Budsjett Økonomiplan Rådmannen sitt framlegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2014. Økonomiplan 2014 2017. Rådmannen sitt framlegg"

Transkript

1 1 Budsjett 2014 Økonomiplan Rådmannen sitt framlegg

2 2 Innhald Kommentarar. side Økonomisk oversyn side Investeringar... side Driftsbudsjett.. side Kommentarar frå seksjonane. side

3 3 Forsand kommune Rådmannen Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Terje Nysted 13/ /K Kommentarar Budsjett Økonomiplan Kommentarar 1. Generelt Med di ein viser til kommunelova 45, legg ein med dette fram budsjettforslag for Forsand kommune for Kommunestyret skal vedta budsjettet samstundes med at det i medhald av skattelova 139, gjer vedtak om skattelegging. Budsjettet bygger elles på innhenta framlegg frå dei ymse sektorar, råd og styrer, samt tidl. økonomiplan for Det er i samsvar med føresegnene laga eit kapitalbudsjett og eit driftsbudsjett, kor kapitalbudsjettet viser investeringane og finansieringa av desse. KOSTRA Frå statleg hald er det frå lagt opp til eit nytt budsjettoppsett som er kalla KOSTRA. KOSTRA betyr: KOmmune STat RAppoteringssystem. Bakgrunnen for innføring av dette systemet, er følgjande: betre informasjonsflytten mellom kommune stat få samanlikningstal for dei einskilde kommunane betre oversyn over kommunen sine tenesteytingar og ressursbruk 2. Vedtak om skattelegging og budsjett. Av rundskriv frå kommunal- og arbeidsdepartementet går det fram at skattdirektoratet har sett fristen for kommunestyret til å gjera vedtak om forskot på skatt for inntektsåret 2014 til

4 4 3. Føresetnad for reell budsjettering I følgje kommunelova 46, skal budsjettet vere ein plan for kommunen sine utgifter og inntekter i budsjettåret. Alle pårekna inntekter og utgifter skal vere med og budsjettet skal settast opp i balanse. Det vedtekne budsjettet er bindande for kommunale myndigheiter sin forvaltning i budsjettåret. Det vert vidare lagt til grunn at: - budsjettet skal haldast innanfor ei forsvarleg økonomisk totalramme. - låneskulda skal haldast på eit forsvarleg nivå. Låneopptaka må ikkje overstige det kommunen vil makte å forrente og amortisere i tillegg til dei auka driftsutgiftene investeringane vil føre med seg. - det må ikkje forskotterast meir av kontantmidlane enn omsynet til forsvarleg likviditet til ei kvar tid tilseier. Det er kommunen sjølv, og då først og fremst formannskapet og kommunestyret som har hovudansvaret for å halde verksemda innanfor ramma av dei kommunale ressursane som kan påreknast. Dei kommunale seksjonane, utval og råd, deler og dette ansvaret. Det er difor viktig for alle parter å følgje utviklinga gjennom året og gripe inn om det er naudsynt. 4. Økonomisk opplegg frå regjeringa Vekst i samla inntekter. I kommuneproposisjonen for 2014, legg regjeringa opp til realvekst i kommunesektorens samla inntekter på mellom 6 og 6,5 milliardar kroner. Realvekst i kommunesektoren sine frie inntekter i 2014 er berekna til mellom 5 og 5,5 milliardar. Inntektssystemet Rammetilskotet vert fordelt til kommunane gjennom inntektssystemet. Det er kun små endringar i kriteria for rammetilskotet for Kommunen sin økonomi Kommunen har fortsatt ein brukbar totaløkonomi, men har blitt svekka dei siste åra. Dette skuldast at utgiftene, med relativ gode lønsoppgjer, vedlikehald av kommunale eigedomar og fleire tunge brukarar innan helse- og skulevesenet, har auka vesentleg medan skatteinntektene har ikkje hatt same utvikling. Faktisk viser prognoser for 2014 at skatt på inntekt og formue kun auker med 8,5% (3,5 mill.kr) frå 2010 til budsjettåret 2014, medan driftsutgiftene har auka med 22% i same periode. I tillegg har eigedomsskatten på eksisterande kraftverk til dels stagnert på grunn av eit stortingsvedtak som seiar at når ein har kome til eit skattemessig tak, har kommunane ikkje anledning å ta ut meir eigedomsskatt

5 5 frå objektet. Dette betyr at staten og eigarane av kraftverket får del i denne meirauken som kommunane skulle hatt. LVK arbeidar med saka og vil prøva å få endra dette stortingsvedtaket. Kommunen har relativ høg lånegjeld i dag og planlegg fleire store investeringsprosjekt som skal lånefinansierast. Ei forventa auke i renteutgiftene vil føre til at den kommunale handlefridom vil bli vesentleg svekka. Rådmannen vil rå til at ein følgjer renteutviklinga nøye og vere budd på å nedbetale låna om det vert vesentleg auke i renta. Nettodriftsbudsjettrammene bygg på tidlegare vedteken økonomiplan og er justert for løns- og prisauke på h.h.v. 4,5% og 1%. For å oppretthalde dagens nivå i dei kommunale tilboda, er det nødvendig med ekstraordinære inntekter. I dag hentar kommunen ut 3. mill.kr. frå Forsand Elverk. Rådmannen har i budsjettframlegget for 2014, ikkje rådd til at kommunen stiller krav om ytterlegare utbytte no. Eit eventuelt utbytte blir utbetalt i slutten av Utbygging av ny kraftstasjon i Lysebotn, samt nye linjeanlegg, vil kunne gje meirinntekt i form av skattar. Det er viktig at kommunen krev inn eigedomsskatt allereie når utbygginga starter i Lysebotn (jmfr. 8 i eigedomsskattelova). Det framlagde driftsbudsjett er gjort opp med eit bruttodriftsresultat på kr ,- i Bruttodriftsresultatet kjem fram etter at skattar, rammetilskot (inkl. momsref.) og andre inntektsposter er inntektsført med kr ,- og driftsutgiftene er utgiftsført med kr ,-. Renter/avkastningar, avdrag, utbytte frå Elverket og avskrivingar er ikkje medtekne her. Nettodriftsresultatet er i 2014 berekna til kr ,- eller 2,7 % i høve til driftsinntektene. Fylkesmannen har som mål 3% for kommunesektoren. Altså ligg ein nær opp til Fylkesmannen sitt mål. Slik det ser ut i dag, vil kommunen i 2014 komme noko betre ut enn for 2013 når det gjeld frie inntekter. Ein får ein auke på ca. 3,8% i høve 2013-budsjettet når det gjeld skatt og rammetilskot (eigedomsskatt er ikkje med i desse tala). For 2014 er skatt på formue og inntekt, berekna til 45.4 mill.kr.(43.1 mill.kr. i 2013-budsjettet). Ein presiserar at desse prognosane er usikre. Rammetilskotet for 2014 er i sett til 42.5 mill.kr. og det er ein auke på omlag 0,9 mill.kr. frå Desse prognosane er og usikre i og med at endelege tal for rammetilskotet 2014 blir fordelt i februar 2015 avhengig av inntektsutjamninga som vert berekna fortløpande i Eigedomsskatten er berekna for 2014-budsjettet til omlag 44,4 mill. kr. som er ein auke på 0,2 mill.kr. i høve 2013, altså ein marginal auke. Rådmannen viser til tidlegare merknad om justering av tak for eigedomsskatt på verk og bruk. Moms-kompensasjon er for 2014 berekna til ca. 9.3 mill. kr. Frå og med 2010 blei denne refusjonen overført med 20% til investeringsbudsjettet og vidare med ytterlegare 20% dei resterande åra til heile momskompensasjonen er ført på investeringsbudsjettet. Desse midlane gjekk som inntekt til driftsbudsjettet, men skal no førast i investeringsbudsjettet.

6 6 Kommunale tenester/avgifter som ikkje er regulert på annan måte, er auka med 3,5%. Jmfr. særskilt vedtak om justering av avgiftene. Kommunen sin lånegjeld Renter og avdrag på løpande lån utgjer i 2014 h.h.v. kr ,- og kr , til saman kr ,-. I desse beløp ligg kapitalkostnader til næringsbygg/infrastruktur som skal dekkast av kraftfondet, jfr. tidl. vedtak i kommunestyret. Av nye lån som er planlagt tatt opp i perioden er omsorgs- og avlastningsbustader, plan for avløp, ombygging kyrkja, trafikksikring skulen, ombygging helse-/fysioterapeutkontor, oppgradering kommunale bygg tilsaman 50. mill.kr. I tillegge kan det være aktuelt å ta opp eit startlån (formidlingslån) frå husbanken. Pr vil lånegjelda utgjere om lag 108. mill.kr. (inkl. startlån på om lag 20. mill. kr). Renteinntekter, avkastning og eigarutbytte (El-verket) er berekna til kr ,- i Nybygg og anlegg. Totalt er det rekna med ei investeringsramme på kr ,- i I økonomiplanperioden , er det rekna å investera kr ,-. Investeringane i 2014 er vist på eige investeringsbudsjett (økonomiplanen) og er tenkt finansiert slik: Lån ,- MVA ,- Statleg tilskot ( ,-) Kraftfond ,- Kapitalfond ,- Disposisjonsfond/ub.fond ,-,- Samla investering ,- 7. Driftsbudsjettet I sitt budsjettrundskriv av juni d.å. og usikkerheiten på inntektssida, ba Rådmannen seksjonane redusere sine justerte (pris- og lønsauke) budsjettrammer med 3% for Formannskapet, med tillegg til repr. frå Frp og Leiarforum hadde eit sammøte om budsjettet for 2014 i møte den , der politikarane blei presentert budsjettarbeidet til då. Ein vil i det vidare gå igjennom dei største endringar/justeringar i driftsbudsjettet og tiltak som krev særskilt vedtak. Seksjonsleiarane har i hovudsak halde seg innanfor dei nettodriftsrammar som vart gitt. Rådmannen viser elles til seksjonsleiarane sine budsjettkommentarar i eige vedlegg, der det er kommentert ynskja tiltak som ikkje er tatt med i budsjettframlegget frå rådmannen.

7 7 A. Forsand Sokneråd Iflg. Lov om Den Norske Kyrkja, skal kommunane yte tilskot til drift av kyrkjegarder, kyrkjekontor. For 2014 er tilskotet på ,-. B. Revisjon/kontroll I samsvar med tilråding frå kontrollutvalet, er det ført opp eit samla budsjett på kr ,- inkl. m.v.a. for kontroll og tilsyn i C. Rådmannskontoret Ordførargodtgjersla er ført opp tilsvarande heil stilling og vert løna i samsvar med 85% av stortingsrepresentantane si løn. Jmfr. k.sak. nr.46/11. Det var ein forvaltningsrevisjon om anskaffelser og anbod i 2012/13 kommunen. Konklusjonen frå kontrollutvalet var m.a. at det må tilførast meir ressursar innan innkjøp. Styrking og betre samordning av innkjøpsfunksjonen vil kunne gi økonomisk gevinst for kommunen. I dag fungerer innkjøpsfunksjonen som eit tilnærma venstrehandsarbeid i og med at funksjonen ligg til ei stilling i servicekontoret. Denne ordninga medførar vanskelege arbeidstilhøve i og med at innkjøpsansvarleg må ha kontakt med seksjonane og fleire eksterne møter utanfor kommunen. I utgangspunktet var det i budsjettet for 2014 lagt opp til auka stillingsressurs på 20%. I samband med at ei stilling vert ledig på Teknisk seksjon, fant ein å kunne omdisponere ressursar utan å auka stillingsrammen i kommunen. Dette betyr at ein legg innkjøpsfunksjonen til denne stillinga, i tillegg tiil desse funksjonane; IT-kontakt, føring av prosjektrekneskap (skyggerekneskap) m.v. Det betyr vidare at den som innehar funksjonane innkjøp og IT-kontakt, vert flytta frå servicekontoret til denne stillinga, samt at ein flytter nokon av dei tidlegare funksjonane stillinga hadde på teknisk seksjon til stillinga på servicekontoret. Ein lyser så ut ledig stilling på servicekontoret, ved evt. internt opprykk, lyser ein ut vikariat. Avtalen med Netpower om drift av IT, går ut i Det er mulig å forlenga denne i eit eller to år. I utgangspunktet legg ein opp til at avtalen blir lyst ut på anbod i løpet av 2013/14. Eit alternativ er å vurdere eit samarbeid om IT-løysing/drift med Ryfylkekommunane. Dette kjem ein attende til i løpet av hausten er 200-årsjubileet for den norske grunnlov og i dette høvet er det ført opp midlar til feiring av av jubileet. C. Seksjon for Kultur Det vert ikkje lagt opp til nye tiltak innanfor kulturbudsjettet i Seksjonsleiar har bedt om meir ressursar for å auka stillinga som fritidskontakt for barn og unge. Rådmannen har ikkje funnet midlar til ei slik auke. Kulturleiar har elles i sine kommentarar peikt på ein del andre aktuelle tiltak innan kulturseksjonen som det ikkje pr. i dag finns midlar til. Jmfr. vedlagte kommentarar.

8 8 E. Seksjon for Helse- og sosial Det er tatt administrativt initiativ til å sjå på gjeldande legevaktavtale mellom Forsand og Strand kommuner. I dette høvet har og rådmannen i Hjelmeland kommune bedt om at ein vurderer å ta med Hjelmeland i framtidig vaktsamarbeid. Seksjonen har redusert utgiftene til legevaktsamarbeidet med kr ,- i påvente av ny avtale. Rådmannen finn ikkje å kunne redusere utgiftene før det ligg føre ein ny avtale og har difor lagt inn igjen midlane i budsjettet. Frå legen er det vist til at det er planar for ombygging /tilrettelegging av nytt nødmeldesystem i alle kommunar for Førebelse planar er at ombygging blir på Jonsokberget, Strand kommune og er kostnadsrekna til om lag kr ,-. Det er ikkje avtale om kostnadsfordeling mellom kommunane og ein reknar med å komme med ei sak om dette i løpet av 2014 og at evt. kostnad for Forsand kommune vert løyvd ekstraordinært då. Kommunestyret vedtok i møte kjøp av ekstra plass for ungdom ved Avanti- Ryfylke. Vidare vart det i kommunestyremøte løyvd midlar til eit omsorgstilbod for ungdom. Begge desse tiltak vil få konsekvensar for framtidige budsjett og er innarbeidd i økonomiplanen Rådmannen har lagt inn 10% auke i stillingsressursen for leiar av avlastningsbustadane. Denne stillinga er kombinert med leiarfunksjonen for ATO (skulebudsjettet) og saman med ein føreslått 10% auke i ATO, vil leiarfunksjonen for Avlastningsbustadane/ATO bli 80%. Jmfr. Særskil sak. Det vert vidare vist til usikkerheit når det gjeld utgifter til barnevern. Det er vanskeleg å budsjettere eksakte beløp til slike tiltak og seksjonen har ikkje lagt opp til nye tiltak. Rådmannen viser elles til budsjettkommentarane frå Leiar av Helse og sosialseksjonen. F. Seksjon for Barnehage Barnehagen hadde i sitt budsjettframlegg redusert bruk av vikarar med kr ,-, samt redusert diverse utgifter og kjøp av andre med tilsaman kr ,-. G. Seksjon for Skule I sine budsjettkommentarar, viser leiar for skuleseksjonen ynskja tillegg utover den tildelte budsjettrammen at ein auker leiarressursen for ATO med 10%. Rådmannen har lagt inn denne auken i budsjettframlegget for jmfr. Særskild sak. H. Seksjon for Pleie- og omsorg Leiar for PLO har i sitt budsjettframlegg for 2014 ikkje lagt opp til nye stillingar. Det er ynskja, nye møblar i stova i bukollektivet og hagemøbler. Vidare har leiar bedt om utviding av sin ramme med kr ,- i samband med personalseminar for dei tilsette. Rådmannen har lagt inn kr ,- til innkjøp av nye møblar for Vidare har rådmannen lagt inn kr ,- til personalseminar i 2015 under føresetnad av at desse midlane og dekker bruk av vikarar i samband med seminaret.

9 9 Viser elles til seksjonsleiar sine budsjettkommentarar m.a. om samhandlingsreforma. I. Seksjon for drift Teknisk leiar viser til at framlagde budsjett for 2014 er stramt over heile linja, samstundes som seksjonen opprettheld tilnærma 2013-nivå på vedlikehald av bygg og anlegg. Teknisk leiar orienterte tidlegare at han ynskja å gå tilbake til stillinga på rådmannskontoret. Dette blei imidlertid trekt attende, slik at det ikkje vart aktuelt å lyse ut stilling som ny teknisk leiar. Jmfr. kommentarar frå teknisk leiar. 8. Investeringsbudsjettet Det er gjort framlegg om å investera for kr ,- i 2014 og kr ,- samla i perioden fram til Rådmannen viser elles til kommentarar og aktuelle nye prosjekt som er ynskja av seksjonane, men ikkje er tatt med i budsjettframlegget. Nedanfor viser ein kva tiltak som er tatt med i budsjett /økonomiplan : - Berbare datamaskiner til elevar i ungdomsskulen er vidareført i planperioden. - Naudstrømsanlegg var planlagt å få på plass i 2013, men eit samarbeid med Forsand Elverk, har forsinka etableringa. Midlane er difor overført til Det er ført opp midlar til tiltak i Lysebotn for heile økonomiplanperioden. Ein del av desse midlane skal gå til opprusting og vedlikehald av kapellet, jmfr. tidl. kommunestyrevedtak. Då ein del av midlane er øyremerka vedlikehald (driftsmidlar) blir beløpet rekneskapsmessig overført driftsbudsjettet, men framleis dekka av fondsmidlar. - I budsjettet for 2013, var det ført opp midlar til gateadresser/skilting. Kommunestyret har no vedtatt namn på vegar. Ferdiggjering av skilting m.v. blir imidlertid ikkje gjort før 2014, slik at midlane som var avsett i 2013, blir overført til Det var avsett midlar til naudsynt utbetring av avlaup i Myra industriområde i Dette har ikkje blitt utført 2013 p.g.a. forsinka planarbeid. Midlane er overført til Det var avsett midlar til naudsynte nye tiltak på Kulturhuset, t.d. brannsikring i Arbeidet er sett i gang, men blir ikkje ferdig i 2013 slik at midlar er overført til Det var i.h.t. økonomiplanen ført opp midlar til reinseanlegg på Øyren i Ved utbygging av planlagd bustadfelt i Bergevika, hotell og leiligheiter i Forsand sentrum, vil kapasiteten bli for liten. Dette må sjåast i samanheng med hovudplan for avlaup i kommunen. Det vert ikkje aktuelt å starte utbygging av reinseanlegget i 2013, slik at midlane blir overført til Det er i samsvar med økonomiplanen ført opp midlar tiloppdatering av Geodata i Samt vidareført midlar for For 2014 var det i økonomiplanen ført opp midlar til nytt låssystem i kommunehuset. Dette blei utført i 2013 i samband med plan om universell utforming. - I 2014 er det i samsvar med økonomiplanen, ført opp midlar til sentrumsutvikling på Øyren.

10 10 - Planarbeidet for å gjere Tørejuvet meir tilgjengeleg tek lenger tid. Dette arbeidet er blitt utsett. Midlane frå 2013 er overført til I samsvar med økonomiplanen, er det ført opp midlar til sti Bergekleiva-Bergevik i Teknisk seksjon har behov for lagerplass til sand m.v. og det er i samsvar med økonomiplanen ført opp midlar til lagerbygg i Stengekranane i kommunale vasskummer, må utskiftast og det er avsett midlar i planperioden I 2015 var det i samsvar med økonomiplanen, avsett 3,5 mill.kr. i låneopptak i samband med oppgradering/vedlikehald kommunale bygg. Dette er forskjøvet til Det er i samsvar med økonomiplanen, ført opp midlar til gatelys til ridebanen i I økonomiplanen er det ført opp tilbygg til kyrkja i 2015 på 4. mill.kr. Forsand Kyrkjelyd har i sitt budsjettframlegg opplyst at prisen på kyrkjetilbygg ser ut til å kome på kr ,- inkl. m.v.a. Kyrkjelyden føreset at 1,5 mill.kr. vil finansierast av innsamling og dugnad. Dermed står ein att med kr ,- som må finansierast eksternt. Dette medførar ein auke på kr ,- for kommunen. - Det er avsett 1,2 mill.kr. årleg til EDB-maskiner, programvare m.v i økonomiplanperioden. - Det er i samsvar med økonomiplanen, avsett midlar til hovudplan for avløp, med ein ny fordeling av midlane i perioden. - I samband med trafikksikringstiltak i Myra Industriområde er det avsett midlar i Det var ført opp midlar i 2013 til trafikksikring i innkjøringa ved Forsand skule. Planarbeid og godkjenning medfører utsetjing til I samsvar med kommunestyret sitt vedtak om kunstgrasbane i tilknyting til Forsand skule, var det ført opp tilskotsmidlar og kjøp av grunn i Frigjeving av areal og søknad om tippemidlar vil ta tid og det er avsett midlar i Skulle spørsmål om areal bli løyst tidlegare, føreset Rådmannen at saka kan framskyndast. - Det var ført opp midlar til permanent straumforsyning ved kaien i Myra Industriområde i 2016, men ein gunstig avtale med Firma Bjørn Hansen har medført at dette vart løyst utan meirkostnad for kommunen i Det er i samsvar med økonomiplanen ført opp midlar til nytt gulvbelegg på legesenteret i Midler til energimerking av kommunale bygg, digitalisering av teikningar, tekniske romnr. Forstudie SD-anlegg er i samsvar med økonomiplanen ført opp for åra Det er i samsvar med økonomiplanen avsett midlar til å skifte ut lysarmaturar og varmeovner i kommunehuset i Det er sett av 20. mill.kr. til avlastningsbustad for barn/servicebustad i mill.kr er lån og 5. mill.kr. er forventa tilskot frå staten.

11 11 - Det er i samsvar med økonomiplanen avsett midlar til ombygging og oppgradering av utstyr i Mulen, på Kulturhuset og utskifting av membranduk i utjamningsbasseng. - Vidare er det avsett midlar til utskifting av vinduer på Forsand skule i Dette er i samsvar med økonomiplanen. - I samband med utbygging av bustadfeltet i Bergebakkane, var det ført opp midlar til busslomme langs fylkesvegen i Jmfr. tidl. kommunestyrevedtak sak 20/12. På grunn av planarbeid m.m. vil ikkje dette arbeidet bli utført før tidlegast Midlane er soleis overført til I samsvar med økonomiplanen er det ført opp midlar til ny brannbil i Prosjekta som no fylgjer er nye tiltak som er ført opp i økonomiplanperioden: - På investeringsbudsjettet for skulen, er det ført opp midlar til smartboard (tavler) og sykkelskur i Etter pålegg frå Mattilsynet, må kjøkken i barnehagen utbetrast og det er ført opp midlar for For legekontoret er det ført opp midlar til ultralydapparat. I dag er det eit privat opplegg som ein lege brukar. Dette er eit godt tiltak for innbyggjarane i Forsand. Kommunen får eigenandelen frå brukarane. Ein finn likevel det mest ryddig at kommunen har hand om dette og kjøper inn eit ultralydapparat som kommunen eig og nyttar i det ordinære legetilbodet. Midlar til ultralydapparat er sett opp i Frå legehald har det vore eit ynskje at kommunen har ein eigen legebil. Det er ført opp midlar i Teknisk seksjon har gjort framlegg om å legge nye fliser gang 1. og 2. etasje i kommunehuset. Rådmannen har ført opp midlar i Det er frå Pleie- og omsorgsseksjonen, gjort framlegg om midlar til effektbrytar, oppgradering naudstraum, sikring av tele/dataopplegg og nytt gulvbelegg på kjøkkenet på Forsandheimen. Det er avsett midlar til effektbrytar, naudstraum i 2014 og sikring av tele/data og gulvbelegg på kjøkkenet i Frå Helse- og sosialseksjonen, var det ført opp midlar til ombygging for helsesenter, legekontor og fysioterapi i Rådmannen har ført opp midlar i Biblioteket hadde ført opp midlar til aircondition i Rådmannen har ikkje tatt med tiltaket i økonomiplanen. 9. Målstyring I budsjettkommentarane for 2013, føresette ein at skulle legge meir vekt på målstyring i dei komande budsjetta. Dette var eit tema leiarane skulle lære meir om i samband med leiaropplæringskurs ein skulle gjennomføre i Av ymse årsakar har kurset blitt forsinka og blir sett i gang i løpet av november Dette betyr at ein må komme tilbake til temaet målstyring i budsjettet for 2015.

12 12 Døme på målstyring kan vere: - mål om 3% nettodriftsresultat i rekneskapen - %-vis utvikling av folketalet. - sakshandsamingstid - sjukefråvære - etablering av ny bustadar - utlån av bøker på biblioteket - reduksjon av mobbing skulen - resultat nasjonale prøver - brukarundersøkingar - antal behandla pasientar ved legekontoret m.m. Nokon av punkta har ein allereie i dag som mål, t.d. sjukefråvære på 5%, folketalsvekst på 1% årleg. Barnehagen har vurdert ein del punkt som kan vere aktuelle for dei, t.d. rekruttering av menn i barnehagen. Skuleseksjonen har m.a. peikt på reduksjon av mobbing og betring av resultat på nasjonale prøvar vil vere aktuelle mål for skulen. Som nemnt, bør målstyring vere eit prioritert område i dei framtidige budsjett og årsmeldingar. 10. Forvaltning av midlar Kommunen sine midlar i pengemarknaden, utgjer i dag om lag 100. mill. kr i marknadsverdi. Også 2013 har vert eit turbulent år innan finanslmarknaden. Det har ikkje vore aktuelt å realisera midlane med tap då kommunen har ein langsiktig strategi for pengeplassering. Ein følgjer marknaden nøye og det kan vere aktuelt å realisere midlar om rentene vert auka og nytte desse til investering. I dag sitt ein att med større. utbytte/verdiauke enn ein ville hatt ved ordinær renteplassering. I løpet av 2013 har ein nytta kassakreditt i større grad enn tidlegare. Det er alltid ei vurdering om ein skal nytte avsett kapital i finansmarknaden i staden for å tære på kassakreditten. 11. Skattar og avsetningar m.m. Det er budsjettert med kr ,- i skatt på formue og inntekt for Dette er ein auke på om lag 1,3 mill. kr. i høve budsjettet for Etter Rådmannen sin vurdering er desse prognosane svært usikre og ein må nøye vurdere skatteinntektene gjennom budsjettåret Eigedomsskatten er sett til 44,4. mill.kr. i Dette er om lag 0,2 mill. kr. meir enn i Rådmannen viser her til tidlegare merknad om eigedomsskatten. Konsesjonsavgifta på om lag 9. mill.kr. årleg, blir avsett til kraftfondet.

13 Budsjett og skattelegging for 2014 Med bakgrunn i kommentarane og budsjettframlegget rår rådmannen formannskapet gjera slik T I L R Å D I N G T I L V E D T A K: 1. Forsand kommune sitt budsjett for 2014, vert godkjent slik det ligg føre. 2. Skatt for 2014 vert å skrive ut med høgaste tillete prosentsats på inntekt og 0,7% på formue. 3. I medhald av eigedomsskatteloven 3, første ledd bokstav c, blir det skrevet ut eigedomsskatt på verk og bruk med kr. 7,- pr kr ,- av skatteverdet. Forsand rådmannskontor, 30. oktober 2013 Terje Nysted -rådmann-

14 14 Økonomisk oversikt

15 15 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2014 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

16 16 BUDSJETTOVERSYN DRIFTSDEL Seksjon Sentraladm Kultur Helse- og sosial Barnehage Skule PLO Teknisk Sum nettorammer Skatt Eigedomsskatt Konsesjon Rammetilskot Driftsinntekter Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter ( ) ( ) ( ) ( ) Brutto driftsresultat Renteutgifter oa finansutg (3 692) (4 287) (4 678) (4 957) Utlån (35) (35) (35) (35) Renteinntekter Motatte avdrag på utlån Utbytte Elverk Netto renter/utbytte Adrag på lån (4 050) (4 758) (5 125) (5 300) Netto finansposter (159) (917) (1 371) Netto driftsresultat Frå drift til investering (1 850) Avsetning (2 922) Bruk av avsetning 100 Regnsk mer-/mindreforbruk - Rådmannen

17 17 BUDSJETTOVERSYN INVESTERING Sum finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lån MVA Bruk av avsetning Brutto finansiering Statlig tilskudd/andre tilskudd (5 600) (6 043) - Netto finansiering Bruk av avsetning: Kraftfond Kapitalfond Vegfond Disp fond Sum Lån pr Nye lån Avdrag drift Avdrag investering Renter (3 454) (4 778) (5 386) (6 029) Rådmannen

18 18 Investeringar Økonomiplan

19 19 SUM INVEST PROS ØKONOMIPLAN PROSJEKTETS NAVN ( ) FINANSIERING BPC Bærbar PC til elevar Disp.fond A4 Nødstraumsaggregat Disp.fond ADR Gateadresser Disp.fond.19 Avlaup, nødvendig utbering iht regelverk Disp.fond KUL Tiltak kulturhus - brannsikring/sprinkling Kapitalfond RØY Renseanlegg Øyren Kapitalfond GD Geovekst oppdatering Disp.fond ØSU Øyren sentrumsutvikling Kraftfond TJU Tørejuvet Kraftfond STI Sti Bergekleiva - Bergevik Kraftfond LT1 Lagerplass teknisk - garasje traktor, lager til strøsand, salt ol MVA SVK Stengekraner i vasskummar Disp.fond KB2 Oppgrad/rehabilitering kommunale bygg Lån obs forskjøve 2 år GRI Gatelys ridebanen MVA KYR Kyrkja ombygging Lån.4 EDB maskinar, programvare MVA HVA Hovudplan avløp Lån, obs ny fordeling pr år M01 Veg, fortau,rasvoll (trafikksikring) Myra MVA 1/disp.fond 4,5 M02 Avløpsnett ned myra Lån STS Trafikksikring skule (60% refusjon) Disp.fond KGB Ny kunstgrasbane bidrag frå kommun (2 800) Disp.fond/tilskudd/dugn obs forskj 2 år LNG Legesenteret, nytt golvbelegg (HMS) MVA Energimerking bygg (lovpålagt) digitalisering tegninger, tekniske ENM romnr, alle rom og forstudie SD-anlegg Disp.fond KGB kommunehuset, utskifting av lysarmaturer og varmeovner MVA HP Barneavlasting/servicebustad inkl grunn Lån 15/tilskot 5 MUL Kulturhus, mulen ombygging og oppgradering av utstyr Disp.fond SUV Skulen utskifting vindu MVA K13 Kulturhuset, membran/duk i utjevningsbaseng Disp.fond BRB Bil brannvesenet Disp.fond BB3 Busslomme Bergebakkane Kraftfond Nye tiltak: SSB Skulen, Smartboard (tavler) MVA S14 Sykkelskur MVA KYR Kyrkja ombygging total tidl løyva-1,500tilskot/dugnad Lån 2625, tilskot/dugnad 1500 BUK Barnehagen utbetring kjøkken MVA LUL Legen ultralyd MVA L13 Legebil MVA KFL Kommunehus fliser gang oppe/nede MVA F01 Forsandheimen effektbryter MVA F02 Forsandheimen nødstraum MVA F03 Forsandheimen gulv kjøkken MVA OHS Ombygging helsesenter lege/fysioterapi Lån F04 Forsandheimen sikring tele/data MVA SUM INVESTERINGAR

20 20 Driftsbudsjett fordelt på seksjonane

21 21 DRIFTSBUDSJETT 2014 PR SEKSJON Regnskap Buds(end) Forslag pr /V:24 Grp. Grp. Grp. Grp. Grp. Grp. Grp. Ansvar: 800 SENTRALADM 105 ORGANISASJONSSJEF POLITISK SEKRETÆR PERSONAL ØKONOMI SERVICETORG Sum grp. Ansvar: 800 SENTRALADM Ansvar: 801 KULTUR 210 KULTUR AKTIVITETSSENTER KAFE MULEN BIBLIOTEKET Sum grp. Ansvar: 801 KULTUR Ansvar: 802 HELSE-&SOSIAL 220 SOSIALKONTOR LEGETENESTE HELSESTASJON PSYKISK HELSEARBEID SOSIALTENESTE BARNEVERN AVLASTNINGSBUSTAD AVDELING FUNKSJONSHEMMA Sum grp. Ansvar: 802 HELSE-&SOSIAL Ansvar: 803 BARNEHAGE 230 BARNEHAGE Sum grp. Ansvar: 803 BARNEHAGE Ansvar: 804 SKULE 240 SKULE ATO Sum grp. Ansvar: 804 SKULE Ansvar: 805 PLO 270 PLEIE OG OMSORGSEKSJONEN Gruppe 1 PLO Gruppe2 PLO Sum grp. Ansvar: 805 PLO Ansvar: 806 TEKNISK 300 TEKNISK SJEF PLANAVDELING BYGGESAK JORDBRUK OPPMÅLING OG KALKING PERSONELL TEKNISK EIGEDOMSFORVALTER KOMMUNALTEKNISK Sum grp. Ansvar: 806 TEKNISK T O T A L T

22 22 Kommentarar frå seksjonane m.v

23 23 Forsand kommune Rådmannen Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Terje Nysted 13/417-4 /K Budsjett ansvar kommentarar Ansvar 105: Teneste 1200: Rådmannskontoret Budsjettet er sett opp basert på fjorårets tal justert for lønsstigning. Enkelte postar er justert basert på erfaringstal frå Det er elles ikkje lagt inn justering for prisauke. Det er lagt inn kostnader til kjøp av tenester frå avtroppande rådmann.. Teneste 1206: Sentrale IKT-tenester Drift: Merknad til art 1196: Lisensar, vedlikehald. Mengda med dataprogram som føreset årleg lisens aukar år for år. I tillegg går nå går nå dei store Windows og Office programma nå på leasing-avtale medan me tidlegare har kjøpt programma. Desse to elementa inneber at denne arten naturleg må vere høgare og truleg aukande framover. Merknad til art 1370: Kjøp frå andre. Dette går i all hovudsak på Netpower. I tillegg til standard avtale med Netpower nyttar me dei til ein del andre prosjekt som ikkje er dekka av avtalen. Investering: Viser her til vedlegg. Teneste 2423: Skjenkekontroll Kostnadane på dette området varierer ein del frå år til år. 1. Kjøp av tenester frå Brannvesenet i Sør-Rogaland til skjenkekontroll. Tidvis får kommunen tilbakebetalt deler av innbetalt beløp til Skjenkekontrollen. Dette skjer oftast året etter og har grunnlag i endra aktivitet i høve til planlagt aktivitet. 2. Skysskostnader kan variere mykje avhengig i kva grad skjenkekontrollørane nyttar båtskyss eller ikkje. På bakgrunn av dette er budsjettframlegg laga etter beste skjønn. Teneste: 2331: Miljøretta helsevern NB: Nytt namn: Tidlegare namn: Næringsmiddeltilsynet. Kostnadene med denne tenesta er om lag kr. 2,30 pr innbyggjar og er sett opp i samsvar med dette. Teneste 1802: Eldrerådet. Er sett opp som i fjor. Audun Grødem Org sjef

24 24

25 25 Forsand kommune Rådmannen Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Audun Grødem 13/ /K Budsjettframlegg personalkontoret Ansvar 140 Vedlagt følgjer framlegg til budsjett for ansvar Personal. Budsjettet inneheld ingen større endringar frå førre års budsjett. Audun Grødem organisasjonssjef

26 26 Forsand kommune Servicetorget Mottakarar: Terje Nysted Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Nancy Kjærvoll 13/417-8 /K Budsjettframlegg Servicetorget Rammer jfr rådmannen sitt rundskriv: Kr ,-. Netto budsjett servicetorg kr , Lønn: Bygg på tal frå aug Ut frå dette er auken på løn litt meir enn 4,5% Vikar Vikar blir nytta for at vi alltid skal vera 2 på jobb. Halvert i høve til Driftsutgifter. For å prøve å halde budsjettet har vi redusert driftsutgiftene i høve til tidlegare år. Nye innkjøpsavtalar gjer dette muleg. Vi har skifta leverandør for kopimaskinar Porto Ein post har vi måtte auka; porto. Det er uventa at desse utgiftene har auka vi har jo teke i bruk elektronisk post til politikarane. Ei forklaring kan vera stor aktivitet i samband med «gateadressane». Ei anna forklaring er aukande kontroll av posten dårleg disiplin frå vår side som har ført til «straffeporto» for ca kr. 3000,- til no i år Juridisk bistand; Dette er eit prosjekt som blei starta opp i Utgiftene blir dekka av statlege midlar. Prosjektet blir avslutta i Nancy Kjærvoll leiar servicetorg/arkivleiar

27 27 Sentral IT Investeringar 2014 og historikk Art Budsjett 2014 Balanse Budsjett 2013 Rekneskap 2012 Rekneskap 2011 Rekneskap EDB-maskinar MVA Disposisjonsfond Frå drift Refusjon frå andre BPC Bærbare elev-pcar WebSak-servar SQL database Svitsjar - utskifting Filservar adminsone Trådlaus sone Forsandheimen Kartleggjing nettverksstruktur Buffer Totalt Resultat Budsjett Postar i kursiv er tiltak og periodisk utskifting/ vedlikehald 2013 som ikkje implementert/ fakturert pr Auka budsjettramme for 2014 skuldast planlagt restrukturering av nettverksarkitektur, noko som vil gje innsparing på investering og gjere systemet meir brukarvennleg. Arbeidet vil bli gjennomført i perioden

28 28 Utstyr, programvare, installasjon inkl. arbeid Kostnad Seksjon Kommentar 1 Utskifting maskinvare Basert på historikk og stram utskiftingsrate i 2013¹ 2 Terminalservar Årleg skifte - vedlikehald av servarpark 3 Oppgradering telefonsentral, UPS, nødstraum Beredskapstiltak kommunehus og Forsandheimen² 4 RIA-servar TEK Utskifting, kritisk servar, vert vurdert fortlaupande 5 Fornying servarpark Utskifting, vert vurdert fortlaupande 6 Installering og oppgradering - nye system Basert på historikk - ad hoc installeringar¹ 7 Trådlaust nettverk - Forsandheimen PLO Bare delvis dekning i dag - publikum og opphaldsområder 8 Nyno/Ordrik - språkressurs for kommunen Omsetjing, korrektur, syntaks, ordtilfang³ 9 Filservar sikker sone SOS/PLO Kritisk server - periodisk utskifting 10 Redesign nettverksstruktur Sum Investeringstiltak 2014 ¹ Stram utskiftingsrate på maskinpark og streng vurdering av nye installasjonar også gjennom 2013, samt systemoppgradering til Win 2008R2/ Windows 7 og Office 2010 som enno ikkje er heilt ut gjennomført i alle seksjonene, fører til eit visst etterslep og auka behov for utskifting av arbeidsstasjonar og skrivarar i ² Fleire uønska hendingar med straumbrot og bortfall av fasttelefoni og alarmtelefonar aktualiserar behovet for opprusting av telefonisystemer - eiga prosjekt på utskifting av alarmtelefonfor Forsandheimen for å styrke beredskapen er under arbeid - dette heng saman med opprusting av telefonsentral ³ Styrking av nynorskbruk for sakshandsamarar og administrasjon

29 29 DEN NORSKE KYRKJA Forsand kyrkjelyd Kommunehuset 4110 FORSAND Tlf: Faks: Rådmann og økonomileiar Forsand Vår sakshandsamar: Siv Fossan Vår ref.: 13/ Arkivkode: 11 Budsjett Økonomiplan , framlegg frå Forsand sokn Til driftsbudsjettet: Utrekningane er gjort på grunnlag av ramma frå i fjor på Lønsforpliktelsane våre for neste år vil vera Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Sum lønsutgifter Resten av ramma (2013) + 1 % Sum ramme for Nybygg og anlegg Tilbygg Forsand kyrkje mill i innsamling/dugnad 1,500 mill Sum frå kommunen mill i 2015 Grunngjeving: Kopierer frå brevet eg sende i juni: Soknerådet hadde oppe sak 13/13, om innspel til budsjett og handlingsplan som skal behandlast i haust. Vedtak: Forsand sokneråd ber om at dette blir tatt inn i budsjett og handlingsplan: Driftsbudsjettet: Likt som for 2013 med påplussing for løns- og prisauke Investeringsbudsjettet: Blir auka til mill i 2015 til påbygg Forsand kyrkje. Bakgrunn for vedtaket: Held me fram med ei nøkteren drift, vil me kunna oppretthalda tenestetilbodet med vidareføring av driftstilskot på same nivå som i dag. Når det gjeld tilbygg til kyrkja gjorde eit samrøystes kommunestyre vedtak om å setja av 4 mill i Som det sto i årsmeldinga vår er bygget kalkulert til 6,5 mill + mva., altså kr mill. Soknerådet er i gang med innsamling til eigenkapital, og me ser at me skal klara å finansiera 1.5 mill ved innsamling og dugnadsarbeid. Som de har sett både av årsmelding og tidlegare dokument

30 30 har me ei stor utfordring bl.a når det gjeld undervisningsrom i kyrkja. At me kan klara å finansiera ei så stor del av utbygginga av innsamla midlar, viser at dette er noko kyrkjelyden ser på som veldig viktig. Håpar derfor at kommunen kan vidareføra vedtak i samsvar med det som er signalisert i budsjettvedtak både i 2011 og Me ser sjølvsagt at beløpet har blitt større, men ein vil jo òg få tilbake ein del i mva. Treng de meir grunngjeving eller informasjon om bygget skal me gjerne imøtekoma dette. Venleg helsing Siv Fossan kyrkjeverge

31 31 Forsand kommune Seksjon kultur Mottakarar: Ellen Kathrine Hagen Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Eva Landre Meling 13/ /K Budsjettframlegg 2014 med kommentarar - kulturseksjonen Budsjettnotat 2014 Budsjett for kulturseksjonenen 2014 er opprinneleg kr I framlegget frå kultur er det tatt omsyn til 3% reduksjon på netto driftsramma, slik at budsjettframlegget er innføre kr Konsekvens frå 2013 til 2014 blir ein nedgang på andre artar utover løn og sosiale utgifter. Om nye tiltak skulle vore prioritert framover, vil desse krevja friske midlar. Teneste: 2310 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE treng auka ressurstilgong. Behov: Auke i stilling frå %, prioritert i 2014, auke kr Avsette stillingsressurs som fritidskontakt for barn og unge er i dag ei 30% stilling. Undervegs har stillinga også blitt fått tillagt rolla som SLT koordinator, då ein ser desse arbeidsområda i tett samarbeid. Då alt handlar om oppvekst for barn og unge 0 18år, blir stillinga i Oppvekstplan definert som oppvekstkoordinator. Til å drive framtidig oppvekstarbeid ser ein fort at 30 % stillingsressurs blir lite, når også nye tiltak i Oppvekstplanen skal gjennomførast. Våren 2013 blei det søkt om statlege midlar til SLT-koordinator. Søknaden fekk avslag. Grunn var at denne blei vurdert som «skjøting på ordinær drift». Som betyr at kommunen først må bruka av eigne midlar til før staten vil vurdera å gje tilskot. Fram til i dag har avsette ressursar 30 % i hovudsak blitt brukt drift av fritidsklubb og andre kulturelle aktivitetar for barn- og unge, samt minimal innsats på SLT-arbeidet definert som førebygging av rus og kriminalitet. Rolla som SLT koordinator omfattar m.a månadlege samarbeidsmøte i den regionale Rogalandsgruppa, driva lokalt arbeid, vera koordinator for nedsett SLTstyringsgruppe og vera oppdatert på det som skjer nasjonalt. Koordinatoren drar også samarbeid på tvers av alle kommunale seksjonar, mot politi osv. Kort samanfatta skal oppvekstkoordinatoren vera trådtrekkjar og sjå til at konkrete tiltak som blir gjennomført. Slik sett bør denne ha stillingsressurs til å kunne klare alt dette. I forarbeidet til Oppvekstplanen har ei tverrseksjonell arbeidsgruppe beståande av helsesøster, leiar for funksjonshemma, rektor ved skulen, leiar i barnehagen, barnevern, leiar i NAV, leiar for kultur, barne- og skulefagleg ansvarleg og eigen koordinator jobba aktivt for å samla kommunal innsats i ein plan, kva ein har og kva ein bør bli betre på. Til å koordinera dette viktige arbeidet med å kartleggja oppvekstvilkåra fekk ein tilskot til lønsutgiftene kr frå statlege Barnefattigdomsmidlar. Koordinator for Oppvekstplanen avslutta sitt engasjement Stillinga som Oppvekstkoordinator for barn og unge bør i samsvar med arbeidsomfanget aukast frå ei 30 % til ei 60 % stilling, ved at kr blir tilført teneste Aktivitetar barn og unge.

32 32 Teneste: 3750 MUSEUMSTENESTER behov for auka ressurstilgong dersom Ryfylkemuseet får auke i årleg tilskot. I budsjettbehandlinga 2012 blei det vedtatt at Ryfylkemuseet årleg får eit tilskot på kr Ryfylkemuseet har i skriv av bedd om ei vurdering av auke av dette tilskotet. Grunnlag for søknaden er at dei no vil gå inn i eit sterkare engasjement i dokumentasjon og formidling av krafthistoria i Lysefjorden. Eit forprosjekt er under etablering, som vil føra fram til konkrete tiltak i 2014 samt at ein i samarbeid med kulturkontoret vil føreta ei revidering av lokal museumsplan frå Teneste: 3830 MUSIKK OG KULTURSKULE All aktivitet i kulturskulen skjer på ettermiddag- og kveldstid. Med eit elevtal på 130 opplever ein ofte at skulen ikkje har avsett nok undervisningsrom/plassar. Det er såleis behov for på sikt å tenka utviding av areal for kulturskulen. Dette er ikkje tatt med i budsjettet for Teneste: 3851 KULTURAKTIVITETAR Årsmelding 2012 gav signal at det var behov for ei revidering av kulturmidlane og sjå på nytt tilskotsreglement tilpassa dagens behov. Dette arbeidet er starta, men ikkje kome så langt at ein her kan gje signal om koss det nye reglementet er tilpassa mot avsett økonomi for Eva Landre Meling seksjonsleiar kultur

33 33 Forsand kommune Rådmannen Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Terje Nysted 13/ /K Budsjettframlegg for 2014 frå Helse- og sosialseksjonen I Elsa Løland sitt fråver at eg tatt ein koordinatorrolle i høve til budsjettarbeidet. Alle einingsleiarane har fått melding om å laga framlegg i samsvar med føringane i budsjettrundskrivet. Av det som er sendt inn ser eg at få eller ingen har sett opp budsjettframlegg med 3 % redusert ramme. Hovudforklaringa på dette er nok at lønskostnader utgjer den desidert største deler av budsjettet. Når denne delen skal aukast med 4,5 % så vil ikkje driftsbudsjettet på resten av avdelinga kunne reduserast i den grad at summen bli 3 % reduksjon. Dersom seksjonen skal redusere budsjettet må dette gjerast ved at tenestenivået blir redusert. Dette vil innebere færre tilsette. I notat av i dag er alle einingsleiarane bedne om å kome med innspel til korleis dei ser føre seg ein reduksjon av tenestetilbodet i si avdeling. Merknader frå enkeltavdelingar til budsjettframlegget: Tenesteområde 1207: Her er budsjettet for 2012 justert med lønsauke. Tenesteområde 2320: Helsestasjon: Ang følgjeteneste for jordmor: Leiar påpeikar at dette er ei teneste som ikkje er lovpålagt og som ligg i grenselandet over mot sjukehuset sitt ansvarsområde. Gravide som har meir enn 1,5 timars reise til sjukehuset har helseføretaket eit ansvar for. I andre helseregionar mottar kommunar refusjon frå sjukehuset for slike tenester, men førebels ikkje i vår region. Dette er noko leiande helsesyster arbeider med i lag med kolleger frå andre kommunar. Tenesteområde 2344: Eldre og funksjonshemma og 2542 Hjelp til heimebuande og 2730 Kommunale sysselsettingstiltak. Nye tiltak: Kjøp av plass ved Avanti-Ryfylke vedtatt i k.st i juni 2013( Teneste 2730) Omsorgstilbod til ungdom tiltaket vart starta opp første halvår Blir sett opp som sak til k.st i møte i september Tiltaket er nå endra til vesentleg lågare kostnad og vidareført i budsjettet ut 2014.(Teneste 2344) Tenesteområde 2348: Psykisk helsevern Ingen nye tiltak er føreslått for Tenesteområde 2410: Legeteneste

34 34 Avdelingsleiar peikar på at avtalen med Strand om legevaktsamarbeid bør vurderast på nytt på fleire tema, også økonomisk fordeling mellom kommunane. Tenesteområde 2411: Fysioterapiteneste. Budsjettet er framskrive ut frå 2012-nivå. Tenesteområde 2412: Legevaktteneste Området er vidareført ut frå 2012-nivå. Viser elles til merknad frå legen. Tenesteområde 2420: Sosiale tenester. Ser at endring i vår personalsituasjon (jeg skal ut i permisjon 50% og Anne Brit skal vikariere for meg) medfører at kommunale utgifter på lønn øker betraktelig i forhold til i år, og tilsvarende reduseres stat sine utgifter. Dette har med «tilbudet» som stat har gitt oss, på hvordan vi skal fordele utgiftene på personal. Tenesteområde 2430: Tilbod til personar med rusproblem Drifta og utgiftene er vidareført ut frå 2012-nivå Tenesteområde 2440, 2510 og 2520: Barnevern Drifta og utgiftene er vidareført ut frå 2012-nivå. Tenesteområde 2535 Avlastning Budsjettet er basert på det auka aktivitetsnivået som følgjer av vedtak i kommunestyret i juni- 13. Investeringstiltak: Legekontoret: 1. Ultralydapparat for kr: Hensikten med ultralyd i allmennmedisin/særlig i distrikt Norge er: at vi reduserer henvisninger, forkorte utredningstid og behandlingstid. I tillegg tjener vi Maskinen inn i løpet av 4 år. Vi får mer enn kr. per år pga refusjon av en ultralydtakst ( 109kr) og konsultasjons/tilleggstidstakst.(163kr). Pasienten betaler materialtakst ( 57-69kr). 1. Møbler og inventar: kr: Utbytting av gamle 70 talls kontormøbler, venteromsmøbler og pauseroms- /møteromsmøbler: Vi har 4 skrivebord som må byttes ut til elektronisk justerbare. Med ombygging av legekontoret vil resepsjonen og venterom trenge nye møbler. 2. Legebil: kr ved kjøp, ved leasing: Legene kjører mye med egen bil. Legeforeningen satser på kjøp/leasing av legevaktsbil i kommunene. Legene kjører til : til planlagt eller øyeblikkelig sykebesøk og til akutt utrykning i kontortid, til dialogmøter(sykemeldingsoppfølging med deltakelse av fastlegen), og til legevakten og tilbake. Det vil også i framtiden tross bruk av en kommunal legevaktsbil oppstå situasjoner at en må bruke en privat bil dersom den andre er opptatt. Dagens løsning krever ekstra bokføringstid, ble ofte glemt til ulempe for legene. I tillegg er dagens km godtgjørelse for lav og tilsvarer ikke reel km tap av bilen.

Forsand kommune Saksframlegg

Forsand kommune Saksframlegg Rådmannen Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 045/16 Formannskapet 02.11.2016 051/16 Formannskapet 23.11.2016 Kommunestyret Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Søren Jensen

Detaljer

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018 Økonomisk oversikt ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 898 5 500 4 710 Andre salgs- og leieinntekter 9 014 8 265 8 617 Overføringer

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Forsand kommune Saksframlegg

Forsand kommune Saksframlegg Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 043/14 Formannskapet 11.11.2014 052/14 Formannskapet 25.11.2014 Kommunestyret 17.12.2014 Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Søren Jensen

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Forsand kommune Saksframlegg

Forsand kommune Saksframlegg Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato Kommunestyret 064/13 Formannskapet 12.11.2013 075/13 Formannskapet 26.11.2013 Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Terje Nysted 13/417-21

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 15.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 122/2011 Kommunestyret

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Forsand kommune Saksframlegg

Forsand kommune Saksframlegg Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 045/12 Formannskapet 13.11.2012 057/12 Formannskapet 27.11.2012 Kommunestyret 19.12.2012 Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Terje Nysted

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 15.06.2010 Kl. 14:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemar

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2010/1109 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 16.11.2010 Investeringsbudsjett 2011 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden.

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden. 08.11.2010 PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Handsaming i møtet: Utgangspunktet for arbeidet er ei justering av gjeldande plan 2014 som vart vedteken i juni 2010. Fleire store investeringstiltak vert dyrare enn

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Skodje arbeiderparti. Side 1 av 5. Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet

Skodje arbeiderparti. Side 1 av 5. Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet Side 1 av 5 Skodje arbeiderparti Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet 1. Skodje kommunstyre vedtek slik inntekts og finansside for 2013, samt økonomiplan for 2014 2016: Side 2 av 5 REKNESKAP

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16 Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett for 2011 av 28.10.2010 med slike endringar og

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møte dato Saknr FORMANNSKAPET 24.10.2016 101/16 FORMANNSKAPET 07.11.2016 113/16 FORMANNSKAPET 28.11.2016 119/16 Saksansvarleg: Rådmann Åse Elin Hole

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/198-12 Grethe Lassemo,35067109 200 18.03.2013 Kostra tal 2012 - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 23.04.2012 Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal 2012 Utval Møtedato Utvalssak Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 1 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 2 Forsand kommune Rådmannen Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Søren Jensen 14/435-8 /K1-150 29.10.2014 Kommentarar til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/1982-1 Kjell Odd Nygård Saksgang Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret Revidert budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014. Innstilling frå rådmannen:

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2013/122 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 24.07.2013 Rekneskapsrapport pr. 1. halvår Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 - Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer

Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 - Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer SAKNR. 063/10 BUDSJETT 2011 16.12.2010 KOMMUNESTYRET Handsaming i møtet: Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer Jon Magne Bogevik

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE 19/13 08/864 GODKJENNING AV SAKLISTE OG PROTOKOLL FRÅ MØTE I ELDRERÅDET

Møteinnkalling SAKLISTE 19/13 08/864 GODKJENNING AV SAKLISTE OG PROTOKOLL FRÅ MØTE I ELDRERÅDET SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: ELDRERÅDET I SKODJE Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.12.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 70 24 40 00. Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Detaljer

Arild Iversen, Krf, kom med fylgjande framlegg på vegne av Krf, H, Frp og Ferjelista: 1. Skattesatsen for eigedomsskatt i 2015 vert sett til 2

Arild Iversen, Krf, kom med fylgjande framlegg på vegne av Krf, H, Frp og Ferjelista: 1. Skattesatsen for eigedomsskatt i 2015 vert sett til 2 Handsaming: Rådmannen viste til det utdelte notatet av 02.12.14 vedk. tilskot ikkje-kommunale barnehagar og rådde til at pkt. 14 vart endra til å lyde: Satsane for driftstilskot til ikkje-kommunale barnehagar

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar:

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Vedtak i Ulstein kommunestyre, 12.12.2013: 1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2014 2017 og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Driftstiltak: Tiltak 2014

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.06.2016 Dykkar dato 09.06.2016 Vår referanse 2016/7787 331.1 Dykkar referanse Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE -

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS Kommunestyret Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen FE - 150 16/2650 Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS 30.11.2016 Kommunestyret PS Budsjett 2017 Vedlegg: Rådmannen sitt framlegg til

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Dykkar dato 06.02.2017 Vår referanse 2017/1692 331.1 Dykkar referanse Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer