ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ".......... ÅRSRAPPORT 2011.........."

Transkript

1 . ÅRSRAPPORT

2 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering Om UNIFOR Formål med forvaltningen Forvaltningsmodell Investeringsstrategi og retningslinjer for forvaltning Utdelingsregler... 6 Målsetninger... 6 Risiko... 7 Forvalterutvelgelse... 7 Rebalansering Etiske retningslinjer Fordeling på investeringsklassene Forvaltningsresultater Avkastning og bidragsanalyse Risikoeksponering Markedsrisiko Renterisiko Kredittrisiko Likviditetsrisiko Håndtering av valutarisiko Operasjonell risiko Kapitalutvikling, utdelinger og største stiftelser Forklaring på UNIFORs referanseindeks

3 Årsrapport for UNIFOR Årsrapporten for UNIFOR skal gi en oversikt over formålet med forvaltningen for stiftelsene som har tegnet avtale med UNIFOR, valgt forvaltningsmodell, investeringsstrategi, risikoområder og resultatet av forvaltningen for Oppsummering 20 ble et svakt børsår for Oslo Børs med en nedgang på -12,5 % for hovedindeksen og 18,8 % for fondsindeksen, mens verdensindeksen målt ved MSCI World i norske kroner falt med 3 %. Norske Statsobligasjoner, målt ved STX4 (statsobligasjoner med 3 års durasjon) ga en avkastning på 6,1 %, mens globale statsobligasjoner målt ved Barclay Global Government Bonds sikret i norske kroner, ga en avkastning på 8,7 %. For UNIFORs modellportefølje ble avkastningen samlet på -3,64 % i 20 hvor UNIFOR Aksje falt med -15,4 % mens UNIFOR Rente steg med 5,49 %. Det er verdt å merke seg at i 20 var det stor forskjell i avkastningen på Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) og Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). En av årsakene til forskjellen er at børsverdien av Statoil veide 37,4 % i hovedindeksen og Statoils børsverdi økte med 15,8 % mens norske aksjefond, iht. verdipapirfondsloven, kun kan ha en eierandel på maks 10 % i ett enkelt selskap. De alternative plasseringene i private equity og eiendom ga en samlet avkastning på 0 %, hvor private equity ga -1,5 % og eiendom 3,1 %. Alternativ plasseringene inngår ikke i den strategiske vektingen av porteføljen. Forvaltningskapitalen økte, til tross for verdifallet, fra NOK 1,321 milliard til NOK 1,342 som følge av netto tilførte midler på NOK 81 millioner. Verdifallet var på NOK 61 millioner. Året som helhet har vært preget av store svingninger i både aksjemarkedet og rentemarkedet med både ned- og oppturer, og da særlig med nedturer i siste halvår. Det er hovedsakelig gjeldsproblemene i eurosonen som har vært i fokus, og som har forårsaket at alle aktivaklasser, bortsett fra statsobligasjoner i trygge land, gikk i takt. Det har også vært et år hvor fokuset har vært på makroøkonomiske forhold og hvor selskapsspesifikke forhold ikke har blitt tatt hensyn til. Men mot slutten av året begynte det å komme flere positive tall fra USA, og det kan se ut som Kina unngår en hard landing. Og etter at markedene har studert tiltakene til den europeiske sentralbanken, ser det ut til at flere mener det vil hjelpe til å få ned rentene i de kriserammede landene som Italia og Spania. Investeringsstrategien har ligget fast i 20, som den også gjorde i 2010, og det ble gjennomført en rebalansering av porteføljen i 4. kvartal. Styret har videreført beslutningen om å avvente videre investeringer i eiendom og private equity som følge av erfaringene fra 2008 med lav likviditet, uventet høy korrelasjon med børsnoterte aksjer og hensynet til å ha kun likvide plasseringer i verdipapirfondene UNIFOR Aksje og UNIFOR Rente. Verdipapirfondene UNIFOR Aksje og UNIFOR Rente ble etablert i desember 2009 i samarbeid med Danske Capital og har fungert etter hensikten. Det har i løpet av 20 kommet til fem stiftelser, en med tilknytning til Musikkhøgskolen og fire andre private stiftelser. UNIFOR vil videreføre arbeidet med å tilby andre stiftelser, foreninger, og organisasjoner i Norge en fornuftig og rimelig forvaltning gjennom UNIFOR-fondene. 3

4 2. Om UNIFOR UNIFOR - Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved Universitetet i Oslo, ble etablert av Universitet i Oslo høsten 1993, og har som formål å koordinere, forvalte og administrere stiftelser, fond og legater med ideelle formål, som ikke er skattepliktige og ikke har til formål å drive næringsvirksomhet selv. UNIFOR forvalter i overkant av 230 større og mindre stiftelser og fond. Styret i UNIFOR oppnevnes av Universitetet i Oslo, og har ansvar for å sørge for at forvaltningen, forretningsførselen, søknadshåndteringen og regnskapsføringen for stiftelser som blir administrert av UNIFOR er betryggende og forsvarlig tilrettelagt, og føre kontroll med dette. BDO er valgt som revisor for UNIFOR og majoriteten av stiftelsene tilknyttet UNIFOR. 3. Formål med forvaltningen UNIFORs målsetning er å forvalte stiftelsenes midler på en best mulig måte iht. investeringsstrategien, fastlagt av styret i UNIFOR, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til risiko og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsenes formål. Porteføljen bygges opp på en slik måte at investeringene er vel diversifiserte og har lang tidshorisont. Evne til å utbetale stabile årlige utdelinger av midler er vesentlig for de fleste stiftelsene. Investeringsstrategien er satt opp i samsvar med Forvaltningsreglement av statlige fond der forvaltningen er lagt til UiO. Dette reglementet er fastsatt av styret ved Universitetet i Oslo. I UNIFOR-fondene forvaltes de fleste stiftelsene tilknyttet Universitetet i Oslo. I tillegg forvaltes andre stiftelser med tilknytning til Norges Teknisk Natur-Vitenskapelige Universitet, Nansenfondene og de dermed forbundne fond, Holocaust-senteret, Universitetet for Miljø- og biovitenskap og andre private stiftelser. Felles for de fleste stiftelser er at de er opprettet på grunnlag av midler stilt til rådighet gjennom private donasjoner med det mål å bidra til langsiktig finansiering av forskning og høyere utdanning, samt yte priser og stipendier. Midlene forvaltes i all hovedsak i to verdipapirfond, UNIFOR Aksje og UNIFOR Rente, hvor hver enkelt stiftelse har sin andel, registrert i VPS. 4. Forvaltningsmodell. UNIFOR har i samarbeid med Danske Capital etablert verdipapirfondene UNIFOR Aksje og UNIFOR Rente som to fond-i-fond, og har lagt henholdsvis aksjefonds- og obligasjonsfondsplasseringene i de to fondene. Finanstilsynet godkjente vedtektene for fondene i august 2009, og fondene var operative 7. desember Det er Danske Capital som drifter og har den aktive forvaltningen for fondene på vegne av stiftelsene som Unifor representerer. Stiftelsene som har plassert kapital i UNIFOR-fondene har, i tråd med Stiftelseslovens 30 som fastslår at forvaltningen hører inn under styret, inngått aktiv forvaltningsavtale med Danske Capital og inngått avtale med UNIFOR om forvaltningstjenester. UNIFOR utgir indeksene UNIFOR stiftelsesindeks aksjer for UNIFOR Aksje og UNIFOR stiftelsesindeks rente for UNIFOR Rente, som angir hvilke underfond det kan plasseres i, og således etableres en modellportefølje. I tillegg utgir UNIFOR UNIFOR stiftelsesindeks Alternativ for plasseringene innenfor eiendom og private equity. Tabellen nedenfor viser de gjeldene stiftelsesindeksene pr og hvilke fond innenfor de forskjellige investeringsklassene som er representert i modellporteføljen ved utgangen av 20. 4

5 UNIFOR stiftelsesindeks Aksjer Navn Region/Klasse Vekt Carnegie Aksje Norge III Norge 20,0 % Pareto Aksje Norge Norge 30,0 % Aberdeen Global Ethical World Equity Fund Global 15,0 % Delphi Verden Global 17,5 % Skagen Global II Global 17,5 % UNIFOR stiftelsesindeks Renter Navn Region/Klasse Vekt Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon Norge 15,0 % Nordea Kreditt Norge 10,0 % DNB NOR Kredittobligasjon Norge 25,0 % PIMCO Global Bond Fund (NOK) Global 25,0 % KLP Obligasjon Global 1 (NOK) Global 15,0 % Nordea Global High Yield (NOK) Global 5,0 % Nordea Short Duration High Yield (NOK) Global 5,0 % UNIFOR stiftelsesindeks Alternativ Navn Region/Klasse Vekt Thames River Prop. Growth & Income fund Eiendom 21,2 % Morgan Stanley Hedgefond Portefølje Hedgefond 1,6 % Nordea Private Equity II - Global FoF Private Equity 21,0 % Storebrand Privat Investor ASA Eiendom 19,5 % Storebrand Special Opport. B-2 Private Equity 23,7 % Storebrand Int. Private Equity VII Ltd. B-1 Private Equity 13,0 % Fig. 1 UNIFOR stiftelsesindekser for UNIFOR Aksje og UNIFOR Rente, samt alternativ plasseringene. Det har i løpet av 20 blitt gjort følgende endringer i referanseindeksen til UNIFOR-fondene: Fordelingen mellom renter Norge/utland endret fra 75/25 til 50/50 Salg av andelene i DnB Obligasjon III og kjøp av andeler i Nordea Likviditet Kredittobligasjon Kjøp av andeler i Nordea Low Duration High Yield Salg av alle andelene i Carnegie World Wide Etisk og kjøp av andeler i Aberdeen Global Ethical World Equity Fund Styrets beslutning om å avvente videre plasseringer i de alternative investeringsklassene eiendom og private equity som av meget lav likviditet og høy korrelasjon med børsnoterte aksjer i forbindelse med finanskrisen i 2008, ble investeringsstrategien justert iht. styrevedtak av 22. oktober 2009 hvor det ble vedtatt å utsette ytterligere investeringer i eiendom eller private equity inntil videre. Etableringen av verdipapirfondene UNIFOR Aksje og UNIFOR Rente aktualiserte behovet for å ha likvide investeringer i fondene, samt at korrelasjonen med børsnoterte aksjer viste seg høyere enn forutsatt. Hedgefond-plasseringen hos Morgan Stanley, som ble vedtatt avviklet i løpet av første kvartal 2008, stod fortsatt igjen med NOK 1,1 millioner ved utgangen av 20, ned fra NOK 1,5 millioner ved utgangen av Finanskrisen har medført forsinket utbetaling av restbeløpet fra underfondene, og det er usikkert når fullstendig utbetaling vil skje. 5

6 Avtalen med Grieg Investor om strategisk rådgivning, forvalterutvelgelse, rapportering og oppgjør som ble inngått i 2007, ble sagt opp i 2010 som følge av samarbeidet med Danske Capital. UNIFORs investeringsstrategi ligger fast og kjøp av tjenester ved forvalterutvelgelse har blitt gjort på case-til-case basis. Rapportering og oppgjør blir levert av Danske Capital. 5. Investeringsstrategi og retningslinjer for forvaltning. Investeringsstrategien ble vedtatt av UNIFORs styre i mai 2008, og sist oppdatert i april 20. Investeringsstrategien er en langsiktig beslutning. Strategisk aktivaallokering eller fordeling mellom de ulike investeringsklassene står for rundt 90 % av avkastningsvariasjonen ift referanseindeksen over tid. Strategien bør ikke endres hvis ikke forventet avkastning, vurdering av risiko, risikobærende evne og vilje eller forpliktelsene og krav til avkastning endrer seg. Forvaltningen skal være langsiktig, hovedsakelig verdiorientert og aktivt forvaltet. Det skal søkes å oppnå høyest mulig avkastning på lang sikt innenfor definerte kvantitative og kvalitative rammer. Forvaltningen skal følge Statens Pensjonsfond Utlands etiske retningslinjer (se pkt. 3 Etiske retningslinjer). Fordelingen mellom de forskjellige investeringsklassene skal etter gjeldende investeringsstrategi ligge innenfor følgende rammer: Investeringsklasse Strategisk Maksimum Minimum Obligasjonsfond 50 % 60 % 40 % Norge 50 % 60 % 40 % Utland 50 % 60 % 40 % Aksjefond 50 % 60 % 40 % Norge 50 % 60 % 40 % Utland 50 % 60 % 40 % Eiendom 0 % 10 % 0 % Private Equity 0 % 10 % 0 % Fig. 2 Strategi/rammer for fordeling mellom investeringsklassene. Alternativ investeringer allerede plassert i eiendom og private equity inkluderes ikke som en del av den strategiske vektingen iht. investeringsstrategien, men vil bli holdt til forfall. Plasseringene i Storebrand Eiendomsfond (Storebrand Privat Investor ASA) skal etter planen avvikles i 2017, mens Thames River Property Growth & Income fund er open-ended fond. Private equity investeringen i Nordea PE II Global ble etablert i 2005 og har en levetid på år, Storebrand SIPE VII ble etablert i 2007 med en levetid på 5-7 år, mens Storebrand Special Opportunities starter sin avviklingsfase i 2012 og forventes hovedsakelig ferdig avviklet innen utgangen av Plasseringene er andelsmessig fordelt på stiftelser som var investert ved etableringen av UNIFOR Aksje og UNIFOR Rente i desember Utdelingsregler Stiftelsene hadde til oktober 2010 et langsiktig mål om å utbetale inntil 4 % av kapitalen målt som et gjennomsnitt av kapitalen de siste ti årene, for å sikre stabile og forutsigbare utdelinger iht. til UNIFORs utdelingsregler. Som følge av lavere vekstforventninger i verdensøkonomien og forventet lave rentenivåer fremover, ble utdelingsprosenten redusert til 3 % i november Målsetninger 6

7 UNIFOR har følgende målsetninger for forvaltningen: Opprettholde realverdi av langsiktig investert kapital basert på en langsiktig inflasjonsforventning på 2,5 % Utdelinger til vedtektsfestede formål basert på 3 % av stiftelsens gjennomsnittlige forvaltningskapital siste 10 år Mulighet for å øke fri egenkapital over tid Dekking av UNIFORs kostnader til forretnings- og regnskapsførsel, søknadshåndtering og kapitalforvaltning (i 20 ca 0,4 % pr år) Samlet gir disse en målsetning om 6 % gjennomsnittlig avkastning over tid. Avkastningen for 20 er omtalt i pkt. 7. Risiko UNIFOR fondene er eksponert mot finansiell risiko ved plasseringer av midler, og den totale finansielle risiko vil bestå av ulike elementer som markedsrisiko, renterisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko og valutarisiko. Forventet standardavvik iht. investeringsstrategien for modellporteføljen er 10 % pr. år. I tillegg er både UNIFOR-fondene og UNIFORs virksomhet utsatt for operasjonell risiko. Se ellers pkt. 8 for utdypning av risikoeksponeringen. Forvalterutvelgelse Ved utvelgelsen av forvaltere/fond har det vært lagt vekt på: Forvalters konsistens i avkastning forvalters evne til gjennomgående å gjøre det bedre enn referanseindeksen, både i negative og positive markeder Forvalters evne til å skape et godt forhold mellom avkastning og risiko både mot markedets avkastning og konkurrerende forvaltere Forvalters kostnadsstruktur både i forhold til alternative leverandører, men også i forhold til den rimeligste forvaltningsløsning (indeksforvaltning) Forvalters kvalitative egenskaper høy integritet, troverdig og konsistent investeringsstil foruten solid organisasjon Kontinuitet i forvaltningsmiljøet/ organisasjonen Rebalansering Faktisk porteføljesammensetning vil endres ettersom de ulike markedene utvikler seg ulikt. Rebalansering skal gjøres for at sammensetningen av aktiva skal føres tilbake til utgangspunktet (strategisk fordeling) for å beholde risikonivået fastlagt som grunnlag for forvaltningen og i forvaltermandatene gitt av stiftelsene. Rebalanseringen skal umiddelbart gjøres dersom aktivaallokeringen går utover maksimums- og minimumsrammene fastlagt i forvaltermandatene, og det skal rebalanseres i løpet av 4. kvartal dersom det er vesentlige avvik ved utgangen av 3. kvartal. Videre skjer det en delvis løpende rebalansering ved innskudd eller uttak av midler fra stiftelsene. Erfaringsmessig vil rebalansering kunne ha en gunstig effekt avkastningsmessig for porteføljen, ved at verdipapirer kjøpt når prisen på dem er lavere enn tidligere, gir høyere avkastning når markedene snur. Det ble, i tillegg til rebalanseringen som følge av innskudd eller uttak av midler, gjennomført mindre rebalanseringer mot slutten av året. Transaksjonskostnadene relatert til rebalanseringene var på NOK i Etiske retningslinjer. Styret i UNIFOR vedtok i november 2003 å følge de etiske retningslinjene til Statens Pensjonsfond Utland (SPU) og at alle plasseringene skal være i overensstemmelse med den eksklusjon som foretas av Statens Pensjonsfond Utland (SPU) da det er sannsynlig at det kan bli rettet fokus på UNIFOR-fondenes valg av plasseringer. Omdømmerisikoen kan reduseres ved gjennomtenkte etiske kriterier. Retningslinjene til SPU ble 1. mars 2010 erstattet av nye retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens Pensjonsfond Utlands investeringsunivers. 7

8 SPUs etiske retningslinjer utøves gjennom følgende tiltak: Eierskapsutøvelse Observasjon av selskaper Utelukkelse av selskaper Retningslinjene omfatter investeringene i SPUs aksje- og obligasjonsportefølje, samt instrumenter i eiendomsporteføljen utstedt av selskaper som er tatt opp til notering på regulert markedsplass. Det skal ikke investeres i selskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer: a) produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper b) produserer tobakk c) selger våpen eller militært materiell til stater nevnt i punkt 3.2 i retningslinjene for forvaltningen av SPU. Videre kan selskaper fra SPUs investeringsunivers utelukkes, etter råd fra Etikkrådet, der det er en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for: a) grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene som for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for barnearbeid b) alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner c) alvorlig miljøskade d) grov korrupsjon e) andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer Etikkrådet er oppnevnt av Finansdepartementet og skal overvåke SPUs portefølje med sikte på å avdekke om selskaper medvirker til eller selv er ansvarlig for uetisk atferd eller produksjon, gi tilrådning om hvorvidt en investering kan være i strid med Norges folkerettslige forpliktelser, gi tilrådning om utelukkelse, eller om at et selskap settes under observasjon. Som et ledd i den årlige internkontrollen ble gjeldende forvaltere i desember 20 bedt om å bekrefte at forvaltningen følger de etiske retningslinjene. Alle forvaltere bortsett fra Nordea og PIMCO har respondert bekreftende. Forvalterne har enten etiske retningslinjer som følger SPU eller er tilsvarende, eller de er strengere enn SPU. Nordea har svart at Nordea Global PE II ikke eksplisitt følger SPUs etiske retningslinjer, men at investeringene blir screenet. Nordea bekrefter imidlertid at ingen av investeringene i Global PE II er på SPUs liste over utestengte selskaper. I forbindelse med rapporteringen fra forvalterne, har det kommet frem at to av underfondene i UNIFOR Rente; Nordea Low Duration High Yield og PIMCO Global Bond Fund, er i brudd med ekskluderingslisten til SPU. Styret i UNIFOR behandlet saken på sitt første styremøte i 2012, og vedtok å overføre midlene fra Nordea Low Duration High Yield til Nordea Global High Yield. Videre har ba styret administrasjonen undersøke med PIMCO om muligheten for fondet til å gå ut av plasseringene som medførte brudd på de etiske retningslinjene eller om det fondet kan tilpasses SPUs etiske retningslinjer, men dette har ikke ført frem og styret i UNIFOR har vedtatt å trekke seg ut av fondet. I løpet av 20 har Finansdepartementet etter råd fra Etikkrådet utelukket følgende selskaper fra investeringsuniverset: Produksjon av tobakk: Grupo Carso SAB de CV, Shanghai Industrial Holdings Ltd. Grov miljøskade: Lingui Development Berhad Ltd. Andre særlige grove brudd på grunnleggende etiske normer: FMC Corporation. En komplett liste over selskaper som er utelukket i henhold til Statens Pensjonsfond Utland, finnes på 1 1 Fullstendig link er: 8

9 7. Fordeling på investeringsklassene. Forvaltningskapital var på ca. NOK 1,342 milliard ved utgangen av 20. Grafisk fremstilt var fordelingen mellom de forskjellige investeringsklassene pr som følger: 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Aksjer Eiendom og PE Renter Fig.3 Fordeling på aktivaklassene. Tabellen nedenfor viser fordelingen av investeringsklassene i forhold til investeringsstrategien. Investeringsklasse Strategisk Aksjefond 45,7 % 50 % Norge 49,7 % 50 % Utland 50,3 % 50 % Obligasjonsfond 47,2 % 50 % Norge 49,4 % 50 % Utland 50,6 % 50 % Eiendom 3 % 0 % Private Equity 4 % 0 % Fig. 4 Fordeling i forhold til investeringsstrategien Avviket for eiendom og private equity skyldes beslutningen om å avvente videre investeringer i disse klassene. Iht. til investeringsstrategien skal ikke-allokerte midler innenfor eiendom og private equity investeres i obligasjoner og aksjer. I tillegg lå det igjen 0,1 % i solgt, men ikke oppgjort hedgefond. Tabellen nedenfor viser at fordelingen mellom fond/forvaltere innenfor UNIFOR Aksje og UNIFOR Rente er bredt sammensatt. Alternative investeringer utenfor UNIFOR-fondene vises i egen tabell. 9

10 UNIFOR Aksje Andel av porteføljen UNIFOR Rente Andel av porteføljen Aksjefond, norske 22,7 % Obligasjonsfond, norske 23,3 % Pareto Aksje Norge 13,5 % Danske Invest Norsk Obl. Inst. 6,8 % Carnegie Aksje Norge III 9,1 % Nordea Kredittobl. 4,9 % DNB Kredittoblig.,6 % Aksjefond, globale 23,0 % Obligasjonsfond, globale 23,9 % Skagen Global II 7,9 % PIMCO Global Bond Fund,5 % Aberdeen Global Ethical World Equity fund 6,9 % KLP Obl. Global I 7,1 % Delphi Verden 8,0 % Nordea Global High Yield 2,7 % Nordea Low Duration HY 2,6 % Alternative investeringer Andel av porteføljen Andel av porteføljen Eiendom 3,0 % Private Equity 4,0 % Storebrand Eiendomsfond 1,7 % Nordea PE Global II 1,5 % Thames River Capital P&G 1,4 % Storebrand SSO 1,5 % Storebrand SIPE VII 1,0 % Fig. 5 Fordeling pr. forvalter innenfor investeringsklassene 8. Forvaltningsresultater. Den nominelle avkastningen på -3,64 % for 20 er langt unna avkastningsmålsetningen på 6 %. Hovedårsaken til den negative avkastning i 20 er markedenes skepsis til håndteringen av gjeldskrisen i den vestlige verden og da først og fremst Europa. Markedets ensidige fokusering på de makroøkonomiske forholdene har bidratt til at aktiv forvaltning og gode selskapsresultater ikke har levert relativ bedre avkastning enn referanseindeksen. Avkastning og bidragsanalyse Avkastningsutviklingen for 20 målt mot referanseindeksen er vist grafisk nedenfor, og viser en negativ avkastning på -3,64 % for modellporteføljen mot referanseindeksens -0,18 %. Det tilsvarer en mindreavkastning på 3,46 % -poeng. 10

11 2 % Utvikling siste 12 måneder 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % des. 10 jan. feb. mar. apr. mai. jun. jul. aug. sep. okt. nov. des. Akkumulert differanse Totalportefølje UNIFOR strategi Total Fig. 6 Avkastningsutvikling for 20 Aksjeporteføljen i UNIFOR Aksje var ned med -15,4 %, og var relativt sett svakere enn referanseindeksene både for norske og globale plasseringer. Den norske delen av porteføljen ga en avkastning på -21,1 % mens utenlandsandelen bidro med -8,4 % i avkastning. Alle underfondene i UNIFOR Aksje er aktive fond og hovedsakelig verdiorientert i sin stil. Fordelingen mellom den norske og den utenlandske delen er 50/50. Obligasjonsporteføljen i UNIFOR Rente hadde en oppgang på 5,5 % mot referanseindeksen på 7 %, og det var den utenlandske delen av porteføljen som hadde sterkest avkastning med 8,4 % mot 5,2 % i den norske delen. Det er i all hovedsak ingen statspapirer i porteføljen og hovedsakelig kun kredittpapirer innenfor investment grade segmentet (90 % av porteføljen). Normalt vil kredittpapirer gi en løpende avkastning som er høyere enn statspapirer. Fordelingen mellom den norske og den utenlandske delen er 50/50. Eiendomsporteføljen bidro med en liten positiv avkastning i 20 og hadde en oppgang på 3,1 % i 20, som et resultat av oppskrivning av verdiene i den norske delen av porteføljen og nedskrivning av den utenlandske delen. Private equity porteføljen hadde en negativ avkastning på -1,5 % for året som helhet. Det vises til fig. 8 for avkastning for de forskjellige underfondene. Den referanseindeksen som UNIFOR måler avkastningen mot har i 20 vært sammensatt som følger: % Oslo Børs Hovedindeks (for norske aksjefond) 25 % MSCI World NTR i NOK (for utenlandske aksjefond) 25 % OBI Stat 3 år (STX4) (for norske obligasjonsfond) 25 % Barclay Global Government Bond valutasikret til NOK (for utenlandske obligasjonsfond) Bidragsanalysen for 20 viser at mindreavkastning på 3,46 % har oppstått ved at allokeringen mellom investeringsklassene ga en meravkastning på 1,18 % og forvalterseleksjonen ga en mindreavkastning på -4,66 %. Allokeringsbidraget er et resultat av å være over- /undervektet i de forskjellige aktiva/investeringsklassene i forhold til de strategiske satte rammene, mens forvalterseleksjonen er resultatet de enkelte forvalterne skaper i forhold til de respektive referanseindeksene. Den grafiske fremstillingen viser mer- /mindreavkastningen for hver måned i Må ikke forveksles med stiftelsesindeksene for UNIFOR-fondene som fastsetter hvilke underfond det kan investeres i. Se siste side, pkt. 10 for forklaring på referanseindeksen.

12 Månedlig attribusjon 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % 0,50 % 1,00 % 1,50 % 2,00 % 2,50 % des. 10 jan. feb. mar. apr. mai. jun. jul. aug. sep. okt. nov. des. Seleksjon Allokering Fig. 7 Bidragsanalyse for 20 Resultater innenfor de enkelte investeringsklassene. Portefølje Referanse indeks Mer-/mindre avkastning, % -poeng Referanseindeks Aksjefond, norske -21,1 % -12,5 % -8,6 % Oslo Børs Hovedindeks Pareto Aksje Norge -23,0-18,8-4,3 Oslo Børs Fondsindeks Carnegie Aksje Norge III -18,1-18,8 0,7 Oslo Børs Fondsindeks Aksjefond, utland -8,4 % -3,0 % -5,4 % MSCI World NTR i NOK Skagen Global II -6,8-3,0-3,7 Aberdeen Global Ethical World Equity fund (introdusert april 20) -1,7-3,0 1,3 Delphi Verden -,8-3,0-8,8 Obligasjonsfond, norske 5,2 % 6,1 % -0,9 % OBI Stat 3 år (ST4X) Nordea Likviditet Kreditt (introdusert juni 20) 1,1 6,1-5,0 DnB Kredittobligasjon 5,6 6,1-0,6 Danske Invest Norsk Obl. Inst. 5,5 6,1-0,6 Obligasjonsfond, utland 8,4 % 8,7 % -0,3 % Barclays Global Gov. Bond hedged til NOK ex Norway ex tobacco KLP Global Obl. I 8,1 8,7-0,6 PIMCO Global Bond Fund 10,2 8,7 1,5 Nordea Global High Yield 4,4 8,7-4,3 Nordea Low Duration HY (introdusert juni 20) Eiendom 3,1 % 5,4 % -2,3 % 0,8 8,7-7,9 OBI Stat 3 mnd (ST1X)+3 % Storebrand Eiendomsfond 19,8 5,4 14,4 12

13 Thames River Property P&G -,9 5,4-17,3 Private Equity -1,5 % 9,9 % -,4 % OBI Stat 3 mnd (ST1X)+7,5 % Nordea PEII -4,4 9,9-14,3 Storebrand SSO -2,0 9,9-12,0 Storebrand SIPEVII 3,6 9,9-6,3 Fig. 8 Avkastning pr. investeringsklasse og forvalter. Det er oppgitt referanseindeks for forvaltere eller fond der disse benytter en annen referanseindeks enn den UNIFOR benytter for aktivaklassen. Avkastningen i prosent og kroner for perioden har vært som vist i tabellen nedenfor: Nom. Avkastning (i %) Snitt 10 år -14,9 22,0 13,0 19,0 13,8 4,9-18,5 21,3 13,2-3,6 7,0 Inflasjon (i %) Real avkastning (i %) 2,8 0,6 1,1 1,9 2,2 2,8 2,1 2,0 2,8 0,2-17,7 21,4 12,0 17,1,6 2,1-20,6 19,3 10,5-3,7 NOK avkastning (i mill.) Fig. 9 Avkastningstabell for perioden i prosent og kroner. Inflasjon er konsumprisindeksen fra SSB. Nedenfor vises avkastningsutviklingen som en indeks de siste 10 årene målt mot avkastningsmålet på 7 % frem til 2010 og med 6 % fra og med 2010 i en grafisk fremstilling. 240 Verdiutvikling Nom.verdiutvikling Målsetning 6 % Fig. 10 Nominell verdiutvikling målt mot investeringsstrategiens målsetning på 7 %, målt ved en indeks hvor 2002 er 100. Fra og med 2010 er avkastningsmålsetningen 6 %. 13

14 Den grafiske fremstillingen viser at avkastningen fra år til annet kan variere vesentlig. Det kraftige børsfallet verden over i 2001/ 2002 og 2008 og børsfallet i 20 medførte at stiftelsene i denne perioden ikke tilfredsstilte avkastningsmålsetningen. 9. Risikoeksponering. Markedsrisiko Investeringsstrategien har et bevisst forhold til relativ risiko, dvs. hvor mye porteføljen kan svinge i forhold til de ulike markeder og produkter det investeres i. Relativ risiko for aksje- og renteporteføljen var i 20: Relativ risiko for aksjeporteføljen ble på 7,05 % (kan maks være 7,5 % iht. investeringsstrategien) Relativ risiko for renteporteføljen ble på 1,72 % (kan maks være 2 % iht. investeringsstrategien) Renterisiko Renteendringer vil påvirke obligasjonskursene. Renteinvesteringer med lang durasjon vil påvirkes mer enn renteinvesteringer med kort durasjon. For norske renteinvesteringer benyttes ST4X (statsobligasjoner med 3 års durasjon) som referanseindeks. Tilsvarende for globale obligasjonsfond benyttes en indeks for globale statsobligasjoner. Kredittrisiko Det benyttes hovedsakelig rentefond som kun kan investere i kredittpapirer med investment grade-rating (lav til moderat kredittrisiko) og som har god spredning på utstedere og antall papirer. Fondene må normalt selge seg ut av investeringer som blir nedgradert fra investment grade til high yield, mens enkelte fond kan holde investeringen dersom fondet mener muligheten for en senere oppgradering er tilstede. Likviditetsrisiko Alle plasseringer i aksjer og obligasjoner er i fond, og har lav likviditetsrisiko ved at plasseringene er daglig notert og kan innløses innen med få dagers varsel. Investeringene i eiendom og private equity har normalt en lavere likviditet enn børsnoterte papirer. I 2010 og 20 har likviditeten innenfor disse to investeringsklassene bedret seg noe i forhold til 2008 og Håndtering av valutarisiko UNIFOR stiller ikke absolutte krav til valutasikring av porteføljen, og det aksepteres dermed at valuta kan gi positive og negative verdiendringer. Plasseringene i utenlandske aksjefond, private equity og eiendom er ikke valutasikret (28,3 % av totalporteføljen), mens de utenlandske renteplasseringene og plasseringen i Storebrand Special Opportunities er valutasikret mot NOK. I tillegg kan de sies at flere av de store selskapene på Oslo Børs er internasjonal orientert og har inntekter og/eller utgifter i internasjonale valuter, samt at de blir påvirket av internasjonale råvarepriser. Operasjonell risiko For å redusere den operasjonelle risikoen ved aktiv forvaltning, har UNIFOR besluttet å ikke søke om eller drifte egen konsesjon, men sette denne funksjonen ut til en eller flere eksterne parter. Ved etablering av verdipapirfond som en del av forvaltningsmodellen, skal også denne funksjonen settes ut til en eller flere eksterne parter. 14

15 10. Kapitalutvikling, utdelinger og største stiftelser. Forvaltningskapitalen har økt fra NOK 275 millioner i 2002 til NOK millioner i 20, både som en følge av at stiftelser som tidligere ble forvaltet i separate porteføljer har blitt inkludert i den tidligere fellesforvaltningen, nå UNIFOR-fondene, og gode markeds- og forvaltningsresultater i perioden og i Forvaltningskapitalen økte i 20 med NOK 20 millioner, som følge av et forvaltningsresultat på NOK -61 millioner etter kostnader og netto tilførte midler på NOK 81 millioner (netto innskudd av på midler NOK 0,9 millioner og utdelinger på NOK 37,8 millioner i 20) Netto tilførsel Avkastning Markedsverdi Fig. Kapitalutvikling siste 9 år i millioner kroner: De største utdelingene kom fra: Throne Holst fondet med ca. NOK 17,8 millioner Anders Jahres fond til vitenskapens fremme med ca. NOK 6,6 millioner Nansenfondene med ca. NOK 2,0 millioner Lovsamlingsfondet med ca. NOK 1,2 millioner Resterende, ca. NOK 10 millioner, ble utdelt fra til sammen 107 stiftelser Fordelingen av andelen de største stiftelsene og fond har i UNIFOR-fondene er som følger: 15

16 Nansen; 6,0 % Andre; 3,5 % NTNU; 6,7 % Anders Jahre;,8 % Throne Holst; 13,0 % Andre UiO fond; 51,2 % Tøyen- og Observatoriefondet; 7,7 % Fig. 12 Fordeling av stiftelsenes kapital Totalt representerer stiftelser som bidro med utdelinger til Universitetet i Oslo 83,8 % av kapitalen. 16

17 . Forklaring på UNIFORs referanseindeks. Den referanseindeksen UNIFOR måler avkastningen mot er en konstruert indeks som skal tjene som sammenligningsgrunnlag for forvaltningen og skal gjenspeile den strategiske vektingen i forvaltningsreglementet. Indeksen må ikke forveksles med referanseindeksen for UNIFOR-fondene som legger grunnlag for hvilke underfond som skal ligge i UNIFORfondene. Styret i UNIFOR fastsetter UNIFORs referanseindekser. Referanseindeksen består av: OSBX (Oslo Børs Hovedindeks over alle aksjer notert på Oslo Børs) MSCI World NTR i NOK (Morgan Stanley World Index som er en indeks over aksjer notert på børsen i den industrialiserte del av verden) OBI Stat 3 år (STX4) (Indeks over norske statsobligasjoner med 3 års durasjon) Barclays Global Government Bond valutasikret til NOK (Indeks over globale statsobligasjoner) OBI Stat 3 mnd (STX1) + 3 % -poeng (Indeks for 3 måneders norske statspapirer lagt til med forventet risikotillegg for eiendomsinvesteringer) OBI Stat 3 mnd (STX1) + 7,5 % -poeng (Indeks for 3 måneders norske statspapirer lagt til med forventet risikotillegg for private equity investeringer) 17

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012 ........... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering... 3 2. Om UNIFOR... 4 3. Formål med forvaltningen... 4 4. Forvaltningsmodell.... 4 5. Investeringsstrategi og

Detaljer

.......... ÅRSRAPPORT 2010..........

.......... ÅRSRAPPORT 2010.......... . ÅRSRAPPORT 20.......... Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering... 3 2. Formål med forvaltningen... 3 3. Investeringsstrategi og retningslinjer for forvaltning.... 4 Utdelingsregler... 5 Målsetninger...

Detaljer

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2014

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2014 ........... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2014 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering... 3 2. Om UNIFOR... 4 3. Formål med forvaltningen... 4 4. Retningslinjer for utdeling... 4 5. Forvaltningsmodell...

Detaljer

En utfyllende beskrivelse av forvaltningen er gitt i vedlagte årsrapport for 2010.

En utfyllende beskrivelse av forvaltningen er gitt i vedlagte årsrapport for 2010. ( UNIVERSITETET I OSLO ~ UNIVERSITETSDIREKT0REN biovitenskap (UMB). Alle fond / legater har egne styrer, men for alle fond / legater der Universitetsstyret oppnevner alle medlemmene2 166 i tallet er styrene

Detaljer

SAKSTITTEL: Beretning og regnskap for UNIFOR for 2013- Resultatet av forvaltningen 2013

SAKSTITTEL: Beretning og regnskap for UNIFOR for 2013- Resultatet av forvaltningen 2013 UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Notat Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr. 4 Møtenr. 3/2014 Møtedato 6.mai 2014 Notatdato 24.apri12014

Detaljer

UNIFORS INVESTERINGSPOOL... Årsrapport 2007

UNIFORS INVESTERINGSPOOL... Årsrapport 2007 . UNIFORS INVESTERINGSPOOL.......... Årsrapport 2007 Årsrapport for Investeringspoolen I Unifors Investeringspool forvaltes alle stiftelser hvor styret ved Universitetet i Oslo er tillagt forvaltningsansvaret.

Detaljer

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning.

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning. Skaun kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Skaun kommune 23.06.2010, sak 51/10. 1 av 15 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE...

Detaljer

Retningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning

Retningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning Retningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning som vedtatt av Landsstyret 16. juni 2000, med oppdateringer vedtatt 2. februar 2001, 21. juni 2002, 23.august 2002, 17.oktober 2003, 18. juni 2004,

Detaljer

Finansstrategi for Sparebankstiftelsen Gran

Finansstrategi for Sparebankstiftelsen Gran Finansstrategi for Sparebankstiftelsen Gran Besluttet av styret 6. september 2012, revidert 27. november 2014 Finansstrategi utarbeidet i samarbeid med uavhengig rådgiver Grieg Investor AS www.grieginvestor.no

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune Stokke kommune Utkast 2 23 01 2009 Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Stokke kommune dd.mm.2009 1 av 14 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2007. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2007. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 07 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2007 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 2002 2003 2004 2005 2006 2007 07 4.1 Utøvelse av eierskap...

Detaljer

TJØME KOMMUNE KVALITETS- KONTROLL AV KOMMUNALT FINANSREGLEMENT

TJØME KOMMUNE KVALITETS- KONTROLL AV KOMMUNALT FINANSREGLEMENT TJØME KOMMUNE KVALITETS- KONTROLL AV KOMMUNALT FINANSREGLEMENT 25 november 2010 FORORD Som følge av Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning skal Tjøme kommune fremlegge et forslag til

Detaljer

Reglement for finansforvaltning VENNESLA kommune

Reglement for finansforvaltning VENNESLA kommune Reglement for finansforvaltning VENNESLA kommune Vedtatt av kommunestyret 24.03.11 1 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel

Detaljer

Finansstrategi for Sparebankstiftelsen Gran

Finansstrategi for Sparebankstiftelsen Gran Finansstrategi for Sparebankstiftelsen Gran Besluttet av styret 6. september 2012 Finansstrategi utarbeidet i samarbeid med uavhengig rådgiver Grieg Investor AS www.grieginvestor.no Innhold 1 Formål...

Detaljer

Statens pensjonsfond Utland Årsrapport 2005

Statens pensjonsfond Utland Årsrapport 2005 05 Statens pensjonsfond Utland Årsrapport 2005 2001 2002 2003 2004 2005 05 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2005 1 Statens pensjonsfond Utland. Nøkkeltall 2005............................... 2 Forord....................................................................

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Vedtatt K.sak.77-08. Sirdal kommune

Reglement for finansforvaltning. Vedtatt K.sak.77-08. Sirdal kommune Vedtatt K.sak.77-08 Sirdal kommune Utarbeidet i henhold til forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning, jf forskrift fra kommunal- og regionaldepartementet av 9. juni 2009 Innhold Del 1

Detaljer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 16 Noter 19 Kunngjøringer 23 Revisors beretning 26 2 DANSKE

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND NORGE Andre kvartal 2013

STATENS PENSJONSFOND NORGE Andre kvartal 2013 STATENS PENSJONSFOND NORGE ANDRE KVARTAL 2013 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond KORT FORTALT Folketrygdfondet Folketrygdfondet er et særlovsselskap som forvalter

Detaljer

Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor

Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor Danske Invest Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD kjære andelseier 3 Årsberetning 2008 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 30 Noter 49 Revisors beretning

Detaljer

11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING

11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING 1 11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING 11.1. Regulerende bestemmelser Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 52 nr. 2 Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning

Detaljer

MEMO. Stiftelsen Cultiva. Caspar Holter, Mercer (Norge) AS Kommentarer til investeringsstrategien

MEMO. Stiftelsen Cultiva. Caspar Holter, Mercer (Norge) AS Kommentarer til investeringsstrategien Essendrops gate 3 P.O. Box 1838 Vika N-0123 Oslo Fax +47 21011090 caspar.holter@mercer.com www.mercer.no MEMO TIL: Stiftelsen Cultiva DAT0: 16.03.2012 FRA: RE: Caspar Holter, Mercer (Norge) AS Kommentarer

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2003

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2003 03 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2003 Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold 03 Statens petroleumsfond - nøkkeltall 2003.................................... 2 F ORVALTNING AV

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 28 Hovedpunkter 28 Finanskrisen og det globale økonomiske tilbakeslaget gav store utfordringer i alle deler av forvaltningen. Markedsverdien av Statens pensjonsfond

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

Den nye forvaltningsorganisasjonen. bygge sin virksomhet på eksisterende kompetanse

Den nye forvaltningsorganisasjonen. bygge sin virksomhet på eksisterende kompetanse 74 Ti år med NBIM Det er ti år siden Norges Bank etablerte NBIM for å forvalte statens finansielle formue i utlandet. I sentralbanken er det utviklet en internasjonal forvaltningsbedrift som styrer etter

Detaljer

aktiv forvaltning i folketrygdfondet

aktiv forvaltning i folketrygdfondet temaartikkel aktiv forvaltning i folketrygdfondet Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2010. aktiv forvaltning AKTIV FORVALTNING Spørsmålet om aktive eller passive forvaltningsstiler

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2002

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2002 02 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2002 Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold 02 Statens petroleumsfond - nøkkeltall 2002.................................... 4 F ORVALTNING AV

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26.

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26. ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 26 Noter 44 Kunngjøringer/vedtektsendring 48 Revisors beretning

Detaljer