Referat. Karsten Hjoberg ønsket velkommen og gikk gjennom agendaen for møtet, med navneopprop.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat. Karsten Hjoberg ønsket velkommen og gikk gjennom agendaen for møtet, med navneopprop."

Transkript

1 Referat. Sted: Tuddal Høyfjellshotell. Dato: Kl: Karsten Hjoberg ønsket velkommen og gikk gjennom agendaen for møtet, med navneopprop. Agenda: 1. Referat fra møte med ordfører og eiendomsskattesjef. v/ Øyvind Kaspersen. 2. Gjennomgang og korreksjon av fellesbrev til kommunen v/ Sveinung O Flaaten. 3. Kostnadsfordeling v/ Karsten Hjoberg 4. Eventuelle aksjoner v/ Karsten Hjoberg. 5. Betraktninger rundt Vann og Avløp v/ Asle P Johansen. 6. HAU`S fremtidige arbeid, regnskap pr og valg av nye Representanter for foreningene. Regnskap HAU pr mars 14. Deltagere på fellesmøte søndag kl Hytteforening avn adresser Tolisol-vegen Henning Johansson Sollia Hytteforening Simen Sogn-Larssen Flugonfjell Hytteforening Tjønnstul Hytteforening Bitringsnatten Hytteforening ToskjærHytteeierfo rening Tone Beate Hetland Hans Hilding Hønsvall Tom Haugland Asle P Johansen, Harald M Johannessen Svein Surtevju Tore Hagen Erna Flattum Berg Arve Grane o Landsverk Øyvind Stensaas

2 Hytteeierforening Lislimarken Øst Russmarken Hytteforening øttingen Torleiv Holmen Tor Christian Fjeld Magnus Bentsen Thorbjørn Tørre Rolf Hage Svein Arild Gerhardsen Åråhovde Hytteeierforening + Måsafjell Hegnin Jan Arve Fuglaas Gvålsheia og Langehaug Hytteeierforening Steinarmen Hytteforening Øyvind Kaspersen Finn Poulsen Georg Bergestig Karsten Hjoberg Stein Vidar Hansen Henning Eriksrød Bang no Forfall: Stein Vidar Hansen. 1. Øyvind Kaspersen ga et referat fra møtet med ordfører og eiendomsskattesjef Han oppsummerte med å si at han var optimistisk mht. at ordføreren vil komme med en orientering og annonsere endringer og omfang allerede før påske. Kaspersens presentasjon er tidligere sendt til deltagerne på fellesmøtet. 2. Karsten Hjoberg introduserte advokat Sveinung Flåten og Helge Johannesen (sistnevnte på tlf) fra advokatfirmaet Hjort DA, og som gikk gjennom brevutkastet som skal sendes til kommunen. Det ble en grundig gjennomgang. og det ble foretatt noen få tilføyelser. Advokatene vil så gå gjennom brevet på nytt, evt. foreta noen korrigeringer, og sende tilbake til hytteforeningsutvalget for gjennomsyn, før utsendelse. Siste frist for levering av fullmakter er torsdag 27 mars Brev vil bli sendt til kommunen Karsten redegjorde for kostnadene vedrørende advokathonorarer og viste en oversikt over medlemmene i de forskjellige hytteforeningene. Videre foreslo han at kostnadene skulle fordeles etter antall medlemmer i hytteforeningene. Det kom innspill om at vi måtte dele kostnadene kun på de som hadde gitt sin fullmakt. Møte stilte seg samlet bak forslaget til Karsten. Tabell over

3 hytteforeninger med medlemstall og innsendte fullmakter er sendt deltagerne tidligere. 4. Karsten presenterte forslag til et par aksjoner, men det besluttet å avvente resultatet av ordførerens lovede orientering før påske. De viste forslagene fra Karsten er også sendt ut tidligere. 5. Betraktninger rundt vann og avløp v/ Asle P Johansen. Presentasjonen er sendt ut tidligere 6. HAU`S framtidige arbeid, regnskap pr og valg av nye representanter fra foreningene. Regnskap HAU pr mars Presentasjonen er sendt ut tidligere. Under sak 5 6 var de fleste av deltakerne reist, her vil HAU komme med utfyllende informasjon senere. Georg Bergestig referent

4 Oversikt medlemmer / fullmakter - fellesmøte Hytteforening Medlemmer Fullmakter Tolisol-vegen Sollia Hytteforening Flugonfjell Hytteforening Tjønnstul Hytteforening Bitringsnatten Hytteforening 55 _ Toskjær Hytteeierforening Landsverk Hytteeierforening Lislimarken Øst (Tolisol) Russmarken Hytteforening Nøttingen Åråhovde Hytteeierforening Måsafjell 5 5 Hegnin (GLH) Gvålsheia og Langehaug Hytteeierforening Steinarmen Hytteforening 11 9 SUM

5 Møte Gildehallen Totalt 12 foreninger representert

6 1. Introduksjon (KH) 2. Referat fra møte med ordfører/eiendomsskattesjef (ØK)Pres. fellesmøte.pptx 3. Gjennomgang og korreksjon av fellesbrev til kommunen v/ Sveinung O. Flaaten (SOF)Siste utkastbrev fra Hjort.docx 4. Kostnadsfordeling (KH)Fellesmøte medlemmer og fullmakter.docx 5. Eventuelle aksjoner (KH) 6. Betraktninger rundt Vann og Avløp (ASJ)KOSTNADER vann og avløp Tuddal.pptx 7. HAU S fremtidige arbeid, regnskap pr 2014 og valg av nye representanter for foreningene regnskap HAU pr mars14.xlsx

7 1. Kollektiv oppsigelse av kraftavtaler med Hjartdal Elverk 2. I samarbeid med Norsk Hyttelag lage brevkampanje / spørreundersøkelse til alle boligeiere vedr. flerbrukshall og eiendomsskatt 3. Vurdere søksmål? 4.???

8 etter 2000 Hytte 1,5 Steinsarmen 92/ % etter 2001 Tomt 1,5 Steinsarmen 92/ % etter 2000 Hytte 1,5 Geiteskorta % etter 2000 Hytte 1,5 Flugonfjellvegen % etter 2000 Hytte 1,5 Flugonfjellvegen % etter 2000 Hytte 1,5 Flugonfjellvegen % etter 2000 Hytte 1,5 Flugonfjellvegen 58 Er til salgs % Før 2000 Hytte 1 Breivassvegen 556 Er til salgs % etter 2000 Hytte 1 Blåtjønnvegen % etter 2000 Hytte 1 Blåtjønnvegen % etter 2000 Hytte 1 Bærtjønn % etter 2000 Hytte 1 Kultanvegen % etter 2000 Hytte 1 Kultanvegen % etter 2000 Hytte 1 Blindingsdalen % 1965 Enebolig 0,7 Tuddalsvegen %? Enebolig 1 Tuddalsvegen %? Enebolig 1 Tuddalsvegen %? Enebolig 1 Øygardsjordet %? Enebolig 1 Frølandsvegen %? Enebolig 1 Frølandsvegen %? Enebolig 1 Bøfeltet %? Enebolig 1 Saulandsvegen %? Enebolig 1 Saulandsvegen % 1991 Enebolig 0,7 Gaustavegen % 1965 Enebolig 0,7 Tuddalsvegen % 1982 Enebolig 0,7 Tuddalsvegen % Før 2000 Enebolig 1 Uttrekk 19 eneboliger Siste 2 år 11309/kvm 8000/kvm -29 % Før 2000 Enebolig 1 Uttrekk 19 eneboliger Siste 2 år 11309/kvm *6400/kvm -43% *8000/kvm justert med Indre faktor 0,8, ref "Rammer og retningliner" fordi eneboligene i uttrekket er eldre enn 20 år 8000/kvm*0,8=64000 Fakta er hentet fra Kommunestyrets sakspapirer: Møteinnkalling kommunestyret , s 9.

9 Hjartdal kommune Eiendomsskatt 3692 SAULAND Oslo, utkast. mars 2014 UTKAST TIL HYTTEFOREIGES MØTE 23. MARS EIENDOMSSKATT HJARTDAL KOMMUNE KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTETAKST 1 ILEDIG Vi representerer en rekke medlemmer/hytteeiere i 12 hytteeierforeninger i kommunen. De hytteeierne (skattepliktige) vi klager på vegne av er angitt i vedlagte liste. Denne klagen er felles for alle de nevnte hytteeiere. Bilag 1 Liste over de hytteeiere det klages på vegne av Grunnlaget for klagen er felles for alle de hytteeierne vi representerer. I tillegg vil den enkelte hytteeier kunne supplere sin klage med individuelle forhold knyttet til sin eiendom. Den enkelte hytteeier sender selv brev om slike forhold. Svar på denne klagen kan sendes Advokatfirmaet Hjort DA, men vi ber om at de hytteeiere som har innlevert individuelle klager får svar direkte. 2 DE RETTSLIGE UTGAGSPUKTER Takseringen skal ta utgangspunkt i den enkelte eiendoms verdi og det skal foretas individuell taksering. Bruk av sjablonger herunder sonefaktorer og kvadratmeterpriser er godtatt i praksis. Taksten etter slike sjablongverdier kan ikke settes høyere enn markedsverdi for den enkelte eiendom. Finansdepartementet har i brev av 19. juni 2007 uttalt seg om taksering av hytte og bolig. Departementet viser til sitt tidligere brev av 9. november 1995 hvor følgende uttales om sjablongregler mv. (uthevet her):

10 Side 2 av 3 Eiendomsskattetakstene skal svare til de respektive eiendommers omsetningsverdi ved fritt salg på takseringstidspunktet, jf byskatteloven 5 første ledd. Departementet er kjent med at en rekke kommuner fastsetter eiendomsskattetakstene til en bestemt brøkdel av omsetningsverdi. Departementet har ingen innvendinger mot en slik praksis. Departementet er videre kjent med at flere kommuner ved eiendomsskattetakseringen benytter seg av ulike former for sjabloner for i finne frem til en eiendoms omsetningsverdi. En slik sjablon kan f eks være faste kvadratmeterpriser for ulike typer eiendommer, fradrag/tillegg i takst pga bygningens alder og konstruksjon osv. Departementet antar at dette ikke er i strid med reglene i byskatteloven, såfremt sjablonene er hjelpemidler som kommer i tillegg til befaringen av hver enkelt eiendom. Et grunnleggende hensyn bak eiendomsskatteloven er likhetshensynet; eiendommer av samme karakter innen samme kommune skal behandles likt. Dette innebærer at kommunen må legge de samme verdsettelsesprinsippene til grunn ved taksering av likeartede eiendommer beliggende i forskjellige deler av kommunen. Departementet uttaler videre i 2007 følgende om ulik kvadratmeterpris for hytter og boliger (uthevet her): Dersom en kommune generelt velger ulik gulvkvadratmetersats for boligeiendom og fritidseiendom som basis for takseringen, tilsier likhetsprinsippet at valget må kunne begrunnes i typiske forskjeller i omsetningsverdi mellom like store enheter av de to eiendomsgrupper i kommunen. Slike typiske forskjeller i kvadratmetersats må fortrinnsvis skyldes forhold som ikke samvarierer sterkt med størrelsen på gulvarealet, f. eks ulik beliggenhet på boligfelt og hyttefelt, ulikt nivå på standard m.v. Fordi det må kunne aksepteres et betydelig sjablonelement i takseringssystemet i kommunen, vil det med en slik generell begrunnelse kunne opereres med ulike kvadratmetersatser for bolig og hytte, selv om det i enkelttilfeller da kan bli ulik takst på to reelt like verdifulle eiendommer. Om sonefaktorer skriver departementet: Dersom kommunen velger felles kvadratmetersats for ulike soner, evt. også felles sats for både hyttesoner og soner med faste boliger, kan variasjoner i markedsverdiene i stedet tas hensyn til gjennom sonefaktorer. Slike faktorer vil da reelt sett fungere som sonevariasjoner i kvadratmetersatsene, og vil således kunne være forenlig med det grunnleggende krav til likebehandling. Forutsetningen er at variasjonene i sonefaktorer kan begrunnes på tilsvarende måte som ved ulike kvadratmetersatser, jf. avsnittet ovenfor. Dersom kommunen velger sonevarierte kvadratmetersatser som reflekterte de typiske forskjellene i markedsverdi i de ulike sonene, kan kommunen ikke i tillegg operere med ulike sonefaktorer i ulike soner, f.eks. større reduksjon for fast bolig enn for fritidsbolig. I slike tilfeller er sonefaktorene reelt sett ikke en del av verdsettelsen, men en differensiering av skattenivået på annet grunnlag enn verdiforskjeller. En slik bruk av sonefaktorer vil stride mot likhetsprinsippet, og vil kunne underkjennes av domstolene. $år de typiske verdiforskjellene er tatt hensyn til gjennom selve kvadratmetersatsene, må en eventuell sonefaktor i tilfelle være lik i de ulike sonene for at likhetsprinsippet kan anses overholdt. Kjernen i likhetsprinsippet er at en ikke kan differensiere mellom hytter og boliger på annet grunnlag enn faktisk påviste verdiforskjeller. Is ak I sak for Sivilombudsmannen (2011/814) refereres følgende syn fra Finansdepartementet (uthevet her): Finansdepartementet svarte at sjablongmetoder for taksering måtte sikre at skattegrunnlaget avspeilte variasjonene i omsetningsverdien mellom de ulike eiendommene i kommunen på en forholdsmessig måte. Dersom flere sjablonger ble brukt, måtte disse ta hensyn til

11 Side 3 av 3 ulike forhold ved eiendommen, og det burde fremkomme av kommunens retningslinjer hva som skulle vektlegges ved anvendelsen av hver sjablong. Retningslinjene måtte gjøres tilgjengelig for de eiendomsskattepliktige, slik at de kunne etterprøves. 3 ÆRMERE OM HVORDA HYTTER OG BOLIGER ER TAKSERT I KOMMUE 3.1 Endelige rammer og retningslinjer av januar 2014 I rammer og retningslinjer er sjablongverdien satt til kroner kvm. for eneboliger, men til kroner kvm for fritidsboliger. For tomannsboliger, rekkehus, kjedehus mv. er prisen satt til kroner. For regulert tomt til bolig er prisen satt til 100 kroner, mens den for regulert tomt til fritidsbruk er satt til 300 kroner. Dette er også valgt brukt på «punktfeste» I rammer og retningslinjer for takseringen er det fastsatt slike sonefaktorer for bolig, hytter og landbrukseiendom: 1. Sauland 1,0 2. Hjartdal 0,8 3. Tuddal 0,7 4. Kovstulheia, Russmarken, Flugonfjell 1,5 5. Resten 1,0 Det er videre gitt regler om sjablongfaktorer ut fra byggets alder. For bygg før 1985 (30 år og eldre) kan en bruke faktor 0,6-.0,8. For boliger bygget er faktoren 0,8-0,9. For nyere boliger er faktoren 0,9-1,00. Det er etter retningslinjene også mulig å justere for ytre faktorer knyttet til beliggenhet, herunder utsikt. 3.2 Arbeidet med rammer og retningslinjer og grunnlagsdata slik kommunen beskriver det i brev av 11. mars 2014 I brev av 6. mars 2014 ba vi om opplysinger knyttet til disse sjablongene. Kommunen har i brev av 11. mars gitt følgende opplysinger: Det statistiske grunnlaget opplyses å være følgende: Det er i følge brevet tatt utgangspunkt i omsetninger fra 4. mai.2011 til 16. april Det opplyses videre at for fritidseiendommer var det lagt ut 101 eiendommer og 102 var solgt i perioden. Det opplyses at gjennomsnittsprisen var kroner som gir en gjennomsnitts kvadratmeterpris (målt i BOA/P-rom) på kroner. For boliger bygger statistikken på salg av 18 boliger. Gjennomsnittsprisen var kroner og gjennomsnitt kvadratmeterpris var kroner.

12 Side 4 av 3 Det ble gjennomført flere møter i takstnemnda for fastsettelse av rammer og retningslinjer. Den 15.mai 2013 ble det holdt møte. Nemnda startet sine vurderinger med et utkast til rammer og retningslinjer (vedlegg 3 til kommunens brev) utarbeidet av Geomatikk-IKT AS. I dette utkastet er kvadratmeterprisene satt til kroner for alle typer boliger og for fritidseiendom. For tomter er alle priser satt til 100 kroner. Det er ikke opplyst hvilke vurderinger som ligger bak denne tabellen. I dette forslaget var det lagt til grunn tre soner med sonefaktor på hhv. 1,0, 0,9 og 0,7. Det synes altså som om arbeidet har tatt utgangspunkt i en gjennomsnittlige sats på kroner, uten at dette utgangspunktet er nærmere begrunnet. I vedlegg 4 til kommunens brev er utkast pr. 15. mai 2013 til rammer og retningslinjer fremlagt. Her fremgår som utkast at alle boliger skal gis en kvadratmetersats på kroner (både eneboliger, tomannsboliger, rekkehus mv). Fritidseiendom gis en sats på kroner. Tomt regulert til bolig settes til 100 og for tomt regulert til fritidseiendom er prisen 300. Bortsett fra at sone 5 er satt til 0,6 og ikke 1,0 er sonefaktorene som i det endelige utkastet. Det er i dette utkastet altså ikke forskjeller i kvadratmeterpris for forskjellige typer boliger. Ved nemndsmøte 19. november 2013 var befaringsarbeidet avsluttet og det ble foretatt prøvetakseringer i ulike deler av kommunen. I brevets vedlegg 6 er rammer og retningslinjer versjon pr. 19. november 2013 vedlagt. I dette utkastet er det innført forskjellige kvadratmeterpriser for forskjellige typer bolig. Enebolig er satt til og tomannsbolig, rekkehus, terrassehus mv er satt il kroner. Sonefaktorene er satt slik de ble i endelig vedtak. I brevet oppsummerer kommunen slik: Arbeidet med Rammer og Retningslinjer synte stor variasjon i dei ulike delane av kommunen når det gjaldt omsetningsverdi fritidsbustader. Soner ble vedtatt for å fange opp desse variasjonane. Valet stod mellom ulik kvadratmeterpris i ulike delar av kommunen etter soneinndeling. Variasjonen i dei ulike delane av kommunen når det gjeld bustader var ikkje like stor. Det kjem til utrykk i sonefaktor. 3.3 Fra møtebok i kommunestyret 15. mai 2013 Boligpolitikken ble diskutert i kommunestyret og i møteboka finner vi følgende uttalelse om verdier: Statistikk innhenta frå meklarbransjen viser nokre interessante forhold. Dei siste to åra er det omsett 19 heiltidsbustader i kommunen via meklar. Ein av desse var leilegheit, resten

13 Side 5 av 3 einebustadar. Gjennomsnittleg pris per m² var på , som er svært lågt. Det kan likevel dels forklarast ved at mange av dei omsette bustadane var relativt gamle. Av einebustadane var berre ein oppførd innan dei siste 20 åra, og det var eit tvangssal. 61% av sala var i Sauland. Vi antar at det er fra denne undersøkelsen kommunen har hentet gjennomsnittsprisen på kroner. En ser av teksten at av 19 salg gjaldt en leilighet og resten einebustadar. Prisen karakteriseres som svært lav og det vises til at de solgte boligene var eldre. 61 % av grunnlaget for statistikken er fra Sauland. 3.4 Analyse av grunnlaget for taksering av boliger Statistikkgrunnlaget Som det fremgår over er det på grunnlag av faktiske omsetninger konkludert med en gjennomsnitts kvadratmeterpris på bolig på kroner. Det som ikke fremkommer i kommunens brev, men i møtebok fra 15. mai 2013 er at gjennomsnittsprisen er fastsatt ut fra salg av 18 eneboliger av eldre dato (17 boliger mer enn 20 år). Denne prisen ble i møteboka karakterisert som meget lav. Hadde utvalget vært større og omfattet også nye boliger ville gjennomsnittsprisen mest sannsynlig vært betydelig høyere. Siden statistikken kun gjelder en leilighet og resten eneboliger, er det meget uklart hvordan en har kommet fram til at tomannsboliger/rekkehus skal ha kroner i gjennomsnittsverdi. Det er i seg selv betenkelig at prisen bygger på kun 18 observerte salg. Statistikkgrunnlaget for bolig kan tyde på at en har tatt utgangspunkt i en for lav gjennomsnittlig markedsverdi pr. kvadratmeter Kommunens uttalelse om sonefaktor i brevet av 11. mars 2014 Kommunen skriver følgende i brevet av 11. mars 2014: Variasjonen i dei ulike delane av kommunen når det gjeld bustader var ikkje like stor. Det kjem til utrykk i sonefaktor. For fritidsboliger ble variasjonen karakterisert som stor. Da må den siterte uttalelsen bety at variasjonene i boligprisene mellom sonene ikke er stor, selv om det er noe variasjon.

14 Side 6 av Sjablongprisen for bolig sett i sammenheng med sjablongfradrag for alder, sone og ytre faktor Sjablongprisen er satt for lavt Til tross for at gjennomsnittlig observert pris ble ansett meget lav legger en til grunn en gjennomsnittspris for eneboliger på kroner for alle eneboliger i kommunen. Dette gjennomsnittet gjelder både eldre og yngre boliger Sjablongprisen blir enda lavere når en tar hensyn til aldersfradrag i sjablongen For boliger bygget før 1985 (30 år og eldre) kan en bruke faktor 0,6.0,8, for å justere for alder. For boliger bygget er faktoren 0,8-0,9. De eneboligene som er grunnlaget for gjennomsnittsprisen er eldre enn 20 år. Det innebærer at sjablongreglene krever at prisen skal ganges med en faktor på maksimalt 0,8 til 0,9. De boligene som danner grunnlag for statistikken (20 år eller eldre eneboliger) vil da få redusert satsen fra til 7200 kroner (0,9) eller 6400 kroner (0,8) som er hhv. 63,66 % og 56,6 % av observert pris for eneboliger eldre enn 20 år. For boliger 30 år eller eldre blir prisen i sjablongen 8000 x 0,6 til 0,8 dvs fra 4800 til 6400 kroner. Det utgjør fra 42 % til 56,6 % av observert gjennomsnittspris Ytterligere reduksjon hvis en tar hensyn til sonefaktor For eneboliger som ligger i områder med sonefaktor under 1,00 ( dvs. sone 2 og 3) vil prisen bli ytterligere redusert. Enebolig eldre enn 20 år som ligger i sone 2 (faktor 0,8) vil få en pris på 8000 x 0,8 (alder)x0,8 (sone) = er 45 % av observert salgsverdi for eneboliger eldre enn 20 år. Enebolig eldre enn 20 år som ligger i sone 3 (faktor 0,7) vil få en pris på 8000 x 0,8 (alder)x0,7 (sone) = er 39 % av observert salgsverdi for eneboliger eldre enn 20 år. For boliger som er yngre enn 20 år kan det legges til grunn at faktisk gjennomsnittlig pris er høyere enn kroner. Disse vil lett ikke få aldersfradrag, men de får sonefradrag. Hvis en legger til grunn at slike yngre boliger har en pris som er (litt over 1000 kroner høyere enn observert pris for eldre eneboliger) ser en at sjablongprisen er 64 % av markedspris. I sone 2 (0,8) blir den prisen som legges til grunn 6400 som er 51 % av markedsverdi. Fordi kommunen selv sier at prisene på bolig ikke varierer like mye med sonen som for hytter vil utslagene av sjablongen systematisk undervurdere bolig i soner med lavere faktor enn 1,00.

15 Side 7 av Hvor ligger boligene og hvor ligger hyttene For å kunne analysere konsekvensene av sonefaktorene, er det av interesse å finne ut hvor hyttene ligger og hvor boligene ligger i Hjartdal kommune. Kommunen har i følge egne hjemmesider tre bygder: Kommunen består av tre bygder; Sauland, Tuddal og Hjartdal. Sauland er kommunesenter med mellom anna kommunehus, legekontor, helsestasjon, tannlege, lensmannskontor, bibliotek, sjukeheim, bank, frisør, bensinstasjon og daglegvarebutikk. I Sauland er det fleire kommunale bustadfelt i tillegg til spreidd busetnad. Avstanden til $otodden er ca 20 minuttar. Tuddal er turistbygda med lange tradisjonar for å ta imot gjester. Tuddal Høgfjellshotell er det eldste høgfjellshotellet i $oreg. I Tuddal er det mellom anna kafé, trelastutsal og daglegvarebutikk. Det har vore ei omfattande utbygging av hytter i Tuddal dei siste åra. Tuddal ligg på solsida av Gaustatoppen. Hjartdal er kulturlandskapsbygda med eit særmerkt og godt bevara kulturlandskap av nasjonal verdi. Sauland er gitt sonefaktor 1,0. Arealdelen av kommuneplanen viser få områder med hytter i dette området. Sone 2 Hjartdal har heller ikke store hyttefelt i følge kartet/kommuneplanen. I Tuddal (sone 3) er det en del hytter, men langt nær så mange som i sone 4. Det er få eneboliger i Russmarken-Kovstulheia (sone 4) hvor den største konsentrasjonen av hytter ligger. Det er et bestemt inntrykk at soner med mange boliger har fått sonefaktor 1,00 og lavere, mens den sonen som har flest hytter (sone 4) har fått en faktor på 1, Analyse av kommunens taksering av hytter ærmere om statistiskgrunnlaget for gjennomsnittsprisen Gjennomsnittlig pris som er observert i perioden 4. mai 2011 til 16. april 2013 ved hyttesalg er oppgitt å være kroner pr. kvadratmeter. Denne bygger på 102 salg. Det er ikke oppgitt noen nærmere om hvilke hytter statistikken bygger på. Bilag 2 Utskrift fra DNB over solgte fritidseiendommer Det fremgår av vedlegget at det er solgt 75 fritidseiendommer fra mai 2011 til april 2013 (markert med strek i vedlegget). Av disse 75 er 21 dvs. 28 % bygget i 1994 eller tidligere. Resten 72 % er yngre bygg. Det er da rimelig å anta at kommunens gjennomsnittspris i hovedsak (72 %) er hentet fra salg av hytter yngre enn 20 år. Ved fastsettelse av gjennomsnittsprisen har en altså i stor grad bygget på nye hytter, mens en for bolig har lagt til grunn priser på eldre boliger. For sone 4, hytter er det rundt 200

16 Side 8 av 3 hytter med «høystandard» dvs. disse har innlagt vann (fra grunnvannsbrønner) og avløp via lukkede tanker. Disse hytter er i all vesentlig grad bygget i perioden Videre er det over 450 hytter med «lavstandard» dvs. Disse har ikke innlagt vann/avløp. Hyttene er bygget i perioden 1940? Det bør også skrives noe om vurdering av tomter for hytter med verdi kr pr. m2 pluss sonefaktor 1.5, skatteverdi kr pr. m2 Hva med forholdet i kommunenes vurdering av arealdel vedr. kolakk/vann her har man sett på verdien av en tomt som et objet uavhengig av størrelse. Men ved eiendomsskatt vurdering benytter man den faktiske tomtestørrlese. For enebolig er tomtestørrelse fastsat til 1000m2. Utnyttelsesgraden er uavehngig av tomtestørrelse. Hytter kan ike overskride 150 m2 pluss oppstugu. Det innebærer at en systematisk har overvurdert hytter, og undervurdert boliger når en finner fram til observert gjennomsnittspris. Observert gjennomsnittspris er satt for høyt når utvalget er skjevt mht. alder Statistikken sett i sammenheng med andre sjablongfaktorer Særlig om sone 4 Sone 4 er den typiske hyttesonen. Størst konsentrasjon av hytter er i sone 4. I kommunens årsrapport fra 2012 punkt står følgende: Det er hytter i alle deler av kommunen, men med størst konsentrasjon i området Russmarken-Kovstulheia. Det betyr at de aller fleste hyttene er satt til kroner ganget med 1,5 dvs. til 90 % av observert gjennomsnittspris. Hvis en legger inn et aldersfradrag på 0,8 blir prisen 69 % av observert pris. Hvis en legger til grunn at observert pris på er satt for høyt (se begrunnelse over) blir tallene enda mer skjeve sett ift. bolig. Hyttene i denne sonen vil gjennomgående også få tillegg for ytre faktor på grunn av god beliggenhet. Det vil ytterligere øke forskjellene. Eksempelvis kan en tenke seg en hytte i sone 4 som har god utsikt, da blir prisen slik: x 1,5x1,1= kroner pr. kvadratmeter. Dette utgjør 96 % av observert pris. Hvis observert pris anses som satt for høyt (fordi en ikke har samme statistikkgrunnlag som for Boliger hytter) blir lett den reelle kvadratmeterprisen over 100 % av observert pris i denne sonen.

17 Side 9 av 3 En analyse av takseringsprinsippene i rammer og retningslinjer viser altså en klar forskjellsbehandling av hyttene som ligger i sone 4 og boliger. Denne analysen stemmer videre med statistikk over solgte hytter sammenlignet med takstene. Se tabell under Tabell som viser utslaget av systematikken i sjablongene (Kilde: Stein Hansen) Som det fremgår har en i denne tabellen fremstilt utslaget av det valgte sjablongsystem. En har tatt utgangspunkt i en bygning på 100 kvm med 1000 kvm tomt. Indre og ytre faktor er satt likt. Tabellen illustrerer de systematiske forskjellene mellom bolig og hytter og mellom soner. 3.6 Sammenligning av faktiske omsetningsverdier og eiendomsskattetakster Bilag 3 Tabell (utarbeid av Stein Hansen) som viser sammenligning av reelle omsetningsverdier og kommunens takster De øverste linjene i tabellen er observasjoner hentet fra sone 4 (med sonefaktor 1,5). Her ser en at takstene ligger betydelig over markedsverdi. Videre ser en av statistikken for bolig at disse systematisk ligger betydelig under faktisk markedsverdi. Tabellen viser i klartekst at hyttene i sone 4 systematisk er forskjellsbehandlet og at sjablongene systematisk ligger over reell omsetningsverdi. Både systemet slik det er lagt opp og konkret statistikk støtter altså en slik konklusjon.

18 Side 10 av 3 For den enkelte eiendom er reell omsetningsverdi det maksimale som er tillatt etter loven. Systemet er derfor gjennomgående ulovlig for sone 4. I tillegg bekrefter statistikken for sone 4 den systematiske forskjellsbehandlingen av hytter og boliger, som er brudd på likhetsprinsippet. 4 OPPSUMMERIG OG VURDERIG 4.1 Oppsummering I korthet kan en legge følgende faktiske forhold til grunn for bolig: Statistikkgrunnlaget for fastsettelse av observert pris for boliger er tynt, kun 18 omsetninger Statistikkgrunnlaget for boliger bygger med ett unntak bare på eneboliger eldre enn 20 år Kommunen har selv karakterisert observert gjennomsnittsprisen på kroner for bolig som lav. Sjablongen for enebolig tar utgangspunkt i kroner som er 70 % av en lav observert verdi Den observerte verdien bygger på hus som er 20 år eller eldre. Hvis en tar hensyn til 0,9 eller 0,8 som faktor for alder vil sjablongverdien bli hhv. 63,66 % og 56,6 % av observert pris. Hvis en også legger til grunn at mange boliger ligger i soner som har lavere sonefaktor vil en for disse boligene få lavere tall: o Enebolig eldre enn 20 år som ligger i sone 2 (faktor 0,8) vil få en pris på 8000 x 0,8 (alder)x0,8 (sone) = er 45 % av observert salgsverdi for eneboliger eldre enn 20 år. o Enebolig eldre enn 20 år som ligger i sone 3 (faktor 0,7) vil få en pris på 8000 x 0,8 (alder)x0,7 (sone) = er 39 % av observert salgsverdi for eneboliger eldre enn 20 år. Lavere sonefaktor for boliger er dårlig begrunnet. Kommunen sier selv at prisene på boliger varierer i mindre grad en for fritidseiendom. For hytter kan en observere følgende: Statistikken bygger på tall som for 72 % vedkommende er hytter som er yngre enn 20 år Det betyr at gjennomsnittsprisen tar utgangspunkt i observerte verdier som er innhentet etter andre prinsipper enn for boliger. Prinsipper som gir relativt sett høyere observert pris for hytter enn for boliger. Rammer og retningslinjer bygger altså på et statistikkgrunnlag for kvadratmeterpris som undervurderer bolig sett i forhold til fritidsboliger. Systematisk vil takstene i sone 4 ligge fra 90 % til over 100 % av observert gjennomsnittsverdi for hytter. Reelt sett ligger takstene godt over 100 %. Systematisk ligger sjablongtaksten for boliger betydelig under markedsverdi og prosentvis lavere enn for hytter i sone 4. Det foreligger derfor systematiske forskjeller mellom bolig og hytte Disse forskjellene gjenspeiles også av faktisk statistikk hvor en sammenligner salgspriser med eiendomsskattetaksten. Statistisk ligger hyttene i sone 4 godt over faktisk salgsverdi, noe som i seg selv er et brudd på loven, fordi faktiske verdi er taket for sjablongtakst.

19 Side 11 av Konklusjon Som påvist over foreligger en systematisk og ulovlig forskjellsbehandling mellom hytter og boliger i kommunen. Dette gjelder særlig hytter i sone 4. For sone 4 foreligger i tillegg gjennomgående takster som overstiger markedsverdi, noe som i seg selv er brudd på eiendomsskatteloven. Ved den enkelte taksering, må takstnemnda/klagenemnda sørge for at ingen hytte får en takst som ligger over faktisk markedsverdi. Dessuten må kommunen sørge for at den systematiske forskjellsbehandlingen av hytter og boliger i kommunen opphører, ved at takstene for hytter justeres betydelig ned slik at de to typer eiendom takseres etter samme prinsipper. Med vennlig hilsen Advokatfirmaet Hjort DA Sveinung O. Flaaten partner Vedlegg: Liste over de hytteeiere som det klages på vegne av.

HJORT. Hjartdal kommune Oslo, utkast. mars 2014 Eiendomsskatt 3692 SAULAND UTKAST TIL HYTTEFORENINGENS MØTE 23. MARS INNLEDNING

HJORT. Hjartdal kommune Oslo, utkast. mars 2014 Eiendomsskatt 3692 SAULAND UTKAST TIL HYTTEFORENINGENS MØTE 23. MARS INNLEDNING Hjartdal kommune Oslo, utkast. mars 2014 Eiendomsskatt 3692 SAULAND UTKAST TIL HYTTEFORENINGENS MØTE 23. MARS EIENDOMSSKATT HJARTDAL KOMMUNE - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTETAKST i INNLEDNING Vi representerer

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Arne Falkfjell MEDL H/V/SV/FRP/SP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Arne Falkfjell MEDL H/V/SV/FRP/SP Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: Verdal rådhus Dato: 18.01.2013 Tid: 08:00-16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Ann-Maj Hovdahl Holmli MEDL H/V/SV/FRP/SP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Ann-Maj Hovdahl Holmli MEDL H/V/SV/FRP/SP Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg. Herredshuset, Verdal rådhus Dato: 09.04.2013 Tid: 08:00 15.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Åmli kommune. Taksering av alle eiendommer i Åmli kommune er vedtatt av kommunestyret 26.april 2012, sak 061/12.

Åmli kommune. Taksering av alle eiendommer i Åmli kommune er vedtatt av kommunestyret 26.april 2012, sak 061/12. Åmli kommune Takseringsregler - rammer og retningslinjer - i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i Åmli kommune med virkning fra 1. januar 2013. Taksering av alle eiendommer

Detaljer

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget.

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget. Eiendomsskatt Kommunestyret avgjør etter lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.juni 1975 nr. 29 om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. Vedtak om innkreving av eiendomsskatt skal fattes hvert

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2012/6539 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Erik Haug EIENDOMSSKATT I STEINKJER KOMMUNE - OMTAKSERING - NY SAK Trykte

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Joar Harry Aksnes MEDL H/V/SV/FRP/SP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Joar Harry Aksnes MEDL H/V/SV/FRP/SP Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg, Verdal rådhus Dato: 19.02.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 2. etg., Rådhuset Verdal Dato: 14.02.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid

Detaljer

Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering

Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering Arkivsaksnr.: 14/1374-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Marit Øversveen Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering Hjemmel: Eigedomsskattelova Rådmannens innstilling: Lunner kommune utsetter avgjørelsen

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/4462-4 Kirsti Jakobsen, 11.11.2015

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/4462-4 Kirsti Jakobsen, 11.11.2015 Osen kommune Utvikling og Miljø Børge Aune Birkebeinervegen 1 A 7037 TRONDHEIM MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/4462-4 Kirsti Jakobsen, 11.11.2015 1633/16/11 - Eiendomsskatt

Detaljer

EIENDOMSSKATT klageadgang takseringsprinsipper

EIENDOMSSKATT klageadgang takseringsprinsipper EIENDOMSSKATT klageadgang takseringsprinsipper Utvidet klageadgang Før var det anledning til å klage på taksten kun det året taksten var ny. Ved endringen av eiendomsskatteloven 19 gjeldende fra januar

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: Møterom 2. etg., Verdal Rådhus Dato: 25.01.2013 Tid: 08:00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Melding om eiendomsskatt

Melding om eiendomsskatt Teknisk avdeling Dato 18.09.2013 Melding om eiendomsskatt Sammendrag I dette skriv beskrives mulighetsrommet i forhold til eiendomsskatt i Bodø kommune. Rådmannen vil først redegjøre nærmere for hvilket

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 14/225 GBNR 084/013 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTETAKST

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 14/225 GBNR 084/013 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTETAKST Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: OVERSKATTETAKSTNEMND Møtested: Finnkona (3. etasje), kommunehuset, Leland Møtedato: 12.06.2014 Tid: 0900 Det innkalles med dette til møte i overskattetakstnemnda.

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jonny Myhre MEDL AP-KRF Linda Olsen MEDL AP-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jonny Myhre MEDL AP-KRF Linda Olsen MEDL AP-KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg, Verdal rådhus Dato: 14.03.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid

Detaljer

Prestfoss 18.02 2016

Prestfoss 18.02 2016 Prestfoss 18.02 2016 Sigdal kommune Takseringsregler - rammer og retningslinjer - i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i Sigdal kommune med virkning fra 1. januar 2016. Innføring

Detaljer

Vedlegg 12 sjabloner Side 1 av 6. Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt. Endelig vedtatt i møte den 25/6-12 isakkyndig takstnemnd

Vedlegg 12 sjabloner Side 1 av 6. Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt. Endelig vedtatt i møte den 25/6-12 isakkyndig takstnemnd Side 1 av 6 Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt Endelig vedtatt i møte den 25/6-12 isakkyndig takstnemnd Side 2 av 6 1) Sjabloner for verdifastsettelse av bygninger... 3 a) Fastsettelse

Detaljer

Lampeland 29. januar 2014

Lampeland 29. januar 2014 Lampeland 29. januar 2014 Flesberg kommune Takseringsregler - rammer og retningslinjer - i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i Flesberg kommune med virkning fra 1. januar 2014.

Detaljer

Arendal kommune Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Arendal kommune

Arendal kommune Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Arendal kommune Arendal kommune Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Arendal kommune Vedtatt 24.02.2010 i Sakkyndig nemnd Pkt. 1.6 vedtatt endret 16.02.2011 i Sakkyndig nemnd INNHOLDSFORTEGNELSE Grunnlag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Formannskapet 26.06.2013 Kongsberg kommunestyre 21.08.2013 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: OVERSKATTETAKSTNEMND Møtested: Kommunehuset, Leland Møtedato: 30.05.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: OVERSKATTETAKSTNEMND Møtested: Kommunehuset, Leland Møtedato: 30.05. Leirfjord kommune Utvalg: OVERSKATTETAKSTNEMND Møtested: Kommunehuset, Leland Møtedato: 30.05.2011 Tid: 1900 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i overskattetakstnemnda. Eventuelt forfall meldes

Detaljer

Sør-Varanger kommune

Sør-Varanger kommune Sør-Varanger kommune Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen i 2014 Mai 2013 Jasper de Mooij 1 Innhold INNHOLD... 2 1 - INNLEDNING... 3 USIKKERHETER... 3 2 MARKEDSVERDIER

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid Hildrum Leder AP-KRF Ann-Maj Hovdahl Holmli Medlem H/V/SV/FRP/SP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid Hildrum Leder AP-KRF Ann-Maj Hovdahl Holmli Medlem H/V/SV/FRP/SP Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg, Herredshuset Dato: 08.05.2013 Tid: 08:00-15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid

Detaljer

Takseringsregler for eiendomsskatt Grimstad kommune

Takseringsregler for eiendomsskatt Grimstad kommune Takseringsregler for eiendomsskatt Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Politiske vedtak... 3 2. Innledning... 3 3. Rammer og taksering... 3 3.1. Juridiske rammer... 4 3.2. Teknologiske rammer... 4

Detaljer

Taksering av seksjonerte boligeiendommer i Trondheim kommune - klagebehandling og anvendelse av likhetsprinsippet

Taksering av seksjonerte boligeiendommer i Trondheim kommune - klagebehandling og anvendelse av likhetsprinsippet Print: Taksering av seksjonerte boligeiendommer i Trondheim kommune - klagebeha... Side 1 av 8 * Ivfio O-. huds mannen Taksering av seksjonerte boligeiendommer i Trondheim kommune - klagebehandling og

Detaljer

Utvidet eiendomsskatt i Sør-Aurdal. Sør-Aurdal kommune

Utvidet eiendomsskatt i Sør-Aurdal. Sør-Aurdal kommune Utvidet eiendomsskatt i Sør-Aurdal Sør-Aurdal kommune Hva er eiendomsskatt? Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatteordning. Eiendomsskatteinntektene inngår ikke i inntektssystemet for omfordeling

Detaljer

Eiendomsskatt - gjennomføring av ny alminnelig taksering

Eiendomsskatt - gjennomføring av ny alminnelig taksering KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 12.11.2013 059/13 KJMO Kommunestyret 12.12.2013 129/13 KJMO Saksansv.: Rune Lund Arkiv:K1-232 : Arkivsaknr.: 13/2724

Detaljer

Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 19.01.2012 Side 1 av 6 Vedlegg 12 sjabloner. Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt

Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 19.01.2012 Side 1 av 6 Vedlegg 12 sjabloner. Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 19.01.2012 Side 1 av 6 Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 19.01.2012 Side 2 av 6 1) Sjabloner for verdifastsettelse

Detaljer

SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTE PÅ SYNNFJELLPORTEN TORSDAG 17. APRIL 2014 KL 1600

SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTE PÅ SYNNFJELLPORTEN TORSDAG 17. APRIL 2014 KL 1600 SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTE PÅ SYNNFJELLPORTEN TORSDAG 17. APRIL 2014 KL 1600 34 personer, inkl. styremedlemmer, var til stede. Forfall fra styret: Eivind Osnes. Anne Alvik, leder av hyttelaget,

Detaljer

Vedtatt 24.10.2005. Retningslinjer for taksering av eiendommer i Sørum kommune

Vedtatt 24.10.2005. Retningslinjer for taksering av eiendommer i Sørum kommune Vedtatt 24.10.2005 Retningslinjer for taksering av eiendommer i Sørum kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Skattegrunnlag Side 3 1. Boligeiendom Side 4 1.1. Hovedbygg 1.2. Andre bygg til bolig 1.3. Bebygd boligtomt

Detaljer

Hvaler Kommune. Utgangspunktet for taksering av eiendomsskatt er eiendomsskatteloven 8A-2 (1):

Hvaler Kommune. Utgangspunktet for taksering av eiendomsskatt er eiendomsskatteloven 8A-2 (1): Hvaler Kommune Retningslinjer for taksering til eiendomskatteformål for Hvaler kommune Om dette dokumentet Dette dokumentet er et resultat av en prosess der Skattetakstnemnda, Overskattetakstnemnda og

Detaljer

Sigdal kommune. Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen. Oktober 2013. Nina Britt Stensås

Sigdal kommune. Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen. Oktober 2013. Nina Britt Stensås Sigdal kommune Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen Oktober 2013 Nina Britt Stensås 1 1 - INNLEDNING... 3 USIKKERHETER... 3 2 ALMINNELIG TAKSERING MARKEDSVERDIER

Detaljer

Retningslinjer for eiendomsskattetaksering i Meldal kommune

Retningslinjer for eiendomsskattetaksering i Meldal kommune 1. Formålet med dokumentet Dette dokumentet omhandler rammer og retningslinjer for taksering av eiendommer i Meldal kommune. Retningslinjene skal medvirke til likebehandling i takseringsarbeidet. 2. Ansvarsforhold

Detaljer

TINGVOLL KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 23. februar 2015.

TINGVOLL KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 23. februar 2015. TINGVOLL KOMMUNE Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 23. februar 2015. Innholdsliste 1. ORIENTERING... 3 2. TAKSERINGSMETODE... 3 2.1. FAKTA

Detaljer

Melding om skattetakst og beregning av eiendomsskatt

Melding om skattetakst og beregning av eiendomsskatt Melding om skattetakst og beregning av eiendomsskatt Vi sender nå ut vedtak om eiendomsskattetakst på eiendommer i Tromsø kommune som får ny takst fra 2016. tromso.kommune.no Klagefrist Klagefristen på

Detaljer

Bø kommune. Takseringsretningslinjer for eiendomsskatt. Innholdsfortegnelse. Vedtatt av sakkyndig nemnd 26.02.2016

Bø kommune. Takseringsretningslinjer for eiendomsskatt. Innholdsfortegnelse. Vedtatt av sakkyndig nemnd 26.02.2016 Bø kommune Takseringsretningslinjer for eiendomsskatt Vedtatt av sakkyndig nemnd 26.02.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Politiske vedtak 3 3. Rammer for takseringen 3 3.1 Juridiske rammer 3

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg, Herredshuset Dato: 11.04.2013 Tid: 08:00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid

Detaljer

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT Alle eiendommer skal besiktiges i forbindelse med taksering. Taksten bygger på: Fakta om eiendommen Vurderinger av eiendommen Faktaopplysninger,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 EIENDOMMSKATT - EFFEKTER AV ENDRET TAKSTGRUNNLAG RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING: 1. Kongsberg kommunestyre tar saken til

Detaljer

Informasjon om eiendomsskatt i Nordre Land. Synnfjellporten 19.04.2014

Informasjon om eiendomsskatt i Nordre Land. Synnfjellporten 19.04.2014 Informasjon om eiendomsskatt i Nordre Land Synnfjellporten 19.04.2014 Historie: Eiendomsskatt siden 80-tallet. Kommunestyresak 187/85 for budsjettåret 1986. Alminnelig sats 7o/oo Eiendomsskatt på verker

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: OVERSKATTETAKSTNEMND Møtested: Kommunehuset, Leland Møtedato: 26.08.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: OVERSKATTETAKSTNEMND Møtested: Kommunehuset, Leland Møtedato: 26.08. Leirfjord kommune Utvalg: OVERSKATTETAKSTNEMND Møtested: Kommunehuset, Leland Møtedato: 26.08.2013 Tid: 1900 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i overskattetakstnemnda. Innkallingen sendes

Detaljer

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT Alle eiendommer skal besiktiges i forbindelse med taksering. Taksten bygger på: Fakta om eiendommen Vurderinger av eiendommen Faktaopplysninger,

Detaljer

Dato: 18. 19. mars 2015 Sted: Ingeniørenes Hus Overnatting: Radisson Blu Scandinavia Hotell, Oslo Program: se side 4-6

Dato: 18. 19. mars 2015 Sted: Ingeniørenes Hus Overnatting: Radisson Blu Scandinavia Hotell, Oslo Program: se side 4-6 Dato: 18. 19. mars 2015 Sted: Ingeniørenes Hus Overnatting: Radisson Blu Scandinavia Hotell, Oslo Program: se side 4-6 Om kurset Statistikk viser at antall kommuner med eiendomsskatt øker noe pr. år. En

Detaljer

Dato: 15. 16. juni 2015 Sted: Scandic Nidelven, Trondheim Program: se side 4-6

Dato: 15. 16. juni 2015 Sted: Scandic Nidelven, Trondheim Program: se side 4-6 Dato: 15. 16. juni 2015 Sted: Scandic Nidelven, Trondheim Program: se side 4-6 Om kurset Statistikk viser at antall kommuner med eiendomsskatt øker noe pr. år. En rekke utskrivningsalternativer gjør at

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Overskattetakstnemnd

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Overskattetakstnemnd LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Overskattetakstnemnd Møtested: Finnkona (3. etasje), kommunehuset, Leland Møtedato: 12.06.2014 19.06.2014 Fra kl: 09:00 Fra kl: 09:00 Til kl: 10:00 Til kl: 10:00 Møteleder:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret. Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret. Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING

SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING Innhold 1 ORIENTERING... 3 2 HVA DOKUMENTET OMFATTER... 3 3 YTRE RAMMEBETINGELSER... 5 3.1 JURIDISKE RAMMER... 5 3.2 POLITISKE RAMMER...

Detaljer

Dato: 16. 17. november 2015 Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotell Oslo Program: se side 4-6

Dato: 16. 17. november 2015 Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotell Oslo Program: se side 4-6 Dato: 16. 17. november 2015 Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotell Oslo Program: se side 4-6 Om kurset Statistikk viser at antall kommuner med eiendomsskatt øker noe pr. år. En rekke utskrivningsalternativer

Detaljer

Dialogmøte mellom hytteeiere og Hol kommune Lørdag 27. februar 2016. i samarbeid med Geilo Velforbund. Velkommen til møtet!

Dialogmøte mellom hytteeiere og Hol kommune Lørdag 27. februar 2016. i samarbeid med Geilo Velforbund. Velkommen til møtet! Dialogmøte mellom hytteeiere og Hol kommune Lørdag 27. februar 2016 i samarbeid med Geilo Velforbund Velkommen til møtet! Hyttemøtet, 27. februar 2016 Program Velkommen v/ordfører Petter Rukke Kommunal

Detaljer

Retningslinjer for taksering av boliger, tomter, næringseiendommer, fritidsboliger, blokkleiligheter og campingplasser

Retningslinjer for taksering av boliger, tomter, næringseiendommer, fritidsboliger, blokkleiligheter og campingplasser Retningslinjer for taksering av boliger, tomter, næringseiendommer, fritidsboliger, blokkleiligheter og campingplasser Eiendomsskatten utlignes med hjemmel i lov om eigedomsskatt til kommunane av 6. juni

Detaljer

1 SAKKYNDIG NEMND OG KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATT

1 SAKKYNDIG NEMND OG KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATT VEDTEKTER FOR EIENDOMSSKATT I FOLLDAL KOMMUNE Vedtekter for eiendomsskatt gjeldende fra 1. oktober 2015 1 SAKKYNDIG NEMND OG KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATT 1.1 Sakkyndig nemnd Til å foreta taksering av alle

Detaljer

1. Sakkyndig nemndas hovedrammer for takseringen

1. Sakkyndig nemndas hovedrammer for takseringen 1. Sakkyndig nemndas hovedrammer for takseringen 1.1. Eiendommene som skal takseres Alle faste eiendommer i Karlsøy har kommunestyret vedtatt skal takseres. Kommunen vil ikke taksere eiendommer som har

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1280-7-AAS 11.11.2008 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV ALDER VED ANSETTELSE I DELTIDSSTILLINGER

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1280-7-AAS 11.11.2008 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV ALDER VED ANSETTELSE I DELTIDSSTILLINGER Kristiansand kommune Helse- og sosialdirektøren Serviceboks 417 4604 KRISTIANSAND S Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1280-7-AAS 11.11.2008 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV ALDER VED

Detaljer

Skedsmo kommune. Teknisk sektor. Saksnr. 2015/2119 RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV NÆRING, BOLIG OG TOMTER

Skedsmo kommune. Teknisk sektor. Saksnr. 2015/2119 RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV NÆRING, BOLIG OG TOMTER Skedsmo kommune Teknisk sektor Saksnr. 2015/2119 RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV NÆRING, BOLIG OG TOMTER Eiendomskatteperioden fra 2015 til og med 2024 Utgave 1.2 Sammendrag Sakkyndig nemnd og eiendomsskattekontoret

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

99/89 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 FRITIDSBEBYGGELSE HVOR BRUKSAREAL IKKE ER I TRÅD MED REGULERINGSPLAN

99/89 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 FRITIDSBEBYGGELSE HVOR BRUKSAREAL IKKE ER I TRÅD MED REGULERINGSPLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/76-17 Arkivnr.: GNR 99/89 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 18.11.2014 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 18.11.14 kl. 15.30 SV: tirsdag 18.11.14 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt 20.6.2013 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Hvaler

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 19/15 15/639 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTETAKST - GNR 37 BNR 130 SNR 1

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 19/15 15/639 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTETAKST - GNR 37 BNR 130 SNR 1 Utvalg: SAKKYNDIG NEMND Møtested: Skjæringen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøtereferat

Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøtereferat Sak: Referat fra årsmøte i Håen Hytteforening 2013 Tid/sted: Langfredag 29. mars 2013/hytte nr. 18 (Rognså) Deltakere: C. E. Strøm (hytte nr. 3), S. Havik (5), K. Holthe (6), A. Moksnes (7), T. Holden

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

Vedtekter for eiendomsskattetakster i Kongsvinger kommune, av 13.12.2007.

Vedtekter for eiendomsskattetakster i Kongsvinger kommune, av 13.12.2007. Vedtekter for eiendomsskattetakster i Kongsvinger kommune, av 13.12.2007. KAP. I SAKKYNDIG TAKSTNEMND 1-1 I medhold av byskatteloven 4 og 5 jf eiendomsskatteloven 33 og etter særskilt godkjenning fra Finansdepartementets

Detaljer

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT.

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT. Byggesaksutvalget 09.06.10 sak 23/10 vedlegg 4 Bygg-Engros AS Opstadveien 10 4330 ÅLGÅRD Byggesak Sandnes, 01.10.2009 Deres ref.: Vår ref : 200807111-2 Saksbehandler: Odd Reidar Gausel Arkivkode : O: :

Detaljer

ALMINNELIG TAKSERING I BERGEN

ALMINNELIG TAKSERING I BERGEN Retningslinjer for ALMINNELIG TAKSERING I BERGEN Innhold: DEL 1: Generelt om takseringen DEL 2: Bruk av faktorer ved sjablontaksering DEL 3: Takstpriser gjeldende fra 01.01.2006 Sjablontakster pr. m2 (med

Detaljer

Eiendomsskatt møter GIS

Eiendomsskatt møter GIS Eiendomsskatt møter GIS Omtakseringsprosjektet i Skedsmo kommune Terje Linløkken og Turid Brox Nilsen 10.02.2015 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 1 Innhold Eiendomsskatt i Skedsmo kommune Omtakseringen

Detaljer

Birkenes kommune. Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven, herunder gjennomføring av alminnelig taksering.

Birkenes kommune. Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven, herunder gjennomføring av alminnelig taksering. Birkenes kommune Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven, herunder gjennomføring av alminnelig taksering. Versjon 18.mars 2014 Utarbeidet og gjennomgått i møter med sakkyndig nemnd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360 SAKSFRAMLEGG 02.02.2015 Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360 EIENDOMSKATT BØ - GJENNOMFØRING Forslag til vedtak: 1. Bø kommunestyre viser til vedtak i k-sak 93/14 om innføring

Detaljer

Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av tilbygg, 243/1/49, Levanger - Kommunens vedtak stadfestes

Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av tilbygg, 243/1/49, Levanger - Kommunens vedtak stadfestes Innherred samkommune Vår dato: Vår ref.: postboks 130 29.05.20152015/975 7601 LEVANGER Deres dato: 32(ri(::(:g::421-4 Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utviding av eiendomsskatt til å gjelde i hele kommunen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8952 - / Saksordfører:

Detaljer

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 21. august 2007 fra A. A mener X AS (Selskapet) trakk tilbake et tilbud om

Detaljer

Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse Deres referanse 29.10.2013 EIBE/2013/1017-6

Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse Deres referanse 29.10.2013 EIBE/2013/1017-6 OPPDAL KOMMUNE Særutskrift 1 av 5 Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse Deres referanse 29.10.2013 EIBE/2013/1017-6 Lise og Vidar Solem Høeg Jarlheimsbakken 5 7041 TRONDHEIM Vår saksbehandler Direkte

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT AV BOLIGER, FRITIDSBEBYGGELSE, LANDBRUK OG NÆRINGSEIENDOMMER I TRYSIL

RETNINGSLINJER FOR TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT AV BOLIGER, FRITIDSBEBYGGELSE, LANDBRUK OG NÆRINGSEIENDOMMER I TRYSIL RETNINGSLINJER FOR TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT AV BOLIGER, FRITIDSBEBYGGELSE, LANDBRUK OG Boliger Eiendommen takseres med utgangspunkt i fast takst pr m 2. Bolig Underetasje/kjeller Garasje/uthus Pris

Detaljer

SPØRSMÅL FRA NORGES HYTTEFORBUND TIL DE POLITISKE PARTIER, STORTINGSVALGET 2013

SPØRSMÅL FRA NORGES HYTTEFORBUND TIL DE POLITISKE PARTIER, STORTINGSVALGET 2013 NORGES HYTTEFORBUND Arbinsgt. 1 0253 Oslo Oslo 25. juni 2013 SPØRSMÅL FRA NORGES HYTTEFORBUND TIL DE POLITISKE PARTIER, STORTINGSVALGET 2013 Norges Hytteforbund (NHF) har ca. 21.000 medlemmer gjennom individuelt

Detaljer

Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi en kort oversikt

Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi en kort oversikt Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi 3. Lover og rammer for eiendomsskatt 4. Skatt på boligeiendom 5. Skatt på næringseiendom 6. Bruk av eventuelle skatteinntekter 1. Innledning Oslo

Detaljer

Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter. Vedtatt i K-sak 59/2013. 17. desember 2013

Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter. Vedtatt i K-sak 59/2013. 17. desember 2013 Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter Vedtatt i K-sak 59/2013 17. desember 2013 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Balsfjord kommune

Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Balsfjord kommune Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Balsfjord kommune Vedtatt i Kommunestyret 30. januar 2013 sak 10/13, med endringer i kommunestyre 29. april 2013, sak 25/13 KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER

Detaljer

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger ihus Grünerløkka Postboks 2030 Grünerløkka 0505 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Ada Kjenner Sak nr: 12/2260-11 06.02.2013 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen Dir.tlf: 48 24 78 31 Vedrørende markedsføring

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 61/13 13/850 RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 61/13 13/850 RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kammerset Møtedato: 24.10.2013 Tid: kl. 09.00 13.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 60/13 13/722 BUDSJETTJUSTERING 2-2013 61/13 13/850 RAMMER

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 27.04.2015 Fra kl. 15:00 Til behandling: Sakene 021/15-021/15 Møte nr: 3/2015 Til kl. 16:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av Sakkyndig nemnd 11.12.2013

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av Sakkyndig nemnd 11.12.2013 Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av Sakkyndig nemnd 11.12.2013 1 OM DOKUMENTET Dette dokumentet er utarbeidet av administrasjonen og vedtatt av sakkyndig

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014 Stor-Elvdal kommune Tekniske tjenester Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014 FORSLAG TIL EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND KAP.

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SONGDALEN KOMMUNE

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SONGDALEN KOMMUNE EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SONGDALEN KOMMUNE KAP. I SAKKYNDIG TAKSTNEMND 1-1 I medhold av byskatteloven 4 og 5 jf eiendomsskatteloven 33 og Finansdepartementets samtykke av 22.02.07 velger kommunestyret

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMAR KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret: 18.06.2014, sak 67/14. Saksnr. 13/6298.

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMAR KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret: 18.06.2014, sak 67/14. Saksnr. 13/6298. Side 1 av 7 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMAR KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret: 18.06.2014, sak 67/14. Saksnr. 13/6298. KAP. I SKATTETAKSTNEMNDA (SAKKYNDIG NEMND - 8A-3). 1-1 I medhold eiendomsskatteloven

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER NOTODDEN KOMMUNE GJELDER FRA 1.1.2013

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER NOTODDEN KOMMUNE GJELDER FRA 1.1.2013 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER NOTODDEN KOMMUNE GJELDER FRA 1.1.2013 KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER 1-1 Til å verdsette faste eiendommer i kommunen etter eiendomsskatteloven 8 A-2 velger kommunestyret én eller flere

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER SAKKYNDIG NEMND

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER SAKKYNDIG NEMND EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER SAKKYNDIG NEMND Vedtatt av kommunestyret 04.04.2013, sak9 Kap. I Sakkyndig nemnd Kap II Forberedelse av takseringen Kap III Gjennomføring av takseringen Kap IV Omtaksering og særskilt

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av kjønn ved ansettelse

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av kjønn ved ansettelse Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1395-19-AAS 28.04.2009 Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av kjønn ved ansettelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til As klage

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold av eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig

Detaljer

Retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom

Retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom Saksframlegg Arkivnr. 610 Saksnr. 2012/3051-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Knut Dukane Retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom Dokumenter i saken: 1

Detaljer

Notat EIENDOMSSKATT - OMTAKSERING. Fauske kommune. Til. Advokat Harald G. Nyhus. Fra. Dato 22. november 2005 1 INNLEDNING

Notat EIENDOMSSKATT - OMTAKSERING. Fauske kommune. Til. Advokat Harald G. Nyhus. Fra. Dato 22. november 2005 1 INNLEDNING Notat Til Fra Fauske kommune Advokat Harald G. Nyhus Dato 22. november 2005 EIENDOMSSKATT - OMTAKSERING 1 INNLEDNING 1.1 Problemstilling Vi er bedt om å vurdere om Fauske kommune vil ha anledning til å

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Alta kommune

Eiendomsskattevedtekter for Alta kommune Side 1 Eiendomsskattevedtekter for Alta kommune 9506 Side 2 INNHOLDFORTEGNELSE INNHOLDFORTEGNELSE... 2 KAP. I SAKKYNDIG NEMND... 3 KAP. II FORBEREDELSE AV TAKSERING... 4 KAP. III GJENNOMFØRING AV TAKSERING...

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 04.04.2008 Fra kl. 08.30 Til kl. 10.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger

Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum v/sekretariatsleder

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: EIENDOMSSKATTETAKSTNEMD Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 09.07.2015 Tid: 13:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 09:30-14:00

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 09:30-14:00 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 09:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

Veileder om eiendomsskatt på festetomter

Veileder om eiendomsskatt på festetomter Side 1 av 9 April 2012 Veileder om eiendomsskatt på festetomter Side 2 av 9 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum v/ advokat Tove Lene Mannes desember 2007 Oppdatert i april 2012 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

MØTEINNKALLING 3 Formannskap

MØTEINNKALLING 3 Formannskap Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar" MØTEINNKALLING 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering, De generelle kravene i 5 Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering og bygging av kommunale flyktningeboliger

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER Side 1 av 6 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8A-3 velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Nordre Land kommune på bakgrunn av

Detaljer