte i Time kommune i den forbindelse. Arbeidet med en tiltaksplan for Håelva er godt i gang. Erik Steen Larsen i Time kommune leder prosjektet. Arbeidet med tiltaksplan for Orrevassdraget er i oppstartsfasen. Erik Steen Larsen i Time kommune og Svein Oftedal i Klepp kommune er ansvarlige Olaf Gjedrem orienterte kort om planene for arbeidet framover: Arbeidet med å få på plass flere miljøavtaler ved Saltåna fortsetter. Dette er i et veldig jordbruksintensivt område. Det er planer om å invitere alle lederne i de 5 bekkelagene. Kommunene har et stort ansvar for å formidle tiltak for å få bedre miljøtilstand i Saltåna. Det ble påpekt at det er viktig at møtene med bøndene kommer tidlig i gang, og i god tid før bøndene kjøper inn gjødsel til neste sesong.

4 Hå kommune har opprettet en prosjekt stilling som skal utføre miljøkarlegging av alle gårdsbruk i Hå Trine Eggen forsker fra Bioforsk ønsker å se på ulike typer fosfor og nedbrytingen av disse. Økt kunnskap om fosfor for å vurdere effekten av tiltak. Prosjektet har fått tildelt midler fra fylkeskommunens tilskuddsordning til vannmiljøtiltak. Fylkeskommunen, fylkesmannen og frivillige tiltak for landbruket skal sammen med Eggen utforme prosjektet. Videre aktivitet rundt Hålandsvatnet er planlagt. Bygging av Slamdammer Planlegging av tur til Morsa vannområde i oktober/november for styringsgruppa. Sak 4: Evaluering av prosjektet Frivillige tiltak i landbruket I forbindelse med at Sandnes kommune ble med i spleiselaget for 2016 og 2017, spilte de inn at prosjektet bør evalueres før en evt. videreføring etter Sandnes kommune var på forhånd bedt om å gjøre rede for hva slags evaluering de ønsker, og hvordan denne bør gjennomføres. Arve Fløysvik sa at Sandnes kommune ikke ønsker en ny ekstern evaluering av prosjektet i 2017, og at en intern evaluering av prosjektet er greit. Fløysvik sa videre at diskusjonen rundt om Sandnes kommune fortsatt skulle bli med i spleiselaget på prosjektet kun handlet om at det var vanskelig å finne midler til å bli med på videreføringen av spleiselaget hvor kommunens andel var høyere enn tidligere. Sandnes kommune er godt fornøyd med prosjektet. Monica Dahlmo informerte om at Frivillige tiltak i landbruket har vært evaluert tidligere samtidig med evalueringen av Jæren vannområde. Ekstern evaluering er dessuten veldig kostbart, og at det i så fall må settes av midler på budsjettet til dette. Det var enighet om at styringsgruppa tar en intern evaluering av prosjektet tidlig i 2017, slik at denne kan ligge til grunn for diskusjonen om videreføring av prosjektet etter 2017 se sak 5. Ansvar for evalueringen ble satt til styringsgruppa.

5 Sak 5: Videreføring av prosjektet Frivillige tiltak i landbruket fra og med 2018 Nåværende prosjektperiode for Frivillige tiltak i landbruket varer til og med Det ble åpnet for diskusjon om hvordan arbeidet med å få på plass en evt. videreføring av prosjektet skal legges opp. En runde rundt bordet viste at alle i styringsgruppa var positive til å starte arbeidet med å vurdere videreføring av prosjektet, og se på ulike former for organisering videre. Særlig kom det fram at nøytraliteten som organiseringen av frivillige tiltak i landbruket innebar er veldig viktig og positiv for å få den nødvendige tilliten til brukerne som kreves for å få en god dialog. Prosjektlederne i frivillige tiltak i landbruket representerer hverken myndighetene eller har ingen kunderelasjon. Det er viktig med praten rundt kjøkkenbordet. Muligheter for å gjøre prosjektet til en permanent ordning ble diskutert. Ulike løsninger for videre organisering og finansiering ble kort diskutert. Det var enighet om å opprette en arbeidsgruppe som vurderer mulige løsninger for å videreføre prosjektet. Vedtak sak 5: Det ble av styringsgruppa bestemt at en mindre gruppe bestående av Geir Skadberg, Monica Dahlmo fra FMRO, Arve Fløysvik fra Sandnes kommune, Laurits Stokkeland fra Rogaland bondelag og Randi Storhaug koordinator for Jæren vannområde skal evaluere prosjektet og se på videre organisering av frivillige tiltak i landbruket Sak 6: Renseparker. Her er det manglende vedlikehold og opprensking. Prosjektlederne har hatt en kartlegging av renseparker i Klepp og Time kommune, og 80-90% av disse er fulle og trenger opprensking. Begge kommunene har fulgt opp, men det er vanskelig å få grunneierne til å sørge for opprensking. Renseparkene er et viktig tiltak som har fått mye tilskudd. Manglende vedlikehold og rensing må følges opp videre. Kravet i regionalt miljøtilskudd om at det må ha gått ti år før en kan søke om støtte til opprensking er endret til at det må gå tre år før en kan søke om støtte til opprensking. Tilskudd for opprensking er pr.i dag på inntil kr Monica Dahlmo foreslår at det kanskje kan gjøres en felles satsing finansiert med kommunale SMIL midler der det blir gjort avtale med entreprenør om opprensking av flere renseparker. Noen renseparker bør i tillegg restaureres (SMIL midler). Prosjektlederne i frivillige tiltak i landbruket vil i løpet av vinteren følge opp og ønsker en liste fra den enkelte kommune over renseparker som er eldre enn 5 år. I tillegg ønsker de å få en oversikt over hvem som har noen søkt tilskudd for opprensking.

6 Sak 7: Studietur Det ble lagt fram forslag til studietur til Island. Det ble lagt vekt på at vi må dra et sted hvor det er mye å lære. Prosjektlederne undersøker muligheten for tur til Island videre, og snakker bl.a. med Halldor Gislason og Kari Aarekoll som har gode kontakter på Island. Sak 8: Orienteringssaker Karen Beate Grimstad delte ut en oversikt over prosjektet som har fått tildelt støtte fra fylkeskommunen i Flere renseparker har fått støtte, og flere landbruksrelaterte utredninger skal igangsettes. Karen Beate vil kontakte flere i styringsgruppa angående fosforprosjektet til Eggen ved NIBIO. Det ble langt ved en oversikt over Landbruksrelaterte prosjekter som har fått støtte fra fylkeskommunens tilskuddsordning i Sak 9: Neste møte Det legges opp til en tur til Morsa vannområde for styringsgruppa. Prosjektlederne og Monica Dahlmo ser på saken. I forbindelse med denne turen, blir det også et møte i styringsgruppa. Andre møte torsdag Eventuelt Geir Skadberg opplyste om at Investeringsrettede tilskudd fra innovasjon Norge har søknadsfrist hhv. 1.oktober og 1.mars. Her er det mellom annet satt av midler til tilskudd til bygging av gjødsellager.

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Styringsgruppe for Frivillige tiltak i landbruket 07.02.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Elin Valand Saksnr. 14/1843-2 Direkte innvalg: Løpenr. 9435/14 Arkivnr. V00

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde Møte: 1.februar 2017 kl. 09.30-13.00 Sted: Sola Kommune, Rådhusvegen 21, 4050 Sola Til stede: Gjesdal kommune Gudrun Kristensen x Klepp kommune Ragna

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde Møte: 10. mai 2017 kl. 09.30-13.00 Sted: Gjesdal Kommune, Storahuset på Ålgård, Rettedalen 1 Til stede: Gjesdal kommune Gudrun Kristensen x Klepp kommune

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde Møte: 14.mars 2018 kl. 10.00-13.00 Sted: Klepp Rådhus Til stede: Gjesdal kommune Gudrun Kristensen Meldt forfall Klepp kommune Svein Oftedal x Hå kommune

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde Møte: 29. januar 2018 kl. 09.30-13.00 Sted: Veritsveien 25, Stavanger kommune Til stede: Gjesdal kommune Gudrun Kristensen x Klepp kommune Svein Oftedal

Detaljer

Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg

Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg Tid: 8. mars kl. 11.30-14.30 Sted: Sola Rådhus Til stede: Vannområdeutvalget Andre: Rogaland fylkeskommune Jan Gunnar Ikke møtt Mattingsdal Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg

Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg Møte: onsdag 7. september 2016 kl. 10.00-15.00 Klepp Rådhus, Kleppe Til stede: Vannområdeutvalget Andre: Rogaland fylkeskommune Jan Gunnar Mattingsdal Rogaland

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde. Dato: 11. mai 2016 Sted: Stavanger kommunes lokaler i Olav Kyrres gate 19

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde. Dato: 11. mai 2016 Sted: Stavanger kommunes lokaler i Olav Kyrres gate 19 Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde Dato: 11. mai 2016 Sted: Stavanger kommunes lokaler i Olav Kyrres gate 19 Til stede: Organisasjon: Navn: Deltakelse: Gjesdal kommune Gudrun Kristensen

Detaljer

Fylkeskommunens tilskuddsordning til vannmiljøtiltak prosjekter som har fått støtte i 2016

Fylkeskommunens tilskuddsordning til vannmiljøtiltak prosjekter som har fått støtte i 2016 Fylkesns tilskuddsordning til vannmiljøtiltak prosjekter som har fått støtte i 2016 Totalt ble 1 700 000 kr satt av til fylkesns tilskuddsordning til vannmiljøtiltak i 2016. Det har vært to søknadsomganger

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Arbeidsgruppa, Jæren vannområde 16.03.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Elin Valand Saksnr. 15/889-3 Direkte innvalg: Løpenr. 17874/15 Arkivnr. K54 MØTEREFERAT 12.

Detaljer

Møtereferat Arbeidsgruppa i Jæren vannområde 3. desember 2015

Møtereferat Arbeidsgruppa i Jæren vannområde 3. desember 2015 Møtereferat Arbeidsgruppa i Jæren vannområde 3. desember 2015 Møtedeltakere: Medlemmer Organisasjon Tilstede Rogaland fylkeskommune Ikke valgt representant enda Gudrun Kristensen Gjesdal kommune x Svein

Detaljer

Referat fra fellesmøte i Jæren vannområde

Referat fra fellesmøte i Jæren vannområde Referat fra fellesmøte i Jæren vannområde Møte: onsdag 6. april 2016 kl. 11.30-15.00 Fylkeshuset, Rogaland fylkeskommune Til stede: Vannområdeutvalget Rogaland fylkeskommune Jan Gunnar Mattingsdal Rogaland

Detaljer

Referat fra møte i Jæren vannområde utvalg

Referat fra møte i Jæren vannområde utvalg Referat fra møte i Jæren vannområde utvalg Tid: 14 desember kl. 11.3 0-14.30 Sted: Hå gamle prestegård Til stede: Vannområde - utvalget Andre: Rogaland fylkeskommune Jan Gunnar Ikke møtt Mattingsdal Rogaland

Detaljer

DAGSORDEN TIL MØTE I JÆREN VANNOMRÅDEUTVALG 9. JUNI

DAGSORDEN TIL MØTE I JÆREN VANNOMRÅDEUTVALG 9. JUNI Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 16/3252-13 13638/17 K54 LU/LU/RST10556 DAGSORDEN TIL MØTE I JÆREN VANNOMRÅDEUTVALG 9. JUNI Tid:9.juni

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde Møte: 19. september 2017 kl. 09.00-13.00 Sted: Klepp Kommune, Rådhuset Til stede: Gjesdal kommune Gudrun Kristensen x Klepp kommune Svein Oftedal x Hå

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av Arbeidsgruppe i Jæren vannområde 13.10.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Elin Valand Saksnr. 14/6408-10 Direkte innvalg: Løpenr. 58194/14 Arkivnr. K54

Detaljer

DAGSORDEN TIL MØTE I ARBEIDSGRUPPA - JÆREN VANNOMRÅDE

DAGSORDEN TIL MØTE I ARBEIDSGRUPPA - JÆREN VANNOMRÅDE Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 16/3253-9 12715/17 K54 LU/LU/RST10556 DAGSORDEN TIL MØTE I ARBEIDSGRUPPA - JÆREN VANNOMRÅDE 10.5.2017

Detaljer

ÅRSMELDING FOR "FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET"

ÅRSMELDING FOR FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET 2016 Jæren vannområde Frivillige tiltak i landbruket Olaf Gjedrem og Olav Husveg 6. februar 2017 For reinare vassdrag på Jæren ÅRSMELDING FOR "FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET" Eit prosjekt under Jæren vannområde

Detaljer

Referat Workshop om overvåking, Jæren vannområde 24. februar 2016

Referat Workshop om overvåking, Jæren vannområde 24. februar 2016 Referat Workshop om overvåking, Jæren vannområde 24. februar 2016 Deltakere: Navn Connie Hellestø Svein Oftedal Halldor Gislason Anne Grethe Bø Cazon Åsta Egelandsaa Monica Nedrebø Nesse Kristin Bringedal

Detaljer

Møtereferat Arbeidsgruppa i Jæren vannområde 1. september 2015

Møtereferat Arbeidsgruppa i Jæren vannområde 1. september 2015 Møtereferat Arbeidsgruppa i Jæren vannområde 1. september 2015 Møtedeltakere: Medlemmer Organisasjon Tilstede Jon Lund Rogaland fylkes Meldt frafall Gudrun Kristensen Gjesdal X Svein Oftedal Klepp Meldt

Detaljer

Årsmelding 2015 Jæren vannområde. Aktivitet, prosjekter og overvåking

Årsmelding 2015 Jæren vannområde. Aktivitet, prosjekter og overvåking Årsmelding 2015 Jæren vannområde Aktivitet, prosjekter og overvåking 12.4.2016 Innhold MØTEVIRKSOMHET OG AKTIVITETER I GRUPPENE... 2 Møteaktivitet... 2 Medlemmer av vannområdeutvalg og arbeidsgruppe...

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av Jæren vannområdeutvalg 20.04.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Elin Valand Saksnr. 15/889-5 Direkte innvalg: Løpenr. 25309/15 Arkivnr. K54 MØTEREFERAT

Detaljer

Erfaring fra Jæren vannområde - iverksetting av tiltak

Erfaring fra Jæren vannområde - iverksetting av tiltak Erfaring fra Jæren vannområde - iverksetting av tiltak Fagsamling om oppfølging av vassforskrifta i jordbruket, 7-8 oktober 2014 v/elin Valand, sekretariat Jæren vannområde, Rogaland fylkeskommune Stikkord:

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde Møte : 30.november 2016 kl. 09.30-13.00 Sted: Randaberg Til stede: Gjesdal kommune Gudrun Kristensen Meldt forfall Klepp kommune Ragna Stakland Svela

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av Jæren vannområdeutvalg og Arbeidsgruppe 20.03.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Elin Valand Saksnr. 14/6408-3 Direkte innvalg: Løpenr. 20624/14 Arkivnr.

Detaljer

DAGSORDEN TIL MØTE I JÆREN VANNOMRÅDEUTVALG 14. DESEMBER 2016

DAGSORDEN TIL MØTE I JÆREN VANNOMRÅDEUTVALG 14. DESEMBER 2016 Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 16/3252-9 31020/16 K54 LU/LU/RST10556 DAGSORDEN TIL MØTE I JÆREN VANNOMRÅDEUTVALG 14. DESEMBER 2016 Tid:

Detaljer

Oversikt over søknadene med beskrivelse og vurdering, vannmiljøtiltak 2016 søknadsomgang 1

Oversikt over søknadene med beskrivelse og vurdering, vannmiljøtiltak 2016 søknadsomgang 1 Oversikt over søknadene med beskrivelse og vurdering, vannmiljøtiltak 2016 søknadsomgang 1 Til første søknadsomgang er det kommet inn 6 søknader. Oversikt over søknadene er gitt i tabell 1 under. Hver

Detaljer

Årsmelding 2017 Jæren vannområde

Årsmelding 2017 Jæren vannområde Årsmelding 2017 Jæren vannområde Tilbakeføring av våtmark Madlaforen ved Stokkavannet i Stavanger. Samarbeidsprosjekt mellom Stavanger kommune og Jæren våtmarksenter og naturvernforbundet. 0 Innhold OM

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av JV Arbeidsgruppe 22.10.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Elin Valand Saksnr. 14/6408-11 Direkte innvalg: Løpenr. 62612/14 Arkivnr. K54 MØTEREFERAT- JV

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Jf. adresseliste 11.01.2016 Deres ref.: Saksbehandler: Karen Beate Grimstad Saksnr. 15/22523-6 Direkte innvalg: 51 51 68 77 Løpenr. 1696/16 Arkivnr. 033 &17 MØTEREFERAT

Detaljer

FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET.

FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET. FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET. 14. Oktober 2014 Monica Dahlmo, rådgivar 1 Korleis oppnå miljømål? 2 Landbruket i Rogaland (2010 tall) 2,9 mrd kr i samla verdiskaping fra primærproduksjon (brutto) 2 mrd

Detaljer

Jæren Vannområde. Avløpsgruppa. Årsmelding 2013

Jæren Vannområde. Avløpsgruppa. Årsmelding 2013 Jæren Vannområde Avløpsgruppa Årsmelding 2013 Uheldig utslipp fra defekt rensenlagg Monica Nedrebø Nesse Mai 2014 Vannområde Jæren www.vannportalen.no/rogaland Innhold Bakgrunn og beskrivelse av prosjektet...

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde Møte: 7. november 2017 kl. 09.30-13.00 Sted: Hå gamle prestegård, Søra stova Til stede: Gjesdal kommune Gudrun Kristensen x Klepp kommune Svein Oftedal

Detaljer

Jæren vannområde - Årsrapport 2014 Fellesprosjekter, overvåking og aktiviteter

Jæren vannområde - Årsrapport 2014 Fellesprosjekter, overvåking og aktiviteter Jæren vannområde - Årsrapport 2014 Fellesprosjekter, overvåking og aktiviteter Godkjent 27.5.2015, Jæren vannområdeutvalg Innhold MØTEVIRKSOMHET OG AKTIVITETER I GRUPPENE... 2 Møteaktivitet... 2 Medlemmer

Detaljer

Referat fra fellesmøte i Jæren vannområde. Jæren vannområdeutvalg og arbeidsgruppe

Referat fra fellesmøte i Jæren vannområde. Jæren vannområdeutvalg og arbeidsgruppe Referat fra fellesmøte i Jæren vannområde Jæren vannområdeutvalg og arbeidsgruppe Møte 1/15: Sted: Rogaland fylkeskommune, Tid: onsdag 27. mai 2015, kl 10-14.30 Deltakerliste: Vannområdeutvalg Navn Deltakelse

Detaljer

Tiltaksplan Håelva. Erik Steen Larsen Miljørådgiver Time kommune

Tiltaksplan Håelva. Erik Steen Larsen Miljørådgiver Time kommune Tiltaksplan Håelva Erik Steen Larsen Miljørådgiver Time kommune Helhetlig tiltaksplan, er det nødvendig? Anbefalt tiltak i regional plan for vannforvaltning for prioriterte nedbørfelt Naturlig å se samlet

Detaljer

Årsmelding 2016 Jæren vannområde. Status

Årsmelding 2016 Jæren vannområde. Status Årsmelding 2016 Jæren vannområde Status 09.05.2017 OM VANNOMRÅDE...2 Formål...2 Organisering av Jæren vannområde...3 Regional plan for vannforvaltning i Rogaland...3 MØTEVIRKSOMHET OG AKTIVITETER I GRUPPENE...4

Detaljer

DAGSORDEN TIL MØTE I ARBEIDSGRUPPA - JÆREN VANNOMRÅDE

DAGSORDEN TIL MØTE I ARBEIDSGRUPPA - JÆREN VANNOMRÅDE Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 16/3253-13 33770/17 K54 LU/LU/RST10556 DAGSORDEN TIL MØTE I ARBEIDSGRUPPA - JÆREN VANNOMRÅDE 7.11.2017

Detaljer

Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg

Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg Møte: Torsdag 12. juni 2014 kl 11.00 14.00 Deltakere: Vannområdeutvalg Navn Til stede: Rogaland FK Jon Lund x Rogaland FK Henry Tendenes Meldt forfall Gjesdal

Detaljer

Det var enighet om følgende prinsipper for felles overvåkingsprogram framover:

Det var enighet om følgende prinsipper for felles overvåkingsprogram framover: Arbeidsgruppemøte 1.nov.2017 SAK 3 FELLES OVERVÅKING 2018 Jæren vannområde skal overvåke 7 innsjøer og 6 elver (13 målepunkt) i 2018 i hht. langsiktig plan. Innsjøene skal overvåkes månedlig i perioden

Detaljer

Saksliste til møte i arbeidsgruppa i Haugaland vannområde

Saksliste til møte i arbeidsgruppa i Haugaland vannområde Vannområde Haugaland Saksliste til møte i arbeidsgruppa i Haugaland Tid: Torsdag 31. januar 2018, kl. 9.30-11.30 Sted: Saksliste: Sak 1 Godkjenning av referat fra forrige møte i arbeidsgruppa Sak 2 Informasjonsrunde

Detaljer

Saksliste til møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde

Saksliste til møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde Vannområde Haugalandet Saksliste til møte i arbeidsgruppa i Tid: Torsdag 2. februar 2017, kl. 10.15-13.15 Sted: Tysvær kommunehus Saksliste: Sak 1 Godkjenning av referat fra forrige møte i arbeidsgruppa

Detaljer

ÅRSMELDING FOR "FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET"

ÅRSMELDING FOR FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET 2015 Jæren vannområde Frivillige tiltak i landbruket Olaf Gjedrem og Olav Husveg Januar 2016 For reinare vassdrag på Jæren ÅRSMELDING FOR "FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET" Eit prosjekt under Jæren vannområde

Detaljer

Søknad om miljøtiltaksmidler fra Sandnes kommune - Jæren Vannområde - Tiltakspakke 2015 - Søknadsomgang 2

Søknad om miljøtiltaksmidler fra Sandnes kommune - Jæren Vannområde - Tiltakspakke 2015 - Søknadsomgang 2 Rogaland fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER Elin Valand Sandnes, 21.08.2015 Deres ref: Vår ref: 13/01475-50 Saksbehandler: Monica Nedrebø Nesse Arkivkode: --- Søknad om miljøtiltaksmidler

Detaljer

Tiltaksplan Håelva. Erik Steen Larsen Miljørådgiver Time kommune

Tiltaksplan Håelva. Erik Steen Larsen Miljørådgiver Time kommune Tiltaksplan Håelva Erik Steen Larsen Miljørådgiver Time kommune Hvor ligger Håelva? Rogaland Jæren Time og Hå kommuner Helhetlig tiltaksplan, er det nødvendig? Anbefalt tiltak i regional plan for vannforvaltning

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Se mottakerliste 11.03.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Elin Valand Saksnr. 14/6408-1 Direkte innvalg: Løpenr. 17596/14 Arkivnr. INNKALLING TIL FELLESMØTE I JÆREN

Detaljer

Saksliste til møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde

Saksliste til møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde Vannområde Haugalandet Saksliste til møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde Tid: Torsdag 31. mai 2018, kl. 10.15-14.15 Sted: Saksliste: Sak 1 Godkjenning av referat fra forrige møte i arbeidsgruppa

Detaljer

DAGSORDEN TIL MØTE I ARBEIDSGRUPPA - JÆREN VANNOMRÅDE 30. APRIL 2018

DAGSORDEN TIL MØTE I ARBEIDSGRUPPA - JÆREN VANNOMRÅDE 30. APRIL 2018 Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 16/3253-19 11521/18 K54 LU/LU/RST10556 DAGSORDEN TIL MØTE I ARBEIDSGRUPPA - JÆREN VANNOMRÅDE 30. APRIL

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde Vannområde Referat fra møte i arbeidsgruppa i Møte: 24. januar 2017, Til stede: Tysvær kommune Marlin Øvregård Løvås X Haugesund kommune Ingrid Ebne Meldt forfall Haugesund kommune Svanhild Lygre Andersen

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av Jæren vannområdeutvalg 22.10.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Elin Valand Saksnr. 14/6408-12 Direkte innvalg: Løpenr. 62613/14 Arkivnr. K54 MØTEINNKALLING-

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av styringsgruppa 06.11.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Elin Valand Saksnr. 14/6408-13 Direkte innvalg: Løpenr. 66826/14 Arkivnr. K54 REFERAT FRA MØTE I

Detaljer

Innkalling til fellesmøte i Jæren vannområde. Vannområdeutvalg og arbeidsgruppe Møte 1/15, onsdag 27. mai 2015

Innkalling til fellesmøte i Jæren vannområde. Vannområdeutvalg og arbeidsgruppe Møte 1/15, onsdag 27. mai 2015 Innkalling til fellesmøte i Jæren vannområde Vannområdeutvalg og arbeidsgruppe Møte 1/15, onsdag 27. mai 2015 Sted: Sentraladm, Rogaland fylkeskommune, møterom E200 Presentasjon: Kl. 10.00 11.00 Resultater

Detaljer

Årsmelding for "Frivillige tiltak i landbruket" 2011

Årsmelding for Frivillige tiltak i landbruket 2011 Årsmelding for "Frivillige tiltak i landbruket" 2011 For reinare vassdrag på Jæren Eit prosjekt under Jæren vannområde i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland Fylkeskommune og kommunane; Hå,

Detaljer

Tiltaksplanen for Håelva en evaluering

Tiltaksplanen for Håelva en evaluering Tiltaksplanen for Håelva en evaluering Bakgrunn Tiltaksplanen som nå foreligger er et resultat av et tett samarbeid mellom Time kommune, Hå kommune, prosjektgruppe frivillige tiltak i landbruket og Hå

Detaljer

Årsrapport 2011. Jæren vannområde

Årsrapport 2011. Jæren vannområde Årsrapport 2011 Jæren vannområde BAKGRUNN: Fra Aksjon Jærvassdrag til Jæren vannområde Det ble foretatt navnebytte fra Aksjon Jærvassdrag til Jæren vannområde i fjor, formelt vedtatt fra og med 1. januar

Detaljer

Regionalt miljøprogram

Regionalt miljøprogram Regionalt miljøprogram Samling for kommunal landbruksforvaltning 12. mars 2014 Monica Dahlmo Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelinga 1 RMP på 90 minutt 45 minutt: Overblikk på 2013 og endringar i 2014

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde Vannområde Haugalandet Referat fra møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde Møte: 7. september 2017, Tysvær rådhus Til stede: Haugesund kommune Ingrid Ebne X Bokn kommune Anne Elisabet Askeland X

Detaljer

Erfaringer fra vannregion Rogaland - fra plan til tiltak

Erfaringer fra vannregion Rogaland - fra plan til tiltak Erfaringer fra vannregion Rogaland - fra plan til tiltak Elin Valand, Rogaland fylkeskommune / vannregion Rogaland, AU-møte i vannregion Trøndelag, 24. mai 2017 Foto: Svein Oftedal Hovedmomenter Erfaring

Detaljer

Dagsorden til fellesmøte for arbeidsgruppa og vannområdeutvalget i Haugaland vannområde

Dagsorden til fellesmøte for arbeidsgruppa og vannområdeutvalget i Haugaland vannområde Vannområde Haugaland Dagsorden til fellesmøte for arbeidsgruppa og vannområdeutvalget i Tid: Torsdag 31. januar 2019, kl. 12.00-14.30 Sted: Saksliste: Sak 1 Godkjenning av møteinnkallingen Sak 2 Godkjenning

Detaljer

Referat fra møte i vann og avløpsgruppa i Haugalandet vannområde

Referat fra møte i vann og avløpsgruppa i Haugalandet vannområde Vannområde Haugalandet Referat fra møte i vann og avløpsgruppa i Haugalandet vannområde Møte: Fredag 22. september, Tysvær rådhus Til stede: Karmøy kommune Elin Olsgård X Bokn kommune Kjell Arne Valentinsen

Detaljer

Referat fra fellesmøte i Haugaland vannområdeutvalg

Referat fra fellesmøte i Haugaland vannområdeutvalg Vannområde Haugaland Referat fra fellesmøte i utvalg Møte: 31. januar 2019, Til stede: Haugesund kommune Gudrun Caspersen Vindafjord kommune Endre Stople Meldt forfall Vindafjord kommune Olav Magne Skigelstrand

Detaljer

DAGSORDEN TIL MØTE I JÆREN VANNOMRÅDEUTVALG 13.JUNI 2018

DAGSORDEN TIL MØTE I JÆREN VANNOMRÅDEUTVALG 13.JUNI 2018 Postadresse: Klepp Postboks 25 4358 Kleppe Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 16/3252-29 16293/18 K54 LU/LU/RST10556 DAGSORDEN TIL MØTE I JÆREN VANNOMRÅDEUTVALG 13.JUNI 2018 Tid: 13.juni

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Jæren vannområdeutvalg 02.09.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Elin Valand Saksnr. 15/889-15 Direkte innvalg: Løpenr. 54082/15 Arkivnr. K54 MØTEINNKALLING 9. SEPTEMBER

Detaljer

DAGSORDEN TIL MØTE I ARBEIDSGRUPPA JÆREN VANNOMRÅDE

DAGSORDEN TIL MØTE I ARBEIDSGRUPPA JÆREN VANNOMRÅDE Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 16/3253-7 1924/17 K54 LU/LU/RST10556 DAGSORDEN TIL MØTE I ARBEIDSGRUPPA 1.2.2017 - JÆREN VANNOMRÅDE Tid:

Detaljer

DAGSORDEN TIL MØTE I ARBEIDSGRUPPA - JÆREN VANNOMRÅDE

DAGSORDEN TIL MØTE I ARBEIDSGRUPPA - JÆREN VANNOMRÅDE Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 16/3253-11 26895/17 K54 LU/LU/RST10556 DAGSORDEN TIL MØTE I ARBEIDSGRUPPA - JÆREN VANNOMRÅDE 19.09.2017

Detaljer

Besøk fra Klima- og miljødepartementet 14. oktober 2014

Besøk fra Klima- og miljødepartementet 14. oktober 2014 Besøk fra Klima- og 14. oktober 2014 Møte om vannforvaltningsarbeidet i vannregion Rogaland Møte sin varighet kl. 9.10 10.40 Forflytting kl. 10.40 10.55 Befaring kl. 10.55 11.40 Sted: Kommunestyresalen

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av vannområdeutvalg og arbeidsgruppe For Haugalandet vannområde 03.06.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Vegard Næss Saksnr. 15/10366-1 Direkte innvalg: 51

Detaljer

ÅRSMELDING FOR "FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET"

ÅRSMELDING FOR FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET 2012 Jæren vannområde Frivillige tiltak i landbruket Olaf Gjedrem og Olav Husveg Januar 2013 For reinare vassdrag på Jæren ÅRSMELDING FOR "FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET" Eit prosjekt under Jæren vannområde

Detaljer

Referat fra møte i Haugalandet vannområdeutvalg

Referat fra møte i Haugalandet vannområdeutvalg Vannområde Haugalandet Referat fra møte i Haugalandet vannområdeutvalg Møte: 6. juni 2017, Aksdal rådhus Til stede: Haugesund kommune Gudrun Caspersen X Vindafjord kommune Endre Stople X Karmøy kommune

Detaljer

Saksliste til møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde

Saksliste til møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde Vannområde Haugalandet Saksliste til møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde Tid: 10.15-13.15 Sted: Tysvær kommunehus Saksliste: Sak 1 Orientering om den nye vannkoordinatorstillingen og vannarbeidet

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Jæren vannområdeutvalg 17.09.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Elin Valand Saksnr. 15/889-16 Direkte innvalg: Løpenr. 55585/15 Arkivnr. K54 MØTEREFERAT JÆREN VANNOMRÅDEUTVALG

Detaljer

Kurs: Bruk og lagring av husdyrgjødsel og forvaltning av miljøkrav. Monica Dahlmo Fylkesmannen i Rogaland

Kurs: Bruk og lagring av husdyrgjødsel og forvaltning av miljøkrav. Monica Dahlmo Fylkesmannen i Rogaland Kurs: Bruk og lagring av husdyrgjødsel og forvaltning av miljøkrav Monica Dahlmo Fylkesmannen i Rogaland 1 Jordbruket i Rogaland 2014 2 3,8 Sauda Tal dekar dyrka mark per gjødseldyreining i 2013 6 4,2

Detaljer

Erfaringer fra 1. planperiode

Erfaringer fra 1. planperiode Erfaringer fra 1. planperiode Anne Grete Rostad Fylkesmannen i Rogaland Hva er Rogaland Organisering og erfaringer Rogaland var i vannregion sammen med Agderfylkene Ulike utfordringer og ulikt fokusområde

Detaljer

Samordnet regional digitalisering

Samordnet regional digitalisering Referat fra styringsgruppemøte i Forprosjekt samordnet regional digitalisering Sted: Sandnes Rådhus Tidspunkt: 14 februar 2018 kl. 9.00 11.00 Til stede: Marthe Berge, Torild Lende Fjermestad, Bodil Sivertsen,

Detaljer

Status for vannforvaltning i Time. Erik Steen Larsen Miljørådgiver Time kommune

Status for vannforvaltning i Time. Erik Steen Larsen Miljørådgiver Time kommune Status for vannforvaltning i Time Erik Steen Larsen Miljørådgiver Time kommune Oppfølgning av regional plan kommunens vedtak i september 2016 prioritering av tiltaksplaner for Håvassdraget og Orrevassdraget

Detaljer

Saksliste til møte i vann og avløpsgruppa i Haugaland vannområde

Saksliste til møte i vann og avløpsgruppa i Haugaland vannområde Vannområde Haugaland Saksliste til møte i vann og avløpsgruppa i Tid: Torsdag 21. februar 2019, kl. 8.30-12.00 Sted: Saksliste: Sak 1 Godkjenning av referat fra forrige møte i vann og avløpsgruppa Sak

Detaljer

Styringsgruppe for Bypakke Nord-Jæren Referat 2. februar 2018

Styringsgruppe for Bypakke Nord-Jæren Referat 2. februar 2018 Styringsgruppe for Bypakke Nord-Jæren Referat 2. februar 2018 Møtetidspunkt Fredag 2. februar 2018 09.00 11.30 Møtested Rogaland fylkeskommune Møterom FU-salen Medlemmer Navn Til stede Forfall Statens

Detaljer

Jæren Vannområde. Avløpsgruppa. Årsmelding 2012

Jæren Vannområde. Avløpsgruppa. Årsmelding 2012 Jæren Vannområde Avløpsgruppa Årsmelding 2012 Rensedammer for overvann på masseuttak ved Kyllesvannet, Sandnes kommune Monica Nedrebø Nesse Februar 2013 Vannområde Jæren www.vannportalen.no/rogaland Innhold

Detaljer

Sluttrapport. Forprosjekt DigiRogland

Sluttrapport. Forprosjekt DigiRogland Sluttrapport Forprosjekt DigiRogland 30.08.2018 Forprosjektets oppstart og gjennomføring 23. mai 2017 ble det avholdt oppstartmøte i forprosjektet «Samordnet regional digitalisering», senere navngitt «DigiRogaland».

Detaljer

Hvorfor det er behov for en tiltaksplan kan altså oppsummeres slik:

Hvorfor det er behov for en tiltaksplan kan altså oppsummeres slik: NOTAT TILTAKSPLAN FOR FIGGJOVASSDRAGET Hensikt med notatet Notatet er laget med bakgrunn i møtet med Figgjo-kommunene den 15. juni 2017, der koordinator fikk i oppdrag å utrede ulike løsninger for arbeidet

Detaljer

Dagsorden til møte i Haugaland vannområdeutvalg

Dagsorden til møte i Haugaland vannområdeutvalg Vannområde Haugalandet Dagsorden til møte i Haugaland vannområdeutvalg Tid: Torsdag 14. juni 2018, kl. 9.00-12.00 Sted: sliste: 1 Godkjenning av møteinnkallingen 2 Godkjenning av referat fra forrige møte

Detaljer

Landbrukets ansvar for godt vannmiljø

Landbrukets ansvar for godt vannmiljø Landbrukets ansvar for godt vannmiljø Fagsamling om oppfølging av vannforskriften i jordbruket Line Meinert Rød seniorrådgiver Hurdal 17. april 2012 Vi er en del av et felles europeisk løft for vannmiljøet

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde Vannområde Haugalandet Referat fra møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde Møte: 2. februar 2017, Tysvær kommunehus Til stede: Haugesund kommune Ingrid Ebne Vindafjord kommune Harald Olav Stuhaug

Detaljer

Referat fra møte i vann og avløpsgruppa i Haugaland vannområde

Referat fra møte i vann og avløpsgruppa i Haugaland vannområde Vannområde Haugaland Referat fra møte i vann og avløpsgruppa i Møte: Torsdag 21. januar, Til stede: Karmøy kommune Elin Olsgård X Karmøy kommune Jon Martin Jakobsen X Haugesund kommune Torbjørn Pedersen

Detaljer

Vannområde Leira - Nitelva Sekretariat Skedsmo kommune

Vannområde Leira - Nitelva Sekretariat Skedsmo kommune Vannområde Leira - Nitelva Sekretariat Skedsmo kommune www.elveliv.no Referat fra møte i temagruppe landbruk den 17.10.16 Til stede: Ann-Kathrine Kristensen, Fet kommune (gruppeleder) Einar Korvald, Akershus

Detaljer

PROSJEKTOMTALE FOR FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET

PROSJEKTOMTALE FOR FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET 2013-2015 Jæren vannområde Frivillige tiltak i landbruket For reinare vassdrag på Jæren PROSJEKTOMTALE FOR FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET 2013-2015 Eit prosjekt under Jæren vannområde Bakgrunn Frivillige

Detaljer

TP2. Mål/ mulig. Lutsivatnet. Dybingen L3 TP3. Mål/ mulig. Oppnådd. Gjennomføringsgrad

TP2. Mål/ mulig. Lutsivatnet. Dybingen L3 TP3. Mål/ mulig. Oppnådd. Gjennomføringsgrad Vedlegg 1 Ims-Lutsivassdraget 2. TP2 Fra RF-rapport 23/6.5.8.6.4 Dybingen L3 Lutsivatnet Kyllesvatnet L2 L4 Forenesvatnet Storavatnet L1 L5 2. 1.6 1.2.8.4 TP2.2 2. Landbruk Befolkning.5 Bakgrunn Planlagte

Detaljer

Arbeidsprosessen frem mot 2015 - oppgaver, medvirkning og organisering

Arbeidsprosessen frem mot 2015 - oppgaver, medvirkning og organisering Arbeidsprosessen frem mot 2015 - oppgaver, medvirkning og organisering Vannsamling Haugesund 9. juni 2011 Elin Valand, rådgiver, Rogaland fylkeskommune Fremdriftsplan Gjelder kun Figgjo Konsekvensutredning??

Detaljer

Jæren vannområde - Årsrapport 2013

Jæren vannområde - Årsrapport 2013 Jæren vannområde - Årsrapport 2013 Fellesprosjekter, overvåking og aktiviteter Utkast 19. mai 2014 Godkjent av Jæren vannområdeutlvalg, 12. juni 2014 Innhold MØTEVIRKSOMHET OG AKTIVITETER I GRUPPENE...

Detaljer

Informasjon til jordog skogbrukere

Informasjon til jordog skogbrukere Informasjon til jordog skogbrukere 19. februar 2018 HER KAN DU LESE OM Fagkveld om klimasmart landbruk Tilskudd til drenering Facebook for bønder i Asker og Bærum Produksjonstilskudd Invitasjon til skogkvinnesamling

Detaljer

INNKALLING. Torsdag 13.februar 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING. Torsdag 13.februar 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 1 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Torsdag 13.februar 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 10:00 12:00 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

Landbruk og vannforvaltningsarbeidet

Landbruk og vannforvaltningsarbeidet Landbruk og vannforvaltningsarbeidet Hver sektor sitt ansvar Anne Grete Rostad Fylkesmannens landbruksavd. N-T Hvordan jobber landbrukssektoren i Trøndelag Juridiske virkemidler (PT, Gjødselvareforskr.

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning- eksempler fra Sandnes kommune

Helhetlig vannforvaltning- eksempler fra Sandnes kommune Helhetlig vannforvaltning- eksempler fra Sandnes kommune Helhetlig planlegging og tiltak for vann i Sandnes Våre utfordringer Tiltaksplaner- eksempel Nytte og bruk Erfaringer og videre arbeid Utfordringsbildet

Detaljer

Kartlegging i Hotran. Landbruk Avløp. - Anne Kolstad, prosjektleder

Kartlegging i Hotran. Landbruk Avløp. - Anne Kolstad, prosjektleder Kartlegging i Hotran Landbruk Avløp - Anne Kolstad, prosjektleder Vanndirektivet Eus rammedirektiv for vann (2000/60/EF) Innlemmet i EØS-avtalen Felles vannpolitikk, samordnet forvaltning Beskyttelse og

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD Dato/tid: 22. februar 2018, 12:00-16:00 Sted: Tilstede: Nyvågar Rorbuhotell Fra styret: Styreleder Randi Melgaard Nestleder Søren F. Voie Varamedlem Keth Lind

Detaljer

Jæren Utvikling av vannkvalitet i intensive jordbruksområder Åge Molversmyr, IRIS, Stavanger

Jæren Utvikling av vannkvalitet i intensive jordbruksområder Åge Molversmyr, IRIS, Stavanger Jæren Utvikling av vannkvalitet i intensive jordbruksområder Åge Molversmyr, IRIS, Stavanger Foto: Fredrik Refvem / Stavanger Aftenblad Lange tidsserier. Overvåking og undersøkelser startet gjerne da problemer

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde Vannområde Haugalandet Referat fra møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde Møte: 29.11.2016, Tysvær kommunehus Til stede: Karmøy kommune Peder Christiansen X Haugesund kommune Ingrid Ebne X Tysvær

Detaljer

Praktisk forbetringsarbeid i det eutrofe Vatsvassdraget. Stavanger 4 mai 2017 Harald Olav Stuhaug, Rådgjevar landbruk Vindafjord Kommune

Praktisk forbetringsarbeid i det eutrofe Vatsvassdraget. Stavanger 4 mai 2017 Harald Olav Stuhaug, Rådgjevar landbruk Vindafjord Kommune Praktisk forbetringsarbeid i det eutrofe Vatsvassdraget Stavanger 4 mai 2017 Harald Olav Stuhaug, Rådgjevar landbruk Vindafjord Kommune Landavatnet og Vatsvatnet Vatsvassdraget - bakgrunnsinformasjon Nedbørsfelt

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER Dato: 10.11.2014 Sted: Quality Olavsgaard hotell, møterom Njord, Skjetten Tid: Kl. 1230-1600 Til stede: Thore Vestby, ordfører Frogn kommune Nina Sandberg, ordfører

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og. Resultatvurdering 2009 ligger som vedlegg i denne saken. Vedlegget er på 7 sider.

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og. Resultatvurdering 2009 ligger som vedlegg i denne saken. Vedlegget er på 7 sider. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200701202 : E: 210 &34 : Daniela Dobbert Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og 22.04.2010 04/10 innlandsfiskenemnd RESULTATVURDERING

Detaljer