Kyrkjeposten. Årgang 11 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 2 juni n Ny kyrkje n Misjonsprosjekt n Konfirmantar n Tripp Trapp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kyrkjeposten. Årgang 11 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 2 juni 2012. n Ny kyrkje n Misjonsprosjekt n Konfirmantar n Tripp Trapp"

Transkript

1 Kyrkjeposten Årgang 11 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 2 juni 2012 n Ny kyrkje n Misjonsprosjekt n Konfirmantar n Tripp Trapp 1

2 n Framsida Kai var ivrig med og tok tunge tak då det fyrste spadestikk blei tatt for ny kyrkje! Les meir på side Kyrkjeposten distribuerast til alle husstandar i Etne og Skånevik. Bladet blir betrakta som offentleg informasjon og nærmiljøblad. Kyrkjeposten er ikkje definert som uadressert reklame. Frist for innlevering av stoff til neste nummer: 20. august Stoff sendes til Eg elskar deg! seier Gud likefram. Tenk om du sa det til ein du verkeleg brød deg om. Og så svara den andre: Jamen, då er jo alt i orden då! Var det eigentleg det? Det kunne vært tolka på mange måtar, men ville ikkje det rette svaret vært: Eg elskar deg også. Det kan være vanskeleg, det med signaler og tolkinga av dei. Mange forhold speler inn når vi skal tolke kva som eigentleg seiast og kva det faktisk tyder: betoning, kroppsspråk - det er lett å gå i fella når det gjelder å sei noko som ikkje skulle vært sagt, eller høyre noko som aldri blei uttalt. Difor er det også slik at i omgang mellom menneske er det ofte om å gjere å uttale seg diplomatisk, kanskje til og med tvitydig. Så har ein ryggen fri til å late som om det ikkje var meint slik. Det kan være imponerande å studere de som er flinke til den slags. Gud er ikkje ein sånn diplomat. Han er meir rett på sak. Ja, han seier visst like ut det han meiner, som til dømes: Eg elskar deg. Nei, det er ikkje tvitydige signaler, ikkje noko spill med halvkveda visar og større vekt på det som ikkje blir sagt enn det som blei sagt. Gud går rett inn i sakas kjerne, og den er: Eg elskar deg, menneske! Meir enn du veit, med større kjærleik enn du nokon gong har kjent eller sett - nei, forresten, du har då sett det, den gong eg døydde for deg. Så mykje elskar eg deg! Eg vil deg berre godt - og difor snakkar eg rett ut - seier Gud. Å få reine ord for pengane er ganske befriande. Då slepp vi å gå og lure, være usikre på tolkingsmoglegheiter og meiningsinnhald. Vi veit, og det er greitt å halde seg til. Guds reine ord for pengane seier tre ting. For det første, som sagt, at han elskar oss inntil døden og berre vil oss godt (Joh 3,16). For det andre at vi ikkje er i stand til å

3 Andakt: Per Hjemdal elske han attende på eit vis som er hans kjærleik verd (Rom 7, 18). For det tredje, seier Gud, fordi eg elskar deg så høgt, har eg løyst det problemet ved å la Jesus dø for dine synder (Rom 5, 8). Eg tilgjev deg di synd og all din eigenkjærleik, eg tilgjev deg blankt fordi min kjærleik ikkje er retta mot meg men mot deg. Mange menneske blir skremd av denne rett-fram-tala til Gud. Slik snakk fører nemlig ikkje berre til fridom, men også til forpliktingar. Eg mister jo fluktvegen om eg uttrykker meg for klårt. Difor møter Guds kjærleikserklæring ofte berre vage svar. Når Gud rett ut seier: Tru på meg, så skal du få evig liv - svarast det ofte: Jo, eg trur på ein skapar der ute, for noko må det jo vere. Når Gud rett ut seier: Jesus er vegen, sanninga og livet, utan han kjem ingen til himmelen - så svarast det: Ja, eg trur at Jesus var spesiell, berre det at å gå på vannet eller stå opp frå dei døde... vel. Og når Gud seier: Vend om, så skal du bli frelst - svarast det: Men Bibelen kan jo tolkast på så mange vis... Eg elskar deg! seier Gud likefram. Tenk om du sa det til et menneske du verkeleg brød deg om. Og så svara den andre: Jamen, då er jo alt i orden då! Var det eigentleg det? Det kunne vært tolka på mange måtar, men ville ikkje det rette svaret vært: Eg elskar deg også. Men kven tør bruke slike ord om Gud? Tja, kanskje hans elskede? 3

4 Den 1. mai gikk endeleg startskotet for bygginga av den nye kyrkja i Etne! Med spadestikkfest, song både frå Soul Children og KM-karane, og masser av gode, heimebakte bollar var meir enn hundre personar med å feire at vi etter år med planlegging no kunne skride til verket bokstaveleg talt. Alle som kom, var oppmoda om å ta med seg spade, for å hjelpe med å flytte unna det første lasset med jord frå tomta. Det var spader av alle slag: Store, gode arbeidsspadar, nokre rustne, ikkje så titt brukte, og nokre som kom rett frå sandkassa! Men alle monnar drar. Likevel viste det seg at sjølv om vi hadde så mange store og små spader, tapte den manuelle arbeidskrafta klårt mot eit einaste grafs frå den store gravemaskina til Egil Selland. Egil hadde sagt seg villig til å grave ut det som skulle til på dugnad. I løpet av nokre travle mai-dagar før 17. tok han og fleire gode dugnadshjelparar så fatt, og vi som gjekk forbi rakk knapt å sjå før dei var ferdige. Når Kyrkjeposten har sin deadline ligg tomta der klår for forskaling og støyping av ringmur vi kan sjå konturane og gleder oss til vegger blir reist og det blir enda meir tydeleg kva bygg vi er i ferd med å få! Ny kyrkje! 4 Soul Children song og dansa til opning på Spadestikk-fest. Egil Selland tok i eit tak på dugnad og gjorde grunnarbeidet raskt og effektivt.

5 Sokneprest Per Hjemdal venter utålmodig på å ta nykyrkja i bruk... Etne kommune har gjort vedtak om å auka den årlege overføringa til kyrkja med kr Saman med den gjevartenesta me til no har fått lovnad på, har me dekning for kalkulert auke i driftsutgifter for den nye kyrkja og langt på veg renter og avdrag på låna som må takast opp. Likevel står me igjen med nesten kr pr år som vi enno ikkje har dekka. Dei må samlast inn lokalt om dei to låna på til saman kr. 3 mill. skal bli tilbakebetalte i løpet av 10 år. Difor treng me stadig villige gjevarar som kan vere med å bygge Guds rike i Etne også med pengane sine! Og eg seier dykk: Bruk pengane, som det hefter så mykje urett ved, til å vinna dykk vener, som kan ta imot dykk i dei evige heimane når pengane tek slutt. Luk 16, 9 n Innsamla midlar og ubrukte tilskot kr. 1,0 mill. n Betalt til arkitekt og konsulentar (finansiert m.a. ved gåve på kr. 0,7 mill frå Etne Sparebank) kr. 1,5 mill. n Eingongstilskot frå Etne kommune kr. 1,5 mill. n Lån i kommunalbanken med garanti frå Etne kommune kr. 13,0 mill. n Tilsegn om rentefritt lån kr. 1,5 mill. n Tilsegn om renteberande lån kr. 1,5 mill. Finansiert i alt kr. 20,0 mill Kyrkjelyden treng enno gjevarar for å klare rentene også på det siste lånet. 5

6 Skånevik kyrkjelyd sitt misjonsprosjekt Bibelskulen i Bafoulabé, Mali Her er «sjefsgjengen» for bygget samla. Frå venstre Alf Halvorsen, arkitekt og økonomiansvar, kyrkjepresidenten Adama Bah, Juckou Konaté,ansvar for sjølve bygginga og til slutt rektor Gjermund Lygre. Våren 2012 Året byrja med ein god festkveld sidan vi hadde mange elevar og ikkje minst fordi det nye undervisningsbygget stod klart til det nye semesteret. I 2012 var det 8 menn og 7 kvinner som gjekk på bibelskulen. Alle, både kvinner, menn og barn var med på samlingane om morgonen og om kvelden. Tatou Cissé, tidlegare elev og ein av kvinneleiarane i kyrkja hadde lese og skriveopplæring for kvinnene. Dei fekk og noko bibelundervisning. Vi var fleire som underviste mennene som vanleg. Eit høgdepunkt var då Gerson Celeti frå Gå Ut Senteret kom og hadde eit seminar om seksualitet og seksuelt misbruk. Han hadde god og tydeleg undervisning om dette. Den veka var det deltakarar frå alle dei fire distrikta til kyrkja. Kyrkja treng å få heve sin kompetanse på dette området. Difor er dette noko vi skal jobbe meir med. Kvar måndag var det evangelisering mellom anna i fengselet. Mansadji, ein landsby ca 17 km frå Bafoulabé, fekk også jamlege 6 besøk frå oss. Det var flott å sjå elevar som forkynte og vitna på Kvinnene som gjekk bibelskule våren Læraren, Tatou Cisse, er nummer to frå venstre i bakre rekke. ein framifrå måte og gjorde stort inntrykk på dei som deltok på møtet. Det gir håp for framtida til kyrkja. Ei anna oppleving var då vi ein gong kom til Mansadji og fekk ta del i forbøn for ein brønn! Før dette hadde vi gitt litt hjelp til å kjøpe dynamitt og fenghetter. Desse hadde dei ikkje fått til å virke. Tolkinga deira var at det var vonde ånder som stod bak dette og som ville øydeleggje for landsbyen. Etter møtet den dagen gjekk vi alle ned og bad for brønnen og la både den og dynamitten i Guds hender. Vi reiste heim etterpå og var spente på korleis dette ville gå. Nokre dagar seinare fekk eg telefon og då var det ein glad mann som kunne fortelje at no hadde dei fått dynamitten til å virke og dei store steinane var blitt håndterbare. Kva som skjedde veit vi ikkje, om det var vonde ånder eller mangel på teknisk innsikt, som hadde hindra eksplosjon. Vi gler oss uansett over resultatet. No nærmar dei seg vatn, men vær med og be om at det må bli ein god brønn. Landsbyen har nesten ikkje vatn no. Vi fekk ei spesiell avslutning på semesteret i og med statskuppet i Mali den 22 mars. Dei to siste vekene skulle eg hatt ansvar for undervisninga, men på grunn av statskuppet vart eg sitjande fast i Bamako, kor eg var for å fylgje familien til flyplassen. Før me drog frå Bamako og Mali fekk me tak i gode erstattarar som tok ansvaret for undervisninga i mitt fråvære. Mobiltelefonen er ein god ting, og takka vere den fekk vi planlagt mykje. Karim Fofana, og Adama Bah, kyrkjepresident og medlem av bibelskulekomiteen tok ansvar saman med andre i Bafoulabé og fekk avvikla både eksamen og ein svært god avslutningsfest for elevane. Alle elevane kom seg vel heim etter enda semester.

7 Amerikansk gjesteprest i August I tida august vil Joe Everson vera gjesteprest her hos oss. Han kjem til å preika og delta i gudstenestene 12. august, både i Skånevik og Stødle, og torsdag 16. lagar me til ein kyrkjekveld i Skånevik der Joe fortel om norske kyrkjer i Nord-Amerika og me et kveldsmat i lag. Joe ættar frå Skånevik. Oldefar hans. Ingebrigt Bø slo seg ned her i 1890 og han har framleis familie i bygda som han og gjerne vil treffa. Sjølv er han fødd i North Dakota og har utdanning frå St. Olaf College og teologiske skular i Tyskland og USA. Den ferske pensjonisten kan sjå tilbake på ein lang arbeidsdag både som prest og universitetslærar. Frå 1968 var han ved Luther College i Iowa, frå 1974 til 90 prest ved Hope Lutheran Church i St. Paul, Minnesota. Han har arbeidd mykje mellom ungdom og er oppteken av å formidla den kristne arven til nye generasjonar. Frå 1990 til no har han vore professor i Det gamle testametet ved California Lutheran University. Han har særleg arbeidd med Jesaiaboka. I lang tid har han hatt eit svært aktivt venskapsforhold til den aust-tyske kyrkja. Men i sommar ville han gjerne vera her hos oss. Joe er gift med Sue og dei har tre søner. Me ynskjer Joe velkommen til oss! Johs. Lundal & Sønner AS Teigland, 5590 Etne, tlf Ølensvåg Tlf Johansen Rør AS Skånevik Tlf Etne E- lag 5590 Etne - Tlf Når dagen er på hell tenn lys med kraft frå eigne fjell! 7

8 LIVETS GANG ETNE DØYPTE: 11. mars, Grindheim Sofia Grønfur Molland 18. mars, Stødle Hanna Cathrina Flydal Flatebø Daniel Lovra Viskjer Malin Hamre 8. april, Stødle Margret Lindevik Arnestad 15 april, Enge Bedehus Vebjørn Lindås Erichsen 20. mai, Grindheim Theodor Gangstø Lye Linnea Svendsen Håland Vebjørn Ness Lye 27. mai, Gjerde Miriam Wold Flokketvedt VIGDE: 19. mai, Stødle Elin Gravelsæter og Ellef K. Reiersen GRAVLAGDE: 14. mars, Gjerde Søren Steinar Moe 16. mars, Stødle Gunda Sørheim 21. mars, Gjerde Sverre Aalvik 13. april, Stødle Valgjerd Aune 8 Konfirmant 2012 Etne Bak fra venstre: Lars Inge Stødle, Kristian Bjelland Ronæs, Daniel Gullachsen, Sven Bjarte Sande, Joachim Fosse Øvrevik, Thomas Hardeland, Martin Brekke, Aleksander Træet,, Åsmund Norheim, Knut Flatebø. Midten fra venstre: Sokneprest Per Hjemdal, Tiril Irene Strand Drange, Malene Sævareid, Mari Melkeraaen Lundal, Martine Myklebust, Lilly Lilledal, Marthe Brendeland Håland, Maren Øyjord Rødne, Sunniva Ness Lye, Øystein Ekrheim. Framme fra venstre: Malin Helen Hamre, Linn Hege Gravelsæter, Anne Lien, Lina Kringlebotten, May Iren Sundt Holmedal, Ann Therese Frøland, Joanna Norheim Knutson, Ingrid Steinstø, Elisabeth Baustad. Konfirmanter som ikkje var stades når bildet ble tatt: Sveinung Paz Eskeland, Erlend Kaldheim. Foto: Øyjord foto

9 19. april, Gjerde Sigmund Opedal 25. april, Stødle Bergljot Rønnevik 11. mai, Stødle Sigurd Brekke SKÅNEVIK DØYPTE: 24. mars, Skånevik Øydis Brendeland 25. mars, Skånevik Alette Tjelmeland 8. april, Skånevik Johanne Ertsland Solberg Ingrid Synnøve Garvik Ebne Aslaug Johansson 6. mai, Skånevik Hedda Matre Funderud Konfirmant 2012 Skånevik Bak frå venstre: Olav S. Løyning, Vemund Ness Nedreskår, Marius Strøm, Håkon Ness Nedreskår. Framme frå venstre: Stephanie Sterri, Silje Molnes Åsheim, Britt Helen Nordbø, Synnøve Haukland, sokneprest Harald Grønnevik 6 år? Hei! Hugsar du når du var 4 år, og fekk 4-årsbok i kyrkja? No gjer vi det igjen for deg som er 6! Hald av sundagen 26. august. Ps: Brev kommer! Foto: Bjørn Kristiansen VIGDE: 14. april, Skånevik Tina Totland og Tor Øystein Toste Røyrvik GRAVLAGDE: 23. mars, Skånevik Oddbjørg Nora Brekke 4. april, Skånevik Ingrid Johanne Ebne 20. april, Fjæra Håkon Gutubø 24. april, Skånevik Anne Turid Sandvik Geving 9

10 Mette MetteTøsse Voll heiter den nye kyrkjelydssekretæren vår. Frå 1. januar har ho to dagar i veka teke seg over Fikse frå Ølensvåg i nabobispedømmet for å arbeida hos oss. Det trives ho godt med, fortel ho. Mette er sekretær for Etne og Skånevik sokneråd, fører kyrkjebok og medlemsregister og har ein del arbeid med økonomi. Dialekten plasserar Mette noko lenger nord på kysten. Fræna i Romsdal er heimekommunen. Erfarings- og yrkesbakgrunnen hennar er variert. Etter Høgtun folkehøgskule tok ho butikkfag på vidaregåande og var 2 år lærling i butikk. Derfrå gjekk turen til Tromsø og Fjellheim bibelskule der ho etter elevtida var ett-åring og seinare skulesekretær i 5 år. Eit års studium i bedriftsøkonomi fekk ho og med seg der nord. Men ho lengta etter våren i sør, og det ordna seg gjennom rogalendingen Arne frå Nedstrand. Etter at dei gifte seg, flytte dei til Ølensvåg der Arne arbeider på Lundaneset. Mette har fram til Jørgen sin entré 1. januar i fjor jobba i barnehage. Ølensvåg er ein fin stad å bu. Mette og Arne har sin åndelege bakgrunn på bedehuset og i Misjonssambandet, og det miljøet er sterkt og godt i bygda. No gjer ho jobben i DNK, og gleda er gjensidig. Det er ikkje så vanskeleg når forholdet mellom kyrkje og bedehus er godt, slik ho føler det er her i bygdene. Velkomen hos oss i Etne, Mette! 10

11 Harald Kyrkjelydane i Etne har draget på folk med dette namnet. No er me igjen fleire slike på kontoret. Harald Sævik er vår nye organist som i Solveig si permisjonstid er musikkansvarleg i kyrkjene våre. Sjølv om namnet er frå Herøy på Sunnmøre, er han Åkrabu frå Karmøy og tek mange dagar i veka den 8 mil lange turen inn til oss i sin vakre, grå Mercedes. Harald er eigentleg pianist, men har sidan 1997 og vore i kortare og lengre vikariat som organist. Musikkutdanninga si har han frå Trondheim der han tok musikk mellomfag, og 4 år ved Stavanger Musikkonservatorium. Før det gjekk han og eit år på Indremisjonen sin Bibelskule i Staffelsgate, Oslo og han var innom Menighetsfakultetet der han tok kristendom mellomfag. Slik er han godt rusta til teneste i kyrkja. Arbeidsplassene hans har vore kulturskular og skular i Rogaland, men i perioden heldt han hus i Sandane, som distriktsmusikar. Han har og vore litt innom industrien, ved Hydro på Karmøy og Westcon i Ølensvåg. I ledige stunder komponerar Harald songmelodiar, og me klarar å lokka ut av han at han også syng. Kanskje me får høyra det og, ein gong. Ver velkomen hos oss! Harald G 11

12 Felles sommaravslutning for Tr Onsdag 9. mai samlast born og vaksne frå Sævareid, Skånevik og Etne på Osnes. Me fekk låne det flotte området der naturbarnehagen heldt til dei andre vekedagane. Alle hadde kledd seg godt. Ein fotball var god å ha medan me venta på at alle skulle finne fram. Me starta med ei songstund. Søndagsskulekonsulent Elisabeth Fauskanger var med og fortalde om Paulus. Han reiste rundt og arresterte dei som trudde på Jesus. Så fekk han eit spesielt møte med Jesus. Etter det reiste Paulus rundt og fortalde om Jesus og gjorde under. Paulus blei fleire gonger sett i fengsel. Ein gong måtte han som fange vere med i båt til Roma for å bli stilt for retten 12 der. Under forteljinga fekk borna utdelt papirbåtar. Det bles opp til uver. Båten som Paulus var i blei delt i to. Papirbåten blei reven i to. Alle blei redda. Ny papirbåt blei delt ut. I ny båt segla Paulus vidare som fange. Han visste at Gud var saman med han sjølv om det storma. Små og store kosa seg med pølser i brød og varm sjokolade og kaffi før dei utforska postane som var laga til under dei store grantrea. Der var det mange ulike oppgåver. Før me gjekk heim var det utdeling av premiar. Alle er velkomne til haustsemesteret som startar med supersøndag på Stemnestaden / Grinde 2. september! God sommar! Astrid

13 Etne kyrkjelyd arrangerer SOMMARFEST! Sundag 10. juni kl ipp Trapp Treff Kl : Familiegudsteneste i Stødle kyrkje v/ sokneprest Per Hjemdal Utdeling av biblar til 5. klasse Kl ca 15.00: Sommarfest i prestegardshagen med god middag og kaffi og kaker, og mange festlige aktivitetar for barna Meny: Koteletter med tilbehør til dei vaksne, pølser til barna, drikke til alle. Pris: Barn kr. 30,- Vaksne kr. 60,- Familie max kr. 200,- Meld deg på innan fredag 8. juni! Tlf.: E-post: Alle er hjarteleg velkommen - også om man ikkje har deltatt på gudstenesta! Atterhald: Ved regn blir festen avlyst. 13

14 Me tar oss av alle gjeremål i samband med dødsfall og gravferd i Etne og omegn. - med heile vegen Etne Gravferdsbyrå 5590 Etne - Tlf Døgnvakt Etne senter - Tlf Sunnhordland Mek Verksted AS 14 Tlf Skånevik - Etne Tlf

15 Kyrkjas tilbod til barn og unge i Etne og Skånevik Søndagsskulen Skånevik: Aud Karin Leknes tlf: Tripp Trapp Treff Tripp trapp treff på Enge bedehus anna kvar onsdag. Sjå etter plakat. Det blir treff annakvar onsdag utover hausten. Er du ein vaksen - ei bestemor eller bestefar - som har lyst å hjelpe med praktisk arbeid er du hjarteleg velkommen til å ta kontakt med Astrid på kyrkjekontoret. Skånevikspeidaren Småspeidarane: 3. og 4. klasse Storspeidarane: klasse Møter på gamleskulen onsdagar kl Kontaktperson: Kari Johansson tlf Etne Soul-Children Songtilbod for unge frå år. Annkvar veke torsdagar kl Enge bedehus. Kontaktperson: Pål Atle Baustad Fredagsklubben Tilbod til barn frå 1. til og med 7. klasse. Enge bedehus kl Gruppeaktivitetar, song og andakt KFUK-KFUM speidarane Oppdagarane frå klasse. Annakvar tysdag kl Kontaktperson Marta Onstein Vandrerar frå 5. klasse. Møte ein laurdag i månaden kl Kontaktperson Ingunn Frette for meir informasjon. Etne Nettkafè For ungdom frå 8. klasse og oppover. Annakvar fredag på Enge bedehus kl Bordtennis, biljard, internett, wii, PS3, Xbox, kiosk, pizza, prat, samling med lystenning osv. Kyrkja Adresser Etne kyrkjekontor Postboks 6, 5591 ETNE tlf Heimeside: Soknepresten i Etne, Per Hjemdal / Soknepresten i Skånevik, Harald Grønnevik Kontortid: Onsdag kl i Skånevik prestegard. Kyrkjeverje Aud Jorunn Baustad Trusopplæringsmedarbeidar Astrid Askeland Johnsen Organist Vikar Harald Sævik Kyrkjegardsarb./kyrkjetenar Bjørn Stødle Kyrkjelydssekretær Mette Tøsse Voll Soknerådsleiar i Etne Pål Atle Baugstad / Soknerådsleiar i Skånevik Eli Garvik Fellesrådsleiar Harald Lindevik /

16 Gudstenester sommaren 2012 Dato Søndag Stad KL Type Prest 10.juni 2. s i treeiningstida Stødle Familie Hjemdal 10.juni 2. s i treeiningstida Eikehaugen, Familie Gunnvald Bjotveit Skånevik 17.juni 3. s i treeiningstida Gjerde Høgmesse Hjemdal 24.juni 4. s i treeiningstida Grindheim Høgmesse Hjemdal 01.juli 5. s i treeiningstida Ikkje gudst 08.juli 6. s i treeiningstida Gjerde Høgmesse Grønnevik 15.juli 7. s i treeiningstida Frette Høgmesse Grønnevik 15.juli 7. s i treeiningstida Skånevik Høgmesse Grønnevik 22.juli 8. s i treeiningstida Stødle Høgmesse Grønnevik 22.juli 8. s i treeiningstida Fjæra Høgmesse Grønnevik 29.juli 9. s i treeiningstida Grindheim Høgmesse J.O.Mæland 05.august 10. s i treeiningstida Gjerde Marknadsgudstjeneste Hjemdal 12.august 11. s i treeiningstida Skånevik Høgmesse HG / JE 12.august 11. s i treeiningstida Stødle Høgmesse HG/ JE 19.august 12. s i treeiningstida Frette Høgmesse Hjemdal 26.august 13. s i treeiningstida Skånevik Høgmesse Vikar 26.august 13. s i treeiningstida Enge b.hus Familie Vikar 02.sep Vingårdsssøndag Stødle Presentasjonsgudsteneste Hjemdal 09.sep 15. s i treeiningstida Gjerde Høgmesse Hjemdal 16.sep 16. s i treeiningstida Grindheim Familie Grønnevik 16.sep 16. s i treeiningstida Fjæra Hausttfest Grønnevik 23.sep 17. s i treeiningstida Stødle Høgmesse Hjemdal 23.sep 17. s i treeiningstida Skånevik Famile Grønnevik 30.sep 18. s i treeiningstida Frette Høgmesse Grønnevik Vil du vere med å byggja kyrkje i Etne? Vi seier takk for alle gåver! Send gjerne ein epost om du vil vite meir om fast gjevarteneste. Kontonummer Epost: Kunngjeringar Enge bedehus 9. september kl 15 Samlingsfest for heile Etne Tale v/ Henning Liknes Bevertning Alle hjarteleg velkommen! Endringar kan skje. Fylg med i Grannar! 16

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer

Kyrkjeposten. Sprudlande 4-åringar

Kyrkjeposten. Sprudlande 4-åringar Kyrkjeposten Årgang 8 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 januar 2009 «Kyrkjeboka» til: Sprudlande 4-åringar Ein stor flokk med spente 4-åringar var midtpunktet i gudstenesta i Gjerde kyrkje

Detaljer

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2012 Frå sokneprest til prostiprest Side 4 Prostidag 27. september Side 5 Foto: Atle Helland Vårens vakraste eventyr Bispevisitas i Tysnes Side 6-7 Sommarens gudstenester

Detaljer

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Kyrkjetonar. God påske. Nr. 2/2014-56. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn

Kyrkjetonar. God påske. Nr. 2/2014-56. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Kyrkjetonar God påske Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 2/2014-56. årgang Kvardagsgleder Då pinsedagen kom, var alle samla på éin stad. Brått lét det frå himmelen som når ein sterk vind blæs,

Detaljer

Fest og glede i Vikedal kyrkje

Fest og glede i Vikedal kyrkje NR. 1 Februar 2015 ÅRGANG 57 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Søndag 11. jan. var det duka for barnenyttårskonsert i Vikedal kyrkje med Her er det fest og

Detaljer

Kongenes konge. indremisjons. VELKOMEN TIL SOMMARENS STORSAMLING Årsmøte på Stord 15. - 17. juni. Med Årsmelding ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN

Kongenes konge. indremisjons. VELKOMEN TIL SOMMARENS STORSAMLING Årsmøte på Stord 15. - 17. juni. Med Årsmelding ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN indremisjons Med Årsmelding 2011 ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN 01 03-2010 2012 VELKOMEN TIL SOMMARENS STORSAMLING Årsmøte på Stord 15. - 17. juni Foto: Tor Resser Kongenes konge Indremisjonsvenen

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 6 Desember 2011 38. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Foto: ONT 80 år 40 år I dette nummeret kan du m.a. lesa: Leiar: Eit landemerke på Vegen Side 2 Polentur med Aktive fredsreiser Side 4 Barne- og ungdomssider

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON. Kyrkjelydsbladet for Balestrand Utgjeve av Balestrand sokneråd Nr.1-2012, 42.årgang. DEN NORSKE KYRKJA Balestrand sokneråd

KONTAKTINFORMASJON. Kyrkjelydsbladet for Balestrand Utgjeve av Balestrand sokneråd Nr.1-2012, 42.årgang. DEN NORSKE KYRKJA Balestrand sokneråd INNHALD Påskeandakt av prost Geir Sørebø s.3 Leiar "Barnevakt" s.4 Mi historie: Sjå, eg står for døra og bankar s.5 Nytt frå kyrkjetårnet s.7 Barnesider s.10 Intervju med Geir Apold s.12 Konfirmantsider

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 4 September 2011 38. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Sjå, eg skaper noko nytt. No gror det fram. Jes. 43,19 Sjå intervju med Turid og Janesh på siste side I dette nummeret kan du m.a. lesa: Referat

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2007 34. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Skifte av rådmann i Øygarden. Les meir på siste side. Foto: ONT I dette nummeret kan du m.a. lesa: Gamle bilete frå Øygarden... Side 3 Helsing frå

Detaljer

Kyrkjebladet. Kontakt. 18. ÅRGANGEN Nr.3 juni 2008. God sommar! Meland kyrkjelyd

Kyrkjebladet. Kontakt. 18. ÅRGANGEN Nr.3 juni 2008. God sommar! Meland kyrkjelyd Kyrkjebladet Kontakt 18. ÅRGANGEN Nr.3 juni 2008 God sommar! Meland kyrkjelyd MELAND KYRKJELYD Adresse: Meland kyrkjekontor, Rådhuset Boks 117 5906 Frekhaug Tlf. 56 17 14 80 - Fax 56 17 14 81 E-post: kyrkjekontoret@melandkyrkja.no

Detaljer

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg.

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. Preikestolen Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 2. april Frist for innlevering av stoff

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Ung Messe før påske og Medarbeidarfest i regi av Trusopplæringa Torsdag 3. april i Nordsida kyrkje og fredag 4. april i Olden

Detaljer

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten ØY Nummer 4 Kyrkjeblad for Øygarden NYTT September 2014 41. årgang Nytt team er i gong 10 16 Karstein Pahr -er forstandar i pinsemenigheten Sion, som driv omsorgssenter på Tjeldstø. 3 4 5 8 Andakt ved

Detaljer

Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi

Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi Nr. 2-2011 Årgang 65 Leikanger sokn Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi Oversikt over tilsette, kontaktadresser

Detaljer

Ny kyrkjeverje er på plass

Ny kyrkjeverje er på plass INFORMASJON T ET 68. årg. FOR VAKSDAL Nr. 1/2014 3/2014 4 Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 19 Gudstenesteliste Side 16 19 Ny kyrkjeverje er på plass Side 6 Svein Tøsse takkar for seg Visitasen Side

Detaljer

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme Masfjordingen Masfjordingen Nr.3-2014 Desember Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn Julesalme av Eyvind Skeie Til jul for eit år sidan, kunne vi fortelje at vi var i

Detaljer

KYRKJE. Babysang på Elnesvågen bedehus. Hustad, Myrbostad og Vågøy nr. 1/09

KYRKJE. Babysang på Elnesvågen bedehus. Hustad, Myrbostad og Vågøy nr. 1/09 KYRKJE bladet for Hustad, Myrbostad og Vågøy nr. 1/09 Soknerådsvalet 2009, s. 6 Hallbjørn Barman, s.7 Frå Hustad til Tambaga, s.8 Babysang på Elnesvågen bedehus Side 5 1 KYRKJEKONTORET I FRÆNA Bøen 7,

Detaljer

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time HelgedagenKyrkjelydsblad for Time Nr. 3 - juni 2014 46. årg. Joakim i Tanzania side 4 Møt Brobyggerne side 11 Fra syv til syv i Kampala side 28 Sommar i kyrkjene på Jæren side 16 3 Bryne - Time - Undheim

Detaljer

LYS OVER LAND. Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år Jorunn Guddal i djup konsentrasjon med arbeidet for misjonen. Foto: Sigmund Meland. Jorunn, som no er

Detaljer

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Visitasforedrag i Fitjar kyrkje Side 4-5 Konfirmasjon i Sveio Side 8 Biskopen sin siste visitas gjekk til Fitjar Prestar på Aker Solutions Babel i revers Alfa Heilt

Detaljer

Ved sokneprest Torbjørn Aamli. Sånn i forbifarten

Ved sokneprest Torbjørn Aamli. Sånn i forbifarten Kyrkjebladet Kontakt 19 årgang. nummer 2 årgang 2011 Nær Gud, nær menneske Informasjon for Meland kyrkjelyd Nettadresse: www.melandkyrkja.no Adresse: Meland kyrkjekontor, rådhuset Boks 117, 5918 Frekhaug

Detaljer

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29 Nr. 8 JUL 2013 Årgang 43 KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN 1 Les om: Kristina Ommedal Side 32 Kristen Kaale Side 14 Maria Bolseth Side 38 Inghild Bakketun Side 29 Håvard Nordvik Side 38 Hugo van der Goes Side 36

Detaljer

2 2015 69 KYRKJEFOLK

2 2015 69 KYRKJEFOLK 2 2015 69 KYRKJEFOLK Oversikt over tilsette, kontaktadresser og telefonar: Dei er menneske som oss Administrasjon Leikanger OG Sogndal kyrkjekontor Besøks-/postadresse: Kyrkjevegen 6, Stedjetunet, 6856

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2010 37. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Frå ei skulegudsteneste i desember 2009 I dette nummeret kan du m.a. lesa: Vigsel med forviklingar Side 4 Sjå meir på siste side. Lat oss byggje kyrkjelydar

Detaljer

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Fotograf Oskar Andersen Venner for livet? KYRKJE OG HEIMBYGD Utgjeve av Luster kyrkjelege fellesråd. Redaktør: Oddny Urnes-6877 Fortun oddnyurn@online.no

Detaljer