Innhold. Barnehage- og skolebruksplan Side 2 av 35

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Barnehage- og skolebruksplan Side 2 av 35"

Transkript

1

2 Innhold Innhold... 1 Sammendrag... 3 Grunnlag for prosess / bestilling gjennom politiske vedtak... 4 Barnehage- og skolebruksplan definisjon og horisont... 5 Framdrifts- og milepelsplan... 5 Høring og høringsprosesser... 6 Utviklingstrekk for Hitra kommune... 7 Befolkningsutvikling... 7 Næringsutvikling... 7 Bo- og boligstruktur... 8 Dagens modell på oppvekstområdet struktur og kapasitet Barnehager Grunnskole med SFO Antall barn i aldergruppa 0-6 år Antall barn i aldergruppa 6-15 år Dagens kapasitet Barnehage Fillan barnehage Strand oppvekstsenter barnehage Barman oppvekstsenter barnehage Knarrlagsund oppvekstsenter barnehage Kvenvær oppvekstsenter barnehage Framtidig kapasitetsbehov Barnehage Årskullenes utvikling i perioden Modeller for kapasitetsøkning på kort sikt perioden Modeller for kapasitetsøkning på lengre sikt perioden Alternativer strategier for økt barnehagekapasitet Øking av barnehagekapasitet i Hitra kommune Dagens kapasitet Grunnskole og SFO Fillan skole Strand oppvekstsenter skole Barman oppvekstsenter skole Knarrlagsund oppvekstsenter skole Kvenvær oppvekstsenter skole Framtidig kapasitetsbehov Grunnskole og SFO Elevtallsutviklingen i perioden Modeller for kapasitetsøkning Øking av kapasitet i grunnskolen i Hitra kommune Sammenstilling av investeringer Frittstående bygg Modulbygg Mulige strukturelle grep Kvalitet på tjenestetilbudet i oppvekstsektoren Kvalitet i barnehagen Kvalitet i skolen Økonomi og effektivisering Felles trinn for alle elever på Hitra Oppsummering netto innsparing mellomtrinn Flytte trinn tilbake til Barman krets Oppsummering netto innsparing ved tilbakeføring av mellomtrinn til Barman Skolestruktur tilråding Vedlegg Byggekostnader 3. kvartal 2012 Byggfakta Oversikt over leverandører modulbygg Barnehage- og skolebruksplan Side 2 av 35

3 Sammendrag Hitra kommune har kapasitetsutfordringer i både barnehage- og skolesektoren. I barnehagene framkommer dette som for liten kapasitet i kommunesenteret, i grunnskolen som for liten kapasitet ved Fillan skole. Framtidig befolkningsøkning vil etter all sannsynlighet føre til økte behov for barnehageplasser i Fillan. En økning av kapasiteten ved Fillan barnehage vil dekke kommunens behov på både kort og lang sikt. Strategien forutsetter at Fillan barnehage, i tillegg til å dekke behovet i egen krets, også må dekke eventuelle økte behov i Knarrlagsund krets. For grunnskolene vil det, i overskuelig framtid, være nok å løse dagens plassutfordringer ved Fillan skole. Alle framskrivingsalternativer konkluderer med at totalt antall elever i kommunen ikke vil nå dagens nivå før Allerede neste skoleår vil elevtallet gå ned med 28 elever for kommunen samlet (ikke korrigert for tilflytting). Ut fra et kvalitetsperspektiv vil foretrekke å bygge barnehager som legger til rette for avdelingsstørrelser på 9 barn under 3 år og 18 barn over 3 år. For store avdelinger i barnehager («utvidede») vil påvirke kvaliteten i negativ retning. For skole er fokus på gruppestørrelser tonet ned gjennom blant annet Hatties forskning. Analysen bygger derfor på gjeldende kriterier for gruppestørrelser. Det vil, ut fra elevtallet, være viktig å bygge fleksible løsninger internt i byggene. Kommunen skal i forbindelse med sine byggeprosjekter i utgangspunktet sørge for at investeringer i nye bygg ikke gir økt årlig driftsutgift totalt sett. Dette er en tommelfingerregel som en bør forholde seg til slik at tilgjengelige driftsmidler ikke bindes opp i kapitalutgifter, eller på godt norsk; «Å bo seg i hjel». Dette prinsippet er derimot vanskelig å gjennomføre i små kommuner i vekst. For Hitra kommune handler det om å utvide kapasitet på grunn av tilflytting, ikke erstatte dårlige skole- og barnehagebygg med nye. Rammeoverføringene er knyttet til det antall barn kommunen har i barnehagealder og antall elever som kommunen har året før budsjettmidlene skal brukes. Dette fører til at kommunen ikke kan gjennomføre store investeringsprosjekter med langsiktig effekt. Konklusjon Rådmannen vil, på bakgrunn av utredningene, anbefale å foreta en trinnvis utbygging og renovering av Fillan barnehage i perioden og eventuelt videre. En må fra år til år vurdere behovet for nye plasser, og utvide kapasitet deretter. Rådmannen vil videre anbefale at kommunen bygger ut Fillan skole slik at den dekker plassbehovet for 2 parallellers (to klasser på hvert årstrinn) mellomtrinn. Rådmannen anbefaler at behovet for lærerarbeidsplasser tilpasses skolens størrelse. Videre bør uteområdet rundt skolen gjennomgås med sikte på å finne den mest optimale løsningen på arealet i forhold til skolens behov. Når det gjelder strukturelle endringer så det er det opp til politikerne å vurdere hvor vidt en vil ta i bruk virkemidlene med eventuell sentralisering av mellomtrinn i kommunen. Barnehage- og skolebruksplan Side 3 av 35

4 Grunnlag for prosess / bestilling gjennom politiske vedtak Hitra kommunestyre fattet vedtak knyttet til sak 143/11 Budsjett 2012 / Økonomiplan i møte den I budsjettvedtaket gir kommunestyret oppvekstkomiteen oppgaver knyttet til å se på hvordan en skal organisere oppvekstsektoren i et langsiktig perspektiv. Det vises til oversendelsesforslag fra Fremskrittspartiet, forslagets pkt. 1, som ble enstemmig vedtatt oversendt: Hitra kommune har en økt tilflytting og satsing på næringsutvikling, både i kommunesenteret og Jøstenøya. Vi ser spesielt endringer i skolebehov/elevplasser ved de enkelte skoler/oppvekstsentre. Kommunestyret ber med bakgrunn i dette om at oppvekstkomiteen utreder behovet for rask utbygging av Fillan skole/hitra ungdomsskole slik at man får løst trangboddhet for elever og lærere. I den sammenheng bør også oppvekstkomiteen vurdere å undersøke muligheten for en framtid, felles ungdomsskole med videregående. Dette vil kunne løse framtidige økt press på barneskolen. Vi ser også at Kvenvær skole har et nedadgående elevtall og kommunestyret ber Oppvekstkomiteen følge spesielt med her med tanke på om vi har et godt nok faglig og mangfoldig skoletilbud til elevene i tillegg til det sosiale tilbud. Hitra formannskap fattet slikt vedtak i møte den i sak 137/11, Budsjett 2012 / Økonomiplan : Nytt tiltak i 2013: Fillan barnehage småbarnsavdeling kostnad kr , finansieres med lån kr og momskompensasjon kr Oppvekstkomiteen fattet slikt vedtak i forbindelse med budsjettbehandlingen i sitt møte den i sak 19/11, Budsjett 2012 / Økonomiplan , vedtakets pkt. 1: Oppvekstkomiteen viser til eksisterende kapasitetsutfordringer ved barnehagen og skolen i Fillan, samt mulig framtidige utfordringer knyttet til kapasiteten ved Strand oppvekstsenter som følge av utbygging på Jøstenøya. Det bør derfor, så tidlig som mulig våren 2012, gjennomføres en helhetlig analyse av kapasiteten ved barnehagene og skolene i kommunen, sett i sammenheng med barnehagenes- og skolenes kapasitetsutfordringer. Analysen bør sees opp mot en analyse av framtidig befolknings-, og næringsutvikling med tilhørende boligstrukturer og planer. Analysen bør ha en horisont på minimum år. Oppvekstkomiteen formulerte slik tilleggsbestilling i komiteens møte den 19. september: 1. Mulige strukturelle endringer bes utredet med fokus på å synliggjøre muligheter for ett felles trinn for Hitra kommune, i tillegg til tidligere bestilling om mulig tilbakeføring av trinn til Barman skole. 2. Det skal gis en pedagogisk vurdering knyttet til strukturendringene. 3. Strukturelle endringer skal kostnadsberegnes og mulige netto effektiviseringsgevinster skal synliggjøres. Ut fra vedtakene gjengitt over vil rådmannen anbefale at kommunen starter arbeid med en barnehage- og skolebruksplan for kommunen, jf. Oppvekstkomiteen vedtak i sak 19/11 gjengitt over. Barnehage- og skolebruksplan Side 4 av 35

5 Nov Okt Sept Barnehage- og skolebruksplan definisjon og horisont En barnehage- og skolebruksplan er en plan som skal gi et framtidig bilde på hvilken kapasitet skoler og barnehager bør/må ha i et langsiktig perspektiv. Hitra kommune har våren og sommeren 2012 utformet planstrategier for kommunen. Planstrategiene skal beskrive grunnlag for rullering av kommunens kommuneplan. I planstrategien vil kommunen beskrive behovet for analyser som grunnlag for å legge strategier i kommuneplandokumentet. Det vises til Plan og bygningslovens 10-1 (Utdrag): Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Følgende er beskrevet i planstrategiene: Kommunen har kapasitetsutfordringer på både lang og relativt kort sikt. Disse utfordringene skal belyses i denne prosessen. Barnehage- og skolebruksplanen skal derfor inneholde i hovedsak 3 hoveddeler: 1. En oversikt over dagens bygningsmasse, godkjenninger, kapasitet og belegg. 2. En analyse av framtidige behov, vurdert ut fra framskrevne tall / analyser i forhold til næringsutvikling, bo- og boligstruktur, kommunikasjoner osv. Analysen skal belyse utfordringene på kort sikt og lang sikt. 3. Modeller for framtidig barnehage- og skolestruktur med tilhørende forslag til kapasitetsutvidelser / kapasitetstilpasninger som følge av analysene i pkt. 2. Modellene skal inneholde oversikt over estimater på investeringskostnader knyttet til foreslåtte tiltak. 4. Modellene skal legges dagens skolestruktur til grunn med 5 grunnskoler. Det skal legges fram en pedagogisk og økonomisk analyse knyttet til en mulig framtidig struktur med 1-4 skoler i kretsene Strand og Knarrlagsund, i tillegg til Barman og Kvenvær. Det skal videre legges fram en pedagogisk og økonomisk analyse knyttet til tilbakeføring av trinn fra Fillan skole til Barman oppvekstsenters skole. Framdrifts- og milepelsplan Vedtakene som danner grunnlaget for denne prosessplanen skal gjennomføres høsten Dette innebærer følgende framdrifts- og milepelsplan: 2012 Uke ma ti on to fr lø sø Møter Behandling Merknader OPK 27.09: Barnehage- og skolebruksplan høring. Tertialrapport 2/ OPK 25.10: Barnehage- og skolebruksplan innstilling FSK FSK 30.10: Barnehage- og skolebruksplan innstilling KST 8 29 KST 08.11: Barnehage- og skolebruksplan Vedtak KST Innledere Fillan barnehage v/ Toril Fjeldvær Barnehage- og skolebruksplan Side 5 av 35

6 Høring og høringsprosesser Høring har vært kunngjort i lokalavisa en gang. Samtlige enheter innenfor oppvekstområdet har fått oversendt høringsutkastet, og Samarbeidsutvalgene er blitt informert om vedtakets pkt. 2. Ved høringsfristens utløp er det mottatt høringsuttalelser fra alle samarbeidsutvalg ved enhetene innenfor oppvekstområdet. Det er i tillegg mottatt separate uttalelser fra FAU ved Strand og Knarrlagsund oppvekstsenter. Personalet ved småskoletrinnet og personalet samlet ved Fillan skole har også uttalt seg separat. I tillegg har Utdanningsforbundet Hitra og Hitra SV avgitt uttalelse. Rådmannen har delt høringen i tre deler: 1. Forhold knyttet til kapasitetsutfordringer innenfor barnehagene 2. Forhold knyttet til kapasitetsutfordringer innenfor skolene 3. Forhold knyttet til skolestruktur Høringene kan sammenfattes slik: Forhold knyttet til kapasitetsutfordringer innenfor barnehagene Høringsdokumentet inneholder forslag med utbygging ved Fillan barnehage, bygge ny barnehage i Fillan og bygging av oppvekstsenter med barnehage og 1-4 skole i Fillan. - Det er stort sett enighet om at det beste alternativet er å bygge ut eksisterende barnehage på Fillan, Utdanningsforbundet formulerer «ny eller utbygd barnehage» - Foreldrene ved Fillan skole ønsker oppvekstsenter med barnehage og 1-4 skole i Fillan. - Det uttrykkes en hvis skepsis til såkalte «modulbygg» med tanke på muligheter til fleksible løsninger - Det bes om at såkalte «utvidede avdelinger» begrenses eller tas bort. - En enhet og utdanningsforbundet frarår å bygge barnehager over 60 plasser. Forhold knyttet til kapasitetsutfordringer innenfor skolene Høringsdokumentet inneholder forslag om utbygging ved Fillan skole, utbygging ved Barman OS og bygging av oppvekstsenter med barnehage og 1-4 skole i Fillan. - Foreldrene ved Fillan skole ønsker oppvekstsenter med 1-4 skole og barnehage i Fillan. - Personalet ved Fillan skole, samarbeidsutvalget ved Fillan barnehage og Hitra SV ønsker utbygging ved eksisterende Fillan skole. - Utdanningsforbundet ønsker at trinn elever i Barman krets flyttes tilbake til Barman, og at utbygging skjer der. - Flere uttrykker bekymring knyttet til utearealet ved Fillan skole, og det foreslås en gjennomgang for å optimalisere arealet rundt skolen. Forhold knyttet til skolestruktur Høringsdokumentet inneholder beregninger knyttet til mulig flytting av mellomtrinnene ved hhv. Strand og Knarrlagsund oppvekstsenter til Fillan, og tilbakeføring av mellomtrinnselevene i Barman krets fra Fillan skole til Barman OS. - Alle høringsuttalelser konkluderer i all vesentlighet med at strukturene bør opprettholdes som de er. Alle høringsinstanser fraråder flytting av mellomtrinn fra Strand og Knarrlagsund til Fillan. - Utdanningsforbudet ønsker tilbakeføring av mellomtrinnselevene i Barman krets fra Fillan skole til Barman OS. Barnehage- og skolebruksplan Side 6 av 35

7 Utviklingstrekk for Hitra kommune I henhold til bestillingen beskrives i fortsettelsen følgende utviklingstrekk i kommunen, når det gjelder befolkningsutvikling, næringsutvikling og bo- og boligstruktur. Befolkningsutvikling Fremskrevet folkemengde middels nasjonal vekst (Hentet fra årsmeldinga for 2012) Endring % år ,9 % 6-15 år ,5 % år ,6 % år ,3 % år ,6 % år ,5 % 80 år ,3 % Sum ,3 % Framskrivningen er SSB tall ut fra forventet økning i folketallet, basert på middels nasjonal vekst. Det er denne veksten som er lagt til grunn de siste årene, og som har samsvart bra med den reelle befolkningsutviklingen som har vært i Hitra. Det er to faktorer som påvirker folketallet, fødselsover- eller underskudd og nettoinnflytting. Det siste tiåret har fødselstallet i gjennomsnitt vært årlig, i 2011 var antallet 40 som er høyeste antall fødsler siden I dette årtusenet har det vært fødselsoverskudd kun i 2004, med 9. Nettoinnflyttingen har vært positiv med unntak av 2004 da det var nettoutflytting med 74 personer. De siste tre årene har nettotilflytting vært svært gunstig, noe som i sin helhet skyldes tilflytting fra utlandet. Innenlandsk flytting har vært negativ fra Det er nettoinnflyttingen som gjør at antallet innbyggere på Hitra øker. Det er ut fra SSB`s framskrivning forventet at antall innbyggere vil være om rundt 20 år, som er en økning på bortimot 31 pst. Dersom dette slår til vil folketallet rundt 2035 være på samme nivå som på 1950-tallet, og være svært positivt for kommunen, men vil også kunne gi utfordringer knyttet til kommunens tjenestetilbud og infrastruktur. Næringsutvikling Hitra er en vellykket distriktskommune i følge en studie utført av Telemarksforskning i I undersøkelsen av 177 distriktskommuner ble vår kommune rangert best samlet sett over de tre kategoriene basisnæring, besøksnæring og bosetting. (Se tabell på neste side). Det er i første rekke oppdrettsnæringen og tilknyttede virksomheter som bidrar til de fleste arbeidsplassene og de største inntektene. Vi må imidlertid ta hensyn til at Hitra er blant de 10 % mest sårbare distriktskommunene i landet primært fordi vi er avhengig av én stor næring nemlig oppdrettsnæringa. Derfor er det viktig at vi kan skape rom for å oppnå etableringer i andre bransjer. På næringssiden arbeider Hitra kommune aktivt med mange prosjekter, aktiviteter og tiltak. Jøstenøya næringspark og Hitra Kysthavn er prosjekter det satses på. Videre er det satt i gang prosjekter for å styrke både infrastruktur og primærnæringen fiske, som eksempler på noe av det viktigste. Barnehage- og skolebruksplan Side 7 av 35

8 Tabell som viser de beste kommunene innen kategoriene basisnæring, besøksnæring og bosetting blant 177 distriktskommuner. Navn Bedrift Navn Besøk Navn 1Bosted Vikna 1 Lyngdal 1 Bykle 1 Austevoll 2 Hemsedal 2 Hitra 2 Evje og Træna 3 Hornnes 3 Træna 3 Hitra 4 Hitra 4 Hemsedal 4 Sirdal 5 Flå 5 Frøya 5 Meløy 6 Seljord 6 Sandøy 6 Sandøy 7 Tynset 7 Lyngdal 7 Åseral 8 Sirdal 8 Evje og Hornnes 8 Gulen 9 Vestvågøy 9 Gol 9 Hægebostad 10 Frøya 10 Oppdal 10 Alvdal 11 Sandøy 11 Audnedal 11 Flå 12 Vang 12 Hjelmeland 12 Sør-Varanger 13 Sør-Varanger 13 Ringebu 13 Hattfjelldal 14 Hamarøy 14 Austevoll 14 Frøya 15 Brønnøy 15 Flå 15 Smøla 16 Vikna 16 Nordreisa 16 Lurøy 17 Ørland 17 Sogndal 17 Flatanger 18 Grong 18 Sirdal 18 Vestvågøy 19 Sør-Aurdal 19 Sørreisa 19 Lyngdal 20 Surnadal 20 Luster 20 Gode i tre kategorier: Hitra (10) Sandøy (24) Lyngdal (28) Sirdal (31) Flå (32) Gode på to kategorier: Hemsedal Vikna Austevoll Træna Evje Hornnes Gode i én kategori: Bykle Frøya Gol Meløy Seljord Geografisk sett ligger de største arbeidsplassene på Hestvika, Ulvan, Dolmøya, Kuøya og i Fillan. Gjennom satsingen på utvikling på Jøstenøya kan man fastslå at de fleste arbeidsplassene er lokalisert på og i nærhetene av Fv 714 aksene Sandstad / Hestvika Fillan Knarrlagsund Melandsjø Dolmøy. Bo- og boligstruktur Hitra kommune har hatt slik befolkningsutvikling i kretsene siste 5 år: Endring Endr % Krets pr Fillan krets ,9 % Barman krets ,3 % Fjellværøy krets ,0 % Strand krets ,8 % Kvenvær krets ,4 % Uoppgitt bosted ,0 % Totalt ,2 % Som vi ser er det størst befolkningstetthet i kretsene Fillan, Barman og Strand. Her bor ca innbyggere, dvs. ca. 80 % av kommunens totale innbyggertall. Mange mener at er tett sammenheng mellom hvor arbeidsplassene er lokalisert, og valg av bosted. Telemarksforskning sier i sin rapport Suksessrike distriktskommuner (TF rapport 303): Steder skapes av folk. Det må derfor være mennesker som står i sentrum for enhver studie av steders vekst eller tilbakegang, etter vår vurdering. En fabrikk som plasseres et sted, som er fullautomatisert og hvor utenlandske vogntog fra tid til annen kommer og Barnehage- og skolebruksplan Side 8 av 35

9 henter de produserte varene for et utenlandsk eller annet utenbygds marked, kan tjene mange penger for eierne. Med det representerer ikke utvikling av en by eller bygd det er i beste fall næringsutvikling. Telemarksforskning har synliggjort momenter som må være til stede for at folk skal bosette seg i en kommune / region. Den viktigste motivasjonen for at folk skal flytte til et sted er at det er arbeidsplasser der. De tre viktigste indikatorene på et steds attraktivitet er - At det finnes boliger - At det er gode kommunikasjoner - At den finnes kafeer (i betydningen møteplasser) Disse funnene indikerer at innbyggerne ikke uten videre bosetter seg i umiddelbar nærhet av arbeidsplassen. Det er andre viktige forhold som påvirker bosettingen. Dersom man plotter inn de største bedriftene på et kart, og trekker sirkler ut fra disse, vil alle de store bedriftene ha kommunesenteret Fillan innenfor sitt nedslagsfelt: Alle disse bedriftene ligger innenfor 30 minutter kjøretid til / fra kommunesenteret. Flere av lokasjonene ligger innenfor ca. 15 minutter kjøretid til / fra kommunesenteret. Hvis man sammenholder disse svært korte avstandene fra kommunesenteret med Telemarksforsknings analyse av attraktive bosteder må man kunne anta at presset på kommunesenteret vil måtte øke, med tanke på bosetting. Barnehage- og skolebruksplan Side 9 av 35

10 Dagens modell på oppvekstområdet struktur og kapasitet Når man skal vurdere framtidig kapasitet på barnehager og skoler, er det viktig å vurdere hvilken kapasitet vi har i eksisterende bygningsmasse. I fortsettelsen kommer en oversikt over samtlige barnehage- og skolebygg i kommunen. Knarrlagsund oppvekstsenter Barnehage 2 avdelinger med 13 plasser (0-3 år) og 24 plasser (3-6 år). Antall barn pr. 1. august 2012: skole med plass til ca. 80 elever. Antall elever pr. 1. august 2012: 58 Barman oppvekstsenter Barnehage 3 avdelinger med 26 plasser (0-3 år) og 24 plasser (3-6 år). Antall barn pr. 1. august 2012: 51 Skole 1-4 skole med plass til ca. 80 elever. Antall elever pr. 1. august 2012: 43 Fillan krets Kvenvær oppvekstsenter Fillan barnehage 3 avdelinger med 13 plasser (0-3 år) og 36 plasser (3-6 år). Antall barn pr. 1. august 2012: 52 Fillan skole 1-10 skole med plass til ca. 320 elever. Antall elever pr. 1. august 2012: 357 Barnehage 1 avdeling med 12 plasser (0-6 år) Åpent 4 dager i uka Antall barn pr. 1. august 2012: 7 Skole 1-4 skole med plass til ca. 30 elever. Antall elever pr. 1. august 2012: 6 Strand oppvekstsenter Barnehage 3 avdelinger med 13 plasser (0-3 år) og 42 plasser (3-6 år). Antall barn pr. 1. august 2012: 40 Skole 1-7 skole med plass til ca. 110/140 elever. Antall elever pr. 1. august 2012: 75 Barnehager Hitra kommune har pr. i dag 5 barnehager. Barnehagene har pr. i dag slikt belegg i forhold til kapasitet: Pr har barnehagene slikt antall barn: Enhet Barn under 3 år Barn over 3 år Fillan Strand Barman Knarrlagsund Kvenvær 3 4 SUM KRETSENE Sum antall barn Barnehagene har pr. i dag slik kapasitet: Enhet Fillan Strand * Barman * Knarrlagsund Kvenvær SUM Barnehage- og skolebruksplan Antall plasser Avdelinger TOTAL SMÅ Side 10 av 35 TOTAL STOR TOTALE PLASSER

11 Som vi ser av tallene bruker kommunen totalt sett dagens kapasitet. På Strand- og Barman oppvekstsenters barnehager * er det ene avdelingen en kombinert avdeling for små og store barn. Omfanget av kombinerte avdelinger vil variere fra år til år. Grunnen til at det er flere barn enn plasser ved Fillan og Knarrlagsund er omfanget av delte plasser. Grunnskole med SFO Hitra kommune har pr. i dag 5 grunnskoler. Skolene har slikt antall elever og klasser: Klasserom Ungdomstrinnet Mellomtrinnet Småskoletrinnet Enheter, elever og klasser U M S G Fillan (Fulldelt) 357 elever klasser Strand (4-delt) 75 elever klasser Barman (3-delt) 43 elever klasser Knarrlagsund (4-58 elever delt) 4 klasser Kvenvær (U-delt) 6 elever klasse 1 SUM ELEVER 539 elever SUM KLASSER 29 klasser G = Grupperom (rom for 12 elever og færre, ned til 4 5 elever.). Røde tall ved Fillan skole, mellomtrinnet, viser manglende antall klasserom pr i dag. På mellomtrinnet er det pr. i dag 3 klasserom, - det mangler 3 klasserom. (Et av klasserommene på U-trinnet ved Fillan skole brukes av innføringsgruppene / mottaksklassen) Antall barn i aldergruppa 0-6 år Pr i dag har Hitra kommune følgende antall barn i aldersgruppa 0-6 år (førskolealder): * Stor Små SUM Fillan Strand Barman Knarrlagsund Kvenvær SUM KRETSENE * Pr Antall barn i aldergruppa 6-15 år Pr i dag har Hitra kommune følgende antall barn i aldersgruppa 6-15 år (skoleelever) bosatt i kretsene: Fillan Strand Barman Knarrlagsund Kvenvær SUM KRETSENE klasse klasse Barnehage- og skolebruksplan Side 11 av 35

12 Dagens kapasitet Barnehage Barnehagenes kapasitet er beskrevet i egen tabell på side 6. Her kommer en mer detaljert beskrivelse av hver enkelt barnehage: Fillan barnehage Fillan barnehage Avdelinger 1 2 TOTAL SMÅ 1 2 TOTAL STOR TOTALT Kapasitet Belegg pr Barnehagen ble bygd rundt 1990, og er i overkant av 20 år gammel. Barnehagen er en 3 avdelings barnehage med plass til utvidet avdeling (13 plasser) for barn under tre år, og to ordinære avdelinger (2 x 18 plasser) for barn over tre år. Barnehagen framstår nå som en barnehage som er noe slitt, og bygget trenger etter hvert renovering. Status kapasitet i forhold til brukernes behov Barnehagen dekker pr. dato ikke kretsens behov for barnehageplasser. Barnehagens kapasitet i forhold til godkjenning på maksimalt antall barn er fylt. Det er pr. dato 11 barn som får barnehagetilbud ved en av de andre barnehagene i kommunen, og 5 barn som ønsker å utvide antall dager (hovedsakelig fra deltidsplass til fulltids plass). Ytterligere 7 barn ønsker plass fra Barnehagens behov for kapasitets- utvidelse er knyttet til småbarnsplasser (1-3 år). Muligheter for utbygging / utvidelse av kapasitet Barnehagen ligger plassert i Fillan sentrum, mellom et idrettsanlegg, grendehus og private boliger. Barnehagens utearealer er svært begrenset. Veiledende normer for areal er at utearealet bør være 3 4 ganger innearealet. Muligheter for utvidelse er begrenset, den eneste muligheten er å inngå forhandlinger med Fillan grendelag for eventuell overtakelse av Fillan grendehus. Barnehagen vil, ut fra dagens behov, trenge et tilbygg på en avdeling for barn under 3 år. I tillegg trenger barnehagen å utvide arealer til personalet (arbeidsrom, personalrom og grupperom), garderober ved eksisterende avdelinger for store barn, fellesarealer (kjøkken / allrom) og lager. Utomhus tilkommer utvidet lekeareal for barna og en mer avklart situasjon knyttet til trafikken til og fra barnehagen / parkering. Barnehage- og skolebruksplan Side 12 av 35

13 Strand oppvekstsenter barnehage Strand Avdelinger oppvekstsenter 1 2 TOTAL SMÅ 1 2 TOTAL STOR TOTALT Kapasitet Belegg pr Barnehagens ene avdeling er en kombinert små / stor avdeling med barn fra 2-4 år. Barnehagen ble bygd i 2002 som en toavdelings barnehage. Barnehagen ble utbygd i 2005 med en ekstra avdeling. Den eldste delen er i år 10 år gammel. Barnehagen er en 3 avdelings barnehage med plass til utvidet avdeling (13 plasser) for barn under tre år, en utvidet (24 plasser) og en ordinær avdeling (18 plasser) for barn over tre år. Barnehagen framstår som en bortimot ny barnehage som ligger idyllisk til, sørvendt mot Trondheimsleia. Barnehagen er en del av Strand oppvekstsenter der skoledelen ligger like ved barnehagen. Status kapasitet i forhold til brukernes behov Barnehagen dekker pr. dato kretsens behov for barnehageplasser. Barnehagens kapasitet i forhold til godkjenning på maksimalt antall barn er ikke fylt. Barman oppvekstsenter barnehage Barman Avdelinger oppvekstsenter 1 2 TOTAL SMÅ 1 2 TOTAL STOR TOTALT Kapasitet Belegg pr Barnehagens ene avdeling er en kombinert små / stor avdeling med barn fra 2-4 år. Barnehagen ble etablert i 2009 som en treavdelings barnehage. Barnehagen ble etablert gjennom en totalrenovering av en tidligere fløy av Barman skole. Barnehagen er en 3 avdelings barnehage med plass til to utvidede avdelinger (2x13 plasser) for barn under tre år, en utvidet (24 plasser) avdeling for barn over tre år. Barnehagen framstår som en ny barnehage som ligger med utsikt over Barmfjorden. Barnehagen er en del av Barman oppvekstsenter der skoledelen ligger i samme bygg. Status kapasitet i forhold til brukernes behov Barnehagen dekker pr. dato kretsens behov for barnehageplasser. Barnehagens kapasitet i forhold til godkjenning på maksimalt antall barn er fylt, da barnehagen pr. dato dekker behovet for barnehageplasser for barn som ikke har fått plass ved Fillan barnehage. Dette utgjør pr. i dag 11 barn. Barnehage- og skolebruksplan Side 13 av 35

14 Knarrlagsund oppvekstsenter barnehage Knarrlagsund Avdelinger oppvekstsenter 1 2 TOTAL SMÅ 1 2 TOTAL STOR TOTALT Kapasitet Belegg pr Barnehagen ble bygd i 2005, og er i år 7 år gammel. Barnehagen er en 2 avdelings barnehage med plass til utvidet avdeling (13 plasser) for barn under tre år, en utvidet (24 plasser) for barn over tre år. Barnehagen framstår som en ny barnehage som ligger strategisk og idyllisk til, i Knarrlagsund sentrum. Barnehagen er en del av Knarrlagsund oppvekstsenter der skoledelen ligger i samme bygg. Status kapasitet i forhold til brukernes behov Barnehagen dekker pr. dato ikke kretsens behov for barnehageplasser. Barnehagens kapasitet i forhold til godkjenning på maksimalt antall barn er fylt. Det er pr. dato 1 barn som ikke har fått innvilget plass, og står på venteliste. Barnehagens behov for kapasitetsutvidelse er knyttet til småbarnsplasser (1-3 år). Kvenvær oppvekstsenter barnehage Kvenvær Avdelinger oppvekstsenter 1 2 TOTAL SMÅ 1 2 TOTAL STOR TOTALT Kapasitet Belegg pr Barnehagen er en del av tidligere Helsøysund skole, nå Kvenvær oppvekstsenter, som er et eldre bygg. Skolen ble renovert i 2004, mens barnehagen ikke er vesentlig renovert. Barnehagen er en korttidsbarnehage med 8 plasser for barn over og under tre år, 4 dager i uka. Status kapasitet i forhold til brukernes behov Barnehagen dekker pr. dato kretsens behov for barnehageplasser. Det er pr. dato 7 barn som får barnehagetilbud ved barnehagen. 1 barn som ønsker å utvide antall dager fra 4 til 5 dager. Barnehage- og skolebruksplan Side 14 av 35

15 Framtidig kapasitetsbehov Barnehage Årskullenes utvikling i perioden Rådmannen har laget en analyse på utviklingen i årskullene i perioden (basert på dagens tall) og utviklingen videre fram mot I analysen fra 2012 og fram til 2040 er tallmateriale fra Statistisk sentralbyrå lagt til grunn. Tabellene viser Middels, høy og lav nasjonal vekst. Kommunen har tidligere lagt til grunn Middels nasjonal vekst i sine analyser. Denne framskrivingen ligger med blå heltrukket linje Som vi ser er utviklingen økende for årskullene i framtida, når man legger til grunn Middels nasjonal vekst. Tallene her er viktig grunnlagsmateriale for analysen knyttet til barnehagenes kapasitet. Hitra kommune yter i dag barnehagetilbud til ca. 90 % av alle barn (206) i aldersgruppa 1-6 år. Pr i dag gir kommunen tilbud til 188 barn. Det vil til en hver tid herske stor usikkerhet knyttet til tall med en så lang horisont som 30 år. Kommunen bør derfor legges strategiene ut fra en relativ lang horisont, men iverksette tiltak på relativt kort sikt. Modeller for kapasitetsøkning på kort sikt perioden Med en gjennomsnittlig kullstørrelse på ca. 52 barn (Middels nasjonal vekst) i 2018 (totalt ca. 260 barn) vil kommunen måtte kunne gi tilbud til ca. 240 barn i barnehagene. Barnehagene vil dermed ha slikt behov for kapasitetsøkning fram mot 2018 (Nye plasser merket med røde tall): Antall plasser Avdelinger TOTALE PLASSER Enhet TOTAL SMÅ TOTAL STOR Fillan (13) (36) 93 (49) Strand Barman Knarrlagsund Kvenvær SUM Nye plasser SUM m/ utvidelse I modellen over er all økning av kapasitet lagt til Fillan barnehage. Modellen innebærer at barnehagen i 2018 bør inneholde 6 avdelinger, derav 3 utvidede, med plass til 48 småbarn og 54 store barn, totalt 93 barn. Dette innebærer at det bør bygges 3 nye avdelinger. Barnehage- og skolebruksplan Side 15 av 35

16 Modeller for kapasitetsøkning på lengre sikt perioden Med en gjennomsnittlig kullstørrelse på ca. 56 barn (Middels nasjonal vekst) i 2021 (totalt ca. 280 barn) vil kommunen måtte kunne gi tilbud til ca. 255 barn i barnehagene. Barnehagene vil dermed ha slikt behov for kapasitetsøkning fram mot 2021 (Nye plasser merket med røde tall): Antall plasser Avdelinger TOTALE PLASSER Enhet TOTAL SMÅ TOTAL STOR Fillan (13) (36) 108 (49) Strand Barman Knarrlagsund Kvenvær SUM Nye plasser SUM m/ utvidelse I modellen over er all økning av kapasitet lagt til Fillan barnehage. Modellen innebærer at barnehagen i 2021 bør inneholde 3 ordinære og 4 utvidede avdelinger med plass til 48 småbarn og 60 store barn, totalt 108 barn. Dette innebærer at det bør bygges 4 nye avdelinger, hvorav 3 utvidede. En kan, i tillegg til Fillan barnehage, se for seg at kapasiteten ved primært Knarrlagsund barnehage og Strand barnehage kan bli knapp. Da vil noe av den økte kapasiteten kunne bli lagt dit. Alternativer strategier for økt barnehagekapasitet For å dekke behovet for barnehageplasser i Fillan krets kan 4 ulike alternativer synliggjøres (rangert fra billigste til dyreste alternativ): 1. Utvide eksisterende barnehage i Fillan 2. Bygge en ny frittstående barnehage i Fillan 3. Bygge et oppvekstsenter for klasse med barnehage i Fillan 4. Utvide kapasitet ved Knarrlagsund oppvekstsenter Utvide eksisterende barnehage i Fillan Dette alternativet er det billigste og kanskje mest realistiske alternativet. I første omgang bør en ta sikte på å planlegge for en utvidelse med 3 4 avdelinger, men realisere kun 1 2 avdelinger i første omgang. En utvidelse av eksisterende bygg vil møtte føre til at barnehagen drives i midlertidige lokaler i byggeperioden, da ombyggingen også bør omfatte en rehabilitering av barnehagen. En utvidelse til 5 avdelings barnehage vil gi et tilleggsbehov på ca. 300 m2. Med en m2- pris på ca. kr ,- (bygd på stedet) vil tilleggsbehovet ha en kostnad ligge på ca. 9,6 Mkr. I tillegg vil en ha et visst renoveringsbehov på eksisterende areal, ca. 350 m2. Renoveringen, med en m2 pris på kr ,- pr. m2 vil gi en pris på 5,25 Mkr. Totalt behov vil da ligge på ca. 15 Mkr. Man kan alternativt vurdere å bygge modulbygg. Kommunen har vært i kontakt med Malthus AS, som forhandler modulbygg fra Moelven. Her ligger m2 pris på ca ,- kr. Prisen med utgangspunkt i kr ,- pr. m2 vil da ligge på ca. 12,8 Mkr. Barnehage- og skolebruksplan Side 16 av 35

17 Bygge ny frittstående barnehage i Fillan I stede for å renovere og bygge på eksisterende barnehage kan alternative være å bygge en ny 4 5 avdelings barnehage i Fillan. Barnehagen bør ha rom for å kunne utvides til opp mot 6 7 avdelinger på sikt. Denne modellen er lettere å gjennomføre i byggeperioden, da en vil kunne drive barnehagedrift i eksisterende bygg fram til ny barnehage blir tatt i bruk. En 5 avdelings barnehage vil ha et omfang på ca. 700 m2. Med en m2-pris på ca. kr ,- vil totalkostnaden ligge på ca. 22,4 Mkr. Modulbygg vil ligge på ca. 17,5 Mkr. Bygge et oppvekstsenter for klasse med barnehage i Fillan I stede for å renovere og bygge på eksisterende barnehage eller bygge ny, kan alternative være å bygge en ny 4 5 avdelings barnehage sammen med et oppvekstsenter for trinn i Fillan. Barnehagedelen bør ha rom for å kunne utvides til opp mot 6 7 avdelinger på sikt. Denne modellen er lettere å gjennomføre i byggeperioden, da en vil kunne drive barnehagedrift i eksisterende bygg fram til ny barnehage blir tatt i bruk. Modellen må sees i sammenheng med en vurdering av framtidig skolestruktur for 5.-7 trinn i kommunen. Dersom en skal etablere et oppvekstsenter av en slik karakter i Fillan, må dette sees opp mot å frigjøre arealer for et sentralisert mellomtrinn ved dagens Fillan skole. Med utgangspunkt i bygg på størrelse med Knarrlagsund oppvekstsenter (Skoledel med en kapasitet på ca. 80 elever, barnehagedel på 2 avdelinger), så har dette bygget ca m2. Med et tillegg på ca. 200 m2 skole (Kapasitet opp mot 120 elever) og 400 m2 barnehage (inkl. personal og lignende) vil bygget måtte programmeres på ca m2. Med en m2- pris på ca. kr ,- for barnehage og ,- for skole vil totalkostnaden ligge på ca. 68 Mkr. Modulbygg vil ligge på ca. 52,5 Mkr (Må utredes nærmere). Ekskl. gymsal (Ca. 200 m2) blir prisene ca. 61,5 Mkr og 47,5 Mkr. Utvide kapasitet ved Knarrlagsund oppvekstsenter Knarrlagsund oppvekstsenters barnehage ligger nå i skjæringspunktet for hva denne barnehagen kan ta inn. En utvidelse av denne barnehagen bør sees i sammenheng med en eventuell strukturendring for oppvekstsenterets trinn, slik at eksisterende arealer på skoleavdelingen kan omdisponeres til barnehageformål. Bygg Frittstående bygg (kr ,- / m2) Antall m2 Kostnad inkl. mva-komp. Kapitalkostnad p.a. 30 år / 5% rente Utvidelse Fillan barnehage til 5 avdelinger Se over 15,0 Mkr Kr ,- Ny barnehage med 5 avdelinger - Fillan 700 m2 22,4 Mkr Kr ,- 1-4 skole + 5 avdelings barnehage - Fillan m2 61,5 Mkr Kr ,- Bygg Modulbygg (kr ,- / m2) Antall m2 Kostnad inkl. mva-komp. Kapitalkostnad p.a. 30 år / 5% rente Utvidelse Fillan barnehage til 5 avdelinger Se over 12,8 Mkr Kr ,- Ny barnehage med 5 avdelinger - Fillan 700 m2 17,4 Mkr Kr ,- 1-4 skole + 5 avdelings barnehage - Fillan m2 47,5 Mkr Kr ,- Barnehage- og skolebruksplan Side 17 av 35

18 Øking av barnehagekapasitet i Hitra kommune Rådmannen ser at utviklingen i barnetallet / tilflyttingen synes å stagnere noe. Vurderingene er basert på at det ikke er kommet nye barnehagesøknader siste 2 ½ måned. Det er heller ikke kommet nye elever siden skolestart. Utsiktene i verdensøkonomien gir ingen indikasjoner på at krisen i Europa har snudd. Dette påvirker særlig eksportnæringene, som opplever reduksjon i etterspørselen, og dermed ikke ekspanderer i samme takt som før. Rådmannen vil likevel anbefale at vekstraten indikert gjennom middels nasjonal vekst fortsatt følges. Dette gir et behov på 3 nye barnehageavdelinger fram mot I og med at prognosene er så vidt usikre vil en anbefale trinnvis utbygging og bruk av modulbygg. Rådmannen har, på bakgrunn av tallmaterialet i planen, høringsuttalelsene og vurderinger knyttet til investeringene, funnet å anbefale kommunestyret å gjennomføre følgende strategi for kapasitetsutvidelse innenfor barnehageområdet: Rådmannen anbefaler at det foretas en trinnvis utbygging og renovering av Fillan barnehage slik: År Tekst (NB! priser inkl. mva) m2 Kostnad 2013 Bygging av en ny 4. avdeling med tilhørende fellesareal som 150 m2 kr , modulbygg (m2 pris = ,- inkl. mva) Renovering av eksisterende barnehagebygg 350 m2 kr , (m2 pris = ,- inkl. mva).? Ved behov, bygging av en ny 5. avdeling med tilhørende 150 m2 kr ,- fellesareal som modulbygg. (m2 pris = ,- inkl. mva). TOTALT 650 m2 kr ,- Bygg Modulbygg Kapitalkostnad p.a. 30 år / 5% rente Kostnad inklusive mva kompensasjon (estimat) 12,8 Mkr Kr ,- Dersom det skulle bli behov for ytterligere en avdeling vil dette ha tilnærmet samme pris som ny 4. og 5. avdeling beskrevet overfor. Modulbygg Rådmannen vil gjennomføre møter med aktuelle utbyggere for å se på kvaliteten på såkalte «modulbygg». Videre må det gjennomføres befaringer for å se på denne type for vurdering av standarden. Det er viktig at byggene fyller kravene til TEC 10 (som opplyst fra leverandørene), og i tillegg oppfyller visse minstekrav når det gjelder tilknytning til eksisterende bygg, utforming og fleksibilitet. Rådmannen vil deretter starte prosjektering og valg av entrepriseform for tiltaket. Barnehage- og skolebruksplan Side 18 av 35

19 Dagens kapasitet Grunnskole og SFO Skolenes kapasitet er beskrevet i egen tabell på side 6. Her kommer en mer detaljert beskrivelse av hver enkelt barnehage: Fillan skole Klasserom Ungdomstrinnet Mellomtrinnet Småskoletrinnet Enheter, elever og klasser U M S G elever Fillan (Fulldelt) klasser Skolen er totalrenovert i perioden 1997 til 2009, og framstår i dag som en skole i svært god stand. Skolen er sentral ungdomsskole for kommunen, dekker mellomtrinnet (5.-7. trinn) for Kvenvær, Barman og Fillan krets, og dekker småskoletrinnet (1.-4. trinn) for egen (Fillan) krets. Status kapasitet i forhold til brukernes behov Skolen dekker pr. dato ikke kommunens behov for elever og klasser. Skolens kapasitet i forhold til antall elever og klasser er ikke tilstrekkelig. Det er pr. dato 357 elever ved skolen, fordelt på 178 elever på ungdomstrinnet, 106 elever på mellomtrinnet og 73 elever på småskoletrinnet. Skolen har egen avdeling for barn med spesielle behov, og egen avdeling for flerspråklig opplæring (mottaksklasse for kommunens nytilflyttede flerspråklige elever). Skolen har pr. i dag 17 klasser. Det er, høsten 2012, etablert midlertidige lokaler (brakkerigg) for 2 av skolens klasser. Det er høsten 2012 etablert nytt musikkrom i forbindelse med skolens gymnastikksal. Dette frigjør tidligere musikkrom til bruk som klasserom. Muligheter for utbygging / utvidelse av kapasitet Skole ligger plassert i Fillan sentrum, mellom fylkesvei 714, Hitra rådhus og private boliger / boligfelt. Skolens utearealer er begrenset. Veiledende normer for areal er at utearealet bør være 3 4 ganger innearealet. Muligheter for utvidelse er begrenset, den eneste muligheten er å legge eventuelle tilleggsarealer bak skolen, mot nord-vest / i høyden over dagens bygningsmasse. Skolen har i dag et elevtall som ligger ca. 20 % over det skolen ble bygd / renovert for (Ca. 300 elever) i Skolen trenger i realiteten 3 ekstra klasserom for å dekke dagens behov. I tillegg kommer plassutfordringer knyttet garderober for eleven, arbeidsrom for personalet og ekstra grupperom / klasserom for innføringsklassen(e) / de flerspråklige elevene. Barnehage- og skolebruksplan Side 19 av 35

20 Strand oppvekstsenter skole Klasserom Ungdomstrinnet Mellomtrinnet Småskoletrinnet Enheter, elever og klasser U M S G elever Strand (4-delt) klasser Skole ble bygd i perioden slutten av 50-tallet til siste byggetrinn som var på slutten av 80-tallet. som en toavdelings barnehage. Skolen er en 1-7 skole, fådelt med 4 klasser og totalt 75 elever. Skolen er vedtatt renovert med start på 1. byggetrinn høsten Renoveringen omfatter i første omgang Godkjent avløpsanlegg, branntekniske utfordringer, heis, ventilasjon, garderober kroppsøving og renovering / oppgradering av skolekjøkken / kantine. Videre er det dokumentert behov for forbedringer knyttet til garderober trinn, lyddemping akustiske forhold 1. etg, skifte av vinduer og solavskjerming, ombygging av personalfløy, sanering av oljefyr, ny varmepumpe og garderober for framtidig elevtallsøkning. Skolen er en del av Strand oppvekstsenter der barnehagedelen ligger like ved skolen. Status kapasitet i forhold til brukernes behov Skolen dekker pr. dato kretsens behov for elever og klasser. Mulig framtidig behov, opp mot elever, som følge av økt tilflytting kan også dekkes, gjennom tilpassinger synliggjort i eget byggeprosjekt. Barman oppvekstsenter skole Klasserom Ungdomstrinnet Mellomtrinnet Småskoletrinnet Enheter, elever og klasser U M S G elever Barman (3-delt) klasser Skolen ble etablert første gang på 1950 tallet. Skolen ble totalrenovert i 1997, da med tilbygg av ny personalfløy samt mediatek / allrom. Skolen ble oppvekstsenter med 3-avdelings barnehage høsten Barnehagen ble etablert gjennom en totalrenovering og utvidelse av en tidligere fløy av skolen. Skolen ble 1-4 skole fra høsten Skolen har i dag 43 elever fordelt på 3 klasser. Status kapasitet i forhold til brukernes behov Skolen dekker pr. dato kretsens behov for plass til elever og klasser. Skolen vil kunne øke elevtallet opp mot ca. 80 elever uten utvidelse. Barnehage- og skolebruksplan Side 20 av 35

21 Knarrlagsund oppvekstsenter skole Klasserom Ungdomstrinnet Mellomtrinnet Småskoletrinnet Enheter, elever og klasser U M S G Knarrlagsund 58 elever (4-delt) 4 klasser Oppvekstsenteret ble bygd i 2005, og er i år 7 år gammel. Skolen er en 4 delt (fådelt) skole med 58 elever fordelt på 4 klasser. Skole framstår som en ny skole som ligger strategisk og idyllisk til, i Knarrlagsund sentrum. Skolen er en del av Knarrlagsund oppvekstsenter der barnehagedelen ligger i samme bygg. Status kapasitet i forhold til brukernes behov Skolen dekker pr. dato kretsens behov for klasser og elever. Det er pr. dato 58 elever på skolen, fordelt på 4 klasser / grupper. Skolen er programmert for ca. 80 elever. Kvenvær oppvekstsenter skole Klasserom Ungdomstrinnet Mellomtrinnet Småskoletrinnet Enheter, elever og klasser U M S G elever Kvenvær (U-delt) klasse 1 Skole er en del av tidligere Helsøysund, nå Kvenvær oppvekstsenter, som er et eldre bygg. Skolen ble renovert i 2004, og framstår i god stand. Det er 6 elever ved skolen, som fra skoleåret 2012/13 er en udelt 1-4 skole. Status kapasitet i forhold til brukernes behov Skole dekker pr. dato kretsens behov for klasser og elever. Barnehage- og skolebruksplan Side 21 av 35

22 Framtidig kapasitetsbehov Grunnskole og SFO Elevtallsutviklingen i perioden Rådmannen har i tillegg laget en analyse på utviklingen i elevtallet i perioden (basert på dagens tall) og utviklingen videre fram mot I analysen fra 2012 og fram til 2040 er også her tallmateriale fra Statistisk sentralbyrå lagt til grunn. Tabellene viser Middels, høy og lav nasjonal vekst. Kommunen har tidligere lagt til grunn Middels nasjonal vekst i sine analyser. Denne framskrivingen ligger med blå heltrukket linje Modeller for kapasitetsøkning Ut fra elevtallsutviklingen over ser en at forrige års elevtall utgjør en topp med ca. 550 elever. Tilsvarende nivå nås ikke før om vel 10 år, skoleåret 2022/23. Elevtallet vil, med bakgrunn i analysen, falle ned mot ca. 510 elever fram mot 2018, får så å stige igjen. Med bakgrunn i dette vil kommunen dekke behovene for elevplasser gjennom å løse dagens kapasitetsutfordringer, hovedsakelig i Fillan krets. For å dekke behovet knyttet til elever og klasser i Fillan krets kan en se for seg 3 ulike alternativer synliggjøres: 1. Utvide eksisterende skole i Fillan 2. Utvide eksisterende skole på Barman 3. Bygge et oppvekstsenter for klasse med barnehage i Fillan. Utvide eksisterende skole i Fillan Fillan skole kan utvides. Dette må, som sagt, skje enten i høyden, eller bak dagens mellomog småskoletrinn. Det er behov for 3 nye klasserom for mellomtrinnet, med tilhørende grupperom og gangareal. Garderobekapasiteten for både mellom- og småskoletrinnet må utvides. Det samme gjelder skolens personalavdeling. Barnehage- og skolebruksplan Side 22 av 35

23 Følgende beregninger av antall m2 synliggjøres: Utbygging av skolens mellomtrinnsfløy med Småskoletrinnet - 3 klasserom á 60 m2 180 m2 - Utvidelse av garderobe 30 m2-3 grupperom á 20 m2 60 m2 DELSUM SMÅSKOLETRINN 30 m2 - Garderobe 60 m2 Lærerarbeidsplasser - Gangareal (20 %) 60 m2-3 teamrom á 24 m2 72 m2 DELSUM MELLOMTRINN 360 m2 - Møterom 20 m2 - Gangareal (15 %) 14 m2 DELSUM PERSONALE 106 m2 TOTALSUM AREALBEHOV 486 m2 Med en m2-pris på ca ,- for skole vil totalkostnaden ligge på ca. 16,1 Mkr. Modulbygg i klasserom og team- / gr.rom, kr ,- pr, m2, vil ligge på ca. 12,2 Mkr. Utvide eksisterende skole på Barman Ved en flytting av Barman krets trinn tilbake til Barman, samt programmere denne som 1-7 skole, trenger skolen et tilbygg for mellomtrinnet. Dette omfatter økte arealer til elever og personale. I dette må det etableres hensiktsmessig spesialrom for forming. Utbygging av skolens mellomtrinnsfløy med Lærerarbeidsplasser - 3 klasserom á 60 m2 180 m2-1 teamrom á 24 m2 24 m2-3 grupperom á 20 m2 60 m2 - Gangareal (15 %) 14 m2 - Formingsareal 100 m2 DELSUM PERSONALE 38 m2 - Garderobe 60 m2 Utvidelse Fillan - Gangareal (20 %) 80 m2 - Utvidelse garderober S-tr. 30 m2 DELSUM MELLOMTRINN 480 m2-1 teamrom á 24 m2 24 m2 - Gangareal (20 %) 5 m2 DELSUM FILLAN 59 m2 TOTALSUM AREALBEHOV 577 m2 Med en m2-pris på ca ,- for skole vil totalkostnaden ligge på ca. 19,1 Mkr. Modulbygg i klasse- og grupperom / gard., kr ,- pr, m2, vil ligge på ca. 15,8 Mkr. Bygge et oppvekstsenter for klasse med barnehage i Fillan. Dette er samme alternativ som under kapitlet om barnehage. Med utgangspunkt i bygg på størrelse med Knarrlagsund oppvekstsenter (Skoledel med en kapasitet på ca. 80 elever, barnehagedel på 2 avdelinger), så har dette bygget ca m2. Med et tillegg på ca. 200 m2 skole (Kapasitet opp mot 120 elever) og 400 m2 barnehage (inkl. personal og lignende) vil bygget måtte programmeres på ca m2. Med en m2-pris på ca. kr ,- for barnehage og ,- for skole vil totalkostnaden ligge på ca. 68 Mkr. Modulbygg vil ligge på ca. 52,5 Mkr. Ekskl. gymsal (Ca. 200 m2) blir prisene ca. 61,5 Mkr og 47,5 Mkr. Kapitalkostnader pr. år med gjennomsnittlig rente på 5% og 30 års nedbetalingstid vil gi følgende kostnadsoppsett: Bygg Frittstående bygg Antall m2 Kostnad inkl. Kapitalkostnad p.a. 30 år / 5% rente (kr ,- / m2) mva-komp. Utvidelse Fillan skole 486 m2 16,1 Mkr Kr , trinn tilbake til Barman utvidelse 577 m2 19,1 Mkr Kr ,- 1-4 skole + 5 avdelings barnehage - Fillan m2 61,5 Mkr Kr ,- Bygg Modulbygg (kr ,- / m2) Antall m2 Kostnad inkl. mva-komp. Kapitalkostnad p.a. 30 år / 5% rente Utvidelse Fillan skole 486 m2 12,2 Mkr Kr , trinn tilbake til Barman utvidelse 577 m2 15,8 Mkr Kr ,- 1-4 skole + 5 avdelings barnehage - Fillan m2 47,5 Mkr Kr ,- Barnehage- og skolebruksplan Side 23 av 35

Konkrete behov og tiltak for overføring av gods fra vei til sjø. Ordfører Hitra, Ole L Haugen

Konkrete behov og tiltak for overføring av gods fra vei til sjø. Ordfører Hitra, Ole L Haugen Konkrete behov og tiltak for overføring av gods fra vei til sjø Ordfører Hitra, Ole L Haugen Først litt om oss: Fakta om Hitra: 707 km2 landareal - herav hovedøya 571 690 km2 sjøareal Ca. 1.500 km strandlinje

Detaljer

«Det som er godt for dei tilreisande er også godt for dei fastbuande»

«Det som er godt for dei tilreisande er også godt for dei fastbuande» «Det som er godt for dei tilreisande er også godt for dei fastbuande» Refleksjonar kring eit forskingsarbeide under oppstart Presentasjonen kan lastes ned fra www.telemarksforsking.no under

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ida Karoline Refseth Broholm Medlem AP (Fra kl. 11:30)

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ida Karoline Refseth Broholm Medlem AP (Fra kl. 11:30) Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Møterommet, Barman oppvekstsenter Dato: 14.02.2012 Tidspunkt: 08:30 14:12 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Suksessrike distriktskommuner - hvem, hva og hvordan? Lars U. Kobro Forsker, fasilitator og tankeløser

Suksessrike distriktskommuner - hvem, hva og hvordan? Lars U. Kobro Forsker, fasilitator og tankeløser Suksessrike distriktskommuner - hvem, hva og hvordan? Lars U. Kobro Forsker, fasilitator og tankeløser Vi lever framlengs, men vi forstår baklengs Søren Kierkegaard Telemarksforsking Suksessrike distriktskommuner

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer

Suksessrike distriktskommuner

Suksessrike distriktskommuner Suksessrike distriktskommuner Hvem er de hva gjør de er det noe å lære av dem? Lars Ueland Kobro forsker/cand.polit. Nå skal det handle om regional utvikling på Ringerike! Her går det jo på skinner! Dette

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan LEDER PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan LEDER PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 29.08.2012 Tidspunkt: 15:00 18:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Vedlegg. Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015

Vedlegg. Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015 Vedlegg Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015 Figur 1. Oversikt over nivåene i planene i kommunen Figur 2. Arbeidsinndelingen mellom planene i plansystemet Kommuneplanen «Utviklingsmål og satsingsområder»

Detaljer

Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for

Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for Bakgrunn Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for 2015-2017 Kommunestyret vedtok i budsjettsaka k-sak 119/2014 den 16. desember: «Kommunestyret tar ikke reell

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Espen Arntsberg MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Espen Arntsberg MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Møtrom1, Hitra rådhus Dato: 18.01.2012 Tidspunkt: 15:00 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Morten

Detaljer

Klageadgang: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 SAK: SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE

Klageadgang: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 SAK: SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE SAKSFRAMLEGG... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Songdalen kommune 06.02.2014 Høring om skolestrukturen i Songdalen Innledning Ved behandling av økonomiplanen for 2012-2015 fattet kommunestyret

Detaljer

Brukerundersøkelse i barnehagene i Hitra kommune 2012-13 - Resultater og analyse

Brukerundersøkelse i barnehagene i Hitra kommune 2012-13 - Resultater og analyse HITRA KOMMUNE Oppvekstsektoren Arkiv: Saksmappe: 2013/143-1 Saksbehandler: Kjell Roar Sæther Dato: 17.01.2013 Brukerundersøkelse i barnehagene i Hitra kommune 2012-13 - Resultater og analyse Utvalg Møtedato

Detaljer

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget 1 Det faglige grunnlaget Interne og eksterne fagutredninger og politisk saksbehandling Omfattende Detaljert Seks delutredninger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Innledning 1 Anbefalinger 2 Alternative løsninger som er vurdert knyttet til ulike politiske vedtak

Detaljer

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K2-A1 : Arkivsaknr.: 06/5280

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K2-A1 : Arkivsaknr.: 06/5280 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 15.04.2010 009/10 OVA Formannskap 20.04.2010 030/10 OVA Kommunestyret 29.04.2010 038/10 OVA Saksansv.: Unni

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 Endelig saksframlegg pr. 18.11.13. Behandling i FSK 02.12.13 og KST 09.12.13 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Svelvik kommune velger som framtidig struktur for Svelvikskolen

Detaljer

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser Befolkningsprognoser 2010-2022 Grunnlag for kommunen i diskusjonen om utvikling av tjenestetilbud og framtidige kommunale investeringer Vedlegg til kommunedelplanene 17.11.2010 1 Befolkningsframskrivning

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Lovise Mortensvik MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Lovise Mortensvik MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested:, Frivilligsentralen Dato: 29.11.2011 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen

Detaljer

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Notat 5. februar 213 Til Toril Eeg Fra Kurt Orre Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Endringer fra 1998 til og med 3. kvartal 212 Før vi ser mer detaljert på barnebefolkningen,

Detaljer

Høringsdokument nedleggelse av Ajanas barnehage - Ajanas mánáidgárdi, flytting til Lakselv Barnehage.

Høringsdokument nedleggelse av Ajanas barnehage - Ajanas mánáidgárdi, flytting til Lakselv Barnehage. Høringsdokument nedleggelse av Ajanas barnehage - Ajanas mánáidgárdi, flytting til Lakselv Barnehage. Saksopplysninger: I forbindelse med budsjettarbeid for økonomiplanperioden 2015 2018 er det fra Høyre

Detaljer

Barnehagestruktur Selbu kommune

Barnehagestruktur Selbu kommune Barnehagestruktur Selbu kommune Framtidig barnehagestruktur som ivaretar framtidige behov Etter siste behandling i kommunestyret den 16.06.2014, hvor det ble vedtatt å bygge 6 avdelinger ved den nye barnehagen

Detaljer

Folk skaper steder. Fjordslottet, Osterøy Lars Ueland Kobro

Folk skaper steder. Fjordslottet, Osterøy Lars Ueland Kobro Folk skaper steder Fjordslottet, Osterøy 25.1. 2013 Presentasjonen kan lastes ned fra www.telemarksforsking.no under Lars Kobro foretar en forholdsvis lang reise til Hordaland for å slå

Detaljer

Verdal kommune Skole/SFO

Verdal kommune Skole/SFO Verdal kommune Skole/SFO Alle høringsinstanser - åpen høring Deres ref: Vår ref: JOLA 2015/305 Dato: 16.01.2015 Høring: Forslag til ny og mer effektiv skolestruktur i Verdal kommune, og forslag til ny

Detaljer

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen Fra: christian@christianlund.net Sendt: 29. februar 2016 19:28 Til: E-post Postmottak Kopi: Lisbeth Jørgensen; Karin Leon; ketil.eger@gmail.com; Marianne Mjelva; Frøydis Kleiven; Kristin Fossheim Emne:

Detaljer

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst Økonomiseminar 2014 Oppvekst Elevtallsutvikling fra 2014 Befolkningsutvikling i Hvaler mot 2030. Alder 2014 2020 2025 2030 0-5 228 266 304 320 6-12 318 330 365 410 13-15 146 155 152 169 16-19 221 206 222

Detaljer

Utvalgets mandat, del 1 Skoledelen

Utvalgets mandat, del 1 Skoledelen FOLKEMØTE FOLLAFOSS 14. OKTOBER 2010 BAKGRUNN FOR VEDTAK OM VURDERING AV FREMTIDIG SKOLESTRUKTUR I VERRAN. INFORMASJON OG FAKTAGRUNNLAG DIALOG Utvalgets mandat, del 1 Skoledelen 1. Hel renovering av bestående

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: A10 Lnr.: 7554/16 Arkivsaksnr.: 15/

Saksframlegg. Ark.: A10 Lnr.: 7554/16 Arkivsaksnr.: 15/ Saksframlegg Ark.: A10 Lnr.: 7554/16 Arkivsaksnr.: 15/2315-10 Saksbehandlere: Laila Linn og Cathrine Furu FREMTIDIG SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE, SAMT UTLØSNING AV OPSJON I FORBINDELSE

Detaljer

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER August 2014 Sammenstilling av ulike modeller Alle kostnader i mill. kr. Inkl mva eks mva eks mva eks mva Leie i Økt Evt fradrag Evt. Red. Vedlikeh. ALT Vestsiden u

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/911-9 Arkiv: A20 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØVRE-ALTA SKOLE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/911-9 Arkiv: A20 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØVRE-ALTA SKOLE Saksfremlegg Saksnr.: 09/911-9 Arkiv: A20 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØVRE-ALTA SKOLE Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3)

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) TROMØY Sandnes skole Roligheten skole 4847 Arendal Org.nr.992 162 295 Innholdsfortegnelse OVERSIKT DAGENS SKOLEBYGG.... 3 GENERELT.... 4 ALT.1. STRUKTUR

Detaljer

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune 2016-2036 Målsetting med ny utredning er å.. 1...vise fremskrivninger og prognoser både for skoler og barnehager 2...vise kapasitetsgrenser for bygg

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Morten Bjerkan NESTL AP Cicilie Sivertsen MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Morten Bjerkan NESTL AP Cicilie Sivertsen MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Skolekjøkkenet, Kvenvær Oppvekstsenter Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 15:00 18:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir HØRINGSUTKAST Utbygging av Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/2578 -

Detaljer

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: FREMTIDIG STRUKTUR FOR BARNEHAGETILBUDET I DRAMMEN KOMMUNE.

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: FREMTIDIG STRUKTUR FOR BARNEHAGETILBUDET I DRAMMEN KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 13/11284-4 Dato: 20.11.2013 FREMTIDIG STRUKTUR FOR BARNEHAGETILBUDET I DRAMMEN KOMMUNE. â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR OPPVEKST OG

Detaljer

Estimat antall årsverk alt. 1 og 2. Her er det mulig å disponere annerledes:

Estimat antall årsverk alt. 1 og 2. Her er det mulig å disponere annerledes: 0-alternativet, slik det er i dag Kommunestyret vedtok i sak 04/14 å planlegge og bygge aktivitetshus i Våler sentrum. Det var Kommunestyret vedtok i sak 058/14 en felles barne- og ungdomsskole i Våler.

Detaljer

Undervisning og barnehage. Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Undervisning og barnehage. Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Undervisning og barnehage Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Stolt av barnehagetilbudet! Kostnad og tilskudd til private Utbygging av plasser

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Stillingsressurser: Inneværende skoleår (2014/2015) er Kåfjord skole tilført følgende ressurser:

SAKSFREMLEGG. Stillingsressurser: Inneværende skoleår (2014/2015) er Kåfjord skole tilført følgende ressurser: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/1152-1 Arkiv: B11 &32 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: KÅFJORD OPPVEKSTSENTER - UTREDNING Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl, tlf 97517103. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl, tlf 97517103. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: UNDERVISNINGSUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 1 Møtedato: 08.09.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 30.08.2011 Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl,

Detaljer

Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014-2030. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1

Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014-2030. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1 Ås kommune Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skole 2014-2030 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 04.06.2014

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 12/480-13 Arkivnr.: 614 A10 Saksbehandler: Eva Dahl. Fungerende kommunalsjef. ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Rådmannens innstilling:

Detaljer

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B Målformulering Vi har fått i oppgave av Rauma kommune å utrede forskjellige alternativer for skole- og barnehagestruktur på sørsida av kommunen.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Resultat: Innstilling vedtatt Arkiv: B12 &32 Arkivsak: 13/1186-18 Tittel: SP - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR - UTREDNING Formannskapets

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.03.2015 TOMTEVALG - NY BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet viser

Detaljer

Regional analyse for Sande. Sande 17. mars 2016

Regional analyse for Sande. Sande 17. mars 2016 Regional analyse for Sande Sande 17. mars 2016 Beskrivelse Analyse Scenarier Hva skaper attraktivitet 01.07.2016 2 Norge Sande Vestfold 130 Befolkningsutvikling Høy befolkningsvekst i Sande. 125 120 115

Detaljer

Skolebygg og pedagogikk

Skolebygg og pedagogikk Skolebygg og pedagogikk Verdal kommunes retningslinjer (sak 02/05332): 1. Hovedmål for skoleutbygging: skolekapasiteten i kommunen skal være slik at alle klasser har sitt eget klasseareal, og alle elever

Detaljer

Suksessrike næringskommuner. Identifisering av 15 casekommuner - og hvor suksessrik er egentlig Austevoll?

Suksessrike næringskommuner. Identifisering av 15 casekommuner - og hvor suksessrik er egentlig Austevoll? Suksessrike næringskommuner Identifisering av 15 casekommuner - og hvor suksessrik er egentlig Austevoll? Litt om prosjektet Initiert av KRD Operativt igangsatt og ledet av Distriktssenteret Stor oppmerksomhet

Detaljer

VEGÅRSHEI KOMMUNE Rapport fra arbeidsgruppen for utredning av løsninger vedrørende utbygging av Vegårshei skole

VEGÅRSHEI KOMMUNE Rapport fra arbeidsgruppen for utredning av løsninger vedrørende utbygging av Vegårshei skole VEGÅRSHEI KOMMUNE 10.02.2015 Rapport fra arbeidsgruppen for utredning av løsninger vedrørende utbygging av Vegårshei skole Vegårshei kommune RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR UTREDNING AV LØSNINGER VEDRØRENDE

Detaljer

Delrapport 2. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE

Delrapport 2. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Delrapport 2. 08.03.2013 NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE NY SKOLE PÅ FJERDUM NY SKOLE PÅ LINFLÅA 1 1. Bakgrunn og forutsetninger Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 48/12 utredning av nedlegging

Detaljer

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Innhold Del 1 Bakgrunn for prosjektet Del 2 Skolefakta Kongsberg Del 3 Skolefakta generelt Del 4 Eksempler på fremtidens skolestruktur Skolestruktur i Kongsberg kommune

Detaljer

saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Jan Erik Søhol Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 09/1295 Løpenummer: 6335/10

saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Jan Erik Søhol Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 09/1295 Løpenummer: 6335/10 SAKSFREMLEGG saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Jan Erik Søhol Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 09/1295 Løpenummer: 6335/10 Utvalg: Kommunestyret SKOLESTRUKTUREN I NOTODDEN KOMMUNE Rådmannens innstilling

Detaljer

Sandnes Kommune Skolebyggprogram 2014-2017

Sandnes Kommune Skolebyggprogram 2014-2017 Sandnes Kommune Skolebyggprogram 2014-2017 2013 2 Skolebyggprogram 2014-2017 Skolebyggprogrammet - et plandokument i Sandnes kommune Skolebyggprogrammet er kommunens styringsverktøy for planlegging av

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Endring av veiledende skoleområder i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2009/2510 - /B12 Saksordfører:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

H ø r i n g s n o t a t E n d r i n g i s k o l e n e s o p p t a k s o m r å d e r Ranheim og Vikåsen skoler Utarbeidet januar- februar 2013

H ø r i n g s n o t a t E n d r i n g i s k o l e n e s o p p t a k s o m r å d e r Ranheim og Vikåsen skoler Utarbeidet januar- februar 2013 H ø r i n g s n o t a t E n d r i n g i s k o l e n e s o p p t a k s o m r å d e r Ranheim og Vikåsen skoler Utarbeidet januar- februar 2013 Høringsperiode: Mars og april 2013 0 Innhold INNLEDNING...

Detaljer

Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad. Midlertidige løsninger:

Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad. Midlertidige løsninger: Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad Midlertidige løsninger: Vi ser en midlertidig løsning som svært uheldig og som et mye dårligere

Detaljer

Brukerundersøkelse i skolefritidsordningene (SFO) i Hitra kommune 2014 - Resultat og analyse

Brukerundersøkelse i skolefritidsordningene (SFO) i Hitra kommune 2014 - Resultat og analyse HITRA KOMMUNE Oppvekstsektoren Arkiv: Saksmappe: 2015/4-1 Saksbehandler: Kjell Roar Sæther Dato: 02.01.2015 Brukerundersøkelse i skolefritidsordningene (SFO) i Hitra kommune 2014 - Resultat og analyse

Detaljer

Omstilling i skole og barnehage November 2016

Omstilling i skole og barnehage November 2016 Omstilling i skole og barnehage November 2016 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Administrasjonens tabell 18. november 2016 Prosjektene er

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2243-1 Arkiv: A10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KOMMUNAL KONTANTSTØTTE - ALTERNATIV TIL Å BYGGE BARNEHAGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2243-1 Arkiv: A10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KOMMUNAL KONTANTSTØTTE - ALTERNATIV TIL Å BYGGE BARNEHAGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2243-1 Arkiv: A10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KOMMUNAL KONTANTSTØTTE - ALTERNATIV TIL Å BYGGE BARNEHAGER Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens

Detaljer

HØRING OM ENDRING I BARNEHAGELOVEN - KORTERE VENTETID PÅ BARNEHAGEPLASS

HØRING OM ENDRING I BARNEHAGELOVEN - KORTERE VENTETID PÅ BARNEHAGEPLASS ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for skole og barnehage 17.02.2016 HØRING OM ENDRING I BARNEHAGELOVEN - KORTERE VENTETID PÅ BARNEHAGEPLASS RÅDMANNENS INNSTILLING Ullensaker

Detaljer

Orientering: Prosjekt Personvern og informasjonssikkerhet ved Nils Richard Hassel. Kl. 14:00 Gjennomføring av Lokaldemokratiundersøkelsen 2014

Orientering: Prosjekt Personvern og informasjonssikkerhet ved Nils Richard Hassel. Kl. 14:00 Gjennomføring av Lokaldemokratiundersøkelsen 2014 HITRA KOMMUNE Fillan den: 06.03.2014 Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyret 2011-2015 Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen

Detaljer

Høringssvar fra Utdanningsforbundet Arendal - Skolestruktur på Tromøy

Høringssvar fra Utdanningsforbundet Arendal - Skolestruktur på Tromøy Vår dato 08.01.2014 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Geir H Lindgren Arendal Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 950 56 339 Til Arendal kommune Høringssvar fra Utdanningsforbundet

Detaljer

Sandnes Kommune Skolebehovsplan

Sandnes Kommune Skolebehovsplan Sandnes Kommune Skolebehovsplan 2016-2019 2015 2 Innhold Skolebehovsplanen - et plandokument i Sandnes kommune s.4 Anbefalinger om tiltak i kommende økonomiplan s.4 Begreper - skoletyper og skolestørrelser

Detaljer

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Søgne kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2013/2960-31791/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 03.10.2013 Saksframlegg Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Hitra kommune. Utlysing av stillinger som lærere i grunnskolen

Hitra kommune. Utlysing av stillinger som lærere i grunnskolen Utlysing av stillinger som lærere i grunnskolen Hitra kommune er en øykommune på trøndelagskysten med under 2 timers reise fra Trondheim. Kommunen har ca. 4 500 innbyggere og er av kommunene med størst

Detaljer

Behandling av innspill til modellforslag

Behandling av innspill til modellforslag Behandling av innspill til modellforslag Det ble åpnet for innspill til forslag på konkrete modeller for ny skole- og barnehagestruktur. Derfor er det modellene prosjektgruppa har hatt fokus på her. Det

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ida Karoline Refseth Broholm MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ida Karoline Refseth Broholm MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 15.05.2013 Tidspunkt: 15:00 19:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Morten

Detaljer

http://o/ 2 Kommunestyret fattet i juni 2012 følgende vedtak i sak 046/12: 1. Kongsvinger kommune ønsker som skoleeier å prioritere et kraftig løft på ungdomstrinnet i den kommende økonomiplanperioden.

Detaljer

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking Dalen, 31 mai 2011 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 14,0 4 000 12,0 3 800 10,0 Årlig vekst 3 600 Befolkningsutvikling i Tokke de siste 50 år 8,0 6,0 Folketall 3 400 3 200 4,0 3 000 2,0 2 800 0,0 2 600-2,0

Detaljer

Saksbehandler: Sveinar Kildal Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/248 BARNEHAGESTRUKTUR - ØYER. Vedlegg: Ingen.

Saksbehandler: Sveinar Kildal Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/248 BARNEHAGESTRUKTUR - ØYER. Vedlegg: Ingen. Saksbehandler: Sveinar Kildal Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/248 BARNEHAGESTRUKTUR - ØYER Vedlegg: Ingen. Saksutredning Kommunestyret har tidligere fattet vedtak om ombygging av Vidarheim skole til barnehage.

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

Saksframlegg. Høringsuttalelse - konkretisering av skolebruksplan for Vest- Agderskolen fram mot 2030.

Saksframlegg. Høringsuttalelse - konkretisering av skolebruksplan for Vest- Agderskolen fram mot 2030. Søgne kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2015/678-6095/2015 Saksbehandler: Elin Synnøve Stavenes Dato: 16.02.2015 Saksframlegg Høringsuttalelse - konkretisering av skolebruksplan for Vest- Agderskolen fram

Detaljer

Gjennomgås i møtet: Vedlagt følger lokale arbeidstidsavtaler for undervisningspersonell i Rendalen kommune. Disse gjennomgås i møtet.

Gjennomgås i møtet: Vedlagt følger lokale arbeidstidsavtaler for undervisningspersonell i Rendalen kommune. Disse gjennomgås i møtet. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 03.02.2009 Tid: Kl. 10.00 Saksliste: Saksnr. Tittel 5/09 EVENTUELL UTVIDELSE/OMBYGGING I BARNEHAGENE 6/09 ARBEIDSGIVERPOLITISKE

Detaljer

Møteinnkalling - Tilleggsliste

Møteinnkalling - Tilleggsliste STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møteinnkalling - Tilleggsliste Møtested: Kommunestyresalen Dato: 14.10.2009 Tidspunkt: 15.00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 21,

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trond Ole Faxvaag Tore Knut Meland

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trond Ole Faxvaag Tore Knut Meland Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Brukerrådet 2011-2015 Møtested:, Frivilligsentralen Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 10:00 13:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trond Ole Faxvaag

Detaljer

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus Møterom 1 den 22.01.2014, klokka 15:00

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus Møterom 1 den 22.01.2014, klokka 15:00 HITRA KOMMUNE Fillan den 16.01. Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 20112015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 20112015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus Møterom 1

Detaljer

Vedtak om avslag - Endring av elevtall ved godkjent frittstående grunnskole - Tryggheim Strand AS (org.nr )

Vedtak om avslag - Endring av elevtall ved godkjent frittstående grunnskole - Tryggheim Strand AS (org.nr ) Vår saksbehandler: Sine Lund Solheim Vår dato: Vår referanse: 19.12.2016 2013/2373 Deres dato: Deres referanse: 28.01.2016 Tryggheim Strand AS post@tryggheimstrand.no Vedtak om avslag - Endring av elevtall

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2015/3333-8 Saksbehandler: Roger Johansen Saksframlegg Skage barnehage arealrammer og finansiering Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu ungdomsskole - utredning om rehabilitering eller nybygg. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu ungdomsskole - utredning om rehabilitering eller nybygg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 610 Arkivsaksnr: 2015/600-2 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for oppvekst Formannskapet Kommunestyret Selbu ungdomsskole -

Detaljer

Suksesskommunen Lyngdal

Suksesskommunen Lyngdal Suksesskommunen Lyngdal Hva er drivkreftene og hvordan stimulere til vekst i framtiden Åpent møte i Lyngdal 20 september 2011 Knut Vareide 0 NæringsNM 50 100 42 59 11 31 31 33 4 17 32 150 er utarbeidet

Detaljer

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato Brønnøy Driftsstyre 1 Brønnøy formannskap Brønnøy kommunestyre

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato Brønnøy Driftsstyre 1 Brønnøy formannskap Brønnøy kommunestyre Brønnøy kommune Arkiv: A20 Arkivsaksnr: 2014/1089-29 Saksbehandler: Knut Johansen Saksfremlegg Utv.saksnr. Utvalg Møtedato Brønnøy Driftsstyre 1 Brønnøy formannskap Brønnøy kommunestyre Revidert lokal

Detaljer

Sigdal. Strategisk samling i Sigdal

Sigdal. Strategisk samling i Sigdal Sigdal Strategisk samling i Sigdal Bolk 1: Sigdals utvikling og status. Er Sigdal en attraktiv kommune? Hva er attraktivitet? Bolk 2: Målsettingen for Sigdal om 1,5 % vekst i folketallet. Hva må til for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Arkivsaksnr: 2010/3690 Klassering: A20/&71 Saksbehandler: Per Helge Fossan ORGANISERING AV OPPLÆRINGSTILBUD TIL FLERSPRÅKLIGE

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - UTSETTELSE - NY BARNEHAGE PÅ SKEIE

SAKSPROTOKOLL - UTSETTELSE - NY BARNEHAGE PÅ SKEIE SAKSPROTOKOLL - UTSETTELSE - NY BARNEHAGE PÅ SKEIE Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 08.06.2016, saksnr. 24/16 Behandling: Oppvekst- og kultursjef orienterte om at i befolkningsstatistikken

Detaljer

Bygging av ny barnehage på Støren

Bygging av ny barnehage på Støren Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2947-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Toril Grøtte Bygging av ny barnehage på Støren Saksopplysninger

Detaljer

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag Det vises to alternativer knyttet til Nye Tofte Skole: Alternativet som ble sendt ut på anbud kalt «Grunnlag». Dette har forklarende

Detaljer

Høringsbrev - Forslag om endret skoleplass for elever på 7. trinn ved Flaktveit skole

Høringsbrev - Forslag om endret skoleplass for elever på 7. trinn ved Flaktveit skole BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 2819426-61 Saksbehandler: OLHG Emnekode: SARK-2213 Til: Fra: Flaktveit skole med rådsorgan Li skole med rådsorgan Åsane bydelsstyre Fagforeninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok. 18-15. Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03.

ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok. 18-15. Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03. Arkivsak-dok. 18-15 Saksbehandler: Torbjørn Sterri Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03.2015 ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER Bakgrunn for saken: I styresak 09 15 ble

Detaljer

Er Notodden attraktivt? Og for hvem?

Er Notodden attraktivt? Og for hvem? Er Notodden attraktivt? Og for hvem? Knut Vareide Telemarksforsking 7. Okt 2010 2,5 14 000 Folketallet er den suverent viktigste indikatoren for utviklingen på et sted. 2,0 Årlige vekstrater Folketall

Detaljer

Forslag til inntaksområdeendring mellom Godlia, Manglerud og Østensjø skoler

Forslag til inntaksområdeendring mellom Godlia, Manglerud og Østensjø skoler 13.10.2015 Forslag til inntaksområdeendring mellom Godlia, Manglerud og Østensjø skoler Forslag til endring for 1. trinn 2016 Kapasitet og behov Samlet elevtallsvekst på rundt 7.900 elever fram mot 2025.

Detaljer

Suksessrike distriktskommuner

Suksessrike distriktskommuner Suksessrike distriktskommuner En planlagt lekkasjer fra en studie av 15 casekommuner - Noen fakta, figurer og fortellinger fra en temmelig lang reise Lars Ueland Kobro Forsker Tankeløser Hytteieer 31.05.2012

Detaljer