Budsjett Økonomiplan Rådmannen sitt framlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2014. Økonomiplan 2014 2017. Rådmannen sitt framlegg"

Transkript

1 1 Budsjett 2014 Økonomiplan Rådmannen sitt framlegg

2 2 Innhald Kommentarar. side Økonomisk oversyn side Investeringar... side Driftsbudsjett.. side Kommentarar frå seksjonane. side

3 3 Forsand kommune Rådmannen Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Terje Nysted 13/ /K Kommentarar Budsjett Økonomiplan Kommentarar 1. Generelt Med di ein viser til kommunelova 45, legg ein med dette fram budsjettforslag for Forsand kommune for Kommunestyret skal vedta budsjettet samstundes med at det i medhald av skattelova 139, gjer vedtak om skattelegging. Budsjettet bygger elles på innhenta framlegg frå dei ymse sektorar, råd og styrer, samt tidl. økonomiplan for Det er i samsvar med føresegnene laga eit kapitalbudsjett og eit driftsbudsjett, kor kapitalbudsjettet viser investeringane og finansieringa av desse. KOSTRA Frå statleg hald er det frå lagt opp til eit nytt budsjettoppsett som er kalla KOSTRA. KOSTRA betyr: KOmmune STat RAppoteringssystem. Bakgrunnen for innføring av dette systemet, er følgjande: betre informasjonsflytten mellom kommune stat få samanlikningstal for dei einskilde kommunane betre oversyn over kommunen sine tenesteytingar og ressursbruk 2. Vedtak om skattelegging og budsjett. Av rundskriv frå kommunal- og arbeidsdepartementet går det fram at skattdirektoratet har sett fristen for kommunestyret til å gjera vedtak om forskot på skatt for inntektsåret 2014 til

4 4 3. Føresetnad for reell budsjettering I følgje kommunelova 46, skal budsjettet vere ein plan for kommunen sine utgifter og inntekter i budsjettåret. Alle pårekna inntekter og utgifter skal vere med og budsjettet skal settast opp i balanse. Det vedtekne budsjettet er bindande for kommunale myndigheiter sin forvaltning i budsjettåret. Det vert vidare lagt til grunn at: - budsjettet skal haldast innanfor ei forsvarleg økonomisk totalramme. - låneskulda skal haldast på eit forsvarleg nivå. Låneopptaka må ikkje overstige det kommunen vil makte å forrente og amortisere i tillegg til dei auka driftsutgiftene investeringane vil føre med seg. - det må ikkje forskotterast meir av kontantmidlane enn omsynet til forsvarleg likviditet til ei kvar tid tilseier. Det er kommunen sjølv, og då først og fremst formannskapet og kommunestyret som har hovudansvaret for å halde verksemda innanfor ramma av dei kommunale ressursane som kan påreknast. Dei kommunale seksjonane, utval og råd, deler og dette ansvaret. Det er difor viktig for alle parter å følgje utviklinga gjennom året og gripe inn om det er naudsynt. 4. Økonomisk opplegg frå regjeringa Vekst i samla inntekter. I kommuneproposisjonen for 2014, legg regjeringa opp til realvekst i kommunesektorens samla inntekter på mellom 6 og 6,5 milliardar kroner. Realvekst i kommunesektoren sine frie inntekter i 2014 er berekna til mellom 5 og 5,5 milliardar. Inntektssystemet Rammetilskotet vert fordelt til kommunane gjennom inntektssystemet. Det er kun små endringar i kriteria for rammetilskotet for Kommunen sin økonomi Kommunen har fortsatt ein brukbar totaløkonomi, men har blitt svekka dei siste åra. Dette skuldast at utgiftene, med relativ gode lønsoppgjer, vedlikehald av kommunale eigedomar og fleire tunge brukarar innan helse- og skulevesenet, har auka vesentleg medan skatteinntektene har ikkje hatt same utvikling. Faktisk viser prognoser for 2014 at skatt på inntekt og formue kun auker med 8,5% (3,5 mill.kr) frå 2010 til budsjettåret 2014, medan driftsutgiftene har auka med 22% i same periode. I tillegg har eigedomsskatten på eksisterande kraftverk til dels stagnert på grunn av eit stortingsvedtak som seiar at når ein har kome til eit skattemessig tak, har kommunane ikkje anledning å ta ut meir eigedomsskatt

5 5 frå objektet. Dette betyr at staten og eigarane av kraftverket får del i denne meirauken som kommunane skulle hatt. LVK arbeidar med saka og vil prøva å få endra dette stortingsvedtaket. Kommunen har relativ høg lånegjeld i dag og planlegg fleire store investeringsprosjekt som skal lånefinansierast. Ei forventa auke i renteutgiftene vil føre til at den kommunale handlefridom vil bli vesentleg svekka. Rådmannen vil rå til at ein følgjer renteutviklinga nøye og vere budd på å nedbetale låna om det vert vesentleg auke i renta. Nettodriftsbudsjettrammene bygg på tidlegare vedteken økonomiplan og er justert for løns- og prisauke på h.h.v. 4,5% og 1%. For å oppretthalde dagens nivå i dei kommunale tilboda, er det nødvendig med ekstraordinære inntekter. I dag hentar kommunen ut 3. mill.kr. frå Forsand Elverk. Rådmannen har i budsjettframlegget for 2014, ikkje rådd til at kommunen stiller krav om ytterlegare utbytte no. Eit eventuelt utbytte blir utbetalt i slutten av Utbygging av ny kraftstasjon i Lysebotn, samt nye linjeanlegg, vil kunne gje meirinntekt i form av skattar. Det er viktig at kommunen krev inn eigedomsskatt allereie når utbygginga starter i Lysebotn (jmfr. 8 i eigedomsskattelova). Det framlagde driftsbudsjett er gjort opp med eit bruttodriftsresultat på kr ,- i Bruttodriftsresultatet kjem fram etter at skattar, rammetilskot (inkl. momsref.) og andre inntektsposter er inntektsført med kr ,- og driftsutgiftene er utgiftsført med kr ,-. Renter/avkastningar, avdrag, utbytte frå Elverket og avskrivingar er ikkje medtekne her. Nettodriftsresultatet er i 2014 berekna til kr ,- eller 2,7 % i høve til driftsinntektene. Fylkesmannen har som mål 3% for kommunesektoren. Altså ligg ein nær opp til Fylkesmannen sitt mål. Slik det ser ut i dag, vil kommunen i 2014 komme noko betre ut enn for 2013 når det gjeld frie inntekter. Ein får ein auke på ca. 3,8% i høve 2013-budsjettet når det gjeld skatt og rammetilskot (eigedomsskatt er ikkje med i desse tala). For 2014 er skatt på formue og inntekt, berekna til 45.4 mill.kr.(43.1 mill.kr. i 2013-budsjettet). Ein presiserar at desse prognosane er usikre. Rammetilskotet for 2014 er i sett til 42.5 mill.kr. og det er ein auke på omlag 0,9 mill.kr. frå Desse prognosane er og usikre i og med at endelege tal for rammetilskotet 2014 blir fordelt i februar 2015 avhengig av inntektsutjamninga som vert berekna fortløpande i Eigedomsskatten er berekna for 2014-budsjettet til omlag 44,4 mill. kr. som er ein auke på 0,2 mill.kr. i høve 2013, altså ein marginal auke. Rådmannen viser til tidlegare merknad om justering av tak for eigedomsskatt på verk og bruk. Moms-kompensasjon er for 2014 berekna til ca. 9.3 mill. kr. Frå og med 2010 blei denne refusjonen overført med 20% til investeringsbudsjettet og vidare med ytterlegare 20% dei resterande åra til heile momskompensasjonen er ført på investeringsbudsjettet. Desse midlane gjekk som inntekt til driftsbudsjettet, men skal no førast i investeringsbudsjettet.

6 6 Kommunale tenester/avgifter som ikkje er regulert på annan måte, er auka med 3,5%. Jmfr. særskilt vedtak om justering av avgiftene. Kommunen sin lånegjeld Renter og avdrag på løpande lån utgjer i 2014 h.h.v. kr ,- og kr , til saman kr ,-. I desse beløp ligg kapitalkostnader til næringsbygg/infrastruktur som skal dekkast av kraftfondet, jfr. tidl. vedtak i kommunestyret. Av nye lån som er planlagt tatt opp i perioden er omsorgs- og avlastningsbustader, plan for avløp, ombygging kyrkja, trafikksikring skulen, ombygging helse-/fysioterapeutkontor, oppgradering kommunale bygg tilsaman 50. mill.kr. I tillegge kan det være aktuelt å ta opp eit startlån (formidlingslån) frå husbanken. Pr vil lånegjelda utgjere om lag 108. mill.kr. (inkl. startlån på om lag 20. mill. kr). Renteinntekter, avkastning og eigarutbytte (El-verket) er berekna til kr ,- i Nybygg og anlegg. Totalt er det rekna med ei investeringsramme på kr ,- i I økonomiplanperioden , er det rekna å investera kr ,-. Investeringane i 2014 er vist på eige investeringsbudsjett (økonomiplanen) og er tenkt finansiert slik: Lån ,- MVA ,- Statleg tilskot ( ,-) Kraftfond ,- Kapitalfond ,- Disposisjonsfond/ub.fond ,-,- Samla investering ,- 7. Driftsbudsjettet I sitt budsjettrundskriv av juni d.å. og usikkerheiten på inntektssida, ba Rådmannen seksjonane redusere sine justerte (pris- og lønsauke) budsjettrammer med 3% for Formannskapet, med tillegg til repr. frå Frp og Leiarforum hadde eit sammøte om budsjettet for 2014 i møte den , der politikarane blei presentert budsjettarbeidet til då. Ein vil i det vidare gå igjennom dei største endringar/justeringar i driftsbudsjettet og tiltak som krev særskilt vedtak. Seksjonsleiarane har i hovudsak halde seg innanfor dei nettodriftsrammar som vart gitt. Rådmannen viser elles til seksjonsleiarane sine budsjettkommentarar i eige vedlegg, der det er kommentert ynskja tiltak som ikkje er tatt med i budsjettframlegget frå rådmannen.

7 7 A. Forsand Sokneråd Iflg. Lov om Den Norske Kyrkja, skal kommunane yte tilskot til drift av kyrkjegarder, kyrkjekontor. For 2014 er tilskotet på ,-. B. Revisjon/kontroll I samsvar med tilråding frå kontrollutvalet, er det ført opp eit samla budsjett på kr ,- inkl. m.v.a. for kontroll og tilsyn i C. Rådmannskontoret Ordførargodtgjersla er ført opp tilsvarande heil stilling og vert løna i samsvar med 85% av stortingsrepresentantane si løn. Jmfr. k.sak. nr.46/11. Det var ein forvaltningsrevisjon om anskaffelser og anbod i 2012/13 kommunen. Konklusjonen frå kontrollutvalet var m.a. at det må tilførast meir ressursar innan innkjøp. Styrking og betre samordning av innkjøpsfunksjonen vil kunne gi økonomisk gevinst for kommunen. I dag fungerer innkjøpsfunksjonen som eit tilnærma venstrehandsarbeid i og med at funksjonen ligg til ei stilling i servicekontoret. Denne ordninga medførar vanskelege arbeidstilhøve i og med at innkjøpsansvarleg må ha kontakt med seksjonane og fleire eksterne møter utanfor kommunen. I utgangspunktet var det i budsjettet for 2014 lagt opp til auka stillingsressurs på 20%. I samband med at ei stilling vert ledig på Teknisk seksjon, fant ein å kunne omdisponere ressursar utan å auka stillingsrammen i kommunen. Dette betyr at ein legg innkjøpsfunksjonen til denne stillinga, i tillegg tiil desse funksjonane; IT-kontakt, føring av prosjektrekneskap (skyggerekneskap) m.v. Det betyr vidare at den som innehar funksjonane innkjøp og IT-kontakt, vert flytta frå servicekontoret til denne stillinga, samt at ein flytter nokon av dei tidlegare funksjonane stillinga hadde på teknisk seksjon til stillinga på servicekontoret. Ein lyser så ut ledig stilling på servicekontoret, ved evt. internt opprykk, lyser ein ut vikariat. Avtalen med Netpower om drift av IT, går ut i Det er mulig å forlenga denne i eit eller to år. I utgangspunktet legg ein opp til at avtalen blir lyst ut på anbod i løpet av 2013/14. Eit alternativ er å vurdere eit samarbeid om IT-løysing/drift med Ryfylkekommunane. Dette kjem ein attende til i løpet av hausten er 200-årsjubileet for den norske grunnlov og i dette høvet er det ført opp midlar til feiring av av jubileet. C. Seksjon for Kultur Det vert ikkje lagt opp til nye tiltak innanfor kulturbudsjettet i Seksjonsleiar har bedt om meir ressursar for å auka stillinga som fritidskontakt for barn og unge. Rådmannen har ikkje funnet midlar til ei slik auke. Kulturleiar har elles i sine kommentarar peikt på ein del andre aktuelle tiltak innan kulturseksjonen som det ikkje pr. i dag finns midlar til. Jmfr. vedlagte kommentarar.

8 8 E. Seksjon for Helse- og sosial Det er tatt administrativt initiativ til å sjå på gjeldande legevaktavtale mellom Forsand og Strand kommuner. I dette høvet har og rådmannen i Hjelmeland kommune bedt om at ein vurderer å ta med Hjelmeland i framtidig vaktsamarbeid. Seksjonen har redusert utgiftene til legevaktsamarbeidet med kr ,- i påvente av ny avtale. Rådmannen finn ikkje å kunne redusere utgiftene før det ligg føre ein ny avtale og har difor lagt inn igjen midlane i budsjettet. Frå legen er det vist til at det er planar for ombygging /tilrettelegging av nytt nødmeldesystem i alle kommunar for Førebelse planar er at ombygging blir på Jonsokberget, Strand kommune og er kostnadsrekna til om lag kr ,-. Det er ikkje avtale om kostnadsfordeling mellom kommunane og ein reknar med å komme med ei sak om dette i løpet av 2014 og at evt. kostnad for Forsand kommune vert løyvd ekstraordinært då. Kommunestyret vedtok i møte kjøp av ekstra plass for ungdom ved Avanti- Ryfylke. Vidare vart det i kommunestyremøte løyvd midlar til eit omsorgstilbod for ungdom. Begge desse tiltak vil få konsekvensar for framtidige budsjett og er innarbeidd i økonomiplanen Rådmannen har lagt inn 10% auke i stillingsressursen for leiar av avlastningsbustadane. Denne stillinga er kombinert med leiarfunksjonen for ATO (skulebudsjettet) og saman med ein føreslått 10% auke i ATO, vil leiarfunksjonen for Avlastningsbustadane/ATO bli 80%. Jmfr. Særskil sak. Det vert vidare vist til usikkerheit når det gjeld utgifter til barnevern. Det er vanskeleg å budsjettere eksakte beløp til slike tiltak og seksjonen har ikkje lagt opp til nye tiltak. Rådmannen viser elles til budsjettkommentarane frå Leiar av Helse og sosialseksjonen. F. Seksjon for Barnehage Barnehagen hadde i sitt budsjettframlegg redusert bruk av vikarar med kr ,-, samt redusert diverse utgifter og kjøp av andre med tilsaman kr ,-. G. Seksjon for Skule I sine budsjettkommentarar, viser leiar for skuleseksjonen ynskja tillegg utover den tildelte budsjettrammen at ein auker leiarressursen for ATO med 10%. Rådmannen har lagt inn denne auken i budsjettframlegget for jmfr. Særskild sak. H. Seksjon for Pleie- og omsorg Leiar for PLO har i sitt budsjettframlegg for 2014 ikkje lagt opp til nye stillingar. Det er ynskja, nye møblar i stova i bukollektivet og hagemøbler. Vidare har leiar bedt om utviding av sin ramme med kr ,- i samband med personalseminar for dei tilsette. Rådmannen har lagt inn kr ,- til innkjøp av nye møblar for Vidare har rådmannen lagt inn kr ,- til personalseminar i 2015 under føresetnad av at desse midlane og dekker bruk av vikarar i samband med seminaret.

9 9 Viser elles til seksjonsleiar sine budsjettkommentarar m.a. om samhandlingsreforma. I. Seksjon for drift Teknisk leiar viser til at framlagde budsjett for 2014 er stramt over heile linja, samstundes som seksjonen opprettheld tilnærma 2013-nivå på vedlikehald av bygg og anlegg. Teknisk leiar orienterte tidlegare at han ynskja å gå tilbake til stillinga på rådmannskontoret. Dette blei imidlertid trekt attende, slik at det ikkje vart aktuelt å lyse ut stilling som ny teknisk leiar. Jmfr. kommentarar frå teknisk leiar. 8. Investeringsbudsjettet Det er gjort framlegg om å investera for kr ,- i 2014 og kr ,- samla i perioden fram til Rådmannen viser elles til kommentarar og aktuelle nye prosjekt som er ynskja av seksjonane, men ikkje er tatt med i budsjettframlegget. Nedanfor viser ein kva tiltak som er tatt med i budsjett /økonomiplan : - Berbare datamaskiner til elevar i ungdomsskulen er vidareført i planperioden. - Naudstrømsanlegg var planlagt å få på plass i 2013, men eit samarbeid med Forsand Elverk, har forsinka etableringa. Midlane er difor overført til Det er ført opp midlar til tiltak i Lysebotn for heile økonomiplanperioden. Ein del av desse midlane skal gå til opprusting og vedlikehald av kapellet, jmfr. tidl. kommunestyrevedtak. Då ein del av midlane er øyremerka vedlikehald (driftsmidlar) blir beløpet rekneskapsmessig overført driftsbudsjettet, men framleis dekka av fondsmidlar. - I budsjettet for 2013, var det ført opp midlar til gateadresser/skilting. Kommunestyret har no vedtatt namn på vegar. Ferdiggjering av skilting m.v. blir imidlertid ikkje gjort før 2014, slik at midlane som var avsett i 2013, blir overført til Det var avsett midlar til naudsynt utbetring av avlaup i Myra industriområde i Dette har ikkje blitt utført 2013 p.g.a. forsinka planarbeid. Midlane er overført til Det var avsett midlar til naudsynte nye tiltak på Kulturhuset, t.d. brannsikring i Arbeidet er sett i gang, men blir ikkje ferdig i 2013 slik at midlar er overført til Det var i.h.t. økonomiplanen ført opp midlar til reinseanlegg på Øyren i Ved utbygging av planlagd bustadfelt i Bergevika, hotell og leiligheiter i Forsand sentrum, vil kapasiteten bli for liten. Dette må sjåast i samanheng med hovudplan for avlaup i kommunen. Det vert ikkje aktuelt å starte utbygging av reinseanlegget i 2013, slik at midlane blir overført til Det er i samsvar med økonomiplanen ført opp midlar tiloppdatering av Geodata i Samt vidareført midlar for For 2014 var det i økonomiplanen ført opp midlar til nytt låssystem i kommunehuset. Dette blei utført i 2013 i samband med plan om universell utforming. - I 2014 er det i samsvar med økonomiplanen, ført opp midlar til sentrumsutvikling på Øyren.

10 10 - Planarbeidet for å gjere Tørejuvet meir tilgjengeleg tek lenger tid. Dette arbeidet er blitt utsett. Midlane frå 2013 er overført til I samsvar med økonomiplanen, er det ført opp midlar til sti Bergekleiva-Bergevik i Teknisk seksjon har behov for lagerplass til sand m.v. og det er i samsvar med økonomiplanen ført opp midlar til lagerbygg i Stengekranane i kommunale vasskummer, må utskiftast og det er avsett midlar i planperioden I 2015 var det i samsvar med økonomiplanen, avsett 3,5 mill.kr. i låneopptak i samband med oppgradering/vedlikehald kommunale bygg. Dette er forskjøvet til Det er i samsvar med økonomiplanen, ført opp midlar til gatelys til ridebanen i I økonomiplanen er det ført opp tilbygg til kyrkja i 2015 på 4. mill.kr. Forsand Kyrkjelyd har i sitt budsjettframlegg opplyst at prisen på kyrkjetilbygg ser ut til å kome på kr ,- inkl. m.v.a. Kyrkjelyden føreset at 1,5 mill.kr. vil finansierast av innsamling og dugnad. Dermed står ein att med kr ,- som må finansierast eksternt. Dette medførar ein auke på kr ,- for kommunen. - Det er avsett 1,2 mill.kr. årleg til EDB-maskiner, programvare m.v i økonomiplanperioden. - Det er i samsvar med økonomiplanen, avsett midlar til hovudplan for avløp, med ein ny fordeling av midlane i perioden. - I samband med trafikksikringstiltak i Myra Industriområde er det avsett midlar i Det var ført opp midlar i 2013 til trafikksikring i innkjøringa ved Forsand skule. Planarbeid og godkjenning medfører utsetjing til I samsvar med kommunestyret sitt vedtak om kunstgrasbane i tilknyting til Forsand skule, var det ført opp tilskotsmidlar og kjøp av grunn i Frigjeving av areal og søknad om tippemidlar vil ta tid og det er avsett midlar i Skulle spørsmål om areal bli løyst tidlegare, føreset Rådmannen at saka kan framskyndast. - Det var ført opp midlar til permanent straumforsyning ved kaien i Myra Industriområde i 2016, men ein gunstig avtale med Firma Bjørn Hansen har medført at dette vart løyst utan meirkostnad for kommunen i Det er i samsvar med økonomiplanen ført opp midlar til nytt gulvbelegg på legesenteret i Midler til energimerking av kommunale bygg, digitalisering av teikningar, tekniske romnr. Forstudie SD-anlegg er i samsvar med økonomiplanen ført opp for åra Det er i samsvar med økonomiplanen avsett midlar til å skifte ut lysarmaturar og varmeovner i kommunehuset i Det er sett av 20. mill.kr. til avlastningsbustad for barn/servicebustad i mill.kr er lån og 5. mill.kr. er forventa tilskot frå staten.

11 11 - Det er i samsvar med økonomiplanen avsett midlar til ombygging og oppgradering av utstyr i Mulen, på Kulturhuset og utskifting av membranduk i utjamningsbasseng. - Vidare er det avsett midlar til utskifting av vinduer på Forsand skule i Dette er i samsvar med økonomiplanen. - I samband med utbygging av bustadfeltet i Bergebakkane, var det ført opp midlar til busslomme langs fylkesvegen i Jmfr. tidl. kommunestyrevedtak sak 20/12. På grunn av planarbeid m.m. vil ikkje dette arbeidet bli utført før tidlegast Midlane er soleis overført til I samsvar med økonomiplanen er det ført opp midlar til ny brannbil i Prosjekta som no fylgjer er nye tiltak som er ført opp i økonomiplanperioden: - På investeringsbudsjettet for skulen, er det ført opp midlar til smartboard (tavler) og sykkelskur i Etter pålegg frå Mattilsynet, må kjøkken i barnehagen utbetrast og det er ført opp midlar for For legekontoret er det ført opp midlar til ultralydapparat. I dag er det eit privat opplegg som ein lege brukar. Dette er eit godt tiltak for innbyggjarane i Forsand. Kommunen får eigenandelen frå brukarane. Ein finn likevel det mest ryddig at kommunen har hand om dette og kjøper inn eit ultralydapparat som kommunen eig og nyttar i det ordinære legetilbodet. Midlar til ultralydapparat er sett opp i Frå legehald har det vore eit ynskje at kommunen har ein eigen legebil. Det er ført opp midlar i Teknisk seksjon har gjort framlegg om å legge nye fliser gang 1. og 2. etasje i kommunehuset. Rådmannen har ført opp midlar i Det er frå Pleie- og omsorgsseksjonen, gjort framlegg om midlar til effektbrytar, oppgradering naudstraum, sikring av tele/dataopplegg og nytt gulvbelegg på kjøkkenet på Forsandheimen. Det er avsett midlar til effektbrytar, naudstraum i 2014 og sikring av tele/data og gulvbelegg på kjøkkenet i Frå Helse- og sosialseksjonen, var det ført opp midlar til ombygging for helsesenter, legekontor og fysioterapi i Rådmannen har ført opp midlar i Biblioteket hadde ført opp midlar til aircondition i Rådmannen har ikkje tatt med tiltaket i økonomiplanen. 9. Målstyring I budsjettkommentarane for 2013, føresette ein at skulle legge meir vekt på målstyring i dei komande budsjetta. Dette var eit tema leiarane skulle lære meir om i samband med leiaropplæringskurs ein skulle gjennomføre i Av ymse årsakar har kurset blitt forsinka og blir sett i gang i løpet av november Dette betyr at ein må komme tilbake til temaet målstyring i budsjettet for 2015.

12 12 Døme på målstyring kan vere: - mål om 3% nettodriftsresultat i rekneskapen - %-vis utvikling av folketalet. - sakshandsamingstid - sjukefråvære - etablering av ny bustadar - utlån av bøker på biblioteket - reduksjon av mobbing skulen - resultat nasjonale prøver - brukarundersøkingar - antal behandla pasientar ved legekontoret m.m. Nokon av punkta har ein allereie i dag som mål, t.d. sjukefråvære på 5%, folketalsvekst på 1% årleg. Barnehagen har vurdert ein del punkt som kan vere aktuelle for dei, t.d. rekruttering av menn i barnehagen. Skuleseksjonen har m.a. peikt på reduksjon av mobbing og betring av resultat på nasjonale prøvar vil vere aktuelle mål for skulen. Som nemnt, bør målstyring vere eit prioritert område i dei framtidige budsjett og årsmeldingar. 10. Forvaltning av midlar Kommunen sine midlar i pengemarknaden, utgjer i dag om lag 100. mill. kr i marknadsverdi. Også 2013 har vert eit turbulent år innan finanslmarknaden. Det har ikkje vore aktuelt å realisera midlane med tap då kommunen har ein langsiktig strategi for pengeplassering. Ein følgjer marknaden nøye og det kan vere aktuelt å realisere midlar om rentene vert auka og nytte desse til investering. I dag sitt ein att med større. utbytte/verdiauke enn ein ville hatt ved ordinær renteplassering. I løpet av 2013 har ein nytta kassakreditt i større grad enn tidlegare. Det er alltid ei vurdering om ein skal nytte avsett kapital i finansmarknaden i staden for å tære på kassakreditten. 11. Skattar og avsetningar m.m. Det er budsjettert med kr ,- i skatt på formue og inntekt for Dette er ein auke på om lag 1,3 mill. kr. i høve budsjettet for Etter Rådmannen sin vurdering er desse prognosane svært usikre og ein må nøye vurdere skatteinntektene gjennom budsjettåret Eigedomsskatten er sett til 44,4. mill.kr. i Dette er om lag 0,2 mill. kr. meir enn i Rådmannen viser her til tidlegare merknad om eigedomsskatten. Konsesjonsavgifta på om lag 9. mill.kr. årleg, blir avsett til kraftfondet.

13 Budsjett og skattelegging for 2014 Med bakgrunn i kommentarane og budsjettframlegget rår rådmannen formannskapet gjera slik T I L R Å D I N G T I L V E D T A K: 1. Forsand kommune sitt budsjett for 2014, vert godkjent slik det ligg føre. 2. Skatt for 2014 vert å skrive ut med høgaste tillete prosentsats på inntekt og 0,7% på formue. 3. I medhald av eigedomsskatteloven 3, første ledd bokstav c, blir det skrevet ut eigedomsskatt på verk og bruk med kr. 7,- pr kr ,- av skatteverdet. Forsand rådmannskontor, 30. oktober 2013 Terje Nysted -rådmann-

14 14 Økonomisk oversikt

15 15 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2014 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

16 16 BUDSJETTOVERSYN DRIFTSDEL Seksjon Sentraladm Kultur Helse- og sosial Barnehage Skule PLO Teknisk Sum nettorammer Skatt Eigedomsskatt Konsesjon Rammetilskot Driftsinntekter Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter ( ) ( ) ( ) ( ) Brutto driftsresultat Renteutgifter oa finansutg (3 692) (4 287) (4 678) (4 957) Utlån (35) (35) (35) (35) Renteinntekter Motatte avdrag på utlån Utbytte Elverk Netto renter/utbytte Adrag på lån (4 050) (4 758) (5 125) (5 300) Netto finansposter (159) (917) (1 371) Netto driftsresultat Frå drift til investering (1 850) Avsetning (2 922) Bruk av avsetning 100 Regnsk mer-/mindreforbruk - Rådmannen

17 17 BUDSJETTOVERSYN INVESTERING Sum finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lån MVA Bruk av avsetning Brutto finansiering Statlig tilskudd/andre tilskudd (5 600) (6 043) - Netto finansiering Bruk av avsetning: Kraftfond Kapitalfond Vegfond Disp fond Sum Lån pr Nye lån Avdrag drift Avdrag investering Renter (3 454) (4 778) (5 386) (6 029) Rådmannen

18 18 Investeringar Økonomiplan

19 19 SUM INVEST PROS ØKONOMIPLAN PROSJEKTETS NAVN ( ) FINANSIERING BPC Bærbar PC til elevar Disp.fond A4 Nødstraumsaggregat Disp.fond ADR Gateadresser Disp.fond.19 Avlaup, nødvendig utbering iht regelverk Disp.fond KUL Tiltak kulturhus - brannsikring/sprinkling Kapitalfond RØY Renseanlegg Øyren Kapitalfond GD Geovekst oppdatering Disp.fond ØSU Øyren sentrumsutvikling Kraftfond TJU Tørejuvet Kraftfond STI Sti Bergekleiva - Bergevik Kraftfond LT1 Lagerplass teknisk - garasje traktor, lager til strøsand, salt ol MVA SVK Stengekraner i vasskummar Disp.fond KB2 Oppgrad/rehabilitering kommunale bygg Lån obs forskjøve 2 år GRI Gatelys ridebanen MVA KYR Kyrkja ombygging Lån.4 EDB maskinar, programvare MVA HVA Hovudplan avløp Lån, obs ny fordeling pr år M01 Veg, fortau,rasvoll (trafikksikring) Myra MVA 1/disp.fond 4,5 M02 Avløpsnett ned myra Lån STS Trafikksikring skule (60% refusjon) Disp.fond KGB Ny kunstgrasbane bidrag frå kommun (2 800) Disp.fond/tilskudd/dugn obs forskj 2 år LNG Legesenteret, nytt golvbelegg (HMS) MVA Energimerking bygg (lovpålagt) digitalisering tegninger, tekniske ENM romnr, alle rom og forstudie SD-anlegg Disp.fond KGB kommunehuset, utskifting av lysarmaturer og varmeovner MVA HP Barneavlasting/servicebustad inkl grunn Lån 15/tilskot 5 MUL Kulturhus, mulen ombygging og oppgradering av utstyr Disp.fond SUV Skulen utskifting vindu MVA K13 Kulturhuset, membran/duk i utjevningsbaseng Disp.fond BRB Bil brannvesenet Disp.fond BB3 Busslomme Bergebakkane Kraftfond Nye tiltak: SSB Skulen, Smartboard (tavler) MVA S14 Sykkelskur MVA KYR Kyrkja ombygging total tidl løyva-1,500tilskot/dugnad Lån 2625, tilskot/dugnad 1500 BUK Barnehagen utbetring kjøkken MVA LUL Legen ultralyd MVA L13 Legebil MVA KFL Kommunehus fliser gang oppe/nede MVA F01 Forsandheimen effektbryter MVA F02 Forsandheimen nødstraum MVA F03 Forsandheimen gulv kjøkken MVA OHS Ombygging helsesenter lege/fysioterapi Lån F04 Forsandheimen sikring tele/data MVA SUM INVESTERINGAR

20 20 Driftsbudsjett fordelt på seksjonane

21 21 DRIFTSBUDSJETT 2014 PR SEKSJON Regnskap Buds(end) Forslag pr /V:24 Grp. Grp. Grp. Grp. Grp. Grp. Grp. Ansvar: 800 SENTRALADM 105 ORGANISASJONSSJEF POLITISK SEKRETÆR PERSONAL ØKONOMI SERVICETORG Sum grp. Ansvar: 800 SENTRALADM Ansvar: 801 KULTUR 210 KULTUR AKTIVITETSSENTER KAFE MULEN BIBLIOTEKET Sum grp. Ansvar: 801 KULTUR Ansvar: 802 HELSE-&SOSIAL 220 SOSIALKONTOR LEGETENESTE HELSESTASJON PSYKISK HELSEARBEID SOSIALTENESTE BARNEVERN AVLASTNINGSBUSTAD AVDELING FUNKSJONSHEMMA Sum grp. Ansvar: 802 HELSE-&SOSIAL Ansvar: 803 BARNEHAGE 230 BARNEHAGE Sum grp. Ansvar: 803 BARNEHAGE Ansvar: 804 SKULE 240 SKULE ATO Sum grp. Ansvar: 804 SKULE Ansvar: 805 PLO 270 PLEIE OG OMSORGSEKSJONEN Gruppe 1 PLO Gruppe2 PLO Sum grp. Ansvar: 805 PLO Ansvar: 806 TEKNISK 300 TEKNISK SJEF PLANAVDELING BYGGESAK JORDBRUK OPPMÅLING OG KALKING PERSONELL TEKNISK EIGEDOMSFORVALTER KOMMUNALTEKNISK Sum grp. Ansvar: 806 TEKNISK T O T A L T

22 22 Kommentarar frå seksjonane m.v

23 23 Forsand kommune Rådmannen Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Terje Nysted 13/417-4 /K Budsjett ansvar kommentarar Ansvar 105: Teneste 1200: Rådmannskontoret Budsjettet er sett opp basert på fjorårets tal justert for lønsstigning. Enkelte postar er justert basert på erfaringstal frå Det er elles ikkje lagt inn justering for prisauke. Det er lagt inn kostnader til kjøp av tenester frå avtroppande rådmann.. Teneste 1206: Sentrale IKT-tenester Drift: Merknad til art 1196: Lisensar, vedlikehald. Mengda med dataprogram som føreset årleg lisens aukar år for år. I tillegg går nå går nå dei store Windows og Office programma nå på leasing-avtale medan me tidlegare har kjøpt programma. Desse to elementa inneber at denne arten naturleg må vere høgare og truleg aukande framover. Merknad til art 1370: Kjøp frå andre. Dette går i all hovudsak på Netpower. I tillegg til standard avtale med Netpower nyttar me dei til ein del andre prosjekt som ikkje er dekka av avtalen. Investering: Viser her til vedlegg. Teneste 2423: Skjenkekontroll Kostnadane på dette området varierer ein del frå år til år. 1. Kjøp av tenester frå Brannvesenet i Sør-Rogaland til skjenkekontroll. Tidvis får kommunen tilbakebetalt deler av innbetalt beløp til Skjenkekontrollen. Dette skjer oftast året etter og har grunnlag i endra aktivitet i høve til planlagt aktivitet. 2. Skysskostnader kan variere mykje avhengig i kva grad skjenkekontrollørane nyttar båtskyss eller ikkje. På bakgrunn av dette er budsjettframlegg laga etter beste skjønn. Teneste: 2331: Miljøretta helsevern NB: Nytt namn: Tidlegare namn: Næringsmiddeltilsynet. Kostnadene med denne tenesta er om lag kr. 2,30 pr innbyggjar og er sett opp i samsvar med dette. Teneste 1802: Eldrerådet. Er sett opp som i fjor. Audun Grødem Org sjef

24 24

25 25 Forsand kommune Rådmannen Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Audun Grødem 13/ /K Budsjettframlegg personalkontoret Ansvar 140 Vedlagt følgjer framlegg til budsjett for ansvar Personal. Budsjettet inneheld ingen større endringar frå førre års budsjett. Audun Grødem organisasjonssjef

26 26 Forsand kommune Servicetorget Mottakarar: Terje Nysted Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Nancy Kjærvoll 13/417-8 /K Budsjettframlegg Servicetorget Rammer jfr rådmannen sitt rundskriv: Kr ,-. Netto budsjett servicetorg kr , Lønn: Bygg på tal frå aug Ut frå dette er auken på løn litt meir enn 4,5% Vikar Vikar blir nytta for at vi alltid skal vera 2 på jobb. Halvert i høve til Driftsutgifter. For å prøve å halde budsjettet har vi redusert driftsutgiftene i høve til tidlegare år. Nye innkjøpsavtalar gjer dette muleg. Vi har skifta leverandør for kopimaskinar Porto Ein post har vi måtte auka; porto. Det er uventa at desse utgiftene har auka vi har jo teke i bruk elektronisk post til politikarane. Ei forklaring kan vera stor aktivitet i samband med «gateadressane». Ei anna forklaring er aukande kontroll av posten dårleg disiplin frå vår side som har ført til «straffeporto» for ca kr. 3000,- til no i år Juridisk bistand; Dette er eit prosjekt som blei starta opp i Utgiftene blir dekka av statlege midlar. Prosjektet blir avslutta i Nancy Kjærvoll leiar servicetorg/arkivleiar

27 27 Sentral IT Investeringar 2014 og historikk Art Budsjett 2014 Balanse Budsjett 2013 Rekneskap 2012 Rekneskap 2011 Rekneskap EDB-maskinar MVA Disposisjonsfond Frå drift Refusjon frå andre BPC Bærbare elev-pcar WebSak-servar SQL database Svitsjar - utskifting Filservar adminsone Trådlaus sone Forsandheimen Kartleggjing nettverksstruktur Buffer Totalt Resultat Budsjett Postar i kursiv er tiltak og periodisk utskifting/ vedlikehald 2013 som ikkje implementert/ fakturert pr Auka budsjettramme for 2014 skuldast planlagt restrukturering av nettverksarkitektur, noko som vil gje innsparing på investering og gjere systemet meir brukarvennleg. Arbeidet vil bli gjennomført i perioden

28 28 Utstyr, programvare, installasjon inkl. arbeid Kostnad Seksjon Kommentar 1 Utskifting maskinvare Basert på historikk og stram utskiftingsrate i 2013¹ 2 Terminalservar Årleg skifte - vedlikehald av servarpark 3 Oppgradering telefonsentral, UPS, nødstraum Beredskapstiltak kommunehus og Forsandheimen² 4 RIA-servar TEK Utskifting, kritisk servar, vert vurdert fortlaupande 5 Fornying servarpark Utskifting, vert vurdert fortlaupande 6 Installering og oppgradering - nye system Basert på historikk - ad hoc installeringar¹ 7 Trådlaust nettverk - Forsandheimen PLO Bare delvis dekning i dag - publikum og opphaldsområder 8 Nyno/Ordrik - språkressurs for kommunen Omsetjing, korrektur, syntaks, ordtilfang³ 9 Filservar sikker sone SOS/PLO Kritisk server - periodisk utskifting 10 Redesign nettverksstruktur Sum Investeringstiltak 2014 ¹ Stram utskiftingsrate på maskinpark og streng vurdering av nye installasjonar også gjennom 2013, samt systemoppgradering til Win 2008R2/ Windows 7 og Office 2010 som enno ikkje er heilt ut gjennomført i alle seksjonene, fører til eit visst etterslep og auka behov for utskifting av arbeidsstasjonar og skrivarar i ² Fleire uønska hendingar med straumbrot og bortfall av fasttelefoni og alarmtelefonar aktualiserar behovet for opprusting av telefonisystemer - eiga prosjekt på utskifting av alarmtelefonfor Forsandheimen for å styrke beredskapen er under arbeid - dette heng saman med opprusting av telefonsentral ³ Styrking av nynorskbruk for sakshandsamarar og administrasjon

29 29 DEN NORSKE KYRKJA Forsand kyrkjelyd Kommunehuset 4110 FORSAND Tlf: Faks: Rådmann og økonomileiar Forsand Vår sakshandsamar: Siv Fossan Vår ref.: 13/ Arkivkode: 11 Budsjett Økonomiplan , framlegg frå Forsand sokn Til driftsbudsjettet: Utrekningane er gjort på grunnlag av ramma frå i fjor på Lønsforpliktelsane våre for neste år vil vera Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Sum lønsutgifter Resten av ramma (2013) + 1 % Sum ramme for Nybygg og anlegg Tilbygg Forsand kyrkje mill i innsamling/dugnad 1,500 mill Sum frå kommunen mill i 2015 Grunngjeving: Kopierer frå brevet eg sende i juni: Soknerådet hadde oppe sak 13/13, om innspel til budsjett og handlingsplan som skal behandlast i haust. Vedtak: Forsand sokneråd ber om at dette blir tatt inn i budsjett og handlingsplan: Driftsbudsjettet: Likt som for 2013 med påplussing for løns- og prisauke Investeringsbudsjettet: Blir auka til mill i 2015 til påbygg Forsand kyrkje. Bakgrunn for vedtaket: Held me fram med ei nøkteren drift, vil me kunna oppretthalda tenestetilbodet med vidareføring av driftstilskot på same nivå som i dag. Når det gjeld tilbygg til kyrkja gjorde eit samrøystes kommunestyre vedtak om å setja av 4 mill i Som det sto i årsmeldinga vår er bygget kalkulert til 6,5 mill + mva., altså kr mill. Soknerådet er i gang med innsamling til eigenkapital, og me ser at me skal klara å finansiera 1.5 mill ved innsamling og dugnadsarbeid. Som de har sett både av årsmelding og tidlegare dokument

30 30 har me ei stor utfordring bl.a når det gjeld undervisningsrom i kyrkja. At me kan klara å finansiera ei så stor del av utbygginga av innsamla midlar, viser at dette er noko kyrkjelyden ser på som veldig viktig. Håpar derfor at kommunen kan vidareføra vedtak i samsvar med det som er signalisert i budsjettvedtak både i 2011 og Me ser sjølvsagt at beløpet har blitt større, men ein vil jo òg få tilbake ein del i mva. Treng de meir grunngjeving eller informasjon om bygget skal me gjerne imøtekoma dette. Venleg helsing Siv Fossan kyrkjeverge

31 31 Forsand kommune Seksjon kultur Mottakarar: Ellen Kathrine Hagen Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Eva Landre Meling 13/ /K Budsjettframlegg 2014 med kommentarar - kulturseksjonen Budsjettnotat 2014 Budsjett for kulturseksjonenen 2014 er opprinneleg kr I framlegget frå kultur er det tatt omsyn til 3% reduksjon på netto driftsramma, slik at budsjettframlegget er innføre kr Konsekvens frå 2013 til 2014 blir ein nedgang på andre artar utover løn og sosiale utgifter. Om nye tiltak skulle vore prioritert framover, vil desse krevja friske midlar. Teneste: 2310 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE treng auka ressurstilgong. Behov: Auke i stilling frå %, prioritert i 2014, auke kr Avsette stillingsressurs som fritidskontakt for barn og unge er i dag ei 30% stilling. Undervegs har stillinga også blitt fått tillagt rolla som SLT koordinator, då ein ser desse arbeidsområda i tett samarbeid. Då alt handlar om oppvekst for barn og unge 0 18år, blir stillinga i Oppvekstplan definert som oppvekstkoordinator. Til å drive framtidig oppvekstarbeid ser ein fort at 30 % stillingsressurs blir lite, når også nye tiltak i Oppvekstplanen skal gjennomførast. Våren 2013 blei det søkt om statlege midlar til SLT-koordinator. Søknaden fekk avslag. Grunn var at denne blei vurdert som «skjøting på ordinær drift». Som betyr at kommunen først må bruka av eigne midlar til før staten vil vurdera å gje tilskot. Fram til i dag har avsette ressursar 30 % i hovudsak blitt brukt drift av fritidsklubb og andre kulturelle aktivitetar for barn- og unge, samt minimal innsats på SLT-arbeidet definert som førebygging av rus og kriminalitet. Rolla som SLT koordinator omfattar m.a månadlege samarbeidsmøte i den regionale Rogalandsgruppa, driva lokalt arbeid, vera koordinator for nedsett SLTstyringsgruppe og vera oppdatert på det som skjer nasjonalt. Koordinatoren drar også samarbeid på tvers av alle kommunale seksjonar, mot politi osv. Kort samanfatta skal oppvekstkoordinatoren vera trådtrekkjar og sjå til at konkrete tiltak som blir gjennomført. Slik sett bør denne ha stillingsressurs til å kunne klare alt dette. I forarbeidet til Oppvekstplanen har ei tverrseksjonell arbeidsgruppe beståande av helsesøster, leiar for funksjonshemma, rektor ved skulen, leiar i barnehagen, barnevern, leiar i NAV, leiar for kultur, barne- og skulefagleg ansvarleg og eigen koordinator jobba aktivt for å samla kommunal innsats i ein plan, kva ein har og kva ein bør bli betre på. Til å koordinera dette viktige arbeidet med å kartleggja oppvekstvilkåra fekk ein tilskot til lønsutgiftene kr frå statlege Barnefattigdomsmidlar. Koordinator for Oppvekstplanen avslutta sitt engasjement Stillinga som Oppvekstkoordinator for barn og unge bør i samsvar med arbeidsomfanget aukast frå ei 30 % til ei 60 % stilling, ved at kr blir tilført teneste Aktivitetar barn og unge.

32 32 Teneste: 3750 MUSEUMSTENESTER behov for auka ressurstilgong dersom Ryfylkemuseet får auke i årleg tilskot. I budsjettbehandlinga 2012 blei det vedtatt at Ryfylkemuseet årleg får eit tilskot på kr Ryfylkemuseet har i skriv av bedd om ei vurdering av auke av dette tilskotet. Grunnlag for søknaden er at dei no vil gå inn i eit sterkare engasjement i dokumentasjon og formidling av krafthistoria i Lysefjorden. Eit forprosjekt er under etablering, som vil føra fram til konkrete tiltak i 2014 samt at ein i samarbeid med kulturkontoret vil føreta ei revidering av lokal museumsplan frå Teneste: 3830 MUSIKK OG KULTURSKULE All aktivitet i kulturskulen skjer på ettermiddag- og kveldstid. Med eit elevtal på 130 opplever ein ofte at skulen ikkje har avsett nok undervisningsrom/plassar. Det er såleis behov for på sikt å tenka utviding av areal for kulturskulen. Dette er ikkje tatt med i budsjettet for Teneste: 3851 KULTURAKTIVITETAR Årsmelding 2012 gav signal at det var behov for ei revidering av kulturmidlane og sjå på nytt tilskotsreglement tilpassa dagens behov. Dette arbeidet er starta, men ikkje kome så langt at ein her kan gje signal om koss det nye reglementet er tilpassa mot avsett økonomi for Eva Landre Meling seksjonsleiar kultur

33 33 Forsand kommune Rådmannen Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Terje Nysted 13/ /K Budsjettframlegg for 2014 frå Helse- og sosialseksjonen I Elsa Løland sitt fråver at eg tatt ein koordinatorrolle i høve til budsjettarbeidet. Alle einingsleiarane har fått melding om å laga framlegg i samsvar med føringane i budsjettrundskrivet. Av det som er sendt inn ser eg at få eller ingen har sett opp budsjettframlegg med 3 % redusert ramme. Hovudforklaringa på dette er nok at lønskostnader utgjer den desidert største deler av budsjettet. Når denne delen skal aukast med 4,5 % så vil ikkje driftsbudsjettet på resten av avdelinga kunne reduserast i den grad at summen bli 3 % reduksjon. Dersom seksjonen skal redusere budsjettet må dette gjerast ved at tenestenivået blir redusert. Dette vil innebere færre tilsette. I notat av i dag er alle einingsleiarane bedne om å kome med innspel til korleis dei ser føre seg ein reduksjon av tenestetilbodet i si avdeling. Merknader frå enkeltavdelingar til budsjettframlegget: Tenesteområde 1207: Her er budsjettet for 2012 justert med lønsauke. Tenesteområde 2320: Helsestasjon: Ang følgjeteneste for jordmor: Leiar påpeikar at dette er ei teneste som ikkje er lovpålagt og som ligg i grenselandet over mot sjukehuset sitt ansvarsområde. Gravide som har meir enn 1,5 timars reise til sjukehuset har helseføretaket eit ansvar for. I andre helseregionar mottar kommunar refusjon frå sjukehuset for slike tenester, men førebels ikkje i vår region. Dette er noko leiande helsesyster arbeider med i lag med kolleger frå andre kommunar. Tenesteområde 2344: Eldre og funksjonshemma og 2542 Hjelp til heimebuande og 2730 Kommunale sysselsettingstiltak. Nye tiltak: Kjøp av plass ved Avanti-Ryfylke vedtatt i k.st i juni 2013( Teneste 2730) Omsorgstilbod til ungdom tiltaket vart starta opp første halvår Blir sett opp som sak til k.st i møte i september Tiltaket er nå endra til vesentleg lågare kostnad og vidareført i budsjettet ut 2014.(Teneste 2344) Tenesteområde 2348: Psykisk helsevern Ingen nye tiltak er føreslått for Tenesteområde 2410: Legeteneste

34 34 Avdelingsleiar peikar på at avtalen med Strand om legevaktsamarbeid bør vurderast på nytt på fleire tema, også økonomisk fordeling mellom kommunane. Tenesteområde 2411: Fysioterapiteneste. Budsjettet er framskrive ut frå 2012-nivå. Tenesteområde 2412: Legevaktteneste Området er vidareført ut frå 2012-nivå. Viser elles til merknad frå legen. Tenesteområde 2420: Sosiale tenester. Ser at endring i vår personalsituasjon (jeg skal ut i permisjon 50% og Anne Brit skal vikariere for meg) medfører at kommunale utgifter på lønn øker betraktelig i forhold til i år, og tilsvarende reduseres stat sine utgifter. Dette har med «tilbudet» som stat har gitt oss, på hvordan vi skal fordele utgiftene på personal. Tenesteområde 2430: Tilbod til personar med rusproblem Drifta og utgiftene er vidareført ut frå 2012-nivå Tenesteområde 2440, 2510 og 2520: Barnevern Drifta og utgiftene er vidareført ut frå 2012-nivå. Tenesteområde 2535 Avlastning Budsjettet er basert på det auka aktivitetsnivået som følgjer av vedtak i kommunestyret i juni- 13. Investeringstiltak: Legekontoret: 1. Ultralydapparat for kr: Hensikten med ultralyd i allmennmedisin/særlig i distrikt Norge er: at vi reduserer henvisninger, forkorte utredningstid og behandlingstid. I tillegg tjener vi Maskinen inn i løpet av 4 år. Vi får mer enn kr. per år pga refusjon av en ultralydtakst ( 109kr) og konsultasjons/tilleggstidstakst.(163kr). Pasienten betaler materialtakst ( 57-69kr). 1. Møbler og inventar: kr: Utbytting av gamle 70 talls kontormøbler, venteromsmøbler og pauseroms- /møteromsmøbler: Vi har 4 skrivebord som må byttes ut til elektronisk justerbare. Med ombygging av legekontoret vil resepsjonen og venterom trenge nye møbler. 2. Legebil: kr ved kjøp, ved leasing: Legene kjører mye med egen bil. Legeforeningen satser på kjøp/leasing av legevaktsbil i kommunene. Legene kjører til : til planlagt eller øyeblikkelig sykebesøk og til akutt utrykning i kontortid, til dialogmøter(sykemeldingsoppfølging med deltakelse av fastlegen), og til legevakten og tilbake. Det vil også i framtiden tross bruk av en kommunal legevaktsbil oppstå situasjoner at en må bruke en privat bil dersom den andre er opptatt. Dagens løsning krever ekstra bokføringstid, ble ofte glemt til ulempe for legene. I tillegg er dagens km godtgjørelse for lav og tilsvarer ikke reel km tap av bilen.

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2010 og Økonomiplan 2011-2013 Innhald; Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 11 Økonomiske oversiker

Detaljer

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 OG ÅRSBUDSJETT 2013 Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 1 GENERELLE RAMMER OG FØRESETNADER FOR BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANARBEIDET... 3 1.1. Lovreglar... 3 1.2.

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2008 og Økonomiplan 2008-2011

Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2008 og Økonomiplan 2008-2011 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2008 og Økonomiplan 2008-2011 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2008 2011 3 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

10/457. Bokn kommune

10/457. Bokn kommune 10/457 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2011 og Økonomiplan 2012-2014 10/457 Innhald Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 3

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2013 Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 (Foto: Bjørn Andresen, Statens Vegvesen) Innhaldsliste Overordna kommentarar - inntektsføresetnader s.

Detaljer

Budsjett for Meland kommune 2015

Budsjett for Meland kommune 2015 Budsjett for Meland kommune 2015 Side 3 47: Rådmannen sitt framlegg og kommentarar til budsjett 2015 Side 48: Framlegg til vedtak budsjett 2015 Vedlegg: Økonomiske oversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2014 Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 Innhaldsliste Overordna kommentarar s. 3 Inntektsføresetnader s. 3-4 Oversikt renter og avdrag - låneportefølgje

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2008-2011

ØKONOMIPLAN 2008-2011 Dato: 06.11.2007 Vår ref.: 2007/3392-23175/2007 Ark.kode: 100 ØKONOMIPLAN 2008-2011 FJELL KOMMUNE Førebels dokument 30. oktober 2007 Rådmannen DET ØKONOMISKE OPPLEGGET 2008 (2008-2011) FRAMLEGG STATSBUDSJETT

Detaljer

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 www.kvam.no Kvam herad Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Side 1 av 66 1 Rådmannen sitt framlegg til vedtak:... 3 2 Rådmannen sine kommentarar... 8 2.1 Hovudoversikt

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018.

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Innhald: 1. Innleiing Side 1 2. Mål «1 3. Fylkesmannen sitt budsjettrundskriv for 2015 «5 4. Rådmannen sine kommentar til nokre av punkta i skriv frå fylkesmannen

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Rådmann sitt arbeidsgrunnlag 05.09.2014 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Innhald Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innhald Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Innhald Rådmannen sine kommentarer... 3 Politisk organisering... 4 Administrativ organisering... 4 Overordna mål og måloppnåing:... 5 Administrasjon... 8 Sentraladministrasjonen... 8 Politikk... 8 Samfunnsutvikling...

Detaljer

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001 Kvam herad 2000 Framlegg til Årsmelding og rekneskap Dato framlagt 13. mars 2001 1. GENERELLE KOMMENTARAR...4 1.1 Innleiing... 4 1.2 Driftsrekneskapen... 6 1.3 Kapitalrekneskapen...15 1.4 Balansen...19

Detaljer

Økonomiutvalet sitt forslag til budsjett 2014/handlingsplan 2014-2017

Økonomiutvalet sitt forslag til budsjett 2014/handlingsplan 2014-2017 Økonomiutvalet sitt forslag til budsjett 2014/handlingsplan 2014-2017 1 INNHALD Forord av ordførar... 3 Målkart.. 5 Økonomiutvalet sitt forslag til budsjett 2014 og handlingsplan 2014-2017 9 Forslag netto

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019

Økonomiplan 2016-2019 MELAND KOMMUNE Økonomiplan 2016-2019 Vedteke i kommunestyret 17.06.2015, sak 46/2015 Økonomiplan Meland kommune 2016 2019 vedteke 17.06.2015 sak 46/2015 Side 1 Innhald 1 Rådmannen sine kommentarar... 3

Detaljer

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 15. desember 2014 Klepp kommune Innhald Innhald... 2 Målkart... 4 Makroøkonomiske føresetnader... 6 Folketal... 7 Bevilgningsoppsett drift...

Detaljer

Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune. Bygder med fortid og framtid

Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune. Bygder med fortid og framtid Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune Bygder med fortid og framtid INNLEIING RÅDMANNEN SIN KOMMENTAR 3 ØKONOMISK RESULTAT 5 FOLKETAL 9 ORGANISASJONEN 10 Politisk organisering 10 Administrativ organisering 11

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Økonomiutvalet sitt forslag til handlingsplan 2009-2012/budsjett 2009. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.

Økonomiutvalet sitt forslag til handlingsplan 2009-2012/budsjett 2009. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory. 1 INNHALD Nettversjon side Hovudpunkt 3 1. Kommunemål og handlingsmål 4 2. Økonomiutvalet sitt forslag til handlingsplan 2009-2012/budsjett 2009 Total omsetning 8 Mål og budsjettprofil 9 Forslag til driftsrammer

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 12.06.2013 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert

Detaljer