Det Norske Myntverket Årsrapport 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det Norske Myntverket Årsrapport 2008"

Transkript

1 Det Norske Myntverket Årsrapport 2008

2 Innhold side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 side 20 Styrets årsberetning Regnskap Noter Revisors beretning Myntsett Medaljer og spesielle prosjekter Det Norske Myntverket AS Postboks Kongsberg Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Det Norske Myntverket Årsrapport 2008 Grafisk produksjon: Prinfo Vanberg

3 Del 1 Årsberetning Regnskap Noter Revisors beretning

4 Styrets årsberetning Generelt Det Norske Myntverket AS (tidligere Den Kongelige Mynt) ble etablert som en del av Kongsberg Sølvverk så tidlig som i 1686, og var fram til 2003 underlagt og eid av ulike statlige institusjoner, senest Norges Bank. Medio 2003 ble samtlige aksjer i Den Kongelige Mynt AS solgt fra Norges Bank til de to selskapene Mint of Finland Ltd og Samlerhuset Norge AS, som hver eier 50 % av aksjene. Som en konsekvens av eierskiftet endret selskapet navn høsten 2004 til Det Norske Myntverket AS. Selskapet driver fortsatt sin virksomhet ut fra til dels historiske omgivelser i Kongsberg. 3 av selskapets 5 bygninger er fredet i henhold til forskrift om fredning fastsatt av Riksantikvaren i Det ble i 2008 inngått en langtidskontrakt med Norsk Bergverksmuseum om leie av Myntmesterboligen. Selskapets virksomhet består i utvikling, produksjon, markedsføring og salg av sirkulasjonsmynt, minnemynt og medaljer i det nasjonale og internasjonale markedet. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift av selskapet er til stede og lagt til grunn ved avleggelse av regnskapet. Dette begrunnes i de resultatprognoser som foreligger for 2009 samt i selskapets langsiktige strategiske prognoser. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Arbeidsmiljø og personale Myntverket har et godt utviklet opplegg, og arbeider systematisk innen områdene helse, miljø og sikkerhet. Det avholdes jevnlige møter i Arbeidsmiljøutvalget. Bedriftshelsetjeneste er tilknyttet bedriften, bedriften er tilsluttet avtalen om «Inkluderende arbeidsliv», og gir gjennom avtale med etablerte treningssentre støtte til fysisk trening og oppfølging av bedriftens ansatte. Arbeidsmiljøundersøkelse gjennomføres regelmessig blant alle ansatte. Resultatet av disse undersøkelsene viser at arbeidsmiljøet ved bedriften er godt. Det har i 2008 ikke vært rapportert ulykker eller uhell ved bedriften som har medført skade på personer eller materiell. Sykefraværet var i 2008 på 2,7 % av total arbeidstid mot 1,5 % i Av det totale fraværet i 2008 utgjorde korttidsfraværet 0,4 %. Ved inngangen til året var det 34 fast ansatte (33,3 årsverk) ved bedriften. Ved utgangen av året var det 28 fast ansatte ved Myntverket som utgjør 26,9 årsverk. Likestilling Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Selskapet har en innarbeidet policy rundt likestilling som legger til grunn at det skal være likebehandling av kjønn i saker som omhandler for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Andelen kvinner utgjør Sykefravær, % 10 Fast ansatte ved årsslutt Langtids Korttids Menn Kvinner 2 Styrets årsberetning

5 30 % av bedriftens ansatte, mens andelen kvinner i ledelsen utgjør 50%. Ytre miljø Myntverket har som målsetning å være en miljøvennlig bedrift, og det arbeides målrettet for å anvende størst mulig grad av miljøvennlige produkter i produksjonen. Bedriften har utslippstillatelse gitt av Statens Forurensningstilsyn (SFT). Innhenting og analysering av utslippsprøver blir foretatt regelmessig i henhold til gjeldende rutiner. I perioden har det ikke vært overskridelser av gjeldende utslippstillatelse fra produksjonen. Det gjennomføres kildesortering ved bedriften og avfall leveres i sin helhet av velrenommerte firmaer til godkjente deponier. Utover de stoffer hvor man har utslippstillatelse fra SFT, avgir bedriften i ubetydelig grad forurensning til omgivelsene. Hovedvekten av de råvarene som anvendes i produksjonen er metall. Årsregnskapet for 2008 Resultatregnskapet: Selskapets totale omsetning økte fra 109,5 mill i 2007 til kr 144,9 mill i Årsaken til økning i omsetning skyldes i hovedsak økt salg av medaljer for eksport sammenlignet med Selskapet fikk et resultat før skatt på kr 8,7 mill mot -1,6 mill i Årsresultatet for selskapet ble i 2008 på kr 6,2 mill mot kr -1,1 mill i Balanse og likviditet: Balansen ved utgangen av regnskapsåret har en samlet verdi på kr 62,7 mill mot kr 52,9 mill ved utgangen av Egenkapitalandelen er på 63,35 % og vurderes som tilfredsstillende. Selskapet har en akseptabel likviditet. Kontantstrømoppstillingen: Selskapet har en negativ utvikling i kontantstrømmen sammenlignet med Dette skyldes i hovedsak økning i varelager og kundefordringer. Selskapets investeringer er i hovedsak gjennomført med sikte på økt kapasitet og/eller økt lønnsomhet. Investeringer finansieres i sin helhet over driften av selskapet. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling med tilhørende noter, et rettvisende bilde av driften i selskapet og om stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntruffet vesentlige hendelser etter Driftsinntekter, TNOK Årsresultat, MNOK Styrets årsberetning 3

6 balansedagen og fram til i dag som påvirker selskapets økonomiske stilling. Framtidsutsikter Det Norske Myntverket har i 2008 forlenget sin langsiktige avtale med Norges Bank vedrørende produksjon av all norsk sirkulasjons- og minnemynt til foreløpig å gjelde t.o.m Volumet av norsk sirkulasjonsmynt varierer fra år til år, men avtalen sikrer selskapet en grunnbeskjeftigelse de kommende år. Det vil bli utgitt en minnemynt i sølv i 2009 i forbindelse med at det i 2009 vil være 150 år siden Knut Hamsun ble født Det internasjonale markedet for produksjon av sirkulasjonsmynt er fortsatt preget av stor overkapasitet og sterkt pressede priser. Den interne omstillings- og effektiviseringsprosessen man er i gang med for å videreutvikle selskapet til å nå sin målsetning om fortsatt å være en konkurransedyktig aktør i markedet, følger planen og vil fortsette i Markedssituasjonen for selskapets produkter medfører at man forventer en omsetning i 2009 som er på linje med Det har vært en god utvikling spesielt i eksport av medaljer i Det forventes at denne utviklingen vil fortsette i Styret påpeker at det som alltid er stor usikkerhet knyttet til vurderingen av framtidige forhold. En økning i salg av både mynt og medaljer er en av de utfordringer bedriften står overfor i tiden som kommer. Disponering av årsresultatet Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet: Avsettes til utbytte kr , Overføringer annen egenkapital kr , Sum disponert kr , Selskapets frie egenkapital var ved utgangen av 2008 kr , etter avsetning for utbytte. 4 Styrets årsberetning

7 Styre og administrasjon Maarit Aarni-Sirviö overtok som selskapets styreleder etter Raimo Makkonen i april Styret har for øvrig bestått av Leif Klevan, Tormod Hermansen, Paul Gustafsson, Ingrid Austlid Rise og Roar Marino Eriksen, hvorav de to sistnevnte er valgt av og blant de ansatte. Selskapets administrerende direktør Magne Flågan sluttet i sin stilling med virkning fra og Per Andersen, som er innleid på «management-for-hire» basis, ble innsatt i stillingen fra samme dato. Adm. direktør Styrets årsberetning 5

8 Regnskap Resultatregnskap Note Driftsinntekter Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Endring beh. varer i arbeid og feridigvarer Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Nedskrivning Annen driftskostnad 3, Sum driftskostnad Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Valutagevinst Rentekostnad til foretak i samme konsern Valutatap Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Overføringer og disopneringer Utbytte Overføringer annen egenkapital Sum disponert Tall i NOK 6 Regnskap

9 Balanse pr. 31. desember Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Lisenser Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktløy, o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmilder Varer Fordringer Kundefordringer Kundefordringer i samme konsern 6, Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Tall i NOK Regnskap 7

10 Balanse pr. 31. desember Egenkapital og gjeld Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital (100 aksjer á kr ) 9, Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Leverandørgjeld i samme konsern Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Tall i NOK Adm. direktør 8 Regnskap

11 Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt Betalbar skatt Ordinære avskrivinger Forskjellen mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger Gevinst ved salg av driftsmidler Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler (salgssum) Endring i andre investeringer 0 0 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Opptak av ny gjeld (kortsiktig og langsiktig) 0 0 Nedbetaling av gammel gjeld 0 0 Utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd pr Kontanter og bankinnskudd pr Tall i NOK Regnskap 9

12 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/ forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Varer Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Pensjoner Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Arbeidsgiveravgiften kostnadsføres basert på innbetalt pensjonspremie for sikrede (kollektive) pensjonsordninger, mens den er periodisert i samsvar med endring i pensjonsforpliktelsen for usikrede pensjoner. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. 10 Noter

13 Note 2 Varer Fordeling nedskriving og ressurser i arbeid Råvarer Varer i arbeid Ferdigvarer Sum Tall i NOK Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser; lån til ansatte m.m. Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte Ytelser til ledende personer Adm. direktør Styre Lønn til ansatt adm. direktør januar oktober Pensjon livrente Annen godtgjørelse Sum Honorar til innleid adm. direktør oktober desember Revisjonshonorar Kostnadsført revisjonshonorar i 2008 fordeler seg på følgende måte: Lovpålagt revisjon kr Bistand med utarbeidelse av årsregnskap, noter og likningspapir kr Andre tjenester samt skatte- og avgiftsbistand kr Merverdiavgiften er ikke inkludert i revisjonshonoraret. Tall i NOK Noter 11

14 Note 4 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 50 personer hvorav 28 aktive. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsen er dekket gjennom Norges Banks Pensjonskasse for 47 personer mens 3 personer er forsikret gjennom en innskuddsbasert pensjonsordning i Vital. Selskapet har knyttet seg til Spekters ordning for tariffestet avtalefestet pensjon (AFP). Pensjonskostnader Sikrede Usikrede Sum Nåverdi av årets pensjonsopptjening /- Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen /- Avkastning pensjonsmidler /- Resultatførte planavvik/estimatendringer /- Arbeidsgiveravgift /- Prinsippendring arbeidsgiveravg = Brutto pensjonskostnad Overføring AFP, Navoordning = Netto pensjonskostnad Tall i TNOK Opptjente pensjonsforpliktelser Sikrede Usikrede Sum Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering = Beregnede pensjonsforpliktelser /- Pensjonsmidler (til markedsverdi) /- Ikke resultatført virkning av estimatavvik/planendring /- Arbeidsgiveravgift = Samlede pensjons(forpliktelser)/midler Tall i TNOK Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 4,30 % 4,70 % Forventet lønnsregulering 4,50 % 4,50 % Forventet avkastning på fondsmidler 5,75 % 5,75 % G-regulering/regulering av pensjon under utbetaling 4,25 % 4,25 % Forventet uttaksprosent AFP-ordningen 40,00 % 40,00 % Forventet turnover De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer år avtagende fra 8 %, 0 % etter 50 år. 12 Noter

15 Note 5 Varige driftsmidler Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l. Tomter og bygninger Sum Anskaffelseskost pr Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger pr Bokført verdi pr Årets nedskrivning Årets avskrivninger Økonomisk levetid 3 5 år 3 5år år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Selskapet har foretatt nedskrivning på en produksjonsmaskin med kr Tall i NOK Immaterielle einedeler Ervervsår Levetid Kostpris Årets avskrivninger Nedskrevet verdi pr Lisenser etc. 2002/03/04/06 3 år Tall i NOK Note 6 Kundefordringer/andre fordringer Kundefordringer Kundefordringer i samme konsern Delkrederavsetning Andre fordringer Netto fordringer Tall i NOK Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v Fordring konsernselskap Kortsiktig fordring Kundefordring i konsern Gjeld konsernselskap Kortsiktig gjeld 0 0 Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld 0 0 Tall i NOK Noter 13

16 Note 8 Skatt Beregning av utsatt skatt Endring Skattereduserende midlertidige forskjeller som kan utlignes Kundefordringer Driftsmidler Varebeholdning Pensjoner Avsetning etter GRS Sum skattereduserende midlertidige forskjeller Fremførbart underskudd Grunnlag for beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel Utsatt skatt/utsatt skattefordel, 28 % Betalbar skatt på årets resultat fremkommer slik Ordinært resultat før skattekostnad Endring i midlertidige forskjeller Permanente forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag betalbar skatt Beregnet betalbar skatt (28 %) Årets skattekostnad fremkommer slik Betalbar skatt på årets resultat Endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad Tall i NOK Note 9 Egenkapital Aksjekapital Innskutt annen EK Annen EK Sum Egenkapital Årets endring i egenkapital Årsresultat Avsatt utbytte Egenkapital Tall i NOK 14 Noter

17 Note 10 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapital Antall Pålydende Balanseført Aksjekapital pr Tall i NOK Eierstruktur Antall aksjer Eierandel Samlerhuset Norge AS % Mint of Finland Ltd % Note 11 Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd for skattetrekk med kr Beløpet er innsatt på sperret konto for skattetrekksmidler. Note 12 Andre kostnader Det Norske Myntverket AS ble tidligere belastet med andel av konsernkostnader fra eierne. Denne praksisen opphørte i Dette medførte en økning av resultat i 2008 med kr i forhold til Noter 15

18 Revisors beretning 16 Revisors beretning

19 Del 2 Mynt Myntsett Medaljer

20 Mynt- og medaljeproduksjon MYNT I SPESIALEMBALLASJE Brilliantsett 2008 Norges Bank utga i 2008 en 10-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg i forbindelse med 200-årsjubileet for Henrik Wergelands fødsel. Årets utgave av 20-krone BU faller bort og vi har valgt å fokusere på årets Brilliantsett, det første settet for 2008 som vil inneholde 10-krone Wergeland. Settet vil som i fjor, i tillegg inneholde 20-krone, 5-krone, 1-krone og 50-øre; alle i Brilliant kvalitet. Det Norske Myntverket utga alle årets fem mynter samlet i ett sett i Brilliant kvalitet for første gang i Det illustrerte omslaget er prydet med vakre fotografier som gir myntene en unik visuell ramme. Fellesbetegnelsen for de fem første settene i serien er kalt INNTRYKK og tar for seg unike og positive sider ved det norske samfunn. Temaet for 2008 er norsk kunst og kultur og serien fortsetter videre med utgaver som tar for seg natur, tradisjoner og nasjonalarv. Opplaget på settet for 2008 ble nummererte eksemplarer. Myntsett UNC 2008 De årlige settene med norske mynter inneholder årets mynter i usirkulert kvalitet. Disse utgavene inneholder den ordinære 10-kronen for Myntsettet for 2008 ble utgitt i et opplag på eksemplarer i klassisk utgave (hardplast) og i eksemplarer i souvenirutgave. Souvenirutgavens illustrerte omslag omhandler Eidsvoll - grunnlovens fødested - og tar også for seg det farefylte året Omslaget er som vanlig rikt illustrert med bilder og har både norsk og engelsk tekst. Myntsett Proof 2008 Proofsettet for 2008 ble utgitt i et opplag på sett og inneholdt 50-øre, 1-krone, 5-krone, 10-krone Henrik Wergeland og 20-krone. 18 Mynt- og medaljeproduksjon

21 Proofsett Eksklusiv Årets Proofsett Eksklusiv feirer Wergelands-jubileet med både mynter og medalje. Settet inneholder både 10-krone Henrik Wergeland og 200-krone minnemynt i sølv i tillegg til de andre fire standardmyntene i Norges myntrekke. Myntene er preget i kvaliteten proof, og i settet følger også med en flott gullmedalje med Henrik Wergelands portrett fra 17. mai-medaljen 1902, modellert av Ivar Throndsen. Opplaget er satt til 500 sett levert i et eksklusivt treskrin med nummerert sølvplate og ekthetssertifikat. Gullmedaljen Adversmotiv: Henrik Wergelands portrett fra 17. mai-medaljen 1902 Kunstner, advers: Ivar Throndsen Reversmotiv: Løve fra Det Norske Myntverkets logo Kunstner, revers: Ingrid Austlid Rise Legering: Hvitt gull (585Au 265Ag 150Pd) Kvalitet: Proof Diameter: 14,00 mm Vekt: 3,00 g Mynt i rull Sett med originalruller fra Det Norske Myntverket med rull av alle sirkulasjonsmynter utgitt i løpet av året ble framstilt også i Årets sett inneholdt to 10-krone ruller; én rull ordinær 10-krone 2008 og én rull 10-krone Henrik Wergeland Barnets myntsett Dette myntsettet inneholder Norges regulære sirkulerende mynter, samt sølvmedaljen "Barn i kurv" modellert av Ivar Throndsen tidlig på 1900-tallet. Medaljens revers kan graveres med opptil 20 tegn og omslaget har egne områder hvor man kan notere alle viktige begivenheter i barnets første leveår. Opplaget i 2008 var på 600 eksemplarer. Mynt- og medaljeproduksjon 19

22 MEDALJER OG SPESIELLE PROSJEKTER Medalje til bauta FN/NATO veteranforening På FN-dagen 24. oktober 2008 kom forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til Kongsberg for avdukingen av FN-veteranenes monument. Monumentet består av Iddefjordgranitt og Det Norske Myntverket produserte plaketten og medaljen i rustfritt stål. Medaljen har en diameter på 350 mm samme dimensjoner som myntene på Nybrua. Medaljeserien Det Norske Myntverket startet i 2008 utgivelsen av en medaljeserie i anledning av Grunnlovsjubileet i Vi ser her for oss en serie som skal gå fram til jubileet og bestå av medaljer med motiver hentet fra viktige hendelser og personer i denne 200-årsperioden. Salg og distribusjon av medaljeserien forestås av Samlerhuset AS. Profileringsprodukter Det Norske Myntverket leverte i 2008 diverse profileringsprodukter til næringslivet i Kongsberg i form av av pins, mansjettknapper og smykkeanheng. Produktene er produsert med utgangspunkt i kvalitet, særpreg og lokalitet. 20 Mynt- og medaljeproduksjon

23 Mint of Norway Annual Report 2008

24 Contents page 2 page 6 page 10 page 16 page 18 page 20 Annual Report from Boards of Directors Financial Statements Notes Auditor's Report Coinsets Medals and special projects Det Norske Myntverket AS PO Box 53 NO-3602 Kongsberg Norway Telephone: Telefax: Internet: Mint of Norway Annual Report 2008 Design and production: Prinfo Vanberg

25 Part 1 Annual Report Financial Statements Notes Auditor's Report

26 Annual Report from Board of Directors General Mint of Norway (previously Royal Norwegian Mint) was founded as part of Kongsberg Silverworks as early as 1686, and was, until 2003, subject to and owned by various state institutions, the most recent being the Central Bank of Norway. In mid 2003, all the shares in the Royal Norwegian Mint were sold by the Central Bank of Norway to Mint of Finland Ltd and Samlerhuset Norge AS which both now own 50 % of the shares. As a consequence of this change of ownership, the company changed its name in the autumn of 2004 to Mint of Norway. The company continues its activities in historical surroundings in Kongsberg. Three of the company s five buildings are preserved in accordance with preservation regulations determined in 2004 by the Central Office of Historic Monuments. A long term contract with the Norwegian Mining Museum was entered into in 2008 for leasing of one of these buildings. The company s operations comprise the development, production, marketing and sale of circulation and commemorative coins and medals in Norway and abroad. Continued operations In accordance with the Accounting Act 3-3, it is confirmed that the prerequisites for continued operation of the company are present. This is substantiated in the result prognoses for 2009 and also in the company s long-term strategic prognoses. The company is in a healthy economic position. Working environment and personnel Mint of Norway has a well-developed organisation and works systematically within the area of health, safety and the environment. The Working Environment Committee holds regular meetings. The company has health service associated, has joined the agreement relating to Inclusive work life and, through its agreement with established fitness centres, supports physical training and follow-up of company employees. Working environment surveys are regularly carried out among all the company s employees. The result of these surveys shows that the working environment in the company is considered to be good. In 2008, no accidents resulting in injury to personnel or materials have been reported. In 2008, absenteeism due to illness represented 2,7 % of total working time compared to 1,5 % in Short-term absenteeism accounted for 0,4 % of the total absenteeism in At the start of the year, the company employed 34 permanent members of staff (33,3 man years). At yearend there were 28 permanent employees at the Mint (26,9 man years). Absenteeism due to illness, % 10 Permanent employee year end Longtime Shorttime Men Women 2 Annual Report from Board of Directors

27 Equal rights The company s goal is to be a workplace where men and women have full equality. The company has a well-established policy relating to equality based on the equal treatment of both sexes in such matters as salary, advancement and recruitment. Women make up 30 % of the company s employees, and are represented by 50 % in management positions. External environment To fulfill its aim of being an environmentally-friendly company, the Mint works determinedly to ensure that, as far as possible, environmentally-friendly products are used in production processes. The company has emission permission granted by the Norwegian Pollution Control Authority. Regular collections and analyses of emissions are regularly undertaken in accordance with prevailing routines. During the period the limits have not been exceeded. The company practices source sorting of waste which is delivered in its entirety by a prestigious firm to approved disposal depots. Apart from those substances for which the Norwegian Pollution Control Authority has granted emission permits, the company s emissions into the environment are minimal. The major part of raw materials used in production comprises metal. Financial statement 2008 Income statement In 2008, the company s total turnover increased to NOK 144,9 mill. from NOK 109,5 mill. in The main reason for the increase of turnover is more export of medals compared to The company had a result before tax of NOK 8,7 mill. compared to NOK 1,6 in The company's result for 2008 amounted to NOK 6,2 mill. compared to NOK 1,1 mill. in Balance and liquidity The balance at the end of the accounting year has a total value of NOK 62,7 mill. compared to NOK 52,9 mill. at the end of Equity stands at 63,35 % and is considered solid. The company has an acceptable liquidity. Cash-flow status The company s cash-flow is negative compared to This is mainly due to increases in inventory and customer liabilities. Investments have primarily been made with the purpose of increasing capacity and/or profitability. The investments are financed entirely through company operations. Operating revenues, TNOK Annual result, MNOK Annual Report from Board of Directors 3

28 In the Board's judgement, the tabled profit and loss, balance and cash flow with associated notes provide a correct picture of the company's operations and its financial status at year's end. Since balancing the accounts and up to the present, there have been no significant events affecting the company's economic situation. Future prospects Mint of Norway has in 2008 extended the longterm agreement with the Central Bank of Norway concerning production of all Norwegian circulation and commemorative coins to The volume of Norwegian circulation coins varies from year to year, but the agreement ensures the company a fundament in the coming years. There will be issued a commemorative coin in silver in 2009 to commemorate the birth of Knut Hamsun 150 years ago. The international market for production of circulation coins is still characterised by considerable overcapacity and highly squeezed prices. The ongoing internal reorganisation and rationalisation process to further develop the company to meet the goal still to be a competitive player in the market, is on schedule and will be continued in Due to the market situation for the company s products the company expects a turnover in 2009 at the same level as in There has been a good development especially in export of medals in This development is expected to continue in The Board points out that there is as always considerable uncertainty surrounding the assessment of future prospects, but states that increase in sales of both coins and medals are the major challenge the company is facing in the future. Profit allocation The Board proposes the following allocation of the year's result: Allocated as dividend NOK , Transferred to other equity NOK , Sum allocated NOK , The company s free equity at the end of 2008 was NOK , after dividend. 4 Annual Report from Board of Directors

29 The Board and administration Maarit Aarni-Sirviö took over as Chairman of the Board for Raimo Makkonen in April The Board has also comprised of Leif Klevan, Paul Gustafsson, Tormod Hermansen, Ingrid Austlid Rise and Roar Marino Eriksen, of which the latter are elected by and from the employees. The company's managing director Magne Flågan joined in his position with effect from and Per Andersen, who is hired on a "management-for-hire" basis, took over the position from the same date. Kongsberg, April Maarit Aarni-Sirviö Chairman of the Board Tormod Hermansen Paul Gustafsson Roar M. Eriksen Niclas Wate Ingrid Austlid Rise Per Andersen Managing director Note: The translation to English has been prepared for information purposes only. Annual Report from Board of Directors 5

30 Financial statements Profit and Loss Account Note Operating revenue Sales revenue Other operating revenues Total operating revenues Operating costs Inventory change in stock Cost of goods sold Wage costs Depreciation Impairment Other operating costs 3, Total operating costs Operating profit (EBIT) Financial earnings and financial costs Interest earnings from group companies Other interest earnings Agio Interest costs to group company Disagio Other financial costs Net finance Earnings before tax (EBT) Tax expenses Net profit for the year Transfer and dispositions Dividends Transferred to other equity Total allocation Figures: NOK 6 Financial statements

31 Balance sheet as at December 31. Assets Note Fixed assets Intanqible assets Licences Deferred tax asset Total intangible assets Tangible assets Land, buildings and other property Machines and installations Operating property, equipment, tools, etc Total tangible assets Financial fixed assets Pension funds Total financial fixed assets Total fixed assets Current assets Inventories Accounts receivable Accounts receivable customers Accounts receivable in group 6, Other accounts receivable Total accounts receivable Cash and cash equivalents Total current assets Total assets Figures: NOK Financial statements 7

32 Equity and liabilities Balance sheet Note Equity Invested equity Share capital (100 shares à NOK ) 9, Other invested equity Total invested equity Earned equity Retained earnings Total earned equity Total equity Liabilities Provisions Deferred tax Total provisions Short-term liabilities Accounts payable Accounts payable in group Tax payable Statutory duties Other short-term liabilities Total short-term liabilities Total liabilities Total equity and liabilities Figures: NOK Kongsberg, April Maarit Aarni-Sirviö Chairman of the Board Tormod Hermansen Paul Gustafsson Roar M. Eriksen Niclas Wate Ingrid Austlid Rise Per Andersen Managing director Note: The translation to English has been prepared for information purposes only. 8 Financial statements

33 Cash-flow statement January 1. December Cash flow from operations Earnings before tax Profit on sale on fixed assets Income taxes paid Depreciation and amortisation Change in pension plan assets and pension liabilities Change in inventories, accounts receivable and account payables Change in other accruals Net cash flow from operations Cash flow from investment activities Purchase of fixed assets Disposal of fixed assets (sales total) Change in other investments 0 0 Net cash flow from investment activities Cash flow from financing activities Increase in interest-bearing dept 0 0 Decrease in interest-bearing dept 0 0 Dividends paid Net cash flow from financing activities Net change in cash and equivalents Cash and cash equivalents as at January Cash and cash equivalents as at December Figures: NOK Financial statements 9

34 Notes Note 1 Accounting principles The annual accounts has been drawn up in compliance with the Norwegian Accounting Act and in accordance with accounting standards. Sales revenues Sales of products are entered as revenue at the time of delivery. Services are entered as revenue at the time they are provided. The proportion of income from sales linked to future service payments is entered as unearned income at time of sale, and then entered as income at the time the services are delivered. Valuation and classification of assets and liabilities Assets meant for durable ownership or use are classified as fixed assets. Other assets are classified as current assets. Outstanding liabilities to be discharged within one year are notwithstanding classified as current assets. The classification of short and long-term debts is based on analogue criteria. Capital assets are valued at the procurement cost but are depreciated to their real value when the decrease in value is expected to be permanent. Capital assets with a limited economic lifetime are written off systematically. Current assets are valued at the lowest of procurement cost and real value. The value of short-term debts is the nominal received amount at the time of establishment. Fixed assets Fixed assets are booked and depreciated linearly over their expected lifetime where they have an expected lifetime of more than three years and a cost price in excess of NOK Maintenance of fixed assets is recorded consecutively under running costs. Additional expenditures or improvements are added to the cost price of fixed assets and are depreciated concurrently with the fixed assets. The difference between maintenance and additional expenditures/improvements is valued in relation to the status of the fixed assets at the time of their purchase. Inventories Inventory of purchased goods is valued at the lowest cost of procurement in accordance with the FIFO principle and the real value. Self-processed manufactured goods and work in progress of manufacture are valued at full processing cost. Depreciation for anticipated redundancy is taken into account. Accounts receivable Accounts receivable and other receivables are entered at nominal value after deduction of provisions for anticipated loss. Provision for loss is based on an individual assessment of each account receivable. Pensions Pension costs and liabilities are calculated in relation to linear accrued benefits based on conditions relating to discounted interest, future salary adjustments, pensions and social security benefits, and future returns on pension funds as well as actuarial considerations relating to mortality, voluntary retirement, etc. Pension funds are valued at real value and deducted from net pension liabilities in the balance sheet. Changes in liabilities due to changes in pension schemes are spread over assumed remaining period of salaried employment. The same applies to estimated deviations to the extent that they exceed 10% of the maximum pension liabilities and pension funds (corridor). Employers National Insurance contributions are booked on the basis of paid pension premiums for secured (collective) pension schemes, and periodised in accordance with changes in pension liabilities for unsecured pensions. Tax Tax expenditures in the Profit and Loss Account include both tax due for the period and changes in deferred taxes. Deferred taxes are assessed at 28% on the basis of the temporary differences between accounting and tax values, in addition to any tax assessment deficits to be carried forward at the end of the financial year. Temporary tax-increasing and tax-decreasing differences which reverse or may reverse in the same period are offset. Inclusion of deferred tax benefits on net tax-reducing differences which have not been offset, and deficits to be carried forward, are justified by anticipated future earnings. Deferred tax and tax benefits which can be included in the balance sheet have been entered at net value. Cash flow statement The cash flow statement has been produced in accordance with the indirect method. Cash and cash equivalents include cash, bank deposits, and other short-term, liquid deposits which can immediately, and at insignificant risk, be converted to known cash amounts, and with due date less than three months from the date of acquisition. 10 Notes

35 Note 2 Inventories As at December Raw materials Work in progress Finished products Total Figures: NOK Note 3 Personnel expenses, number of employees and remuneration Personnel expenses Wages Social security expenses Pension expenses Other benefits Total Average number of employees Management remuneration Managing Director Board Salary Managing Director January October Pension annuity Other benefits Total Salary hired Managing Director October December Auditor Booked auditor s fees for 2008: Auditing directed by law NOK Tax- and duty assistance NOK Fees for other services NOK VAT is not included in the auditor s fees. Figures: NOK Notes 11

36 Note 4 Pension costs, funds and liabilities The Company has pension schemes covering a total of 50 persons whereof 28 active. The schemes provide the right to specified future benefits. These depend mainly on the number of years of contribution, salary level at the time of retirement and the amount of pension benefit provided by the social security system. This obligation is covered through the Central Bank of Norway s Pension Fund for 47 persons while 3 employees are on a deposit-based pension scheme in insurance company, Vital. The Company has a tariff-regulated agreement with Norway s Early-Retirement Pension Scheme (AFP). Pension costs Secured Unsecured Total Current value of the year s pension contributions /- Interest costs of pension liabilities /- Return on pension funds /- Recognised effect of deviation from estimates/changes of plan /- Employer's contributions /- Change employer's tax = Gross pension costs Transferred AFP, NAVO Scheme = Net pension costs Figures: TNOK Accumulated pension liabilities as at Decmber 31. Secured Unsecured Total Estimated effect of future salary adjustments = Estimated pension liabilities /- Pension funds (at market value) /- Unrecognised effect of deviation from estimates/changes of plan /- Employer's contributions Total pension (liabilities)/funds Figures: TNOK Financial assumptions Discount rate 4,30 % 4,70 % Anticipated salary adjustments 4,50 % 4,50 % Anticipated rate of return on funds 5,75 % 5,75 % Pension base level adjustment/pension adjustment 4,25 % 4,25 % Anticipated signing propensity on AFP scheme 40,00 % 40,00 % Anticipated turnover The actuarial conditions are based on the normal assumptions applicable to insurance with respect to demographic factors years decreasing from 8 %, 0 % after 50 years. 12 Notes

37 Note 5 Fixed assets Production machinery Equipment, furniture fixture transport equipment Buildings and land Total Purchase cost as at January Acquisitions Disposals Purchase cost as at December Accumulated depreciations as at December Book value as at December Impairment Depreciation for the year Economic lifetime 3 5 years 3 5 years years Depreciation plan Linear Linear Linear The company has made impairment of a machine by NOK Figures: NOK Year of acquisition Lifetime Cost price Depreciation for the year Net book value as at December 31, 2008 Intangible assets Licenses, etc 2002/03/04/06 3 years Figures: NOK Note 6 Customer liabilities As at December Customer liabilities Customer liabilities in the Group Bad-debt provisions Other liabilities Net customer liabilities Figures: NOK Note 7 Intercompany transactions, etc. As at December Company liabilities Short-term liabilities Customer liabilities in the group Debt to businesses within the Group Short-term debts 0 0 Supplier debt Other short-term debts 0 0 Figures: NOK Notes 13

38 Note 8 Tax Calculation of deferred tax as at December Change Tax-reducing temporary differences which may be offset Customer liabilities Operating expenses Inventories Pension Accrual in accordance with good accounting practice Total of tax-reducing temporary differences Deficit to be carried forward Basis for calculating deferred tax/deferred tax benefits Deferred tax/deferred tax benefits, 28 % Tax payable on the year's profits is as follows Ordinary pre-tax profits Change in temporary differences Permanent differences Loss carried forward Basis for tax payable Estimated tax payable (28 %) Tax costs for the year are as follows Tax payable on year's profits Change deferred tax Total tax costs Figures: NOK Note 9 Equity Share capital Deposits other equity Other equity Total Equity as at December 31, Change in equity for the year Net profit Dividend Equity as December 31, Figures: NOK 14 Notes

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Innhold side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Styrets årsberetning Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon Det Norske Myntverket AS Postboks 53

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2006

Det Norske Myntverket Årsrapport 2006 Det Norske Myntverket Årsrapport 2006 Kapittelheading Rapport fra administrerende direktør side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 side 19 Innhold Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT. annual report

ÅRSRAPPORT. annual report 1256465413215454545466545432584655579240137565620134215675143420132132135767467543240321764567513721327143271467514673204131467541 3126755467137214654645637567597956572165146967697937210351651640674765476847647631732169784675347241314384979465432135496879846546

Detaljer

Marathon Petroleum Norge AS

Marathon Petroleum Norge AS Årsrapport/Annual Report 2010 Om Marathon er en del av Marathon-konsernet ( Marathonkonsernet ) der konsernspissen er Marathon Oil Corporation, som er nummer 41 på 2010-listen til bladet Fortune over de

Detaljer

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway Building a long-term future in Norway About Marathon Petroleum Company (Norway) Marathon Petroleum Company (Norway) er en del av Marathon-gruppen ledet av Marathon Oil Corporation ( MOC ), som ligger på

Detaljer

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia 2 1 foto: gr e the r ingda l Innhold Samspill og verdiskapning Interaction and value creation 2 Styrets beretning The Board of Directors Report 4 Resultatregnskap

Detaljer

Marathon Petroleum Company (Norway) LLC Norsk filial av utenlandsk foretak/norwegian branch of foreign corporation. Årsrapport/Annual Report

Marathon Petroleum Company (Norway) LLC Norsk filial av utenlandsk foretak/norwegian branch of foreign corporation. Årsrapport/Annual Report Norsk filial av utenlandsk foretak/norwegian branch of foreign corporation Årsrapport/Annual Report 2010 Om Marathon er en del av Marathon-konsernet ( Marathon-konsernet ) der konsernspissen er Marathon

Detaljer

Hovedbegivenheter i 1994 Main Events in 1994

Hovedbegivenheter i 1994 Main Events in 1994 Hovedbegivenheter i 1994 Main Events in 1994 Simrad Optronics gjennomfører sitt beste driftsår noensinne. Bare 2% av leveransene går til det norske forsvar. Simrad Optronics styrker sin posisjon innen

Detaljer

Årsmelding Norilia 2009 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2009 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2009 Annual Report Norilia 2 NOR I L I A BA ÅRSMELDING 2009 1 foto: grethe ringdal Innhold Samspill og verdiskapning Teamwork and wealth creation 2 Styrets beretning The Board of Directors

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltall Noter til regnskaper Revisors beretning

Årsrapport 2012. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltall Noter til regnskaper Revisors beretning Årsrapport 2012 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltall Noter til regnskaper Revisors beretning Resultatregnskap Tall i hele 1 000 NOTER 2012 2011 Resultatregnskap Salgsinntekt

Detaljer

Årsrapport/ Annual Report 2003

Årsrapport/ Annual Report 2003 Årsrapport/ Annual Report 2003 2 INNHOLD / CONTENTS Hovedpunkter 2003 Administrerende direktør har ordet Dette er Acta Årsberetning Regnskapsinformasjon Noter til regnskapet Revisjonsberetning Aksjonærforhold

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 Innhold Contents Visjon og forretningsidé Vision and business concept 2 Visjon og forretningsidé Vision and business concept Konsernoversikt Company structure Integrert

Detaljer

Årsberetning. Lufthavnen ble i 2000 kåret til Europas mest punktlige lufthavn med gjennomsnittlig 87,9 prosent punktlighet.

Årsberetning. Lufthavnen ble i 2000 kåret til Europas mest punktlige lufthavn med gjennomsnittlig 87,9 prosent punktlighet. 20 00 Å R S R A P P O R T Årsberetning År 2000 var det andre fulle driftsåret for Oslo Lufthavn (OSL). Fortsatt står de driftsmessige forholdene i fokus. Det har vært foretatt store investeringer for å

Detaljer

Fjerde kvartal 2009. Fourth quarter 2009. side (sider) 1 (19) page (pages)

Fjerde kvartal 2009. Fourth quarter 2009. side (sider) 1 (19) page (pages) Fjerde kvartal 2009 Fourth quarter 2009 side (sider) 1 (19) page (pages) Hovedpunkter Bjørge ASA hadde i fjerde kvartal driftsinntekter på 344,5 millioner kroner mot 480,8 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold 1 Innhold Contents Fra oppdrett og fangst til ferdigretter side 2 From farming and catching to ready-made meals page 2 Posisjonert for vekst side 4 Positioned for growth page 4 Begivenheter i 2000 side

Detaljer

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE Denne melding til obligasjonseieme er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA To the bondholders in: ISIN NO 1 37392.1-1.5

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP FOR 2012 PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS FOR 2012 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: Hele året 4.

Detaljer

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA 1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2013 Ekornes har bedret sin lønnsomhet i 1. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Hovedtallene fremgår av tabellen nedenfor. FINANCIAL

Detaljer

Årsberetning 2010 / Report from the board of directors 2010

Årsberetning 2010 / Report from the board of directors 2010 Årsberetning 2010 / Report from the board of directors 2010 Norsk Regnesentral (NR) er et forskningsinstitutt med fagområdene statistiskmatematisk modellering og informasjons og kommunikasjonsteknologi

Detaljer

Innhold. TONOs årsapport 2013. TONOs regnskap 2013. Directors' Report for 2013

Innhold. TONOs årsapport 2013. TONOs regnskap 2013. Directors' Report for 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Innhold TONOs årsapport 2013 Virksomhet og fremtidig utvikling 5 Økonomiske forhold 5 TONOs personale 6 TONOs styre, komiteer og utvalg 8 Stipendmidler 9 Utfyllende informasjon om virksomheten

Detaljer

www.olympic.no OLYMPIC SHIP AS BEST OPERATING PRACTICES ANNUAL REPORT 2014

www.olympic.no OLYMPIC SHIP AS BEST OPERATING PRACTICES ANNUAL REPORT 2014 www.olympic.no OLYMPIC SHIP AS 1 ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES 1 2 ANNUAL REPORT 2014 INNHALD / CONTENT 04 SLIK BYRJA DET 04 HISTORY 06 STYRETS ÅRSBERETNING 06 ANNUAL REPORT

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP 2014 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014 År - Year Uten sikringsbokføring

Detaljer

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Schibsted Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Kommentarer 1. kvartal 2003 Konsernets driftsresultat i 1. kvartal viser en betydelig forbedring mot 1. kvartal 2002 innen de fleste

Detaljer

1: Hvilken kommune i Vestfold har flest innbyggere? A: Larvik B: Sandefjord C: Tønsberg (svar s. 10)

1: Hvilken kommune i Vestfold har flest innbyggere? A: Larvik B: Sandefjord C: Tønsberg (svar s. 10) Årsrapport 2003 Nøkkeltall Beløp i millioner kroner: 2003 2002 Driftsinntekter Salgsinntekter 547 602 Resultat Driftsresultat ekskl. avskrivninger (EBITDA) 104 10 Driftsresultat 22 (75) Årsresultat (26)

Detaljer

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold:

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold: Annual Report/Årsrapport 2010 Key figures_nøkkeltall (USD 1000) (USD 1000) From consolidated accounts 2010 2009 Fra konsernregnskapet STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME OPPSTILLING AV TOTALRESULTAT Operating

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international.

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er

Detaljer

EKORNES ASA 1. HALVÅR 1 ST HALF YEAR

EKORNES ASA 1. HALVÅR 1 ST HALF YEAR EKORNES ASA 1. HALVÅR 1 ST HALF YEAR 2015 2 Regnskap for 1. halvår Financial statements for the first half year 2015 REGNSKAP FOR 1. HALVÅR REPORT FOR THE FIRST HALF YEAR 2015 Hovedtall / Key figures Q2

Detaljer

Ecuanor ASA årsrapport 2004

Ecuanor ASA årsrapport 2004 årsrapport 2004 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Innhold Dette er Ecuanor 3 Årsberetning 2004 5 Resultat 8 Balanse 9 Kontantstrøm 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter 12 Revisors beretning 19 Electromagnetic

Detaljer