MØTEREFERAT (godkjent)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEREFERAT (godkjent)"

Transkript

1 MØTEREFERAT (godkjent) Møte: Møte i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF Møtedato: Sykehuset Innlandet Brumunddal, onsdag 31.august 2011 kl Til stede: Fra Brukerutvalget: Trond A. Hilmersen (leder), Liv Christophersen, Iver Hofsmarken, Erna Rundsveen, Tone Meisdalen, Marthe Kraabøl, Odd B. Hauge, Øivind Nerby, Asbjørn Holsæter, Terje Bækkelund (vara) Fra Sykehuset Innlandet: administrerende direktør Morten Lang-Ree, viseadministrerende direktør Hans Iver Børresen og administrasjonskoordinator Lorna O. Johnsen (referent) Forfall: Synnøve Bratlie, Liv Christophersen I tillegg møtte: Referent: Samhandlingsdirektør Grethe Fossum (innlegg) Tove Svendby, ny administrasjonskoordinator Stabsområde Helse Prosjektleder Strategisk fokus Toril Orrestad (innlegg) Lorna O. Johnsen Referanse: 2011/ /012/ Nyfløt Følgende saker ble drøftet/orientert om: Saksnr Sakstittel/-innhold Ansvar GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentar GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTE Referatet var vedlagt innkallingen. Kommentarer: Medlem Øivind Nerby: Kommentar til sak som omtaler mulighet for brukerrepresentant inn i Styret SI med stemmerett: Foretakslovens vedtekter beskriver prosess i slike valg. Det er opp til Sykehuset Innlandet i dag å plukke en representant, eksempelvis fra Brukerutvalget som representant til styret. Foreslår at det blir foreslått person til styret uavhengig av om denne kommer fra Brukerutvalget SI. Dette er en krevende jobb og representanten må bære flere hatter, dette er utfordrende. BESØKSADRESSE POSTADRESSE Tlf: Faks: Org.nr Furnesveien 26 Postboks 104 E-post: 2380 Brumunddal 2381 Brumunddal

2 Sak : Kommentar til brev fra Oppland fylkes eldreråd vedrørende kreftbehandling i Oppland. Dette brevet er stilet til Styret i Sykehuset Innlandet, det forventes et direkte tilsvar tilbake på dette brevet. Medlem Asbjørn Holsæter: Rettelse: Sette inn han som deltaker på forrige møte i Brukerutvalget Vedtak: Referatet fra møte i Brukerrådet ble godkjent med ovenstående kommentar ORIENTERING FRA MEDLEMMENE I BRUKERUTVALGET Alle Godkjent bruk av diktafon på denne saken i Brukerutvalget Medlem Erna Rundsveen: Møte Lillehammer kommune: Brukerutvalget i NAV vedrørende brukerstyrt senter på Lillehammer. Sagatun brukerstyrt senter hadde innlegg her. Nytt møte om 2 uker. Møte på Gjøvik: Transport av pasienter med psykiske lidelser. Hvor ambulanse skal stasjoneres til dette, hva slags personell som skal følge transporten. Dette er et absolutt behov. Hvordan skal man transportere og med uniformert/ikke uniformert politi? Kan dette gjøres annerledes? Dette er en pågående sak. Transport med verdighet, dette er et ømtålig tema. Møte i Brukerforum og kvalitetsnettverket, pilot med brukermedvirkning for helsepersonell, 25.august tema var dialogkonferansen 29.september 2011 Medlem Odd B. Hauge: I oppstart nå etter sykdom, har ikke vært i noen møter. Medlem Asbjørn Holsæter: Hatt ferie nå. Har vært innom Kongsvinger sykehus i forbindelse med prosjektet Nye Kongsvinger sykehus, ikke skjedd noe spesielt her heller pga ferie, men nytt møte i september. Melding om innovasjon i helsetjenester melding som ikke er lest og gjennomgått enda. 2

3 Medlem Tone Meisdalen: Samhandlingskonferanse august, i regi av fylkesmann og Nord-Aurdal kommune. Interessant og nyttig konferanse, mange gode foredrag, Sykehuset Innlandet var representert med flere innlegg var hun og representanter fra DPS Gjøvik og kompetansesenteret for dobbeltdiagnoser på Hamar i Oslo på Helse og omsorgsdepartementet og kom på generelt grunnlagt med innspill ny stortingsmelding om rus. Fikk tilbakemelding om at de kom med konstruktive og målrettede innspill til denne. Leder Trond Hilmersen: Deltatt på styremøter siden sist. Han er med i styringsgruppen for Strategisk fokus, dette skal jobbes med hele vinteren. Brukerutvalget skal gi en uttalelse i forhold til fremdrift og scenariebeskrivelsene av Strategisk fokus. Han er med i en arbeidsgruppe som skal se på åpningstider og telefontider i sykehuset Innlandet, vært i møte her. Bra at bruker er representert her. Det bør være like tider for telefonkontakt, ikke at hver divisjon kan bestemme dette selv slik som det er i dag. Er også med i prosjekt på Ringen og Grande rehabiliteringsinstitusjoner nyoppstartet. Medlem Iver Hofsmarken: Ingen GSU siden sist. Innkalt til SIKU-møte på tirsdag kollisjon med annet møte, meldte avbud på det andre møtet, SIKU-møtet ble avlyst uten at han hadde fått ordentlig beskjed om dette. Dette må bli bedre, beskjeder må gis i god tid. Møte PSIGR, Samhandlingsreformen i Gjøvik-regionen. Han sitter i prosjektgruppen. Det forberedes et dagseminar på Toten Hotell den : Kan vi bidra til et bedre pasientforløp, basis i KOLS, informasjon og invitasjon deles ut i møte. Sitter også i prosjektgruppen Tur-retur, samhandling på skinner, her planlegges en stor-konferanse på Rica Olrud Hotell 15. september. Mange gode foredragsholdere har innlegg her. Deler ut invitasjonen her. SI betaler kontingent for medlemmene i Brukerutvalget SI. Pilotprosjekt kvalitetsutvalg Gjøvik sykehus setter i gang i kvalitetsuke i uke 45. Han skal ha innlegg her med emne hvor han tar utgangspunkt i rapport fra pasientombudet i Akershus: Pasienten føler seg dårlig behandlet som menneske. 3

4 Tittel på innlegge uvisst men fokus på respekt for pasienten, vil bruke et fengende pedagogisk opplegg. Medlem Marthe Kraabøl: Det har vært sommerferie og har ikke deltatt på noe møte siden forrige møte. Medlem Terje Bækkelund: Fulgt opp bildet som ble donert til konsultasjonsrommet på Sanderud sykehus. De ønsker å sette opp en messingblankett som er merket med hvem bildet er donert av Alfarheim Rotary og Brukerutvalget SI. Dette ordnes med. Medlem Øivind Nerby: TT-transport, møter. Ny ordning for eldre og bevegelseshemmede, Nytt elektronisk kort, vedtas 30.september. I prinsippet samme avtale, men gjelder både for pasient og ledsager. Kortet brukes på buss for hele Oppland Trafikk. Stortingsmelding 25. Mestring og fysisk fostring, tillegg i ny folkehelselov. Fysisk utvikling og holdninger uavhengig av alder. Stort prosjekt. Går så langt at samtlige som er innlagt i institusjoner skal kartlegges ift fysikk. Ambulerende tjeneste. Lang vei frem, om man får til dette er det et stort skritt i retning av forebygging. Fylkeskommunene inne på opplæring i institusjoner. Vedtatt i Opplandstinget nå at Eldrerådet skal ha samtlige saker og har uttalelsesrett i alle saker, ikke bare saker som gjelder eldre. Eldreråd for bevegelseshemmet er i Opplandstinget med stemmerett og uttalelsesrett GENERELL ORIENTERING OM STATUS OG AKTUELLE SAKER I SYKEHUSET INNLANDET v/ VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR MLR/HIB Strategisk fokus Innlegg ved prosjektleder Strategisk fokus Toril Orrestad - Delt ut utkast til vurderingskritterier basert på vedtatt scenariemodell. Denne scenariemodellen er vedtatt i styret og brukes som utgangspunkt for innlegget. Orrestad understreket at sammenlikningsmodellen skal sikre en systematisk, nøytral og balansert pro- et contravurdering av de tre scenariene (med i alt fem alternativer) ut fra et felles sett med vurderingstema og vurderingskriterier Vurderingskriteriene er systematisert under fire effektmål. Effektmålene sier hva vi vil oppnå ved sykehusstrukturen, eksempelvis Trygge og gode tjenester. 4

5 Vurderingskriteriene er de enkeltelementene som bidrar til å nå effektmålet, f eks Tilstrekkelig og oppdatert kompetanse. Metodikken blir således at en under hvert effektmål diskuterer hvordan det enkelte kriterium slår ut innenfor hvert scenario. I sammenlikningsmodellen ligger det også inne at en for hvert kriterium drøfter såkalte avbøtende tiltak. F eks hvis en innenfor scenario 1 med seks akuttsykehus kommer til at en vanskelig kan oppfylle kriteriet Tilstrekkelig og oppdatert kompetanse, hvilke kompenserende tiltak kan iverksettes? Orrestad understreket at hensynet til pasientens beste er det førende prinsipp for utvalget av kriterier. I sammenlikningsmodellen og utredningen legges det derfor opp til et skille mellom kriterier for å vekte de enkelte scenariene for sykehusstruktur mot hverandre (hva er den beste løsningen faglig sett) og rammebetingelser for valg av scenario (hva er det reelle økonomiske og politiske handlingsrommet). Orrestad viste til at tre av effektmålene er uttrykk for brukertilfredshet, og stemmer således godt overens med de innspill Brukerutvalget ga til høringsdokumentet som danner bakgrunnen for utredningsarbeidet knyttet til scenarier for fremtidig sykehusstruktur. Innspill: Medlem Øivind Nerby: Forrige dokument var bra, han lurer på om det i denne fasen ligger andre forutsetninger til grunn eller om det fortsatt er de samme som det bygges videre på. Toril Orrestad sier at utfordingsbildet som er beskrevet, fortsatt ligger fast og at arbeidet nå hovedsakelig dreier seg om å vurdere hvilket eller hvilke scenarier som gjør Sykehuset Innlandet best i stand til å møte nettopp dette utfordringsbildet. Det skal ikke gjøres endringer i beskrivelsen av utfordringsbildet, men det må gjøres en jobb med å vurdere effekten av samhandlingsreformen mer grundig. Viseadministrerende direktør Hans Iver Børresen sier at høringsdokumentet danner grunnlaget for den prosessen vi er inne i nå. Tonen i forrige høringsrunde signaliserer også større grep enn hva som var grunnlaget i forrige runde. Leder Trond Hilmersen spør om vi nå skal gi en 10-siders begrunnelse eller bare bekrefte forrige uttalelse i denne runden. Toril Orrestad sier at det prosjektet ønsker innspill på, er hvordan Brukerutvalget ser på utvalget av kriterier som ligger inne i sammenlikningsmodellen. 5

6 Det ble påpekt at det var stor grad av samsvar mellom de forhold Brukerutvalget spilte inn i forrige høringsrunde, og de elementer som ligger inne i sammenlikningsmodellen. Medlem Øivind Nerby oppfatter fremlegget her i dag som en beskrivelse av arbeidsmetode for utredningsarbeidet og at Brukerutvalget senere skal ta stilling til et mer konkret høringsdokument. Tar innlegget til orientering på nåværende tidspunkt. - Toril Orrestad bekreftet dette, og understreket at kriteriene danner grunnlaget for en pro- et convurdering av hvert scenario med andre ord, hvilken fordeler og ulemper har de ulike sykehusmodellene når det gjelder f eks tilgang på kompetanse/rekruttering, bruken av tilgjengelige ressurser til vaktberedskap, medisinskteknisk utstyr osv, forhold knyttet til reiseavstand (forsvarlighet/trygghet og service) osv. Høringsdokumentet som skal utarbeides, vil nettopp være en slik beskrivelse av for- og motargumentene. - Hans Iver Børresen sier at det i forhold til økonomi vil bli gjort beregninger både på bygg og drift. Her bør det være forholdsvis god presisjon i beregningen, men ikke alltid like lett å forutsi. Leder Trond Hilmersen gir medlemmene i oppgave og i løpet av 2 dager å gi tilbakemelding til Brukerutvalgets leder for synspunkter i saken. - Brukerutvalget SI ønsker å få jevnlig oppdatering fra prosjektleder under veis i prosessen. Status styresaker 2 styremøter siden forrige møte 30.juni - 1.juli: Konsernrevisjonen Det har vært revisjon på henvisningsforløp og revisjonen ble lagt frem. - 2 avdelinger er revidert, DPS poliklinikk Gjøvik og Gynekologisk poliklinikk Elverum. -Det er kommet frem forskjellig praksis og forskjellig sårbarhet i henvisningsforløpet. - Forskjellige utfordringer på begge avdelinger som skal gjennomgås. - Arbeidsgruppe for å se på dette er opprettet. - Styret har bedt om tilbakemelding fra arbeidsgruppen på møtet i september. 6

7 Pasientsikkerhetskampanjen Denne har nå hatt oppstart og gjennomgang - VAD foreslår gjennomgang av dette som tema i Brukerutvalget SI i løpet av høsten. Da med en presentasjon av kampanjen med praktisk innhold. 24.august på Otta med omvisning på LMS Otta - På LMS Otta ble det vist frem at her kan det levers tjenester med bra kvalitet. Fikk også føle på at det er store avstander i fylkene. Medlem Asbjørn Holsæter har innspill på at det kan være en utfordring for hvordan organisasjonsformen av slike senter og budsjetterte midler skal være, dette bør være mest mulig likt for LMS i fylkene. - Saker: - LMS Nord-Aurdal/Valdres reiser nå nytt bygg. Fødetilbudet knyttet til dette LMS er utfordrende og Sykehuset Innlandet HF stiller seg til disposisjon i forhold til tilbudet, men dette er kommunens ansvar at dette skal være forsvarlig i forhold til videre drift. Medlem Tone Meisdalen synes dette var et klokt vedtak. - Gjennomgang av virksomhetsrapport Kortversjon av denne vises frem i Brukerutvalget SI i dag, VAD oppfordrer medlemmene til å lese fullversjonen av virksomhetsrapporten som ligger vedlagt i styresaken. Det er noen økonomiutfordringer i noen av divisjonene. - IKT-utfordringer var sak på styremøtet, presentasjon av utfordringene til styremedlemmene. Foiler vedlegges referatet ORIENTERINGER V/LEDER TROND HILMERSEN TH Dialogkonferansen - Tema Strategisk fokus - Innlandet - Gjennomføres 12.oktober 2011 invitasjonen deles ut i papirversjon i møtet, sendes ut til brukerorganisasjoner i Hedmark og Oppland denne uken. - Administrasjonen setter opp spørsmålene som skal stilles for å få svarene som er vesentlige i arbeidet videre med Strategisk fokus. Organiseringen av dette er ikke tatt stilling til. - Oppfordrer til at flest mulig av medlemmene deltar på konferansen. Modulbasert brukeropplæring modul 2 - Del 2 av modul 2 gjennomføres med Tore Topp 8.sept invitasjon deles ut i papirversjon i møtet. - Første del av modul 2 er gjennomført i januar

8 Samhandlingskonferansen 15.september - Invitasjon er sendt ut til organisasjonene, påmelding fra Brukerutvalget skjer via egen organisasjon eller eventuelt via Linda Nyfløt, administrasjonen i Sykehuset Innlandet. 4 av medlemmer i Brukerutvalget er til nå påmeldt. - Invitasjon er delt ut i møtet til medlemmene. Sykehuset Innlandet HF betaler konferanseavgiften til medlemmene i utvalget. - Oppfordrer medlemmene til å delta. Innmelding av brukerrepresentant til Styremøtet med stemmerett. - Saken diskutert i forrige styremøte. - Styret mente at representanten fra Brukerutvalget fortsatt kun skal være tilhører med rett til uttalelse i styremøtet uten stemmerett. - Spørsmålet nå er om vi skal jobbe for å få med representanter fra organisasjonen til å sitte i styret jamfør medlem Øivind Nerby sin kommentar. - Saken tas opp i et senere møte. Utnevning av representanter til styringsgruppe i Samhandlingsprosjekt i regi av Ringen og Grande rehabilitering. - Her oppnevnt 2 representanter: medlem Trond Hilmersen og medlem Synnøve Bratlie Oppnevning av representant til utarbeidelse av nye like retningslinjer for etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst - Omfang her er 3-4 møter à 3-4 timer - Medlem Iver Hofsmarken meldes til denne gruppen Henvendelse fra divisjonsdirektør Øyvind Graadal vedrørende ønske om en brukerrepresentant til arbeidsgruppe Elverum/Hamar intern i forbindelse med Strategisk fokus, vurdering av de 3 scenarioer. - Representant her medlem Odd B. Hauge Arbeidsgruppe for åpningstider og telefontider i Sykehuset Innlandet - Representant her blir leder Trond Hilmersen - Denne gruppen har allerede avholdt et møte Forespørsel fra divisjon Kongsvinger om representant til kvalitetsutvalget - Medlem Asbjørn Holsæter deltar på dette. Avdelingssjefsamling SI invitasjon til deltakelse - Leder Trond Hilmersen kan ikke møte her - Nestleder Marthe Kraabøl deltar på samlingen på Rica Olrud Hotell 13. september. Hun melder seg på til Linda Nyfløt i Administrasjonen SI Struktur sykehus i Fjellregionen - brukerrepresentant - Leder Trond Hilmersen deltar i arbeidsgruppen, medlem Asbjørn Holsæter er vara 8

9 - Det har vært avholdt ett møte, ikke deltatt på dette - Nytt møte Styringsgruppen for Strategisk fokus Innlandet - Brukerrepresentant i gruppen er leder Trond Hilmersen EVENTUELT: o Velkommen tilbake til medlem Odd B. Hauge etter langt sykefravær o Ny administrasjonskoordinator og sekretær i Brukerutvalget Tove Svendby deltar i dagens møte og presenterer seg. o Kort presentasjon av medlemmene i Brukerutvalget SI o Det er ønske om tema Pasientrespekt blant sykehusansatte i neste møte for Brukerutvalget SI 5.oktober - Medlem Iver Hofsmarken viser også til tidligere utsendt artikkel til medlemmene fra Dagbladet o Varamedlem Terje Bækkelund er ønsket til fast oppmøte i utvalget, dette er tidligere gjort vedtak på, selv om medlem Odd B. Hauge nå er tilbake. Han er ønsket som fast medlem med stemmerett for de som ikke er til stede i møtet. Dette ønsker han å tenke på, han har fått masse ut av sitt engasjement her, men har mye på agendaen i høst. Han gir en tilbakemelding til Brukerutvalget SI om dette. o Medlem Iver Hofsmarken forteller at det har vært en underskriftskampanje på Gjøvik for opprettelse av dialyseenhet på divisjon Gjøvik. Han har fått henvendelse fra media som ønsker saken bekreftet å ha vært oppe i Brukerutvalget SI. Dette gjorde han med utgangspunkt i referater og vedtak. Det har også vært rettet sammen henvendelse til administrerende direktør Morten Lang-Ree og viseadministrerende direktør Hans Iver Børresen. De skisserte opprettelse av dialyseenhet på Gjøvik med oppstart siste halvdel av Iver Hofsmarken mener at Brukerutvalget SI også har noe av æren for at dette nå er vedtatt, da saken har vært i utvalgsmøter med jevne mellomrom. - Brukerutvalget følger opp denne saken videre. - Medlem Asbjørn Hofsmarken tillegger at det er viktig å være klar i uttalelsene når man kommenterer saker som har vært oppe i utvalget. - Dette sier medlemmene i Brukerutvalget seg enig i. Tilbakemelding fra administrerende direktør til utvalget bekrefter at Brukerutvalget uttaler seg klart i saker de har uttalt seg om. 9

10 TEMA: o Medlem Odd B. Hauge lurer på når det gjelder kodesaken på divisjon Lillehammer og tenker at tilbakebetaling fra divisjonen nødvendigvis må gå ut over noen, eventuelt pasientene - Leder Trond Hilmersen mener dette er en intern sak i SI og at brukerutvalget ikke har noen kommentarer til dette i denne omgang. SI må ta seg av denne saken selv. - Medlem Iver Hofsmarken minner om at spørsmålet er stilt til administrerende direktør tidligere og han kommenterte da at dette ikke vil gå ut over pasientbehandling. - Medlem Øivind Nerby sier at dette er ingen sak for Brukerutvalget SI, men orientering må utvalget få. - Medlem Odd B. Hauge mener Brukerutvalget må følge opp at dette ikke får konsekvenser for pasientbehandlingen. SAMHANDLINGSREFORMEN v/grethe Fossum o Samhandlingsdirektør i SI o Hun er tidligere rådmann, kommunepolitiker, sykehusdirektør, stortingspolitiker og er bruker av helsetjenester o Diskusjon under veis i innlegget - Innlegget var veldig klarleggende for hvordan samhandlingsreformen fungerer mellom sykehus og kommune - Medlemmene kan ta med seg dette tilbake til egen kommune og legge press på kommunen om å iverksette tiltak, det vil si å bruke de ikke øremerkede midlene på riktig måte. - Spørsmål om det foreligger en status for hvor langt hver kommune har kommet i prosessen. Det er de enkelte divisjonene som har kontakt med de enkelte kommunene, noen via en opprettet samhandlingskoordinator. - Innspill på at frivillige og frivillighetssentralen kan ivareta mange ensomme brukere i kommunen, men behovet må meldes. - IKT-plan er viktig i samhandlingsreformen, dette vil det bare bli mer av og enda flere systemer å forholde seg til, både internt i sykehuset og i kommunene. - Spørsmål om kompetanseoverføring fra sykehus til kommune: Er det så enkelt at kommunen bare kan melde inn sykepleiere til sykehuset som vil lære mer for hospitering, finnes det avtaler om dette? Grethe Fossum sier at dette har ikke SI, men et eksempel å vise er Lista kommune. Dette er noe som er prøvd å få til i Kongsvinger tidligere, men da kom man ikke kommet helt i mål. Nå kan kommunene velge å avtale denne ordningen og betale for dette, siden de nå har fått tilført penger for å ivareta kravene som samhandlingsreformen stiller. - Det må ikke fires på kvaliteten på helsetjenestene. Kommunen må yte like gode eller bedre helsetjenester overfor brukeren. GF 10

11 - Medlem Asbjørn Holsæter lurer på om det finnes noe beredskap i kommune i forhold til tilrettelegging av hjemmet for at pasienten skal kunne bo lenger i eget hjem. Eldre ønsker ikke å låne penger til dette selv. Dette er et politisk spørsmål mener Grethe Fossum, men hun mener det finnes noen ordninger i forhold til dette gjennom Husbanken, dette er saker som drøftes og behandles i formannskapet i kommunen før fordeling. Medlem Øivind Nerby bekrefter at det finnes en rekke slike ordninger. o Leder Trond Hilmersen takker for innlegg. Synes Grethe Fossum har et godt engasjement og er samhandlingsdirektør etter brukernes hjerte. Brukerutvalget har nå fått et godt overblikk over dagens status for samhandlingsreformen. o Grethe Fossum takker Brukerutvalget SI for at de hjelper spesialisthelsetjenesten å bli enda bedre. o Samarbeidsavtaler delt ut i møtet til informasjon Foiler vedlegges referatet BRUKERUTVALGET LAGER UTTALELSE TIL SAMHANDLINGSREFORMEN o Medlemmene utarbeidet uttalelse vedrørende samhandlingsreformen stilet til administrerende direktør Morten Lang-Ree. Brevet som vedlegg til referatet. Brumunddal 31. august 2011 Referent Lorna O. Johnsen 11

SAK NR REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 9. OKTOBER 2013 VEDTAK:

SAK NR REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 9. OKTOBER 2013 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.11.13 SAK NR 083 2013 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 9. OKTOBER 2013 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møte i Brukerutvalget for

Detaljer

SAK NR 002 2014 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 5. DESEMBER 2013 VEDTAK:

SAK NR 002 2014 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 5. DESEMBER 2013 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.01.14 SAK NR 002 2014 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 5. DESEMBER 2013 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget

Detaljer

SAK NR 077 2011 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 5. OKTOBER 2011 VEDTAK:

SAK NR 077 2011 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 5. OKTOBER 2011 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 21.10.11 SAK NR 077 2011 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 5. OKTOBER 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møte i Brukerutvalget for

Detaljer

MØTEREFERAT BRUKERUTVALGET 4.6.2014

MØTEREFERAT BRUKERUTVALGET 4.6.2014 MØTEREFERAT BRUKERUTVALGET 4.6.2014 Møte: Møtedato: 4.6.2014 Møte i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF Til stede: Fra Brukerutvalget: Trond A. Hilmersen (leder) Iver Hofsmarken, Synnøve Bratlie,

Detaljer

SAK NR 008 2013 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 16. JANUAR 2013 VEDTAK:

SAK NR 008 2013 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 16. JANUAR 2013 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 008 2013 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 16. JANUAR 2013 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget

Detaljer

MØTEREFERAT (godkjent)

MØTEREFERAT (godkjent) MØTEREFERAT (godkjent) Møte: Møte i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF Møtedato: Sykehuset Innlandet Brumunddal, onsdag 7. mars kl. 0930-1530 Til stede: Fra Brukerutvalget: Trond A. Hilmersen (leder),

Detaljer

MØTEREFERAT (godkjent)

MØTEREFERAT (godkjent) MØTEREFERAT (godkjent) Møte: Møte i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF Møtedato: Sykehuset Innlandet Brumunddal, onsdag 22.august 2012 kl. 0930-1530 Til stede: Fra Brukerutvalget: Trond A. Hilmersen

Detaljer

SAK NR 027 2014 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 12. FEBRUAR 2014 VEDTAK:

SAK NR 027 2014 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 12. FEBRUAR 2014 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 21.03.14 SAK NR 027 2014 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 12. FEBRUAR 2014 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget

Detaljer

SAK NR 065 2014 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 4. JUNI OG 23. JUNI 2014 VEDTAK:

SAK NR 065 2014 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 4. JUNI OG 23. JUNI 2014 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 065 2014 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 4. JUNI OG 23. JUNI 2014 Forslag til VEDTAK: Styret tar referatet fra møtene i Brukerutvalget

Detaljer

SAK NR 012 2011 REFERAT FRA MØTE I BRUKERRÅDET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 2. FEBRUAR 2011 VEDTAK:

SAK NR 012 2011 REFERAT FRA MØTE I BRUKERRÅDET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 2. FEBRUAR 2011 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 012 2011 REFERAT FRA MØTE I BRUKERRÅDET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 2. FEBRUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møte i Brukerrådet for Sykehuset

Detaljer

SAK NR REFERATER FRA MØTER I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 8. FEBRUAR OG 7. MARS 2012 VEDTAK:

SAK NR REFERATER FRA MØTER I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 8. FEBRUAR OG 7. MARS 2012 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.03.12 SAK NR 024 2012 REFERATER FRA MØTER I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 8. FEBRUAR OG 7. MARS 2012 Forslag til VEDTAK: Styret tar referatene fra møter

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 1. april 2011 kl. 0830-1400 Sted: Thon Hotel, Skeikampen Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne, Marit Gilleberg,

Detaljer

SAK NR 061 2010 REFERAT FRA MØTE I BRUKERRÅDET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 25. AUGUST 2010 VEDTAK:

SAK NR 061 2010 REFERAT FRA MØTE I BRUKERRÅDET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 25. AUGUST 2010 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 24.09.10 SAK NR 061 2010 REFERAT FRA MØTE I BRUKERRÅDET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 25. AUGUST 2010 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møte i Brukerrådet for Sykehuset

Detaljer

SAK NR REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 12. SEPTEMBER 2012 VEDTAK:

SAK NR REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 12. SEPTEMBER 2012 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.10.12 SAK NR 069 2012 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 12. SEPTEMBER 2012 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 30. september 2011 kl. 0900-1400 Sted: Sykehuset Innlandet, Kongsvinger Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne,

Detaljer

SAK NR 024 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 11. FEBRUAR 2015 VEDTAK:

SAK NR 024 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 11. FEBRUAR 2015 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 024 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 11. FEBRUAR 2015 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget

Detaljer

MØTEREFERAT (godkjent)

MØTEREFERAT (godkjent) MØTEREFERAT (godkjent) Møte: Møte i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF Møtedato: Sykehuset Innlandet Brumunddal, onsdag 6. juni 2012 kl. 0930-1530 Til stede: Fra Brukerutvalget: Trond A. Hilmersen

Detaljer

SAK NR REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 10. SEPTEMBER 2014 VEDTAK:

SAK NR REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 10. SEPTEMBER 2014 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.10.14 SAK NR 076 2014 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 10. SEPTEMBER 2014 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møte i Brukerutvalget

Detaljer

MØTEREFERAT BRUKERUTVALGET 12.3.2014

MØTEREFERAT BRUKERUTVALGET 12.3.2014 MØTEREFERAT BRUKERUTVALGET 12.3.2014 Møte: Møte i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF Møtedato: Sykehuset Innlandet, Brumunddal, onsdag 12.03.14 kl 0930-1530 Til stede: Forfall: Fra Brukerutvalget:

Detaljer

MØTEREFERAT (IKKE GODKJENT) FRA BRUKERUTVALGET

MØTEREFERAT (IKKE GODKJENT) FRA BRUKERUTVALGET MØTEREFERAT (IKKE GODKJENT) FRA BRUKERUTVALGET 7.10. 2015 Møte: Møtedato: 7.10.2015 Møte i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF Til stede: Fra Brukerutvalget:, Olav Sande, Gry Nørstenget, Morten Donsted,

Detaljer

Følgende saker ble drøftet/orientert om: Saknr. Saktittel/-innhold Ansvar 1. 1.juni 2015 kl 1600-1830 (VLMS) Innledning kl 1600-1615

Følgende saker ble drøftet/orientert om: Saknr. Saktittel/-innhold Ansvar 1. 1.juni 2015 kl 1600-1830 (VLMS) Innledning kl 1600-1615 MØTEREFERAT Møte: Møte i referansegruppen for tidligfaseplanlegging Sted/dato: Valdres lokalmedisinske senter, Fagernes, 1. juni kl 1600 til 2.juni kl 1500, 2015 Møteleder: Gro Lundby Til stede: Se vedlagte

Detaljer

SAK NR REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 3. DESEMBER 2014 VEDTAK:

SAK NR REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 3. DESEMBER 2014 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.12.14 SAK NR 099 2014 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 3. DESEMBER 2014 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 2. oktober 2014 kl. 1000-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Hans Seierstad,

Detaljer

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 30. AUGUST 2010 VEDTAK:

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 30. AUGUST 2010 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 24.09.10 SAK NR 058 2010 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 30. AUGUST 2010 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll

Detaljer

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTET 17. JUNI OG FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 18. JULI 2016 I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTET 17. JUNI OG FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 18. JULI 2016 I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 01.09.16 SAK NR 052 2016 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTET 17. JUNI OG FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 18. JULI 2016 I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: Styret

Detaljer

SAK NR REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 10. JANUAR 2018 VEDTAK:

SAK NR REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 10. JANUAR 2018 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 30.01.18 SAK NR 002 2018 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 10. JANUAR 2018 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget

Detaljer

MØTEREFERAT (IKKE GODKJENT) FRA BRUKERUTVALGET

MØTEREFERAT (IKKE GODKJENT) FRA BRUKERUTVALGET MØTEREFERAT (IKKE GODKJENT) FRA BRUKERUTVALGET 3.2. 2016 Møte: Møtedato: 3.2.2016 Møte i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF Til stede: Fra Brukerutvalget:, Olav Sande, Marthe Kraabøl, Tone Meisdalen,

Detaljer

SAK NR REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 3. MAI 2017 VEDTAK:

SAK NR REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 3. MAI 2017 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.05.17 SAK NR 044 2017 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 3. MAI 2017 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Scandic Elgstua, Elverum Dato: 27.04.2017 kl. 14:00 - Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 44 71/ 40 22 42 50 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter møter

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 28. november 2013 kl. 1000-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Hans Seierstad,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 21. mars 2014 kl. 0830-1400 Sted: Quality Strand Hotel, Gjøvik Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Siri J. Strømmevold,

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 30.03.2017 kl. 10:00-14:30 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 44 71 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter møter etter særskilt

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 26. januar 2017 kl. 1200-1600 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen, Kjell-Petter

Detaljer

Terje A. Hoffstad, Jan Pallin, Maj C. Stenersen Lund, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen, Odd J. Opheim, Anne Wildhagen og Tone Coucheron.

Terje A. Hoffstad, Jan Pallin, Maj C. Stenersen Lund, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen, Odd J. Opheim, Anne Wildhagen og Tone Coucheron. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Utvalg: Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato: 8. mai 2014 Møtenummer: 2/14 Møtested: Løten Helsetun, Løten Til stede: Forfall: Terje A.

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 27. februar 2015 kl. 0900-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne,

Detaljer

SAK NR 044 2016 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 1. JUNI 2016 VEDTAK:

SAK NR 044 2016 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 1. JUNI 2016 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 044 2016 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 1. JUNI 2016 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for

Detaljer

SAK NR 032 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 VEDTAK:

SAK NR 032 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 032 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 20. oktober 2017 kl. 0900-1600 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 9. februar 2012 kl. 1000-1830 og 10. februar 2012 kl. 0830-1200 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, nestleder

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 11. februar 2016 kl. 1000-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, Hans Seierstad, Kaija Eide Drønen,

Detaljer

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK NOTAT Til: Divisjonene, sentrale fagråd, FTV, HVO og Brukerutvalget. Fra: Prosjektdirektør Dato: 20. januar 2016 Referanse: Sak: INNSPILLSDOKUMENT VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

Styresak /3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017

Styresak /3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017 Møtedato: 25. oktober 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-79/012 Bodø, 13.10.2017 Styresak 121-2017/3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017 Se vedlagt

Detaljer

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 21. OKTOBER 2016 VEDTAK:

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 21. OKTOBER 2016 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.11.16 SAK NR 073 2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 21. OKTOBER 2016 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner

Detaljer

MØTEREFERAT (GODKJENT) FRA BRUKERUTVALGET

MØTEREFERAT (GODKJENT) FRA BRUKERUTVALGET MØTEREFERAT (GODKJENT) FRA BRUKERUTVALGET 05.04. 2017 Møte: Møtedato: 5.4. 2017 Møte i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF Til stede: Fra Brukerutvalget: Per Rasmussen, Gerd E. Nonstad, Aage Willy

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 17.juni 2016 kl. 0830-1000 Sted: Sykehuset Innlandet, Kongsvinger Fra styret: Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen, Kjell-Petter

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 22. januar 2015 kl. 0900-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Hans Seierstad,

Detaljer

Referat fra møte i brukerutvalget i VLMS torsdag 16. april kl 17.00-1900 møterom Sigurd Lybeck på VLMS i plan 0

Referat fra møte i brukerutvalget i VLMS torsdag 16. april kl 17.00-1900 møterom Sigurd Lybeck på VLMS i plan 0 Referat fra møte i brukerutvalget i VLMS torsdag 16. april kl 17.00-1900 møterom Sigurd Lybeck på VLMS i plan 0 Tilstede: Anne Grete Odden, LHL Valdres, Anne Kari Buajordet, Kommunalt råd for mennesker

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Brukermedvirkning Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Dato: 12. 12.2013 1. Sammendrag En arbeidsgruppe i regi av Helse Nord med representanter fra helseforetakene i regionen,

Detaljer

SAK NR 047 2013 REFERATER FRA MØTER I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 15. MAI OG 4. JUNI 2013 VEDTAK:

SAK NR 047 2013 REFERATER FRA MØTER I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 15. MAI OG 4. JUNI 2013 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.06.13 SAK NR 047 2013 REFERATER FRA MØTER I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 15. MAI OG 4. JUNI 2013 Forslag til VEDTAK: Styret tar referater fra møter i Brukerutvalget

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 3. september 2015 kl.0900-1600 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 30. september 2016 kl. 0915-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen,

Detaljer

Følgende saker ble drøftet/orientert om: Saknr. Saktittel/-innhold Ansvar 1. Innledning Møteleder åpnet møte. Presentasjon av deltakerne.

Følgende saker ble drøftet/orientert om: Saknr. Saktittel/-innhold Ansvar 1. Innledning Møteleder åpnet møte. Presentasjon av deltakerne. MØTEREFERAT Møte: Møte i referansegruppen for tidligfaseplanlegging Sted/dato: Sykehuset Innlandet, Brumunddal, møterom Buttekvern 2, fredag 1.aptil kl 1100-1530 Møteleder: Even Aleksander Hagen Til stede:

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 28. november 2014 kl. 1000-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne,

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Sak Sak 109-2012 Protokoll Møte: Dato Tid: Tilstede: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 20.

Detaljer

SAK NR 078 2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. OKTOBER 2015 VEDTAK:

SAK NR 078 2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. OKTOBER 2015 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.11.15 SAK NR 078 2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. OKTOBER 2015 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet

Detaljer

SAK NR REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 5. OKTOBER 2016 VEDTAK:

SAK NR REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 5. OKTOBER 2016 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 21.10.16 SAK NR 068 2016 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 5. OKTOBER 2016 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget

Detaljer

SAK NR 043 2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. APRIL 2015 VEDTAK:

SAK NR 043 2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. APRIL 2015 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.15 SAK NR 043 2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. APRIL 2015 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll

Detaljer

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Administrerende direktør Parkvn. 84 Telefon: 71120000 6407 Molde Telefax: Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Deres ref: Vår ref: Ark. 012 Dato 17.06.09 gen/-

Detaljer

SAK NR 087 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 6. NOVEMBER 2015 VEDTAK:

SAK NR 087 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 6. NOVEMBER 2015 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.12.15 SAK NR 087 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 6. NOVEMBER 2015 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 3. oktober 2012 kl. 1000-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Hedi Anne Birkeland,

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/746-8 Saksbehandler: Jens Sandbakken HØRING - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret 27.06.2013 Vedlegg: Melding

Detaljer

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 19. DESEMBER 2013 VEDTAK:

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 19. DESEMBER 2013 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.01.14 SAK NR 001 2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 19. DESEMBER 2013 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner

Detaljer

SAK NR 060 2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 18. JUNI 2015 VEDTAK:

SAK NR 060 2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 18. JUNI 2015 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.09.15 SAK NR 060 2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 18. JUNI 2015 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll

Detaljer

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 18. MAI 2017 VEDTAK:

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 18. MAI 2017 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.06.17 SAK NR 053 2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 18. MAI 2017 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 20. juni 2014 kl. 0830-1400 Sted: Sykehuset Innlandet, Sanderud Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Hans Seierstad,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 1. september 2016 kl. 1000-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 18. mars 2016 kl. 0830-1400 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen, Kjell-Petter

Detaljer

Fagdirektør Hans Iver Børresen Dato: 08.12.11 Sak: Oppfølging av ledermøtesak 242-2011 vedrørende tiltak på kort sikt i ØLP

Fagdirektør Hans Iver Børresen Dato: 08.12.11 Sak: Oppfølging av ledermøtesak 242-2011 vedrørende tiltak på kort sikt i ØLP NOTAT Til: Kopi: Fra: Administrerende direktør Morten Lang Ree Fagdirektør Hans Iver Børresen Dato: 08.12.11 Sak: Oppfølging av ledermøtesak 242-2011 vedrørende tiltak på kort sikt i ØLP Det vises til

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 02.02.2017 kl. 10:00-14:30 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 44 71 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter møter etter særskilt

Detaljer

Høringsuttalelse STRATEGISK FOKUS 2025 Sykehuset Innlandet

Høringsuttalelse STRATEGISK FOKUS 2025 Sykehuset Innlandet Høringsuttalelse STRATEGISK FOKUS 2025 Sykehuset Innlandet 1. Innledning Stange Fremskrittsparti har gjennomgått dokumentet fra Administrerende direktør (AD) i Sykehuset Innlandet (SI), Morten Lang-Ree,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR STRATEGISK FOKUS VIDERE OPPFØLGING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR STRATEGISK FOKUS VIDERE OPPFØLGING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.01.11 SAK NR 004 2011 STRATEGISK FOKUS 2011-2014 VIDERE OPPFØLGING Forslag til VEDTAK: 1. Styret er meget tilfreds med den store oppslutningen og det grundige arbeidet

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 19. november 2015 kl. 0945-1600 Sted: SI, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne, Hans Seierstad,

Detaljer

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK:

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER Forslag til VEDTAK: Styret tar status om organisering, ledelse, kompetanse og ressurser i

Detaljer

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 26.APRIL 2017 VEDTAK:

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 26.APRIL 2017 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.05.17 SAK NR 043 2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 26.APRIL 2017 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll

Detaljer

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Møtereferat Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) Tid/sted: Torsdag 26. april 2012, kl. 12.00 15.30 Møterom Klosteret Sykehuset Østfold, 5 et. TILSTEDE: Medlemmer

Detaljer

MØTEREFERAT (GODKJENT) FRA BRUKERUTVALGET

MØTEREFERAT (GODKJENT) FRA BRUKERUTVALGET MØTEREFERAT (GODKJENT) FRA BRUKERUTVALGET 7.12. 2016 Møte: Møtedato: 7.12. 2016 Møte i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF Til stede: Fra Brukerutvalget: Per Rasmussen, Tone Meisdalen, Gerd E. Nonstad,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR UTVIDELSE AV POLITISK REFERANSEGRUPPE. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR UTVIDELSE AV POLITISK REFERANSEGRUPPE. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 020 2015 UTVIDELSE AV POLITISK REFERANSEGRUPPE Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner administrerende direktør sitt forslag om endret mandat for og sammensetning

Detaljer

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. JANUAR 2014 VEDTAK:

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. JANUAR 2014 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 008 2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. JANUAR 2014 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll

Detaljer

Saksnr Ansvar Frist. Godkjenning av innkalling og referat Gjennomgang av sakslisten. Sakslisten ble godkjent.

Saksnr Ansvar Frist. Godkjenning av innkalling og referat Gjennomgang av sakslisten. Sakslisten ble godkjent. Møtereferat Utkast Møtetema: Brukerutvalgsmøte 18.mars 2013 Kl 13:00-17:00 Til: Kopi: Dato dok: 19.03.2013 Dato møte: 18.03.2013 Referent: Tilstede: Forfall: Kolbjørn Forfang, Arve Nordlie, Dag Anton Omholt,

Detaljer

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar den fremlagte samfunnsanalysen til etterretning,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 26. mai 2016 kl. 1000-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen, Kjell-Petter

Detaljer

Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 6. april 2017

Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 6. april 2017 Møtedato: 18. april 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-27/012 Bodø, 7.4.2017 Styresak 41-2017/1 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 6. april 2017 Kopi av protokollen

Detaljer

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 20. MARS 2015 VEDTAK:

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 20. MARS 2015 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.04.15 SAK NR 033 2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 20. MARS 2015 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-21/012 Bodø, 19.3.2015 Styresak 36-2015/6 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015 Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Styresak 38/2014: Brukerutvalg 2014-2016 for Helgelandssykehuset HF

Styresak 38/2014: Brukerutvalg 2014-2016 for Helgelandssykehuset HF Styresak 38/2014: Brukerutvalg 2014-2016 for Helgelandssykehuset HF Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Helgelandssykehuset oppnevnte sitt første brukerutvalg i 2002.

Detaljer

SAK NR REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 1. NOVEMBER 2017 VEDTAK:

SAK NR REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 1. NOVEMBER 2017 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.11.17 SAK NR 084 2017 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 1. NOVEMBER 2017 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget

Detaljer

Helsenettverket ber om at det utarbeides en sak som kan behandles i alle kommunestyrene i forbindelse med budsjettforslaget 2012.

Helsenettverket ber om at det utarbeides en sak som kan behandles i alle kommunestyrene i forbindelse med budsjettforslaget 2012. Helsenettverk Lister Møtedato: 24.8.2011 Sak 6.11 Implementering Lister brukerutvalg Tidligere behandlet: Helsenettverk Lister 18.5.2011 Lister brukerutvalg 9.5.2011 Forslag fra Lister brukerutvalg vedtatt

Detaljer

13-13 Hva vet vi om forbruk av helsetjenester i Hedmark og Oppland, ved analysesjef HSØ Lars Rønning Innledning: Presentasjoner ettersendes..

13-13 Hva vet vi om forbruk av helsetjenester i Hedmark og Oppland, ved analysesjef HSØ Lars Rønning Innledning: Presentasjoner ettersendes.. medlemmene i Overordnet samarbeidsutvalg; KS Hedmark og Oppland; Legeforeningen i Hedmark og Oppland; Deres ref.: Vår ref.: 2012/00259-48/305/ Øfsti Dato: 28. mai 2013 REFERAT 160513 OVERORDNET SAMARBEIDSUTVALG

Detaljer

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 30. MAI 2012 VEDTAK:

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 30. MAI 2012 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 21.06.12 SAK NR 050 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 30. MAI 2012 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 24. august 2011 kl. 1000-1500 Sted: Sel Rådhus, Otta Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne, Marit Gilleberg,

Detaljer

Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg.

Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg. Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg. 1 Innledning Dette dokumentet inneholder retningslinjer og rammer for brukerutvalget i Helse Stavanger HF. Dokumentet

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 072 2014 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 072 2014 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF 04.09.14 SAK NR 072 2014 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015 Forslag til VEDTAK: Styret vedtar årsplan for styremøter i 2015. Brumunddal, 28. august 2014 Morten Lang-Ree

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 28. april 2016 Mandat for idéfasen Følgende alternative strukturelle løsningsmodeller skal utredes i idéfasen: Fremtidig

Detaljer

MØTEREFERAT (GODKJENT) FRA BRUKERUTVALGET

MØTEREFERAT (GODKJENT) FRA BRUKERUTVALGET MØTEREFERAT (GODKJENT) FRA BRUKERUTVALGET 2.11. 2016 Møte: Møtedato: 2.11. 2016 Møte i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF Til stede: Fra Brukerutvalget: Gerd E. Nonstad, Aage Willy Jonassen, Gunn

Detaljer

TOLGA KOMMUNE Sentraladministrasjonen

TOLGA KOMMUNE Sentraladministrasjonen TOLGA KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sykehuset Innlandet Dato: 19.05.2017 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 17/511-4 2400/17 H10 Kari Sundmoen Jordet 62 49 65 09 MELDING OM POLITISK

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Skarnes rådhus Dato: 08.02.2010 Kl 1115 Til stede: Maj C Stenersen Lund, leder Oddny Høgalmen Torgeir Andersen Marthe Kraabøl Mats Odden-Mæleng Kjellaug Langård Østberg Kristoffersen Svein

Detaljer