INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING TARGOVAX AS ORG NR TARGOVAX AS REG NO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING TARGOVAX AS ORG NR 996 162 095 TARGOVAX AS REG NO 996 162 095"

Transkript

1 (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF TARGOVAX AS ORG NR TARGOVAX AS REG NO Den 14. september 2015 kl avholdes det ekstraordinær generalforsamling i Targovax AS ( Selskapet ) i Selskapets lokaler i Vollsveien 6, 1366 Lysaker. Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Jónas Einarsson. Til behandling foreligger: An extraordinary general meeting of Targovax AS (the Company ) will be held on 14 September 2015 at 15:00 hours (CET) at the Company s offices in Vollsveien 6, 1366 Lysaker. The general meeting will be opened by the chairperson of the board of directors, Jónas Einarsson. The following is on the agenda: 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRPERSON OF THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA 3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER 4 OMDANNELSE AV SELSKAPET TIL ALLMENNAKSJESELSKAP, NYTT SELSKAPSNAVN OG VEDTEKTSENDRINGER 3 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIRPERSON 4 CONVERSION OF THE COMPANY INTO A NORWEGIAN PUBLIC LIMITED COMPANY, NEW COMPANY NAME AND AMENDMENTS OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION Som tidligere annonsert har Selskapet til hensikt å gjennomføre en børsnotering av Selskapets aksjer innen 12 måneder etter gjennomføring av den rettede emisjonen 9. juli I den forbindelse er det en rekke selskapsbeslutninger som må fattes for å forberede og tilpasse Selskapet til de krav og anbefalinger som gjelder for et selskap som har søkt notering eller er notert på Oslo Børs i henhold til opptaksreglene til Oslo Børs, verdipapirhandelloven, allmennaksjeloven, Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og øvrige relevante lover, regler og anbefalinger. På denne bakgrunn foreslår styret de vedtak som fremgår av punkt a) til d) nedenfor, og at det stemmes over disse As previously announced, the Company intends to carry out a stock exchange listing of its shares within 12 months following the completion of the private placement on 9 July In this respect, there is a number of corporate resolutions that must be made in order for the Company to be prepared for and comply with the requirements and recommendations applicable to a company having applied for listing or being listed on the Oslo Stock Exchange pursuant to the Oslo Stock Exchange s listing rules, the Norwegian Securities Trading Act, the Norwegian Public Limited Companies Act, the Norwegian Code of Practice for Corporate Governance and other applicable laws, rules and

2 vedtakene under ett: a) Styret foreslår at Selskapet omdannes til et allmennaksjeselskap. recommendations. On this basis, the Board of Directors (the Board ) proposes the resolutions set out under item a) to d) below, and that these resolutions are voted on as one matter: a) The Board proposes that the Company is converted into a Norwegian public limited company. En omdanning fra aksjeselskap til allmennaksjeselskap har blant annet følgende virkninger: - Aksjekapitalen må minst være NOK ; A conversion from a Norwegian private limited company into a Norwegian public limited company have, inter alia, the following effects: - The share capital must be at least NOK 1,000,000; - Innkallingsfrist til generalforsamling må være minst to uker (tre uker fra aksjene tas opp til notering); - Styret må ha minst tre medlemmer og det er krav om representasjon av begge kjønn i styret; - The notice period for general meetings must be at least two weeks (three weeks with effect from a listing); - The Board must consist of at least three members, and there are requirements relating to representation of both genders on the Board; - Selskapet må ha daglig leder; - The company must have a managing director; - Aksjene vil når vedtektene ikke bestemmer annet være fritt omsettelige; - The shares will be freely transferable unless otherwise is provided for in the articles of association; - Selskapet vil kunne tilby sine aksjer til allmennheten; - The Company may carry out a public offering of its shares; - Det vil gjelde strengere krav ved tingsinnskudd, transaksjoner med nærstående og ved fusjon og fisjon; og - Regnskapsmessig vil Selskapet måtte følge reglene for store foretak, jf regnskapsloven Stricter requirements will apply with respect to contribution in kind, transactions with related parties, as well as mergers and demergers; and - The Company must comply with the accounting rules for large enterprises, cf Section 1-5 of the Norwegian Accounting Act. Det er etter styrets syn hensiktsmessig at omdanning besluttes av den ekstraordinære generalforsamlingen den 14. september 2015 selv om datoen for en børsnotering ikke er fastsatt. b) Styret foreslår at Selskapets navn endres til Targovax ASA. It is in the view of the Board practical that the conversion is resolved by this extraordinary general meeting on 14 September 2015 even if the date for a stock exchange listing has not been determined. b) The Board proposes that the Company s name is changed to Targovax ASA. c) Som følge av omdanningen og navneendringen foreslår styret at vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: c) As a result of the conversion and name change above, the Board proposes that Section 1 of the articles of association is amended to read as

3 follows: d) Selskapets navn er Targovax ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. d) The company s name is Targovax ASA. The company is a public limited liability company. e) Styret foreslår at Selskapet skal tilby nye aksjer til allmennheten etter omdannelsen. Åpningsbalanse per 31. juli 2015 med erklæring fra revisor og redegjørelse fra uavhengig sakkyndig er inntatt som henholdsvis Vedlegg 1 og Vedlegg 2 til innkallingen. e) The Board proposes that following the conversion, the Company shall offer new shares to the public. An opening balance sheet as per 31 July 2015 with auditor s statement and a statement from an independent expert are attached as Appendix 1 and Appendix 2, respectively, to the notice. 5 STYREVALG 5 ELECTION OF A NEW BOARD Selskapet har per i dag et styre med 6 medlemmer. For at styret skal ha en hensiktsmessig størrelse og en sammensetning som tilfredsstiller de krav og anbefalinger som det vises til ovenfor, foreslås det at det velges et nytt styre i Selskapet. Forslag til kandidatene til nytt styre vil senest bli presentert på generalforsamlingen. There are currently 6 members on the Board. In order for the Board to have a practical size and a composition that complies with the requirements and recommendations referred to above, it is proposed that a new Board is appointed. Proposal for candidates to such new Board will at the latest be presented at the general meeting. 6 VEDTEKTSENDRINGER 6 AMENDMENTS OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION Styret foreslår at Selskapets vedtekter, i henhold til ovenstående forslag til vedtak og for øvrig for å gjøre de nødvendige tilpasninger i forbindelse med den mulige børsnoteringen, erstattes i sin helhet av forslaget til nye vedtekter vedlagt denne innkallingen som Vedlegg 3. 7 FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITÉ OG KANDIDATER TIL VALGKOMITEEN The Board proposes that the Company s articles of association, in accordance with the above proposals and in order to implement the amendments required for the contemplated listing, be replaced by the proposal for new articles attached to this notice as Appendix 3. 7 PROPOSAL FOR CHARTER FOR THE NOMINATION COMMITTEE AND CANDIDATES TO THE NOMINATION COMMITTEE Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar retningslinjene for valgkomiteen som er inntatt i Vedlegg 4 til innkallingen. Som medlemmer av valgkomiteen er følgende kandidater foreslått: The Board proposes that the general meeting adopts the charter for the nomination committee attached as Appendix 4 to this notice. The following candidates have been proposed as members of the nomination committee: Johan Christenson (leder) (valgt for perioden frem til ordinær generalforsamling 2016). Johan Christenson (chairperson) (elected for a period until the annual general meeting in Anders Tuv (valgt for perioden frem til ordinær generalforsamling 2016). 2016) Anders Tuv (elected for a period until the Ludvik Sandnes (valgt for perioden frem til ordinær generalforsamling 2016). annual general meeting in 2016). Ludvik Sandnes (elected for a period until the annual general meeting in 2016).

4 8 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I TILKNYTNING TIL INSENTIVORDNINGER Etter styrets syn er en konkurransedyktig og markedsorientert opsjonsordning et sentralt virkemiddel i arbeidet for å rekruttere og beholde nøkkelmedarbeidere, og styret har derfor vedtatt at det skal etableres en ny opsjonsordning for å honorere eksisterende opsjoner og tildele nye opsjoner. Nye opsjoner tildeles etter følgende hovedelementer: 8 AUTHORISATION TO THE BOARD TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH SHARE INCENTIVE ARRANGEMENTS The Board is of the view that a competitive and market oriented option scheme is a key element in the recruitment and retention of key employees, and the Board has therefore resolved that a new option program shall be established to honour existing options and to grant new options. New options are granted in accordance with the following main elements: - Rammen for opsjonsordningen skal være inntil 10 % av selskapets aksjekapital - The size of the option program shall be up to 10% of the share capital in the Company - Opsjoner vil bli tildelt på årlig basis - Options shall be granted on an annual basis - Utøvelseskursen skal fastsettes av styret, og vil normalt tilsvare markedskursen ved tildeling av opsjonene. Frem til en børsnotering av selskapets aksjer vil markedskursen i hovedregel bli satt til den aksjekursen som ble benyttet i siste finansieringsrunde før tildeling av opsjonene - The strike price shall be determined by the Board, and will normally be equal to the market price at the time of option grant. Until an IPO of the Company, the market price will as a main rule be set at the share price applied in the last financing round prior to the option grant - Opsjonene vil være opptjent etter fire år fra tildeling - The options will vest after four years from grant - Nye opsjoner kan tildeles ansatte i Selskapet og dets datterselskaper og konsulenter For å legge forholdene til rette for etablering av et opsjonsprogram basert på det ovenstående, foreslår styret at det gis en fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i selskapet. På ekstraordinær generalforsamling avholdt 11. februar 2015 ble styret tildelt fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK Styret foreslår at denne fullmakten erstattes med en fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med et beløp tilsvarende inntil 10 % av aksjekapitalen i Selskapet. - New options may be granted to employees of the Company and its subsidiaries and consultants In order to facilitate an option program based on the above, the Board proposes that the Board is granted an authorisation to increase the share capital of the Company. At the extraordinary general meeting held on 11 February 2015 the Board was granted an authorisation to increase the share capital of the Company by up to NOK 75,000. The Board proposes that such authorisation is replaced by an authorisation to increase the share capital by an amount equal to 10 % of the share capital of the Company. Det foreslås at fullmaktens størrelse tilsvarer 10 % av selskapets aksjekapital. For å ta høyde for fremtidige kapitalforhøyelser foreslår styret at fullmakten skal være på det laveste av (a) NOK og (b) 10 % av aksjekapitalen i Selskapet. The Board proposes that the size of the authorisation shall be 10% of the Company s share capital. In order to take into account future share issuances, the Board proposes that the authorisation shall be up to the lower of (a) NOK 500,000 and (b) 10% of the share capital of the Company. Styret vil ved behov be generalforsamlingen om at fullmakten utvides og fornyes, slik at rammene for opsjonsordningen til enhver tid er 10 % av The Board will when necessary request the general meeting to increase and extend the authorisation in order to allow for an option program of up to 10% of

5 aksjekapitalen. the share capital at any time. Da fullmakten skal benyttes til å utstede aksjer til opsjonsinnehavere, foreslås det at styrefullmakten gir styret mulighet til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til tegning og tildeling av nye aksjer. As the authorisation shall be used in connection with issuance of shares to option holders, the Board proposed that it be authorised to deviate from the shareholders preferential right to subscribe for and be allotted new shares. Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: Based on the above, the board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution: (i) I henhold til aksjeloven gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil det laveste av (a) NOK og (i) Pursuant to Section of the Norwegian Private Limited Companies Act, the Board is granted an authorisation to increase the (b) 10 % av aksjekapitalen i Selskapet. Company s share capital by up to the lower of (a) NOK 500,000 and (b) 10% of the share capital of the Company. (ii) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2016, likevel ikke lenger (ii) The authorisation is valid until the Company s annual general meeting in 2016, but no longer enn til 30. juni than 30 June (iii) Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjene (iii) The shareholders preferential right to the new etter aksjeloven 10-4 kan fravikes. shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Private Limited Companies Act may be deviated from. (iv) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv, jf (iv) The authorisation does not comprise share capital increases against contribution in kind, cf aksjeloven Section 10-2 of the Norwegian Private Limited Companies Act. (v) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter aksjeloven (v) The authorisation does not comprise share capital increase in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Private Limited Companies Act. (vi) Fra tidspunktet for registrering i (vi) From the time of registration of this Foretaksregisteret erstatter denne fullmakten styrefullmakten til å forhøye aksjekapitalen authorisation in the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation shall som styret ble tildelt på ekstraordinær generalforsamlingen den 11. februar replace the authorisation to increase the share capital granted to the Board at the extraordinary general meeting held on 11 February * * * * * * Kopi av seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utlagt på Selskapets kontor for gjennomsyn. Copies of the latest annual accounts, directors report and auditor s report are available at the offices of the Company. Etter seneste balansedag, 30. juni 2015, er det inntruffet følgende som er av vesentlig betydning for Since the latest balance sheet date, 30 June 2015, the following has occurred that may have a material

6 selskapets stilling: significance to the Company s position: Selskapet gjennomførte oppkjøpet av Oncos Therapeutics Oy 2. juli Transaksjonen The Company completed the acquisition of Oncos Therapeutics Oy on 2 July The var strukturert som et aksjebytte hvor Selskapet utstedte nye aksjer til transaction was structured as a share for share exchange whereby the Company issued aksjonærene i Oncos Therapeutics Oy som 9,429,404 new shares to the shareholders of vederlag. Oncos Therapeutics Oy as consideration. Selskapet gjennomførte en rettet emisjon på The Company completed a NOK 200 million NOK 200 millioner 9. juli private placement on 9 July september 2015 / 7 September 2015 På vegne av styret i / On behalf of the board of directors of Targovax AS Jónas Einarsson (styrets leder/chairperson) VEDLEGG: 1 Åpningsbalanse per 31. juli 2015 med revisors erklæring 2 Redegjørelse fra uavhengig sakkyndig 3 Forslag til nye vedtekter 4 Forslag til retningslinjer for valgkomiteen 5 Påmeldings- og fullmaktsskjema til ekstraordinær generalforsamling på norsk 6 Påmeldings- og fullmaktsskjema til ekstraordinær generalforsamling på engelsk APPENDICES: 1 Opening balance sheet as per 31 July 2015 with auditor s statement 2 Statement from independent expert 3 Proposed new articles of association 4 Proposal for charter for the nomination committee 5 Registration and proxy form to the extraordinary general meeting in Norwegian 6 Registration and proxy form to the extraordinary general meeting in English

7 Vedlegg 1 / Appendix 1 ÅPNINGSBALANSE PER 31. JULI 2015 MED REVISORS ERKLÆRING / OPENING BALANCE SHEET AS PER 31 JULY 2015 WITH AUDITOR S STATEMENT

8 TARGOVAX ASA STATEMENT OF FINANCIAL POSITION IFRS Investment in subsidiaries Office furnitures Total non-current assets Trade and other receivables Loan to subsidiaries Cash and cash equivalents Total current assets TOTAL ASSETS Shareholders equity Share capital Share premium reserve Other reserves Retained earnings Total equity Short-term liabilities Trade and other payables Accrued public charges Other short-term liabilities Total Liabilities TOTAL EQUITY AND LIABILITIES Lysaker, 27 August 2015 Robert Burns Jonas Einarsson Lars Lund-Roland Board member Chairperson of the Board Board member Johan Christenson Per Samuelsson Bente-Lill Bjerkelund Romøren Board member Board member Board member Gunnar Gårdemyr CEO Robert Burns Board member Johan Christenson Board member

9 Targovax ASA Notes to the opening balance Note 1 basis for preparation The opening balance as of 31 July 2015 concerns the conversion to a public limited company for Targovax AS and is in accordance with the International Financial Reporting Standards as adopted by EU. The opening balance shows how the balance for Targovax AS will appear at the conversion to a public limited company. The opening balance is based on the continuity method, hence the opening balance is based on the book values from Targovax AS as of 31 July Please see the financial statement for a more detailed description of the accounting policies. The financial information used in the preparation is unaudited.

10 TARGOVAX ASA ÅPNINGSBALANSE IFRS Investeringer i datterselskap Inventar Sum anleggsmidler Kunde- og andre kortsiktige fordringer Lån til datterselskap Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Egenkapital Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Lysaker, 27 August 2015 Robert Burns Jonas Einarsson Lars Lund-Roland Styremedlem Styrets leder Styremedlem (Sign) (Sign) (Sign) Johan Christenson Per Samuelsson Bente-Lill Bjerkelund Romøren Styremedlem Styremedlem Styremedlem (Sign) (Sign) (Sign) Gunnar Gårdemyr Daglig leder (Sign) Robert Burns Styremedlem (Sign) Johan Christenson Styremedlem (Sign)

11 Targovax ASA Noteopplysninger åpningsbalanse Note 1 grunnlag for utarbeidelse Åpningsbalansen per 31. juli 2015 gjelder omdanning fra foretaksform AS til ASA for Targovax AS og er satt opp i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU. Åpningsbalansen viser hvordan balansen til Targovax AS vil fremstå ved omdanning til ASA. Regnskapsmessig kontinuitet er lagt til grunn ved utarbeidelsen, og åpningsbalansen er følgelig basert på regnskapstall for Targovax AS per 31. juli For ytterligere beskrivelse av regnskapsprinsippene henvises det til årsregnskapet. Den finansielle informasjonen som er benyttet ved sammenstillingen er ikke revidert.

12

13

14 Vedlegg 2 / Appendix 2 REDEGJØRELSE FRA UAVHENGIG SAKKYNDIG / STATEMENT FROM INDEPENDENT EXPERT

15

16

17 Vedlegg 3 / Appendix 3 FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER / PROPOSED NEW ARTICLES OF ASSOCIATION

18 (OFFICE TRANSLATION) VEDTEKTER for TARGOVAX ASA ARTICLES OF ASSOCIATION for TARGOVAX ASA Sist endret [14]. september Foretaksnavn Selskapets navn er Targovax ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune. 3 Virksomhet Selskapets virksomhet skal omfatte salg og utvikling av biomedisinske produkter og tjenester. Formålet kan fremmes ved deltakelse i eller samarbeid med andre foretak i inn- og utland. Last amended [14] September The name of the company The company s name is Targovax ASA. The company is a public limited liability company. 2 Registered office The company s registered office is in Bærum municipality. 3 Object The business of the company shall comprise the sale and development of biomedical products and services. This object can be pursued through participation in or collaboration with other enterprises in Norway and abroad. 4 Aksjekapital Selskapets aksjekapital er kr ,80 fordelt på aksjer hver pålydende kr 0,10. Selskapets aksjer skal være registrert i VPS. 4 Share capital The company s share capital is NOK 2,685, divided between 26,858,808 shares, each with a nominal value of NOK The company s shares shall be registered in the Norwegian Central Securities Depository (VPS). 5 Styre Selskapets styre består av inntil 8 styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. 5 Board of directors The company s board of directors shall consist of up to 8 members as decided by the general meeting. 6 Valgkomité Selskapet skal ha en valgkomité. Komiteen skal bestå tre medlemmer. Flertallet av medlemmene skal være uavhengig av styret og den daglige ledelse. Valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder, velges av generalforsamlingen for ett år av gangen. 6 Nomination committee The company shall have a nomination committee. The nomination committee shall consist of three members. A majority of the members shall be independent of the board of directors and the management. The members of the nomination committee, including the chairperson, will be elected by the general meeting for a

19 term of one year. Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen til valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret og medlemmer til valgkomiteen, samt godtgjørelse til styrets medlemmer og valgkomiteens medlemmer. Godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen fastsettes av generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan fastsette instruks for valgkomiteen. The nomination committee shall give recommendations for the election of shareholder elected members of the board of directors and the members of the nomination committee, and remuneration to the members of the board of directors and the members of the nomination committee. The remuneration to the members of the nomination committee is determined by the general meeting. The general meeting may adopt instructions for the nomination committee. 7 Signatur Selskapets firma tegnes av styrets leder og et styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura. 7 Signature The chair of the board and one member of the board are jointly authorised to sign on behalf of the company. The board may grant powers of procuration. 8 Generalforsamling Dokumenter som gjelder saker som skal behandles i selskapets generalforsamling, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjonærene dersom dokumentene er tilgjengelige på selskapets hjemmeside. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres: 1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. 2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 8 General meeting Documents relating to matters to be dealt with by the company s general meeting, including documents which by law shall be included in or attached to the notice of the general meeting, do not need to be sent to the shareholders if such documents have been made available on the company s website. A shareholder may nevertheless request that documents which relates to matters to be dealt with at the general meeting, are sent to him/her. The annual general meeting shall address and resolve the following matters: 1. Approval of the annual report and accounts, including distribution of dividend 2. Any other matters which are referred to the general meeting by law or the articles of association.

20 Aksjonærer kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen hvilke retningslinjer som er fastsatt. The shareholders may cast their votes in writing, including through electronic communication, in a period prior to the general meeting. The board of directors can establish specific guidelines for such advance voting. The established guidelines must be stated in the notice of the general meeting. Styret kan beslutte at aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må meddele dette til selskapet innen en bestemt frist som ikke kan utløpe tidligere enn tre dager før generalforsamlingen. The board of directors may decided that shareholders who want to participate in the general meeting must notify the company thereof within a specific deadline that cannot expire earlier than three days prior to the general meeting.

21 Vedlegg 4 / Appendix 4 FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN / PROPOSAL FOR CHARTER FOR THE NOMINATION COMMITTEE

22 CHARTER FOR THE NOMINATION COMMITTEE 1 COMPOSITION 1.1 The Nomination Committee shall consist of three members. The Nomination Committee itself shall nominate candidates for election to the Nomination Committee and the members of the Nomination Committee shall be elected by the general meeting, including the Chairperson. The majority of the members shall be independent of the board of directors (the Board ) and the executive management. 1.2 Each member of the Nomination Committee shall act for one year, or until such member s replacement is appointed in accordance with this Section Any vacancies on the Nomination Committee resulting from death, resignation, removal or other cause shall be filled by the affirmative vote of a majority of the remaining members of the Nomination Committee then in office, even if less than a quorum of the Nomination Committee. Any replacement member of the Nomination Committee appointed in accordance with the preceding sentence shall hold office for the remainder of the term of the member for whom the vacancy is being filled. 2 MEETINGS 2.1 Meetings of the Nomination Committee shall be convened by the Chairperson of the committee. 2.2 Each of the members of the Nomination Committee has the right to demand that a meeting be convened. The Chairperson of the Nomination Committee decides the meeting format. 2.3 The Nomination Committee decides to which degree the Chairperson of the Board, the Company s CEO or others can participate in the Nomination Committee s meetings. However, each year, both the CEO (or a member of the executive management of the Company at the direction of the CEO) and the Chairperson of the Board shall be invited to participate in at least one meeting of the Nomination Committee. The Nomination Committee constitutes a quorum when all members have been given the opportunity to participate and half or more of the committee s members do participate. In case of an equal vote, the Chairperson has the casting vote. 2.4 Minutes shall be taken of the committee meetings. The minutes shall be signed by the participating members. 3 DUTIES AND RESPONSIBILITIES 3.1 The duties of the Nomination Committee are to: Submit a recommendation to the general meeting relating to the election of members and deputy members to the Board; Submit a recommendation to the general meeting for compensation of members and deputy members of the Board; Submit a recommendation to the general meeting relating to the election of members to the Nomination Committee; and

23 Submit a recommendation to the general meeting for compensation of members of the Nomination Committee. 4 PROCEDURES 4.1 The Nomination Committee s recommendations for candidates to the Board must at all times satisfy the requirements relating to the composition of the Board laid down in applicable legislation and regulations of any stock exchanges on which the Company s shares are listed. 4.2 In its work, the Nomination Committee must take into account the recommendations relating to the composition of the Board and Nomination Committee given in the Norwegian Code of Practice on Corporate Governance, and any other relevant recommendations relating to corporate governance. 4.3 The Nomination Committee may contact shareholders, members of the Board, the management and external advisers. Shareholders shall be given the opportunity to propose Board member candidates to the Nomination Committee. 4.4 The Nomination Committee shall contact the Company s two largest shareholders, as registered in the VPS on 1 November each year, and request such shareholders to each propose a candidate to be appointed as a member of the Nomination Committee. If any candidates are proposed by such shareholders, the Nomination Committee shall include those candidates among the three candidates in the recommendation to the general meeting for election of members to the Nomination Committee. 4.5 The Nomination Committee shall give weight to the proposed candidates experience, qualifications, and their capacity to serve as officers of the Company in a satisfactory manner. Emphasis will also be given to ensuring reasonable representation in terms of gender and background, and to ensuring the independence of members of the Company s Board. 4.6 If the Board has prepared an evaluation of the Board s work, the Nomination Committee shall examine such report, and take its contents into consideration when making its recommendations. 4.7 Before recommending the proposed candidates, the Nomination Committee shall ask the candidates whether they are willing to serve as a Board member or, if applicable, as the Chairperson of the Board. Only candidates who have confirmed that they are willing to take on such office shall be recommended. 4.8 The recommendation regarding election of members of the Nomination Committee shall be based on the principle that a majority of the members shall be independent of the Board and the executive management, and that at least one of the members should not be a member of the Board. 4.9 The Nomination Committee must justify its recommendations and provide relevant information about the candidates, including information regarding qualifications, experience and independence. Any dissenting votes shall be stated in the recommendation The recommendations of the Nomination Committee shall be provided to the Board by 31 January each year in order to be available in time to be sent together with the notice of

24 the general meeting, so that the shareholders have an opportunity to submit their views on the recommendation to the Nomination Committee ahead of the meeting The Chairperson of the committee, or a person authorised by the Chairperson, shall present the Committee s recommendations to the general meeting, and give an account of the reasons for its recommendations. 5 COMPENSATION 5.1 The general meeting stipulates the fee to be paid to the members of the Nomination Committee. The Nomination Committee s expenses shall be covered by the Company.

25 Vedlegg 5 / Appendix 5 PÅMELDINGS- OG FULLMAKTSSKJEMA TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING PÅ NORSK / REGISTRATION AND PROXY FORM TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN NORWEGIAN

26 TARGOVAX AS MELDING OM DELTAKELSE EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. SEPTEMBER 2015 Aksjonærer som ønsker å møte på den ekstraordinære generalforsamlingen den 14. september 2015, bes om å fylle ut og sende denne melding om deltakelse til: Targovax AS, Vollsveien 6, 1366 Lysaker eller Meldingen bes sendt slik at den er kommet frem senest 13. september 2015 kl Undertegnede vil møte på den ekstraordinære generalforsamlingen den 14. september Undertegnede må være myndig. Dersom aksjonæren ikke er en person, men et selskap, stiftelse mv, skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges. Dessuten vil undertegnede på den ekstraordinære generalforsamlingen representere nedennevnte aksjonær(er) i henhold til vedlagte/separat innsendte fullmakt(er): Aksjonærens navn: Aksjer (antall): Aksjonærens navn og adresse: (vennligst benytt blokkbokstaver) dato sted aksjonærens underskrift

27 TARGOVAX AS FULLMAKT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. SEPTEMBER 2015 Aksjonærer som ikke sender skjemaet MELDING OM DELTAKELSE - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. SEPTEMBER 2015 (se forrige side), og som ønsker å være representert ved fullmektig på den ordinære generalforsamlingen den 14. september 2015, bes om å fylle ut denne fullmakten og sende den til: Targovax AS, Vollsveien 6, 1366 Lysaker eller Fullmakten bes sendt slik at den er kommet frem senest den 13. september 2015 kl Undertegnede gir herved (sett kryss): Styrets leder Jónas Einarsson eller den han bemyndiger, eller Navn på fullmektig (vennligst benytt blokkbokstaver) fullmakt til å møte og representere meg/oss på den ekstraordinære generalforsamlingen i Targovax AS den 14. september Dersom det er sendt inn fullmakt uten avkryssing ovenfor eller uten navngiving av fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder Jónas Einarsson eller den han bemyndiger. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme for forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til, til erstatning for, eller som endring i forslagene i innkallingen. Sak: For Mot Avstår 1. Valg av møteleder, som foreslås i generalforsamlingen 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av én person til å medundertegne protokollen, som foreslås i generalforsamlingen 4. Omdannelse av Selskapet til allmennaksjeselskap, nytt selskapsnavn og vedtektsendringer (stemmes over i ett og samme forslag) 5. Valg av styremedlemmer i henhold til forslag som vil bli presentert senest på generalforsamlingen 6. Vedtektsendringer 7. Forslag til retningslinjer for valgkomiteen Valg av medlemmer til valgkomiteen a. Johan Christenson, leder b. Anders Tuv c. Ludvik Sandnes 8. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i tilknytning til insentivordninger Fullmektigen avgjør Aksjonærens navn og adresse: (vennligst benytt blokkbokstaver) dato sted aksjonærens underskrift Dersom aksjonæren er et selskap, stiftelse mv, skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges fullmakten.

28 Vedlegg 6 / Appendix 6 PÅMELDINGS- OG FULLMAKTSSKJEMA TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING PÅ ENGELSK / REGISTRATION AND PROXY FORM TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN ENGLISH

29 TARGOVAX AS NOTICE OF ATTENDANCE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 14 SEPTEMBER 2015 Shareholders who wish to attend the extraordinary general meeting to be held on 14 September 2015 are requested to fill in and return this notice of attendance to: Targovax AS, Vollsveien 6, 1366 Lysaker or The form should be received by us no later than 13 September 2015 at 16:00 hours (CET). The undersigned wishes to attend the extraordinary general meeting on 14 September Must be signed by a person of legal age. If the shareholder is a legal entity, please attach the shareholders certificate of registration and if applicable proxy. Furthermore, the undersigned shareholder is authorised to attend and vote at the extraordinary general meeting on behalf of the below listed shareholder(s) in accordance with the enclosed/separately returned power of attorney: Name of shareholder: Shares (number): The shareholder s name and address: (please use capital letters) Date Place shareholder s signature

30 TARGOVAX AS POWER OF ATTORNEY EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 14 SEPTEMBER 2015 Shareholder who does not return the form NOTICE OF ATTENDANCE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 14 SEPTEMBER 2015 (see the previous page), and therefore wishes to authorise another person to act on his or her behalf at the extraordinary general meeting on 14 September 2015 must complete this power of attorney form and return it to: Targovax AS, Vollsveien 6, 1366 Lysaker or The power of attorney should be received by us no later than 13 September 2015 at 16:00 hours (CET). The undersigned hereby grants (please tick): The chairperson of the Board Jónas Einarsson, or the person he appoints, or Name of attorney (please use capital letters) power of attorney to attend and vote for my/our shares at the extraordinary general meeting of Targovax AS to be held on 14 September If the power of attorney form is submitted without stating the name of the attorney, the power of attorney will be deemed to have been given to the chairperson of the Board Jónas Einarsson or the person he appoints. The votes shall be cast in accordance with the instructions below. Please note that if the alternatives below are not ticked off, this will be deemed to be an instruction to vote in favour of the proposals in the notice, provided, however, that the attorney determines the voting to the extent proposals are put forward in addition to, instead of, or as adjustments to the proposals in the notice. Item: 1. Election of the chairperson for the meeting, to be proposed in the general meeting 2. Approval of the notice and the agenda of the meeting 3. Election of one person to co-sign the minutes, to be proposed in the general meeting 4. Conversion of the Company into a Norwegian public limited company, new company name and amendments of the articles of association (voted on as one matter) 5. Election of a new Board in accordance with the proposal to be presented no later than at the general meeting 6. Amendments of the articles of association 7. Proposal for charter for the nomination committee Election of members of the nomination committee a. Johan Christenson, chairperson b. Anders Tuv c. Ludvik Sandnes 8. Authorisation to the Board to increase the share capital in connection with share incentive arrangements In favour Against Abstain At the attorney s discretion The shareholder s name and address: (please use capital letters) Date Place shareholder s signature If the shareholder is a company, please attach documentation in the form of certificate of registration, or separate power of attorney, if applicable, to this power of attorney.

Appendix 1 Appendix 2 Appendix 3 INSTRUCTIONS FOR THE NOMINATION COMMITTEE Adopted by the Board of Directors on 10 th May 2016 and proposed for the general meeting on 19 th May 2016 This document is

Detaljer

Appendix 2 INSTRUCTIONS FOR THE NOMINATION COMMITTEE Adopted by the Board of Directors on 10 th May 2016 and proposed for the general meeting on 19 th May 2016 This document is adopted to secure that B2Holding

Detaljer

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5 OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i LINK Mobility Group ASA, org nr 984 066 910 holdes i: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Extraordinary

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIDDN SOLUTIONS ASA Den 16. mai 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2016 klokken 13:00 Møtet vil avholdes i lokalene

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

Møteseddel/forhåndstemme Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 2. mai 2012 og avgi stemme for:

Møteseddel/forhåndstemme Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 2. mai 2012 og avgi stemme for: Vedlegg A Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA avholdes 2. mai 2012 kl 13.00 norsk tid i Verksgata 1A, 4013 Stavanger, Norway Dersom ovennevnte

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING To the shareholders in Oceanteam ASA SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING With reference to 7 of the Articles of Association, the board of directors hereby summon an extraordinary general meeting in

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation:

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING TARGOVAX AS ORG NR TARGOVAX AS REG NO

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING TARGOVAX AS ORG NR TARGOVAX AS REG NO (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF TARGOVAX AS ORG NR 996 162 095 TARGOVAX AS REG NO 996 162 095 Den 14. september 2015 kl

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

ORG NR ORG NO INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR ORG NO INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY AS GLOBAL RIG COMPANY AS ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING Office translation: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Den 13. desember 2013 kl 09.00 (CET) holdes det ekstraordinær generalforsamling i AGR Group ASA,

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** ***

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** *** OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AEGA ASA ORG NR 997 410 440 AEGA ASA REG NO 997 410 440 Ekstraordinær generalforsamling i

Detaljer

1 Valg av møteleder 1 Election of chairperson of the meeting. 3 Godkjennelse av innkalling til dagsorden 3 Approval of the notice and the agenda

1 Valg av møteleder 1 Election of chairperson of the meeting. 3 Godkjennelse av innkalling til dagsorden 3 Approval of the notice and the agenda (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING I OF TARGOVAX ASA ORG NR 996 162 095 TARGOVAX ASA REG NO 996 162 095 Den 5. april 2017 kl. 10:00 avholdes

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING HIDDN SOLUTIONS ASA Den 22. juni 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867 654 ("Selskapet"),

Detaljer

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet )

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Til aksjonærene i Master Marine AS INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Det innkalles herved til generalforsamling i Master Marine AS, den 4. mai 2017 kl. 13.00 i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Til aksjeeierne i SinOceanic Shipping ASA To the shareholders of SinOceanic Shipping ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

In case of discrepancy between the English and Norwegian version, the Norwegian version shall prevail. To the shareholders of Atlantic Sapphire AS

In case of discrepancy between the English and Norwegian version, the Norwegian version shall prevail. To the shareholders of Atlantic Sapphire AS In case of discrepancy between the English and Norwegian version, the Norwegian version shall prevail. To the shareholders of Atlantic Sapphire AS NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Til aksjonærene

Detaljer

Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008

Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008 Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008 Vedlegg 1 / Annex 1 DOF ASA er blitt en betydelig aksjonær i DeepOcean ASA, og har uttrykt ønske om å få valgt inn Oddvar

Detaljer

agenda: 1. Valg av møteleder 1. Election of a person to chair the Meeting

agenda: 1. Valg av møteleder 1. Election of a person to chair the Meeting Office translation Til aksjonærene i Codfarmers ASA To the shareholders in Codfarmers ASA INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i Codfarmers

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING. Office translation:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING. Office translation: Office translation: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Den 18. august 2014 kl 09.00 (CET) holdes det ekstraordinær generalforsamling i AGR Group ASA,

Detaljer

English text is an office translation. In the case of discrepancies the Norwegian version shall prevail.

English text is an office translation. In the case of discrepancies the Norwegian version shall prevail. Til aksjonærene i NORWEGIAN CAR CARRIERS ASA Org. nr.: 910 411 616 To the shareholders in NORWEGIAN CAR CARRIERS ASA Org. no.: 910 411 616 Oslo,. januar Oslo, January INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WR ENTERTAINMENT ASA NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN WR ENTERTAINMENT ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WR ENTERTAINMENT ASA NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN WR ENTERTAINMENT ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WR ENTERTAINMENT ASA NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN WR ENTERTAINMENT ASA Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ekstraordinær

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn Selskapets foretaksnavn er Electromagnetic Geoservices ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. 2 Forretningskontor

Detaljer

AURORA LPG HOLDING ASA FULLMAKT. STYRELEDER LEIV ASKVIG (eller den han bemyndiger)

AURORA LPG HOLDING ASA FULLMAKT. STYRELEDER LEIV ASKVIG (eller den han bemyndiger) AURORA LPG HOLDING ASA FULLMAKT Som eier av aksjer i Aurora LPG Holding ASA gir jeg/vi herved STYRELEDER LEIV ASKVIG (eller den han bemyndiger) (sett inn navn) fullmakt til å representere og avgi stemmer

Detaljer

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice and agenda. 5. Valg av ny revisor 5. Election of new auditor

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice and agenda. 5. Valg av ny revisor 5. Election of new auditor Til aksjonærene i PANORO ENERGY ASA Oslo, 16. juni 2010 To the shareholders in PANORO ENERGY ASA Oslo, 16 June 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA Office translation INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2006 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Reservoir

Detaljer

Til aksjeeierne i Northern Logistic Property ASA. To the shareholders of Northern Logistic Property ASA. Oslo, 2. mars Oslo, 2 March 2009

Til aksjeeierne i Northern Logistic Property ASA. To the shareholders of Northern Logistic Property ASA. Oslo, 2. mars Oslo, 2 March 2009 In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail. Til aksjeeierne i Northern Logistic Property

Detaljer

OCEANTEAM ASA ORG. NR august 2017 kl. 13:00 4 August 2017 at 13:00 hours (CET)

OCEANTEAM ASA ORG. NR august 2017 kl. 13:00 4 August 2017 at 13:00 hours (CET) (Office translation) TIL AKSJEEIERNE I OCEANTEAM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OCEANTEAM ASA ORG. NR. 988 788 945 I henhold til vedtektenes 7 og etter krav fra aksjonærer som representerer

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution:

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution: Vedlegg 1 - Forslag til vedtak Sak 3 - Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Multiconsult ASA og konsernet for 2016 herunder disponering av årets resultat, samt behandling av redegjørelse

Detaljer

To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA. Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA. Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS

NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ordinær generalforsamling den 23. juni 2014 klokken 11:00 i selskapets lokaler i Vollsveien 13H

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling. Notice of annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisation number

Innkalling til ordinær generalforsamling. Notice of annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisation number Innkalling til ordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske gå

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 25. april 2014. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN OCEANTEAM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OCEANTEAM ASA. Office translation:

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN OCEANTEAM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OCEANTEAM ASA. Office translation: Office translation: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OCEANTEAM ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN Til aksjeeiere i Oceanteam ASA To the shareholders of Oceanteam ASA. Ekstraordinær

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WR ENTERTAINMENT ASA NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING IN WR ENTERTAINMENT ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WR ENTERTAINMENT ASA NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING IN WR ENTERTAINMENT ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WR ENTERTAINMENT ASA Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ordinær generalforsamling den 30. juni 2016 klokken 9:00 (CEST) Møtet vil avholdes i

Detaljer

NORMAN ASA. Org. No. 986 759 808

NORMAN ASA. Org. No. 986 759 808 NORMAN ASA Org. No. 986 759 808 Summon to an extraordinary general meeting 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling The Board of Norman ASA (the Company ) has received a letter from Ola Holding

Detaljer

TIL AKSJEEIERE I GC RIEBER SHIPPING ASA TO THE SHAREHOLDERS OF GC RIEBER SHIPPING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJEEIERE I GC RIEBER SHIPPING ASA TO THE SHAREHOLDERS OF GC RIEBER SHIPPING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (OFFICE TRANSLATION) TIL AKSJEEIERE I TO THE SHAREHOLDERS OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING I OF ORG NR 987 974 532 REG NO 987 974 532 Ordinær generalforsamling

Detaljer

1. Valg av møteleder 1. Election of a chairman for the meeting

1. Valg av møteleder 1. Election of a chairman for the meeting Nordic Nanovector ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Nordic Nanovector ASA, org. nr. 994 297 422 ("Selskapet) torsdag den 19. mai 2016 kl.

Detaljer

ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ODFJELL SE (business enterprise number 930 192 503) (last amended May 8th 2012) The name of the company is Odfjell SE. Article 1 The name of the company The company is an SE

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (For text in English, see pages 3, 4 and 6) Til aksjeeiere i Induct AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Induct AS. Møtet vil holdes i selskapets

Detaljer

TIL AKSJEEIERE I GC RIEBER SHIPPING ASA TO THE SHAREHOLDERS OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

TIL AKSJEEIERE I GC RIEBER SHIPPING ASA TO THE SHAREHOLDERS OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (OFFICE TRANSLATION) TIL AKSJEEIERE I TO THE SHAREHOLDERS OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING I OF ORG NR 987 974 532 REG NO 987 974 532 Ordinær generalforsamling

Detaljer

Nordic Nanovector ASA. 1. Valg av møteleder 1. Election of a chairman for the meeting

Nordic Nanovector ASA. 1. Valg av møteleder 1. Election of a chairman for the meeting Nordic Nanovector ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Nanovector ASA, org. nr. 994 297 422 ("Selskapet) den 12. oktober

Detaljer

PÅMELDING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FULLMAKT

PÅMELDING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FULLMAKT INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Belships ASA onsdag 15. juni 2011 kl. 14.00 i selskapets lokaler, Lilleakerveien 4, Oslo. Til behandling

Detaljer

Extraordinary general meeting of the shareholders of Aega ASA 16 December 2016 at

Extraordinary general meeting of the shareholders of Aega ASA 16 December 2016 at Extraordinary general meeting of the shareholders of Aega ASA 16 December 2016 at 09.30. NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING The shareholders of Aega ASA are hereby given notice of the extraordinary

Detaljer

Serodus ASA Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet) den 13. april 2011 kl. 10:00 i Selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ordinær generalforsamling den 28. juni 2013 klokken 11:00 i selskapets lokaler i Vollsveien 13H

Detaljer

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA PROTOKOLLFRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene,

Detaljer

INNKALLING TIL SUMMONS TO ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINARY GENERAL MEETING. Interoil Exploration and Production ASA

INNKALLING TIL SUMMONS TO ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINARY GENERAL MEETING. Interoil Exploration and Production ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Interoil Exploration and Production ASA SUMMONS TO ORDINARY GENERAL MEETING Interoil Exploration and Production ASA Det innkalles herved til generalforsamling i

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

Notice of Extraordinary General Meeting. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Norwegian Energy Company ASA Organization number 987 989 297

Notice of Extraordinary General Meeting. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Norwegian Energy Company ASA Organization number 987 989 297 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation:

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i AGR Group

Detaljer

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i Jason Shipping ASA To the shareholders of Jason

Detaljer

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Approval of the notice and the agenda 4. Valg av styre 5. Valg av nominasjonskomité 6.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Approval of the notice and the agenda 4. Valg av styre 5. Valg av nominasjonskomité 6. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske

Detaljer

Oslo, 7 May 2010. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder 1. Opening of the general meeting by the chairman of the board

Oslo, 7 May 2010. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder 1. Opening of the general meeting by the chairman of the board Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA Oslo, 7. mai 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA ("NEC"), den 28. mai 2010 kl 10.00

Detaljer

Yours sincerely, for the board

Yours sincerely, for the board Til aksjeeierne i Reservoir Exploration Technology ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Reservoir Exploration Technology ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling.

Detaljer

4 Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon 4 Share capital increase by private placement

4 Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon 4 Share capital increase by private placement PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AINMT AS MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AINMT AS Den 16. juni 2017 kl. 10:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i AINMT AS, org.nr.

Detaljer

SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING To the shareholders in SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING With reference to 7 of the Articles of Association, the board of directors hereby summon an extraordinary general meeting in to be held on

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Kongsberg Automotive ASA Kongsberg, 27. november 2015 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation:

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i AGR Group

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 19. desember 2006 kl. 16:00. i Thule Drillings lokaler i Karenslyst allé 2, 5. etg., Oslo.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 19. desember 2006 kl. 16:00. i Thule Drillings lokaler i Karenslyst allé 2, 5. etg., Oslo. Til aksjonærene i Thule Drilling ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Thule Drilling ASA Følgende saker vil bli behandlet: 19. desember

Detaljer

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN BERGENBIO AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BERGENBIO AS. Office translation:

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN BERGENBIO AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BERGENBIO AS. Office translation: Office translation: Til aksjeeierne i BerGenBio AS To the shareholders of BerGenBio AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BERGENBIO AS NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN BERGENBIO

Detaljer

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA INNKALLING TIL

Detaljer

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA (Office translation) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Wavefield Inseis ASA den Onsdag

Detaljer

Nordic Nanovector ASA

Nordic Nanovector ASA Nordic Nanovector ASA Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling Minutes of the extraordinary general meeting Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Nordic Nanovector ASA, org. nr. 994 297

Detaljer

To the shareholders in. Til aksjonærene i. AWILCO LNG ASA Enterprise no.: 996 564 894. AWILCO LNG ASA Org. nr.: 996 564 894. Oslo, 5.

To the shareholders in. Til aksjonærene i. AWILCO LNG ASA Enterprise no.: 996 564 894. AWILCO LNG ASA Org. nr.: 996 564 894. Oslo, 5. Til aksjonærene i AWILCO LNG ASA Org. nr.: 996 564 894 Oslo, 5. august 2011 To the shareholders in AWILCO LNG ASA Enterprise no.: 996 564 894 Oslo, 5 August 2011 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA. To the shareholders MultiClient Geophysical ASA INNKALLING NOTICE EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA. To the shareholders MultiClient Geophysical ASA INNKALLING NOTICE EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING In case of discrepancies between the Norwegian original text and the English translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA To the shareholders MultiClient Geophysical

Detaljer

INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL FROM ORDINARY GENERAL MEETING 25 JUNE 2008

INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL FROM ORDINARY GENERAL MEETING 25 JUNE 2008 Norsk tekst har forrang ved motstrid Norwegian text prevails in case of conflict INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA (org.nr. 962 007 465) PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL

Detaljer

Notice of Annual General Meeting. Innkalling til ordinær generalforsamling. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

Notice of Annual General Meeting. Innkalling til ordinær generalforsamling. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Innkalling til ordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Notice of Annual General Meeting Organization number 987 989 297 Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Norwegian

Detaljer

1 februar 2016 kl. 12.00 1 February 2016 at 1200 hours (CET) 1. VALG AV MØTELEDER 1. ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

1 februar 2016 kl. 12.00 1 February 2016 at 1200 hours (CET) 1. VALG AV MØTELEDER 1. ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling i NEXT Biometrics Group ASA, org nr 982 904 420 ( Selskapet ),

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA ble avholdt onsdag 7. mai 2008, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA Ordinær generalforsamling i holdes hos: The Annual General Meeting of Global

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Notice of extraordinary general meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisation number

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Notice of extraordinary general meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisation number Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske

Detaljer

Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA. To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA. To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR

Detaljer

Denne innkallingen til ekstraordinær ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 9. september 2010.

Denne innkallingen til ekstraordinær ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 9. september 2010. Denne innkallingen til ekstraordinær ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 9. september 2010. This notice of extraordinary general meeting is submitted to all shareholders

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867 654 ("Selskapet"), holdes i: Nedre Vollgate 4 0158 Oslo NOTICE OF

Detaljer

18. juni 2014 kl June 2014 at (CET) 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

18. juni 2014 kl June 2014 at (CET) 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Link Mobility Group ASA, org nr 984 066 910 ( Selskapet ), holdes i: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING The annual

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene,

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN. CRUDECORP ASA (org.nr. 990 904 871)

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN. CRUDECORP ASA (org.nr. 990 904 871) UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I CRUDECORP ASA (org.nr. 990 904 871) Aksjonærene i Crudecorp ASA

Detaljer

24. mai 2013 kl 10:00 24 May 2013 at 10:00 hours (CET) agenda:

24. mai 2013 kl 10:00 24 May 2013 at 10:00 hours (CET) agenda: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i AGR Group

Detaljer

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING PHOTOCURE ASA MINUTES

Detaljer

agenda: 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING

agenda: 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Summons and Agenda for Extraordinary General Meeting. Opera Software ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Summons and Agenda for Extraordinary General Meeting. Opera Software ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Summons and Agenda for Extraordinary General Meeting Opera Software ASA Organisasjonsnummer 974 529 459 Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation:

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i AGR Group

Detaljer

OCEANTEAM ASA ORG. NR mai 2017 kl. 13:00 9 May 2017 at 13:00 hours (CET)

OCEANTEAM ASA ORG. NR mai 2017 kl. 13:00 9 May 2017 at 13:00 hours (CET) (Office translation) TIL AKSJEEIERNE I INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ORG. NR. 988 788 945 I henhold til vedtektenes 7, innkaller styret med dette til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERAL FORSAMLING MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING

NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERAL FORSAMLING MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail. NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA PROTOKOLL

Detaljer

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN NORTH ENERGY ASA (Org. No )

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN NORTH ENERGY ASA (Org. No ) In case of any ambiguity between the Norwegian and the English versions the Norwegian shall prevail. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORTH ENERGY ASA (Org.nr. 891 797 702) 3. november

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 NYTT TISPUNKT OG OPPDATERT AGENDA FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NEW DATE AND UPDATED AGENDA FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 GLOBAL RIG COMPANY ASA

Detaljer

To the Shareholders of Remora ASA. Til aksjonærene i Remora ASA NOTICE OF GENERAL MEETING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

To the Shareholders of Remora ASA. Til aksjonærene i Remora ASA NOTICE OF GENERAL MEETING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Remora ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Remora ASA den 5. januar 2009, kl. 1000 i selskapets kontorlokaler. Generalforsamlingen

Detaljer

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Approval of the notice and agenda.

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Approval of the notice and agenda. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY TANKERS AS Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Philly Tankers AS, org.nr. 913 752 783, 27. mai 2016 kl. 10.00 i hos i Advokatfirmaet

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Notice of extraordinary general meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Notice of extraordinary general meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske

Detaljer

To all shareholders of Petrojack ASA Bergen, February 23 rd 2005

To all shareholders of Petrojack ASA Bergen, February 23 rd 2005 To all shareholders of Petrojack ASA Bergen, February 23 rd 2005 NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING The shareholders of Petrojack ASA are hereby summoned to an extraordinary general meeting to be

Detaljer