Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 16. desember 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 16. desember 2009"

Transkript

1 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks Bergen 16. desember 2009 Hordaland fylkesutval sitt møte på Bergen 16. desember 2009: Vil ha søndagsope for turistar på Dale Dale i Vaksdal må få høve til å ha søndagsope i samband med at fabrikkutsalssentrum der vil ha dagsturistar og andre reisande som hovudmålgruppe, meiner Hordaland fylkesutval. Fylkesutvalet støttar søknaden frå Vaksdal kommune. Utvalet ber fylkesmannen utarbeida forskrift om Dale som typisk turiststad og med det leggja tilhøva til rette for søndagsope. Fabrikkutsalssentrumet som skal etablerast vil trekkja til seg reisande slik at kravet om at salet hovudsakleg vil skje til turistar er innfridd, meiner fylkesutvalet. Utvalet peikar også på at Dale har behov for nye arbeidsplassar og for å skapa meir aktivitet i sentrum. Vedtaket vart gjort mot ei røyst (SV). Inntil fem tilleggspoeng for idrettsprestasjonar Søkjarar til Vg1 idrettsfag ved Hordaland fylkeskommune sine vidaregåande skular kan for skuleåret få inntil fem tilleggspoeng for idrettsprestasjonar. Med innføring av tilleggspoeng for særleg dugleik i idrett vil ein kunne tilby plass til søkjarar som ligg litt under karakterkravet for inntak, men som likevel er sterke nok fagleg til å fullføre utdanningsprogrammet. Tilleggspoeng vert tildelt slik: 3 poeng for søkjarar på kretslag nivå (regionalt nivå) 4 poeng for søkjarar på nasjonalt nivå 5 poeng for søkjarar på internasjonalt nivå

2 Ja til utvida Palmafossen kraftverk Hordaland fylkesutval seier ja til opprusting og utviding av Plamafossen kraftverk i Voss kommune. Utvidinga vil auka produksjonen frå 1,8 GWh til 16,3 GWh årleg. Fylkesutvalet meiner omsøkt opprusting- og utvidingsprosjekt for Palmafossen kraftverk tek omsyn til at elva er eit verna vassdrag og eit laksevassdrag, og rår til at det vert gjeve løyve til utbygginga under føresetnad av slepp av tilstrekkeleg minstevassføring av omsyn til laksen i elva. Fylkesutvalet peikar på eksisterande kulturmiljø langs elva, og ber om at utbygginga vert tilpassa dei kulturhistoriske kvalitetane i området. Voss Energi ynskjer å ruste opp og utvide produksjonen i Palmafossen kraftverk i Raundalselva. Raundalselva ein del av Vossovassdraget som vart verna vassdrag i Vossovassdraget er også eit nasjonalt laksevassdrag. Det er omsøkt fornying av damanlegget i tillegg til nytt inntak, vassveg og kraftstasjon. Inngrepa vert om lag på same stad som eksisterande anlegg. Reiselivsmidlar til tre prosjekt kr i restmidlar frå Hordaland reiseliv er fordelt til tre reiselivsprosjekt. Vandreruter for turistar i Hordaland er tildelt kr, hovudprosjektet Sjømat langs vegen kr og prosjektet «Utnytta eksisterande rutestruktur til reiselivsopplevingar» kr Det skal gjennomførast eit prosjekt kalla Vandreruter for turistar i Hordaland. Målet er at vandring skal verta synleg ved destinasjonar ved hjelp av nettbasert og anna informasjon om eit avgrensa tal løyper som skal sikrast god kvalitet. Bergen Turlag er tenkt å ha ansvar for prosjektet. Hovudmålsetjinga med Sjømat langs vegen er å styrkja mattilbodet ved å servera sunnare og meir smaksrik sjømat på enklare serveringsstader langs vegen og på ferjer/ hurtigbåtar i Hordaland. Ved å legge til rette for at mindre bedrifter i distrikta kan utvikle eit attraktivt sjømattilbod, skal hovudprosjektet medverke til at dei kan oppnå auka besøk og lønsemd. 2

3 «Utnytta eksisterande rutestruktur til reiselivsopplevingar» har som mål at det i større grad skal vere muleg for turistar å nytte offentleg transport når dei skal oppleve fylket vårt. Hovudmålsettinga er å få eit samarbeidsprodukt fram til testing. Frå Kystmuseet i Øygarden (i samråd med Gode Sirklar) har søkt om tilskot til eit prosjekt for å knyta båtruta frå Hellesøy til mellom anna Hernar inn i ein rundtur. Denne pakka vil dei teste i 2010-sesongen. Haugestiftinga får kr Haugestiftinga får kr i tilskot frå fylkeskommunen. Fylkesutvalet har omdisponert summen frå unytta løyving som var avsett til Hauge-Tveitt jubileet. Haugesenteret, som Haugestiftinga står for, skal vera ein stad for fordjuping i og formidling av Hauge si dikting. Vidare skal det vera ein arena for nyskaping innan lyrikk, kunst og kultur. Driftslån til bompengeselskap Hordaland fylkesutval har godkjent at fylkeskommunen skal gje Voss og omland bompengeselskap AS eit rentefritt lån på kr fram til sommaren Voss og omland bompengeselskap AS har søkt om driftsstøtte, men fylkeskommunen tilbyr i staden lån på same sum fram til sommaren 2010 då bompengeinnkrevjinga på Voss vert etabler. Fylkestilskot til Mongstadprosjektet Hordaland fylkesutval har løyvd kr i tilskot til tre delprosjekt under «Mongstadprosjektet». Dei tre prosjekta er: 1. Plan for utvikling av ei næringsklynge knytt til Tchnology Center Mongstad DA og utprøving av CO2 renseteknologi 2. Kompetansesenter for CO2 på Mongstad 3

4 3. Organisering av det langsiktige arbeidet Kostnadsramma for prosjekta er på i alt 1,5 mill. kr. I tillegg til tilskotet frå fylkeskommunen yter Innovasjon Norge kr og i midlar frå kommunane og regionrådet er det hittil rekna med kr. Fylkesutvalet føreset at finansieringsbidraget frå Nordhordlandsregionen blir auka utover det som går fram av prosjektplanane. Vil ha i gang arbeid med fornying av ferjemateriell Fylkesutvalet ser det som særs naudsynt å starta arbeidet med fornying av ferjemateriellet i Hordaland, seier fylkesutvalet i samband med saka om disponering av ferjemateriell i Fylkesutvalet sitt vedtak: 1. Ferjedisponeringsplan for 2010 vert teke til orientering. 2. Frå 1.mai 2010 og fram til den nye ferjekaien på Årsnes kan takast i bruk, skal sambandet trafikkerast med tre ferjer 3. Fylkesutvalet ser det som særs naudsynt å starta arbeidet med fornying av ferjemateriellet i Hordaland 4. Fylkesutvalet føreset at ein opprettheld den gode kapasiteten på Krokeide-Hufthamar, ved at M/F Rennesøy går i sambandet kontinuerleg 5. Fleire av ferjemateriella som inngår i anboda og anbodsdokumenta for ny anbodsperiode kan sjåast på å vera i grenselandet for å imøtekoma nye krav til universell utforming og tenleg funksjonalitet for alle reisande 6. Krav til beredskapstid, kapasitet, storleik og fart må presiserast og oppretthaldast i anboda 7. Fylkesutvalet ber om at høyringsuttalane frå kommunane vert teke med i vurderinga av ferjedisponeringsplanen frå Dersom det vert sett inn reserveferje i rutene, skal korrespondansen mellom tilknytte samband som hovudmål oppretthaldast Andre saker: 303/09 Klimaplan for Hordaland Høyringsutkast Forslaget til klimaplan for Hordaland vert sendt på høyring. 4

5 305/09 Landbruks- og matdepartementet - forslag til verneheimel i jordlova høyring 1 Fylkesutvalet viser til at jordvern er eit prioritert mål i fylkesplan for Hordaland. 2 Jordvernet bør primært sikrast gjennom planlegging etter planlova. Nye verkemiddel i planlova som omsynssoner og lengre bindingstid for areal bør utprøvast for ein ny verneheimel i jordlova vert innført. 3 Verneheimel i jordlova må knytast opp til arbeid med regionale planar for kvart fylke og fylgja demokratiske og opne prosessar slik desse er fastlagt i planlova. 307/09 Regional plan for Nordfjella villreinområde oppstart 1. Under føresetnad av at Sogn og Fjordane og Buskerud fylkeskommunar gjer tilsvarande vedtak går Fylkesutvalet inn for å starte arbeid med ein regional plan for Nordfjella villreinområde i løpet av Planen skal utarbeidast etter reglane i Plan- og bygningslova, kapittel Løyving til planarbeidet, kr, vil verte tatt inn i eiga sak vedkomande Fylkesplanprogrammet Framlegg til planprogram vert lagt fram som eiga sak. 4. I planprogrammet skal mellom anna følgjande avklarast: - tematisk og geografisk avgrensing. - organisering av planarbeidet, med m.a. styringsgruppe, prosjektgruppe, referansegruppe og eventuelt arbeidsgrupper. 5. Fylkesrådmannen i Sogn og Fjordane oppnemnar/tilset prosjektleiar som skal leie planarbeidet. 6. Det skal haldast oppstartsmøte for planarbeidet der aktuelle samarbeidspartar vert invitert, mellom andre kommunane, Miljøverndepartementet, villreinutvalet og aktuelle nærings- og interesseorganisasjonar. 308/09 Melding om planar for Holmen kraftverk i Voss og Aurland kommunar fråsegn 1. Fylkesutvalet i Hordaland ser det interessant å få utgreidd kombinerte planar for rassikker veg og kraftutbygging i Jordalen som samstundes ivaretek omsyn til verneinteressene i Jordalen/Nærøyfjorden. 2. Framlegg til konsekvensutgreiingsprogram inneheld i hovudsak dei momenta som er regionalt viktig å få utgreidd. I tråd med fylkesdelplan for energi er det viktig med godt kartmateriale som syner interessene og bruken av området, samt visualisering av større inngrep. Fylkeskommunen har eit særleg ansvar for kulturminne og kulturlandskap og ber om at konsekvensutgreiinga ivaretek både kjende og eventuelle ikkje registrerte kulturminne i området. 309/09 Tilleggspoeng ved søkning til Vg1 Idrettsfag 5

6 1. Ved innsøkning til Vg1 Idrettsfag kan det frå skoleåret 2010/2011 gjevast tilleggspoeng for dugleg i idrett etter følgjande reglar: 1. 3 poeng for søkjarar på kretslag nivå (regionalt nivå) 2. 4 poeng for søkjarar på nasjonalt nivå 3. 5 poeng for søkjarar på internasjonalt nivå 2. Evaluering av poengmodellen og den praktiske gjennomføringa vert gjort hausten Opplærings- og helseutvalet vert førelagd evalueringa til politisk handsaming. 312/09 Ferjedisponeringsplan Ferjedisponeringsplan for 2010 vert teke til orientering. 2. Frå 1.mai 2010 og fram til den nye ferjekaien på Årsnes kan takast i bruk, skal sambandet trafikkerast med tre ferjer 3. Fylkesutvalet ser det som særs naudsynt å starta arbeidet med fornying av ferjemateriellet i Hordaland 4. Fylkesutvalet føreset at ein opprettheld den gode kapasiteten på Krokeide- Hufthamar, ved at M/F Rennesøy går i sambandet kontinuerleg 5. Fleire av ferjemateriella som inngår i anboda og anbodsdokumenta for ny anbodsperiode kan sjåast på å vera i grenselandet for å imøtekoma nye krav til universell utforming og tenleg funksjonalitet for alle reisande 6. Krav til beredskapstid, kapasitet, storleik og fart må presiserast og oppretthaldast i anboda 7. Fylkesutvalet ber om at høyringsuttalane frå kommunane vert teke med i vurderinga av ferjedisponeringsplanen frå Dersom det vert sett inn reserveferje i rutene, skal korrespondansen mellom tilknytte samband som hovudmål oppretthaldast 313/09 Drivstoffløysingar og teknologiar for busstrafikken i Bergensområdet Saka vert teke til orientering 314/09 Invitasjon til aksjeteikning i Norsk Bane AS Fylkesutvalet viser til tidlegare politiske vedtak om å prioritera opprusting av Bergensbanen og fylkestinget sitt vedtak i sak 8/08 med tilslutnad til Jernbaneverket si tilråding om å greia ut fleire høgfartsstrekningar. 6

7 Fylkesutvalet vil difor ikkje gje økonomisk støtte til eit interesseselskap som arbeider for ei bestemt høgfartsbaneløysing og vedtek å ikkje kjøpa aksjar i Norsk Bane AS. 315/09 Bruk av resterande midlar som var overført til Hordaland fylkeskommune etter oppløysinga av Hordaland Reiseliv I samsvar med Handlingsplan for reiselivsstrategien i Hordaland fylkesutval tildeler dei resterande midlane etter Hordaland Reiseliv til felles utviklingsoppgåver for reiselivsnæringa i form av tre tiltak der. Det gjeld tiltak 1.1 Vandreruter for turistar i Hordaland, 7.1 Hovudprosjektet Sjømat langs vegen og tiltak 8.3 Utnytte eksisterande rutestruktur til reiselivsopplevingar-hernarruta Vandreruter for turistar i Hordaland kr ,- Hovudprosjektet Sjømat langs vegen kr ,- Utnytte eksisterande rutestruktur til reiselivsopplevingar kr ,- 316/09 Budsjettendring - Midlar Hauge-Tveit-jubileum til Haugestiftinga Fylkesutvalet vedtek ei budsjettendring slik at kr av løyvinga som var avsett til Hauge-Tveitt-jubileet, vert løyvt som tilskot til forprosjekt for Stiftinga Olav H. Hauge. Budsjettet vert endra slik: konto Hauge/Tveitt jubileet 2008, går ned med kr konto Stiftinga Olav H. Hauge, aukar med kr /09 Anonyme jobbsøknader ved fylkeskommunale tilsettingar Det vert ikkje innført ID-nummer for å anonymisere søknader ved tilsettingar i Hordaland fylkeskommune 318/09 Godkjenning av 27 prosjektrekneskapar, i hovudsak innan utdanningssektoren Fylkesutvalet godkjenner dei 27 prosjektrekneskapane i denne saka. 320/09 Moster Amfi og kyrkjehistoriske senter - medfinansiering med Bømlo kommune utbetring av rømingsveg Fylkesutvalet løyver kr til Bømlo kommune for utlegg kommunen har hatt til utbetring av rømingsvegane ved Moster Amfi og kyrkjehistoriske senter. Budsjettet for 2009 vert endra slik: 7

8 Ymse tilskot + kr Til rådvelde for fylkesutvalet - kr /09 Clean North Sea Shipping - muleg internasjonalt prosjekt Fylkesutvalet sluttar seg til at det blir arbeidd vidare med prosjektet Clean North Sea Shipping med sikte på å kome med i Interreg-programmet. 322/09 "Mongstadprosjektet". Finansiering av tre delprosjekt for å fremja samfunnsog næringsutvikling i Nordhordland 1. Fylkeskommunen løyver tilsaman kroner til dei tre delprosjekta under Mongstadprosjektet. Dette blir finansiert slik: Regionalt Utviklingsprogram kr ,- Fylkesutvalets tilleggsløyvingskonto kr ,- 2. Fylkesutvalet føreset at finansieringsbidraget frå Nordhordlandsregionen blir auka utover det som går fram av prosjektplanane. 323/09 Voss og omland bompengeselskap as. Søknad om driftsstøtte. Fylkesutvalet godkjenner at fylkeskommenen gjev Voss og omland bompengeselskap AS eit rentefritt lån på kr fram til sumaren

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 18. juni 2009 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 18. juni 2009:

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 24. mai 2007 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 24. mai 2007:

Detaljer

Pressemelding. Byggjer ut Kvinnherad vgs for 134 mill. kr

Pressemelding. Byggjer ut Kvinnherad vgs for 134 mill. kr Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 14. okt. 2008 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 14. oktober 2008:

Detaljer

Pressemelding. Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 9. desember 2009:

Pressemelding. Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 9. desember 2009: Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 9. desember 2009 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 9. desember

Detaljer

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Fylkesutvalet Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Fylkesutvalet... 2 MELDINGAR II -

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen.

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 13. oktober 2010 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 13. oktober

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014. Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet

Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014. Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014 Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet 1 FORORD Nordhordlandspakken AS er eigd av Regionrådet Nordhordland IKS,

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 27. oktober 2010

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 27. oktober 2010 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 27. oktober 2010 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 27. oktober

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Medlemene i fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL Innkalling til møte i fylkesutvalet Det

Detaljer

Innkalling av Kommunestyret

Innkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Innkalling av Kommunestyret Møtedato: 22.01.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Innleiing Årsbudsjett 2013 Hordaland fylkeskommune side 1 Innhald Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016... 3 Hovudpunkt

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og fellesmøte med ORK

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og fellesmøte med ORK Jnr. 1142.13 GJG/rr Ordførarar og rådmenn i Sunnhordland Ordførar og rådmann i Fusa kommune Ordførar og rådmann i Haugesund kommune Ordførar og rådmann i Vindafjord kommune INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSRÅDET

Detaljer

Innkalling til møte i fylkesutvalet

Innkalling til møte i fylkesutvalet Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 14. mars 2013 201111067-74/015/MBER Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert med dette kalla inn til møte

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE

MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 29. oktober 2008 Kl.: 13.00 14.00 og 15.00 17.00 Saknr.: 236/08-257/08 Stad: Stend hovedgård v/stend vidaregåande skole MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Regional transportplan Hordaland 2013 2024. Høyringsframlegg mars 2012

Regional transportplan Hordaland 2013 2024. Høyringsframlegg mars 2012 Regional transportplan Hordaland 2013 2024 Høyringsframlegg mars 2012 innhald 3 Innhald 1. Samandrag 5 2. Bakgrunn og rammer for regional transportplan 10 2.1. Bakgrunn 10 2.2. Overordna rammer og mål

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Handlingsprogram 2013. Klimaplan for Hordaland 2010-2020

Handlingsprogram 2013. Klimaplan for Hordaland 2010-2020 Handlingsprogram 2013 Klimaplan for Hordaland 2010-2020 Forord Handlingsprogram til klimaplan for Hordaland vart vedteken første gong i oktober 2010, og gjaldt for 2010-2011. Handlingsprogram for 2012

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64 Arkiv: Notat om næringsarbeidet i Luster kommune Rådmannen si tilråding: Næringsutvalet seier seg samd i innhaldet i notatet Sakshandsaming og

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettheftet... 3 ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014... 5 Hovudpunkt

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Radøy kommune Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Innkalling til rådsmøte

Innkalling til rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 14. august 2012 Innkalling til rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Tysdag 21. august 2012 Kl. slett:

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10 Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.30 Stad: Solstrand Hotel og Bad, Os MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015... 5

Detaljer