Maler og skjemaer - u n g d o m s b e d r i f t

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Maler og skjemaer - u n g d o m s b e d r i f t"

Transkript

1 Maler og skjemaer - u n g d o m s b e d r i f t I dette dokumentet finnes maler og skjemaer til bruk i programmet Ungdomsbedrift. Dere velger selv hvilke av disse hjelpearkene dere vil bruke. Har dere spørsmål, kommentarer, forslag til forbedringer eller tilleggsmaler, send oss gjerne en e-post på Ungt Entreprenørskap Forlag 2008

2 PLANLEGGINGSKALENDER Listen nedenfor inneholder mange av de viktige oppgavene til ungdomsbedriften. Når dere har fastslått dager eller datoer for disse aktivitetene, må dere følge dem opp. Ideskaping Åpne bankkonto Markedsundersøkelse Velge produkt (vare/tjeneste) Produktutvikling Gjennomført salg Utforme forretningsplan Starte salg Regnskap Fullføre andelssalget Markedsplan Årsberetning Starte produksjon/service Messedeltakelse Holde siste styremøte Gjennomføre salgstrening Gjennomføre produksjonen Skrive delårsrapport DAG AKTIVITET ANSVARLIG GJENNOMFØRT Ungt Entreprenørskap Forlag

3 SAMARBEIDSKONTRAKTEN 1. Hva er ungdomsbedriftens felles mål? 2. Hva er vårt felles ansvar? 3. Hvordan skal vi sikre at arbeidet er av best mulig kvalitet? 4. Skal vi ta ut lønn for arbeidet fortløpende eller vente til slutten av skoleåret? 5. Skal det være noen påskjønnelser for den/de som yter en ekstra innsats? 6. Hvordan skal overskudd fordeles og hvordan skal tap dekkes? 7. Hva skal skje med den/de som ikke gjør jobben sin eller ikke holder avtaler? 8. Hvordan løse tvister eller konflikter? Hvem skal megle? 9. Hvilket tidsrom skal avtalen gjelde for? 10. Samtlige medlemmers underskrift: Ungt Entreprenørskap Forlag

4 DETTE ER MITT NETTVERK! Nå skal du synliggjøre de menneskene du kjenner. Skriv ned navnet ditt i ringen midt på arket. Skriv ned navnene på alle du kjenner eller er bekjent med og ring rundt navnet. Du kan benytte deg av listen dersom du trenger tips til å komme på hvilke du kjenner. Sammenlign gjerne de ulike nettverkene dere har. Se om det er noen dere har som felles kjente eller hvilke som skiller seg ut fra hverandre. Sett sammen nettverket til gruppa, og se hvilke enorme muligheter som åpner seg dersom dere skulle velge å samarbeide. Tenk gjennom hvilke mennesker du kjenner og om disse kan være døråpnere i arbeidet med å virkeliggjøre forretningsideen deres. Venner og bekjente Journalister Selgere Snekkere Mentorer Verkstedeiere Advokater Reklameansvarlige Skolekamerater Kunder Konsulenter Håndverkere Lærere Produktutviklere Foreninger Trykkeriansatte Butikkeiere Bankansatte Foredragsholdere Osv Ungt Entreprenørskap Forlag

5 BYGGING AV NETTVERK NYTTIGE RELASJONER/KONTAKTER VI HAR I DAG NYTTIGE RELASJONER/KONTAKTER VI TRENGER I FRAMTIDEN Ungt Entreprenørskap Forlag

6 VÅRT NETTVERK I NÆRMILJØET FIRMANAVN BRANSJE KONTAKTPERSON TELEFON E POST HVEM AV OSS KJENNER NOEN SOM KJENNER NOEN I FIRMAET? Ungt Entreprenørskap Forlag

7 AVTALE MED ANSVARLIG LÆRER Ungt Entreprenørskap Forlag

8 INVITASJON TIL STIFTELSESMØTE Ungt Entreprenørskap Forlag

9 PROTOKOLL FOR STIFTELSESMØTE Ungt Entreprenørskap Forlag

10 Ungt Entreprenørskap Forlag

11 FORSLAG TIL VEDTEKTER Ungt Entreprenørskap Forlag

12 Ungt Entreprenørskap Forlag

13 ANALYSE AV BEDRIFTEN Hva er våre sterke sider? Det vi klarer best S Strength Hva er våre svake sider? Det vi klarer dårlig (forbedringsområder) W Weakness Hvilke muligheter har vi? Det beste som kan skje O Opportunities Hvilke trusler har vi?det verste som kan skje T Threats Konklusjon: Ungt Entreprenørskap Forlag

14 VURDERING AV KONKURRENTENE Sammenlign eget produkt med konkurrentenes. Kvalitet KONKURRENT 1 KONKURRENT 2 UNGDOMSBEDRIFTEN Design Pris Service Betalingsvilkår Garanti Distribusjon hvor selges varene? Leveringsvilkår Emballasje Markedsføringstiltak Mediabruk Reklame Slagord Annet Ungt Entreprenørskap Forlag

15 DISPOSISJON FORRETNINGSPLAN Forretningsidé Forretningsidé Hva gjelder for ungdomsbedriften Hvilke behov har forbrukerne? Hvilke kunder har vi? Med hvilke produkter kan vi dekke kundenes behov? Analyse av situasjonen og vurdering av de ulike mulighetene vi har i markedet Interne arbeidsbetingelser Eksterne arbeidsbetingelser SWOT-analyse Hva er våre sterke sider? Det vi klarer best Hva er våre svake sider? Det vi klarer dårligst (forbedringsområder) Hvilke muligheter har vi? Det beste som kan skje Hvilke trusler har vi? Det verste som kan skje Konklusjon: Ungt Entreprenørskap Forlag

16 Markedsvurdering Størrelse og andre viktige opplysninger vi har funnet ved å undersøke markedet, f.eks. hvem konkurrentene er, konkurrentenes sterke og svake sider, hvilke produkter ungdomsbedriftens produkt(er) kommer til å konkurrere med. Kunder Hvem vil være interessert i å kjøpe varen eller tjenesten? Dette er vårt marked! Bedømmelse av markedet Vurdering av ungdomsbedriftens markedsandel. Størrelse og andre viktige opplysninger, f.eks. hvilke kunde-grupper ungdomsbedriften retter seg mot, ungdomsbedriftens profil, hva spørreundersøkelsen viste. Hvor stort er markedet? Hvor populært er produktet? Hvor mye er kunden villig til å betale? Hvordan kan vi få varen ut til kunden? Konkurrenter Hvilke konkurrenter finnes? Hvilke sterke/svake sider har konkurrentene? Hvilke fordeler/ulemper har konkur-rentenes produkter i forhold til vårt? Valg av markedsmål Valg av mål: Kvalitative mål: Kvantitative mål: Markedsføring Hvordan skal vi gjøre kundene oppmerksomme på at ungdomsbedriften og ungdomsbedriftens produkt(er) finnes? Hvor møter ungdomsbedriften sine kunder? Hvordan skal varene selges? Hvilke ulike måter kan eller skal vi markedsføre vår forretningsidé på? Lokaler og utstyr Hvilke ressurser trenger vi? Lokaler og utstyr? Hva stiller skolen til disposisjon? Hva må skaffes i tillegg? Hvilke tilsatte og hvilke ansvarsområder har bedriften behov for? Presentér gjerne også rådgiver. Ungt Entreprenørskap Forlag

17 ØKONOMI Først må dere finne ut hvor mye penger eller kapital dere trenger. jfr. kapitalbehov. Oppgi tenkt størrelse på andelskapitalen. Oppgi påtenkt lån, hvis det ikke kan unngås. Kapitalbehov Hvordan kan vi skaffe pengene vi trenger for å starte bedriften? KAPITALBEHOV Summen bedriften trenger og hva vi skal bruke pengene til: Totale utgifter Finansieringskilder Risikokapital (andeler, aksjekapital, egenkapital) Gaver Annet (f.eks. fond, legater etc) Hva må å skaffes til veie i tillegg (lån) Total sum kr kr kr kr kr kr kr LØNNSOMHETSBEDØMMELSE Regn ut forventede inntekter og forventede kostnader fra start til avvikling. I et budsjett skal man forsøke å anslå inntekter og utgifter Resultatbudsjett INNTEKTER Salg av varer og tjenester Andre inntekter (ikke renteinntekter) KOSTNADER Innkjøp for foredling og salg Råvarer Handelsvarer BRUTTORESULTAT Personalkostnader Lønn og sosiale utgifter Reisekostnader, bilutgifter, opplæring Andre kostnader Leie av lokale Forsikringer Telefon/faks/internett Kontormateriell Trykksaker Markedsføring Forbruksmateriell Verktøy/maskiner/inventar Diverse andre kostnader RESULTAT Kommentarer til budsjettet: Ungt Entreprenørskap Forlag

18 Å sette riktig pris på produktet Pris etter markedsbasert prissetting - Hva er kundene villige til å betale? Pris etter konkurransebasert prissetting - Hvilken pris har våre konkurrenter? Pris etter kostnadsbasert prissetting - selvkostkalkyle brukes for å fordele kostnadene pr. produsert enhet. DIREKTE KOSTNADER Materialer + Lønn INDIREKTE KOSTNADER + Administrasjons- og salgskostnader = Selvkost (kalkylepris) + Fortjeneste = Salgspris ekskl. moms + Moms 24% = Salgspris inkl. moms Konklusjon Hele forretningsplanen sett under ett. Rapportering Muntlig og/eller skriftlig rapportering. Hvordan skal vi presentere forretningsplanen? Ungt Entreprenørskap Forlag

19 DISPOSISJON MARKEDSPLAN FORRETNINGSIDÉ MÅLGRUPPE Hvilke kundegrupper skal vi henvende oss til? MÅLSETTING Hva ønsker vi å oppnå på dette markedet? MEDIAVALG Hvordan kan vi lettest få tak i målgruppen? BUDSKAP Hva skal vi fortelle målgruppa, og på hvilken måte? BUDSJETT Hva vil dette koste? INFORMASJON Er alle involverte informert og motivert? GJENNOMFØRING KONTROLL Gikk alt som planlagt? Hva lærte vi av dette? Ungt Entreprenørskap Forlag

20 LIKVIDITETSBUDSJETT INNBETALINGER Salg UB-andeler (UB-risikokapital) Annet (A) Sum innbetalinger UTBETALINGER TIL LEVERANDØRER Råvarer Handelsvarer Forbruksmaterialer/inventar Markedsføring Salg Reiser/frakt Elektrisitet og leie Forsikringer Annet Delsum 1 leverandører UTBETALINGER FØR SKATT, LØNN OG LÅN Lønn Sosiale utgifter Rentekostnader Delsum 2 - skatt, lønn og lån (B) Sum utbetalinger (delsum 1 + delsum 2) LIKVIDE MIDLER Inngående likvide midler Sum innbetalinger (A) + Sum utbetalinger (B) - Utgående likvide midler +/- Ungt Entreprenørskap Forlag

21 LIKVIDITETSBUDSJETT - SAMMENSTILLING Sett først opp likviditetsbudsjett månedsvis og før så tallene over på Likviditetsbudsjettsammenstilling. Når ser det ut til å bli vanskelig å betale regningene? Hvordan kan likviditetskrise forebygges? Januar Februar Mars Sum INNBETALINGER Salg UB-andeler (UB-risikokapital) (A) Sum innbetalinger UTBETALINGER Leverandører Skatt, lønn (B) Sum utbetalinger LIKVIDE MIDLER Inngående beholdning + Sum innbetalinger (A) + Sum utbetalinger (B) - Utgående beholdning +/- Ungt Entreprenørskap Forlag

22 RESULTATBUDSJETT Resultatbudsjett kan gi svar på om dere vil tjene penger på virksomheten. Budsjettet kan vise hvilke måneder som vil gi underskudd og hvilke som vil gi overskudd. I begynnelsen er det normalt underskudd, fordi det tar tid å få opparbeidet omsetningen. Men dette må ikke pågå for lenge. Da kan lett gjelden til slutt bli større enn ved oppstarten og det er jo ikke meningen. INNTEKTER Salg av varer og tjenester Andre inntekter (ikke renteinntekter) KOSTNADER Innkjøp for foredling og salg Råvarer Handelsvarer BRUTTORESULTAT Personalkostnader Lønn og sosiale utgifter Reisekostnader, bilutgifter, opplæring Andre kostnader Leie av lokale Forsikringer Telefon/faks/internett Kontormateriell Trykksaker Markedsføring Forbruksmateriell Verktøy/maskiner/inventar Diverse andre kostnader RESULTAT FØR AVSKRIVNINGER Avskrivninger ifølge plan RESULTAT ETTER AVSKRIVNINGER +/- Finansielle inntekter og kostnader + Renteinntekter - Rentekostnader RESULTAT ETTER FINANSIELLE POSTER Disposisjoner Skatt ÅRSRESULTAT Ungt Entreprenørskap Forlag

23 ERFARINGER OG PLANER Før og etter de ulike møtene i ungdomsbedriften, må følgende tenkes gjennom: 1 Hva har jeg gjort til nå? (gode og mindre gode erfaringer) 2 Hva har jeg lært så langt? 3 Hva er ungdomsbedriftens målsettinger og resultater? 4 Hva er mine personlige målsettinger og resultater? 5 Hva trenger jeg å gjøre? Aktivitet Innen tidspunktet Ungt Entreprenørskap Forlag

24 FYLL I SØKNAD OM JOBB Dato: Navn: (fornavn) (etternavn) Adresse: Telefon: (gate/vei) (postnummer) (sted) Hvilken jobb søker du? Hva slags erfaring eller kvalifikasjoner har du for denne jobben? Hvilke interesser har du utenfor skolen? Hvilken arbeidserfaring har du? Hva skal du gjøre når du er ferdig med den videregående skolen? Referanser: Oppgi to personer som kjenner deg godt og vet hva du kan. 1. (navn) (telefon) 2. (navn) (telefon) Jeg ser fram imot positivt svar. Med vennlig hilsen Signatur Ungt Entreprenørskap Forlag

25 INTERVJUMAL SPØRSMÅL KOMMENTAR Navn Alder Utdanning Arbeidspraksis Erfaringer Fritidsaktiviteter Interesser Hvorfor har du søkt stillingen? Hvilke personlige egenskaper har du som du mener passer til stillingen? Nevn tre gode egenskaper ved deg selv Er du kreativ? Hvordan er det å samarbeide med deg? Hvor ansvarsbevisst er du? Tar du ansvar selv om du blir upopulær? Hvordan vil du løse en konflikt? Er det noe annet du ønsker å trekke fram? Anbefales Anbefales ikke Kort begrunnelse: Intervjuers underskrift Ungt Entreprenørskap Forlag

26 ANSETTELSESBREV Sted Dato Navn Skole Klasse Ansettelsesbrev Vi har gleden av å meddele at du er tilsatt som i ungdomsbedriften Med vennlig hilsen underskrift Ja, jeg tar imot den ovennevnte stillingen i ungdomsbedrift Sted dato underskrift Ungt Entreprenørskap Forlag

27 ARBEIDSAVTALE Navn: Personnr: Adresse: Er ansatt i: Arbeidsnr: Arbeidet tiltres dag den kl Arbeidstakeren ansettes som Ansettelsen skjer på de betingelser som er fastsatt i bedriftens tariffavtale og arbeidsreglement. Innenfor rammen av tariffavtalen og arbeidsreglementet har arbeidsgiveren, når forholdene gjør det nødvendig, rett til å sette arbeidstakeren til annet arbeid enn det som er nevnt overfor. Er det ved lønnsutbetaling foretatt feil avlønning, kan bedriften foreta den nødvendige justering ved neste lønnsavregning. Prøvetid: Sted/dato: (for bedriften) (arbeidstakerens underskrift) Ungt Entreprenørskap Forlag

28 PLANLEGGINGSSKJEMA Dette skjemaet for planlegging og fremdrift er for din egen private planlegging og bruk. Dette vil hjelpe deg til å organisere alle Ungt Entreprenørskaps-aktivitetene du vil være med på. Du skal legge inn datoer for følgende: Navn: Ukentlige møter: Dag Tid Formål Månedlige styremøter Dato Oversikt over oppnådde resultater Dato Treningsseksjoner Dato Salgsaktiviteter Dato Ferier Dato Viktige aktiviteter Dato Treningssamlinger/kurser Dato Kick off Cambridgeeksamen Fylkesmesse Nasjonal Messe Avvikling Ungt Entreprenørskap Forlag

29 MØTEPLAN Møte nr. Dato Klokkeslett Sted Type møte Tilstedeværende rådgiver Ungt Entreprenørskap Forlag

30 MØTEINNKALLING Her skrives navn på alle som innkalles til møtet, i alfabetisk rekkefølge (inkludert rådgivere og lærerer når det er aktuelt). Dato. År. Møteinnkalling Det innkalles med dette til styremøte i Dato: Kl.: Sted: Sakliste 1. Åpning av møtet. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Godkjenning av referat fra forrige møte. 4. Saker som skal opp på møtet. 5. Eventuelt* Underskrift av den som innkaller til møtet *Eventuelle saker som blir foreslått behandlet under gjennomgangen av sak 3. Ungt Entreprenørskap Forlag

31 MØTEREFERAT Møtereferat Den ble det holdt styremøte i dato, år Ungdomsbedriftens navn på/i sted Til stede: Navn på de som var til stede i alfabetisk rekkefølge. Ikke til stede: Navn på de som ikke møtte (eventuelt årsaken til fraværet). Sak 1 Åpning av møtet. Ordstyrer erklærte møtet for åpnet kl: Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste. Eventuelle kommentarer noteres, eventuelle foreslåtte saker under eventuelt noteres, det noteres om foresåtte saker skal behandles på møtet eller f.eks. utsettes til neste møte. Når dette er gjort, skrives: Med dette ble innkalling og sakliste godkjent. Man kan ikke gå videre i møtet før dette er gjort. Sak 3 Godkjenning av referat fra forrige møte. Her er det viktig at ordstyrer har forberedt seg og ikke går videre i møtet før alle vedtak som ble fattet på forrige møte er kontrollert. Dersom vedtak er gjennomført, må møtedeltakerne få vite resultatet. Dersom vedtak ikke er gjennomført, må møtet få vite hvorfor, så det kan tas stilling til hva som skal gjøres videre med saken. Sak 4 og videre. Sekretæren refererer hovedlinjene i diskusjonen og vedtak som blir gjort. Sak 5 Eventuelt. Under eventuelt kommer saker som ble foreslått under sak 3 ovenfor og som møtet valgte å behandle. Neste styremøte: Møtet ble avsluttet kl.: Dato: Underskrift av møtereferent Ungt Entreprenørskap Forlag

32 LØNNSLISTE OG TIMEKORT Lønnsliste Navn Dato Antall normale timer Antall overtidstimer Antall timer totalt Birgitte Andreassen 30/ Eileen Eidissen 30/ Heidi Sørdalen 30/ Linn Sundt 30/ Lønn Timekort Navn: Tittel: Dato Arbeid påbegynt Arbeid avsluttet Normale timer Overtidstimer Timer totalt 12/ / / / / / Sum: 10 Dato: Underskrift ansatt: Dato: Underskrift overordnet: Ungt Entreprenørskap Forlag

33 REGNSKAPSANALYSE Resultat Dato Balanse Dato Dato Driftsinntekter - driftskostnader Eiendeler: = Driftsresultat Anleggsmidler + finansinntekter Kontanter og bankinnskudd - finanskostnader Tilvirkningskostnader = Resultat før skattekostnad Varelager - skattekostnad Sum omløpsmidler = Årsoverskudd Nøkkeltall Gjeld og egenkapital: Egenkapital Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Sum gjeld Differanse =====> Rentabilitet av totalkapitalen Likviditetsgrad 1 Rentabilitet av egenkapitalen før skatt Rentabilitet av egenkapitalen etter skatt Gjennomsnittlig gjeldsrente Likviditetsgrad 2 Arbeidskapitalen Andelskapitalen i prosent av varelageret Egenkapitalprosenten Ungt Entreprenørskap Forlag

34 PLAN FOR MARKEDSFØRINGSAKTIVITETENE Aktiviteter Tidsplan Budsjett Ansvarlig Ungt Entreprenørskap Forlag

35 FORBERED DEG PÅ SALGSSAMTALEN Målgruppe De fleste av mine kunder er (studenter, voksne, bedrifter, organisasjoner etc). Derfor nås de best gjennom Presentasjon De to viktigste karakteristiske trekk ved vår vare eller tjeneste er a) og b) Her er to spørsmål jeg kan stille for å skape interesse for vårt produkt: a) b) List opp tre argumenter du regner med å høre fra kundene og skriv ned et svar til hvert argument. ARGUMENT SVAR Mitt personlige salgsmål er på 1) stk produkter 2) 3) Ungt Entreprenørskap Forlag

36 EVALUERING AV ARBEIDET MED UNGDOMSBEDRIFT Ungt Entreprenørskap Forlag

37 LOGG Navn: Logg for uke nr.: PLANLAGT ARBEID: ARBEID SOM ER FULLFØRT, EVENTUELT IKKE FULLFØRT: EGEN VURDERING AV INNSATSEN. GRUNNGI DERSOM ARBEID IKKE ER FULLFØRT: KOMMENTAR FRA LÆRER: Ungt Entreprenørskap Forlag

38 Logg Vurdering av ungdomsbedriftsprosjektet Jeg likte: Jeg likte ikke: Ungt Entreprenørskap Forlag

39 EVALUERING Navn: Gjort dato: KRITERIER VEKTLEGGING AV KRITERIUM 1-10 VURDERING AV INNSATS/KUNNSKAP 1-10 POENG Innsats og deltakelse Lojalitet eativitet Seriøsitet Kunnskap Samarbeid Læringseffekt Annet SUM: Ungt Entreprenørskap Forlag

40 OM UE Ungt Entreprenørskap (UE) skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier. UE er etablert nasjonalt og i alle fylker og er en del av et verdensomspennende nettverk gjennom medlemskap i JA-YE Europe og JA Worldwide. Ungt Entreprenørskaps formål er i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører å: Utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv Gi barn og ungdom forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet Fremme barn og ungdoms samarbeidsevne og ansvarsbevissthet Gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet Styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene Stimulere til samarbeid over landegrensene Inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng Ungt Entreprenørskaps nasjonale samarbeidspartnere er: Nærings- og handelsdepartementet(nhd) Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) Kunnskapsdepartementet (KD) Landbruks- og matdepartementet (LMD) Skattedirektoratet / Samarbeidsforum mot svart økonomi Brønnøysundregistrene Innovasjon Norge HSH Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Landsorganisasjonen (LO) Utdanningsforbundet KS Sparebankforeningen Nordea Ferd Manpower Enova Oracle Ungt Entreprenørskap Norge Postboks 5250 Majorstua 0303 Oslo Telefon Framtid Samspill - Skaperglede Ungt Entreprenørskap Forlag

"Lodotter kommer av seg selv, alt annet må man kjempe for."

Lodotter kommer av seg selv, alt annet må man kjempe for. "Lodotter kommer av seg selv, alt annet må man kjempe for." Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 1 MALER OG SKJEMAER I dette heftet finnes maler og skjemaer til bruk i arbeidsåret. Dere velger

Detaljer

Disposisjon forretningsplan

Disposisjon forretningsplan Disposisjon forretningsplan 1. Forside og innholdsfortegnelse Forsiden bør inneholde følgende informasjon: Ungdomsbedriftens navn Navnet på skolen ungdomsbedriften er tilknyttet Årstall for når ungdomsbedriften

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Økonomi og regnskap

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Økonomi og regnskap UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT Økonomi og regnskap Ungt Entreprenøskap i Norge Ungt Entreprenørskap Norge Boks 5250 Majorstua, 0303 Oslo Tlf.: 23 08 82 10 ue@ue.no Ungt Entreprenørskap Agder Fylkesmannen

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor. Bli med å skape morgendagens næringsliv!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor. Bli med å skape morgendagens næringsliv! UNGDOMSBEDRIFT Mentor Bli med å skape morgendagens næringsliv! Velkommen som mentor! Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet F e l l e s f a g o g p r o g r a m f a g i y r k e s f a g l i g u t d a n n i n g s p r o g r a m 1 Selv om entreprenørskap som begrep er nytt i skolesammenheng, har mange av delegenskapene som begrepet

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006

DELÅRSRAPPORT ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006 DELÅRSRAPPORT ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006 MENTORER: Tim Ryder Simrad AS & Helge Sunde Rasmussen Libris AS Ansvarlig lærere: Bjørn T. Husby og Margaret smørholm Innholdsfortegnelse

Detaljer

Gründercamp Idéhefte

Gründercamp Idéhefte Gründercamp Idéhefte 1 BAK PÅ FORSIDEARKET UNGT ENTREPRENØRSKAP I NORGE Ungt Entreprenørskap Norge Boks 5250 Majorstua, 0303 Oslo Tlf.: 23 08 82 10 ue@ue.no Ungt Entreprenørskap Agder Fylkesmannen i Vest-Agder,

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé...

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen.

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen. Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé... 2 Produkt/tjeneste og produksjon...

Detaljer

Forretningsplan. Trill Tørt UB. Mailand Videregående skole

Forretningsplan. Trill Tørt UB. Mailand Videregående skole Mailand videregående skole Trill Tørt UB Forretningsplan Trill Tørt UB Mailand Videregående skole 2012/2013 Akershus fylkeskommune Ansvarlige lærere: Per Erik Brunsberg og Rune Heiestad Mentor: Sven Kåre

Detaljer

Vi selger funksjonelle bæreartikler, dekorert med ulike motiv til de kulturbevisste.

Vi selger funksjonelle bæreartikler, dekorert med ulike motiv til de kulturbevisste. HA K ÅRSRAPPORT HANK UB Amalie Skram VGS 2014-2015 Studiespesialiserende Nettside: www.facebook.com/hankebu Ansvarlig lærer: Ann-Hilde Hofstad Mentor: Svein Arne Skreden Pensjonert, tidligere i sjefsadministrasjonen

Detaljer

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Mentor: Benny Richard fra Jotne Ankers AS Ansvarlig lærer: Michael Alexander Norvald 1 Forretningsidé SnowboardMover UB skal tilby et

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier 1 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

Mariann Tveter, Follo Næringsråd Markus Molin Wang, M. WANG CONSULTING

Mariann Tveter, Follo Næringsråd Markus Molin Wang, M. WANG CONSULTING FORRETNINGSPLAN Konfidensialitetsklausul Dette dokumentet er konfidensielt. Forretningsideen eller innholdet skal ikke benyttes eller gjøres tilgjengelig for tredjepart uten tillatelse fra opphavspersonene.

Detaljer

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 BESTE FORRETNINGSPLAN Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 Ansvarlig lærer: Ann Hilde Hofstad Mentor: Peter Kolderup Greve (Peter M. Kolderup AS) Are Nøst Truls Vikane Tim

Detaljer

KREATIVE MOTIVER TIL FOLK I ALLE ALDRE

KREATIVE MOTIVER TIL FOLK I ALLE ALDRE FORRETNINGSPLAN Bedriftsnavn: MagnetCraft UB Skoletilhørighet: Stangnes videregående skole Postadresse: Postboks 3120, 9498 Harstad Telefonnummer: 77 01 91 00 Organisasjonsnr.: 984768214 Nettside: www.magnetcraft.wordpress.com

Detaljer

Forretningsplan for Entreprenørskapshuse t 2014

Forretningsplan for Entreprenørskapshuse t 2014 Forretningsplan for Entreprenørskapshuse t 2014 Organisasjonsnummer: Skole: Hadeland Ansvarlig : Jorid S L Hansen Styringsgruppe: Soon. Elisabeth Ørhling Torgeir Boldermo Bente Kristoffersen Per Ballangrud

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE

DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE ORG.NR: 984 766 378 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2004/2005 Mentor: Kristian fuglseth Ansvarlig lærer: margaret smørholm Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 Forretningsidé 2 Visjon 2 Produktet 2 Lokaler og utstyr

Detaljer

KONKURRANSE & PÅMELDING GRÜNDEREXPO 2014, AKERSHUSMESTERSKAPET FOR ELEVBEDRIFTER

KONKURRANSE & PÅMELDING GRÜNDEREXPO 2014, AKERSHUSMESTERSKAPET FOR ELEVBEDRIFTER KONKURRANSE & PÅMELDING GRÜNDEREXPO 2014, AKERSHUSMESTERSKAPET FOR ELEVBEDRIFTER Se mulighetene og gjør noe med dem MESSEN ER ÅPEN OG GRATIS FOR ALLE! STED: NORGES VAREMESSE, HALL E DATO: 11. MARS 2014

Detaljer

2011/2012. Delårsrapport for Natura UB. Maria Skjerdingstad & Hanna Tørstad. Mentor Marte Tørstad Kremmerhuset Ting & Sånt. Lærer Mariann Janson

2011/2012. Delårsrapport for Natura UB. Maria Skjerdingstad & Hanna Tørstad. Mentor Marte Tørstad Kremmerhuset Ting & Sånt. Lærer Mariann Janson Mentor Marte Tørstad Kremmerhuset Ting & Sånt Lærer Mariann Janson Delårsrapport for Natura UB 2011/2012 Thora Storm Vgs. Trondheim Kommune Maria Skjerdingstad & Hanna Tørstad OPPSUMMERING Vår Visjon Natura

Detaljer