Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr PS 12/1 PS 12/2 Tittel Utredning av skolestrukturen i Harstad Revidering av handlingsprogram for 2012 for Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse Orienteringer (vedlegges papirutgave av møteinnkallingen): Interpellasjon fra SV v/synnøve Jørgensen skolestrukturen Kommunestyremøte Protokoll fra møte Utvalg for oppvekst og kultur Dokumentene vedrørende ovenstående saker er lagt ut til ettersyn på ordførerens kontor. Harstad, 9.januar 2012 Per Pedersen leder 1

2 2

3 Saksdokument Saksmappenr: 2011/3050 Saksbehandler: Willy Aas Arkivkode: A20/&20/601 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for oppvekst og kultur Kommunestyret Utvalg for oppvekst og kultur Kommunestyret UTREDNING AV SKOLESTRUKTUREN I HARSTAD Vedlegg: Høringsbrev og adresseliste Rapport fra Agenda Kaupang av Høringsuttalelse elevråd Ervik skole Høringsuttalelse elevråd Harstad skole Høringsuttalelse Barnas representant Høringsuttalelse Harstad kommunale foreldreutvalg Høringsuttalelse SU Kanebogen skole Høringsuttalelse SU/SMU Harstad skole Høringsuttalelse FAU Harstad skole Høringsuttalelse SU og FAU Seljestad ungdomsskole Høringsuttalelse SU Sørvik skole Høringsuttalelse SU og FAU Seljestad barneskole Høringsuttalelse SU og FAU Bergseng skole Høringsuttalelse SU og FAU Grytøy oppvekstsenter Lundenes skole Høringsuttalelse SU Ervik skole Høringsuttalelse FAU Ervik skole Høringsuttalelse ansatte Ervik skole Høringsuttalelse SU Medkila skole Høringsuttalelse FAU Kila skole Høringsuttalelse SU Gausvik oppvekstsenter Høringsuttalelse FAU Gausvik oppvekstsenter Høringsuttalelse KUS (Kvalitetsutvalg skole) Høringsuttalelse fra Sandtorg ungdoms- og idrettslag Høringsuttalelse fra Haukebø og Gausvik velforening Høringsuttalelse fra Ervik fritidsklubb Høringsuttalelse fra Harstad idrettsråd Høringsuttalelse Norsk Skolelederforbund Harstad Høringsuttalelse Fellesorganisasjonen Harstad Høringsuttalelse Fagforbundet Harstad Høringsuttalelse Utdanningsforbundet Harstad Høringsuttalelse Utdanningsforbundet Harstad skole Høringsuttalelse Utdanningsforbundet og Skolenes landsforbund Hagebyen skole Høringsuttalelse partiet Rødt Harstad Høringsuttalelse Harstad senterparti Andre saksdokumenter: (Ikke vedlagt) Ingress: 3

4 I oppfølgingen av virksomhetsplan ble det i sak 11/37 til kommunestyret foreslått utredning av strukturelle endringer for skole. I vedtakets punkt 2a fra ble det bestilt en helhetlig analyse av Harstad kommunes behov for oppvekstanlegg i forbindelse med virksomhetsplanen Eventuelle endringer skal kunne gjennomføres fra skoleåret 2012/2013. Rådmannen vil legge frem forslag til ny skolestruktur som i alternativ 3 i Agenda Kaupangs rapport. Besparelser som følge av strukturelle endringer er beregnet til å være årlige kostnadsreduksjoner tilsvarende ca 10 mill kr. Saken legges med dette fram for behandling. Rådmannens tilrådning: 1. Harstad kommunestyre vedtar ny skolestruktur i Harstad som beskrevet i alternativ 3 i Agenda Kaupangs rapport av slik: To rene ungdomsskoler: Seljestad ungdomsskole og Hagebyen ungdomsskole. I tillegg kommer tilbudet ved Stangnes 8 13 som planlagt To kombinerte skoler (med både barne- og ungdomstrinn): Kila og Lundenes Seks rene barneskoler: Sørvik, Medkila, Kanebogen, Seljestad B, Harstad B og Bergseng Dette innebærer følgende endringer: i. Sørvik skoles ungdomstrinn legges ned og elevene får sitt tilbud på Kila skole ii. Harstad skoles ungdomstrinn legges ned elevene får sitt tilbud på Hagebyen ungdomsskole iii. Gausvik skole nedlegges og elevene får sitt barneskoletilbud på Sørvik skole iv. Ervik skole nedlegges og elevene får sitt barneskoletilbud på Bergseng skole v. Medkila skolekrets utvides sørover: beregnet at ca 35 % av elevene fra Kila krets får sitt barneskoletilbud på Medkila vi. Seljestad og Kanebogen skolekrets forskyves sørover: beregningsmessig forutsatt at ca 20 % fra Seljestad får tilbud ved Kanebogen. Beregningsmessig forutsatt at ca 30 % fra Harstad får tilbud ved Seljestad B vii. Hagebyen skole brukes som ren ungdomsskole: elevene som sokner til Hagebyen b-skole, får tilbud ved Harstad skole 2. Ny skolestruktur gjøres gjeldende fra og med skoleåret 2012/ Nødvendige investeringer til å omgjøre Hagebyen skole til ren ungdomsskole tilsvarende ca 5 mill kr finansieres i forbindelse med behandling av virksomhetsplan Dagen skolekretsinndeling etter vedtak i sak i kommunestyret 04/166 med en krets mellom Bergseng og Kila for barnetrinnet og krets Gausvik, Lundenes, Ervik for barnetrinnet og opptaksområder for ungdomstrinnet på Lundenes, Hagebyen, Harstad, Seljestad ungdomsskole, Kila og Sørvik skole oppheves. Ny kretsinndeling tilpasses ny struktur etter mønster fra alternativ 3 i Agenda Kaupangs rapport av Førende prinsipp for opptak til grunnskoler i Harstad skal være ihht opplæringsloven i tillegg: Samsvar mellom kapasitet og elevtall. Mest mulig effektiv utnyttelse av kommunens skoleanlegg relatert til kommunens elevtall over tid. Forutsigbart elevtall over tid for skolene. 4

5 Elever og foresatte skal i god tid ha informasjon om fremtidig skolested Sammenheng mellom planlagte endringer i infrastruktur og bosettingsmønster og skoleanlegg. Mottaksklasse for nyankomne flerspråklige elever får sitt første opplæringstilbud ved Seljestad barneskole og Seljestad ungdomsskole 5. Harstad kommunestyre ber rådmannen vurdere kommunes fremtidige behov for skolelokaler i forhold til utleie eller avhending. Lokaler som er tatt ut av bruk som skoler skal ikke leies ut eller selges til bruk for skoledrift Saksopplysninger: For beskrivelse av alternativ til strukturendringer viser rådmannen til vedlagte rapport av fra Agenda Kaupang. Bakgrunn I oppfølgingen av virksomhetsplan ble det i sak 11/37 til kommunestyret foreslått utredning av strukturelle endringer for skole. I vedtakets punkt 2a fra ble det bestilt en helhetlig analyse av Harstad kommunes behov for oppvekstanlegg i forbindelse med virksomhetsplanen Eventuelle endringer skal kunne gjennomføres fra skoleåret 2012/2013. Harstad kommune har et innsparingsbehov på ca 100 mill kr. Denne innsparingen vil berøre alle fagområder. Harstad kommune skal gi opplæring til alle elever etter lov og forskrifter også etter en eventuell endring av skolestruktur. Grunnskolen kjerneoppgave er opplæring. Rådmannen mener at den viktigste innsatsfaktoren for god læring i skolen er mange gode lærere. Med de reduserte rammer som grunnskolen får gir kun færre skoler størst mulig lærertetthet for de aller fleste elevene. Hvis det ikke vedtas strukturendringer så må det reduseres mye mer på generell styrking og/eller spesialpedagogiske tiltak. Utredningsprosess Fra Harstad kommune ble det satt sammen en prosjektgruppe med representanter fra rådmannen som prosjektansvarlig, skolefaglig rådgiver som prosjektleder, Harstad kommunale foreldreutvalg, Fagforbundet, Utdanningsforbundet, kvalitetsutvalg for skole, økonomi og utvikling og Bygg og eiendom for å gi innspill til ekstern konsulent. Kommunestyret satte av kr til ekstern konsulent. Agenda Kaupang ble valgt som ekstern konsulentfirma med Finn Arthur Forstrøm som prosjektleder. Gruppa har hatt 3 møter der ekstern prosjektleder har innspill. Videre har intern fagkompetanse og prosjektleder gitt faglige innspill på bestilling fra ekstern prosjektleder. Elevtallsutvikling: Det vil alltid råde en viss usikkerhet omkring hvor mange elever en vil ha i Harstad framover, men vi kan slå fast at kommunen pr. i dag har en overkapasitet i skolene i Harstad på mer enn 800 elevplasser. Som beskrevet i sak 11/37 i kommunestyret og tidligere saker angående skolestruktur vil det slik det ser ut i dag være en fysisk overkapasitet i grunnskolen i Harstad i lang tid framover. 5

6 På slutten av 1990 tallet var kullene i 1.klasse rundt 360 elever. De siste årene har kullene variert mellom 240 og 270. Elevtallet er redusert med 550 elever i grunnskolen i Harstad de siste 10 år. Samtidig er det tatt ut kapasitet ved å legge ned Alvestad, Aun, Kasfjord, Fauskevåg og Stangnes skoler som har gitt en relativt liten reduksjon i kapasitet. I henhold til SSBs middelalternativ for prognose for befolkningsutvikling vil Harstad få en netto innflytting som gjør at elevtallet øker svakt de nærmeste 5 årene. Dette forutsetter en netto innflytting av om lag 200 barn, da prognosen basert på barn som i dag bor i kommunen vil synke med ca 170 elever de neste 5 årene. SSBs prognose videre framover tilsier at antall skolebarn igjen øker noe og at antall elever igjen vil være drøyt 3200 i SSBs prognose forutsetter en større tilflytting av unge voksne med barn enn det Harstad har erfart de siste årene. Ved en strukturendring tilsvarende den i alternativ 3 vil kapasitet i forhold til behov være tilpasset en overskuelig fremtid. Dette betyr også at det i overskuelig fremtid sannsynligvis vil være ro i forhold til skolestruktur i Harstad. Mange høringsuttalelser peker på behov for forutsigbarhet og ro. Økonomi og kvalitet på opplæringen i grunnskolen Rådmannen mener at kvalitet på opplæringstilbudet henger nært sammen med eventuelle beslutning om skolestruktur. Kvalitet avhenger i stor grad av lærertetthet. Ved enhver gitt ramme vil det bli mindre ressurser på alle når den samme rammen skal spres på flere enheter enn nødvendig i forhold til kapasitet. I rapport fra Agenda Kaupang av pekes det på at Harstad kommune bruker mest ressurser sammenliknet med noen kommuner og gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 13 på to områder, til undervisning og lokaler. Innenfor undervisning bruker Harstad kommune stor ressursmengde både absolutt og relativt til spesialundervisning sammenliknet med enkeltkommuner eller gjennomsnittet i gruppe 13. Ressurser til styrking store behov/spesialpedagogiske tiltak: Ressurser styrking/spesped tiltak (foreløpige tall) I % av total mengde læreressurser 21,6 22,5 21,8 I % av totalt antall elever 4,9 5,7 6,3 Dette er en tendens over lang tid og som rådmannen mener må vies prioritert oppmerksomhet på alle nivå i form av en endringsprosess som omfatter alle nivå fra klasserommet til kommunenivået, inkludert PPD. Det er heller ikke til å komme utenom at med de store økonomiske utfordringer Harstad kommune står overfor vil et nedtrekk innenfor skolesektoren også berøre elever som har behov for spesialundervisning. Etter rådmannens syn vil det være rimelig at reduksjoner så langt som mulig fordeles på alle grupper elever. Rettigheter til spesialundervisning hjemles i 5-1 i opplæringsloven og innhold og omfang skal vurderes i forhold til i hvor stor grad elevene får tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen. En reduksjon som gjøres for elever som har rett til spesialundervisning må vurderes i samme perspektiv. Dette skal bety at elevene skal ha et tilfredsstillende utbytte totalt av spesialundervisning i kombinasjon med ordinær opplæring etter en eventuell reduksjon. Dette betyr videre at det kan vurderes en annen gjennomføring av tilbudet, hvis elevene fremdeles får et 6

7 tilfredsstillende opplæringstilbud. Faren med kun å redusere i det ordinære skoletilbudet er altså at færre elever kan nyttiggjøre seg av dette og at det på denne måten skapes ytterligere behov for spesialundervisning. Ressurser til elever med store behov er heftet i sterke individuelle rettigheter og er vanskelig å redusere på kort sikt. Rådmannen minner i denne anledningen om tidligere vedtak om forsterket skole. Når vedtak om struktur er fattet, må spørsmålet om forsterket skole settes inn i et utviklingsperspektiv samordnet med øvrige vedtatte mål i Strategisk plan for oppvekst. Reduksjon i generell styrking rammer funksjoner som kontaktlærer, sosiallærer, IKT-kontakt og koordinator for spesialundervisning, oppdekking alle typer fravær, redusert leseplikt pga byrdefull undervisning og til generelle styrkningstiltak med tilpasset opplæring. Rådmannen mener det er viktig å beholde størst mulig mengde ressurser til tilpassa opplæring. En for stor reduksjon i generell styrking kan føre til enda større press på ressurser til styrking store behov og spesialpedagogiske tiltak. Minoritetsspråklige elever får sitt første opplæringstilbud i 2 mottaksklasser, til sammen ca. 40 elever (tallet varierer mellom skoleår og i skoleår). Det er praktisk og økonomisk effektivt å samle ressurser for å gi elever et godt utgangspunkt for å gå over til ordinær opplæring i nærskoler. I dag gis denne undervisningen sammen med morsmålsopplæring ved Harstad skole. Ved endring av struktur slik det fremkommer i alternativ 3 i rapport fra Agenda Kaupang, tilrås det at denne undervisningen legges til Seljestad barneskole og Seljestad ungdomsskole. Dette gjør det enklere å etablere et gjennomgående undervisningløp. Rent geografisk er det også gunstig i forhold til målgruppens bosetting. Konkrete innsparinger ved nedleggelse av skoler Alternativ 3 innbærer følgende: To rene ungdomsskoler Seljestad ungdomsskole og Hagebyen ungdomsskole. I tillegg tilbudet ved Stangnes 8 13 som planlagt To kombinerte skoler Kila og Lundenes Seks rene barneskoler Sørvik, Medkila, Kanebogen, Seljestad B, Harstad B og Bergseng. Sørvik skoles ungdomstrinn legges ned. Elevene får sitt tilbud på Kila skole. Harstad skoles ungdomstrinn legges ned. Elevene får sitt tilbud på Hagebyen ungdomsskole. Gausvik skole nedlegges Elevene får sitt barneskoletilbud på Sørvik skole. Ervik skole nedlegges Elevene får sitt barneskoletilbud på Bergseng skole Medkila skolekrets utvides sørover Beregnet at 35 % av elevene fra Kila krets får sitt barneskoletilbud på Medkila Seljestad og Kanebogen skolekrets forskyves sørover Beregningsmessig forutsatt at 20 % fra Seljestad får tilbud ved Kanebogen Beregningsmessig forutsatt at 30 % fra Harstad får tilbud ved Seljestad B Hagebyen skole brukes som ungdomsskole Elevene som sokner til Hagebyen b-skole, får tilbud ved Harstad skole Barnetrinnet ved Lundenes opprettholdes Ved bruk av alle forutsetninger i alternativ 3 for endringer for hvor elever skal få sitt opplæringstilbud, barnetrinn og ungdomstrinn inkludert Stangnes 8-13 kan en ny fordeling av elevplasser se sånn ut og 2013: 7

8 2011/ /2013 alt /2014 alt 3 Elever Klasser Elever Kapasitet pr Elever/antal rom Elever Klasser Elever Klasser Bergseng /14 Bergseng Ervik /7 Ervik Gausvik /4 Gausvik Hagebyen /13 Hagebyen U Harstad U: 198 B: 245 B: 300/16 Harstad B Kanebogen /15 Kanebogen Kila /20 Kila Lundenes /7 Lundenes Medkila /14 Medkila Seljestad_B /15 Seljestad_B Seljestad_U /12 Seljestad_U Stangnes /3 Stangnes Sørvik /8 Sørvik Totalt Ved en nedleggelse av Ervik skole og overføring av elevene til Bergseng vil det bli en innsparing tilsvarende ca kr 2 mill i forhold til reduksjon i antall stillinger. Mange av elevene på Ervik har skyss allerede og denne kostnaden vil ikke øke særlig. Det vil spares FDV utg. tilsvarende ca kr 1,016 mill årlig. Ved en nedleggelse av Gausvik skole og overføring av elevene til Sørvik vil det bli en innsparing tilsvarende ca kr 1,6 mill i forhold til reduksjon i antall stillinger. Det vil spares FDV utg. tilsvarende ca kr årlig. 29 av dagens 32 elever har skyss allerede og denne kostnaden vil ikke øke særlig. Hvis alternativ 3 blir besluttet vil det bli flere forflytninger av elever fra og til Harstad skole. Det gjør det komplisert å identifisere en spesifikk besparelse i forhold til nedleggelse av ungdomstrinnet på Harstad skole, men en beregning viser at det vil bli en reduksjon på ca 11 stillinger til sammen på forskjellige skoler ved en nedleggelse av ungdomstrinnet på Harstad skole og barnetrinnet på Hagebyen skole. Dette tilsvarer en reduksjon på ca kr 5,5 mill på grunn av reduksjon i antall stillinger. Det vil spares utgifter til FDV tilsvarende ca kr årlig. Skoler Effekt 2012 Helårseffekt Ervik Gausvik Harstad/Hagebyen Sørvik u-trinn Reduserte lænnskostander - Effekt av redusert elevtall (uavhenig av struktur) Sum besparelser lønn som følge av strukturendring Reduserte FDV kostnader Ervik Reduserte FDV kostnader Gausvik Reduserte FDV kostnader Harstad u Sum besparelser FDV Sum besparelser lønn og FDV Økte skyssutgifter Kapitalutgifter tilpasning av Hagebyen til ren ungdomsskole

9 Sum driftsmessig besparelser I tabellen er det forsøkt angitt eksakte besparelser på lønn ved de ulike skolene som rammes av strukturendringene. Disse beregningene er kompliserte i den forstand at flere forhold virker inn. Blant annet gjelder dette endringer av opptaksområder for de ulike skoler og endret gruppe-/klassedeling ved de skolene som opprettholdes. Videre er det gjort et fratrekk i beregningene av besparelser på lønn som følge av redusert elevtall. Dette er et nedtrekk som allerede ligger inn i vedtatt virksomhetsplan og som er videreført i tilrådningen til virksomhetsplan for Når det gjelder besparelsen i FDV kostnader er denne kalkulert til 65 % av det potensialet som er anslått i Agenda Kaupangs rapport (side 102). Bakgrunnen for det forsiktige anslaget er at kommunen fortsatt i alle fall på kort sikt vil eie og ha ansvar for bygningsmassen. Sannsynligvis vil besparelsen i FDV kostnader som inneholder strøm, forsikring, kommunale avgifter, renhold, vedlikeholdstjenester bli høyere. Anslaget er således beskjedent. Totalt er der beregnet en innsparing ved alternativ 3 på ca 10 mill kr på helårsbasis. Det er da ikke tatt hensyn til sparte framtidige investeringsbehov som ved de skoler som er foreslått nedlagt. Disse er av Agenda beregnet til 140 mill kr.. Dette er en framtidig utgift som kommunen slipper, men som ikke vil gi en direkte kostnadsreduksjon i forhold til dagens budsjett. Ved en endring fra dagens situasjon til en situasjon som i alternativ 3 i Agenda Kaupang rapport er det mange effekter som henger i sammen med hverandre og derav komplisert å identifisere enkeltendringers effekt. Effekter er slått sammen i tabellen over med ca estimering. Ved skolenedleggelser i andre kommuner har det skjedd at private aktører har kjøpt skolebygninger for så å etablere samme skoleslag. Hvis dette skjer i Harstad vil man i realiteten ikke oppnå noen økonomisk effekt på grunn av regelverket. Ny driver vil ha rett til tilskudd fra Harstad kommune på samme nivå som dagens. Rådmannen tilrår derfor at en nedlagt skole ikke kan selges eller overdras til samme formål. Lovgrunnlag og vurdering i forhold til strukturendringer Det følger av opplæringsloven at kommunen kan gi forskrifter om hvilken skole de ulike geografiske områdene i kommunen sokner til. Dette er en "kan" bestemmelse som innbærer at det er opp til Harstad kommune å eventuelt å forskriftsfeste hvilken skole de ulike områdene sokner til. Harstad kommune har ikke regulert skolekretser gjennom egen forskrift, men ved vedtak i kommunestyret. Opplæringsloven innholder ingen bestemmelser for hvordan kommunen skal organisere sin skolestruktur. Kommunen står i utgangspunktet fritt til å opprette og legge ned skoler, og til å bestemme hvor skolene skal ligge. Kommunen må likevel i sin behandling av saker vedrørende skolenedleggelser følge de reglene som følger av opplæringsloven, kommuneloven og generelle forvaltningsrettslige prinsipper. Kommunens avgjørelse av hvilken skole den enkelte elev skal gå på, er å anse som enkeltvedtak. Beslutninger fattet i kommunestyret om endring av skolestruktur er ikke å anse som et enkeltvedtak. Dette innebærer at partene ikke vil ha klagerett på en beslutning om legge ned en skole i følge opplæringsloven. Selv om avgjørelsen om å legge ned en skole ikke er å anse som et enkeltvedtak eller forskrift, må kommunen følge de generelle forvaltningsrettslige prinsippene som gjelder all myndighetsutøvelse. Et slikt prinsipp er blant annet at saken skal 9

10 være forsvarlig utredet før avgjørelse blir tatt i saken. I en sak om nedlegging av en skole innbærer dette at kommunestyret skal ha rimelig kjennskap til synspunktene blant de parter som blir berørt før vedtak kan treffes. Kommunen bør derfor i forkant av et eventuelt vedtak gi berørte elever, foreldre og ansatte anledning til å uttale seg. Skoleskyss: Nedleggelser av skoler innbærer ofte at berørte elever får lengre skolevei. Retten til skoleskyss er regulert i opplæringsloven. Rådmannen har vurdert at lengden på ny skoleskyss er innenfor rimelighetens grenser. Høring Rådmannen har etter at rapport fra Agenda kaupang ble levert hatt planen på høring. Høringsuttalelsene er vedlagt saken. Det kommet inn 32 høringsuttalelser fra elevråd, samarbeidsutvalg, foreldrerådarbeidsutvalg, kvalitetsutvalg, barnas representant, ansatte, ansattes organisasjoner, idrettslag, idrettsrådet, velforening, fritidsklubb og 2 politiske partier. Mange høringsinnspillene argumenterer mot iverksetting av nedleggelse av skoler med forskjellige begrunnelser. Mange er opptatt av skolens betydning som samfunnshus. Alle høringsuttalelsene er opptatt av viktigheten av skolen og kvaliteten på opplæringen. Mange uttalelser erkjenner nødvendighet av reduksjoner og mener at det best skjer i form av strukturendringer. Vurdering: Skolene er en viktig samfunnsinstitusjon. Dette særlig i mindre lokalsamfunn der skolen også er en viktig sosial møteplass for voksne og barn. I tidligere saker om skole nedleggelser har kommunestyret lagt til rette for at skolebygg etter nedleggelse kan disponeres lokale lag og foreninger etter avtale med kommunen. Dette må også vurderes i etterkant av vedtaket i denne saken. Utgangspunktet for vurderingen av skolestrukturen er at antallet elever i grunnskolen er redusert med ca 550 elever de siste 10 årene og at vi i dag har en overkapasitet i grunnskolen på 840 elevplasser. Prognosene framover viser at elevtallet vil holde seg stabilt de neste årene. Harstad kommune bruker om lag 45 mill kr mer på grunnskole enn sammenlignbare kommuner. Samtidig er kommunens økonomi i stor ubalanse. Grunnskolen utgjør en stor del av virksomheten. De samlede ressurser til grunnskole vil måtte reduseres for å skape balanse i kommunens drift. Beslutninger om skolestruktur er av stor viktighet for kommunens innbyggere. En utsettelse av en nødvendig endring av skolestrukturen utsetter elever og foresatte for uvisshet og bekymringer i lang tid videre. Det kan være grunn til å undres på om det vil komme fram nye moment eller informasjon som vil forandre bildet. En beslutning nå gir relativt god tid til å lage en god gjennomføringsprosess og med sikte på iverksetting fra neste skoleår. En utsettelse med tilhørende forlengelse av uvisshet og dårlig tid til gjennomføringsprosess er tilsvarende mer belastende. Når det tidligere har vært foreslått skolestrukturendringer og nedleggelser har det vært et mønster at det er behandlet i forbindelse med virksomhetsplanbehandlingen eller ny kommunal delplan først, for så å bli behandlet som enkeltsaker senere. Denne saken vil ved en beslutning om strukturendringer være endelig sluttbehandlet. 10

11 Forskning Professor John Hattie ved Universitetet i Auckland har samlet over 800 meta analyser av ulike studier av skoleelevers måloppnåelse. Studien er verdens største studie som ser på hvilke faktorer som bidrar til bedre resultater hos elevene. Studien tar for seg over 80 millioner elever, ser på mer enn mindre studier, og er sannsynligvis en av de største utdanningsstudier noensinne. Hans konklusjon er at det er lite som tilsier at reduksjon i klassestørrelse gir mer læring, eller at resultatene blir bedre av å gruppere elevene etter evner. Av viktige faktorer for læring viser Hatties funn at kvaliteten på læreren er den aller viktigste. Av de rundt hundre studiene som har blitt gjort på reduksjon av størrelsen på klasser, er det ingen som viser at reduksjonen har ført til bedre resultater eller læring, sier han. Kilde: John Hattie, Visible Learning: A Synthesis of over 800 Meta-analyses Relating to Achievement, Taylor & Francis, 2009 Gode læringsresultater avhenger i størst grad av nok mange nok og gode nok lærere. Store skolemiljø gir større mulighet for faglig robuste miljø. Store skoler produserer gode resultater i nasjonale prøver og på eksamen. Rådmannen mener at kvaliteten på skoletjenestene i fremtiden avhenger av at tjenesten dimensjoneres slik at det kan utløse maksimal læretetthet innenfor de til enhver tid gitte rammer. Dette fordrer en effektivisering av skolestrukturen. I henhold til FNs barnekonvensjon artikkel 3 skal kommunen, i alle saker som berører barn, ta hensyn til hva som er barnets beste. Med en endring av denne størrelse så vil det ramme opplæringstilbudet i grunnskolen i Harstad. Harstad kommunes skal uansett gi opplæringstilbud som er etter lov og forskrift. Med en strukturendring vil kostnadsnivået for Harstad kommune nærme seg et gjennomsnitt i KOSTRA kommunegruppe 13, men fortsatt være godt over dette. Det er ingen grunn til å tro at gjennomsnittet av disse 39 kommuner gir sine skoleelever et ulovlig tilbud. Rådmannen mener at det er bedre for kvaliteten på opplæringstilbudet å beholde størst mulig lærertetthet. Dette kan oppnås gjennom strukturendringer. Rådmannen mener at det er i tråd med artikkel 3. Skolens kjerneoppgaver er læring og utvikling for elevene. Nøkkelressursen for å gi elevene best mulige læringsbetingelser er flest mulig gode lærere. Dette er en vanskelig prosess. Rådmannen har respekt for reaksjoner på de tiltak som er skissert. Alle høringsuttalelser vektlegger at dette vil ha store virkninger på elevenes opplæringstilbud og ansattes arbeidsforhold. Rådmannen har full forståelse for at det oppstår engstelse i en situasjon med store endringer. Fra tidligere lokale, nasjonale og internasjonale erfaringer er det imidlertid lite som tyder på at det fører til varige negative endringer i kvalitet på opplæringstilbudet. Flere av høringsuttalelsene er bekymret for lokalsamfunnets utvikling ved skolenedleggelse. Det er ikke mulig for noen å forutsette om nedleggelser får noen konsekvenser som tilsier fraflytting eller tilflytting. Vi har bl.a. ingen indikasjoner på at sammenligningskommunene som bruker vesentlig mindre penger på skolesektoren enn Harstad har noe mer fraflytting pga det. Mange av høringsuttalelsene sier at det er forståelse for at det blir reduksjoner og at kvaliteten på opplæringa bevares best ved strukturendringer framfor generelle nedskjæringer. Oppsummering struktur I forhold til elevtallsutviklingen vil det være en overkapasitet i skolene i Harstad. Rådmannen tilrår at det velges strukturelle endringer i grunnskolen i Harstad som beskrevet i alternativ 3 i Agenda Kaupangs rapport av Alternativ 3 gir: 11

12 effektiv utnyttelse av areal. sannsynligheten for framtidig uro om skolestruktur vil reduseres betydelig skolenes kapasitet utnyttes fullt ut. nødvendig innsparing rammer kvaliteten på opplæringen i grunnskolen i Harstad langt mindre negativt enn generelle nedskjæringer. Høringsuttalelser (SU= samarbeidsutvalg. SMU= skolens miljøutvalg. FAU= Foreldrerådets arbeidsutvalg.): Sammendrag fra høringsuttalelser (fullstendige uttalelser vedlagt). Elevrådet ved Ervik skole Elevene ved elevrådet fremhever Ervik skole som en fin skole med et godt elevmiljø og skolen lokalisering som gunstig i forhold til læring og trivsel. Elevene uttrykker engstelse for endringer av flere grunner. Rådmannen setter pris på at elevene er glad i skolen sin og har forståelse for at elevene er utrygge når skolen oppleves truet. Rådmannen viser i den sammenheng til erfaringer ved tidligere skolestrukturendringer som har gått bra. Elevrådet ved Harstad skole Elevene på Harstad skole ved elevrådet fremhever trivsel ved skolen, gode læringsresultater og beliggenhet i sentrum. Barnas representant i Harstad kommune Barnas representant uttrykker forståelse for at skolenedleggelser vanskelig kan unngås, men ber om at barns interesser blir ivaretatt. Rådmannen viser til at kvaliteten på opplæring først og fremst er avhengig av mange nok og gode nok lærere og da enda mer når det blir reduksjoner i ressursrammer. Jo flere enheter å dele en redusert ramme på jo mindre lærertetthet ved hver enhet. I forhold til barns rett til å bli hørt har kommunen bedt om høringsuttaleser fra rådsorganene der elevene er representert i SU og elevrådene. Det er kommet uttalelser fra 2 elevråd og 10 SU. Harstad kommunale foreldreutvalg HKFU HKFU peker på forskningsresultater og stiller spørsmål i forhold til ansvarligheten ved å legge ned gode skoler, skolen som samfunnshus, flytte elever til nye miljøer, større klasser og betydning for læringsmiljø- og resultat, nærskoleprinsippet og nasjonale standarder for klassestørrelse. HKFU mener at det er riktig å bruke ressurser på tidlig innsats. HKFU mener rapporten har et for kortsiktig perspektiv og er preget av hastverk. HKFU mener det er av stor betydning for utvikling i boligområdene at skole og barnehage ligger i nærheten. Rådmannen viser til at det er relativt korte avstander i Harstad kommune også hva gjelder avstander mellom skoler. Rådmannen mener at det viktigste er å opprettholde god kvalitet på opplæringen og at det oppnås best med en effektiv utnyttelse av ressurser og det ikke er noen motsetning mellom god ressursutnyttelse og å legge til rette for god kvalitet i skolene. I forhold til skolene som samfunnshus er det løst på hensiktmessige måter i de forskjellige lokalsamfunnene ved tidligere skolenedleggelser. Rådmannen vil komme tilbake 12

13 til lokale løsninger med en beskrivelse av gjennomføring av endringsprosess ved de enkelte skoler. SU Kanebogen skole SU erkjenner at det må tas store grep i forhold til Harstad kommunes økonomi. SU ønsker ikke generelle kutt da det etter SUs gir store negative konsekvenser for kvalitet i skolen. Kanebogen kan ta i mot det antall elever det etter alternativ 3 ser ut til de vil få. SU mener det bør gjøres utbedringer i forhold til trafikale forhold, renovering av skolen, større lokaler til SFO, ressursramme etter ny størrelse og supplering av læremidler og inventar. SU foretrekker alternativ 3 og ønsker en avgjørelse som gir ro en tid framover. Skolene vil få tildelt sine ressursrammer etter gjeldende rammer for ressurssituasjonen i Harstad totalt og etter størrelse. SU/SMU Harstad skole SU peker på at det er forskjell mellom ressursbruk til spesialpedagogiske tiltak og helsefaglig hjelp. SU problematiserer Harstad kommunes forvaltningspraksis i forhold til vurderinger av hva som er til barns beste. I forhold til barns rett til å bli hørt har kommunen bedt om høringsuttalelser fra rådsorganene der elevene er representert i SU og elevrådene. Det er kommet uttalelser fra 3 elevråd. Rådmannen kommenterer forholdet til barns beste under vurderinger. Det er vanskelig å skille mellom hva som er pedagogiske tilpasninger og hva som ikke er det. Opplæringsloven sier at elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Hvis en elev har behov for fysiske eller helsemessige tilpasninger i sin skolehverdag for å få tilfredsstillende utbytte av opplæringen vil eleven uansett få rett til en slik tilpasning. En undersøkelse rådmannen foretok vår 2011 viser at det er vanskelig å identifisere det ene eller det andre, men en skjønnsmessig vurdering gjort av rektorene viser at det kan dreie seg om ca 11 stillinger i grunnskolen som kan knyttes til helsemessige årsaker. FAU Harstad skole FAU mener tilstanden på Harstad skoles bygg er bedre enn sitt rykte. FAU mener det er tvil om tall i forhold til tilstandsvurderinger og at det gir et for usikkert grunnlag for eventuell nedleggelse av ungdomstrinnet. FAU fremhever god trivsel og gode læringsresultater. Harstad skole er fokusskole for minoritetsspråklige elever. FAU peker på skolen betydning for nærmiljøet og funksjon som samfunnshus. FAU er opptatt av at en økning av mengde skoleskyss vil få miljømessige konsekvenser. FAU mener Agenda kaupangs rapport har et for kortsiktig perspektiv. FAU er opptatt av at elever med rett til spesialundervisning får det. FAU problematiserer klassestørrelsens betydning for god læring. FAU krever en grundigere utredning over lengre tid med tilstandsanalyser i en helhetlig plan før eventuell nedleggelse Det er praktisk og økonomisk effektivt å samle ressurser for å gi minoritetsspråklige elever i 2 mottaksklasser et godt utgangspunkt for å gå over til ordinær opplæring i nærskoler. Dette tilbudet kan gis ved Seljestad barneskole og Seljestad ungdomsskole. 13

14 SU og FAU Seljestad ungdomsskole SU/FAU uttrykker forståelse for at den økonomiske situasjonen betyr en reduksjon av driftsomkostninger til skolene. SU/FAU er enig i rapportens konklusjoner at en større reduksjon bare kan gjøres med at strukturendringer inngår. SU/FAU mener at alternativene 1 og 1a gir for store skoler, men peker også på forskningsresultater som sier at for små skoler heller ikke gir god elevprestasjoner og kvalitet. SU/FAU peker vider på opplæringslovens 9-5 som sier at til vanlig skal det ikke lages grunnskoler med elevtall større enn 450. Mange skoler i Norge er større enn 450 elever og ingenting tilsier at der lovbrudd eller at det gir et opplæringstilbud som er dårligere enn mindre skoler. SU Sørvik skole SU ønsker at skolen skal bestå som i dag med begrunnelser som befolkningsutvikling, læringsmiljøet, deltakelse i nasjonalt skoleutviklingsarbeid, godt og trygt læringsmiljø med god voksentetthet. SU stiller en del spørsmål de mener bør avklares. SU er inneforstått med at kommunen har dårlig økonomi og at strukturendringer bør vurderes. Rådmannen mener rapporten og denne saken besvarer SUs spørsmål tilstrekkelig. SU og FAU Seljestad barneskole SU/FAU ser nødvendigheten av strukturendring i skolene i Harstad. Flate nedtrekk rammer skoenes mulighet til tilpassa opplæring. SU/FAU mener en nedleggelse av Seljestad b vil gi utrygg skolevei for mange. SU/FAU mener kvalitet er for lite diskutert i rapporten. Rådmannen viser til kommentarer under andre høringsuttalelser med beslekta tema. SU Bergseng skole SU er opptatt av hva som betyr noe for god kvalitet i skolen som miljø, lokaler, nærhet og trafikale forhold. SU mener at det er for mye med 336 elever på Bergseng skole og anslår at det er gunstig med en kapasitet på ca elever. SU mener Bergseng skole bør renoveres. Hvis alternativ 3 blir realisert vil Bergseng skole ha ca elever. SU og FAU Lundenes skole: SU/FAU er inneforstått med at det må gjøres noe med overkapasiteten i grunnskolen. SU/FAU mener at strukturendringer rammer kvalitet langt mindre enn flatt nedtrekk. SU/FAU er opptatt av skolens betydning for lokalsamfunnene og fraråder nedleggelse av Lundenes skole. Elevrådet stiller seg bak uttalelsen. SU Ervik skole 14

15 SU mener Ervik skole er en god skole fysisk, bygningsmessig og miljømessig. SU fremholder nærhet, oversiktlighet, tilhørighet og trygghet spesielt for de minste. SU krever at det legges fram tall for besparelse ved nedleggelse av Ervik skole. SU mener gjentatte debatter om struktur er slitsomt for alle i bygda. Ved en nedleggelse av Ervik skole og overføring av elevene til Bergseng vil det bli en innsparing tilsvarende ca kr 2,0 mill i forhold til reduksjon i antall stillinger. Mange av elevene på Ervik har skyss allerede og denne kostnaden vil ikke øke særlig. Hvis bygninger avhendes vil det spares utgifter til FDV tilsvarende ca kr mill. årlig. FAU Ervik skole FAU mener rapporten bygger på for ensidig grunnlag. FAU er opptatt av nærhet og trygghet for elevene. FAU mener det ikke vil en innsparing ved å flytte elevene til Bergseng, bare en forflytning av kostnader. FAU mener det er fordeler ved små skoler og at barn med spesielle behov har det best på mindre skoler. FAU mener belastningen på nordsida har vært stor nok med nedleggelse av Aun og Kasfjord. FAU fremhever skolens betydning som samfunnshus. Rådmannen viser til kommentar under SU Ervik og tar høringsuttalelsen til orientering. SU Medkila skole SU ser at det må foretas større endringer i skolestrukturen i Harstad. SU vurderer de forskjellige alternativene i forhold til konsekvenser for egen skole og mener at alternativ 3 er å foretrekke og økonomisk og at skolen har kapasitet. Det vil etter SUs menig være positivt for elevene med større miljø. SU ønsker forutsigbarhet og mener at nedskjæringer ikke kan løses ved ostehøvelprinsippet. FAU (SU representert ved FAU) Kila skole FAU vurderer de forskjellige alternativene og peker på forhold som vil få betydning for miljø og læring som kapasitet, nærhet, at elever må bytte skole og trafikale forhold. FAU mener at skolen har kapasitet til alternativ 3. SU Gausvik skole SU har forståelse for at kommunen vurder skolestrukturen. SU minner om at det er investert 11,1 mill kr i Gausvik oppvekstsenter og at staten har bevilget 15 mill kr til gang og sykkelveier. SU mener det vil få negativ virkning for bygda hvis skolen legges ned. SU mener det for lite besparelse ved å legge ned Gausvik. Ved en nedleggelse av Gausvik skole og overføring av elevene til Sørvik vil det bli en innsparing tilsvarende ca kr 1,6 mill. i forhold til reduksjon i antall stillinger. 29 av dagens 32 elever har skyss allerede og denne kostnaden vil ikke øke særlig. Det er investert i oppvekstsenteret på 11.1 mill kr. Imidlertid er det i tillegg er det beregnet at skolen har et renoveringsbehov i fremtiden på ca 21 mill kr. Hvis skolebygninger avhendes vil det spares utgifter til FDV tilsvarende ca kr årlig. 15

16 FAU Gausvik skole FAU er glad for at det endelig er blitt gang- og sykkelsti, men er skuffet over at Gausvik skole foreslås nedlagt. FAU fremhever miljøet, skolen betydning i og for bygda, nærhet og at bygda er i vekst. Ut fra innbyggertall (kilde SSB) vil det ikke bli vekst elevtallet på Gausvik skole de nærmeste årene. Kvalitetsutvalg for skole KUS KUS erkjenner de økonomiske utfordringene kommunen står foran og ber om lagsiktighet og arbeidsro i årene som kommer. Nedskjæringstrusler årlig gir utmattelse. 3 % nedtrekket gir store konsekvenser for skolen. KUS mener at en reduksjon av driften i den størrelsesorden de ser ikke lar seg gjøre uten strukturendringer. KUS peker også på de store kostnader Harstad har til spesialundervisning og foreslår prosess i samarbeid med PPD. KUS erkjenner at budsjettet må reduseres og at kvaliteten på opplæringstilbudet til alle elevene må være det viktigste fokus og da må det ikke gjøres ytterligere generelle kutt. Sandtorg ungdoms- og idrettslag: Laget er opptatt av skolen betydning for bygda og for egen drift. Laget er bekymret for bygdas ut vikling ved en nedleggelse. Haukebø og Gausvik velforening: Foreningen mener en nedleggelse av Gausvik skole vil ødelegge bomiljø og det kulturelle miljø i bygdene sør for Tjeldsundbrua. Foreningen mener rapporten er bare basert på økonomisk innsparing. Foreningen mener elevtallet vil stige og opprettholdelse av skolen er nødvendig for utviklingen av bygda. Foreningen stiller seg tvilende til innsparing i forhold til FDV. Rådmannen viser til kommentarer under SU Gausvik og FAU Gausvik og tar for øvrig høringsuttalelsen til orientering. Haukebø og Gausvik velforening : Velforeningen støtter Harstad senterpatis innspill om nedleggelse av Harstad skole. Rådmannen tar høringsuttalelsen til orientering Ervik Fritidsklubb Klubben mener det kommunen ikke har råd til å legge ned Ervik skole grunnet stabilitet, nærhet, miljø, skolens betydning for bygda. Klubben mener anslag på besparelser er for usikre. Rådmannen viser til kommentar under SU Ervik og tar høringsuttalelsen til orientering. Harstad idrettsråd 16

17 Rådet vurderer hovedinnholdet til å være utenfor rådets virkeområde og mandat. Rådet bemerker at i et folkehelseperspektiv bør antallet gym og idrettshaller opprettholdes for at fysisk aktivitet ikke skal reduseres. Ansatte Ervik skole De ansatte mener at det vil bli en økning i elevtallet framover, skolen har godt pedagogisk og sosialt miljø, god trivsel og skolen framstår som godt vedlikeholdt. De ansatte sier at tall viser at det er behov for å redusere utgifter, men mener at en nedleggelse av Ervik skole ikke vil bidra i særlig grad til det. Rådmannen viser til kommentar under SU Ervik og tar høringsuttalelsen til orientering. Norsk skolelederforbund Forbundet er godt informert fra rådmannen om kommunens økonomiske situasjon og tar til etterretning at kommunens utgifter må senkes betydelig i kommende år. Forbundet er opptatt av å opprettholde kvalitet i undervisningsarbeidet. Forbundet mener at et flatt nedtrekk vil påvirke kvaliteten ved alle skolene svært negativt. Forbundet mener at strukturendringer som innbærer færre skoler i minst grad vil forringe kvaliteten på opplæringa. Forbundet mener det er viktig at det blir fattet en beslutning med et langsiktig perspektiv. Fellesorganisasjonen FO FO reagerer på utgangspunktet for endring kun er økonomisk og mener skolens betydning samfunnsmessig ikke er utdypet. FO er bekymret for elever med spesielle behov. FO mener det er for høyt tempo i endringen. Fagforbundet Harstad Forbundet mener det har vært for korte frister i utredningen. Forbundet mener at bør vurderes flere forhold før en beslutning om endring fattes. Forbundet ber om langsiktighet og at eventuell strukturendring blir så liten som mulig. Hvis endring må det tas hensyn til berørte i en god prosess. Utdanningsforbundet Harstad Forbundet mener økonomiske argument vinner frem på bekostning av pedagogiske behov. Nedskjæringer fører til uro. Forbundet mener det er stor sammenheng mellom faglig kvalitet og økonomiske midler man bruker til skole knyttet til relasjonen mellom lærer og elev som viktigste driver for god læring og derav betydning av nok mange lærere. Forbundet mener det er brukt for kort tid til utreningen. Forbundet peker på at styrkingsressursen brukes til vikarer, deling av grupper, tilpassa opplæring og skoleutvikling. Forbundet er bekymret for konsekvenser for læringsmiljøet ved store endringer. Forbundet sier det er viktig at høringsinnspill blir tatt på alvor og stiller spørsmål ved innsparing, lærertetthet i forhold til ny nasjonal standard og den fysiske miljøet på Hagebyen skole. 17

18 Rådmannen mener det er to sider av samme sak med økonomi og kvalitet på opplæringstilbudet. Kvalitet følger ikke automatisk av mye ressurser, men det er meget vanskelig andre veien. Det blir større lærertetthet på hver skole når det blir reduksjon i ressurser med færre skoler. Utdanningsforbundet Harstad skole Klubben mener at argumenter mot nedleggelse av ungdomstrinnet ved Harstad skole er: at skolen driver økonomisk og godt, at klassemiljø ødelegges, overfylte skoler. Klubben fremhever nærhet, ungdomsmiljøet i sentrum og læringsresultater. Klubben betviler besparelser. Hvis alternativ 3 blir besluttet vil det bli flere forflytninger av elever fra og til Harstad skole. Det gjør det komplisert å identifisere en spesifikk besparelse i forhold til nedleggelse av ungdomstrinnet på Harstad skole, men en beregning viser at det vil bli en reduksjon på ca 11 stillinger totalt på forskjellige skoler ved en nedleggelse av ungdomstrinnet på Harstad skole og en innsparing tilsvarende ca kr 5,5 mill i forhold til reduksjon i antall stillinger. Klubbene ved Hagebyen skole Klubbene mener at høringsinnspill ikke blir tatt til følge uansett hva de måtte mene. De mener det er uheldig at pedagogikk og økonomi røres blandes sammen. Klubbene mener at det skal spares der elevene merker det minst som for eksempel PALS. Klubbene mener rapporten er for mye basert på økonomi og er ufullstendig. Rådmannen tror at å avslutte PALS i høyeste grad vil merkes negativt av elever og lærere og påvirke læringsmiljøet negativt. For øvrig viser rådmannen til kommentar under Utdanningsforbundet og tar høringsuttalelsen til orientering. Partiet rødt Harstad Partiet mener strukturdebatt er viktig, men denne er for ensidig mot økonomi. Rødt er bekymret for kutt vil føre til sykemeldinger, dårligere kvalitet og at det går for fort. Harstad senterparti SP ser at det er overkapasitet og at strukturendringer er nødvendige. SP fraråder at det rammer distriktsskolene. SP foreslår at Harstad skole legges ned for å frigi økonomiske midler til skolene forøvrig. Hugo Thode Hansen 18

19 Rådmann Roald Andersen Enhetsleder Behandling Utvalg for oppvekst og kultur : Finn-Ero Bustadmo, FRP, fremmet følgende forslag: Siste setning i punkt 5: Lokaler som er tatt ut av bruk som skoler skal ikke leies ut eller selges til bruk for skoledrift. utgår. Forslaget fra FRP ble enstemmig tatt med til behandling i neste møte i Utvalg for oppvekst og kultur. Rådmannens tilrådning ble enstemmig vedtatt tatt med til behandling i neste møte i Utvalg for oppvekst og kultur. Innstilling Utvalg for oppvekst og kultur : Forslaget fra FRP blir tatt med til behandling i neste møte i Utvalg for oppvekst og kultur. Rådmannens tilrådning blir tatt med til behandling i neste møte i Utvalg for oppvekst og kultur. 19

20 Saksdokument Saksmappenr: 2011/6293 Saksbehandler: Ulf-Håkon T. Stoltz Arkivkode: D11 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for oppvekst og kultur /2 REVIDERING AV HANDLINGSPROGRAM FOR 2012 FOR KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE Vedlegg: Revidert handlingsprogram 2012 Andre saksdokumenter: (Ikke vedlagt) Ingress: Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse har et handlingsprogram som årlig revideres. Her legges grunnlaget for kommunens prioriteringer av søknader om spillemidler for neste år og prioriteringer av ordinære anlegg og nærmiljøanlegg i fireårsperioden Rådmannens tilrådning: Kommunestyret vedtar revidert handlingsprogram for 2012 for Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse. Saksopplysninger Kommunestyret vedtok Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse Planen var utarbeidet i tråd med nasjonale retningslinjer, og den omfatter utbygging av ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg, samt uprioriterte anlegg innen rammen av planen. Handlingsdelen av planen (handlingsprogrammet) revideres årlig i forbindelse med fremming av søknader om spillemidler. Planen med tilhørende handlingsdel er redskap for kommunens behandling av saker knyttet til utbygging av kommunale anlegg for idrett og fysisk aktivitet, samt et redskap for prioritering av anlegg som fremmer søknad om tildeling av spillemidler. Ved den årlige revisjon av handlingsprogrammet vil anlegg som tidligere i planperioden er tildelt spillemidler bli tatt ut av planen, mens det er naturlig at lavere prioriterte anlegg av den grunn gis høyere prioritet. Det vil også være naturlig å ta inn i handlingsprogrammet anlegg som er innen rammen av kommunedelplanen og som det i perioden er utarbeidet konkrete utbyggingsplaner for. Handlingsprogrammet ble sist revidert i sak 10/126. Det ble i den forbindelse vedtatt prioriteringslister for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. 20

21 Det ble i 2011 tildelt spillemidler tilfølgende anlegg: Ordinære anlegg (idrettsanlegg der det kan drives organisert trening og konkurranser): Tilskudd Kilkam Anlegg AS, kunstgressbane Harstad NMK, minicrossbane Kilkameratene IF, rehabilitering av lysløype Ordinære nærmiljøanlegg (aktivitetsanlegg der det kun kan drives uorganisert aktivitet): Harstad Kommune, ballbinge Bergseng skole Breivika Velforening, gapahuker Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg (aktivitetsanlegg for uorganisert aktivitet med kostnadsramme under ): Nordmarka Velforening, skaterampe For søknad på spillemidler for ordinære anlegg 2012 er det mottatt følgende søknader i prioritert rekkefølge: Total kostnad 1. FK Brage Trondenes, 7 er kunstgressbane, Sollifjellet Alpinsenter, rehabilitering av lysanlegg Medkila Sport A/S, 7 er-bane kunstgress Harstad kommune, flerbrukshall Seljestad Harstad Kommune, Folkeparken toalettbygg Harstad NMK, MX konkurransebane For søknad på spillemidler for ordinære nærmiljøanlegg er det mottatt følgende søknader i prioritert rekkefølge: Total kostnad 1. Sørvik skole, ballbinge Kanebogen skole, ballbinge Vurderinger Revidering av handlingsprogrammet For nærmiljøanlegg og ordinære idrettsanlegg tar en sikte på at innkommende søknader om spillemidler som er miljøskapende og godt planlagt skal kunne godkjennes for finansiering ved hjelp av spillemidler. Planene for prosjektene har på forhånd vært inne til vurdering og gitt idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av Harstad kommune eller direkte i Kulturdepartementet i tråd med gjeldende bestemmelser. Vi vil kort kommentere noen av de prioriterte prosjekt i handlingsprogrammet. Hagebyen fotballbane. 7 er-bane med kunstgress FK Brage Trondenes har tidligere medvirket til å oppgradere løkkebanen/fotballbanen ved Hagebyen skole flere ganger. Det har tidligere blitt lagt kunstgressdekke med uskiftet dekke fra stadion, men dette oppfyller ikke kravene til et dekke som det skal trenes og spilles aktivt på. Behovet for gode anlegg for de aldersbestemte lag har derfor presset fram et ønske om å bygge en syverbane med kunstgress på denne banen. Dette er i forståelse med kommunen og skolen som eiere og drivere av området. Det er undertegnet egen avtale for 21

Saksdokument. Saksmappenr: 2011/3050 Saksbehandler: Willy Aas Arkivkode: A20/&20/601

Saksdokument. Saksmappenr: 2011/3050 Saksbehandler: Willy Aas Arkivkode: A20/&20/601 Saksdokument Saksmappenr: 2011/3050 Saksbehandler: Willy Aas Arkivkode: A20/&20/601 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for oppvekst og kultur 22.11.2011 Kommunestyret 01.12.2011 UTREDNING

Detaljer

Møtebok. Protokollunderskrift: Lisa Reppen Halseth, AP, og Torleif Johnsen, FRP, ble enstemmig valgt til å skrive under protokollen.

Møtebok. Protokollunderskrift: Lisa Reppen Halseth, AP, og Torleif Johnsen, FRP, ble enstemmig valgt til å skrive under protokollen. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 16.01.2012 Tidspunkt: 12:00 14:10 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 1 Til saksnr. 2 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for oppvekst 10.03.2011 Kommunestyret 17.03.2011

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for oppvekst 10.03.2011 Kommunestyret 17.03.2011 Saksdokument Saksmappenr: 2011/953 Saksbehandler: Willy Aas Arkivkode: A20 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for oppvekst 10.03.2011 Kommunestyret 17.03.2011 OPPFØLGING AV VHP 2011-2014

Detaljer

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Vedtak fattet i kommunestyret , saksnr 92/11 opprettholdes.

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Vedtak fattet i kommunestyret , saksnr 92/11 opprettholdes. GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Vedtak fattet i kommunestyret

Detaljer

Saksfremlegg. Endringen iverksettes ved at 5. 10. klasse samlokaliseres ved Gratangsbotn skole f.o.m. 01.08.2013.

Saksfremlegg. Endringen iverksettes ved at 5. 10. klasse samlokaliseres ved Gratangsbotn skole f.o.m. 01.08.2013. GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/591 Sakstittel: ENDRING AV SKOLESTRUKTUR- VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE)

Detaljer

Saksfremlegg. Hovedutvalg for skole- oppvekst og kultur sin innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. Hovedutvalg for skole- oppvekst og kultur sin innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER Hovedutvalg for skole- oppvekst og kultur sin innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE

Detaljer

Redigert Møteinnkalling

Redigert Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Redigert Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 11.04.2012 Møtested: Stangnes 8-13 Tidspunkt: 12:00 Merk: Møtested Stangnes 8-13 Eventuelle forfall meldes til tlf.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 2011/1012-12 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Høringsuttalelser - Hegra ungdomsskole/hegra

Detaljer

Midlertidige endringer av ungdomsskolegrenser for å løse kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014

Midlertidige endringer av ungdomsskolegrenser for å løse kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 21.03.2013 004/13 HENO Kommunestyret 18.04.2013 033/13 HENO Saksansv.: Rune Lund Arkiv:K2-B12 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Det foreslås at Svatsum skule legges ned med virkning fra skoleåret 2009/2010 og elevene overføres til Forset skole.

Det foreslås at Svatsum skule legges ned med virkning fra skoleåret 2009/2010 og elevene overføres til Forset skole. Ark.: B12 Lnr.: 9070/08 Arkivsaksnr.: 08/1828-2 Saksbehandler: Lars Erik Lunde SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Det foreslås

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Merete I. Ludmann FE - 150, FA - X06. Saksnr Utvalg Type Dato

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Merete I. Ludmann FE - 150, FA - X06. Saksnr Utvalg Type Dato Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Merete I. Ludmann 27.10.2016 FE - 150, FA - X06 16/3121 Saksnr Utvalg Type Dato 026/16 Levekårsutvalget PS 08.11.2016 Utredning av bestilling til budsjettarbeid

Detaljer

Endring av forskrift om hvilke skoler elevene sokner til i Kongsvinger - Forslag til endring av barneskolekretsene i Kongsvinger by -

Endring av forskrift om hvilke skoler elevene sokner til i Kongsvinger - Forslag til endring av barneskolekretsene i Kongsvinger by - KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 16.02.2012 004/12 HENO Kommunestyret 08.03.2012 018/12 HENO Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-143 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 22.01.2014 Møtested: Harstad Rådhus 1B BYG - 2. etg. Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller

Detaljer

a. skal sikre en framtidsrettet og robust skolestruktur som bidrar til å styrke kvaliteten i opplæringa.

a. skal sikre en framtidsrettet og robust skolestruktur som bidrar til å styrke kvaliteten i opplæringa. Høringspartene Mo i Rana, 18.02.2016 Saksnr.-dok.nr. Arkivkode Avd/Saksb Deres ref. 2015/1345-9 000 SKOLE/JHH Høring skolestruktur i Rana kommune Rana kommune inviterer med dette høringspartene og andre

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: A /1528

Ørland kommune Arkiv: A /1528 Ørland kommune Arkiv: A20-2008/1528 Dato: 11.06.2008 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karin Grong Saksnr Utvalg Møtedato 08/9 Komite for oppvekst - Ørland kommune 17.06.2008 Kommunestyret - Ørland kommune Endring

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig skolesamarbeid - ny behandling etter høring

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig skolesamarbeid - ny behandling etter høring Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2014/179-30 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Framtidig skolesamarbeid - ny behandling etter høring Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE, FLYTENDE KRETSGRENSER

SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE, FLYTENDE KRETSGRENSER Grunnskoler og barnehager i Alstahaug kommune Utdanningsforbundet Skolenes Landsforbund Skolelederforbundet Fagforbundet Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Dato Gradering 14/575-28 B12 KOE/ADM/CPE 21.10.2014

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Utvida skolesamarbeid for området Utvorda - Statland - Lauvsnes. Lokal forskrift om nye kretsgrenser.

Oppvekst og kultur Flatanger. Utvida skolesamarbeid for området Utvorda - Statland - Lauvsnes. Lokal forskrift om nye kretsgrenser. Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2014/179-20 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Utvida skolesamarbeid for området Utvorda - Statland - Lauvsnes. Lokal forskrift om

Detaljer

Skolestrukturutredning 2011 Møte Et oversiktsbilde av skole

Skolestrukturutredning 2011 Møte Et oversiktsbilde av skole Skolestrukturutredning 2011 Møte 170811. Et oversiktsbilde av skole Skole Elevtall 11/12 Bergseng 207 Ervik 73 Gausvik 32 Hagebyen B 134 Hagebyen U 122 Hagebyen tot 256 Harstad B 240 Harstad U 230 Harstad

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

SAKSFRAMLEGG. Saksgang SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/6195 Klassering: Saksbehandler:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Eide kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2013/1145-69 Saksbehandler: Henny Marit Turøy Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utredning av eideskolene 2015 - høringsnotat Rådmannens innstilling Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Arkivsaksnr: 2010/3690 Klassering: A20/&71 Saksbehandler: Per Helge Fossan ORGANISERING AV OPPLÆRINGSTILBUD TIL FLERSPRÅKLIGE

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 07.12.2010 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Hoff Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende representanter Kine

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Politiske vedtak som ligger til grunn for rapport om skolestruktur i Rana kommune

Politiske vedtak som ligger til grunn for rapport om skolestruktur i Rana kommune Politiske vedtak som ligger til grunn for rapport om skolestruktur i Rana kommune Sak 48/14 - Optimalisering av ungdomsskoledrift Sak 49/14 - Oppheving av kretsgrenseordningen 1.Kommunestyret tar utredning

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 59/ Overhalla kommunestyre 58/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 59/ Overhalla kommunestyre 58/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2012/470-2 Saksbehandler: Anders Bjøru Saksframlegg Skolestrukturutvalgets anbefaling Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 59/12 08.05.2012

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Namdalseid kommune

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Namdalseid kommune Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2012/978-4 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Framtidig kjøp av skoleplasser fra Namdalseid kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Thor Kristian Høilund Arkiv: 031 A 16/ Dato: LOVLIGHETSKONTROLL - FREMTIDIG BARNEHAGE- OG SKOLESTRUKTUR

Saksframlegg. Saksb: Thor Kristian Høilund Arkiv: 031 A 16/ Dato: LOVLIGHETSKONTROLL - FREMTIDIG BARNEHAGE- OG SKOLESTRUKTUR Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Thor Kristian Høilund Arkiv: 031 A 16/1187-13 Dato: 18.05.2016 LOVLIGHETSKONTROLL - FREMTIDIG BARNEHAGE- OG SKOLESTRUKTUR Vedlegg: Krav om lovlighetskontroll Sammendrag:

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Osen kommune

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Osen kommune Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2012/867-4 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Framtidig kjøp av skoleplasser fra Osen kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNES UTTALELSE VEDRØRENDE SØKNAD OM ETABLERING AV UNGDOMSSKOLE WANG UNG I ULLENSAKER

ULLENSAKER KOMMUNES UTTALELSE VEDRØRENDE SØKNAD OM ETABLERING AV UNGDOMSSKOLE WANG UNG I ULLENSAKER ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunalt foreldreutvalg 20.03.2017 Hovedutvalg for skole og barnehage 22.03.2017 Formannskapet 28.03.2017 Kommunestyret 04.04.2017 ULLENSAKER

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Resultat: Innstilling vedtatt Arkiv: B12 &32 Arkivsak: 13/1186-18 Tittel: SP - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR - UTREDNING Formannskapets

Detaljer

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Våler kommune Til høringsinstanser Dato: 11.12.2017 Vår ref: 17/1628-1 Deres ref: Saksbeh. tlf: Dagrun Gundersen 62 42 40 13 Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Bakgrunn

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole

Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole Fjell kommunestyre Fjell rådhus Straume Postboks 184 5342 Straume Bergen, 17. mars 2014 Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole 1 OPPSUMMERING Den 20. juni 2013 fattet kommunestyret vedtak om

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 30.11.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 23.11.11 Fraværende representanter

Detaljer

Behandling av innspill til modellforslag

Behandling av innspill til modellforslag Behandling av innspill til modellforslag Det ble åpnet for innspill til forslag på konkrete modeller for ny skole- og barnehagestruktur. Derfor er det modellene prosjektgruppa har hatt fokus på her. Det

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste Nes Kommune Møteinnkalling - tilleggsliste Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 21.02.2017 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf

Detaljer

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole:

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: I etterkant av formannskapsmøtet 03.06.13 mottok kommunen opplysninger om at det var feil i de økonomiske beregningene som var

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: 08.02.2017 KRETSGRENSENE TILKNYTTET HAMMARTUN SKOLE Vedlegg: Sammendrag: Denne saken er en oppfølging av kommunestyresak 16/100,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Kommunestyret. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Kommunestyret. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/411-11 Arkiv: 033 &58 Saksbehandler: Kari Jørgensen Sakstittel: LOVLIGHETSKONTROLL AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK I SAK 123/16 - BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2017-2020

Detaljer

SKOLE - OG BARNEHAGETILBUD OG STRUKTUR PÅ ØYENE GRYTØY, BJARKØY OG SANDSØY

SKOLE - OG BARNEHAGETILBUD OG STRUKTUR PÅ ØYENE GRYTØY, BJARKØY OG SANDSØY Saksdokument Saksmappenr: 16/3279 Saksbehandler: Gunn-Karin Agersborg Arkivkode: A Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Arbeidsmiljøutvalget 19.9.16 Utvalg for oppvekst og kultur.9.16 Partssammensatt

Detaljer

Høring om nedleggelse av skolestedene Grønfjelldal og Storvoll og endring av kretsgrenser for Storforshei skole

Høring om nedleggelse av skolestedene Grønfjelldal og Storvoll og endring av kretsgrenser for Storforshei skole Til høringspartene Mo i Rana, 27.03.2014 Saksnr.-dok.nr. Arkivkode Avd/Saksb Deres ref. 2014/1877-2 079 SKOLE/JHH Høring om nedleggelse av skolestedene Grønfjelldal og Storvoll og endring av kretsgrenser

Detaljer

Høringsuttalelser. Klubben v/melkevarden skole. FAU v/melkevarden skole. Samarbeidsrådet v/melkevarden skole. Klubben v/fossen skole

Høringsuttalelser. Klubben v/melkevarden skole. FAU v/melkevarden skole. Samarbeidsrådet v/melkevarden skole. Klubben v/fossen skole Høringsuttalelser De ulike alternativer til skoleutbygging ble den 10.06.11 sendt på høring til de berørte skolenes samarbeidsutvalg, foreldreutvalg, elevråd og tillitsvalgte. Høringsfristen ble satt til

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur og idrett Namsos Saksmappe: 2009/8112-5 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Tildeling av spillemidler 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift 11.11.2009 Namsos Service 12.11.2009

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2013/4376-21 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Utvalg

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Skolestrukturen i Gratangen

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2017/261-1 Saksbehandler: Toralf Asphaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Helhetlig plan for skole og utbygging- vedtakstolkning

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 16.05.2012 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Delrapport 3. 30.01.2013 NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE FOLLEBU SKOLE OG FORSET SKOLE for elever fra Engjom og Fjerdum 1. Bakgrunn og forutsetninger Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 48/12

Detaljer

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 10:15 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund Program: 08:00 09:45 Fellesprogram i kommunestyresalen

Detaljer

Rådmannen anbefaler å jobbe for større elevmiljøer og større fagmiljø for lærere.

Rådmannen anbefaler å jobbe for større elevmiljøer og større fagmiljø for lærere. Høringsnotat skolenedleggelse Kåfjord skole Dato: 31.10.2016 Høringsfrist: 8.12.2016 Innledning Kommunestyret har i forbindelse med skolestruktursaken behandlet forslag om nedleggelse av to skoler i distriktene

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser ved Statland skole

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser ved Statland skole Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2012/978-1 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Framtidig kjøp av skoleplasser ved Statland skole Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Innledning 1 Anbefalinger 2 Alternative løsninger som er vurdert knyttet til ulike politiske vedtak

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Barne- og ungdomsrådet. Sekretær, Jan Nikolaisen. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Barne- og ungdomsrådet. Sekretær, Jan Nikolaisen. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Barne- og ungdomsrådet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 08.12.2011 Fra kl: 18.00 Til kl: Til stede på møtet Medlemmer: Helene Heggheim Espen Bakkelid Egil Zahl

Detaljer

Skolestruktur 2009: Referat prosjektgruppa (PG)

Skolestruktur 2009: Referat prosjektgruppa (PG) Skolestruktur 2009: Referat prosjektgruppa (PG) 29.9.2009 Tilstede: Leder Prosjektkoordinator Utdanningsforbundet Fagforbundet KFU Forfall: Virksomhetsleder Inger Lysa, kommunalsjef Erland Berberg Geir

Detaljer

Rådmannen anbefaler å jobbe for større elevmiljøer og større fagmiljø for lærere.

Rådmannen anbefaler å jobbe for større elevmiljøer og større fagmiljø for lærere. Høringsnotat skolenedleggelse Leirbotn oppvekstsenter Dato: 31.10.2016 Høringsfrist: 8.12.2016 Innledning Kommunestyret har i forbindelse med skolestruktursaken behandlet forslag om nedleggelse av to skoler

Detaljer

Undervisning og barnehage. Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Undervisning og barnehage. Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Undervisning og barnehage Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Stolt av barnehagetilbudet! Kostnad og tilskudd til private Utbygging av plasser

Detaljer

Høringsbrev om skolestruktur i Porsgrunn

Høringsbrev om skolestruktur i Porsgrunn Høringsbrev om skolestruktur i Porsgrunn Rådmannen sender med dette alternative skolestrukturer for Porsgrunn ut på høring. Høringen gjelder dette høringsbrevet og rapport av 25.05.2009 fra Agderforskning.

Detaljer

Utvalgets mandat, del 1 Skoledelen

Utvalgets mandat, del 1 Skoledelen FOLKEMØTE FOLLAFOSS 14. OKTOBER 2010 BAKGRUNN FOR VEDTAK OM VURDERING AV FREMTIDIG SKOLESTRUKTUR I VERRAN. INFORMASJON OG FAKTAGRUNNLAG DIALOG Utvalgets mandat, del 1 Skoledelen 1. Hel renovering av bestående

Detaljer

Politiske spørsmål som besvares i saken:

Politiske spørsmål som besvares i saken: Politiske spørsmål som besvares i saken: Parti Innspill Spørsmål Administrasjonens vurdering Venstre Pedagogiske Hvordan fordeler elevmassen seg i dag på de ulike skolene ifht annet morsmål enn norsk,

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.03.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 14.04.2015 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 14:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Særutskrift. Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 26.06.2014

Særutskrift. Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 26.06.2014 Engerdal kommune Saksmappe: 2013/383-4358/2014 Saksbehandler: Svein Rybråten Særutskrift Vurdering av skolestruktur i Engerdal kommune - forslag til høring Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2016/526-2802/2016 Saksbehandler: Svein Rybråten Saksframlegg Sømådal skole, kretsregulering grunnet redusert elevtall. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 04.03.2009 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post

Detaljer

Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune

Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune Gjeldende fra 1.8.2013 Vedtatt av Overhalla kommunestyre 11.2.2013 i henhold til Forvaltningsloven 2. 1 Opplæringsloven 1.1 Hovedprinsipp I 8-1

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Side 1 av 13 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling

Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling Notatet er en videreføring av saksframlegget og gir en nærmere beskrivelse av ulike tiltak. De forslåtte vedtak vil også bli nærmere beskrevet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/1292 Klassering: A06 Saksbehandler: Robert Ertsås MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE SA - SØKNAD

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Sak til orientering - utredning ny Selbu ungdomsskole

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Sak til orientering - utredning ny Selbu ungdomsskole Selbu kommune Arkivkode: 61 Arkivsaksnr: 215/6-1 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Sak til orientering - utredning ny Selbu ungdomsskole Vedlegg: Kostnader

Detaljer

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2013/4376-21 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Utvalg

Detaljer

Eidsbergskolen Hvor går vi? Svar på spørsmål fra politisk nivå

Eidsbergskolen Hvor går vi? Svar på spørsmål fra politisk nivå Eidsberg kommune Eidsbergskolen Hvor går vi? Svar på spørsmål fra politisk nivå 23. februar 2017 Svar på spørsmål fra politisk nivå 1 Innledning Det har kommet inn en rekke spørsmål i forbindelse med utredningen

Detaljer

Krumspring - demokrati. Saksbehandling (historikk) Vurderingsdel Juridiske forhold

Krumspring - demokrati. Saksbehandling (historikk) Vurderingsdel Juridiske forhold Krumspring - demokrati Saksbehandling (historikk) Vurderingsdel Juridiske forhold 1 Start Prosessen fram til i dag April 2008: Igangsetting av driftsprosessen 10 alternativer 1. Høsten 2008: Oppvekstgruppas

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 10.11.2008 kl. 10.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 02.12.2010 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 20.00 SAKLISTE: Godkjenning av

Detaljer

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Sommerskole i Lunner. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Sommerskole i Lunner. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/151 Lnr.: 1455/17 Ark.: 0 Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie Sommerskole i Lunner Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Det innføres ikke frivillig sommerskole i Lunner Side 1

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: V.3-41 Side: 1

Harstad kommune Dok.id.: V.3-41 Side: 1 Harstad kommune Dok.id.: V.3-41 Side: 1 Rammebetingelser og utfordringer Skoletjenester 2016-2030 Alle grunnskolene i Harstad har deltatt og deltar i de store skoleutviklingssatsingene som er initiert

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtedato: 07.06.2011 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING HØRING- ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOV LÆRERTETTHET PS sak: Utvalg Møtedato 62/11 Komite for liv og lære 07.12.2011 Arkivsak: 11/5070 Saksbehandler:

Detaljer

Høringsuttalelse fra FAU Øysletta skole

Høringsuttalelse fra FAU Øysletta skole Til Kommunestyrerepresentanter I Overhalla kommunestyre Rådmann i Overhalla kommune Høringsuttalelse fra FAU Øysletta skole Skolestrukturutvalgets rapport Foreldrenes arbeidsutvalg ved Øysletta skole stiller

Detaljer

Melding til utvalg for kultur og oppvekst - 156/10

Melding til utvalg for kultur og oppvekst - 156/10 Melding til utvalg for kultur og oppvekst - 156/10 Dato og tid Tirsdag 2.11.2010 Kl. 19:30 Sted: Representanter Referat fra møtet i SAMARBEIDSUTVALGET Personalrommet For elevene: Marie Lunde, Benedicte

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN

HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN Styret i Berg montessoriforening. 9385 Skaland 13.01.2015 Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN Berg montessoriforening eier skolebygget til Berg montessoriskole

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 Endelig saksframlegg pr. 18.11.13. Behandling i FSK 02.12.13 og KST 09.12.13 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Svelvik kommune velger som framtidig struktur for Svelvikskolen

Detaljer

Fana bydelsstyre - Skolebruksplan Høring.

Fana bydelsstyre - Skolebruksplan Høring. Fana bydelsstyre - Skolebruksplan 2010-2024. Høring. Fana bydelsstyre behandlet saken i møtet 210910 sak 68-10 og avga følgende uttalelse: Kringlebotn skole, Nattland skole og Sædalen skole Fana bydelsstyret

Detaljer

Ved unge krefter - Harstad kommunes strategi for oppvekst

Ved unge krefter - Harstad kommunes strategi for oppvekst Ved unge krefter - Harstad kommunes strategi for oppvekst 2011 2014. 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s 3 Bakgrunn s 5 Målgruppe s 5 Harstad kommunes verdigrunnlag for oppvekstområdet s 5 Visjon s 6 Hovedmål

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2009 Tid: kl. 10.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2009 Tid: kl. 10. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/09 08/2155 RAPPORT FRA UTVALG SKOLESTRUKTUR BEHANDLING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/09 08/2155 RAPPORT FRA UTVALG SKOLESTRUKTUR BEHANDLING Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 05.02.2009 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Hvaler kommune vurderer å etablere en samlet kombinert 1-10 skole på Asmaløy (Rød) i tilknytning til eksisterende skoleanlegg og Hvalerhallen.

Hvaler kommune vurderer å etablere en samlet kombinert 1-10 skole på Asmaløy (Rød) i tilknytning til eksisterende skoleanlegg og Hvalerhallen. Hvaler kommune Saksnr 2012/2554 - Skoleutredning - Bruksplan for barnehage og skole. - Doknr 14 Arkivkode B40 Saksbehandler Astri Tanderø Engblad Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Råd

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer