Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Bygging av ny barnehage på Ranemsletta. - Byggeprosess og videre driftsform

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Bygging av ny barnehage på Ranemsletta. - Byggeprosess og videre driftsform"

Transkript

1 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2007/ Saksbehandlere: Trond Stenvik / Dagfinn Johansen Saksframlegg Bygging av ny barnehage på Ranemsletta. - Byggeprosess og videre driftsform Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 16/ Overhalla kommunestyre Rådmannens innstilling 1. Det gjennomføres en utbygging av ny kommunal barnehage innenfor en kostnadsramme på 25 mill kr inkl mva til erstatning av dagens barnehage på Ranemsletta. Barnehagen lokaliseres i tråd med reguleringsplan for Svalia i Strand-området. Barnehagen skal kunne tilby plass til 85 samtidige barn. 2. Utbyggingen finansieres med låneopptak. Lånet avdras over 40 år. Momskompensasjon avsettes til disposisjonsfond. Følgende budsjettendring gjøres: Utbygging barnehage kr Låneopptak kr Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise og kommunes faste byggekomite engasjeres på vanlig måte etter at grunnkjøp og grunnundersøkelser er foretatt. To representanter fra Ranemsletta barnehage tas med i tillegg til de faste medlemmene. 4. Det delegeres til rådmannen å engasjere nødvendig bistand for å gjennomføre grunnundersøkelser, gjennomføre kjøp av grunn og engasjere nødvendig bistand for å få utarbeidet en tilstrekkelig kravspesifikasjon. 5. I tråd med kommunens klima- og energiplan skal det tas sikte på at barnehagen bygges som et lavenergi- eller passivhusbygg.

2 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Innstilling fra utvalg 1 i forbindelse Kommunestyret med ny barnehage som erstatning for Ranemsletta barnehage N Rapport fra utvalg 2 - ny barnehage Kommunestyret Ranemsletta S Bygging av ny barnehage på Kommunestyret Ranemsletta I Vedr. ny Ranemsletta barnehage Kommunestyret Uttalelse fra Utdanningsforbundet v/leder Berit Olsen I Uttalelse fra fagforbundet i Kommunestyret Overhalla i forbindelser med ny barnehage I Uttalelse fra ansatte i Ranemsletta Kommunestyret barnehage N Rapport fra Ad-hoc utvalg 3 Kommunestyret S Bygging av ny barnehage på Ranemsletta. - Byggeprosess og videre driftsform Kommunestyret Vedlegg: 1. Rapport fra Ad-hoc gruppe 3 til kommunestyret. 2. Uttalelser fra ansatte og fagforeninger Saksopplysninger Rådmannen har mottatt rapport fra ad-hoc utvalg 3, i forbindelse med bygging av ny barnehage på Ranemsletta. Saken har tidligere vært behandlet i kommunestyret , , og Med utgangspunkt i grundig arbeid i 3 ulike ad-hoc grupper og flere politiske behandlinger fremmes det nå forslag om bygging av ny barnehage i Strand-feltet på Ranemsletta. Området er utpekt av ad-hoc utvalg 2 som det beste alternativet for etablering av ny barnehageløsning for Ranem krets. Reguleringsplanprosess er gjennomført og fremmes til samtidig politisk behandling. I de opprinnelige planene har det vært forutsatt at en ny barnehage skal ha areal som kan godkjennes for 80 barn samtidig i barnehagen. Dette tallet blir nå foreslått utvidet til 85. Antall ansatte vil kunne reguleres etter det behovet man til en hver tid har. I rapporten fra ad-hoc utvalg 3 foreslås det en anbudsprosess der private kan ha mulighet til å bygge/ eie/ drifte bygningsmassen og i tillegg eventuelt også ha det pedagogiske ansvaret. I rapporten fra Ad-hoc utvalg 3 er 2 ulike finansieringsmuligheter beskrevet: Alternativ 1. Kommunal investering og endret drift i nybygg: Med ny driftsform i nye lokaler er det beregnet at følgende inndekning av investeringskostnadene per år:

3 - endret driftsform 0 3 år: kr ,- - endret driftsform 3 5 år: kr ,- - midler i økonomiplanen: kr ,- - stipulert årlig verdi ved salg/internsalg nåværende lokaler for Ranemsletta barnehage: kr ,- (beregnet ut fra at hele dagens bygningsmasse/eiendom har en potensiell antatt/stipulert salgs- /bruksverdi på ca kr 4 millioner). Disponibelt beløp til å dekke investeringskostnader per år: ,- Ved en stipulert kostnad på 19,2 millioner eks moms, vil den årlige utgiften til å dekke investeringen bli på mellom 1 og 1,2 millioner per år (avhengig av renteanslag) Med økte kapitalkostnader og reduserte driftsutgifter pga endret organisering, vil Ranemsletta barnehage dermed ha samlede kostnader på ca 2,2 mill kr pr år. Alternativ 2. Kommunalt driftstilskudd til privat totaldrift (virksomhetsovertakelse) Privat eier/ driver antas av ad hoc-utvalget også å måtte ha minimum ca 2 millioner i driftstilskudd (2010) hvis det skal være mulig å gi tilsvarende pedagogisk tilbud som det kommunale tilbudet vil være. Øremerket driftstilskudd fra staten opphører i I dag er kommunen kun formidler av dette tilskuddet til private barnehager. Fra 2011 vil kommunen få et økt beløp i rammeoverføring som skal erstatte det øremerkede tilskuddet, og det må inngås nye driftsavtaler med private drivere. Det vil bli klart i løpet av 2010 hvordan omleggingen i praksis skal håndteres. Ad hoc-utvalget har for øvrig gjennomført besøk i barnehager i Malvik og Trondheim kommuner. Ad hoc-utvalget har skissert flere mulige kombinasjoner av utbyggerrolle og driverrolle (kommunal/privat, eie/leie osv). Det vises for øvrig til ad hoc-utvalgets rapport. Vurdering Denne saken har vært grundig utredet gjennom flere runder, og mange ulike løsninger har vært vurdert. Det er bred enighet om behovet for en ny bygningsmessig løsning, både ut fra vesentlige svakheter og plassmangel ved dagens bygningsmasse (som har medført opprettelse av et midlertidig tilleggstilbud på annet sted). Så langt har det vært en stor utfordring å finne inndekning for kapitalkostnadene ved utbygging av en ny barnehage. Gjennom arbeidet i ad hoc-utvalg 3 har en nå sett muligheten for endret organisering av barnegruppene i tråd med det som en rekke andre (både kommunale og private) barnehager har lagt til grunn for sin drift. I tillegg til at endret organisering virker inn på det pedagogiske miljøet i barnehagen, gir det i denne sammenhengen også en vesentlig økonomisk effekt, nemlig en besparelse på kr pr år. Dette, sammen med avsatt beløp på 4 mill kr i økonomiplanen til opprusting av dagens barnehage, ser nå ut til å gi Overhalla kommune en mulighet til å finansiere bygging av en ny barnehage, med anslått kostnad (fra ad hoc-utvalget) 24 mill kr inkl mva. En skal merke seg at endret organisering er nært knyttet til bygningsmessig utforming, og at man med et nytt bygg nå ser mulighetene for slik organisering. Ad hoc-utvalg 3 har i stor grad bidratt til nye vurderinger av sakens ulike sider, hvilket har resultert i at en nå endelig ser mulighetene for utbygging i tråd med behovet.

4 Rådmannen har som utgangspunkt ingen prinsipielle synspunkter på om det er privat eller kommunal drift av barnehager som gir det beste barnehagetilbudet. Det er åpenbart en hel del andre forhold enn offentlig/privat eierskap som er avgjørende for kvaliteten på tilbudet. Når det gjelder kostnadsnivået på en privat barnehage kontra en kommunal barnehage, vil det også være en rekke forhold som spiller inn, både på barnehagens utgiftsside og inntektsside. Tilskuddssystemet for private barnehager vil ikke minst ha stor betydning. Dette systemet vil i 2011 etter planen bli lagt om når dagens øremerkede tilskudd skal inn i kommunenes rammetilskudd. Det hefter dermed en betydelig usikkerhet omkring tilskuddsnivået som private barnehager vil ha krav på fra og med Når det gjelder barnehagens utgiftsside er lønn den avgjørende faktoren. Med en endret organisering for Ranemsletta barnehage i et nytt bygg (som beskrevet i rapporten fra ad hocutvalget), vil en vesentlig kostnadsfaktor tilnærmet være utlignet mellom Ranemsletta barnehage og det utgiftsnivået en del private/kommunale barnehager (med slik organisering) har. Driftspostene for øvrig vil i liten grad gi særlig utslag i samlet kostnadsnivå. Denne saken dreier seg i hovedsak om forbedring av en allerede eksisterende barnehage med kommunal drift en av de største i Nord-Trøndelag. Tilleggsplassene som må etableres har vi allerede i midlertidige lokaler med kommunalt ansatte. I h t arbeidsmiljøloven har ansatte i Ranemsletta barnehage hatt mulighet til å uttale seg m h t ulike løsninger for ny barnehage. I arbeidsmiljøloven 16-2 og 16-3 er det bestemmelser for hvordan en virksomhetsoverdragelse skal foregå. Det er et meget godt arbeidsmiljø i Ranemsletta barnehage, og barna har det etter vår vurdering så bra som mulig med de mulighetene barn/ansatte har i dag. Rådmannens oppfatning er at vi i dag har dyktige medarbeidere og en dyktig leder i barnehagen, og dermed et godt grunnlag for en videre positiv utvikling av barnehagen i nært samspill med barn og deres pårørende. De ansatte/fagforeningene er negativ til en virksomhetsoverdragelse til en privat eier/driver, og de ønsker fortsatt kommunen som arbeidsgiver. Å drifte en så stor barnehage som Ranemsletta vil bli etter utbyggingen, krever en god driftsorganisasjon, og dette bør tas med i betraktningen. Kommunen har etter lov om barnehager et overordnet ansvar for det pedagogiske innholdet både privat og kommunal virksomhet. Konklusjon Når det nå ser ut til å kunne være innenfor rekkevidde å få etablert nye lokaler og en lokalisering nært opp til gode naturgitte forhold for Ranemsletta barnehage, ser rådmannen det samlet sett som lite hensiktsmessig å nå gå inn i en omfattende prosess med mulig virksomhetsoverdragelse til en ukjent privat aktør. For det første vil det medføre en betydelig usikkerhet omkring tilskuddsnivået fra 2011 og på lang sikt, og hvor det p.t. er vanskelig å se at det økonomisk sett vil være noen vesentlig oppside for kommunen over tid. For det andre vil det være å introdusere usikkerhet, støy og uro i en driftsorganisasjon som fungerer godt. Forøvrig ser en det som lite hensiktsmessig å legge opp til en kompleks anbudsprosess som vil kunne være krevende å håndtere. Etter rådmannens syn bør hovedfokus nå være på det positive sentrale poenget i saken, som er det at vi nå kan få etablert en framtidsrettet barnehage med en god lokalisering i sentrumsområdet.

5 Helt fra forslaget om ny barnehage kom opp, har det vært uttrykt ønske om en klar naturprofil ved nyetablering. Enhetsledere i Overhalla kommune har lang erfaring fra dialog med grunneiere om bruk av friarealer knyttet til virksomhet i skoler og barnehager. Slike avtaler vil det være spesielt viktig å få til denne gangen. Ut fra de beskrevne nye finansieringsmulighetene anbefaler rådmannen nå at byggeprosjektet settes i gang med sikte på en snarlig flytting av Ranemsletta barnehage og videreføring av det kommunale eierskapet. I tillegg til selve bygget må det beregnes kostnader til grunnundersøkelser, grunnkjøp, adkomstveg, opparbeiding uteområde m.v. Det anbefales satt en kostnadsramme på 25 mill kr inkl mva. Selv om det ovenfor er regnet på en årlig kapitalkostnad ut fra investering eks mva, vil rådmannen ut fra kommunens økonomiske situasjon likevel tilrå at momskompensasjon tilknyttet prosjektet inntil videre avsettes til disposisjonsfond for å styrke kommunens bufferkapital. Dersom det skulle vise seg at kommunens økonomi får en bedre utvikling enn antatt, kan hele eller deler av dette benyttes til å nedbetale ekstraordinært på lån. Rådmannen vil, i tråd med deler av ad hoc-utvalgets betraktninger, foreslå at vi denne gang legger opp til en noe enklere prosess for anbud. Det foreslås at kommunens kravspesifikasjon som grunnlag for en anbudsrunde avgrenses til i hovedsak å berøre nødvendig funksjonalitet for brukerne av bygget og miljøkrav, mens bygningstekniske spesifikasjoner og forslag til konkret utforming av bygningsmassen i større grad overlates til tilbyderne å foreslå. Kravspesifikasjonen må imidlertid være tilstrekkelig spesifisert slik at kommunen sikrer seg at tilbudene blir funksjonelle og gir tilstrekkelig grunnlag for valg av leverandør. De krav til løsningen som ad hoc-utvalget peker på i rapportens pkt 5 bør vurderes ved utarbeidelse av kravspesifikasjonen. Reguleringsplan for Ranemsletta framlegges til egengodkjenning av kommunestyret i møte Her klargjøres arealer for ny barnehagetomt. Videre prosess før byggestart: - Kjøp av grunn. Grunneier er allerede innformert og det blir gjennomført forhandlinger med sikte på kjøp av grunn. Grunnkjøpet effektueres først etter at grunnundersøkelser foreligger. Videre bør det som en del av avtalen innarbeides rettigheter som gir barnehagen adkomstmuligheter og bruksrett på nærliggende naturområder. - Grunnundersøkelser. I tråd med bestemmelser i reguleringsplan skal det for barnehagetomta foreligge en geoteknisk dokumentasjon etter dagens krav på at områdestabiliteten vil være tilfredsstillende i forhold til sikkerhet både i anleggsfasen og ved ferdigstilt anlegg. Dette betyr at det engasjeres et geoteknisk firma som gjennomfører grunnboringer i området og lager en rapport som dokumenterer at det kan bygges. - Anbudskonkurranse. Det tilrås gjennomført en totalentreprise basert på en kravspesifikasjon. Det anses som vesentlig at det utarbeides en kravspesifikasjon som detaljeres slik at tilbydere kan gi pris på mest mulig likt grunnlag. Det defineres tydelige kriterier for valg av tilbyder. - Byggekomite og prosjektledelse.

6 Kommunestyret har i møte den valgt følgende faste medlemmer til byggekomiteen: Jo M. Aunet (leder), Erlend Lande, Kjersti Jensen og Grete Mo. Byggekomiteens oppgave er å forestå planlegging og oppføring av kommunale byggearbeider. Prosjektledelsen utøves av teknisk og engasjert byggeledelse/byggherreombud er direkte underlagt teknisk sjef. Byggekomiteen suppleres med representanter fra Ranemsletta barnehage. - Framdrift. Det innledes forberedende kontraktsforhandlinger med grunneier snarest mulig etter at reguleringsplan er stadfestet og kommunestyret har fattet utbyggingsvedtak. Parallelt organiseres grunnundersøkelser. Det settes en målsetting om at grunnundersøkelser og grunnkjøp er utført innen starten av mai. Videre utarbeides et forslag til kravspesifikasjon som forelegges byggekomiteen til godkjenning før utsending på anbud. Entreprenører skal gi tilbud både på pris og løsningsvalg og skal gis nødvendig tid til å komme med tilbud. Det settes en målsetting om tilbudsfrist i august med sikte på byggestart utpå høsten dette år. Byggekomiteen godkjenner kravspesifikasjon/anbudsgrunnlaget og foretar endelig valg av løsning og valg av entreprenør for gjennomføring av arbeidene. - Eksisterende barnehage. Rådmannen kommer tilbake med forslag til løsning for framtidig bruk av dagens barnehage, alternativt vurderinger knyttet til salg. Miljømessig vurdering Det vil være viktig å ha et sterkt fokus på energiforbruket for et nytt barnehagebygg, og det bør fra kommunens side stilles strenge krav til energieffektive løsninger. Ut fra utviklingen på området og langsiktig planlegging i forhold til klimapåvirkning, bør det vurderes om det skal stilles krav til lavere energiforbruk enn det som plan- og byggeforskriftene tilsier. Kommunens klima- og energiplan (til sluttbehandling i samme møte) legger opp til at nye kommunale bygg skal bygges som lavenergi- eller passivhusbygg. Dette tilsier et betydelig lavere energiforbruk enn kravet i ny teknisk forskrift (150 kwh/m2 for barnehager). Vi er kjent med at det bl.a. på Frosta er bygd en ny barnehage med et energiforbruk på vel 80 kwh/m2. Ranemsletta barnehage hadde i 2007 et energiforbruk på 192 kwh/m2. En ser også at det fra sentrale myndigheter kommer sterke signaler om at en om få år vil kreve at alle nybygg skal bygges etter en lavenergi- eller passivhusstandard med under halvparten av energiforbruket i sist reviderte teknisk forskrift. Det hevdes at det å bygge etter lavenergi- eller passivhuskrav ikke trenger bli særlig mye dyrere enn ordinære bygg, og at en slik investering som gir lavere energikostnader er lønnsomt. Det vil være naturlig at Overhalla kommune nå benytter muligheten til å gjennomføre et slikt type prosjekt. Det vil bli tatt kontakt med Enova om muligheter for bistand og tilskudd til gjennomføring av prosjektet. Materialvalg bør gjøres ut fra en vurdering av livssykluskostnader, med lang økonomisk levetid og lavt vedlikeholdsbehov. Krav til dette bør tas inn når kravspesifikasjonen skal utarbeides. Sentrumsnær beliggenhet og beliggenhet i nær tilknytning til et stort boligfelt vil medføre muligheter for en transporteffektiv løsning.

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 04.12.2012 Tidspunkt: 12:00 (MERK:KLOKKESLETT) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap Forvaltningsrevisjon nr 1725-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden oktober 2008 til desember 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: TORSDAG 20.03.2014 kl. 13:00 Rådmann og økonomisjef: Gjennomgang av årsregnskap for 2013, inkludert investeringer, redegjørelse

Detaljer

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 1 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til juni gjennomført en forvaltningsrevisjon av å følge byggeprosjektet OBUS

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 24.11.2014 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 21.10.2013 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmeneinnkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 31.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

Detaljer

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform.

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: 2009/2650-1 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS. Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende

ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS. Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS 1.0 Bestilling Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende «Kontrollutvalget i Leirfjord ser på nåværende

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Forvaltningsrevisjon Utført av Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Formål: - Vurdere prosessen rundt investeringene i Sør-Aurdalsheimen Område: Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Kommune: Sør-Aurdal Adresse:

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Møteinnkalling Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Boligsosial plan Overhalla kommune. 1.1. Rådmannens innstilling

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Boligsosial plan Overhalla kommune. 1.1. Rådmannens innstilling Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/753-16 Saksbehandler: Bente Eidesmo Saksframlegg Boligsosial plan Overhalla kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 09.12.2008

Detaljer

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak Drangedal kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 15.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459 SAKSKART

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer