Årsmelding 2014 frå HSV si fylkestingsgruppe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014 frå HSV si fylkestingsgruppe"

Transkript

1 Årsmelding 2014 frå HSV si fylkestingsgruppe 2014 har vore eit utfordrande år for SV generelt som på meiningsmålingane ligg og kjempa ned mot sperregrensa. Som kjent vart Fylkestingsgruppa halvert frå fire faste representantar til to ved valet i I konstitueringa fekk me hjelp av A og R til å få plass i fylkesutvalet og samferdselsutvalet. Hordaland Fylkesting har 57 representantar. Det er Venstre, Høgre og Framstegspartiet som sit i posisjon, og dei styrer nærast etter parlamentarisk modell. I 2013 var slik fordeling av SV- folk i utval: Aud Karin Oen Fylkesutvalet, gruppeleiar Tom Skauge Samferdselsutvalet(+1.vara FUV) Torunn Hovland Ljone 1. vara fylkestinget + medl Klagenemnda, Marte Hammer 2. vara fykestinget +medl i Skatteklagenemnda Einar Horvei 3. vara fylkestinget Desse har søkt permisjon eller er utflytta: Jorge Del Pino 2. vara fylkestinget Viktoria Amalie Dahl 3. vara fylkestinget, Torunn Hole Olsnes 4. vara fylkestinget, Sekretær for fylkestingsgruppa er Frøydis Olausen, Espen Edvardsen var sekretær første halvår SV markert seg godt både i samferdselsutvalet, fylkesutvalet og fylkestinget. Tom og eg når ikkje over alt me skulle ønskt, sidan me manglar representasjon i to utval. Alliansar og fagleg arbeid: Fylkestingsgruppa har ikkje noko formalisert samarbeid med andre parti, men finn gjerne saman med både Ap, Sp alt etter politiske mål, nokre gonger med V, Krf og MDG. Faktisk har Krf stemt mykje for Sv sine forslag i fylkesutvalet. Særleg samferdsel og miljøsaker. Arbeiderpartiet har og stemt på viktige framlegg frå SV, moa. kolletivfelt på innfartsårene, krav om å førebu krav til ny teknologi neste anbodsrunde for buss og krav om rushtidsavgift. SV klarte å stoppe framlegg om å droppe bybanebru til Sotra. Dersom saker har klar tilknyting til kommunar/lokallag, er målet å finna lokallaget sitt standpunkt og prøver følgja dette. Fleire initiativ frå lokallaga ville me sett pris på! Etter skifte av leiar i Utdanningsforbundet, samt at SV ikkje er representert i helse og oppvekst, gjer at det p.d.d. er mindre kontakt med Utdannningsforbundet. Har gjort fleire forsøk på å få kontakt med dei og det er betre no. Elles har me hatt gode dialogar med Naturvernforbundet og Forum for Natur og Friluftsliv, som eg har ein del kontakt med i høve til vernesaker. Kontakten med lokallaga er svært varierande. Men kontakten med lokallaget/bystyregruppa i Bergen, er open, tett og god. Me har mange store og samanfallande saker, særleg på samferdsel, som det må samarbeidast om.

2 Det føregår utstrakt kontakt på e-post mellom Fylkestingsgruppa og Bergen SV. Det er bra og svært nyttig. Me prøver ta kontakt med lokallaga i saker som vedkjem dei. Elles vert dei tre neste på fylkestingslista kallar inn til alle gruppemøta før tingsete. Fylkestingsgruppa oppmodar lokallag og medlem til å ta kontakt. Me har og kontakt med SU, særleg i saker som vedkjem vidaregåande skule. Konkret kan nemnast: lovfesta rett til læreplass, gratis Pc og stipendordning. Gruppeleiar har og innleia på SU sitt «ferskensem» på Askøy. Saker og SV-aktivitet Kultur, miljø og ressursspørsmål Klimaplanen sin handlingsprogram for 2014 er underfinansiert. SV stemte mot planen for å markera dette i desembertinget. Samstundes la me inn 9 millionar kroner. SV har i realiteten lagt mykje større sum til klimatiltak inn i budsjettet i samferdselsdelen. Det føregår ei utstrakt godkjenning av småkraftverk i Hordaland. Stort sett stemmer eg mot alle utbyggingar i fylkesutvalet, noko som er i samsvar med fråsegna på årsmøtet Eg prøver i stor grad og finna løysingar i samråd med lokallaga i einskildsaker. Av andre KURE-saker må nemnast: SV har ved fleire høve fremja forslag om at Hordaland teater må få nye lokale i Bergen sentrum og utvikla ei nynorsk scene/arena i Bergen, gjerne i samarbeid med Olav H. Hauge senteret og Jon Fosse. Også i 2013 har eg halde auga med dette arbeidet. Det ser no ut til at kjøp/leige av bygg i sentrum kan verta realiser i løpet av Den regionale kulturplanen var vedtekne i desembertinget. Det er ein stor, nytenkjande og offensiv plan. Eg har hatt ei «kulturgruppe» knytt til denne prosessen som ha kome med innspel og følgt opp. Kulturgruppa har hatt desse medlemmane: Roar Sletteland, Gry Skjeveland, Silje Guleng. (Victoria Amalie Dahl, delvis) Takk til dei. Me har og slege eit slag for Cornerteateret, men fekk berre stemma til MDG Vidaregåande opplæring Det er særleg fråfall i den vidaregåande skulen eg har hatt fokus på, samt fremja forslag om lovfesting av læreplass. Den vidaregåande skulen står under press både når det gjeld sentralisering og økonomisk nedskjering. SV la inn i sitt alternative budsjett til opplæring. SV har markert tydeleg avstand frå å oppretta privatskular. Me passer og på at rett til 4 og 5 skuleår for elevar med særskilde behov vert respektert. Tannhelsearbeidet Tannklinikkstrukturen er under stadig press. Hordaland har og vanskar med å rekruttera tannlegar til distrikta. SV tenkjer framleis desentralisert struktur og vil kjempa mot ytterlegare nedlegging. Me oppmodar lokallaga om å koma med innspel no når planen skal opp i 2015.

3 Samferdselssakene Miljø og Samferdsel 2014 har vært eit aktivt år i samferdselsutvalet med spørsmål, alternative forslag og bra pressedekning. Tom Skauge gjer ein strålande jobb. Hovudsaker har vore: Veg Kampen mot ferjefri E39 har vore ei hovudsak. Vårt alternativ om gode bruksveier i distrikta står me på aleine saman med MGD. Det fagleg-politiske forarbeidet til Hordfast er svært dårleg og har minst fire svakheiter. a) Samfunnsnytteberekningane spriker frå negativ til opp mot 100 mld. På hele strekninga. b) CO2-utslepp er ikkje berekna. c) Planane gjer inntrykk av at ny motorveg gjer køfri forbindelse mellom Stavanger og Bergen. Dei overser køproblema i Bergensregionen. Naturøydelegginga er undervurdert. Tom Skauge sitt spørsmål om vedlikehald av fylkesvegane avslørte at Hordaland ligg på botn i landet. Det ville ikkje asfalt-og-veg fleirtalet ha noko av og spadde opp 60 millionar over natta i budsjettet sitt. Trafikksikring er viktig for SV. SV har stillt krav om eige plan for risikovurdering og plan for trafikksikring ved alle skular i fylket. SV har og kravd at Statens Vegvesen gjer greie for de hemmelighaldne rapportane om alvorlege trafikkulykkar. I Hordaland syner rapportene at forhold knytt til veg og brøytekvalitet har hatt betydning for fleire ulykker. SV har og gått imot hamneutbygging ved Flesland. Kollektiv i Hordaland Desse sakene har dominert: a) Bybana sitt traseval mot nord der SV som første parti støtta dag linje. Det har me stått støtt på under heile prosessen. Då bybana mot Åsane havarerte, støtta me oppstart mot vest. Me har fortsatt tru på at daglinje til Åsane kan verte aktuelt etter valet. b) Dernest betre busstilbod i heile fylke. SV har kjempa for å halda taksten på reiser nede og la 72 millionar inn i budsjettet til dette. c) Svært viktig har også kamp for kollektivfelt på dei fire felts motorvegane vore. d) SV har peika på at fylket og Bergen ikkje har oppfylt sin del av avtalen om bymiljøavtalen at trafikken i Bergensdalen skulle gå ned med 10% Jernbane Ulriks tunnel for jernbane vart sikra i Arbeidet med ein kombinert konsekvensutgreiing på Vossebana og for E16 har vore svært bra. Fem alternativ er no utgreidd. SV støttar alternativet med å byggja bane og veg samstundes, der jernbana skal koste 2/3 parter og veg 1/3-part. SV stør ikkje framlegget om fire felts motorveg på deler av strekninga. Ny teknologi Samferdsel handlar også om vegar, ferjer, luftfart, bane og gods: Riksvegar og ferjer er no fylket sitt ansvar, det gjev små/store saker av adm karakter; vegbreidde/ oreigningsreglar/ferister. Fylkestingsgruppa fremjar og støttar alle gode tiltak i høve Bergensbana og bybana.

4 Godshamn - planarbeidet er sterkt forseinka. HSV har ikkje endeleg konkludert; Dokken (0=alternativ) + CCB Ågotnes/Mongstad eller Flesland. Avventar og KVU en. Flesland flyplass: SV går mot utviding. Fylkesutvalet Har ansvar på plan/drift/økonomi, i tillegg til særskilt ansvar for næringspolitikk og regional utvikling, difor byr dei månadlege møta på eit breitt spekter av saker. Arbeidet i fylkesutvalet greitt, men det er ein einsam og til dels tung jobb. Det lite konkret gjennomslag for saker, vekta ligg på å driva opposisjonspolitikk og markera SV sitt syn. Me har og måtta hatt møte med fylkesordføraren for å få avklara retten vår til å få protokollført merknader, det lukkast. Det har vore mykje motbør som går på formalia, som vert opplevd av SV-gruppa som eit ledd i å hindra demokratiske prosessar. Mindretalet i tinget har for dårlege rettar til å drive mindretalspolitikk. HFK sin økonomi har ei gigantisk auke i lånegjelda, dette vil og ta ein større del av driftsmidlane i åra som kjem. Den låge renta bergar oss no, men den langsiktige økonomien er for skjør. Det er lite støtte å få frå andre parti i fylkesutvalet, men eg ser at når sakene kjem til fylkestinget får me oftast støtte frå A, Sp, MDG somme gonger og Krf Fylkestinget Det er no vanleg at fleirtalet stemmer ned forslag til realitetshandsaming slik at ein ikkje får eit reell politisk ordskifte, det vert vanskelegare å setja dagsorden. Saman med at det er lite politiske saker til fylkestinget og ein går frå todagarsmøte til eindagssmøte, tenkjer me det ikkje vert lettare og vera i opposisjon. SV har hatt desse fråsegnene og interpellasjonane: Fråsegner: Aud Karin: Fråsegn om Taiman. Fråsegna vart blokkert av H og Frp og vart ikkje realitetshandsama. Det var fleirtal i salen for fråsegna. Nrk lagde nettsak og radiointervju om Taiman. Tom: - Vossabana nye togsett. (einstemmig vedteke) -Klima. (manglande klimasatsing) ikkje realitetshandsama Interpellasjonar: Aud Karin: «Karakterbasert inntak, stykkprisfinansiering og eksoselevar, ei av årsakene til fråfall?» «KS, Hordaland fylkeskommune og arbeidstidsavtalen for lærarar» «Prøveordning med sjølvforsvarskurs for jenter» «Forsvar lærarane sin rett til å prioritera elevar og foreldre.» Tom: «Fylkeskommunen sin rolle for betring av kollektivtransport» Framlegg om betre arbeidsvilkår for mindretalet i HfK. Media: Fylkestingsgruppa har hatt fleire oppslag i media. Særleg i samband med fylkestinget.

5 Sjå vedlegg: 1) Nyhetsklipp Ville kutte støtte til 1351 bergensere ved en feil Bergens Tidende :16 Varslar klimakamp mot fylket NRK Hordaland :46 Meir til asfalt - dyrare buss NRK Hordaland :24 Vegetterslep på 780 millionar Bygdanytt :35 Vegetterslep på 780 millionar kroner Bygdanytt Låner penger til fylkesveier Hardanger Folkeblad :06 LÅNER PENGER TIL FYLKESVEIER Bergensavisen Vi har Norges verste veier Hardanger Folkeblad :17 Her er Norges verste veier NA :44 Mener asfaltkuttene er store løftebrudd Bergensavisen NORGES VERSTE VEIER Bergensavisen Trafikken sviktar bru Hordaland Folkeblad Kjempesprekk for den nye tunnelen i Tysse Bergens Tidende Kjempesprekk for ny tunnel Bergens Tidende :04 Lønner seg å vokse Bergens Tidende Øker busstakstene Bergens Tidende :07 Gikk for én sone, tross advarsler Bergens Tidende :58 Jubler for fortsatt trolleybuss NRK Hordaland :50 Trolleybussen blir trolig reddet Bergens Tidende :54 Denne tunnelen blir kanskje aldri fullført Bergens Tidende Tunnelen blir kanskje aldri fullført Bergens Tidende - Login :25 Droppar bybanespor på den nye Sotrabrua NRK Hordaland :38 Vil droppe bybane til Sotra Bergens Tidende :22 Krev svar om Hardangerbrua Hordaland Bybane til Fyllingsdalen Bergensavisen Kan få ein busspris Strilen Mener Bryggen ikke trues Bergens Tidende - Login :44 - Vi må ikke leve med dette Bergens Tidende :17 Trafikksikkerhet Bergensavisen Grønn risiko i 42 lyskryss NA :56 Grønn risiko i 42 lyskryss Bergensavisen :48 - REVURDER! Bergensavisen Politikere ber Avinor se på flybuss-saken igjen Bergensavisen :45 Slik kan Arna-Voss se ut om få år Bygdanytt Krev svar om Hardangerbrua Hordaland :43 Ingen nye togsett til Voss Hordaland

6 Vil bruke over 110 millioner kroner mer på busser i Bergen Bergensavisen :53 SV om mer sykkel-vm til Øygarden: «Det er helt bak mål» VestNytt Sykkel-VM? Nei, takk VestNytt Vil ikke betale for å ta mer av sykkel-vm fra Bergen VestNytt :23 Varaordføreren gir seg VestNytt :51 Protesterer mot nedleggelse VestNytt :05 Protesterer mot nedleggelse VestNytt Fylket opnar for privatgymnas VestNytt :26 Fylket opnar for privatgymnas på sotra VestNytt Lokal støtte til fleire studieplassar VestNytt Trakkar i bedet til teknologilinja VestNytt Gir seg etter 25 år i øygardspolitikken VestNytt :17 Fryktar sentralisering av tannhelsetenesta VestNytt Bergensk opprør fikk fylket til å snu Bergens Tidende Nå skal bussen koste 35 kroner Bergens Tidende :09 - Sund sit med nøkkelrolle VestNytt :00 Øygarden får sine første ladestasjoner for elbiler VestNytt :07 Øygarden får sine første ladestasjoner for elbiler VestNytt Komplisert bybane til Straume VestNytt Utopi å tru på ei tredje bru her NRK Hordaland :03 - Vegvesenet går baklengs inn i framtida VestNytt Kvinnefall fra kommunestyret VestNytt Foreslår folkeavstemning om kommunefremtiden VestNytt Vil ha meir av gasstransporten over på sjø VestNytt Mange er uroa for tryggleiken på vegen VestNytt Vil gje gass sjøvegen VestNytt Vil ha gasstransport over på sjø VestNytt :56 Hva skal storkommunen hete? VestNytt Anbefaler avtaler med naboene VestNytt Hva skal storkommunen hete? VestNytt :10 STØTTE TIL BRB KAN BLI DROPPET Bergensavisen Politikerne var enige om at det hastet med å komme i gang med VestNytt idrettshallen Kommunen gikk glipp av syv mill. Bergensavisen Går glipp av sju millioner i eiendomsskatt VestNytt :53 Går glipp av sju millioner VestNytt Dyrare bussreiser sentralt, rimelegare i utkanten VestNytt Nekter å flytte inn i skittent overfylt hus VestNytt Politikerne bryr seg ikke Bergens Tidende :39 Sagt i kommunestyret VestNytt Øygarden-ordfører om Fjell kommune: Høye på seg selv VestNytt Tvangssamanslåing av kommunar VestNytt

7 Med tvang skal landet byggjast Bergens Tidende - Login :07 Med tvang skal landet byggjast Bergens Tidende Reservasjonsrett og samvit VestNytt Vår sønns død ble nedprioritert fordi han var rusavhengig Natt&Dag :03 Tilgjev dei ikkje, for dei veit kva dei gjer Bergens Tidende :30 Sagt i kommunestyret VestNytt La ned tre politiske utvalg VestNytt «Det er veldig skummelt hvis ikke mennesker skal følge sin VestNytt samvittighet. Dropper søknad om å få overta skolene NRK Hordaland :39 Reklame på bussar og leskur i Øygarden VestNytt Fryktar lærarstreik og kaos til våren VestNytt Reklame på bussar og leskur i Øygarden VestNytt Frp og Høyre ville ikke diskutere Taiman på fylkestinget NRK Hordaland :21 Taiman-saka opp i fylkestinget i dag NRK Hordaland :33 - Det vil bli fullt av halvnakne og retusjerte damer VestNytt Det vil bli fullt av halvnakne og retusjerte damer VestNytt :49 Her kommer det trolig lysregulering VestNytt :11 Her kommer det trolig lysregulering VestNytt Ein moderne skule for ei moderne tid Hordaland fylkeskommune :50 - SVmånåut til vanlege folk VestNytt Meiner SV kan læra av Hordaland VestNytt Vil stoppe planane om verft NRK Hordaland :24

Innkalling til møte i fylkesutvalet

Innkalling til møte i fylkesutvalet Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 14. mars 2013 201111067-74/015/MBER Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert med dette kalla inn til møte

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 69/11-86/11. Dato: 13. desember 2011 14. desember 2011. Kl.: 11.00-17.15 09.00-14.

MØTEBOK. Fylkestinget. Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 69/11-86/11. Dato: 13. desember 2011 14. desember 2011. Kl.: 11.00-17.15 09.00-14. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 13. desember 2011 14. desember 2011 Kl.: 11.00-17.15 09.00-14.35 Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 69/11-86/11 MØTELEIAR Fylkesordførar Tom-Christer

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 15. oktober 2013 Kl.: 11.00-14.30 Stad: Hotel Grand Terminus, Bergen Saknr.: 41/13-61/13 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 15. oktober 2013 Kl.: 11.00-14.30 Stad: Hotel Grand Terminus, Bergen Saknr.: 41/13-61/13 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 15. oktober 2013 Kl.: 11.00-14.30 Stad: Hotel Grand Terminus, Bergen Saknr.: 41/13-61/13 MØTELEIAR Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen. Fylkesordføraren

Detaljer

Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012

Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012 Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012 Kjære alle saman Når eg no skal seie litt til dykk og oppsummere fjordåret, så kjem eg ikkje utanom det fryktelege som hende 22.juli i

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012

Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012 Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 28. november 2012 201111067-60/015/MBER Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012 Det vert med dette

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Medlemene i fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL Innkalling til møte i fylkesutvalet Det

Detaljer

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime 2520 7. mars Muntlig spørretime Møte onsdag den 7. mars kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 60): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten: Representanten

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Møte onsdag den 29. april 2009 kl. 10 Presidenten: Presidenten: Presidenten: Presidenten: Siv Jensen (FrP) [10:01:27]: Presidenten:

Møte onsdag den 29. april 2009 kl. 10 Presidenten: Presidenten: Presidenten: Presidenten: Siv Jensen (FrP) [10:01:27]: Presidenten: 2746 29. april Muntlig spørretime 2009 Møte onsdag den 29. april 2009 kl. 10 President: E i r i n F a l d e t D a g s o r d e n (nr. 75): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime Presidenten:

Detaljer

(Innst. 85 S (2010 2011), jf. Dokument 8:177 S. Møte onsdag den 8. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n (2009 2010))

(Innst. 85 S (2010 2011), jf. Dokument 8:177 S. Møte onsdag den 8. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n (2009 2010)) 2010 på norske veier; Endringar i statsbudsj. for 2010 under 3) Justisdept. 4) Fiskeri- og kystdept. 5) Samferdselsdept. 1421 Møte onsdag den 8. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r

Detaljer

Handlingsplan for perioden 2012-2015

Handlingsplan for perioden 2012-2015 Forum Nye Bergensbanen (FNB) er ein interesseorganisasjon med formål å arbeide for modernisering av Bergensbanen og bygging av Ringeriksbanen som vedteke av Stortinget i 1992. Medlemmene i forumet er kommunane

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10 Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.30 Stad: Solstrand Hotel og Bad, Os MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 1. november 2012 201112128-9/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og fellesmøte med ORK

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og fellesmøte med ORK Jnr. 1142.13 GJG/rr Ordførarar og rådmenn i Sunnhordland Ordførar og rådmann i Fusa kommune Ordførar og rådmann i Haugesund kommune Ordførar og rådmann i Vindafjord kommune INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSRÅDET

Detaljer

ORDFØRARVERV TIL HØGSTBYDANDE. Motivasjonssvikt i Ørsta. Næravisa. Alt om kommunevalet side 3, 4, 5, 6 og 7. mens Volda skårer høyt på undersøkelse

ORDFØRARVERV TIL HØGSTBYDANDE. Motivasjonssvikt i Ørsta. Næravisa. Alt om kommunevalet side 3, 4, 5, 6 og 7. mens Volda skårer høyt på undersøkelse NA Næravisa Flertallet i Volda ønsker altså å se en større vilje til utvikling i kommunen. Leder, side 2 Kongen er invitert Kong Harald kommer kanskje til åpningen av Eiksundsambandet. Side 11 Lokalavis

Detaljer

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringar A - I Austrheim kommune Bergen kommune Bergen tannlegeforening Bømlo kommune Delta v/mona Aardal Det medisinsk odontologiske fakultet i Bergen Etne eldreråd

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettheftet... 3 ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014... 5 Hovudpunkt

Detaljer

MØTEBOK. Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje. Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 MØTELEIAR. Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar

MØTEBOK. Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje. Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 MØTELEIAR. Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar MØTEBOK Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje MØTELEIAR Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar DESSE MØTTE Agnes H. Bernes, medlem Cecilie Engen Fredheim, varamedlem

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207. Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207. Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207 Arkiv: B12 Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter Vedlegg: Uttale til endring av skulestruktur høyring - Frå

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Innleiing Årsbudsjett 2013 Hordaland fylkeskommune side 1 Innhald Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016... 3 Hovudpunkt

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

FORJERNBANE. Truverdig lyntogutgreiing? - Jernbaneløfter s. 10 - Mulig togtilbud s. 12. Bli medlem! www.jernbane.no

FORJERNBANE. Truverdig lyntogutgreiing? - Jernbaneløfter s. 10 - Mulig togtilbud s. 12. Bli medlem! www.jernbane.no FORJERNBANE Bli medlem! www.jernbane.no Truverdig lyntogutgreiing? - Jernbaneløfter s. 10 - Mulig togtilbud s. 12 FORJERNBANE Nye koster RIK ONSRUD lle de borgerlige partiene vil øke bevilgningene til

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 52 6. juni Arbeidsmiljøloven

Forhandlinger i Odelstinget nr. 52 6. juni Arbeidsmiljøloven Forhandlinger i Odelstinget nr. 52 6. juni Arbeidsmiljøloven 777 Møte mandag den 6. juni kl 10.40 President: Å g o t V a l l e Dagsorden (nr. 38): 1. Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om arbeidsmiljø,

Detaljer

Møte onsdag den 27. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 27. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 27. okt. Muntlig spørretime 381 Møte onsdag den 27. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 12): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten:

Detaljer

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 09. desember 2008 10. desember 2008 Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00 Stad: Bergen Kongress Senter, Bergen Saknr.: 59/08-73/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer