MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 71/05 05/756 JUSTERINGAR I DEN ADMINISTRATIVE ORGANISASJONSSTRUKTUREN I OS KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 71/05 05/756 JUSTERINGAR I DEN ADMINISTRATIVE ORGANISASJONSSTRUKTUREN I OS KOMMUNE"

Transkript

1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 71/05 05/756 JUSTERINGAR I DEN ADMINISTRATIVE ORGANISASJONSSTRUKTUREN I OS KOMMUNE 2232 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Terje Søviknes Ordførar Lars Atle Skorpen Rådmann Dei politiske partia har medlemsmøte som følgjer: Parti Dato Kl. Stad Arbeiderpartiet Rådhuset, Kantina Fremskrittspartiet Rådhuset, Kommunestyresalen Høgre Bjoarvik Trafikkskole Kristelig folkeparti Rådhuset, Formannskapssalen Tverrpolitisk Saml.liste Servicesenteret, Gamleheimshagen Senterpartiet Os Folkebibliotek Sosialistisk Venstreparti Rådhuset, rom 326 Venstre Os Folkebibliotek

2 MØTEBOK JUSTERINGAR I DEN ADMINISTRATIVE ORGANISASJONSSTRUKTUREN I OS KOMMUNE Saksbehandler: Lars Atle Skorpen Arkiv: 030 &20 Arkivsaksnr.: 05/756 Saksnr.: Utval Møtedato 17/05 Arbeidsmiljøutval /05 Os kommunestyre /05 Arbeidsmiljøutval /05 Personal- og lønsutvalet /05 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: 1. Os kommunestyre vedtek endringane i den administrative styringsstrukturen, slik dei kjem fram i sakshandsaminga. 2. Os kommunestyre vedtek endringane knytt til meir fleksibel bruk av årsverket knytt til kundeombodet, slik det kjem fram av saksutgreiinga. 3 A. Os kommunestyre vedtek å flytta drifts- og vedlikehaldsverkemda av kommunale bygg og anlegg frå Os Bygg og Eigedom AS til den ordinære verksemda til Os kummune. Kommunestyret bed rådmannen fremja sak om detaljert gjennomføring av slik overføring ved første høve. 3 B. Os kommunestyre ønskjer ei utgreiing av føremoner, ulemper og alternative organiseringsformer av drifts- og vedlikehaldsarbeidet for kommunale bygg, og ber rådmannen fremma slik sak til politisk handsaming ved første høve. 4. Os kommunestyre ønskjer ei gjennomgang av den politiske styringsstrukturen i kommunen og ber ordførar og rådmann om å leggja til rette for eit slikt arbeid, slik at eventuelle framlegg til justeringar kan handsamast ved første høve. Os, Lars Atle Skorpen Rådmann

3 Behandling i Personal- og lønsutval i møte Behandling i utvalget: Åse V. Sælensminde stilte spørsmål til siste punkt i referat frå møte med hovudtillitsvalde, Referat frå arbeidsgruppa for Lio Avlastning. Eva K. Røttingen sa at referatet som følgjer saka, er retta opp. Innstillinga vart samrøystes vedteke. Vedtak: Personal- og lønsutvalet sluttar seg til prosjektgruppa si innstilling datert Behandling i Arbeidsmiljøutval i møte Behandling i utvalget: Det vart stilt spørsmål frå Utdanningsforbundet om morsmålsundervisninga/norsk 2, kan leggjast inn under PRT? Det vart vidare peikt på at det synes vanskeleg å leggja det til Os ungdomsskule/vaksenopplæringa. I punkt 9, vart det frå Utdanningsforbundet tatt spesielt opp behovet for at ein i stabsfunksjon har ansvar for faglege saker som gjeld alle skulane. Den videre prosessen i denne saka, er at rådmannen lagar sak til kommunestyret , på bakgrunn av det som er kome fram frå arbeidsgruppene og i høyringsrunden. Vedtak: Arbeidsmiljøutvalet sluttar seg til prosjektgruppa si innstilling datert , med dei merknadar som er vist til i behandlinga. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Borghild Borgen (A) er ugild i denne saka. Ingen møter i hennar stad. Det vart halde gruppeleiarmøte. Lisbeth L. Axelsen (H) kom med følgjande framlegg frå gruppeleiarane: Os kommunestyre syner til komunestyrevedtak i sak 0021/01 vedk. ny organisasjonsmodell for Os kommune, Delegasjonsreglement for Os kommune og kommunestyrevedtak i høve Økonomiplanen , verbalforslag B. Kommunestyret vil presisera at endringar i einingsstrukturen (oppretting og nedlegging av einingar) er å sjå på som strukturelle endringar i den administrative styringsstrukturen. Saka vert sendt attende til administrasjonen for vidare utgreiing i tråd med verbalforslag B, vedteken i Økonomiplanen Ny sak, med framlegg til eventuelle endringar i den administrative styringsstrukturen, vert å fremja for ordinær politisk handsaming 3. kvartal Kommunestyret legg til grunn at arbeidet vert organisert i tråd med gjeldande Hovudavtale. Side 3 av 11

4 Eventuelle tiltak som er gjennomførde i strid med kommunestyrevedtak og delegasjonsreglement skal opphevast. Framlegget frå gruppeleiarane vart samrøystes vedteke. Vedtak: Os kommunestyre syner til komunestyrevedtak i sak 0021/01 vedk. ny organisasjonsmodell for Os kommune, Delegasjonsreglement for Os kommune og kommunestyre-vedtak i høve Økonomiplanen , verbalforslag B. Kommunestyret vil presisera at endringar i einingsstrukturen (oppretting og nedlegging av einingar) er å sjå på som strukturelle endringar i den administrative styringsstrukturen. Saka vert sendt attende til administrasjonen for vidare utgreiing i tråd med verbalforslag B, vedteken i Økonomiplanen Ny sak, med framlegg til eventuelle endringar i den administrative styringsstrukturen, vert å fremja for ordinær politisk handsaming 3. kvartal Kommunestyret legg til grunn at arbeidet vert organisert i tråd med gjeldande Hovudavtale. Eventuelle tiltak som er gjennomførde i strid med kommunestyrevedtak og delegasjonsreglement skal opphevast. Behandling i Arbeidsmiljøutval i møte Behandling i utvalget: Representantane frå arbeidstakarorganisasjonane meiner at det er behov for meir utgreiing, analyse av positive og negative konsekvensar i samband med justering av einingsstruktuen og kom difor med forslag til vedtak om at saka vert sendt attende til administrasjonen. Forslaget fekk 5 røyster, (4 HTV, 1 HVO) og vart vedtatt. 3 røysta i mot (1 FRP, 1 H, 1 adm.) Saka vart ikkje vidare drøfta i møtet Vedtak: Arbeidsmiljøutvalet krev at Os kommunestyre sender sak 17/05 i AMU attende til administrasjonen for ny og vidare handsaming etter Hovudavtalen og Arbeidsmiljølova sine retningsliner. Vi viser til brev av til gruppeleiarane, frå arbeidstakarorganisasjonane. Side 4 av 11

5 Vedlegg: 1. Rapport frå arbeidsgruppe m/vedlegg 2. Vedtak i arbeidsmiljøutval 3. Vedtak i personal- og lønsutval Saksopplysningar: Bakgrunn for saka Os kommunestyre gjorde, i verbalframlegg B, vedteken saman med økonomiplan for , i desember 2004, følgjande vedtak; Ny organisasjonsstruktur for Os kommune vart operativ i Ein 2-nivå modell med sjølvstyrte resultateiningar og rådmannsnivå vart innført. Omorganiseringa var ein del av eit større prosjekt, Organisasjonsprosjektet, som vart evaluert våren Budsjettkoalisjonen finn no, etter 4 års erfaring med modellen, grunn til å sjå nærare på korleis organisasjons- og leiarstrukturen fungerar, og om det kan væra grunnlag for mindre justeringar for å effektivisera drifta ytterlegare. Har ein til dømes funne det optimale talet på einingar for vår tenesteproduksjon? Koalisjonen ber rådmannen om å sjå nærare på organisasjons- og leiarstrukturen, og fremja sak om moglege endringar til politisk handsaming kommande år, slik at eventuelle endringar kan vera operative frå Dersom rådmannen ynskjer å nytta ekstern kompetanse i dette arbeidet ber ein om at sak med rammene for slikt engasjement vert fremja for Os formannskap. Framlegg til vedtak; Os kommunestyre ber rådmannen om å gå gjennom eksisterande organisasjons- og leiarstruktur i kommunen, og særskilt vurdera talet på resultateiningar. Sak vert å leggja fram for politisk handsaming kommande år slik at eventuelle endringar kan vera operative frå Med grunnlag i verbalframlegg B har rådmannen lagt opp til denne handsaminga av saka: 1) Alle einingar (leiing, tilsette og tillitsvalgte) arbeider lokalt med saka 2) Ei redaksjonsgruppe arbeider med svara som kjem inn frå einingane 3) Ei prosjektgruppe vurderar dei ulike hovudalternativa 4) Rådmannen utarbeider og fremjer sak til politisk handsaming etter handsaming i kommunestyret den 14 juni 2005 vart det vedteke å senda saka attende til administrasjonen for nye gjennomgong. Rådmannen sat ned ei eiga prosjektgruppe for å ta seg av dette arbeidet og resultatet av arbeidet deira følgjer i vedlegget. Prosjektgruppa har hatt ei rekkje møter og to undergrupper har vært i arbeid. Side 5 av 11

6 Rådmannen la opp til denne tidsplanen for arbeidet: Vurderingar knytt til jusering av organisasjonsstrukturen vil ikkje krevje stort og omfattande arbeid. Det er ikkje ein total omleggjing det her er snakk om, men vurdera behov for eventuell justering. Rådmannen ønskjer derfor å nytte ein prosess som ikkje tek lenger tid enn det som er naudsynt, slik at både arbeidet blir raskt igongsett og konklusjonar ligg føre i rimeleg tid. 10 mars 11 april Arbeid i einingane 11 april - 11 mai Arbeid i prosjektgrupper 11 mai 18 mai Rådmannen / leiargruppa konkluderar 18 mai Informasjon i møte med HTVar 13 juni Informasjon i AMU 14 juni Kommunestyret Etter vedtaket i kommunestyret har den nye prosjektgruppa arbeida vidare etter ei ny tidsplan, med frist for saka til handsaming i kommunestyret den 18 oktober Rådmannen la opp til ein arbeidsform etter nedanfrå og opp prinsippet, der alle einingar gjennom arbeid med 5 spørsmål lokalt skulle leggja grunnlag for konklusjonane. Arbeid i einingane blei organisert slik Alle einingane skal primært svara på 5 spørsmål. Det er viktig at svara frå eininga er representantive for leiinga og dei tilsette i eininga. Det er opp til einingsleiar å bestemma organiseringa av utarbeiding av svara frå eininga, men det er eit minimumskrav at aktuelle tillitsvalde ved eininga tek del i arbeidet. Om eininga involverar alle tilsette, eller berre ein mindre representantiv gruppe, vert avgjort i eininga. Det er kvaliteten og representativiteten på svara som er viktig. Dei fem spørsmåla er; 1. Positive og negative konsekvensar ved at vår eining er slik han er i dag 2. Om vi skal ha færre einingar i Os kommune, kva for einingar kan det vera aktuelt for vår eining å slå seg saman med og kva vil vera positive og negative konsekvensar ved desse alternativa? 3. Om vi skal ha fleire einingar i Os kommune, korleis kan der vera aktuelt å dela opp vår eining og kva vil vera positive og negative konsekvensar ved desse alternativa? 4. Har eininga tankar om det er andra stadar i einingsstrukturen i Os kommune der det kan vera effektivt å slå saman andre einingar eller dela opp einingar vi alt har? Positive og negative konsekvensar ved desse framlegga. 5. I 2-nivå modellen har vi ein leiarstruktur der einingsleiar har store faglege og økonomiske fullmakter innenfor eit sett av overordna rammer. Styring og leiing skjer mellom rådmannsnivå og einingsleiarnivå både gjennom individuelle metodar (rådmann/kom.dir. einingsleiar), gruppevise metodar (fagforum) og i plenum (leiarforum). Kva opplever eininga Side 6 av 11

7 som positive og negative konsekvensar ved dette og har eininga tankar om andre modellar som kan fungere betre? Alle svar skal sendast til Sigrun Bukkholm på e-post, snarast og seinast den 11 april Rådmannen valde å organisera resten av arbeidet i ein redaksjonsgruppe pg ein prosjektgruppe Redaksjonsgruppa som skal samle og systematisere dei innkomne svara har rådmannen sett saman slik; Rådmann Lars A Skorpen Hansen Kommunaldirektør Jorunn Solberg Kommunaldirektør Øyvind Tøsdal HTV Jonny Christensen (utpeika som repr for HTVana) Sekretær i prosjektet Sigrun Bukkholm Prosjektgruppa som skal sjå på aktuelle løysingar, basert på innkomne framlegg og løysingar dei kjem fram med sjølve har rådmannen sett saman slik; Rådmann Lars A Skorpen Hansen Kommunaldirektør Jorunn Solberg Kommunaldirektør Øyvind Tøsdal Rektor Elsie K S Grotle Styrar Liv Jansen Einingsleiar Anne Valle Einingsleiar Karl Ole Midtbø Einingsleiar Eva K Røttingen I tillegg er HTVane beden om å stilla med 4 deltakarar i prosjektgruppa, og dei har peika ut; HTV Ole Morten Lom Utdanningsforbundet HTV Gro Fagertun Sjukepleiarforbundet HTV Jonny Christensen Fagforbundet HTV Åse M Gjerde KFO Sekretær for prosjektgruppa er Sigrun Bukkholm Redaksjonsgruppa og prosjektgruppa har hatt eit møte kvar. Tilrådingane frå redaksjonsgruppa og prosjektgruppa til rådmannen var alle samstemmige. Etter møte i kommunestyret den 14 juni 2005 blei samansetjinga i prosjektgruppa noko justert, sjå vedlegg. Resultatet av prosjektet Resultatet av alt arbeidet i prosjektet er nokre få, men viktige justeringar i einingsstrukturen og leiarstrukturen. Den relativt beskjedne endringa er grunna med at alle aktørar er godt nøgd med mesteparten av strukturen slik han framstår i dag, og ingen ønskjer noko anna enn den flate strukturen. Rådmannen vil gje ros til alle som arbeida med strukturen i 2001, der ein Side 7 av 11

8 kom fram til ein struktur som har vist seg god og levedyktig, utan omfattande behov for endring. Basert på alt arbeidet som er lagt ned i denne saka, inkludert rådmannens vurdering av framlegga frå prosjektgruppa som har vore i arbeid etter den 14 juni 2005 gjev rådmannen no framlegg om at følgjande endringar i den administrateve organisasjonsstrukturen vert gjennomført; VOF Eininga for vaksenopplæring og flyktningetenester vert delt i to. Vaksenopplæringa vert lagt inn under eininga Os ungdomsskule Flyktningetenesta vert lagt inn under kultureininga. Rådmannen etablerar to miniprosjekt under leiing av hhv rektor Harald Strøm og kultursjef Karl Ole Midtbø for praktisk gjennomføring av endringa per 1 januar Tilsette og tillitsvalde ved dei aktuelle einingane vil ta del i prosjekta. Dette reduserar einingsstrukturen med ein eining. PU Lio Avlastning vert lagt under rehabiliterings-eininga. Rådmannen etablerar eit miniprosjekt under leiing av Barbara Træland for praktisk gjennomføring av endringa per 1 januar 2006 eller før. Tilsette og tillitsvalde ved dei aktuelle einingane vil ta del i prosjekta. Dette reduserar einingsstrukturen med ein eining. Kundeombodet Kundeombodet har frå 2001 vore ein viktig tilvekst og sikringsmekanisme for brukarar av kommunale tenester i Os. Det er rådmannen sin vurdering at ombodet har eit tal saker som ikkje kvalifiserer til 100% ombodsfunksjon no. Kundeombodet er samd i denne vurderinga. Behovet kan imidlertid endre seg og rådmannen ønskjer å halda en stor grad av fleksibilitet på området. Rådmannen konkluderar derfor med at årsverket til kundeombodet i framtida, som i mesteparten av tida sidan 2001, også vil bli nytta til viktig prosjektarbeid. I første runde vil Arne Skogedal få oppgåver i sentrumsplanprosjektet, som tillegg til ombodsfunksjonen. Andre prosjekt kjem etterkvart. Basert på dette er det hensiktsmessig at årsverket framleis rapporterar til rådmannen i alle saker som ikkje er handsaming av ordinære klagesaker, der vanlege prosedyrer framleis skal følgjast. Andre einingar Alle andre einingar er nøye vurdert i høve samanslåing, samarbeid, oppdeling og andre strukturelle endringar. Mellom anna er alle skular og barnehagar vurdert i høve nye potensiale for barnetun. Os skule og Os ungdomsskule har gjennomført eit eige prosjekt om føremoner og ulemper med samanslåing av dei to skulane i Os-haugen, kontra delt drift som no. Konklusjonen av arbeidet deira er at dei enno nokre år ser klart flest føremoner med å vera delt, som no. Side 8 av 11

9 Det er vurdert etablering av ein eigen stor stabseining ved samanslåing av t.d. økonomi-, organisasjons-, kommunetorg og IKT einingane. Det er og vurdert ulike modellar for etablering av eit offentleg service kontor med samanslåing av ulike delar av rådhuset. Desse planane er sett på vent i høve avklaringar om prosjektet i Haugsnesfjero. Rådmannen finn det ikkje hensiktsmessige å gjera andre endringar no. Prosjektet konkluderast med at det no er riktig å redusera tal på einingar med 2. Rådmannen vil følgje utviklinga i strukturen kontinuerleg og melda frå om behov for andre endringar etterkvart. Økonomi og årsverk Fleire har i dette arbeidet hevda, inkl i rapporten frå den siste prosjektgruppa, at dei endringane ein no legg opp til krevjer auka økonomiske rammer og auka bemanning. Rådmannen er samd i at bemanninga ved nokre einingar ligg under eit ideelt nivå og at fleire einingar ville kunne levere fleire og betre tenester med auka økonomiske rammer. Rådmannen meiner likevel at slike spørsmål høyrer heime i budsjettarbeidet / debatten kvart år, der alle må argumentera for dei prioriteringane ein ønskjer. Rådmannen ser ikkje at dei justeringane i einingsstrukturen som no er aktuelle automatisk løyser ut behov for auka økonomiske rammer eller auka bemanning. Dei aktuelle områda skal levere same tenestenivå til same tal brukarar, men med ein meir effektiv og logisk organisering. Rådmannen meiner derfor at eindringane må gjennomførast innanfor rammene som summen av dei einingane som slår seg saman har. Med god fordeling av administrativ og operativ tidskal dette normalt gå greit. Os bygg og eigedom I arbeidet til redaksjonsgruppa og prosjektgruppa har høvet mellom Os kommune og drift- og vedlikehald av kommunale bygg vore oppe til debatt i samband med einingsstrukturen. Både redaksjonsgruppen og prosjektgruppen har gjeve rådmannen einstemmige tilrådingar om å leggja drift- og vedlikehald av kommunale bygg attende til kommunen. I tillegg har eit stort tal einingsleiarar tatt opp same ønskje. Om ein går attende til saka om etablering av Kommunebygg Os AS (no Os Bygg og Eigedom AS) hadde rådmannen ett hovudargument for å tilrå satsing på drift i eige selskap. Det var høve til lånefinasiering av forsterka vedlikehald av verdiar på kommunale investeringar som bokstaveleg smuldra bort. I dette biletet var det særleg to verkemiddel som ble lagt til grunn for tilråding av slik drift i eige AS. Det eine var at alle kommunar hadde eit lånetak som gjorde det vanskeleg, ja nærast umogleg, å få tatt opp lån til slikt føremål. Et AS var ikkje avgrensa av lånetaket. Det andre var bortfall av dokumentavgifta. Partia som fekk regjeringsmakt etter valet hadde alle i valkampen lova at dokumentavgifta var noko av det første som skulle fjernast. Alle veit status i den saka, no 4 år etter. Årsaka til at det var viktig med bortfall av dokumentavgifta var høvet til å overføra heimelen til nokre kommunale eigedomar som eit eige AS kunne nytta som pant ved opptak av lån til vedlikehald. Side 9 av 11

10 Ettertiden har vist at lånetaket fall vekk, mens dokumentavgifta fall ikkje vekk. Det betyr at kommunen i dag kan låna i eit omfang ein sjølv meiner er forsvarleg. Dei viktigaste argumenta rådmannen nytta i opprettingssaka gjeld dermed ikkje lenger. Er det så andre føremoner eller ulemper ved AS kontra kommunal drift av dette området. Einstemmige tilrådingar frå redaksjonsgruppe og prosjektgruppe tyder på det. Argumenta som nyttast til fordel for kommunal drift er nærleik til brukarar og beslutnings- og prioriteringssystem, efektivtet, kostnadsstruktur, eigarforhold til resultata, direkte folkevald styring med ressursane gjennom drifts- og investeringsbudsjetta, etc. Sidan dette er eit svar på eit spørsmål som ikkje blei bestilt i kommunestyrevedtaket som dannar bakgrunn for denne saka, legg rådmannen fram to framlegg til vedtak i spørsmålet, anten å ta drift- og vedlikehald attende til kommunen alt no, eller å greia ut spørsmålet vidare. På dette viset kan kommunestyret klart signalisera kva ein ønskjer, anten verksemda attende til kommunen no, utgreiing eller at ein ikkje ønskjer denne saka fram no. Signal frå einingane I svara frå einingane på korleis dei ser på eigen og andre sin organisering i tida som kjem, har einingane på vanleg vis fletta inn kommentarar om korleis bemanningsstoda innan eininga er. Signala kan samanfattast i at særleg fleire einingsleiarar opplever at eininga er på eller nær grensa for kva ein maktar å produsera av tenester, med den bemanninga ein no har. Rådmannen opplever at dette er tilfelle med nokre einingar, medan andre einingar framleis har plass for auka produksjonsvekst eller effektivisering. Andre tydelege signal frå einingar og leiarar er savnet av faglege stabselement innan dei største sektorane som t.d. skule og omsorg. Det blir og peika på behov for å styrka strategi- og utviklingsarbeidet. Rådmannen legg ikkje opp til endringar innan desse områda no, men kjem attende til spørsmåla i prioriteringsarbeidet med framtidige budsjett. Leiarnivået Rådmannen har gjort ein særskilt vurdering av storleiken på og samanstejinga av det øvste leiarnivået i organisasjonsstrukturen. Rådmannesnivået består av 3 årsverk, rådmann og to kommunaldirektørar. Dei tre har fordelt alle einingane mellom seg og kvar einingsleiar rapporterar kun til ein av dei tre. Dei to kommunaldirektørane har rådmannen sine fullmakter i høve eigne einingar, innanfor vedtekne rammer. Rådmannen er særs nøgd med kvalitet og omfang på arbeidet til dei to kommunaldirektørane og opplever at Os kommune er heldig som har slik erfaring og kompetanse tilgjengeleg. Det er rådmannen sin vurdering at arbeidsmengda for dei tre på dette nivået er over det ein kan forventa vil vera akseptabelt over tid. På toppen av dette er mengda auka ytterlegare ved at dei to kommunaldirektørane har delt einingsleiarfunksjonen for arealbrukseininga mellom seg over ein lang periode. Ny einingsleiar for arealbruk vil forhåpentleg vera på plass innan utgongen av året, og arbeidsmengda kan då gå noko ned. Rådmannen ønskjer derfor å venta til etter at ny einingsleiar er på plass, og erfaring med dette er opparbeida, før han kjem med framlegg om eventuell styrking eller omleggingar på dette nivået. Rådmannen vil derfor halda fram med omfang og struktur på leiarnivået som no. Framtidig arbeid med utvikling av den administrative organisasjonen Side 10 av 11

11 Rådmannen vil, normalt gjennom arbeidet med årlege budsjett og handlingsplanar, sjå til at det kvart år blir gjort ein vurdering av behov for endringar i strukturen, og arbeida slike spørsmål inn i meldingar og saker for politisk handsaming. Justering av politisk styringsstruktur På same viser som ein dei siste fire åra har fått erfaringar med den administrative styringsstrukturen, har ein fått det same med den politiske styringsstrukturen som og vart endra. Arbeidet med dette organisasjonsprosjektet har overtydd rådmannen om at det kan vera nyttig å starta ein tilsvarande prosess der ein evaluerar den politiske styringsstrukturen og vurderar justeringar i denne. Som særslikt tilleggstema i en slik sak kan ein sjå på storleiken av kommunestyret, slik at eventuelt ønskje om endringar her kan vera avklart i god tid før førebuingar til kommunavalet om 2 år tek til. Lars A Skorpen Hansen Rådmann Side 11 av 11

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/06 06/502 ÅRSMELDING 2005 316 27/06 06/548 ÅRSREKNESKAPEN 2005 318

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/06 06/502 ÅRSMELDING 2005 316 27/06 06/548 ÅRSREKNESKAPEN 2005 318 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 04.04.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Egil Lekven (Sp) Jo Kåre Herfjord (Krf) Åse Sælensminde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/05 05/765 BALANSERAPPORT PR 31.03 2005 2259

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/05 05/765 BALANSERAPPORT PR 31.03 2005 2259 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.11.2005 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/05 05/765 BALANSERAPPORT PR 31.03 2005

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311 OS KOMMUNE Kommunetorget Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 OS OMMUNE Os kommune Utval: OS OMMUNESTYRE Møtestad: ommunestyresalen Møtedato: 16.12.2003 Tid: 17.00 MØTEINNALLING Forfall: Marianne Hjelle (FrP) Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H) Vara som møter:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING AV TIDLEGARE ÅRS MEIRFORBRUK - INVESTERINGSREKNESKAPEN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING AV TIDLEGARE ÅRS MEIRFORBRUK - INVESTERINGSREKNESKAPEN OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.11.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14 og møtet var kunngjort i pressa 26.11.14 og 10.12.14.

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14 og møtet var kunngjort i pressa 26.11.14 og 10.12.14. Meland kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 21:30 Møtet var styrt av ordførar Nils Marton Aadland. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 08/105 TEMA I TENESTEUTVALET: PLEIE OG OMSORG 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 08/105 TEMA I TENESTEUTVALET: PLEIE OG OMSORG 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: TENESTEUTVALET Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 08/105 TEMA I TENESTEUTVALET: PLEIE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.04.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS

Detaljer