Det Norske Myntverket Årsrapport 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det Norske Myntverket Årsrapport 2008"

Transkript

1 Det Norske Myntverket Årsrapport 2008

2 Innhold side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 side 20 Styrets årsberetning Regnskap Noter Revisors beretning Myntsett Medaljer og spesielle prosjekter Det Norske Myntverket AS Postboks Kongsberg Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Det Norske Myntverket Årsrapport 2008 Grafisk produksjon: Prinfo Vanberg

3 Del 1 Årsberetning Regnskap Noter Revisors beretning

4 Styrets årsberetning Generelt Det Norske Myntverket AS (tidligere Den Kongelige Mynt) ble etablert som en del av Kongsberg Sølvverk så tidlig som i 1686, og var fram til 2003 underlagt og eid av ulike statlige institusjoner, senest Norges Bank. Medio 2003 ble samtlige aksjer i Den Kongelige Mynt AS solgt fra Norges Bank til de to selskapene Mint of Finland Ltd og Samlerhuset Norge AS, som hver eier 50 % av aksjene. Som en konsekvens av eierskiftet endret selskapet navn høsten 2004 til Det Norske Myntverket AS. Selskapet driver fortsatt sin virksomhet ut fra til dels historiske omgivelser i Kongsberg. 3 av selskapets 5 bygninger er fredet i henhold til forskrift om fredning fastsatt av Riksantikvaren i Det ble i 2008 inngått en langtidskontrakt med Norsk Bergverksmuseum om leie av Myntmesterboligen. Selskapets virksomhet består i utvikling, produksjon, markedsføring og salg av sirkulasjonsmynt, minnemynt og medaljer i det nasjonale og internasjonale markedet. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift av selskapet er til stede og lagt til grunn ved avleggelse av regnskapet. Dette begrunnes i de resultatprognoser som foreligger for 2009 samt i selskapets langsiktige strategiske prognoser. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Arbeidsmiljø og personale Myntverket har et godt utviklet opplegg, og arbeider systematisk innen områdene helse, miljø og sikkerhet. Det avholdes jevnlige møter i Arbeidsmiljøutvalget. Bedriftshelsetjeneste er tilknyttet bedriften, bedriften er tilsluttet avtalen om «Inkluderende arbeidsliv», og gir gjennom avtale med etablerte treningssentre støtte til fysisk trening og oppfølging av bedriftens ansatte. Arbeidsmiljøundersøkelse gjennomføres regelmessig blant alle ansatte. Resultatet av disse undersøkelsene viser at arbeidsmiljøet ved bedriften er godt. Det har i 2008 ikke vært rapportert ulykker eller uhell ved bedriften som har medført skade på personer eller materiell. Sykefraværet var i 2008 på 2,7 % av total arbeidstid mot 1,5 % i Av det totale fraværet i 2008 utgjorde korttidsfraværet 0,4 %. Ved inngangen til året var det 34 fast ansatte (33,3 årsverk) ved bedriften. Ved utgangen av året var det 28 fast ansatte ved Myntverket som utgjør 26,9 årsverk. Likestilling Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Selskapet har en innarbeidet policy rundt likestilling som legger til grunn at det skal være likebehandling av kjønn i saker som omhandler for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Andelen kvinner utgjør Sykefravær, % 10 Fast ansatte ved årsslutt Langtids Korttids Menn Kvinner 2 Styrets årsberetning

5 30 % av bedriftens ansatte, mens andelen kvinner i ledelsen utgjør 50%. Ytre miljø Myntverket har som målsetning å være en miljøvennlig bedrift, og det arbeides målrettet for å anvende størst mulig grad av miljøvennlige produkter i produksjonen. Bedriften har utslippstillatelse gitt av Statens Forurensningstilsyn (SFT). Innhenting og analysering av utslippsprøver blir foretatt regelmessig i henhold til gjeldende rutiner. I perioden har det ikke vært overskridelser av gjeldende utslippstillatelse fra produksjonen. Det gjennomføres kildesortering ved bedriften og avfall leveres i sin helhet av velrenommerte firmaer til godkjente deponier. Utover de stoffer hvor man har utslippstillatelse fra SFT, avgir bedriften i ubetydelig grad forurensning til omgivelsene. Hovedvekten av de råvarene som anvendes i produksjonen er metall. Årsregnskapet for 2008 Resultatregnskapet: Selskapets totale omsetning økte fra 109,5 mill i 2007 til kr 144,9 mill i Årsaken til økning i omsetning skyldes i hovedsak økt salg av medaljer for eksport sammenlignet med Selskapet fikk et resultat før skatt på kr 8,7 mill mot -1,6 mill i Årsresultatet for selskapet ble i 2008 på kr 6,2 mill mot kr -1,1 mill i Balanse og likviditet: Balansen ved utgangen av regnskapsåret har en samlet verdi på kr 62,7 mill mot kr 52,9 mill ved utgangen av Egenkapitalandelen er på 63,35 % og vurderes som tilfredsstillende. Selskapet har en akseptabel likviditet. Kontantstrømoppstillingen: Selskapet har en negativ utvikling i kontantstrømmen sammenlignet med Dette skyldes i hovedsak økning i varelager og kundefordringer. Selskapets investeringer er i hovedsak gjennomført med sikte på økt kapasitet og/eller økt lønnsomhet. Investeringer finansieres i sin helhet over driften av selskapet. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling med tilhørende noter, et rettvisende bilde av driften i selskapet og om stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntruffet vesentlige hendelser etter Driftsinntekter, TNOK Årsresultat, MNOK Styrets årsberetning 3

6 balansedagen og fram til i dag som påvirker selskapets økonomiske stilling. Framtidsutsikter Det Norske Myntverket har i 2008 forlenget sin langsiktige avtale med Norges Bank vedrørende produksjon av all norsk sirkulasjons- og minnemynt til foreløpig å gjelde t.o.m Volumet av norsk sirkulasjonsmynt varierer fra år til år, men avtalen sikrer selskapet en grunnbeskjeftigelse de kommende år. Det vil bli utgitt en minnemynt i sølv i 2009 i forbindelse med at det i 2009 vil være 150 år siden Knut Hamsun ble født Det internasjonale markedet for produksjon av sirkulasjonsmynt er fortsatt preget av stor overkapasitet og sterkt pressede priser. Den interne omstillings- og effektiviseringsprosessen man er i gang med for å videreutvikle selskapet til å nå sin målsetning om fortsatt å være en konkurransedyktig aktør i markedet, følger planen og vil fortsette i Markedssituasjonen for selskapets produkter medfører at man forventer en omsetning i 2009 som er på linje med Det har vært en god utvikling spesielt i eksport av medaljer i Det forventes at denne utviklingen vil fortsette i Styret påpeker at det som alltid er stor usikkerhet knyttet til vurderingen av framtidige forhold. En økning i salg av både mynt og medaljer er en av de utfordringer bedriften står overfor i tiden som kommer. Disponering av årsresultatet Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet: Avsettes til utbytte kr , Overføringer annen egenkapital kr , Sum disponert kr , Selskapets frie egenkapital var ved utgangen av 2008 kr , etter avsetning for utbytte. 4 Styrets årsberetning

7 Styre og administrasjon Maarit Aarni-Sirviö overtok som selskapets styreleder etter Raimo Makkonen i april Styret har for øvrig bestått av Leif Klevan, Tormod Hermansen, Paul Gustafsson, Ingrid Austlid Rise og Roar Marino Eriksen, hvorav de to sistnevnte er valgt av og blant de ansatte. Selskapets administrerende direktør Magne Flågan sluttet i sin stilling med virkning fra og Per Andersen, som er innleid på «management-for-hire» basis, ble innsatt i stillingen fra samme dato. Adm. direktør Styrets årsberetning 5

8 Regnskap Resultatregnskap Note Driftsinntekter Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Endring beh. varer i arbeid og feridigvarer Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Nedskrivning Annen driftskostnad 3, Sum driftskostnad Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Valutagevinst Rentekostnad til foretak i samme konsern Valutatap Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Overføringer og disopneringer Utbytte Overføringer annen egenkapital Sum disponert Tall i NOK 6 Regnskap

9 Balanse pr. 31. desember Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Lisenser Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktløy, o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmilder Varer Fordringer Kundefordringer Kundefordringer i samme konsern 6, Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Tall i NOK Regnskap 7

10 Balanse pr. 31. desember Egenkapital og gjeld Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital (100 aksjer á kr ) 9, Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Leverandørgjeld i samme konsern Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Tall i NOK Adm. direktør 8 Regnskap

11 Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt Betalbar skatt Ordinære avskrivinger Forskjellen mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger Gevinst ved salg av driftsmidler Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler (salgssum) Endring i andre investeringer 0 0 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Opptak av ny gjeld (kortsiktig og langsiktig) 0 0 Nedbetaling av gammel gjeld 0 0 Utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd pr Kontanter og bankinnskudd pr Tall i NOK Regnskap 9

12 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/ forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Varer Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Pensjoner Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Arbeidsgiveravgiften kostnadsføres basert på innbetalt pensjonspremie for sikrede (kollektive) pensjonsordninger, mens den er periodisert i samsvar med endring i pensjonsforpliktelsen for usikrede pensjoner. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. 10 Noter

13 Note 2 Varer Fordeling nedskriving og ressurser i arbeid Råvarer Varer i arbeid Ferdigvarer Sum Tall i NOK Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser; lån til ansatte m.m. Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte Ytelser til ledende personer Adm. direktør Styre Lønn til ansatt adm. direktør januar oktober Pensjon livrente Annen godtgjørelse Sum Honorar til innleid adm. direktør oktober desember Revisjonshonorar Kostnadsført revisjonshonorar i 2008 fordeler seg på følgende måte: Lovpålagt revisjon kr Bistand med utarbeidelse av årsregnskap, noter og likningspapir kr Andre tjenester samt skatte- og avgiftsbistand kr Merverdiavgiften er ikke inkludert i revisjonshonoraret. Tall i NOK Noter 11

14 Note 4 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 50 personer hvorav 28 aktive. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsen er dekket gjennom Norges Banks Pensjonskasse for 47 personer mens 3 personer er forsikret gjennom en innskuddsbasert pensjonsordning i Vital. Selskapet har knyttet seg til Spekters ordning for tariffestet avtalefestet pensjon (AFP). Pensjonskostnader Sikrede Usikrede Sum Nåverdi av årets pensjonsopptjening /- Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen /- Avkastning pensjonsmidler /- Resultatførte planavvik/estimatendringer /- Arbeidsgiveravgift /- Prinsippendring arbeidsgiveravg = Brutto pensjonskostnad Overføring AFP, Navoordning = Netto pensjonskostnad Tall i TNOK Opptjente pensjonsforpliktelser Sikrede Usikrede Sum Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering = Beregnede pensjonsforpliktelser /- Pensjonsmidler (til markedsverdi) /- Ikke resultatført virkning av estimatavvik/planendring /- Arbeidsgiveravgift = Samlede pensjons(forpliktelser)/midler Tall i TNOK Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 4,30 % 4,70 % Forventet lønnsregulering 4,50 % 4,50 % Forventet avkastning på fondsmidler 5,75 % 5,75 % G-regulering/regulering av pensjon under utbetaling 4,25 % 4,25 % Forventet uttaksprosent AFP-ordningen 40,00 % 40,00 % Forventet turnover De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer år avtagende fra 8 %, 0 % etter 50 år. 12 Noter

15 Note 5 Varige driftsmidler Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l. Tomter og bygninger Sum Anskaffelseskost pr Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger pr Bokført verdi pr Årets nedskrivning Årets avskrivninger Økonomisk levetid 3 5 år 3 5år år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Selskapet har foretatt nedskrivning på en produksjonsmaskin med kr Tall i NOK Immaterielle einedeler Ervervsår Levetid Kostpris Årets avskrivninger Nedskrevet verdi pr Lisenser etc. 2002/03/04/06 3 år Tall i NOK Note 6 Kundefordringer/andre fordringer Kundefordringer Kundefordringer i samme konsern Delkrederavsetning Andre fordringer Netto fordringer Tall i NOK Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v Fordring konsernselskap Kortsiktig fordring Kundefordring i konsern Gjeld konsernselskap Kortsiktig gjeld 0 0 Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld 0 0 Tall i NOK Noter 13

16 Note 8 Skatt Beregning av utsatt skatt Endring Skattereduserende midlertidige forskjeller som kan utlignes Kundefordringer Driftsmidler Varebeholdning Pensjoner Avsetning etter GRS Sum skattereduserende midlertidige forskjeller Fremførbart underskudd Grunnlag for beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel Utsatt skatt/utsatt skattefordel, 28 % Betalbar skatt på årets resultat fremkommer slik Ordinært resultat før skattekostnad Endring i midlertidige forskjeller Permanente forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag betalbar skatt Beregnet betalbar skatt (28 %) Årets skattekostnad fremkommer slik Betalbar skatt på årets resultat Endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad Tall i NOK Note 9 Egenkapital Aksjekapital Innskutt annen EK Annen EK Sum Egenkapital Årets endring i egenkapital Årsresultat Avsatt utbytte Egenkapital Tall i NOK 14 Noter

17 Note 10 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapital Antall Pålydende Balanseført Aksjekapital pr Tall i NOK Eierstruktur Antall aksjer Eierandel Samlerhuset Norge AS % Mint of Finland Ltd % Note 11 Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd for skattetrekk med kr Beløpet er innsatt på sperret konto for skattetrekksmidler. Note 12 Andre kostnader Det Norske Myntverket AS ble tidligere belastet med andel av konsernkostnader fra eierne. Denne praksisen opphørte i Dette medførte en økning av resultat i 2008 med kr i forhold til Noter 15

18 Revisors beretning 16 Revisors beretning

19 Del 2 Mynt Myntsett Medaljer

20 Mynt- og medaljeproduksjon MYNT I SPESIALEMBALLASJE Brilliantsett 2008 Norges Bank utga i 2008 en 10-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg i forbindelse med 200-årsjubileet for Henrik Wergelands fødsel. Årets utgave av 20-krone BU faller bort og vi har valgt å fokusere på årets Brilliantsett, det første settet for 2008 som vil inneholde 10-krone Wergeland. Settet vil som i fjor, i tillegg inneholde 20-krone, 5-krone, 1-krone og 50-øre; alle i Brilliant kvalitet. Det Norske Myntverket utga alle årets fem mynter samlet i ett sett i Brilliant kvalitet for første gang i Det illustrerte omslaget er prydet med vakre fotografier som gir myntene en unik visuell ramme. Fellesbetegnelsen for de fem første settene i serien er kalt INNTRYKK og tar for seg unike og positive sider ved det norske samfunn. Temaet for 2008 er norsk kunst og kultur og serien fortsetter videre med utgaver som tar for seg natur, tradisjoner og nasjonalarv. Opplaget på settet for 2008 ble nummererte eksemplarer. Myntsett UNC 2008 De årlige settene med norske mynter inneholder årets mynter i usirkulert kvalitet. Disse utgavene inneholder den ordinære 10-kronen for Myntsettet for 2008 ble utgitt i et opplag på eksemplarer i klassisk utgave (hardplast) og i eksemplarer i souvenirutgave. Souvenirutgavens illustrerte omslag omhandler Eidsvoll - grunnlovens fødested - og tar også for seg det farefylte året Omslaget er som vanlig rikt illustrert med bilder og har både norsk og engelsk tekst. Myntsett Proof 2008 Proofsettet for 2008 ble utgitt i et opplag på sett og inneholdt 50-øre, 1-krone, 5-krone, 10-krone Henrik Wergeland og 20-krone. 18 Mynt- og medaljeproduksjon

21 Proofsett Eksklusiv Årets Proofsett Eksklusiv feirer Wergelands-jubileet med både mynter og medalje. Settet inneholder både 10-krone Henrik Wergeland og 200-krone minnemynt i sølv i tillegg til de andre fire standardmyntene i Norges myntrekke. Myntene er preget i kvaliteten proof, og i settet følger også med en flott gullmedalje med Henrik Wergelands portrett fra 17. mai-medaljen 1902, modellert av Ivar Throndsen. Opplaget er satt til 500 sett levert i et eksklusivt treskrin med nummerert sølvplate og ekthetssertifikat. Gullmedaljen Adversmotiv: Henrik Wergelands portrett fra 17. mai-medaljen 1902 Kunstner, advers: Ivar Throndsen Reversmotiv: Løve fra Det Norske Myntverkets logo Kunstner, revers: Ingrid Austlid Rise Legering: Hvitt gull (585Au 265Ag 150Pd) Kvalitet: Proof Diameter: 14,00 mm Vekt: 3,00 g Mynt i rull Sett med originalruller fra Det Norske Myntverket med rull av alle sirkulasjonsmynter utgitt i løpet av året ble framstilt også i Årets sett inneholdt to 10-krone ruller; én rull ordinær 10-krone 2008 og én rull 10-krone Henrik Wergeland Barnets myntsett Dette myntsettet inneholder Norges regulære sirkulerende mynter, samt sølvmedaljen "Barn i kurv" modellert av Ivar Throndsen tidlig på 1900-tallet. Medaljens revers kan graveres med opptil 20 tegn og omslaget har egne områder hvor man kan notere alle viktige begivenheter i barnets første leveår. Opplaget i 2008 var på 600 eksemplarer. Mynt- og medaljeproduksjon 19

22 MEDALJER OG SPESIELLE PROSJEKTER Medalje til bauta FN/NATO veteranforening På FN-dagen 24. oktober 2008 kom forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til Kongsberg for avdukingen av FN-veteranenes monument. Monumentet består av Iddefjordgranitt og Det Norske Myntverket produserte plaketten og medaljen i rustfritt stål. Medaljen har en diameter på 350 mm samme dimensjoner som myntene på Nybrua. Medaljeserien Det Norske Myntverket startet i 2008 utgivelsen av en medaljeserie i anledning av Grunnlovsjubileet i Vi ser her for oss en serie som skal gå fram til jubileet og bestå av medaljer med motiver hentet fra viktige hendelser og personer i denne 200-årsperioden. Salg og distribusjon av medaljeserien forestås av Samlerhuset AS. Profileringsprodukter Det Norske Myntverket leverte i 2008 diverse profileringsprodukter til næringslivet i Kongsberg i form av av pins, mansjettknapper og smykkeanheng. Produktene er produsert med utgangspunkt i kvalitet, særpreg og lokalitet. 20 Mynt- og medaljeproduksjon

23 Mint of Norway Annual Report 2008

24 Contents page 2 page 6 page 10 page 16 page 18 page 20 Annual Report from Boards of Directors Financial Statements Notes Auditor's Report Coinsets Medals and special projects Det Norske Myntverket AS PO Box 53 NO-3602 Kongsberg Norway Telephone: Telefax: Internet: Mint of Norway Annual Report 2008 Design and production: Prinfo Vanberg

25 Part 1 Annual Report Financial Statements Notes Auditor's Report

26 Annual Report from Board of Directors General Mint of Norway (previously Royal Norwegian Mint) was founded as part of Kongsberg Silverworks as early as 1686, and was, until 2003, subject to and owned by various state institutions, the most recent being the Central Bank of Norway. In mid 2003, all the shares in the Royal Norwegian Mint were sold by the Central Bank of Norway to Mint of Finland Ltd and Samlerhuset Norge AS which both now own 50 % of the shares. As a consequence of this change of ownership, the company changed its name in the autumn of 2004 to Mint of Norway. The company continues its activities in historical surroundings in Kongsberg. Three of the company s five buildings are preserved in accordance with preservation regulations determined in 2004 by the Central Office of Historic Monuments. A long term contract with the Norwegian Mining Museum was entered into in 2008 for leasing of one of these buildings. The company s operations comprise the development, production, marketing and sale of circulation and commemorative coins and medals in Norway and abroad. Continued operations In accordance with the Accounting Act 3-3, it is confirmed that the prerequisites for continued operation of the company are present. This is substantiated in the result prognoses for 2009 and also in the company s long-term strategic prognoses. The company is in a healthy economic position. Working environment and personnel Mint of Norway has a well-developed organisation and works systematically within the area of health, safety and the environment. The Working Environment Committee holds regular meetings. The company has health service associated, has joined the agreement relating to Inclusive work life and, through its agreement with established fitness centres, supports physical training and follow-up of company employees. Working environment surveys are regularly carried out among all the company s employees. The result of these surveys shows that the working environment in the company is considered to be good. In 2008, no accidents resulting in injury to personnel or materials have been reported. In 2008, absenteeism due to illness represented 2,7 % of total working time compared to 1,5 % in Short-term absenteeism accounted for 0,4 % of the total absenteeism in At the start of the year, the company employed 34 permanent members of staff (33,3 man years). At yearend there were 28 permanent employees at the Mint (26,9 man years). Absenteeism due to illness, % 10 Permanent employee year end Longtime Shorttime Men Women 2 Annual Report from Board of Directors

27 Equal rights The company s goal is to be a workplace where men and women have full equality. The company has a well-established policy relating to equality based on the equal treatment of both sexes in such matters as salary, advancement and recruitment. Women make up 30 % of the company s employees, and are represented by 50 % in management positions. External environment To fulfill its aim of being an environmentally-friendly company, the Mint works determinedly to ensure that, as far as possible, environmentally-friendly products are used in production processes. The company has emission permission granted by the Norwegian Pollution Control Authority. Regular collections and analyses of emissions are regularly undertaken in accordance with prevailing routines. During the period the limits have not been exceeded. The company practices source sorting of waste which is delivered in its entirety by a prestigious firm to approved disposal depots. Apart from those substances for which the Norwegian Pollution Control Authority has granted emission permits, the company s emissions into the environment are minimal. The major part of raw materials used in production comprises metal. Financial statement 2008 Income statement In 2008, the company s total turnover increased to NOK 144,9 mill. from NOK 109,5 mill. in The main reason for the increase of turnover is more export of medals compared to The company had a result before tax of NOK 8,7 mill. compared to NOK 1,6 in The company's result for 2008 amounted to NOK 6,2 mill. compared to NOK 1,1 mill. in Balance and liquidity The balance at the end of the accounting year has a total value of NOK 62,7 mill. compared to NOK 52,9 mill. at the end of Equity stands at 63,35 % and is considered solid. The company has an acceptable liquidity. Cash-flow status The company s cash-flow is negative compared to This is mainly due to increases in inventory and customer liabilities. Investments have primarily been made with the purpose of increasing capacity and/or profitability. The investments are financed entirely through company operations. Operating revenues, TNOK Annual result, MNOK Annual Report from Board of Directors 3

28 In the Board's judgement, the tabled profit and loss, balance and cash flow with associated notes provide a correct picture of the company's operations and its financial status at year's end. Since balancing the accounts and up to the present, there have been no significant events affecting the company's economic situation. Future prospects Mint of Norway has in 2008 extended the longterm agreement with the Central Bank of Norway concerning production of all Norwegian circulation and commemorative coins to The volume of Norwegian circulation coins varies from year to year, but the agreement ensures the company a fundament in the coming years. There will be issued a commemorative coin in silver in 2009 to commemorate the birth of Knut Hamsun 150 years ago. The international market for production of circulation coins is still characterised by considerable overcapacity and highly squeezed prices. The ongoing internal reorganisation and rationalisation process to further develop the company to meet the goal still to be a competitive player in the market, is on schedule and will be continued in Due to the market situation for the company s products the company expects a turnover in 2009 at the same level as in There has been a good development especially in export of medals in This development is expected to continue in The Board points out that there is as always considerable uncertainty surrounding the assessment of future prospects, but states that increase in sales of both coins and medals are the major challenge the company is facing in the future. Profit allocation The Board proposes the following allocation of the year's result: Allocated as dividend NOK , Transferred to other equity NOK , Sum allocated NOK , The company s free equity at the end of 2008 was NOK , after dividend. 4 Annual Report from Board of Directors

29 The Board and administration Maarit Aarni-Sirviö took over as Chairman of the Board for Raimo Makkonen in April The Board has also comprised of Leif Klevan, Paul Gustafsson, Tormod Hermansen, Ingrid Austlid Rise and Roar Marino Eriksen, of which the latter are elected by and from the employees. The company's managing director Magne Flågan joined in his position with effect from and Per Andersen, who is hired on a "management-for-hire" basis, took over the position from the same date. Kongsberg, April Maarit Aarni-Sirviö Chairman of the Board Tormod Hermansen Paul Gustafsson Roar M. Eriksen Niclas Wate Ingrid Austlid Rise Per Andersen Managing director Note: The translation to English has been prepared for information purposes only. Annual Report from Board of Directors 5

30 Financial statements Profit and Loss Account Note Operating revenue Sales revenue Other operating revenues Total operating revenues Operating costs Inventory change in stock Cost of goods sold Wage costs Depreciation Impairment Other operating costs 3, Total operating costs Operating profit (EBIT) Financial earnings and financial costs Interest earnings from group companies Other interest earnings Agio Interest costs to group company Disagio Other financial costs Net finance Earnings before tax (EBT) Tax expenses Net profit for the year Transfer and dispositions Dividends Transferred to other equity Total allocation Figures: NOK 6 Financial statements

31 Balance sheet as at December 31. Assets Note Fixed assets Intanqible assets Licences Deferred tax asset Total intangible assets Tangible assets Land, buildings and other property Machines and installations Operating property, equipment, tools, etc Total tangible assets Financial fixed assets Pension funds Total financial fixed assets Total fixed assets Current assets Inventories Accounts receivable Accounts receivable customers Accounts receivable in group 6, Other accounts receivable Total accounts receivable Cash and cash equivalents Total current assets Total assets Figures: NOK Financial statements 7

32 Equity and liabilities Balance sheet Note Equity Invested equity Share capital (100 shares à NOK ) 9, Other invested equity Total invested equity Earned equity Retained earnings Total earned equity Total equity Liabilities Provisions Deferred tax Total provisions Short-term liabilities Accounts payable Accounts payable in group Tax payable Statutory duties Other short-term liabilities Total short-term liabilities Total liabilities Total equity and liabilities Figures: NOK Kongsberg, April Maarit Aarni-Sirviö Chairman of the Board Tormod Hermansen Paul Gustafsson Roar M. Eriksen Niclas Wate Ingrid Austlid Rise Per Andersen Managing director Note: The translation to English has been prepared for information purposes only. 8 Financial statements

33 Cash-flow statement January 1. December Cash flow from operations Earnings before tax Profit on sale on fixed assets Income taxes paid Depreciation and amortisation Change in pension plan assets and pension liabilities Change in inventories, accounts receivable and account payables Change in other accruals Net cash flow from operations Cash flow from investment activities Purchase of fixed assets Disposal of fixed assets (sales total) Change in other investments 0 0 Net cash flow from investment activities Cash flow from financing activities Increase in interest-bearing dept 0 0 Decrease in interest-bearing dept 0 0 Dividends paid Net cash flow from financing activities Net change in cash and equivalents Cash and cash equivalents as at January Cash and cash equivalents as at December Figures: NOK Financial statements 9

34 Notes Note 1 Accounting principles The annual accounts has been drawn up in compliance with the Norwegian Accounting Act and in accordance with accounting standards. Sales revenues Sales of products are entered as revenue at the time of delivery. Services are entered as revenue at the time they are provided. The proportion of income from sales linked to future service payments is entered as unearned income at time of sale, and then entered as income at the time the services are delivered. Valuation and classification of assets and liabilities Assets meant for durable ownership or use are classified as fixed assets. Other assets are classified as current assets. Outstanding liabilities to be discharged within one year are notwithstanding classified as current assets. The classification of short and long-term debts is based on analogue criteria. Capital assets are valued at the procurement cost but are depreciated to their real value when the decrease in value is expected to be permanent. Capital assets with a limited economic lifetime are written off systematically. Current assets are valued at the lowest of procurement cost and real value. The value of short-term debts is the nominal received amount at the time of establishment. Fixed assets Fixed assets are booked and depreciated linearly over their expected lifetime where they have an expected lifetime of more than three years and a cost price in excess of NOK Maintenance of fixed assets is recorded consecutively under running costs. Additional expenditures or improvements are added to the cost price of fixed assets and are depreciated concurrently with the fixed assets. The difference between maintenance and additional expenditures/improvements is valued in relation to the status of the fixed assets at the time of their purchase. Inventories Inventory of purchased goods is valued at the lowest cost of procurement in accordance with the FIFO principle and the real value. Self-processed manufactured goods and work in progress of manufacture are valued at full processing cost. Depreciation for anticipated redundancy is taken into account. Accounts receivable Accounts receivable and other receivables are entered at nominal value after deduction of provisions for anticipated loss. Provision for loss is based on an individual assessment of each account receivable. Pensions Pension costs and liabilities are calculated in relation to linear accrued benefits based on conditions relating to discounted interest, future salary adjustments, pensions and social security benefits, and future returns on pension funds as well as actuarial considerations relating to mortality, voluntary retirement, etc. Pension funds are valued at real value and deducted from net pension liabilities in the balance sheet. Changes in liabilities due to changes in pension schemes are spread over assumed remaining period of salaried employment. The same applies to estimated deviations to the extent that they exceed 10% of the maximum pension liabilities and pension funds (corridor). Employers National Insurance contributions are booked on the basis of paid pension premiums for secured (collective) pension schemes, and periodised in accordance with changes in pension liabilities for unsecured pensions. Tax Tax expenditures in the Profit and Loss Account include both tax due for the period and changes in deferred taxes. Deferred taxes are assessed at 28% on the basis of the temporary differences between accounting and tax values, in addition to any tax assessment deficits to be carried forward at the end of the financial year. Temporary tax-increasing and tax-decreasing differences which reverse or may reverse in the same period are offset. Inclusion of deferred tax benefits on net tax-reducing differences which have not been offset, and deficits to be carried forward, are justified by anticipated future earnings. Deferred tax and tax benefits which can be included in the balance sheet have been entered at net value. Cash flow statement The cash flow statement has been produced in accordance with the indirect method. Cash and cash equivalents include cash, bank deposits, and other short-term, liquid deposits which can immediately, and at insignificant risk, be converted to known cash amounts, and with due date less than three months from the date of acquisition. 10 Notes

35 Note 2 Inventories As at December Raw materials Work in progress Finished products Total Figures: NOK Note 3 Personnel expenses, number of employees and remuneration Personnel expenses Wages Social security expenses Pension expenses Other benefits Total Average number of employees Management remuneration Managing Director Board Salary Managing Director January October Pension annuity Other benefits Total Salary hired Managing Director October December Auditor Booked auditor s fees for 2008: Auditing directed by law NOK Tax- and duty assistance NOK Fees for other services NOK VAT is not included in the auditor s fees. Figures: NOK Notes 11

36 Note 4 Pension costs, funds and liabilities The Company has pension schemes covering a total of 50 persons whereof 28 active. The schemes provide the right to specified future benefits. These depend mainly on the number of years of contribution, salary level at the time of retirement and the amount of pension benefit provided by the social security system. This obligation is covered through the Central Bank of Norway s Pension Fund for 47 persons while 3 employees are on a deposit-based pension scheme in insurance company, Vital. The Company has a tariff-regulated agreement with Norway s Early-Retirement Pension Scheme (AFP). Pension costs Secured Unsecured Total Current value of the year s pension contributions /- Interest costs of pension liabilities /- Return on pension funds /- Recognised effect of deviation from estimates/changes of plan /- Employer's contributions /- Change employer's tax = Gross pension costs Transferred AFP, NAVO Scheme = Net pension costs Figures: TNOK Accumulated pension liabilities as at Decmber 31. Secured Unsecured Total Estimated effect of future salary adjustments = Estimated pension liabilities /- Pension funds (at market value) /- Unrecognised effect of deviation from estimates/changes of plan /- Employer's contributions Total pension (liabilities)/funds Figures: TNOK Financial assumptions Discount rate 4,30 % 4,70 % Anticipated salary adjustments 4,50 % 4,50 % Anticipated rate of return on funds 5,75 % 5,75 % Pension base level adjustment/pension adjustment 4,25 % 4,25 % Anticipated signing propensity on AFP scheme 40,00 % 40,00 % Anticipated turnover The actuarial conditions are based on the normal assumptions applicable to insurance with respect to demographic factors years decreasing from 8 %, 0 % after 50 years. 12 Notes

37 Note 5 Fixed assets Production machinery Equipment, furniture fixture transport equipment Buildings and land Total Purchase cost as at January Acquisitions Disposals Purchase cost as at December Accumulated depreciations as at December Book value as at December Impairment Depreciation for the year Economic lifetime 3 5 years 3 5 years years Depreciation plan Linear Linear Linear The company has made impairment of a machine by NOK Figures: NOK Year of acquisition Lifetime Cost price Depreciation for the year Net book value as at December 31, 2008 Intangible assets Licenses, etc 2002/03/04/06 3 years Figures: NOK Note 6 Customer liabilities As at December Customer liabilities Customer liabilities in the Group Bad-debt provisions Other liabilities Net customer liabilities Figures: NOK Note 7 Intercompany transactions, etc. As at December Company liabilities Short-term liabilities Customer liabilities in the group Debt to businesses within the Group Short-term debts 0 0 Supplier debt Other short-term debts 0 0 Figures: NOK Notes 13

38 Note 8 Tax Calculation of deferred tax as at December Change Tax-reducing temporary differences which may be offset Customer liabilities Operating expenses Inventories Pension Accrual in accordance with good accounting practice Total of tax-reducing temporary differences Deficit to be carried forward Basis for calculating deferred tax/deferred tax benefits Deferred tax/deferred tax benefits, 28 % Tax payable on the year's profits is as follows Ordinary pre-tax profits Change in temporary differences Permanent differences Loss carried forward Basis for tax payable Estimated tax payable (28 %) Tax costs for the year are as follows Tax payable on year's profits Change deferred tax Total tax costs Figures: NOK Note 9 Equity Share capital Deposits other equity Other equity Total Equity as at December 31, Change in equity for the year Net profit Dividend Equity as December 31, Figures: NOK 14 Notes

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2009

Det Norske Myntverket Årsrapport 2009 Det Norske Myntverket Årsrapport 2009 Innhold side 4 side 8 side 12 side 18 side 20 side 22 Styrets årsberetning Regnskap Noter Revisors beretning Myntsett Medaljer Det Norske Myntverket AS Postboks 53

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Innhold side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Styrets årsberetning Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon Det Norske Myntverket AS Postboks 53

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer