Delrapport 1. Dialogmøter mellom fylkesmenn og regionale høgskoler om kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delrapport 1. Dialogmøter mellom fylkesmenn og regionale høgskoler om kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning"

Transkript

1 Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel Prosjekt i oppdrag av Kunnskapsdepartementet Delrapport 1 Dialogmøter mellom fylkesmenn og regionale høgskoler om kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning Turid Thorsby Jansen Mari Pettersvold Thomas Moser Tønsberg, Høgskolen i Vestfold, juni 2006 Rapport 3 / 2006

2 Rapport 3 / 2006 Høgskole i Vestfold Copyright: Høgskolen i Vestfold / forfatterne ISBN

3 INNHOLD! "# "$ % "& ' % "() " * ' ' % Tabell 3: Utførte kartlegginger " *+ %" ",' + %" -'.' / -+ 0" ""1' %2 "( "3 "4 "( 5 ""67 "23 "- "& "58 / "7* +2 ""9 ) ""1 ' + % Barnehagesenteret Høgskolen i Vestfold

4 ""1 ) '% ""* ' : % """1 ' : %5 ""21 ) ' : %7 "2; +7 "2; "2 3 '! 2$ 2( +2 " # # $ % Barnehagesenteret Høgskolen i Vestfold

5 Sammendrag Fylkesmannsembetene og de regionale høgskolene er sentrale aktører i utvikling av kompetanse i barnehagesektoren. Gjennom samtaler ledet av fylkestillitsvalgte i Utdanningsforbundet har ansatte i de to institusjonene gitt viktige bidrag til mer innsikt i og kunnskap om aktuelle etter- og videreutdanningstiltak, hvilke aktører som driver med hvilke type tiltak, erfaringer som foreligger fra disse tiltakene, hvordan etter- og videreutdanningen styres samt hvilke kompetanseutviklingsbehov som finnes. Samtalene er gjennomført som et halvstrukturert intervju. Det har latt seg gjøre å gjennomføre samtaler i 14 fylker. I tillegg til at samtalene er referert og protokollert, er de kompetansetiltakene informantene vurderer som de fremste, ytterligere omtalt og dokumentert gjennom et eget tiltaksregistreringsskjema. Materialet viser at det er et stort behov for mer kompetanse, mer kunnskap om arbeidet med kompetansetiltak i barnehagesektoren samt tettere og mer systematisk samarbeid i det regionale statlige nivået. Satsingene preges av stor grad av tilfeldighet både hva gjelder innhold og nedslagsfelt, med noe unntak av områder hvor de statlige føringene er tydelige. Tiltakene når relativt få, og det er store fylkesvise variasjoner. Særlig er det store fylkesvise variasjoner i hvordan høgskolene fyller sin rolle som regional utviklingsaktør. Det fortelles om gode erfaringer med tiltakene, men det foreligger lite systematisk dokumentasjon fra dem. Fylkesmennene og høgskolene påpeker kommunens helt avgjørende rolle og gir uttrykk for ønsker om mer kontakt med kommunene. En rekke omorganiseringer i kommunene gjør det vanskeligere for potensielle samarbeidspartnere å ha oversikt og skape kontinuitet i samarbeidet. Informantene har et ønske om en nasjonal kompetanseplan med tydelige nasjonale føringer med lokal tilpasning. De gir klart uttrykk for ønsker om et kompetanseløft i barnehagesektoren basert på langsiktighet og systematikk. Barnehagesenteret Side 5 av 52 Høgskolen i Vestfold

6 1 Innledning * '/ ''< =<5 =/ '!) / ( / 4 +, (! 1 # <!14=+ + ) Undersøkelsens sentrale spørsmål & 0 1 / '/ / % 1 <)=> > % 1 // / /+) % 1' +%, + + / / ) '/ ' + <) = - / ' + )' > + 3 +! + / + +<$#9.&! = 3 ' -? >? < 1/ 77.77=# + - Barnehagesenteret Side 6 av 37 Høgskolen i Vestfold

7 > ' <9 :!&-/ 2. A4 / ".B /C B A 9 / 2.' /.' A( / "= * +?( )?1 $ + 2<, / =- ') + ) )+ - ' <-2= 1.2 Noen grunnleggende begrep i undersøkelsen 6 + / +& ' > ( / / ' > $ < =# )' + '/ <.) = 1.3 Generelt om den metodiske framgangsmåten - + ' >, +) / + +# + + +< '=/ ' / + / Barnehagesenteret Side 7 av 37 Høgskolen i Vestfold

8 -, *+-' / ) *+4' < = /) *+# /) *+! /) *+, *+$ < = Barnehagesenteret Side 8 av 37 Høgskolen i Vestfold

9 2 Formål med delprosjektet 3 /' ' / ) + ' ) ' < = C' -! 3! + 2 +) - ' ' >* >* >, + + &' + - # / -, + < = 4+ ' +! +<!&-:(-= Barnehagesenteret Side 9 av 37 Høgskolen i Vestfold

10 3 Metode 3 ' > ) +' : 3+ + ' / ') '# + + > ) 3.1 Undersøkelsesgruppe og rekruttering av enheter 9' ' > + ' - ' +' ' / ) 4+ '< >=- +' <= -+' / ' "'8'/9 )# )9/ + 8' ' +' 8' / +' ' 4 3'' C ' '' +'! 3' / + +!14 Barnehagesenteret Side 10 av 37 Høgskolen i Vestfold

11 3.2 Bearbeiding av datamaterialet C ' / 4> '4+ ' <4= Barnehagesenteret Side 11 av 37 Høgskolen i Vestfold

12 4 Resultater 3 + / <=3 &6 ' 14' 4.1 Vurdering av kompetanseutviklingsbehov blant ulike aktører i barnehagefeltet Områder der det trengs et kompetanseløft? /D9 4 / ' + ' < += Barn Flerkulturelle perspektiv Barns rett til medvirkning Kompetanse i forhold til aldersgruppen 0-3 Barn og barnehagen i et samfunnsperspektiv Syn på barn Det fysiske rommet Barn med spesielle behov Samarbeid Fagfordypning foreldresamarbeid Barnevern Systemkunnskap Nettverksbygging, arbeid i nettverk og erfaringsspredning Sammenheng barnehage og skole Metode Pedagogisk dokumentasjon og vurdering Veiledningskompetanse Verktøy for lokalt utviklingsarbeid Læreplananalyse og læreplanforståelse Didaktisk kompetanse Pedagogisk utviklingsarbeid Generelt innhold IKT-kompetanse Profesjon Ny pedagogisk lederrolle Ledelse og teamarbeid Etiske perspektiver God lovforståelse; Juss Migrasjonspedagogikk Forpliktende plan for økt pedagogtetthet Handlingsplan for likestilling krever kompetanse Forvaltningskunnskap Pedagogisk teori Profesjonskunnskap Rammeplanens fagområder Implementering av nye områder i rammeplanen Kompetanse knyttet til forskning: fagområdene, barns utvikling Fagområdene; særlig matematikk Språk Barnehagesenteret Side 12 av 37 Høgskolen i Vestfold

13 @ ', +?-? Finnes det et differensiert kompetansebehov for yrkesgruppene i barnehagen? - >' -' 0 Differensiering i forhold til tema og tilnærming Forskjeller i kompetansebehov, men alle trenger mer kompetanse Modulbaserte videreutdanninger som går over tid Sikre en dypere kompetanse hos førskolelæreren på alle områder, og til å lede prosesser og å ha veiledningskompetanse Styrke pedagogenes rolle Assistentene viktigst Styrke barnehagefaglig kompetanse i kommunene + > / - > '/ Kartlegging av etter- og videreutdanningsbehov 3 # + < = Er det utført systematiske kartlegginger av kompetansebehov de siste tre årene av fylkesmenn og høgskoler? -' ' <= ' 0 Barnehagesenteret Side 13 av 37 Høgskolen i Vestfold

14 Fylkesmann NEI JA Høgskole NEI 9 0 JA Er det planer om å gjennomføre slike kartlegginger? - +0 Fylkesmann NEI JA Høgskole NEI 9 2 JA 1 2* * ett av disse to inkluderer også Kommunenes Sentralforbund 4' ) På hvilke måter får fylkesmenn og høgskoler kjennskap til aktuelle kompetansebehov? -'.' / -+ 0 Barnehagesenteret Side 14 av 37 Høgskolen i Vestfold

15 Fylkesmennene Tilsyn Klagesaker Effektiviseringsnettverkene Høgskolene Praksisbarnehageordninger/partner barnehager Fagdager Praksisbarnehager tar kontakt ved behov Begge Generell kontakt med kommuner og barnehager Formelle og uformelle møter Yrkesforum Regionale kompetansekontorer A-etat ( +' 3 + / > + 1 ' + :< =- + / ' Hva bør eventuelt nye kartlegginger av kompetansebehov fokusere på? Dette er et spørsmål som inviterer til mange forskjellige svar. Det følgende er et forsøk på å strukturere svarene etter aktører (kommuner, høgskoler, temaer samt krav til formål og organisering):!"# Kommunene Kommunenes kompetanse til å lede og å være pådrivere for utviklingsarbeid Kommunenes kompetanse i oppfølging av og myndighetsansvar i forhold til hele sektoren, også de private barnehagene Kommunene bør lage kompetanseplaner på samme måte som for skolen Kommunene må ha god kompetanse som den viktigste samarbeidspartneren Kompetanse som finnes i barnehagene Høgskolene Høgskolene vet for lite om kompetansebehov i feltet Forholdet mellom rammeplan for førskolelærerutdanning og barnehagen Bruk av FoU-arbeid Krav til formål og organisering Differensiert behov for kompetanse Omfanget som trengs av EVU (etter- og videreutdanning) Ikke bare få vite mer om kompetansebehov hos de som allerede har mye kompetanse: der det er mye kunnskap søkes det mer kunnskap Kompetansebehov hos alle Kompetanseløft for alle Alle (eiere, barnehagemyndighet, styrere m.fl.) Hvor mye penger brukes, hvem brukes, FoU knyttet til kompetanseutvikling Langsiktighet Systematikk Temaer Ny rammeplan Små barn Fysisk miljø Loven - > / ' 6 ' Barnehagesenteret Side 15 av 37 Høgskolen i Vestfold

16 4.3 Kompetanseutviklingstiltak i løpet av de siste tre år * ' / ' ' ' / / - > >+ - > ' >: +8+ > " '' 8 ' ' / '' (' / >- / '> 4 / ' ' Initiativet til kompetanseutviklende tiltak! /' // <. ' D=0,- 1 <= *!&-/&-!&- 1!&- & './ &' <2= &'!&- &'!&- &' / &' &' Barnehagesenteret Side 16 av 37 Høgskolen i Vestfold

17 *!&-/ '!&- &- /' / 4/ & ( (' '!'<= 01/ &!&-<(-=- / ' 3+ ' - - ' Samarbeidspartnere - +< +. ' D=0 / 1./2- &' <= 8 /' /(4 <= 1 /'!&- 1 /' 1 / /' /' 1 /'/' /' )./ &' &'!&- &'!&- &' / / &' / / /' / /,- 1 : <= 1 -, 8 Barnehagesenteret Side 17 av 37 Høgskolen i Vestfold

18 1 / / // /' /#$E/ 34 1 ' ' < =!&- /+ : 1 ( - ' ' ' Konkretisering av tiltakene + ' < '. 'D=0 511./?-?< ) = *!<' = 1, +<=?? +!F G! <= 8 <= 512-3(8!+ #' ><=,!<=, <= Barnehagesenteret Side 18 av 37 Høgskolen i Vestfold

19 !?4 '?:<=?4 '?:<= $ 9 + >! ( ) / ' / 8' / + 4 ' +' +' 4' + ' ) / ' > Målgrupper 3 <. 'D=0, 1 1 /<7= 1 /4&$ 1 // +/ <= 1 1 /2 9 & > <= & >> & >< / ' =<2= & >< '=<"= & >< '=, 6 ( +//?6? H > ' & /> > Barnehagesenteret Side 19 av 37 Høgskolen i Vestfold

20 3" / 7 > Innhold 3 + / <. 'D =0 $% Aktuell barnehagepolitikk Et kompetent personale og barnehager for alle Et kompetent personale, barnehager for alle og barnehagepolitikk Temaer knyttet til den gode barnehage og kvalitet (2) Likestillingspolitikk og menn i barnehagen (1) Skreddersys underveis i samarbeid med oppdragsgiver Barnehage skole (2) Handlingskompetanse psykososiale vansker Aktuell barnehagepolitikk, lek, læring og likestilling Kvalitet og utbygging, alle sider ved barnehagereformen (2) Lov og forvaltningsoppgaver Språkstimulering av minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Pedagogisk arbeid i barnehagen Kommunikasjon og veiledning (5) Barnehagepedagogikk, ledelse og pedagogisk utviklingsarbeid (6) Ledelse og barnehagen som organisasjon Barn, barndom, profesjon, barnehage, forsknings- og vitenskapskunnskap Anerkjennelse og bruk av praksisfortellinger og intervju Barnehagefaglige temaer Ny lov, revidert rammeplan, utviklingsarbeid, ledelse, de minste barna, flerkulturelt perspektiv Barnehagens fagområder Lesing i barnehagen, barnelitteratur, dramatisering og leselyst Småbarn i barnehage, Reggio Emilia, flerkulturell pedagogikk Fagområdene i førskolelærerutdanningen Pedagogikk, kunst og håndverk IKT 4 ' 4 / " ' : / : - /'' Barnehagesenteret Side 20 av 37 Høgskolen i Vestfold

21 4.3.6 Deltakerrekruttering + + <. 'D=0 &% Informasjon og markedsføring Info på møter hos fylkesmannen (3) Info på fm hjemmeside (2) Info fra fylkesmannen Fylkesmannen lyste ut midlene Info høgskolens hjemmeside (2) Via øvingslærermøter Brev til alle kommuner (2) Markedsført gjennom kommunen/bydel (2) Fylkesmannens brev til kommunene (2) Invitasjon fra fylkesmannen til kommunene Via barnehagekonsulenten Eget nettsted Egen folder /brosjyre (2) Egen brosjyre/ brev/e-post til alle barnehager. (6) Rekruttering og opptak Søkt via kommunen og prioritert av fylkesmannen (2) Via fylkesmannen Øvingsbarnehager Alle ansatte i barnehagen Gjennom eier Pålegg om deltagelse fra arbeidsgiver Fra førskolelærerutdanningen Via kommunene som ledet tiltaket Kommune og bydel Fra fem barnehager og fire skoler Et ledd i å styrke samarbeidet mellom partnerskapsbarnehager og høgskolen Tilbudet gjelder kommuner som har nytilsatte førskolelærere og lærere Annonsering i lokalpresse i fylket (2) ( - ' +3 ' ( + - ' Finansiering & <. 'D=0 1 <= 1 <= &' Barnehagesenteret Side 21 av 37 Høgskolen i Vestfold

22 &' ) &' +!&-<= &' <= &' :'<= &' / &' / ///'/ &' 1! &-!&-!&- -&-!&- (:'<= ( 6!&-&- ' 3 :3 / 4 ' +' Tiltakenes varighet, omfang og arbeidsmetoder 8 >2<. 'D=0 I " <= & & +J $<= "))2 2 / " Barnehagesenteret Side 22 av 37 Høgskolen i Vestfold

23 $2 * / J 2 2 / 3 > 0 & //+/ 4 / // +/ / / K 4// 4/// <= /+ > &' & / / + /, + ) / + + // /, +/ / / + 3)// & / />?3L, +/ / #/ + / / / / 3(8/' ' 4 & // & 4 / / & Barnehagesenteret Side 23 av 37 Høgskolen i Vestfold

24 & / & /K 6/ / /' - + / K, + 9 # J9 4J + 32 > / / 3 + // ( ) + / / ( + > Barnehagesenteret Side 24 av 37 Høgskolen i Vestfold

25 4.3.9 Evalueringer og publikasjoner - +<. 'D=0 '( Evalueringer Underveis i studiet Systematisk gjennomført underveis Sluttevaluering (3) Elektronisk evaluering Skriftlig tilbakemelding Spørreundersøkelse Ja hvert år på ulike måter, skjema, mapper Evalueres 1-2 ganger pr. år, spørreskjema og dialog Evalueringer i den enkelte barnehage Intervju og systematiske tilbakemeldinger Sluttkonferanse Skal gjøre det (3) Ja (4) Nei (7) Ikke svart (4) Publikasjoner Rapport utarbeidet av konsulent Rapport under trykking Rapport fra tilsynsnettverk utarbeidet av fylkesmann Rapport og artikler skal publiseres Høgskolens nettside, presentasjon FoU- i praksis, konferanserapport, artikkel i barnehagefolk (2) Mye materiell utarbeidet av forelesere, fylkesmannen laget kort rapport Sluttrapport Rapport på bakgrunn av spørreundersøkelse Sluttrapport kommer Prosjektrapporter fra barnehagene Tiltaket skal evalueres (2) Referanser, kildehenvisninger og netthenvisninger Referanser, kildehenvisninger og netthenvisninger, skriftlig dokumentasjon av studiet Studieplan ved høgskolen Studiet presenteres på nett Handlingsplan Høgskolens nettsider Høgskolens nettsider, studieplan for flu og eget infohefte Fagplan og nettsider Høgskolens nettside (2) Fylkesmannens hjemmeside (2) Info på BFD hjemmeside Arbeidshefte under arbeid Rapport og bok under arbeid Praksisfortellinger Nei (2) Ikke svart (2) ' + 1 ' > Barnehagesenteret Side 25 av 37 Høgskolen i Vestfold

26 4.4 Aktører og samarbeid på etter- og videreutdanningsområdet i forhold til barnehagesektoren - + / Hvilke samarbeidstiltak mellom fylkesmenn og høgskoler har funnet sted når det gjelder kompetanseutvikling de siste tre årene? Følgende nevnes av konkrete samarbeidstiltak: 7 1 < = (!F G # + 3 ' ) ( + $ 9 + > ($6,944 ($6,*-!+,!) < '/ ' = #'< = Annet Møter, seminarer og konferanser, d! < = C! ( Barnehagesenteret Side 26 av 37 Høgskolen i Vestfold

27 4.4.2 Hvem er de viktigste aktørene på etter- og videreutdanningsområdet i deres fylke? C / / +0 )% Offentlig sektor Kommunal kompetanse Norgesnett Andre høgskoler Kommunene KS Regionale kompetansekontor Kommunal kompetanse Barnehageeiere Andre høgskoler NHO Privat sektor Private firmaer og enkeltpersoner Pedagogiske sentre og barnehageeiere Privat konsulentfirma PBL (nevnes av flere) Bro kompetanse Pedagogisk forum Kanvas NKS Reggio Emilia-instituttet i Stockholm Friundervisningen og andre studieforbund Folkeuniversitetet Interesseorganisasjoner Fagforbundet Utdanningsforbundet Er det et samarbeid mellom disse aktørene og fylkesmannen/høgskolen? * +"" & 0 B/< = &6(4< = & &6/14 B/ - 1$&6 ( - ' 6/ * ' +- ) 1 $?? 4 Barnehagesenteret Side 27 av 37 Høgskolen i Vestfold

28 4.4.4 Hvordan organiseres samarbeidet mellom kommunene og fylkesmannen/høgskolen? Også svarene på dette spørsmålet avslører store variasjoner i måten hvordan samarbeidet mellom kommunene, fylkesmannsembetene og høgskolene organiseres. I det følgende gis det en oversikt over alle responsene: +!) - ' &)!) 4 ( &) -' ( 4 +' 4 / #', *) 8 '< = H > &) ( ( M >, ! <&6= C # C / + (! Barnehagesenteret Side 28 av 37 Høgskolen i Vestfold

29 4.4.5 Hvordan organiseres samarbeidet mellom ikke-kommunale barnehageeiere og fylkesmannen/høgskolen? & + 0 C<' = &) ( + 4 /, < = 4 #' # >, H > 9 &60'/ + - ' ' +/ +- ' )/ / - / / *??- + + $ > N 4.5 Ytterligere kommentarer og bemerkninger samt kommuneinformasjon 3 > ' Barnehagesenteret Side 29 av 37 Høgskolen i Vestfold

30 4.5.1 Ytterligere kommentarer om kompetanseutvikling 8. M +- ' ' ( 8). + N ' N % - ' 4 ' $ ' 14/&6 ( ' >) : +< >=(> 6 ' 3 D 3 4 / +/&) 8 + C / 6 ( + &! 4'+ + - / ' & > < = 4 / Barnehagesenteret Side 30 av 37 Høgskolen i Vestfold

31 H > H ' ) > - / ' ) & ' <=- ' ( - ' / ( 6 > / # / > %3' + + +' / ' Identifisering av kommuner som satser mye og lite på kompetanseutvikling - / >? '?& / * + < = ' * / * '! +/ / > *> '/ ' '- +/ - # / >+ # + Barnehagesenteret Side 31 av 37 Høgskolen i Vestfold

32 3 ' 4 + Barnehagesenteret Side 32 av 37 Høgskolen i Vestfold

33 5 Oppsummering og konklusjoner Oppsummering & '&?-? > / ' - -' ' <= $ + / 8' 4' + ') / ' > &!&-< (-=- - ' 4 ' : - /' + ' +' Barnehagesenteret Side 33 av 37 Høgskolen i Vestfold

34 - / * / + // (K+ ) + / < +:%= ( + 4 / + ' + 6-/ - ' 1 ( ' +/+ +- ' / '.' / ( +' 1 ' + :/ + > - / ' *?? > ) -/ +- ) 1 Barnehagesenteret Side 34 av 37 Høgskolen i Vestfold

35 $?? 4 + /.' ' - / ' N & ' <=- ' ( - ' / & - 3 '+ ' '&' ' / >'!' / 3 ' ( / / > % 5.2. Konklusjoner 9*/2'19 -) ++ ' # + -'/+ ' + / / / # ' ' ' /!) +6 / ' +/ Barnehagesenteret Side 35 av 37 Høgskolen i Vestfold

36 + 4> ' + ' - / ' + &' '/ 4 /' / ' 4 ' -' ' ' > > + # - ' - / ' # >/ / - 3 ' C ' + / + -+ > + Barnehagesenteret Side 36 av 37 Høgskolen i Vestfold

37 6 Litteratur 9 :!&-< 2= **+#++, $ 0!) /(M< "=(-,( 01' /9< "=./ $ 0 1/C< 2=0+$ 08 )/ B /!/C B /A#>9 /8< 2= 1- )#*2#,80-6 2, ' /3< "= 6 /: " ' /: 2, /6< = -8 59:,,));,8 /4 1 # /C: 0::OOO): : :: ) : Barnehagesenteret Side 37 av 37 Høgskolen i Vestfold

38 7 Vedlegg #4 #4+ Barnehagesenteret Høgskolen i Vestfold

39 Vedlegg 1 KARTLEGGING AV BEHOV OG TILBUD FOR ETTER- OG VIDEREUTDANNING I BARNEHAGESEKTOREN INSTRUMENT FOR INFORMASJONSREGISTRERING I MØTET MELLOM REPRESENTANTER FRA FYLKESMANN, REGIONAL HØGSKOLE OG UTDANNINGSFORBUNDET Møtet mellom representanter fra fylkesmann, regional høgskole og Utdanningsforbundet inngår i et samarbeid mellom Barnehagesenteret ved Høgskolen i Vestfold (BHS) og Utdanningsforbundet (UF). Både de regionale høgskolene (HS), fylkesmennene (FM) og Utdanningsforbundet er viktige aktører på etter- og videreutdanningsfeltet og samtlige sitter på relevante kunnskaper om og erfaringer med praksisfeltets kompetansebehov. Høgskolen i Vestfold mottar finansiell støtte av Barne- og familiedepartementet (BFD) til et nasjonalt kartleggingsprosjekt av både behov og tilbud i forhold til etter- og videreutdanning i barnehagesektoren. I et møte mellom representanter fra BHS og representanter fra Udanningsforbundets ledelse av seksjonen barnehage kom det frem at UF planlegger å gjennomføre en etter- og videreutdanningsrelatert kartlegging rettet mot fylkesmenn og de regionale høgskolene. Det var derfor nærliggende å forene ressursene og utvikle en felles tilnærming til denne kartleggingen som vil imøtekomme både UFs og Departementets kunnskapsbehov. Formål med kartleggingen Møtet mellom UFs representanter og representanter fra FM og HS skal bidra til en nasjonal oversikt over etter- og videreutdanningsvirksomheten på barnehagesektoren. I møtet skal det gjennom en strukturert samtale fremskaffes relevante informasjoner som grunnlag for politiske og faglige vurderinger og avgjørelser i forhold til etter- og videreutdanning av Barnehagesenteret Høgskolen i Vestfold

40 barnehagepersonalet. Det gås i den forbindelse ut fra at denne informasjonen kan være relevant for både forbundets og departementets videre arbeid. Undersøkelsen skal gjennom dette bidra til å skape et godt grunnlag for å planlegge og igangsette et langsiktig og systematisk kompetanseutviklingsprogram for barnehagesektoren. Prosjektet skal generere nye kunnskaper og dokumentere foreliggende kunnskap spesielt med hensyn til følgende forhold: - Hvilke kompetanseutviklingsbehov finnes blant ulike aktører. Hovedfokus ligger her på barnehagepersonalet, både når det gjelder styrere, pedagogiske ledere og assistentenes kompetansebehov. - Hvilke erfaringer foreligger med tanke på å skaffe en systematisk oversikt over etterog videreutdanningsbehov i sektoren? - Hvilke kompetanseutviklingstiltak har vært særlig fremtredende i løpet av de siste 3-5 år? - Hvilke erfaringer foreligger i forhold til finansiering, igangsetting, organisering, varighet, gjennomføring og evaluering av etter- og videreutdanningstiltak? - Hvilke aktører driver med hvilke typen virksomhet og eventuelt i hvilke samarbeidsrelasjoner? Barnehagesenteret Høgskolen i Vestfold

41 GUIDE FOR SAMTALEN MELLOM UTDANNINGSFORBUND, FYLKESMANN OG REGIONAL HØGSKOLE Mens samtalen foregår refereres det kontinuerlig av sekretæren på data. Innledning av samtalen Velkommen og presentasjon av deltakerne Forklaring av bakgrunn for samtalen (se informasjon på side 1-2). Skape en god og trygg stemning for samtalen. Det bør understrekes at dette ikke er en eksamen men at man er interessert i å få en bedre nasjonal oversikt og forståelse for temaområdet. Samtalepartnere er invitert som eksperter som kan bidra til å fremskaffe den nødvendige informasjon. Det gjelder IKKE å fremstå som best i klassen men skape et grunnlag for fremtidige satsninger. Registrering av persondata fra deltakerne Persondata for samtalepartnere FRA FYLKESMANNEN Navn Funksjon/stilling Faglig bakgrunn Annet FRA HØGSKOLEN Navn Funksjon/stilling Faglig bakgrunn Annet FRA UTDANNINGSFORBUNDET (intervjuer) Navn Funksjon/stilling Faglig bakgrunn Fylkeslag FRA UTDANNINGSFORBUNDET (sekretær) Navn Funksjon/stilling Faglig bakgrunn Fylkeslag Barnehagesenteret Høgskolen i Vestfold

42 1. Vurdering av kompetanseutviklingsbehov blant ulike aktører i barnehagefeltet 1.1 Hva er etter deres vurdering de viktigste kompetanseområder der det trengs et kompetanseløft i praksisfeltet? Spørsmålet rettes åpent til begge samtalepartnere FM & HS! Det er kun i notatene det bør tas etter mulighet - hensyn til hvem som har sagt hva FYLKESMANN HØGSKOLE 1) 1) 1) 2) 2) 2) 3) 3) 3) UTDANNINGS- FORBUNDET 1.2 Gjelder dette i samme grad for styrere og pedagogiske ledere som for andre yrkesgrupper i barnehagen, eller finnes det forskjeller i kompetansebehovet? Spørsmålet rettes åpen til begge samtalepartnere FM & HS! Det er kun i notatene det bør tas etter mulighet - hensyn til hvem som har sagt hva. FYLKESMANN HØGSKOLE 1) 1) 1) 2) 2) 2) 3) 3) 3) UTDANNINGS- FORBUNDET Barnehagesenteret Høgskolen i Vestfold

43 2. Kartlegging av etter- og videreutdanningsbehov 2.1 Har deres institusjoner i løpet av de siste 3 år (fom. 2002) gjennomført systematiske kartlegginger av etter- og videreutdanningsbehovet i fylket? Enten selv eller gitt oppdrag til andre. FYLKESMANN HØGSKOLE JA NEI JA NEI Hvis ja: i hvilken form? (Omfang? Hvor ofte? Hvem blir undersøkt? Hvem ga oppdraget? Hvem finansierte?) Hvis ja: i hvilken form? (Omfang? Hvor ofte? Hvem blir undersøkt? Hvem ga oppdraget? Hvem finansierte?) Hvis ja: Er en skriftlig dokumentasjon/ rapport av resultatene tilgjengelig? Hvor? Hvis ja: Er en skriftlig dokumentasjon/ rapport av resultatene tilgjengelig? Hvor? 2.2 Er det planlagt nye undersøkelser? FYLKESMANN HØGSKOLE JA NEI JA NEI Hvis ja: Hva? Når? Hvem skal gjennomføre det? Hvis ja: Hva? Når? Hvem skal gjennomføre det? 2.3 Finnes det andre måter hvordan deres institusjoner får kunnskap om aktuelle kompetansebehov i barnehagesektoren? Hvis ja: Hvilke? FYLKESMANN HØGSKOLE JA NEI JA NEI Hvis ja: Hvilke? 2.4 Hva bør nye kartlegginger av kompetansebehov i særlig grad fokusere på? FYLKESMANN HØGSKOLE Barnehagesenteret Høgskolen i Vestfold

44 3. Kompetanseutviklingstiltak i løpet av de siste 3 år 3.1 Hvilke kompetanseutviklingstiltak har vært særlig fremtredende i løpet av de siste 3 år (fom. 2002) Her siktes det til tiltak som FM eller HS enten har vært initiativtager til og/eller som de har gjennomført. Tiltakene kan ha blitt gjennomført alene eller i samarbeid med andre. Dette gjelder særlig tiltak av en viss varighet og omfang. Skriv in tema/navnet for tiltaket. FYLKESMANN 1) 1) 2) 2) 3) 3) 4) 4) HØGSKOLE Samtalepartnere informeres om at spørsmål 3.1 skal følges opp med et eget skjema for tiltaksdokumentasjon som de helst skal levere innen en uke etter møtet. Skjema for tiltaksdokumentasjon deles ut i papirversjon og sendes som fil og bør helst fylles ut elektronisk. UFs fylkesrepresentant organiserer dette på den mest hensiktsmessige måten. Barnehagesenteret Høgskolen i Vestfold

45 4. Aktører og samarbeid på etter- og videreutdanningsområdet i forhold til barnehagesektoren 4.1 Fantes det i løpet av de siste 3 år (fom. 2002) år samarbeidstiltak mellom FM og HS når gjelder kompetanseutvikling for barnehagesektoren? I tilfelle ja, hvilke? 4.2 Hvem er (ut over FM og HS) viktige aktører på etter- og videreutdanningsområdet i deres fylke? Gjelder både offentlige og private aktører. 1) 2) 3) 4.3 Finnes det et samarbeid mellom FM og/eller HS og disse andre aktørene? Hvis ja: hvilket? Barnehagesenteret Høgskolen i Vestfold

46 4.4 Hvordan organiseres samarbeidet mellom deres institusjoner og kommunene? Hvilke tradisjoner og erfaringer finnes for samarbeid mellom FM/HS og kommunene? Erfaringer med dette samarbeidet? FYLKESMANN HØGSKOLE 4.5 Finnes det spesifikke samarbeidstiltak mellom deres institusjoner og andre (ikke kommunale) banehageeiere? Hvilke erfaringer foreligger? FYLKESMANN HØGSKOLE Barnehagesenteret Høgskolen i Vestfold

47 5. Andre kommentarer og bemerkninger samt kommuneinformasjon 5.1 Har dere andre kommentarer til eller tanker om kompetanseutvikling i barnehagesektoren som ikke har blitt tatt opp i denne samtalen? Hvilke? FYLKESMANN HØGSKOLE 5.2 Kan dere peke ut minst 2 kommuner i deres fylker der etter deres mening arbeides særdeles godt med eller satses mye på kompetanseutvikling på barnehagefeltet? Kan dere videre peke ut 2 kommuner som ikke satser så mye på dette? Kommuner med mye satsning på kompetanseutvikling Kommuner med lite satsning på kompetanseutvikling Introduksjon av Detaljert Tiltaksdokumentasjon. Avtale om utfylling og oversendelse. Fylles ut av sekretæren: Dato for samtalen: Sted gjennomført: Starttidspunkt: Sluttidspunkt: Kommentarer/ Merknader: TAKKE FOR SAMTALEN! Barnehagesenteret Høgskolen i Vestfold

48 Vedlegg 2 KARTLEGGING AV BEHOV OG TILBUD FOR ETTER- OG VIDEREUTDANNING I BARNEHAGESEKTOREN Oppfølging av møtet mellom representanter fra fylkesmann, regional høgskole og utdanningsforbundet: DETALJERT TILTAKSDOKUMENTASJON Samtalepartnere fra Fylkesmann og høgskole bes om å utdype svaret på spørsmål 3.1 i samtalen. Samtalepartnere skal gi en mer detaljert beskrivelse av de (maksimalt 3) etter deres vurdering viktigste kompetanseutviklingstiltak som blir nevnt under pkt Dette skal gjøres etter samtalen, helst elektronisk og sendes innen en uke etter samtalen til Utdanningsforbundets representant. Samtalens spørsmål 3.1 var som følge: Hvilke kompetanseutviklingstiltak har vært særlig fremtredende i løpet av de siste 3 år (fom. 2002)? Her siktes det til tiltak som Fylkesmann eller høgskolen har vært initiativtager til og/eller som de har gjennomført. Tiltakene kan ha blitt gjennomført alene eller i samarbeid med andre. Dette gjelder særlig tiltak av en viss varighet og omfang. For hvert av de nevnte tiltakene fylles det ut 1 skjema. Barnehagesenteret Høgskolen i Vestfold

49 I dette skjema bes samtalepartnere om å konkretisere de etter deres mening mest betydningsfulle tiltak for kompetanseutvikling rettet mot barnehagesektoren som de har omtalt i samtalen/intervjuet. (Maksimalt 3 tiltak) Navnet på tiltaket (Tiltak 1): Målgruppe: Styrer, pedagogisk ledere, assistenter, hele personalet, andre? Hvem har tatt initiativet til tiltaket? Varighet av tiltaket: Hvor mange timer/dager pr. deltaker? Organisering: Hvordan ble tiltaket ledet (av hvem)? Hvordan ble tiltaket tilrettelagt? Innhold i tiltaket: Hvilke tema-/fagområder ble tatt opp? Arbeidsmetode: Hvilke arbeidsmetoder ble hovedsakelig brukt? IKT-bruk? Deltakerrekruttering: Hvordan ble deltakerne rekruttert og tiltaket markedsført? Finansiering: Hvem finansierte tiltaket? Samarbeidspartnere: Ble tiltaket gjennomført i samarbeid med andre? Hvem? Hvor mange har gjennomført/deltatt i tiltaket? personer Generell vurdering av tiltaket: Evaluering: Har det blitt gjennomført en systematisk evaluering? Hvis ja, hvordan? Publikasjoner: Finnes det en skriftlig dokumentasjon av tiltaket? I tilfelle ja: Referanser/kildehenvisninger, netthenvisninger, etc.) Annet: Utfylt av: (Navn, funksjon, fylke) Barnehagesenteret Høgskolen i Vestfold

50 I dette skjema bes samtalepartnere om å konkretisere de etter deres mening mest betydningsfulle tiltak for kompetanseutvikling rettet mot barnehagesektoren som de har omtalt i samtalen/intervjuet. (Maksimal 3 tiltak) Navnet på tiltaket (Tiltak 2): Målgruppe: Styrer, pedagogisk ledere, assistenter, hele personalet, andre? Hvem har tatt initiativet til tiltaket? Varighet av tiltaket: Hvor mange timer/dager pr. deltaker? Organisering: Hvordan ble tiltaket ledet (av hvem)? Hvordan ble tiltaket tilrettelagt? Innhold i tiltaket: Hvilke tema-/fagområder ble tatt opp? Arbeidsmetode: Hvilke arbeidsmetoder ble hovedsakelig brukt? IKT-bruk? Deltakerrekruttering: Hvordan ble deltakerne rekruttert og tiltaket markedsført? Finansiering: Hvem finansierte tiltaket? Samarbeidspartnere: Ble tiltaket gjennomført i samarbeid med andre? Hvem? Hvor mange har gjennomført/deltatt i tiltaket? personer Generell vurdering av tiltaket: Evaluering: Har det blitt gjennomført en systematisk evaluering? Hvis ja, hvordan? Publikasjoner: Finnes det en skriftlig dokumentasjon av tiltaket? I tilfelle ja: Referanser/kildehenvisninger, netthenvisninger, etc.) Annet: Utfylt av: (Navn, funksjon, fylke) Barnehagesenteret Høgskolen i Vestfold

51 I dette skjema bes samtalepartnere om å konkretisere de etter deres mening mest betydningsfulle tiltak for kompetanseutvikling rettet mot barnehagesektoren som de har omtalt i samtalen/intervjuet. (Maksimalt 3 tiltak) Navnet på tiltaket (Tiltak 3): Målgruppe: Styrer, pedagogisk ledere, assistenter, hele personalet, andre? Hvem har tatt initiativet for tiltaket? Varighet av tiltaket: Hvor mange timer/dager pr. deltaker? Organisering: Hvordan ble tiltaket ledet (av hvem)? Hvordan ble tiltaket tilrettelagt? Innhold i tiltaket: Hvilke tema-/fagområder ble tatt opp? Arbeidsmetode: Hvilke arbeidsmetoder ble hovedsakelig brukt? IKT-bruk? Deltakerrekruttering: Hvordan ble deltakerne rekruttert og tiltaket markedsført? Finansiering: Hvem finansierte tiltaket? Samarbeidspartnere: Ble tiltaket gjennomført i samarbeid med andre? Hvem? Hvor mange har gjennomført/deltatt i tiltaket? personer Generell vurdering av tiltaket: Evaluering: Har det blitt gjennomført en systematisk evaluering? Hvis ja, hvordan? Publikasjoner: Finnes det en skriftlig dokumentasjon av tiltaket? I tilfelle ja: Referanser/kildehenvisninger, netthenvisninger, etc.) Annet: Utfylt av: (Navn, funksjon, fylke) Eventuelle kommentarer fra samtalepartneren: Barnehagesenteret Høgskolen i Vestfold

52

Delrapport 2. Styreres (daglige lederes) vurderinger av kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning

Delrapport 2. Styreres (daglige lederes) vurderinger av kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel Prosjekt i oppdrag av Kunnskapsdepartementet Delrapport 2 Styreres (daglige lederes) vurderinger av kompetanseutvikling,

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 1 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn, arbeidsgruppas mandat, sammensetning og arbeid....

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage

Kompetanse for framtidens barnehage Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 4 Forord Barnehagen

Detaljer

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet. Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage En utredning fra Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no 1 Innhold Innledning 3 1. Konklusjoner 6 2. Behov 10 3. Innholdet

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING 2007 2010 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGEN.

KOMPETANSEUTVIKLING 2007 2010 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGEN. NORE OG UVDAL KOMMUNE KOMPETANSEUTVIKLING 2007 2010 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGEN. Innledning I forbindelse med behandlingen av barnehageloven (lov av 17. juni 2005 nr. 64) anmodet Stortinget

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Tospråklige i førskolelærerutdanning - et problem eller en ressurs? Evaluering av førskolelærerutdanning for tospråklige

Tospråklige i førskolelærerutdanning - et problem eller en ressurs? Evaluering av førskolelærerutdanning for tospråklige Tospråklige i førskolelærerutdanning - et problem eller en ressurs? Evaluering av førskolelærerutdanning for tospråklige Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004.

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004. Årsrapport 2012 1. Innledning generell omtale Virksomheten til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har også i 2012 vært styrt av føringer nedfelt i to dokumenter: A. Oppdragsbrevet fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

ØF- notat nr. 13/2007 TaKT opplæring Evaluering og ideer til videreføring Torhild Andersen

ØF- notat nr. 13/2007 TaKT opplæring Evaluering og ideer til videreføring Torhild Andersen ØF- notat nr. 13/2007 TaKT opplæring Evaluering og ideer til videreføring av Torhild Andersen ØF- notat nr. 13/2007 TaKT opplæring Evaluering og ideer til videreføring av Torhild Andersen Tittel: Forfatter:

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 1 Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 Kartlegging av flerspråklige barn Spredning av erfaringer fra de tre første årene Årsrapport 2009 Innledning... 4 Det

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Åse Bratterud og Kari Emilsen Små barns rett til beskyttelse Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Sluttrapport Forebygging 2007/1/0186 Rapport

Detaljer

Rekrutteringsstrategi for kommunale barnehager i Rælingen kommune

Rekrutteringsstrategi for kommunale barnehager i Rælingen kommune for kommunale barnehager i Rælingen kommune 2014 2017 Vedtatt i kommunestyret 22.10.2014 i sak 14/67 2 Innhold 1. Formål...5 2. Bakgrunn...5 2.1 Sentrale føringer...5 2.2 Lokale føringer...6 3. Status

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige

Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige Utdanningsdirektoratet Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever Delrapport November 2008 Utdanningsdirektoratet Evaluering av Språkløftet og

Detaljer

Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Sluttrapport

Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Sluttrapport Arne Backer Grønningsæter Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Sluttrapport Arne Backer Grønningsæter Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre FORVALTNINGSREVISJON Longyearbyen lokalstyre Rapport 2014 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Longyearbyen lokalstyre har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av lokalstyrets

Detaljer

Kvalitet i barnehager

Kvalitet i barnehager Kvalitet i barnehager Rapport fra en undersøkelse av strukturell kvalitet høsten 2012 LARS GULBRANDSEN & ERIK ELIASSEN Rapport nr 1/13 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring

Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring RAPPORT 41/2008 Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring Delrapport I Evaluering av Kunnskapsløftet Berit Lødding og Jorunn Spord Borgen NIFU STEP Norsk institutt for

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Evaluering av Program for basiskompetanse i arbeidslivet

Evaluering av Program for basiskompetanse i arbeidslivet R Evaluering av Program for basiskompetanse i arbeidslivet Rapport 2012-08 Proba-rapport nr., Prosjekt nr. 11045 ISSN: 1891-8093 LEB, TT, SK/ HB, 29.06.2012 Offentlig Rapport 2012-08 Evaluering av Program

Detaljer

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen Likestillingssenterets rapport nr. 1/2015 Hamar, mars 2015 Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen av Nina Johannesen Tonje Lauritzen Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansemiljø med

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Oppdragsbrev til de nasjonale sentrene for 2015

Oppdragsbrev til de nasjonale sentrene for 2015 Oppdragsbrev til de nasjonale sentrene for 2015 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (NSFO) Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2008

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2008 Kommunale tiltak i helsearbeid 2008 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Solfrid Lilleeng og Jorid Kalseth Forord Rapporten er en av flere leveranser

Detaljer