MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn SAKSLISTE"

Transkript

1 HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTET STARTER MED ÅPEN TIME. MØTEINNKALLING Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid Hansen Børge Antonsen Arne Danielsen Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Torunn Pettersen Hovard Sjursen Odd Ivar Gladsø Forfall Møtt for SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/106 REFERAT 21/09 09/227 1.TERTIAL /09 09/322 REVIDERT BUDSJETT 2009

2 23/09 09/341 HASVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP /09 09/356 ÅRSMELDING /09 09/354 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR HASVIK I UTVIKLING /09 09/316 VALG AV NY STYRELEDER I HUT 27/09 09/297 GENERALFORSAMLING HASVIK NÆRINGSHAGE AS 28/09 09/361 Unntatt offentlig ofl 5 AKSJEOVERDRAGELSE 29/09 09/315 Unntatt offentlig ofl 13 KLAGESAK 30/09 09/120 Unntatt offentlig ofl 13 SØKNAD OM STØTTE TIL INNKJØP AV HELAUTOMATISK AGGREGAT - KLAGE 31/09 09/295 OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEHJEMSBARN 32/09 09/214 ENDRING AV VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO 33/09 09/336 VALG AV VALGSTYRE 34/09 09/363 FRITAK FOR LEVERINGSPLIKT AV STRØM FOR DELER AV SØRØYA 35/09 09/293 BEGJÆRING OM SELSKAPSKONTROLL AV HUT Breivikbotn, 9. juni 2009 Eva D. Husby ordfører

3 Sak 20/09 REFERAT Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 074 Arkivsaksnr.: 09/106 Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/09 Kommunestyret /09 Kommunestyret /09 Kommunestyret Innstilling: Saksutredning: 1) 09/ ORD//EH X /09 Statsministerens kontor HENVENDELSE OM KRIGSPENSJON 2) 08/ ORD//EH U /09 Fiskeri- og kystdepartementet BEKREFTELSE PÅ ENDRING I FISKERIDIREKTORATETS REGISTRE - VILKÅR KNYTTET TIL "ATLANTIC VIKING" F-98-HV. KOPI AV BREV TIL GISKE HAVFISKE 3) 08/ RÅD// /09 Fylkesmannen i Finnmark FYLKESMANNENS VURDERING AV ÅRSBUDSJETT ) 08/ ORD//EH U /09 Fiskeri- og kystdepartementet SVAR PÅ INNSPILL FRA FISKERNE I HASVIK KOMMUNE 5) 08/ RÅD//BOH /09 Helse Finnmark v/ Adm.dir og AMK-ledelsen ANGÅENDE SYKETRANSPORT MED BÅT FRA HASVIK KOMMUNE 6) 08/ RÅD//BOH /09 Veolia Transport - FFR v/ Maritim leder Konrad Olsen ANGÅENDE FUNKSJONSHEMMEDES MULIGHETER TIL Å REISE MED WESTAMARAN TIL OG FRA HASVIK KOMMUNE Side 3 av 33

4 Sak 20/09 7) 08/ RÅD// /09 Kontrollutvalgssekreteriatet i Vest-Finnmark MØTEUTSKRIFT REPRESENTANTSKAPET 8) 08/ ORD// K /09 Kystverket MØTEREFERAT 9) Finnmark fylkeskommune KYSTRUTA BERGEN KIRKENES NY KONKURRANSEUTSETTING Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

5 Sak 21/09 1.TERTIAL Saksbehandler: Unni Henriksen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/227 Saksnr.: Utvalg Møtedato 35/09 Formannskapet /09 Kommunestyret /09 Formannskapet /09 Kommunestyret Innstilling: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Tertialrapporten tas til orientering. Saksutredning: Innledning: De kommunale regnskapsforskrifter sier at det skal legges frem regnskapsrapporter for kommunestyret ved hver tertial. Denne rapporten skal vise det budsjettmessige forbruk. Administrasjonen vil legge frem en rapport som viser budsjettmessig forbruk under hvert rammeområde. Inntektene er delt opp i salgs- og leieinntekter, refusjoner og overføringer. Kostnadene er delt opp i lønn, kjøp av varer / tjenester og overføringer. Vi ber om at kommunestyret leser rapporten med en viss forsiktighet. På noen områder har vi avtaler som gjør at vi bare er fakturert 25 50% forbruk, mens det på andre områder er fakturert for 100%. Regnskap- og budsjetteknisk: Budsjettet er flatt fordelt med 1/12 måned slik at forbruket skal vær ca 33,33 %. Når det gjelder utgiftene så følger dette anordningsprinsippet, dvs at utgiftene bokføres når forpliktelsen oppstår. Angående inntekter vil det for refusjoner, overføringer fra trygdeetaten og øremerkede tilskudd være et etterslep i forhold til regnskapsføringen da slik overføring skjer etterskuddsvis. Periodisering av fast lønn: Fast lønn utbetales i 11 måneder med tillegg av feriepenger i juni med 12 % av beregninsgrunnlaget. 1. Tertial: Budsjettet periodiseres for 4 måneder med 33,33 % av fast lønn og månedlig feriepengeravsetning. I forhold til regnskapet vil de første 4 måneder med fast lønn gi en belastning på 36,36 %. Altså vises det et overforbruk på fast lønn som ikke er reell for 1. tertial. Side 5 av 33

6 Sak 21/09 2. Tertial: Budsjettet periodiseres på 8 måneder med 66,66 % av fast lønn med månedlig feriepengeavsetning, unntatt feriemåneden juni. Fast lønn i denne perioden er belastet for 7 måneder, da det utbetales feriepenger i juni måned. 7/11 med fast lønn gir en rettmessig periodisering på 63,64 %. Altså viser det et mindreforbruk på fast lønn som ikke er reell for 2 tertial. Kommunens økonomiske kontroll avvik mellom regnskap og budsjett: Hovedtrekkene pr Konto Regnskap 30/4-09 Budsjett 31/12-09 Forbruk i % Driftsinntekter , % Driftsutgifter , % Finansieringsinntekter , % Finansieringsutgifter , % Sum netto utgifter ,18 0 Årets første tertial viser et mindreforbruk på kr ,18. Dette skyldes nok i hovedsak en noe ujevn inngang av inntektene. Utgiftene er totalt sett innenfor budsjett. Rammeområde 1 Sentrale styringsorganer og fellesutgifter Konto Regnskap 30/4-09 Budsjett 31/12-09 Forbruk i % Utgifter Lønn og sosial utgifter , % Kjøp av varer og tjenester , % Overføringer , % Finansutgifter SUM UTGIFTER , % Inntekter Salgs- og leieinntekter , % Refusjoner , % Overføringer Finansinntekter SUM INNTEKTER , % SUM NETTO UTGIFTER , % Utgifter: Kjøp av varer og tjenester: Avtaler / kontigenter som gjelder for et lengre tidsrom Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

7 Sak 21/09 Rammeområde 2 Oppvekst og kultur Konto Regnskap 30/4-09 Budsjett 31/12-09 Forbruk i % Utgifter Lønn og sosiale utgifter , % Kjøp av varer og tjenester , % Overføringer , % Finansutgifter SUM UTGIFTER , % Inntekter Salgs- og leieeinntekter , % Refusjoner , % Overføringer Finansinntekter , SUM INNTEKTER , % SUM NETTO UTGIFTER , % Inntekter Refusjoner: Statstilskudd barnehager t.o.m 2 kvartal, fremmedspråklige voksne, refusjon sykelønn Utgifter Lønn: høyt sykefravær skoler Rammeområde 3 Helse, sosial, pleie og omsorg Konto Regnskap 30/4-09 Budsjett 31/12-09 Forbruk i % Utgifter Lønn og sosiale utgifter , % Kjøp av varer og tjenester , % Overføringer , % Finansutgifter 9.800, % SUM UTGIFTER , % Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

8 Sak 21/09 Inntekter Salgs- og leieinntekter , % Refusjoner , % Overføringer , % Finansinntekter , SUM INNTEKTER , % SUM NETTO UTGIFTER , % Utgifter: Innenfor budsjett. Inntekter: Overføringer: utbedring/etablerings tilskudd fra husbanken. Rammeområde 4 Teknisk etat / Plan- prosjekt Konto Regnskap 30/4-09 Budsjett 31/12-09 Forbruk i % Utgifter Lønn og sosiale utgifter , % Kjøp av varer og tjenester , % Overføringer , % Finansutgifter SUM UTGIFTER , % Inntekter Salgs- og leieinntekter , % Refusjoner , % Overføringer Finansinntekter SUM INNTEKTER , % SUM NETTO UTGIFTER , % Utgifter Kjøp av varer og tjenester: Forsikringskostnader for hele 2008, snøbrøyting, veibelysning Inntekter Salgs- og leieinntekter: Utfakturert t.o.m 2 kvartal Refusjoner: Mva og prosjekt aktiv på dagtid Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

9 Sak 21/09 SKATT / RAMMETILSKUDD Hovedgruppe Regnskap 30/4-09 Budsjett 31/12-09 Forbruk i % Skatt på inntekt og formue % Rammetilskudd % Andre overføringer % Sum frie inntekter % Hovedgruppe Regnskap 30/4-09 Budsjett 31/12-09 Forbruk i % Renteutgifter, løpende lån % Avdrag på løpende lån % Sum renter og avdrag på lån % Andre utgifter Renteinntekt og utbytte % Inntekter: Skatt: Skatt er t.o.m mars, april mnd kommer i mai osv. Hasvik kommune har pr april stor økning i skatteinngangen i forhold til Pr april er økningen på kr noe som utgjør hele 28 %. På landsbasis hadde kommunene en økning på 9,9 % i forhold til Rammetilskudd: Har mottatt 4 av 10 innbetalinger. Utgifter: Renter / avdrag lån forfaller til ulike tider på året og gir derfor en skjev prosentfordeling. Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

10 Sak 22/09 REVIDERT BUDSJETT 2009 Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/322 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Innstilling: Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Kommunestyret vedtar revidert driftsbudsjett 2009 i henhold til vedlegg konsekvensjustert årsbudsjett 2009 hovedoversikt drift. 2. Kommunestyret vedtar revidert investeringsbudsjett i henhold til vedlegg konsekvensjustert årsbudsjett 2009 hovedoversikt investering. Saksutredning: Rådmannen, økonomileder og innleid konsulent hadde i februar 2009 en gjennomgang av budsjettet for 2009 med sikte på å kvalitetssikre budsjettforutsetningene. Det viste seg at en rekke av de forutsetninger som budsjettet bygde på ikke var realistiske. Gjennomgangen viste etter rådmannens vurdering at kommunen sannsynligvis styrte mot et underskudd for 2009 i størrelsesorden 2,0 til 2,5 millioner kroner. I tillegg var det ikke lagt inn i budsjettet dekning av resterende underskudd fra På denne bakgrunn fattet Hasvik formannskap den følgende vedtak: Ut fra Hasvik kommunes økonomiske situasjon må budsjett for 2009 tas ned med 3,6 mill. kroner inkl. inndekning av restunderskudd fra 2007 på 1,4 mill. kroner. Følgende strakstiltak iverksettes: 1. Det iverksettes delvis investeringsstopp med umiddelbar virkning. Dette innebærer at alle investeringer, små og store, som kan utsettes uten å gå direkte ut over den daglige driften, utsettes. 2. Nivået på deltakelse på kurs, seminarer og møter som krever reisevirksomhet, legges på et absolutt minimumsnivå. 3. Vakante stillinger tilsettes kun når det er ytterst nødvendig. 4. Ved korttidsfravær tas det kun inn vikar i tilfeller hvor det er ytterst nødvendig. Virksomhetsledere sammen med rådmann og økonomileder gjennomgår budsjettet for 2009 på nytt med formål å redusere budsjettets utgiftsside. Rådmannen og økonomileder iverksetter utredninger med sikte på tiltak for varige utgiftsreduksjoner. Det fokuseres særlig på strukturendringer og muligheter for å redusere det totale antall ansatte i kommunen. Side 10 av 33

11 Sak 22/09 Det tas sikte på å behandle revidert budsjett 2009 i kommunestyrets møte den De skisserte strakstiltakene ble iverksatt umiddelbart etter formannskapets vedtak. Foreløpig er effekten av disse tiltakene vanskelig å måle. Rådmannen og økonomileder sitter imidlertid igjen med et inntrykk av at det er oppnådd god forståelse for tiltakene hos den enkelte budsjettansvarlig, og at disse i det vesentlige etterleves lojalt. Rådmannen og økonomileder har sammen med de enkelte virksomhetslederne gått gjennom budsjettet i sin helhet. Hver enkelt budsjettpost er sammenlignet med tilsvarende post i regnskapet for 2008 og drøftet med den budsjettansvarlige. I samsvar med formannskapets vedtak fra er det foretatt betydelige, men likevel forsvarlige, kutt i poster knyttet til kjøp av varer og tjenester. Til tross for at det som følge av løpende avtaleforpliktelser også har vært nødvendig å øke en rekke poster som gjelder kjøp av varer og tjenester, har gjennomgangen resultert i at budsjettet for kjøp av varer og tjenester samlet sett er redusert med nær 1,6 millioner kroner. Likeledes er alle inntektsposter i budsjettet forsøkt kvalitetssikret på best mulig måte. Tallene for skatteinngang og rammeoverføringer er i samsvar med de sist oppdaterte anslag fra KS. I samsvar med siste punkt i formannskapets vedtak av har rådmann og økonomileder gjennomgått kommunens virksomhet med sikte på å identifisere tiltak som vil gi varige forbedringer av kommunens økonomi. Når det gjelder kostnadsreduksjoner indikerer Kostra-analyser at potensialet er størst innen oppvekstsektoren. Etter årets budsjettgjennomgang er det etter rådmannens syn ikke mulig å oppnå ytterligere besparelser innen sektoren uten at det foretas dyptgripende strukturendringer. Slike endringer er det imidlertid ikke realistisk å gjennomføre for kommende skoleår. Etter rådmannens syn bør kommunen på sikt vurdere å samlokalisere alle kommunens elever i ungdomsskolen og på mellomtrinnet. En slik endring vil gi betydelige besparelser samtidig som kvaliteten på det pedagogiske tilbudet forbedres. Rådmannen ber om at kommunestyret gir føringer på om det vil være realistisk å gjennomføre slike strukturendringer som skissert, og om det er ønskelig at disse utredes nærmere. Når det gjelder potensialet for forbedringer på inntektssiden, har rådmannen tidligere orientert kommunestyret om at det fra administrasjonens side er igangsatt et arbeide med å se på muligheten for å forbedre kommuneøkonomien ved å innføre eiendomsskatt. Rådmannen ber om at kommunestyret gir føringer for om det vil være realistisk å innføre eiendomsskatt i kommunen, og om det er ønskelig at dette utredes nærmere. Videre har administrasjonen i løpet av første kvartal 2009 iverksatt et arbeide for å skape rutiner som sikrer rettidig fremsetting av alle typer refusjonskrav fra kommunens side. Det er rådmannens syn at det alt vesentlige av innsparingspotensiale i kommunens driftsbudsjett nå et tatt ut. Rådmannen mener derfor det er viktig at kommunestyret er seg bevisst på at dersom befolkningsnedgangen fortsetter og det ikke kommer endringer i inntektssystemet, vil det innen et relativt kort tidsperspektiv være tvingende nødvendig å foreta grep av den type som er skissert ovenfor. Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

12 Sak 22/09 Etter avsetning til tidliger års merforbruk med kroner budsjetteres det i administrasjonens forslag til revidert driftsbudsjett for 2009 med et regnskapsmessig mindreforbruk på kroner I administrasjonens forslag til investeringsbudsjett for 2009 budsjetteres det med kroner i investeringer. Investeringene finansieres med ubrukte lånemidler. Kommunestyret vedtar revidert budsjett på ansvarsområdenivå i henhold til kommunens budsjettreglement. Kommunestyret vedtar budsjettet på bruttonivå, det vil si at kommunestyret gir rammer for både inntekter og utgifter til de ulike ansvarsområdene. Eventuelle merutgifter eller merinntekter må behandles av kommunestyret som budsjettreguleringssak. Når det gjelder selve tallmaterialet vises det til vedleggene. Vedlegg: Konsekvensjustert årsbudsjett 2009 hovedoversikt drift ( revidert versjon). Konsekvensjustert årsbudsjett 2009 hovedoversikt investering ( revidert versjon ). Breivikbotn Erik Arnesen Rådmann Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

13 Sak 23/09 HASVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP 2008 Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/341 Saksnr.: Utvalg Møtedato 58/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Innstilling: Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Årsregnskapet for 2008 godkjennes. 2. Regnskapsmessig merforbruk i investeringsregnskapet for 2008, kroner dekkes fra ubundet kapitalfond, konto Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet for 2008, kroner benyttes i sin helhet til inndekning av regnskapsmessig merforbruk fra regnskapsåret Saksutredning: Hasvik kommunes regnskap for 2008 ble avlagt den Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på kroner Det vises til årsmeldingen med regnskap fremlagt på overordnet nivå og rådmannens kommentarer til kommunens økonomiske utvikling. Videre vises det til eget dokument hvor regnskapet fremlegges på detaljnivå. Endelig vises det til bemerkningene i årsmeldingen vedrørende rådmannens forslag til disponering av årsoverskudd. Kommunerevisjonen avga revisjonsberetning den Hasvik kommunes kontrollutvalg har behandlet kommunens regnskap for 2008 i møte den Kopi av revisjonsberetningen og utskrift av kontrollutvalgets møtebok følger vedlagt. Verken revisjonsberetningen eller kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Hasvik kommunes regnskap for 2008 foranlediger bemerkninger fra administrasjonens side. Vedlegg: - Årsmelding for Hasvik kommune Detaljert regnskap for Hasvik kommune Møteutskrift fra kontrollutvalget i Hasvik kommune. - Revisjonsberetning datert Breivikbotn Erik Arnesen Rådmann Side 13 av 33

14 Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument. Sak 23/09

15 Sak 24/09 ÅRSMELDING 2008 Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: 004 Arkivsaksnr.: 09/356 Saksnr.: Utvalg Møtedato 60/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Innstilling: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Rådmannens årsrapport tas til etterretning. Saksutredning: Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Side 15 av 33

16 Sak 25/09 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR HASVIK I UTVIKLING 2008 Saksbehandler: Ann Mari Christensen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/354 Saksnr.: Utvalg Møtedato 25/09 Kommunestyret Innstilling: HUT-styrets innstilling til kommunestyret: 1. Hasvik i Utviklings årsmelding for 2008 tas til etteretning. 2. Årsregnskap for 2008 godkjennes 3. Driftsregnskapet for 2008 viser et overskudd på kr ,-. Overskuddet benyttes til å dekke inn underskuddet i innvesteringsregnskapet. Innvesteringsregnskapet for 2008 viser et underskudd på kr ,-. Inndekning skjer i form av tilbakebetaling av lån i perioden , og overskudd fra driftsregnskapet. Saksutredning: Driftsregnskapet for Hasvik i utvikling i 2008 viser et lite overskudd på kr ,-. Overskuddet går til å dekke inn underskudd i innvesteringsregnskapet. Investeringsregnskapet for 2008 viser et underskudd på kr ,-. Investeringene er i sin helhet utlån til næringsformål, og inndekning skjer i form av tilbakebetaling av lån i perioden og ved hjelp av overskuddet fra driftsregnskapet. Kommunerevisjon avga revisjonsberetning 27.april Hasvik kommunes kontrollutvalg har behandlet Hasvik i utviklings regnskap for 2008, 7.mai Kopi av revisjonsberetningen og kontrollutvalgets uttalelse om Hasvik i Utvikling KFs årsregnskap for 2008 ligger vedlagt. Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: o Årsmelding for 2008 o Regnskap for Hasvik i utvikling 2008 o Revisjonsberetning datert 27.april 2009 o Kontrollutvalgets uttalelse om Hasvik i Utvikling KFs årsregnskap for 2008 Side 16 av 33

17 Sak 26/09 VALG AV NY STYRELEDER I HUT Saksbehandler: Ann Mari Christensen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 09/316 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/09 Kommunestyret Innstilling: Hasvik kommunestyre velger Harald Isaksen som nye styreleder i HUT fra d.d. t.o.m Saksutredning: Nåværende styreleder i HUT ble valgt ut Styreleder er nå engasjert i HUT administrasjonen, og har trukket seg som styreleder. Det må derfor velges ny styreleder. Styret i HUT hadde saken oppe i styremøte 1.april. 09, og foreslår Harald Isaksen som ny styreleder. Bakgrunn: Harald Isaksen har sittet i styret for HUT siden forrige valg. Det er bare en kort periode igjen av HUT, og det er naturlig å velge ny styreleder blant styrets medlemmer. Vurdering: Vedlegg: Side 17 av 33

18 Sak 27/09 GENERALFORSAMLING HASVIK NÆRINGSHAGE AS Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: 074 Arkivsaksnr.: 09/297 Saksnr.: Utvalg Møtedato 27/09 Kommunestyret Innstilling: Hasvik kommunestyre beslutter som generalforsamling for Hasvik næringshage AS å oppløse og avvikle selskapet. Som avviklingsstyre velges Eva D. Husby, Geir A. Iversen og Odd Ivar Gladsø. Husby velges som avviklingsstyrets leder. Saksutredning: Bakgrunn: Hasvik næringshage AS ble opprettet i Selskapet er 100 % eid av Hasvik kommune, og kommunestyret er generalforsamling. Hasvik formannskap vedtok den i sak 17 / 09 å nedlegge selskapet. Vurdering: De følger av aksjeloven 16-1, 1. ledd at beslutning om å oppløse et aksjeselskap treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. Videre følger det av lovens 16-2 at generalforsamlingen, etter at beslutning om opløsning er fattet, skal velge et avviklingsstyre som trer i stedet for styre og daglig leder. Melding om oppløsningsbeslutning og opplysninger om avviklingsstyrets sammensetning skal straks sendes til Foretaksregisteret, jf Breivikbotn Erik Arnesen Rådmann Side 18 av 33

19 Sak 28/09 AKSJEOVERDRAGELSE Saksbehandler: Eva D. Husby Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/361 Unntatt offentlig ofl 5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 69/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Side 19 av 33

20 Sak 29/09 KLAGESAK Saksbehandler: Ann Mari Christensen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 09/315 Unntatt offentlig ofl 13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/09 Kommunestyret Side 20 av 33

21 Sak 30/09 SØKNAD OM STØTTE TIL INNKJØP AV HELAUTOMATISK AGGREGAT - KLAGE Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: 220 Arkivsaksnr.: 09/120 Unntatt offentlig ofl 13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 24/09 Formannskapet /09 Kommunestyret /09 Formannskapet Side 21 av 33

22 Sak 31/09 OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEHJEMSBARN Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: 270 H32 Arkivsaksnr.: 09/295 Saksnr.: Utvalg Møtedato 66/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Innstilling: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Hasvik kommune slutter seg til KS Finnmarks forslag til oppreisningsordning for barn som har vært utsatt for overgrep i barnehjem i Finnmark. Saksutredning: Bakgrunn: På grunnlag av forslag fra rådmannsutvalget i Finnmark har fylkesstyret for KS Finnmark foreslått at alle fylkets kommuner går sammen om en felles oppreisningsordning for barn som har vært utsatt for overgrep i barnehjem i Finnmark i perioden fra til Bakgrunnen for saken fremgår av rådmannsutvalgets innstilling og fylkesstyrets vedtak som følger vedlagt. Vurdering: Det er på det rene at Hasvik kommune har hatt et antall barn plassert i de aktuelle barnehjemmene i den nevnte perioden. Rådmannens kan ikke se at kommunen er juridisk forpliktet til å betale erstatning. Spørsmålet er om kommunen likevel bør gå med i oppreisningsordningen ut fra en moralsk vurdering. Ut fra opplysningene i granskingsrapporten er de etter rådmannens syn lite tvilsomt at det er tilsynsfunksjonen som har sviktet ved barnehjemmene. Tilsynsfunksjonen var tillagt den enkelte kommune hvor barnehjemmene var lokalisert. Det moralske ansvar for å etablere en oppreisningsordning ved siden av statens allerede eksisterende billighetserstatning, ligger derfor etter rådmannens syn først og fremst på vertskommunene. På den annen side er det ikke tvilsomt at en rekke barn, muligens også barn fra vår egen kommune, har vært utsatt for overgrep og omsorgssvikt. Forutsatt at øvrige aktører, herunder staten, bidrar som skissert i forslaget, er det derfor rådmannens syn at Hasvik kommune ut fra rene rimelighetsbetraktninger bør delta i ordningen som er foreslått av fylkesstyret. Som det fremgår av rådmannsutvalgets forslag er det på det nåværende tidspunkt vanskelig å beregne den totale kostnaden for kommunene. Det er i første omgang foreslått et fond basert på en anslått total utbetaling på Dette basert på 50 erstatningstilfeller med en gjennomsnittlig erstatningsutbetaling på kroner Fordelt etter folketall vil Hasvik kommunes andel utgjøre ca kroner. Det er grunn til å anta at sluttbeløpet vil bli høyere. Side 22 av 33

23 Sak 31/09 Vedlegg: Rådmannsutvalgets innstilling til fylkesutvalget. Protokoll fra fylkesstyret i KS finnmark. Breivikbotn Erik Arnesen Rådmann Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

24 Sak 32/09 ENDRING AV VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO Saksbehandler: Trude Hustad Arkiv: A22 &00 Arkivsaksnr.: 09/214 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/09 Administrasjonsutvalget /09 Kommunestyret Innstilling: Administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret: Administrasjonsutvalget har behandlet forslag til vedtekter for SFO i Hasvik Kommune. De framlagte vedtekter vedtas. Saksutredning: Saksutredning kommer som kommentar under hver av paragrafene. Bakgrunn: Vedtektene for SFO i Hasvik kommune var sist oppe til behandling i Hasvik kommunestyre Det som ble endret den gang var 8 Åpningstider. Blant annet ble det da tatt inn en pasus om at skolene kunne gi et tilbud på morgenen. I saksbehandlers forslag til nye vedtekter er dette tatt ut. Dette fordi assistentressursene i skolene kan variere fra år til år, og fordi et slikt tilbud gir delt dagsverk dersom det ikke kan kombineres med andre assistentoppgaver i skoleverket. Uavhengig av vedtektene, kan tilbudet bli gitt og avtalt lokalt ved hver skole, dersom organisering og assistentressurser gir mulighet for det. Saksbehandler har sett et behov for en fullstendig gjennomgang av vedtektene. Dette sett i lys av at vedtektene i enkelte paragrafer er lite tydelige, at oppholdstid i SFO går ned som følge av utvidet undervisningstid i skolen. Det har vært et lenge uttalt ønske fra foreldre om et SFO- tilbud i skolens mellomferier og fridager. Utdanningsdirektoratet har også ute en høring om endringer i forskrift til opplæringsloven. Endringene ønskes lagt inn som en ny 1-1a: Rett til fysisk aktivitet. Høringsfrist er 3.juni, og man må forvente at retten til fysisk aktivitet vil trå i kraft fra høsten -09. Fysisk aktivitet skal ikke planlegges eller gjennomføres av pedagog, så det vil være naturlig at de som allerede er ansatt i SFO, gjennomfører tilbudet, og slik organisering må inn i arbeidsavtalene til de ansatte. Denne aktiviteten gjør at oppholdstid i SFO går ytterligere ned. Forslaget om nye vedtekter ble sendt ut på høring , med høringsfrist Det er kommet inn uttalelser fra Fagforbundet, Utdanningsforbundets klubb ved Hasvik skole, Samarbeidsutvalget ved Hasvik skole og Foreldrerådet ved Breivikbotn skole. Synspunktene fra høringen kommer fram i kommentarene til hver paragraf. Paragrafer/ punkter uten kommentarer er videreført fra tidligere. Side 24 av 33

25 Sak 32/09 VEDTEKTER FOR SFO I HASVIK KOMMUNE Kommentarene er ment som vurdering og saksopplysning, og vil ikke ligge ved vedtektene når de er vedtatt. 1 Eierforhold Hasvik kommune eier og driver skolefritidsordningene, heretter kalt SFO. Kommentar: Det er kun gjort en omskriving som presiserer eierforhold og benevnelse. 2 Lovverk/ drift SFO i Hasvik kommune blir drevet etter 13-7 i Opplæringsloven, etter kommunale vedtak og etter planer for det enkelte SFO. Kommentar: Gjeldende vedtekter er for generelle, og henviser verken til opplæringslov eller til det enkelte SFO s planer. 3 Målsetting SFO i Hasvik kommune skal gi tilbud om trygt tilsyn, omsorg, lek, kulturaktiviteter og sosial trening for barn i 1.-4.klasse. Arbeidet skal skje i nært samarbeid med foreldre. Hvert SFO skal utarbeide egen årsplan og dagsrytmeplan. Det avholdes minimum ett foreldremøte i løpet av året. Det tilstrebes en felles målsetting for arbeidet i skole og SFO. Kommentar: Gjeldende vedtekter sier intet om hvilke planer SFO skal drives etter. Det er etter saksbehandlers mening viktig at det utarbeides både dagsrytmeplaner og årsplaner for det enkelte SFO, og at foreldresamarbeidet nedfelles i vedtekter og planer. 4 Opptak 4.1 Hasvik SFO har inntil 15 plasser Breivikbotn SFO har inntil 15 plasser Sørvær Oppvekstsenter har inntil 10 plasser Kommentar: Fagforbundet uttaler at man bør beholde 18 plasser ved Breivikbotn SFO. Barnetallsutviklinga tilsier at 15 plasser vil dekke behovet. Breivikbotn SFO s plasser endret fra 18 plasser til 15 plasser. 4.2 Opptaksmyndighet Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

26 Sak 32/09 Opptaksmyndighet er rektor ved den enkelte skole Klageinstans er Formannskapet. Klagefrist er 3 uker. Kommentar: Gjeldende vedtekter sier ikke hvem som er opptaksmyndighet bare at opptak skjer administrativt. Klageinstans kan ikke lenger være driftsstyret da dette ikke lenger eksisterer. 4.3 Opptakskriterier Som hovedregel blir det gitt plass til barn i klasse som begynner ved oppstart. Funksjonshemmede barn i 1.-7.klasse har fortrinn etter særskilt vurdering. Dersom søkere må prioriteres legges følgende til grunn: De yngste barna Barn fra hjem med sykdom eller sosiale vansker Barn med aleneforeldre Kommentar: Ingen endringer i kriterier, men tildeling av redusert plass er fjernet da oppholdstiden i SFO er så kort at hensikten med redusert plass ikke er tilstede. Videre kan antall plasser i SFO ikke være et kriterium. Oppholdstid er referert i pkt.5.2. Fagforbundet ønsker at tilbud om redusert plass beholdes. 4.4 Opptaksperiode Hovedopptak er 1.april og gjelder for det påfølgende skoleåret. Plasser i SFO lyses ut internt og eksternt sammen med barnehageplassene. Ledige plasser tildeles fortløpende. 4.5 Oppsigelse Tildelt plass kan sies opp med en-1- måneds varsel, regnet fra den 1. i påkommende måned. Skriftlig oppsigelse stiles til/leveres rektor på den enkelte skole. Det må betales for plassen i oppsigelsestiden selv om plassen ikke benyttes. 5 Foreldrebetaling 5.1 Det betales for opphold og kost i henhold til betalingssatser vedtatt av kommunestyret. Det gis søskenmoderasjon dersom familien har flere barn i SFO. Det gis 20 % reduksjon For barn nr.2, 40 % for barn nr.3 o.s.v. Ved manglende betaling utover 1 mnd etter betalingsfrist, sendes skriftlig varsel om Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

27 Sak 32/09 oppsigelse av plass. Frist for betaling er 2 uker. Vedtak om oppsigelse av plass gjøres av oppvekstleder. 5.2 I skolenes mellomferier og fridager gis det anledning til å kjøpe dagplasser på SFO. Satser bestemmes av kommunestyret. Kommentar: Betalingssatsene for opphold i SFO ble vedtatt av kommunestyret i sak 74/08. Satsen ble satt til 1400 kr for hel plass. I tillegg kommer 100 kr. i kostpenger. P.g.a utvidelse av undervisningstid i grunnskolen for elever i 1.-4.klasse, så går oppholdstid i SFO ned.. Oppholdstiden pr. uke i SFO vil fra høsten -09 være 11 t 15 min. for en elev i 1. og 2.kl., og 8 t 45 min. for en elev i 3. og 4.kl. Til sammenligning koster en barnehageplass med oppholdstid på ca. 43 t. pr. uke 2300 kr. Satsene i SFO synes høye i forhold til satsene i barnehage, og saksbehandler foreslår derfor at satsene settes ned. Foreslåtte satser: Elev 1.-2.klasse 1100 kr.pr.mnd + kostpenger 100.kr. Elev 3.-4.klasse 1300 kr.pr,mnd. + kostpenger 100.kr. Gamle vedtekter tillater ikke søskenmoderasjon. Saksbehandler foreslår at det innføres søskenmoderasjon. Kjøp av enkel heldagsplass i barnehage er 177 kr, og samme sats kan benyttes i SFO ved kjøp av plass i skolenes mellomferier og fridager. Fagforbundet henstiller om mulighet for kjøp av dagplasser. 6 Leke- og oppholdsareal 6.1 Leke- og oppholdsarealet er SFO s egen base, og de arealer som skolen stiller til rådighet. Uteområdene er i umiddelbar tilknytning til skolene, og gir muligheter for varierte aktiviteter. 7 Styring og ledelse 7.1 Rektor har det overordnede pedagogiske og administrative ansvaret. 7.2 Daglig drift i SFO ivaretas av assistent med ansvar for daglig drift. 7.3 Foreldrerådet v/ skolen er foreldreråd for SFO, og SU er styre for SFO. 7.4 Foreldre med barn i SFO kan velge 1 representant med vara til skolens samarbeidsutvalg. Representanten har møte og uttalerett i saker som angår SFO. Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

28 Sak 32/09 Kommentar: Rektor har det overordnede pedagogiske og administrative ansvaret og har en administrativ ressurs for dette. Rektor er m.a.o ansvarlig for pedagogisk planlegging (planverk) og administrativ planlegging ( opptak, kontorteknisk arbeid og vikarer). Dette er nedfelt i de gamle vedtektene og videreføres i de nye. Fagforbundet ønsker videreført setningen Rektor har det overordnede administrative og pedagogiske ansvar på linje med all annen virksomhet i skolen Saksbehandler mener at dette ikke trenger å stå, da O L ivaretar dette. Når de gamle vedtektene sier at SFO skal ha en daglig leder, så utløser dette i henhold til avtaleverket en lederressurs til daglig leder. Avtaleverket tilsier at en daglig leder i SFO skal ha minimum 20 % av hel stilling til ledelse. D.v.s. at en 35 % stilling som daglig leder i SFO, med ca. 15 arbeidstimer pr. uke, utløser 8 t. av 15 t/uke til planlegging. Slik tid til planlegging synes rimelig i SFO er der daglig leder har det pedagogiske og administrative ansvaret, og der daglig leder har en pedagogisk utdanning. Når dett ikke er tilfelle i Hasvik kommune, så bør stillingsbetegnelsen i våre SFO er være assistent med ansvar for daglig drift. Tid til ivaretagelse av daglig drift drøftes i henhold til avtaleverk, SFS Fagforbundet mener SFO skal ha daglig leder. 8 Bemanning 8.1 Assistent med ansvar for daglig drift bør ha pedagogisk eller barnefaglig utdanning 8.2 Bemanningsnorm er en-1- voksen pr.10 barn Bemanninga styrkes dersom man har barn med særskilt behov Ansatte i SFO skal ha inntil 5 planleggingsdager i året. Antallet tilpasses etter stillingsstørrelse. 8.4 Ansatte i SFO må forholde seg til 10-9 i O L (politiattest), og har taushetsplikt. Kommentar: Eksisterende vedtekter sier ingenting om hvilken bakgrunn som skal kreves for ansatte i SFO. Dette bør presiseres i vedtektene. Fagforbundet mener ansatt leder bør/skal ha barnefaglig utdanning, og Utdanningsforbundet mener SFO bør være grunnbemannet med person med pedagogisk utdanning. Bemanningsnorm i eksisterende vedtekter sier 1 ansatt pr. 8 barn. I nye vedtekter foreslås 1 ansatt pr. 10 barn. Begrunnelsen for dette er at retningslinjer for gruppestørrelse i skolen, er 1 lærer pr barn. Pedagogen har da et aleneansvar for gruppa. Man må da rimeligvis kunne beregne et aleneansvar pr. 10 barn for en ansatt i SFO. Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

29 Sak 32/09 Fagforbundet og Utdanningsforbundet ønsker å beholde dagens norm. Fagforbundet og foreldrerådet v/breivikbotn skole framholder at ansatt i SFO ikke skal være alene med barn i kjernetida, og jeg konkluderer med at de ønsker 1,5 ansatt pr. 8 / 10 barn. Det er saksutreders mening at rektors medansvar for SFO, og at mer enn 10 barn utløser en ekstra ansatt, iveretar bemanningsbehovet. 8.5 Ansatte i SFO arbeider i SFO s åpningstid på skoledager, og i SFO s åpningstid i skolens mellomferier og fridager. Kommentar: Dette er et nytt punkt. Det er et uttalt ønske om å utvide tilbudet i SFO. Bakgrunn for dette er at det medfører problemer for foresatte, spesielt når skolene har mellomferier og fridager. Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldrerådet v/breivikbotn skole ønsker utvidelse av tilbudet til et helårlig tilbud. Foreldrerådet ønsker i tillegg utvidelse av åpningsti; kl I forhold til daglig åpningstid og sommerferie, foreslår utreder ikke å utvide dagens tilbud i SFO. Behovet for tilsyn, spesielt for 1. og 2.klassenger i sommerferie, er det fullt mulig å vurdere fra år til år, sett i forhold til barnehagedrifta. 9 Daglig- og årlig oppholdstid 9.1 SFO åpnes etter skoletid og stenger kl på skoledager. 9.2 SFO følger skoleruta, men har, ved innmeldt behov, åpent i skolenes mellomferier og fridager. Åpningstid ar da fra kl Dagsatser kl bestemmes av kommunestyret Forslag fra Fagforbundet: 9.1. Som utreders forslag 9.2. Ved behov fra foresatte kan tilbud gis fra Åpningstid i skolens mellomferier/fridager er SFO holder stengt julaften og hele juli måned. Utdanningsforbundet ønsker også et helårlig tilbud. Vedlegg: Vedtekter av Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

30 Sak 33/09 VALG AV VALGSTYRE Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 011 Arkivsaksnr.: 09/336 Saksnr.: Utvalg Møtedato 56/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Innstilling: Hasvik formannskap innstiller til Kommunestyret: Som Valgstyre til Stortingsvalget 2009 velges Formannskapet. Ordfører er leder for valgstyret og Varaordfører er nestleder. Kommunestyret delegerer oppnevning av Stemmestyrer på Hasvik, Breivikbotn og Sørvær til Valgstyret. Saksutredning: Jfr. LOV nr 57 : Lov om valg til Storting, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) skal kommunestyret i hver kommune velge et valgstyre. ( 4-1 Valgstyret) Dersom stemmegivning foregår på flere steder i kommunen, skal et stemmestyre med minst tre medlemmer administrere stemmegivningen på hvert sted. Kommunestyret kan delegere oppnevning av stemmestyret til valgstyret ( 4-2 Stemmestyrer) Hasvik kommunes har tradisjon med at Formannskapet er Valgstyre. Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Side 30 av 33

31 Sak 34/09 FRITAK FOR LEVERINGSPLIKT AV STRØM FOR DELER AV SØRØYA Saksbehandler: Eva D. Husby Arkiv: T00 Arkivsaksnr.: 09/363 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/09 Kommunestyret Innstilling: Saken ettersendes. Saksutredning: Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Side 31 av 33

32 Sak 35/09 BEGJÆRING OM SELSKAPSKONTROLL AV HUT Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: 037 &58 Arkivsaksnr.: 09/293 Saksnr.: Utvalg Møtedato 35/09 Kommunestyret Innstilling: Begjæring om selskapskontroll av HUT avvises. Saksutredning: Bakgrunn: Hasvik i utvikling KF (HUT) er et kommunalt foretak opprettet med hjemmel i kommuneloven kapittel 11. Foretakets hovedformål er i følge vedtektene å være kommunens organisatoriske instrument i gjennomføringen av arbeidet med næringsmessig utvikling og nyskaping, samt å sikre, utvikle og skape arbeidsplasser og trivsel i Hasvik kommune. HUT ble opprettet i 2002 og har i den perioden foretaket har eksistert behandlet et stort antall saker. Foretaket har disponert over betydelige midler. I Hasvik kommunestyres møte den ble det fra Hasvik Senterparti ingitt skriftlig begjæring om selskapskontroll av HUT. Begjæringen som var undertegnet av representantene Torunn Pettersen, Elisabeth S. Mikalsen, Harald Isaksen, Hege Sørensen, Geir A. Iversen og Bjørnar Hågensen, lød som følger: På bakgrunn av det som har vært av spørsmål om manglende svar og avisartikkelen den av Ørjan Dahl. Hasvik Senterparti mener det ville være fornuftig og nødvendig for alle parter å foreta en selskapskontroll av HUT fra start til slutt. Hasvik Senterparti ber kommunestyret om at det blir foretatt en selskapskontroll av dette foretaket. Begjæringen er besluttet behandlet i Hasvik kommunestyres møte den , og ordføreren har bedt rådmannen utrede saken. Vurdering: Med det omfang virksomheten i HUT har hatt vil en helhetlig gjennomgang av foretakets virksomhet fra start til slutt slik som begjært, innebære et stort arbeide med betydelige kostnader. En slik gjennomgang bør derfor etter rådmannens syn være godt begrunnet. Den aktuelle begjæringen fremstår som svært knapp. Ut over at det er vist til ett enkelt avisinlegg er det ikke gitt noen begrunnelse for begjæringen. Rådmannen antar at det ved henvisningen til nevnte avisinnlegg er ment å peke på en enkelt disposisjon som skal være foretatt av daværende daglig leder i HUT sommeren Den aktuelle disposisjonen har tidligere vært behandlet av kontrollutvalget i Hasvik kommune som Side 32 av 33

33 Sak 35/09 i brev av har orientert kommunestyret om saken. Hertil kommer at saken ble orientert om i kommunestyrets møte hvor også revisor møtte for å svare på spørsmål. Endelig ble Fylkesmannen i Finnmak den orientert om behandlingen av saken i brev fra ordføreren. Orienteringen har ikke avstedkommet bemerkninger fra fylkesmannens side. På denne bakgrunn mener rådmannen at saken allerede er forsvarlig behandlet. Det er heller ikke fremkommet nye opplysninger som gir tilstrekkelig grunn til at kommunestyret bør iverksette slik kontroll av HUT som er begjært. Habilitet: Rådmannen er kjent med at en rekke av kommunestyrets medlemmer har eller har hatt styreverv eller ledende tilsettingsforhold i HUT. Det fremgår av kommuneloven 40 nr. 3 at forvaltningslovens kapittel 2 gjelder for folkevalgt ved behandling av saker i blant annet kommunestyret. Den bestemmelsen som her er aktuell er lovens 6, 2. ledd hvoretter en representant er inhabil dersom det foreligger andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. Selv om det ikke fremkommer direkte av begjæringen, ligger det etter rådmannens syn i begjæringens natur at denne har sin bakgrunn i en formening eller mistanke om kritikkverdige forhold i HUT. Etter rådmannens syn er det derfor ikke tvilsomt at det å ha eller ha hatt ledende tilsettingsforhold eller styreverv i HUT er et slikt særegent forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans habilitet ved avgjørelsen av om det bør settes i verk en helhetlig kontroll av foretaket. Rådmannen anbefaler etter dette at alle kommunestyremedlemmer som har hatt ledende stilling eller styreverv i HUT fratrer behandlingen av saken som inhabile. Habiliteten for kommunestyremedlemmer som har hatt annen befatning med HUT, eksempelvis mottatt tildelinger eller lignende, må vurderes konkret i det enkelte tilfelle. Breivikbotn Erik Arnesen Rådmann Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 02.06.2009 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.10.2010 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder/ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder/ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.03.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder/ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D.

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Kl. 09.00.

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Kl. 09.00. Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.02.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Monika Olsen Anne

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 119/12 12/256 REGNSKAPS- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 119/12 12/256 REGNSKAPS- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2012 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.11.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Vara Medlem Medlem Vara

PROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Vara Medlem Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2015 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Per Hansen Anne Olsen-Ryum Gunnar

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.10.2012 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.10.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 52/11 11/46 REFERATER

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 52/11 11/46 REFERATER HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 01.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.10.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Knut Nilssen for Ulf Arne Hansen Sigurd Gigerland for Børge

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.08.2011 Tid: Kl. 12.10 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2010 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Navn Roy Mienna Gunnar Mauseth

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.04.2008 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.04.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.04.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Trude Hustad for Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid Hansen Anne-Birgitte

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.06.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Vara

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 22. 9.2008 sak 45/08 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives av Hasvik kommune. Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.05.2008 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.05.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.05.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Eva D. Husby Roy Mienna for Gunnar Mauseth Målfrid Hansen for Siv O. Gamst Harald Isaksen for Geir A. Iversen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/08 08/12 REFERATER 11/08 08/99 SOMMERÅPEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/08 08/12 REFERATER 11/08 08/99 SOMMERÅPEN BARNEHAGE Eva D. Husby Gunnar Mauseth Trude Hustad for Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid Hansen Børge Antonsen Arne Danielsen Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Torunn

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Kl. 11.20 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.10.2009 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Varamedlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2011 Tid: Kl. 09.00

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2011 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem. Møtested: Rådhuset

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem. Møtested: Rådhuset HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.06.2015 Tid: Kl.09.00 Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.10.2014 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Geir A. Iversen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.06.2011 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Harald Isaksen for Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Fra administrasjonen

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter Våler kommune... 3 1 Målsetting...

Detaljer

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.10.2009 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE Vedtektene er fastsatt med hjemmel i 13-7 i lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) av 17. juli 1998 nr. 61. Vedtatt

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2015 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Navn Eva D. Husby Monika Olsen Siv O. Gamst Anne Olsen-Ryum

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.2012 i sak 22/12 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING GOLIAT

KONSEKVENSUTREDNING GOLIAT HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid Hansen Børge Antonsen Arne Danielsen Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr. 26.02.2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret 26.02.14 1 DRIFT Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Sak 50/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2014 Tid: Kl. 09.00

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2014 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2014 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv

Detaljer

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA 1 FORMÅL 1.1 Virkeområde Vedtekten gjelder for skolefritidsordningen (SFO) ved Harstad Montessoriskole SA (HMSA). 1.2 Definisjon

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Per Sæther for Roy Mienna SAKSLISTE

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Per Sæther for Roy Mienna SAKSLISTE Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.03.2007 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Per Sæther for Roy Mienna

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn P.g.a. en feil i den forrige protokollen, legger vi herved ut en ny protokoll fra kommunestyremøtet den 14. oktober 2009. Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2009

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Olav Mogård Larsen Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 14/117 REVIDERING AV VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Olav Mogård Larsen Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 14/117 REVIDERING AV VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lars Olav Mogård Larsen Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 14/117 REVIDERING AV VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN Rådmannens innstilling: 1. Følgende vedtekter for skolefritidsordningen

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune. Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014. (Ephorte 2014/1618)

Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune. Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014. (Ephorte 2014/1618) Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014 (Ephorte 2014/1618) Hadsel kommune - Vedtekter for kommunale barnehager 1. EIERFORHOLD OG ANSVAR

Detaljer

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 1 FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SKOLESJEFEN I RANA 2013 2 Lokal forskrift for skolefritidsordningene i Rana kommune. Hjemmel: Fastsatt av vedtak fattet i kommunestyret i Rana kommune 12.12.

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret

PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.09.2007 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen hadde meldt forfall ingen vara kunne møte Harald Isaksen Sissel Thomassen for

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Per Hansen

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Røyken (Service-erklæring)

Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Røyken (Service-erklæring) Røyken kommune - til for deg Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Røyken (Service-erklæring) 1. Eierforhold Skolefritidsordningen ved de kommunale grunnskolene i Røyken drives av Røyken kommune.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag 05.09.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.12.2011 Tid: Kl. 09.00.

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.12.2011 Tid: Kl. 09.00. Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.12.2011 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 1 FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SKOLESJEFEN I RANA 2015 2 Lokal forskrift for skolefritidsordningene i Rana kommune. Hjemmel: Fastsatt av vedtak fattet i kommunestyret i Rana kommune 12.desember

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2014 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2014 Tid: 0900 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset : 27.05.2014 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.05.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.12.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage Vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE 1. EIERFORHOLD 3 2. FORMÅL 3 3. Hjemmeside 3 4. STYRINGSORGANER 4 4.1 Samarbeidsutvalget 4 4.2 Foreldrerådet 5 5. OPPTAK AV BARN 5 5.1

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VED BARNESKOLENE I ULLENSAKER KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VED BARNESKOLENE I ULLENSAKER KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VED BARNESKOLENE I ULLENSAKER KOMMUNE Fastsatt av Ullensaker herredsstyre 15.04.02 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den videregåande

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 Kommunale retningslinjer for offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar

Detaljer

Vedtekter for Høtten Barnehage

Vedtekter for Høtten Barnehage Vedtekter for Høtten Barnehage Disse vedtektene gjelder for Høtten Barnehage i Måsøy kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagen, og annen informasjon som gjelder

Detaljer

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. Endringer vedtatt av Hovedutvalg for Oppvekst- og opplæring 08.12.99 Endringer godkjent av Formannskapet 25.06.03. Endringer

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.12.2009 Tid: Kl. 09.45 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I VESTBY GJELDENDE F.O.M. 16.08.2003

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I VESTBY GJELDENDE F.O.M. 16.08.2003 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I VESTBY GJELDENDE F.O.M. 16.08.2003 VESTBY UNDERVISNINGSSTYRE SKOLESJEFEN Vedtatt i undervisningsstyrets møte 13.03.2003 KOMMUNALE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/14 Dato: 06.05.14 kl. 13.00 15.00. Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Vara Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Vara Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.09.2011 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Vara Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune - gjeldende fra 01.08.2010.

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune - gjeldende fra 01.08.2010. Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune - gjeldende fra 01.08.2010. Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, 28.04.2010, HOK-sak 14/10 1. Hjemmel Med hjemmel i Lov av 17.07.1998 nr 61 Lov

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 12 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 17.12.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO)

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO) FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR Skolefritidsordningen (SFO) I FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret sak 38/2011 16. juni 2011 NYE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I FAUSKE KOMMUNE 2011-2014 Endring /rullering

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2.Formål Barnehagene skal drives i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

VEDTEKTER FOR Kjellerstua Familiebarnehage AS

VEDTEKTER FOR Kjellerstua Familiebarnehage AS VEDTEKTER FOR Kjellerstua Familiebarnehage AS 1. EIERFORHOLD Kjellerstua familiebarnehage AS er en privateid barnehage for barn i alder 0-6 år. 1.1 Barnehagens eierform er: Ett AS Eiers/eierrepresentantens

Detaljer

Kommunale vedtekter. Skolefritidsordning i Vennesla

Kommunale vedtekter. Skolefritidsordning i Vennesla Kommunale vedtekter Skolefritidsordning i Vennesla Vedtektene er godkjent første gang av Levekårsutvalget 13.05.1997 sak 37/97. Levekårsutvalget reviderte vedtektene 19.04.2007 sak 07/19 Levekårsutvalget

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.11.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer