30 JUNE 2014 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 TTS GROUP ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "30 JUNE 2014 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 TTS GROUP ASA"

Transkript

1 2TO 30 JUNE 2014 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 TTS GROUP ASA

2 Norwegian version English version OPPSUMMERING 2. Kvartal 2014 Hovedpunktene for kvartalet var: Resultat per aksje (EPS) for kvartalet var NOK -0,41 og NOK -0,95 hittil i år.. Omsetningen i kvartalet var MNOK 617. En reduksjon på 19% sammenlignet med 2013, hovedsakelig på grunn av lavere aktivitet innenfor Offshore & Heavy Lift divisjonen. EBITDA i kvartalet var minus MNOK 10. Ordreinngangen var MNOK 691, en 7% økning fra forrige kvartal og på linje med I tillegg kommer brutto ordreinngang i joint venture selskapene på over MNOK 350, hovedsakelig knyttet til lukedeksler samt last- og marinekraner til Kina. Ordrereserve ved utgangen av 2. kvartal 2014 var MNOK mot i 2. kvartal TTS Group har med virkning fra 1. kvartal 2014 endret segmentrapporteringen til følgende segment: Marine, Offshore & Heavy Lift og Services. Disse enhetene er beskrevet i note 2 i kvartalsrapporten. NØKKELTALL HIGHLIGHTS 2nd Quarter HIGHLIGHTS FOR THE QUARTER WERE AS FOLLOWS; EPS for the quarter was NOK and YTD NOK Turnover in the quarter was MNOK 617, a 19% reduction compared to the same period of 2013, mainly due to lower activity within the Offshore & Heavy lift division. EBITDA in the quarter was negative MNOK 10 Order intake was MNOK 691, up 7% compared to the previous quarter, and was in line with same period of In addition the gross order intake from the joint venture companies was more than MNOK 350, mainly related to hatch covers, cargo and marine cranes for the Chinese market. Order backlog at the end of second quarter 2014 was MNOK against in Q TTS Group has with effect from 1st quarter 2014 changed the segment reporting to the following segments; Marine, Offshore & Heavy Lift, and Services. These units are described in note 2 of the report. KEY FIGURES TTS GROUP Q2 Q2 YTD Full Year MNOK Turnover/ Omsetning EBITDA -10,3 36,8-38, ,3 EBITDA margin (%) -1,7 4,9-3,3 4,0-4,8 Orderintake/ Ordreinngang Order backlog*/ Ordrereserve* EPS (NOK) Total/ Totalt -0,41 0,18-0,95 0,28-2,36 EPS (NOK) Continued/ Videreført -0,41 0,18-0,95 0,28-2,63 * Ordre backlog includes 50% of joint venture./ Ordrereserven inkluderer 50 % av ordrereserven i Joint Venture selskapene i Kina Konsernets omsetning er redusert fra forrige år, hovedsakelig på grunn av redusert aktivitet i Offshore & Heavy Lift divisjonen. EBITDA for andre kvartal 2014 var negativ med MNOK 10. Hovedårsaken til tapene er lave marginer i Offshore & Heavy Lift divisjonen. I Marinedivisjonen har EBITDA marginen vært god for RoRo prosjekter, delvis utlignet av negativ utvikling på leveranser av dekksutstyr og havneutstyr. Ordreinngangen i andre kvartal var noe lavere enn samme kvartal i fjor, likevel slik at total ordreinngang i første halvår er økt med 7% sammenlignet med første halvår Ordreinngangen i Marinedivisjonen har vært god både for bilskip og dekksutstyr. Det er også inngått flere nye kontrakter på tungløftskraner. Ordrereserven var MNOK 3 377, opp fra MNOK ved utgangen av forrige år, og MNOK for tolv måneder siden. Ordrereserven i joint ventures har økt vesentlig på grunn av den høye aktiviteten innen skipsbygging i Kina. Turnover for the Group was decreased compared to last year, mainly due to decreased activity level in the Offshore & Heavy Lift division. The EBITDA for the second quarter of 2014 was negative MNOK 10. The main reasons for the loss are low margins and low utilization for the Offshore & Heavy Lift division. In the Marine division the EBITDA margin was good for RoRo projects, partly offset by deck equipment and port equipment which report weaker results than expected. Order intake for the second quarter of 2014 was slightly below the second quarter of 2013, however so that the total order intake for the first half of 2014 is 7% above the same period of Order intake in the Marine division has been good both for car carriers and deck equipment. A number of new heavy lift orders have been received in the second quarter. The order backlog was MNOK 3 377, up from MNOK at the end of 2013 and MNOK twelve months ago. This includes order backlog of MNOK 838 in the joint ventures which has increased significantly due to the high activity in shipbuilding in China. 2

3 English version Norwegian version TOTAL ASSETS AND NET INTEREST BEARING DEBT Total assets at the end of 2nd quarter 2014 was MNOK 2 107, a reduction of MNOK 117 since The change is mainly due to reduced receivables and cash during the first half year. Net working capital has increased with approximately MNOK 12 during this quarter. The net working capital is negative MNOK 60. Net interest bearing debt has increased by MNOK 36 to MNOK 304 in the 2nd quarter of TTS has covenants for both equity ratio and 12 months rolling EBITDA in the loan agreements with Nordea and DNB. In 3rd quarter 2013, TTS received a waiver for 12 months rolling EBITDA for the period up to and including 2nd quarter The covenant requirement for equity including subordinated convertible loan is 27.5%. At 30th of June 2014, TTS was in breach with the loan covenants. In July 2014, TTS received waivers from the banks on the breach of loan covenants. MNOK 100 bank loan has been reclassified to short term debt in the reported balance at 30th of June. TTS is in dialogue with the banks to renegotiate the loan covenants. There were no conversions in the subordinated convertible bond in the second quarter. BALANSE OG RENTEBÆRENDE GJELD Totale eiendeler ved utgangen av 1. kvartal 2014 var MNOK 2 107, en reduksjon med MNOK 117 siden årsskiftet. Endringen er i hovedsak grunnet reduserte kundefordringer og bankinnskudd gjennom første halvår. Netto arbeidskapital har økt med ca MNOK 12 gjennom kvartalet. Netto arbeidskapital er negativ med MNOK 60. Netto rentebærende gjeld har økt med MNOK 36 til MNOK 304 i 2. kvartal TTS har soliditetskrav for både egenkapitalandel og 12 måneders rullerende EBITDA knyttet til sine lån hos Nordea og DNB. I tredje kvartal 2013 mottok TTS et unntak (waiver) for 12 måneders rullerende EBITDA relatert til perioden frem til og med andre kvartal Soliditetskravet for egenkapitalandel inkludert nominell verdi av ansvarlig konvertibelt obligasjonslån, er 27.5%. Pr 30. juni 2014 var TTS i brudd med soliditetskravene. I juli 2014 mottok TTS unntak (waiver) fra bankene knyttet til bruddet på lånebetingelsene. Banklån på totalt MNOK 100 er som følge reklassifisert til kortsiktig gjeld i den rapporterte balansen pr 30. juni TTS er i dialog med bankene for å reforhandle lånebetingelsene. Det har ikke vært konverteringer av det ansvarlige konvertible lånet i andre kvartal. ACCOUNTING PRINCIPLES The company has prepared the interim financial report in accordance with IAS 34. The accounting principles applied are explained in detail in the 2013 annual report. There were no changes to the accounting principles in SEGMENTS TTS reports its operations in 3 divisions. REGNSKAPSPRINSIPPER Ved utarbeidelse av kvartalsregnskapet er IAS 34 lagt til grunn. Regnskapsprinsippene som er anvendt er forklart i detalj i årsrapporten for Det har ikke vært endringer i regnskapsprinsippene i SEGMENTER TTS rapporterer sin virksomhet i tre divisjoner. Marine Division Q2 Q2 YTD Full Year MNOK ** Turnover/Omsetning EBITDA 22,9 36,9 33,8 8,2-0,2 EBITDA margin (%) 7,9 12 5,7 8,2-1,6 % Order backlog*/ordrereserve* * Ordre backlog includes 50% of joint venture./ Ordrereserven inkluderer 50 % av ordrereserven i Joint Venture selskapene i Kina. ** 2013 figures restated, to include former Marine Division plus former Port & Logistics division./ 2013 tall omarbeidet, og omfatter tidligere Marinedivisjonen pluss tidligere Port & Logistics divisjonen The Marine division reports revenue in line with same quarter last year. While there has been high activity on PCTC projects, this is partly offset by lower activity in deck equipment and port and terminal projects. The EBITDA for the 2nd quarter of 2014 is reduced compared to the same period of last year, mainly due to weak margins within deck and port and terminals. The board and administration are currently assessing restructuring alternatives for deck equipment. Marine divisjonen Marinedivisjonen rapporterer en nedgang i inntekt og EBITDA grunnet lavere aktivitet og svake marginer innenfor dekksutstyr og innenfor havneutstyr og terminaler. Aktivitet og marginer på bilskip har vært god i 1. kvartal. Ordrereserven har økt med 50 % fra 1. kvartal forrige år, og gjenspeiler det gode markedet de siste ni månedene. The outlook for the division is positive, as order backlog has increased by 60% from 2nd quarter last of year and reflects the good market over the last 12 months. 3

4 Norwegian version English version Offshore & Heavy Lift divisjonen Omsetningen er påvirket negativt av lav utnyttelsesgrad. Den lave utnyttelsesgraden er i hovedsak grunnet termineringen av STX drillskip prosjektet og et fortsatt svakt marked for tungløft. Den svake EBITDA reflekterer overkapasitet i virksomhetene i Norge og Tyskland og svake marginer i pågående prosjekter innen offshore handling. Divisjonen har satt i gang kostnadsreduserende tiltak for å hensynta reduksjonen i aktivitet gjennom nedbemanning i Norge og Tyskland. Nedbemanningsprosessen er forventet å ferdigstilles gjennom 2. kvartal, og er forventet å bidra til en gradvis forbedring av resultatene i annet halvår Ordrereserven er redusert med MNOK 140 fra 1. kvartal Service divisjonen Omsetningen var marginalt høyere i 1. kvartal sammenlignet med forrige år. Servicemarkedet har ikke forbedret seg vesentlig gjennom 1. kvartal og er fortsatt preget av lave rater i segmenter av skipsfarten. MARKEDSUTSIKTER Marinemarkedet forbedres i tråd med høyere skipsbyggingsaktivitet i de fleste segmentene. Offshoremarkedet har vært stillere i perioden, og forventes å forbli uendret. Noen tegn til økt aktivitet i tungløftmarkedet har vært observert gjennom kvartalet. Servicemarkedet er fortsatt påvirket av de lave tørrlastratene. ERKLÆRING FRA STYRET OG KONSERNSJEF Vi bekrefter at det avlagte halvårsregnskapet for perioden fra 1. januar til 30. juni 2014, etter vår beste vurdering, er utarbeidet i samsvar med IAS34 delårsrapportering, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også, etter beste vurdering, at halvårsberetningen gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet, de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode, samt av vesentlige transaksjoner med nærstående. Offshore & heavy lift Division Q2 Q2 YTD Full Year MNOK ** Turnover/Omsetning EBITDA -41, , ,4 EBITDA margin (%) -25, ,7-0,2-15,1 Order backlog*/ordrereserve* The turnover is negatively influenced by the termination of the STX drillship project and a weak market for heavy lift cranes. EBITDA reflects that several projects show heavy cost overruns. The division initiated cost cutting measures in the quarter to adjust to the drop in activity level by implementing a workforce reduction in both Norway and Germany. The downsizing process has been finalized during the 2nd quarter, and is expected to provide an improvement in profitability in the second half of The order backlog is increased with MNOK 62 from 2nd quarter 2013, mainly due to new contracts within heavy lift. Service Division Q2 Q2 YTD Full Year MNOK ** Turnover/Omsetning EBITDA 12,8 11,9 19,3 19,3 43 EBITDA margin (%) 9 11,7 7,3 8,8 9,6 Turnover in the 2nd quarter has increased by 40 % compared to the same period of last year. In the 2nd quarter, TTS established a service unit in Brazil, and during 3rd quarter a service unit will be set up in Houston. OUTLOOK The marine market is improving in line with higher shipbuilding activity in most segments. The offshore market has been quieter in the period, and is expected to remain unchanged. Signs of increased activity for the heavy lift market have led to new contracts in the quarter, and the positive trend has continued into the first part of the 3rd quarter. The service market remains influenced by the low bulk charter rates. The initiatives implemented to improve profitability are expected to contribute positively in the future. RESPONSIBILITY STATEMENT We confirm, to the best of our knowledge, that the condensed set of financial statements for the period 1 January to 30 June 2014 has been prepared in accordance with IAS 34 Interim Financial Reporting and gives a true and fair view of the Company s and the Group assets, liabilities, financial position and profit as a whole. We also confirm, to the best of our knowledge, that the interim management report includes a fair review of important events that have occurred during the first six months of the financial year and their impact on the condensed set of financial statements, a description of the principal risks and uncertainties for the remaining six months of the financial year, and major related parties transactions. Trym Skeie CHAIRMAN OF THE BOARD Bjarne Skeie BOARD MEMBER Jan Magne Galåen BOARD MEMBER Toril Eidesvik BOARD MEMBER Marianne Sandal BOARD MEMBER Anita Kråkenes BOARD MEMBER Jan-Magnar Grøtte BOARD MEMBER Björn Anderrson CEO 4

5 English/ Norwegian TTS Group ASA Consolidated statement of comprehensive income / Konsolidert oppstilling av totalresultat Q NOK PROFIT AND LOSS ACCOUNT/ RESULTAT Unaudited/ Urevidert YTD Unaudited/ Urevidert YTD Unaudited/ Urevidert 2nd quarter 2014 Unaudited/ Urevidert 2nd quarter 2013 Audited/ Revidert YTD Income from projects/ Driftsinntekter Other operating income/ Andre driftsinntekter Total operating income/ Sum driftsinntekter Raw materials and consumables used/ Varekostnad Other operating costs/ Andre driftskostnader Result from JV ( - is income)/ Resultat fra JV ( - er inntekt) EBITDA/ Driftsresultat før avskrivninger Depreciation/ Avskrivninger Other depreciation/write-downs/ Andre avskrivninger/nedskrivninger Operating profit/ Driftsresultat Financial income/ Finansinntekter Financial expense/ Finanskostnader Net finance/ Netto finans Profit/loss before tax/ Resultat før skattekostnader Tax/ Skattekostnad Net result continued business/ Periodens resultat videreført virksomhet Net result divested business/ Resultat fra avhendet virksomhet Net result/ Netto resultat NET RESULT FOR THE YEAR/ OPPSTILLING AV TOTALRESULTATET Net result for the period/ Periodens resultat Actuarial gain/loss on defined pension benefit plan/ Estimatavvik pensjoner Translation differences/ Omregningsdifferanser Comprehensive income/ Totalresultat Earnings per share (NOK) continued business/ Fortjeneste pr. aksje (NOK) videreført virksomhet Diluted earnings per share (NOK) continued business/ Utvannet fortjeneste pr. aksje (NOK) videreført virksomhet Earnings per share (NOK) divested business/ Fortjeneste pr. aksje (NOK) avhendet virksomhet Diluted earnings per share (NOK) divested business/ Utvannet fortjeneste pr. aksje (NOK) avhendet virksomhet -0,95 0,28-0,41 0,18-2,63-0,95 0,28-0,41 0,18-2, , ,27 Earnings per share (NOK)/ Fortjeneste pr. aksje (NOK) -0,95 0,28-0,41 0,18-2,36 Diluted earnings per share (NOK)/ Utvannet fortjeneste pr. aksje (NOK) -0,95 0,28-0,41 0,18-2,36 Average number of shares used as calculation basis for diluted EPS (000)/ Gjennomsnittlig antall utestående aksjer som basis for utvannet EPS (000)

6 English/ Norwegian TTS Group ASA Condensed consolidated statement of financial position/ Konsolidert oppstilling av finansiell stilling Q NOK Unaudited/ Urevidert Unaudited/ Urevidert/ Audited/ Revidert Intangible assets/ Immaterielle eiendeler Tangible assets/ Varige driftsmidler Financial assets/ Finansielle anleggsmidler Assets available for sale/ Eiendeler tilgjengelig for salg Total non-current assets/ Sum anleggsmidler Inventories/ Varer Total receivables/ Kortsiktige fordringer Bank deposits/cash/ Bankinnskudd/kontanter Total current assets/ Sum omløpsmidler Total assets/ Sum eiendeler Share capital/ Aksjekapital Other equity/ Annen egenkapital Total equity/ Sum egenkapital Provisions/ Avsetning for forpliktelser Long term interest bearing debt/ Langsiktig rentebærende gjeld Long term liabilities/ Langsiktig gjeld Current interest bearing debt/ Kortsiktig rentebærende gjeld Current liabilities/ Kortsiktig gjeld Total current liabilities / Sum kortsiktig gjeld Total liabilities/ Sum gjeld Total equity and liabilities/ Sum egenkapital og gjeld

7 English/ Norwegian TTS Group ASA Condenced consolidated statement of cash flows/ Kontantstrømoppstilling Q NOK Unaudited/ Urevidert Unaudited/ Urevidert YTD YTD YTD EBITDA/ Driftsresultat før avskrivninger Change in net current assets/ Endring i netto omløpsmidler Cash from operations/ Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Aquisition of non-current assets / Kjøp av varige driftsmidler Proceeds discontinued business/ Netto salgssum avhendet virksomhet Other investing activities/ Andre investeringsaktiviteter Cash from investments/ Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter New loans and repayment/ Opptak og nedbetaling av lån Paid-in equity/ Innbetaling av egenkapital Payments to shareholders/ Utbetaling til aksjonærer Net interest paid/ Netto betalte renter Cash from financing/ Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Change in cash/ Endring i kontantbeholdning Cash position OB/ Kontantbeholdning IB Effect of exchange rate changes on cash/ Effekt av valutakursendring bank Cash position CB/ Kontantbeholdning UB Net cash discontinued operations/ Kontanter avhendet virksomhet Net cash continued business/ Kontantbeholdning videreført virksomhet EQUITY Consolidated statement of changes in equity / Konsolidert oppstilling av endringer i egenkapital NOK Share capital / Aksjekapital Treasury shares/ Egne aksjer Share premium reserve/ Overkursfond Other equity/ Annen egenkapital Equity as of / Egenkapital Comprehensive income/ Totalresultat Sale treasury share/ Salg egne aksjer Options cost/ Opsjonsplaner Equity CB/ Egenkapital UB Total 7

8 Norwegian version English version NOTER TIL UREVIDERT PERIODEREGNSKAP FOR 2. KVARTAL 2014 NOTE 1 Generell informasjon Rapporterende enhet TTS Group ASA er registrert og hjemmehørende i Norge, med hovedkontor i Bergen. Det sammendratte, konsoliderte kvartalsregnskapet for konsernet omfatter TTS Group ASA med dets datterselskaper. Konsernets felleskontrollerte virksomheter er regnskapsført etter egenkapitalmetoden. Konsernregnskapet for regnskapsåret 2013 ble styregodkjent den 23. april Årsrapport 2013 for konsernet og for TTS Group ASA, og som inkluderer konsernregnskapet og morselskapsregnskapet for TTS Group ASA med noter og revisjonsberetning, er tilgjengelig på våre hjemmesider Grunnlag for utarbeidelse av regnskap Konsernets finansielle rapportering er i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) basert på standarder fastsatt av EU. Det sammendratte, konsoliderte kvartalsregnskapet for 1 kvartal 2014 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 vedrørende delårsrapportering. Delårsregnskapet er urevidert. Delårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap, og bør derfor leses i sammenheng med konsernregnskapet for Regnskapsprinsippene som er benyttet for konsernets finansregnskap er de samme som er beskrevet i konsernregnskapet for Det sammendratte, konsoliderte kvartalsregnskapet for 2. kvartal 2014 ble godkjent av styret 19. august Regnskapsmessige estimater og vurderinger Utarbeidelse av delårsregnskapet krever bruk av vurderinger, estimater og forutsetninger som påvirker regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp på eiendeler og gjeld, inntekter og kostnader. Faktiske fremtidige resultater kan avvike fra disse estimatene. Ved utarbeidelse av det sammendratte kvartalsregnskapet har ledelsen lagt til grunn de samme kritiske vurderingene relatert til anvendelse av regnskapsprinsipper som ble lagt til grunn for konsernregnskapet for regnskapsåret som endte 31. desember 2013, og de viktigste kildene til estimatusikkerhet er de samme som ved utarbeidelsen av konsernregnskapet for NOTES TO UNAUDITED INTERIM FINANCIAL STATEMENT 2ND QUARTER 2014 NOTE 1 General information Reporting entity TTS Group ASA is registered and domiciled in Norway, and the head office is located in Bergen. The consolidated financial statements cover TTS Group ASA including its subsidiaries. The joint ventures are accounted for using the equity method. The Board of Directors approved the consolidated financial statements for the year ended 31st of December 2013 on 23rd of April The annual report 2013 for the TTS Group and for TTS Group ASA, including the consolidated financial statements for the TTS Group, the separate financial statements for TTS Group ASA and the auditors opinion from KPMG, are available at our website Basis of preparation TTS Group s financial reports are prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS), as adopted by the European Union. The unaudited consolidated financial statements for 2nd quarter 2014 have been prepared in accordance with IAS 34 Interim Financial Statements. The interim accounts do not include all the information required for a full financial statement and should therefore be read in connection with the consolidated financial statements of The accounting principles applied are the same as those described in the consolidated financial statements of This condensed consolidated 2nd quarter interim report of 2014 was approved by the Board on 19th of August Judgments, estimates and assumptions The preparation of the interim report requires the use of judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting principles and the reported amounts of assets and liabilities, income and expenses. Actual future outcome may differ from these estimates. In preparing these consolidated interim financial statements, the key assessments made by the management in applying the Group s accounting principles and the key sources of estimation uncertainty were the same as those that applied to the consolidated financial statements for the financial year ended 31st of December

9 English version Norwegian version NOTE 2 Segment information/ Segmentinformasjon Q2 YTD Marine Offshore & Heavy Lift Services Corporate / Other Total Turnover/ Omsetning EBITDA 22,9 36,9-41,6-6,9 12,8 11,9-4, ,3 34,9 TTS Group has with effect from 1st quarter 2014 changed the segment reporting. The reporting, for management purposes is changed to the following segments: Marine Offshore & heavy lift Service The Marine division delivers a wide range of products to the maritime industry. From 1st quarter 2014, the former Port & Logistics division is included in the Marine division. Main products for the Marine division include solutions for RORO, PCTC, and Cruise in addition to cranes, winches, hatch covers, side doors, cargo handling systems and transport systems for ports as well as production lines and systems for material handling. The joint venture companies in TTS are part of the Marine division. The Offshore & Heavy Lift division, which delivers all types of cranes primarily focused on heavy lift and offshore cranes, including active heave compensated cranes. The Services division includes service and after sales for all divisions within TTS. This enables TTS to offer service and after sale worldwide for the full range of its products. Comparatives are restated to reflect above change. TTS Gruppen har med effekt fra 1. kvartal 2014 endret segmentrapportering. Rapportering er endret til følgende segmenter: Marine Offshore & heavy lift Service Marinedivisjonen leverer et bredt spekter produkter og tjenester til maritim industri. Hovedproduktene omfatter løsninger for RoRo, PCTC og Cruise i tillegg til kraner, vinsjer, lukedeksler, sidedører, lastehåndteringssystemer og transportsystemer for havner samt produksjonslinjer og systemer for materialhåndtering. Joint venture-selskapene i TTS er en del av Marinedivisjonen. Offshore & Heavy Lift divisjonen omfatter alle typer kraner, men med et spesielt fokus på tungløft og offshorekraner, inkludert bølge-kompenserte kraner. Services divisjonen omfatter service og ettersalg for alle divisjonene i TTS. Dette gjør TTS i stand til å tilby service og ettersalg for hele produktspekteret sitt på verdensbasis. Sammenligningstall er omarbeidet for å reflektere ovennevnte endring. NOTE 3 Share capital and equity As per 30th of June 2014 TTS Group ASA has issued shares, each with a face value of NOK 0.11 giving a share capital of total NOK In 2nd quarter 2014 TTS Group ASA sold shares to employees at a price of NOK After the sale TTS Group ASA holds own shares. During the 2nd quarter 2014 the senior management was awarded new share options. Exercise price per share is NOK As per the end of 2nd quarter 2014 the senior management had outstanding share options. NOTE 3 Egenkapital TTS Group ASA har per 30. juni 2014 utstedt aksjer til pålydende NOK 0,11 per aksje, som til sammen utgjør NOK i aksjekapital. TTS Group ASA har i andre kvartal 2014 solgt aksjer til ansatte til en pris på NOK Etter salget eier TTS Group ASA egne aksjer. I andre kvartal ble ledelsen tildelt nye opsjoner. Utøvelseskurs er NOK 6.15 per aksje. Per 30. juni 2014 hadde ledelsen utestående opsjoner. 9

10 Norwegian version English version NOTE 4 Resultat per aksje Resultat per aksje baseres på gjennomsnittlig utestående aksjer i perioden. Utvannet fortjeneste per aksje inkluderer effekten av antatt konvertering av potensielt utvannende instrumenter. NOTE 4 Earnings per share Earnings per share (EPS) are based upon on the weighted average number of shares outstanding during the period. Diluted EPS includes the effect of the assumed conversion of potentially dilutive instruments. The components of the numerator for the basic and diluted EPS are as follows: / Telleren for utregning av resultat per aksje og utvannet resultat per aksje er som følger: Net income available to shareholders, continued business/ Resultat tilordnet selskapets aksjonærer, videreført virksomhet YTD YTD PTD Q PTD Q YTD Effect of dilution/ Utvanningseffekt Diluted net income available to shareholders, continued business/ Utvannet resultat tilordnet selskapets aksjonærer, videreført virksomhet Net income available to shareholders, divested business/ Resultat tilordnet selskapets aksjonærer, avhendet virksomhet Effect of dilution/ Utvanningseffekt Diluted net income available to shareholders, divested business/ Utvannet resultat tilordnet selskapets aksjonærer, videreført virksomhet Net income available to shareholders/ Resultat tilordnet selskapets aksjonærer Effect of dilution/ Utvanningseffekt Diluted net income available to shareholders/ Utvannet resultat tilordnet selskapets aksjonærer, avhendet virksomhet The components of the denominator for the calculation of basic and diluted EPS are as follows: / Nevneren for utregning av resultat per aksje og utvannet resultat per aksje er som følger: Q Q Weighted average number of shares outstanding/ Gjennomsnittlig utestående aksjer Effect of dilution/ Utvanningseffekt Diluted net income available to shareholders/ Utvannet resultat tilordnet selskapets aksjonærer, avhendet virksomhet Accordingly, the basic and diluted EPS for the quarter is as follows:/ Dette gir følgende resultat per aksje og utvannet resultat per aksje for kvartalet; Q Q Earnings per share (NOK)/ Fortjeneste pr. aksje (NOK -0,953 0,280-0,409 0,182-2,366 Diluted net income available to shareholders/ Utvannet resultat tilordnet selskapets aksjonærer, avhendet virksomhet -0,953 0,280-0,409 0,182-2,364 10

11 English version Norwegian version NOTE 5 Restatement of the 4th quarter 2013 interim financial report In the period between the issuance of the 4th quarter 2013 interim financial report and the 2013 annual financial report, TTS Group identified a significant increase in cost-estimates for several projects in production. When issuing the annual financial report on 24 April 2014, increased operating cost of MNOK 90 was reported to Oslo Stock Exchange. The effect of the increased cost is shown below: NOTE 5 Omarbeidelse av delårsrapporten for 4. kvartal 2013 I perioden mellom offentliggjøring av delårsrapporten for 4. kvartal 2013 og årsrapporten for 2013, identifiserte TTS en vesentlig økning i kostnadsestimatene for flere prosjekter i arbeid. Da årsrapporten for 2013 ble publisert 24. april 2014, ble økte driftskostnader på MNOK 90 rapportert til Oslo Børs. Effekten av den økte kostnaden i tallene for 4. kvartal 2013 er vist nedenfor: NOK Additional cost Port & Logistics division / Økt kostnad Port & Additional cost Offshore & Heavy Lift division / Økt kostnad Offshore & Heavy Restatement 4th quarter 2013 interim financial report/ Omarbeidet 4. kvartal 2013 delårsrapport Reported 4Q13 / Rapportert 4Q13 Additional cost Marine division / Økt kostnad Marine divisjon Logistics divisjon Lift divisjon Restated 4Q2013/ Omarbeidet 4Q2013 EBITDA/ Driftsresultat før avskrivninger Net result/ Netto resultat Earnings per share (NOK)/ Fortjeneste pr. aksje (NOK) Diluted earnings per share (NOK)/ Utvannet fortjeneste pr. aksje (NOK) -0,75-1,79-0,75-1,79 NOTE 6 Related parties Note 21 and accounting principles section 2.2 in the consolidated financial statement of 2013 describe the principles related to elimination of transactions between group subsidiaries. Eliminated transactions have no significance for the financial position and profit for the period. The Group has carried out various transactions with subsidiaries and joint ventures. All the transactions have been carried out as part of the ordinary operations and at arm s length prices. Balance sheet items to/from Joint Ventures/ Balanseposter til/fra felleskontrollert virksomhet Current receivables/ Kortsiktige fordringer Current liabilities/ Kortsiktig gjeld Net receivables (+) / liabilities (-) to/from Joint Ventures/ Netto fordringer (+) / gjeld (-) NOTE 6 Nærstående parter Note 21 og avsnitt 2.2 i årsrapporten for 2013 viser beskrivelse av eliminering av interne transaksjoner mellom datterselskaper. Eliminerte transaksjoner er nøytrale i forhold til presentasjon av selskapets stilling og resultat for perioden. Konsernet har gjennom kvartalet gjennomført ulike transaksjoner med konsoliderte datterselskaper og selskaper som er under felles kontroll. Alle transaksjoner er gjennomført som del av den ordinære driften og gjennomføres til armlengdes prinsipp. 11

12 Norwegian version English version NOTE 7 Skatt TTS Group skattlegges i flere skatteregimer. Et tap i ett skatteregime kan ikke nødvendigvis utlignes i et annet skatteregime. Grunnet dette vil konsernet kunne ha betalbar skatt selv om konsernet som helhet ikke har skattbare resultater. Skattekostnad per 2. kvartal 2014 er i sin helhet relatert til skatt utenfor Norge. Utsatt skatt Utsatt skatt reflekterer midlertidige forskjeller mellom bokført verdi av eiendeler og gjeld for regnskapsformål og verdi av eiendeler og gjeld for skatteformål. Netto balanseført utsatt skatt består av følgende: NOTE 7 Tax TTS Group is taxable in more than one jurisdiction based on its operations. A loss in one jurisdiction may not be offset against taxable income in another jurisdiction. Thus, the Group may pay tax within some jurisdictions even though it might have an overall loss or have tax losses exceeding taxable profit at the consolidated level. Recognized tax in the income statement for the 2nd quarter 2014 is relating to taxes in foreign tax jurisdictions. Deferred tax Deferred income taxes reflect the impact of temporary differences between the amount of assets and liabilities recognized for financial purpose and such amounts recognized for tax purposes. The net recognized deferred tax consists of the following: Gross deferred tax asset 1) / Brutto utsatt skattefordel 1) Gross deferred tax liability 1) / Brutto utsatt skatteforpliktelse 1) Net deferred tax asset (+) / liability (-)/ Netto utsatt skattefordel (+) / -forpliktelse (-) ) Gross deferred tax asset is recognized as intangible assets and gross deferred tax liability is recognized as provisions/ Brutto utsatt skattefordel er innregnet som immateriell eiendel og brutto utsatt skatteforpliktelse er innregnet som avsetning for forpliktelser Balanseført utsatt skattefordel er i hovedsak knyttet til skattemessige underskudd i de norske selskapene. Kriterier som er anvendt for å vurdere at det er sannsynlig at det blir skattepliktig inntekt som fremførbart skattemessig underskudd kan utnyttes mot er: Konsernet vil oppnå skattemessige resultater før underskudd til fremføring utløper Konsernet har tilstrekkelig midlertidige forskjeller Skattemessige underskudd skyldes spesielle identifiserbare årsaker Vurdering av utsatt skattefordel i de norske selskapene er generelt sett uendret i 2014 sammenlignet med Se note 18 i årsrapporten for ytterligere informasjon. Recognized deferred tax asset is primarily relating to tax losses in the Norwegian companies. The criteria that have been utilized to estimate that future taxable profit can be utilized against deferred tax losses are; The Group will have taxable profits before unused tax losses expire The Group has sufficient temporary differences Tax losses result from particular identifiable causes In general, the assessment of deferred tax asset in the Norwegian companies is unchanged in 2014 compared to See Note 18 in the consolidated financial statement of 2013 for further description. 12

13 English version Norwegian version NOTE 8 Goodwill and other intangible assets TTS Group tests the value of goodwill and other intangible assets annually or at the end of each reporting period if any indication that the assets may be impaired. For the subsidiary NMF, which was acquired in the 3rd quarter of 2012, the results are weaker than expected. TTS Group expects improved results, and performed an impairment test at year end 2013 which concluded that the value in use was MNOK 47 higher than the book value of goodwill of MNOK 316. Future market development could have a material impact in the impairment test. TTS Group considers that there are no events, changes in assumptions or other new information indicating a changed assessment of goodwill and other intangible assets from year-end At 30th of June 2014 TTS Group has not impaired any goodwill or other intangible assets. Overview of changes in goodwill and other intangible assets are as follows: Other intangible assets/ Goodwill Andre immaterielle eiendeler Net book value, beginning of period/ Bokført verdi, periodestart Acquisition/ Oppkjøp NOTE 8 Goodwill og andre immaterielle eiendeler TTS Group tester goodwill og andre immaterielle eiendeler for verditap årlig eller ved hver rapporteringsperiode dersom indikasjoner for verdifall foreligger. For datterselskapet NMF, som ble anskaffet i 3. kvartal 2012, er resultatene svakere enn forventet. TTS Group forventer forbedrede resultater, og gjennomførte ved utgangen av 2013 en nedskrivningstest som konkluderte med at bruksverdi var MNOK 47 høyere enn bokført verdi av goodwill på MNOK 316. Den fremtidige markedsutviklingen kan ha vesentlig effekt på nedskrivningstesten. TTS Group har vurdert at det ikke foreligger hendelser, endringer i forutsetninger eller annen ny informasjon som medfører endring i vurderingen av bokført goodwill og andre immaterielle eiendeler fra utgangen av Per 30. juni 2014 er det ikke foretatt nedskrivning av goodwill eller andre immaterielle eiendeler. Oversikt over endring i goodwill og andre immaterielle eiendeler er som følger: Divestment/ Avhendelse Additions/ Tilgang i året Depreciations/Amortizations/ Avskrivninger Impairment/ Nedskrivninger - - Foreign currency differences/ Omregningsdifferanser Net book value, end of period/ Bokført verdi, periodeslutt NOTE 9 Non-current assets Non-current assets/ Anleggsmidler NOTE 9 Anleggsmidler Net book value, beginning of period/ Bokført verdi, periodestart Acquisition/ Oppkjøp - - Divestment/ Avhendelse Additions/ Tilgang i året Depreciations/Amortizations/ Avskrivninger Impairment/ Nedskrivninger - - Foreign currency differences/ Omregningsdifferanser Net book value, end of period/ Bokført verdi, periodeslutt NOTE 10 Investments in Joint Ventures NOTE 10 Investering i felleskontrollert virksomhet Net book value, beginning of period/ Bokført verdi, periodestart Divestment/ Avhendelse - - Reclassification/ Reklassifisering - - Share of profit (+) / loss (-)/ Andel overskudd (+) / underskudd (-) Share of dividend received/ Utbytte mottatt Foreign currency differences/ Omregningsdifferanse Net book value, end of period/ Bokført verdi, periodeslutt

14 Norwegian version English version NOTE 11 Varelager NOTE 11 Inventories Inventories, incl non current/ Råvarer og ferdigvarer inkl. ukurans Obsolescence/ Ukurans Total inventories/ Sum varelager NOTE 12 Finansielle eiendeler målt til virkelig verdi Konsernet har én investering i finansielle eiendeler som er målt til virkelig verdi i samsvar med IFRS 13. Investeringen er klassifisert innenfor nivå 3 i verdsettelseshierarkiet i IFRS 13. Verdsettelsesprinsippet som er benyttet er en risikoveid nåverdi av estimerte fremtidige kontantstrømmer. Ref. note 8 i årsrapporten for NOTE 12 Financial assets measured at fair value The Group has one investment in financial assets measured at fair value in accordance with IFRS 13. Sigma Drilling AS and/ og Ownership/ Eierandel Fair value/ Virkelig verdi 16,1 % The investment is classified within Level 3 of the IFRS 13 fair value hierarchy. The valuation principle applied is a risk weighed net present value of estimated future net cash flows. Ref note 8 to the 2013 annual report. NOTE 13 Finansiell risikostyring Konsernets mål og prinsipper for finansiell risikostyring er i samsvar med det som er opplyst i konsernregnskapet for regnskapsåret Det har ikke vært endringer i utestående konvertibel obligasjon i løpet av 2. kvartal Nominell verdi og konverteringskurs for det ansvarlige obligasjonslånet er uendret fra 4. kvartal 2013 og er MNOK 95,3, som gir utestående konverteringsretter. Kredittfasiliteten på MNOK 300 og garantirammen på MNOK 500 har vært uendret gjennom 2. kvartal Ref note 12 og 13 i årsrapporten for Ved utgangen av 2. kvartal 2014 har TTS Group trukket MNOK 100 av totalt MNOK 100 av den 3-årige lånefasiliteten i bankavtalen etablert i desember 2012, se note 12 i årsrapport. I tillegg har gruppen trukket MNOK 135 av den totalt MNOK 300 store kredittfasiliteten. TTS har soliditetskrav for både egenkapitalandel og 12 måneders rullerende EBITDA knyttet til sine lån hos Nordea og DNB. I tredje kvartal 2013 mottok TTS et unntak (waiver) for 12 måneders rullerende EBITDA relatert til perioden frem til og med andre kvartal Soliditetskravet for egenkapitalandel inkludert nominell verdi av ansvarlig konvertibelt obligasjonslån er 27.5%. Pr 30. juni 2014 var TTS i brudd med soliditetskravene. I juli 2014 mottok TTS unntak (waiver) fra bankene knyttet til bruddet på lånebetingelsene. Banklån på totalt MNOK 100 er reklassifisert til kortsiktig gjeld i den rapporterte balansen pr 30. juni TTS er i dialog med bankene for å reforhandle lånebetingelsene. Ytterligere informasjon vedrørende finansiell risikostyring finnes i årsrapporten for NOTE 13 Financial risk management The Group s objectives and principles of financial risk management are consistent with what stated in the consolidated financial statements for the fiscal year There has been no execution related to the subordinated bond facility during the second quarter of The nominal amount and conversion price of the convertible bond loan is unchanged from 4th quarter 2013 and is MNOK 95.3, giving right to shares upon conversion. The overdraft facility of MNOK 300 and the guarantee facility of MNOK 500 have been unchanged during 2nd quarter of Ref notes 12 and 13 to the 2013 annual report. At the end of 2nd quarter 2014 TTS-group has drawn MNOK 100 of total MNOK 100 of the 3 year term loan facility in the bank agreement established in December 2012, ref Note 12 in the 2013 annual report. In addition the group has drawn MNOK 135 of the total MNOK 300 overdraft facility. TTS has covenants for both equity ratio and 12 months rolling EBITDA related to its loans with Nordea and DNB. In 3rd quarter 2013 TTS received a waiver for 12 months rolling EBITDA related to the period up to and including 2nd quarter The covenant requirement for equity including subordinated convertible loan is 27.5%. At 30 June 2014, TTS was in breach with the loan covenants. In July 2014, TTS received waivers from the banks on the breach of loan covenants. Bank loans of MNOK 100 have been reclassified to short term debt in the reported balance at 30 June. TTS continues the dialogue with the banks to renegotiate the loan covenants. Additional information regarding financial risk management is available in the annual report

15 English version Norwegian version NOTE 14 Subsequent events Subsequent to 30th of June 2014, the TTS Group reported the following new contracts: TTS Group ASA has through its subsidiary TTS Offshore Handling Equipment AS (OHE) in Norway signed a contract for delivery of two offshore cranes worth approximately MNOK 60. TTS Group ASA has, through its subsidiary TTS NMF GmbH in Hamburg, Germany, signed several new contracts for delivery of multipurpose cranes to China. The total contract value is MNOK172. TTS Group ASA has, through its subsidiary TTS Marine AB in Gothenburg, Sweden, signed two new contracts for delivery of cargo access equipment to in total six car carriers. The total order value is approximately MNOK 137. NOTE 14 Hendelser etter balansedagen Etter 30. juni 2014 har TTS Group rapportert følgende nye kontrakter: TTS Group ASA har gjennom sitt datterselskap TTS Offshore Handling Equipment AS i Bergen inngått kontrakt til en verdi av MNOK 60. TTS Group ASA har gjennom sitt datterselskap TTS NMF GmbH i Hamburg, Tyskland, signert flere nye kontrakter for leveranse av tungløftskraner (multipurpose) til Kina. Den samlede kontraktsverdien er på MNOK 172. TTS Group ASA har gjennom sitt datterselskap TTS Marine AB i Gøteborg signert to kontrakter for leveranse av lasteadkomst-utstyr til totalt seks bil-skip. Samlet ordreverdi er ca. MNOK

16 TTS Group ASA Folke Bernadottes vei 38 P.O. Box 3577 Fyllingsdalen NO-5845 Bergen, Norway Phone Fax TTS GROUP ASA

TTS GROUP ASA TO 30 JUNE 2013 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013

TTS GROUP ASA TO 30 JUNE 2013 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013 Q TTS GROUP ASA 2 TO 30 JUNE 2013 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013 Hovedpunkter for kvartalet som følger: EPS for kvartalet var NOK 0,18 og NOK 0,28 hittil

Detaljer

To 30 SEPTEMBER 2013 INTERIM REPORT. kvartalsrapport 3. kvartal 2013 TTS GROUP ASA

To 30 SEPTEMBER 2013 INTERIM REPORT. kvartalsrapport 3. kvartal 2013 TTS GROUP ASA 3 To 30 SEPTEMBER 2013 INTERIM REPORT kvartalsrapport 3. kvartal 2013 TTS GROUP ASA KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 De viktigste hovedpunktene i kvartalet var EPS for kvartalet var NOK -1,12 for videreført

Detaljer

To 31 MARCH 2013 INTERIM REPORT. Kvartalsrapport 1. Kvartal 2013 TTS GROUP ASA

To 31 MARCH 2013 INTERIM REPORT. Kvartalsrapport 1. Kvartal 2013 TTS GROUP ASA To 31 MARCH 2013 INTERIM REPORT Kvartalsrapport 1. Kvartal 2013 TTS GROUP ASA Norwegian version English version OPPSUMMERING 1. Kvartal 2013 Hovedpunkter for kvartalet var som følger: Kvartalets EPS var

Detaljer

TO 31 MARCH 2014 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 TTS GROUP ASA

TO 31 MARCH 2014 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 TTS GROUP ASA 1 TO 31 MARCH 2014 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 TTS GROUP ASA Norwegian version English version OPPSUMMERING 1. Kvartal 2014 Hovedpunktene for kvartalet var: Resultat per aksje (EPS)

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Interim report To 30 SEPTEMBER 2009 1 Kvartalsrapport STATUS PR. 30.09.09 Innledning Konkurser blant våre kunder og kanselleringer preger resultatet til TTS i årets første

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

Q 2 INTERIM REPORT TTS GROUP ASA TO 30 JUNE 2013 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013

Q 2 INTERIM REPORT TTS GROUP ASA TO 30 JUNE 2013 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013 TTS GROUP ASA Q 2 TO 30 JUNE 2013 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013 Norwegian version English version OPPSUMMERING 2. Kvartal 2013 Hovedpunkter for kvartalet var som følger: EPS for kvartalet

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

TO 31 DECEMBER 2014 INTERIM REPORT

TO 31 DECEMBER 2014 INTERIM REPORT 4 TO 31 DECEMBER 2014 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 TTS GROUP ASA OPPSUMMERING 4. Kvartal 2014 Hovedpunktene for kvartalet var: Omsetningen i kvartalet var MNOK 734 (638). EBITDA i kvartalet

Detaljer

TO 31 DECEMBER 2013 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2013 TTS GROUP ASA

TO 31 DECEMBER 2013 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2013 TTS GROUP ASA 4 TO 31 DECEMBER 2013 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2013 TTS GROUP ASA Norwegian version English version OPPSUMMERING 4. Kvartal 2013 Hovedpunkter for kvartalet var som følger: EPS for kvartalet

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

To 30 SEPTEMBER 2013 INTERIM REPORT. kvartalsrapport 3. kvartal 2013 TTS GROUP ASA

To 30 SEPTEMBER 2013 INTERIM REPORT. kvartalsrapport 3. kvartal 2013 TTS GROUP ASA 3 To 30 SEPTEMBER 2013 INTERIM REPORT kvartalsrapport 3. kvartal 2013 TTS GROUP ASA Norwegian version English version OPPSUMMERING 3. Kvartal 2013 Hovedpunkter for kvartalet var som følger: EPS for kvartalet

Detaljer

TO 30 SEPTEMBER 2014 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 TTS GROUP ASA

TO 30 SEPTEMBER 2014 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 TTS GROUP ASA 3 TO 30 SEPTEMBER 2014 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 TTS GROUP ASA HOVEDPUNKTER FOR 3. KVARTAL 2014 Hovedpunktene for kvartalet var Omsetningen i kvartalet var MNOK 549 (565). EBITDA i

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2011 var kr 140,1 mill. mot kr 147,3 mill. i fjor. EBITDA var kr 1,3 mill. mot kr 5,7 mill. i fjor. EBIT var kr -1,9

Detaljer

Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA

Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA Kvartalsrapport 4. kvartal 2010 Interim report To 31 december 2010 4 Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2010 STATUS PR. 31.12.10 Innledning TTS konsernet rapporterer

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2011 var kr 155,2 mill. mot kr 142,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 2,4 mill. mot kr 4,8 mill. i fjor. EBIT var kr -1,0

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2010 var kr 147,3 mill. mot kr 126,4 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,7 mill. mot kr 3,3 mill. i fjor. EBIT var kr 2,3

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 3. KVARTAL 2010 INTERIM REPORT AS OF 3 QUARTER 2010. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA

KVARTALSRAPPORT PR 3. KVARTAL 2010 INTERIM REPORT AS OF 3 QUARTER 2010. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA KVARTALSRAPPORT PR 3. KVARTAL 2010 INTERIM REPORT AS OF 3 QUARTER 2010 3 Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA 1 Kvartalsrapport per 3. kvartal 2010 STATUS PER 30.09.10 Innledning Resultatene

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 INTERIM REPORT TO 31 MARCH 2008

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 INTERIM REPORT TO 31 MARCH 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 INTERIM REPORT TO 31 MARCH 2008 1 Kvartalsrapport STATUS PR. 31.03.08 Innledning I 1. kvartal 2008 var fortjeneste pr. aksje NOK 1,11 basert på en omsetning på 870,7 MNOK.

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 %

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 % 3rd quarter 2009 Group The Group s operating revenues in Q3 2009 was MNOK 126,4 compared to MNOK 120,3 proforma last year. EBITDA was MNOK 3,3 compared to MNOK 1,3 proforma last year. EBIT was MNOK -0,1

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2009 var kr 126,4 mill. mot kr 120,3 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 3,3 mill. mot kr 1,3 mill. proforma i fjor.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2012 var kr 128,1 mill. mot kr 145,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 5,8 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS)

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) Overgang til / Transition to International Financial Reporting Standards () Transition to International Financial Standards () NextGenTel Side/Page 1 Overgang til International Financial Reporting Standards

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 140,6 mill. mot kr 192,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -10,5 mill. mot kr

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2010 var kr 142,8 mill. mot kr 122,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 4,8 mill. mot kr -0,9 mill. i fjor. EBIT var kr 1,4

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011 QUARTERLY REPORT 1st quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q1 2011 were MNOK 155.2 compared to MNOK 142.8 last year. EBITDA was MNOK 2.4 compared to MNOK 4.8 last year. EBIT was MNOK -1.0

Detaljer

Interim report To 30 june 2012 tts group asa

Interim report To 30 june 2012 tts group asa kvartalsrapport 2. KVARTAL 2012 Interim report To 30 june 2012 tts group asa 2 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Status per 30.06.2012 Oppsummering - TTS konsernet inngikk 17. april 2012 en avtale om salg

Detaljer

TO 30 SEPTEMBER 2014 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 TTS GROUP ASA

TO 30 SEPTEMBER 2014 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 TTS GROUP ASA 3 TO 30 SEPTEMBER 2014 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 TTS GROUP ASA Norwegian version English version OPPSUMMERING 3. Kvartal 2014 Hovedpunktene for kvartalet var: Omsetningen i kvartalet

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6 KONSERNRESULTAT / GROUP INCOME Omarbeidet iht. IFRS Adjusted to IFRS 2004 2005 2005 2004 2004 Q 2 Q 2 (NOK mill.) 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Total 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689,7

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2010 var kr 186,2 mill. mot kr 156,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 10,0 mill. i fjor. EBIT var kr 2,2

Detaljer

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) (2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q1 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q1 2006 Omsetningsvekst på 73 % Driftsinntektene i Q1 utgjorde MNOK 39,7 (23). EBITDA ble i Q1 MNOK 2,1 (-1). Resultatet

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 2. kvartal 2006 var kr 827,6 mill. mot kr 710,4 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 9,5 mill. mot

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2007 var kr 507,9 mill. mot kr 489,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 22,9 mill. mot kr 17,5 mill. i fjor, og EBIT kr 10,4 mill. mot kr

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 INTERIM REPORT TO 30 SEPTEMBER 2006

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 INTERIM REPORT TO 30 SEPTEMBER 2006 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 INTERIM REPORT TO 30 SEPTEMBER 2006 Kvartalsrapport STATUS PR.30.09.06 Innledning Resultat pr. aksje i 3. kvartal 2006 var NOK 0,84 basert på en omsetning på 389,4 MNOK

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 INTERIM REPORT TO 31 MARCH 2006

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 INTERIM REPORT TO 31 MARCH 2006 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 INTERIM REPORT TO 31 MARCH 2006 Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2006 Innledning Resultat pr. aksje i 1. kvartal 2006 var NOK 0,68 basert på en omsetning på 387,4 MNOK og et driftsresultat

Detaljer

Quarterly report. 4th quarter 2011

Quarterly report. 4th quarter 2011 Quarterly report 4th quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q4 2011 were MNOK 155,2 compared to MNOK 186,2 last year. EBITDA was MNOK -0,7 compared to MNOK 5,4 last year. EBIT was MNOK -4,8

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2010 var kr 129,6 mill. mot kr 118,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,2 mill. mot kr 1,9 mill. i fjor. EBIT var kr 1,8

Detaljer

INTERIM REPORT TO 30 SEPTEMBER 2007

INTERIM REPORT TO 30 SEPTEMBER 2007 3K VARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2007 INTERIM REPORT TO 30 SEPTEMBER 2007 Kvartalsrapport STATUS PR. 30.09.07 Innledning I 3. kvartal 2007 var fortjeneste pr. aksje NOK 1,06 basert på en om setning på 601,7

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010 QUARTERLY REPORT 3rd quarter 2010 Group Group operating revenue in the third quarter of 2010 was MNOK 147.3 compared to MNOK 126.4 last year. EBITDA was MNOK 5.7 compared to MNOK 3.3 last year. EBIT was

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

INTERIM REPORT TO 30 JUNE 2007

INTERIM REPORT TO 30 JUNE 2007 2K VARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2007 INTERIM REPORT TO 30 JUNE 2007 Kvartalsrapport STATUS PR. 30.06.07 Innledning I 2. kvartal 2007 var fortjeneste pr. aksje NOK 1,00 basert på en omsetning på 615,9 MNOK.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2008 INTERIM REPORT TO 30 SEPTEMBER 2008

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2008 INTERIM REPORT TO 30 SEPTEMBER 2008 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2008 INTERIM REPORT TO 30 SEPTEMBER 2008 1 Rapport 3. kvartal 2008 STATUS PR. 30.09.08 Innledning I 3. kvartal 2008 var fortjeneste pr. aksje NOK 0,67 basert på en omsetning

Detaljer

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) Kvar t al sr appor tq22006 (22.8.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q2 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q2 2006 Driftsinntektene i Q2 utgjorde MNOK 40,9 (39,7). EBITDA ble i Q2 MNOK 5,3 (4,3).

Detaljer

Kvartalsrapport STATUS PR. 31.03.07

Kvartalsrapport STATUS PR. 31.03.07 1 L A R T A 1. K V T H R C O A R A P P 3 1 M A L S R O T T R A K V P O R T I M R E R E T N I 2 0 0 7 2 0 0 7 Kvartalsrapport STATUS PR. 31.03.07 Innledning Resultat pr. aksje i 1. kvartal 2007 var NOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2013 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2013 var kr 349,3 mill. mot kr 312,5 mill. i fjor. EBITDA var kr 56,7 mill. mot kr 4,1 mill. i fjor. EBIT var kr 50,0

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Grenland Group ASA Q2-2006

Grenland Group ASA Q2-2006 Grenland Group ASA Q2-2006 2. kvartals resultat 2006 Hallgeir Skogen President & CEO Magnar Brekka EVP & CFO 11. August 2006 Agenda Hovedpunkter Nøkkeltall Markedsutsikter Hovedpunkter HMS positiv utvikling

Detaljer

Fourth quarter report 2008

Fourth quarter report 2008 Fourth quarter report 2008 Group The Group s operating revenues in Q4 2008 from continued operations were MNOK 140,6 compared with MNOK 192,1 proforma last year. EBITDA was MNOK -10,5 compared with MNOK

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2006 var kr 1.200,1 mill. mot kr 1.105,9 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 0,9 mill.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2008 var kr 263,3 mill. mot kr 252,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 0,0 mill. mot kr 4,6 mill. proforma i fjor. EBIT

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Interim report To 31 december foto: Anders Martinsen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Interim report To 31 december foto: Anders Martinsen Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Interim report To 31 december 2011 foto: Anders Martinsen 4 TTS GROUP ASA 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Status per 31.12.2011 Oppsummering - TTS konsernets samlede EBITDA

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2005

Kvartalsrapport 3. kvartal 2005 K V A R T A L S R A P P O R T 3. K V A R T A L 2 0 0 5 I N T E R I M R E P O R T T O 3 0 S E P T E M B E R 2 0 0 5 Kvartalsrapport 3. kvartal 2005 Innledning Resultat pr. aksje i 3. kvartal 2005 var NOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2009 var kr 118,8 mill. mot kr 111,5 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,9 mill. mot kr -4,0 mill. proforma i fjor.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2012 var kr 204,1 mill. mot kr 155,2 mill. i fjor og i fjor kr 173,1 mill., EBITDA var kr 26,8 mill. mot kr -0,7 mill.

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2006 var kr 489,7 mill. mot kr 441,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 17,5 mill. mot kr 22,4 mill. i

Detaljer

Kvartalsrapport STATUS PR

Kvartalsrapport STATUS PR KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2009 INTERIM REPORT TO 31 MARCH 2009 1 Kvartalsrapport STATUS PR. 31.03.09 Innledning 1. kvartal 2009 har vært preget av den pågående konflikten med Ability Drilling ASA, noe

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 2. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 111,2 mill. mot kr 93,6 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,8 mill. mot kr -2,6

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 INTERIM REPORT TO 30 JUNE 2008

KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 INTERIM REPORT TO 30 JUNE 2008 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 INTERIM REPORT TO 30 JUNE 2008 1 Rapport 2. kvartal og første halvår 2008 STATUS PR. 30.06.08 Innledning TTS oppnådde god fremgang både i 2. kvartal og for 1. halvår som

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2007 Konsernet Driftsregnskapet for 4. kvartal og året under ett er utarbeidet etter de samme prinsipper som tidligere kvartaler i 2007, slik at tallene er direkte sammenlignbare.

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2016

Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2016

Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 NORMAN ASA 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 Lysaker, 10. juli 2003 / 10 th July 2003 Norman med god lønnsomhet i et utfordrende marked Norman ASA hadde driftsinntekter på NOK 120,5 millioner i første halvår,

Detaljer

Report for the 3 rd quarter of 2008

Report for the 3 rd quarter of 2008 Report for the 3 rd quarter of 2008 Oslo, 13. oktober, 2008 Tredje kvartal 2008 ble nok ett sterkt kvartal for Visma. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Report for the 2 nd quarter of 2008

Report for the 2 nd quarter of 2008 Report for the 2 nd quarter of 2008 Oslo, 07. juli, 2008 Andre kvartal 2008 ble Vismas beste noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble på NOK 135m

Detaljer

Quarterly Report 1 st quarter 2002

Quarterly Report 1 st quarter 2002 Quarterly Report 1 st quarter 2002 Financial Results Roxar generated revenues of NOK 146,7 million in the first quarter 2002, compared to NOK 138,7 million in the preceding quarter and NOK 119,8 million

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2009 var kr 122,1 mill. mot kr 136,0 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -0,9 mill. mot kr 0,9 mill. proforma i fjor.

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR

RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR 2015 www.volstad.no FINANCIAL REPORT 1 st half-year 2 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Denne rapporten er urevidert og må sees i sammenheng med revidert

Detaljer

Report for the 4 th quarter of 2008

Report for the 4 th quarter of 2008 Report for the 4 th quarter of 2008 Oslo, 21. januar, 2009 Fjerde kvartal 2008 ble Vismas beste kvartal noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot alle tidligere kvartaler. EBITDA ble

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 2. kvartal Oslo page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon. 2. kvartal Oslo page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 2. kvartal 2006 Oslo 22.08.06 page 1 Agenda 2. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Intensjonsavtale om kjøp av Umoe Schat-Harding Markedsutvikling og utsikter framover

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2017

Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Folkefinans AS og dets filialer tilbyr enkle hverdagslige finansielle tjenester i Norge og Sverige til faste priser og for kundene tydelige vilkår.

Detaljer

Første kvartal

Første kvartal Første kvartal 2006 1 Fortsatt vekst og framgang GEO ASA (GEO) avsluttet 2005 med kjøp av to fartøy fra Japan ultimo desember. I løpet av første kvartal er skipene overtatt, og seilt til Europa. For den

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer

Netto rentebærende gjeld pr var 498,0 MNOK (142,1 MNOK), mens kontantbeholdning pr var på 161,6 MNOK (87,1 MNOK).

Netto rentebærende gjeld pr var 498,0 MNOK (142,1 MNOK), mens kontantbeholdning pr var på 161,6 MNOK (87,1 MNOK). STATUS PR. 30.09.07 I 3. kvartal 2007 var fortjeneste pr. aksje NOK 1,06 basert på en omsetning på 601,7 MNOK. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var 49,6 MNOK hvorav 41,3 MNOK for gamle TTS og

Detaljer

Net operating revenues 57,9 66,5 142,9 166,5 EBITDA -3,6-2,0-4,9 3,5 EBIT -5,3-4,2-8,4-1,0 Operating margin -9,2 % -6,3 % -5,9 % -0,6 %

Net operating revenues 57,9 66,5 142,9 166,5 EBITDA -3,6-2,0-4,9 3,5 EBIT -5,3-4,2-8,4-1,0 Operating margin -9,2 % -6,3 % -5,9 % -0,6 % 2nd quarter 2008 Group The Group s operating revenues in Q2 2008 from continued operations was MNOK 111,2 compared to MNOK 93,6 proforma last year. EBITDA was MNOK 1,8 compared to MNOK -2,6 proforma last

Detaljer

Under finanskostnader er ytterligere 20 MNOK i urealiserte valuta tap avsatt.

Under finanskostnader er ytterligere 20 MNOK i urealiserte valuta tap avsatt. STATUS PR. 31.12.08 Innledning I 4. kvartal 2008 var fortjeneste pr. aksje NOK 0,16 basert på en omsetning på 1 249,7 MNOK. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var 41,8 MNOK, hvor det er foretatt

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer