MØTEREFERAT (godkjent)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEREFERAT (godkjent)"

Transkript

1 MØTEREFERAT (godkjent) Møte: Møte i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF Møtedato: Sykehuset Innlandet Brumunddal, onsdag 31.august 2011 kl Til stede: Fra Brukerutvalget: Trond A. Hilmersen (leder), Liv Christophersen, Iver Hofsmarken, Erna Rundsveen, Tone Meisdalen, Marthe Kraabøl, Odd B. Hauge, Øivind Nerby, Asbjørn Holsæter, Terje Bækkelund (vara) Fra Sykehuset Innlandet: administrerende direktør Morten Lang-Ree, viseadministrerende direktør Hans Iver Børresen og administrasjonskoordinator Lorna O. Johnsen (referent) Forfall: Synnøve Bratlie, Liv Christophersen I tillegg møtte: Referent: Samhandlingsdirektør Grethe Fossum (innlegg) Tove Svendby, ny administrasjonskoordinator Stabsområde Helse Prosjektleder Strategisk fokus Toril Orrestad (innlegg) Lorna O. Johnsen Referanse: 2011/ /012/ Nyfløt Følgende saker ble drøftet/orientert om: Saksnr Sakstittel/-innhold Ansvar GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentar GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTE Referatet var vedlagt innkallingen. Kommentarer: Medlem Øivind Nerby: Kommentar til sak som omtaler mulighet for brukerrepresentant inn i Styret SI med stemmerett: Foretakslovens vedtekter beskriver prosess i slike valg. Det er opp til Sykehuset Innlandet i dag å plukke en representant, eksempelvis fra Brukerutvalget som representant til styret. Foreslår at det blir foreslått person til styret uavhengig av om denne kommer fra Brukerutvalget SI. Dette er en krevende jobb og representanten må bære flere hatter, dette er utfordrende. BESØKSADRESSE POSTADRESSE Tlf: Faks: Org.nr Furnesveien 26 Postboks 104 E-post: 2380 Brumunddal 2381 Brumunddal

2 Sak : Kommentar til brev fra Oppland fylkes eldreråd vedrørende kreftbehandling i Oppland. Dette brevet er stilet til Styret i Sykehuset Innlandet, det forventes et direkte tilsvar tilbake på dette brevet. Medlem Asbjørn Holsæter: Rettelse: Sette inn han som deltaker på forrige møte i Brukerutvalget Vedtak: Referatet fra møte i Brukerrådet ble godkjent med ovenstående kommentar ORIENTERING FRA MEDLEMMENE I BRUKERUTVALGET Alle Godkjent bruk av diktafon på denne saken i Brukerutvalget Medlem Erna Rundsveen: Møte Lillehammer kommune: Brukerutvalget i NAV vedrørende brukerstyrt senter på Lillehammer. Sagatun brukerstyrt senter hadde innlegg her. Nytt møte om 2 uker. Møte på Gjøvik: Transport av pasienter med psykiske lidelser. Hvor ambulanse skal stasjoneres til dette, hva slags personell som skal følge transporten. Dette er et absolutt behov. Hvordan skal man transportere og med uniformert/ikke uniformert politi? Kan dette gjøres annerledes? Dette er en pågående sak. Transport med verdighet, dette er et ømtålig tema. Møte i Brukerforum og kvalitetsnettverket, pilot med brukermedvirkning for helsepersonell, 25.august tema var dialogkonferansen 29.september 2011 Medlem Odd B. Hauge: I oppstart nå etter sykdom, har ikke vært i noen møter. Medlem Asbjørn Holsæter: Hatt ferie nå. Har vært innom Kongsvinger sykehus i forbindelse med prosjektet Nye Kongsvinger sykehus, ikke skjedd noe spesielt her heller pga ferie, men nytt møte i september. Melding om innovasjon i helsetjenester melding som ikke er lest og gjennomgått enda. 2

3 Medlem Tone Meisdalen: Samhandlingskonferanse august, i regi av fylkesmann og Nord-Aurdal kommune. Interessant og nyttig konferanse, mange gode foredrag, Sykehuset Innlandet var representert med flere innlegg var hun og representanter fra DPS Gjøvik og kompetansesenteret for dobbeltdiagnoser på Hamar i Oslo på Helse og omsorgsdepartementet og kom på generelt grunnlagt med innspill ny stortingsmelding om rus. Fikk tilbakemelding om at de kom med konstruktive og målrettede innspill til denne. Leder Trond Hilmersen: Deltatt på styremøter siden sist. Han er med i styringsgruppen for Strategisk fokus, dette skal jobbes med hele vinteren. Brukerutvalget skal gi en uttalelse i forhold til fremdrift og scenariebeskrivelsene av Strategisk fokus. Han er med i en arbeidsgruppe som skal se på åpningstider og telefontider i sykehuset Innlandet, vært i møte her. Bra at bruker er representert her. Det bør være like tider for telefonkontakt, ikke at hver divisjon kan bestemme dette selv slik som det er i dag. Er også med i prosjekt på Ringen og Grande rehabiliteringsinstitusjoner nyoppstartet. Medlem Iver Hofsmarken: Ingen GSU siden sist. Innkalt til SIKU-møte på tirsdag kollisjon med annet møte, meldte avbud på det andre møtet, SIKU-møtet ble avlyst uten at han hadde fått ordentlig beskjed om dette. Dette må bli bedre, beskjeder må gis i god tid. Møte PSIGR, Samhandlingsreformen i Gjøvik-regionen. Han sitter i prosjektgruppen. Det forberedes et dagseminar på Toten Hotell den : Kan vi bidra til et bedre pasientforløp, basis i KOLS, informasjon og invitasjon deles ut i møte. Sitter også i prosjektgruppen Tur-retur, samhandling på skinner, her planlegges en stor-konferanse på Rica Olrud Hotell 15. september. Mange gode foredragsholdere har innlegg her. Deler ut invitasjonen her. SI betaler kontingent for medlemmene i Brukerutvalget SI. Pilotprosjekt kvalitetsutvalg Gjøvik sykehus setter i gang i kvalitetsuke i uke 45. Han skal ha innlegg her med emne hvor han tar utgangspunkt i rapport fra pasientombudet i Akershus: Pasienten føler seg dårlig behandlet som menneske. 3

4 Tittel på innlegge uvisst men fokus på respekt for pasienten, vil bruke et fengende pedagogisk opplegg. Medlem Marthe Kraabøl: Det har vært sommerferie og har ikke deltatt på noe møte siden forrige møte. Medlem Terje Bækkelund: Fulgt opp bildet som ble donert til konsultasjonsrommet på Sanderud sykehus. De ønsker å sette opp en messingblankett som er merket med hvem bildet er donert av Alfarheim Rotary og Brukerutvalget SI. Dette ordnes med. Medlem Øivind Nerby: TT-transport, møter. Ny ordning for eldre og bevegelseshemmede, Nytt elektronisk kort, vedtas 30.september. I prinsippet samme avtale, men gjelder både for pasient og ledsager. Kortet brukes på buss for hele Oppland Trafikk. Stortingsmelding 25. Mestring og fysisk fostring, tillegg i ny folkehelselov. Fysisk utvikling og holdninger uavhengig av alder. Stort prosjekt. Går så langt at samtlige som er innlagt i institusjoner skal kartlegges ift fysikk. Ambulerende tjeneste. Lang vei frem, om man får til dette er det et stort skritt i retning av forebygging. Fylkeskommunene inne på opplæring i institusjoner. Vedtatt i Opplandstinget nå at Eldrerådet skal ha samtlige saker og har uttalelsesrett i alle saker, ikke bare saker som gjelder eldre. Eldreråd for bevegelseshemmet er i Opplandstinget med stemmerett og uttalelsesrett GENERELL ORIENTERING OM STATUS OG AKTUELLE SAKER I SYKEHUSET INNLANDET v/ VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR MLR/HIB Strategisk fokus Innlegg ved prosjektleder Strategisk fokus Toril Orrestad - Delt ut utkast til vurderingskritterier basert på vedtatt scenariemodell. Denne scenariemodellen er vedtatt i styret og brukes som utgangspunkt for innlegget. Orrestad understreket at sammenlikningsmodellen skal sikre en systematisk, nøytral og balansert pro- et contravurdering av de tre scenariene (med i alt fem alternativer) ut fra et felles sett med vurderingstema og vurderingskriterier Vurderingskriteriene er systematisert under fire effektmål. Effektmålene sier hva vi vil oppnå ved sykehusstrukturen, eksempelvis Trygge og gode tjenester. 4

5 Vurderingskriteriene er de enkeltelementene som bidrar til å nå effektmålet, f eks Tilstrekkelig og oppdatert kompetanse. Metodikken blir således at en under hvert effektmål diskuterer hvordan det enkelte kriterium slår ut innenfor hvert scenario. I sammenlikningsmodellen ligger det også inne at en for hvert kriterium drøfter såkalte avbøtende tiltak. F eks hvis en innenfor scenario 1 med seks akuttsykehus kommer til at en vanskelig kan oppfylle kriteriet Tilstrekkelig og oppdatert kompetanse, hvilke kompenserende tiltak kan iverksettes? Orrestad understreket at hensynet til pasientens beste er det førende prinsipp for utvalget av kriterier. I sammenlikningsmodellen og utredningen legges det derfor opp til et skille mellom kriterier for å vekte de enkelte scenariene for sykehusstruktur mot hverandre (hva er den beste løsningen faglig sett) og rammebetingelser for valg av scenario (hva er det reelle økonomiske og politiske handlingsrommet). Orrestad viste til at tre av effektmålene er uttrykk for brukertilfredshet, og stemmer således godt overens med de innspill Brukerutvalget ga til høringsdokumentet som danner bakgrunnen for utredningsarbeidet knyttet til scenarier for fremtidig sykehusstruktur. Innspill: Medlem Øivind Nerby: Forrige dokument var bra, han lurer på om det i denne fasen ligger andre forutsetninger til grunn eller om det fortsatt er de samme som det bygges videre på. Toril Orrestad sier at utfordingsbildet som er beskrevet, fortsatt ligger fast og at arbeidet nå hovedsakelig dreier seg om å vurdere hvilket eller hvilke scenarier som gjør Sykehuset Innlandet best i stand til å møte nettopp dette utfordringsbildet. Det skal ikke gjøres endringer i beskrivelsen av utfordringsbildet, men det må gjøres en jobb med å vurdere effekten av samhandlingsreformen mer grundig. Viseadministrerende direktør Hans Iver Børresen sier at høringsdokumentet danner grunnlaget for den prosessen vi er inne i nå. Tonen i forrige høringsrunde signaliserer også større grep enn hva som var grunnlaget i forrige runde. Leder Trond Hilmersen spør om vi nå skal gi en 10-siders begrunnelse eller bare bekrefte forrige uttalelse i denne runden. Toril Orrestad sier at det prosjektet ønsker innspill på, er hvordan Brukerutvalget ser på utvalget av kriterier som ligger inne i sammenlikningsmodellen. 5

6 Det ble påpekt at det var stor grad av samsvar mellom de forhold Brukerutvalget spilte inn i forrige høringsrunde, og de elementer som ligger inne i sammenlikningsmodellen. Medlem Øivind Nerby oppfatter fremlegget her i dag som en beskrivelse av arbeidsmetode for utredningsarbeidet og at Brukerutvalget senere skal ta stilling til et mer konkret høringsdokument. Tar innlegget til orientering på nåværende tidspunkt. - Toril Orrestad bekreftet dette, og understreket at kriteriene danner grunnlaget for en pro- et convurdering av hvert scenario med andre ord, hvilken fordeler og ulemper har de ulike sykehusmodellene når det gjelder f eks tilgang på kompetanse/rekruttering, bruken av tilgjengelige ressurser til vaktberedskap, medisinskteknisk utstyr osv, forhold knyttet til reiseavstand (forsvarlighet/trygghet og service) osv. Høringsdokumentet som skal utarbeides, vil nettopp være en slik beskrivelse av for- og motargumentene. - Hans Iver Børresen sier at det i forhold til økonomi vil bli gjort beregninger både på bygg og drift. Her bør det være forholdsvis god presisjon i beregningen, men ikke alltid like lett å forutsi. Leder Trond Hilmersen gir medlemmene i oppgave og i løpet av 2 dager å gi tilbakemelding til Brukerutvalgets leder for synspunkter i saken. - Brukerutvalget SI ønsker å få jevnlig oppdatering fra prosjektleder under veis i prosessen. Status styresaker 2 styremøter siden forrige møte 30.juni - 1.juli: Konsernrevisjonen Det har vært revisjon på henvisningsforløp og revisjonen ble lagt frem. - 2 avdelinger er revidert, DPS poliklinikk Gjøvik og Gynekologisk poliklinikk Elverum. -Det er kommet frem forskjellig praksis og forskjellig sårbarhet i henvisningsforløpet. - Forskjellige utfordringer på begge avdelinger som skal gjennomgås. - Arbeidsgruppe for å se på dette er opprettet. - Styret har bedt om tilbakemelding fra arbeidsgruppen på møtet i september. 6

7 Pasientsikkerhetskampanjen Denne har nå hatt oppstart og gjennomgang - VAD foreslår gjennomgang av dette som tema i Brukerutvalget SI i løpet av høsten. Da med en presentasjon av kampanjen med praktisk innhold. 24.august på Otta med omvisning på LMS Otta - På LMS Otta ble det vist frem at her kan det levers tjenester med bra kvalitet. Fikk også føle på at det er store avstander i fylkene. Medlem Asbjørn Holsæter har innspill på at det kan være en utfordring for hvordan organisasjonsformen av slike senter og budsjetterte midler skal være, dette bør være mest mulig likt for LMS i fylkene. - Saker: - LMS Nord-Aurdal/Valdres reiser nå nytt bygg. Fødetilbudet knyttet til dette LMS er utfordrende og Sykehuset Innlandet HF stiller seg til disposisjon i forhold til tilbudet, men dette er kommunens ansvar at dette skal være forsvarlig i forhold til videre drift. Medlem Tone Meisdalen synes dette var et klokt vedtak. - Gjennomgang av virksomhetsrapport Kortversjon av denne vises frem i Brukerutvalget SI i dag, VAD oppfordrer medlemmene til å lese fullversjonen av virksomhetsrapporten som ligger vedlagt i styresaken. Det er noen økonomiutfordringer i noen av divisjonene. - IKT-utfordringer var sak på styremøtet, presentasjon av utfordringene til styremedlemmene. Foiler vedlegges referatet ORIENTERINGER V/LEDER TROND HILMERSEN TH Dialogkonferansen - Tema Strategisk fokus - Innlandet - Gjennomføres 12.oktober 2011 invitasjonen deles ut i papirversjon i møtet, sendes ut til brukerorganisasjoner i Hedmark og Oppland denne uken. - Administrasjonen setter opp spørsmålene som skal stilles for å få svarene som er vesentlige i arbeidet videre med Strategisk fokus. Organiseringen av dette er ikke tatt stilling til. - Oppfordrer til at flest mulig av medlemmene deltar på konferansen. Modulbasert brukeropplæring modul 2 - Del 2 av modul 2 gjennomføres med Tore Topp 8.sept invitasjon deles ut i papirversjon i møtet. - Første del av modul 2 er gjennomført i januar

8 Samhandlingskonferansen 15.september - Invitasjon er sendt ut til organisasjonene, påmelding fra Brukerutvalget skjer via egen organisasjon eller eventuelt via Linda Nyfløt, administrasjonen i Sykehuset Innlandet. 4 av medlemmer i Brukerutvalget er til nå påmeldt. - Invitasjon er delt ut i møtet til medlemmene. Sykehuset Innlandet HF betaler konferanseavgiften til medlemmene i utvalget. - Oppfordrer medlemmene til å delta. Innmelding av brukerrepresentant til Styremøtet med stemmerett. - Saken diskutert i forrige styremøte. - Styret mente at representanten fra Brukerutvalget fortsatt kun skal være tilhører med rett til uttalelse i styremøtet uten stemmerett. - Spørsmålet nå er om vi skal jobbe for å få med representanter fra organisasjonen til å sitte i styret jamfør medlem Øivind Nerby sin kommentar. - Saken tas opp i et senere møte. Utnevning av representanter til styringsgruppe i Samhandlingsprosjekt i regi av Ringen og Grande rehabilitering. - Her oppnevnt 2 representanter: medlem Trond Hilmersen og medlem Synnøve Bratlie Oppnevning av representant til utarbeidelse av nye like retningslinjer for etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst - Omfang her er 3-4 møter à 3-4 timer - Medlem Iver Hofsmarken meldes til denne gruppen Henvendelse fra divisjonsdirektør Øyvind Graadal vedrørende ønske om en brukerrepresentant til arbeidsgruppe Elverum/Hamar intern i forbindelse med Strategisk fokus, vurdering av de 3 scenarioer. - Representant her medlem Odd B. Hauge Arbeidsgruppe for åpningstider og telefontider i Sykehuset Innlandet - Representant her blir leder Trond Hilmersen - Denne gruppen har allerede avholdt et møte Forespørsel fra divisjon Kongsvinger om representant til kvalitetsutvalget - Medlem Asbjørn Holsæter deltar på dette. Avdelingssjefsamling SI invitasjon til deltakelse - Leder Trond Hilmersen kan ikke møte her - Nestleder Marthe Kraabøl deltar på samlingen på Rica Olrud Hotell 13. september. Hun melder seg på til Linda Nyfløt i Administrasjonen SI Struktur sykehus i Fjellregionen - brukerrepresentant - Leder Trond Hilmersen deltar i arbeidsgruppen, medlem Asbjørn Holsæter er vara 8

9 - Det har vært avholdt ett møte, ikke deltatt på dette - Nytt møte Styringsgruppen for Strategisk fokus Innlandet - Brukerrepresentant i gruppen er leder Trond Hilmersen EVENTUELT: o Velkommen tilbake til medlem Odd B. Hauge etter langt sykefravær o Ny administrasjonskoordinator og sekretær i Brukerutvalget Tove Svendby deltar i dagens møte og presenterer seg. o Kort presentasjon av medlemmene i Brukerutvalget SI o Det er ønske om tema Pasientrespekt blant sykehusansatte i neste møte for Brukerutvalget SI 5.oktober - Medlem Iver Hofsmarken viser også til tidligere utsendt artikkel til medlemmene fra Dagbladet o Varamedlem Terje Bækkelund er ønsket til fast oppmøte i utvalget, dette er tidligere gjort vedtak på, selv om medlem Odd B. Hauge nå er tilbake. Han er ønsket som fast medlem med stemmerett for de som ikke er til stede i møtet. Dette ønsker han å tenke på, han har fått masse ut av sitt engasjement her, men har mye på agendaen i høst. Han gir en tilbakemelding til Brukerutvalget SI om dette. o Medlem Iver Hofsmarken forteller at det har vært en underskriftskampanje på Gjøvik for opprettelse av dialyseenhet på divisjon Gjøvik. Han har fått henvendelse fra media som ønsker saken bekreftet å ha vært oppe i Brukerutvalget SI. Dette gjorde han med utgangspunkt i referater og vedtak. Det har også vært rettet sammen henvendelse til administrerende direktør Morten Lang-Ree og viseadministrerende direktør Hans Iver Børresen. De skisserte opprettelse av dialyseenhet på Gjøvik med oppstart siste halvdel av Iver Hofsmarken mener at Brukerutvalget SI også har noe av æren for at dette nå er vedtatt, da saken har vært i utvalgsmøter med jevne mellomrom. - Brukerutvalget følger opp denne saken videre. - Medlem Asbjørn Hofsmarken tillegger at det er viktig å være klar i uttalelsene når man kommenterer saker som har vært oppe i utvalget. - Dette sier medlemmene i Brukerutvalget seg enig i. Tilbakemelding fra administrerende direktør til utvalget bekrefter at Brukerutvalget uttaler seg klart i saker de har uttalt seg om. 9

10 TEMA: o Medlem Odd B. Hauge lurer på når det gjelder kodesaken på divisjon Lillehammer og tenker at tilbakebetaling fra divisjonen nødvendigvis må gå ut over noen, eventuelt pasientene - Leder Trond Hilmersen mener dette er en intern sak i SI og at brukerutvalget ikke har noen kommentarer til dette i denne omgang. SI må ta seg av denne saken selv. - Medlem Iver Hofsmarken minner om at spørsmålet er stilt til administrerende direktør tidligere og han kommenterte da at dette ikke vil gå ut over pasientbehandling. - Medlem Øivind Nerby sier at dette er ingen sak for Brukerutvalget SI, men orientering må utvalget få. - Medlem Odd B. Hauge mener Brukerutvalget må følge opp at dette ikke får konsekvenser for pasientbehandlingen. SAMHANDLINGSREFORMEN v/grethe Fossum o Samhandlingsdirektør i SI o Hun er tidligere rådmann, kommunepolitiker, sykehusdirektør, stortingspolitiker og er bruker av helsetjenester o Diskusjon under veis i innlegget - Innlegget var veldig klarleggende for hvordan samhandlingsreformen fungerer mellom sykehus og kommune - Medlemmene kan ta med seg dette tilbake til egen kommune og legge press på kommunen om å iverksette tiltak, det vil si å bruke de ikke øremerkede midlene på riktig måte. - Spørsmål om det foreligger en status for hvor langt hver kommune har kommet i prosessen. Det er de enkelte divisjonene som har kontakt med de enkelte kommunene, noen via en opprettet samhandlingskoordinator. - Innspill på at frivillige og frivillighetssentralen kan ivareta mange ensomme brukere i kommunen, men behovet må meldes. - IKT-plan er viktig i samhandlingsreformen, dette vil det bare bli mer av og enda flere systemer å forholde seg til, både internt i sykehuset og i kommunene. - Spørsmål om kompetanseoverføring fra sykehus til kommune: Er det så enkelt at kommunen bare kan melde inn sykepleiere til sykehuset som vil lære mer for hospitering, finnes det avtaler om dette? Grethe Fossum sier at dette har ikke SI, men et eksempel å vise er Lista kommune. Dette er noe som er prøvd å få til i Kongsvinger tidligere, men da kom man ikke kommet helt i mål. Nå kan kommunene velge å avtale denne ordningen og betale for dette, siden de nå har fått tilført penger for å ivareta kravene som samhandlingsreformen stiller. - Det må ikke fires på kvaliteten på helsetjenestene. Kommunen må yte like gode eller bedre helsetjenester overfor brukeren. GF 10

11 - Medlem Asbjørn Holsæter lurer på om det finnes noe beredskap i kommune i forhold til tilrettelegging av hjemmet for at pasienten skal kunne bo lenger i eget hjem. Eldre ønsker ikke å låne penger til dette selv. Dette er et politisk spørsmål mener Grethe Fossum, men hun mener det finnes noen ordninger i forhold til dette gjennom Husbanken, dette er saker som drøftes og behandles i formannskapet i kommunen før fordeling. Medlem Øivind Nerby bekrefter at det finnes en rekke slike ordninger. o Leder Trond Hilmersen takker for innlegg. Synes Grethe Fossum har et godt engasjement og er samhandlingsdirektør etter brukernes hjerte. Brukerutvalget har nå fått et godt overblikk over dagens status for samhandlingsreformen. o Grethe Fossum takker Brukerutvalget SI for at de hjelper spesialisthelsetjenesten å bli enda bedre. o Samarbeidsavtaler delt ut i møtet til informasjon Foiler vedlegges referatet BRUKERUTVALGET LAGER UTTALELSE TIL SAMHANDLINGSREFORMEN o Medlemmene utarbeidet uttalelse vedrørende samhandlingsreformen stilet til administrerende direktør Morten Lang-Ree. Brevet som vedlegg til referatet. Brumunddal 31. august 2011 Referent Lorna O. Johnsen 11

SAK NR 002 2014 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 5. DESEMBER 2013 VEDTAK:

SAK NR 002 2014 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 5. DESEMBER 2013 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.01.14 SAK NR 002 2014 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 5. DESEMBER 2013 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget

Detaljer

SAK NR 077 2011 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 5. OKTOBER 2011 VEDTAK:

SAK NR 077 2011 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 5. OKTOBER 2011 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 21.10.11 SAK NR 077 2011 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 5. OKTOBER 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møte i Brukerutvalget for

Detaljer

MØTEREFERAT BRUKERUTVALGET 4.6.2014

MØTEREFERAT BRUKERUTVALGET 4.6.2014 MØTEREFERAT BRUKERUTVALGET 4.6.2014 Møte: Møtedato: 4.6.2014 Møte i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF Til stede: Fra Brukerutvalget: Trond A. Hilmersen (leder) Iver Hofsmarken, Synnøve Bratlie,

Detaljer

MØTEREFERAT (godkjent)

MØTEREFERAT (godkjent) MØTEREFERAT (godkjent) Møte: Møte i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF Møtedato: Sykehuset Innlandet Brumunddal, onsdag 7. mars kl. 0930-1530 Til stede: Fra Brukerutvalget: Trond A. Hilmersen (leder),

Detaljer

SAK NR 008 2013 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 16. JANUAR 2013 VEDTAK:

SAK NR 008 2013 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 16. JANUAR 2013 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 008 2013 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 16. JANUAR 2013 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget

Detaljer

MØTEREFERAT (godkjent)

MØTEREFERAT (godkjent) MØTEREFERAT (godkjent) Møte: Møte i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF Møtedato: Sykehuset Innlandet Brumunddal, onsdag 22.august 2012 kl. 0930-1530 Til stede: Fra Brukerutvalget: Trond A. Hilmersen

Detaljer

SAK NR 027 2014 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 12. FEBRUAR 2014 VEDTAK:

SAK NR 027 2014 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 12. FEBRUAR 2014 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 21.03.14 SAK NR 027 2014 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 12. FEBRUAR 2014 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget

Detaljer

SAK NR 065 2014 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 4. JUNI OG 23. JUNI 2014 VEDTAK:

SAK NR 065 2014 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 4. JUNI OG 23. JUNI 2014 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 065 2014 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 4. JUNI OG 23. JUNI 2014 Forslag til VEDTAK: Styret tar referatet fra møtene i Brukerutvalget

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 1. april 2011 kl. 0830-1400 Sted: Thon Hotel, Skeikampen Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne, Marit Gilleberg,

Detaljer

SAK NR 012 2011 REFERAT FRA MØTE I BRUKERRÅDET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 2. FEBRUAR 2011 VEDTAK:

SAK NR 012 2011 REFERAT FRA MØTE I BRUKERRÅDET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 2. FEBRUAR 2011 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 012 2011 REFERAT FRA MØTE I BRUKERRÅDET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 2. FEBRUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møte i Brukerrådet for Sykehuset

Detaljer

SAK NR 024 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 11. FEBRUAR 2015 VEDTAK:

SAK NR 024 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 11. FEBRUAR 2015 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 024 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 11. FEBRUAR 2015 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget

Detaljer

SAK NR 061 2010 REFERAT FRA MØTE I BRUKERRÅDET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 25. AUGUST 2010 VEDTAK:

SAK NR 061 2010 REFERAT FRA MØTE I BRUKERRÅDET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 25. AUGUST 2010 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 24.09.10 SAK NR 061 2010 REFERAT FRA MØTE I BRUKERRÅDET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 25. AUGUST 2010 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møte i Brukerrådet for Sykehuset

Detaljer

MØTEREFERAT BRUKERUTVALGET 12.3.2014

MØTEREFERAT BRUKERUTVALGET 12.3.2014 MØTEREFERAT BRUKERUTVALGET 12.3.2014 Møte: Møte i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF Møtedato: Sykehuset Innlandet, Brumunddal, onsdag 12.03.14 kl 0930-1530 Til stede: Forfall: Fra Brukerutvalget:

Detaljer

MØTEREFERAT (godkjent)

MØTEREFERAT (godkjent) MØTEREFERAT (godkjent) Møte: Møte i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF Møtedato: Sykehuset Innlandet Brumunddal, onsdag 6. juni 2012 kl. 0930-1530 Til stede: Fra Brukerutvalget: Trond A. Hilmersen

Detaljer

Følgende saker ble drøftet/orientert om: Saknr. Saktittel/-innhold Ansvar 1. 1.juni 2015 kl 1600-1830 (VLMS) Innledning kl 1600-1615

Følgende saker ble drøftet/orientert om: Saknr. Saktittel/-innhold Ansvar 1. 1.juni 2015 kl 1600-1830 (VLMS) Innledning kl 1600-1615 MØTEREFERAT Møte: Møte i referansegruppen for tidligfaseplanlegging Sted/dato: Valdres lokalmedisinske senter, Fagernes, 1. juni kl 1600 til 2.juni kl 1500, 2015 Møteleder: Gro Lundby Til stede: Se vedlagte

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 2. oktober 2014 kl. 1000-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Hans Seierstad,

Detaljer

SAK NR 044 2016 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 1. JUNI 2016 VEDTAK:

SAK NR 044 2016 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 1. JUNI 2016 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 044 2016 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 1. JUNI 2016 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for

Detaljer

Terje A. Hoffstad, Jan Pallin, Maj C. Stenersen Lund, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen, Odd J. Opheim, Anne Wildhagen og Tone Coucheron.

Terje A. Hoffstad, Jan Pallin, Maj C. Stenersen Lund, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen, Odd J. Opheim, Anne Wildhagen og Tone Coucheron. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Utvalg: Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato: 8. mai 2014 Møtenummer: 2/14 Møtested: Løten Helsetun, Løten Til stede: Forfall: Terje A.

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 21. mars 2014 kl. 0830-1400 Sted: Quality Strand Hotel, Gjøvik Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Siri J. Strømmevold,

Detaljer

SAK NR 032 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 VEDTAK:

SAK NR 032 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 032 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 27. februar 2015 kl. 0900-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 11. februar 2016 kl. 1000-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, Hans Seierstad, Kaija Eide Drønen,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 28. november 2013 kl. 1000-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Hans Seierstad,

Detaljer

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 9. februar 2012 kl. 1000-1830 og 10. februar 2012 kl. 0830-1200 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, nestleder

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Sak Sak 109-2012 Protokoll Møte: Dato Tid: Tilstede: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 20.

Detaljer

SAK NR 087 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 6. NOVEMBER 2015 VEDTAK:

SAK NR 087 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 6. NOVEMBER 2015 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.12.15 SAK NR 087 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 6. NOVEMBER 2015 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget

Detaljer

SAK NR 043 2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. APRIL 2015 VEDTAK:

SAK NR 043 2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. APRIL 2015 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.15 SAK NR 043 2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. APRIL 2015 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll

Detaljer

SAK NR 078 2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. OKTOBER 2015 VEDTAK:

SAK NR 078 2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. OKTOBER 2015 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.11.15 SAK NR 078 2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. OKTOBER 2015 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Brukermedvirkning Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Dato: 12. 12.2013 1. Sammendrag En arbeidsgruppe i regi av Helse Nord med representanter fra helseforetakene i regionen,

Detaljer

SAK NR 047 2013 REFERATER FRA MØTER I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 15. MAI OG 4. JUNI 2013 VEDTAK:

SAK NR 047 2013 REFERATER FRA MØTER I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 15. MAI OG 4. JUNI 2013 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.06.13 SAK NR 047 2013 REFERATER FRA MØTER I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 15. MAI OG 4. JUNI 2013 Forslag til VEDTAK: Styret tar referater fra møter i Brukerutvalget

Detaljer

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Møtereferat Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) Tid/sted: Torsdag 26. april 2012, kl. 12.00 15.30 Møterom Klosteret Sykehuset Østfold, 5 et. TILSTEDE: Medlemmer

Detaljer

SAK NR 060 2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 18. JUNI 2015 VEDTAK:

SAK NR 060 2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 18. JUNI 2015 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.09.15 SAK NR 060 2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 18. JUNI 2015 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll

Detaljer

Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg.

Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg. Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg. 1 Innledning Dette dokumentet inneholder retningslinjer og rammer for brukerutvalget i Helse Stavanger HF. Dokumentet

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 20. juni 2014 kl. 0830-1400 Sted: Sykehuset Innlandet, Sanderud Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Hans Seierstad,

Detaljer

Referat fra møte i brukerutvalget i VLMS torsdag 16. april kl 17.00-1900 møterom Sigurd Lybeck på VLMS i plan 0

Referat fra møte i brukerutvalget i VLMS torsdag 16. april kl 17.00-1900 møterom Sigurd Lybeck på VLMS i plan 0 Referat fra møte i brukerutvalget i VLMS torsdag 16. april kl 17.00-1900 møterom Sigurd Lybeck på VLMS i plan 0 Tilstede: Anne Grete Odden, LHL Valdres, Anne Kari Buajordet, Kommunalt råd for mennesker

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE 6/12 10/1130 HØRING - PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER TIL STRATEGISK FOKUS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE 6/12 10/1130 HØRING - PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER TIL STRATEGISK FOKUS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 27.03.2012 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/12 10/1130 HØRING - PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER

Detaljer

Fagdirektør Hans Iver Børresen Dato: 08.12.11 Sak: Oppfølging av ledermøtesak 242-2011 vedrørende tiltak på kort sikt i ØLP

Fagdirektør Hans Iver Børresen Dato: 08.12.11 Sak: Oppfølging av ledermøtesak 242-2011 vedrørende tiltak på kort sikt i ØLP NOTAT Til: Kopi: Fra: Administrerende direktør Morten Lang Ree Fagdirektør Hans Iver Børresen Dato: 08.12.11 Sak: Oppfølging av ledermøtesak 242-2011 vedrørende tiltak på kort sikt i ØLP Det vises til

Detaljer

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Administrerende direktør Parkvn. 84 Telefon: 71120000 6407 Molde Telefax: Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Deres ref: Vår ref: Ark. 012 Dato 17.06.09 gen/-

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 24. august 2011 kl. 1000-1500 Sted: Sel Rådhus, Otta Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne, Marit Gilleberg,

Detaljer

Saksnr Ansvar Frist. Godkjenning av innkalling og referat Gjennomgang av sakslisten. Sakslisten ble godkjent.

Saksnr Ansvar Frist. Godkjenning av innkalling og referat Gjennomgang av sakslisten. Sakslisten ble godkjent. Møtereferat Utkast Møtetema: Brukerutvalgsmøte 18.mars 2013 Kl 13:00-17:00 Til: Kopi: Dato dok: 19.03.2013 Dato møte: 18.03.2013 Referent: Tilstede: Forfall: Kolbjørn Forfang, Arve Nordlie, Dag Anton Omholt,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 072 2014 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 072 2014 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF 04.09.14 SAK NR 072 2014 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015 Forslag til VEDTAK: Styret vedtar årsplan for styremøter i 2015. Brumunddal, 28. august 2014 Morten Lang-Ree

Detaljer

Styresak 38/2014: Brukerutvalg 2014-2016 for Helgelandssykehuset HF

Styresak 38/2014: Brukerutvalg 2014-2016 for Helgelandssykehuset HF Styresak 38/2014: Brukerutvalg 2014-2016 for Helgelandssykehuset HF Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Helgelandssykehuset oppnevnte sitt første brukerutvalg i 2002.

Detaljer

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar den fremlagte samfunnsanalysen til etterretning,

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI. 1 Samarbeidsavtalen som helhet inneholder: Overordnet

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Samarbeidsavtale mellom Nord-Aurdal kommune og Sykehuset Innlandet HF

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Samarbeidsavtale mellom Nord-Aurdal kommune og Sykehuset Innlandet HF Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 15/113 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Kommunalt råd for mennesker 26.01.2015 001/15 JOHVEB med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet 26.01.2015 001/15

Detaljer

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK:

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER Forslag til VEDTAK: Styret tar status om organisering, ledelse, kompetanse og ressurser i

Detaljer

ass. avdelingssjef ortopedi Lena R. Ovli, avdelingssjef DPS Marianne Gade,

ass. avdelingssjef ortopedi Lena R. Ovli, avdelingssjef DPS Marianne Gade, medlemmene i GSU; KS Hedmark; Hedmark legeforening; Deres ref.: Vår ref.: 2012/00259-45/305/ Øfsti Dato: 12. april 2013 REFERAT 070313 GSU ELVERUM-HAMAR Møte: Møtedato/ sted: Deltakere: Geografisk samarbeidsutvalg

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 15. desember 2011 kl. 0900-1600 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, Hedi Anne Birkeland, Nils Røhne, Marit

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 8. mai 2013 Regionalt brukerutvalg (reserve)

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 8. mai 2013 Regionalt brukerutvalg (reserve) Protokoll Vår ref.: 2012/351-14/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 13.3.2013 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 13. mars 2013 Møtested: Helse Nord RHF s lokaler,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF Til høringsinstanser i hht til vedlagte høringsliste Deres ref.: Vår ref.: 2010101012-610221 Dato: 08.09.2010 HØRING - PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER TIL STRATEGISK FOKUS FOR 2011-2014,

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 28. april 2016 Mandat for idéfasen Følgende alternative strukturelle løsningsmodeller skal utredes i idéfasen: Fremtidig

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 22.03.2010 Sted: Sykehuset Østfold Fredrikstad, undervisningssenteret Tilstede: Styreleder Peder Olsen, Olav Mugaas, Inger-Christin Torp, Petter

Detaljer

37-13 Fast post: Status for reformen så langt, kort orientering fra partene

37-13 Fast post: Status for reformen så langt, kort orientering fra partene Medlemmene i OSU Deres ref.: Vår ref.: 2012/00259-51/305/ Flugstad Dato: 19.12..2013 MØTEREFERAT 11122013 OVERORDNET SAMARBEIDSUTVALG Møte: Møtedato/ sted: Overordnet samarbeidsutvalg 11.desember kl 9-12

Detaljer

Irene Dahl Andersen orienterer om arbeidet med retningslinjen Arbeidsutvalget har lagt ved en rapport med kommentarer til retningslinjen

Irene Dahl Andersen orienterer om arbeidet med retningslinjen Arbeidsutvalget har lagt ved en rapport med kommentarer til retningslinjen Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Møtereferat Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) Tid/sted: Tirsdag 22. mai 2012, kl. 12.00 16.00 Møterom Klosteret Sykehuset Østfold, 5 et. TILSTEDE: Medlemmer

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Femunden Dato: 01.09.2011 Kl 10.00 14.00 Til stede: Maj C Stenersen Lund (leder) Terje Hoffstad (nestleder) Jan Pallin Oddny Høgalmen Hans L Tynnerstedt Torgeir Andersen Mats Odden-Mæleng

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 059 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2011

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2011 Adressatene Deres ref.: Vår ref.: 2010/180-72/ 012 Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23 Sted/dato: Bodø, 10.06.2011 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2011 Regionalt Brukerutvalg

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 19. april 2013 kl. 0830-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Hedi Anne Birkeland,

Detaljer

Referat. Møte Tid og sted Tilstede

Referat. Møte Tid og sted Tilstede Helse Sør-Øst RHF Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 02411 Grønnegata 52 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2317 Hamar 2303 Hamar Org.nr. 983 658 792 postmottak@helse-sorost.no Referat Møte Tid og sted

Detaljer

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 07062006

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 07062006 Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 09.06.2006 200300249-233 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: REGIONALT BRUKERUTVALG

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2013/012618-015 29.04.2013 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 28. mai 2015 kl.0830-1500 Sted: Valdres lokalmedisinske senter (VLMS) Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, Nils Røhne, Hans Seierstad, Kaija

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen til orientering. Brumunddal, 25. april 2012 Morten Lang-Ree

Detaljer

Ombudet peker og på at arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet bør tas inn i rammeplanene for utdanning av helsepersonell.

Ombudet peker og på at arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet bør tas inn i rammeplanene for utdanning av helsepersonell. Til: Møtedeltakerne Fra: Borghild Hammer REFERAT FRA MØTE I SENTRALT KVALITETS - OG PASIENTSIKKERHETSUTVALG (SIKPU), TIRSDAG 10.05. Referat fra: Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget (SIKPU) Dato: 10.05.

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hotell Norge Høsbjør, Brumunddal Dato: Styremøte 17. mars 2011 Tidspunkt: Kl 0830-1400 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Frode Alhaug Kirsten Brubakk

Detaljer

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.12. 2015 SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret slutter seg til

Detaljer

Hedmark fylkesting 28. april 2014: STRATEGIARBEID OG SAMFUNNSANALYSE SYKEHUSET INNLANDET HF

Hedmark fylkesting 28. april 2014: STRATEGIARBEID OG SAMFUNNSANALYSE SYKEHUSET INNLANDET HF Hedmark fylkesting 28. april 2014: STRATEGIARBEID OG SAMFUNNSANALYSE SYKEHUSET INNLANDET HF 2 viktige fokusområder Sykehuset Innlandet 1. Avklaring og ferdigstillelse av ny sykehusstruktur 2025 2. Sikre

Detaljer

Fravær divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke, arbeidstakerrepresentant SI Liv Haugli,

Fravær divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke, arbeidstakerrepresentant SI Liv Haugli, medlemmene i overordnet samarbeidsutvalg Deres ref.: Vår ref.: 2012/00259-40/305/ Øfsti Dato: 05.02.2013 REFERAT 230113 OVERORDNET SAMARBEIDSUTVALG Møte: Overordnet samarbeidsutvalg Møtedato/ 23. januar

Detaljer

Brukerutvalget i Helse Stavanger HF. Overordnet mål og strategidokument Retningslinjer

Brukerutvalget i Helse Stavanger HF. Overordnet mål og strategidokument Retningslinjer Brukerutvalget i Helse Stavanger HF Overordnet mål og strategidokument Retningslinjer Brukermedvirkning - en verdi og en strategi i Helse Stavanger HF Det overordna målet med brukermedvirkning er å styrke

Detaljer

medlemmene i geografisk samarbeidsutvalg; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; REFERAT 140311 GSU GJØVIK

medlemmene i geografisk samarbeidsutvalg; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; REFERAT 140311 GSU GJØVIK medlemmene i geografisk samarbeidsutvalg; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; Deres ref.: Vår ref.: 2007/01787-186/305/ Øfsti Dato: 04.april 2011 REFERAT 140311 GSU GJØVIK Møte: Geografisk samarbeidsutvalg

Detaljer

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2012, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier.

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2012, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier. Vedlegg Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2012, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier. ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2012

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 30. mai 2013 kl.1000-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, Hedi Anne Birkeland, Dag Erik Pryhn, Nils Røhne,

Detaljer

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14.

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 24.

Detaljer

medlemmene i GSU; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; REFERAT 170912 GSU GJØVIK

medlemmene i GSU; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; REFERAT 170912 GSU GJØVIK medlemmene i GSU; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; Deres ref.: Vår ref.: 2012/00259-30/305/ Øfsti Dato: 10. oktober 2012 REFERAT 170912 GSU GJØVIK Møte: Geografisk samarbeidsutvalg Møtedato/ 17.september

Detaljer

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist. 75/2011 Godkjenning av referat av 28.08.2011. Godkjent med de kommentarene som fremkom på møtet.

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist. 75/2011 Godkjenning av referat av 28.08.2011. Godkjent med de kommentarene som fremkom på møtet. Godkjent 12.10.11 Møtereferat Møtetema: Brukerrådet Dato møte: 22. september 2011 Tid og sted: Kl. 09.00-13.00, Søsterhjemmet, Ullevål Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus Postboks 4956 Nydalen

Detaljer

Orientering om: Plan for likestilling og inkludering i Hedmark 2014-2016 v/mostafa Pourbayat kl. 10.15

Orientering om: Plan for likestilling og inkludering i Hedmark 2014-2016 v/mostafa Pourbayat kl. 10.15 Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Utvalg: Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato: 6. februar 2014 Møtenummer: 1/14 Møtested: Mjøsa, fylkeshuset Orientering om: Plan for likestilling

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at det rapporteres

Detaljer

Utvalgets medlemmer pr. 31.12.2008 var: Britt-Sofie Illguth - nestleder Tromsø, Troms. Varamedlemmer: Sekretariat:

Utvalgets medlemmer pr. 31.12.2008 var: Britt-Sofie Illguth - nestleder Tromsø, Troms. Varamedlemmer: Sekretariat: Utvalgets sammensetning og aktivitet Fra 2008 har Universitetssykehuset Nord-Norge Helseforetak hatt ett brukerutvalg, som har fått navnet Brukerutvalget UNN HF. Det er også gjennomført endring i utvalgets

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-1 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Gjensidige Forsikring ASA Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 11.09.2015 Arkivdel: Pasientarkiv

Detaljer

REFERAT FRA MØTE 13.03.2014 OVERORDNET SAMARBEIDSUTVALG

REFERAT FRA MØTE 13.03.2014 OVERORDNET SAMARBEIDSUTVALG Medlemmene i OSU Deres ref.: Vår ref.: 2012/00259-51/305/ Flugstad Dato: 26.03.2014 REFERAT FRA MØTE 13.03.2014 OVERORDNET SAMARBEIDSUTVALG Møte: Møtedato/ sted: Overordnet samarbeidsutvalg 13.03.2014

Detaljer

Referat fra møte i Brukerutvalget

Referat fra møte i Brukerutvalget Referat fra møte i Brukerutvalget Tid: Torsdag 18.09.2014, kl.10:00 14:00 Sted: Haugesund sjukehus Tilstede: Erland Bakken, Kjell Steinar Andreassen, Anne Grete Stake, Otto Blokhus, Jostein Havnerås, Nils

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Brukermedvirkning i samhandlingsreformen

Brukermedvirkning i samhandlingsreformen Brukermedvirkning i samhandlingsreformen Brukermedvirkning på systemnivå MBO 2012 Tore W. Topp Brukermedvirkning k i en rettighet t Det er myndighetenes ansvar å etablere medvirkningsfora og lytte til

Detaljer

Styresak. Brukerutvalget i Helse Stavanger HF har framlagt Årsmelding 2010.

Styresak. Brukerutvalget i Helse Stavanger HF har framlagt Årsmelding 2010. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 024/11 O Årsmelding 2010 for Brukerutvalget i Helse Stavanger HF Arkivsak

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 7. DESEMBER 2012 Sted: Sykehuset Telemark i Porsgrunn Tilstede: Birgit Lia, leder Knut Bjaaland, nestleder Karin S. Karlsen Arne Borgersen Ingrid Venanger

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27. MARS 2007 Tilstede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Hilde Søraa Ragnhild N. Nystad Ulf Syversen Jostein Tørstad Øyvin Grongstad Tove

Detaljer

Samhandlingsreformen - Godkjenning av revidert samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF

Samhandlingsreformen - Godkjenning av revidert samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 006/13 AAN Kommunestyret 23.05.2013 042/13 AAN Saksansv.: Marianne Birkeland Arkiv:K2-F00

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Samhandling i Valdres Valdres lokalmedisinske senter Brukermedvirkning Valdres den 9.4.14. Trond A. Hilmersen «Ein sjuk mann veit mangt som den sunne ikkje anar» ArneGarborg En som henvender seg til helsetjenesten

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Samhandling i Valdres Valdres lokalmedisinske senter Brukermedvirkning Valdres den 9.4.14. Trond A. Hilmersen En som henvender seg til helsetjenesten med anmodning om helsehjelp. Kvalitet Sikkerhet Trygghet

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Dato: 26.02.2015 Tid: 09.30 15.30 Sted: Fylkeshuset, Femunden (2. etg.) Til stede: Terje A. Hoffstad, Maj C. Stenersen Lund, Toril Heggen Munk, Jan Pallin,

Detaljer

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier Vedlegg til styresak 016-2013 Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET

Detaljer

Møteprotokoll. Irene Kronkvist Bernadette Kumar til kl 11:45 Anita Ihle Steen Dag Stenersen

Møteprotokoll. Irene Kronkvist Bernadette Kumar til kl 11:45 Anita Ihle Steen Dag Stenersen Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hamar Dato: Styremøte 7. februar 2013 Tidspunkt: Kl 0830-1450 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum styreleder Ansgar Gabrielsen nestleder Turid Birkeland

Detaljer

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 01112007

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 01112007 Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 01.11.2007 200300249-350 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: REGIONALT BRUKERUTVALG

Detaljer

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Administrerende direktør Parkvn. 84 Telefon: 71120000 6407 Molde Telefax: Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Deres ref: Vår ref: Ark. 012 Dato 16.02.11 gen/-

Detaljer

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40 Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Komitésekretær: Deltakere: Revisjonskomiteen:

Detaljer