30 JUNE 2014 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 TTS GROUP ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "30 JUNE 2014 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 TTS GROUP ASA"

Transkript

1 2TO 30 JUNE 2014 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 TTS GROUP ASA

2 Norwegian version English version OPPSUMMERING 2. Kvartal 2014 Hovedpunktene for kvartalet var: Resultat per aksje (EPS) for kvartalet var NOK -0,41 og NOK -0,95 hittil i år.. Omsetningen i kvartalet var MNOK 617. En reduksjon på 19% sammenlignet med 2013, hovedsakelig på grunn av lavere aktivitet innenfor Offshore & Heavy Lift divisjonen. EBITDA i kvartalet var minus MNOK 10. Ordreinngangen var MNOK 691, en 7% økning fra forrige kvartal og på linje med I tillegg kommer brutto ordreinngang i joint venture selskapene på over MNOK 350, hovedsakelig knyttet til lukedeksler samt last- og marinekraner til Kina. Ordrereserve ved utgangen av 2. kvartal 2014 var MNOK mot i 2. kvartal TTS Group har med virkning fra 1. kvartal 2014 endret segmentrapporteringen til følgende segment: Marine, Offshore & Heavy Lift og Services. Disse enhetene er beskrevet i note 2 i kvartalsrapporten. NØKKELTALL HIGHLIGHTS 2nd Quarter HIGHLIGHTS FOR THE QUARTER WERE AS FOLLOWS; EPS for the quarter was NOK and YTD NOK Turnover in the quarter was MNOK 617, a 19% reduction compared to the same period of 2013, mainly due to lower activity within the Offshore & Heavy lift division. EBITDA in the quarter was negative MNOK 10 Order intake was MNOK 691, up 7% compared to the previous quarter, and was in line with same period of In addition the gross order intake from the joint venture companies was more than MNOK 350, mainly related to hatch covers, cargo and marine cranes for the Chinese market. Order backlog at the end of second quarter 2014 was MNOK against in Q TTS Group has with effect from 1st quarter 2014 changed the segment reporting to the following segments; Marine, Offshore & Heavy Lift, and Services. These units are described in note 2 of the report. KEY FIGURES TTS GROUP Q2 Q2 YTD Full Year MNOK Turnover/ Omsetning EBITDA -10,3 36,8-38, ,3 EBITDA margin (%) -1,7 4,9-3,3 4,0-4,8 Orderintake/ Ordreinngang Order backlog*/ Ordrereserve* EPS (NOK) Total/ Totalt -0,41 0,18-0,95 0,28-2,36 EPS (NOK) Continued/ Videreført -0,41 0,18-0,95 0,28-2,63 * Ordre backlog includes 50% of joint venture./ Ordrereserven inkluderer 50 % av ordrereserven i Joint Venture selskapene i Kina Konsernets omsetning er redusert fra forrige år, hovedsakelig på grunn av redusert aktivitet i Offshore & Heavy Lift divisjonen. EBITDA for andre kvartal 2014 var negativ med MNOK 10. Hovedårsaken til tapene er lave marginer i Offshore & Heavy Lift divisjonen. I Marinedivisjonen har EBITDA marginen vært god for RoRo prosjekter, delvis utlignet av negativ utvikling på leveranser av dekksutstyr og havneutstyr. Ordreinngangen i andre kvartal var noe lavere enn samme kvartal i fjor, likevel slik at total ordreinngang i første halvår er økt med 7% sammenlignet med første halvår Ordreinngangen i Marinedivisjonen har vært god både for bilskip og dekksutstyr. Det er også inngått flere nye kontrakter på tungløftskraner. Ordrereserven var MNOK 3 377, opp fra MNOK ved utgangen av forrige år, og MNOK for tolv måneder siden. Ordrereserven i joint ventures har økt vesentlig på grunn av den høye aktiviteten innen skipsbygging i Kina. Turnover for the Group was decreased compared to last year, mainly due to decreased activity level in the Offshore & Heavy Lift division. The EBITDA for the second quarter of 2014 was negative MNOK 10. The main reasons for the loss are low margins and low utilization for the Offshore & Heavy Lift division. In the Marine division the EBITDA margin was good for RoRo projects, partly offset by deck equipment and port equipment which report weaker results than expected. Order intake for the second quarter of 2014 was slightly below the second quarter of 2013, however so that the total order intake for the first half of 2014 is 7% above the same period of Order intake in the Marine division has been good both for car carriers and deck equipment. A number of new heavy lift orders have been received in the second quarter. The order backlog was MNOK 3 377, up from MNOK at the end of 2013 and MNOK twelve months ago. This includes order backlog of MNOK 838 in the joint ventures which has increased significantly due to the high activity in shipbuilding in China. 2

3 English version Norwegian version TOTAL ASSETS AND NET INTEREST BEARING DEBT Total assets at the end of 2nd quarter 2014 was MNOK 2 107, a reduction of MNOK 117 since The change is mainly due to reduced receivables and cash during the first half year. Net working capital has increased with approximately MNOK 12 during this quarter. The net working capital is negative MNOK 60. Net interest bearing debt has increased by MNOK 36 to MNOK 304 in the 2nd quarter of TTS has covenants for both equity ratio and 12 months rolling EBITDA in the loan agreements with Nordea and DNB. In 3rd quarter 2013, TTS received a waiver for 12 months rolling EBITDA for the period up to and including 2nd quarter The covenant requirement for equity including subordinated convertible loan is 27.5%. At 30th of June 2014, TTS was in breach with the loan covenants. In July 2014, TTS received waivers from the banks on the breach of loan covenants. MNOK 100 bank loan has been reclassified to short term debt in the reported balance at 30th of June. TTS is in dialogue with the banks to renegotiate the loan covenants. There were no conversions in the subordinated convertible bond in the second quarter. BALANSE OG RENTEBÆRENDE GJELD Totale eiendeler ved utgangen av 1. kvartal 2014 var MNOK 2 107, en reduksjon med MNOK 117 siden årsskiftet. Endringen er i hovedsak grunnet reduserte kundefordringer og bankinnskudd gjennom første halvår. Netto arbeidskapital har økt med ca MNOK 12 gjennom kvartalet. Netto arbeidskapital er negativ med MNOK 60. Netto rentebærende gjeld har økt med MNOK 36 til MNOK 304 i 2. kvartal TTS har soliditetskrav for både egenkapitalandel og 12 måneders rullerende EBITDA knyttet til sine lån hos Nordea og DNB. I tredje kvartal 2013 mottok TTS et unntak (waiver) for 12 måneders rullerende EBITDA relatert til perioden frem til og med andre kvartal Soliditetskravet for egenkapitalandel inkludert nominell verdi av ansvarlig konvertibelt obligasjonslån, er 27.5%. Pr 30. juni 2014 var TTS i brudd med soliditetskravene. I juli 2014 mottok TTS unntak (waiver) fra bankene knyttet til bruddet på lånebetingelsene. Banklån på totalt MNOK 100 er som følge reklassifisert til kortsiktig gjeld i den rapporterte balansen pr 30. juni TTS er i dialog med bankene for å reforhandle lånebetingelsene. Det har ikke vært konverteringer av det ansvarlige konvertible lånet i andre kvartal. ACCOUNTING PRINCIPLES The company has prepared the interim financial report in accordance with IAS 34. The accounting principles applied are explained in detail in the 2013 annual report. There were no changes to the accounting principles in SEGMENTS TTS reports its operations in 3 divisions. REGNSKAPSPRINSIPPER Ved utarbeidelse av kvartalsregnskapet er IAS 34 lagt til grunn. Regnskapsprinsippene som er anvendt er forklart i detalj i årsrapporten for Det har ikke vært endringer i regnskapsprinsippene i SEGMENTER TTS rapporterer sin virksomhet i tre divisjoner. Marine Division Q2 Q2 YTD Full Year MNOK ** Turnover/Omsetning EBITDA 22,9 36,9 33,8 8,2-0,2 EBITDA margin (%) 7,9 12 5,7 8,2-1,6 % Order backlog*/ordrereserve* * Ordre backlog includes 50% of joint venture./ Ordrereserven inkluderer 50 % av ordrereserven i Joint Venture selskapene i Kina. ** 2013 figures restated, to include former Marine Division plus former Port & Logistics division./ 2013 tall omarbeidet, og omfatter tidligere Marinedivisjonen pluss tidligere Port & Logistics divisjonen The Marine division reports revenue in line with same quarter last year. While there has been high activity on PCTC projects, this is partly offset by lower activity in deck equipment and port and terminal projects. The EBITDA for the 2nd quarter of 2014 is reduced compared to the same period of last year, mainly due to weak margins within deck and port and terminals. The board and administration are currently assessing restructuring alternatives for deck equipment. Marine divisjonen Marinedivisjonen rapporterer en nedgang i inntekt og EBITDA grunnet lavere aktivitet og svake marginer innenfor dekksutstyr og innenfor havneutstyr og terminaler. Aktivitet og marginer på bilskip har vært god i 1. kvartal. Ordrereserven har økt med 50 % fra 1. kvartal forrige år, og gjenspeiler det gode markedet de siste ni månedene. The outlook for the division is positive, as order backlog has increased by 60% from 2nd quarter last of year and reflects the good market over the last 12 months. 3

4 Norwegian version English version Offshore & Heavy Lift divisjonen Omsetningen er påvirket negativt av lav utnyttelsesgrad. Den lave utnyttelsesgraden er i hovedsak grunnet termineringen av STX drillskip prosjektet og et fortsatt svakt marked for tungløft. Den svake EBITDA reflekterer overkapasitet i virksomhetene i Norge og Tyskland og svake marginer i pågående prosjekter innen offshore handling. Divisjonen har satt i gang kostnadsreduserende tiltak for å hensynta reduksjonen i aktivitet gjennom nedbemanning i Norge og Tyskland. Nedbemanningsprosessen er forventet å ferdigstilles gjennom 2. kvartal, og er forventet å bidra til en gradvis forbedring av resultatene i annet halvår Ordrereserven er redusert med MNOK 140 fra 1. kvartal Service divisjonen Omsetningen var marginalt høyere i 1. kvartal sammenlignet med forrige år. Servicemarkedet har ikke forbedret seg vesentlig gjennom 1. kvartal og er fortsatt preget av lave rater i segmenter av skipsfarten. MARKEDSUTSIKTER Marinemarkedet forbedres i tråd med høyere skipsbyggingsaktivitet i de fleste segmentene. Offshoremarkedet har vært stillere i perioden, og forventes å forbli uendret. Noen tegn til økt aktivitet i tungløftmarkedet har vært observert gjennom kvartalet. Servicemarkedet er fortsatt påvirket av de lave tørrlastratene. ERKLÆRING FRA STYRET OG KONSERNSJEF Vi bekrefter at det avlagte halvårsregnskapet for perioden fra 1. januar til 30. juni 2014, etter vår beste vurdering, er utarbeidet i samsvar med IAS34 delårsrapportering, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også, etter beste vurdering, at halvårsberetningen gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet, de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode, samt av vesentlige transaksjoner med nærstående. Offshore & heavy lift Division Q2 Q2 YTD Full Year MNOK ** Turnover/Omsetning EBITDA -41, , ,4 EBITDA margin (%) -25, ,7-0,2-15,1 Order backlog*/ordrereserve* The turnover is negatively influenced by the termination of the STX drillship project and a weak market for heavy lift cranes. EBITDA reflects that several projects show heavy cost overruns. The division initiated cost cutting measures in the quarter to adjust to the drop in activity level by implementing a workforce reduction in both Norway and Germany. The downsizing process has been finalized during the 2nd quarter, and is expected to provide an improvement in profitability in the second half of The order backlog is increased with MNOK 62 from 2nd quarter 2013, mainly due to new contracts within heavy lift. Service Division Q2 Q2 YTD Full Year MNOK ** Turnover/Omsetning EBITDA 12,8 11,9 19,3 19,3 43 EBITDA margin (%) 9 11,7 7,3 8,8 9,6 Turnover in the 2nd quarter has increased by 40 % compared to the same period of last year. In the 2nd quarter, TTS established a service unit in Brazil, and during 3rd quarter a service unit will be set up in Houston. OUTLOOK The marine market is improving in line with higher shipbuilding activity in most segments. The offshore market has been quieter in the period, and is expected to remain unchanged. Signs of increased activity for the heavy lift market have led to new contracts in the quarter, and the positive trend has continued into the first part of the 3rd quarter. The service market remains influenced by the low bulk charter rates. The initiatives implemented to improve profitability are expected to contribute positively in the future. RESPONSIBILITY STATEMENT We confirm, to the best of our knowledge, that the condensed set of financial statements for the period 1 January to 30 June 2014 has been prepared in accordance with IAS 34 Interim Financial Reporting and gives a true and fair view of the Company s and the Group assets, liabilities, financial position and profit as a whole. We also confirm, to the best of our knowledge, that the interim management report includes a fair review of important events that have occurred during the first six months of the financial year and their impact on the condensed set of financial statements, a description of the principal risks and uncertainties for the remaining six months of the financial year, and major related parties transactions. Trym Skeie CHAIRMAN OF THE BOARD Bjarne Skeie BOARD MEMBER Jan Magne Galåen BOARD MEMBER Toril Eidesvik BOARD MEMBER Marianne Sandal BOARD MEMBER Anita Kråkenes BOARD MEMBER Jan-Magnar Grøtte BOARD MEMBER Björn Anderrson CEO 4

5 English/ Norwegian TTS Group ASA Consolidated statement of comprehensive income / Konsolidert oppstilling av totalresultat Q NOK PROFIT AND LOSS ACCOUNT/ RESULTAT Unaudited/ Urevidert YTD Unaudited/ Urevidert YTD Unaudited/ Urevidert 2nd quarter 2014 Unaudited/ Urevidert 2nd quarter 2013 Audited/ Revidert YTD Income from projects/ Driftsinntekter Other operating income/ Andre driftsinntekter Total operating income/ Sum driftsinntekter Raw materials and consumables used/ Varekostnad Other operating costs/ Andre driftskostnader Result from JV ( - is income)/ Resultat fra JV ( - er inntekt) EBITDA/ Driftsresultat før avskrivninger Depreciation/ Avskrivninger Other depreciation/write-downs/ Andre avskrivninger/nedskrivninger Operating profit/ Driftsresultat Financial income/ Finansinntekter Financial expense/ Finanskostnader Net finance/ Netto finans Profit/loss before tax/ Resultat før skattekostnader Tax/ Skattekostnad Net result continued business/ Periodens resultat videreført virksomhet Net result divested business/ Resultat fra avhendet virksomhet Net result/ Netto resultat NET RESULT FOR THE YEAR/ OPPSTILLING AV TOTALRESULTATET Net result for the period/ Periodens resultat Actuarial gain/loss on defined pension benefit plan/ Estimatavvik pensjoner Translation differences/ Omregningsdifferanser Comprehensive income/ Totalresultat Earnings per share (NOK) continued business/ Fortjeneste pr. aksje (NOK) videreført virksomhet Diluted earnings per share (NOK) continued business/ Utvannet fortjeneste pr. aksje (NOK) videreført virksomhet Earnings per share (NOK) divested business/ Fortjeneste pr. aksje (NOK) avhendet virksomhet Diluted earnings per share (NOK) divested business/ Utvannet fortjeneste pr. aksje (NOK) avhendet virksomhet -0,95 0,28-0,41 0,18-2,63-0,95 0,28-0,41 0,18-2, , ,27 Earnings per share (NOK)/ Fortjeneste pr. aksje (NOK) -0,95 0,28-0,41 0,18-2,36 Diluted earnings per share (NOK)/ Utvannet fortjeneste pr. aksje (NOK) -0,95 0,28-0,41 0,18-2,36 Average number of shares used as calculation basis for diluted EPS (000)/ Gjennomsnittlig antall utestående aksjer som basis for utvannet EPS (000)

6 English/ Norwegian TTS Group ASA Condensed consolidated statement of financial position/ Konsolidert oppstilling av finansiell stilling Q NOK Unaudited/ Urevidert Unaudited/ Urevidert/ Audited/ Revidert Intangible assets/ Immaterielle eiendeler Tangible assets/ Varige driftsmidler Financial assets/ Finansielle anleggsmidler Assets available for sale/ Eiendeler tilgjengelig for salg Total non-current assets/ Sum anleggsmidler Inventories/ Varer Total receivables/ Kortsiktige fordringer Bank deposits/cash/ Bankinnskudd/kontanter Total current assets/ Sum omløpsmidler Total assets/ Sum eiendeler Share capital/ Aksjekapital Other equity/ Annen egenkapital Total equity/ Sum egenkapital Provisions/ Avsetning for forpliktelser Long term interest bearing debt/ Langsiktig rentebærende gjeld Long term liabilities/ Langsiktig gjeld Current interest bearing debt/ Kortsiktig rentebærende gjeld Current liabilities/ Kortsiktig gjeld Total current liabilities / Sum kortsiktig gjeld Total liabilities/ Sum gjeld Total equity and liabilities/ Sum egenkapital og gjeld

7 English/ Norwegian TTS Group ASA Condenced consolidated statement of cash flows/ Kontantstrømoppstilling Q NOK Unaudited/ Urevidert Unaudited/ Urevidert YTD YTD YTD EBITDA/ Driftsresultat før avskrivninger Change in net current assets/ Endring i netto omløpsmidler Cash from operations/ Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Aquisition of non-current assets / Kjøp av varige driftsmidler Proceeds discontinued business/ Netto salgssum avhendet virksomhet Other investing activities/ Andre investeringsaktiviteter Cash from investments/ Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter New loans and repayment/ Opptak og nedbetaling av lån Paid-in equity/ Innbetaling av egenkapital Payments to shareholders/ Utbetaling til aksjonærer Net interest paid/ Netto betalte renter Cash from financing/ Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Change in cash/ Endring i kontantbeholdning Cash position OB/ Kontantbeholdning IB Effect of exchange rate changes on cash/ Effekt av valutakursendring bank Cash position CB/ Kontantbeholdning UB Net cash discontinued operations/ Kontanter avhendet virksomhet Net cash continued business/ Kontantbeholdning videreført virksomhet EQUITY Consolidated statement of changes in equity / Konsolidert oppstilling av endringer i egenkapital NOK Share capital / Aksjekapital Treasury shares/ Egne aksjer Share premium reserve/ Overkursfond Other equity/ Annen egenkapital Equity as of / Egenkapital Comprehensive income/ Totalresultat Sale treasury share/ Salg egne aksjer Options cost/ Opsjonsplaner Equity CB/ Egenkapital UB Total 7

8 Norwegian version English version NOTER TIL UREVIDERT PERIODEREGNSKAP FOR 2. KVARTAL 2014 NOTE 1 Generell informasjon Rapporterende enhet TTS Group ASA er registrert og hjemmehørende i Norge, med hovedkontor i Bergen. Det sammendratte, konsoliderte kvartalsregnskapet for konsernet omfatter TTS Group ASA med dets datterselskaper. Konsernets felleskontrollerte virksomheter er regnskapsført etter egenkapitalmetoden. Konsernregnskapet for regnskapsåret 2013 ble styregodkjent den 23. april Årsrapport 2013 for konsernet og for TTS Group ASA, og som inkluderer konsernregnskapet og morselskapsregnskapet for TTS Group ASA med noter og revisjonsberetning, er tilgjengelig på våre hjemmesider Grunnlag for utarbeidelse av regnskap Konsernets finansielle rapportering er i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) basert på standarder fastsatt av EU. Det sammendratte, konsoliderte kvartalsregnskapet for 1 kvartal 2014 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 vedrørende delårsrapportering. Delårsregnskapet er urevidert. Delårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap, og bør derfor leses i sammenheng med konsernregnskapet for Regnskapsprinsippene som er benyttet for konsernets finansregnskap er de samme som er beskrevet i konsernregnskapet for Det sammendratte, konsoliderte kvartalsregnskapet for 2. kvartal 2014 ble godkjent av styret 19. august Regnskapsmessige estimater og vurderinger Utarbeidelse av delårsregnskapet krever bruk av vurderinger, estimater og forutsetninger som påvirker regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp på eiendeler og gjeld, inntekter og kostnader. Faktiske fremtidige resultater kan avvike fra disse estimatene. Ved utarbeidelse av det sammendratte kvartalsregnskapet har ledelsen lagt til grunn de samme kritiske vurderingene relatert til anvendelse av regnskapsprinsipper som ble lagt til grunn for konsernregnskapet for regnskapsåret som endte 31. desember 2013, og de viktigste kildene til estimatusikkerhet er de samme som ved utarbeidelsen av konsernregnskapet for NOTES TO UNAUDITED INTERIM FINANCIAL STATEMENT 2ND QUARTER 2014 NOTE 1 General information Reporting entity TTS Group ASA is registered and domiciled in Norway, and the head office is located in Bergen. The consolidated financial statements cover TTS Group ASA including its subsidiaries. The joint ventures are accounted for using the equity method. The Board of Directors approved the consolidated financial statements for the year ended 31st of December 2013 on 23rd of April The annual report 2013 for the TTS Group and for TTS Group ASA, including the consolidated financial statements for the TTS Group, the separate financial statements for TTS Group ASA and the auditors opinion from KPMG, are available at our website Basis of preparation TTS Group s financial reports are prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS), as adopted by the European Union. The unaudited consolidated financial statements for 2nd quarter 2014 have been prepared in accordance with IAS 34 Interim Financial Statements. The interim accounts do not include all the information required for a full financial statement and should therefore be read in connection with the consolidated financial statements of The accounting principles applied are the same as those described in the consolidated financial statements of This condensed consolidated 2nd quarter interim report of 2014 was approved by the Board on 19th of August Judgments, estimates and assumptions The preparation of the interim report requires the use of judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting principles and the reported amounts of assets and liabilities, income and expenses. Actual future outcome may differ from these estimates. In preparing these consolidated interim financial statements, the key assessments made by the management in applying the Group s accounting principles and the key sources of estimation uncertainty were the same as those that applied to the consolidated financial statements for the financial year ended 31st of December

9 English version Norwegian version NOTE 2 Segment information/ Segmentinformasjon Q2 YTD Marine Offshore & Heavy Lift Services Corporate / Other Total Turnover/ Omsetning EBITDA 22,9 36,9-41,6-6,9 12,8 11,9-4, ,3 34,9 TTS Group has with effect from 1st quarter 2014 changed the segment reporting. The reporting, for management purposes is changed to the following segments: Marine Offshore & heavy lift Service The Marine division delivers a wide range of products to the maritime industry. From 1st quarter 2014, the former Port & Logistics division is included in the Marine division. Main products for the Marine division include solutions for RORO, PCTC, and Cruise in addition to cranes, winches, hatch covers, side doors, cargo handling systems and transport systems for ports as well as production lines and systems for material handling. The joint venture companies in TTS are part of the Marine division. The Offshore & Heavy Lift division, which delivers all types of cranes primarily focused on heavy lift and offshore cranes, including active heave compensated cranes. The Services division includes service and after sales for all divisions within TTS. This enables TTS to offer service and after sale worldwide for the full range of its products. Comparatives are restated to reflect above change. TTS Gruppen har med effekt fra 1. kvartal 2014 endret segmentrapportering. Rapportering er endret til følgende segmenter: Marine Offshore & heavy lift Service Marinedivisjonen leverer et bredt spekter produkter og tjenester til maritim industri. Hovedproduktene omfatter løsninger for RoRo, PCTC og Cruise i tillegg til kraner, vinsjer, lukedeksler, sidedører, lastehåndteringssystemer og transportsystemer for havner samt produksjonslinjer og systemer for materialhåndtering. Joint venture-selskapene i TTS er en del av Marinedivisjonen. Offshore & Heavy Lift divisjonen omfatter alle typer kraner, men med et spesielt fokus på tungløft og offshorekraner, inkludert bølge-kompenserte kraner. Services divisjonen omfatter service og ettersalg for alle divisjonene i TTS. Dette gjør TTS i stand til å tilby service og ettersalg for hele produktspekteret sitt på verdensbasis. Sammenligningstall er omarbeidet for å reflektere ovennevnte endring. NOTE 3 Share capital and equity As per 30th of June 2014 TTS Group ASA has issued shares, each with a face value of NOK 0.11 giving a share capital of total NOK In 2nd quarter 2014 TTS Group ASA sold shares to employees at a price of NOK After the sale TTS Group ASA holds own shares. During the 2nd quarter 2014 the senior management was awarded new share options. Exercise price per share is NOK As per the end of 2nd quarter 2014 the senior management had outstanding share options. NOTE 3 Egenkapital TTS Group ASA har per 30. juni 2014 utstedt aksjer til pålydende NOK 0,11 per aksje, som til sammen utgjør NOK i aksjekapital. TTS Group ASA har i andre kvartal 2014 solgt aksjer til ansatte til en pris på NOK Etter salget eier TTS Group ASA egne aksjer. I andre kvartal ble ledelsen tildelt nye opsjoner. Utøvelseskurs er NOK 6.15 per aksje. Per 30. juni 2014 hadde ledelsen utestående opsjoner. 9

10 Norwegian version English version NOTE 4 Resultat per aksje Resultat per aksje baseres på gjennomsnittlig utestående aksjer i perioden. Utvannet fortjeneste per aksje inkluderer effekten av antatt konvertering av potensielt utvannende instrumenter. NOTE 4 Earnings per share Earnings per share (EPS) are based upon on the weighted average number of shares outstanding during the period. Diluted EPS includes the effect of the assumed conversion of potentially dilutive instruments. The components of the numerator for the basic and diluted EPS are as follows: / Telleren for utregning av resultat per aksje og utvannet resultat per aksje er som følger: Net income available to shareholders, continued business/ Resultat tilordnet selskapets aksjonærer, videreført virksomhet YTD YTD PTD Q PTD Q YTD Effect of dilution/ Utvanningseffekt Diluted net income available to shareholders, continued business/ Utvannet resultat tilordnet selskapets aksjonærer, videreført virksomhet Net income available to shareholders, divested business/ Resultat tilordnet selskapets aksjonærer, avhendet virksomhet Effect of dilution/ Utvanningseffekt Diluted net income available to shareholders, divested business/ Utvannet resultat tilordnet selskapets aksjonærer, videreført virksomhet Net income available to shareholders/ Resultat tilordnet selskapets aksjonærer Effect of dilution/ Utvanningseffekt Diluted net income available to shareholders/ Utvannet resultat tilordnet selskapets aksjonærer, avhendet virksomhet The components of the denominator for the calculation of basic and diluted EPS are as follows: / Nevneren for utregning av resultat per aksje og utvannet resultat per aksje er som følger: Q Q Weighted average number of shares outstanding/ Gjennomsnittlig utestående aksjer Effect of dilution/ Utvanningseffekt Diluted net income available to shareholders/ Utvannet resultat tilordnet selskapets aksjonærer, avhendet virksomhet Accordingly, the basic and diluted EPS for the quarter is as follows:/ Dette gir følgende resultat per aksje og utvannet resultat per aksje for kvartalet; Q Q Earnings per share (NOK)/ Fortjeneste pr. aksje (NOK -0,953 0,280-0,409 0,182-2,366 Diluted net income available to shareholders/ Utvannet resultat tilordnet selskapets aksjonærer, avhendet virksomhet -0,953 0,280-0,409 0,182-2,364 10

11 English version Norwegian version NOTE 5 Restatement of the 4th quarter 2013 interim financial report In the period between the issuance of the 4th quarter 2013 interim financial report and the 2013 annual financial report, TTS Group identified a significant increase in cost-estimates for several projects in production. When issuing the annual financial report on 24 April 2014, increased operating cost of MNOK 90 was reported to Oslo Stock Exchange. The effect of the increased cost is shown below: NOTE 5 Omarbeidelse av delårsrapporten for 4. kvartal 2013 I perioden mellom offentliggjøring av delårsrapporten for 4. kvartal 2013 og årsrapporten for 2013, identifiserte TTS en vesentlig økning i kostnadsestimatene for flere prosjekter i arbeid. Da årsrapporten for 2013 ble publisert 24. april 2014, ble økte driftskostnader på MNOK 90 rapportert til Oslo Børs. Effekten av den økte kostnaden i tallene for 4. kvartal 2013 er vist nedenfor: NOK Additional cost Port & Logistics division / Økt kostnad Port & Additional cost Offshore & Heavy Lift division / Økt kostnad Offshore & Heavy Restatement 4th quarter 2013 interim financial report/ Omarbeidet 4. kvartal 2013 delårsrapport Reported 4Q13 / Rapportert 4Q13 Additional cost Marine division / Økt kostnad Marine divisjon Logistics divisjon Lift divisjon Restated 4Q2013/ Omarbeidet 4Q2013 EBITDA/ Driftsresultat før avskrivninger Net result/ Netto resultat Earnings per share (NOK)/ Fortjeneste pr. aksje (NOK) Diluted earnings per share (NOK)/ Utvannet fortjeneste pr. aksje (NOK) -0,75-1,79-0,75-1,79 NOTE 6 Related parties Note 21 and accounting principles section 2.2 in the consolidated financial statement of 2013 describe the principles related to elimination of transactions between group subsidiaries. Eliminated transactions have no significance for the financial position and profit for the period. The Group has carried out various transactions with subsidiaries and joint ventures. All the transactions have been carried out as part of the ordinary operations and at arm s length prices. Balance sheet items to/from Joint Ventures/ Balanseposter til/fra felleskontrollert virksomhet Current receivables/ Kortsiktige fordringer Current liabilities/ Kortsiktig gjeld Net receivables (+) / liabilities (-) to/from Joint Ventures/ Netto fordringer (+) / gjeld (-) NOTE 6 Nærstående parter Note 21 og avsnitt 2.2 i årsrapporten for 2013 viser beskrivelse av eliminering av interne transaksjoner mellom datterselskaper. Eliminerte transaksjoner er nøytrale i forhold til presentasjon av selskapets stilling og resultat for perioden. Konsernet har gjennom kvartalet gjennomført ulike transaksjoner med konsoliderte datterselskaper og selskaper som er under felles kontroll. Alle transaksjoner er gjennomført som del av den ordinære driften og gjennomføres til armlengdes prinsipp. 11

12 Norwegian version English version NOTE 7 Skatt TTS Group skattlegges i flere skatteregimer. Et tap i ett skatteregime kan ikke nødvendigvis utlignes i et annet skatteregime. Grunnet dette vil konsernet kunne ha betalbar skatt selv om konsernet som helhet ikke har skattbare resultater. Skattekostnad per 2. kvartal 2014 er i sin helhet relatert til skatt utenfor Norge. Utsatt skatt Utsatt skatt reflekterer midlertidige forskjeller mellom bokført verdi av eiendeler og gjeld for regnskapsformål og verdi av eiendeler og gjeld for skatteformål. Netto balanseført utsatt skatt består av følgende: NOTE 7 Tax TTS Group is taxable in more than one jurisdiction based on its operations. A loss in one jurisdiction may not be offset against taxable income in another jurisdiction. Thus, the Group may pay tax within some jurisdictions even though it might have an overall loss or have tax losses exceeding taxable profit at the consolidated level. Recognized tax in the income statement for the 2nd quarter 2014 is relating to taxes in foreign tax jurisdictions. Deferred tax Deferred income taxes reflect the impact of temporary differences between the amount of assets and liabilities recognized for financial purpose and such amounts recognized for tax purposes. The net recognized deferred tax consists of the following: Gross deferred tax asset 1) / Brutto utsatt skattefordel 1) Gross deferred tax liability 1) / Brutto utsatt skatteforpliktelse 1) Net deferred tax asset (+) / liability (-)/ Netto utsatt skattefordel (+) / -forpliktelse (-) ) Gross deferred tax asset is recognized as intangible assets and gross deferred tax liability is recognized as provisions/ Brutto utsatt skattefordel er innregnet som immateriell eiendel og brutto utsatt skatteforpliktelse er innregnet som avsetning for forpliktelser Balanseført utsatt skattefordel er i hovedsak knyttet til skattemessige underskudd i de norske selskapene. Kriterier som er anvendt for å vurdere at det er sannsynlig at det blir skattepliktig inntekt som fremførbart skattemessig underskudd kan utnyttes mot er: Konsernet vil oppnå skattemessige resultater før underskudd til fremføring utløper Konsernet har tilstrekkelig midlertidige forskjeller Skattemessige underskudd skyldes spesielle identifiserbare årsaker Vurdering av utsatt skattefordel i de norske selskapene er generelt sett uendret i 2014 sammenlignet med Se note 18 i årsrapporten for ytterligere informasjon. Recognized deferred tax asset is primarily relating to tax losses in the Norwegian companies. The criteria that have been utilized to estimate that future taxable profit can be utilized against deferred tax losses are; The Group will have taxable profits before unused tax losses expire The Group has sufficient temporary differences Tax losses result from particular identifiable causes In general, the assessment of deferred tax asset in the Norwegian companies is unchanged in 2014 compared to See Note 18 in the consolidated financial statement of 2013 for further description. 12

13 English version Norwegian version NOTE 8 Goodwill and other intangible assets TTS Group tests the value of goodwill and other intangible assets annually or at the end of each reporting period if any indication that the assets may be impaired. For the subsidiary NMF, which was acquired in the 3rd quarter of 2012, the results are weaker than expected. TTS Group expects improved results, and performed an impairment test at year end 2013 which concluded that the value in use was MNOK 47 higher than the book value of goodwill of MNOK 316. Future market development could have a material impact in the impairment test. TTS Group considers that there are no events, changes in assumptions or other new information indicating a changed assessment of goodwill and other intangible assets from year-end At 30th of June 2014 TTS Group has not impaired any goodwill or other intangible assets. Overview of changes in goodwill and other intangible assets are as follows: Other intangible assets/ Goodwill Andre immaterielle eiendeler Net book value, beginning of period/ Bokført verdi, periodestart Acquisition/ Oppkjøp NOTE 8 Goodwill og andre immaterielle eiendeler TTS Group tester goodwill og andre immaterielle eiendeler for verditap årlig eller ved hver rapporteringsperiode dersom indikasjoner for verdifall foreligger. For datterselskapet NMF, som ble anskaffet i 3. kvartal 2012, er resultatene svakere enn forventet. TTS Group forventer forbedrede resultater, og gjennomførte ved utgangen av 2013 en nedskrivningstest som konkluderte med at bruksverdi var MNOK 47 høyere enn bokført verdi av goodwill på MNOK 316. Den fremtidige markedsutviklingen kan ha vesentlig effekt på nedskrivningstesten. TTS Group har vurdert at det ikke foreligger hendelser, endringer i forutsetninger eller annen ny informasjon som medfører endring i vurderingen av bokført goodwill og andre immaterielle eiendeler fra utgangen av Per 30. juni 2014 er det ikke foretatt nedskrivning av goodwill eller andre immaterielle eiendeler. Oversikt over endring i goodwill og andre immaterielle eiendeler er som følger: Divestment/ Avhendelse Additions/ Tilgang i året Depreciations/Amortizations/ Avskrivninger Impairment/ Nedskrivninger - - Foreign currency differences/ Omregningsdifferanser Net book value, end of period/ Bokført verdi, periodeslutt NOTE 9 Non-current assets Non-current assets/ Anleggsmidler NOTE 9 Anleggsmidler Net book value, beginning of period/ Bokført verdi, periodestart Acquisition/ Oppkjøp - - Divestment/ Avhendelse Additions/ Tilgang i året Depreciations/Amortizations/ Avskrivninger Impairment/ Nedskrivninger - - Foreign currency differences/ Omregningsdifferanser Net book value, end of period/ Bokført verdi, periodeslutt NOTE 10 Investments in Joint Ventures NOTE 10 Investering i felleskontrollert virksomhet Net book value, beginning of period/ Bokført verdi, periodestart Divestment/ Avhendelse - - Reclassification/ Reklassifisering - - Share of profit (+) / loss (-)/ Andel overskudd (+) / underskudd (-) Share of dividend received/ Utbytte mottatt Foreign currency differences/ Omregningsdifferanse Net book value, end of period/ Bokført verdi, periodeslutt

14 Norwegian version English version NOTE 11 Varelager NOTE 11 Inventories Inventories, incl non current/ Råvarer og ferdigvarer inkl. ukurans Obsolescence/ Ukurans Total inventories/ Sum varelager NOTE 12 Finansielle eiendeler målt til virkelig verdi Konsernet har én investering i finansielle eiendeler som er målt til virkelig verdi i samsvar med IFRS 13. Investeringen er klassifisert innenfor nivå 3 i verdsettelseshierarkiet i IFRS 13. Verdsettelsesprinsippet som er benyttet er en risikoveid nåverdi av estimerte fremtidige kontantstrømmer. Ref. note 8 i årsrapporten for NOTE 12 Financial assets measured at fair value The Group has one investment in financial assets measured at fair value in accordance with IFRS 13. Sigma Drilling AS and/ og Ownership/ Eierandel Fair value/ Virkelig verdi 16,1 % The investment is classified within Level 3 of the IFRS 13 fair value hierarchy. The valuation principle applied is a risk weighed net present value of estimated future net cash flows. Ref note 8 to the 2013 annual report. NOTE 13 Finansiell risikostyring Konsernets mål og prinsipper for finansiell risikostyring er i samsvar med det som er opplyst i konsernregnskapet for regnskapsåret Det har ikke vært endringer i utestående konvertibel obligasjon i løpet av 2. kvartal Nominell verdi og konverteringskurs for det ansvarlige obligasjonslånet er uendret fra 4. kvartal 2013 og er MNOK 95,3, som gir utestående konverteringsretter. Kredittfasiliteten på MNOK 300 og garantirammen på MNOK 500 har vært uendret gjennom 2. kvartal Ref note 12 og 13 i årsrapporten for Ved utgangen av 2. kvartal 2014 har TTS Group trukket MNOK 100 av totalt MNOK 100 av den 3-årige lånefasiliteten i bankavtalen etablert i desember 2012, se note 12 i årsrapport. I tillegg har gruppen trukket MNOK 135 av den totalt MNOK 300 store kredittfasiliteten. TTS har soliditetskrav for både egenkapitalandel og 12 måneders rullerende EBITDA knyttet til sine lån hos Nordea og DNB. I tredje kvartal 2013 mottok TTS et unntak (waiver) for 12 måneders rullerende EBITDA relatert til perioden frem til og med andre kvartal Soliditetskravet for egenkapitalandel inkludert nominell verdi av ansvarlig konvertibelt obligasjonslån er 27.5%. Pr 30. juni 2014 var TTS i brudd med soliditetskravene. I juli 2014 mottok TTS unntak (waiver) fra bankene knyttet til bruddet på lånebetingelsene. Banklån på totalt MNOK 100 er reklassifisert til kortsiktig gjeld i den rapporterte balansen pr 30. juni TTS er i dialog med bankene for å reforhandle lånebetingelsene. Ytterligere informasjon vedrørende finansiell risikostyring finnes i årsrapporten for NOTE 13 Financial risk management The Group s objectives and principles of financial risk management are consistent with what stated in the consolidated financial statements for the fiscal year There has been no execution related to the subordinated bond facility during the second quarter of The nominal amount and conversion price of the convertible bond loan is unchanged from 4th quarter 2013 and is MNOK 95.3, giving right to shares upon conversion. The overdraft facility of MNOK 300 and the guarantee facility of MNOK 500 have been unchanged during 2nd quarter of Ref notes 12 and 13 to the 2013 annual report. At the end of 2nd quarter 2014 TTS-group has drawn MNOK 100 of total MNOK 100 of the 3 year term loan facility in the bank agreement established in December 2012, ref Note 12 in the 2013 annual report. In addition the group has drawn MNOK 135 of the total MNOK 300 overdraft facility. TTS has covenants for both equity ratio and 12 months rolling EBITDA related to its loans with Nordea and DNB. In 3rd quarter 2013 TTS received a waiver for 12 months rolling EBITDA related to the period up to and including 2nd quarter The covenant requirement for equity including subordinated convertible loan is 27.5%. At 30 June 2014, TTS was in breach with the loan covenants. In July 2014, TTS received waivers from the banks on the breach of loan covenants. Bank loans of MNOK 100 have been reclassified to short term debt in the reported balance at 30 June. TTS continues the dialogue with the banks to renegotiate the loan covenants. Additional information regarding financial risk management is available in the annual report

15 English version Norwegian version NOTE 14 Subsequent events Subsequent to 30th of June 2014, the TTS Group reported the following new contracts: TTS Group ASA has through its subsidiary TTS Offshore Handling Equipment AS (OHE) in Norway signed a contract for delivery of two offshore cranes worth approximately MNOK 60. TTS Group ASA has, through its subsidiary TTS NMF GmbH in Hamburg, Germany, signed several new contracts for delivery of multipurpose cranes to China. The total contract value is MNOK172. TTS Group ASA has, through its subsidiary TTS Marine AB in Gothenburg, Sweden, signed two new contracts for delivery of cargo access equipment to in total six car carriers. The total order value is approximately MNOK 137. NOTE 14 Hendelser etter balansedagen Etter 30. juni 2014 har TTS Group rapportert følgende nye kontrakter: TTS Group ASA har gjennom sitt datterselskap TTS Offshore Handling Equipment AS i Bergen inngått kontrakt til en verdi av MNOK 60. TTS Group ASA har gjennom sitt datterselskap TTS NMF GmbH i Hamburg, Tyskland, signert flere nye kontrakter for leveranse av tungløftskraner (multipurpose) til Kina. Den samlede kontraktsverdien er på MNOK 172. TTS Group ASA har gjennom sitt datterselskap TTS Marine AB i Gøteborg signert to kontrakter for leveranse av lasteadkomst-utstyr til totalt seks bil-skip. Samlet ordreverdi er ca. MNOK

16 TTS Group ASA Folke Bernadottes vei 38 P.O. Box 3577 Fyllingsdalen NO-5845 Bergen, Norway Phone Fax TTS GROUP ASA

Interim report To 30 june 2012 tts group asa

Interim report To 30 june 2012 tts group asa kvartalsrapport 2. KVARTAL 2012 Interim report To 30 june 2012 tts group asa 2 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Status per 30.06.2012 Oppsummering - TTS konsernet inngikk 17. april 2012 en avtale om salg

Detaljer

Fjerde kvartal 2009. Fourth quarter 2009. side (sider) 1 (19) page (pages)

Fjerde kvartal 2009. Fourth quarter 2009. side (sider) 1 (19) page (pages) Fjerde kvartal 2009 Fourth quarter 2009 side (sider) 1 (19) page (pages) Hovedpunkter Bjørge ASA hadde i fjerde kvartal driftsinntekter på 344,5 millioner kroner mot 480,8 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

EKORNES ASA 1. HALVÅR 1 ST HALF YEAR

EKORNES ASA 1. HALVÅR 1 ST HALF YEAR EKORNES ASA 1. HALVÅR 1 ST HALF YEAR 2015 2 Regnskap for 1. halvår Financial statements for the first half year 2015 REGNSKAP FOR 1. HALVÅR REPORT FOR THE FIRST HALF YEAR 2015 Hovedtall / Key figures Q2

Detaljer

3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA

3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA 3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA REGNSKAP PER 3. KVARTAL 2014 FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FIRST NINE MONTHS OF 2014 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: per 3. kvartal 3. kvartal

Detaljer

ÅRSRAPPORT. annual report

ÅRSRAPPORT. annual report 1256465413215454545466545432584655579240137565620134215675143420132132135767467543240321764567513721327143271467514673204131467541 3126755467137214654645637567597956572165146967697937210351651640674765476847647631732169784675347241314384979465432135496879846546

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP 2014 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014 År - Year Uten sikringsbokføring

Detaljer

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA 1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2013 Ekornes har bedret sin lønnsomhet i 1. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Hovedtallene fremgår av tabellen nedenfor. FINANCIAL

Detaljer

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold:

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold: Annual Report/Årsrapport 2010 Key figures_nøkkeltall (USD 1000) (USD 1000) From consolidated accounts 2010 2009 Fra konsernregnskapet STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME OPPSTILLING AV TOTALRESULTAT Operating

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP FOR 2012 PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS FOR 2012 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: Hele året 4.

Detaljer

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Rapport 2015 Q1 Report 2015 Hovedpunkter i 2015: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2015 samlede driftsinntekter på kr 278,5 mill (kr 220,5 mill i samme periode i 2014).

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012 Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both nationally and internationally. Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 Innhold Contents Visjon og forretningsidé Vision and business concept 2 Visjon og forretningsidé Vision and business concept Konsernoversikt Company structure Integrert

Detaljer

Årsrapport/ Annual Report 2003

Årsrapport/ Annual Report 2003 Årsrapport/ Annual Report 2003 2 INNHOLD / CONTENTS Hovedpunkter 2003 Administrerende direktør har ordet Dette er Acta Årsberetning Regnskapsinformasjon Noter til regnskapet Revisjonsberetning Aksjonærforhold

Detaljer

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream World leading Offshore company- Founded on a boy s dream HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 2013 THIS IS HAVILA SHIPPING ASA Havila shipping is a leading international provider

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER. www.solstad.no 2014 KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 4. KVARTAL 2014 REPORT 4TH QUARTER 2014 Driftsinntekter for 2014 ble NOK 3.834 mill (NOK 3.601

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international.

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er

Detaljer

Marathon Petroleum Norge AS

Marathon Petroleum Norge AS Årsrapport/Annual Report 2010 Om Marathon er en del av Marathon-konsernet ( Marathonkonsernet ) der konsernspissen er Marathon Oil Corporation, som er nummer 41 på 2010-listen til bladet Fortune over de

Detaljer

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Schibsted Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Kommentarer 1. kvartal 2003 Konsernets driftsresultat i 1. kvartal viser en betydelig forbedring mot 1. kvartal 2002 innen de fleste

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER. www.solstad.no 2015 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT 1ST QUARTER www.solstad.no RAPPORT REPORT 1. KVARTAL 2015 1ST QUARTER 2015 - Driftsinntektene for 1. kvartal ble NOK 909 mill (NOK 870 mill) - Kontantstrøm

Detaljer

www.olympic.no OLYMPIC SHIP AS BEST OPERATING PRACTICES ANNUAL REPORT 2014

www.olympic.no OLYMPIC SHIP AS BEST OPERATING PRACTICES ANNUAL REPORT 2014 www.olympic.no OLYMPIC SHIP AS 1 ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES 1 2 ANNUAL REPORT 2014 INNHALD / CONTENT 04 SLIK BYRJA DET 04 HISTORY 06 STYRETS ÅRSBERETNING 06 ANNUAL REPORT

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2010

Rapport 1. Kvartal 2010 Rapport1.Kvartal2010 Report1stQuarter2010 EidesvikOffshoreASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2010 driftsinntekter på kr 266,8 mill (kr 424,6 mill inkl gevinst på kr 134,9 mill i samme periode

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

Eidesvik Offshore ASA

Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA Rapport TITTELEN 4. kvartal STÅR HER 2013 Q4 Report 2013 Hovedpunkter i 4. kvartal 2013: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 237,9 (MNOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER. www.solstad.no 2014 KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2014 REPORT 3RD QUARTER 2014 Driftsinntekter for 3. kvartal ble NOK 1.127 mill (NOK

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway Building a long-term future in Norway About Marathon Petroleum Company (Norway) Marathon Petroleum Company (Norway) er en del av Marathon-gruppen ledet av Marathon Oil Corporation ( MOC ), som ligger på

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Financial Report 2nd quarter 2010

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Financial Report 2nd quarter 2010 Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Financial Report 2nd quarter 2010 www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2010 / 1. HALVÅR 2010 FINANCIAL REPORT 2ND QUARTER 2010 / 1ST HALF YEAR 2010 Driftsinntekter

Detaljer

KONSERNRAPPORT // CONSOLIDATED REPORT REACH SUBSEA ASA

KONSERNRAPPORT // CONSOLIDATED REPORT REACH SUBSEA ASA KONSERNRAPPORT // CONSOLIDATED REPORT REACH SUBSEA ASA Q1 2013 1 Reach Subsea ASA // KONSERNRAPPORT KVARTAL HØYDEPUNKTER // HØYDEPUNKTER FØRSTE KVARTAL ANSETTELSER REACH har i første kvartal mottatt et

Detaljer

HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013

HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013 1 Reach Subsea ASA - KONSERNRAPPORT KVARTAL HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013 // HØYDEPUNKT REACH leverer positivt resultat for tredje kvartal 2013 som et resultat av vellykket oppstart av offshore operasjoner

Detaljer

Hovedbegivenheter i 1994 Main Events in 1994

Hovedbegivenheter i 1994 Main Events in 1994 Hovedbegivenheter i 1994 Main Events in 1994 Simrad Optronics gjennomfører sitt beste driftsår noensinne. Bare 2% av leveransene går til det norske forsvar. Simrad Optronics styrker sin posisjon innen

Detaljer