Årsrapport 2001 Annual Report 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2001 Annual Report 2001"

Transkript

1 Årsrapport 2001 Annual Report 2001

2 2

3 Historikk History Da Hydralift ASA investerte i aksjer i Ocean Rig ASA høsten 1999, var dette tenkt som en kortsiktig finansiell investering. Hydralift ASA hadde allerede da kontrakter om levering av utstyr til Ocean Rig ASA`s rigger og det var derfor viktig for Hydralift ASA å sikre at Ocean Rig ble gitt den nødvendige kapital for å fullføre de to første dypvannsboreriggene. Disse to riggene «Eirik Raude» og «Leiv Eiriksson» har nå fått kontrakter og er så godt som ferdigstillte for operasjoner. Ocean Rig ASA er derfor gått over i en mer operasjonell fase. Virksomheten i Ocean Rig har derfor ikke lenger en naturlig nærhet til den øvrige virksomheten i Hydralift ASA. Styret i Hydralift ASA forslo derfor å skille ut aktiviteten som var relatert til Ocean Rig slik at denne kunne fortsette i et eget separat børsnotert selskap. Dette mente styret i Hydralift ASA ville føre til en mer korrekt prising både av Hydralift`s aktiviteter og Ocean Rig`s aktiviteter. Alle Hydralift`s investeringer i Ocean Rig ble derfor utfisjonert til Sinvest ASA med regnskapsmessig virkning fra Sinvest ASA ble således stiftet og børsnotert på Oslo Børs 20. april 2001 med det formål å være en langsiktig finansiell og strategisk investor i Ocean Rig ASA. Kristiansand, 11.april 2002 When Hydralift ASA invested in Ocean Rig ASA shares in autumn 1999, this was meant to be a short-term financial investment. Hydralift ASA had already entered into agreements on delivery of equipment to Ocean Rig ASA s rigs and it was therefore important to Hydralift ASA to make sure that Ocean Rig was secured the necessary capital in order to complete the first two deep-sea drilling rigs. These two rigs, Eirik Raude and Leiv Eriksson, have now entered into agreements and are almost completed and ready for operations. Ocean Rig ASA has therefore changed towards a more operational activity. The activity in Ocean Rig is therefore no longer close to the other activities in Hydralift ASA. Therefore, the Board of Directors in Hydralift ASA put forward the proposal of separating the activity related to Ocean Rig in such a way that this activity would be able to continue as a separate company listed on the stock exchange. The Board was of the opinion that this would lead to a more correct pricing of both Hydralift s and Ocean Rig s activities. All investments in Ocean Rig made by Hydralift were therefore demerged to Sinvest ASA accounting from Sinvest ASA was thus established and listed at Oslo Stock Exchange 20 April 2001 with the purpose of being a long-term financial and strategic investor in Ocean Rig ASA. Kristiansand, April 11th,

4 Styrets beretning Board of Directors report Virksomhetens art 2001 er Sinvest ASA s første driftsår. Selskapet ble etablert i januar 2001 som en følge av at Hydralift ASA utfisjonerte sine investeringer i offshoreselskapet Ocean Rig ASA. Selskapet har forretningssted i Kristiansand. Sinvest ble notert på Oslo Børs 20. april Sinvest ASA s formål er å være en langsiktig finansiell og strategisk eier i Ocean Rig gjennom å være en betydelig aksjonær i selskapet. Sinvest ASA har i løpet av 2001 deltatt i to emisjoner i Ocean Rig. Den første med NOK 74 mill. og den andre med NOK 80 mill. Gjennom den sistnevnte kapitalutvidelsen i Ocean Rig ble Sinvest s eierandel redusert med ca. 2 %. Forut for den siste kapitalutvidelsen, gjennomførte Sinvest en vellykket emisjon i to faser. Dette tilførte selskapet totalt NOK 104,7 mill. i ny egenkapital. Sinvest eide pr. utgangen av året ca. 18% av aksjene i Ocean Rig og er fremdeles den største enkeltaksjonæren. I tillegg eide selskapet konvertible obligasjonslån for en samlet verdi av NOK 154 mill., hvorav NOK 80 mill. ble konvertert til aksjer i Ocean Rig har pr. i dag to dypvannsborerigger, «Leiv Eiriksson» og Eirik Raude». Den første ferdigstilte riggen borer i dag for Exxon Mobil utenfor Vest-Afrika kysten til gode dagsrater. Rigg nr. 2, «Eirik Raude», er nå i ferd med å bli utrustet ved Halifax Shipyard i Canada og forventes å forlate verftet i slutten av andre kvartal Deretter skal riggen ut på oppdrag for Pan Canadien for å bore utenfor Canadakysten. Fortsatt drift Årsoppgjøret for 2001 er avlagt under forutsetning om fortsatt drift i selskapet. Til grunn for dette ligger prognoser og budsjetter for resultatutviklingen fremover. Videre er styret av den oppfatning at den strategiske langsiktige investeringen i verdipapirer tilknyttet Ocean Rig, vil kunne gi en betydelig merverdi for selskapet og dets aksjonærer. Selskapet er i en, etter styrets mening, sunn økonomisk og finansiell stilling. Arbeidsmiljø og personale Pr. utgangen av året, var det ingen ansatte i selskapet. Sinvest hadde frem til utgangen av februar i år en managementavtale med Geir Worum, som var innleid som daglig leder. Fra dette tidspunkt har styret ansatt ny daglig leder til å ivareta både den daglige drift og økonomifunksjonen. Type of business The year 2001 is Sinvest ASA s first year of business. The company was established in January 2001 as a result of Hydralift ASA demerging their investments in the offshore company Ocean Rig ASA. The company s business premises are located in Kristiansand. Sinvest ASA was listed at Oslo Stock Exchange April 20th, The purpose of Sinvest ASA is to be a long-term financial and strategic owner in Ocean Rig by being a significant shareholder in the company. Sinvest ASA has during the year 2001 participated in two share issues in Ocean Rig. The first share issue was valued to NOK 74 mill and the second one to NOK 80 mill. By the last-mentioned capital increase in Ocean Rig, Sinvest s shareholding is reduced by approx. 2 %. Previous to the latest capital increase, Sinvest accomplished a successful share issue in two stages. By this, the company was supplied with new equity of NOK 104,7 mill. By the end of the year Sinvest owned approximately 18 % of the shares in Ocean Rig and is still the largest single shareholder. In addition to this, the company owned convertible bond loans at a total of NOK 154 mill., of which NOK 80 mill. was converted into shares in Ocean Rig has by this date two deep-sea drilling rigs, Leiv Eiriksson and Eirik Raude. The first completed rig is today drilling operating for Exxon Mobil outside the coast of West Africa at satisfactory daily rates. Rig no. 2, Eirik Raude, is now being equipped at Halifax Shipyard in Canada and is supposed to leave the shipyard by the end of the second quarter of After that the rig will be working on commission for Pan Canadien in order to drill outside the coast of Canada. Continued operation The annual report of 2001 has been presented on the assumption of going concern. This is based on prognoses and budget for the profit development in the future. Furthermore, the Board s opinion is that the strategic long-term investments in bonds and shares related to Ocean Rig, will result in substantially added value for the company and its shareholders. From the Board s point of view the company is in a solid economic and financial position. Work environment and personnel By the end of the year there was no employees in the company. Sinvest had entered into a management agreement, lasting to the end of February, with Geir Worum, who was hired as managing director. By the end of February, the Board appointed a new managing director to take care of the day-to-day business and the financial management. 4

5 Miljørapport Som et investeringsselskap driver ikke Sinvest virksomhet som forurenser det ytre miljø. Styret har derfor ikke vurdert eller diskutert tiltak med hensyn til miljøforurensning. Forøvrig vil styret her henvise til Ocean Rig s årsrapport når det gjelder de miljømessige konsekvenser av aktiviteten i Ocean Rig. Forhold inntrådt etter balansedagen I mars d.å. ble det gjennom media og i markedet signalisert at Ocean Rig ville ha behov for ytterligere kapitaltilførsel for å kunne ferdigstille rigg nr. 2. Styret diskuterte saken, samtidig som mulighetene for en emisjon i Sinvest ble undersøkt. Tilbakemeldingen fra vår finansielle rådgiver var at mulighetene for å hente kapital i markedet var gode. Interessen for å være med i en emisjon i Sinvest var stor. Senere i mars d.å. meddelte Ocean Rig at de ville be om generalforsamlingens godkjennelse til å gjennomføre en emisjon på USD 25 mill. rettet mot de største aksjonærene i selskapet. Dette ble godkjent i selskapets generalforsamling På bakgrunn av den store interessen for å delta i emisjonen i Sinvest, med henblikk på dels å styrke selskapets finansielle stilling ytterligere, dels å øke selskapets eierposisjon i Ocean Rig, besluttet styret og senere selskapets generalforsamling å gjennomføre en emisjon i Sinvest, rettet mot de største aksjonærene, på NOK 100 mill. til kurs NOK 0,80. Som senere annonsert økte Sinvest eierposisjonen sin i Ocean Rig gjennom deltakelse i den rettede emisjonen. Sinvest har tegnet seg for NOK 54,5 mill. i den rettede emisjonen i Ocean Rig og har i tillegg inngått en avtale med Skeie Group AS om å overta deres tildelte aksjer i emisjonen til børskurs kr.9,- pr aksje, for tilsammen NOK 15 mill. Dette betyr at Sinvest øker sin eierandel i Ocean Rig fra 16% til 18,5%. Styret har også besluttet å gjennomføre en «reparasjonsemisjon» i løpet av april d.å. til samme kurs rettet mot de aksjonærer som ikke fikk delta i den første emisjonen. Dette for at alle aksjonærer skal få muligheten til å opprettholde sin relative eierandel i selskapet. Generalforsamlingen har gitt styret fullmakt til å utstede det nødvendige antall aksjer i den emisjonen. Fremtidsutsikter Etter at den ekstraordinære generalforsamlingen i Sinvest senhøstes 2001 vedtok å endre selskapets formålsparagraf til kun å innbefatte investeringer i Ocean Rig papirer, er selskapet helt Environmental report Being an investment company Sinvest does not run any business that causes damage to the outer environment. The Board has therefore not considered or discussed any actions concerning environmental pollution. However, the Board refers to Ocean Rig s Annual Report regarding the environmental consequences of the activity at Ocean Rig. Circumstances occured after accounting day In March this year it was signalised through media and in the market that Ocean Rig would be needing further capital supply in order to complete rig no. 2. The Board discussed the case at the same time as the possibilities for a share issue in Sinvest was being investigated. The feedback from our financial adviser was that there were prosperous possibilities for bringing in capital from the market. There was a great interest in the market to participate in a share issue in Sinvest. Later on in March this year Ocean Rig informed that they were going to recommend the General Meeting to approve a private placement of USD 25 mill towards the main shareholders in the company. This was approved in the General Meeting Based on the great interest for participating in the share issue in Sinvest in order to, partly, further strengthen the company s financial position and, partly, to increase the company s shareholder position in Ocean Rig, the Board and later also the General Meeting approved a private placement in Sinvest towards the main shareholders. The capital increase is valued to NOK 100 mill to a rate of NOK 0,80 per share. As later announced, Sinvest increased its shareholding in Ocean Rig by participating in the private placement. Sinvest has subscribed for NOK 54,5 mill in the private placement in Ocean Rig and has also entered into an agreement with Skeie Group AS to acquire their assigned shares in said private placement at a rate of NOK 9 per share, at a total of NOK 15 mill. This indicates that Sinvest increases their shareholding in Ocean Rig from 16 % to 18,5 %. The Board has also approved a repair private placement during April this year at the same rate towards those shareholders who did not get the possibility to participate in the first share issue. This is done in order to give all shareholders the possibility to maintain their relative shareholding in the company. The General Meeting has granted the Board the authority to issue the nessecary amount of shares in said private placement. 5

6 avhengig av en positiv utvikling i Ocean Rig aksjen. Markedet for den type dypvannsborerigger som Ocean Rig eier og opererer, har i 2001 vært tilfredsstillende og kapasitetsutviklingen har vært høy. Tilgangen på borerigger som kan operere på ultradypt vann, er begrenset. Oljeselskapenes boreprogrammer fremover tyder på at det er på de store havdyp at aktiviteten vil komme fremover. Styret er derfor av den oppfatning at Ocean Rig s to dypvannsrigger er godt posisjonert for å bli kontrahert til dette markedet i tiden fremover. Allerede nå har de to riggene gode kontrakter med henholdsvis Exxon Mobil og Pan Canadien. Ocean Rig jobber aktivt for å forlenge disse kontraktene samt jobber mot andre kontraktører. Under forutsetning av stabile eller høyere oljepriser, forventes dypvannsaktivitetene å øke, noe som gir Ocean Rig gode muligheter fremover. Med bakgrunn i de mulighetene disse dypvannsriggene representerer, mener styret at utsiktene for de kommende årene er gode og vil kunne gi en god avkastning for Sinvest s aksjonærer. Resultater og finansiell stilling Det har i 2001 ikke vært driftsinntekter i selskapet. Selskapets eneste inntekt i 2001, har vært avkastningen på det konvertible obligasjonslånet i Ocean Rig samt inntekter som garantist i forbindelse med Ocean Rig s siste emisjon senhøstes Driftskostnadene består hovedsakelig av administrasjons- og børskostnader. Resultatet før skattekostnader viser et overskudd på NOK 3,6 mill. og er bedre enn forventet. Som nevnt gjennomførte selskapet en vellykket kapitalutvidelse senhøstes Dette tilførte Sinvest netto NOK 104,7 mill. i ny egenkapital. Selskapet har i løpet av år 2001 totalt investert for NOK 154 mill. i Ocean Rig papirer, noe som styret mener på sikt vil gi en god avkastning for selskapet og aksjonærene. Selskapets likviditetsbeholdning pr var på NOK 37 mill. Gjennom nevnte kapitalutvidelse har dette styrket selskapets finansielle stilling betydelig og selskapet hadde en positiv kontantstrøm fra finansieringsaktiviteten i Selskapet eier aksjer og obligasjoner i Ocean Rig, bokført som finansielle anleggsmidler, til en total verdi av NOK 511,3 mill. Verdien i regnskapet er vesentlig høyere enn den verdien som gjenspeiles i børskursen. Styret er usikker på verdien og har vurdert nedskrivning, men har valgt å beholde regnskapsmessig kostpris på investeringen basert på at de underliggende verdiene i Ocean Rig er høyere enn Sinvest s regnskapsmessige verdi på investeringen. Basert på meglerselskapers analyser av fremtidig Future prospects After the extraordinary General Meeting in Sinvest late autumn 2001 approved the change of the purpose clause in the company s Articles of Associations to include only investments in Ocean Rig bonds, the company is totally dependant on a positive development of the Ocean Rig share. The market for the type of deep-sea drilling rigs which are owned and used by Ocean Rig, has during 2001 been satisfactory and the capacity development has increased. There is a limited supply of rigs able to operate in ultra-deep sea. The oil companies drilling programs for the future implies that there will be more activity at the depths of the sea in the time to come. The Board is therefore of the opinion that Ocean Rig s two deep-sea drilling rigs are in a good position for contracting orders in this market in the future. The two rigs have already obtained prosperous contracts with respectively Exxon Mobil and Pan Canadien. Ocean Rig is actively working with the purpose to extend these contracts as well as working towards other contractors. Provided that the oil prices remain unchanged or increased, the deep-sea activities are expected to expand, and this will probably lead to good working possibilities for Ocean Rig in the future. Based on the possibilities represented by these deep-sea drilling rigs the Board believes that the prospects for the coming years are good and this will probably yield in a good profit for Sinvest s shareholders. Results and financial position In the year 2001 there has been no operating revenues in the company. The company s only revenues in 2001 has been the profit on the convertible bond loan in Ocean Rig plus surety income in connection with Ocean Rig s latest share issue in late autumn The operating expenses consist mainly of administrative and exchange expenses. The pre tax profit is NOK 3,6 mill. and this exceeds the expectations. As mentioned the company accomplished a successful capital increase in late autumn By this Sinvests s equity increased with a net amount of NOK 104,7 mill. During the year 2001 the company has invested totally NOK 154 mill in Ocean Rig bonds, and the Board is of the opinion that this will yield a good return for the company and the shareholders. The company s liquid assets per was NOK 37 mill. By the said capital increase this has strengthened the company s financial position considerably, and the company had a positive cash flow from the financial activity in

7 cash-flow og substansverdier på riggene, har styret derfor vurdert det slik at verdifallet ikke er av lang varighet. Styret forventer en positiv utvikling i aksjekursen etter hvert som Ocean Rig s to dypvannsrigger kommer i full beskjeftigelse i Forøvrig vil styret henvise til Ocean Rig s årsrapport samt til meldinger utsendt fra Ocean Rig. Dette for å kunne gi aksjonærene en bedre informasjon om utviklingen i Ocean Rig og dermed også i Sinvest. Årsresultat og disponeringer Styret foreslår at årets resultat på NOK overføres selskapets annen egenkapital. Selskapets frie egenkapital utgjør pr NOK The company owns shares and bonds in Ocean Rig accounted as financial assets with a total value of NOK 511,3 mill. The value in the accounts is considerable higher than the value reflected by the exchange rates. The Board is uncertain of the value and has discussed depreciation, but they have decided to keep an accounting cost price on the investment based on the fact that the underlying value of Ocean Rig is higher than Sinvest s accounting value of the investment. Based on broker companies estimates of future cash flow and intrinsic value of the rigs the Board has therefore evaluated the decline in value not to be lasting very long. The Board expects a positive development in the exchange rate when Ocean Rig s two deep-sea drilling rigs will be working full time in However, the Board refers to Ocean Rig s annual report as well as to announcements forwarded from Ocean Rig. This is in order to be able to give the shareholders better information about the development in Ocean Rig and by that also better information about Sinvest. Annual results and dispositions The Board proposes that the result of the year of NOK 4,045,773 is transferred to the company s other equity. The company s free equity is per NOK 270,183,744. Kristiansand, 11. april 2002/Kristiansand, April 11th, 2002 Bjarne Skeie Styreformann/Chairman Tom Froberg Peter J. Moe Trym Skeie Svein A. Bjørnholmen Adm. dir./managing director 7

8 Resultatregnskap Income statement Pro forma Pro forma Alle tall i NOK/All figures in NOK Noter/Notes Driftskostnader/Operating expenses Administrasjonshonorar/Administration fees Annen driftskostnad/other operating expenses Sum driftskostnader/total operating expenses Driftsresultat/Operating profit Finansinntekter og finanskostnader/financial income and expenses Finansinntekter/Financial income Finanskostnader/Financial expenses Netto finansposter/net financial items Ordinært resultat før skattekostnad/profit on ordinary activities before tax Skattekostnad på ordinært resultat/tax on ordinary profit Årsresultat/Net profit for the year Opplysninger om avsetninger til/information on provisions for: Annen egenkapital/other equity Sum disponert/total disposable Resultat pr aksje/earnings per share 0,10 0,08-0,02 8

9 Balanse pr Balance Sheet Alle tall i NOK/All figures in NOK Noter/Notes EIENDELER/ASSETS Anleggsmidler/Fixed assets Immatrielle eiendeler/intangible assets Utsatt skattefordel/deferred tax Finansielle anleggsmidler/financial fixed assets Aksjer i Ocean Rig ASA/Shares in Ocean Rig ASA Obligasjoner Ocean Rig ASA/Bonds in Ocean Rigs ASA Sum finansielle anleggsmidler/total financial fixed assets Sum anleggsmidler/total fixed assets Omløpsmidler/Current assets Fordringer/Receivables Andre fordringer/other receivables Sum fordringer/total receivables Bankinnskudd/Bank deposit Sum omløpsmidler/total current assets SUM EIENDELER/TOTAL ASSETS EGENKAPITAL OG GJELD/EQUITY AND LIABILITIES Egenkapital/Equity Innskutt egenkapital/owners equity Aksjekapital/Share capital 1, Overkursfond/Share premium reserve Sum innskutt egenkapital/total owners equity Opptjent egenkapital/retained earnings Annen egenkapital/other equity Sum opptjent egenkapital/total other equity Sum egenkapital/total equity Gjeld/Debt Annen langsiktig gjeld/other long term liabilities Gjeld til kredittinstitusjoner/liabilities to financial instititutions Sum annen langsiktig gjeld/total long term liabilities Kortsiktig gjeld/current liabilities Annen kortsiktig gjeld/other current liabilities Sum kortsiktig gjeld/total current liabilities Sum gjeld/total liabilities SUM EGENKAPITAL OG GJELD/TOTAL EQUITY AND LIABILITIES Kristiansand, 11.april 2002/Kristiansand, April 11th, 2002 Bjarne Skeie (sign.) Tom Froberg (sign.) Peter J. Moe (sign.) Trym Skeie (sign.) Svein A. Bjørnholmen (sign.) Styreformann/Chairman Adm. dir./managing director 9

10 Kontantstrømanalyse Cashflow statement Alle tall i NOK/All figures in NOK 2001 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter/cashflow from operating activities Resultat før skatt/profit before tax Endring i andre fordinger og korts.gjeld/changes in other receivables and current liabilities Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter/net cashflow from oprating activities Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter/cas flow from investment activities Investeringer i finansielle anleggsmidler/investment in financial fixed assets Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter/net cashflow from investment activities Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter/cashflow from financing activities Opptak av ny gjeld/proceeds from recent debt raised Innbetalinger av egenkapital/payment of calls on shares Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter/net cashflow from financing activities Netto endring i likvider i året/net change in cash equivalents Bankinnskudd pr 01.01/Bank deposit per Bankinnskudd pr 31.12/Bank deposit per

11 Noter til regnskapet Notes to the account Regnskapsprinsipper/Accounting Principles Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998 og god regnskapsskikk. Inntektsføring Inntekter inntektsføres når de er opptjent og utgifter kostnadsføres når de er påløpt. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.7 Fordringer Andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Finansielle anleggsmidler Finansielle anleggsmidler balanseføres og nedskrives til markedsverdi hvis den er lavere enn anskaffelseskost og verdifallet ikke vurderes som forbigående. Gevinst og tap på finansielle anleggsmidler vil bli inkludert under posten finansinntekter/kostnader. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. The annual accounts have been prepared in compliance with the Accounting Act of 1998 and generally accepted accounting practices. Revenues Revenues are recognized when earned and expenses when they are incurred. Classification and evaluation of Balance Sheet items Current assets and short term debt comprise debtors and creditors due within one year. Other entries are classified as fixed assets and/or long term creditors. Current assets are valued at the lower of acqusition cost and net realisable Short term creditors are recognized at nominal value. Fixed assets are valued by the cost of acqusition. In the case of value reduction which is believed to be non temporary, the assets will be written down to the fair value. Long term liabilities are recognized at nominal value. Accounts receivable Trade debtors and other short term receivables are recorded in the balance sheet at nominal value after deduction of provision for doubtful debts. Provisionfor doubtful debts are calculated on basis of invidual assessments. Financial fixed assets Financial fixed assets are recorded in the balance sheet at the lower of acquisition cost and market value if the reduction in market value is not considered temporary. Gains and losses on financial fixed asses are recorded as other financial gains and losses. Tax The tax cost in the Profit and Loss Account includes both the payable tax for the period and changes in deferred tax. Deferred tax is calculated at 28 % on the basis of temporary differences which exist between accounting and taxrelated values, as well as any carryforward losses for tax purposes at the end of the accounting year. Tax increasing and decreasing temporary differences which reverse or can be reversed in the same period have been eliminated. Alle tall i notene i NOK/All figures in the notes in NOK Note 2 Egenkapital/Shareholders equity Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Share capital Share premium reserve Other equity Total Egenkapital pr /Owners equity Emisjon /Share issue Emisjon /Share issue Emisjonskostnader/Share issue costs Årets resultat/profit for the year Egenkapital pr /Owners equity

12 Note 2 Aksjer og obligasjoner i Ocean Rig ASA/Shares and bonds in Ocean Rig ASA Antall aksjer Eierandel Anskaffelseskost Balanseført verdi Number of shares Share ownership Acqusition cost Book value Aksjer i Ocean Rig ASA/Shares in Ocean Rig ASA % Antall aksjer Pålydende Konverteringskurs Balanseført verdi Number of shares Face value Conversion rate Book value Konvertible obligasjonslån til Ocean Rig ASA/ Convertibel bond loan to Ocean Rig ASA Konvertibelt obligasjonslån 0% rente/conv. bond loan, 0% interest , Konvertible obligasjonslån, 13% rente/conv. bond loan, 13% interest , Konvertibelt obligasjonslån, 11% rente/conv. bond loan., 11% interest , Sum/Total Balanseført verdi på selskapets investeringer i Ocean Rig ASA er betydelig høyere enn den verdi som gjenspeiles i børskursen. Verdien er usikker, men basert på at de underliggende verdier i Ocean Rig ASA også gir en høyere verdi enn Sinvest s regnskapsmessige verdi, samt at investeringen er av langsiktig karakter er det valgt å ikke foreta nedskrivning av investeringen. Se også omtale i styrets årsberetning. Samlet markedsverdi av aksjer og konvertible obligasjoner ( ) var pr NOK 201 mill. Konvertibelt obligasjonslån 0% rente, ble konvertert til aksjer i slutten av februar De rentebærende obligasjonslåns verdi er vurdert til å være pari verdi. The book value of the investment in Ocean Rig ASA is considerably higher than the market value reflected in the trading value at the stock exchange. The market value is uncertain, but based on the belief that the underlying values in Ocean Rig ASA is higher than the book value of the investment, in addition to the fact that the investment is considered to be of long term, the investment has not been written down. Further informationis is stated in the Director s Annual Report. The total marked value of the shares and the convertible bonds ( ) was NOK 201 M at The convertible 0% Bonds were converted into shares at the end of February The interesbearing bonds value is valued at par. Note 3 Andre driftskostnader/other operating expenses Andre driftskostnader kan spesifiseres slik:/ Other operating expenses consist of: Honorar til daglig leder Geir Worum/ Remuneration to general manager Administrasjonshonorar til Hydralift ASA/ Administration fee to Hydralift ASA Honorar for juridisk bistand/legal fees Børsavgift og VPS kostnander/ Costs relating to stock exchange etc Andre driftskostnader/other operating costs Sum/Total Det er ikke kostnadsført eller utbetalt styrehonorar og revisjonshonorar for år Det var ingen ansatte i selskapet i There are no remuneration to Board Memebers or Auditor in There were no employees in the company in

13 Note 4 Aksjekapital og aksjonærinformasjon/ Share capital and shareholders information Antall aksjer Pålydende Balanseført verdi Number of shares Face velue Book value Aksjekapitalen består av/ Share capital consist of: , ,78 Sinvest ASA hadde aksjonærer pr Alle aksjer gir samme rett i selskapet. Sinvest ASA had shareholders per All shares have the same rights in the company. Oversikt over de største aksjonærene pr / Overview of the largest shareholders per Antall aksjer Eierandel Number of shares Ownership Skeie Group AS ,6 % Delphi Norge Verdipapirfond ,6 % Bjarne Skeie ,8 % Spencer Finance ,7 % Gjensidige Nor Spareforsikring ,5 % Tom Henning Slethei ,3 % Verdipapirfondet NOR ,2 % Bjørgvin AS ,2 % Strata AS ,2 % Nordea Vekst Aksjefond ,1 % Goldman Sachs ,1 % Pareto Securities ,1 % Veslik AS ,0 % Sum/Total ,4 % Øvrige (eierandel < 1%)/Others ,6 % Totalt antall aksjer/total number of shares ,0 % Aksjer eid direkte og indirekte av styremedlemmer, daglig leder og revisor:/shares owned direct or indirect by Board Members, Gerneral Manager and Auditor: Antall aksjer Number of shares Bjarne Skeie (inkl. Skeie Group AS), Styreformann/Chairman Trym Skeie (inkl. Skeie Group AS), Styremedlem/Board member - Peter J. Moe, Styremedlem/Board member - Tom Froberg, Styremedlem/Board member - Svein A. Bjørnholmen, Daglig leder/general manager Revisor/Auditor - Note 5 Skatt/Tax Årets skattekostnad fordeler seg på:/ Income tax charged to the profit and loss consist of: Betalbar skatt/payable tax - Endring i utsatt skatt/changes in deferred tax Sum skattekostnad/total tax expenses Beregning av årets skattegrunnlag/taxable income: Resultat før skattekostnad/profit before tax Permanente forskjeller/permenent differences *) Endring i midlertidige forskjeller/changes in temporary differences - Årets skattegrunnlag/tax basis for the year Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 28 % av resultat før skatt/explanation of why tax expense is not 28% of profit: 28 % skatt av resultat før skatt/28% tax on profit before tax Permanente forskjeller (28%)/Permanent differences (28%) Beregnet skattekostnad/calculated tax expenses * ) Inkluderer emisjonskostnader/incl. costs concerning issuing of new shares Note 6 Gjeld/Liabilities Gjeld til kredittinstitusjon/debt to financial institutions Sum/Total Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for gjeld/ Book value of assets provided at security for debt I tillegg har kredittinstitusjonen sperret bankinnskudd på tilsammen NOK 27,3 mill. Hele gjelden forfaller til betaling i løpet av The financial institution has suspensed the bankaccount with a balance of NOK 27,3 mill. The total debt is due in 2003 Note 7 Poster som er slått sammen i regnskapet/ Item presented net in the accounts Finansinntekter/Financial income Renteinntekter obligasjonslån/interest on bonds Annen renteinntekt/other interest Garantiprovisjon Ocean Rig emisjonen/ Underwriting commission Sum finansinntekter/total financial income Finanskostnader/Financial expenses Rentekostnader banklån/ Interest on bank loans Annen rentekostnad/other interest expenses Annen finanskostnad/other financial expenses -705 Sum finanskostnader/total financial expenses

14 Revisjonsberetning for 2001 Auditor s report for 2001 Til generalforsamlingen i Sinvest ASA To the Annual Shareholders Meeting of Sinvest ASA Vi har revidert årsregnskapet for Sinvest ASA for regnskapsåret 2001, som viser et overskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og norsk god revisjonsskikk. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontroll-systemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for selskapets økonomiske stilling 31. desember 2001 og for resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god regnskapsskikk opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Kristiansand, 11. april 2002/Kristiansand, April 11th, 2002 PricewaterhouseCoopers DA Svenn O. Pedersen Statsautorisert revisor/ State Authorised Public Accountant (Norway) We have audited the annual financial statements of Sinvest ASA as of 31 December 2001, showing a profit of NOK We have also audited the information in the directors report concerning the financial statements, the going concern assumption, and the proposal for the allocation of the profit. The financial statements comprise the balance sheet, the statements of income and cash flows and the accompanying notes. These financial statements are the responsibility of the Company s Board of Directors and Managing Director. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements and on other information according to the requirements of the Norwegian Act on Auditing and Auditors. We conducted our audit in accordance with the Norwegian Act on Auditing and Auditors and auditing standards and practices generally accepted in Norway. Those standards and practices require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. To the extent required by law and auditing standards an audit also comprises a review of the management of the Company s financial affairs and its accounting and internal control systems. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion. In our opinion, the financial statements have been prepared in accordance with the law and regulations and present the financial position of the Company as of December 31, 2001, and the results of its operations and its cash flows for the year then ended, in accordance with accounting standards, principles and practices generally accepted in Norway the company s management has fulfilled its duty to produce a proper and clearly set out registration and documentation of accounting information as required by law and accounting standards, principles and practices generally accepted in Norway the information given in the directors report concerning the financial statements, the going concern assumption, and the proposal for the allocation of the profit are consistent with the financial statements and comply with the law and regulations. Note: This translation from Norwegian has been prepared for information purposes only. 14

15 Sinvest ASA Servicebox 401, N-4604 Kristiansand Norway Tel. (47) Fax (47)

16 16

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

ÅRSRAPPORT. annual report

ÅRSRAPPORT. annual report 1256465413215454545466545432584655579240137565620134215675143420132132135767467543240321764567513721327143271467514673204131467541 3126755467137214654645637567597956572165146967697937210351651640674765476847647631732169784675347241314384979465432135496879846546

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

Ocean Rig ASA. OCR - Rapportering pr 31. mars 2003

Ocean Rig ASA. OCR - Rapportering pr 31. mars 2003 Ocean Rig ASA OCR - Rapportering pr 31. mars 2003 (alle tall i parentes henviser til samme periode i foregående år) Resultatet for første kvartal utgjør NOK -857,91 millioner, (NOK -66,3 millioner), som

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL FROM ORDINARY GENERAL MEETING 25 JUNE 2008

INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL FROM ORDINARY GENERAL MEETING 25 JUNE 2008 Norsk tekst har forrang ved motstrid Norwegian text prevails in case of conflict INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA (org.nr. 962 007 465) PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Ocean Rig ASA. Rapportering pr 31. desember 2002

Ocean Rig ASA. Rapportering pr 31. desember 2002 Ocean Rig ASA Rapportering pr 31. desember (alle tall i parentes henviser til samme periode i foregående år) Resultatet for fjerde kvartal utgjør NOK 6,6 millioner, (NOK -544,1 millioner), tilsvarende

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA ble avholdt onsdag 7. mai 2008, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250

Detaljer

AgroPlas AS. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

AgroPlas AS. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Org.nr.: 994 724 703 Årsberetning 2010 Virksomhetens art og omfang AgroPlas AS driver med

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12

Detaljer

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat Styrets beretning 2002 tto Løvenskiolds legat Legatet er opprettet ved gavebrev til Universitetet i slo den 3. februar 1904 av statsminister Carl Løvenskiold og hustru Else Løvenskiold til minne om sin

Detaljer

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 NORMAN ASA 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 Lysaker, 10. juli 2003 / 10 th July 2003 Norman med god lønnsomhet i et utfordrende marked Norman ASA hadde driftsinntekter på NOK 120,5 millioner i første halvår,

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen. 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden.

2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen. 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden. Til aksjonærene i Pareto Shippingkapital II ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO SHIPPINGKAPITAL II ASA 3. juni 2010 Aksjeeierne i Pareto Shippingkapital II ASA innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011

Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling Q-Free ASA den 4. november 2011 Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011 Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt fredag

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 25. april 2014. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q2 2014. Page 2

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q2 2014. Page 2 KVARTALSRAPPORT Q2 2014 QUARTERLY REPORT Q2 2014 KVARTALSSRAPPORT Q2 2014 Page 2 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2014 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2014. Page 2

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2014. Page 2 KVARTALSRAPPORT Q1 2014 QUARTERLY REPORT Q1 2014 KVARTALSSRAPPORT Q1 2014 Page 2 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2014 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet

Detaljer

Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3

Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3 Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3 Note 1 Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388

Årsrapport 2010 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388 PRE III 10 Årsrapport 2010 PRE China & Asia Private Equity AS Organisasjonsnummer 995 164 388 Innhold Forvalters rapport 4 PRE China & Asia Private Equity AS Årsberetning 2010 6 Regnskap 7 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Styrets beretning 2002. Christiania Spigerverks fond til støtte av geologisk forskning i Norge

Styrets beretning 2002. Christiania Spigerverks fond til støtte av geologisk forskning i Norge Styrets beretning 2002 (nedenfor betegnet Fondet) er opprettet ved Geologisk Museums femtiårsjubileum 27. oktober 1970, basert på en donasjon - stor kr. 300.000,- fra Christiania Spigerverk i anledning

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 140,6 mill. mot kr 192,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -10,5 mill. mot kr

Detaljer

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2015. Page 2

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2015. Page 2 KVARTALSRAPPORT Q1 2015 QUARTERLY REPORT Q1 2015 KVARTALSSRAPPORT Q1 2015 Page 2 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2015 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986 922 113 Mandag 18. august 2014

Detaljer

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2014 driftsinntekter på NOK 294 m, et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på NOK 139 m og et resultat

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Interim report To 30 SEPTEMBER 2009 1 Kvartalsrapport STATUS PR. 30.09.09 Innledning Konkurser blant våre kunder og kanselleringer preger resultatet til TTS i årets første

Detaljer

Styrets beretning 2002. Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi

Styrets beretning 2002. Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi Styrets beretning 2002 Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi Fondeter opprettetav JackNelson,født 14.mars 1899- død 27. februar 1977, ved

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS. Report for the 4th quarter of 2006

WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS. Report for the 4th quarter of 2006 WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS Report for the 4th quarter of 2006 Oslo, 31 januar, 2007 Visma oppnådde i 2006 en omsetning på NOK 2306m mot NOK 1907m i 2005. Dette tilsvarer en vekst på 21%. Av dette utgjorde

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Reach Subsea ASA. Konsernrapport Consolidated report. 4. kvartal 2012 4 th quarter 2012. Normand Reach

Reach Subsea ASA. Konsernrapport Consolidated report. 4. kvartal 2012 4 th quarter 2012. Normand Reach Reach Subsea ASA Konsernrapport Consolidated report 4. kvartal 2012 4 th quarter 2012 Normand Reach Reach Subsea ASA Org. nr. 922 493 626 Konsernrapport 4. kvartal 2012 Høydepunkter 2012 Juni o En ekstraordinær

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353 Wireless Reading Systems Holding ASA RESULTATREGNSKAP 30.06.04 Note 30.06.2004 31.12.2003 Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ODFJELL SE (business enterprise number 930 192 503) (last amended May 8th 2012) The name of the company is Odfjell SE. Article 1 The name of the company The company is an SE

Detaljer