Kvartalsrapport 3/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 3/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter"

Transkript

1 Kvartalsrapport 3/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

2 Innhold Styrets beretning 3 Regnskap etter 3. kvartal Resultatregnskap 7 - Balanse 8 - Noter til regnskapet etter 3. kvartal Konsernregnskap etter 3. kvartal Resultatregnskap 12 - Balanse 13 - Noter til konsernregnskapet etter 3. kvartal

3 KLP opprettholder soliditet i et vanskelig finansmarked Soliditeten er god: kapitaldekning 12,6 prosent - kjernekapitaldekning 9,2 prosent - solvensmargindekning 213 prosent Bokført og verdijustert avkastning ble begge - 1,3 prosent i tredje kvartal, og endte på henholdsvis 0,4 prosent og 3,2 prosent hittil i år Positive administrasjons- og risikoresultat KLP er godt posisjonert for god avkastning når finansmarkedene stabiliserer seg Utviklingen i kvartalet Finansmarkedene var fortsatt preget av uro, usikkerhet og verdifall gjennom tredje kvartal En utløsende faktor for markedsuroen mot slutten av tredje kvartal var at den kjente amerikanske investeringsbanken Lehman Brothers, som var ratet A fra Standard & Poor s, søkte konkursbeskyttelse den 14. september. Dette ga støtet til en fornyet tillitssvikt som førte til at selv solide banker fikk problemer med å refinansiere seg i markedet. Selv om myndigheter og sentralbanker i ettertid har tatt flere og riktige grep for å gjenopprette stabiliteten og tilliten i finansmarkedene, råder det fortsatt stor usikkerhet. KLP har solide finansielle reserver, god risikokontroll og sterk disiplin i å ta ned risiko i vanskelige markeder. Forsiktig forvaltningsstrategi gjør at selskapet står meget støtt, også i dagens situasjon. KLPs forpliktelser til å betale fremtidige pensjoner er beregnet på basis av en garantert avkastning på investeringen av forsikringsfondene på 3,2 prosent (grunnlagsrenten/garantert rente). Hvis avkastningen ett år ikke utgjør 3,2 prosent, må differansen dekkes opp, i første rekke ved bruk av tilleggsavsetninger som er satt av nettopp for dette formålet. KLP har bygget opp sine forsikringsfond på basis av en lavere garantert rente enn hovedkonkurrentene, hvilket er en styrke for selskapet. Regnskapsprinsipper Det er ikke implementert noen vesentlige endringer i regnskapsprinsippene i forhold til det som er redegjort for i tidligere kvartalsrapporter. KLP har ikke revurdert klassifisering av obligasjoner mellom omløps- og anleggsporteføljene. Soliditet og resultater KLP viser ved utgangen av tredje kvartal et regnskapsmessig underskudd på millioner kroner i henhold til gjeldende regnskapsprinsipp. Dette skyldes at tilleggsavsetninger bare kan disponeres som årsoppgjørsdisposisjon, og derfor ikke kan brukes til å dekke garantert rente gjennom året. Bufferkapital utover minstekravet til kapitaldekning utgjør millioner kroner for resten av I 2009 vil KLP i tillegg kunne disponere tilleggsavsetninger med millioner kroner (tilsvarende tilleggsavsetninger utover garantert rente i 2008). Hvis regnskapet pr var blitt avlagt som årsregnskap, ville renteunderskuddet blitt dekket ved bruk av tilleggsavsetninger, og regnskapet ville vist et bokført overskudd på 581 millioner kroner. Resultat Selskapsporteføljen Ordinære inntekter og utgifter som henføres til selskapsporteføljen, ga etter tredje kvartal et foreløpig overskudd på 252 millioner kroner. Idet renteunderskuddet ved utgangen av tredje kvartal ikke kan dekkes av tilleggsavsetninger i delårsregnskapet, er selskapskapitalen belastet med et renteunderskudd på millioner kroner, som regnskapsmessig gir et negativt resultat på millioner kroner for selskapet. Kollektivporteføljen Bokført resultat til kunder blir på 330 millioner kroner. Samlede premieinntekter (ikke medregnet mottatt premiereserve i forbindelse med tilflytting) utgjorde millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal (15 673millioner) 1. 1 Tall i parantes refererer til tall fra tredje kvartal

4 Premieinntekten i tredje kvartal isolert sett utgjorde millioner kroner ( millioner). Både administrasjonsresultat og risikoresultat var positivt også i tredje kvartal med henholdsvis 52 millioner kroner og 119 millioner kroner. Hittil i år er administrasjonsresultatet 96 millioner kroner og risikoresultatet 294 millioner kroner. Driftskostnadene gjennom kvartalet var 165 millioner kroner (156 millioner), og hittil i år 447 millioner kroner (445 millioner). Dette bekrefter at KLP opprettholder sin kostnadseffektive drift. Foreløpig resultatfordeling pr Foreløpig resultatfordeling pr Millioner kroner Kunder Selskapet Sum Renteresultat Risikoresultat Administrasjonsresultat Rentegarantipremie Netto inntekter selskapsportefølje Avkastning fra selskapsportefølje tilført kunder Sum resultat Inndekning fra tilleggsavsetninger Resultat forutsatt bruk av tilleggsavsetninger Regnskapsmessige tilleggsavsetninger utgjør millioner kroner. Når det trekkes fra millioner kroner for å dekke den garanterte renten pr gjenstår det tilleggsavsetninger på millioner, hvorav tilleggsavsetninger ut over årets rentekrav utgjør millioner kroner. Kapitalforvaltning Kapitalavkastning Alle tall i prosent 3. kvartal Hittil i år Kollektivportefølje Kapitalavkastning I - bokført -1,5 0,4 Kapitalavkastning II - verdijustert -1,4-3,6 Kapitalavkastning II - verdijustert inklusive verdiendring anleggsobligasjoner -0,6-3,8 Selskapsportefølje 0,3 1,9 Totalkapital Kapitalavkastning I - bokført -1,3 0,4 Kapitalavkastning II - verdijustert -1,3-3,2 Kapitalavkastning III - verdijustert inklusive verdiendring anleggsobligasjoner -0,6-3,6 Investeringer i kollektivporteføljen Investeringer i kollektivporteføljen - aktivafordeling Alle tall i prosent Finansiell soliditet og kapitalforhold KLPs forvaltningskapital utgjorde 201,8 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet (196,7 milliarder). Kapitaldekningen pr var tilfredsstillende med 12,6 prosent (11,8 prosent). Myndighetenes minstekrav til kapitaldekning er 8 prosent. Egenkapitalen ble i september økt med 347 millioner kroner i forbindelse med ordinær egenkapitalinnkalling. Ved utgangen av tredje kvartal utgjorde selskapets bufferkapital for resten av året millioner kroner. Total soliditetskapital (medregnet mindreverdier i anleggsporteføljen) var ved utgangen av tredje kvartal millioner kroner. Dette utgjør 8,1 prosent av forsikringsmessige forpliktelser med rentegaranti. Mindreverdier i anleggsobligasjonsporteføljen var millioner kroner. Det var ingen netto urealiserte kursgevinster (kursreguleringsfond) ved utgangen av kvartalet. Aksjer omløp 1) 16,3 Obligasjoner omløp 20,4 Likviditet/pengemarked 5,9 Obligasjoner anlegg/hold til forfall 36,0 Utlån 9,8 Eiendom 11,6 Sum 100,0 1) Aksjeeksponering medregnet derivater utgjør 7,2 prosent Aksjer En negativ trend i aksjemarkedene akselererte i september med kraftig verdinedgang både i Norge og internasjonalt. KLPs norske aksjeindeks har gjennom året falt 35 prosent, mens KLPs verdensindeks, som er kurssikret mot norske kroner og SRI justert, har falt 22 prosent. Forvaltningen av aksjene i KLPs kollektivportefølje har hittil i år gitt en negativ avkastning på 21,8 prosent. Aksjeeksponeringen i kollektivporteføljen, medregnet aksjederivater, utgjorde ved utgangen av kvartalet 7,2 prosent. 4

5 Den er etter kvartalsslutt brakt ytterligere ned. Renteinvesteringer Omløpsobligasjonene i kollektivporteføljen hadde i kvartalet en negativ avkastning på 1,3 prosent. Hittil i år har porteføljen gitt en negativ avkastning på 1,4 prosent. KLPs portefølje av omløpsobligasjoner består av obligasjoner med god rating. Markedsverdien av disse obligasjonene ble i kvartalet negativt påvirket av den sviktende tillit til banker og finansinstitusjoner. Slik disse obligasjonene nå er verdsatt vil de gi meget god løpende avkastning fremover. Likviditet/pengemarkedsinstrumenter i kollektivporteføljen ga en avkastning på 1,2 prosent, og hittil i år er avkastningen 3,5 prosent. Porteføljen av anleggsobligasjoner ga en avkastning på 4,2 prosent. Det er i kvartalet utgiftsført et tap på 6,9 millioner kroner på aksjer i Lehman Brothers, samt en nedskrivning på 162,5 millioner kroner på direkte eksponering i obligasjoner. I tillegg var det en indirekte eksponering gjennom internasjonale fond som utløste verdinedgang i samme størrelsesorden. Utlån Gjennom uroen i finansmarkedene har utlån markert seg som en stabil og vel egnet aktivaklasse. KLP har gjennom kvartalet og etter kvartalets slutt økt sine utlånsporteføljer både på boliglån og spesielt kommunelån. I en periode med vanskelig kredittilgang for norske kommuner har KLP utvidet sin ramme for kommunale lån med fem milliarder kroner ved reallokering av frigjorte investeringsmidler. Dette reflekterer KLPs ønske om å bidra til et sunt og fungerende kredittmarked for norske kommuner samtidig som det er investeringer av meget god kvalitet. Hittil i år har utlån gitt en avkastning på 4,4 prosent. Eiendom Utviklingen i KLPs eiendomsinvesteringer er også gjennom tredje kvartal påvirket av forhold som igjen påvirker verdsettingen av de ulike eiendommene. KLP skrev i tredje kvartal ned verdien av eiendomsmassen i kollektivporteføljen med 239,7 millioner kroner, hittil i år utgjør samlete nedskrivninger 941 millioner kroner. I selskapsporteføljen er en del av eiendomsmassen skrevet opp som følge av reforhandling av festeavtaler. Dette medfører en netto oppskrivning i selskapsporteføljen på 247,4 millioner kroner. Hensyntatt tidligere nedskrivninger gir dette en oppskrivning på 210 millioner gjennom året. Totalt er KLPs eiendomsmasse skrevet ned med 742 millioner kroner gjennom Gjennom årets første ni måneder har den totale eiendomsporteføljen i konsernet gitt en avkastning på 0,7 prosent. Øvrige virksomheter Skadeforsikring Resultatet for årets første ni måneder var -13,1 millioner kroner etter at selskapet bokførte et tap på 12,0 millioner kroner knyttet til investeringsaktivitetene (-0,3 prosent avkastning). På tross av større brannskader i både 1. og 3. kvartal er resultatet av den forsikringstekniske driften god. Totalt opptjent premievolum beløper seg til 400 millioner kroner, opp 11 millioner kroner i forhold til samme tid i fjor. Lanseringen av forsikringer rettet mot personmarkedet følger den vedtatte planen. Mottagelsen i de utvalgte kundesegmentene har vært god, men erfaring tilsier at veksten vil være moderat i den første perioden. Kapitalsituasjonen er på tross av det negative resultatet fortsatt god med en kapitaldekning på 29,2 prosent. Fondsforvaltning/kapitalforvaltning Netto nytegning i KLPs verdipapirfond fra konserneksterne kunder utgjør 3,1 milliarder kroner hittil i år, av dette er 1 milliard kroner i tredje kvartal. Samlet for alle norske fondsforvaltningsselskaper er netto nytegning negativ med 4,7 milliarder kroner hittil i år, slik at KLPs verdipapirfond øker sin markedsandel. Det er fortsatt stor interesse for de indeksnære aksjefondsproduktene, det globale kredittfondet og våre norske rentefond. Vi har som følge av kredittkrisen i september og oktober ikke opplevd ekstraordinære transaksjonsvolumer fra våre andelseiere i våre verdipapirfond. Samfunnsansvar Investorsamarbeidet Bærekraftig verdiskaping som KLP har tatt initiativ til, fikk en positiv mottakelse ved lanseringen i august. Tolv av Norges største institusjonelle investorer samarbeider for å påvirke selskaper til en bærekraftig verdiskaping. Konkret har prosjektet initiert en undersøkelse om en ansvarlig og bærekraftig forretningsdrift som gjennomføres blant alle selskaper som inngår i Oslo Børs hovedindeks. 5

6 I februar i år rapporterte KLP inn til FNs prinsipper for ansvarlige investeringer på sin etterlevelse av de seks prinsipper. I august i år fikk KLP tilsendt sine resultater som viser at KLP er blant de ledende på alle seks prinsipper. Fremtidsutsikter Aksjemarkedene har fortsatt å falle i fjerde kvartal. KLP har som en konsekvens av det tatt ned sin risikoeksponering ytterligere. Selv med forsiktige forutsetninger for resten av året vil både selskapet og kundefondene ha soliditet og buffere som gir et godt utgangspunkt for å kunne oppnå god avkastning i KLP innkaller årlig et egenkapitaltilskudd. Selskapets praksis har vært at kundenes premiefond er blitt tilført minst et tilsvarende beløp. Selv med fortsatt svake finansmarkeder i resten av året vil denne praksis bli opprettholdt. KLP har nå en meget lav aksjeeksponering og en tilsvarende stor andel av investeringene i lange rentebærende papirer med høy løpende avkastning som vil gi en stabil og god inntjening fremover Oslo, 12. november 2008 Styret i Kommunal Landspensjonskasse Arne Øren Finn Jebsen Gunn Marit Helgesen Leder Nestleder Ann Inger Døhl Herlof Nilssen Anne Grethe Skårdal Kari Bakken Rune Brakstad 6

7 Regnskap Kommunal Landspensjonskasse etter 3. kvartal 2008 Resultatregnskap Millioner kroner 3. kvartal Premieinntekter Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Renteinntekter/utbytte på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom 0 0 Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser ,6 Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte kostnader Resultat av teknisk regnskap ,9 Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Andre inntekter Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen Resultat av ikke-teknisk regnskap Resultat før skattekostnad Resultat før andre resultatkomponenter Andre resultatkomponenter TOTALRESULTAT

8 Regnskap Kommunal Landspensjonskasse etter 3. kvartal 2008 Balanse Millioner kroner EIENDELER EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN Immaterielle eiendeler 192 4,9 Investeringer Fordringer Andre eiendeler 195 Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 105 Sum eiendeler i selskapsporteføljen EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJENE Investeringer i kollektivporteføljen 4 Aksjer og andeler i eiendomsdatterselskap Fordringer på og verdipapirer utstedt av datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak 56 Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Sum eiendeler i kundeporteføljene EIENDELER EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER 7 Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital -38 Risikoutjevningsfond 258 Annen opptjent egenkapital Udisponert resultat Ansvarlig lånekapital mv Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - kontraktsfastsatte forpliktelser Avsetninger for forpliktelser 353 Forpliktelser Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 74 EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER

9 Noter til regnskap etter 3. kvartal 2008 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet i denne delårsrapporten viser regnskapet for Kommunal Landspensjonskasse (KLP), og konsernet for perioden Regnskapet er ikke revidert. Delårsregnskapet inneholder ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap. Dette noteverket er utarbeidet til KLPs regnskap, mens notene til konsernregnskapet følger lengre bak i rapporten. Delårsregnskapet er, i likhet med årsregnskapet for 2007, avlagt etter Forskrift av 16. desember 1998 nr. 1241: Forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper (årsregnskapsforskriften). Årsregnskapsforskriften er med virkning fra og med 1. januar 2008 endret som følge av endringer i forsikringslovgivningen og tilpasning til internasjonale EU-godkjente regnskapsprinsipper (IFRS/IAS). Endringene i regnskapet som følge av endret regnskapsforskrift ble redegjort for i delårsrapporten etter 1. kvartal. Det ble foretatt en prinsippendring i 2.kvartal. Det anbefales derfor at denne delårsrapporten leses i sammenheng med delårsrapportene etter 1. og 2. kvartal 2008, samt årsregnskapet for Disse kan fås ved henvendelse til selskapets hovedkontor, Karl Johans gate 41b, Oslo, eller på Note 2 Periodeavhengige forhold Reguleringspremie Økningen i forsikringsmessige forpliktelser som oppstår som følge av årlig regulering av folketrygdens grunnbeløp (G), samt lønnsoppgjør for yrkesaktive medlemmer, finansieres ved en engangspremie. Denne engangspremien og økningen av forsikringsmessige forpliktelser regnskapsføres samtidig når effekten er kjent, normalt 2. halvår. Ved utgangen av 3. kvartal er det således inntektsført reguleringspremie med millioner kroner. I resultatet inngår inntekten i posten Premieinntekter og økningen av de forsikringsmessige forpliktelsene inngår i posten Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser kontraktsfastsatte forpliktelser. I balansen inngår de økte forsikringsmessige forpliktelsene i posten Forsikringsforpliktelser i livsforsikring kontraktsfastsatte forpliktelser. Note 3 Pensjon egne ansatte Det er ikke foretatt ny beregning av pensjonsforpliktelser vedrørende egne ansatte pr Periodens pensjonskostnad tilsvarer derfor innbetalt pensjonspremie og utbetalte driftspensjoner i perioden, 30,2 millioner kroner. Denne kostnaden inngår i resultatposten Forsikringsrelaterte driftskostnader. Note 4 Investeringseiendom eid direkte eller indirekte via eiendomsselskap Porteføljen av investeringseiendommer inklusive investeringseiendommer eid via datterselskaper er verdivurdert pr. 30. september Verdsettelsen medførte nedskrivning av eiendommene med 403,9 millioner i 3. kvartal som følge av økt avkastningskrav og reduserte leienivåer. KLP har tidligere fastsatt eiendomsverdier ved å redusere beregnet eiendomsverdi med dokumentavgift. Ved verdsettelsen pr er det lagt til grunn at effekten av dokumentavgiften skal diskonteres i forhold når forventet salgstidspunkt inntrer. Dette gir en vesentlig lavere verdi av dokumentavgiften, og har medført en oppjustering av eiendommene med 418,4 millioner. Til sammen har dette medført en netto oppskrivning med 14,5 millioner samlet på kollektiv- og selskapsporteføljen i 3. kvartal Hittil i år er eiendommene nedskrevet med 723,7 millioner kroner. Verdiendringene på eiendom inngår i resultatpostene Netto inntekt fra investeringer i kollektivporteføljen og Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen og i balansepostene Investeringer og Aksjer og andeler i eiendomsdatterselskap ettersom hvorvidt de kommer fra eiendomsdatterselskaper eller fra direkte eide eiendommer. 9

10 Noter til regnskap etter 3. kvartal 2008 Note 5 Segmentinformasjon Selskapets forretningsmessige segmenter er definert i forhold til forretningsområder hvor risiko og avkastning skiller seg fra hverandre. Selskapet opererer innenfor de tre segmentene livsforsikring, skadeforsikring og kapitalforvaltning. Øvrig virksomhet er ikke spesifisert. Millioner kroner Livsforsikring Skadeforsikring Kapitalforvaltning Øvrige Eliminert Sum Resultat ,3-13,1 52,5-2,6-26, ,0 Note 6 Driftskostnader Millioner kroner 3. kv Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Forsikringsrelaterte kostnader Andre driftskostnader 2 6 Sum driftskostnader Posten Forsikringsrelaterte driftskostnader er spesifisert i sin helhet. Andre driftskostnader inngår i posten Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen. 10

11 Noter til regnskap etter 3. kvartal 2008 Note 7 Endring i egenkapital KLP Millioner kroner Innskutt EK Revalueringsfond Risikoutjevningsfond Annen opptjent EK Sum EK Egenkapital Innbetalt egenkapitaltilskudd Tilbakebetalt egenkapitaltilskudd Tilført fra periodens resultat Egenkapital Omdisponering av sikkerhetsfond til risikoutj.fond Urealiserte gevinster fin.eiendeler selskapskapital Reklassifisert overskuddsfond gruppeliv Innbetalt egenkapitaltilskudd Tilbakebetalt egenkapitaltilskudd Tilført fra periodens resultat Egenkapital Totalresultat Herav renteresultat kunder Herav resultat selskap 252 Renteunderskuddet pr belastes selskapskapitalen da det ikke er anledning til å benytte tilleggsavsetninger i delårsregnskapet. Etter reglene for årsregnskap kunne hele beløpet vært dekket av tilleggsavsetninger idet renteunderskuddet ikke overstiger påløpte garanterte renter. Note 8 Kapitaldekning Selskapets kapitaldekning utgjør: Kapitaldekning 12,6 % Note 9 Nedskrivning i anleggsobligasjonsporteføljen Det er foretatt en nedskrivning i porteføljen av anleggsobligasjoner med 162,5 millioner kroner i 3. kvartal 2008 som følge av påviste betalingsproblemer hos utsteder. Beløpet er hensyntatt i balansen i posten Investeringer og i resultatet i posten Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen. 11

12 Konsernregnskap etter 3. kvartal 2008 Resultatregnskap Millioner kroner 3. kv kv Premieinntekter for egen regning Løpende avkastning fra finansielle investeringer Netto gevinst fra finansielle investeringer Netto inntekter fra investeringseiendommer Netto resultat fra investeringer i tilknyttede selskaper Andre inntekter Sum inntekter Erstatninger for egen regning Endring i avsetninger tilknyttet skadevirksomheten Endring i forsikringsmessige avsetninger tilknyttet livvirksomheten Netto kostnader ansvarlig lån og fondsobligasjonslån Driftskostnader Andre kostnader Sum kostnader Driftsresultat Til/fra tilleggsavsetninger i livsforsikring Ufordelte midler til forsikringskundene i livsforsikring Konsernresultat før skatt

13 Konsernregnskap etter 3. kvartal 2008 Balanse Millioner kroner EIENDELER Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Investeringer i tilknyttede selskap Investeringseiendom Gjeldsinstrumenter som holdes til forfall Gjeldsinstrumenter til virkelig verdi over resultat Egenkapitalinstrumenter til virkelig verdi over resultat Finansielle derivater Lån og fordringer tilknyttet investeringsvirksomheten Lån og fordringer øvrige inkl. fordringer på forsikringstakere Eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg 5 2 Kontanter og bankinnskudd Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD 3 Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Fondsobligasjonslån Ansvarlig lånekapital Forsikringsmessige avsetninger i livsforsikring Avsetning i livsforsikring med investeringsvalg 5 2 Premie-, erstatnings-, og sikkerhetsfondsavsetning i skadeforsikring Pensjonsforpliktelser Finansielle derivater Annen kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld POSTER UTENOM BALANSEN Betingede forpliktelser

14 Noter til konsernregnskap etter 3. kvartal 2008 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet i denne delårsrapporten viser konsernregnskapet til Kommunal Landspensjonskasse (KLP) med datterselskaper. Delårsregnskapet viser regnskapet for perioden , og er ikke revidert. Delårsregnskapet til konsernet er avlagt etter internasjonalt EU-godkjente regnskapsstandarder (IAS/IFRS). Delårsregnskapet inneholder ikke all informasjon som kreves av et fullstendig årsregnskap, og denne delårsrapporten bør leses i sammenheng med årsregnskapet for 2007 og delårsregnskapet for 1.kvartal 2008 og 2.kvartal Disse fås ved henvendelse til KLPs hovedkontor på Karl Johans gate 41b, eller på Note 2 Periodeavhengige forhold Reguleringspremie Økningen i forsikringsmessige forpliktelser som oppstår som følge av årlig regulering av folketrygdens grunnbeløp (G), samt lønnsoppgjør for yrkesaktive medlemmer, finansieres ved en engangspremie. Denne engangspremien og økningen av forsikringsmessige forpliktelser regnskapsføres samtidig når effekten er kjent, normalt 2. halvår. Ved utgangen av 3. kvartal er det således inntektsført reguleringspremie med millioner kroner. I resultatet inngår inntekten i posten Premieinntekter for egen regning og økningen av de forsikringsmessige forpliktelsene inngår i posten. Endring i forsikringsmessige avsetninger tilknyttet livvirksomheten. I balansen inngår de økte forsikringsmessige forpliktelsene i posten Forsikringsmessige avsetninger i livsforsikring. Note 3 Egenkapitalavstemming Millioner kroner Innskutt egenkapital Annen egenkapital Revalueringsfond Div. fondsavsetninger Sum egenkap Sum egenkap Egenkapital IB Endring av inngående balanse - (66) - - (66) - Netto inn/utbetaling av egenkapitalinnskudd Revaluering eiendommer som benyttes av konsernet - - (7) - (7) 51 Overskuddsfond - (86) Risikoutjevningsfond Naturskadeavsetning Administrasjonsavsetning Endring avsetning garantiordning i skadeforsikring Minstekrav reassuranseavsetning i skadeforsikring Valutaomregning utenlandsk datterselskap Periodens resultat Andre endringer (2) 0 Egenkapital UB

15 Noter til konsernregnskap etter 3. kvartal 2008 Note 4 Segmentinformasjon - resultat etter IFRS pr virksomhetsområde Millioner kroner Livsforsikring før resultatfordeling Resultat til kunder (foreløpig fordeling i delårsperioder) Resultat til eier (foreløpig fordeling i delårsperioder) Skadeforsikring Kapitalforvaltning Øvrig virksomhet Sum resultat vil ikke stemme med konsernresultat, da resultat fra datterselskaper er regnskapsført etter egenkapitalmetoden, og dermed er inkludert i morselskapets resultat. Note 5 Driftskostnader Millioner kroner Artsinndeling Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Funksjonsinndeling Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader Andre kostnader Sum driftskostnader Note 6 Investeringseiendom Porteføljen av investeringseiendommer er verdivurdert pr. 30. september Verdsettelsen medførte nedskrivning av eiendommene med 414 millioner i 3. kvartal som følge av økt avkastningskrav og reduserte leienivåer. KLP har tidligere fastsatt eiendomsverdier ved å redusere beregnet eiendomsverdi med dokumentavgift. Ved verdsettelsen pr er det lagt til grunn at effekten av dokumentavgiften skal diskonteres i forhold når forventet salgstidspunkt inntrer. Dette gir en vesentlig lavere verdi av dokumentavgiften, og har medført en oppjustering av eiendommene med 422 millioner kroner. Til sammen har dette medført en netto oppskrivning med 8 millioner kroner for konsernet i 3. kvartal Hittil i år er eiendommene nedskrevet med 742 millioner kroner. Verdiendringene på eiendom inngår i resultatposten Netto inntekt fra investeringseiendom og i balanseposten Investeringseiendom. 15

16 Noter til konsernregnskap etter 3. kvartal 2008 Note 7 Nedskrivning i anleggsobligasjonsporteføljen Det er foretatt en nedskrivning i porteføljen av anleggsobligasjoner med 162,5 millioner i 3. kvartal 2008 som følge av påviste betalingsproblemer hos utsteder. Beløpet er hensyntatt i balansen i posten Gjeldsinstrumenter som holdes til forfall og i resultatet i posten Netto gevinst fra finansielle investeringer. 16

17 Kommunal Landspensjonskasse Org.nr Pb Vika, 0121 Oslo E-post: Hovedkontor Karl Johans gate 41 b Oslo Tlf: Faks: Regionskontor Vågsallmennaingen 16 Bergen Tlf: Faks:

Kvartalsrapport 2/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 2/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 2/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 2. kvartal 2008 6 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2009. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2009. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/ Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 6 - Resultatregnskap 6 - Balanse 7 - Noter til regnskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 3/2009. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 3/2009. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 3/2009 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 3 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 3. kvartal 2009 - Resultatregnskap 6 - Balanse 7 -

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2008 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 8

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 1. kvartal 2008 6 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2016

Kvartalsrapport 2/2016 Kvartalsrapport 2/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS Kvartalsrapport Resultatregnskap - Balanse - Noter 3. kvartal 2016 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 5 EGENKAPITALOPPSTILLING 8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 9 NOTER TIL REGNSKAPET 10 Note 1 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2016

Kvartalsrapport 1/2016 Kvartalsrapport 1/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Kontantstrømoppstilling 5 Egenkapitaloppstilling 5 Note 1 Regnskapsprinsipper 6 Note 2 Pensjon egne ansatte 6 Note 3 Premieinntekt

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2009. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 2/2009. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 2/2009 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 2. kvartal 2009 - Resultatregnskap 7 - Balanse 8 -

Detaljer

20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009

20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009 20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009 1 Et meget godt andre kvartal for KLP Avkastning i 2. kvartal: Kollektivporteføljen 2,7 prosent bokført og verdijustert Selskapsporteføljen 2,2

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017 Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2017 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 6 EGENKAPITALOPPSTILLING 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 10 NOTER TIL REGNSKAPET 11 Note 1 Regnskapsprinsipper 11 Note 2 Premieinntekt fordelt

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 1 Stabilt bokført resultat - positivt renteresultat I et finansmarked preget av fortsatt uro gikk finansavkastningen i andre kvartal tilnærmet

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2009. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2009. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2009 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Nøkkeltall 3 - Resultat 4 Regnskap etter 4. kvartal 2009 - Resultatregnskap 8 - Balanse 9 -

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Kvartalsrapport 3/2007. Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter

Kvartalsrapport 3/2007. Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter Kvartalsrapport 3/2007 Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 3 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 3. kvartal 2007 6 - Resultatregnskap 6 - Balanse 6 - Noter

Detaljer

13. november 2008 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2008

13. november 2008 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2008 13. november 2008 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2008 1 KLP opprettholder soliditet i et vanskelig finansmarked: Kapitaldekning 12,6 prosent Kjernekapitaldekning 9,2 prosent Solvensmargindekning

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2010. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2010. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2010 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Nøkkeltall 3 - Resultat 4 Konsernregnskap etter 2010 - Resultatregnskap 7 - Balanse 8 - Noter

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

15. mai 2008 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2008

15. mai 2008 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2008 15. mai 2008 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2008 1 Utfordrende første kvartal Solid bokført avkastning 1,7 prosent og overskudd til fordeling på 2 012 millioner kroner i et vanskelig finansmarked

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2007 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2007 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

11. november Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2009

11. november Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2009 11. november 2009 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2009 1 Et meget godt tredje kvartal for KLP Avkastning i 3. kvartal: Kollektivporteføljen 2,5 prosent bokført og 2,8 prosent verdijustert Selskapsporteføljen

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Kvartalsrapport 3/2011. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 3/2011. Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 3/2011 Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold - Resultat 2 - Balansesammendrag 3 - Cppstilling over endringer i egenkapital 4 - Kontantstrømoppstilling 4 - Noter til regnskapet 5 KLP

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2007. Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter

Kvartalsrapport 2/2007. Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter Kvartalsrapport 2/2007 Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2007 SOLIDE RESULTATER Verdijustert kapitalavkastning i første halvår var 4,4 prosent og bokført

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester 7. Kapitalforvaltning

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Oslo, 11. mai Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet

Oslo, 11. mai Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Oslo, 11. mai 2017 Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 486 747 426 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 456 572 038 3. Netto inntekter

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006)

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2006 5. mars 2007 (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) INNHOLD 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Oslo, 17. august Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet

Oslo, 17. august Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Oslo, 17. august 2017 Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2006

Kvartalsrapport 1/2006 Kvartalsrapport 1/2006 Kvartalsrapport 1/2006 Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter Kvartalsrapport: 1 kvartal 2006 KLP oppnådde i første kvartal et verdijustert resultat på 2,1 milliarder

Detaljer

Presentasjon av tredje kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet. Oslo, 3. november 2016

Presentasjon av tredje kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet. Oslo, 3. november 2016 Presentasjon av tredje kvartals regnskap 216 KLP-konsernet Oslo, 3. november 216 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 1 Viktige milepeler i første kvartal Konsesjon for å etablere KLP Banken 29. januar. Banken vil bli operativ i andre halvår 2009 Forhandliger om kjøp

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2007. Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter

Kvartalsrapport 1/2007. Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter Kvartalsrapport 1/2007 Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter KVARTALSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2007 Veksten i forvaltningskapital var 13,7 prosent fra første kvartal i fjor, og KLP viderefører

Detaljer

Oslo, 20. februar Presentasjon av fjerde kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet

Oslo, 20. februar Presentasjon av fjerde kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet Oslo, 2. februar 217 Presentasjon av fjerde kvartals regnskap 216 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014 Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Resultatregnskap OPF morselskap TEKNISK REGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 (kun

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 8. november 2007 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 2 Godt resultat i urolige finansmarkeder Verdijustert kapitalavkastning etter tredje kvartal var 5,5 prosent og bokført avkastning 5,6 prosent

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 2. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Oslo, 04. mai 2011. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet

Oslo, 04. mai 2011. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet Oslo, 04. mai 2011 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv. 2016 Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til Navn

Detaljer

Kvartalsrapport 3/2010. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 3/2010. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 3/2010 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 3 - Nøkkeltall 4 Konsernregnskap etter 3. kvartal 2010 - Resultatregnskap 8 - Balanse

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 4. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 Tall i tusen kroner Note 01.10-31.12 01.10-31.12

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert) Selskapet har i første halvår 2017 startet tegning av forsikringer i egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige, Danmark og Norge. I 2017 vil

Detaljer

Oslo, 17. februar 2012. Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet

Oslo, 17. februar 2012. Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet Oslo, 17. februar 2012 Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Resultat for andre kvartal 2016

Resultat for andre kvartal 2016 Resultat for andre kvartal 2016 18. august 2016 Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS Svært god soliditet gjør OPF rustet til å tåle lave renter og urolige finansmarkeder Konsernresultat i andre

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert) I 2017 tegner selskapet forsikringer på egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige, Danmark og Norge. I 2017 vil konsernet fremdeles ha hoveddelen

Detaljer