INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING TARGOVAX AS ORG NR TARGOVAX AS REG NO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING TARGOVAX AS ORG NR 996 162 095 TARGOVAX AS REG NO 996 162 095"

Transkript

1 (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF TARGOVAX AS ORG NR TARGOVAX AS REG NO Den 14. september 2015 kl avholdes det ekstraordinær generalforsamling i Targovax AS ( Selskapet ) i Selskapets lokaler i Vollsveien 6, 1366 Lysaker. Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Jónas Einarsson. Til behandling foreligger: An extraordinary general meeting of Targovax AS (the Company ) will be held on 14 September 2015 at 15:00 hours (CET) at the Company s offices in Vollsveien 6, 1366 Lysaker. The general meeting will be opened by the chairperson of the board of directors, Jónas Einarsson. The following is on the agenda: 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRPERSON OF THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA 3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER 4 OMDANNELSE AV SELSKAPET TIL ALLMENNAKSJESELSKAP, NYTT SELSKAPSNAVN OG VEDTEKTSENDRINGER 3 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIRPERSON 4 CONVERSION OF THE COMPANY INTO A NORWEGIAN PUBLIC LIMITED COMPANY, NEW COMPANY NAME AND AMENDMENTS OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION Som tidligere annonsert har Selskapet til hensikt å gjennomføre en børsnotering av Selskapets aksjer innen 12 måneder etter gjennomføring av den rettede emisjonen 9. juli I den forbindelse er det en rekke selskapsbeslutninger som må fattes for å forberede og tilpasse Selskapet til de krav og anbefalinger som gjelder for et selskap som har søkt notering eller er notert på Oslo Børs i henhold til opptaksreglene til Oslo Børs, verdipapirhandelloven, allmennaksjeloven, Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og øvrige relevante lover, regler og anbefalinger. På denne bakgrunn foreslår styret de vedtak som fremgår av punkt a) til d) nedenfor, og at det stemmes over disse As previously announced, the Company intends to carry out a stock exchange listing of its shares within 12 months following the completion of the private placement on 9 July In this respect, there is a number of corporate resolutions that must be made in order for the Company to be prepared for and comply with the requirements and recommendations applicable to a company having applied for listing or being listed on the Oslo Stock Exchange pursuant to the Oslo Stock Exchange s listing rules, the Norwegian Securities Trading Act, the Norwegian Public Limited Companies Act, the Norwegian Code of Practice for Corporate Governance and other applicable laws, rules and

2 vedtakene under ett: a) Styret foreslår at Selskapet omdannes til et allmennaksjeselskap. recommendations. On this basis, the Board of Directors (the Board ) proposes the resolutions set out under item a) to d) below, and that these resolutions are voted on as one matter: a) The Board proposes that the Company is converted into a Norwegian public limited company. En omdanning fra aksjeselskap til allmennaksjeselskap har blant annet følgende virkninger: - Aksjekapitalen må minst være NOK ; A conversion from a Norwegian private limited company into a Norwegian public limited company have, inter alia, the following effects: - The share capital must be at least NOK 1,000,000; - Innkallingsfrist til generalforsamling må være minst to uker (tre uker fra aksjene tas opp til notering); - Styret må ha minst tre medlemmer og det er krav om representasjon av begge kjønn i styret; - The notice period for general meetings must be at least two weeks (three weeks with effect from a listing); - The Board must consist of at least three members, and there are requirements relating to representation of both genders on the Board; - Selskapet må ha daglig leder; - The company must have a managing director; - Aksjene vil når vedtektene ikke bestemmer annet være fritt omsettelige; - The shares will be freely transferable unless otherwise is provided for in the articles of association; - Selskapet vil kunne tilby sine aksjer til allmennheten; - The Company may carry out a public offering of its shares; - Det vil gjelde strengere krav ved tingsinnskudd, transaksjoner med nærstående og ved fusjon og fisjon; og - Regnskapsmessig vil Selskapet måtte følge reglene for store foretak, jf regnskapsloven Stricter requirements will apply with respect to contribution in kind, transactions with related parties, as well as mergers and demergers; and - The Company must comply with the accounting rules for large enterprises, cf Section 1-5 of the Norwegian Accounting Act. Det er etter styrets syn hensiktsmessig at omdanning besluttes av den ekstraordinære generalforsamlingen den 14. september 2015 selv om datoen for en børsnotering ikke er fastsatt. b) Styret foreslår at Selskapets navn endres til Targovax ASA. It is in the view of the Board practical that the conversion is resolved by this extraordinary general meeting on 14 September 2015 even if the date for a stock exchange listing has not been determined. b) The Board proposes that the Company s name is changed to Targovax ASA. c) Som følge av omdanningen og navneendringen foreslår styret at vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: c) As a result of the conversion and name change above, the Board proposes that Section 1 of the articles of association is amended to read as

3 follows: d) Selskapets navn er Targovax ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. d) The company s name is Targovax ASA. The company is a public limited liability company. e) Styret foreslår at Selskapet skal tilby nye aksjer til allmennheten etter omdannelsen. Åpningsbalanse per 31. juli 2015 med erklæring fra revisor og redegjørelse fra uavhengig sakkyndig er inntatt som henholdsvis Vedlegg 1 og Vedlegg 2 til innkallingen. e) The Board proposes that following the conversion, the Company shall offer new shares to the public. An opening balance sheet as per 31 July 2015 with auditor s statement and a statement from an independent expert are attached as Appendix 1 and Appendix 2, respectively, to the notice. 5 STYREVALG 5 ELECTION OF A NEW BOARD Selskapet har per i dag et styre med 6 medlemmer. For at styret skal ha en hensiktsmessig størrelse og en sammensetning som tilfredsstiller de krav og anbefalinger som det vises til ovenfor, foreslås det at det velges et nytt styre i Selskapet. Forslag til kandidatene til nytt styre vil senest bli presentert på generalforsamlingen. There are currently 6 members on the Board. In order for the Board to have a practical size and a composition that complies with the requirements and recommendations referred to above, it is proposed that a new Board is appointed. Proposal for candidates to such new Board will at the latest be presented at the general meeting. 6 VEDTEKTSENDRINGER 6 AMENDMENTS OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION Styret foreslår at Selskapets vedtekter, i henhold til ovenstående forslag til vedtak og for øvrig for å gjøre de nødvendige tilpasninger i forbindelse med den mulige børsnoteringen, erstattes i sin helhet av forslaget til nye vedtekter vedlagt denne innkallingen som Vedlegg 3. 7 FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITÉ OG KANDIDATER TIL VALGKOMITEEN The Board proposes that the Company s articles of association, in accordance with the above proposals and in order to implement the amendments required for the contemplated listing, be replaced by the proposal for new articles attached to this notice as Appendix 3. 7 PROPOSAL FOR CHARTER FOR THE NOMINATION COMMITTEE AND CANDIDATES TO THE NOMINATION COMMITTEE Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar retningslinjene for valgkomiteen som er inntatt i Vedlegg 4 til innkallingen. Som medlemmer av valgkomiteen er følgende kandidater foreslått: The Board proposes that the general meeting adopts the charter for the nomination committee attached as Appendix 4 to this notice. The following candidates have been proposed as members of the nomination committee: Johan Christenson (leder) (valgt for perioden frem til ordinær generalforsamling 2016). Johan Christenson (chairperson) (elected for a period until the annual general meeting in Anders Tuv (valgt for perioden frem til ordinær generalforsamling 2016). 2016) Anders Tuv (elected for a period until the Ludvik Sandnes (valgt for perioden frem til ordinær generalforsamling 2016). annual general meeting in 2016). Ludvik Sandnes (elected for a period until the annual general meeting in 2016).

4 8 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I TILKNYTNING TIL INSENTIVORDNINGER Etter styrets syn er en konkurransedyktig og markedsorientert opsjonsordning et sentralt virkemiddel i arbeidet for å rekruttere og beholde nøkkelmedarbeidere, og styret har derfor vedtatt at det skal etableres en ny opsjonsordning for å honorere eksisterende opsjoner og tildele nye opsjoner. Nye opsjoner tildeles etter følgende hovedelementer: 8 AUTHORISATION TO THE BOARD TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH SHARE INCENTIVE ARRANGEMENTS The Board is of the view that a competitive and market oriented option scheme is a key element in the recruitment and retention of key employees, and the Board has therefore resolved that a new option program shall be established to honour existing options and to grant new options. New options are granted in accordance with the following main elements: - Rammen for opsjonsordningen skal være inntil 10 % av selskapets aksjekapital - The size of the option program shall be up to 10% of the share capital in the Company - Opsjoner vil bli tildelt på årlig basis - Options shall be granted on an annual basis - Utøvelseskursen skal fastsettes av styret, og vil normalt tilsvare markedskursen ved tildeling av opsjonene. Frem til en børsnotering av selskapets aksjer vil markedskursen i hovedregel bli satt til den aksjekursen som ble benyttet i siste finansieringsrunde før tildeling av opsjonene - The strike price shall be determined by the Board, and will normally be equal to the market price at the time of option grant. Until an IPO of the Company, the market price will as a main rule be set at the share price applied in the last financing round prior to the option grant - Opsjonene vil være opptjent etter fire år fra tildeling - The options will vest after four years from grant - Nye opsjoner kan tildeles ansatte i Selskapet og dets datterselskaper og konsulenter For å legge forholdene til rette for etablering av et opsjonsprogram basert på det ovenstående, foreslår styret at det gis en fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i selskapet. På ekstraordinær generalforsamling avholdt 11. februar 2015 ble styret tildelt fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK Styret foreslår at denne fullmakten erstattes med en fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med et beløp tilsvarende inntil 10 % av aksjekapitalen i Selskapet. - New options may be granted to employees of the Company and its subsidiaries and consultants In order to facilitate an option program based on the above, the Board proposes that the Board is granted an authorisation to increase the share capital of the Company. At the extraordinary general meeting held on 11 February 2015 the Board was granted an authorisation to increase the share capital of the Company by up to NOK 75,000. The Board proposes that such authorisation is replaced by an authorisation to increase the share capital by an amount equal to 10 % of the share capital of the Company. Det foreslås at fullmaktens størrelse tilsvarer 10 % av selskapets aksjekapital. For å ta høyde for fremtidige kapitalforhøyelser foreslår styret at fullmakten skal være på det laveste av (a) NOK og (b) 10 % av aksjekapitalen i Selskapet. The Board proposes that the size of the authorisation shall be 10% of the Company s share capital. In order to take into account future share issuances, the Board proposes that the authorisation shall be up to the lower of (a) NOK 500,000 and (b) 10% of the share capital of the Company. Styret vil ved behov be generalforsamlingen om at fullmakten utvides og fornyes, slik at rammene for opsjonsordningen til enhver tid er 10 % av The Board will when necessary request the general meeting to increase and extend the authorisation in order to allow for an option program of up to 10% of

5 aksjekapitalen. the share capital at any time. Da fullmakten skal benyttes til å utstede aksjer til opsjonsinnehavere, foreslås det at styrefullmakten gir styret mulighet til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til tegning og tildeling av nye aksjer. As the authorisation shall be used in connection with issuance of shares to option holders, the Board proposed that it be authorised to deviate from the shareholders preferential right to subscribe for and be allotted new shares. Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: Based on the above, the board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution: (i) I henhold til aksjeloven gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil det laveste av (a) NOK og (i) Pursuant to Section of the Norwegian Private Limited Companies Act, the Board is granted an authorisation to increase the (b) 10 % av aksjekapitalen i Selskapet. Company s share capital by up to the lower of (a) NOK 500,000 and (b) 10% of the share capital of the Company. (ii) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2016, likevel ikke lenger (ii) The authorisation is valid until the Company s annual general meeting in 2016, but no longer enn til 30. juni than 30 June (iii) Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjene (iii) The shareholders preferential right to the new etter aksjeloven 10-4 kan fravikes. shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Private Limited Companies Act may be deviated from. (iv) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv, jf (iv) The authorisation does not comprise share capital increases against contribution in kind, cf aksjeloven Section 10-2 of the Norwegian Private Limited Companies Act. (v) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter aksjeloven (v) The authorisation does not comprise share capital increase in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Private Limited Companies Act. (vi) Fra tidspunktet for registrering i (vi) From the time of registration of this Foretaksregisteret erstatter denne fullmakten styrefullmakten til å forhøye aksjekapitalen authorisation in the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation shall som styret ble tildelt på ekstraordinær generalforsamlingen den 11. februar replace the authorisation to increase the share capital granted to the Board at the extraordinary general meeting held on 11 February * * * * * * Kopi av seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utlagt på Selskapets kontor for gjennomsyn. Copies of the latest annual accounts, directors report and auditor s report are available at the offices of the Company. Etter seneste balansedag, 30. juni 2015, er det inntruffet følgende som er av vesentlig betydning for Since the latest balance sheet date, 30 June 2015, the following has occurred that may have a material

6 selskapets stilling: significance to the Company s position: Selskapet gjennomførte oppkjøpet av Oncos Therapeutics Oy 2. juli Transaksjonen The Company completed the acquisition of Oncos Therapeutics Oy on 2 July The var strukturert som et aksjebytte hvor Selskapet utstedte nye aksjer til transaction was structured as a share for share exchange whereby the Company issued aksjonærene i Oncos Therapeutics Oy som 9,429,404 new shares to the shareholders of vederlag. Oncos Therapeutics Oy as consideration. Selskapet gjennomførte en rettet emisjon på The Company completed a NOK 200 million NOK 200 millioner 9. juli private placement on 9 July september 2015 / 7 September 2015 På vegne av styret i / On behalf of the board of directors of Targovax AS Jónas Einarsson (styrets leder/chairperson) VEDLEGG: 1 Åpningsbalanse per 31. juli 2015 med revisors erklæring 2 Redegjørelse fra uavhengig sakkyndig 3 Forslag til nye vedtekter 4 Forslag til retningslinjer for valgkomiteen 5 Påmeldings- og fullmaktsskjema til ekstraordinær generalforsamling på norsk 6 Påmeldings- og fullmaktsskjema til ekstraordinær generalforsamling på engelsk APPENDICES: 1 Opening balance sheet as per 31 July 2015 with auditor s statement 2 Statement from independent expert 3 Proposed new articles of association 4 Proposal for charter for the nomination committee 5 Registration and proxy form to the extraordinary general meeting in Norwegian 6 Registration and proxy form to the extraordinary general meeting in English

7 Vedlegg 1 / Appendix 1 ÅPNINGSBALANSE PER 31. JULI 2015 MED REVISORS ERKLÆRING / OPENING BALANCE SHEET AS PER 31 JULY 2015 WITH AUDITOR S STATEMENT

8 TARGOVAX ASA STATEMENT OF FINANCIAL POSITION IFRS Investment in subsidiaries Office furnitures Total non-current assets Trade and other receivables Loan to subsidiaries Cash and cash equivalents Total current assets TOTAL ASSETS Shareholders equity Share capital Share premium reserve Other reserves Retained earnings Total equity Short-term liabilities Trade and other payables Accrued public charges Other short-term liabilities Total Liabilities TOTAL EQUITY AND LIABILITIES Lysaker, 27 August 2015 Robert Burns Jonas Einarsson Lars Lund-Roland Board member Chairperson of the Board Board member Johan Christenson Per Samuelsson Bente-Lill Bjerkelund Romøren Board member Board member Board member Gunnar Gårdemyr CEO Robert Burns Board member Johan Christenson Board member

9 Targovax ASA Notes to the opening balance Note 1 basis for preparation The opening balance as of 31 July 2015 concerns the conversion to a public limited company for Targovax AS and is in accordance with the International Financial Reporting Standards as adopted by EU. The opening balance shows how the balance for Targovax AS will appear at the conversion to a public limited company. The opening balance is based on the continuity method, hence the opening balance is based on the book values from Targovax AS as of 31 July Please see the financial statement for a more detailed description of the accounting policies. The financial information used in the preparation is unaudited.

10 TARGOVAX ASA ÅPNINGSBALANSE IFRS Investeringer i datterselskap Inventar Sum anleggsmidler Kunde- og andre kortsiktige fordringer Lån til datterselskap Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Egenkapital Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Lysaker, 27 August 2015 Robert Burns Jonas Einarsson Lars Lund-Roland Styremedlem Styrets leder Styremedlem (Sign) (Sign) (Sign) Johan Christenson Per Samuelsson Bente-Lill Bjerkelund Romøren Styremedlem Styremedlem Styremedlem (Sign) (Sign) (Sign) Gunnar Gårdemyr Daglig leder (Sign) Robert Burns Styremedlem (Sign) Johan Christenson Styremedlem (Sign)

11 Targovax ASA Noteopplysninger åpningsbalanse Note 1 grunnlag for utarbeidelse Åpningsbalansen per 31. juli 2015 gjelder omdanning fra foretaksform AS til ASA for Targovax AS og er satt opp i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU. Åpningsbalansen viser hvordan balansen til Targovax AS vil fremstå ved omdanning til ASA. Regnskapsmessig kontinuitet er lagt til grunn ved utarbeidelsen, og åpningsbalansen er følgelig basert på regnskapstall for Targovax AS per 31. juli For ytterligere beskrivelse av regnskapsprinsippene henvises det til årsregnskapet. Den finansielle informasjonen som er benyttet ved sammenstillingen er ikke revidert.

12

13

14 Vedlegg 2 / Appendix 2 REDEGJØRELSE FRA UAVHENGIG SAKKYNDIG / STATEMENT FROM INDEPENDENT EXPERT

15

16

17 Vedlegg 3 / Appendix 3 FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER / PROPOSED NEW ARTICLES OF ASSOCIATION

18 (OFFICE TRANSLATION) VEDTEKTER for TARGOVAX ASA ARTICLES OF ASSOCIATION for TARGOVAX ASA Sist endret [14]. september Foretaksnavn Selskapets navn er Targovax ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune. 3 Virksomhet Selskapets virksomhet skal omfatte salg og utvikling av biomedisinske produkter og tjenester. Formålet kan fremmes ved deltakelse i eller samarbeid med andre foretak i inn- og utland. Last amended [14] September The name of the company The company s name is Targovax ASA. The company is a public limited liability company. 2 Registered office The company s registered office is in Bærum municipality. 3 Object The business of the company shall comprise the sale and development of biomedical products and services. This object can be pursued through participation in or collaboration with other enterprises in Norway and abroad. 4 Aksjekapital Selskapets aksjekapital er kr ,80 fordelt på aksjer hver pålydende kr 0,10. Selskapets aksjer skal være registrert i VPS. 4 Share capital The company s share capital is NOK 2,685, divided between 26,858,808 shares, each with a nominal value of NOK The company s shares shall be registered in the Norwegian Central Securities Depository (VPS). 5 Styre Selskapets styre består av inntil 8 styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. 5 Board of directors The company s board of directors shall consist of up to 8 members as decided by the general meeting. 6 Valgkomité Selskapet skal ha en valgkomité. Komiteen skal bestå tre medlemmer. Flertallet av medlemmene skal være uavhengig av styret og den daglige ledelse. Valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder, velges av generalforsamlingen for ett år av gangen. 6 Nomination committee The company shall have a nomination committee. The nomination committee shall consist of three members. A majority of the members shall be independent of the board of directors and the management. The members of the nomination committee, including the chairperson, will be elected by the general meeting for a

19 term of one year. Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen til valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret og medlemmer til valgkomiteen, samt godtgjørelse til styrets medlemmer og valgkomiteens medlemmer. Godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen fastsettes av generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan fastsette instruks for valgkomiteen. The nomination committee shall give recommendations for the election of shareholder elected members of the board of directors and the members of the nomination committee, and remuneration to the members of the board of directors and the members of the nomination committee. The remuneration to the members of the nomination committee is determined by the general meeting. The general meeting may adopt instructions for the nomination committee. 7 Signatur Selskapets firma tegnes av styrets leder og et styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura. 7 Signature The chair of the board and one member of the board are jointly authorised to sign on behalf of the company. The board may grant powers of procuration. 8 Generalforsamling Dokumenter som gjelder saker som skal behandles i selskapets generalforsamling, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjonærene dersom dokumentene er tilgjengelige på selskapets hjemmeside. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres: 1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. 2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 8 General meeting Documents relating to matters to be dealt with by the company s general meeting, including documents which by law shall be included in or attached to the notice of the general meeting, do not need to be sent to the shareholders if such documents have been made available on the company s website. A shareholder may nevertheless request that documents which relates to matters to be dealt with at the general meeting, are sent to him/her. The annual general meeting shall address and resolve the following matters: 1. Approval of the annual report and accounts, including distribution of dividend 2. Any other matters which are referred to the general meeting by law or the articles of association.

20 Aksjonærer kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen hvilke retningslinjer som er fastsatt. The shareholders may cast their votes in writing, including through electronic communication, in a period prior to the general meeting. The board of directors can establish specific guidelines for such advance voting. The established guidelines must be stated in the notice of the general meeting. Styret kan beslutte at aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må meddele dette til selskapet innen en bestemt frist som ikke kan utløpe tidligere enn tre dager før generalforsamlingen. The board of directors may decided that shareholders who want to participate in the general meeting must notify the company thereof within a specific deadline that cannot expire earlier than three days prior to the general meeting.

21 Vedlegg 4 / Appendix 4 FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN / PROPOSAL FOR CHARTER FOR THE NOMINATION COMMITTEE

22 CHARTER FOR THE NOMINATION COMMITTEE 1 COMPOSITION 1.1 The Nomination Committee shall consist of three members. The Nomination Committee itself shall nominate candidates for election to the Nomination Committee and the members of the Nomination Committee shall be elected by the general meeting, including the Chairperson. The majority of the members shall be independent of the board of directors (the Board ) and the executive management. 1.2 Each member of the Nomination Committee shall act for one year, or until such member s replacement is appointed in accordance with this Section Any vacancies on the Nomination Committee resulting from death, resignation, removal or other cause shall be filled by the affirmative vote of a majority of the remaining members of the Nomination Committee then in office, even if less than a quorum of the Nomination Committee. Any replacement member of the Nomination Committee appointed in accordance with the preceding sentence shall hold office for the remainder of the term of the member for whom the vacancy is being filled. 2 MEETINGS 2.1 Meetings of the Nomination Committee shall be convened by the Chairperson of the committee. 2.2 Each of the members of the Nomination Committee has the right to demand that a meeting be convened. The Chairperson of the Nomination Committee decides the meeting format. 2.3 The Nomination Committee decides to which degree the Chairperson of the Board, the Company s CEO or others can participate in the Nomination Committee s meetings. However, each year, both the CEO (or a member of the executive management of the Company at the direction of the CEO) and the Chairperson of the Board shall be invited to participate in at least one meeting of the Nomination Committee. The Nomination Committee constitutes a quorum when all members have been given the opportunity to participate and half or more of the committee s members do participate. In case of an equal vote, the Chairperson has the casting vote. 2.4 Minutes shall be taken of the committee meetings. The minutes shall be signed by the participating members. 3 DUTIES AND RESPONSIBILITIES 3.1 The duties of the Nomination Committee are to: Submit a recommendation to the general meeting relating to the election of members and deputy members to the Board; Submit a recommendation to the general meeting for compensation of members and deputy members of the Board; Submit a recommendation to the general meeting relating to the election of members to the Nomination Committee; and

23 Submit a recommendation to the general meeting for compensation of members of the Nomination Committee. 4 PROCEDURES 4.1 The Nomination Committee s recommendations for candidates to the Board must at all times satisfy the requirements relating to the composition of the Board laid down in applicable legislation and regulations of any stock exchanges on which the Company s shares are listed. 4.2 In its work, the Nomination Committee must take into account the recommendations relating to the composition of the Board and Nomination Committee given in the Norwegian Code of Practice on Corporate Governance, and any other relevant recommendations relating to corporate governance. 4.3 The Nomination Committee may contact shareholders, members of the Board, the management and external advisers. Shareholders shall be given the opportunity to propose Board member candidates to the Nomination Committee. 4.4 The Nomination Committee shall contact the Company s two largest shareholders, as registered in the VPS on 1 November each year, and request such shareholders to each propose a candidate to be appointed as a member of the Nomination Committee. If any candidates are proposed by such shareholders, the Nomination Committee shall include those candidates among the three candidates in the recommendation to the general meeting for election of members to the Nomination Committee. 4.5 The Nomination Committee shall give weight to the proposed candidates experience, qualifications, and their capacity to serve as officers of the Company in a satisfactory manner. Emphasis will also be given to ensuring reasonable representation in terms of gender and background, and to ensuring the independence of members of the Company s Board. 4.6 If the Board has prepared an evaluation of the Board s work, the Nomination Committee shall examine such report, and take its contents into consideration when making its recommendations. 4.7 Before recommending the proposed candidates, the Nomination Committee shall ask the candidates whether they are willing to serve as a Board member or, if applicable, as the Chairperson of the Board. Only candidates who have confirmed that they are willing to take on such office shall be recommended. 4.8 The recommendation regarding election of members of the Nomination Committee shall be based on the principle that a majority of the members shall be independent of the Board and the executive management, and that at least one of the members should not be a member of the Board. 4.9 The Nomination Committee must justify its recommendations and provide relevant information about the candidates, including information regarding qualifications, experience and independence. Any dissenting votes shall be stated in the recommendation The recommendations of the Nomination Committee shall be provided to the Board by 31 January each year in order to be available in time to be sent together with the notice of

24 the general meeting, so that the shareholders have an opportunity to submit their views on the recommendation to the Nomination Committee ahead of the meeting The Chairperson of the committee, or a person authorised by the Chairperson, shall present the Committee s recommendations to the general meeting, and give an account of the reasons for its recommendations. 5 COMPENSATION 5.1 The general meeting stipulates the fee to be paid to the members of the Nomination Committee. The Nomination Committee s expenses shall be covered by the Company.

25 Vedlegg 5 / Appendix 5 PÅMELDINGS- OG FULLMAKTSSKJEMA TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING PÅ NORSK / REGISTRATION AND PROXY FORM TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN NORWEGIAN

26 TARGOVAX AS MELDING OM DELTAKELSE EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. SEPTEMBER 2015 Aksjonærer som ønsker å møte på den ekstraordinære generalforsamlingen den 14. september 2015, bes om å fylle ut og sende denne melding om deltakelse til: Targovax AS, Vollsveien 6, 1366 Lysaker eller Meldingen bes sendt slik at den er kommet frem senest 13. september 2015 kl Undertegnede vil møte på den ekstraordinære generalforsamlingen den 14. september Undertegnede må være myndig. Dersom aksjonæren ikke er en person, men et selskap, stiftelse mv, skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges. Dessuten vil undertegnede på den ekstraordinære generalforsamlingen representere nedennevnte aksjonær(er) i henhold til vedlagte/separat innsendte fullmakt(er): Aksjonærens navn: Aksjer (antall): Aksjonærens navn og adresse: (vennligst benytt blokkbokstaver) dato sted aksjonærens underskrift

27 TARGOVAX AS FULLMAKT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. SEPTEMBER 2015 Aksjonærer som ikke sender skjemaet MELDING OM DELTAKELSE - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. SEPTEMBER 2015 (se forrige side), og som ønsker å være representert ved fullmektig på den ordinære generalforsamlingen den 14. september 2015, bes om å fylle ut denne fullmakten og sende den til: Targovax AS, Vollsveien 6, 1366 Lysaker eller Fullmakten bes sendt slik at den er kommet frem senest den 13. september 2015 kl Undertegnede gir herved (sett kryss): Styrets leder Jónas Einarsson eller den han bemyndiger, eller Navn på fullmektig (vennligst benytt blokkbokstaver) fullmakt til å møte og representere meg/oss på den ekstraordinære generalforsamlingen i Targovax AS den 14. september Dersom det er sendt inn fullmakt uten avkryssing ovenfor eller uten navngiving av fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder Jónas Einarsson eller den han bemyndiger. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme for forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til, til erstatning for, eller som endring i forslagene i innkallingen. Sak: For Mot Avstår 1. Valg av møteleder, som foreslås i generalforsamlingen 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av én person til å medundertegne protokollen, som foreslås i generalforsamlingen 4. Omdannelse av Selskapet til allmennaksjeselskap, nytt selskapsnavn og vedtektsendringer (stemmes over i ett og samme forslag) 5. Valg av styremedlemmer i henhold til forslag som vil bli presentert senest på generalforsamlingen 6. Vedtektsendringer 7. Forslag til retningslinjer for valgkomiteen Valg av medlemmer til valgkomiteen a. Johan Christenson, leder b. Anders Tuv c. Ludvik Sandnes 8. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i tilknytning til insentivordninger Fullmektigen avgjør Aksjonærens navn og adresse: (vennligst benytt blokkbokstaver) dato sted aksjonærens underskrift Dersom aksjonæren er et selskap, stiftelse mv, skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges fullmakten.

28 Vedlegg 6 / Appendix 6 PÅMELDINGS- OG FULLMAKTSSKJEMA TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING PÅ ENGELSK / REGISTRATION AND PROXY FORM TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN ENGLISH

29 TARGOVAX AS NOTICE OF ATTENDANCE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 14 SEPTEMBER 2015 Shareholders who wish to attend the extraordinary general meeting to be held on 14 September 2015 are requested to fill in and return this notice of attendance to: Targovax AS, Vollsveien 6, 1366 Lysaker or The form should be received by us no later than 13 September 2015 at 16:00 hours (CET). The undersigned wishes to attend the extraordinary general meeting on 14 September Must be signed by a person of legal age. If the shareholder is a legal entity, please attach the shareholders certificate of registration and if applicable proxy. Furthermore, the undersigned shareholder is authorised to attend and vote at the extraordinary general meeting on behalf of the below listed shareholder(s) in accordance with the enclosed/separately returned power of attorney: Name of shareholder: Shares (number): The shareholder s name and address: (please use capital letters) Date Place shareholder s signature

30 TARGOVAX AS POWER OF ATTORNEY EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 14 SEPTEMBER 2015 Shareholder who does not return the form NOTICE OF ATTENDANCE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 14 SEPTEMBER 2015 (see the previous page), and therefore wishes to authorise another person to act on his or her behalf at the extraordinary general meeting on 14 September 2015 must complete this power of attorney form and return it to: Targovax AS, Vollsveien 6, 1366 Lysaker or The power of attorney should be received by us no later than 13 September 2015 at 16:00 hours (CET). The undersigned hereby grants (please tick): The chairperson of the Board Jónas Einarsson, or the person he appoints, or Name of attorney (please use capital letters) power of attorney to attend and vote for my/our shares at the extraordinary general meeting of Targovax AS to be held on 14 September If the power of attorney form is submitted without stating the name of the attorney, the power of attorney will be deemed to have been given to the chairperson of the Board Jónas Einarsson or the person he appoints. The votes shall be cast in accordance with the instructions below. Please note that if the alternatives below are not ticked off, this will be deemed to be an instruction to vote in favour of the proposals in the notice, provided, however, that the attorney determines the voting to the extent proposals are put forward in addition to, instead of, or as adjustments to the proposals in the notice. Item: 1. Election of the chairperson for the meeting, to be proposed in the general meeting 2. Approval of the notice and the agenda of the meeting 3. Election of one person to co-sign the minutes, to be proposed in the general meeting 4. Conversion of the Company into a Norwegian public limited company, new company name and amendments of the articles of association (voted on as one matter) 5. Election of a new Board in accordance with the proposal to be presented no later than at the general meeting 6. Amendments of the articles of association 7. Proposal for charter for the nomination committee Election of members of the nomination committee a. Johan Christenson, chairperson b. Anders Tuv c. Ludvik Sandnes 8. Authorisation to the Board to increase the share capital in connection with share incentive arrangements In favour Against Abstain At the attorney s discretion The shareholder s name and address: (please use capital letters) Date Place shareholder s signature If the shareholder is a company, please attach documentation in the form of certificate of registration, or separate power of attorney, if applicable, to this power of attorney.

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation:

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

agenda: 1. Valg av møteleder 1. Election of a person to chair the Meeting

agenda: 1. Valg av møteleder 1. Election of a person to chair the Meeting Office translation Til aksjonærene i Codfarmers ASA To the shareholders in Codfarmers ASA INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i Codfarmers

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn Selskapets foretaksnavn er Electromagnetic Geoservices ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. 2 Forretningskontor

Detaljer

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice and agenda. 5. Valg av ny revisor 5. Election of new auditor

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice and agenda. 5. Valg av ny revisor 5. Election of new auditor Til aksjonærene i PANORO ENERGY ASA Oslo, 16. juni 2010 To the shareholders in PANORO ENERGY ASA Oslo, 16 June 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA. Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA. Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

NORMAN ASA. Org. No. 986 759 808

NORMAN ASA. Org. No. 986 759 808 NORMAN ASA Org. No. 986 759 808 Summon to an extraordinary general meeting 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling The Board of Norman ASA (the Company ) has received a letter from Ola Holding

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 25. april 2014. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer

ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ODFJELL SE (business enterprise number 930 192 503) (last amended May 8th 2012) The name of the company is Odfjell SE. Article 1 The name of the company The company is an SE

Detaljer

1. Valg av møteleder 1. Election of a chairman for the meeting

1. Valg av møteleder 1. Election of a chairman for the meeting Nordic Nanovector ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Nordic Nanovector ASA, org. nr. 994 297 422 ("Selskapet) torsdag den 19. mai 2016 kl.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation:

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i AGR Group

Detaljer

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA (Office translation) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Wavefield Inseis ASA den Onsdag

Detaljer

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Approval of the notice and the agenda 4. Valg av styre 5. Valg av nominasjonskomité 6.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Approval of the notice and the agenda 4. Valg av styre 5. Valg av nominasjonskomité 6. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske

Detaljer

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Approval of the notice and agenda.

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Approval of the notice and agenda. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY TANKERS AS Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Philly Tankers AS, org.nr. 913 752 783, 27. mai 2016 kl. 10.00 i hos i Advokatfirmaet

Detaljer

To the shareholders in. Til aksjonærene i. AWILCO LNG ASA Enterprise no.: 996 564 894. AWILCO LNG ASA Org. nr.: 996 564 894. Oslo, 5.

To the shareholders in. Til aksjonærene i. AWILCO LNG ASA Enterprise no.: 996 564 894. AWILCO LNG ASA Org. nr.: 996 564 894. Oslo, 5. Til aksjonærene i AWILCO LNG ASA Org. nr.: 996 564 894 Oslo, 5. august 2011 To the shareholders in AWILCO LNG ASA Enterprise no.: 996 564 894 Oslo, 5 August 2011 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Notice of Extraordinary General Meeting. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Norwegian Energy Company ASA Organization number 987 989 297

Notice of Extraordinary General Meeting. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Norwegian Energy Company ASA Organization number 987 989 297 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske

Detaljer

Notice of Annual General Meeting. Innkalling til ordinær generalforsamling. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

Notice of Annual General Meeting. Innkalling til ordinær generalforsamling. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Innkalling til ordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Notice of Annual General Meeting Organization number 987 989 297 Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Norwegian

Detaljer

INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL FROM ORDINARY GENERAL MEETING 25 JUNE 2008

INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL FROM ORDINARY GENERAL MEETING 25 JUNE 2008 Norsk tekst har forrang ved motstrid Norwegian text prevails in case of conflict INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA (org.nr. 962 007 465) PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL

Detaljer

agenda: 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING

agenda: 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA Ordinær generalforsamling i holdes hos: The Annual General Meeting of Global

Detaljer

Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA. To the shareholders MultiClient Geophysical ASA INNKALLING NOTICE EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA. To the shareholders MultiClient Geophysical ASA INNKALLING NOTICE EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING In case of discrepancies between the Norwegian original text and the English translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA To the shareholders MultiClient Geophysical

Detaljer

Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA. To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA. To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA ble avholdt onsdag 7. mai 2008, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Notice of extraordinary general meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Notice of extraordinary general meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske

Detaljer

Denne innkallingen til ekstraordinær ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 9. september 2010.

Denne innkallingen til ekstraordinær ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 9. september 2010. Denne innkallingen til ekstraordinær ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 9. september 2010. This notice of extraordinary general meeting is submitted to all shareholders

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 NYTT TISPUNKT OG OPPDATERT AGENDA FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NEW DATE AND UPDATED AGENDA FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 GLOBAL RIG COMPANY ASA

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN. CRUDECORP ASA (org.nr. 990 904 871)

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN. CRUDECORP ASA (org.nr. 990 904 871) UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I CRUDECORP ASA (org.nr. 990 904 871) Aksjonærene i Crudecorp ASA

Detaljer

To the Shareholders of Remora ASA. Til aksjonærene i Remora ASA NOTICE OF GENERAL MEETING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

To the Shareholders of Remora ASA. Til aksjonærene i Remora ASA NOTICE OF GENERAL MEETING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Remora ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Remora ASA den 5. januar 2009, kl. 1000 i selskapets kontorlokaler. Generalforsamlingen

Detaljer

1 februar 2016 kl. 12.00 1 February 2016 at 1200 hours (CET) 1. VALG AV MØTELEDER 1. ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

1 februar 2016 kl. 12.00 1 February 2016 at 1200 hours (CET) 1. VALG AV MØTELEDER 1. ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling i NEXT Biometrics Group ASA, org nr 982 904 420 ( Selskapet ),

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Notice to extraordinary general meeting

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Notice to extraordinary general meeting Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Aksjeeierne i Villa Organic AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling onsdag 18 juli 2012 kl. 16:00 på selskapets forretningskontor i Strandgaten 1,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene,

Detaljer

Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011

Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling Q-Free ASA den 4. november 2011 Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011 Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt fredag

Detaljer

24. mai 2013 kl 10:00 24 May 2013 at 10:00 hours (CET) agenda:

24. mai 2013 kl 10:00 24 May 2013 at 10:00 hours (CET) agenda: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i AGR Group

Detaljer

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986 922 113 Mandag 18. august 2014

Detaljer

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Approval of the notice and agenda.

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Approval of the notice and agenda. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY TANKERS AS Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Philly Tankers AS, org.nr. 913 752 783, onsdag 8. april 2015 kl. 10.00 hos Advokatfirmaet

Detaljer

Styrets leder eller en person utpekt av styrets leder vil åpne generalforsamlingen og foreta registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter.

Styrets leder eller en person utpekt av styrets leder vil åpne generalforsamlingen og foreta registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter. Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen gå foran. This notice has been prepared both in Norwegian and in

Detaljer

Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA. To the shareholders NOTICE INNKALLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING

Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA. To the shareholders NOTICE INNKALLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING In case of discrepancies between the Norwegian original text and the English translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA To the shareholders MultiClient Geophysical

Detaljer

4. Endring av selskapets vedtekter. 4. Amendment of the Company s Articles of Association.

4. Endring av selskapets vedtekter. 4. Amendment of the Company s Articles of Association. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY TANKERS AS Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Philly Tankers AS, org.nr. 913 752 783, onsdag 2. september 2015 kl. 10.00

Detaljer

Multiconsult ASA Articles of association

Multiconsult ASA Articles of association Multiconsult ASA Articles of association (last amended 22 June 2015) The business name of the company is Multiconsult ASA. The company is a public limited liability company. 1 The registered office of

Detaljer

HAVYARD GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 29.SEPTEMBER 2014

HAVYARD GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 29.SEPTEMBER 2014 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 29.SEPTEMBER 2014 NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING MONDAY 29 SEPTEMBER 2014 Til aksjonærene i Havyard Group ASA Innkalling til ekstraordinær

Detaljer

1. VALG AV MØTELEDER 1. ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING

1. VALG AV MØTELEDER 1. ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY AS GLOBAL RIG COMPANY AS Ordinær generalforsamling i holdes hos: The Annual General Meeting of will be

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Global Rig Company ASA 20. juni 2013.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Global Rig Company ASA 20. juni 2013. Innkalling til ordinær generalforsamling i Global Rig Company ASA 20. juni 2013. Innhold: Side 2-4:Innkalling til generalforsamlingen Side 5: Påmeldingsskjema, norsk/engelsk Side 6: Fullmaktskjema, norsk

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STEPSTONE ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN STEPSTONE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STEPSTONE ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN STEPSTONE ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STEPSTONE ASA Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen gå

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 1 / 6. The following matters are on the agenda:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 1 / 6. The following matters are on the agenda: 1 / 6 Til aksjeeierne i Bionor Pharma ASA To the shareholders of Bionor Pharma ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Det innkalles herved til ekstraordinær

Detaljer

16. mai 2014 kl. 10.00 16 May 2014 at 10.00 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

16. mai 2014 kl. 10.00 16 May 2014 at 10.00 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i NEXT Biometrics Group AS, org nr 982 904 420 ( Selskapet ), holdes i lokalene til: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN WEIFA ASA. Org. nr. 983 733 506 (the "Company")

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN WEIFA ASA. Org. nr. 983 733 506 (the Company) Side 1 av 8 UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA Org.nr. 983 733 506 ("Selskapet") NOTICE

Detaljer

Stiftelsens navn er Stiftelsen Trondheim International School. Stiftelsen Trondheim International School s grunnkapital er kr 10 000,00.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Trondheim International School. Stiftelsen Trondheim International School s grunnkapital er kr 10 000,00. 1 Stiftelsens navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Trondheim International School. Stiftelsen Trondheim International School s adresse og kontorsted er Trondheim kommune. 2 Grunnkapital Stiftelsen Trondheim

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SIMTRONICS ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN SIMTRONICS ASA*

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SIMTRONICS ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN SIMTRONICS ASA* Til aksjonærene i Simtronics ASA To the shareholders of Simtronics ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SIMTRONICS ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN SIMTRONICS ASA* Det innkalles

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING HANSA PROPERTY GROUP AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING HANSA PROPERTY GROUP AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HANSA PROPERTY GROUP AS Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Hansa Property Group AS, org.nr. 991 349 677. Tirsdag den 12. april klokken 14.30

Detaljer

4. Reversed share split

4. Reversed share split INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA Ettersom det er stort antall utenlandske aksjonærer i selskapet, er denne innkalling utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise

Detaljer

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i NEL ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I/ NOTICE OF EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING IN DEEP SEA SUPPLY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I/ NOTICE OF EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING IN DEEP SEA SUPPLY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I/ NOTICE OF EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING IN DEEP SEA SUPPLY ASA Styret i Deep Sea Supply ASA innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i

Detaljer

Notice of an Extraordinary General Meeting Norwegian Energy Company ASA Organization number 987 989 297

Notice of an Extraordinary General Meeting Norwegian Energy Company ASA Organization number 987 989 297 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i (heretter Selskapet ). Møtet avholdes 19. August 2011 kl

Detaljer

GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF

GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA Ordinær generalforsamling i Global Rig Company ASA holdes hos: Comfort

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i NEXT Biometrics Group ASA, org nr 982 904 420 ( Selskapet ), holdes i lokalene til: NOTICE OF EXTRAORDINARY

Detaljer

Til aksjeeierne i Photocure ASA. To the shareholders of Photocure ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i Photocure ASA. To the shareholders of Photocure ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i Photocure ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Til aksjeeierne i Panoro Energy ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i Panoro Energy ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Til aksjeeierne i Panoro Energy ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SOLAR ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF REC SOLAR ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SOLAR ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF REC SOLAR ASA Til aksjonærene i INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SOLAR ASA (org.nr. 912 218 929) Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i ("Selskapet") To the shareholders of

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 24SEVENOFFICE AS (org.nr. 879 447 992)

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 24SEVENOFFICE AS (org.nr. 879 447 992) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 24SEVENOFFICE AS (org.nr. 879 447 992) Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i 24SevenOffice AS den 30. juni 2014 klokken 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

Til aksjeeierne I Birdstep Technology ASA. To the shareholders of Birdstep Technology ASA. Oslo, 19 September, 2012

Til aksjeeierne I Birdstep Technology ASA. To the shareholders of Birdstep Technology ASA. Oslo, 19 September, 2012 In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail. Til aksjeeierne I Birdstep Technology ASA

Detaljer

NOTICE OF EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA

NOTICE OF EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling den 21. november 2014 kl 09.00 i

Detaljer

MULTICONSULT ASA. Brygge, Oslo.

MULTICONSULT ASA. Brygge, Oslo. MULTICONSULT ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Multiconsult ASA ("Selskapet) tirsdag den 26. april kl. 17:00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

KOMPLETT BANK ASA. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Notice of an extraordinary general meeting

KOMPLETT BANK ASA. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Notice of an extraordinary general meeting KOMPLETT BANK ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Komplett Bank ASA («Selskapet») fredag den 11. desember 2015 kl. 12:00 i Vollsveien

Detaljer

23. mai 2014 kl 10:00 23 May 2014 at 10:00 hours (CET) agenda:

23. mai 2014 kl 10:00 23 May 2014 at 10:00 hours (CET) agenda: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i AGR Group

Detaljer

Til aksjonærene i REC SILICON ASA. To the shareholders of REC SILICON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SILICON ASA

Til aksjonærene i REC SILICON ASA. To the shareholders of REC SILICON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SILICON ASA Til aksjonærene i REC SILICON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SILICON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i REC Silicon ASA ( REC Silicon eller Selskapet ): To

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Reach Subsea ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i REACH SUBSEA ASA. Sted: Haraldsgata 190, 5527 Haugesund Dato: 28. mai

Detaljer

Til: Aksjonærene i Algeta ASA. The shareholders of Algeta ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA

Til: Aksjonærene i Algeta ASA. The shareholders of Algeta ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Til: Aksjonærene i Algeta ASA To: The shareholders of Algeta ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Ordinær generalforsamling i Algeta ASA vil bli avholdt, Tid: Torsdag 19. april 2012,

Detaljer

<Name> <Address> <Nr> <Place> <Country> Agenda:

<Name> <Address> <Nr> <Place> <Country> Agenda: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i Repant ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Til aksjeeierne i Birdstep Technology ASA. To the shareholders of Birdstep Technology ASA. Oslo, 4. mai 2012. Oslo, 4 May 2012

Til aksjeeierne i Birdstep Technology ASA. To the shareholders of Birdstep Technology ASA. Oslo, 4. mai 2012. Oslo, 4 May 2012 In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i Birdstep Technology ASA

Detaljer

(i) An account of the Company s policy for remuneration of the management in the previous financial year.

(i) An account of the Company s policy for remuneration of the management in the previous financial year. In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeiere i Det norske oljeselskap ASA To the shareholders

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

2. november 2015 kl. 15.00 2 November 2015 at 1500 hours (CET) 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

2. november 2015 kl. 15.00 2 November 2015 at 1500 hours (CET) 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling i NEXT Biometrics Group ASA, org nr 982 904 420 ( Selskapet ),

Detaljer

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA. 31. mars 2016 kl. 1000

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA. 31. mars 2016 kl. 1000 Til aksjonærene i Kongsberg Automotive ASA Kongsberg, 9. mars 2016 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA 31. mars 2016 kl.

Detaljer

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR

Detaljer

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice of meeting and agenda

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice of meeting and agenda Til aksjonærene i Interoil Exploration and Production ASA / For the shareholders of Interoil Exploration and Production ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION

Detaljer

agenda: 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Approval of the notice and agenda

agenda: 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Approval of the notice and agenda Til aksjeeierne i DNO International ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i DNO International ASA ("Selskapet") vil bli avholdt på: Thon Hotel Vika Atrium Konferansesenter,

Detaljer

The Annual General Meeting of AGR Group ASA (the Company ) was held on Friday 23 May 2014 at 10:00 at Karenlyst Allé 4, Oslo, Norway.

The Annual General Meeting of AGR Group ASA (the Company ) was held on Friday 23 May 2014 at 10:00 at Karenlyst Allé 4, Oslo, Norway. (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986 922 113 Fredag 23. mai 2014 kl 10:00 ble

Detaljer

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Oceanteam Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtektene 7 innkaller styret med dette til ordinær generalforsamling i Oceanteam Shipping ASA: Torsdag 28.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 24SevenOffice ASA (org.nr. 879 447 992)

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 24SevenOffice ASA (org.nr. 879 447 992) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 24SevenOffice ASA (org.nr. 879 447 992) Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i 24SevenOffice ASA den 9. juni 2009 klokken 14:00 i selskapets lokaler

Detaljer

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING Side 1 av 4 UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I COMROD COMMUNICATION ASA (org. nr. 990 295 697) Styret

Detaljer

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår Til aksjeeierne i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Det norske oljeselskap ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling. Tid: 12. april

Detaljer

MIN UTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AGR GROUP ASA

MIN UTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AGR GROUP ASA rnakiiig tomorrow beter GROUP (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MIN UTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling. Calling notice for Annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

Innkalling til ordinær generalforsamling. Calling notice for Annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Innkalling til ordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA (heretter Selskapet ). Møtet avholdes 28.

Detaljer

BADGER EXPLORER ASA OFFICE TRANSLATION: PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING 2009

BADGER EXPLORER ASA OFFICE TRANSLATION: PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING 2009 BADGER EXPLORER ASA OFFICE TRANSLATION: PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING 2009 Den 24. april 2009 kl 10:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling (OGF) i

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA holdes i møterom Nyland i Vika Atrium Konferansesenter i Munkedamsveien 45, Oslo torsdag

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING RE: NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING RE: NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING RE: NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING (2) (3) Til aksjonærene i AUSTEVOLL SEAFOOD ASA / To the shareholders of AUSTEVOLL SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Til aksjeeierne i Photocure ASA. To the shareholders of Photocure ASA NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjeeierne i Photocure ASA. To the shareholders of Photocure ASA NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail. Til aksjeeierne i Photocure ASA INNKALLING TIL ORDINÆR

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. Office translation:

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. Office translation: Office translation: Til aksjonærene i Zalaris ASA To the shareholders in Zalaris ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i Zalaris ASA (

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling / Notification of annual general meeting

Innkalling til ordinær generalforsamling / Notification of annual general meeting Innkalling til ordinær generalforsamling / Notification of annual general meeting INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA

Detaljer