SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok"

Transkript

1 SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Formannskapet /10 SLO Administrasjonsutvalget /10 SLO Arbeidsmiljøutvalget /10 SLO Formannskapet /10 SLO Kommunestyret /10 SLO Saksansv.: Svein Lohne Arkiv: K1-145 Objekt: Arkivsaknr.: 10/ Økonomiplan Årsbudsjett 2011 Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 40 I Landbruksavdelingen Fylkesmannen i Vest- Agder 44 I Utdanningsforbundet v/anne Birgit Østerberg Innsendelse av budsjettdokumenter for og årsregnskap 2010 Økonomiplan Årsbudsjett konsekvenser av budsjett forslaget for I FTV LO-k v/janne Slotte Innspill på rådmannens budsjett 42 I LO-K Janne Slotte Økonomiplan/årsbudsjett - uttalelse 45 U Formannskapets medlemmer Kostnadssammenligning kommunal/privat

2 barnehage 46 I FAU Rosseland skole Ønsker å bli på Rosseland v/elin Knutsen 48 I KBR KBR - budsjett I Audun Thorstensen Oppdaterte tilskuddsatser U Formannskapets medlemmer Kostnader forbundet med å flytte elever fra Tunballen til Rosseland skole Saksutredning: Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden bygger på de forutsetninger og prioriteringer som fremgår av regjeringens forslag til Statsbudsjett, vedtatt økonomiplan for perioden , det som gjennom året er gitt som politiske signaler samt de forutsetninger som er beskrevet i vedlagte dokument. Rådmannen har lagt til grunn at Det er et politisk flertall som vil beholde eiendomsskatten på samme nivå som i Utbytte fra Agder Energi antas å ligge på dagens nivå Rammetilskuddet vil ha en realvekst i årene fremover på mellom 1 og 1,4% årlig Kommunen over tid bør ha et netto driftsresultat på 3% årlig Det ikke er politisk flertall som ønsker å gjennomføre store kutt i tjenestene for å bedre driftsresultatet. Lånegjelda ikke skal øke i perioden sett under ett. Å opprettholde lånegjelda på dagens nivå er vanskelig fordi det pålegges kommunene å ha full barnehagedekning. Selv om kommunen i de senere år har bygd store og nye barnehager så vil utviklingen fremover kreve en ytterligere satsing på barnehageplasser. Det mest presserende behovet har vi i dag i Finsland, men allerede nå ser vi at dekningen i nedre del av kommunen er for dårlig. Rådmannen har derfor i sitt budsjettforslag lagt inn investeringsmidler til bygging av ny 4 avdelings barnehage i Finsland og nye avdelinger i nedre del av kommunen.

3 Ut over barnehageinvesteringene er det særlig prioritert tunellutbedring på Mjåvann, ny bro fra Fagermoen til Rismyr, bygningsmessig oppgradering, tilrettelegging for en mer klimavennlig drift, oppdatert elektronisk plattform for bedre kommunale tjenester, HMS-tiltak og noen kulturtiltak. De aller viktigste elementene i Statsbudsjettet Statsbudsjettet er selvfølgelig et omfattende dokument som det ikke er mulig å dekke innenfor noen få linjer i dette dokumentet. Hovedpunktene kan likevel oppsummeres på denne måten: Innlemming av øremerkede tilskudd til barnehager Nye kostnadsnøkler og en redusert skatteandel i de frie inntektene Øremerkede tilskudd til styrking av barnevernet Videre satsning på omsorgsboliger og sykehjemsplasser Songdalen kommune kom alt i alt godt ut av det med de nye kostnadsnøklene og en lavere skatteandel. Profilen i rådmannens forslag Rådmannen har regulert rammeområdene dels på bakgrunn av den demografiske utviklingen et fallende elevtall i de kommunale skolene KOSTRA tall for 2008 og 2009 Rådmannen har videre lagt til grunn at sykefraværet vil fortsette å synke og at det vil bli mindre behov for vikarer i skolene og institusjonene fremover. Det vil være behov for å etablere flere nye barnehageplasser og i noe større grad styrke helseog omsorgssektoren. Det interkommunale barnevernet med Søgne skal styrkes med ca kr gjennom øremerkede tilskudd fra staten. For å gi et best mulig tilbud til kommunens innbyggere satses det videre på tiltak innenfor det utvida kulturbegrepet. Turløyper i sentrumsnære områder foreslås opparbeidet og det skal gjøres utbedringer av Haugenparken. Rådmannen ser videre behov for å øke fokus på kommunens levekårsutfordringer og styrke den sentrale oppfølgingen av enhetene ikke minst for å øke kvaliteten på tjenestene og få ned sykefraværet. I noen grad foreslås igangsatt tiltak for å redusere strømforbruket i kommunale bygg. Detaljerte tiltak er beskrevet i Handlingsprogrammet. Tilpasning av drifts- og investeringsbudsjettet til kommunens økonomiske evne Basert på de mål som ligger i vedtatt økonomiplan finner ikke rådmannen rom for alle foreslåtte investeringstiltak. I en periode da kommunen må velge mellom redusert tjenestetilbud og en moderat satsning på investeringstiltak ser ikke rådmannen dette som et vanskelig valg. Rentenivået er i dag lavt, men dersom renten øker til det nivået som var for et par år siden så vil det bli en betydelig merbelastning som det ikke er tatt høyde for i budsjettet Det vil derfor være tiltak som enda vil ligge på vent og i påvente av et noe større handlingsrom. Uavklarte forhold rundt finansieringen av private barnehager og bruk av kommunale plasser i andre kommuner

4 Kunnskapsdepartementet la i begynnelsen av november dette året frem Nye regler for kommunenes tilskudd til private barnehager. Reglene skal sikre overføring av tilskudd til de private som sikrer et inntektsnivå som minimum utgjør 88% av kostnadsnivået i de kommunale barnehagene. I Songdalen er det slik at kommunen ikke har kommunalt drevne familiebarnehager. Da skal det overføres midler til de private familiebarnehagene etter standardsatser som er fastsatt av departementet. Fra august neste år skal denne satsen øke til 91% for deretter å øke gradvis til 100%. Videre foreligger nå standardsatser som kan/skal (ikke avklart) benyttes i oppgjør mellom kommuner som kjøper plasser av hverandre. Songdalen er i den situasjonen at noen av kommunens innbyggere benytter plasser i Kristiansand. Frem til i dag har dette utgjort en relativt liten kostnad for kommunen. Men dersom de nye satsene skal gjelde, så vil det bli en betydelig merkostnad for vår kommune. Nye satser med virkning for 2011 private familiebarnehager: Alder Antall barn Drift og administrasjon Kapital Tilskudd Sum Tilskudd 0 2 år 7 stk år 18 stk Beregningene gjelder for 2011 med hhv 88% frem til 1. august og 91% fra 1. august Det forusettes at barn født i 2008 regnes i aldersgruppen 0 2 år. De nye satsene vil innebære en kostnadsøkning utover det som ligger i budsjettet på ca kr Den andre problemstillingen som reiser seg er kommunens økonomiske ansvar for barn som har opphold i barnehager i andre kommuner. Her er regelverket ikke like entydig. Kommunens barnehagefaglige rådgiver har derfor overfor fylkesmannen i Vest Agder stilt noen spørsmål som skal klargjøre de økonomiske forpliktelsene vi har inn i andre kommuner. Notatet ligger som vedlegg til denne saken. Det legges frem 2 alternative kostnadsbilder. Det mest ekstreme vil innebære refusjon til andre kommuner på kr Legger vi til grunn at andre kommuner kun har rett på refusjon relatert til barn med rett til barnehageplass i Songdalen kommune så vil tilskuddet utgjøre kr pr år. I våre budsjetter har vi videreført dagens kostnader med kr Også denne endringen vil altså innebære en ikke ubetydelig kostnadsøkning for Songdalen kommune. Rådmannen ser derfor behov for å komme tilbake til en konkretisering av det nye kostnadsbildet når formannskapet starter sin behandling av Økonomiplanen for kommende 4 års periode. Det vil etter alt å dømme innebære en innstramning/kostnadsreduksjon ute på enhetene på minimum 1,5 mill kroner i Beløpet kan øke utover i perioden. Endring i vedtektene for kommunale barnehager i Songdalen kommune Rammen til barnehagene er betydelig oppjustert fra 2010 til I det alt vesentlige har dette sammenheng med at det øremerkede statstilskuddet nå tas bort fra dette rammeområdet, men også fordi det er planlagt en betydelig opptrapping av aktiviteten både i Finsland og i nedre del av kommunen,

5 Samtidig legges det opp til en effektivisering/kostnadstilpasning av dagens drift på 1 mill kroner pr år. Enhetslederne innenfor dette området har sett på mulighetene og peker blant annet på at kommunen i dag har tilbud om åpne barnehager i juli. Dette tilbudet er relativt kostbart og har en liten utnyttelsesgrad. Det foreslås derfor nå at barnehagene holdes stengt i juli slik det gjøres i en del av våre nabokommuner. Endringen krever at det gjøres endringer i vedtektenes 6 som blant annet omhandler åpningstider. Gjeldende vedtekter 6 for kommunale barnehager i Songdalen lyder slik: Barnehagene har åpent mellom 7.00 og % barnehageplass er 45 timer per uke, 80% er 36 timer o.s.v. Den maksimale oppholdstiden er 45 timer per uke. Barnehagene er åpne alle virkedager unntatt lørdag og søndag. Jul- og nyttårsaften samt onsdag i påskeuken holdes barnehagen stengt. Disse 3 dagene blir en del av barnets 4. ferieuke. Barnehagene har åpent hele sommeren. Barnehager vil bli slått sammen dersom dette er hensiktsmessing av sikkerhetsmessig og pedagogiske grunner. Barnehagetilbudet kan derfor i sommerferien bli gitt av en annen barnehage enn der barnet går til vanlig. Barna skal ha 4 ukers ferie hvorav 3 uker sammenhengende i ferieavviklingsperioden som går fra uke 26, til og med uke 33. De 3 stengte dagene før helligdag vil regnes som 3 dager av barnets 4. ferieuke. Barnehagene har 5 planleggingsdager i året hvor det holdes stengt for barna. Nytt forslag som innarbeides i vedtektenes 6: Barnehagene har åpent mellom 7.00 og % barnehageplass er 45 timer per uke, 80% er 36 timer o.s.v. Den maksimale oppholdstiden er 45 timer per uke. Barn skal ha fire ukers ferie i løpet av barnhageåret. Alle kommunale barnhager holder sommerstengt de tre siste ukene i juli. Jul- og nyttårsaften samt onsdag i påskeuken holdes barnehagen stengt. Disse 3 dagene blir en del av barnets 4. ferieuke. De tre stengte dagene før helligdager vil regnes som tre dager av barnets fjerde ferieuke. Barnehagene har 5 planleggingsdager i året hvor det holdes stengt for barna. Eiendomsskatt Eiendomsskatten er videreført i hele perioden på samme nivå som i Bunnfradrag kr Reduksjonsfaktor 10% og Skattesats på 0,2% for alle næringsbygg og boliger Avsetning og bruk av fond

6 Økonomiplanen inneholder i noen grad avsetninger til fond. Av avsetningene utgjør 2 mill kroner hvert år avsetning til pensjonsfondet. Denne avsetningen bør absolutt ikke fjernes uten at det legges inn tilsvarende belastning på enhetene. I tillegg burde det vært gjort avsetning til styrking av kraftfondet i hht vedtektene. Dessverre så er ikke driftsresultatet av en slik størrelse at dette er mulig. Avsatt som tilleggsbevilgning Rådmannen foreslår at det avsettes kr til disposisjon for hver av komiteene. Midlene tas fra Kommunestyrets tilleggsbevilgningskonto som dermed reduseres til kr Innstramning i driften Den nye barnehageforskriften som kom nå i begynnelsen av november får en større konsekvens for kommunen enn det som var kjent da rådmannen presenterte sitt budsjettforslag for formannskapet, enhetsleder, tillitsvalgte mv den 10. november Rådmannen ser derfor behov for å komme tilbake til formannskapet med en ny og revidert plan for innstramning i driften. Det vil nemlig være behov for å få departementets klargjøring av kommunens økonomiske ansvar for barnehageplasser i andre kommuner før de nye rammene fastsettes. Vedlegg: Økonomiplandokumentet med Årsbudsjett Fysioterapitjenesten i Songdalen med vedlegg Helsesenteret, notat fra teknisk sjef Parkering i rådhuset, notat fra rådmannen Endring i barnehageforskrift økonomiske konsekvenser for Songdalen kommune Endring i vedtekter for kommunale barnehager, notat fra barnehagefaglig rådgiver Utrykt vedlegg: Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Nr Dok.dato Tittel Budsjett barnehager Budsjett barnehager Fysioterapitjenesten i Songdalen Brev docx Styrking av fysioterapitjenesten SV: Vedr. Fysioterapi Nodeland Helsesenter - behov for lokale Helsesenter - behov for lokale spesialundervisning kultur og levekår Helsesenter - behov for lokale fra Helse og omsorg Parkering rådhuset Lokale drøftinger med fagorganisasjonene

7 Oversendelse kommunestyret sak Budsjett KU og revisjon 2011.doc Budsjettsak fra kontrollutvalget til kommunestyret Følgeskriv oversendelse KU-sak doc Sak Revisjonen Delbudsjett Songdalen 2011.pdf Økonomiplan/årsbudsjett - uttalelse _1_A Økonomiplan Dekning av økonomiske ubalanse etter ny barnehageforskrift Endringsforslag økonomiplan.pdf RÅDMANNEN FORESLÅR AT FORMANNSKAPET LEGGER FREM FOR KOMMUNESTYRET FØLGENDE INNSTILLING: A. Økonomiplanen og handlingsprogrammet for vedtas iht. budsjettdokumentet med de endringer som fremkommer i notat fra rådmannen. (Legges frem for formannskapet 24. november 2011). B. Økonomiplanens drifts- og investeringsramme skal legges til grunn ved den kommunale planleggingen. C. Årsbudsjettet vedtas slik det fremkommer i vedtaket til økonomiplanen. D. Alle foreslåtte investeringer som ikke allerede byggenemnda har fått oppfølgingsansvaret har rådmannen ansvaret for. E. Årsbudsjettets nettoramme er bindende. F. Songdalen kommune benytter de nasjonale tilskuddssatser for overføring av tilskudd til de private familiebarnehagene. For de 7 første månedene beregnes 88% av satsene. Fra 1. august 2011 overføres 91% av de nasjonale satsene for drift og kapitaltilskudd. G. Kommunestyret godkjenner at 6 i VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN KOMMUNE endres slik at barn skal ha fire ukers ferie i løpet av barnhageåret. Alle kommunale barnhager holder sommerstengt de tre siste ukene i juli. De tre stengte dagene før helligdager vil regnes som tre dager av barnets fjerde ferieuke. H. Det må i årsbudsjettet for 2011 ikke gjøres vesentlige endringer uten at økonomiplanen for tas opp til ny behandling.

8 I. Bevilgninger til formål utover det vedtatte årsbudsjettet må ikke gis uten at det samtidig fattes vedtak om hvordan utgiftene skal dekkes på årets budsjett. J. Kommunestyrets og komiteenes tilleggsbevilgning kan bare brukes til å styrke et formål som er opprettet. De kan ikke brukes til å opprette eller påføre kommunen en varig økt utgift. K. Som vedlegg til denne saken følger et hefte som inneholder de aller fleste kommunale gebyr og egenbetalingsordninger. De satsene som er satt opp for 2011 er gjeldende i den grad de ikke er fremmet som egne saker og vedtatt av kommunestyret. L. Kommunens sosialhjelpssatser skal til enhver tid følge Statens veiledende normer. M. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar. N. Eiendomsskatten videreføres på dagens nivå. For 2011 settes reduksjonsfaktoren til 10%, bunnfradraget til kroner og utlignet skatt for 2011 til 0,2%. På sikt skal eiendomsskatten avvikles. O. Kommunestyret samtykker i at det tas opp investerings- og startlån i samsvar med rådmannens budsjettdokument og vedtatt investeringsbudsjett i pkt. A. Nye investeringslån avdras over 30 år. Startlån avdras over 20 år. P. En bevilgning til et forprosjekt sees i sammenheng med bevilgningen til samme hovedprosjektet slik at gjenstående midler/eventuelle overskridelser skal tilføres eller dekkes innenfor bevilgningen til hovedprosjektet. Q. Skulle Stortingets budsjettvedtak gi økte frie inntekter avsettes dette på disposisjonsfondet. Eventuelle endringer i øremerkede tilskudd går til tilsvarende endringer i aktiviteten på vedkommende formål. R. Økning av tilskudd skal budsjettreguleres i hht kommunens økonomireglement. S. Finansreglementet med vedtekter krever at grunnkapitalen hvert år blir inflasjonsjustert. Kommunestyret aksepterer at dette kravet ikke fullt ut kan innfris, men skulle situasjonen bli bedre enn forutsatt skal rådmannen prioritere inflasjonsjustering av grunnkapitalen. T. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette parkeringsgebyr i rådhuskjelleren. Se vedlagte notat fra rådmannen FORMANNSKAPET Helge Stapnes la fram følgende forslag: Saken utsettes og behandles i møte Votering: Enstemmig vedtatt FS-063/10 VEDTAK: Saken utsettes og behandles i møte ARBEIDSMILJØUTVALGET

9 AMU stiller seg bak rådmannens budsjettforslag med følgende tilleggspunkter: a. Budsjetter styrkes i forhold til ressurskrevende brukere i habilitering. b. Innsparingen knyttet til sykefravær i habilitering fjernes. c. Det settes av sentrale lønnsmidler til avlønning av 6 lærlinger. d. Det settes av tilstrekkelig med midler til å følge opp tiltakene i handlingsplan for likestilling. e. Det settes av lønnsmidler til en 20% stilling som fagleder for renholderne. f. Redusere kuttet i skolen og prioritere tiltak som opprettholder kvaliteten. AMU stiller seg bak rådmannens budsjettforslag. Innspillene fra de tillitsvalgte tas med i det videre arbeidet med årsbudsjett 2011 og Økonomiplan AMU-022/10 VEDTAK: AMU stiller seg bak rådmannens budsjettforslag med følgende tilleggspunkter: g. Budsjetter styrkes i forhold til ressurskrevende brukere i habilitering. h. Innsparingen knyttet til sykefravær i habilitering fjernes. i. Det settes av sentrale lønnsmidler til avlønning av 6 lærlinger. j. Det settes av tilstrekkelig med midler til å følge opp tiltakene i handlingsplan for likestilling. k. Det settes av lønnsmidler til en 20% stilling som fagleder for renholderne. l. Redusere kuttet i skolen og prioritere tiltak som opprettholder kvaliteten. AMU stiller seg bak rådmannens budsjettforslag. Innspillene fra de tillitsvalgte tas med i det videre arbeidet med årsbudsjett 2011 og Økonomiplan ADMINISTRASJONSUTVALGET ADM stiller seg bak rådmannens budsjettforslag med følgende tilleggspunkter: a. Budsjettet styrkes i forhold til ressurskrevende brukere i habilitering. b. Innsparingen knyttet til sykefravær i habilitering fjernes. c. Det settes av sentrale lønnsmidler til avlønning av 6 lærlinger. d. Det settes av tilstrekkelig med midler til å følge opp tiltakene i handlingsplan for likestilling. e. Det settes av lønnsmidler til en 20% stilling som fagleder for renholderne.

10 f. Redusere kuttet i skolen og prioritere tiltak som opprettholder kvaliteten. ADM uttalelse: Administrasjonsutvalget stiller seg bak rådmannens budsjettforslag. Innspillene fra de tillitsvalgte tas med i det videre arbeidet med årsbudsjettet 2011 og økonomiplan AU-022/10 VEDTAK: ADM stiller seg bak rådmannens budsjettforslag med følgende tilleggspunkter: a. Budsjettet styrkes i forhold til ressurskrevende brukere i habilitering. b. Innsparingen knyttet til sykefravær i habilitering fjernes. c. Det settes av sentrale lønnsmidler til avlønning av 6 lærlinger. d. Det settes av tilstrekkelig med midler til å følge opp tiltakene i handlingsplan for likestilling. e. Det settes av lønnsmidler til en 20% stilling som fagleder for renholderne. f. Redusere kuttet i skolen og prioritere tiltak som opprettholder kvaliteten. ADM uttalelse: Administrasjonsutvalget stiller seg bak rådmannens budsjettforslag. Innspillene fra de tillitsvalgte tas med i det videre arbeidet med årsbudsjettet 2011 og økonomiplan FORMANNSKAPET Følgende forslag ble lagt fram i møte : A. Økonomiplanen og handlingsprogrammet for vedtas iht. budsjettdokument med de endringer som fremkommer i vedlagte oppstilling benevnt Endringsforslag Økonomiplanen 1. Songdalen skal i løpet av 2011 og fremover ha 6 ordinære lærlinger som finansieres innenfor de fastsatte rammene for enhetene. Rådmannen gis fullmakt til å avklare fordelingen av lærlingene. 2. Det opprettes et prosjekt kalt Ufrivillig deltid. Prosjektet gjennomføres i 2011 og er en oppfølging av Handlingsplan for likestilling. Målsettingen med prosjektet er å finne løsninger for å unngå ufrivillig deltid i kommunen. Prosjektet finansieres fra fond med kr ,-.

11 B. Økonomiplanens drifts- og investeringsramme skal legges til grunn ved den kommunale planleggingen. C. Årsbudsjettet vedtas slik det fremkommer i vedtaket til økonomiplanen. D. Alle foreslåtte investeringer som ikke allerede byggenemnda har fått oppfølgingsansvaret har rådmannen ansvaret for. E. Årsbudsjettets nettoramme er bindende. F. Songdalen kommune benytter de nasjonale tilskuddssatser for overføring av tilskudd til de private familiebarnehagene. For de 7 første månedene beregnes 88% av satsene. Fra 1. august 2011 overføres 91% av de nasjonale satsene for drift og kapitaltilskudd. G. Kommunestyret godkjenner at 6 i VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN KOMMUNE endres slik at barn skal ha fire ukers ferie i løpet av barnhageåret. Alle kommunale barnehager holder sommerstengt de tre siste ukene i juli. De tre stengte dagene før helligdager vil regnes som tre dager av barnets fjerde ferieuke. H. Det må i årsbudsjettet for 2011 ikke gjøres vesentlige endringer uten at økonomiplanen for tas opp til ny behandling. I. Bevilgninger til formål utover det vedtatte årsbudsjettet må ikke gis uten at det samtidig fattes vedtak om hvordan utgiftene skal dekkes på årets budsjett. J. Kommunestyrets og komiteenes tilleggsbevilgning kan bare brukes til å styrke et formål som er opprettet. De kan ikke brukes til å opprette eller påføre kommunen en varig økt utgift. K. Som vedlegg til denne saken følger et hefte som inneholder de aller fleste kommunale gebyr og egenbetalingsordninger. De satsene som er satt opp for 2011 er gjeldende i den grad de ikke er fremmet som egne saker og vedtatt av kommunestyret. L. Kommunens sosialhjelpssatser skal til enhver tid følge Statens veiledende normer. M. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar. N. Eiendomsskatten videreføres på dagens nivå. For 2011 settes reduksjonsfaktoren til 10%, bunnfradraget til kroner og utlignet skatt for 2011 til 0,2%. På sikt skal eiendomsskatten avvikles. O. Kommunestyret samtykker i at det tas opp investerings- og startlån i samsvar med rådmannens budsjettdokument og vedtatt investeringsbudsjett i pkt. A. Nye investeringslån avdras over 30 år. Startlån avdras over 20 år. P. En bevilgning til et forprosjekt sees i sammenheng med bevilgningen til samme hovedprosjektet slik at gjenstående midler/eventuelle overskridelser skal tilføres eller dekkes innenfor bevilgningen til hovedprosjektet. Q. Skulle Stortingets budsjettvedtak gi økte frie inntekter avsettes dette på disposisjonsfondet. Eventuelle endringer i øremerkede tilskudd går til tilsvarende endringer i aktiviteten på vedkommende formål.

12 R. Økning av tilskudd skal budsjettreguleres i hht kommunens økonomireglement. S. Finansreglementet med vedtekter krever at grunnkapitalen hvert år blir inflasjonsjustert. Kommunestyret aksepterer at dette kravet ikke fullt ut kan innfris, men skulle situasjonen bli bedre enn forutsatt skal rådmannen prioritere inflasjonsjustering av grunnkapitalen. T. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette parkeringsgebyr i rådhuskjelleren. Se vedlagte notat fra rådmannen. Johnny Greibesland la fram følgende forslag til endring i investeringsbudsjettet: Nye barnehagelokaler i Songdalen endres til kr. 11,4 mill i Beløpene for 2012 og 2013 ligger foreløpig inne, men dersom videre utredning viser at der er behov for 4 nye avdelinger, planlegges heller en ny 4 avdelingsbarnehage i nedre del av kommunen. Investeringen innarbeides i 2013 ved neste rullering av økonomiplanen. Solveig Nordkvist la fram følgende forslag til endring i investeringsbudsjettet: Det undersøkes muligheter for privat barnehage. Beløpet i investeringsplanen vurderes etter privat barnehage vurdering. Votering: Pkt. A 1 og 2 Enstemmig innstilling Solveig Nordkvists forslag fikk 2 stemmer (Nordkvist, Birkenes) 5 stemte imot (Greibesland, Jørgensen, Imeland, Stapnes, Kristensen) Johnny Greibeslands forslag fikk 6 stemmer for (Greibesland, Jørgensen, Imeland, Nordkvist, Stapnes, Kristensen) 1 stemte imot (Birkenes) Pktene B til T ble enstemmig innstilling FS-070/10 BER KOMMUNESTYRET FATTE FØLGENDE VEDTAK: A. Økonomiplanen og handlingsprogrammet for vedtas iht. budsjettdokumentet med de endringer som fremkommer i vedlagte oppstilling benevnt Endringsforslag Økonomiplanen

13 1. Songdalen skal i løpet av 2011 og fremover ha 6 ordinære lærlinger som finansieres innenfor de fastsatte rammene for enhetene. Rådmannen gis fullmakt til å avklare fordelingen av lærlingene. 2. Det opprettes et prosjekt kalt Ufrivillig deltid. Prosjektet gjennomføres i 2011 og er en oppfølging av Handlingsplan for likestilling. Målsettingen med prosjektet er å finne løsninger for å unngå ufrivillig deltid i kommunen. Prosjektet finansieres fra fond med kr ,-. B. Økonomiplanens drifts- og investeringsramme skal legges til grunn ved den kommunale planleggingen med følgende endring i investeringsbudsjettet: 1. Nye barnehagelokaler i Songdalen endres til kr. 11,4 mill i Beløpene for 2012 og 2013 ligger foreløpig inne, men dersom videre utredning viser at der er behov for 4 nye avdelinger, planlegges heller en ny 4 avdelingsbarnehage i nedre del av kommunen. Investeringen innarbeides i 2013 ved neste rullering av økonomiplanen. C. Årsbudsjettet vedtas slik det fremkommer i vedtaket til økonomiplanen. D. Alle foreslåtte investeringer som ikke allerede byggenemnda har fått oppfølgingsansvaret har rådmannen ansvaret for. E. Årsbudsjettets nettoramme er bindende. F. Songdalen kommune benytter de nasjonale tilskuddssatser for overføring av tilskudd til de private familiebarnehagene. For de 7 første månedene beregnes 88% av satsene. Fra 1. august 2011 overføres 91% av de nasjonale satsene for drift og kapitaltilskudd. G. Kommunestyret godkjenner at 6 i VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN KOMMUNE endres slik at barn skal ha fire ukers ferie i løpet av barnhageåret. Alle kommunale barnehager holder sommerstengt de tre siste ukene i juli. De tre stengte dagene før helligdager vil regnes som tre dager av barnets fjerde ferieuke. H. Det må i årsbudsjettet for 2011 ikke gjøres vesentlige endringer uten at økonomiplanen for tas opp til ny behandling. I. Bevilgninger til formål utover det vedtatte årsbudsjettet må ikke gis uten at det samtidig fattes vedtak om hvordan utgiftene skal dekkes på årets budsjett. J. Kommunestyrets og komiteenes tilleggsbevilgning kan bare brukes til å styrke et formål som er opprettet. De kan ikke brukes til å opprette eller påføre kommunen en varig økt utgift. K. Som vedlegg til denne saken følger et hefte som inneholder de aller fleste kommunale gebyr og egenbetalingsordninger. De satsene som er satt opp for 2011 er gjeldende i den grad de ikke er fremmet som egne saker og vedtatt av kommunestyret. L. Kommunens sosialhjelpssatser skal til enhver tid følge Statens veiledende normer. M. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar.

14 N. Eiendomsskatten videreføres på dagens nivå. For 2011 settes reduksjonsfaktoren til 10%, bunnfradraget til kroner og utlignet skatt for 2011 til 0,2%. På sikt skal eiendomsskatten avvikles. O. Kommunestyret samtykker i at det tas opp investerings- og startlån i samsvar med rådmannens budsjettdokument og vedtatt investeringsbudsjett i pkt. A. Nye investeringslån avdras over 30 år. Startlån avdras over 20 år. P. En bevilgning til et forprosjekt sees i sammenheng med bevilgningen til samme hovedprosjektet slik at gjenstående midler/eventuelle overskridelser skal tilføres eller dekkes innenfor bevilgningen til hovedprosjektet. Q. Skulle Stortingets budsjettvedtak gi økte frie inntekter avsettes dette på disposisjonsfondet. Eventuelle endringer i øremerkede tilskudd går til tilsvarende endringer i aktiviteten på vedkommende formål. R. Økning av tilskudd skal budsjettreguleres i hht kommunens økonomireglement. S. Finansreglementet med vedtekter krever at grunnkapitalen hvert år blir inflasjonsjustert. Kommunestyret aksepterer at dette kravet ikke fullt ut kan innfris, men skulle situasjonen bli bedre enn forutsatt skal rådmannen prioritere inflasjonsjustering av grunnkapitalen. T. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette parkeringsgebyr i rådhuskjelleren. Se vedlagte notat fra rådmannen KOMMUNESTYRET Helge Stapnes ba om gruppemøte. Møtet ble igjen satt. Øistein Hatlebakk la fram følgende forslag til pkt. U. Inntekten for salg av kommuneskogen på Omsland prioriteres nytt kryss Omslandsvegen/Fv 101, og resterende beløp deles på kirkene til reperasjon og vedlikehold. Gunvor Birkeland la fram følgende forslag til endring i pkt. N. Eiendomsskatten videreføres på dagens nivå. For 2011 settes reduksjonsfaktoren til 10%, bunnfradraget til kroner og utlignet skatt for 2011 til 0,2%. Arne Topstad la fram følgende forslag til tilleggspunkt til pkt. B 2. Bevilgningene til høydebassenget i Kilen flyttes ett år frem i tid slik at investeringsbudsjettet for 2011 økes med

15 kr og kr i Investeringsbudsjettet reduseres med kr i Høydebassenget finansieres med lån. Øistein Hatlebakk trakk sitt forslag til pkt. U. Terje Imeland tok sete som ordfører da ordfører Johnny Greibesland gikk på talerstolen. Johnny Greibesland la fram følgende forslag til pkt. B 3. Det etableres en PC-ordning for politikerne i 2011 ved at prosjekt nr PC utstyr til politikerne styrkes med kr slik at den totale bevilgningen blir på kr Investeringen finansieres ved at kr blir overført fra prosjekt 1016 Det Digitale Distriktsagder. Resterende del av finansieringen dekkes ved økt låneopptak kr Rådmannen legger frem som egen sak retningslinjer for PC-ordningen. Solveig Nordkvist la fram følgende forslag Det undersøkes muligheter for privat barnehage. Det beløpet som er avsatt til barnehage vurderes på nytt etter resultatet av undersøkelsen. Helge Stapnes la fram følgende forslag til pkt. B nr. 1 Byggenemnda gis mandat til å vurdere annen lokalisering av barnehagen i Finsland for å holde seg innenfor vedtatt investeringsramme. Johnny Greibesland ba om gruppemøte. Møtet ble igjen satt. Votering: Pkt. A 1 og 2 enstemmig vedtatt Pkt. B 1 21 stemte for (SP6, AP6, FRP5, KRF4) 4 stemte imot (4 H) Arne Topstads forslag B 2 ble enstemmig vedtatt Helge Stapnes forslag ble enstemmig vedtatt Solveig Nordkvists forslag fikk 11 stemmer (KRF2, FRP5,H4) 14 stemte imot (SP6, AP6, KRF2) Pktene C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,O,P,Q,R,S,T ble enstemmig vedtatt Pkt. N formannskapets innstilling fikk 19 stemmer (H4,AP6,FRP5,KRF4) Gunvor Birkelands forslag til pkt. N fikk 6 stemmer (SP6)

16 KS-095/10 VEDTAK: A.Økonomiplanen og handlingsprogrammet for vedtas iht. budsjettdokumentet med de endringer som fremkommer i vedlagte oppstilling benevnt Endringsforslag Økonomiplanen 1.Songdalen skal i løpet av 2011 og fremover ha 6 ordinære lærlinger som finansieres innenfor de fastsatte rammene for enhetene. Rådmannen gis fullmakt til å avklare fordelingen av lærlingene. 2.Det opprettes et prosjekt kalt Ufrivillig deltid. Prosjektet gjennomføres i 2011 og er en oppfølging av Handlingsplan for likestilling. Målsettingen med prosjektet er å finne løsninger for å unngå ufrivillig deltid i kommunen. Prosjektet finansieres fra fond med kr ,-. Følgende områder styrkes i 2011 Tilskudd til barnehager 1200 Overformynderiet 50 Frivillighetssentralen 50 Fysioterapi 353 Ufrivillig deltid 150 Etablering av nye klassetrinn 115 på Rosseland Kirkens SOS Finansieringen i 2011 Regulering av fond 1382 Redusert forsikringspremie Fordelingen på rammeområdene og effektene på hvert enkelt år utover i perioden fremgår av vedlegg. B.Økonomiplanens drifts- og investeringsramme skal legges til grunn ved den kommunale planleggingen med følgende endring i investeringsbudsjettet: 1.Nye barnehagelokaler i Songdalen endres til kr. 11,4 mill i Beløpene for 2012 og 2013 ligger foreløpig inne, men dersom videre utredning viser at der er behov for 4 nye avdelinger, planlegges heller en ny 4 avdelingsbarnehage i nedre del av

17 kommunen. Investeringen innarbeides i 2013 ved neste rullering av økonomiplanen. Byggenemnda gis mandat til å vurdere annen lokalisering av barnehagen i Finsland for å holde seg innenfor vedtatt investeringsramme. 2. Bevilgningene til høydebassenget i Kilen flyttet ett år frem i tid slik at investeringsbudsjettet for 2011 økes med kr og kr i Investeringsbudsjettet reduseres med kr i Høydebassenget finansieres med lån. 3. Det etableres en PC-ordning for politikerne i 2011 ved at prosjekt nr PC utstyr til politikerne styrkes med kr slik at den totale bevilgningen blir på kr Investeringen finansieres ved at kr blir overført fra prosjekt 1016 Det Digitale Distriktsagder. Resterende del av finansieringen dekkes ved økt låneopptak kr Rådmannen legger frem som egen sak retningslinjer for PC ordningen. C. Årsbudsjettet vedtas slik det fremkommer i vedtaket til økonomiplanen. D. Alle foreslåtte investeringer som ikke allerede byggenemnda har fått oppfølgingsansvaret har rådmannen ansvaret for. E. Årsbudsjettets nettoramme er bindende. F. Songdalen kommune benytter de nasjonale tilskuddssatser for overføring av tilskudd til de private familiebarnehagene. For de 7 første månedene beregnes 88% av satsene. Fra 1. august 2011 overføres 91% av de nasjonale satsene for drift og kapitaltilskudd. G. Kommunestyret godkjenner at 6 i VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN KOMMUNE endres slik at barn skal ha fire ukers ferie i løpet av barnhageåret. Alle kommunale barnehager holder sommerstengt de tre siste ukene i juli. De tre stengte dagene før helligdager vil regnes som tre dager av barnets fjerde ferieuke. H. Det må i årsbudsjettet for 2011 ikke gjøres vesentlige endringer uten at økonomiplanen for tas opp til ny behandling. I. Bevilgninger til formål utover det vedtatte årsbudsjettet må ikke gis uten at det samtidig fattes vedtak om hvordan utgiftene skal dekkes på årets budsjett. J. Kommunestyrets og komiteenes tilleggsbevilgning kan bare brukes til å styrke et formål som er opprettet. De kan ikke brukes til å opprette eller påføre kommunen en varig økt utgift.

18 K. Som vedlegg til denne saken følger et hefte som inneholder de aller fleste kommunale gebyr og egenbetalingsordninger. De satsene som er satt opp for 2011 er gjeldende i den grad de ikke er fremmet som egne saker og vedtatt av kommunestyret. L. Kommunens sosialhjelpssatser skal til enhver tid følge Statens veiledende normer. M. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar. N. Eiendomsskatten videreføres på dagens nivå. For 2011 settes reduksjonsfaktoren til 10%, bunnfradraget til kroner og utlignet skatt for 2011 til 0,2%. På sikt skal eiendomsskatten avvikles. O. Kommunestyret samtykker i at det tas opp investerings- og startlån i samsvar med rådmannens budsjettdokument og vedtatt investeringsbudsjett i pkt. A. Nye investeringslån avdras over 30 år. Startlån avdras over 20 år. P. En bevilgning til et forprosjekt sees i sammenheng med bevilgningen til samme hovedprosjektet slik at gjenstående midler/eventuelle overskridelser skal tilføres eller dekkes innenfor bevilgningen til hovedprosjektet. Q. Skulle Stortingets budsjettvedtak gi økte frie inntekter avsettes dette på disposisjonsfondet. Eventuelle endringer i øremerkede tilskudd går til tilsvarende endringer i aktiviteten på vedkommende formål. R. Økning av tilskudd skal budsjettreguleres i hht kommunens økonomireglement. S. Finansreglementet med vedtekter krever at grunnkapitalen hvert år blir inflasjonsjustert. Kommunestyret aksepterer at dette kravet ikke fullt ut kan innfris, men skulle situasjonen bli bedre enn forutsatt skal rådmannen prioritere inflasjonsjustering av grunnkapitalen. T. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette parkeringsgebyr i rådhuskjelleren. Se vedlagte notat fra rådmannen.

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO Saksansv.: Svein

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10

Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10 Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10 Songdalen kommune Side 1 av 89 Innhold Forord 4 Kommunestyrets vedtak 6 Sentrale utviklingstrekk Befolkningsutvikling med prognoser 9 Prognoser 10 Boligbygging

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING. Møtedato: 21.01.2015 Møtested: Songdalen rådhus Juvet Møtetid: Kl. 16:30

SONGDALEN KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING. Møtedato: 21.01.2015 Møtested: Songdalen rådhus Juvet Møtetid: Kl. 16:30 SONGDALEN KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Møtedato: 21.01.2015 Møtested: Songdalen rådhus Juvet Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2015-2018 Årsbudsjett 2015

Økonomiplan med handlingsprogram 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 7 Sentrale utviklingstrekk 8 Befolkningsutvikling med prognoser 8 Historisk befolkningsutvikling i

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Vedtatt i Andebu Kommunestyret 14/12-2010 sak 74/10 2 Kap. Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3 2 Oppsummering -hovedtrekkene i budsjett 2011 8 økonomiplan 2011-2014.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/3266-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Malvik kommune budsjett 2014 Vedlegg: Budsjettdokument

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 10.06.2014 kl. 08.30 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Oppdatert program for 10. og 11. juni er lagt på hjemmesida sammen med sakslista. Eventuelle forfall

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2013-2016 Årsbudsjett 2013. Forord 4 DEL I Økonomiske betraktninger 6

Økonomiplan med handlingsprogram 2013-2016 Årsbudsjett 2013. Forord 4 DEL I Økonomiske betraktninger 6 Økonomi pl an med handl i ngspr ogr am 20132016 År sbudsj et t2013 Innhold side Forord 4 DEL I Økonomiske betraktninger 6 Sentrale utviklingstrekk 7 Befolkningsutvikling med prognoser 7 Historisk utvikling

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.09 1 2 Innholdsfortegnelse Sidetall Saksframlegg 4-29 Budsjettskjemaer 30-34 Enhetenes rammer, uten korreksjoner 35 Økonomisk

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Lardal kommune. Rådmannens forslag til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014

Lardal kommune. Rådmannens forslag til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014 Lardal kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014 Svarstad, 22/11-2010 Innholdsfortegnelse Kap Side 1 Sammendrag av Lardal kommunes budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 3 2

Detaljer

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.12.2009 Sak: 84/09 Arkivkode: 151 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1566-7 Tittel: SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013 Økonomiplan og budsjett Hof kommune 2014 2017 Budsjett vedtas 10.12.2013 Side 1 av 78 Innholdsfortegnelse: 1. Lovgrunnlag...3 2. Politisk organisering...5 3. Statsbudsjettet...7 4. Om økonomiplanarbeidet

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG. (offentligjort 3. november 2014)

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG. (offentligjort 3. november 2014) 2015 BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG (offentligjort 3. november 2014) I N N H O L D Samlet saksfremlegg... Saksutredning... Kap. 1 Innledning... 7 " 2 Økonomiplanen i et overordnet perspektiv...

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2008 Møtetid: Kl. 10.00

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011-2014

ØKONOMIPLAN 2011-2014 TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE MOLDE KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 F-SAK: 118/10 K-SAK: 85/10 KOMMUNESTYRE VEDTAK 16. DESEMBER 2010 BUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN 2011-2014 1 Mål: - HJERTE FOR REGIONEN

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Havnestyret Møtedato: 09.12.2014

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer