MØTEREFERAT (godkjent)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEREFERAT (godkjent)"

Transkript

1 MØTEREFERAT (godkjent) Møte: Møte i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF Møtedato: Sykehuset Innlandet Brumunddal, onsdag 31.august 2011 kl Til stede: Fra Brukerutvalget: Trond A. Hilmersen (leder), Liv Christophersen, Iver Hofsmarken, Erna Rundsveen, Tone Meisdalen, Marthe Kraabøl, Odd B. Hauge, Øivind Nerby, Asbjørn Holsæter, Terje Bækkelund (vara) Fra Sykehuset Innlandet: administrerende direktør Morten Lang-Ree, viseadministrerende direktør Hans Iver Børresen og administrasjonskoordinator Lorna O. Johnsen (referent) Forfall: Synnøve Bratlie, Liv Christophersen I tillegg møtte: Referent: Samhandlingsdirektør Grethe Fossum (innlegg) Tove Svendby, ny administrasjonskoordinator Stabsområde Helse Prosjektleder Strategisk fokus Toril Orrestad (innlegg) Lorna O. Johnsen Referanse: 2011/ /012/ Nyfløt Følgende saker ble drøftet/orientert om: Saksnr Sakstittel/-innhold Ansvar GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentar GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTE Referatet var vedlagt innkallingen. Kommentarer: Medlem Øivind Nerby: Kommentar til sak som omtaler mulighet for brukerrepresentant inn i Styret SI med stemmerett: Foretakslovens vedtekter beskriver prosess i slike valg. Det er opp til Sykehuset Innlandet i dag å plukke en representant, eksempelvis fra Brukerutvalget som representant til styret. Foreslår at det blir foreslått person til styret uavhengig av om denne kommer fra Brukerutvalget SI. Dette er en krevende jobb og representanten må bære flere hatter, dette er utfordrende. BESØKSADRESSE POSTADRESSE Tlf: Faks: Org.nr Furnesveien 26 Postboks 104 E-post: 2380 Brumunddal 2381 Brumunddal

2 Sak : Kommentar til brev fra Oppland fylkes eldreråd vedrørende kreftbehandling i Oppland. Dette brevet er stilet til Styret i Sykehuset Innlandet, det forventes et direkte tilsvar tilbake på dette brevet. Medlem Asbjørn Holsæter: Rettelse: Sette inn han som deltaker på forrige møte i Brukerutvalget Vedtak: Referatet fra møte i Brukerrådet ble godkjent med ovenstående kommentar ORIENTERING FRA MEDLEMMENE I BRUKERUTVALGET Alle Godkjent bruk av diktafon på denne saken i Brukerutvalget Medlem Erna Rundsveen: Møte Lillehammer kommune: Brukerutvalget i NAV vedrørende brukerstyrt senter på Lillehammer. Sagatun brukerstyrt senter hadde innlegg her. Nytt møte om 2 uker. Møte på Gjøvik: Transport av pasienter med psykiske lidelser. Hvor ambulanse skal stasjoneres til dette, hva slags personell som skal følge transporten. Dette er et absolutt behov. Hvordan skal man transportere og med uniformert/ikke uniformert politi? Kan dette gjøres annerledes? Dette er en pågående sak. Transport med verdighet, dette er et ømtålig tema. Møte i Brukerforum og kvalitetsnettverket, pilot med brukermedvirkning for helsepersonell, 25.august tema var dialogkonferansen 29.september 2011 Medlem Odd B. Hauge: I oppstart nå etter sykdom, har ikke vært i noen møter. Medlem Asbjørn Holsæter: Hatt ferie nå. Har vært innom Kongsvinger sykehus i forbindelse med prosjektet Nye Kongsvinger sykehus, ikke skjedd noe spesielt her heller pga ferie, men nytt møte i september. Melding om innovasjon i helsetjenester melding som ikke er lest og gjennomgått enda. 2

3 Medlem Tone Meisdalen: Samhandlingskonferanse august, i regi av fylkesmann og Nord-Aurdal kommune. Interessant og nyttig konferanse, mange gode foredrag, Sykehuset Innlandet var representert med flere innlegg var hun og representanter fra DPS Gjøvik og kompetansesenteret for dobbeltdiagnoser på Hamar i Oslo på Helse og omsorgsdepartementet og kom på generelt grunnlagt med innspill ny stortingsmelding om rus. Fikk tilbakemelding om at de kom med konstruktive og målrettede innspill til denne. Leder Trond Hilmersen: Deltatt på styremøter siden sist. Han er med i styringsgruppen for Strategisk fokus, dette skal jobbes med hele vinteren. Brukerutvalget skal gi en uttalelse i forhold til fremdrift og scenariebeskrivelsene av Strategisk fokus. Han er med i en arbeidsgruppe som skal se på åpningstider og telefontider i sykehuset Innlandet, vært i møte her. Bra at bruker er representert her. Det bør være like tider for telefonkontakt, ikke at hver divisjon kan bestemme dette selv slik som det er i dag. Er også med i prosjekt på Ringen og Grande rehabiliteringsinstitusjoner nyoppstartet. Medlem Iver Hofsmarken: Ingen GSU siden sist. Innkalt til SIKU-møte på tirsdag kollisjon med annet møte, meldte avbud på det andre møtet, SIKU-møtet ble avlyst uten at han hadde fått ordentlig beskjed om dette. Dette må bli bedre, beskjeder må gis i god tid. Møte PSIGR, Samhandlingsreformen i Gjøvik-regionen. Han sitter i prosjektgruppen. Det forberedes et dagseminar på Toten Hotell den : Kan vi bidra til et bedre pasientforløp, basis i KOLS, informasjon og invitasjon deles ut i møte. Sitter også i prosjektgruppen Tur-retur, samhandling på skinner, her planlegges en stor-konferanse på Rica Olrud Hotell 15. september. Mange gode foredragsholdere har innlegg her. Deler ut invitasjonen her. SI betaler kontingent for medlemmene i Brukerutvalget SI. Pilotprosjekt kvalitetsutvalg Gjøvik sykehus setter i gang i kvalitetsuke i uke 45. Han skal ha innlegg her med emne hvor han tar utgangspunkt i rapport fra pasientombudet i Akershus: Pasienten føler seg dårlig behandlet som menneske. 3

4 Tittel på innlegge uvisst men fokus på respekt for pasienten, vil bruke et fengende pedagogisk opplegg. Medlem Marthe Kraabøl: Det har vært sommerferie og har ikke deltatt på noe møte siden forrige møte. Medlem Terje Bækkelund: Fulgt opp bildet som ble donert til konsultasjonsrommet på Sanderud sykehus. De ønsker å sette opp en messingblankett som er merket med hvem bildet er donert av Alfarheim Rotary og Brukerutvalget SI. Dette ordnes med. Medlem Øivind Nerby: TT-transport, møter. Ny ordning for eldre og bevegelseshemmede, Nytt elektronisk kort, vedtas 30.september. I prinsippet samme avtale, men gjelder både for pasient og ledsager. Kortet brukes på buss for hele Oppland Trafikk. Stortingsmelding 25. Mestring og fysisk fostring, tillegg i ny folkehelselov. Fysisk utvikling og holdninger uavhengig av alder. Stort prosjekt. Går så langt at samtlige som er innlagt i institusjoner skal kartlegges ift fysikk. Ambulerende tjeneste. Lang vei frem, om man får til dette er det et stort skritt i retning av forebygging. Fylkeskommunene inne på opplæring i institusjoner. Vedtatt i Opplandstinget nå at Eldrerådet skal ha samtlige saker og har uttalelsesrett i alle saker, ikke bare saker som gjelder eldre. Eldreråd for bevegelseshemmet er i Opplandstinget med stemmerett og uttalelsesrett GENERELL ORIENTERING OM STATUS OG AKTUELLE SAKER I SYKEHUSET INNLANDET v/ VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR MLR/HIB Strategisk fokus Innlegg ved prosjektleder Strategisk fokus Toril Orrestad - Delt ut utkast til vurderingskritterier basert på vedtatt scenariemodell. Denne scenariemodellen er vedtatt i styret og brukes som utgangspunkt for innlegget. Orrestad understreket at sammenlikningsmodellen skal sikre en systematisk, nøytral og balansert pro- et contravurdering av de tre scenariene (med i alt fem alternativer) ut fra et felles sett med vurderingstema og vurderingskriterier Vurderingskriteriene er systematisert under fire effektmål. Effektmålene sier hva vi vil oppnå ved sykehusstrukturen, eksempelvis Trygge og gode tjenester. 4

5 Vurderingskriteriene er de enkeltelementene som bidrar til å nå effektmålet, f eks Tilstrekkelig og oppdatert kompetanse. Metodikken blir således at en under hvert effektmål diskuterer hvordan det enkelte kriterium slår ut innenfor hvert scenario. I sammenlikningsmodellen ligger det også inne at en for hvert kriterium drøfter såkalte avbøtende tiltak. F eks hvis en innenfor scenario 1 med seks akuttsykehus kommer til at en vanskelig kan oppfylle kriteriet Tilstrekkelig og oppdatert kompetanse, hvilke kompenserende tiltak kan iverksettes? Orrestad understreket at hensynet til pasientens beste er det førende prinsipp for utvalget av kriterier. I sammenlikningsmodellen og utredningen legges det derfor opp til et skille mellom kriterier for å vekte de enkelte scenariene for sykehusstruktur mot hverandre (hva er den beste løsningen faglig sett) og rammebetingelser for valg av scenario (hva er det reelle økonomiske og politiske handlingsrommet). Orrestad viste til at tre av effektmålene er uttrykk for brukertilfredshet, og stemmer således godt overens med de innspill Brukerutvalget ga til høringsdokumentet som danner bakgrunnen for utredningsarbeidet knyttet til scenarier for fremtidig sykehusstruktur. Innspill: Medlem Øivind Nerby: Forrige dokument var bra, han lurer på om det i denne fasen ligger andre forutsetninger til grunn eller om det fortsatt er de samme som det bygges videre på. Toril Orrestad sier at utfordingsbildet som er beskrevet, fortsatt ligger fast og at arbeidet nå hovedsakelig dreier seg om å vurdere hvilket eller hvilke scenarier som gjør Sykehuset Innlandet best i stand til å møte nettopp dette utfordringsbildet. Det skal ikke gjøres endringer i beskrivelsen av utfordringsbildet, men det må gjøres en jobb med å vurdere effekten av samhandlingsreformen mer grundig. Viseadministrerende direktør Hans Iver Børresen sier at høringsdokumentet danner grunnlaget for den prosessen vi er inne i nå. Tonen i forrige høringsrunde signaliserer også større grep enn hva som var grunnlaget i forrige runde. Leder Trond Hilmersen spør om vi nå skal gi en 10-siders begrunnelse eller bare bekrefte forrige uttalelse i denne runden. Toril Orrestad sier at det prosjektet ønsker innspill på, er hvordan Brukerutvalget ser på utvalget av kriterier som ligger inne i sammenlikningsmodellen. 5

6 Det ble påpekt at det var stor grad av samsvar mellom de forhold Brukerutvalget spilte inn i forrige høringsrunde, og de elementer som ligger inne i sammenlikningsmodellen. Medlem Øivind Nerby oppfatter fremlegget her i dag som en beskrivelse av arbeidsmetode for utredningsarbeidet og at Brukerutvalget senere skal ta stilling til et mer konkret høringsdokument. Tar innlegget til orientering på nåværende tidspunkt. - Toril Orrestad bekreftet dette, og understreket at kriteriene danner grunnlaget for en pro- et convurdering av hvert scenario med andre ord, hvilken fordeler og ulemper har de ulike sykehusmodellene når det gjelder f eks tilgang på kompetanse/rekruttering, bruken av tilgjengelige ressurser til vaktberedskap, medisinskteknisk utstyr osv, forhold knyttet til reiseavstand (forsvarlighet/trygghet og service) osv. Høringsdokumentet som skal utarbeides, vil nettopp være en slik beskrivelse av for- og motargumentene. - Hans Iver Børresen sier at det i forhold til økonomi vil bli gjort beregninger både på bygg og drift. Her bør det være forholdsvis god presisjon i beregningen, men ikke alltid like lett å forutsi. Leder Trond Hilmersen gir medlemmene i oppgave og i løpet av 2 dager å gi tilbakemelding til Brukerutvalgets leder for synspunkter i saken. - Brukerutvalget SI ønsker å få jevnlig oppdatering fra prosjektleder under veis i prosessen. Status styresaker 2 styremøter siden forrige møte 30.juni - 1.juli: Konsernrevisjonen Det har vært revisjon på henvisningsforløp og revisjonen ble lagt frem. - 2 avdelinger er revidert, DPS poliklinikk Gjøvik og Gynekologisk poliklinikk Elverum. -Det er kommet frem forskjellig praksis og forskjellig sårbarhet i henvisningsforløpet. - Forskjellige utfordringer på begge avdelinger som skal gjennomgås. - Arbeidsgruppe for å se på dette er opprettet. - Styret har bedt om tilbakemelding fra arbeidsgruppen på møtet i september. 6

7 Pasientsikkerhetskampanjen Denne har nå hatt oppstart og gjennomgang - VAD foreslår gjennomgang av dette som tema i Brukerutvalget SI i løpet av høsten. Da med en presentasjon av kampanjen med praktisk innhold. 24.august på Otta med omvisning på LMS Otta - På LMS Otta ble det vist frem at her kan det levers tjenester med bra kvalitet. Fikk også føle på at det er store avstander i fylkene. Medlem Asbjørn Holsæter har innspill på at det kan være en utfordring for hvordan organisasjonsformen av slike senter og budsjetterte midler skal være, dette bør være mest mulig likt for LMS i fylkene. - Saker: - LMS Nord-Aurdal/Valdres reiser nå nytt bygg. Fødetilbudet knyttet til dette LMS er utfordrende og Sykehuset Innlandet HF stiller seg til disposisjon i forhold til tilbudet, men dette er kommunens ansvar at dette skal være forsvarlig i forhold til videre drift. Medlem Tone Meisdalen synes dette var et klokt vedtak. - Gjennomgang av virksomhetsrapport Kortversjon av denne vises frem i Brukerutvalget SI i dag, VAD oppfordrer medlemmene til å lese fullversjonen av virksomhetsrapporten som ligger vedlagt i styresaken. Det er noen økonomiutfordringer i noen av divisjonene. - IKT-utfordringer var sak på styremøtet, presentasjon av utfordringene til styremedlemmene. Foiler vedlegges referatet ORIENTERINGER V/LEDER TROND HILMERSEN TH Dialogkonferansen - Tema Strategisk fokus - Innlandet - Gjennomføres 12.oktober 2011 invitasjonen deles ut i papirversjon i møtet, sendes ut til brukerorganisasjoner i Hedmark og Oppland denne uken. - Administrasjonen setter opp spørsmålene som skal stilles for å få svarene som er vesentlige i arbeidet videre med Strategisk fokus. Organiseringen av dette er ikke tatt stilling til. - Oppfordrer til at flest mulig av medlemmene deltar på konferansen. Modulbasert brukeropplæring modul 2 - Del 2 av modul 2 gjennomføres med Tore Topp 8.sept invitasjon deles ut i papirversjon i møtet. - Første del av modul 2 er gjennomført i januar

8 Samhandlingskonferansen 15.september - Invitasjon er sendt ut til organisasjonene, påmelding fra Brukerutvalget skjer via egen organisasjon eller eventuelt via Linda Nyfløt, administrasjonen i Sykehuset Innlandet. 4 av medlemmer i Brukerutvalget er til nå påmeldt. - Invitasjon er delt ut i møtet til medlemmene. Sykehuset Innlandet HF betaler konferanseavgiften til medlemmene i utvalget. - Oppfordrer medlemmene til å delta. Innmelding av brukerrepresentant til Styremøtet med stemmerett. - Saken diskutert i forrige styremøte. - Styret mente at representanten fra Brukerutvalget fortsatt kun skal være tilhører med rett til uttalelse i styremøtet uten stemmerett. - Spørsmålet nå er om vi skal jobbe for å få med representanter fra organisasjonen til å sitte i styret jamfør medlem Øivind Nerby sin kommentar. - Saken tas opp i et senere møte. Utnevning av representanter til styringsgruppe i Samhandlingsprosjekt i regi av Ringen og Grande rehabilitering. - Her oppnevnt 2 representanter: medlem Trond Hilmersen og medlem Synnøve Bratlie Oppnevning av representant til utarbeidelse av nye like retningslinjer for etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst - Omfang her er 3-4 møter à 3-4 timer - Medlem Iver Hofsmarken meldes til denne gruppen Henvendelse fra divisjonsdirektør Øyvind Graadal vedrørende ønske om en brukerrepresentant til arbeidsgruppe Elverum/Hamar intern i forbindelse med Strategisk fokus, vurdering av de 3 scenarioer. - Representant her medlem Odd B. Hauge Arbeidsgruppe for åpningstider og telefontider i Sykehuset Innlandet - Representant her blir leder Trond Hilmersen - Denne gruppen har allerede avholdt et møte Forespørsel fra divisjon Kongsvinger om representant til kvalitetsutvalget - Medlem Asbjørn Holsæter deltar på dette. Avdelingssjefsamling SI invitasjon til deltakelse - Leder Trond Hilmersen kan ikke møte her - Nestleder Marthe Kraabøl deltar på samlingen på Rica Olrud Hotell 13. september. Hun melder seg på til Linda Nyfløt i Administrasjonen SI Struktur sykehus i Fjellregionen - brukerrepresentant - Leder Trond Hilmersen deltar i arbeidsgruppen, medlem Asbjørn Holsæter er vara 8

9 - Det har vært avholdt ett møte, ikke deltatt på dette - Nytt møte Styringsgruppen for Strategisk fokus Innlandet - Brukerrepresentant i gruppen er leder Trond Hilmersen EVENTUELT: o Velkommen tilbake til medlem Odd B. Hauge etter langt sykefravær o Ny administrasjonskoordinator og sekretær i Brukerutvalget Tove Svendby deltar i dagens møte og presenterer seg. o Kort presentasjon av medlemmene i Brukerutvalget SI o Det er ønske om tema Pasientrespekt blant sykehusansatte i neste møte for Brukerutvalget SI 5.oktober - Medlem Iver Hofsmarken viser også til tidligere utsendt artikkel til medlemmene fra Dagbladet o Varamedlem Terje Bækkelund er ønsket til fast oppmøte i utvalget, dette er tidligere gjort vedtak på, selv om medlem Odd B. Hauge nå er tilbake. Han er ønsket som fast medlem med stemmerett for de som ikke er til stede i møtet. Dette ønsker han å tenke på, han har fått masse ut av sitt engasjement her, men har mye på agendaen i høst. Han gir en tilbakemelding til Brukerutvalget SI om dette. o Medlem Iver Hofsmarken forteller at det har vært en underskriftskampanje på Gjøvik for opprettelse av dialyseenhet på divisjon Gjøvik. Han har fått henvendelse fra media som ønsker saken bekreftet å ha vært oppe i Brukerutvalget SI. Dette gjorde han med utgangspunkt i referater og vedtak. Det har også vært rettet sammen henvendelse til administrerende direktør Morten Lang-Ree og viseadministrerende direktør Hans Iver Børresen. De skisserte opprettelse av dialyseenhet på Gjøvik med oppstart siste halvdel av Iver Hofsmarken mener at Brukerutvalget SI også har noe av æren for at dette nå er vedtatt, da saken har vært i utvalgsmøter med jevne mellomrom. - Brukerutvalget følger opp denne saken videre. - Medlem Asbjørn Hofsmarken tillegger at det er viktig å være klar i uttalelsene når man kommenterer saker som har vært oppe i utvalget. - Dette sier medlemmene i Brukerutvalget seg enig i. Tilbakemelding fra administrerende direktør til utvalget bekrefter at Brukerutvalget uttaler seg klart i saker de har uttalt seg om. 9

10 TEMA: o Medlem Odd B. Hauge lurer på når det gjelder kodesaken på divisjon Lillehammer og tenker at tilbakebetaling fra divisjonen nødvendigvis må gå ut over noen, eventuelt pasientene - Leder Trond Hilmersen mener dette er en intern sak i SI og at brukerutvalget ikke har noen kommentarer til dette i denne omgang. SI må ta seg av denne saken selv. - Medlem Iver Hofsmarken minner om at spørsmålet er stilt til administrerende direktør tidligere og han kommenterte da at dette ikke vil gå ut over pasientbehandling. - Medlem Øivind Nerby sier at dette er ingen sak for Brukerutvalget SI, men orientering må utvalget få. - Medlem Odd B. Hauge mener Brukerutvalget må følge opp at dette ikke får konsekvenser for pasientbehandlingen. SAMHANDLINGSREFORMEN v/grethe Fossum o Samhandlingsdirektør i SI o Hun er tidligere rådmann, kommunepolitiker, sykehusdirektør, stortingspolitiker og er bruker av helsetjenester o Diskusjon under veis i innlegget - Innlegget var veldig klarleggende for hvordan samhandlingsreformen fungerer mellom sykehus og kommune - Medlemmene kan ta med seg dette tilbake til egen kommune og legge press på kommunen om å iverksette tiltak, det vil si å bruke de ikke øremerkede midlene på riktig måte. - Spørsmål om det foreligger en status for hvor langt hver kommune har kommet i prosessen. Det er de enkelte divisjonene som har kontakt med de enkelte kommunene, noen via en opprettet samhandlingskoordinator. - Innspill på at frivillige og frivillighetssentralen kan ivareta mange ensomme brukere i kommunen, men behovet må meldes. - IKT-plan er viktig i samhandlingsreformen, dette vil det bare bli mer av og enda flere systemer å forholde seg til, både internt i sykehuset og i kommunene. - Spørsmål om kompetanseoverføring fra sykehus til kommune: Er det så enkelt at kommunen bare kan melde inn sykepleiere til sykehuset som vil lære mer for hospitering, finnes det avtaler om dette? Grethe Fossum sier at dette har ikke SI, men et eksempel å vise er Lista kommune. Dette er noe som er prøvd å få til i Kongsvinger tidligere, men da kom man ikke kommet helt i mål. Nå kan kommunene velge å avtale denne ordningen og betale for dette, siden de nå har fått tilført penger for å ivareta kravene som samhandlingsreformen stiller. - Det må ikke fires på kvaliteten på helsetjenestene. Kommunen må yte like gode eller bedre helsetjenester overfor brukeren. GF 10

11 - Medlem Asbjørn Holsæter lurer på om det finnes noe beredskap i kommune i forhold til tilrettelegging av hjemmet for at pasienten skal kunne bo lenger i eget hjem. Eldre ønsker ikke å låne penger til dette selv. Dette er et politisk spørsmål mener Grethe Fossum, men hun mener det finnes noen ordninger i forhold til dette gjennom Husbanken, dette er saker som drøftes og behandles i formannskapet i kommunen før fordeling. Medlem Øivind Nerby bekrefter at det finnes en rekke slike ordninger. o Leder Trond Hilmersen takker for innlegg. Synes Grethe Fossum har et godt engasjement og er samhandlingsdirektør etter brukernes hjerte. Brukerutvalget har nå fått et godt overblikk over dagens status for samhandlingsreformen. o Grethe Fossum takker Brukerutvalget SI for at de hjelper spesialisthelsetjenesten å bli enda bedre. o Samarbeidsavtaler delt ut i møtet til informasjon Foiler vedlegges referatet BRUKERUTVALGET LAGER UTTALELSE TIL SAMHANDLINGSREFORMEN o Medlemmene utarbeidet uttalelse vedrørende samhandlingsreformen stilet til administrerende direktør Morten Lang-Ree. Brevet som vedlegg til referatet. Brumunddal 31. august 2011 Referent Lorna O. Johnsen 11

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.14 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon,

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud Flekkefjord 30.10.14 Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud ved SSF. Tillitsvalgte (tv)/verneombud(vo) ved SSF vil i dette høringssvaret komme med kommentarer til prosessen

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Meldal kommune Oktober 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i

Detaljer

Hvordan kan. for å involvere brukerne og deres. o rganisasjoner i kvalitetsutvikling av. tjenester i en kommune?

Hvordan kan. for å involvere brukerne og deres. o rganisasjoner i kvalitetsutvikling av. tjenester i en kommune? Hvordan kan brukerundersøkelser være et verktøy for å involvere brukerne og deres o rganisasjoner i kvalitetsutvikling av tjenester i en kommune? Rapport utarbeidet for Rådet for psykisk helse Prosjektleder:

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014 pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 04 Gjesteskribent Kårhild Husom Løken daglig leder, Sagatun Brukerstyrt Senter, Hamar Sammen om mestring? Jeg takker for tilliten for at jeg ble

Detaljer

Veileder i brukermedvirkning

Veileder i brukermedvirkning Veileder i brukermedvirkning med kreftrammede og pårørende i fokus Utgitt i samarbeid mellom Kreftforeningen og pasient- og likepersonsorganisasjonene Innhold 4 Hva er brukermedvirkning? 16 Råd og tips

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

[6-10] SI magasinet. SI mer enn pasientbehandling 18-19. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2010

[6-10] SI magasinet. SI mer enn pasientbehandling 18-19. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2010 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2010 [6-10] SI magasinet SI mer enn pasientbehandling 18-19 Lang-Ree ved årsskiftet 4-7 Mange høringssvar 8-10 Fikk Charnley-stipendet 26-27 Innhold SI-magasinet

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument SYKEHUSET INNLANDET HF: Strategisk fokus 2025 Foto: Siv Johanne Seglem Høringsdokument 2 Innhold 1. Innledning........................................................ 4 Oppdraget fra styret..................................................

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF - Åpen 1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF Utvidet opptaksområde. Forutsetningene for omstillingsprogrammet. Sluttrapport arbeidspakke 1 Forfatter Tarald

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 96/2012 Navn på sak: Egenevaluering av styrearbeid

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten"

FOU-prosjekt Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten FoU FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" KS FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" AGENDA Utredning

Detaljer

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 19.02.2014 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

medlemmene i geografisk samarbeidsutvalg; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; REFERAT 040612 GSU GJØVIK

medlemmene i geografisk samarbeidsutvalg; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; REFERAT 040612 GSU GJØVIK medlemmene i geografisk samarbeidsutvalg; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; Deres ref.: Vår ref.: 2012/00259-17/305/ Øfsti Dato: 11. juni 2012 REFERAT 040612 GSU GJØVIK Møte: Geografisk samarbeidsutvalg

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

medlemmene i geografisk samarbeidsutvalg; KS Oppland; Oppland legeforening; REFERAT 300511 GSU GJØVIK

medlemmene i geografisk samarbeidsutvalg; KS Oppland; Oppland legeforening; REFERAT 300511 GSU GJØVIK medlemmene i geografisk samarbeidsutvalg; KS Oppland; Oppland legeforening; Deres ref.: Vår ref.: 2007/01787-193/305/ Øfsti Dato: 4. juli 2011 REFERAT 300511 GSU GJØVIK Møte: Geografisk samarbeidsutvalg

Detaljer