Delrapport 1. Dialogmøter mellom fylkesmenn og regionale høgskoler om kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delrapport 1. Dialogmøter mellom fylkesmenn og regionale høgskoler om kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning"

Transkript

1 Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel Prosjekt i oppdrag av Kunnskapsdepartementet Delrapport 1 Dialogmøter mellom fylkesmenn og regionale høgskoler om kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning Turid Thorsby Jansen Mari Pettersvold Thomas Moser Tønsberg, Høgskolen i Vestfold, juni 2006 Rapport 3 / 2006

2 Rapport 3 / 2006 Høgskole i Vestfold Copyright: Høgskolen i Vestfold / forfatterne ISBN

3 INNHOLD! "# "$ % "& ' % "() " * ' ' % Tabell 3: Utførte kartlegginger " *+ %" ",' + %" -'.' / -+ 0" ""1' %2 "( "3 "4 "( 5 ""67 "23 "- "& "58 / "7* +2 ""9 ) ""1 ' + % Barnehagesenteret Høgskolen i Vestfold

4 ""1 ) '% ""* ' : % """1 ' : %5 ""21 ) ' : %7 "2; +7 "2; "2 3 '! 2$ 2( +2 " # # $ % Barnehagesenteret Høgskolen i Vestfold

5 Sammendrag Fylkesmannsembetene og de regionale høgskolene er sentrale aktører i utvikling av kompetanse i barnehagesektoren. Gjennom samtaler ledet av fylkestillitsvalgte i Utdanningsforbundet har ansatte i de to institusjonene gitt viktige bidrag til mer innsikt i og kunnskap om aktuelle etter- og videreutdanningstiltak, hvilke aktører som driver med hvilke type tiltak, erfaringer som foreligger fra disse tiltakene, hvordan etter- og videreutdanningen styres samt hvilke kompetanseutviklingsbehov som finnes. Samtalene er gjennomført som et halvstrukturert intervju. Det har latt seg gjøre å gjennomføre samtaler i 14 fylker. I tillegg til at samtalene er referert og protokollert, er de kompetansetiltakene informantene vurderer som de fremste, ytterligere omtalt og dokumentert gjennom et eget tiltaksregistreringsskjema. Materialet viser at det er et stort behov for mer kompetanse, mer kunnskap om arbeidet med kompetansetiltak i barnehagesektoren samt tettere og mer systematisk samarbeid i det regionale statlige nivået. Satsingene preges av stor grad av tilfeldighet både hva gjelder innhold og nedslagsfelt, med noe unntak av områder hvor de statlige føringene er tydelige. Tiltakene når relativt få, og det er store fylkesvise variasjoner. Særlig er det store fylkesvise variasjoner i hvordan høgskolene fyller sin rolle som regional utviklingsaktør. Det fortelles om gode erfaringer med tiltakene, men det foreligger lite systematisk dokumentasjon fra dem. Fylkesmennene og høgskolene påpeker kommunens helt avgjørende rolle og gir uttrykk for ønsker om mer kontakt med kommunene. En rekke omorganiseringer i kommunene gjør det vanskeligere for potensielle samarbeidspartnere å ha oversikt og skape kontinuitet i samarbeidet. Informantene har et ønske om en nasjonal kompetanseplan med tydelige nasjonale føringer med lokal tilpasning. De gir klart uttrykk for ønsker om et kompetanseløft i barnehagesektoren basert på langsiktighet og systematikk. Barnehagesenteret Side 5 av 52 Høgskolen i Vestfold

6 1 Innledning * '/ ''< =<5 =/ '!) / ( / 4 +, (! 1 # <!14=+ + ) Undersøkelsens sentrale spørsmål & 0 1 / '/ / % 1 <)=> > % 1 // / /+) % 1' +%, + + / / ) '/ ' + <) = - / ' + )' > + 3 +! + / + +<$#9.&! = 3 ' -? >? < 1/ 77.77=# + - Barnehagesenteret Side 6 av 37 Høgskolen i Vestfold

7 > ' <9 :!&-/ 2. A4 / ".B /C B A 9 / 2.' /.' A( / "= * +?( )?1 $ + 2<, / =- ') + ) )+ - ' <-2= 1.2 Noen grunnleggende begrep i undersøkelsen 6 + / +& ' > ( / / ' > $ < =# )' + '/ <.) = 1.3 Generelt om den metodiske framgangsmåten - + ' >, +) / + +# + + +< '=/ ' / + / Barnehagesenteret Side 7 av 37 Høgskolen i Vestfold

8 -, *+-' / ) *+4' < = /) *+# /) *+! /) *+, *+$ < = Barnehagesenteret Side 8 av 37 Høgskolen i Vestfold

9 2 Formål med delprosjektet 3 /' ' / ) + ' ) ' < = C' -! 3! + 2 +) - ' ' >* >* >, + + &' + - # / -, + < = 4+ ' +! +<!&-:(-= Barnehagesenteret Side 9 av 37 Høgskolen i Vestfold

10 3 Metode 3 ' > ) +' : 3+ + ' / ') '# + + > ) 3.1 Undersøkelsesgruppe og rekruttering av enheter 9' ' > + ' - ' +' ' / ) 4+ '< >=- +' <= -+' / ' "'8'/9 )# )9/ + 8' ' +' 8' / +' ' 4 3'' C ' '' +'! 3' / + +!14 Barnehagesenteret Side 10 av 37 Høgskolen i Vestfold

11 3.2 Bearbeiding av datamaterialet C ' / 4> '4+ ' <4= Barnehagesenteret Side 11 av 37 Høgskolen i Vestfold

12 4 Resultater 3 + / <=3 &6 ' 14' 4.1 Vurdering av kompetanseutviklingsbehov blant ulike aktører i barnehagefeltet Områder der det trengs et kompetanseløft? /D9 4 / ' + ' < += Barn Flerkulturelle perspektiv Barns rett til medvirkning Kompetanse i forhold til aldersgruppen 0-3 Barn og barnehagen i et samfunnsperspektiv Syn på barn Det fysiske rommet Barn med spesielle behov Samarbeid Fagfordypning foreldresamarbeid Barnevern Systemkunnskap Nettverksbygging, arbeid i nettverk og erfaringsspredning Sammenheng barnehage og skole Metode Pedagogisk dokumentasjon og vurdering Veiledningskompetanse Verktøy for lokalt utviklingsarbeid Læreplananalyse og læreplanforståelse Didaktisk kompetanse Pedagogisk utviklingsarbeid Generelt innhold IKT-kompetanse Profesjon Ny pedagogisk lederrolle Ledelse og teamarbeid Etiske perspektiver God lovforståelse; Juss Migrasjonspedagogikk Forpliktende plan for økt pedagogtetthet Handlingsplan for likestilling krever kompetanse Forvaltningskunnskap Pedagogisk teori Profesjonskunnskap Rammeplanens fagområder Implementering av nye områder i rammeplanen Kompetanse knyttet til forskning: fagområdene, barns utvikling Fagområdene; særlig matematikk Språk Barnehagesenteret Side 12 av 37 Høgskolen i Vestfold

13 @ ', +?-? Finnes det et differensiert kompetansebehov for yrkesgruppene i barnehagen? - >' -' 0 Differensiering i forhold til tema og tilnærming Forskjeller i kompetansebehov, men alle trenger mer kompetanse Modulbaserte videreutdanninger som går over tid Sikre en dypere kompetanse hos førskolelæreren på alle områder, og til å lede prosesser og å ha veiledningskompetanse Styrke pedagogenes rolle Assistentene viktigst Styrke barnehagefaglig kompetanse i kommunene + > / - > '/ Kartlegging av etter- og videreutdanningsbehov 3 # + < = Er det utført systematiske kartlegginger av kompetansebehov de siste tre årene av fylkesmenn og høgskoler? -' ' <= ' 0 Barnehagesenteret Side 13 av 37 Høgskolen i Vestfold

14 Fylkesmann NEI JA Høgskole NEI 9 0 JA Er det planer om å gjennomføre slike kartlegginger? - +0 Fylkesmann NEI JA Høgskole NEI 9 2 JA 1 2* * ett av disse to inkluderer også Kommunenes Sentralforbund 4' ) På hvilke måter får fylkesmenn og høgskoler kjennskap til aktuelle kompetansebehov? -'.' / -+ 0 Barnehagesenteret Side 14 av 37 Høgskolen i Vestfold

15 Fylkesmennene Tilsyn Klagesaker Effektiviseringsnettverkene Høgskolene Praksisbarnehageordninger/partner barnehager Fagdager Praksisbarnehager tar kontakt ved behov Begge Generell kontakt med kommuner og barnehager Formelle og uformelle møter Yrkesforum Regionale kompetansekontorer A-etat ( +' 3 + / > + 1 ' + :< =- + / ' Hva bør eventuelt nye kartlegginger av kompetansebehov fokusere på? Dette er et spørsmål som inviterer til mange forskjellige svar. Det følgende er et forsøk på å strukturere svarene etter aktører (kommuner, høgskoler, temaer samt krav til formål og organisering):!"# Kommunene Kommunenes kompetanse til å lede og å være pådrivere for utviklingsarbeid Kommunenes kompetanse i oppfølging av og myndighetsansvar i forhold til hele sektoren, også de private barnehagene Kommunene bør lage kompetanseplaner på samme måte som for skolen Kommunene må ha god kompetanse som den viktigste samarbeidspartneren Kompetanse som finnes i barnehagene Høgskolene Høgskolene vet for lite om kompetansebehov i feltet Forholdet mellom rammeplan for førskolelærerutdanning og barnehagen Bruk av FoU-arbeid Krav til formål og organisering Differensiert behov for kompetanse Omfanget som trengs av EVU (etter- og videreutdanning) Ikke bare få vite mer om kompetansebehov hos de som allerede har mye kompetanse: der det er mye kunnskap søkes det mer kunnskap Kompetansebehov hos alle Kompetanseløft for alle Alle (eiere, barnehagemyndighet, styrere m.fl.) Hvor mye penger brukes, hvem brukes, FoU knyttet til kompetanseutvikling Langsiktighet Systematikk Temaer Ny rammeplan Små barn Fysisk miljø Loven - > / ' 6 ' Barnehagesenteret Side 15 av 37 Høgskolen i Vestfold

16 4.3 Kompetanseutviklingstiltak i løpet av de siste tre år * ' / ' ' ' / / - > >+ - > ' >: +8+ > " '' 8 ' ' / '' (' / >- / '> 4 / ' ' Initiativet til kompetanseutviklende tiltak! /' // <. ' D=0,- 1 <= *!&-/&-!&- 1!&- & './ &' <2= &'!&- &'!&- &' / &' &' Barnehagesenteret Side 16 av 37 Høgskolen i Vestfold

17 *!&-/ '!&- &- /' / 4/ & ( (' '!'<= 01/ &!&-<(-=- / ' 3+ ' - - ' Samarbeidspartnere - +< +. ' D=0 / 1./2- &' <= 8 /' /(4 <= 1 /'!&- 1 /' 1 / /' /' 1 /'/' /' )./ &' &'!&- &'!&- &' / / &' / / /' / /,- 1 : <= 1 -, 8 Barnehagesenteret Side 17 av 37 Høgskolen i Vestfold

18 1 / / // /' /#$E/ 34 1 ' ' < =!&- /+ : 1 ( - ' ' ' Konkretisering av tiltakene + ' < '. 'D=0 511./?-?< ) = *!<' = 1, +<=?? +!F G! <= 8 <= 512-3(8!+ #' ><=,!<=, <= Barnehagesenteret Side 18 av 37 Høgskolen i Vestfold

19 !?4 '?:<=?4 '?:<= $ 9 + >! ( ) / ' / 8' / + 4 ' +' +' 4' + ' ) / ' > Målgrupper 3 <. 'D=0, 1 1 /<7= 1 /4&$ 1 // +/ <= 1 1 /2 9 & > <= & >> & >< / ' =<2= & >< '=<"= & >< '=, 6 ( +//?6? H > ' & /> > Barnehagesenteret Side 19 av 37 Høgskolen i Vestfold

20 3" / 7 > Innhold 3 + / <. 'D =0 $% Aktuell barnehagepolitikk Et kompetent personale og barnehager for alle Et kompetent personale, barnehager for alle og barnehagepolitikk Temaer knyttet til den gode barnehage og kvalitet (2) Likestillingspolitikk og menn i barnehagen (1) Skreddersys underveis i samarbeid med oppdragsgiver Barnehage skole (2) Handlingskompetanse psykososiale vansker Aktuell barnehagepolitikk, lek, læring og likestilling Kvalitet og utbygging, alle sider ved barnehagereformen (2) Lov og forvaltningsoppgaver Språkstimulering av minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Pedagogisk arbeid i barnehagen Kommunikasjon og veiledning (5) Barnehagepedagogikk, ledelse og pedagogisk utviklingsarbeid (6) Ledelse og barnehagen som organisasjon Barn, barndom, profesjon, barnehage, forsknings- og vitenskapskunnskap Anerkjennelse og bruk av praksisfortellinger og intervju Barnehagefaglige temaer Ny lov, revidert rammeplan, utviklingsarbeid, ledelse, de minste barna, flerkulturelt perspektiv Barnehagens fagområder Lesing i barnehagen, barnelitteratur, dramatisering og leselyst Småbarn i barnehage, Reggio Emilia, flerkulturell pedagogikk Fagområdene i førskolelærerutdanningen Pedagogikk, kunst og håndverk IKT 4 ' 4 / " ' : / : - /'' Barnehagesenteret Side 20 av 37 Høgskolen i Vestfold

21 4.3.6 Deltakerrekruttering + + <. 'D=0 &% Informasjon og markedsføring Info på møter hos fylkesmannen (3) Info på fm hjemmeside (2) Info fra fylkesmannen Fylkesmannen lyste ut midlene Info høgskolens hjemmeside (2) Via øvingslærermøter Brev til alle kommuner (2) Markedsført gjennom kommunen/bydel (2) Fylkesmannens brev til kommunene (2) Invitasjon fra fylkesmannen til kommunene Via barnehagekonsulenten Eget nettsted Egen folder /brosjyre (2) Egen brosjyre/ brev/e-post til alle barnehager. (6) Rekruttering og opptak Søkt via kommunen og prioritert av fylkesmannen (2) Via fylkesmannen Øvingsbarnehager Alle ansatte i barnehagen Gjennom eier Pålegg om deltagelse fra arbeidsgiver Fra førskolelærerutdanningen Via kommunene som ledet tiltaket Kommune og bydel Fra fem barnehager og fire skoler Et ledd i å styrke samarbeidet mellom partnerskapsbarnehager og høgskolen Tilbudet gjelder kommuner som har nytilsatte førskolelærere og lærere Annonsering i lokalpresse i fylket (2) ( - ' +3 ' ( + - ' Finansiering & <. 'D=0 1 <= 1 <= &' Barnehagesenteret Side 21 av 37 Høgskolen i Vestfold

22 &' ) &' +!&-<= &' <= &' :'<= &' / &' / ///'/ &' 1! &-!&-!&- -&-!&- (:'<= ( 6!&-&- ' 3 :3 / 4 ' +' Tiltakenes varighet, omfang og arbeidsmetoder 8 >2<. 'D=0 I " <= & & +J $<= "))2 2 / " Barnehagesenteret Side 22 av 37 Høgskolen i Vestfold

23 $2 * / J 2 2 / 3 > 0 & //+/ 4 / // +/ / / K 4// 4/// <= /+ > &' & / / + /, + ) / + + // /, +/ / / + 3)// & / />?3L, +/ / #/ + / / / / 3(8/' ' 4 & // & 4 / / & Barnehagesenteret Side 23 av 37 Høgskolen i Vestfold

24 & / & /K 6/ / /' - + / K, + 9 # J9 4J + 32 > / / 3 + // ( ) + / / ( + > Barnehagesenteret Side 24 av 37 Høgskolen i Vestfold

25 4.3.9 Evalueringer og publikasjoner - +<. 'D=0 '( Evalueringer Underveis i studiet Systematisk gjennomført underveis Sluttevaluering (3) Elektronisk evaluering Skriftlig tilbakemelding Spørreundersøkelse Ja hvert år på ulike måter, skjema, mapper Evalueres 1-2 ganger pr. år, spørreskjema og dialog Evalueringer i den enkelte barnehage Intervju og systematiske tilbakemeldinger Sluttkonferanse Skal gjøre det (3) Ja (4) Nei (7) Ikke svart (4) Publikasjoner Rapport utarbeidet av konsulent Rapport under trykking Rapport fra tilsynsnettverk utarbeidet av fylkesmann Rapport og artikler skal publiseres Høgskolens nettside, presentasjon FoU- i praksis, konferanserapport, artikkel i barnehagefolk (2) Mye materiell utarbeidet av forelesere, fylkesmannen laget kort rapport Sluttrapport Rapport på bakgrunn av spørreundersøkelse Sluttrapport kommer Prosjektrapporter fra barnehagene Tiltaket skal evalueres (2) Referanser, kildehenvisninger og netthenvisninger Referanser, kildehenvisninger og netthenvisninger, skriftlig dokumentasjon av studiet Studieplan ved høgskolen Studiet presenteres på nett Handlingsplan Høgskolens nettsider Høgskolens nettsider, studieplan for flu og eget infohefte Fagplan og nettsider Høgskolens nettside (2) Fylkesmannens hjemmeside (2) Info på BFD hjemmeside Arbeidshefte under arbeid Rapport og bok under arbeid Praksisfortellinger Nei (2) Ikke svart (2) ' + 1 ' > Barnehagesenteret Side 25 av 37 Høgskolen i Vestfold

26 4.4 Aktører og samarbeid på etter- og videreutdanningsområdet i forhold til barnehagesektoren - + / Hvilke samarbeidstiltak mellom fylkesmenn og høgskoler har funnet sted når det gjelder kompetanseutvikling de siste tre årene? Følgende nevnes av konkrete samarbeidstiltak: 7 1 < = (!F G # + 3 ' ) ( + $ 9 + > ($6,944 ($6,*-!+,!) < '/ ' = #'< = Annet Møter, seminarer og konferanser, d! < = C! ( Barnehagesenteret Side 26 av 37 Høgskolen i Vestfold

27 4.4.2 Hvem er de viktigste aktørene på etter- og videreutdanningsområdet i deres fylke? C / / +0 )% Offentlig sektor Kommunal kompetanse Norgesnett Andre høgskoler Kommunene KS Regionale kompetansekontor Kommunal kompetanse Barnehageeiere Andre høgskoler NHO Privat sektor Private firmaer og enkeltpersoner Pedagogiske sentre og barnehageeiere Privat konsulentfirma PBL (nevnes av flere) Bro kompetanse Pedagogisk forum Kanvas NKS Reggio Emilia-instituttet i Stockholm Friundervisningen og andre studieforbund Folkeuniversitetet Interesseorganisasjoner Fagforbundet Utdanningsforbundet Er det et samarbeid mellom disse aktørene og fylkesmannen/høgskolen? * +"" & 0 B/< = &6(4< = & &6/14 B/ - 1$&6 ( - ' 6/ * ' +- ) 1 $?? 4 Barnehagesenteret Side 27 av 37 Høgskolen i Vestfold

28 4.4.4 Hvordan organiseres samarbeidet mellom kommunene og fylkesmannen/høgskolen? Også svarene på dette spørsmålet avslører store variasjoner i måten hvordan samarbeidet mellom kommunene, fylkesmannsembetene og høgskolene organiseres. I det følgende gis det en oversikt over alle responsene: +!) - ' &)!) 4 ( &) -' ( 4 +' 4 / #', *) 8 '< = H > &) ( ( M >, ! <&6= C # C / + (! Barnehagesenteret Side 28 av 37 Høgskolen i Vestfold

29 4.4.5 Hvordan organiseres samarbeidet mellom ikke-kommunale barnehageeiere og fylkesmannen/høgskolen? & + 0 C<' = &) ( + 4 /, < = 4 #' # >, H > 9 &60'/ + - ' ' +/ +- ' )/ / - / / *??- + + $ > N 4.5 Ytterligere kommentarer og bemerkninger samt kommuneinformasjon 3 > ' Barnehagesenteret Side 29 av 37 Høgskolen i Vestfold

30 4.5.1 Ytterligere kommentarer om kompetanseutvikling 8. M +- ' ' ( 8). + N ' N % - ' 4 ' $ ' 14/&6 ( ' >) : +< >=(> 6 ' 3 D 3 4 / +/&) 8 + C / 6 ( + &! 4'+ + - / ' & > < = 4 / Barnehagesenteret Side 30 av 37 Høgskolen i Vestfold

31 H > H ' ) > - / ' ) & ' <=- ' ( - ' / ( 6 > / # / > %3' + + +' / ' Identifisering av kommuner som satser mye og lite på kompetanseutvikling - / >? '?& / * + < = ' * / * '! +/ / > *> '/ ' '- +/ - # / >+ # + Barnehagesenteret Side 31 av 37 Høgskolen i Vestfold

32 3 ' 4 + Barnehagesenteret Side 32 av 37 Høgskolen i Vestfold

33 5 Oppsummering og konklusjoner Oppsummering & '&?-? > / ' - -' ' <= $ + / 8' 4' + ') / ' > &!&-< (-=- - ' 4 ' : - /' + ' +' Barnehagesenteret Side 33 av 37 Høgskolen i Vestfold

34 - / * / + // (K+ ) + / < +:%= ( + 4 / + ' + 6-/ - ' 1 ( ' +/+ +- ' / '.' / ( +' 1 ' + :/ + > - / ' *?? > ) -/ +- ) 1 Barnehagesenteret Side 34 av 37 Høgskolen i Vestfold

35 $?? 4 + /.' ' - / ' N & ' <=- ' ( - ' / & - 3 '+ ' '&' ' / >'!' / 3 ' ( / / > % 5.2. Konklusjoner 9*/2'19 -) ++ ' # + -'/+ ' + / / / # ' ' ' /!) +6 / ' +/ Barnehagesenteret Side 35 av 37 Høgskolen i Vestfold

36 + 4> ' + ' - / ' + &' '/ 4 /' / ' 4 ' -' ' ' > > + # - ' - / ' # >/ / - 3 ' C ' + / + -+ > + Barnehagesenteret Side 36 av 37 Høgskolen i Vestfold

37 6 Litteratur 9 :!&-< 2= **+#++, $ 0!) /(M< "=(-,( 01' /9< "=./ $ 0 1/C< 2=0+$ 08 )/ B /!/C B /A#>9 /8< 2= 1- )#*2#,80-6 2, ' /3< "= 6 /: " ' /: 2, /6< = -8 59:,,));,8 /4 1 # /C: 0::OOO): : :: ) : Barnehagesenteret Side 37 av 37 Høgskolen i Vestfold

38 7 Vedlegg #4 #4+ Barnehagesenteret Høgskolen i Vestfold

39 Vedlegg 1 KARTLEGGING AV BEHOV OG TILBUD FOR ETTER- OG VIDEREUTDANNING I BARNEHAGESEKTOREN INSTRUMENT FOR INFORMASJONSREGISTRERING I MØTET MELLOM REPRESENTANTER FRA FYLKESMANN, REGIONAL HØGSKOLE OG UTDANNINGSFORBUNDET Møtet mellom representanter fra fylkesmann, regional høgskole og Utdanningsforbundet inngår i et samarbeid mellom Barnehagesenteret ved Høgskolen i Vestfold (BHS) og Utdanningsforbundet (UF). Både de regionale høgskolene (HS), fylkesmennene (FM) og Utdanningsforbundet er viktige aktører på etter- og videreutdanningsfeltet og samtlige sitter på relevante kunnskaper om og erfaringer med praksisfeltets kompetansebehov. Høgskolen i Vestfold mottar finansiell støtte av Barne- og familiedepartementet (BFD) til et nasjonalt kartleggingsprosjekt av både behov og tilbud i forhold til etter- og videreutdanning i barnehagesektoren. I et møte mellom representanter fra BHS og representanter fra Udanningsforbundets ledelse av seksjonen barnehage kom det frem at UF planlegger å gjennomføre en etter- og videreutdanningsrelatert kartlegging rettet mot fylkesmenn og de regionale høgskolene. Det var derfor nærliggende å forene ressursene og utvikle en felles tilnærming til denne kartleggingen som vil imøtekomme både UFs og Departementets kunnskapsbehov. Formål med kartleggingen Møtet mellom UFs representanter og representanter fra FM og HS skal bidra til en nasjonal oversikt over etter- og videreutdanningsvirksomheten på barnehagesektoren. I møtet skal det gjennom en strukturert samtale fremskaffes relevante informasjoner som grunnlag for politiske og faglige vurderinger og avgjørelser i forhold til etter- og videreutdanning av Barnehagesenteret Høgskolen i Vestfold

40 barnehagepersonalet. Det gås i den forbindelse ut fra at denne informasjonen kan være relevant for både forbundets og departementets videre arbeid. Undersøkelsen skal gjennom dette bidra til å skape et godt grunnlag for å planlegge og igangsette et langsiktig og systematisk kompetanseutviklingsprogram for barnehagesektoren. Prosjektet skal generere nye kunnskaper og dokumentere foreliggende kunnskap spesielt med hensyn til følgende forhold: - Hvilke kompetanseutviklingsbehov finnes blant ulike aktører. Hovedfokus ligger her på barnehagepersonalet, både når det gjelder styrere, pedagogiske ledere og assistentenes kompetansebehov. - Hvilke erfaringer foreligger med tanke på å skaffe en systematisk oversikt over etterog videreutdanningsbehov i sektoren? - Hvilke kompetanseutviklingstiltak har vært særlig fremtredende i løpet av de siste 3-5 år? - Hvilke erfaringer foreligger i forhold til finansiering, igangsetting, organisering, varighet, gjennomføring og evaluering av etter- og videreutdanningstiltak? - Hvilke aktører driver med hvilke typen virksomhet og eventuelt i hvilke samarbeidsrelasjoner? Barnehagesenteret Høgskolen i Vestfold

41 GUIDE FOR SAMTALEN MELLOM UTDANNINGSFORBUND, FYLKESMANN OG REGIONAL HØGSKOLE Mens samtalen foregår refereres det kontinuerlig av sekretæren på data. Innledning av samtalen Velkommen og presentasjon av deltakerne Forklaring av bakgrunn for samtalen (se informasjon på side 1-2). Skape en god og trygg stemning for samtalen. Det bør understrekes at dette ikke er en eksamen men at man er interessert i å få en bedre nasjonal oversikt og forståelse for temaområdet. Samtalepartnere er invitert som eksperter som kan bidra til å fremskaffe den nødvendige informasjon. Det gjelder IKKE å fremstå som best i klassen men skape et grunnlag for fremtidige satsninger. Registrering av persondata fra deltakerne Persondata for samtalepartnere FRA FYLKESMANNEN Navn Funksjon/stilling Faglig bakgrunn Annet FRA HØGSKOLEN Navn Funksjon/stilling Faglig bakgrunn Annet FRA UTDANNINGSFORBUNDET (intervjuer) Navn Funksjon/stilling Faglig bakgrunn Fylkeslag FRA UTDANNINGSFORBUNDET (sekretær) Navn Funksjon/stilling Faglig bakgrunn Fylkeslag Barnehagesenteret Høgskolen i Vestfold

42 1. Vurdering av kompetanseutviklingsbehov blant ulike aktører i barnehagefeltet 1.1 Hva er etter deres vurdering de viktigste kompetanseområder der det trengs et kompetanseløft i praksisfeltet? Spørsmålet rettes åpent til begge samtalepartnere FM & HS! Det er kun i notatene det bør tas etter mulighet - hensyn til hvem som har sagt hva FYLKESMANN HØGSKOLE 1) 1) 1) 2) 2) 2) 3) 3) 3) UTDANNINGS- FORBUNDET 1.2 Gjelder dette i samme grad for styrere og pedagogiske ledere som for andre yrkesgrupper i barnehagen, eller finnes det forskjeller i kompetansebehovet? Spørsmålet rettes åpen til begge samtalepartnere FM & HS! Det er kun i notatene det bør tas etter mulighet - hensyn til hvem som har sagt hva. FYLKESMANN HØGSKOLE 1) 1) 1) 2) 2) 2) 3) 3) 3) UTDANNINGS- FORBUNDET Barnehagesenteret Høgskolen i Vestfold

43 2. Kartlegging av etter- og videreutdanningsbehov 2.1 Har deres institusjoner i løpet av de siste 3 år (fom. 2002) gjennomført systematiske kartlegginger av etter- og videreutdanningsbehovet i fylket? Enten selv eller gitt oppdrag til andre. FYLKESMANN HØGSKOLE JA NEI JA NEI Hvis ja: i hvilken form? (Omfang? Hvor ofte? Hvem blir undersøkt? Hvem ga oppdraget? Hvem finansierte?) Hvis ja: i hvilken form? (Omfang? Hvor ofte? Hvem blir undersøkt? Hvem ga oppdraget? Hvem finansierte?) Hvis ja: Er en skriftlig dokumentasjon/ rapport av resultatene tilgjengelig? Hvor? Hvis ja: Er en skriftlig dokumentasjon/ rapport av resultatene tilgjengelig? Hvor? 2.2 Er det planlagt nye undersøkelser? FYLKESMANN HØGSKOLE JA NEI JA NEI Hvis ja: Hva? Når? Hvem skal gjennomføre det? Hvis ja: Hva? Når? Hvem skal gjennomføre det? 2.3 Finnes det andre måter hvordan deres institusjoner får kunnskap om aktuelle kompetansebehov i barnehagesektoren? Hvis ja: Hvilke? FYLKESMANN HØGSKOLE JA NEI JA NEI Hvis ja: Hvilke? 2.4 Hva bør nye kartlegginger av kompetansebehov i særlig grad fokusere på? FYLKESMANN HØGSKOLE Barnehagesenteret Høgskolen i Vestfold

44 3. Kompetanseutviklingstiltak i løpet av de siste 3 år 3.1 Hvilke kompetanseutviklingstiltak har vært særlig fremtredende i løpet av de siste 3 år (fom. 2002) Her siktes det til tiltak som FM eller HS enten har vært initiativtager til og/eller som de har gjennomført. Tiltakene kan ha blitt gjennomført alene eller i samarbeid med andre. Dette gjelder særlig tiltak av en viss varighet og omfang. Skriv in tema/navnet for tiltaket. FYLKESMANN 1) 1) 2) 2) 3) 3) 4) 4) HØGSKOLE Samtalepartnere informeres om at spørsmål 3.1 skal følges opp med et eget skjema for tiltaksdokumentasjon som de helst skal levere innen en uke etter møtet. Skjema for tiltaksdokumentasjon deles ut i papirversjon og sendes som fil og bør helst fylles ut elektronisk. UFs fylkesrepresentant organiserer dette på den mest hensiktsmessige måten. Barnehagesenteret Høgskolen i Vestfold

45 4. Aktører og samarbeid på etter- og videreutdanningsområdet i forhold til barnehagesektoren 4.1 Fantes det i løpet av de siste 3 år (fom. 2002) år samarbeidstiltak mellom FM og HS når gjelder kompetanseutvikling for barnehagesektoren? I tilfelle ja, hvilke? 4.2 Hvem er (ut over FM og HS) viktige aktører på etter- og videreutdanningsområdet i deres fylke? Gjelder både offentlige og private aktører. 1) 2) 3) 4.3 Finnes det et samarbeid mellom FM og/eller HS og disse andre aktørene? Hvis ja: hvilket? Barnehagesenteret Høgskolen i Vestfold

46 4.4 Hvordan organiseres samarbeidet mellom deres institusjoner og kommunene? Hvilke tradisjoner og erfaringer finnes for samarbeid mellom FM/HS og kommunene? Erfaringer med dette samarbeidet? FYLKESMANN HØGSKOLE 4.5 Finnes det spesifikke samarbeidstiltak mellom deres institusjoner og andre (ikke kommunale) banehageeiere? Hvilke erfaringer foreligger? FYLKESMANN HØGSKOLE Barnehagesenteret Høgskolen i Vestfold

47 5. Andre kommentarer og bemerkninger samt kommuneinformasjon 5.1 Har dere andre kommentarer til eller tanker om kompetanseutvikling i barnehagesektoren som ikke har blitt tatt opp i denne samtalen? Hvilke? FYLKESMANN HØGSKOLE 5.2 Kan dere peke ut minst 2 kommuner i deres fylker der etter deres mening arbeides særdeles godt med eller satses mye på kompetanseutvikling på barnehagefeltet? Kan dere videre peke ut 2 kommuner som ikke satser så mye på dette? Kommuner med mye satsning på kompetanseutvikling Kommuner med lite satsning på kompetanseutvikling Introduksjon av Detaljert Tiltaksdokumentasjon. Avtale om utfylling og oversendelse. Fylles ut av sekretæren: Dato for samtalen: Sted gjennomført: Starttidspunkt: Sluttidspunkt: Kommentarer/ Merknader: TAKKE FOR SAMTALEN! Barnehagesenteret Høgskolen i Vestfold

48 Vedlegg 2 KARTLEGGING AV BEHOV OG TILBUD FOR ETTER- OG VIDEREUTDANNING I BARNEHAGESEKTOREN Oppfølging av møtet mellom representanter fra fylkesmann, regional høgskole og utdanningsforbundet: DETALJERT TILTAKSDOKUMENTASJON Samtalepartnere fra Fylkesmann og høgskole bes om å utdype svaret på spørsmål 3.1 i samtalen. Samtalepartnere skal gi en mer detaljert beskrivelse av de (maksimalt 3) etter deres vurdering viktigste kompetanseutviklingstiltak som blir nevnt under pkt Dette skal gjøres etter samtalen, helst elektronisk og sendes innen en uke etter samtalen til Utdanningsforbundets representant. Samtalens spørsmål 3.1 var som følge: Hvilke kompetanseutviklingstiltak har vært særlig fremtredende i løpet av de siste 3 år (fom. 2002)? Her siktes det til tiltak som Fylkesmann eller høgskolen har vært initiativtager til og/eller som de har gjennomført. Tiltakene kan ha blitt gjennomført alene eller i samarbeid med andre. Dette gjelder særlig tiltak av en viss varighet og omfang. For hvert av de nevnte tiltakene fylles det ut 1 skjema. Barnehagesenteret Høgskolen i Vestfold

49 I dette skjema bes samtalepartnere om å konkretisere de etter deres mening mest betydningsfulle tiltak for kompetanseutvikling rettet mot barnehagesektoren som de har omtalt i samtalen/intervjuet. (Maksimalt 3 tiltak) Navnet på tiltaket (Tiltak 1): Målgruppe: Styrer, pedagogisk ledere, assistenter, hele personalet, andre? Hvem har tatt initiativet til tiltaket? Varighet av tiltaket: Hvor mange timer/dager pr. deltaker? Organisering: Hvordan ble tiltaket ledet (av hvem)? Hvordan ble tiltaket tilrettelagt? Innhold i tiltaket: Hvilke tema-/fagområder ble tatt opp? Arbeidsmetode: Hvilke arbeidsmetoder ble hovedsakelig brukt? IKT-bruk? Deltakerrekruttering: Hvordan ble deltakerne rekruttert og tiltaket markedsført? Finansiering: Hvem finansierte tiltaket? Samarbeidspartnere: Ble tiltaket gjennomført i samarbeid med andre? Hvem? Hvor mange har gjennomført/deltatt i tiltaket? personer Generell vurdering av tiltaket: Evaluering: Har det blitt gjennomført en systematisk evaluering? Hvis ja, hvordan? Publikasjoner: Finnes det en skriftlig dokumentasjon av tiltaket? I tilfelle ja: Referanser/kildehenvisninger, netthenvisninger, etc.) Annet: Utfylt av: (Navn, funksjon, fylke) Barnehagesenteret Høgskolen i Vestfold

50 I dette skjema bes samtalepartnere om å konkretisere de etter deres mening mest betydningsfulle tiltak for kompetanseutvikling rettet mot barnehagesektoren som de har omtalt i samtalen/intervjuet. (Maksimal 3 tiltak) Navnet på tiltaket (Tiltak 2): Målgruppe: Styrer, pedagogisk ledere, assistenter, hele personalet, andre? Hvem har tatt initiativet til tiltaket? Varighet av tiltaket: Hvor mange timer/dager pr. deltaker? Organisering: Hvordan ble tiltaket ledet (av hvem)? Hvordan ble tiltaket tilrettelagt? Innhold i tiltaket: Hvilke tema-/fagområder ble tatt opp? Arbeidsmetode: Hvilke arbeidsmetoder ble hovedsakelig brukt? IKT-bruk? Deltakerrekruttering: Hvordan ble deltakerne rekruttert og tiltaket markedsført? Finansiering: Hvem finansierte tiltaket? Samarbeidspartnere: Ble tiltaket gjennomført i samarbeid med andre? Hvem? Hvor mange har gjennomført/deltatt i tiltaket? personer Generell vurdering av tiltaket: Evaluering: Har det blitt gjennomført en systematisk evaluering? Hvis ja, hvordan? Publikasjoner: Finnes det en skriftlig dokumentasjon av tiltaket? I tilfelle ja: Referanser/kildehenvisninger, netthenvisninger, etc.) Annet: Utfylt av: (Navn, funksjon, fylke) Barnehagesenteret Høgskolen i Vestfold

51 I dette skjema bes samtalepartnere om å konkretisere de etter deres mening mest betydningsfulle tiltak for kompetanseutvikling rettet mot barnehagesektoren som de har omtalt i samtalen/intervjuet. (Maksimalt 3 tiltak) Navnet på tiltaket (Tiltak 3): Målgruppe: Styrer, pedagogisk ledere, assistenter, hele personalet, andre? Hvem har tatt initiativet for tiltaket? Varighet av tiltaket: Hvor mange timer/dager pr. deltaker? Organisering: Hvordan ble tiltaket ledet (av hvem)? Hvordan ble tiltaket tilrettelagt? Innhold i tiltaket: Hvilke tema-/fagområder ble tatt opp? Arbeidsmetode: Hvilke arbeidsmetoder ble hovedsakelig brukt? IKT-bruk? Deltakerrekruttering: Hvordan ble deltakerne rekruttert og tiltaket markedsført? Finansiering: Hvem finansierte tiltaket? Samarbeidspartnere: Ble tiltaket gjennomført i samarbeid med andre? Hvem? Hvor mange har gjennomført/deltatt i tiltaket? personer Generell vurdering av tiltaket: Evaluering: Har det blitt gjennomført en systematisk evaluering? Hvis ja, hvordan? Publikasjoner: Finnes det en skriftlig dokumentasjon av tiltaket? I tilfelle ja: Referanser/kildehenvisninger, netthenvisninger, etc.) Annet: Utfylt av: (Navn, funksjon, fylke) Eventuelle kommentarer fra samtalepartneren: Barnehagesenteret Høgskolen i Vestfold

52

Delrapport 2. Styreres (daglige lederes) vurderinger av kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning

Delrapport 2. Styreres (daglige lederes) vurderinger av kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel Prosjekt i oppdrag av Kunnskapsdepartementet Delrapport 2 Styreres (daglige lederes) vurderinger av kompetanseutvikling,

Detaljer

INNHOLD ! " # $ )&. % & ' ++!25 ++!)) ! ( "$ , 7)- $ ( %) * +!!

INNHOLD !  # $ )&. % & ' ++!25 ++!)) ! ( $ , 7)- $ ( %) * +!! !" #$%&'(')') INNHOLD! " # $ ))*+,- )&. )/0++++,. % & ' )1)"1+++ +!+ +2'2( 1"$ 3422+2' 2 /1/"2+2'2 ++!25-1-"%++2'2 ++!)).1."62,++2!)! ( "$ /)2+2!2!,+, 7)- /))++,+2)- /)1) /)/8+2+2)( /2+23'24!299 +,!27)

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Kjersti Okkelmo, Utdanningsdirektoratet Nettverksmøte

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Kjersti Okkelmo, Utdanningsdirektoratet Nettverksmøte Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022 Kjersti Okkelmo, Utdanningsdirektoratet Nettverksmøte veiledning av nyutdannede, Stord, 23.10.2017 Bakgrunn

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Bergen, 22. november 2017 Kjersti Okkelmo,

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Bergen, 22. november 2017 Kjersti Okkelmo, Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022 Bergen, 22. november 2017 Kjersti Okkelmo, Utdanningsdirektoratet Bakgrunn for revisjon av strategien Ny rammeplan

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 I tiltaksplanen presenteres statlig initierte tiltak for å bedre rekrutteringen av førskolelærere til barnehagene. Planen bygger på Strategi

Detaljer

! "#$% & '(& ' )(*'+

! #$% & '(& ' )(*'+ ! "#$%&'(&')(*'+ INNHOLD! " # ),)-./,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ),%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(

Detaljer

Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015

Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015 Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015 Dette skrev vi i invitasjonen om målet for samlinga: Sikre helhet og sammenheng mellom lokale planer og behov

Detaljer

Tilbakeblikk. Kompetansetiltak for barnehagemyndigheter

Tilbakeblikk. Kompetansetiltak for barnehagemyndigheter Tilbakeblikk Kompetansetiltak for barnehagemyndigheter 2013-2414 Oversikt over NAFOs kompetansetiltak for barnehagefeltet Tiltak Barnehageprosjektet: 2005-2010 Kompass for flerspråklige assistenter: 2010-2014

Detaljer

NAFOs kompetansetiltak for barnehagene

NAFOs kompetansetiltak for barnehagene NAFOs kompetansetiltak for barnehagene 2013-2014 Tidligere kompetansetiltak i NAFOs regi med midler fra KD 2005-2010: Kompetansetiltak i språkstimulering og flerkulturell pedagogikk for barnehageansatte

Detaljer

Kompetanseutvikling og rekruttering

Kompetanseutvikling og rekruttering Kompetanseutvikling og rekruttering Informere, motivere til deltakelse og rekruttere Innhente planer og fordele midler Tilrettelegge for erfaringsspredning Initiere, koordinere og delta i nettverk i fylket

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen 1 FUBs kvalitetsdokument Kvalitet i barnehagen Innledning Barna er det viktigste vi har. Foreldrene er barnas viktigste ressurs og den viktigste samarbeidspartneren for barnehagen. Foreldrenes innflytelse

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Kompetanseplan 2010-2013

Kompetanseplan 2010-2013 Kompetanseplan 2010-2013 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2010 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

GLØD- Nettverket 2016

GLØD- Nettverket 2016 GLØD- Nettverket 2016 KOMMUNESAMLING BARNEHAGEOMRÅDET 9.JUNI 2016 TRINE SAMUELSBERG, PBL GLØD Nettverket i Hordaland GLØD-Nettverket prioritert videreført etter at KD avsluttet prosjektet i 2014 Videreføringen

Detaljer

Tilsyn i barnehager - statusrapport

Tilsyn i barnehager - statusrapport Tilsyn i barnehager - statusrapport Lov om barnehager Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Stortingsmelding 41, kvalitet i barnehagen Tilsyn er en lovpålagt oppgave Kommunen bestemmer selv tema,

Detaljer

EVALUERING AV KOMPETANSETILTAK I SPRÅKSTIMULERING OG FLERKULTURELL PEDAGOGIKK FOR BARNEHAGEANSATTE I REGI AV NAFO MARIANNE HØJDAHL

EVALUERING AV KOMPETANSETILTAK I SPRÅKSTIMULERING OG FLERKULTURELL PEDAGOGIKK FOR BARNEHAGEANSATTE I REGI AV NAFO MARIANNE HØJDAHL PRESENTASJON 7.JUNI 2010 EVALUERING AV KOMPETANSETILTAK I SPRÅKSTIMULERING OG FLERKULTURELL PEDAGOGIKK FOR BARNEHAGEANSATTE 2005-2009 I REGI AV NAFO MARIANNE HØJDAHL INNHOLD I PRESENTASJONEN 01 Om kompetansetiltaksprosjektet

Detaljer

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016 Alle kommunene i Nord-Trøndelag Vår dato: 14.04.2016 Deres dato: Vår ref.: 2016/2576 Arkivkode: Deres ref.: Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage

Kompetanse for fremtidens barnehage Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022 NRLU, Universitetet i Stavanger 27.10.17 Liv Dyrdal Bakgrunn for revisjon av strategien Ny rammeplan for barnehagens

Detaljer

Implementering av ny rammeplan. V/ rådgiver Monja H. J. Myreng Oppvekst og utdanningsavdelinga

Implementering av ny rammeplan. V/ rådgiver Monja H. J. Myreng Oppvekst og utdanningsavdelinga Implementering av ny rammeplan V/ rådgiver Monja H. J. Myreng Oppvekst og utdanningsavdelinga Hva mener vi egentlig med implementering? Implementerer = at den iverksettes og realisere dens intensjoner,

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN. Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2010

KOMPETANSE I BARNEHAGEN. Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2010 Forord Vi står foran en spennende tid for barnehagesektoren i Norge. Regjeringen er opptatt av å styrke kvaliteten

Detaljer

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning Etter- og videreutdanning 2013/ 2014 v/ Studieleder Marianne Hatlem og Leder SKUT Morten Skaug 1 Ulike veier til kompetanseutvikling med HIØ- SKUT 1. Åpne studier på kveldstid/ helger/ delvis nettbasert

Detaljer

Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014

Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014 Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014 Stortinget Utdanningsdirektoratet opererer langs to akser 2 Sektoraksen

Detaljer

Erfaringer fra KOMPASS

Erfaringer fra KOMPASS Erfaringer fra KOMPASS Høgskolelektorer i pedagogikk Marit Granholt og Anne Furu Institutt for førskolelærerutdanning HiOA 14.09.2012 22.09.12 KOMPASS KOMPASS = Kompetanseutvikling for assistenter i barnehagen

Detaljer

Kompetanseplan 2011-2014

Kompetanseplan 2011-2014 Kompetanseplan 2011-2014 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2011 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Møte i kompetansenettverket i Vestfold 18. mai 2017 18.05.2017 1 Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen Lærelyst Meld. St. 21 2016-20177

Detaljer

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager!

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager! Kvalifisert personale en nøkkel til gode barnehager! Tiltak for rekruttering av førskolelærere Norge er på god vei mot full barnehagedekning, og alle barn har fra 2009 rett til barnehageplass. Utbyggingen

Detaljer

PILOTPROSJEKT. Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseheving for ansatte og studenter

PILOTPROSJEKT. Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseheving for ansatte og studenter PILOTPROSJEKT Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseheving for ansatte og studenter 03.02.2014 St. mld. 24 Kap 7.2 System for kompetanseutvikling Pilotprosjekt Utvikling

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

OVERORDNET KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN. for barnehagene i Vennesla INNHOLD. Hvorfor. Hvordan. Kalender

OVERORDNET KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN. for barnehagene i Vennesla INNHOLD. Hvorfor. Hvordan. Kalender OVERORDNET KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN for barnehagene i Vennesla INNHOLD Hvorfor Hvem Hvordan Hva Kalender HVORFOR? Hvorfor skal det drives kompetanseutvikling for barnehageansatte i Vennesla? En overordnet

Detaljer

Barnehage- og skoleeiersamling Utviklingsstrategier og satsninger

Barnehage- og skoleeiersamling Utviklingsstrategier og satsninger Barnehage- og skoleeiersamling Utviklingsstrategier og satsninger 7. Mai 2014 Oppvekst og utdanningsavdelingen Utdanningsprogram for folkevalgte og administrative skoleeiere i Hedmark og Oppland September

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene Oslo kommune Bydel Østensjø Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene 2 Innledning Mange barnehager, både på landsbasis og i Oslo Kommune, mangler pedagogiske ledere som fyller

Detaljer

Samarbeid om kompetanseutvikling for barnehagene i

Samarbeid om kompetanseutvikling for barnehagene i Samarbeid om kompetanseutvikling for barnehagene i forslag til tiltak Januar 2009 Forord I barnehagenettverkets forstudie er et av fokusområdene for felles samarbeid i Knutepunktet Felles oversikt over

Detaljer

Hordaland, Fylkesmannens kommunesamling, barnehageområdet. Bergen,

Hordaland, Fylkesmannens kommunesamling, barnehageområdet. Bergen, Hordaland, Fylkesmannens kommunesamling, barnehageområdet Bergen, 4. 06. 2014 Utdanningsdirektortatets samfunnsmandat Analysere og videreformidle informasjon om tilstand i sektor Rapporteringer til fra

Detaljer

Kompetansetiltak for tospråklige- og flerspråklige assistenter i barnehagen KOMPASS

Kompetansetiltak for tospråklige- og flerspråklige assistenter i barnehagen KOMPASS Kompetansetiltak for tospråklige- og flerspråklige assistenter i barnehagen KOMPASS Bakgrunn Prosjektmidler fra KD (barnehageavdelingen) med utgangspunkt i NOU 2010:7 Flerkulturelt og flerspråklig arbeid

Detaljer

KOMPASS Kompetanseutvikling for tospråklige assistenter

KOMPASS Kompetanseutvikling for tospråklige assistenter KOMPASS Kompetanseutvikling for tospråklige assistenter Nettverkssamling NAFO 18. mars 2013 Marit Granholt Høgskolelektorer i pedagogikk Institutt for førskolelærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD ØSTERDAL 2014-2016

KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD ØSTERDAL 2014-2016 KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD ØSTERDAL 2014-2016 1. BAKGRUNN /INNLEDNING Kommunene i Nord Østerdal samarbeider om kompetanseutvikling og utviklingsarbeid på barnehageområdet. Nord-Østerdal består

Detaljer

Rullering Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet. Hovedmål

Rullering Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet. Hovedmål Rullering 2012 1 Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet Hovedmål 2012-2015 Rullering 2012 2 UTVIKLINGSPLAN FOR BARNEHAGENE I FET KOMMUNE Utviklingsplanen for barnehagene i Fet har som mål å Sikre at

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen

Levanger kommune Rådmannen Levanger kommune Rådmannen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref: Vår ref: EKL 2010/8887 Dato: 27.01.2011 Høring - NOU 2010:8 - Med forskertrang og lekelyst - Innstilling fra utvalget

Detaljer

Prosjekt Minoritetsspråklig kompetanse 2005 2008 FREDRIKSTAD KOMMUNE

Prosjekt Minoritetsspråklig kompetanse 2005 2008 FREDRIKSTAD KOMMUNE Prosjekt Minoritetsspråklig kompetanse 2005 2008 FREDRIKSTAD KOMMUNE Prosjekt minoritetsspråklig kompetanse 2005 2008 startet opp i 2005. Prosjektleder : Helga Synøve Kasene, Spesialkonsulent i Barnehageetaten

Detaljer

Drammen - Norges beste barnehage

Drammen - Norges beste barnehage Drammen - Norges beste barnehage Prosjektbeskrivelse 2013 Barnehagene i Drammen Forankring av prosjektet Bakgrunn 2012 -Bystyret Vedtatt opprettet i forbindelse med økonomiplanen 2012-15 Mars 2013 - Bystyret

Detaljer

Rapport 7 / 2006 Høgskolen i Vestfold Copyright: Høgskolen i Vestfold / forfatterne ISBN

Rapport 7 / 2006 Høgskolen i Vestfold Copyright: Høgskolen i Vestfold / forfatterne ISBN Rapport 7 / 2006 Høgskolen i Vestfold Copyright: Høgskolen i Vestfold / forfatterne ISBN !" # $ % $&! "#$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&'###

Detaljer

Kompetanseutvikling på barnehageområdet Barnehageforum 16. juni 2016

Kompetanseutvikling på barnehageområdet Barnehageforum 16. juni 2016 Kompetanseutvikling på barnehageområdet Barnehageforum 16. juni 2016 Kompetansemidler til kommunale og private barnehager Videreutdanning barnehage 2016 Styrerutdanning ABLU Tilretteleggingsmidler Fagskoleutdanning

Detaljer

Barnehageforum i Troms Tromsø, 7. mai 2014

Barnehageforum i Troms Tromsø, 7. mai 2014 Barnehageforum i Troms Tromsø, 7. mai 2014 Jobb i barnehage = bare lek og moro, eller = seriøs og hard jobbing? Utdanningsdirektortatets samfunnsmandat Analysere og videreformidle informasjon om tilstand

Detaljer

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 1 Nasjonal strategi: Kompetanse

Detaljer

Kompetanseheving implementering av ny rammeplan. Arendal kommune. Rådmannens stab oppvekst Dorthe W. Rasmussen.

Kompetanseheving implementering av ny rammeplan. Arendal kommune. Rådmannens stab oppvekst Dorthe W. Rasmussen. Kompetanseheving implementering av ny rammeplan. Arendal kommune Arendal kommune har ca. 2 500 barnehage barn 12 kommunale barnehager 45 private Hvordan har vi arbeidet fram planen. Gjennom faste møte

Detaljer

Felles forståelser og utgangpunkt Mulighet for diskusjon og erfaringsutveksling Utgangspunkt for videre arbeid. Hvorfor denne dagen? Vi gleder oss!

Felles forståelser og utgangpunkt Mulighet for diskusjon og erfaringsutveksling Utgangspunkt for videre arbeid. Hvorfor denne dagen? Vi gleder oss! Felles forståelser og utgangpunkt Mulighet for diskusjon og erfaringsutveksling Utgangspunkt for videre arbeid Hvorfor denne dagen? Vi gleder oss! Hva skjer med rammeplanen? Etter planen fastsettes forskriften

Detaljer

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune Kompetanseplan 2015 For kommunale og private barnehager i Ski kommune «Barn og elever skal ha et godt læringsmiljø, som bidrar til at de får realisert sitt potensial for læring og utvikling og tilegner

Detaljer

Kompetanseplan for barnehagene i Rana FREMTIDENS BARNEHAGE

Kompetanseplan for barnehagene i Rana FREMTIDENS BARNEHAGE Kompetanseplan for barnehagene i Rana 2014 2020 FREMTIDENS BARNEHAGE 1 1.0 Innledning Denne kompetanseplanen er et resultat av et samarbeid mellom barnehageeierne, både kommunale og private i Rana. Gjennom

Detaljer

Utdanningsbarnehager: Utvikling av barnehagen som læringsarena gjennom innovative samarbeidsformer mellom utdanning og praksisfelt

Utdanningsbarnehager: Utvikling av barnehagen som læringsarena gjennom innovative samarbeidsformer mellom utdanning og praksisfelt Utdanningsbarnehager: Utvikling av barnehagen som læringsarena gjennom innovative samarbeidsformer mellom utdanning og praksisfelt ET INNOVASJONSPROSJEKT VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS, STØTTET AV FINNUT-PROGRAMMET,

Detaljer

NAFO-rapport 2014: Kompetansetiltak for barnehagemyndigheter. NAFO-rapport 2014: Kompetansetiltak for barnehagemyndigheter MARIT GJERVAN

NAFO-rapport 2014: Kompetansetiltak for barnehagemyndigheter. NAFO-rapport 2014: Kompetansetiltak for barnehagemyndigheter MARIT GJERVAN 2014 NAFO-rapport 2014: Kompetansetiltak for barnehagemyndigheter MARIT GJERVAN NAFO-rapport Kompetansetiltak for barnehagemyndigheter 2013-2014 Bakgrunn for tiltaket Nasjonalt senter for flerkulturell

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING 2007 2010 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGEN.

KOMPETANSEUTVIKLING 2007 2010 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGEN. NORE OG UVDAL KOMMUNE KOMPETANSEUTVIKLING 2007 2010 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGEN. Innledning I forbindelse med behandlingen av barnehageloven (lov av 17. juni 2005 nr. 64) anmodet Stortinget

Detaljer

Kompetansetiltak for barnehagemyndighetene 2012-2014 - Språklig og kulturelt mangfold

Kompetansetiltak for barnehagemyndighetene 2012-2014 - Språklig og kulturelt mangfold Kompetansetiltak for 2012-2014 - Språklig og kulturelt mangfold Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) skal på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomføre kompetanseutviklingstiltak innen

Detaljer

Informasjon om arbeidet på Senter for FEI Forskning, etterutdanning og informasjon. Kompetanseutvikling - å løfte i flokk

Informasjon om arbeidet på Senter for FEI Forskning, etterutdanning og informasjon. Kompetanseutvikling - å løfte i flokk Informasjon om arbeidet på Senter for FEI Forskning, etterutdanning og informasjon Kompetanseutvikling - å løfte i flokk Møte for styrere i praksisbarnehagene 18.September 2007 Sissel Mørreaunet Leder

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

KAN JEG OG KANIN FÅ HA SAMLINGSTUND I DAG? DA GJØR VI DET PÅ MIN MÅTE! BARNEHAGEVURDERING I BERGEN 2011

KAN JEG OG KANIN FÅ HA SAMLINGSTUND I DAG? DA GJØR VI DET PÅ MIN MÅTE! BARNEHAGEVURDERING I BERGEN 2011 BARNEHAGEVURDERING HØSTEN 2011 KAN JEG OG KANIN FÅ HA SAMLINGSTUND I DAG? DA GJØR VI DET PÅ MIN MÅTE! Rapportskjema 1 Formål og hensikt Valg av vurderingsområde: sin brukerundersøkelse/gullstølsbotn barnehage

Detaljer

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager!

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager! Kvalifisert personale en nøkkel til gode barnehager! Tiltak for rekruttering av førskolelærere Norge er på god vei mot full barnehagedekning, og alle barn har fra 2009 rett til barnehageplass. Utbyggingen

Detaljer

Tospråklig assistanse i barnehagen. Barnehageprosjekt

Tospråklig assistanse i barnehagen. Barnehageprosjekt Tospråklig assistanse i barnehagen Barnehageprosjekt 2011-12 Bakgrunn for prosjektet Prosjektet er et ledd i å følge opp NOU:7 2010 Mangfold og mestring, der det foreslås flere tiltak for å styrke morsmålet

Detaljer

Kompetansebehov i barnehagen En kartlegging av eiere, styrere og ansattes vurderinger i forhold til kompetanseheving

Kompetansebehov i barnehagen En kartlegging av eiere, styrere og ansattes vurderinger i forhold til kompetanseheving Kompetansebehov i barnehagen En kartlegging av eiere, styrere og ansattes vurderinger i forhold til kompetanseheving Kjell Åge Gotvassli Anne Sigrid Haugset Birgitte Johansen Gunnar Nossum Håkon Sivertsen

Detaljer

Barnehage ett år og litt til i Utdanningsdirektoratet.

Barnehage ett år og litt til i Utdanningsdirektoratet. Barnehage ett år og litt til i Utdanningsdirektoratet. Bergen 4.juni 2013 Stabsdirektør Torill Eskeland FULLSORTIMENTSDIREKTORAT FULLSORTIMENTSDIREKTORAT Vi bidrar til å utvikle, støtte, veilede og påvirke

Detaljer

Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartmentet postmottak@kd.dep.no Vår dato: 29.09.2010 Vår ref.: KA-7310 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjersti Ø. Tveit Høringssvar til Kunnskapsdepartementet: Mangfold og mestring. Flerspråklige

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage

Kompetanse for fremtidens barnehage Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene Kompetanse for fremtidens barnehage Kompetanseplan for Sandefjordsbarnehagene Kommunale og private barnehager 2015-2020 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5

Detaljer

Samtlige 4 tematiske satsingsområder ligger til grunn for satsninga i Nord-Østerdal;

Samtlige 4 tematiske satsingsområder ligger til grunn for satsninga i Nord-Østerdal; KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD- ØSTERDAL 2016-2018 1. BAKGRUNN /INNLEDNING Kommunene i Nord Østerdal samarbeider om kompetanseutvikling og utviklingsarbeid på barnehageområdet. Nord-Østerdal består

Detaljer

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseheving for ansatte og studenter Bakgrunn Utdanningsdirektoratet ønsker å igangsette et pilotprosjekt

Detaljer

Barnehage ett år i Utdanningsdirektoratet. Kontaktmøte i Morgedal 6.desember 2012

Barnehage ett år i Utdanningsdirektoratet. Kontaktmøte i Morgedal 6.desember 2012 Barnehage ett år i Utdanningsdirektoratet Kontaktmøte i Morgedal 6.desember 2012 Prop 1 S: Mål for bgh Retten til barnehageplass blir innfridd Likeverdig og høg kvalitet i alle barnehagar Alle barnehagar

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Overordnede mål og målgrupper... 2 Udirs mål for 2017... 2 Målgrupper for sentrene... 3 3. Hovedoppgaver for sentrene... 3 Rammeplan-

Detaljer

Veileder i arbeidet med. Kompetanseutvikling i barnehagen. hva kan du gjøre der du er? www.utdanningsforbundet.no

Veileder i arbeidet med. Kompetanseutvikling i barnehagen. hva kan du gjøre der du er? www.utdanningsforbundet.no Veileder i arbeidet med Kompetanseutvikling i barnehagen hva kan du gjøre der du er? www.utdanningsforbundet.no Innhold Contents 1. Hvorfor er kompetanseutvikling viktig? 3 2. Kunnskapsdepartementets føringer

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

Veiledning av nyutdannede lærere Utlysing av midler for 2009 Kapittel 226, 281 og 231

Veiledning av nyutdannede lærere Utlysing av midler for 2009 Kapittel 226, 281 og 231 Vår saksbehandler: Kari Skjølsvik Direkte tlf: 23 30 27 95 E-post: kari.skjolsvik@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 30.01.2009 Deres dato: Vår referanse: 2009/308 Deres referanse: Institusjoner som gir

Detaljer

Årsplan for Lesesenteret, 2014

Årsplan for Lesesenteret, 2014 Årsplan for Lesesenteret, 2014 Felles oppgaver 1. Rammeplan- og læreplanrelatert virksomhet Oppgave Barnehage Gi innspill i prosessen med revidering av rammeplanen. Bistå direktoratet i å forberede implementering

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 Innholdsfortegnelse 1 Målgrupper / kommunale kontaktpersoner... 4 2 Plan for gjennomføring... 4 2.1 Ledere på kommunalt nivå... 4 2.2 Kompetanseutvikling

Detaljer

VEILEDNING AV NYUTDANNEDE LÆRERE UTLYSING AV MIDLER FOR 2008 KAPITTEL 226, 281 OG 231

VEILEDNING AV NYUTDANNEDE LÆRERE UTLYSING AV MIDLER FOR 2008 KAPITTEL 226, 281 OG 231 Vår saksbehandler: Kari Skjølsvik Direkte tlf: 23 30 27 95 kari.skjolsvik@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 24.01.2008 Deres dato: Vår referanse: 2008/321 Deres referanse: Institusjoner som gir lærerutdanning

Detaljer

Evaluering av førskolelærerutdanningen. Evalueringsobjektene, rammer. Krav til prosessen: Møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 11.

Evaluering av førskolelærerutdanningen. Evalueringsobjektene, rammer. Krav til prosessen: Møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 11. Evaluering av førskolelærerutdanningen Møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 11.november 2008 Evalueringsobjektene, rammer Alle institusjoner som gir førskolelærer - utdanning skal evalueres: 20 institusjoner,

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Meld.St. 19 ( ) Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen

Meld.St. 19 ( ) Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Meld.St. 19 (2015-2016) Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen 15.06. 2016 Fylkesmannens fagsamling for kommunene Anne Kirsti Welde Orientere om og drøfte aktuelle

Detaljer

VEILEDER. Foreldresamarbeid

VEILEDER. Foreldresamarbeid VEILEDER Foreldresamarbeid Frampå 2013 2016 I Barnehagelovens 1 Formål er det samarbeidet med hjemmet som innleder lovteksten: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

Implementering av reformer i barnehagen

Implementering av reformer i barnehagen Implementering av reformer i barnehagen Felles forståelser og utgangpunkt Mulighet for diskusjon og erfaringsutveksling Utgangspunkt for å utvikle kunnskap og handlingsrom Samlinger Første samling 3. 4.

Detaljer

Den gode barnehagen er en likestilt barnehage

Den gode barnehagen er en likestilt barnehage Handlingsplan Den gode barnehagen er en likestilt barnehage Handlingsplan for likestilling i barnehagene 2004 2007 Forord Jeg er glad for å kunne presentere Handlingsplanen for likestilling i barnehagen

Detaljer

Tjenesteområde barnehage. Kommunale og ikke- kommunale barnehager. Dato:

Tjenesteområde barnehage. Kommunale og ikke- kommunale barnehager. Dato: Tjenesteområde barnehage Kommunale og ikke- kommunale barnehager Dato: 12.05.2016 Saksbehandler: Vår ref.: Deres ref.: Ellen Tetlie, tlf: 330 85 089 16/24761/ 16/2151 Kompetanseplan for Hortensbarnehagen

Detaljer

Sammendrag FoU-prosjekt Utvikling av gode yrkesfaglærere

Sammendrag FoU-prosjekt Utvikling av gode yrkesfaglærere Sammendrag FoU-prosjekt 164017 Utvikling av gode yrkesfaglærere Hva kjennetegner en god yrkesfaglærer? Hva slags kompetanseutvikling trenger en yrkesfaglærer for å holde seg faglig oppdatert og gi elevene

Detaljer

Viser til utsendt høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet datert, , 2.kommunens tilbakemeldinger på anbefalingene fra utvalget:

Viser til utsendt høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet datert, , 2.kommunens tilbakemeldinger på anbefalingene fra utvalget: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO K D 04 FEB 2010 NDNES KOMMUNE Op vekst barn og unge Sandnes, 11.01.2011 Deres ref: Saksbehandler GER Vår ref: 201006412-3 Arkiv: E: A10 &13 Høringsbrev

Detaljer

HOLE KOMMUNE presenterer. SpråkPROSJEKT

HOLE KOMMUNE presenterer. SpråkPROSJEKT HOLE KOMMUNE presenterer SpråkPROSJEKT 2013-2015 2 PROSJEKT beskrivelse TEMA: SPRÅK JFR. LOKAL RAMMEPLAN FOR HOLEBARNEHAGENE Gjennom systematisk tilrettelegging og tidlig stimulering har Holebarnehagene

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN. Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren

KOMPETANSE I BARNEHAGEN. Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren KOMPETANSE I BARNEHAGEN Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2010 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 5 2. OVERORDNEDE MÅL 6 3. BAKGRUNN 6 4. KUNNSKAPSGRUNNLAG 7 5. SENTRALE FØRINGER

Detaljer

Kompetanseplan for barnehagene i Lardal 2012-2015

Kompetanseplan for barnehagene i Lardal 2012-2015 Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 12/1353 FE-433 05.03.2012 Kompetanseplan for barnehagene i Lardal

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER 2012 2016 Vedtatt plan pr 23.11.2012 ved Irene Skadberg, Margrethe Seim og Steinar Støle INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... side 3 STATUS I EIGERSUND

Detaljer

Velkommen til koordinatorsamling. Sarpsborg 17. mars 2017

Velkommen til koordinatorsamling. Sarpsborg 17. mars 2017 Velkommen til koordinatorsamling Sarpsborg 17. mars 2017 Sjumilssteget 2017 2019 Kommuneanalysen - Fokusgruppeintervjuer med kommunene Koordinatorsamling Sarpsborg 17. mars 2017 Bakgrunn (Fylkesmannens

Detaljer

Flerspråklig arbeid. i barnehagen. Tospråklig assistanse Samarbeid Kompetanseutvikling. NAFO-konferanse Oslo, 14.September 2012

Flerspråklig arbeid. i barnehagen. Tospråklig assistanse Samarbeid Kompetanseutvikling. NAFO-konferanse Oslo, 14.September 2012 Flerspråklig arbeid i barnehagen Tospråklig assistanse Samarbeid Kompetanseutvikling NAFO-konferanse Oslo, 14.September 2012 Denne dagen skal handle om Hvordan barnehagen kan støtte flerspråklige barns

Detaljer

Barnehage ett år i Utdanningsdirektoratet. NAFO - nettverkssamling

Barnehage ett år i Utdanningsdirektoratet. NAFO - nettverkssamling Barnehage ett år i Utdanningsdirektoratet NAFO - nettverkssamling 18.03.2012 FULLSORTIMENTSDIREKTORAT FULLSORTIMENTSDIREKTORAT Vi bidrar til å utvikle, støtte, veilede og påvirke utdanningssektoren gjennom

Detaljer

0-4/11 Høring - NOU 2010:8- Med forskertrang og lekelyst - systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn. (ark. nr. E: A0 &13, )

0-4/11 Høring - NOU 2010:8- Med forskertrang og lekelyst - systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn. (ark. nr. E: A0 &13, ) 0-4/11 Høring - NOU 2010:8- Med forskertrang og lekelyst - systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn. (ark. nr. E: A0 &13, 201100112) Oppvekststyrets innstilling: 1. Kristiansand kommune gir

Detaljer

Fokus på forståelser av barndom, lek og læring

Fokus på forståelser av barndom, lek og læring Barnehagens samfunnsmandat: Nye diskurser nye barn, nye voksne og nye muligheter? Fokus på forståelser av barndom, lek og læring Pedagogisk kvalitet Finner vi i holdninger mellom personale og barn I pedagogenes

Detaljer

a. cc3 NOTAT Barne- og familiedepartementet Lunner kommune KSØ NY BARNEHAGELOV - FORSLAG TIL ENDRING LUNNER KOMUNE januar 2005.

a. cc3 NOTAT Barne- og familiedepartementet Lunner kommune KSØ NY BARNEHAGELOV - FORSLAG TIL ENDRING LUNNER KOMUNE januar 2005. NOTAT 111122 Til: Fra: Barne-og familiedepartementet Lunner kommune i NY BARNEHAGELOV - FORSLAG TIL ENDRING LUNNER KOMUNE KSØ a. cc3 Barne- og familiedepartementet januar 2005. har sendt utkast til ny

Detaljer

Målgruppe. Barnehage- og skoleeier Rektor og styrere Pedagoger i barnehage og skole

Målgruppe. Barnehage- og skoleeier Rektor og styrere Pedagoger i barnehage og skole Målsetting I denne pakken skal kommuner få økt kunnskap om overgangen og utarbeide rutiner som ivaretar språk, lese- og skriveutvikling på best mulig måte i overgangen fra barnehagen til skolen. Arbeid

Detaljer

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 VISJON RKK skal være inspirerende, nyskapende og målrettet i forhold til kommunenes arbeid for å skape kompetente

Detaljer

En visuell inngang til den nye rammeplanen

En visuell inngang til den nye rammeplanen En visuell inngang til den nye rammeplanen Film om ny rammeplan på Udir.no: https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/stottemateriell-tilrammeplanen/film-ny-rammeplan/ https://vimeo.com/215833717 Ny rammeplan

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE

KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene 2016-2017 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE Kompetanse for fremtidens barnehage Innledning Basert på Kunnskapsdepartementets dokument Kompetanse

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I LINDESNESREGIONEN

KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I LINDESNESREGIONEN KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I LINDESNESREGIONEN Den enkeltes muligheter skal utvikles, ikke begrenses. St.meld. nr.16 og ingen sto igjen. 2008-2010 KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I LINDESNESREGIONEN

Detaljer

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1 Arbeidstidsordninger i barnehagen Debattnotat www.utdanningsforbundet.no 1 Forord Arbeidstidsordninger i barnehagen og forholdet mellom bundet og ubundet tid og hvilke arbeidsoppgaver som skal ligge innenfor

Detaljer

2015-2016 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE

2015-2016 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene 2015-2016 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE Kompetanse for fremtidens barnehage Innledning Basert på Kunnskapsdepartementets dokument Kompetanse

Detaljer

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Kompetanse Tromsbarnehagene 2014 - Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Utfordringer knyttet til kompetanseheving 2013 2014 Økonomi 85

Detaljer

SAK er språkkommune fra høsten 2017

SAK er språkkommune fra høsten 2017 SAK er språkkommune fra høsten 2017 Hva er språkkommuner? Språkkommuner er et tilbud om støtte til utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og/eller skriving. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om å

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer