Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret KST-50/08 ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2007 KST-51/08 ÅRSREGNSKAP 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 18.06.2008 KST-50/08 ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2007 KST-51/08 ÅRSREGNSKAP 2007"

Transkript

1 Møteprotokoll Kommunestyret KST-50/08 ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2007 KST-51/08 ÅRSREGNSKAP 2007 KST-52/08 1. TERTIALMELDING 2008 Sakliste KST-53/08 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV ØKONOMIPLAN KST-54/08 ÅRSMELDING GRØNT REGNSKAP 2007 KST-55/08 REGULERINGSPLAN FOR SKOGSTAD - SANDVOLL KST-56/08 REGULERINGSPLAN FOR DAMPSAGVEIEN 4 MFL., PÅ KRÅKSTAD KST-57/08 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR NORDBYVEIEN, SKI KST-58/08 PROSJEKT NY LANGHUSHALL KST-59/08 JUSTERT BOLIGTALL VED LANGHUSVEIEN 211 (TUSSESTIEN) KST-60/08 KONTROLLUTVALGET - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - SPESIAL- UNDERVISNING I GRUNNSKOLEN Side 1

2 KST-61/08 SØKNAD OM EKSPROPRIASJON UTBYGGINGSFELT KONGSLIA/BUSTERUD I SKI KOMMUNE KST-62/08 PARTSAMMENSATT UTVALG (PSU) - NYTT REGLEMENT KST-63/08 ETABLERING I NAV-KONTOR I SKI KOMMUNE - LOKAL SAMARBEIDSAVTALE KST-64/08 SENIORPOLITIKK/LIVSFASEPOLITIKK KST-65/08 TJENESTEPENSJON -KONKURRANSEGRUNNLAG OG TILDELINGSKRITERIER Lukket møte jfr. kommuneloven 31 jfr. Ofl. 5 a mv. Protokoll Forfall: Vara: Mette Feie Haram (H) Tuva Bjerke Tuva Bjerke forfall fra kl. 16 Gunnar H. Wiik Paul K. Andreassen (H) Kari Rognstad J. Kristian Bjerke (H) Per M. Huse Tine Eikebråten (H) inhabil sak 57/08 Berit Rødsand Arvid Herland (AP) Kari Røysem Gorm Kjernli (AP) Kristin S. Hylin Petter Haanes (AP) Magnhild Huse Eirik Haugen (AP) Karin T. Martinsen Shan Jafari (AP) Kristian Taagerud Katrine T. Behsert (FRP) forfall fra kl Kjell-Rune Resstun Knut Tønnes Steenersen (FRP) Svein O. Nilsen Britt Huseby Hedstrøm (FRP) Paal Jensen 41 av 41 representanter til stede i møtet. Protokollen fra møte ble godkjent. Dokumenter som ble delt ut i møtet: - Tillitsmannsutvalgets kommentarer til årsregnskap, 1. tertialmelding og rammer for utarbeidelse av økonomiplanen Brev fra Utdanningsforbundet datert vedr. dårligere tjenestetilbud - Notat fra rådmannen datert ved. spørsmål til årsregnskapet lønnsutgifter. - Notat fra rådmannen vedr. årsmeldingen Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for reguleringsplaner. - Notat unntatt offentlighet datert vedr. Tjenestepensjon anskaffelse 2008 Spørsmål/svar Høyre. - Notat fra kontorsjef Helge Vonheim datert vedr. overskridelse av budsjettet vedr. tilskudd til landbrukskontoret i Follo. - Notat fra rådmannen datert vedr. gratis programvare Open Source. - Møtereferat fra drøftingsmøte om tjenestepensjon Side 2

3 Spørsmål/Interpellasjoner: - Interpellasjon fra Gro Hoff-Olsen (AP) vedr. Siggerud idrettshall, parkering og vei. - Interpellasjon fra Geir hammer (V) vedr. reservasjonsordning mot uadressert reklame i Ski kommune. KST-50/08 ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2007 Årsmelding 2007 for Ski kommune tas til orientering. Formannskapets behandling : Tine Eikebråten (H) fremmet følgende oversendelsesforslag: Etter innspill på dialogseminaret om dårlig renhold spesielt i skoler og barnehager ber formannskapet om en sak høsten 2008 hvor alternative renholdstjenester drøftes. Det bør vurderes om virksomhetene selv kan disponere midlene til renhold slik at de selv kan organisere renholdet slik de mener det er mest tjenlig. Innstilling: 1. Forslag til vedtak innstilles enstemmig. 2. Tine Eikebråtens oversendelsesforslag innstilles enstemmig. Vedtak: Formannskapets innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling pkt. 2 ble vedtatt med 22 mot 19 stemmer og oversendes administrasjonen. Årsmelding 2007 for Ski kommune tas til orientering. Oversendelsesforslag: Etter innspill på dialogseminaret om dårlig renhold spesielt i skoler og barnehager ber formannskapet om en sak høsten 2008 hvor alternative renholdstjenester drøftes. Det bør vurderes om virksomhetene selv kan disponere midlene til renhold slik at de selv kan organisere renholdet slik de mener det er mest tjenlig. Side 3

4 KST-51/08 ÅRSREGNSKAP Regnskapsmessig mindreforbruk på kr disponeres slik det framgår av saken. 2. Foretatte meravsetninger i forhold til budsjett 2007 av frie driftsmidler vedtas. 3. Foretatte meravsetninger til og mindreforbruk av bundne driftsfond i forhold til budsjett 2007 tas til orientering. 4. Kr av bundet driftsfond teknisk etat overføres til økonomiplanfond. 5. Merforbruk knyttet til investeringsprosjekter i 2007 finansieres slik det framgår av saken. 6. Det framlagte regnskapet for Ski kommune for 2007 vedtas. Formannskapets behandling : Amund Kjernli (AP) fremmet følgende endringsforslag: 1. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr disponeres slik det framgår av saken med følgende endring: - Nytt pkt. Ferietilskudd funksjonshemmede kr Betaling av avdrag på ordinære lån kr Tine Eikebråten (H) fremmet følgende endringsforslag: avsettes til veiledning av lærlinger i helse/sosial/pleie- og omsorg. Ferietilskudd kr dekkes inn av posten Helhetlig styring. Helhetlig styring reduseres tilsvarende. Amund Kjernli (AP) fremmet følgende oversendelsesforslag: Rådmannen bes vurdere om ikke regnskapet bør behandles i formannskapet før det eventuelt fremmes for utvalgene. Innstilling: 1. Amund Kjernlis endringsforslag innstilles med 5 stemmer (3AP, 1SV, 1SP). 2. Tine Eikebråtens endringsforslag innstilles med 6 stemmer (3H, 2FRP, 1KRF). 3. Øvrige pkt. i forslag til vedtak innstilles enstemmig. 4. Amund Kjernlis oversendelsesforslag innstilles med 5 stemmer (3AP, 1SV, 1SP). Tine Eikebråten (H) fremmet følgende forslag til vedtak: Besparelser i virksomhetene kr Finansiering av merutgift kr Avsetning til fond velferdsutvalg kr Styrking av budsjett Kråkstadtunet kr Avsetning fond momskompensasjon kr Betaling av avdrag ordinære lån kr Veiledning av lærlinger H/S/PLO kr Ferietilskudd til funksjonshemmede kr Helhetlig styring, servicetorg kr Avsetning økonomiplanfond kr Avsetning fond besparelser/dekning merutgifter kr Avsetning likviditetsfond kr kr Side 4

5 Amund Kjernli (AP) fremmet følgende forslag til vedtak: Regnskapsmessig mindreforbruk på kr disponeres slik det fremgår av saken med følgende endring: - Nytt pkt. Ferietilskudd funksjonshemmede kr Nytt pkt. kr avsettes til veiledning av lærlinger i helse/sosial, pleie/omsorg. - Betaling på avdrag på ordinære lån kr Vedtak: 1. Formannskapets innstilling pkt. 1 fikk 0 stemmer og falt. 2. Formannskapets innstilling pkt. 2 fikk 0 stemmer og falt. 3. Formannskapets innstilling pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 4. Formannskapets innstilling pkt. 4 ble vedtatt med 23 mot 18 stemmer. 5. Tine Eikebråtens forslag til vedtak ble vedtatt med 22 mot 19 stemmer. 6. Amund Kjernlis forslag til vedtak fikk 20 mot 21 stemmer og falt. 1. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr disponeres slik det framgår av saken. 2. Foretatte meravsetninger i forhold til budsjett 2007 av frie driftsmidler vedtas. 3. Foretatte meravsetninger til og mindreforbruk av bundne driftsfond i forhold til budsjett 2007 tas til orientering. 4. Kr av bundet driftsfond teknisk etat overføres til økonomiplanfond. 5. Merforbruk knyttet til investeringsprosjekter i 2007 finansieres slik det framgår av saken. 6. Det framlagte regnskapet for Ski kommune for 2007 vedtas. Besparelser i virksomhetene kr Finansiering av merutgift kr Avsetning til fond velferdsutvalg kr Styrking av budsjett Kråkstadtunet kr Avsetning fond momskompensasjon kr Betaling av avdrag ordinære lån kr Veiledning av lærlinger H/S/PLO kr Ferietilskudd til funksjonshemmede kr Helhetlig styring, servicetorg kr Avsetning økonomiplanfond kr Avsetning fond besparelser/dekning merutgifter kr Avsetning likviditetsfond kr kr Oversendelsesforslag: Rådmannen bes vurdere om ikke regnskapet bør behandles i formannskapet før det eventuelt fremmes for utvalgene. KST-52/08 1. TERTIALMELDING Framlagt 1. tertialmelding 2008 tas til orientering. 2. Investeringsprosjektene Ballbinge Kråkstad skole, IKT i grunnskolene (lisenser), Ombygging leiligheter funksjonshemmede og Boliger for funksjonshemmede vedtas slik det framgår av saken og av vedlagte budsjettendringsskjema. 3. Budsjettet endres i tråd med vedlagte budsjettendringsskjemaer. Side 5

6 Formannskapets behandling : Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Enstemmig vedtak: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Framlagt 1. tertialmelding 2008 tas til orientering. 2. Investeringsprosjektene Ballbinge Kråkstad skole, IKT i grunnskolene (lisenser), Ombygging leiligheter funksjonshemmede og Boliger for funksjonshemmede vedtas slik det framgår av saken og av vedlagte budsjettendringsskjema. 3. Budsjettet endres i tråd med vedlagte budsjettendringsskjemaer. KST-53/08 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV ØKONOMIPLAN Økonomsk redegjørelse for perioden taes til orientering. Formannskapets behandling : Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Tine Eikebråten (H) fremmet følgende oversendelsesforslag: Hvilke rutiner er utarbeidet for å unngå en ny anbudssak? Fungerer det sentrale innkjøpskontoret optimalt? Vet vi at alt er lagt til rette for å unngå misforståelser vedr. offentlige anskaffelser og anbudsregler? Enstemmig vedtak: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Tine Eikebråtens oversendelsesforslag ble enstemmig vedtatt. Økonomsk redegjørelse for perioden taes til orientering. Oversendelsesforslag: Hvilke rutiner er utarbeidet for å unngå en ny anbudssak? Fungerer det sentrale innkjøpskontoret optimalt? Vet vi at alt er lagt til rette for å unngå misforståelser vedr. offentlige anskaffelser og anbudsregler? Side 6

7 KST-54/08 ÅRSMELDING GRØNT REGNSKAP 2007 Årsmelding grønt regnskap tas til etterretning, og arbeidet på de ulike miljøtemaene fortsetter i samsvar med vedtatte mål og føringer slik de går fram av bl.a. kommuneplan, kommunedelplaner, andre styringsdokumenter og vedtak i enkeltsaker. Formannskapets behandling : Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Enstemmig vedtak: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Årsmelding grønt regnskap tas til etterretning, og arbeidet på de ulike miljøtemaene fortsetter i samsvar med vedtatte mål og føringer slik de går fram av bl.a. kommuneplan, kommunedelplaner, andre styringsdokumenter og vedtak i enkeltsaker. KST-55/08 REGULERINGSPLAN FOR SKOGSTAD - SANDVOLL Men henvisning til plan- og bygningslovens 27 vedtas Reguleringsplan for Skogstad - Sandvoll med bestemmelser, datert , sist endret Vedtaket medfører endring av Reguleringsplan for del av Skogstad stadfestet og Reguleringsplan for del av Sandvoll stadfestet Det faste utvalg for plansakers behandling : Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak tiltres. Utvalgets innstilling til kommunestyret: Men henvisning til plan- og bygningslovens 27 vedtas Reguleringsplan for Skogstad - Sandvoll med bestemmelser, datert , sist endret Vedtaket medfører endring av Reguleringsplan for del av Skogstad stadfestet og Reguleringsplan for del av Sandvoll stadfestet Enstemmig vedtak: Det faste utvalg for plansakers innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 7

8 Men henvisning til plan- og bygningslovens 27 vedtas Reguleringsplan for Skogstad - Sandvoll med bestemmelser, datert , sist endret Vedtaket medfører endring av Reguleringsplan for del av Skogstad stadfestet og Reguleringsplan for del av Sandvoll stadfestet KST-56/08 REGULERINGSPLAN FOR DAMPSAGVEIEN 4 MFL., PÅ KRÅKSTAD Med henvisning til plan- og bygningslovens 27-1 vedtas Reguleringsplan for Dampsagveien 4 m.fl., med bestemmelser, datert , sist endret Vedtaket medfører endring av Reguleringsplan for Kråkstad tettsted Nord, vedtatt og Bebyggelsesplan for Soltun vedtatt Illustrasjonsplan for Dampsagveien 4 m.fl., datert , gis med dette retsvirkning som bebyggelsesplan. Det kreves ikke ny bebyggelsesplan dersom søknad om rammetillatelse er i samsvar med bebyggelsesplan datert Dersom søknad om rammetillatelse avviker vestentlig fra plan må det fremmes ny bebyggelsesplan i samsvar med reguleringsbestemmelsenes 3 f). Det faste utvalg for plansakers behandling : Barnerepresentant Liv Marit Bølset fremmet følgende tilleggsforslag til reguleringsbestemmelsene 5b: Lekeplassen må fysisk skjermes mot trafikkarealet. Forslag til vedtak med Liv Marit Bølsets tilleggsforslag ble enstemmig innstilt. Utvalgets innstilling til kommunestyret: Med henvisning til plan- og bygningslovens 27-1 vedtas Reguleringsplan for Dampsagveien 4 m.fl., med bestemmelser, datert , sist endret Vedtaket medfører endring av Reguleringsplan for Kråkstad tettsted Nord, vedtatt og Bebyggelsesplan for Soltun vedtatt Illustrasjonsplan for Dampsagveien 4 m.fl., datert , gis med dette retsvirkning som bebyggelsesplan. Det kreves ikke ny bebyggelsesplan dersom søknad om rammetillatelse er i samsvar med bebyggelsesplan datert Dersom søknad om rammetillatelse avviker vesentlig fra plan må det fremmes ny bebyggelsesplan i samsvar med reguleringsbestemmelsenes 3 f). Barnerepresentant Liv Marit Bølset fremmet følgende tilleggsforslag til reguleringsbestemmelsene 5b: Lekeplassen må fysisk skjermes mot trafikkarealet Enstemmig vedtak: Det faste utvalg for plansakers innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 8

9 Med henvisning til plan- og bygningslovens 27-1 vedtas Reguleringsplan for Dampsagveien 4 m.fl., med bestemmelser, datert , sist endret Vedtaket medfører endring av Reguleringsplan for Kråkstad tettsted Nord, vedtatt og Bebyggelsesplan for Soltun vedtatt Illustrasjonsplan for Dampsagveien 4 m.fl., datert , gis med dette retsvirkning som bebyggelsesplan. Det kreves ikke ny bebyggelsesplan dersom søknad om rammetillatelse er i samsvar med bebyggelsesplan datert Dersom søknad om rammetillatelse avviker vestentlig fra plan må det fremmes ny bebyggelsesplan i samsvar med reguleringsbestemmelsenes 3 f). Barnerepresentant Liv Marit Bølset fremmet følgende tilleggsforslag til reguleringsbestemmelsene 5b: Lekeplassen må fysisk skjermes mot trafikkarealet KST-57/08 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR NORDBYVEIEN, SKI Med henvisning til plan- og bygningslovens 27-2 vedtas forslag til reguleringsplan for Nordbyveien, Ski datert med endring datert vedr. atkomst til Nordbyveien 37, gnr. 129/179. Tilhørende forslag til reguleringsbestemmelser er datert Vedtaket medfører endring av følgende reguleringsplaner. M7, Syd for Nordbyvn. Stadfestet Områdene ved Holtevn. og Bråtenvn., Ski. Vedtatt Området nord for Nordbyvn. ved Ås grense (Bekkestien). Vedtatt Nordbyvn. 39 og 41. Vedtatt Krysset Nordbyvn Oppegårdvn. Vedtatt Kvartalene avgrenset av Nordbyvn., Myrvn., Seljevn. og Løvåsvn. Vedtatt Kvartalene avgrenset av Nordbyvn., Oppegårdvn, Austlivn. og Løvåsvn. Vedtatt Det faste utvalg for plansakers behandling : Nina Didriksen (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak: Saken avvises da dette vil føre til voldsom inngripelse i privat eiendom. Nina Didriksens forslag fikk 2 stemmer (FRP, UAVH) Jørn Ynge Sørum (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag til forslag til vedtak: Siste setning i reguleringsbestemmelsenes 4 utgår. Gjennomføring av den viste grensejustering mellom gnr. 129/240 (område B1) og gnr. 129/176 (område B2) vil bero på minnelige avtaler. Jørn Ynge Sørums (FRP) tilleggsforslag fikk 2 stemmer (2FRP) Administrasjonens forslag til vedtak fikk 1 stemme (SV) og falt Side 9

10 Administrasjonens alternative forslag med tilleggssetningen Det presiseres at atkomst til Nordbyveien 37 skal anlegges direkte fra rundkjøring ved Gauselveien. Administrasjonens alternative forslag med tilleggssetning fikk 8 stemmer (FRP, 2H, KRF, 3A, SP) mot 3 (FRP, SV, UAVH) Utvalgets innstilling til kommunestyret: Med henvisning til plan- og bygningslovens 27-2 vedtas forslag til reguleringsplan for Nordbyveien, Ski datert med tilhørende reguleringsbestemmelser. Vedtaket medfører endring av følgende reguleringsplaner. M7, Syd for Nordbyvn. Stadfestet Områdene ved Holtevn. og Bråtenvn., Ski. Vedtatt Området nord for Nordbyvn. ved Ås grense (Bekkestien). Vedtatt Nordbyvn. 39 og 41. Vedtatt Krysset Nordbyvn Oppegårdvn. Vedtatt Kvartalene avgrenset av Nordbyvn., Myrvn., Seljevn. og Løvåsvn. Vedtatt Kvartalene avgrenset av Nordbyvn., Oppegårdvn, Austlivn. og Løvåsvn. Vedtatt Det presiseres at atkomst til Nordbyveien 37 skal anlegges direkte fra rundkjøring ved Gauselveien. Tine Eikebråten (H) bad kommunestyret vurdere hennes habilitet. Kommunestyret vurderte henne enstemmig som inhabil. Kristina Eikebråten (H) bad kommunestyret vurdere hennes habilitet. Kommunestyret vurderte henne enstemmig som habil. Tine Eikebråten fratrådte og Berit Rødsand tiltrådte. Geir Hammer (V) fremmet følgende forslag til vedtak: Fortau på sydsiden av Nordbyveien videreføres frem til Vilbergveien. Nina Didriksen (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak: Reguleringsplan for Nordbyveien vedtas med følgende endring: Fortau på sydsiden fjernes. Vedtak: 1. Forslag til vedtak fikk 4 mot 37 stemmer og falt. 2. Geir Hammers forslag til vedtak fikk 2 (1V, 1U) mot 39 stemmer og falt. 3. Nina Didriksens forslag til vedtak fikk 8 mot 33 stemmer og falt. 4. Det faste utvalg for plansakers innstilling ble vedtatt med 34 mot 7 stemmer. 5. Jørn Yngve Sørums forslag i det faste utvalg for plansaker fikk 9 mot 32 stemmer og falt. Side 10

11 Med henvisning til plan- og bygningslovens 27-2 vedtas forslag til reguleringsplan for Nordbyveien, Ski datert med tilhørende reguleringsbestemmelser. Vedtaket medfører endring av følgende reguleringsplaner. M7, Syd for Nordbyvn. Stadfestet Områdene ved Holtevn. og Bråtenvn., Ski. Vedtatt Området nord for Nordbyvn. ved Ås grense (Bekkestien). Vedtatt Nordbyvn. 39 og 41. Vedtatt Krysset Nordbyvn Oppegårdvn. Vedtatt Kvartalene avgrenset av Nordbyvn., Myrvn., Seljevn. og Løvåsvn. Vedtatt Kvartalene avgrenset av Nordbyvn., Oppegårdvn, Austlivn. og Løvåsvn. Vedtatt Det presiseres at atkomst til Nordbyveien 37 skal anlegges direkte fra rundkjøring ved Gauselveien. KST-58/08 PROSJEKT NY LANGHUSHALL Ny Langhushall vurderes i forbindelse med behandling av ØP Formannskapets behandling : H, FRP og KRF fremmet følgende tilleggsforslag: 1. Det utarbeides to alternative forslag til kravspesifikasjon for Langhushallen som begge har to spilleflater. A. Det ene forslag skal ta utgangspunkt i det minimum av romprogram som behøves for å få tippemidler for to spilleflater. B. Det andre forslaget skal ta utgangspunkt i kravene Norges Håndballforbund stiller for elitespill med muligheter for to spilleflater utenfor elitekampene. 2. Den nye hallen kan enten knyttes sammen med eksisterende hall eller være frittstående. (Her kan anbyderne selv finne det beste alternativet.). 3. Den nye hallen må sikres tilfredsstillende garderobeløsning. 4. Kravspesifikasjonene fremlegges til politisk behandling senest september I anbudet skal det tas forbehold vedrørende gjennomføringen av prosjektene. Innstilling: 1. Forslag til vedtak innstilles enstemmig. 2. Tilleggsforslaget fra H, FRP og KRF innstilles med 6 stemmer (3H, 2FRP, 1KRF). Geir Hammer (V) fremmet følgende forslag til vedtak: Det utarbeids prisalternativ for plassering av ny idrettshall ved Haugjordet Ungdomsskole. Prisalternativet må være på samme type idrettshall som utarbeides i de to alternative forslagene for ny Langhushall. Side 11

12 Vedtak: 1. Formannskapets innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 2. Formannskapets innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 3. Geir Hammers forslag til vedtak fikk 8 mot 33 stemmer og falt. Ny Langhushall vurderes i forbindelse med behandling av ØP Det utarbeides to alternative forslag til kravspesifikasjon for Langhushallen som begge har to spilleflater. A. Det ene forslag skal ta utgangspunkt i det minimum av romprogram som behøves for å få tippemidler for to spilleflater. B. Det andre forslaget skal ta utgangspunkt i kravene Norges Håndballforbund stiller for elitespill med muligheter for to spilleflater utenfor elitekampene. 2. Den nye hallen kan enten knyttes sammen med eksisterende hall eller være frittstående. (Her kan anbyderne selv finne det beste alternativet.). 3. Den nye hallen må sikres tilfredsstillende garderobeløsning. 4. Kravspesifikasjonene fremlegges til politisk behandling senest september I anbudet skal det tas forbehold vedrørende gjennomføringen av prosjektene. KST-59/08 JUSTERT BOLIGTALL VED LANGHUSVEIEN 211 (TUSSESTIEN) 1. Formannskapet aksepterer at boligtall ved Langhusveien 211 justeres fra boligprogrammets 80 til 98, i samsvar med endrede planer for området. 2. Dersom det blir mindre justeringer av utbyggingstakten i forhold til det som angis i boligprogrammet, kan slike tilpasninger behandles administrativt. Formannskapets behandling : Anne Marit Holene (SP) fremmet følgende forslag: Saken utsettes. Saken er utsatt. Formannskapets behandling : Anne Gunn Steen Røse (KRF) fremmet følgende forslag til endring i pkt. 2: Dersom det blir mindre justeringer av utbyggingstempo i forhold til det som angis i boligprogrammet, kan slike tilpasninger behandles administrativt. Tine Eikebråten (H) fremmet følgende forslag til vedtak pkt. 3: Videre byggetrinn legges frem for politisk behandling i det faste utvalg for plansaker. Innstilling: 1. Forslag til vedtak pkt. 1 ble vedtatt med 6 mot 4 stemmer (2H, 1SV, 1KRF). 2. Forslag til vedtak pkt. 2 med Røses endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 3. Tine Eikebråtens forslag til nytt pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. Side 12

13 Kommunestyrets behandling : Bård Hogstad (SV) fremmet forslag om å utsette saken. Hogstads forslag ble enstemmig vedtatt. Saken er utsatt. Vedtak: 1. Formannskapets innstilling pkt. 1 ble vedtatt med 36 mot 5 stemmer. 2. Formannskapets innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 3. Formannskapets innstilling pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 1. Formannskapet aksepterer at boligtall ved Langhusveien 211 justeres fra boligprogrammets 80 til 98, i samsvar med endrede planer for området. 2. Dersom det blir mindre justeringer av utbyggingstempo i forhold til det som angis i boligprogrammet, kan slike tilpasninger behandles administrativt. 3. Videre byggetrinn legges frem for politisk behandling i det faste utvalg for plansaker. KST-60/08 KONTROLLUTVALGET - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - SPESIAL- UNDERVISNING I GRUNNSKOLEN Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om spesialundervisning i grunnskolen til etterretning. Rådmannen bes følge opp revisjonens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen 1. januar Dag A. Fedøy (KRF) fremmet følgende forslag til vedtak, pkt. 2: Rådmannen bes følge opp revisjonens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget, utvalg for tjenesteutvikling og kommunestyret om resultatet innen 1. januar Vedtak: 1. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 2. Dag A. Fedøys forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om spesialundervisning i grunnskolen til etterretning. 2. Rådmannen bes følge opp revisjonens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget, utvalg for tjenesteutvikling og kommunestyret om resultatet innen 1. januar Side 13

14 KST-61/08 SØKNAD OM EKSPROPRIASJON UTBYGGINGSFELT KONGSLIA/BUSTERUD I SKI KOMMUNE Med hjemmel i plan- og bygningsloven 35 nr. 1, fatter Ski kommunestyre følgende vedtak: Kongslia AS, v/siv.ing Martin Stensaker AS, orgnr , gis rett til å ekspropriere nødvendig grunn og rettigheter for etablering av gang- og atkomstvei på eiendommen gnr. 125 bnr. 178 i Ski kommune. Avståelsen skal være i henhold til reguleringsplan for Busterud vedtatt Det faste utvalg for plansakers behandling : Svein Kamfjord (V) fremmet følgende alternative forslag: Planutvalget ber utbygger om å gå i ny dialog om pris på tomt som avstås til vei. Svein Kamfjord (V) sitt forslag fikk 1 stemme (V) Forslag til vedtak fikk 10 stemmer (2FRP, 3H, KRF, 2SV, 2A) mot 1 stemme (V). Utvalgets innstilling til kommunestyret: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 35 nr. 1, fatter Ski kommunestyre følgende vedtak: Kongslia AS, v/siv.ing Martin Stensaker AS, orgnr , gis rett til å ekspropriere nødvendig grunn og rettigheter for etablering av gang- og atkomstvei på eiendommen gnr. 125 bnr. 178 i Ski kommune. Avståelsen skal være i henhold til reguleringsplan for Busterud vedtatt Kommunestyrets behandling : Andre Kvakkestad (FRP) fremmet forslag om å utsette saken. Kvakkestads forslag ble enstemmig vedtatt. Saken er utsatt. Andre kvakkestad (FRP) fremmet forslag om å utsette saken. Saken er utsatt. Side 14

15 KST-62/08 PARTSAMMENSATT UTVALG (PSU) - NYTT REGLEMENT Nytt Reglement for Partsammensatt utvalg (PSU) vedtas etter denne saks vedlegg pkt. 1 til og med pkt. 7. Formannskapets behandling : Ordfører fremmet forslag fra PSU om følgende ordlyd i reglementets pkt. 2, første setning: Utvalget består av 5 politiske valgte medlemmer valgt av kommunestyret og 3 medlemmer utpekt etter forholdstallsprinsippet av og blant arbeidstakerorganisasjonene. Ordfører fremmet forslag fra PSU til endring av pkt. 6 i reglementet, første setning: Innenfor utvalgets arbeidsområde har det innstillingsmyndighet overfor formannskapet i saker som har prinsipiell betydning og/eller økonomiske konsekvenser for kommunen. Innstilling: 1. Ordførers forslag til reglementets pkt. 2 innstilles med 6 stemmer (3H, 2FRP, 1KRF). 2. Ordførers forslag til reglementets pkt. 6 innstilles enstemmig 3. Pkt. 2 i reglementet, første setning innstilles med 5 stemmer (3AP, 1SV, 1SP). 4. Reglementet for øvrig innstilles enstemmig. Vedtak: 1. Formannskapets innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 2. Formannskapets innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 3. Formannskapets innstilling pkt. 3 fikk 2 mot 39 stemmer og falt. 4. Formannskapets innstilling pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. Nytt Reglement for Partsammensatt utvalg (PSU) vedtas etter denne saks vedlegg pkt. 1 til og med pkt. 7 med følgende endringer: Reglementets pkt. 2, første setning: Utvalget består av 5 politiske valgte medlemmer valgt av kommunestyret og 3 medlemmer utpekt etter forholdstallsprinsippet av og blant arbeidstakerorganisasjonene. Reglementet pkt. 6, første setning: Innenfor utvalgets arbeidsområde har det innstillingsmyndighet overfor formannskapet i saker som har prinsipiell betydning og/eller økonomiske konsekvenser for kommunen. KST-63/08 ETABLERING I NAV-KONTOR I SKI KOMMUNE - LOKAL SAMARBEIDSAVTALE Samarbeidsavtalen godkjennes. Formannskapets behandling : Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Side 15

16 Enstemmig vedtak: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Samarbeidsavtalen godkjennes. KST-64/08 SENIORPOLITIKK/LIVSFASEPOLITIKK 1. Seniorpolitikken vedtas. 2. Utgifter innarbeides i økonomiplanen Evaluering av ordningen skal gjennomføres i Formannskapets behandling : Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Enstemmig vedtak: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Seniorpolitikken vedtas. 2. Utgifter innarbeides i økonomiplanen Evaluering av ordningen skal gjennomføres i Side 16

17

18 ERROR: undefined OFFENDING COMMAND: STACK:

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG.

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG. Møteprotokoll Kommunestyret 29.04.2009 Sakliste KST-34/09 REGULERINGSPLAN FOR NORDRE FINSTAD, FELT A1 OG B4 KST-35/09 SENTRUMSPLANEN - RAMMER FOR PLANARBEIDET KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Formannskapet 19.11.2008 FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Sakliste. Formannskapet 19.11.2008 FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet 19.11.2008 Sakliste FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE FSK-81/08 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - HERMUND KJERNLI FSK-82/08 FRITAK

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014 Møteprotokoll Formannskapet 09.06.2010 Sakliste FSK-35/10 1. TERTIALMELDING 2010 FSK-36/10 ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2009 FSK-37/10 ÅRSREGNSKAP 2009 FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 20.05.2010. Sakliste KST-39/10 BYGGE BARNEHAGEN PÅ LANGHUS I KOMMUNENS REGI OG BYGGE NESTE BARNEHAGE SOM OPS.

Møteprotokoll. Kommunestyret 20.05.2010. Sakliste KST-39/10 BYGGE BARNEHAGEN PÅ LANGHUS I KOMMUNENS REGI OG BYGGE NESTE BARNEHAGE SOM OPS. Møteprotokoll Kommunestyret 20.05.2010 KST-37/10 ÅRSMELDING GRØNT REGNSKAP 2009 Sakliste KST-38/10 LEGGE HØYSPENTLINJENE I SKI SENTRUM VEST I BAKKEN KST-39/10 BYGGE BARNEHAGEN PÅ LANGHUS I KOMMUNENS REGI

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 01.11.2006. Sakliste. Protokoll. J. Kristian Bjerke (H) Anders Back

Møteprotokoll. Kommunestyret 01.11.2006. Sakliste. Protokoll. J. Kristian Bjerke (H) Anders Back Møteprotokoll Kommunestyret 01.11.2006 Sakliste KST-92/06 2. TERTIALMELDING 2006 KST-93/06 FRAMTIDIG SEREMONILOKALE - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE KST-94/06 EVENTUELT KJØP AV SKI MAGASINLEIR KST-95/06 MINDRETALLSANKE

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.06.2013. Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.06.2013. Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN Møteprotokoll Kommunestyret 19.06.2013 Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN KST-42/13 KOMMUNEBAROMETER 2013 KST-43/13 ÅRSRAPPORT FOR FOLLO

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2008 Møtetid: Kl. 10.00

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 05.05.2010. Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF

Møteprotokoll. Formannskapet 05.05.2010. Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF Møteprotokoll Formannskapet 05.05.2010 Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF FSK-26/10 LEGGE HØYSPENTLINJENE I SKI SENTRUM VEST I BAKKEN FSK-27/10 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 26.11.2014. Sakliste FSK-80/14 FASTSETTING AV VALGDAGER FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I 2015

Møteprotokoll. Formannskapet 26.11.2014. Sakliste FSK-80/14 FASTSETTING AV VALGDAGER FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I 2015 Side Møteprotokoll Formannskapet 26.11.2014 FSK-78/14 VEDTAKSOPPFØLGNING 2-2014 Sakliste FSK-79/14 EVALUERING AV DIALOGPROSESSEN FSK-80/14 FASTSETTING AV VALGDAGER FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2007 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 06.02.2008 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.05.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.02.2014 Møtetid: Kl. 19.30

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 30.11.2011. Sakliste FSK-53/11 OPPNEVNING AV KONTAKTPERSONER TIL LOKAL AGENDA 21-FORUMET I SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Formannskapet 30.11.2011. Sakliste FSK-53/11 OPPNEVNING AV KONTAKTPERSONER TIL LOKAL AGENDA 21-FORUMET I SKI KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet 30.11.2011 Sakliste FSK-53/11 OPPNEVNING AV KONTAKTPERSONER TIL LOKAL AGENDA 21-FORUMET I SKI KOMMUNE FSK-54/11 VALG AV KONTROLLUTVALG FSK-55/11 FORSLAG TIL MANDAT FOR HOVEDKOMITÉEN

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2010 Møtetid: Kl. 15.00

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested:

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV Tone

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2011 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 187/11 Tid: Mandag 31. oktober 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Møtetid: 09.00 16.40. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen

Møtetid: 09.00 16.40. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 21.06.2011 Fra og med sak: 73/11 Til og med sak: 98/11 Møtetid: 09.00 16.40 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.01.2014 Møtetid:

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 01.2.2011. Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 01.2.2011. Sakliste Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 01.2.2011 Sakliste PBU-1/11 FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING - ENDRET ILLUSTRASJONSPLAN TILKNYTTET REGULERINGSPLAN FOR SKORHAUGÅSEN 8 M.FL. PBU-2/11 UTVIDELSE AV KJØKKEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2009 Tid : Kl. 18.00 22.05 Frp Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Forfall Møtt for Medlem Thorsen Bente Frp Permittert

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 15/20 Formannskapet 03.06.2015 15/44 Kommunestyret 16.06.2015

Saksnr Utvalg Møtedato 15/20 Formannskapet 03.06.2015 15/44 Kommunestyret 16.06.2015 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 05.05.2015 Referanse: 10650/2015 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2014 Saksnr Utvalg Møtedato 15/20 Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kåre Hatløy jr. møtte i sakene 25, 33 og 35.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kåre Hatløy jr. møtte i sakene 25, 33 og 35. KARMØY KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.08 Tid : Kl. 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: 45 Forfall: Geir Ove Valstad, Grant Hinderaker, Bjørn Seljestad,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste Møteprotokoll Formannskapet 08.09.2010 Sakliste FSK-55/10 RAPPORT OG PLAN - PARKERINGSORDNINGEN I SKI KOMMUNE FSK-56/10 SØKNAD FRA SKI IL - TENNIS OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL REETABLERING AV 2 TENNISBANER

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer